Page 1


รายงาน เรื่อง ออกแบบฟอนต์ลายมือไทย-อังกฤษ จากโปรแกรม Font creator รายวิชา ARTD2304 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ กลุ่มเรียน 101

จัดทาโดย นางสาว จีลดา อินทรแหยม รหัส 5411306631

เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คานา รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2304 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ทั่วไปในเรื่องของการออกแบบตัวอักษรตัวหนา ตัวเอน จากโปรแกรม Font creator รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการ ปรับรูปแบบของตัวอักษรตามลักษณะที่ต้องการศึกษาผู้จัดทาหวังว่าผู้ศึกษาจะได้รับ ประโยชน์จากการศึกษา รายงานเล่มนี้ไม่มากก็น้อยหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทาขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นางสาว จีลดา อินทรแหยม ผูจ้ ดั ทา


การสร้างฟอนต์

CRU-Jeeladahand-writtenregular


กระบวนการทางาน 1.Goal เป้าหมาย เป้าหมายของรายงานนี้คือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ

2.Tools เครื่องมือหลัก - เทมเพลตที่เป็น Grid สาหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือ

-ปากกาดาหัวสักหลาด

- คอมพิวเตอร์


- เครื่องสแกน

- โปรแกรม Font creator

- โปรแกรม Adobe Reader อ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF


3.Do Did Done -Do....มีขั้นตอนการทาและหลักฐานเพื่อแสดงว่าทาจริง ขั้นตอนการออกแบบฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ จากโปรแกรม Font creator ขั้นตอนที่ 1 ดาวว์โหลดเทมเพลตที่เป็น Grid สาหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือ

ขั้นตอนที่ 2 สแกนภาพที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์ทาการปรับตกแต่งภาพให้เกิดความคมชัด แล้ว เลือก save เทมเพลตให้เป็นไฟล์ PDF


ขั้นตอนที่3 เปิดไฟล์ขึ้นมาให้เลือก Edit > take a snapshot

คลิกคอบตัวอักษรในเทมเพลตที่เราต้องการ แล้วกด CTRL+C


ขั้นตอนที่4 เปิดโปรแกรม font creator เลือก file>open>font file

เลือกfont ต้นฉบับคือ AAA_Watin-new แล้ว save as ให้เป็นชื่อของเราก่อนคือ AAA_Watindissaramas


ขั้นตอนที่5 เปิดไฟล์ที่เป็นชื่อเราขึ้นมาแล้วเลือกอักษรที่เราได้เลือกมาจาก PDF

จากนั้นกด CTRL+ V จะปรากฏภาพของตัวอักษรที่เราได้เลือกมา ให้เราปรับขนาดให้พอดีกับ สัดส่วนตามมาตรฐานของอักษรแต่ละตัวลบตัวอักษรเดิมออกจัดและแต่งจุดโหนดต่างๆ ทาเช่นนี้จน ครบทุกตัวใน เทมเพลต


ลบเส้นอักษรเดิมออก

จัดแต่งจุดโหนดต่างๆ


ขั้นตอนที่ 6 การจัดวางช่องไฟ ตาแหน่งระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง - Cap height คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ - Median คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์เล็ก - X-height คือ ระยะห่างระหว่างเส้นฐานจนถึงเส้น median ซึ่งเป็นช่วงของตัวพิมพ์เล็ก - Baseline คือ เส้นฐาน

ขั้นตอนที่7 กาหนดเส้นโครงสร้าง Guidelines ของตัวอักษร


ขั้นตอนที่8 จัดระยะช่องไฟของอักษร ได้โดย คลิกขวา properties

จากนั้นปรับระยะห่าง ตรง Glyph Metrics ให้มีค่าตรงตามความเหมาะสมของแต่ละอักษร ควรกด test หรือ F8 เพื่อทาการตรวจระยะห่าง ช่องไฟ ความสูง โดยเราควรตรวจให้ครบถ้วนอย่าง ละเอียด โดยเฉพาะ สระและพยัญชนะในภาษาไทย


ขั้นตอนที่9 เมื่อเราจัดวางช่องไฟ ตาแหน่งระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรครบทุกตัว แล้วคลิกไปที่ font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร หากยังไม่ สมบูรณ์ให้แก้ไขตามขั้นตอนที่ 8


ขั้นตอนที่10 จากนั้นคลิกที่ฟอนท์ต้นแบบ เพื่อที่จะทาการเปลี่ยนเป็นชื่อฟอนท์ของเรา ไปที่เมนู Tools>AutoNaming...

