Page 1

AUKCIJA UMETNIČKIH PREDMETA IZ KOLEKCIJE GENERALEXPORT IZLOŽBA 08-10.12.2014. od 10-19h AUKCIJA 11.12.2014. u 19h NARODNIH HEROJA 43 11070 NOVI BEOGRAD


USLOVI AUKCIJE

1. Prodavac je, u smislu ovih Uslova, pravno lice, GENERALEXPORT, u čijem posedu su predmeti namenjeni prodaji. GENERALEXPORT se obavezuje organizovanjem, vođenjem aukcija, prodajom i naplatom. 2. GENERALEXPORT garantuje kupcu da je pravi vlasnik imovine ili je ispravno ovlašćen od strane pravog vlasnika za prodaju te imovine, te da je u mogućnosti, u skladu sa ovim Uslovima poslovanja, preneti posedovanje i “dobar glas“ imovine oslobođene od bilo kakvih zahteva treće strane, a naročito od retencionih ili založnih prava. 3. GENERALEXPORT je dužan dostaviti sve informacije kojima raspolaže u vezi sa poreklom predmeta namenjenog prodaji, te neophodnu dokumentaciju predati u slučaju potrebe utvrđivanja statusa “kulturnog dobra“, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. 4. Svaki aukcijski predmet može biti ponuđen na aukciji uz zaštitnu cenu koju utvrđuje GENERALEXPORT. U slučaju da se predmet proda ispod zaštitne cene GENERALEXPORT se ne obavezuje na prodaju licitiranog predmeta. 5. GENERALEXPORT može u bilo kom trenutku povući predmet iz prodaje ili pomeriti prodaju ukoliko posumnja u autentičnost i atribuciju predmeta. U navedenom slučaju isključuje se bilo kakva odgovornost GENERALEXPORT-A prema potencijalnom kupcu. 6. Nakon prodaje predmeta i naplate od kupca, GENERALEXPORT je dužan da u roku od tri radna dana preda kupljeno delo.

1. Činom učestvovanja na aukcijskoj prodaji ili sklapanjem ugovora u direktnoj prodaji kupac prihvata ove Uslove poslovanja. 2. Potencijalni kupac je svaka osoba koja učestvuje na aukciji uz posedovanje aukcijskog broja. Aukcijski broj preuzima se pre početka aukcije (na registracijskom stolu). Registracija potencijalnog kupca vrši se uvidom u identifikacijsku ispravu. Potencijalni kupci dužni su po završetku aukcije da vrate aukcijski broj. Svi predmeti prodani na aukciji biće fakturisani na ime i adresu koje je kupac dao kod izdavanja aukcijskog broja te se samo izuzetno račun može izdati na drugo ime i adresu. Ova pravila se ne primenjuju na davača ponude nalozima. 3. Uspešan kupac na aukciji je pojedinac čiju ponudu voditelj aukcije odredi kao najbolju. U slučaju bilo kakvog nesporazuma koji bi se pojavio tokom aukcije, voditelj aukcije ima ničim ograničeno diskreciono pravo u pogledu određivanja uspešnog kupca, odlaganja prodaje, ponovne prodaje, kao i pravo donošenja bilo koje druge odluke koju smatra primerenom. Isto tako voditelj aukcije može, bez ikakve odgovornosti prema bilo kom potencijalnom kupcu, povući bilo koji predmet sa aukcije ili odbaciti bilo koju ponudu bez navođenja posebnih razloga. 4. Plaćanje duga prema GENERALEXPORT-U kupac je dužan izvršiti neposredno po završetku aukcije ili najkasnije u sledeća tri dana, i to gotovinski u dinarima. 5. Vlasništvo nad kupljenim predmetima prelazi na kupca u trenutku kada kupac isplati ukupan iznos duga prema GENERALEXPORT-U. U slučaju kupovine više predmeta i eventualne neodlučnosti koji je predmet plaćen, GENERALEXPORT zadržava u potpunosti pravo dispozitivne odluke. 6. Rizik gubitka ili oštećenja bilo kog predmeta prelazi na kupca u trenutku preuzimanja predmeta. 7. Kupac koji poseduje potvrdu za preuzimanje kupljenog predmeta dužan je isti preuzeti u roku od tri radna dana nakon aukcije. Nakon isteka navedenog roka GENERALEXPORT je ovlašćen da zaračuna kupcu troškove skladištenja, osiguranja i čuvanja predmeta prema vlastitom tarifnom cenovniku.

