Page 1

GP. PELISTER

KARPATIJA


eGo Broj 191 02.04.2009 god. cena 30 den

izdava

ArtBit produkcija dooel Bitola `-ska: 290200000059987 dan.br.: mk4002002149688 dep. TTK- banka

Adresa Palata Justinijan Bul. 1-vi Maj 148 / 14 7000 Bitola 071 22 27 28 Tel: 047 242 919 otka`an zaradi bezmilosno ko`oderstvo na operatorot

www.ego.com.mk ego@ego.com.mk Direktor i Glaven urednik Sime Alu{evski Odgovoren urednik Konstantin Petrovski Izdava~ki sovet Ana Begajovska Aleksandar Risteski Omer Sulejman Liljana Hristova Redakcija i sorabotnici Juksel Sulejmani Gordana Cvetanova Vande Gan~evski Goran Mitrevski Silvana Petrova Nasuh Sowa Tantarova-Gruevska Marija Kotevska-Dimovska Ilustracii Keti Radevska Komp. Obrabotka Aleksandar Koli~oski Pe~ati Cetis Print

1.

В недела - втор круг гласање за претседател. Кој кому ќе ги даде гласовите? Сега сме демократија, имаме слобода на мислата, ама кога се работи за политичкиот пазар кој треба да се реализира в недела, веќе не знам што да мислам! Тоа што брат Љубе наредниот ден по првиот круг отиде на кафе кај Бранко, јасно порача за кого навива. Меѓутоа, затоа што неговите гласови беа од асли ВМРО-вци не верувам дека некој од нив може (дури и на сон!) да гласа за Фрчковски. Неговите 150.000 гласачи или ќе седат дома, или ќе гласаат за Иванов. Непознато е дали Селмани каде ги нас очи неговите гласови. Демек, тој е во дослух со Груевски, ама инте ресот му налага што побрзо да се влезе во ЕУ и НАТО, без оглед на име-презиме и идентитет. Многу веројатно е дека гласовите на Хоџа и Ружин (колку се - толку се... малку се!) дека ќе одат за Фрчковски, исто како што најголемиот дел од гласачите на Буџаку ќе се слеат на контото на Иванов. Најголема загатка е што ќе прават гласачите на Фрчковски! Ќе гласаат за него или ќе седат дома?

2. Ај тоа е за гласачите, ама не знам што да мислам ни за кандидатите!

Од каде е нивната мотивираност претседатели? Еве, на пример, платата на македонскиот претседател е околу 1.500 долари (не знам точно, ама кај да е, толкава е). Во светот претседателите заработуваат малку повеќе: Ли Хсиен Лонг, Сингапур, годишна плата 2,46 милиони американски долари; Обама Велики те. Македонски, годишна плата 400.000 американски долари; Кевин Руд, Австралија, годишна плата 330.000 американски долари; Меркел, годишна плата 307.340 американски долари; Саркози, годишна плата 304.800 американски долари (минатата година си ја покачи двојно платата... е не, ќе му ја мисли многу!); Стивен Харпер, Канада, годишна плата 280.000 дол а р и ; Го рд о н Браун, Велика Британија, годишна плата 238.266 долари; Путин, го дишна плата 81.190 долари... Колку добиваат од приватни бизниси? Кој како ќе се снајде. Барем во тоа сме исти!

3. Утре на полноќ настапува изборен молк. Има да се молчи за тоа кој што рекол, кој колку пари земал! Сабота е цел ден раат без политичка кампања, а вечерта е за подготвки за неделата. Еден совет: Мажите кои и онака се позапалени за политка, нека се дотераат за неделниот изборен ден, па ако пред спиење се избричат со секира, ќе спијат како заклани. Подобро така отколку да думаат за кого ќе гласаат. И онака, во време кога има слобода на мислата, не му се думаме за ништо!

This is a free country. Slobodata na govorot i na pe~atot e zagarantirana. Sekoj ~ovek ima pravo da go izrazuva svoeto mislewe na bilo koj na~in, da prima i da {iri idei i

eGo

Za egoisti i ostanati isti

informacii. Za objavenite raboti vo EGO ne odgovarame kako {to nikoj za ni{to vo ovaa dr`ava ne odgovara. 02.04.2009

3


4

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Vo maj vo Atina

NOV SAMIT NA Bilderberg

Клубот Билдерберг од 14 до 16 мај ќе заседава во Атина, соопштуваат грчките медиуми со што веста која ЕГО ја пласираше пред неколку мсеци се потврди. Хроничарите велат дека претходната средба на Билдерберзите во Грција се одржала пред 16 години. Во списокот на поканетите за оваа година се неизбежните - холандската кралица Беатрис, шпанската кралица Софија и дипломати од рангот на претседателот на Советот за национална безбедност на САД, Џемс Џонс. Покани за заседанието на „Билдерберг“, што ќе се оддржи во елитниот хотел „Астерас“ во крајбрежниот атински кварт Вулиагмени, годинава добија и премиерот Костас Караманлис, поранешниот министер за економија Георгиос Алогоскуфис, министерот за надворешни работи Дора Бакојани... Грција на седницата на клубот Nafsika Astir Palace - mestoto kade godinava ke se sretnat bilderberzite ќе биде претставена и од повеќе видОчи в очи економски контекст (односите со нас и ни банкари и бизнисмени. Исто така, средба на двајцата министри. со Турција) или ќе биде под посилен се очекува да присуствува турскиот Се вели дека покана добил и притисок да почне да се придржува колега на Бакојани, Али Бабаџан, така лидерот на грчката опозициона кон општоприфатените демократско и што се очекува ПАСОК, Јоргос Папан- цивилизациски норми. дреу, претседателот на Националната банка на Законот на молчење Грција, Таки Арапоглу и е еден од принципите до кој учеспретседателот на теле- ниците мора да се придрчуваат, така комуникациската ОТЕ, што малку се знае што навистина се Панајотис Вурлимис. случува на тие средби. како по некое Освен нив, се знае непишано правило, нивните средби дека на катагодишните траат по три дена и тоа од 8 часот средби учествуваат и наутро до осум часот навечер, со паличности зависно од уза за лесен оброк. Главниот оброк и нивната улога во акту- теревенките се оставени за подоцна. елните политички и еко- За секоја тема уводничарите имаат по номски случувања на 5 минути право на говор, а останатите меѓународната сцена. по 2 минути за коментар. Тоа значи, гостуваат раГрупата „Билдерберг“ претстаководители од НАТО, вува клуб, кој обединува над сто влијаполитичари, бизнисме- телни политичари, бизнисмени и шени, издавачи и новина- фови на држави и влади. Тој е создари од глобалните и вли- ден во 1954 година и е наречена спојателните медиуми. ред името на хотелот во холандскиот Изборот на Грција град Остербек. Секоја година се свикако земја во која ќе се кува тридневен форум, што минува во држи состанокот пре- строга тајност. За минатогодишната дизвикува голема диле- средба во Чантали, Вашингтон ДС ма - дали Грција по 16 видете на www.ego.com.mk/arhiva/49мај ќе биде фаворизи- 167/100-cetvorica-grci-makedonci-niрана во однос на бал- za-lek.html. Redoven na sredbite - Dejvid Rokfeler канскиот политички и so eden od telohranitelite

eGo

Za egoisti i ostanati isti

02.04.2009

5


NIZ REPERTOAROT NA MAKEDONSKITE TEATRI

"VEJKA NA VETROT" PO 50 I POVE]E GODINI Proletta ili poto~no na 28 april vo dale~nata 1957 godina, spored teatrolo{kite bele{ki i osvrti na kritikata, na scenata na Narodniot teaPi{uva: tar vo PriQubomir Gruevski lep, so praizvedbata na dramata vo tri dela "VEJKA NA VETROT" - nejziniot av-tor Kole ^a{ule i re`iserot na pretstavata Mirko Stefanovski, ja iscrtuvaat me|nata linija i go ozna-~uvaat po~etokot na modernoto, vo makedonskiot teatar. Po taa svoja istoriska praizvedba {to ja ozna~i presvrtnicata i vo tematikata i vo dramskiot izraz na makedonskiot teatar voop{to, "Vejka na vetrot" naslovena kako "VEJKA DVA" (vo re`ija na akterot Meto Jovanovski) }e bide izvedena u{te i vo 1989 godina (vo Skopje, Salon 19, 19) za kone~no po pedeset i dve godini od prilepskata praizvedba, neodamna da do`ivee i nova postanovka i da mo`e da se vidi i na Malata scena na Makedonskiot teatar vo Skopje. Re`ijata na ovaa treta postanovka na prvata makedonska moderna drama, ovoj pat ja potpi{uva mladata i relativno neeksponiranata Nela Vito{evi}, koja tolkuva~ite na ~etiritte dramski likovi, protagonisti na Vejka, gi nao|a vo: Iskusniot Toni Mihajlovski (za ulogata na Velko), potoa vo Slavi{a Kaevski (Ximi), no i vo Kamka Tocinovski (za roljata na Mejbl) i osobeno vo novoto lice na makedonskata teatarska scena - mladata Jelena Jovanova, vo soodvetniot dramski lik na Magda. Re`iserot Nela Vito{evi}, istra`uvaj}i vo ponatamo{noto i po-

6

zadlabo~enoto osovremenuvawe na o~igledno kamernite predodredenosti na tekstot (so zna~itelen broj na anahronizmi), so pripomo{na scenografskite re{enija na Bujar Mu~a koi mo`eme da gi ozna~ime kako krajno prisposobeni na pretragite za poednostavuvawe (i o~iglednoto ~uvstvo za stilizacija) ostanuva sepak vo obidot da ja izvle~e dramatikata pred se od samite likovi oddelno (so pogolem uspeh) i vo zaemnoto dramsko dejstvo (so pomal uspeh) - bez da vklu~i i iskoristi poslobodno /pokreativno i drugi mo`nosti, ili da se vturne vo nekoi pogolemi eksperimentirawa so prostorot i drugite scenski elementi. Iako naj~esto dramskite dela koi navleguvaat vo `anrot na Psiholo{kata drama znaat da se sudrat so problemot na scenskiot ritam diktiran od samoto traewe (dol`inata, introspekciite i tn. ) na prikaznata na scenata, ovde toa ne e slu~aj, za{to problemot e presretnat i nadminat so inventivnata igra na mladite akteri i osobeno so merkata za mo`noto prifatlivo vremetraewe na scenite, {to e nadminato so tempoto, no i so o~iglednoto interve-

nirawe vo i taka, neobemniot tekst. Zatoa i neizbe`nata pomisla, koga se raboti za vakov vid na pretstava (i za teatarski tekst so vakva istorija i scensko-stilski karakteristiki), site (i publikata, no i re`ijata) najmnogu da o~ekuvaat od u~inokot na akterite. Pa taka i pokraj se da ka`eme, deka likot na Velko, prenesen od Toni Mihajlovski - eden darovit i volumenozen akterski individualtitet, ne blesna, ne rastrevo`i iako ovoj lik e najsilniot (po onoj na Magda), najmotiviran i avtorski najve{to o`ivean, so seta tragika na pe~albarskite luzni i premre`ja, no i kontraverzi vre`ani dlaboko vo i von nego. Prazninata, koja se ~uvstvuva{e vo scensko-dramskiot prostor ostana zad - i vizuelno neuverliviot Mihajlovski, ja nadopolnuva{e so svojot bogat raspon na govorno-mimeti~ki mo`nosti mladata Jelena Jovanova, igraj}i ja mladata devojka /`ena Makedonka, otkornata od rodnokrajnoto podnebje i eden iako siroma{en, no relativen makedonski spokoj i frlena vo nespokojot i neizvesnosta so site kontroverzi na