ตั้งชื่อ CRU_Jeelada ฟอนท์ กด Next และกด Finish


-Did... ผลที่ได้คือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ จากโปรแกรม Font creator ชื่อแบบตัวพิมพ์ CRU_ Jeelada


-Done... ได้นาไปทดสอบ – สร้าง – ประยุกต์ - ใช้ประโยชน์ คือ นามาติดตั้งเพื่อใช้ เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

การนามาFoneไปติดตั้ง control Pane > Fonts เพื่อใช้เป็นฟอนต์เพื่อตกแต่งและทารายงานต่อไป


ข้อมูลแบบตัวพิมพ์(Font Information) ชื่อแบบตัวพิมพ์ (Typeface/Font Name ) ชื่อ CRU_Jeelada ประเภทของไฟล์ตัวพิมพ์ OpenType Layout, TrueType Outlines ออกแบบโดย นางสาว จีลดา อินทรแหยม รหัสนักศึกษา 5411306631 วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2304 กลุ่มเรียน 101 สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พศ. 2556

ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาลาติน(Latin Characters) ได้แก่ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'

ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาไทย(Thai Characters) ได้แก่ กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?


ข้อความสาหรับการทดสอบการพิมพ์รับคาสั่งพิมพ์ และเพื่อแสดงตาแหน่งการ พิมพ์รูปอักขระที่ออกแบบ-จัดช่องว่าง ช่องไฟระหว่างรูปอักขระและระหว่างคา ทั้ง ชุดคือภาษาอังกฤษกับภาษาไทย In typography, a font is traditionally defined as a quantity of sorts composing a complete character set of a single size and style of a particular typeface. For example, the complete set of all the characters for “9-point Bulmer” is called a font, and the “10-point Bulmer” would be another separate font, but part of the same font family, whereas “9-point Bulmer boldface” would be another font in a different font family of the same typeface. One individual font character might be referred to as a “piece of font” or a “piece of type”.Font nowadays is frequently used synonymously with the term typeface, although they had clearly understood different meanings before the advent of digital typography and desktop publishing. ในทางวงการพิมพ์นั้นกล่าวถึงฟ้อนต์โดยทั่วไปว่า หมายถึงตัวอักษรที่ใช้เป็นแบบตัวเรียงพิมพ์ เนื้อหา ที่มีขนาดและรูปแบบเป็นชุดเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นแบบตัวอักษรที่ใช้ในการเรียงพิมพ์เนื้อหา ที่ท่านกาลังอ่านอยู่นี้ มีชื่อแบบตัวอักษรชุดนี้ว่า บางพูด (Bangpood) ที่ประกอบด้วยรูปอักขระ (Glyphs) ของตัวพยัญชนะ (Consonants) สระ(Vowels) วรรณยุกต์ (Tones) เครื่องหมาย สัญลักษณ์(Signs and Symbols) วรรคตอน(Punctuation) อักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คากลอนไทยสาหรับใช้พิมพ์ทดสอบผลการออกแบบ แสดงโครงสร้างของตัวอักษร การจัด ระดับตาแหน่งรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายวรรคตอน การจัดระยะช่องไฟรอบรูปอักขระ หรือฟ้อนต์ส่วนภาษาไทย ที่สร้าง บันทึก ติดตั้ง และหรือทดสอบในโปรแกรมฟ้อนต์ครีเอเตอร์และั หรือด้วยโปรแกรมประยุกต์อื่นๆในระบบ เขามักใช้คากลอนนี้ ให้นักศึกษาคัดลอกไปวาง เปลี่ยนเป็น ฟ้อนต์ที่เราทา ตรวจสอบระยะช่องไฟกั้นหน้า-หลัง การประสมคาตาแหน่งสระและวรรณยุกต?ว่าตรง ตาแหน่งตามหลักไวยกรณ์ของไทยหรือใหม่และบันทึกเป็นหลักฐานแสดงในรายงาน ภาษาอังกฤษให้ ตรวจสอบดูด้วยตาเองว่าระยะเป็นอย่างไร แล้วไปแก้ไขในตารางฟ้อนต์ และทดสอบใหม่ ซ้าๆ จน แน่ใจว่าเป็นระยะและตาแหน่งที่ถูกต้องแล้ว


