Page 1

ARTE AUKCIJA Aukcija Galerija Progres Zmaj Jovina 8-10 11. decembar 2015. godine u 18:30 h

Predaukcijska izložba Galerija Progres Zmaj Jovina 8-10 (ugao Knez Mihailove i Zmaj Jovine) ARTE Galerija Andrićev Venac 12 7 – 11. decembar 2015. godine 10 - 21 h

Arte Galerija Svetogorska 29 www.arte.rs 1


Uslovi poslovanja Arte Medie d.o.o.

Ovi Uslovi poslovanja (dalje u tekstu: Uslovi) sastavni su deo svih ugovora o kupovini, prodaji, trgovinskom zastupanju i drugim poslovnim odnosima u koje Arte Media d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: ARTE) stupa sa drugima prilikom redovnog obavljanja svoje delatnosti. ARTE će ove Uslove te njihove izmene i dopune objavljivati u svojim aukcijskim katalozima. Uslove relevantne za određeni pravni posao ARTE će odštampati na poleđini ugovora ili računa ili na drugi primereni način učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani. U ovim Uslovima ARTE deluje kao ponuđač i posrednik, odnosno trgovinski zastupnik prodavca. I USLOVI KOJI SE ODNOSE NA PRODAVCE 1. Prodavac je, u smislu ovih Uslova, fizičko ili pravno lice koje je sa ARTE-om zaključilo ugovor o trgovinskom zastupanju i predao ARTE-u u posed predmet namenjen prodaji. ARTE se obavezuje organizovanjem i vođenjem aukcija, te drugim posredovanjem između prodavca i kupca. 2. Prodavac prihvata da ARTE naplati posredničku proviziju u iznosu od 24% od postignute cene na aukcijskoj prodaji koja nije niža od zaštićene cene. Prodavac potpisom ugovora o trgovinskom zastupanju prihvata ove Uslove poslovanja. 3. Prodavac garantuje ARTE-u i kupcu da je prodavac pravi vlasnik imovine ili je ispravno ovlašćen od strane pravog vlasnika za prodaju te imovine, te da je u mogućnosti, u skladu sa ovim Uslovima poslovanja, preneti posedovanje i “dobar glas“ imovine oslobođene od bilo kakvih zahteva treće strane, a naročito od retencionih ili založnih prava. 4. Prodavac je dužan dostaviti ARTE-u sve informacije kojima raspolaže u vezi sa poreklom predmeta namenjenog prodaji, te neophodnu dokumentaciju u slučaju potrebe utvrđivanja statusa “kulturnog dobra“, u skladu sa zakonskim propisima. 5. Ukoliko prodavac ne izjavi (u pismenoj formi), prilikom predaje predmeta ARTE-u za prodaju, da postoje bilo kakve zabrane na predmetu koje se tiču autorskih i drugih prava, kao i prava ARTE-a da reprodukuje fotografije predmeta, smatramo da takve zabrane ne postoje. 6. Prodavac ovlašćuje ARTE da preduzme bilo koja istraživanja, ispitivanja ili provere predmeta, kao i da konsultuje i osloni se na bilo kog domaćeg ili stranog stručnjaka, konsultanta ili restauratora, a koje ARTE, prema svom apsolutnom diskrecionom pravu, može smatrati primerenim. 2

7. ARTE se obavezuje da će osigurati aukcijski predmet kod ovlašćenog osiguravajućeg društva od rizika gubitka ili oštećenja samo u slučaju kada prodavac prihvata troškove osiguranja u iznosu deklarisanom po cenovniku osiguravajućeg društva. U slučaju nastanka neželjenog događaja ARTE će ukupan iznos naplaćen od osiguravajućeg društva isplatiti prodavcu. 8. Svaki aukcijski predmet može biti ponuđen na aukciji uz zaštitnu cenu koju zajedno utvrđuju prodavac i ARTE. U slučaju da se predmet proda ispod zaštitne cene ARTE se obavezuje da će isplatiti prodavcu na ime prodaje predmeta iznos koji bi prodavac dobio da je predmet prodan po zaštitnoj ceni. 9. Prodavac ne može povući predmet sa prodaje nakon zaključenja ugovora o trgovinskom zastupanju i predaje predmeta ARTE-a, osim u slučaju da plati ARTE-u naknadu za povlačenje koja je jednaka prodavačkoj proviziji izračunatoj prema “zaštićenoj ceni”. 10. ARTE može u bilo kom trenutku povući predmet iz prodaje ili pomeriti prodaju ukoliko posumnja u autentičnost i atribuciju predmeta. U navedenom slučaju isključuje se bilo kakva odgovornost ARTE-a prema prodavcu, a prodavac je oslobođen plaćanja provizije te će mu predmet biti vraćen. 11. Nakon prodaje predmeta i naplate od kupca, ARTE će u roku od sedam radnih dana isplatiti prodavcu “neto iznos prodaje“ što podrazumeva ukupan iznos naplaćen od kupca umanjen za 24 procenta. 12. Prodavac se obavezuje da na prvi poziv ARTE-a vrati kupcu neto iznos prodaje ukoliko ARTE prihvati reklamaciju kupca postupajući po tački 9. (poglavlje II) ovih Uslova, te se odriče bilo kakvih prigovora koji se odnose na visinu refundiranog iznosa ili postupaka ARTE-a. 13. Ukoliko aukcijski predmet ne bude prodat na aukciji prodavac može postupiti na jedan od sledećih načina: a) sklopiti sa ARTE-om novi ugovor za prodaju predmeta na sledećoj aukciji uz ponovnu procenu tržišne vrednosti predmeta, b) ovlastiti ARTE za direktnu prodaju predmeta u ugovorenom roku, c) preuzeti predmet bez prava potraživanja bilo kakve naknade. U svakom slučaju, protekom 48 sati od održane aukcije, na prodavca prelazi rizik gubitka ili oštećenja neprodatih predmeta, te je u obavezi platiti troškove daljnjeg osiguranja, skladištenja i čuvanja istih. Za neprodate predmete ARTE ne naplaćuje prodavačku proviziju.


II USLOVI KOJI SE ODNOSE NA KUPCE 1. Činom učestvovanja na aukcijskoj prodaji ili sklapanjem ugovora u direktnoj prodaji kupac prihvata ove Uslove poslovanja. 2. Potencijalni kupac je svaka osoba koja učestvuje na aukciji uz posedovanje aukcijskog broja. Aukcijski broj preuzima se pre početka aukcije (na registracijskom stolu). Registracija potencijalnog kupca vrši se uvidom u identifikacijsku ispravu. Potencijalni kupci dužni su po završetku aukcije da vrate aukcijski broj. Svi predmeti prodani na aukciji biće fakturisani na ime i adresu koje je kupac dao kod izdavanja aukcijskog broja te se samo izuzetno račun može izdati na drugo ime i adresu. Ne postoji mogućnost kupovine umetničkih dela po početnim cenama nakon održane aukcije. Ova pravila se ne primenjuju na davača ponude nalozima. Tokom izložbe potencijalni kupac može da izvrši potvrdu početne cene dela i time rezerviše palicu za licitaciju i svoje mesto u sali. 3. Uspešan kupac na aukciji je pojedinac čiju ponudu voditelj aukcije odredi kao najbolju. U slučaju bilo kakvog nesporazuma koji bi se pojavio tokom aukcije, voditelj aukcije ima ničim ograničeno diskreciono pravo u pogledu određivanja uspešnog kupca, odlaganja prodaje, ponovne prodaje, kao i pravo donošenja bilo koje druge odluke koju smatra primerenom. Isto tako voditelj aukcije može, bez ikakve odgovornosti prema bilo kom potencijalnom kupcu, povući bilo koji predmet sa aukcije ili odbaciti bilo koju ponudu bez navođenja posebnih razloga. 4. Plaćanje duga prema ARTE-u kupac je dužan izvršiti neposredno po završetku aukcije ili najkasnije 48 sati nakon aukcije i to gotovinski u dinarima (cena u evrima su samo indikacije). Postoji mogućnost plaćanja kreditnom karticom. Izuzetno, u slučaju virmanskog plaćanja, uz predaju depozita u visini 10% od ukupnog iznosa duga po prvom pozivu ARTE kupcu odobravamo rok plaćanja sledeća tri radna dana. U tom slučaju se dati depozit smatra kaparom. 5. Vlasništvo nad kupljenim predmetima prelazi na kupca u trenutku kada kupac isplati ukupan iznos duga prema ARTE-u. 6. Rizik gubitka ili oštećenja bilo kog predmeta prelazi na kupca u trenutku preuzimanja predmeta. 7. Kupac koji poseduje potvrdu za preuzimanje kupljenog predmeta dužan je isti preuzeti u roku od dva radna dana nakon aukcije. Nakon isteka navedenog roka ARTE je ovlašćen da zaračuna kupcu troškove skladištenja, osiguranja i čuvanja predmeta prema vlastitom tarifnom cenovniku. 8. U slučaju neplaćanja ili nepreuzimanja kupljene robe od strane kupca u navedenim rokovima ARTE je ovlašćen: a) putem suda zahtevati naknadu štete od kupca za nepoštovanje kupoprodajnog ugovora, b) pomeriti ili poništiti prodaju predmeta prodanih kupcu na istoj ili bilo kojoj drugoj aukciji, zadržavajući kao kompenzaciju sva plaćanja koja je kupac obavio prema ARTE-u, a na ime naknade štete koju je pretrpeo prodavac ili ARTE kao posledicu duga kupca, c) ponovo prodati predmet putem ja-