„Вејка на ветрот во МНТ“ 02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Golemata nade` Amerika. Nejzinata Magda, kako nose~ki lik na dramskata ideja, so site elementi na vnatre{niot, no i na nadvore{niot izraz - so pojava , govor i transformacii, ja nose{e dramatikata na pretstavata do nejzinata razvrska. A dramata, ovoj pat spored idejata na re`iserkata Vito{evi}, go nema tragi~niot kraj so smrtta na Magda, tuku ne mnogu uverlivo Magda e pretvorena vo `ena-vamp, koja bega od stariot i bogat (bolno qubomoren) ma` zaedno so negovite pari. Nastrana od ovoj sovremen kraj na "Vejka na vetrot" ostanuva najavata na Jelena Jovanova (pred prepolnetiot Salon na malata scenana MNT) so siot senzibilitet na bogati akterski mo`nosti otkrivaj}i se sebesi kako idna nade` na makedonskoto teatarsko gleda-li{te. Vo taa nasoka se dvi`ea i ostvaruvawata na Slavi{a Kaevski i Kamka Tocinovski (Tocinovski potemperamentno i so pogolem elan), profesionalno participiraj}i vo vkupniot vpe~atok na poslednoto izdanie na "Vejka na vetrot" na ~ija izvedba prisustvuva{e i samiot avtor, osumdesetiosumgodi{niot, po~esniot akademik - Kole ^a{ule. Na krajot, da go ka`eme i toa deka pokraj retkata mo`nost da se bide vo dru{tvo na Kole ^a{ule, ova be{e i retka prilika da se bide vo dru{tvo i na akademik Mateja Matevski - vo vremeto na praizvedbata na Vejka vo Prilep, agilen teatarski kriti~ar i vo dru{tvo na prof. Blagoja Ivanov, isto taka toga{en teatarski kriti~ar, od koj ni be{e prenesena interesnata (i zna~ajna ) teatrolo{ka informacija (so seta oskudnost na informacii od takov vid od ona povoeno vreme) deka, tie trojcata: avtorot Kole ^a{ule, Mateja Matevski i Blagoja Ivanov, razbirlivo nu`no bile prisutni na praizvedbata vo Prilep (i kako kuriozitet: patuvaj}i do tamu so avtomobilot na Ivanov - koj ne bil ni{to drugo tuku ona podocna poznato "fi}o"). Dru`ej}i se so makedonskata teatarska istorija, vo eden mig ni ponedostasa prisustvoto na Mirko Stefanovski, re`iserot koj{to se osmeli vo ona vreme da ja postavi "Vejka na vetrot na scenata vo Prilep, ispi{uvaj}i ja edna od najzna~ajnite stranici vo makedonskata teatarska istorija. Prisustvuvaj}i na Vejka vo Skopje i nie kako da stanavme del od taa istorija.

eGo

DS Solza i Smea Avtor: Biqana Srbqanovi} Re`ija: Zoran Talevski

Улоги: Војне: Александар Димитровски Милена: Елена Трпковска Андреа: Мартин Петровски Надежда: Катерина Петровска

Premiera 4 april 20 чasot Centar za kultura - Bitola

Repertoar na NTB BITOLA ^etvrtok 02.04 - 19.30 ~asot "Testosteron" Petok 03.04 - 19.30 ~asot "Crna se ~uma zadade" Sabota 04.04 - 19.30 ~asot "Testosteron"

Za egoisti i ostanati isti

02.04.2009

7


www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.

Изгледа дека древните Маи биле опседнати со времето и сето тоа се одразува на нивните градби. Една од тие градби е и пирамидата Kukulkan во Chichen Itzai. Пирамидата представува сончев систем со девет планети, а исто така и соларен календар со 365 дена. Броењето на времето по Маите завршува на 21 декември 2012 година. www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.

www.ego.com.mk

Во Глазгов е отворена изложба на чудовишта од вселената, инспирирана од серијата Dr Who. Галеријата привлекла голем број на ученици, а сите оние кои сакаат да ја погледнат галеријата, можат да го направат тоа до 4 јануари 2010.

За парчето растопен метал пронајден во 1974 во планините Бервин во Велс, поранешен градежен работник и ловец на вонземјани, Рус Келет, кажува дека наликува на алуминиум, но е потежок. За него тоа е цврст доказ за постоењето на вонземјаните затоа што е уверен дека тој метал потекнува од НЛО. Во склоп на акцијата Earth Hour мракот зафати 371 споменик ширум светот, меѓу кои се Ајфеловата кула, пирамидите во Гиза, Акропола во Атина, зградата на сиднејската опера и Empire State Building. Акцијата е одржана во 3929 градови во скоро 90 земји од 20:30 до 21:30 по локално време на иницијатива на Светскиот фонд за природа. Од врвот на Rockefeller центарот во Њујорк се гледаше спектакуларен поглед на замрачениот Менхетен.

8

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

Killing me softly...

ДЕШИФРИРАНИ ПОЛИТИЧКИ ИЗЈАВИ

„Не ви се допаѓаат моите принципи!? Имам други“. Гроучо Маркс

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

Има едно многу јако книџе од Тим Лиоро „Модерни фобии - литанија на с овремените стравови“ каде авторот создава (како што и вели насловот) модерни фобии по принцип на кованици од денешJordan Nikolov ни околности и искуства со латински имиња - за да добие на тежина на изразот, кои резултираат со дефиниции на прилично интересни стравови на денешниот човек. Некои од нив, колку за илустрација, се: естафобија (страв од лето), прелекуфобија (страв од фиоки), презумафобија (страв да ти го соопштат резултатот од некој спортски натпревар - страв во кој може да се препознае 97% од машката популација во градот заб. на авт.), лаквазофобија (страв да отвориш млеко во тетрапак)... и многу други прилично луциднодуховити креации. Она што многу фино ми легна од оваа книга е цивилифобија (страв од политичари) токму заради тоа што имав намера во овој број да пишувам за изјавите на политичарите и нивно дешифрирање, кога оваа книга ми дојде како Четврт џандар за да извадам 200. Кој не знае што е бељот веднаш нека го гуглова. Прво, како учтивоста што налага, ќе ги поместам двете модерни фобии кои се достојно репрезентативни за темата која ја обработуваме: ЦИВИЛОФОБИЈА (страв од политичари, од лат.: civilis, политички; versare, да вртиш) ...Оваа фобија значително зема замав во доцните шеесетти години од минатиот век. Честопати на шега се вели дека од тројца избраници по случаен избор, двајца се цивилофоби, додека третиот е политичар. Симптомите подразбираат зголемено ниво на скептицизам, аверзија кон неделното пладневно гледање телевизија и, често, желба за користење одмор за време на општите избори. Познато е дека некои од хроничните случаи се повлекуваат во себе... Сроден по природата на стравот на цивилофобијата, според Тим Лиоро, е магинвалофобија (страв дека ќе те посети член од парламентот во болница): за среќа многу е ретка, но магинвалофобите се

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

неверојатни луѓе. Тие помалку се плашат од помислата да бидат инволвирани во некоја грозна железничка несреќа, отколку подоцна во болница да ги посети некој насмеан член на парламентот. Многумина магинвалофоби имаат повремени кошмари дека се преврзани од глава до петици, и не се во состојба да зборуваат, а тогаш ја гледаат Маргарет Тачер како ѕирка низ завесата велејќи „Дојдовме да ве посетиме“ . Она што за мене претставува своевиден феномен е самата појава на животинскиот вид: политичар. Еве, гледаме, предмет на општо гнасење спрема овој се насекаде низ светот а нив мува не ги лази, и уште станува вид во животинското царство кон кој секој сака да се приклони. Слично на мршојадците. Откако кај себе ги забележав гореопишаните симптоми на Цивилофоб во оваа прилика откривам дека тој има и споредна, или нус - појава која кај мене се манифестира со јасно дешифрирање на искажани политички изјави, нешто слично како ментален механизам кој ги трансформира изјавите на политичарите во реченици кои навистина ги мислат. Ова колку што е благослов толку е и проклетство, ама што да правам, не барав јас тоа да ми се случи! За да опишам - еве неколку пластични примери: Изјава на политичар: „Она кон што треба да се фокусираме и секој од нас напорно да работи е засилена економија субвенцирана од државата, со акцент врз обичниот човек, зголемениот стандард на поединецот кој, преку нашата политичка програма, го гледаме во модерна Европа и како рамноправен член во глобалното друштво“. Она што политичарот навистина го вели (а дешифрирано со помош на менталниот механизам кој се јавува како нус појава од цивилофобијата) е: „Фокусот сега, и отсекогаш бил врз моите банковни сметки во странство кои доколку не успеам да ве намамам да гласате за мене ќе бидат далеку помали отколку кога ги отворив. Така, доколку внимателно ме гледате додека ја давам оваа изјава ќе забележите дека во очите не можете да препознаете ни трошка човечност, чесност, искреност или волја вам да ви биде

02.04.2009

www.ego.com.mk

подобро. Вие за мене претставувате безлична толпа на смртници која јас, ќе дадам сè од себе, што подобро да ја исцицам“. Менталниот механизам ги дешифрира и овие зборови на политичар: „Ступидноста на моите политички опоненти досега до колосални пропорции кога се залажуваат дека јавно ќе ме дискредитираат само поради моите минати криминални и злосторнички аспирации. Јас сум рехабилитирана индивидуа која својот долг кон општеството уредно го има платено и очекува целосна и недвосмислена поддршка од гласачкото тело“. Политичарот навистина го вели следново: „Напамет научените интернационализми кои сега бомбастично ќе ви ги џитнам в лице би требало да ве прелажат дека се изговорени од образован и елоквентен човек, но всушност се работи за копито кое во политика е влезено само заради тоа што е тоа легална форма на организиран криминал. Кој ќе се мафта по визби и напуштени стоваришта за да оперира, вака кандидирај се и на коњ си“. Не мора да споменувам дека кај некои политичари менталниот механизам не се активира, односно тие навистина го велат она што го мислат. Таквите обично ги пуштаат како жртвени јагниња на ТВ-дуели и поради недостаток на тактичност, искуство или (најчесто) интелигенција нивните сочни вулгарни изјави немаат скриено значење или слоевитост. Тие се токму она што го слушате: соголена идиотштина - па во тие случаи менталниот механизам не се активира. Еве уште една јака модерна фобија: Карпенасофобија од лат.: carpe nasum, чепка нос (страв дека луѓето ќе забележат оти го чепкаш носот): денес, меѓу моторџиите, целосно е искоренета. Ќе завршам со еден оксиморон на Фран Лабовиц кој адаптиран и пресликан во политичко милје повторно е поразителен во својата духовитост: „Сфатив дека шансата да се добие на лотарија е подеднаква, без оглед дали играте или не“. Шансата државата да се оправи е подеднаква, без оглед дали гласате или не.

9


Vnat

re{e

n pa tnik

Децата најпрво се развиваат во семејни услови каде стекнуваат со емоционални, социјални, интелектуални и други умешности и навики. Топлината на домот е незаменлива заради блискоста и исPi{uva: Pi{uva: Ilija Vasilevski креноста во меѓусебните односи на сите членови на семејството. Меѓутоа, децата растат - доаѓа период на градинка и училиште, кога се стекнуваат нови сознанија за другите луѓе, за себе и за пошироката заедница. Сега децата увидуваат дека некои свои потреби и развојни интереси не можат да ги задоволат дома во семејството, туку тоа можат да го направат со своите другар(к)и. Играта е незаменлива за детскиот развој, а најслатка и Најинтересна е играта со другарчињата со кои можат да си влезат во ,,свој филм“ и со часови да уживаат. Особено во адолесценцијата (7 и 8 одд. и средно образование) се обликуваат многу нови карактеристики и умешности кои остануваат како трајни насоки и интереси. Во овој период друштвото е незаменливо и влијателно. Родителите треба само да ги насочуваат своите следбеници и да имаат умерена контрола. Најважна е ориентацијата и насоката, а помалку контролата. Децата прават нешто против себеси и родителите, кога или не им е дадена ориентација или пак кога премногу им е затворен просторот за развој, односно кога премногу се контролирани. Има една мудрост која вели : СО КОЈ СИ - ТАКОВ СИ! Друштвото може да му помогне на членот на групата да развие поголем дел од своите способности или пак да му ги деформира или блокира. Се сеќавам кога татко ми сосила ме тераше да одам на приватни часови по хармоника, зашто ако ме оставеше на ДРУШТВОТО такво какво што беше на Баирот во тоа време сега можеби ќе бев во некој друг свет. Не станав познат хар-

10

НЕВИДЛИВИ ЛУЃЕ(9) ДРУГАР(К)И

моникаш, затоа што сосила ме тераа да одам таму, но исто така не станав и вагабонт или криминалец. Не бев среќен што ме одвојуваа од детската игра која немаше Рок на траење не бев среќен што исполнувам нечија туѓа желба, но кога сега ќе ги земам сите аспекти, мислам дека резултантата е позитивна. Детството е најсреќниот дел од животот на човекот затоа што е исполнет со игра и дозвола на огромен број на пати за грешење. Колку човекот расте, толку помалку има оправдување за своите грешки, па затоа голема е мудроста на

оние родители кои им дозволуваат на своите деца да грешат и да се радуваат на своите грешки. Детето сака самото да јаде и десетици пати ќе се извалка и себе и другите, но кога еднаш ќе научи само да јаде потоа нема да дозволи никому да му го скрати тоа задоволство, а со тоа стекнува поголема независност и самостојност. Ако му се скратуваат можностите за грешење, тогаш ќе биде пролонгиран периодот на самостојност, зашто нема да има усвоено трајни навики. Така е и со друштвото. Родителите постојано ги насочуваат своите деца на позитивен однос, на дружење со ВОСПИТАНИ ДЕЦА, на усвојување навики со кои нема да грешат и ќе бидат УМНИ ДЕЦА, а без при тоа да го земат во пред-