คากลอนตรวจสอบแบบตัวอักษร ตาแหน่งพิมพ์ผสมคาไทย "เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน จงฝ่าฟ๎นพัฒนาวิชาการ อย่าล้างผลาญ ฤๅเข่นฆ่าบีฑาใคร ไม่ถือโทษโกรธแช่งซัด ฮึดฮัดด่า หัดอภัยเหมือนกีฬา อัชฌาสัย ปฏิบัติประพฤติกฎ กาหนดใจ พูดจาให้จ๊ะๆจ๋า น่าฟ๎งเอยฯ"

คาที่ควรนามาทดสอบคือ วิํูชน ภูปเตมี กตัญํู เกลื่อน เกลื้อน โหมโรง กระโปรง น้าใจ


แบบภาพตัวอักษรภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-ตัวเลข-เครื่องหมาย-สัญลักษณ์-วรรคตอน ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin-Jeelada font :แสดงความสูง 10 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?

ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 12 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟ ภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?

ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 14 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?

ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 16 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?


ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 18 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ? ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 20 พ้อยท์

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ? ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 36 พ้อยท์

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0 123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^ &*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'


กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 48 พ้อยท์

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwx yz! @#%^&*()_+|{}[]:"<>


?;'",./\*-.=;' กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณ ดตถทธนบปผฝพฟ ภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ ตัวอย่างขนาดและการเรียงพิมพ์เนื้อหาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จัดแถวเสมอหน้า(Type Arranging:Left) ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษรเอกลักษณ์เฉพาะ (Corporated Identifier Font Family )ชื่อ ทริปเปิ้ลเอ-วาทิน-จีลดา ชื่อ ผู้ออกแบบ ผศ.ประชิด ทิณบุตรออกแบบและแก้ไขโดยนางสาว จีลดา อินทรแหยม สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษม กรุงเทพมหานคร ขนาดความสูงตัวอักษร 12 พ้อยท์

จัดแถวเสมอหลัง(Type Arranging:Right) ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษรเอกลักษณ์เฉพาะ(Corporated Identifier Font Family )ชื่อ ทริปเปิ้ล เอ-วาทิน-จีลดา ชื่อผู้ออกแบบ ผศ.ประชิด ทิณบุตรออกแบบและแก้ไขโดยนางสาว จีลดา อินทรแหยม สาขาวิชา ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ขนาดความสูงตัวอักษร 14 พ้อยท์

จัดแถวกึ่งกลาง(Type Arranging:Center) ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษรเอกลักษณ์เฉพาะ(Corporated Identifier Font Family )ชื่อ ทริปเปิ้ลเอ-วาทิน-จีลดา ชื่อผู้ออกแบบ ผศ.ประชิด ทิณบุตรออกแบบและแก้ไขโดยนางสาว จีลดา อินทรแหยม สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ขนาดความสูง ตัวอักษร 16 พ้อยท์


ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ข้อความขนาดความสูงตัวอักษรหลายขนาดจัดวาง แบบกึ่งหน้ากระดาษ

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Fine and Applied Arts Division Chandrakasem Rajabhat University


ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ข้อความขนาดความสูงตัวอักษรหลายขนาดจัดวางใน โปรแกรม Illustrator

ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ข้อความขนาดความสูงตัวอักษรหลายขนาดจัดวางใน สร้างเอกสารต่างๆ เช่น Microsoft Word


การสร้างฟอนต์ CRU-Jeeladahand-writtenBold-italicitalicbold


กระบวนการทางาน 1.Goal เป้าหมาย เป้าหมายของรายงานนี้คือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ -Regular –Bold –Italic –Bold Italic

2.Tools เครื่องมือหลัก - คอมพิวเตอร์

- โปรแกรม Font creator


-ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ จากโปรแกรม Font creator


3.Do Did Done -Do....มีขั้นตอนและหลักฐานแสดง ขั้นตอนการปรับตัวอักษรฟอนต์ลายมือให้มีตัวหนาและเอน

Bold อักษรตัวหนา ขั้นตอนที่ 1 เปิดไฟล์งานฟอนต์ลายมือในโปรแกรม Font creator โดยไปที่ File>Open>font flie

เมื่อเปิดขึ้นมาให้ไปเปลี่ยนชื่อผู้ออกแบบที่ Fomat > Naming


เปลี่ยนชื่อ Font ในแต่ละช่องให้เรียบร้อยตามภาพ ดังนี้ Include copyright notice คาประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ Include unique font identifier มีตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ากันของตัวอักษร Include version string รวมสตริงรุ่น Include full font name รวมถึงชื่อตัวอักษรเต็มรูปแบบ Include postscript name รวมถึงชื่อลงท้าย Include trademark มีเครื่องหมายการค้า Include font vendor link รวม link ผู้ขายตัวอักษร


ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยต่อไปเป็นการปรับตัวอักษรให้มีความหนาขึ้น เริ่มจาก กด CTRL+A

แล้วไปที่ Tool> Glyph Tranfromer >

ไปที่ Effects > Bold แล้วปรับความหนาโดย Horizontal = แนวนอน Vertical = แนวตั้ง


เลือก Bold แล้ว ดั๊บเบิลคลิ้ก จะมะมีตัวกาหนดค่าขึ้นมา แล้วกด OK


ขั้นตอนที3่ เมื่อปรับความหนาของตัวอักษรเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบตาแหน่ง ระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรโดย font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร


ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกดบันทึกที่ Save as แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์งานให้ตรงกับแบบอักษรของเรา

เสร็จสิ้นการทาตัวหนา .. ................................................................................................


Italic ตัวอักษรเอน ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยต่อไปเป็นการปรับตัวอักษรให้เอนขึ้น เริ่มจาก กด CTRL+A

แล้วไปที่ Tool> Glyph Tranfromer>outline>Skew>กดOK


ขั้นตอนที2่ เมื่อปรับความเอนของตัวอักษรเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบตาแหน่ง ระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรโดย font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร


ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นกดบันทึกที่ Save as แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์งานให้ตรงกับแบบอักษรของเรา

คาศัพท์น่ารู้ Horizontal ตามแนวนอน Position ตาแหน่ง Movement การเคลื่อนไหว Rotation การหมุน Scale ขนาด Skew เอียง Bearings ทิศทาง

เสร็จสิ้นการทาตัวเอน ..

.......................................................................


Bold Italic ตัวอักษรหนาเอน ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยต่อไปเป็นการปรับตัวอักษรให้มีความหนาและเอนขึ้น เริ่มจาก กด CTRL+A

แล้วไปที่ Tool> Glyph Tranfromer>outline>Skew กดอีกครั้งที่ Effects>Bold แล้วตั้งค่าความหนาเอนตามที่ต้องการ


ขั้นตอนที่ 2 เมื่อปรับความหนาและความเอนของตัวอักษรเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบตาแหน่ง ระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรโดย font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะ ช่องไฟของแต่ละอักษร

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นกดบันทึกที่ Save as แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์งานให้ตรงกับแบบอักษรของเรา

เสร็จสิ้นการทาตัวหนาเอน .. .....................................................................................................


