Page 1

jan beddegenoodts

the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 1

27/03/12 17:14


janpreviewboek aangepast.indd 2

27/03/12 17:14


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 3

27/03/12 17:14


Colophon author Jan Beddegenoodts photographer Jan Beddegenoodts lithography Geca Screen, Kortrijk (Heule) graphic design Céline Mathieu publisher Snoeck Publishers, Gent-Kortrijk www.snoeckpublishers.be ISBN : 978-94-6161-046-1 Wettelijk depot : D/2012/0012/06 © Uitgeverij Snoeck, 2012

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may ge reproduced or transmitted in any form or by any means,electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

janpreviewboek aangepast.indd 4

27/03/12 17:14


the taste of freedom jan beddegenoodts

janpreviewboek aangepast.indd 5

27/03/12 17:14


6

contents . . . . . . . .

janpreviewboek aangepast.indd 6

INTRODUCTION PEOPLE I’VE MET, THINGS I’VE SEEN GROWN UP IN TEARGAS CHASING TOURISTS WITH GOD ON OUR SIDE DREAMING WITHOUT CHECKPOINTS THE ISREALI AWAKENING THE TASTE OF FREEDOM

27/03/12 17:14


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 7

27/03/12 17:14


8

The conflict isn’t only about Israel and Palestine, it’s about you and me and the spirit of the era we live in. Everywhere I went in Palestine, people were screaming for more justice, freedom and humanity. A deep shout through teargas and rubber bullets, right into my heart. In Israel I jumped into a psychedelic bath where 50,000 young people lose themselves and then try to find themselves back again. With the smell of teargas still in my clothes, I joined them in this other dimension, looking for the taste of freedom. I felt a unique energy, dancing away the madness as if the world would end tomorrow. But the world did not end, we kept on raving and protesting. Raving and protesting on a little piece of land that suffers under the spell of boundary, limitation and restriction. Palestinians whose freedom is limited by the Israeli occupation, from their childhood up until their own dreams. Israelis who grow up in a world of constant fear, of what’s on the other side of the border. Tourists who choose for a guided tour that stops on that one side of the Wall. Neighbours who believe in another name for the same God and all the borders their faith imposes on them and others. While raving and protesting I explored my own mental and physical limits on this little piece of land, looking for the taste of freedom. With traces of madness in my eyes and hope in my heart.

janpreviewboek aangepast.indd 8

27/03/12 17:14


the taste of freedom

Woord vooraf Het conflict gaat niet enkel over Israël en Palestina. Het gaat over jou en mij en over de tijdgeest waarin we leven. Overal waar ik ging in Palestina, hoorde ik een luide schreeuw om meer rechtvaardigheid, vrijheid en menselijkheid. Een oprechte schreeuw door traangas en rubberen kogels heen. Tot recht in mijn hart. In Israël dook ik onder in het psychedelische bad waarin duizenden jongeren zichzelf verliezen én zichzelf proberen terug te vinden. Nog met de geur van traangas in mijn kleren tripte ik met hen mee door een andere dimensie op zoek naar de smaak van vrijheid. Ik voelde een unieke energie en samen met hen danste ik de waanzin weg alsof morgen de wereld zou ophouden te bestaan. De wereld stopte echter niet, we raveden en protesteerden verder. Raven en protesteren op een stukje land dat in de ban is van begrenzing, afbakening en beperking. Palestijnen, in hun vrijheid en in hun meest persoonlijke dromen van kindsbeen af begrensd door de Israëlische bezetting. Israëli’s opgroeiend in een wereld van angst voor diegenen die zich aan de andere kant van de Muur bevinden. Toeristen die kiezen voor een door de gids begrensde uitstap die eindigt aan de ene kant van de Muur. Buren die geloven in een andere naam voor dezelfde God en in alle grenzen die ze zichzelf en anderen vanuit dit geloof opleggen. Ravend en protesterend tastte ik de grenzen af van mijn fysiek en mentaal kunnen en zocht ik op dit kleine stukje land naar de smaak van vrijheid. Met de sporen van waanzin rond mijn ogen en hoop in mijn hart.

janpreviewboek aangepast.indd 9

27/03/12 17:14


people i’ve met, things i’ve seen

10

For eight months I stayed in the Palestinian territories. I read about the past, thought about the future, but mostly I looked around and listened. “You only show the Palestinian side”, an Israeli friend said to me. “I don’t think you have seen busses being blown up when you were young.” “You’re right”, I said. “What would you do if they lock you up on a small piece of land and they forbid you to visit your family or to see the sea?”, a Palestinian friend asked me. “I don’t know”, I said.

janpreviewboek aangepast.indd 10

27/03/12 17:14


the taste of freedom

Acht maanden lang verbleef ik in de Palestijnse gebieden. Ik las over het verleden, dacht na over de toekomst, maar keek vooral om mij heen en luisterde. “Je laat alleen de Palestijnse zijde zijn”, zei een Israëlische vriend. “Ik denk niet dat je bussen hebt zien opgeblazen worden toen je jong was.” “Je hebt gelijk”, zei ik hem. “Wat zou jij doen wanneer ze je opsluiten op een klein stukje land en ze je verbieden om je familie te bezoeken of de zee te zien?”, vroeg een Palestijnse vriend mij. “Ik weet het niet”, zei ik hem.

janpreviewboek aangepast.indd 11

27/03/12 17:14


12

“Look at the tunnel they are building for me. My house will be surrounded with an electric fence as well.”