vne aukcije ili direktnom prodajom te držati kupca-dužnika odgovornim za eventualni “manjak”, a kupac-dužnik je u potpunosti saglasan da je ovako postignuta cena tržišno razumna i prihvatljiva, d) zadržati bilo koje vlasništvo kupca-dužnika kao zalog i prodajom istoga namiriti svoje potraživanje, e) osigurati, skladištiti i čuvati predmet, bilo u vlastitim prostorijama ili drugde, na isključiv rizik i trošak kupca-dužnika, i naplatiti kupcu-dužniku ugovorenu kamatu na ukupan iznos duga koji nije plaćen dva radna dana od dana aukcije. 9. U slučaju da se dokaže da je bilo koji kupljeni aukcijski predmet “falsifikat” kupac može isti vratiti ARTE-u u roku od 30 dana od dana aukcije. Radi ostvarenja ovoga prava kupac je dužan dostaviti ARTE-u pismenu izjavu o navodnim manama, s brojem predmeta i datumom aukcije na kojoj je predmet kupljen. ARTE zadržava pravo zahtevati od kupca da pribavi na svoj trošak mišljenje dva priznata stručnjaka na tom polju, prihvatljiva kako ARTE-u tako i kupcu, pre nego što ARTE odluči hoće li poništiti prodaju za konkretni predmet. Ako je ARTE prihvatio da je predmet falsifikat i da je kupac u mogućnosti preneti kako posedovanje kupljenog predmeta u istom stanju kao kad je prodat tako i njegov “dobar glas”, slobodan od zahteva bilo koje treće strane, prodaja će biti poništena, te će ukupna cena koju je kupac platio ARTE-u za kupljeni predmet biti refundirana. Kupac neće imati pravo po ovom Uslovu ako je: a) opis i prikaz u katalogu na dan prodaje bio u skladu s tada opšte prihvaćenim mišljenima stručnjaka ili ako je bilo pošteno naznačeno da postoji sukob takvih mišljenja; ili b) metoda utvrđivanja autentičnosti kupljenog predmeta na dan publikovanja kataloga bila neprihvatljivo skupa ili nepraktična. 10. Svi predmeti na aukciji prodaju se sa svim greškama i nedostacima i eventualnim greškama prikazivanja u katalogu aukcije. Kupci se o stanju svakoga aukcijskog predmeta mogu informisati na predaukcijskoj izložbi i trebaju se osloniti na svoj lični sud da li je predmet u skladu sa svojim opisom i prikazom. Niti prodavac, niti ARTE, niti bilo ko od zaposlenih ili predstavnika nije odgovoran za greške prikaza ili opisa u katalogu ili drugde (osim u Uslovima iz prethodnog članka) ili za originalnost ili autentičnost bilo kojeg ponuđenog predmeta. Isto tako, kupac ne može zahtevati naknadu štete ili troška kom se izložio prilikom ostvarivanja prava iz prethodnog članka. 11. Kupci mogu pismenim nalogom (poseban obrazac ARTE) ovlastiti ARTE da u njihovo ime i za njihov račun na aukciji ističe ponude i na takav način mogu kupiti predmet ili više njih. ARTE može od svakog nalogodavca tražiti dokaze o bonitetu i solventnosti, kao uslov prihvatanja naloga. Prihvatanje naloga ARTE potvrđuje u pismenoj formi. 12. Skala za licitiranje, EUR je indikacija, plaćanje u RSD: - za iznose do 500 EUR po 25 EUR - za iznose od 500 do 2000 EUR po 50 EUR - za iznose od 2000 do 5000 EUR po 100 EUR - za iznose od 5000 do 10.000 EUR po 200 EUR - za iznose preko 10.000 EUR po 500 EUR

3


Monumentalnost i spiritualnost kojom odiše Sveti Đorđe “pešak” mogu nas navesti na pomisao da je slika predstavlja deo ikonostasa neke od mnogobrojnih srpskih crkava u kojima je Predić radio tokom svog dugog i plodnog umetničkog života. Reč je, međutim, o privatnoj narudžbini jedne imućne trgovačke porodice iz Pančeva1 koja, sva je prilika, slavila ovog sveca. Ovakve reprezentativne “ikone” bile su stvar prestiža dobrostojećih pripadnika građanskog društva s one strane Dunava, pre nego “oruđe” privatne pobožnosti. Ipak, Sveti Đorđe predstavlja najavu za izvanredan opus Predićevih religioznih slika. Bez sumlje, slikar je kao i obično radio po modelu — snažan i puten atleta, sigurnog stava i ponosno uzdignute glave. Svetac je predstavljen u opremi rimskog vojnika, sa kopljem i sjajnim šlemom u ruci, u karakterističnoj situaciji pobede nad alom, ovoga puta bez propetog konja — šema značajno dugačija u odnosu na uobičajenu, vizantijsku. U pozadini se naziru obrisi utvrđenog grada i gotovo renesansnog pejzaža. Gama je mirnija i tamnija, ali svetla aura koja obavija mladu glavu doprinosi opštoj atmosferi duhovnosti i mističosti. Upkos tome što potiče iz ranijeg perioda Predićevog stvaralaštva, strpljenje i izuzetna veština u oslikavanju materije — draperije i inkarnata, u čvrstoj organizaciji crteža i volumena je očigledna. Realizam i akademizam svojstveni za profanu umetnost ovog autora prisutni su i ovde, kao i u kasnije nastalim likovima Arhanđela Mihaila, Svetog Dimitrija, Svetog Save, Svetog Nikole i drugih svetitelja pravoslavnog panteona.

1 Miodrag Jovanović, Uroš Predić, Galerija Matice Srpske, Novi Sad, Zlatna grana, Sombor, 1998, 77.

4


1. Uroš Predić (1857-1953) Sveti Đorđe, 1882. ulje na platnu, 85x55 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 16000-18000 eur početna cena: 14500 eur

Delo je popisano u: Miodrag Jovanović, Uroš Predić, Galerija Matice Srpske, Novi Sad, Zlatna grana, Sombor, 1998, 77, 279.