-Did... ผลที่ได้รับคือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ Italicทดสอบการพิมพ์

-Regular –Bold –Italic –Bold

Regular

ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาลาติน(Latin Characters) ได้แก่ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาไทย(Thai Characters) ได้แก่ กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?


ทดสอบการพิมพ์Italic

ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาลาติน (Latin Characters) ได้แก่ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาไทย(Thai Characters) ได้แก่ กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?


ทดสอบการพิมพ์Bold

ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาลาตินL( atin Characters) ได้แก่ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 Abcdefghjklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาไทย(Thai Characters) ได้แก่ กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?


ทดสอบการพิมพ์Bold Italic

ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาลาติน(Latin Characters) ได้แก่ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาไทย(Thai Characters) ได้แก่ กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?


-Done...ได้นาไปทดสอบ-สร้าง-ประยุกต์-ใช้ประโยชน์ คือ นามาติดตั้งเพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ใน รายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ การนามาติดตั้งใน control Pane > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบ ตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆเช่น Microsoft Word


ข้อมูลแบบตัวพิมพ์(Font Information) ชื่อแบบตัวพิมพ์ (Typeface/Font Name ) ชื่อ CRU_Jeelada ประเภทของไฟล์ตัวพิมพ์ OpenType Layout, TrueType Outlines ออกแบบโดย นางสาว จีลดา อินทรแหยม รหัสนักศึกษา 5411306631 วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2304 กลุ่มเรียน 101 สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พศ. 2556

ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาลาติน(Latin Characters) ได้แก่ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'

ตัวอย่างรูปแบบตัวอักขระภาษาไทย(Thai Characters) ได้แก่ กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?


ข้อความสาหรับการทดสอบการพิมพ์รับคาสั่งพิมพ์ และเพื่อแสดงตาแหน่งการ พิมพ์รูปอักขระที่ออกแบบ-จัดช่องว่าง ช่องไฟระหว่างรูปอักขระและระหว่างคา ทั้ง ชุดคือภาษาอังกฤษกับภาษาไทย In typography, a font is traditionally defined as a quantity of sorts composing a complete character set of a single size and style of a particular typeface. For example, the complete set of all the characters for “9-point Bulmer” is called a font, and the “10-point Bulmer” would be another separate font, but part of the same font family, whereas “9-point Bulmer boldface” would be another font in a different font family of the same typeface. One individual font character might be referred to as a “piece of font” or a “piece of type”.Font nowadays is frequently used synonymously with the term typeface, although they had clearly understood different meanings before the advent of digital typography and desktop publishing. ในทางวงการพิมพ์นั้นกล่าวถึงฟ้อนต์โดยทั่วไปว่า หมายถึงตัวอักษรที่ใช้เป็นแบบตัวเรียงพิมพ์เนื้อหา ที่มีขนาดและรูปแบบเป็นชุดเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นแบบตัวอักษรที่ใช้ในการเรียงพิมพ์เนื้อหาที่ท่าน กาลังอ่านอยู่นี้ มีชื่อแบบตัวอักษรชุดนี้ว่า บางพูด(Bangpood) ที่ประกอบด้วยรูปอักขระ(Glyphs) ของตัวพยัญชนะ (Consonants) สระ(Vowels) วรรณยุกต์ (Tones) เครื่องหมายสัญลักษณ์(Signs and Symbols) วรรคตอน(Punctuation) อักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คากลอนไทยสาหรับใช้พิมพ์ทดสอบผลการออกแบบ แสดงโครงสร้างของตัวอักษร การจัด ระดับตาแหน่งรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายวรรคตอน การจัดระยะช่องไฟรอบรูปอักขระ หรือฟ้อนต์ส่วนภาษาไทย ที่สร้าง บันทึก ติดตั้ง และหรือทดสอบในโปรแกรมฟ้อนต์ครีเอเตอร์และัหรือ ด้วยโปรแกรมประยุกต์อื่นๆในระบบ เขามักใช้คากลอนนี้ ให้นักศึกษาคัดลอกไปวาง เปลี่ยนเป็นฟ้อนต์ที่ เราทา ตรวจสอบระยะช่องไฟกั้นหน้า-หลัง การประสมคาตาแหน่งสระและวรรณยุก?ตว่าตรงตาแหน่ง ตามหลักไวยกรณ์ของไทยหรือใหม่และบันทึกเป็นหลักฐานแสดงในรายงาน ภาษาอังกฤษให้ ตรวจสอบดูด้วยตาเองว่าระยะเป็นอย่างไร แล้วไปแก้ไขในตารางฟ้อนต์ และทดสอบใหม่ ซ้าๆ จน แน่ใจว่าเป็นระยะและตาแหน่งที่ถูกต้องแล้ว