Omar – Walajeh

Omar was born in Al Walaje where he lives with his wife and three children. As Israel is building the separation wall in front of his house and Omar refuses to move, he and his family will be obliged to use a tunnel to reach the village. Since his house will be located on ‘Israeli’ ground, it will be surrounded with an electric fence.

janpreviewboek aangepast.indd 12

Omar werd geboren in Al Walaje en woont er nog steeds met zijn vrouw en hun drie kinderen. Hoewel Israël de scheidingsmuur vlak voor zijn deur bouwt, houdt hij voet bij stuk en weigert hij te verhuizen. In de toekomst zullen hij en zijn familie genoodzaakt zijn een tunnel te gebruiken om het dorp te bereiken. Omdat zijn huis op ‘Israëlisch’ grondgebied komt te staan, zal het omringd worden door een elektrische omheining.

27/03/12 17:14


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 13

27/03/12 17:14


14

“Yeah,

go sit in the front and show the world your gun.”

First years of the IDF – Lifta

Young Israeli soldiers take a break in Lifta. Lifta was an Arab village from which the total population had fled during the 1948 War. Lifta is a unique place because it is the only depopulated Palestinian village in Israel that has not been destroyed or repopulated. There are plans to destroy the village and replace it with 212 luxury homes and a hotel.

janpreviewboek aangepast.indd 14

Jonge Israëlische soldaten nemen een pauze in Lifta. Lifta was een Arabisch dorp, waarvan de hele bevolking vluchtte tijdens de oorlog van 1948. Lifta is een unieke plek. Het is het enige Palestijnse dorp in Israël dat noch verwoest, noch opnieuw bewoond is. Er zijn plannen om Lifta plat te gooien om er 212 luxewoningen en een hotel te bouwen.

27/03/12 17:23


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 15

27/03/12 17:14


16

“Your battle is not here Jan, go stand up against your Belgian Government which is a puppet from America.”

Ali Jeddah - Jerusalem

One year after Israel won the 1967 War and occupied the West Bank, Gaza Strip and East Jerusalem, Ali Jeddah planted a bomb on Strauss Street in Jerusalem. Nine Israelis got injured. Back then he was 17 years old and a member of the Popular Front for the Liberation of Palestine, a radical PLO faction. Ali Jeddah was sentenced to 20 years. At the moment he is the unofficial mayor of the Afro-Palestinian community from the Old City and a popular alternative tourist guide. One week before I took this photo, a group of settlers beat him up, resulting in a big gap on the back of his head. A security camera filmed everything but Ali Jeddah was not allowed to watch the video.

janpreviewboek aangepast.indd 16

Eén jaar nadat Israël de oorlog van 1967 won en onder meer de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem bezette, pleegde Ali Jeddah een aanslag op Strauss Street in Jeruzalem waarbij negen Israëli’s gewond werden. Ali was toen zeventien en maakte deel uit van de Popular Front for the Liberation of Palestine, een radicale PLOfractie. Ali Jeddah werd veroordeeld tot twintig jaar cel. Vandaag is hij de officieuze burgemeester van de Afro-Palestijnse gemeenschap van de Oude Stad en een populaire alternatieve toeristengids. Een week voor ik deze foto nam, werd Ali Jeddah door een groep kolonisten in elkaar geslagen met een grote wonde op de achterkant van zijn schedel als gevolg. Een beveiligingscamera filmde alles maar Ali Jeddah kreeg geen toelating om de video te bekijken.

27/03/12 17:14


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 17

27/03/12 17:14


18

“I just want to go back home.”

Unknown – Kalandia camp

I’ve met this 100 year old woman in Kalandia camp, a refugee camp close to Kallandia checkpoint. The only thing that she kept repeating is that she wanted to go back home. During the 1948 War she was obliged to leave her house and olive trees behind. Like many other Palestinian refugees she has never been able to return.

janpreviewboek aangepast.indd 18

Deze honderdjarige vrouw ontmoette ik in Kalandiakamp, een vluchtelingenkamp vlakbij Kalandia checkpoint. Steeds weer opnieuw herhaalde ze hoe graag ze terug naar huis wou. Tijdens de oorlog van 1948 werd ze verplicht haar huis en haar olijfbomen achter te laten. Zoals vele andere Palestijnse vluchtelingen kreeg ze nooit de kans om terug te keren.