5


Prema prepoznatljivim likovnim odlikama ovog dela, gde se na prvom mestu ističe siguran crtež i živ, gibak, razigran slikarski gest, potom uravnotežena kompozicija, osvetljenje, kolorit, ubedljiva materijalizacija slikane ženske puti, kao i po autentičnom potpisu autora u donjem desnom uglu, može da se zaključi da je u pitanju tipično ostvarenje slikara Pavla Paje Jovanovića. U obimnom i raznovrsnom opusu Paje Jovanovića akt zauzima srazmerno manji deo u odnosu na njegove druge poznate i popularne teme ili motive poput žanr—scena, istorijskih kompozicija ili portreta. Do početka XX veka Jovanović je uradio vrlo mali broj ženskih aktova, dok kasnije, naročito u periodu između dva svetska rata, nastaje serija isključivo ženskih aktova, različitih u formatu i kompozicionom rešenju, razgibanog crteža i slikanih slobodnim, širokim potezima četke. Motiv kupačice zaokupljao je pažnju Jovanoviću posebno u periodu od kraja druge, pa sve do početka četvrte decenije XX veka. U tom smislu on je naslikao nekoliko ženskih aktova i poluaktova u prirodi, u različitim položajima i najčešće kraj vode. U nagom ženskom telu Jovanović je video mogućnost bogatog kolorističkog izraza, nadahnutog motivom i lakoćom slikarskog gesta, jer su po pravilu oni nastajali u jednom dahu. Sigurna ruka Paje Jovanovića beležili su najmanju i najsuptilniju promenu nijanse ženske puti bilo pri dnevnom ili noćnom osvetljenju. U kontrastu beline puti sa tamnim nijansama pozadine kakva se vidi i na ovom Jovanovićevom delu „Stojećeg ženskog akta sa ogledalom“, nastaje osobeno i jedinstveno umetničko delo, koje po slikarskom tretmanu, tj. potezu četke i koloritu, vrlo srodno sa drugim njegovim poznatim delom iz 1895—96. godine „Akt pred ogledalom“ ili „Gola Berta“. Po ostvarenim umetničkim vrednostima, ovo delo Paje Jovanovića poseduje svojstva kulturnog dobra koje je od važnosti za umetničke zbirke u našoj zemlji. Petar Petrović

6


2. Paja Jovanović (1859-1957) Ženski akt sa ogledalom, 1915. ulje na platnu, 100x50 cm sign. i dat. d.d. Delo se prodaje pod posebnim uslovima, zatvorene ponude dostaviti do 10.12.2015. 7


Umetnost Koste Miličevića spada u početke srpskog impresionizma, zajedno sa umetnošću Mališe Glišića, Milana Milovanovića, Nadežde Petrović i drugih koji su “uneli svetlost” u noviju srpsku umetnost. Malobrojnost i retkost umetničkih dela iz ovog perioda, naročito u privatnim kolekcijama ljubitelja umetnosti, čini ih artefaktima od neprocenjivog značaja za izučavanje moderne umetnosti kod nas. Složićemo se sa rečima Staše Živkovića da je u čitavom slikarkom delu Koste Miličevića slika “Šuma” delo izuzetne retkosti i estetskih dometa. Motiv je jednostavan: isečak šume, kao čudna igra drveta i njihovih senki na blago zatalasanom proplanku. U izduženoj, vertikalnoj kompoziciji dominira arabeska ogolelih stabala, čiji su vrhovi odsečeni gornjim rubom slike (...) Atmosfera je jesenja, obojena blagom zlatasto — ljubičastom koprenom, iz koje izviru oblici predmeta. Ti oblici su koloristički najmarkantnije zabeleženi na drvetu u prvom planu, smeštenom gotovo na sredini, da simetrično drži kompoziciju. Iza njega, kroz baraž svetlosti i senke, postepeno se rasplinjava oblik udaljenih stabla, dok ne utone u toplu, kolorističku masu brda u pozadini, iznad kojeg se samo u gornjem levom uglu diskretno probija plavičast krajičak vedrog neba. Paleta je topla (...) Neobična orkestracija kojom je dočaran štimung jesenjeg dana, difuzna ljubičasta svetlost i sumorna igra vertikala nesumnjivo su impresija trenutka, izraz jednog nostalgičnog raspoloženja. Međutim, oni si isto tako rezultata instinktivnog približavanja umetnika suštinskim problemima likovnog oblikovanja, oslobođenog od predmetnosti i lokalnih uslova. Ritam paralelnih vertikala i kosih linija otkriva nam kompoziciju apstraktnog1 crteža. Rad “Šuma” Koste Miličevića jedan je od pet radova iz ciklusa koji se naziva veleski period, a koji se smatra najinteresantnijim delom Miličevićevog slikarskog opusa, sa najmanjim brojem sačuvanih radova.

3.

Kosta Miličević (1877-1920) Šuma, 1915. ulje na platnu, 34x21,5 cm Delo je publikovano u: Stanislav Živković, Kosta Miličević, Zlatousti, Beograd, 2003, 170, kat. br. 90. Delo je izlaganao na retrospektivnoj izložbi slika i crteža Koste Miličevića, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, dec. 1973 - jan. 1974. Delo se prodaje pod posebnim uslovima, zatvorene ponude dostaviti do 10.12.2015.

1 Preuzeto od: Stanislav Živković, Kosta Miličević, Zlatousti, Beograd, 2003, 108—109.

8


9


Naslovna strana mape

U srednjovekovnoj istoriji balkanskih naroda Bogumili su bili slovenski hrišćani koji nisu priznavali vlast vizantijske niti rimske crkve, već su bili pristalice sopstvenog hrišćanskog učenja koje se razvijalo od X do XV veka. Vladajuća crkva, kako istočna, tako i zapadna, žestoko je gonila bogomile proglasivši ih za jeretike. Danas oko bogumila postoje mnoge kontroverze - od osporavanja njihovog postojanja, do prisvajanja njihovog nasleđa. Često se smatra da su stećci, srednjovekovni nadgrobni spomenici, ostaci bogumilske kulture. Stećci se nalaze najvećim delom na prostorima Bosne i Hercegovine, kao i Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a nastajali su od XI do kraja XV veka. Pojedini naučnici vide stećke kao najmasovnije materijalne ostatke bogumila, koji su svoje mrtve sahranjivali u prirodi umesto na crkvenim grobljima. Plastika ovih krajputaša je, kako kaže Miroslav Krleža u jednom od svojih tumačenja bogumilksog nasleđa, animalna, sveža i neukroćena. Pedeset devet crteža naglašenog grafizma, svedenog kolorita, stilizovanih formi koji čine Uzelčevu mapu interpretiraju motive bogumilskih stećaka - figure ratnika u oklopima sa mačevima, lovaca sa lukovima i strelama, konjanika, rogatih šumskih životinja, ptica. Tu su i stilizovane figure u kolu, predstave mitoloških bića, zatim venci, grožđe, stabla kao biblijski stilizovani svećnjaci, geometrijski i floralni ornament karakterističan za medijevalnu umetnost - kompletan repertoar motava koji potiče iz umetnoti balkanskih naroda. Milivoj Uzelac spada među umetnike prvog i najznačajnijeg talasa modernističkih tendencija u hrvatskoj umetnosti, a ponajboljim se smatra upravo njegov crtački opus. Ovdašnjoj likovnoj publici je uglavnom poznat po radovima sportske i erotske tematike, kao kao slikar opscenih prizora. Zbog svega toga ovi crteži koji ljubitelje umetnosti vode u intrigantno područje između istorije i mita predstavljaju pravi raritet. 10


4. Milivoj Uzelac (1897-1977) Mapa crteža Les Bogomils (59 radova) kombinovana tehnika (tempera, akvarel, tuš, olovka) na papiru, cca 40x30 cm Delo se prodaje pod posebnim uslovima, zatvorene ponude dostaviti do 10.12.2015. JAZU je 1965. godine štampala reprint prema ovoj mapi. Autori izdanja: Marijan Matković i Milivoj Uzelac. * Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12 11


5.

6.

Marko Murat (1864-1944) Iz okoline Dubrovnika, 1904. kombinovana tehnika na papiru, 13x9 i 10x15 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 700 eur

Ivan Radović (1894-1973) Muški lik, 1913. olovka i akvarel na papiru kaširanom na drvo, 23x15 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 230 eur

7. Ivan Radović (1894-1973) Autoportret, 1915. olovka na papiru, 20x15,5 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 250 eur

12


8.

9.

Ivan Radović (1894-1973) Figura u enteriejru, 1917. olovka na papiru kaširanom na drvo, 23x17 cm sign. i dat. d.s. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 280 eur

Ivan Radović (1894-1973) Korzo, 1915. olovka na papiru kaširanom na drvo, 21x17 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 280 eur

10. Ivan Radović (1894-1973) Razgovor, druga decenija XIX veka olovka na papiru, 12x10,5 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 200-220 eur početna cena: 140 eur

13


11.

12.