2

I USLOVI KOJI SE ODNOSE NA PRODAVCA

II USLOVI KOJI SE ODNOSE NA KUPCE

Page

Ovi Opšti uslovi poslovanja (dalje u tekstu: Uslovi) sastavni su deo svih ugovora o kupovini, prodaji, trgovinskom zastupanju i drugim poslovnim odnosima u koje KOMPANIJA „GENERALEXPORT” D.P. BEOGRAD – u restrukturiranju (u daljem tekstu: GENERALEXPORT) stupa sa drugima prilikom obavljanja aukcijske delatnosti umetničkih predmeta. GENERALEXPORT će ove Uslove te njihove izmene i dopune objavljivati u svom aukcijskom katalogu. Uslove relevantne za određeni pravni posao GENERALEXPORT će odštampati na primereni način učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani. U ovim Uslovima GENERALEXPORT deluje kao ponuđač i prodavac.


10. Svi predmeti na aukciji prodaju se sa svim greškama i nedostacima i eventualnim greškama prikazivanja u katalogu aukcije. Kupci se o stanju svakoga aukcijskog predmeta predmeta mogu informisati na predaukcijskoj izložbi i trebaju se osloniti na svoj lični sud da li je predmet u skladu sa svojim opisom i prikazom. Niti GENERALEXPORT, niti bilo ko od zaposlenih ili predstavnika nije odgovoran za greške prikaza ili opisa u katalogu ili drugde (osim u Uslovima iz prethodnog članka) ili za originalnost ili autentičnost bilo kojeg ponuđenog predmeta. Isto tako, kupac ne može zahtevati naknadu štete ili troška kom se izložio prilikom ostvarivanja prava iz prethodnog članka. 11. Kupci mogu pismenim nalogom (poseban obrazac GENERALEXPORT) ovlastiti GENERALEXPORT da u njihovo ime i za njihov račun na aukciji ističe ponude i na takav način mogu kupiti predmet ili više njih. GENERALEXPORT može od svakog nalogodavca tražiti dokaze o bonitetu i solventnosti, kao uslov prihvatanja naloga. Prihvatanje naloga GENERALEXPORT potvrđuje u pismenoj formi. 12. Skala za licitiranje je 10% od navedene procene

3

U ovim Uslovima pojmovi definisani ispod imaju značenja ovde iznesena: a) postignuta cena znači cena po kojoj je predmet prodat kupcu od voditelja aukcije i uključuje kupčevu proviziju i PDV; b) zaštićena cena znači minimalna cena za kupca na aukciji, c) falsifikat znači namerni falsifikat ili imitacija učinjena sa ciljem prevare u pogledu autorstva, porekla, datiranja, razdoblja, perioda, kulture ili izvora, koja nije tako prikazana u kataloškom opisu i koja je na dan prodaje imala vrednost bitno manju nego što bi je imala da je u skladu s tim opisom.