02.04.2009

вид најважниот дел - дали детето е среќно и исполнето??? Фројд рекол ДЕТЕТО Е ТАТКО НА ЧОВЕКОТ, а ако мене ме прашувате јас би рекол: оставете ги децата да се изнаиграат и многу да грешат за да можат подоцна да го понесат товарот на развојните тешкотии и неизвесноти. Затоа треба да им се дозволи на децата да си играат со своите другар(к)и, да не се оптоваруваат уште од мали со социјалното потекло и на други несуштински работи, туку повеќе на радоста, исполнетоста, усвојувањето на нови знаења и умешности. За жал во денешно време на ИНТЕРНЕТ, децата се затворија и наместо директна комуникација сега остваруваат Виртуелна комуникација преку мобилни телефони и месинџери. Децата не си играат во директна игра, остварувајќи незаменливи ефекти на емоционално, социјално и психо- физичко напредување. Нема наивни детски тепачки и авантури, туку „фини и културни млади личности“. Па, кога ќе се степаат, или скараат? На повозрасни години? Тогаш ќе растураат држави, семејства и фирми. Тогаш ќе им дојдат детските времиња на голем копнеж за слобода и за грешење. Земете и анализирајте многу политичари или други луѓе од врвната политика или друга сфера ќе видите дека како деца многу малку си играле. Многу малку се радувале и многу малку грешеле. Тие биле деца со примерно поведение и одличен успех. Интересно би било да им се постави прашањето: Дали кога би можеле би ја замениле оваа врвна општествена положба, со едно среќно и исполнето детство, со адолесценција исполнета со авантури и разни активности? Пред некој ден гледав филм за еден британски врвен политичар кој поднесе оставка кога сфати дека треба да се откаже од својата ќерка која ја добил со жена од не толку високата британска класа, а тој бил од лордовско семејство. Штета! Таквиот премиер би бил на секој начин исполнет и максимално подготовен за да ја исполни исклучително тешката функција.

Za egoisti i ostanati isti

(Avtorot e magister po obrazoven menaxment)


Li~en stav

„Се додека со твојата држава се управува мудро, таа ќе биде најголема, па макар имала само илјада борци“ - Платон Идејата на еден грчки филозоф ќе се оствари во Македонија - кандидатите за претседател на Република Македонија ги исполнуваат предиспозициите Пишува: на Платон за Марјан Вучковиќ слободно да седнат на „тронот“. Џоле и Фрчко, долгогодишни колеги, делат ист предмет, но не и исти политички ставови. Платон како филозоф од антиката е далеку од тоа да остана заробен во истата. Со неговата филозофија и добро познатите ставови го освои светот и многу, многу генерации на поколенија после него. Некои Платон го препознаваат по платонската љубов која многу често е застапена во нашите животи. Оние кои подлабоко навлегле во испитувањето на Платонската филозофија, се запознати и со Платоновиот Идеал за Државата Само како мало појаснување, тоа е идеја на Платон со која гарантира успех за државата доколку на нејзино чело застане ФИЛОЗОФ! Ваквата теза беше долги години подложна на полемики, но ниту еднаш не се направи концепт за практично остварување и тестирање на таа теза. Денес дојде време она што Платон го напишал пред толку многу години, ние, Македонците, да ја провериме точноста на таа теорија. Е сега замислете, идејата на еден грчки филозоф ќе се оствари во Македонија! Можеби ќе се превртува во гробот, но што е тука е! Важно е дека ќе ја оствариме. Платон пишувајќи го неговото дело „Држава“ (иако ни на крај памет не му паднало дека соседите Македонци ќе ја применат), истакнува дека најдобро е кога општеството е поделено

eGo

на општествени класи каде секоја од нив зазема свое место. Но, најважното од се е тоа што класата на управувачи ја сочинуваат - филозофите. За оние кои што се уште не можат да препознаат за што станува збор: Кандидатите за претседател на Република Македонија (професори по политичка ФИЛОЗОФИЈА), кои испливаа во првиот круг, ги исполнуваат предиспозициите на Платон за слободно да седнат на „тронот“. Би сакал да нагласам дека иако ваквата ситуација можеби е случајна, (а можеби и не ), сигурно е дека е многу интересна и несекојдневна и според мене заслужува да биде „прочешлана“. Што се однесува до кандидатите и двата професори на Правниот факултет во Скопје, Џоле и Фрчко, долго-

годишни колеги, иако делат ист предмет, очигледно не делат исти политички ставови. Не знам колку е тоа во сооднос со она што било план на Платон , но едно е сигурно, овие избори се едни од најинтересните, токму поради тоа што во ист ринг ќе се борат двајца филозофи, а победникот ќе застане на чело на државата. Можеби тука е и она што е најтешко, а се однесува на изборот кој треба да го направиме. Некои ќе кажат дека кандидатите се како вода и масло, како ден и ноќ различни, но

Za egoisti i ostanati isti

02.04.2009

верувам дека тоа се само површни изјави и заклучоци донесени врз основа на дваесетдневна кампања во која секој придобиен глас е добродојден. Сепак на крајот и двајцата се свесни за ситуацијата во која се наоѓаме и колку и да изгледаат дијаметрално спротивни, кој и да застане на чело на државата ќе ги наследи истите проблеми, а одлуките што ќе ги носи колку-толку сепак ќе бидат во согласност со желбата на мнозинството. Претседателот е избран од народот и работи за народот, со што има интегритет и прерогативи слободно да ја одржува рамнотежата помеѓу власта и народот. Претседателот на Македонија има во своја надлежност големи овластувања кои во клучен момент можат да бидат од огромно значење. Јасно е дека тоа воопшто не изгледа така, но уставот јасно ги пропишува неговите ингеренции, неговата политичка независност од партиите и неговата поврзаност со народот. Но за сето тоа да се оствари потребна е и лична мотивација на личноста избрана за претседател на Македонија. Врти-сучи пак за Платон и неговиот концепт за владеење на филозофите. Ваквата ситуација веднаш ги отвори сомнежите за тоа колку еден филозоф (конкретно во денешни услови, професор кој предава политичка филозофија), е најсоодветен да биде на чело на државата? Па, за некои да, за некои не. Некои го подржуваат ваквиот став и сметаат дека добро напластената теорија е бескорисна ако не се употреби во праксата (а едниот од нашите филозофи веќе го има тоа искуство!). Други пак сметаат дека филозофи не се калибар кој може да не извади од калта?!. Ваквите ставови ќе се разјаснат на петти април. Сепак, времето најдобро ќе покаже дали сме го направиле вистинскиот избор. А што се однесува до изборот, Платон може да биде сосема спокоен, бидејќи кој и да победи, ќе го исполни неговиот сон.

11


Psi hol ogi ja na den ot

SIVA - apsolutna neutralnost

Sivata e neutralna boja, bez stimulusi i psiholo{ki tendencii. Vo simboli~ki smisol taa pretstavuva granica koja razdvojuva dve sprotivni strani. Sivata e graPi{uva: nica pome|u m-r Marija doverlivost i Kotevska-Dimovska nedoverlipsiholog-psihoterapevt vost, potvrduvawe i negirawe, nade` i razo~aruvawe. Taa ne pobuduva nitu napnatost, nitu razre{uvawe. Sovr{enata neutralnost e nejziniot osnoven smisol. Psiholo{koto zna~ewe na sivata e razdvojuvawe, distancirawe. Taa ozna~uva `elba za za{tita od vlijanija, no i sokrivawe na sopstvenite misli i ~uvstva. Lu|eto vo sivo se vnimatelni i zatvoreni li~nosti koi sakaat da bidat

Vo senka

i od tamu sitŃƒacijata da ja dr`at pod kontrola. Za ovaa neutralna i neemocionalna boja se opredeluvaat li~nosti koi svesno se ograduvaat od nadvore{nite vlijanija na svojata okolina, koi sakaat da go so~uvaat vnatre{niot mir, ramnote`ata na duhot, stabilnosta i te`neat kon nekoj povisok duhoven ideal. Kakvi asocijacii pobuduva sivata boja? Li~nost kaj koja sivata pobuduva ~uvstvo na prijatnost i dopa|awe se karakterizira kako li~nosta koja saka emocionalno da se ogradi od slu~u-

12

vawata, da ostane neopredelena i neanga`irana. Na toj na~in mo`e da se za{titi od nadvore{ni vlijanija. Taa ne e voĐťna da u~estvuva, a se izolira od direknoto u~estvuvawe so toa {to mehani~ki i ve{ta~ki go pravi ona {to mora. Preferiraweto na sivata mo`e da varira zavisno od sostojbata na li~nosta, taka {to vo uslovi na iscrpenost, ispraznetost ili stres, taa ima tendencija da bide poprivle~na za li~nosta, otkolku koga taa e zadovolna, vqubena, odmorena ili sre}na. Pokraj neanga`iraweto i `elba da se nema nikakva vrska so ni{to, sivata sodr`i i naglasen element na

Sokrivawe i nepriznavawe na nekoja potreba. Na primer, ako sivata e prva boja po omilenost, zapra{ajte se koja e vtorata? Onaa boja koja e omilena posle sivata e nepriznata i nesvesna `elba ili potreba. Taka, ako ja sakate sivata pa posle nea sinata, vie imate nepriznata potreba za emocionalna ne`nost i toplina. Ako toa e `oltata vie imate potisnata i nepriznata `elba za promeni i novi do`ivuvawa. Zelenata posle sivata uka`uva na nezadovolena i potisnata potreba za po~it i priznanie. Crvenata pak uka`uva na potisnata potreba za erotski do`ivuvawa ili potreba za dominacija. Koga violetovata e sledniot izbor posle sivata, stanuva zbor za nepriznata ili nezadovolena potreba za emocionalna bliskost i pripa|awe so druga li~nost. Od ovoj aspekt razgleduvana, sivata mo`e da vi pomogne po simboli~en pat da otkriete koja potreba e nezadovolena i koja emocija e nesvesno prisutna vo li~nosta i kako takva odzema golem del od va{iot energetski kapacitet. Od druga strana, koga sivata e najneprijatna od site boi

02.04.2009

ili duri i odbivna, toa uka`uva na li~nost koja saka da se anga`ira vo se,

Qubopitna i nametliva koja misli deka ima pravo da u~estvuva vo se {to se zbidnuva okolu nea. Taa ja smeta neutralnosta na sivata za dosadna i go itfrla nejziniot bez`ivoten mir. Popo`elni i se site drugi boi polni so naboj i sprotivstaveni tenzii, zo{to zna~at pogolem stepen na do`ivuvawe, interesirawe i anga`irawe. Onoj koj ja otfrla sivata kako odbivna se opredeluva za aktivnost, no voedno i stravuva od pasivnost i od toa ne{to da ne propu{ti. Saka da ja iscrpi sekoja mo`nost i ne mo`e da si dozvoli odmor ili mir se dodeka ne ja postigne celta. Sivite tonovi vo oblekuvaweto deluvaat vozdr`ano i elegantno.

Oblekata vo siva boja

dava ~uvstvo na smirenost i prilagodenost. Taa e najdobriot izbor pri oblekuvaweto za profesionalni celi zo{to deluva slu`beno i prefineto, a zboruva za dostoinstvo i avtoritativnost. Koga stanuva zbor za obojuvawe na prostorot, sivata e najpogodna za

Rabotnite prostorii Taa sozdava slu`bena i formalna atmosfera, deluva pozitivno na u~eweto, pa vo kombinacija so nekoja po`iva boja mo`e da bide dobar enterier za obrazovni institucii, kancelarii i rabotni organizacii. Iako e boja na kompromis i ramnote`a, taa mo`e da deluva dosta depresivno i zatoa ne se prepora~uva za detski i spalni sobi ili kujni. No vo kombinacija so nekoja topla boja taa mo`e da vnese elegancija, glamur i spokojnost vo gostinskite ili dnevnite sobi.