Ivan Radović (1894-1973) Ženski akt, 1915. olovka na papiru kaširanom na drvo, 23x16 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 280 eur

Ivan Radović (1894-1973) Ženski akt, oko 1920. olovka na papiru kaširanom na drvo, 26x19 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 270 eur

13. Ivan Radović (1894-1973) Ležeći ženski akt, 1920. olovka na papiru, 19x33 cm sign. i dat. d. d. procenjena vrednost: 250-280 eur početna cena: 150 eur 14


14.

15.

Ivan Radović (1894-1973) Glava muškarca, druga decenija XIX veka olovka na papiru, 27x21 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 900-1200 eur početna cena: 600 eur

Ivan Radović (1894-1973) Autoportret, 1916. olovka-ugljen na papiru, 27,5x24,5 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 450 eur

16. Ivan Radović (1894-1973) Dva žensla akta, 1920. olovka na papiru, 34x21 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 550 eur 15


17. Sava Šumanović (1896-1942) Motiv iz Pariza sa Sene, 1929. olovka na papiru, 22x27 cm zapis na poleđini procenjena vrednost: 1700-2000 eur početna cena: 1450 eur

18. Sava Šumanović (1896-1942) Berkasovo, 1941. olovka, olovka u boji, 12x16 cm autorov pečat i zapis na poleđini procenjena vrednost: 2000-2300 eur početna cena: 1700 eur

19. Sava Šumanović (1896-1942) Park, 1927. olovka na papiru, 20x26 cm autorov pečat i zapis na poleđini. procenjena vrednost: 1700-2000 eur početna cena: 1450 eur 16


20. Ivan Tabaković (1898-1977) Zaliv, 1946. akvarel, 35x50 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 750 eur

21. Petar Dobrović (1890-1942) Južni pejzaž, oko 1930. akvarel, 35x50 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 2500 eur 17


22. Atanasije Popović (1885-1948) Barke u luci, oko 1920. ulje na platnu, 50x35 cm procenjena vrednost: 900-1200 eur početna cena: 650 eur

23. Jovan Bijelić (1884-1964) Kuće ispod brda, oko 1927. akvarel, 35x53 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 4000-4500 eur početna cena: 3450 eur

18


24. Atanasije Popović (1885-1948) Dubrovnik, oko 1920. ulje na kartonu, 18x21 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 950 eur

25. Milenko Šerban (1907-1979) Motiv sa Fruške Gore, oko 1938. gvaš, 29x51 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1500-1800 eur početna cena: 1300 eur

19


26. Ivan Radović (1894-1973) Predeo sa crkvom, oko 1930. ulje na platnu, 56x40 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 4000-4500 eur početna cena: 3400 eur

27. Borivoje Stevanović (1878-1976) Pejzaž, oko 1930. ulje na platnu kaširanom na karton, 21x30 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 2400-2700 eur početna cena: 2200 eur 20


28. Stjepan Fjodorovič Kolesnikov (1879-1955) Pralja, 1930-40. tempera na kartonu, 10x7 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 700-900 eur početna cena: 600 eur

29. Bogdan Šuput (1914-1942) Enterijer sa crvenom foteljom, 1936. ulje na platnu, 35x24 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 3000-3300 eur početna cena: 2800 eur 21


30. Petar Lubarda (1907-1974) Iz logora, 1942. ulje na platnu, 77x76 cm sign. i dat. d.d. i na poleđini

Delo se prodaje pod posebnim uslovima, zatvorene ponude dostaviti do 10.12.2015.

Drugi svetski rat, naročito boravak u nemačkom logoru, prekinuli su Lubardin stvaralački zamah sa kraja četvrte decenija XX veka. Ta iskustva je doživeo duboko tragično, i kao čovek i kao umetnik, ali je stvarao, koliko je bilo moguće, i tokom dana zarobljeništva. Nije to za njega bila samo trauma, nego mučeničko i vizionarsko sagledavanje dugovnog jedinstva umetnosti i društva, iskustvo koje je upućivalo na dalja umetnička traganja i na borbu da se očuva stvaralački optimizam - kao osnova življenja.1 Kvadratno platno sa gitarom i šahovskom tablom kao dominantnim motivima predstavlja svojevrsnu belešku tih traumatičnih uspomena. Slika ima jednostavnu kompozicionu šemu je “klasične” mrtve prirode - u pvom planu, blago pomerana ulevo, metaforično, tabla igru šaha između crnih i belih figura, između “naših i njihovih”, žičani instrument čiji vrat izlazi iz kadra u pozadini, vojnička torba, novine. Sve predstavljeno jeste svedočanstvo dugih i neizvesnih zarobljeničkih sati, isto koliko i lica portretisanih vojnika na radovima iz istog perioda. Kolorit je, kao i na portretima umetnikovih sapatnika, zagasit i, u suštini, sveden na boje vojničke uniforme i ratne opreme, sa dominantnom crvenom prostirkom koja prekriva improvizovani sto - potpuna suprotnost paleti plavog neba i suncem obasjanog kamena potonjih crnogorskih stenovitih pejzaža. Prekinuta partija šaha, loše naštimovana gitara, nešto štampe iz domovine i hartija za pisanje dočaravaju nam, mnogo kasnije, sumornu atmosferu fizičke i duhovne skučenosti teških godina rata. 1 Preuzeto iz: Olga Perović, Lubarda, Galerija Tiodorović, Podgorica, 2004, 27.

22


31. Petar Lubarda (1907-1974) Skadarsko jezero, 1948. pastel na papiru, 31x39 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 1200-1400 eur, početna cena: 900 eur

Delo je publikovano u: Olga Perović, Lubarda, Galerija Tiodorović, Podgorica, 2004, 510.

32. Petar Lubarda (1907-1974) Korespondencija, 1973. kombinovana tehnika na papiru, 27x20 cm Procenjena vrednost: 2800-3000 eur početna cena: 1800 eur

23


34. Anton Huter (1905–1961) Pogled na Beograd, 1947. tempera na kartonu, 38x60 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 280eur

33. Veljko Stanojević (1892-1967) Gradilište, 1950-te tempera na papiru, 48x34 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 700 eur

35. Aleksandar Kumrić (1898 - 1983) Park, 1945-50. ulje na platnu, 60x80 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 1200-1300 eur početna cena: 900 eur 24


36.

37.

Milo Milunović (1897-1967) Portret Jele Stojanović, 1957-58. ulje i pastel na platnu, 35,5x25,5 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 3000-3300 eur početna cena: 2650 eur

Veljko Stanojević (1892-1967) Portret dečaka u šarenom puloveru, 1950-te ulje na platnu, 64x53 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 650-700 eur početna cena: 550 eur

Delo je publikovano u : Ivana Simeonović Ćelić, Milo Milunović, SANU, Beograd, CANU, Podgorica 1997, 344, kat. br. 451

38. Vinko Grdan (1900-1980) Portret devojke u enterijeru, oko 1948. ulje na platnu, 100x80 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1650 eur 25


39. Milan Konjović (1898-1993) Cveće, 1966. akvarel i tuš na papiru, 50x70 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 2200-2400 eur početna cena: 2000 eur

26


40.

Delo je publikovano u: Irma Lang, Milan Konjović Katalog radova, Galerija Milan Konjović, Sombor, 157, kat. br. 1490.

Milan Konjović (1898-1993) Mrtva priroda sa školjkom, 1952. ulje na lesonitu, 50x90 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 7000-8000 eur početna cena: 6000 eur

27


41. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Iz ateljea, 1970-te ulje na platnu, 50x70 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 6000-6500 eur poÄ?etna cena: 5500 eur

28


42. Nedeljko Gvozdenović (1902-1988) Atelje, 1963 ulje na platnu, 60x89 cm. sign. d.l. procenjena vrednost: 8000-9000 eur poÄ?etna cena: 6800 eur

29


43. Marko Čelebonović (1902-1986) Mrtva priroda, oko 1970. pastel, 64x48 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 1100 eur

Delo publikovano u Nevena Martinović, Pasteli Marka Čelebonovića, Galerija RIMA, Kragujevac, 2012.

44. Marko Čelebonović (1902-1986) Čaplja, 1956. pastel, 68x48 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 2200-2400 eur početna cena: 1900 eur

Delo publikovano u Nevena Martinović, Pasteli Marka Čelebonovića, Galerija RIMA, Kragujevac, 2012. Rad je predložak za sliku “Čaplja” iz 1956. godine iz Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju.