Page

8. U slučaju neplaćanja ili nepreuzimanja kupljene robe od strane kupca u navedenim rokovima GENERALEXPORT je ovlašćen: a) putem suda zahtevati naknadu štete od kupca za nepoštovanje kupoprodajnog ugovora, b) pomeriti ili poništiti prodaju predmeta prodanih kupcu na istoj ili bilo kojoj drugoj aukciji, zadržavajući kao kompenzaciju sva plaćanja koja je kupac obavio prema GENERALEXPORT-U, a na ime naknade štete koju je pretrpeo prodavac ili GENERALEXPORT kao posledicu duga kupca, c) ponovo prodati predmet putem javne aukcije ili direktnom prodajom te držati kupca-dužnika odgovornim za eventualni “manjak”, a kupac-dužnik je u potpunosti saglasan da je ovako postignuta cena tržišno razumna i prihvatljiva, d) zadržati bilo koje vlasništvo kupcadužnika kao zalog i prodajom istoga namiriti svoje potraživanje, e) osigurati, skladištiti i čuvati predmet, bilo u vlastitim prostorijama ili drugde, na isključiv rizik i trošak kupca-dužnika, i naplatiti kupcu-dužniku ugovorenu kamatu od 1,5% mesečno na ukupan iznos duga koji nije plaćen više od tri radna dana od dana aukcije. 9. U slučaju da se dokaže da je bilo koji kupljeni aukcijski predmet “fasifikat” kupac može isti vratiti GENERALEXPORT-U u roku od 7 dana od dana aukcije. Radi ostvarenja ovoga prava kupac je dužan dostaviti GENERALEXPORT-U pismenu izjavu o navodnim manama, s brojem predmeta i datumom aukcije na kojoj je predmet kupljen. GENERALEXPORT zadržava pravo zahtevati od kupca da pribavi na svoj trošak mišljenje dva priznata stručnjaka na tom polju, prihvatljiva kako GENERALEXPORT-U tako i kupcu, pre nego čto GENERALEXPORT odluči hoće li poništiti prodaju za konkretni predmet. Ako je GENERALEXPORT prihvatio da je predmet fasifikat i da je kupac u mogućnosti preneti kako posedovanje kupljenog predmeta u istom stanju kao kad je prodat tako i njegov “dobar glas”, slobodan od zahteva bilo koje treće strane, prodaja će biti poništena, te će ukupna cena koju je kupac platio GENERALEXPORT-U za kupljeni predmet biti refundirana. Kupac neće imati pravo po ovom Uslovu ako je: a) opis i prikaz u katalogu na dan prodaje bio u skladu s tada opšte prihvaćenim mišljenima stručnjaka ili ako je bilo pošteno naznačeno da postoji sukob takvih mišljenja; ili b) metoda utvrđivanja autentičnosti kupljenog predmeta na dan publikovanja kataloga bila neprihvatljivo skupa ili nepraktična.


1. Anton Kraljić Torzo skulptura, bronza h: 50 cm procenjena vrednost: 55.000,00 - 60.000,00 rsd početna cena: 50.000,00 rsd Delo poseduje svojstva kulturnog dobra.

2. B. Mihajlović Zemun 1976. ulje na platnu 71x98 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd

Page

4

3. Bogdan Kršić Čelini CIX/I 1975. Akvatinta 49x34 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


4. Bogdan Kršić Čelini LXXIII/I 1979. akvatinta 29,5x34 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd

5. Bogdan Kršić Čelini VII/I 1975. akvatinta 29,5x28,5 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd

Page

5

6. Branislav Kečenović Kastaneda grafika, komb. tehnika 37x27 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


7. Branko Miljuš Formiranje 1963/64. bakropis 46x44,5 cm procenjena vrednost: 5.000,00 - 6.000,00 rsd početna cena: 4.500,00 rsd

8. Branko Miljuš Koncert u polju 1979. sitoštampa 69x49 (65x42,5) cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 4.500,00 rsd

Page

6

9. Branko Miljuš Moje selo i rastinje oko 1970. sitoštampa R 40 cm, procenjena vrednost: 8.000,00 - 10.000,00 rsd početna cena: 7.000,00 rsd


10. Branko Miljuš Moje selo i rastinje oko 1970. sitoštampa R 40 cm, procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 4.500,00 rsd

11. Branko Miljuš Nostalgija oko 1980. sitoštampa 48x37 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 4.500,00 rsd

Page

7

12. Branko Miljuš Plodne forme oko 1970. sitoštampa 39,5x31cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 4.500,00 rsd


13. Branko Miljuš Pretakanje 1981. sitoštampa 64x40 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 4.500,00 rsd

14. Branko Miljuš Sinbad oko 1970. sitoštampa 50x70 (45x45) cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 4.500,00 rsd

Page

8

15. Branko Miljuš Povratak Ulisa 1975-80. sitoštampa 50x41 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


16. Branko Miljuš Uznemirena zemlja 1965. bakropis R 47 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 4.500,00 rsd

17. Branko Omčikus Masline 1981. akvarel / tuš 47x58,5 cm procenjena vrednost: 28.000,00 - 30.000,00 rsd početna cena: 25.000,00 rsd

Page

9

18. D. Stojadinović Kosovski boj ulje na lesonitu 125x173 cm procenjena vrednost: 140.000,00 - 160.000.00 rsd početna cena: 120.000,00 rsd


19. D. Stojadinović Maršal Tito ulje na platnu 97x75 cm procenjena vrednost: 32.000,00 - 36.000,00 rsd početna cena: 30.000,00 rsd

20. Dragan Coha Beograd akvatinta 50x70 (50x35) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd

Page

10

21. Dragan Dobrić Zemunski krovovi ulje na platnu 50x70 cm procenjena vrednost: 300.000,oo - 330.000,00 rsd početna cena: 260.000,00 rsd


22. Dragan Mojović Nagoveštaj prolećne ravnodnevice 1979. ulje na svili 120x160 cm procenjena vrednost: 600.000,00 - 700.000,00 rsd početna cena: 450.000,00 rsd

Page

11

Delo poseduje svojstva kulturnog dobra.