Za egoisti i ostanati isti

eGo


eGo izbor

ЦРНА АТЕНА

(Мартин Бернал : Афроазиските корени на класичната цивилизација - фабрикација на античка Грција 1785-1985) Многу брзо на македонската јавност ќе и биде достапно македонското издание на книгата „Црна Атена: Афроазиските корени на класичната цивилизација - том 1. Фабрикација на античка Грција 17851985“ од Мартин Бернал, во издание на „Табернакул“. Официјалната промоција, со присуство на авторот Мартин Бернал, ќе биде на Саемот на книгата на 9 април 2009 година во Скопје, а два дена пред тоа професорот Бернал ќе одржи предавање на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. „Црна Атена“ (првпат објавена 1987 година) е книга, која како ретко која друга, последните дваесетина години предизвика толку многу научни дискусии, дебати, полемики и која ја разбранува научната јавност како во САД, така и во Западна Европа. Всушност, Мегапроектот „Црна Атена“, предвиден да биде тетралогија (досега се објавени три тома, четвртиот се очекува да се појави наскоро), досега привлече неверојатен интерес и предизвика објавување на редица други томови. Еминентниот научник Мартин Бернал, како што вели самиот, втората половина на својот живот ја посветил на проектот „Црна Атена“ во кој со научни факти и аргументи дава одговор на прашањето за потеклото на античка Елада, нејзината историографија и историја. Бернал поставува две објаснувања за потеклото, што ги нарекува

eGo

Антички и ариевски модели Токму затоа многу научници и критичари, уште во средината на осумдесетите години на минатиот век, појавувањето на „Црна Атена“ го ставија во контекст на академската борба меѓу таканаречените афроцентристи и евроцентристи. На изјавите на критичарите дека Мартин Бернал со неговата „Црна Атена“, всушност, се ста-

вил на страната на афроцентристите, тој го спротиставува тврдењето дека културните и цивилизациските достигнувања не доаѓаат од само еден центар во светот или од еден континент, туку од повеќе страни. Треба ли во ваква ситуација да се поставува прашањето зошто грчкото издаваштво и култура воопшто, до денес не најдоа сила и доблест да ја објават оваа книга на својот јазик? Одговорот бездруго се содржи во студијата на Мартин Бернал според која и во античко време елинската цивилизација била мултикултурна, како што и денес целиот Балкански Полуостров е мултикултурен. Со други зборови тоа значи дека народите на овие простори отсекогаш се мешале и дека никој нема ексклузивно право на антиката, или поинаку кажано, тоа право го имаат сите подеднакво! Значи, доколку и во античко време Балканот бил мултикултурен, а според неспорните факти објавени во „Црна Атена” се потврдува дека бил, природно се наметнува и прашањето: кој и зошто би имал право на ексклузивитет врз цел еден период, исклучувајќи ги сите други племиња и народи?! Или: зарем може, туку така без

Za egoisti i ostanati isti

02.04.2009

трага, да исчезнат Венетите, Пелазгите, Етрурците, Сарматите, Скитите и Аварите, како и ред други племиња што постоеле, владееле и создавале, со апсолутни докази од материјалната, духовната и општествената култура, а притоа да останат само тие што ни се познати како Елини, денес Грци?! Така, произлегува дека конструкцијата елинска или грчка култура и цивилизација е Чиста фабрикација на германско-виенската школа, којашто Мартин Бернал успешно ја демистифицира и деконструира. Благодарение на „Табернакул“ една вака значајна книга се објавува и на македонски јазик и може да биде достапна на сите што се во потрага по вистината и суштината на тезата за мултикултурноста на балканските простори од антиката до денес, наспроти наметната имагинација за чиста и цивилизирана Грција. Досега постојат девет преводи на првиот том на „Црна Атена“: пет на европски и четири преводи на азиски јазици. Македонскиот превод е десетти, но прв на словенски јазик и прв на некој од источноевропските јазици воопшто. Мартин Бернал е Британец роден во Лондон во 1937 година, во семејство на интелектуалци: татко му Џон Дезмонд Бернал бил физичар, а мајка му Маргарет Гардинер познат уметник. Неговиот дедо по татко бил египтолог. Високото образование го завршил на еден од најелитните светски универзити, Кембриџ, каде што и станал доктор на науки во 1965 година. Пред тоа се усовршувал на најелтините американски универзитети Харвард и Беркли. Извесно време поминал и на универзитетот во Пекинг (Кина), каде што специјализирал кинески јазик и кинеска исто рија. Мартин Бернал бил професор на Универзи тетот Корнел, САД; претходно бил соработник на Кралскиот К о л е џ , Кембриџ.

Мартин Бернал

13


14

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


СЕ ПОРОДИЛА ВО АВИОН ПА ГО ЗАБОРАВИЛА ДЕТЕТО

NE MO@ELA DA IZLEZE OD KRU@NIOT TEK

Германската сообраќајна полиција морала да интервенира за да спаси една жена која се заглавила во сообраќајот. Таа на еден кружен тек на патот направила повеќе од 50 кургови затоа што не знаела како да излези од него.............. Биле потребни два полициски автомобили за да ја насочат „изгубената“ Андреу Цимер (62) за да излези од кружниот тек. Полицијата стигнала на местото веднаш штом неклку возачи се јавиле во полиција и ја пријавиле жената што непрописно кружела по патот. Госпоѓата Цимер цел настан го искоментирала вака: „Го испробував но-

занимава со продажба на парцели на Месечината кажуваат дека глобалната криза ја погодила и нивната работа „Заради финансиската криза бевме приморани да ги спуштиме цените. Не очекувавме дека продажбата ке ни се намали, меѓутоа поради тоа што тоа се случи, сакаме со пониски цени да ги мотивираме инвеститорите“ изјавил представник од компанијата Филип Рај-

Една жена се породила во авион на летот од Самоа до Нов Зеланд.По слетувањето на пистата жената го напуштила авионот а бебето го оставила внатре. Еден службеник од компанијата Пацифик Блу го нашол бебето во авионот откако сите патници слегле од авионот. Мајката на бе-

бето е брзо пронајдена. Не е јасно само како никој во авионот не приметил ништо. Полицијата изтражува дали детето е намерно оставено или се работи за некој стрес. Сега и мајката и детето се наогаат во локалната болница и се осеќаат добро изјавила полициската инспекторка Кери Вотсон.

Сапунот ќе го има во неколку врсти кои ќе бидат со различни мириси и бои.

ПОЖАРНИКАР СЕ МАСКИРЛ ВО СПАЈДЕРМЕН ЗА ДА СПАСИ ЕДНО ДЕТЕ

Еден пожарникар од Тајланд станал супер херој откако спасил едно дете кое седело на врвот на една зграда. Пожарникарот за да стигне до детето се маскирал во Спајдермен соопштила тајландската полиција. Наставниците од училиштето за посебни потреби викнале полиција кога го здогледале преплашеното дете како седи на работ на врвот на зградата и одбива да слезе. Напорите

САПУНОТ „МАРШАЛ“ НАСКОРО ВО ПРОДАЖБА

виот автомобил за да видам како се однесува во сообраќајот, а потоа не можев да дојдам до излезот во кружниот тек. Морам да ви признаам дека автомобилот е супер и дека лесно го управувам. Со сигурност ви тврдам дека е добар во кривини“

КРИЗАТА ГИ ПОГОДИ И НЕДВИЖНОСТИТЕ НА МЕСЕЧИНАТА

Сопствениците на компанијата од Прага која се

хард. Пред 42 години било забрането продавањето на свемирските тела, меѓутоа од осумдесетите години наваму, ширум светот се отворени повеќе компании за продавање на парцели на Месечината, Венера и Марс. Агенцијата од Прага пред кризата земјиштето на Мецечината го продавала за 40 евра за квадратен метар, а сега цената е намалена на 30 евра. Za egoisti i ostanati isti

Сапунот со името „МАРШАЛ“ кој зрењански Луксол го произведувал за Јосип

Броз Тито и неговите генерали од 1965 до 1972 наскоро ќе биде достапен и на пазарот. 02.04.2009

на наставниците биле безуспешни се додека неговата мајка не спомнала дека неговиот обожавател е човекот-пајак Спајдермен. Еден пожарникар итно се вратил во станицата и облекол костим од Спајдермен. Кога се вратил детето одма се тргнало од ивицата на зградата и го прегрлало маскираниот пожарникар. Пожарникарот објаснил дека во станицата чува костим од Спајдермен со кој повремено ги развеселува колегите за време на нивните вежби.

15


en l a ij og c e l sp ri p

MAKEDONSKIOT FOLKLOR (2)

Првата запишана македонска народна приказна е "Цар Филип сос сонце чинит облок" Верковиќ запишал дека во југозападна Македонија луѓето себеси се декларирале како чисти Македонци, потомци на Александар Македонски.

Во македонскиот фолклор постојат бројни македонски народни творби (песни, приказни, легенди, преданија и сл.) посветени на некои од античко - македонските владетели или јавни личности. Постојат и одредени фолклорни елементи, особено во приказните, кои несомнено влечат корени од времето на античка Македонија. Еден од п р в и те з а п и с и з а п е с н а посветена на античко - македон ската историја имаме кај Теофилакт Охридски (1055 - 1107). Во неговиот труд за музиката од 11 и 12 век, Теофилакт пишува како во варварската земја - Македонија, населението во Охрид го дочекало со пеење на некаква борбена и победоносна песна, во која народот ги опејувал своите честити времиња. Византискиот историчар и писател Никифор Григора, за време на посетата на Струмица во 1326 година, опишува некои од народните песни што таму ги слушнал. Тој децидно тврди, дека струмичките народни песни многу потсетувале на -фригиските! Се знае дека Фригите (Бригите) играле главна улога во етногенезата на античките Македонци, па оттаму гледаме дека уште Македонците во 14 век, како свое наследство ги чувале старите античкомакедонски (бригиски) мотиви во народните песни. Многу подоцна, генерал Тот кој во 18 век престојувал во Македонија, го дал следното сведоштво:

16

02.04.2009

„Дваесет и двајца Македонци... во една кафеана пееја песни за победите на Александар“. Баронот Тот работел во Цариград од 1768 до 1775, а ова сведоштво го запишал во неговите Спомени. Народни песни во кои се опеани славни личности од античкомакедонската историја, запишале речиси сите македонски запишувачи на народни умотворби од средината на 19. век. За ваквата појава сведочеле и странци, кои ја посетувале Македонија во 18, 19 и 20 век. Сведоштво дека споменот за Александар Македонски останал меѓу Македонците во првата половина на 19. век дал и рускиот истакнат деец Виктор Григорович. Во врска со импресиите од неговата посета на Македонија во 1844 -1845 година тој запишал: "Во сите краишта што ги посетив, јас немам чуено други имиња освен имињата на

Виктор Григорович

Za egoisti i ostanati isti

eGo


n le a ij og c e l sp ri p народни песни за личности од античка Македонија. Дури овие песни тој ги прогласил како свое најголемо откритие. Во едно писмо Верк овиќ сведочи к ак о ова премногу важно и ненадејно откритие се случи во првата четвртина на 1865 година. Тоа беше една мала песна за Александар Велики, ц арот М а кедонски. До крајот на годината најдов уште две песни за него. Следната 1866 година наидов на уште постаро откритие - на Песна за Орфеј! Значи, Верковиќ не само што открил македонски народни песни за Александар Македонски, туку и за митскиот крал Орфеј. Можеби е изненадувачки податокот дека и Орфеј е роден во -Македонија, за што потврдува бугарскиот историчар Спиридонов: "Историскиот крал на Тракијците, Орфеј, кој со својата лира ги занесувал луѓето и ги скротувал дивите ѕверови, бил роден во Македонија некаде помеѓу Олимп и реката Струма." Верковиќ дал и други сведоштва за македонски народни творби со античко-македонски елементи, на кои наишол за време на неговиот долговремен престој во Македонија. Притоа сведочи дека голем број вакви преданија имало кај

Александар Велики и на Марко Крале. И едниот и другиот живеат во Спомените на народот Споменот за Александар Велики сепак е повеќе утврден кај народот". Григорович запишал и една народна приказна за македонскиот цар Филип II. Тоа всушност е првата запишана македонска народна приказна воопшто! Се работи за приказната "Цар Филип сос сонце чинит облок" е првата наша забележана приказна од Острово, Воденско. Ја запишал

Виктор Григорович во времето на неговото патување по Македонија, а однесува токму на славниот античко-македонски цар Филип II. Харалампие Поленаковиќ за македонската народна умотворба "Цар Филип сос слонце облок чинили" наведува дури четири приказни или песни (или варјанти) за македонскиот цар Филип II. Босанско-српскиот запшувач на македонски народни умотворби и обичаи, Стефан Верковиќ, престојувал во Македонија повеќе години во средината на 19. век. Тој признава дека бил многу изненаден кога во Македонија открил

02.04.2009

Стефан Верковиќ

17


n le a ij og c e l sp ri p ЦАР КАРАН И СОЛУНА ДЕВОЈКА Во Зборникот од македонски и бугарски народни и уметнички песни од 1909 - 1910 година спомната е песна во која се споменува првиот античко-македонскиот цар Каран. Првите стихови на оваа песна гласат: Стара планина, кој ште в тебе војска води Като нјама цара гордиј, Цара Карана. Иако песната овде е запишана на бугарски јазик, повеќе од јасно е дека по содржината тоа е македонска песна. Во продолжение следувале уште 28 стихови. Македонска народна песна за царот Каран споменува и македонскиот преродбеник Исаија Мажовски во своите Спомени (Софија, 1922). Тој раскажува како, на 23 февруари 1867 година, престојувал во македонското село Сосалија (во околината на Ениџе-Вардар) кај своите вујковци, браќата Хаџи Секови. Вечерта кај нив дошол некој Евреин да купува волна и откако завршиле работа, седнале и пееле македонски народи песни. Тогаш браќата Хаџи Секови испеале неколку стари песни за македонскиот Цар Каран и Солуна девојка. Во врска со ова Мажовски пишува: Слушајќи ги песните, Евреинот зачудено ги праша како можеле да се зачуваат овие песни од толку старо време. Старците Хаџи Секови му одговорија дека овие песни се останати уште од старо време и истите биле пренесувани од татко на син: "Тие биле пеени од нашите татковци и дедов-ци, та и ние сме ги научиле од нив да ги пееме."