คากลอนตรวจสอบแบบตัวอักษร ตาแหน่งพิมพ์ผสมคาไทย "เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน จงฝ่าฟ๎นพัฒนาวิชาการ อย่าล้างผลาญ ฤๅเข่นฆ่าบีฑาใคร ไม่ถือโทษโกรธแช่งซัด ฮึดฮัดด่า หัดอภัยเหมือนกีฬา อัชฌาสัย ปฏิบัติประพฤติกฎ กาหนดใจ พูดจาให้จ๊ะๆจ๋า น่าฟ๎งเอยฯ"

คาที่ควรนามาทดสอบคือ วิํูชน ภูปเตมี กตัญํู เกลื่อน เกลื้อน โหมโรง กระโปรง น้าใจ


แบบภาพตัวอักษรภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-ตัวเลข-เครื่องหมาย-สัญลักษณ์-วรรคตอน ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin-Jeelada font :แสดงความสูง 10 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?

ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 12 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟ ภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?

ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 14 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?

ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 16 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ?


ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 18 พ้อยท์ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ? ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 20 พ้อยท์

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ? ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 36 พ้อยท์

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0 123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^ &*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'


กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ นบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ ภาพชุดอักขระ(Character set) ของ AAA-Watin- Jeelada font :แสดงความสูง 48 พ้อยท์

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwx yz! @#%^&*()_+|{}[]:"<>


?;'",./\*-.=;' กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณด ตถทธนบปผฝพฟ ภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อาเแโใไ ตัวอย่างขนาดและการเรียงพิมพ์เนื้อหาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จัดแถวเสมอหน้า(Type Arranging:Left) ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษรเอกลักษณ์เฉพาะ(Corporated Identifier Font Family )ชื่อ ทริปเปิ้ลเอ-วาทิน-จีลดา ชื่อ ผู้ออกแบบ ผศ.ประชิด ทิณบุตรออกแบบและแก้ไขโดยนางสาว จีลดา อินทรแหยม สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ขนาดความสูงตัวอักษร 12 พ้อยท์

จัดแถวเสมอหลัง(Type Arranging:Right) ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษรเอกลักษณ์เฉพาะ(Corporated Identifier Font Family )ชื่อ ทริปเปิ้ลเอวาทิน-จีลดา ชื่อผู้ออกแบบ ผศ.ประชิด ทิณบุตรออกแบบและแก้ไขโดยนางสาว จีลดา อินทรแหยม สาขาวิชา ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ขนาดความสูงตัวอักษร 14 พ้อยท์

จัดแถวกึ่งกลาง(Type Arranging:Center) ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษรเอกลักษณ์เฉพาะ(Corporated Identifier Font Family ) ชื่อ ทริปเปิ้ลเอ-วาทิน-จีลดา ชื่อผู้ออกแบบ ผศ.ประชิด ทิณบุตรออกแบบและแก้ไขโดยนางสาว จีลดา อินทรแหยม สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ขนาดความสูง ตัวอักษร 16 พ้อยท์


ตัวอย่างการเรียงพิมพ์ข้อความขนาดความสูงตัวอักษรหลายขนาดจัดวาง แบบกึ่งหน้ากระดาษ

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Fine and Applied Arts Division Chandrakasem Rajabhat University

CRU-Jeelada  

รายงานออกแบบฟอนต์ลายมือ CRU-Jeelada-hand-written-Regular-Bold-italic-italicbold

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you