23. Gordana Glid RavnoteĹža 1979. tapiserija 160x250 cm procenjena vrednost: 350.000,00 - 400.000,00 rsd poÄ?etna cena: 300.000,00

Page

12

Delo poseduje svojstva kulturnog dobra


24. Ilija Kolarić Beograd ulje na platnu 80x120 cm procenjena vrednost: 55.000,00 - 60.000,00 rsd početna cena: 50.000,00 rsd

25. Ilija Kolarić Enterijer ulje na platnu 68x98 cm procenjena vrednost: 70.000 - 75.000,00 rsd početna cena: 60.000,00 rsd

Page

13

26. Ilija Pandurović Kentaur ulje na platnu 80x100 cm procenjena vrednost: 55.000,00 - 60.000,00 rsd početna cena: 50.000,00 rsd


27. Emir Dragulj Između dva brda grafika 47x63 cm procenjena vrednost: 7.000,00 - 7.500,00 rsd početna cena:6.000,00 rsd .

28. Duško Vijatov Sremski predeo 1978. ulje na platnu 60x80 cm procenjena vrednost: 55.000 - 60.000,00 rsd početna cena: 50.000,00 rsd

Page

14

29. Hamo Ibrulj Portal ulje na platnu 78x68 cm procenjena vrednost: 70.000,00 - 80.000,00 rsd početna cena: 60.000,00 rsd


30. Ivko Milojević Plitvice grafika 42,5x32,5 cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.000,00 rsd

31. Halil Tikveša Neretva grafika 59x44 cm procenjena vrednost: 5.500,00 - 6.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd

Page

15

32. Jože Spavac Simbioza 1989. grafika 70x50 (48x42) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd


33. Ljiljana Drezga Piknik 1988. ulje na platnu 110x110 cm procenjena vrednost: 90.000,00 - 100.000,00 rsd početna cena: 80.000,00 rsd

34. Ljiljana Jarić Bez naziva crtež 60x100 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd

Page

16

35. Ljiljana Stojanović Kapija 1989. akvatinta 54x46 (46x54) cm procenjena vrednost: 4.000,00 - 4.500,00 rsd početna cena: 3.000, 00 rsd


36. Lazar Vujaklija Cvetna kapija ulje na platnu 130x115 cm procenjena vrednost: 350.000,00 - 400.000,00 rsd poÄ?etna cena: 235.000,00 rsd

Page

17

Delo poseduje svojstva kulturnog dobra.


37. Marinko Benzon Partizani posle 1950. ulje na platnu, 200x300 cm procenjena vrednost: 600.000,00 - 650.000,00 rsd poÄ?etna cena: 450.000,00 rsd

Page

18

Delo poseduje svojstva kulturnog dobra.


38. Marinko Benzon Arnautin 1954. ulje na platnu 80x70 cm procenjena vrednost: 55.000,00 - 60.000,00 rsd poÄ?etna cena: 50.000,00 rsd

Page

19

39. Marinko Benzon Panorama Beograda posle 1950. ulje na platnu 120 x 200 cm procenjena vrednost: 350.000,00 - 400.000,00 rsd poÄ?etna cena: 300.000,00 rsd Delo poseduje svojstva kulturnog dobra.