18

Македонското племе Марваци

(жители на дел од денешниот пирински дел од Македонија). Овде читаме: "Марваците... го населуваат неврокопскиот округ што се простира меѓу планината Кремен и Момина Кула, меѓу Неврокоп и Разлог... Кај Марваците има приказни и народни преданија од најдам нешното минато, кои би можеле да пополнат многу празни места во општата и месна словенска историја, како и да разјаснат и корегираат многу погрешни и неумесни мислења и докази на старите и нови историчари за народите што живеат на Балканскиот Полуостров, за нивните прадедовци, старите Тракијци, Македонци и Илири.... Покрај преданијата и приказните, кај Марваците има и народни песни, многу љубопитни и важни кои се однесуваат на најдалечното минато; на ова се однесува и песната за доаѓањето на Словените од Азија (од далечната кинеска земја, како што кажува песната) на Дунав; уште

песната за Александар Велики и неговиот коњ Букефал; за походот негов во Азија и војната со Дариј и Пор - царот индиски. Оваа многу важна песна за решението на потеклото на старите Македонци, Тракијци и Илири, инаку е откриена во селото Керчово, што се наоѓа во Воловиште, Демирхисарски округ, како што ми раскажа овчарот Стојан Мечкаров. Исто таква песна имам и од селото Крушово, во истиот округ, но таа е составена малку поинаку." Да потсетиме и на веќе презентираното сведоштво од Стефан Верковиќ во кое тој тврди дека во југозападна Македонија, луѓето себеси се декларирале како чисти Македонци, потомци на Александар Македонски. Меѓу Македонците во пи ринскиот дел на Македонија и денес постојат македонски народни песни, посветени на античко-македонските владетели. Сведоштво за ова имаме во романот "Тасо Македонецот" (Софија, 1995) од македонскиот писа-

Moneta so likot na carot Persej

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


n le a ij og c e l sp ri p тел во Бугарија Славе Македонски. Таму е објавен дел од македонска народна песна за Александар Македонски, која што Славе Македонски ја слушал од својата неписмена мајка, која ја запомнила уште од своите стари. Истата песна била пеена и од еден стар овчар на Пирин Планина. Делот од песната што е објавувана гласи: Од ка се е зора зазорила од тогаш се е, мила моја мајчице, војска заврвела. Коњ до коњот, мила моја мајчице, Јунак до јунакот. И најнапред е, мила моја мајчице, царот Александар. Царот Александар, мила моја мајчице, царот македонски... Во средината на 19. век францускиот славист Сипријан Робер запишал една песна за Александар Македонски, кој ги молел боговите да бдеат над неговиот народ славен со херојски срца, поради што заслужуваме да го носиме убавото име Словени. Ова име го добивме од устата на самиот Александар, восхитувајќи се на јунаштвото наше, јунакот од Македонија изрече пред смртта дека го проколнува секого кој во иднина ќе говори лошо за народот славен. На тој народ, како награда за јуначките дела тој му ги завешта областите што се простираат од Јадранското Mope, па се до океанот на вечните ледови. Александар сакаше целата таа земја никогаш да не живее по други закони, освен по законите на славните. Инаку, овој завет е објавен на француски јазик во 1852 година. Во македонскиот весник "Народна Волја" (Благоевград, јули 1994) е објавена и македонска народна приказна за Царот Персеј под наслов "Татковата клетва", раскажана од Г. Петров. Почетокот на приказната гласи: " Еднаш живеел еден цар на Македонија, што се викал Персеј. Во тоа време во Македонија имало многу гаталки. Тие дошле овде по завладувањето на светот од страна на Александар Велики. Тој ги довел од Индија, од Персија, од Египет, од секаде... Царот Персеус (Персеј) сретнал

ФАЛСИФИКАТОРИТЕ НА ВЕДА СЛОВЕНА Во книгата Веда Словена од Стефан Верковиќ издадена во втората половина од 19 век објавени се песни посветени на Александар Македонски и една подолга песна за митскиот Орфеј (Орфен јунак). Верковиќ нив ги прикажал како народни песни. Некои сметаат дека му биле подметнати од страна на Учителот Јован Гологанов кој бил негов собирач на народни умотворби и кој самиот ги создал овие песни, прикажувајќи ги како македонски народни. Инаку, Гологанов до крајот на својот живот упорно тврдел дека песните и навистина биле народни и дека е надвор од логиката дека тој, како недоволно образован селски учител, би создал такви песни. Дури во едно свое писмо до Верковиќ, самиот Гологанов пишува ниту сум учен на народниот јазик, нит пак ни една бугарска книга имам . Понатаму запишал дека самиот себеси се смета за многу малку учен. Дека песните од Веда Словена се оригинални народни тврдел и Верковиќ, но и многу учени ширум Европа, кои ги прегледале овие песни, Французите Емил Бирнуф, Албер Димон, Луис Легер и Огист Дозон; Чесите: Јанко Шафарик и Леополд Гајтлер; Полјакот Александар Ходзко; Германците Флигер и Подхорски, Русинот Всеволд Милер и други. Полемиката особено се водела околу песните за Орфеј и за Александар Македонски. Во екот на полемиката, група од дваесет и двајца жители на Серес во 1876 година.испратиле писмо до францускиот издавач Е. Лерокс, во кое тврделе дека песните од Веда Словена навистина се народни, а штипскиот учител Димитар Павлов во едно писмо до Верковиќ, 02.04.2009

воодушевено напишал: За Орфеј Грците лажат дека бил Грк, но преку Вас учените Европјани ќе дознаат дека словенскиот буен поток го извадил од своите недра и ова богатство. Кога се чинело дека приказната за песните од Веда Словена е завршена те. дека песните во неа не се народни, во 1894 година била испратена уште една експедиција (анкетна комисија), упатена по барање на бугарскиот црковен весник Новини. Оваа експедиција донела изненадувачка вест, која гласела дека бабата Злата Шопова и извесниот хаџи Стоил од македонското село Крчово ја знаеле маке донската народна песна за Орфеј! Подоцна, фолклористот од македонско потекло А. П. Стоилов објавил податок дека, во 1911 година, и самиот слушнал неколку строфи од песната за Орфеј од страна на селанката Марија Шопова од македонското село Црвишта. И други селани му потврдиле на Стоилов дека делови од песната за Орфеј ги има во други народни песни. Факт е и дека најжестоки поборници во негирањето на автентичноста на овие песни биле бугарските дејци, дека тие ја измислиле приказната за „фалсификатот“. Во наше време поклоници на оваа теза се македонските приврзаници на теоријата за заткарпатското словенско потекло на денешната македонска нација, во чија теорија не се вклопува постоењето на македонски народни песни со антички мотиви. Ниту еден од негаторите на автентичноста на песните од Веда Словена го нема ниту спомнато фактот дека Орфеј и навистина бил роден (и погребан) во Македонија.

19


n le a ij og c e l sp ri p една од тие гаталки која му ја претскажала пропаста на неговото царство. Откако ги слушнал овие зборови на гаталката Персеј се уплашил бидејќи, тие денови и жена му сонувала лош сон. Гаталката му рекла на Персеј дека царството ќе му пропадне и туѓинци ќе владеат со неговата земја. Ја пра-

го дадеш во некоја туѓа држава и ќе му кажеш на човекот кај што ќе го дадеш да му ја каже вистината откако Македонија ќе биде поробена. Тогаш можеби душата на татко ти ќе се смилува“. Царот Персеј така направил. Родиле син со царицата и го однеле на еден остров, каде го оста-

две богатства и му опишал како да ги најде, те. каде се закопани. Едното било закопано на патот близу реката Струма, а другото под една клупа во дворецот во Солун. Откако ги нашол богатствата Андрејко собрал војска и тргнал ја ослободува Македонија. Успеал да ја ослободи, ама, по кратко време, таа пак била поробена од Римјаните. Тогаш на Андрејко на сон му излегол еден стар човек, кој му рекол повеќе да не се мачи, бидејќи Македонија уште долго нема да биде слободна. Така било пишано од Господ. Стариот човек му рекол златото што го има да го сокрие на три места и да почне да гради цркви и манастири. Така царот и направил. Изградил цркви во кои народот и денес оди.“ И оваа народна приказна од пиринскиот дел на Македонија во многу се поклопува со Историската вистина зашто во 149 и 148 година пред Христа во Македонија се појавил еден млад човек, што се

шал дали може да направи нешто за да се спречи оваа судбина, а таа му одговорила: „Ќе ти кажам што да направиш, ама не е сигурно дали ќе те стигне клетвата. Ќе родите машко дете, ама ќе го скриете, никој да не знае оти е ваше. ЦарицатаКрал ќе го роди таму каде што Марко никој нема да ја знае. Потоа ти ќе

20

виле на чување кај еден човек. На човекот му оставиле пари и запечатено писмо за да му го даде на детето кога ќе порасне. Човекот го крстил детето Андрејко. Кога пораснало детето, човекот му го дал писмото. Внатре пишувало кое е тоа и како да дојде до богатствата на татко му. Татко му му оставил

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


n le a ij og c e l sp ri p направи истото, па кога дошол во своето царство, прв ја изумил војната на овој свет." Да ја спомнеме и легендата со Историјата на Македонија, која животописецот Новко од Дебар тргнал да ја бара. Оваа Историја допирала до древните времиња уште кога Александар бил дете. Во една друга легенда народниот гение направил фантастичен спој меѓу Александар Македонски и синонимот за

Кузман Шапкарев

викал Андриск и кој тврдел дека е легитимен син на Персеј, поради што се преименувал во Филип Шести. Тој се обидел да ја ослободи Македонија од римската окупација. Собрал војска, и дури на кратко успеал да ја ослободи цела Македонија. Во тоа му помогнале и Тракијците. Но, Римјаните испратиле голема војска и до пресудната битка дошло кај Пидна во 148 година. Андриск (или Филип Шести) отпрвин имал успех во битката, но потоа направил тактичка грешка, по што бил пора-

зен.

Во Зборникот од Шапкарев се наоѓа предание под нааслов Александар Велики ја изумил војната. Во него се вели: "Простиот народ кажува и верува дека војните најпрво биле пронајдени од Александар Велики Маке донски. Кога тој шетал по море, одејќи во некој друг непознат свет, за да најде и нацрпи бесмртна вода, за да се напие, та да не умира никогаш, кога видел во морето рибите да се бијат помеѓу себеси како во војна, намислил и тој да го

02.04.2009

убавата Македонка, олицетворен преку ликот на девојката Ангелина. Убавата Ангелина овде е прикажана како сестра на Александар Македонски. Сето тоа е голем доказ дека нашиот народ го опејувал Александар Македонски и си го сметал за свој цар.

21


Човек кој ништо не заборава

Боб Петрела e еден од ретките луѓе на светот што може да се сети на сите моменти од животот. Педесет и осум годишниот телевизиски продуцент од Лос Анџелес, веќе една година е на испитувања кај најпознатите научници на Универзитетот од Калифорнија. Неговата способност е дијагностицирана како hyperthymestia, што значи премногу развиена меморија, нешто што го имаат само четворица луѓе на планетава. Научниците се уште не ја знаат вистинската причина, но изјавија дека планираат да продолжат со испитувањата иако тапкаат во место. - Јас отсекогаш ја имав способноста да ги паметам сите случки во животот но никогаш мојата тајна не ја

споделив со некој друг. Луѓето често знаат да ми кажат дека имам Savant синдром и ме сметаат за посебен. Ниту јас ниту пак научниците знаат да ја објаснат мојата меморија. Многу луѓе се паничат кога ќе заборават каде го оставиле клучот од колата или пак ги забораваат телефонските броеви на пријателите. Јас немам таков проблем бидејќи никогаш не заборавам. Тоа е нешто со кое се навикнав да живеам, изјави Боб. Научниците на почетокот не верувале за способноста на Пертела. Тие му

22

поставиле 60 прашања за важни историски настани и сите ги одговорил точно.