30


Ptica, oko 1980. tempera na papiru, 30x22 cm sign. d.d.

Ptica, oko 1980. tuš, akvarel, 25x16 cm sign. d.l.

Ptica, oko 1980 tuš, akvarel, 38x29 cm. sign. d.d.

Ptica, oko 1980. tempera, tuš, 21x19 cm sign. d.d.

Ženski akt, oko 1980. lavirani tuš, 14x16 cm sign. d.d.

45. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Pet radova malog formata procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1400 eur

31


46. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Morsko dno, 1959. kombinovana tehnika, 41x54 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 450 eur

47. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Stari most u Mostaru, 1976. ulje na platnu, 38x46 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 3500-4000 eur početna cena: 2900 eur 32


48. Predrag Peđa Milosavljević (1908-1987) Nokturno, 1968. ulje na platnu, 102x126 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 8000-10000 eur početna cena: 5000 eur

33


49. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Mrtva priroda sa dve boce, 1960-te ulje na papiru kaširanom na lesonit, 36x50 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 2200-2400 eur početna cena: 1900 eur 50. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Kompozicija sa žutom, 1964. tempera na kartonu, 52x70 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1400-1600 eur početna cena: 1200 eur

34


51. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009) Apstraktna kompozicija sa crnim ulje na platnu, 96x45 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 3500-4000 eur poÄ?etna cena: 2750 eur

35


52. Miodrag Mića Popović (1923-1996) Kompozicija, 1967. kombinovana tehnika na platnu, 135x100 cm sign. i dat. g.d. procenjena vrednost: 9000-10000 eur početna cena: 8500 eur Delo je publikovano u: Lazar Trifunović, Slikarstvo Miće Popovića, SANU, Beograd, 1983, kat. br. 78. 36


53. Miodrag Mića Popović (1923-1996) Kamenolom, oko 1965. kombinovana tehnika na platnu, 54x86 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 4000-5000 eur početna cena: 3800 eur

54. Miodrag Mića Popović (1923-1996) Mrtva priroda, 1990. kombinovana tehnika na platnu, 90x63,5 cm sign. i dat. g.d. procenjena vrednost: 5500-6000 eur početna cena: 5000 eur 37


55. Miodrag B. Protić (1922-2014) Suncokreti, 1951. ulje na lesonitu, 52x36 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1650 eur

56. Miodrag B. Protić (1922-2014) Lampa, oko 1975. ulje na platnu, 100x80 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 4000-4500 eur početna cena: 3600 eur

* Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12 38


57. Miodrag B. Protić (1922-2014) Atlantiko Venecija, 2009. ulje na platnu, 150x92 cm sign. na poleđini procenjena vrednost: 7000-8000 eur početna cena: 6500 eur 39


58. Aleksandar Tomašević (1921-1968) Dve jabuke za Braka, 1957. ulje na platnu, 70x50 cm zapis na poleđini procenjena vrednost: 7000-7500 eur početna cena: 5800 eur

40


59. Lazar Vujaklija (1914 - 1995) Svetitelj, 1970-80. ulje na kartonu, 70x50 cm sign. d.s. procenjena vrednost: 1000-1200 eur poÄ?etna cena: 950 eur

60. Lazar Vujaklija (1914 - 1995) Mrtva priroda sa lubenicom, 1970-80. ulje na kartonu, 50x70 cm sign. d.s. procenjena vrednost: 1000-1200 eur poÄ?etna cena: 950 eur 41


Delo je publikovano u: Ivana Simeonović Ćelić, Ljiljana Ćinkul, Stojan Ćelić, Grafike i crteži, Zepter Book World, Beograd, 2008, 78.

61. Stojan Ćelić (1925-1992) Stub neba, 1969. grafika, 75x55 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 300-400 eur početna cena: 280 eur

Delo je publikovano u: Ivana Simeonović Ćelić, Ljiljana Ćinkul, Stojan Ćelić, Grafike i crteži, Zepter Book World, Beograd, 2008, 82.

62. Stojan Ćelić (1925-1992) Na marginama V. S. 1973. grafika, 47,5x63 cm sign. d.l. i d.d. procenjena vrednost: 300-400 eur početna cena: 280 eur

42


63. Lazar Vozarević (1925-1968) Iz “Kosovskog ciklusa”, oko 1958. tuš na papiru, 50x35 cm procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 350 eur

Delo je publikovano u: Ljiljana Slijepćević, Branko Miljuš, Arte Media, Beograd, 2014, 271.

64. Branko Miljuš (1936-2012) Kardusova škrinja, 1980 tuš, 76x56 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 1000 eur 43


Delo je publikovano u: Ljiljana Slijepćević, Branko Miljuš, Arte Media, Beograd, 2014, 118.

65. Branko Miljuš (1936-2012) Ulis, 1976. akrilik na platnu kaširanom na dasku, 29x40 cm procenjena vrednost: 1500-1600 eur početna cena: 1250 eur

Delo je publikovano u: Ljiljana Slijepćević, Branko Miljuš, Arte Media, Beograd, 2014, 119.

66. Branko Miljuš (1936-2012) Taloženje, 1987. ulje na platnu kaširanom na karton, 27x32 cm procenjena vrednost: 1400-1500 eur početna cena: 1200 eur 44


Delo je publikovano u: Ljiljana Slijepćević, Branko Miljuš, Arte Media, Beograd, 2014, 190.

67. Branko Miljuš (1936-2012) Portret nepoznate, 1972. serigrafija u boji, 70x50 cm procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 300 eur

Delo je publikovano u: Ljiljana Slijepćević, Branko Miljuš, Arte Media, Beograd, 2014, 194.

68. Branko Miljuš (1936-2012) Sinbad moreplovac (Povratak Ulisa), 1972. serigrafija u boji, 70x50 cm procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 300 eur 45


69. Slavoljub Slava Bogojević (1922-1978) Adam i Eva, 1953. ulje na platnu, 61x50 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 1000 eur

70. Živojin Turinski (1935-2001) Znak ulje na platnu, 100x80 cm procenjena vrednost: 1500-1800 eur početna cena: 1000 eur

46


71. Ivo Vojvodić (1923-1994) Grad na vodi, 1964. ulje na dasci, 120x300 cm sign g.d. procenjena vrednost: 5000-6000 eur poÄ?etna cena: 3800 eur

47


72. Vladimir Veličković (1935) Čovek i pas, 1960. tuš na papiru, 83x59 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 5500-6000 eur početna cena: 5200 eur

48

Delo je publikovano u: Alain Jouffroy, VELIČKOVIĆ crteži / drawings 1955-1965, Galerija RIMA, Kragujevac, 2014, 53.


73. Vladimir Veličković (1935) Požar, 2013. kombinovana tehnika na kartonu, 32x29 cm sign i dat. d.s. procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 2800 eur

49


74. Vladimir Veličković (1935) Vesalius, 1989. serigrafija, 50x35 cm sign. i dat. d.s. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 250 eur

75. Vladimir Veličković (1935) Telo u padu, 1980. kombinovana tehnika na papiru, 38x26 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 1300-1500 eur početna cena: 1200 eur

50


76. Vladimir Veličković (1935) Poliptih, 1977. pet serigrafija, 5 x 40x28 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 700-900 eur početna cena: 450 eur

51


77. Miodrag Dado Đurić (1933-2010) Réservoirs, oko 1958. ulje na platnu, 38x46 cm zapis na poleđini procenjena vrednost: 9000-10000 eur početna cena: 8500 eur

52


78. Miodrag Dado Đurić (1933-2010) Bez naziva, 1967. grafika (13/80), 35x49 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 280 eur

80.

79. Miodrag Dado Đurić (1933-2010) Bez naziva, 1996. grafika (70/99), 45x37 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 280 eur

Miodrag Dado Đurić (1933-2010) Kompozicija, 1968. grafika (430/500), 49,5x34 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 250-300 eur početna cena: 200 eur Rad je nastao na osnovu crteža “Kompozicija” iz zbirke Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju.