Page

20

40. Marija TiĹĄma Leto tapiserija 200x100 cm procenjena vrednost: 110.000 - 120.000,00 rsd poÄ?etna cena: 90.000,00 rsd


41. Martin Jonaš Na putu 1987. grafika 40x30 (22x17) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd

42. Martin Jonaš Jahač 1987. grafika 65x50 cm procenjena vrednost: 2.500,00 - 3.000,00 rsd početna cena: 2.000,00 rsd

Page

21

43. Martin Jonaš Mlekarica 1987. grafika 65x50 cm procenjena vrednost: 2.500,00 - 3.000,00 rsd početna cena: 2.000,00 rsd


44. Martin Jonaš Mlinar 1987. grafika 65x50 (31x42) cm procenjena vrednost: 2.500,00 - 3.000,00 rsd početna cena: 2.000,00 rsd

45. Milan Besarabić Dunav akvarel 28x38 cm procenjena vrednost: 6.500,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 6.000,00 rsd

Page

22

46. Milan Martinović Trio 1966. grafika 40x32 (39x32) cm procenjena vrednost: 2.500,00 - 3.000,00 rsd početna cena: 2.000,00 rsd


Page

23

47. Milan Marinković Cile Harlem 1988. ulje na platnu 120x180 cm procenjena vrednost: 180.000,00 - 200.000,00 rsd poÄ?etna cena: 100.000,00 rsd


Page

24

48. Mihajlo Bata Protić Šumadija 1987. ulje na platnu 75 x 150 cm procenjena vrednost: 65.000,00 - 70.000,00 rsd početna cena: 60.000,00 rsd


49. Milan Rakić Mljet 1979. grafika 70x50 (48x39) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd

50. Milan Rakić Zaboravljene 1986. grafika 45 x 55 (35,5x49,5) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd

Page

25

51. Milan Stanojev Jablan u dvorištu 1987. grafika 65x50 (48,5x66) cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


52. Milan Rakić Goveđari 1977. grafika 70x50 (48x39) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd

53. Milan Rakić Lastovo 1971. grafika 70x50 (48x39) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd

Page

26

54. Milan Rakić Linije 1976. grafika (2 komada) 70x50 (34x34) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd


55. Milenko Koković Beograd II 1986. ulje na platnu 81 x 66 cm procenjena vrednost: 55.000,00 - 60.000,00 rsd početna cena: 50.000,00 rsd

Page

27

56. Milivoj Štulović Triptih ulje na platnu 42x107 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


57. Miloje Grujić Metamorfoza bakropis 65x50 (34x25) cm procena: 2.500,00 rsd

58. Miloje Grujić Školjka bakropis 65x50 (34x25) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd

Page

28

59. Miloje Grujić Kataklizma II bakropis 65x50 (34x25) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd


60. Miodrag B. Protić Apstraktna geometrijska kompozicija 1984. ulje na platnu (triptih) 100x240 cm procenjena vrednost: 600.000,00 - 700.000,00 rsd poÄ?etna cena: 450.000,00 rsd

Page

29

Delo poseduje svojstva kulturnog dobra.


61. Miodrag Đilas Figura oko 1987. grafika 37x52 (22x25) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd

62. Miodrag Đilas Prometej 1987. grafika 37x52 (27x29) cm procenjena vrednost: 3.000,00 - 3.500,00 rsd početna cena: 2.500,00 rsd

Page

30

63. Mirjana Krstevska Velika voda 1988. pastel 50x70 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


64. Miroslav Arsić Veliki uspon 1988. ulje na platnu 75x105 cm procenjena vrednost: 80.000,00 - 100.000,00 rsd početna cena: 75.000,00 rsd

65. Nedeljko Lampić Primorski motiv 1979. ulje na platnu 40x51 cm procenjena vrednost: 33.000,00 - 36.000,00 rsd početna cena: 30.000,00 rsd

Page

31

66. Nada Hegedušić Cvjećarica 1987. tempera na staklu 35x40 cm procenjena vrednost: 22.000,00 - 25.000,00 rsd početna cena: 20.000,00 rsd


Page

32

67. Mladen Srbinović Teškoće ulje na platnu 100x115 cm procenjena vrednost: 500.000,00 - 550.000,00 rsd početna cena: 325.000,00 rsd


Page

33

68. Nepoznati autor (Boris Kalin?) Maršal Tito skulptura, brački kamen h: 60 cm procenjena vrednost: 45.000,00 - 50.000,00 rsd početna cena: 40.000,00 rsd


Page

34

69. Nepoznati autor (oko F. Kršinića i K. Angeli Radovanija) skulptura mermer h: 63 cm procenjena vrednost: 45.000,00 - 50.000,00 rsd početna cena: 40.000,00 rsd


70. Nepoznati autor Orač intarzija na panel-ploči 67x188 cm procenjena vrednost: 11.000,00 - 12.000,00 rsd početna cena: 10.000,00 rsd