Стогодишник уапсен за поседување марихуана

Нигериската полиција привела Нигериец на 114 години поради поседување марихуана. Стогодишникот Сулајмон Адебајо ги криел вреќите со канабис зад својата куќа во градот Одеда, во нигериската држава Огун. Старецот негира оти торбите се негови. Засега не се сооп-

штува колкаво количество марихуана имало во нив.

Папагал прогласен за херој

Папагал кој го извести сопственикот дека мало девојче кое појадувало се гу-

ши е прогласен за херој од страна на Црвениот крст. Папагалот беше награден со наградата Animal Lifesaver на настанот Breakfast of Champion во Денвер, на кој присуствуваа гувернерот Бил Ритер и градоначалникот Џон Хикенлопер. Папагалот Вили беше прогласен за херој бидејќи во ноември спаси девојче извикувајќи ги зборовите „Mama, baby“ кои го натераа сопственикот Меган Хаувард да излезе од тоалетот и да го види бебето кое се гушело од доручекот.

ЧАК НОРИС ЌОШЕ Нашето општество досега претрпе премногу неуспешни трансформации почнувајки од Анархизам, Авторитаризам, Апсолутизам, Деспотизам, Тоталитаризам, Комунизам, Социјализам, до Демократизам, и сите тие беа неуспешни. Време е Чакноризмот да стапи на сцена и да не избави од мртвите. Да се покаже како успешен рецепт, да ни даде ВИЗА за излез од овие проблеми, а ние ќе бидеме и повеќе срекни и весели. Со тоа добиваме сите ние!!! Што јадат комшиите на Чак Норис? - Ќотек..

Чак Норис веке бил на Марс затоа таму нема никакви знаци за живот!

Чак Норис ќе го реши проблемот со името.

Повеке од лугетоо имаат по 23 пара хромозоми Чак Норис има 72 пара, но сите се отровни

Чак Норис не користи кондом бидејки нема такво нешто кое може да те заштити од Чак Норис!

Во светот постојат 8 чуда, Чак Норис зазема 4 од нив!

Големиот ѕид во Кина беше направен само за Чак Норис да не навлезе во државата! Дедо мраз постоел се додека една новогодишна ноќ заборавил да му однесе подарок на Чак Норис..! Чак Норис се секава кога татко му имал 13 години! В о б и бл и ј а т а , И с у с претворил вода во вино. Потоа Чак Норис го претворил тоа вино во пиво Чак Норис решава судоку без ни еден даден број. Само Чак Норис може да подели со нула

Пишува: Брат му на ЧАК НОРИС 02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti


Muzi~ki noviteti

DURAN DURAN Со нов албум

Duran Duran ја започнаа работата на нивниот најнов албум заедно со продуцентот Mark Ronson. Поп легендите со продуцентот минатата година заедно одржаа концерт во Париз, на кој свиреа верзии од нивните најголеми хитови, а сега веќе соработуваат и на нов студиски матерјал. Фронтменот на групата, Simon Le Bon ја потврди оваа информација и го најави 13-тиот албум на својата група. Нивни последен LP беше Red Carpet Massacre, издаден во декември 2007.

Rihanna истетовира пиштоли. Rihanna која неодамна беше претепана од своето момче на себе стави уште неколку нови тетоважи. Под пазувите сега носи два пиштола. Се истетовирала во тату салонот во Лос Анџелес - Bang Bang. Пиштолите сакале да и ги стават на предната страна од рамењата, но се откажала од таа идеја бидејќи е заштитно лице на козметичката компанија Cover Girl, а таквите тетоважи со пиштоли не би кореспондирале со имиџот на компанијата. Неодамна беше објавено дека Rihanna својата врска со Chris ја

eGo

прекинала а се зборува дека сега се гледа со бившото момче на Lindsey Lohan - Vilmer Valderama, познат како Фез од серијата That 70's Show. Annie Lennox е разочарана од музичката индустрија. Се е како во некој ноќен кошмар вели таа. Поранешната вокалистка на Eurythmics се обидува да ги заштити своите ќерки тијнеџерки од лошите влијанија. Annie која скоро го објави својот greatest hits албум, вели дека денешните музичари се полни со своето его, дел од нив вршат и

настапи во Лос Анџелес три пати по ред. Првиот настап ќе се одржи во 17:30 часот во Nokia Theatre, вториот во 20 часот во Conga Room и третиот во клубот Nokia. Amy Winehouse повторно го ангажираше британскиот продуцент Mark Ronson, кој толку многу е популарен, за да ги среди снимките кои ги направила

M

криминални дејствија, а има и големи предавници во музичкиот свет. Принц истовремено има намера да објави дури три нови албуми на 29 март. Првиот албум се вика Lotusflow3r, вториот Mplsound, а на третиот албум ќе биде гостинка поранешната танчерка, а сега и неговата нова штитеничка Bri Valente. Неговата замисла е сите три албуми да ги објави на 29 март, па така на 28 март ќе Za egoisti i ostanati isti

на Карибите за нејзиниот нов албум. Одкако шефовите на нејзината куќа ги слушнале новите песни не биле задоволни со пренагласениот реге звук во нив и мрачната атмосфера која преовладувала на некои песни, па за да биде издаден албумот, работата ќе ја среди Ronson. Сеуште нема официјална дата на издавање за следбеникот на албумот Back To Black, а треба да биде во продажба до крајот на годината.

TELEVIZIJA

RADIODIFUZNO DRU[TVO

МЕДИ ТЕЛЕВИЗИЈА P. FAX 16, 7000 BITOLA R.MAKEDONIJA

tel. +389 47 242-988 tel/fax. +389 47 202-273 www.medi.com.mk

02.04.2009

23


ФАБРЕГАС: ВЕРУВАМ В

Капитенот на Арсенал, Чеч Фабрегас одби да признае дека неговиот тим оваа година ја загуби трката за шампионската титула во Премиер Лигата. Многумина сметаат дека топџиите немаат никакви шанси за освојување на титулата со оглед дека моментално заостануваат 10 поени зад Манчестер Јунајтед кој покрај тоа има и натпревар помалку. Фабрегас смета дека само 100% успех на секој нат-

превар ќе им ја врати титулата на топџиите. - Верувам во чуда. Тоа се случувало и порано во фудбалот, па не гледам причина да не се случи и сега. Ќе биде многу тешко. Во моментот мораме да мислиме на тоа да ги стигнеме Челси, а потоа ќе размислуваме за останатите. Мораме да мислиме на тоа да победиме на сите осум натпревари кои ни преостануваат во лигата, изјави Чеч. Агентот на Роберто Манчини истакна дека италијанецот ја одбил понудата да стане асистент на сер Алекс Фергусон во Манчестер Јунајтед. 44 годишниот тренер е моментално без ангажман откако го напушти Интер Милан минатото лето. Тој е поврзуван со тренерските места на многу познати тимови, вклучувајќи го и Челси, но неговиот агент Де Гиоргис истакна дека Манчини го одби Ју-

ЧУДА!

најтед на почетокот на оваа сезона. - Тој сака да биде низ Европа. Пред извесно време имаше одлична понуда од Јунајтед која ја одби, бидејќи му беше понудено само место асистент на сер Алекс Фергусон, а тоа не му одговараше. Верувам дека следната сезона Роберто ќе води некој голем тим од Европа, бидејќи покажа дека знае како да направи неговиот тим да игра одлично и да победува, изјави Де Гиоргис.

Играчот од средниот ред на Реал Мадрид, Рафаел Ван Дер Варт ја искажа својата желба да го напушти Бернабеу ова лето и да заигра на Стемфорд Бриџ. Холандскиот плејмејкер минатото лето дојде во редовите на шпанскиот гигант но и покрај одличниот старт, го загуби стандардното место под тренерската палка на Хуанде Рамос. Со Светскиот куп во Јужна Африка следната година, на 26 годишниот играч му треба првотимски фудбал за да го задржи местото во репрезентацијата на Холандија, со Лондон како неговата преферирана дестинација. - За моја среќа, Челси ме сакаат,

така да за мене се е јасно. Ако Гус Хидинг остане на чело на Челси, се надевам дека потпишувањето на договорот ќе се случи наскоро. Сакам да го напуштам Реал Мадрид, изјави Ван Дер Варт.

зуван во премин во М анче стер Сити, а оваа сезона постиг ..чини на само 9 голови и се дека не може да го најде с в о ет о место на Сан Сиро. - На крајот на..... сезоната сакам да се сретнам со директорите на Милан. Оваа сезона не е позитивна за мене, но јас сум професионалец и сакам да му помогнам на Милан да постигне добар резултат

на крајот на сезоната, а дотогаш нема да шпекулирам за мојата иднина, изјави Роналдињо. Крилото на АЗ Алкмар Моуса Дембеле истакна дека шпекулациите кои го поврзуваат со премин во Арсенал се смешни. Имено тие сугерираат дека топџиите за неговите услуги понудиле 5,5 милиони евра, но 21 годишниот Дембеле е скептичен, особено откако беше истакната цената за неговиот трансфер. - Веднаш помислив дек а Арсенал е супер. Но откако ја слушнав понудената сума, реагирав сосема обратно. Од Вилјем во АЗ преминав за 5,5 милиони евра, така да понудата на Арсенал ја сметам за шега. Ако пристигне некоја интересна понуда, сериозно ќе ја разгледам. Таа не мора да биде од некој голем тим како Манчестер Јунајтед или друг европски шампион, изјави белгискиот интернационалец.

Суперѕвездата на Милан, Роналдињо возбуди низа моќни тимови откако истакна дека размислува за својата иднина во тимот на росоњерите. Бразилскиот интернационалец истакна дека планира да разговара за својата иднина со италијанскиот гигант на крајот на сезоната. Тој минатото лето беше повр-

24

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

Г.М.

eGo


OPEL AMPERA - ИДНИНАТА ДОАЃА Џенерал Моторс минатата година со многу фама го претстави својот електричен автомобил и ја најави неговата продажба. Изведбата на Chevrolet Volt за европскиот пазар ќе се продава под името, а нејзиниот почеток на производство е најавен за две години. Ampera не е хибриден автомобил, туку тоа е електрично возило со продолжен домет. Ampera донесува неколку оригинални дизајнерски решенија како предни светла со форма на бумеранг кои скоро незабележливо се претопуваат во пониско сместените светла за магла. Автомобилот има мошне динамична форма, пред се за да ги задоволи параметрите потребни за продолжениот домет при возењето. Со посебни додатоци на предната маска,

како и со 17 инчните фелни додатно е намален отпорот на воздухот, но и покрај тоа предниот и задниот крај на автомобилот може да се окарактеризираат како агресивни. Ново лого на Опел доминира на маската од моторот и на хромираната лента на задниот крај. Особено спортски делува задниот браник со голем дифузор и бочни отвори за воздух, а сето тоа е надополнето со специјалната perl бела боја. Opel Ampera влегува во сегментот на комбилимузина, има пет врати, четири седишта и багажен простор со волумен од 301 литар. Внатрешноста е во црвено-црна комбинација. Особено се истакнуваат облогите на вратите, но и специјалната темна боја на средната конзола која има спортски изглед. За патувања подолги од 60 км, Ampera ја

користи електричната енергија која е акумулирана во литиумјонскат а батерија со капацитет од 16 kWh. Кога батеријата ќе се испразни, електричната енергија од генераторот дава автономија за нешто повеќе од 500 км. Струја за продолжениот домет произведува генераторот придвижен од бензин или гориво E85, истовремено полнејќи ја бате р и ј ата пред никакви прекини во работата. Батеријата од друга страна се полни со уклучување на системот за полнење во стан д а рд н и от 230 волтен штек ер за струја. Ampera користи скоро нечуен електричен погон со 370 Nm и еквивалентни 150 KS. Забрзувањето до стотка е одлично и изнесува само 9 секунди, со максимална брзина од 161 км/ч. Според експертите од Џенерал Моторс и Опел, еден километар возење со Ampera ќе биде пет пати поефтин од истиот поминат со автомобил со бензиски мотор. Ampera е т.н. E-REV возило со продолжен домет и се разликува од хибридите по тоа што нејзините тркала се придвижувани само 02.04.2009

од електрична енергија добиена од електричниот погонски систем и под својата хауба ја има познатата Voltec технологија на Џенерал Моторс. Главни делови на електричниот погонски систем Voltec се батеријата во форма на буквата Т, електромоторот со снага од 111 kW и генератор на електрична енергија, при што за пократки релации оваа технологија ја користи само батеријата како погон на автомобилот. Исто така, батеријата, моторот и погонската електроника се максимално прилагодени за постигнување на комплетни перформанси, забрзување, максимална брзина и совладување на нагорнини само со помош на електричниот погон. Џенерал Моторс веќе е во преговори во повеќе европски земји за изградба на пунктови кои ќе треба да даваат подршка, односно да овозможат полнење на батериите на Ampera пред нејзиното официјално производство и пуштање во продажба.