53


81. Olja Ivanjicki (1931-2009) Rebus, 1963. tuš na papiru, 50x35 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 650-700 eur početna cena: 550 eur

82. Olja Ivanjicki (1931-2009) Večno iskušenje, 1972. kombinovana tehnika na papiru, 70x100 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1250 eur

54


83. Miro Glavurtić (1932) Revolucionar, 1959. kombinovana tehnika, 40,5x28 cm sign. i dat. g.l. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 280 eur

84. Miro Glavurtić (1932) More, 1959. ulje na lesonitu, 27x21 cm sign. d.s. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1650 eur

55


85. Milić Stanković (1934-2000) Napuštanje belih dvora, 1990. jajčana tempera na šper-ploči, 18x40 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 1000 eur

86. Milić Stanković (1934-2000) Čekajući Hrista (En Anttendant le Christ), 1971. jajčana tempera na dasci, 50x64 cm sign. i dat. d. l. procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 2800 eur 56


87. Kosta Bradić (1927-2014) Apstraktna kompozicija, 1961. ulje na platnu kaširanom na karton, 21x28 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

88. Kosta Bradić (1927-2014) Stari Beograd, 1973. ulje na kartonu, 18,5x22 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

57


89. Ljuba Popović (1934) Les Pilons rolles, 2012/13. ulje na platnu, 50x60 cm sign. i dat. na poleđini procenjena vrednost: 2700-3000 eur početna cena: 2400 eur

90. Ljuba Popović (1934) La nuit des sorcelleries (Noć čarobnjaštva), 2010. ulje na platnu, 55x46 cm sign. i dat. na poleđini procenjena vrednost: 2400-2700 eur početna cena: 2000 eur.

58


91. Ljuba Popović (1934) Bez naziva, 1983. tuš na papiru, 64x50 cm sign. i dat. d.s. procenjena vrednost: 1500-1800 eur početna cena: 1350 eur

92. Ljuba Popović (1934) Refleks, 1982. tuš na papiru, 64x50 cm sign. i dat. d.s. procenjena vrednost: 1500-1800 eur početna cena: 1350 eur

59


Dve žene na obali 1980 akvarel, tuš, 25x28 cm,. sign. d.d.

Spaljivanje otpada posmatranjem (Čovek sa ptičijim okom) 1983. olovke u boji, 26x33 cm, sign. d.d.

93. Momčilo Moma Antonović (1938) Četiri crteža procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 480 eur

60

Letnja ljubavna igra, 1983. olovke u boji, 26x33 cm sign. d.d.

Poklonici sunca, 1983. olovke u boji, 26x33 cm sign. d.d.


94. Mladen Srbinović (1925-2009) Anđeo čuvar, 1982. ulje na platnu, 60,5x65,5 cm sign. i dat. d.s. procenjena vrednost: 2500-2800 eur početna cena: 2250 eur

95. Aleksandar Luković Lukijan (1924-2014) Besmislena opsesija, 1974. ulje na platnu, 100x81cm sign. d.s. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 900 eur

61


96. Gabrijel Stupica (1913-1990) IgraliĹĄte, 1962. akvarel, 16x22 cm procenjena vrednost: 6000-6500 eur poÄ?etna cena: 5500 eur

62


97. Bojan Bem (1936) Džokej, oko 1970. flomaster, 27x29 cm procenjena vrednost: 2200-2400 eur početna cena: 1800 eur * Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12

98. Bojan Bem (1936) Bazen, 1973. kombinovana tehnika na papiru, 48x68 cm sign. i dat. na poleđini procenjena vrednost: 2700-3000 eur početna cena: 2450 eur

63


Delo je publikovano u: Ješa Denegri, Nevena Martinović, IVAČKOVIĆ, Galerija RIMA, Kragujevac, 2014, 242.

99. Đorđe Ivačković (1930-2012) 4. VI 77, 1977. kombinovana tehnika na platnu, 73x73 cm Dat. na poleđini procenjena vrednost: 1500-1800 eur početna cena: 1450 eur

Delo je publikovano u: Ješa Denegri, Nevena Martinović, IVAČKOVIĆ, Galerija RIMA, Kragujevac, 2014, 229. * Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12

100. Đorđe Ivačković (1930-2012) Slika, 1975. ulje na platnu, 100x100 cm procenjena vrednost: 2500-2800 eur početna cena: 2400 eur

64


101. Petar Omčikus (1937) Odbojka, 1985. olovka na papiru, 70x50 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 350-400 eur početna cena: 250 eur

102. Milorad Bata Mihajlović (1923-2011) Apstraktna kompozicija, 1962. kombinovana tehnika na papiru, 55x75 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 850 eur

65


103. Vojo Stanić (1924) Regata, 1980. ulje na platnu, 50x70 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 8000-9000 eur poÄ?etna cena: 7500 eur

66


104. Vojo Stanić (1924) Špacakomin, 1969. ulje na platnu, 65x51 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 7000-8000 eur početna cena: 6000 eur

105. Vojo Stanić (1924) Starac ulje na platnu, 60x60 cm, 1972. sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 7000-8000 eur početna cena: 6000 eur 67


106.

107.

Ilija Bašičević Bosilj (1895-1972) Petao, 1963. akvarel, 25x28 cm sign. g.s. i dat. d.s. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 750 eur

Ilija Bašičević Bosilj (1895-1972) Slon, 1962. akvarel, 21x27cm sign. i dat. g.s. procenjena vrednost: 700-900 eur početna cena: 650 eur

108. Vojislav Jakić (1932–2003) Vavilonska kula, 1995 tuš na papiru, 34x23 cm. sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 450 eur

68


109. Sava Sekulić (1932–2003) Neman, oko 1965. tempera na kartonu, 30x56cm sign. d.d. procenjena vrednost: 1700-2000 eur Početna cena: 1450 eur

110. Pal Homonai (1922-2010) Pogreb, 1968. tempera na lesonitu, 70x50 cm sign. i dat. g.l. procenjena vrednost: 700-900 eur početna cena: 650 eur

69


111. Nikola Graovac (1907-2000) Mrtva priroda sa cvećem, oko 1970. ulje na platnu, 10x20,5 cm sign. d.s. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 350 eur

112. Nikola Graovac (1907-2000) Mrtva priroda na terasI, oko 1985. ulje na platnu, 55x68 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1500-1800 eur početna cena: 1200 eur

70


113. Nikola Graovac (1907-2000) Cveće, oko 1980. ulje na platnu, 36x48 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 1000 eur

114. Nikola Graovac (1907-2000) Predeo, 1975-80. ulje na platnu, 38x48 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 900 eur 71


115. Nikola Graovac (1907-2000) Portret Mije Aleksića, 1972. ulje na platnu, 70x56 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 1500-1800 eur poÄ?etna cena: 1250 eur

72


116. Nikola Graovac (1907-2000) Stari grad, Budva, oko 1975. ulje na platnu, 66,5x99,5 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 3000-3500 eur poÄ?etna cena: 2700 eur

73


117. Boža Ilić (1919-1993) Seoska ulica, oko 1970. ulje na lesonitu, 42x60 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 1800-2000 eur početna cena: 1500 eur

118. Boža Ilić (1919-1993) Mrtva priroda sa voćem, 1993. ulje na lesonitu, 31x47 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 650 eur

74


119. Boža Ilić (1919-1993) Kompozicija sa violinom, 1974. ulje na lesonitu, 55x70 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 2200-2400 eur početna cena: 1900 eur 120. Boža Ilić (1919-1993) Remorkeri, oko 1965. ulje na lesonitu, 55x75 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 2000-2200 eur početna cena: 1700 eur

75


121. Čedomir Krstić (1923-1988) Mrtva priroda, 1986. ulje na platnu, 56x66 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 480 eur

122. Branko Lale Stanković (1915-1989) Mrtva priroda sa jastozima, 1970. ulje na platnu, 52x70 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 550 eur

76


123. Đorđe Ilić (1920-2010) Kompresorista, 1968. ulje na platnu, 130x97 cm sign. na poleđini procenjena vrednost: 2000-2200 eur početna cena: 1800 eur

124. Marko Stupar (1920-2010) Monmartr, 1962. ulje na platnu, 51x61 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 3000-3500 eur početna cena: 2400 eur

