Page 1


โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า “ME” เสนอ ผศ. ประชิต ทิณบุตร

โดย นางสาว จีลดา อินทรแหยม 5411306631

สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คานา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 ซึ่งในโครงการออกแบบพัฒนา กราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติอาเภอเมืองจังหวัดชัยนาทอาเภอเมือง จังหวัด ชัยนาท จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลของโครงการและใช้ประกอบการเรียนการสอน และการนา เสนอโครงการในชั้นเรียนโดยผู้ ศึกษาโครงการ ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการนี้ โดยเรีบยเรียงเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจ ตามตามหลัก 3ส. คือ ส.1 สืบค้น (Research) ส.2 สมมติฐาน (Resume) และ ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result) จัดทาขึ้นบน Googel Document และสรุปเป็น E-Book ลงบน issuu.com เพื่อให้ผู้ศึกษารู่นต่อไปได้ศึกษาค้นคว้า ได้ง่ายสะดวกในการเปิด อ่านและตรวจงาน ในส่วนของรายงานชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้ตั้งใจและเรียบเรียงเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจ ในขั้น ตอนการ ดาเนินงานเรื่องการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย

ด้วยความเคารพ นางสาว จีลดา อินทรแหยม


ดาเนินงานตามกระบวนการ 3 ส.


ใช้หลักการ 4W2H เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์

สบู่สมุนไพรสูตรมะขามใยบวบ ภาพกระบวนการออกแบบ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่มาภาพ: http://arti3314.blogspot.com/search/label/Design%20Process

กระบวนการออกแบบ 4W2H


การออกแบบ (Design) ประกอบด้วย"การวางแผนกระบวนการ" ซึ่งก่อนที่เราจะออกแบบกระบวนการนั้น ต้อง รู้เราซะก่อนโดยเราต้องเริ่มด้วย การเขียนเป็น แผนภาพความสัมพันธ์ของกระบวนการภายในองค์กรทั้งหมดเพื่อให้เห็นความชัดเจนขึ้นมา ว่าองค์กรของ เรา ที่เป็นอยู่ มีอะไร (what), อยู่ที่ไหน (where) ประสบการณ์ (when), ใครรับผิดชอบ (who),จานวนเท่าไหร่ (how much), และเป็นมาอย่างไรบ้าง (how to) สิ่งเหล่านี้แหละ จะเป็นตัวช่วย ที่ทาให้เราสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ดีขึ้น โดยผลลัพธ์นั้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสภาพการแข่งขันขององค์กร รวมทั้ง จาเป็นที่เราจะต้องพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และมองถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ของ แต่ละกระบวนการทางานด้วย


ส.1 สืบค้น (Research) ข้อมูลเบื่องต้นของผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพรสูตรมะขามใยบวบ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากการที่ทาใช้เองภายในครัวเรือน และแจกจ่ายให้ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านใช้ เห็นว่ามีผลดีมีความต้องการใช้ มากขึ้น จึงผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากสมุนไพรไทย ที่มีอยูใน ท้องถิ่น หาได้ง่าย ราคาไม่แพง

โลโก้ของกลุ่มหัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ


การศึกษาบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง Product and Package Visual Analysis

สบู่นวลใย สูตรมะขามใยบวบ

การศึกษาบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง Product and Package Visual Analysis


ข้อมูลสบู่ นวลใยสูตร มะขามใยบวบ ชื่อผู้ประกอบการ คุณไฉน มีมาก กลุ่ม หัตถกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ สินค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ คือ สบู่นวลใยสูตรมะขามใยบวบ ประเภท

สบู่นวลใย สูตรมะขามใยบวบ

สถานะผลิตภัณฑ์

สบู่ก้อน

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์

ใช้ทาความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย ประจาทุกเช้าเย็น

สี

สีน้าตาลอมส้ม

ขนาด/มิติ

7.5x5.5 ซม.

ผลิตโดย

กลุ่มหัตกรรมสุขภาพบ้านหนองสมบัติ เลขที่ 38 ม.3 ตาบลนางลือ อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท17000

ที่อยู/่ เบอร์โทรศัพท์ โทร.056-477201,083-2185875 HOMEPAGE

ส่วนประกอบ

1.กลีเซอลิน 83.5% 3.น้ามะขาม 5% 5.น้าหอม 1.5%

สีของบรรจุภัณฑ์

ใส่

ขนาด/มิติ รูปแบบการขาย

ขายปลีกและขายส่ง

ใช้เวลาในการผลิต ราคา

2.น้ามะนาว 1.5% 4.ใยบวบแท้ 6% 6.น้ามันมะพร้าว 3.5%

1ก้อน / 50 บาท 1 โหล มี 12 ก้อน / 550บาทคิดเป็นราคาก้อนละ 45 บาท

น้าหนัก/ปริมาตรสุทธิ 1 ก้อน (75กรัม) การนาส่งสินค้า

-


วิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์

1. วิธีการใช้ 2. โลโก้ประจากลุ่มหัตกรรมบ้านหนองสบบัติ 3. ราคา 4. ข้อมูลการติดต่อ 5. ตราสินค้าสบู่นวลใย 6. ตราสัญลักษณ์ otop 7. ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 8. คาโฆษณา 9. ภาพกราฟิก


ปัญหาที่เกิดขึ้น -รูปทรงสบู่มีขนาดที่ไม่เท่ากัน -รูปแบบตัวอักษรไม่ชัดเจน -การบรรจุภัณฑ์หีบห่อไม่ดี ไม่เรียบร้อย -ตาแหน่งของราคาไม่เหมาะสม ติดไม่เป็นที่ -บอกส่วนสมและวิธีการใช้ไม่ชัดเจนมองเห็น ยากไม่น่าอ่าน ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อในท้องตลาด

ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ -ควรมีขนาดของรูปทรงให้ได้มาตรฐานทุกก้อน -ทางกลุ่มแม่บ้านได้เสนอความคิดเห็นให้มี ขนาดสินค้าที่เล็กลงเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อไปทดลองใช้และลด ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง และง่ายต่อการจัดจาหน่าย -ทาแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการ จาหน่ายและผู้บริโภคเข้าใจในสินค้านั้น -ภาพกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่ดึงดูต่อกลุ่มลูกค้าเท่าที่ควร


สัญลักษณ์ตรา OTOP ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

“หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความ เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในอาเภอให้เป็นไปตามนโยบายของอาเภอ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาแนะนาในการ ส่งเสริมศักยภาพของผู้นาชุมชน


ส.2 สมมติฐาน (Resume) จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้น จึงทาให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการดังนี้ คือ

ปัญหาที่เกิดขึ้น -รูปทรงสบู่มีขนาดที่ไม่เท่ากัน -รูปแบบตัวอักษรไม่ชัดเจน -การบรรจุภัณฑ์หีบห่อไม่ดี ไม่เรียบร้อย -ตาแหน่งของราคาไม่เหมาะสม ติดไม่เป็นที่ -บอกส่วนสมและวิธีการใช้ไม่ชัดเจนมองเห็น ยากไม่น่าอ่าน ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อในท้องตลาด

ความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ -ควรมีขนาดของรูปทรงให้ได้มาตรฐานทุกก้อน -ทางกลุ่มแม่บ้านได้เสนอความคิดเห็นให้มี ขนาดสินค้าที่เล็กลงเพื่อง่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อไปทดลองใช้และลด ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง และง่ายต่อการจัดจาหน่าย -ทาแพ็กเก็ตบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการ จาหน่ายและผู้บริโภคเข้าใจในสินค้านั้น -ภาพกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่ดึงดูต่อกลุ่มลูกค้าเท่าที่ควร

จากที่ได้ศึกษาจากสินค้าคู่แข่ง การที่จะทาสินค้าแข่งขันกันต้องทาให้ดีกว่า สินค้าแบบเก่า ฉะนั้น จึงขอเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องพลาสติกใสแล้วมีแถบสติดเกอร์คาด แล้ววนามาพัฒนา กราฟิกบน ส2.


ภาพแบบคลี่ของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคร่าว

รายละเอียดของกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบได้แก่ ความกว้างxความยาวxความหนาของกล่อง 5x5x2.5cm.


แบบเดิมก่อนพัฒนาโลโก้ บรรจุภัณฑ์ สบู่สมุนไพร Nuanyai Soap

แบบดั้งเดิมก่อนพัฒนา


จากการที่ได้ ศกึ ษาสินค้ าที่มีอยู่ตามท้ องตลาดทัว่ ไปแล้ วนัน้ การที่ต้องการให้ สินค้ ามีลกั ษณะที่จดจาง่ายมี ความสาคัญมาเป็ นอันดับต้ นๆของการสร้ างแบรนด์จงึ นาสินค้ ามาพัฒนาต่อและเพิ่มเติมสินค้ าเมื่อทางเลือกที่มากขึ ้นโดย อยู่ในแบรนด์ ที่ชื่อว่า Me หรื อ มี .

ผลิตภัณฑ์ มีทงหมด ั้ 3 ตัว คือ สบูม่ ะขามใยบวบ ขนาด100 g. มาร์ คมะขามทองคา ขนาด 250 g. โลชัน่ มะขามทองคา ขนาด 500 ml. ฟอนต์ที่ใช้ ในการออกแบบคือ TH SarabunPSK


ARTWORK สบุม ่ ะขามใยบวบ

ขนาด 19 x 6.5 cm.

ด้ านหน้ า

ด้ านบน

ด้ านหลัง

ด้ านล่าง


ARTWORK มาร์ คมะขามทองคา

ชิ ้นข้ างขวดทังหน้ ้ าและหลัง

ชิ ้นฝา


ARTWORK โลชัน ่ มะขามทองคา

ด้ านหน้ า ด้ านหลัง ด้ านซ้ าย

ด้ านขวา แท็กตกแต่งขวด


บรรจุภณ ั ฑ์ กล่องสบู่ ขนาด 100g. ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง

ด้ านบน

ด้ านล่าง

ด้ านซ้ าย

ด้ านขวา

ที่มาภาพ : จีลดา อินทรแหยม , 2556


ขวดมาร์ ค ขนาด 250 g. ด้ านบนฝา

ด้ านข้ าง

ด้ านล้ างก้ นขวด

ที่มาภาพ : จีลดา อินทรแหยม , 2556


ขวดโลชัน่ ขนาด 500 ml. รูปทรงของขวดเป็ นสีเหลี่ยมผืนผ้ าด้ านเท่า

ด้ านบนเป็ นหัวปั ม้ ก้ นขวด

ที่มาภาพ : จีลดา อินทรแหยม , 2556


ส.3 สรุปผลการออกแบบ (Result) เมื่อได้ artwork แลเว ขันตอนต่ ้ อไป คือการติดฉลากของสินค้ าตามที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อวางจาหน่าย และ สามารถจัดจาหน่ายเป็ นชิ ้นของสินค้ าหรื อจัดเป็ น

gift set เพื่อจักเป็ นของขวัญให้ แกผู้รับได้ เช่นกัน


สินค้ าที่เสร็ จสมบูรณ์ พร้ อมจาหน่าย

สบูม่ ะขามใยบวบ


มาร์ คมะขามทองคา

โลชัน่ มะขามทองคา


โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าme  

น.ส. จีลดา อินทรแหยม 5411306631

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you