27/03/12 17:14


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 19

27/03/12 17:14


20

“Since 1967, they broke the spirit of the Palestinian people, since that day the Palestinian people can’t dream anymore.”

Majdal – Jerusalem

First after the Six day War in 1967, Israel took control of several areas including the Old City (Jerusalem), the Gaza Strip and the West Bank. Every year the Palestinians remember this day as Al Naksa (the Setback). In the same week of this Palestinian Remembrance Day, Israel celebrates their victory with Jerusalem Day. During this week, you can see parades and people singing and dancing all over Israel. At the same time, big protests are taking place in Palestine.

janpreviewboek aangepast.indd 20

Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 nam Israël de controle over verschillende gebieden, waaronder de Oude Stad (Jeruzalem), de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Jaarlijks herdenken de Palestijnen dit met Al Naksa (de grote nederlaag) en viert Israël de overwinning met Jerusalem Day. Tijdens dezelfde week zie je gigantische parades en uitgelaten Israëli’s dansen en zingen en vinden er grote protesten plaats in Palestina.

27/03/12 17:14


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 21

27/03/12 17:14


22

“We need to rebuild the temple and prepare our land for the Messias.”

Yako- Sheikh Sharrah

Yako came from New York and has been living in Israel for 13 years. “The goal of the Jewish presence is not to evict Palestinians. The goal is to have a positive Jewish presence. But unfortunately the laws of physics do not allow two bodies to occupy the same space at the same time. If it comes to the question: us or them, then we want to stay and make them leave.”

janpreviewboek aangepast.indd 22

Yako is afkomstig uit New York en woont sinds dertien jaar in Israël. “Het doel van het Joodse volk is niet de Palestijnen te verdrijven. Het doel is vooral, een positieve Joodse aanwezigheid te bereiken. Helaas laat de fysica het niet toe twee personen op één moment dezelfde ruimte te bezetten. Als het neerkomt op de vraag: zij of wij, dan willen wij blijven en zullen we ervoor zorgen dat zij vertrekken.”

27/03/12 17:14


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 23

27/03/12 17:14


24

“Even though we have the official papers that we are the owner of our house, we got evicted. Israeli court ruled that we have the original documents but they don’t recognize that type of document.”

Nasser – Sheikh Jarrah

On the second of August 2009, at 4.50 in the morning, the Israeli forces evicted Nasser and his family from their home. The 37 members of his family stood on the street 10 minutes later, powerlessly watching how a family of settlers moved in their house an hour later. Nasser lived in a protest tent in front of his former house for more than five months. During these months his tent was destroyed 17 times. Every time solidarity activists helped him to rebuild it. Today, Nasser has moved with his family to another neighborhood, hoping to return one day.

janpreviewboek aangepast.indd 24

Op 2 augustus 2009, om 4u50 ’s ochtends, werd Nasser met zijn familie door Israëlische troepen uit hun huis gezet. De 37 leden van zijn familie stonden tien minuten later op straat, toe te kijken hoe een familie kolonisten hun huis introk. Nasser leefde gedurende vijf maanden in een protesttent voor zijn voormalige woning. De tent werd 17 keer afgebroken, telkens hielpen solidariteitsactivisten hem deze weer op te bouwen. Vandaag woont Nasser met zijn familie in een andere buurt, en hoopt hij ooit te kunnen terugkeren.

27/03/12 17:14


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 25

27/03/12 17:14


26

Thabet Ayoub didn’t say a word at first, but I could see in his eyes he had a lot of stories to tell. During the first Intifada soldiers raided his house and to this day nobody really knows what happened. he received treatment in Palestine and in Jordan but unfortunately he didn’t get better. The doctors can’t figure out what’s wrong with him. “He was very scared, that’s the only thing we know.”

janpreviewboek aangepast.indd 26

Tijdens de eerste Intifada vielen Israëlische soldaten zijn huis binnen en tot nu toe weet niemand wat er toen gebeurd is. Hij kreeg een behandeling in Palestina en Jordanië , maar werd jammer genoeg niet beter. De dokters vinden niet wat er mis is met hem. “Hij was heel bang, dat is het enige wat we zeker weten.”

27/03/12 17:14


the taste of freedom

janpreviewboek aangepast.indd 27

27/03/12 17:14

TASTE OF FREEDOM  

FOTOBOEK TE KOOP BIJ UITGEVERIJ SNOECK info@snoeckpublishers.be of www.snoeckpublishers.be

TASTE OF FREEDOM  

FOTOBOEK TE KOOP BIJ UITGEVERIJ SNOECK info@snoeckpublishers.be of www.snoeckpublishers.be

Advertisement