77


125. Hamo Ibrulj (1946-2008) Portal ulje na platnu, 70x80 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 400 eur

126. Milan Stašević (1946) Rit, 1989. ulje na platnu, 95x105 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 2000-2200 eur početna cena: 1400 eur

78


127. Milan Tucović (1965) Motivi iz Grčke, 1993. kombinovana tehnika na papiru, 24x34 cm sign. g.s. procenjena vrednost: 200-300 eur početna cena: 180 eur

128. Milan Miletić (1950) Hleb, 1978. ulje na dasci, 37,5x40 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 500-600 eur početna cena: 400 eur

79


129. Mario Maskareli (1918-1996) Bez naziva, 1964. ulje na platnu, 37x30 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 300-350 eur poÄ?etna cena: 240 eur

130. Mario Maskareli (1918-1996) Sveti Stefan, oko 1965. ulje na platnu, 100x100 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 3000-3300 eur poÄ?etna cena: 2850 eur

80


131. Milorad Ćirić (1912-1994) Cveće, oko 1965. ulje na platnu, 65x50 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 650-700 eur početna cena: 450 eur

132. Milorad Ćirić (1912-1994) Mrtva priroda sa lubenicom, oko 1965. ulje na lesonitu, 60x78 cm sign. d.l. procenjena vrednost: 800-900 eur početna cena: 600 eur

81


133. Predrag Peđa Nešković (1938) Bim Bam, 1974. akril na platnu, 66x98 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 4000-4500 eur početna cena: 3800 eur

82


134. Predrag Peđa Nešković (1938) Ptica grafika, 50x40 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 300-350 eur početna cena: 250 eur

135. Predrag Peđa Nešković (1938) Cipele, oko 1974. akril na kartonu, 40x69 cm procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 850 eur

83


136. Aleksandar Cvetković (1947) Kompozicija, 1979. ulje na platnu, 35x45 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 400-500 eur početna cena: 380 eur

137. Aleksandar Cvetković (1947) Formiranje oblaka, 1983. akril na platnu, 101x109 cm sign. i dat. d.l. procenjena vrednost: 2500-2800 eur početna cena: 1900 eur

84


138. Aleksandar Cvetković (1947) Pero, kamen, 1986. akril na platnu, 65x55 cm sign. i dat. d.d. procenjena vrednost: 600-800 eur početna cena: 500 eur

139. Aleksandar Cvetković (1947) Sazvežđe zmaja, 1981. akril na platnu, 80x93 cm sign. i dat. d.s. procenjena vrednost: 1200-1400 eur početna cena: 900 eur 85


140. Dušan Otašević (1940) Održavanje kontinuiteta, 1978. objekat (drvo, kombinovana tehnika), 175x50x15 cm sign. i dat. na poleđini procenjena vrednost: 2700-3000 eur početna cena: 2350 eur * Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12

86


141. Mrđan Bajić (1957) Crna zvezda, 1999. kombinovana tehnika na papiru, 103x79 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 2000-2200 eur početna cena: 1850 eur

Delo je publikovano u katalogu Mrđan Bajić, Backup, Cicero, Beograd, 2006, 130.

142. Srđan Đile Marković (1959) Psssiha, oko 1990. akril na platnu, 83x112 cm sign. na poleđini procenjena vrednost: 2000-2200 eur početna cena: 1700 eur 87


143. Radomir Damnjanović Damnjan (1935) Slika, 2011. akril na platnu, 130x100 cm sign. i dat. d.s. procenjena vrednost: 3500-4000 eur početna cena: 2800 eur

144. Julije Knifer (1924-2004) Meandar serigrafija (38/100), 50x70 cm sign. d.d. procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 450 eur 88


145. Andrea Ivanović Jakšić (1979) Podsvest, 2009. kombinovana tehnika na platnu, 80x100 cm sign. i dat. na poleđini procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 750 eur

146. Ana Mirkov (1947) Ptice, 2004. olovka na platnu, 90x130 cm sign. na poleđini procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 850 eur

89


147. Olga Vujadinović (1936) Bez naziva, 1964. keramika, 60x50x20 cm sign. i dat. u unutrašnjosti skulpture procenjena vrednost: 1000-1200 eur početna cena: 500 eur * Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12

90


148. Matija Vuković (1925-1985) Glava konja, 1974. gips, 110x90x50 cm procenjena vrednost: 17000-20000 eur početna cena: 15000 eur * Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12

Delo je publikovano u katalogu retrospektivne izložbe Matije Vukovića, 1950-1958, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1986, kat. br. 55. Delo je publikovano u katalogu izložbe skulptura Matije Vukovića u galeriji Pinki, Zemun, 1982. kat. br. 42.

Rudimentarni oblici Glave konja koji su zadržali privid realizma i daleku figurativnu narativnost, oblikovani su moćnim deformisanim masama koje izražavaju jednu energičnu kreativnu ekspresiju autora karakterističnu za kompletno njegovo delo. Snažne pa i surove deformacije prirodne forme koje su učinjene u krugu egzistencijalnog ekspresionizma predstavljaju prvi od važnih principa na kojima počiva moderna umetnost: doformacija služi izrazu figure jer humanizam umetničkog dela nije zavistan od realnosti forme već od unutrašnjih podsticaja, od sposobnosti oblika da izrazi svet umetnilkovih ideja i namere vremena u kome je nastao. Vukovićeve skulpture su monumentalne, izvedene nadahnuto, snažno, sugestivne modelacije i skoro brutalno iskidane fakture, dinamične nemirne kompozicije i izrazitog dramatskog sukoba osnovnih masa. Iz njegovih dela izbijaju u slapovima oblici puni unutrašnje snage i ekspresivnog naboja koji zrače kroz spoljne forme. Deformacije oblika koje postaju njegov stil, njegov vajarski rukopis, kroz plastičnost iskazuju suštinu njegove ideje i spontane emocije. Dramatici dela doprinose barokizirane forme pune udubljenja i ispupčenja, koje zarobljavaju i osvetljavaju prostor. Kontrasti svetlo - tamnih površina postaju likovni elementi iz kojih ponekad izrasta magično i metafizičko značenje. Ekspresivnost forme, čiji dramatični sadržaj izrasta iz duboko humanog odnosa prema životu, nosi uvek beleg njegove umetničke ličnosti. Matija Vuković je izgradio jedan od najautentičnijih opusa u savremenoj srpskoj i jugoslovenskoj skulpturi posle 1950. godine. Vukovićeva skulptura predstavlja celinu, čija se osobena originalnost, slična kakvoj niti, provlači kroz sva njegova dela. Izuzetna i izvorna svojom sugestivnošću i izražajnošću ona je nastala mimo svih poznatih i priznatih iskustava u našoj savremenoj umetnosti.1 1 Preuzeto iz kataloga retrospektivne izložbe Matije Vukovića, 1950-1958, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1986.

91


149. Tamara Rakić (1961) Kralj, 1984. bronza (2/3), 41x18,5x21 cm sign. na zadnjoj strani procenjena vrednost: 800-1000 eur početna cena: 700 eur * Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12

150. Slavoljub Caja Radojčić (1942) Glava radnika sa tranzistorom, oko 1985. bronza (a.0), 13x11x14 cm, sign. dole i na zadnjoj strani procenjena vrednost: 600-700 eur početna cena: 480 eur * Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12 92


151.

Delo je publikovano u: Grupa autora, Kolekcionar kao kustos i selektor, Arte Media, Beograd 2013, 451.