71. Nepoznati autor Pruga Brčko - Banovići intarzija na panel-ploči 54x72 cm procenjena vrednost: 11.000,00 - 12.000,00 rsd početna cena: 10.000,00 rsd

Page

35

72. Nepoznati autor (Kalinić) Pejzaž sa pašnjakom i kućom ulje na platnu oko 1975. 50x65 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


Page

36

73. Nepoznati jugoslovenski autor Motiv iz Splita oko 1950. ulje na dasci 191x151 cm 230.000,00 - 250.000,00 rsd poÄ?etna cena: 200.000,00 rsd


37 Page

74. Nepoznati jugoslovenski autor Motiv iz Dubrovnika oko 1950. ulje na dasci 191x151 cm procenjena vrednost: 230.000,00 - 250.000,00 rsd poÄ?etna cena: 200.000,00 rsd


75. Nepoznati jugoslovenski autor Pogled na gradsku luku oko 1950. ulje na platnu 65x90 cm procenjena vrednost: 60.000,00 - 70.000,00 rsd početna cena: 50.000,00 rsd

76. Nepoznati jugoslovenski autor Rovinj ulje na platnu 50x60 cm procenjena vrednost: 15.000,00 - 20.000,00 rsd početna cena: 9.000,00 rsd

Page

38

77. Dragana Milisavljević Ratnik kombinovana tehnika 70x50 cm procenjena vrednost: 2.500,00 - 3.000,00 rsd početna cena: 2.000, 00 rsd


78. Predrag Pedja Milosavljević Peјzaž 1981. ulje na platnu 81x100 cm procenjena vrednost: 800.000,00 - 900.000,00 rsd početna cena: 650.000,00 rsd

Page

39

Delo poseduje svojstva kulturnog dobra.


79. Rajko Nikolić Cveće IV 1989. akvarel 75x57 cm procenjena vrednost: 8.000,00 - 8.500,00 rsd početna cena: 7.000,00 rsd

80. Rajko Nikolić Cveće V 1987. akvarel 75x57 cm procenjena vrednost: 8.000,00 - 8.500,00 rsd početna cena: 7.000,00 rsd

Page

40

81. Rajko Nikolić Cveće VI 1986. akvarel 75x57 cm procenjena vrednost: 8.000,00 - 8.500,00 rsd početna cena: 7.000,00 rsd


82. Rajko Nikolić Cveće I 1989. akvarel 75x57 cm procenjena vrednost: 8.000,00 - 8.500,00 rsd početna cena: 7.000,00 rsd

83. Rajko Nikolić Cveće II 1989. akvarel 75x57 cm procenjena vrednost: 8.000,00 - 8.500,00 rsd početna cena: 7.000,00 rsd

Page

41

84. Rajko Nikolić Cveće III 1983. akvarel 75x57 cm procenjena vrednost: 8.000,00 - 8.500,00 rsd početna cena: 7.000,00 rsd


85. Rajko Nikolić Cveće VII 1988. akvarel 75x57 cm procenjena vrednost: 8.000,00 - 8.500,00 rsd početna cena: 7.000,00 rsd

86. Rajko Nikolić Cveće VIII 1988. akvarel 75x57 cm procenjena vrednost: 8.000,00 - 8.500,00 rsd početna cena: 7.000,00 rsd

Page

42

87. S. Ilić Panorama Beograda ulje na platnu 75x200 cm procenjena vrednost: 45.000,00 - 50.000,00 rsd početna cena: 40.000,00 rsd


Page

43

88. Safet Zec, Motiv sa reke olovke u boji i mastilo na papiru, 180x162 cm procenjena vrednost: 350.000,00 - 450.000,00 rsd poÄ?etna cena: 325.000,00 rsd


89. Siniša Vuković Plava soba 1988. ulje na platnu 65x75 cm procenjena vrednost: 100.000,00 120.000 rsd početna cena: 90.000,00 rsd

Page

44

90. Siniša Vuković Bilo je..., 1988. ulje na platnu 75x65 cm procenjena vrednost: 100.000,00 120.000 rsd početna cena: 90.000,00 rsd