Г.М.

25


Pi{uva:

Kasper

Духовите ги избркале работниците од дворецот

Управителите на дворецот Варвик имале намера новата визба да ја представат на посетителите точно на Божиќ, но тоа не можело да се случи затоа што се јавила некоја виша сила. На смрт испреплашените работници повеќе не сакаат ни да се доближат до познатиот дворец. Работниците кои имале задача да направат нова визба во средно(Avtorot e duh, ama dobar!)

вековниот дворец Варвик одбиле да продолжат со работата бидејки тврдат дека со денови гледале духови! И самиот надзорник на работата Пол Водфилд рекол дека доживеал непријатно искуство кога ја здогледал сликата на висок и слаб маж облечен во наметка. „Од почетокот мислев дека ми проработи фантазијата, но кога уште еднаш го сретнав истиот ден, толку се уплашив, ги собрав алатите и истрчав надвор„ раскажуваше Вод-

НАПАД НА ВРКОЛАК

филд. Новата визба се гради на место каде некогаш била оружарницата, па многубројните медиуми и порано предупредувале дека во таа просторија се чуствувало присуството на духови. Пред некое време таму наводно е видена и жена која лебди, па се верува дека е таа Францес Диаси Гравеле, грофицата од Варвик и љубовницата на кралот Едвард VII. Дворецот Варвик го изградил Вилиам Освојувачот во 1068 и до почетокот на 17 век бил користен како тврдина. Денес меѓу другото служи како туристичка атракција и до него лесно се доаѓа бидејки се наоѓа во близина на меѓународниот аеродром во Бирмингем. Управителите на дворецот Варвик токму затоа одлучиле да изградат нова визба и на туристите да му приредат нова забава. Дури било и во план да се ангажираат и глумци кои маскирани како духови ги плашат посетителите. Се поставува прашање дали таа инвестиција е и воопшто потребна.

Дваесетгодишната бразилка Кели Мартинс Бекер од Сао Сепеа тврди дека ја нападнал врколак, пренесуваат бразилските медиуми. Мартинс Бекер изјавила дека е нападната на 28 јануари и дека врколакот ја изгребал по рацете и по лицето. „Изгледаше како големо куче. Стоеше на задните нозе и одеше како човек“ Лекарите потврдиле дека е доста изгребана, а полицијата издаде потерница. Не за врколак, туку за маскирана личност.

26

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Клаудија Паческо - Принцезата на Инките Клаудија Паческо која е позната под уметничкото име Принцезата на Инките, привлекла многу гледачи на изведбата која во петокот беше изведена во Лима. Прв пат пред камерите, Клаудија лебдеше во воздухот сред централниот градски плоштад. Лебдејки 30 сантиметри над земјата во класичен јога став, помагајки се само со бамбусов стап, ги оставила присутните без здив. „Беше тоа чудесно искуство. Не можев да верувам дека таа лебди во воздухот и дека нема ништо под неа. Неверојатно, не ми е јасно како тоа го направи“ изјавила Јулија Роџерс, една од присутните на овај настан. Меѓутоа „Летачката прин-

цеза“ не е единствена перуанка која го извела ова нешто. Славниот Ричард ја стекнал славата во Перу лебдејки над метла во средината на дваесеттиот век. Последниот познат случај на лебдење се случил во 2007, кога хооландскиот магионичар Воутер Бједјдијк, познат како Рамана, ги вчудоневиде со својата вештина, присутните гледачи пред Белата куќа. Иако Паческо не сака да ја открие својата тајна, еден од начините на кој илузионистите му се спротивставуваат на гравитацијата е да седат на постолје кое е поврзано со помошен стап. Сето тоа заедно е покриено со широка паѓачка облека. Принцезата на Инките планира турнеја по перуанските градови со својот велосипед.

Магиски билки

ДАМЈАНА

Волшебни својства: Дамјана најчесто се користи во сексуални магии за привлекување на страст и љубов, како и за љубовни бањи. Исто така се користи за довикување визии, така што се спалува во облик на инценс, превизвикувајќи лесна еуфорија. Англиски: Дамиана Друго име: Herba de la pastora Планета која владее: Марс Елемент: оган Пол: машки Може да се припреми во вид на чај и делува како афродизијак. Одлична за да го воодушеви и привлече машкиот љубовник. Ова билка се покажала како одлична во магии и за прекин на врски. Оваа билка треба да се употребува крајно внимателно. Лековити својства: се употребува како благ афродизијак, кај депресии, главоболки и ноќно мокрење.

eGo

Za egoisti i ostanati isti

02.04.2009

27


JENKI VO SOFISKIOT DVOREC

Dvaeset i pet vekovi {piona`a: Galerija na matni tipovi i nastani od svetot na {piona`ata

@iveeme vo vek na totalna {piona`a. Ne postoi nitu edna va`na tajna {to nekoja dr`ava mo`e da ja sokrie od druga, nezavisno dali dr`avata e golema ili mala, slaba ili mo}na. Basnoslovni se iznosite na dolari ili evra, {to se tro{at vo svetot za me|usebno {pionirawe. Analiti~arite spomnuvaat desetici milijardi. Dali se ispla}a? Toa e pra{awe za sebe. [piona`ata postoi otsekoga{, a dene{nite majstori na razuznavaweto ja imaat izgradeno do stepen na sovr{enstvo. Biblijata, papirusite od stariot Egipet, asirskoto klinesto pismo i Vaviloncite, pi{anite hroniki od Antikata i stariot Rim, site tie davaat dokazi deka {piona`ata e stara kolku i ~ove~kata civilizacija! Za {piona`ata sekoj mo`e da misli {to saka, no pred da donese kone~en sud za toa, predvid treba da ima eden fascinanten istoriski podatok. Imeno, edna zanimliva istorisko-voena statistika zboruva deka najuspe{ni vojskovoda~i vo istorijata, bez isklu~ok, bile tie koi podgotvuvaj}i se za svoite borbi i vojni, najefikasno gi koristele razuznava~kite podatoci za protivnikot, naj~esto trpelivo pribirani u{te vo vreme na mir.

Bugarskite dr`avni arhivi imaat neistra`eni dokumenti so interesna sodr`ina osobeno od vremeto na Vtorata svetska vojna. Vo niv ima neobrabotena gra|a za odnosite na SSSR i Bugarija od koja mo`e da se naseti deka i Stalin za malku }e vlezel vo Trojniot pakt kako ortak na Hitler! Od tie arhivi e is~epkana informacijata deka na pr. predvoeniot ambasador na Bugarija vo Moskva, Ivan Stamenov, vsu{nost bil agent na sovetskata NKVD, kako {to porano tvrde{e eden golem KGB-ovec, Sudoplatov. Me|u kupi{tata dokumenti od ovoj period ima mnogu koi se odnesuvaat na tajnata vojna - razuznava~ki operacii, istra`uvawa i analizi, {piona`a i kontrarazunavawe, tehniki na ispra{uvawe, psiholo{ka vojna... Od site niv mo`e da se izvedat nekolku zaklu~oci {to se odnesuvaat za amerikanskoto razuznavawe vo Bugarija vo godinite na Vtorata svetska vojna od koi vo kusi crti se gleda kako edna dr`ava {pionski se prisposobuva spored uslovite vo zemjata vo koja {pionira. Op{to zemeno, se razlikuvaat nekolku periodi koi se raspredeleni spored toa dali Bugarija ili SAD se vo vojna, dali se sojuznici i sl: Prviot period e od septemvri 1939 - mart 1941 koga sofiskiot carski dvor tajno pregovara so Hitler. Toga{ te`inata e vrz

Politi~koto razuznavawe {to go vr{at legalnite rezidenti od redovite na diplomatskata misija na SAD, potoa razuznavawe kako zaedni~ko dejstvo so slu`bite od britanskata diplomatska misija (slu`bite za paso{ka kontrola i na voenoto ata{e, rakovodeni od Norman Xems i potpolkovnikot Aleksandar Ros); Periodot od mart 1941 - dekemvri 1941 koj se odlikuva so sozdavawe na sopstvena razuznava~ka slu`ba na voeniot ata{mant, rakovodena od ata{eto Krnilis Xeduin, aktivirawe na voeno-politi~koto razuznavawe, kontrolirawe na {pionskite strukturi ostaveni od Britancite, postavuvawe na nova operativna {pionska mre`a vo Bugarija;

Sledi periodot od dekemvri 1941 - septemvri 1944 koga amerikanskata razuznava~ka infrastruktura za jugoisti~na Evropa se preseluva vo Istanbul. Toa e vreme koga ima padovi vo zaemnite odnosi me|u razuznava~kite slu`bi na SAD i Velika Britanija stacionirani vo Turcija, no i vreme na uspesi vo odnos na strate{koto razuznavawe; ^etvrtiot period e od septemvri 1944 do maj 1945 koga se legaliziraat razuznava~kite strukturi na Amerikancite od Sojuznata komisija za kontrola, sozdavawe na samostoen krug informatori i konstruirawe na amerikanskata politika na Balkanot. Osnovni celi na site organi na amerikanskata razuznava~ka slu`-

Adolf Hitler i Josef Stalin

28

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


ba kon Bugarija vo ovoj period se: Otkrivawe na namerite i mo`nostite na oficijalnite bugarski krugovi vo odnos na Voenopoliti~kite promeni vo Evropa, stepenot na povrzanost so Germanija, analiza na vnatre{nata i nadvore{nata politika, psiholo{kiot faktor, voenata podgotvenost; sobirawe na detalni socio-ekonomski podatoci i nivna analiza; sobirawe na sekakov vid tehni~ki informacii; Sproveduvawe na sabota`i kontra germanskata propaganda i neutralizirawe na progermanskata dejnost vo vi{ite krugovi na bugarskata politika. Vrz ovie celi Amerikancite rabotat u{te pri prviot period koga te`inata pa|a vrz politi~koto razuznavawe. Informaciite se slevaat vo Stejt departmentot koj direktno go informira kabinetot na pretsedatelot Franklin Delano Ruzvelt za voenopoliti~kite sostojbi vo Bugarija. Treba da se ka`e deka amerikanskite voeni razuznava~ki organi - Upravata za voeno razuznavawe, Upravata za voenopomorsko razuznavawe i Komitetot za koordinacija na informaciite (podocna Uprava na strate{kite slu`bi) i Upravata za voeni informacii - imaat silni pozicii vo amerikanskata administracija za{to se povrzani so Stejt departmenot, a mnogu diplomati se

Biv{i razuznava~ki oficeri Eden takov diplomat na 21 mart 1940 pristignuva vo Sofija so diplomatski akreditiv, pod imeto Xorx Erl (vidi EGO od prethodnite broevi). Zad sebe Erl ima 10 godini iskustvo kako kontrarazuznava~ vo Admiralitetot na SAD. Golem del od amerikanskite diplomati vo Bugarija dobro go vladeat jazikot i gi poznavaat prilikite, {to im ovozmo`uva polesno da ostvaruvaat kontakti. Dobar primer za toa e na~alnikot na kabinetot vo diplomatskata misija na SAD vo Bugarija, Martin Rouzman Medous, koj vo Sofija raboti od 1935 i e `enet za Krasimira Dimitrova, }erka na direktorot na Narodnata banka. Toj brak mu ovozmo`uva da izgradi seriozni vrski vo visokite krugovi na bugarskoto op{testvo i so toa da ima dostap do va`ni informacii od razni izvori i od visokopozicioniranite Evrei vo ovaa zemja. Sobiraweto podatoci za `ivotot vo Bugarija e olesneto za{to del od personalot i sorabotnicite na amerikanskata ambasada se bugarski dr`avjani, kako na pr. sofiskiot trgovec Quben Pulev, novinarot Bojan ^ukanov, feministkata i sveska na generalot Ivan Marinov, Tatjana Kirkova i dr. (Koga sme kaj generalot Marinov, interesno e da se spomne deka toj podocna stanuva командант на XV bугарска окупаторска дивизија во Битола, a istorijata ka`uva deka bil blizok do sovetskoto NKVD.) Informaciite

se slevale kaj nadle`niot operativec, kako na pr. spomenatiot Medouz, za ponatamu soodvetno da se klasificiraat i obrabotat. Vo ambasadata na SAD ima strukturi za postojano sobirawe Informacii preku pe~atot i drugite vidovi izdanija koi vnimatelno se sledat. Ima praksa za organizirawe na mese~ni, pa duri i sedmi~ni sredbi i me|usebni brifinzi so pretstavnici na bugarskiot pe~at i drugi javni li~nosti bliski do amerikanskata ambasada, od koi se sobirale zna~ajni informacii.