Olga Jevrić (1922-2014) Vertikalna kompozicija I, 2012. bronza (1/3), 46x22x17 cm procenjena vrednost: 5500-6000 eur, početna cena: 4800 eur * Delo je izloženo u Galeriji na Andrićevom Vencu br. 12 93


INDEKS

Autor

lot / strana

A Antonović, Momčilo Moma

93 / 60

B Bajić, Mrđan Bašičević, Ilija Bosilj Bem, Bojan Bijelić, Jovan Bogojević, Slavoljub Slava Bradić, Kosta

141 / 87 106, 107 / 68 97, 98 / 63 23 / 18 69 / 46 87, 88 / 57

C Cvetković, Aleksandar

136 - 139 / 84, 85

Č Čelebonović, Marko

43, 44 / 30

Ć Ćelić, Stojan Ćirić, Milorad

61, 62 / 42 131, 132 / 81

D Damnjanović, Radomir Damnjan Dobrović, Petar Đ Đurić, Miodrag Dado

143 / 88 21 / 17 77 - 80 / 52, 53

G Glavurtić, Miro 83, 84 / 55 Graovac, Nikola 111 - 116 / 70, 71, 72, 73 Grdan, Vinko 38 / 25 Gvozdenović, Nedeljko 41, 42 / 28, 29 H Homonai, Pal Huter, Anton I Ibrulj, Hamo Ilić, Boža Ilić, Đorđe Ivačković, Đorđe Ivanović Jakšić, Andrea Ivanjicki, Olja

94

110 / 69 34 / 24 125 / 78 117 - 120 / 74, 75 123 / 77 99, 100 / 64 145 / 89 81, 82 / 54


lot / strana

J Jakić, Vojislav Jevrić, Olga Jovanović, Pavle Paja

108 / 68 151 / 93 2 / 6, 7

K Knifer, Julije 144 / 88 Konjović, Milan 39, 40 / 26, 27 Krstić, Čedomir 121 / 76 Kumrić, Aleksandar 35 / 24 Kolesnikov, Stjepan Fjodorovič 28 / 21 L Lubarda, Petar Luković, Aleksandar Lukijan

30 - 32 / 22, 23 95 / 61

M Marković, Srđan Đile 142 / 87 Maskareli, Mario 129, 130 / 80 Mihajlović, Milorad Bata 102 / 65 Miletić, Milan 128 / 79 Miličević, Kosta 3 / 8, 9 Miljuš, Branko 64 - 68 / 43, 44, 45 Milosavljević, Predrag Peđa 45 - 48 / 31, 32, 33 Milunović, Milo 36 / 25 Mirkov, Ana 146 / 89 Murat, Marko 5 / 12 N Nešković, Predrag Peđa O Omčikus, Petar Otašević, Dušan P Popović, Atanasije Popović, Ljuba Popović, Miodrag Mića Predić, Uroš Protić, Miodrag B. R Radojčić, Slavoljub Caja Radović, Ivan Rakić, Tamara

133 - 135 / 82, 83 101 / 65 140 / 86

lot / strana

S Sekulić, Sava Sokić, Ljubica Cuca Srbinović, Mladen Stanić, Vojo Stanković, Branko Lale Stanković, Milić Stanojević, Veljko Stašević, Milan Stevanović, Borivoje Stupar, Marko Stupica, Gabrijel Š Šerban, Milenko Šumanović, Sava Šuput, Bogdan T Tabaković, Ivan Tomašević, Aleksandar Tucović, Milan Turinski, Živojin U Uzelac, Milivoj V Veličković, Vladimir Vojvodić, Ivo Vujaklija, Lazar Vozarević, Lazar Vujadinović, Olga Vuković, Matija

109 / 69 49 - 51 / 34, 35 94 / 61 103 - 105 / 66, 67 122 / 76 85, 86 / 56 33, 37 / 24, 25 126 / 78 27 / 20 124 / 77 96 / 62 25 / 19 17 - 19 / 16 29 / 21 20 / 17 58 / 40 127 / 79 70 / 46 4 / 10, 11 72 - 76 / 48, 49, 50, 51 71 / 47 59, 60 / 41 63 / 43 147 / 90 148 / 91

22, 24 / 18, 19 89 - 92 / 58, 59 52 - 54 / 36, 37 1 / 4, 5 55 - 57 / 38, 39 150 / 92 6 - 16, 26 / 12, 13, 14, 15 20 149 / 92

95


u saradnji sa:

96


Mrdjan Bajić | Bojan Bem | Milan Blanuša | Marko Crnobrnja | Aleksandar Cvetković| Radomir Damnjanović Damnjan | Marija Dragojlović | Bora Iljovski | Djordje Ivačković | Olga Jevrić | Zdravko Joksimović | Branko Miljuš | Pradrag Nešković | Dušan Otašević | Saša Pančić | Mileta Prodanović | Radomir Reljić | Matija Vuković | Vladimir Veličković

1.12.2015 - 1.02.2016. | Andrićev Venac br. 12 97


Beleške

98


AUKCIJA ARTE Arte Media Media doo d.o.o. Arte Takovska 20 29 Svetogorska 11000 Beograd

Potvrda o učešću na aukciji Novogodišnja aukcija slika

Potvrđujem da sam saglasan sa uslovima rada i da pristajem da izvršim isplatu u navedenim rokovima. Upoznat sam sa Uslovima određenim od strane organizatora aukcije.

datum: 11. 12. 2015.

Ime i prezime Adresa

Potpis: Bankovni

Telefon elektronska pošta

Datum:

Potpis:

99


Beleške

100


AUKCIJA ARTE Arte Arte Media Media doo d.o.o. Svetogorska Takovska 20 29 11000 Beograd

Arte Media d.o.o. moje ime licitira za dole navedene lotove do iznosa navedenih u ovoj potvrdi.

Ime autora/Naziv slike

Broj lota

EUR

Potpis:

Datum:

Potpis:

101


kolekcionar kao kustos i selektor Beleške

Collector as a Curator and Selector

Knjiga jugoslovenske umetnosti druge polovine XX veka iz privatnih kolekcija

102


Monografija Branko MILJUŠ Tekst: Ljiljana Slijepčević

103


104


Vinarija Vrbica 34300 Vrbica Aranđelovac www.vinarijavrbica.rs

Na mestu gde se spajaju južne padine orašačkog i vrbičkog brda, u venčačkom vinogorju na prostoru koji se zove “Vinogradi”, iznad Aranđelovca, negde na pravcu između Orašca i Topole, nalazi se Vinarija Vrbica. Danas, ova savremena vinarija sa svojih 1000 m² za preradu, smeštaj i negu vina, sa vinogradom od 14 hektara i sa objektom od 16 apartmana, vidikovcem, teniskim terenima sa ergelom i konjima za jahanje, predstavlja pravi biser ovog kraja. Ono što Vinariju Vrbica čini posebnom i što je razlikuje od drugih, pored dobrog vina, jeste i to što je proizvodnja grožđa i vina direktno povezana sa sportskom i turističko-ugostiteljskom ponudom, a sve to objedinjeno je na jednom mestu - u sred vinograda. U okviru vinograda nalazi se hrast star bar 240. godina. Legenda kaže da je u njegovoj senci zastao da se odmori, okrepi i popije malo vina Karađorđe kada je iz “Marićevića jaruge” sa ustanicima krenuo na Topolu. Taj hrast nekako na simboličan način, predstavlja vezu između vremena Karađorđa i današnjeg vremena, između starog i savremenog, jer proizvodnja grođa i vina na ovom prostoru ima dugu tradiciju a Vinarija Vrbica tu tradiciju samo nastavlja.

105


106


Izdavač Arte Media d.o.o. Svetogorska 29, Beograd, Srbija tel: +381 11 3241 641 info@arte.rs Za izdavača Milan Mitić Izbor radova Arte galerija Dizajn Isidora M. Nikolić Fotografije Vladimir Miloradović Štampa Cicero Tiraž 1000

Zahvaljujemo se Nacionalnoj galeriji, Galeriji Progres, Nikoli Kusovcu, Petru Petroviću, Staši Živkoviću, Veri Grujić. Sponzorima: Bel Medic, Division Multimedia, Vinarija Vrbica.

Projekat realizovali: direktor Arte Media d.o.o. Milan Mitić, istoričar umetnosti Jelena Lazarević, dizajn Isidora M. Nikolić, fotografije Vladimir Miloradović

107


CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 73/76(497.11)”19/20”(083.82) 73/76.074(497.11)”19/20”(083.82) ARTE aukcija : aukcija 11. decembar 2015. godine, Galerija Progres, predaukcijska izložba 7-11. decembar 2015. godine, Galerija Progres / [fotografije Vladimir Miloradović]. - Beograd : Arte Media, 2015 (Beograd : Cicero). - 106 str. : ilustr. ; 27 cm Tiraž 1.000. ISBN 978-86-89543-07-0 a) Арте Медиа (Београд) - Аукцијски каталози COBISS.SR-ID 219469068

108

Novogodisnja Arte Aukcija VII  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you