91. Sead Selimbegović Maštarenje I 1978. grafika 70x50 (43x33) cm procena: 2.000,00 rsd

92. Sead Selimbegović Maštarenje II 1977. grafika 70x50 (46x35) cm procena: 2.000,00 rsd

Page

45

93. Slavoljub Čvorović Odmor bube 1957. akvatinta 66 x 52 (44x50) cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


94. Slavoljub Mirković Čistač crtež 58x70 cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd

95. Sonja Lamut Tamo je... 1974. grafika 65x50 (34x38) cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd

Page

46

96. Slobodan Matić Pogled na Imotsko ulje na platnu 50x70 cm procenjena vrednost: 60.000,00 - 65.000,00 rsd početna cena: 50.000,00 rsd


97. Stanislav Staša Beložanski Motiv iz Bituma ulje na kartonu 56 x 41 cm procenjena vrednost: 70.000,00 - 80.000,00 rsd početna cena: 55.000,00 rsd

Page

47

Delo poseduje svojstva kulturnog dobra.


98. Strani autor (J. Schasffer ?) Brodovi ulje na platnu 60x80 cm procenjena vrednost: 28.000,00 - 30.000,00 rsd početna cena: 25.000,00 rsd

99. Vera Čohadžić Uvele ruže oko 1950. ulje na platnu. 55x40 cm procenjena vrednost: 70.000,00 - 75.000,00 rsd početna cena: 60.000,00 rsd Delo poseduje svojstva kulturnog dobra.

Page

48

100. Tomislav Perazić Metalurg 1965. grafika 41x37 cm procenjena vrednost: 2.500,00 - 3.000,00 rsd početna cena: 2.000,00 rsd


101. Veljko Mihajlović Madrid 1992. grafika 24x83 cm procenjena vrednost: 5.000,00 - 6.000,00 rsd početna cena: 4.500,00 rsd

102. Vera Božičković - Popović Usek 1988. ulje na platnu 70 x 60 cm procenjena vrednost: 100.000,00 - 120.000,00 rsd početna cena: 90.000,00 rsd

Page

49

103. Stojan Ćelić Zid 1987. pastel 65x50 cm procenjena vrednost: 70.000,00 - 80.000,00 rsd početna cena: 65.000,00 rsd


104. Vesna Mijačika More i stene 1988. ulje na platnu 59x49 cm procenjena vrednost: 45.000,00 - 48.000,00 rsd početna cena: 40.000,00 rsd

105. Vesna Mijačika Primorski grad ulje na platnu 79 x 69 cm procenjena vrednost: 45.000,00 - 48.000,00 rsd početna cena: 40.000,00 rsd

Page

50

106. Vladimir Popin Kapija grafika 44x32 (21,5x17) cm procenjena vrednost:1.500,00 - 2.000,00 rsd početna cena: 1.000,00 rsd


107. Vukica Mijatović - Teofanović Lavirint 1964. grafika 75x57 (50x50) cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd

108. Vukica Mijatović - Teofanović Noć igumanije 1963. grafika 75x57 (62x48) cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd

Page

51

109. Vukica Mijatović - Teofanović Patrijaršija 1967. grafika 75x57 (39,5x58) cm procenjena vrednost: 6.000,00 - 7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


110. Zoran Ninković Pandora XXV pastel 60x50 cm procenjena vrednost: 3.500,00 - 4.000,00 rsd početna cena: 3.000,00 rsd

Page

52

111. Zvonko Grmek Povoljne vesti 1989. grafika 53x60 (49,5x43,5) cm procenjena vrednost: 6.000,00-7.000,00 rsd početna cena: 5.000,00 rsd


Page

53

112. Zoran Pavlović Mrtva priroda 1988. ulje na platnu 60x73 cm procenjena vrednost:180.000,00 - 200.000,00 rad poÄ?etna cena: 150.000,00 rsd


Page

54


Page

55


Page

56


Page

57


Page

58


PRIMERAK UPLATNICE ZA PRAVNA LICA:

Page

59

PRIMERAK UPLATNICE ZA FIZIČKA LICA:


KONTAKT ZA INFORMACIJE: Arte Media d.o.o. Svetogorska 29 11000 Beograd +381 11 3241 641 +381 63 638 968

Page

60

info@arte.rs


ORGANIZACIJA, FOTOGRAFIJA, OBRADA MATERIJALA, KATALOG: Arte Media d.o.o. PROCENA: Nikola Kusovac i Petar Petrović

Page

61

BEOGRAD, novembar 2014.

Aukcija umetničkih predmeta Generalexport  
Aukcija umetničkih predmeta Generalexport  
Advertisement