PUTIN GO [PIUNIRAL REGAN

Германскиот Билд објави фотографија која ја прикажува средбата на некогашниот шпион на КГБ, а сегашен премиер на Русија, Владимир Путин и тогашниот претседател на САД, Роналд Реган. Фотографијата е од

eGo

Za egoisti i ostanati isti

1988 година и ја направил Пит Соуза, сегашниот официјален фотограф на претседателот на САД Барак Обама. Претседателот Реган за време на посетата во Москва застанал на улица за да се поздрави со едно момче, а во позадина се гледа 35-годишниот Владимир Путин, таен агент на Комитетот за државна безбедност. Младиот Путин, облечен во пругаста маица со фотоапарат околу вратот, на оваа тајна задача бил веројатно маскиран како турист. Фотографијата е направена на 31 мај 1988 година за време на Регановата посета на претседателот на СССР, Михаил Горбачов, пред самиот крај на Студената војна. Претседателите на двете суперсили шетале на главниот плоштад во Москва, а во еден момент Реган застанал да се ракува со едно мало момче, незнаејќи дека русокосиот маж зад него ќе биде идниот претседател и премиер на Русија. Дали е ова навистина Путин? Заклучете сами, а како и обично, веќе се појавија некои скептици кои се сомневаат во тврдењето на Билд. 02.04.2009

29


HIGH TECH

Canon го претставува EOS Rebel T1i D-SLR

Д ол го в р е м е н а ј гол е м и от проблем на голем број дигитални фотографери кои се префрлаат од pointand-shoot на D-SLR камерите, беше неможноста да снимаат видео. Но од минатото лето благодарение на Nikon, тоа веќе не е така. Во август минатата година Nikon го претстави D90 D-SLR дигиталниот апарат кој може да снима HD видео со резолуција од 720p и 24 фрејма во секунда. Потоа за кратко време Canon го претстави својот D-SLR модел наречен EOS 5D Mark II кој може да снима со full 1080p HD и 30 fps. Canon сега најави нова D-SLR камера наречена EOS Rebel T1i која е првата од Rebel серијата способна за снимање на HD видео. T1i може да снима со 1080p при 20 FPS, а со смалување на 720p резолуција добивате максимални 30 FPS, а подржано е и SD снимање со 640 x 480. Видео записот се снима во .MOV формат со MPEG-4 компресија. Камерата има 15.1 мегапик-

селен CMOS сензор и користи Canon DIGIC 4 Imaging процесор. 3-инчниот LCD дисплеј нуди Live View и има резолуција од 920.000 точки. Многубројните автоматски функции ја прават камерата лесна за користење кај почетниците. Меѓу нив се Auto Lighting Optimizer и Creative Auto Mode. Првиот од нив служи за да обезбеди доволна осветленост на субјектот на секоја фотографија преку анализирање на осветленоста на фотографијата и автоматско нагодување на темните области за да истите изгледаат посветли. Creative Auto Mode е целосно автоматско подесување на камерата и овозможува автоматско нагодување на експозитурата, блендата и брзината на фотографирање преку едноставно навигационо мени на дисплејот. Менито му овозможува на корисникот да прави одредени подесувања како на пр. заматување или изострување на позадината на фотографијата, или пак подесување на осветленоста преку некој од автомат-

ските модови. Rebel T1i има интегриран систем за чистење кој го чисти сензорот. Чувствителноста е од ISO 100 до ISO 3200, како и две дополнителни високи стандарди ISO 6400 и ISO 12800. Камерата исто така може да прави и континуирано фотографирање и тоа максимално до 170 фотографии со брзина од 3.4 FPS во висок мод на подесување, како и до 9 фотографии во RAW формат. Вклучени се три Live View модови и тоа Quick, Live, и Face Detection мод. Сите три можат да се користат како за фотографирање така и за видео снимање. Canon EOS Rebel T1i ќе биде достапен од почетокот на мај со основна цена само на апаратот од $799.99 вклучувајќи ја и батеријата, USB кабел, ременче за носење на врат и останати додатоци. Тие што бараат и дополнителна кит опрема, мо-жат да го набават уредот заедно со EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS зум леќи за $899.99.

Аsus Eee ќе препознава говор Сакајќи да го задржи водството во пазарот на нeтбук и неттоп компјутерите, Asus вложува во иновации кои ќе бидат наменети за овие мали но многу важни преносни системи. Во интервјуто за TechRadar шефот на Asus, Jerry Shen, потврди дека нивниот гласовен оперативен систем за контрола на компјутерите комерцијално ќе биде достапен кон крајот на годинава. Софтверот за препознавање на говор, на кој Asus работи веќе некое време, според компанијата би можел барем делумно да стане алтернатива за старата добра класика, тастатурата и глувчето. Првите производи кои ќе ја имаат честа да бидат опремени со оваа функција ќе бидат Asus Eee PC и неттопите Eee Top, кои би требало да се појават на пазарот најкасно до четвртиот квартал на оваа година.

30

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


Partizanska b.b. M.Z. "\or|i Naumov" p.f. 23 7000 Bitola Inf. sekoj ~etvrtok od 18 - 20 ~asot na tel: 047/232-883

M.Tito 88 Bitola

047/23 24 81 047/23 65 19

Frizerski salon

JO&TASH

T.D. ZA OSIGURUVAWE Mako{ped - osiguruvawe a.d. Skopje Ispostava Bitola

tel/faks: 047 268 812

Stomatolo{ka ordinacija

P~elarska kooperativa "NEKTARKOOP" Bitola

"D-r JOLEVSKI" Pelagonka 2, Lamela 4/1 (stara bolnica) Bitola tel: 047/ 24 24 77

"Fu{tani" 4; Bitola tel: 047 230-338

Proda`ba na: Vosok Med Polen Propolis Repromaterijali Poga~i za prihranuvawe Lekarstva za p~eli

Hotel Bitola - Bitola wPrevoz na sekakov vid na stoka, bez limit na

gabaritot, te`inata i vrednosta

wPrevoz na sekakov vid na dokumenti

wPrevoz na predmeti za privatni potrebi wPrevoz na poedine~ni pratki vo zemjata i stranstvo

eGo

Nikola Tesla br. 70 tel: 047/241 327 Za egoisti i ostanati isti

No}evawa, delovni sredbi, seminari, semejni veselbi po povolni ceni

Tel. 255-368 i 256-936 02.04.2009

31


ACTPO

nomija

Транзит на месечините на Сатурн Реткиот транзит на месечините преку дискот на Сатурн го набљудуваме кога неговите прстени се по-

Сатурновите тесни прстени се порамнуваат со еклиптиката секои 15 години. Бидејќи орбитите на поголемите сателити на Сатурн се поклопуваат со рамнината на прстените, ова порамнување им овозможува на астрономите ретка можност да ги набљудуваат телата како поминуваат преку дискот на Сатурн. На 24 Февруари вселенскиот телескоп Хабл направи прекрасни снимки на транзитот на 4 Сателити на Сатурн како поминуваат пред својата матична планета. На оваа фотографија огромната месечина Титан фрла огромна сенка на северниот пол на планетата. Во близина на прстените лево се наоѓа месечината Мимас која фрла многу помала сенка врз екваторијалниот дел. Движејќи се налево, надвор од дискот на Сатурн се наоѓа светлата месечина Диона, а веднаш до неа и матната месечина Енцеладус.

www.ego.com.mk

32

www.ego.com.mk

рамнуваат со еклиптиката (рамнината на Земјината револуција околу Сонцето). Вакво порамнување ќе биде постигнато на 10 август и 4 септември 2009 година, но за жал Земјаните нема да имаат можност да ја набљудуваат овој редок настан бидејќи Сатурн ќе биде блиску до Сонцето. Последен пат ова се случи во

www.ego.com.mk

www.ego.com.mk

02.04.2009

www.ego.com.mk

1995-96 година кога со помош на Хабл се открија неколку нови месечини при нивниот транзит. Почетокот на 2009 година беше погодна за астрономите со мали телескопи да ја набљудуваат најголемата Месечина Титан која помина преку дискот на С ат ур н во н е к ол к у р азл и ч н и периоди: на 24 јануари, 9 и 24 февруари и 12 март. Сепак, треба да кажеме дека транзитите на Титан не беа видиливи од сите позиции на Земјата. Овие слики се направени со помош на Хабловиот апарат Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2) на 24 февруари 2009 година кога Сатурн беше на растојание од околу 1,25 милијарди километри од Земјата. Хабл може да забележи и тела со големина од 300 км околу Сатурн. Темната лента која се протега преку планетата е сенката од неговите прстените.

www.ego.com.mk

Za egoisti i ostanati isti

www.ego.com.mk

eGo

www.ego.com.mk


XOPOC KO

C

ACTPO

logija

Oven Се опоравувате од напорната работа, но тоа споро ви оди. Вие би сакале веднаш да ви се случи. Радоста ја делите со блиски личности. Доколку се препуштете на убав живот, поведете сметка и обидете се да ги отфрлите пороците. Никаков стимуланс од страна , засега, не ви е потребен.

Vaga Со партнерот сте во хармонични односи. Резултат на сето тоа е добар однос. Прифатете го повикот од партнерот да отпатувате на идилично место. На работа вешто манипулирате. Со минимум напор остварувате максимални резултати. Што уште сакате? Околностите се поволни.

Bik Рационално ги испитавте сите варијанти, но не можете да најдете право решение. Проблемите се таложат со неверојатна брзина. Оваа недела бара трпение. Оддалечете се од личности кои не ви се пријатни. Нека не ве плаши фактот дека неколку дена може да останете без помош на соработниците. И тоа е подобро отколку други да ве малтретираат.

Шkorpija Тоа што пари секогаш се малку, за Шкорпиите е нормална состојба. Тие секогаш се жалат затоа што ги зафатила потрошувачка грозница. Намалете ги побарувањата. Со партнерот сте во добри односи. Слободните припадници на знакот ги очекува нова врска. Една риба им праќа неодоливи погледи. Во игра вклучете ја интуицијата.

Bliznaci Чувствувате потреба за внатрешен мир. Извесна состојба ве тера да размислувате за својата супериорност. Бидејќи други треба тоа да го проценат, побарајте совет. Занимавање со хоби и дружење со позитивни луѓе ви помага во зачувување на психичката форма. Па кога е така тргнете во акција.

Rak Емотивни расчистувања и нови почетоци. Многу ракови за правата љубов, сега за сега само сонуваат, но соништата наскоро ќе им се остварат. Исцрпени сте, па наредната недела е поволна за собирање сила за нови задачи. Извесни работи ве блокираат и оптеретуваат.

баното.

Lav Уморот е последица на напорна и плодоносна работа која енергетски ве истроши, но и сигнал дека работните активности треба да ги сведете на разумна мерка. Многу Лавови ја продолжуваат врската започната во минатото, доаѓајќи до заклучок дека нема ништо послатко од веќе познатото и про-

Devica Го сакате тоа што го работите, па на тековните проблеми гледате без паника. Има и други работи освен работата кои ви причинуваат задоволство. Грешките можат да бидат последица од неконтролираната исхрана. По ова прашање благо сте се запуштиле, па се советува корекција на однесувањето. Не јадете помеѓу оброци.

eGo

Za egoisti i ostanati isti

Strelec Работите бараат дополнително ангажирање. Во прв план се креативните способности, па во нив наоѓате задоволство. Истовремено ја храните суетата. Стресовите се евидентни. Тие се главна движечка сила и аспект на раст. Се што е лошо има и добра страна. Наскоро доаѓа подобрување.

Jarec Опседнати сте со работа и подобрување на финансиската ситуација. Очекувате полно изненадувања кога е овој сегмент во прашање. Имате моќна поддршка од планетите. Доколку настапат проблеми, се работи за промени на енергетската состојба на организмот. Повеќе прошетки и физички активности ќе ви помогнат да се стабилизирате. Vodolija Чувајте се од вмешаност во интриги. Разни приказни се вртат околу вашето име. Давате непромислени изјави, па некој друг ви е крив ако заради тоа трпите последици. Немате време да се луксузирате и да ја растурате силата на ситуациите кои се наметнуваат. Организмот зборува дека треба да се смирите и да ги наполните батериите.

Ribi Благодарејќи на складот на ниво на личност, ве очекува одличен период. Проблеми можат да имаат само риби кои не ги решиле на прав начин проблемите од минатото. Со партнерот доживувате убави моменти.

3.04.2008 02 .04.2009

33


NA R C ЕНИГМАТИКА

34

02.04.2009

Za egoisti i ostanati isti

eGo


SALON ZA SANITARIJA

Tel: 047 242 100


ЕГО 191  

Неделен весник его број 191

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you