Page 1

J o i n i n gt h eDo t s-OrA r o u n dt h eWo r l di n8 0S t u d i o s

Tom W al sh,ADG Presi dent T heUni v er s i t yofNot t i ngham i nt heUKhasbegunapr ogr ammeofr es ear c hpr oj ec t s ,i ndus t r y engagement swi t hl eadi ngpr ac t i t i oner sandpar t ner s hi pswi t hmaj ors t udi ost obui l dt hek i ndof r es ear c hc apac i t yands k i l l bas et hatar enec es s ar yt ohel pf i l mmak er sands t udi osal i k ebui l da mor es t abl e,s us t ai nabl eandpr oduc t i v eenv i r onmentwi t hi nwhi c ht owor k . Ast hei rf i r s tr es ear c hpr oj ec tt heyas k eda' s i mpl e'ques t i on:whati st her ol eoft r adi t i onals t udi o s pac ei nt hedi gi t alage?T heques t i onhasemer gedoutofdebat esar oundt hei nt r oduc t i onofdi gi t al t ec hnol ogi esc oupl edwi t hr ec entl ar gei nv es t menti nt r adi t i onals pac esofpr oduc t i on( s eeWar ner i nv es t menti nL eav es deni nt heUK,Ci nec i t t a'r ev ampi ngoft hei rRome' ss t udi os ,Pi newoodopeni ng s t udi osi ns ev er alc ount r i es ,andt her emar k abl es uc c es sofWET Ai nNew Zeal and) . Byl ook i ngatk eys t udi os' model s 'ar oundt hewor l d,whatt heyhav ei nc ommonandwhat di f f er ent i at est hem,andhow s t udi opr oduc t i oni sc hangi ngt hepr oj ec tpr ov i desas naps hotofwhat t hef ut ur emayhav ei ns t or ef ors t udi opr oduc t i onmodel s ,i t si nf r as t r uc t ur esandhow t hes emay i mpac tont hedynami c soff i l mmak i ng. T heDi r ec t oroft heUni v er s i t y' snew r es ear c hc ent er ,Dr .Gi anl uc aSer gi ,wast hegues ts peak erata r oundt abl edi s c us s i onaboutf ut ur et r endsi ngl obals t udi opr oduc t i onandi nf r as t r uc t ur es ,hos t edat t heAr tDi r ec t or sGui l d,Wednes dayev eni ng,Nov ember9,2011. Gi anl uc aSer gii st heDi r ec t oroft heI ns t i t ut ef orSc r eenI ndus t r i esRes ear c handt eac hesFi l m andT V att heUni v er s i t yofNot t i ngham i nt heUK. Hehasr es ear c hedandpubl i s hedwi del yonc ont empor ar yc i nema, f i l mmak i ngpr ac t i c esandf i l mmak er s .Maj orpubl i c at i onsi nc l ude t hr eebook s :T heDol byEr a( 2004) ,Mak i ngFi l msi nCont empor ar y Hol l ywood( 2005)andCi nemaEnt er t ai nment( 2009) , anda book l engt hi ndus t r ywhi t epaper ,St udi osandSpac eofPr oduc t i on i nt heDi gi t alEr a:Gl obalChal l engesandL oc alOppor t uni t i esf or t heSc r eenI ndus t r y( 2011) . I n2011hedes i gnedandc oor di nat edt hel aunc hoft hePRI SE i ni t i at i v e( Pr oduc t i onandRes ear c hI nnov at i onf orSc r een Ent er pr i s es ) ,whi c hi sai medatdev el opi ngNot t i ngham and t hes ur r oundi ngr egi oni nt oapi oneer i nghubf ors c r eeni ndus t r y i nnov at i onandpr oduc t i onoppor t uni t i es .

Gi anl uc aSer gi

/Joining_The_Dots  

http://www.adg.org/sites/art/videos/adg_podcasts/NottinghamRoundTable/Joining_The_Dots.pdf

/Joining_The_Dots  

http://www.adg.org/sites/art/videos/adg_podcasts/NottinghamRoundTable/Joining_The_Dots.pdf