Осенний салон с Белгазпромбанком 2016

Page 1

2016


Пасольства Рэспублікі Беларусь у Французскай Рэспубліцы


ВОСЕНЬСКІ САЛОН З БЕЛГАЗПРАМБАНКАМ Традыцыі вяртаюцца!

07.10. ― 30.10.

2016 Каталог выстаўкі

Мінск Выдавецтва «Чатыры чвэрці» 2016


УДК 75(476)(083.824) ББК 85.14(4Беи)л6 В76

Арганізатары праекта: ААТ «Белгазпрамбанк», Цэнтр візуальных і выканаўчых мастацтваў «Арт-Карпарэйшн», УП «Рэспубліканская мастацкая галерэя»

Генеральны партнёр праекта «Газпрам Транзгаз Беларусь»

Партнёр праекта ГА «Беларускі саюз мастакоў»

Аўтар ідэі У. Шчасны

Куратар праекта А. Зіменка

Каардынатар праекта А. Зінкевіч

ISBN 978-985-581-062-0

© Бабарыка В. Д., Сітніца Р. С., Кошлін С., Сухадолаў А. У. , 2016 © Афармленне. ТДА «Выдавецтва "Чатыры чвэрці"», 2016


ЗМЕСТ

CONTENTS УСТУПНЫЯ СЛОВЫ

6

Бабарыка В. Д. Сітніца Р. С. Кошлін С.

З ГІСТОРЫІ «ВОСЕНЬСКІХ САЛОНАЎ»...

18

Восеньскі салон. Кошлін С. «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам-2015»: Вынікі і перспектывы. Сухадолаў А. У.

FOREWORD

6

Babaryka V. D. Sitnitsa R. S. Koechlin S.

FROM THE HISTORY OF "SALON D'AUTOMNE"...

18

Salon d’Automne. Koechlin S. "Salon d'Automne with Belgazprombank-2015": Results and Prospects. Sukhadolau A. U.

РАБОТЫ ФРАНЦУЗСКІХ МАСТАКОЎ ― УДЗЕЛЬНІКАЎ «ВОСЕНЬСКІХ САЛОНАЎ У ПАРЫЖЫ»

29

THE WORKS OF FRENCH ARTISTS ― PARTICIPANTS OF "SALON D'AUTOMNE IN PARIS"

29

РАБОТЫ МАСТАКОЎ БЕЛАРУСІ ― УДЗЕЛЬНІКАЎ «ВОСЕНЬСКАГА САЛОНА З БЕЛГАЗПРАМБАНКАМ­–2016» (прадстаўленыя галерэямі)

43

THE WORKS OF ARTISTS OF BELARUS ― PARTICIPANTS OF "SALON D'AUTOMNE WITH BELGAZPROMBANK-2016" (Presented by galleries)

43

РАБОТЫ МАСТАКОЎ БЕЛАРУСІ ― УДЗЕЛЬНІКАЎ «ВОСЕНЬСКАГА САЛОНА З БЕЛГАЗПРАМБАНКАМ­–2016» (выбраныя экспертамі)

81

THE WORKS OF ARTISTS OF BELARUS ― PARTICIPANTS OF "SALON D'AUTOMNE WITH BELGAZPROMBANK-2016" (Selected by experts)

81


УСТУПНЫЯ СЛОВЫ 6

FOREWORD

Кастрычнік. Беларусь. Маладое мастацтва. «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам» становіцца новай мастацкай традыцыяй. Тут зноў сустракаюцца арт-аб’екты і арт-суб’екты, тэарэтыкі і практыкі, знаўцы і аматары, стваральнікі і спажыўцы мастацтва. У Мінску злучаюцца разнастайныя творчыя плыні. У праекце першапачаткова быў закладзены магутны імпульс. Працяг традыцый парыжскіх салонаў пачатку ХХ стагоддзя з іх дэмакратызмам, актуальнасцю, эксперыментальным пачаткам, інтэрнацыянальным духам, які павінен актывізаваць сучаснае мастацкае жыццё на Беларусі. Імёны мастакоў Парыжскай школы назаўсёды ўпісаны ў гісторыю мастацтва. Мы ганарымся, што сярод іх ёсць нашыя землякі — Шагал, Цадкін, Зарфін, Любіч, Кікоін, Хадасевіч, Суцін... Гэта славутасці не толькі ў нацыянальнай, але і ў сусветнай культуры. Ідэя «Салона» нарадзілася пры ажыццяўленні творчага праекта «Арт-Беларусь», мэта якога — развіваць лепшыя традыцыі беларускай культуры. Напрыканцы ХХ стагоддзя беларускае мастацтва было даволі статычным. Пасля савецкіх дзесяцігоддзяў яно нібыта страціла густ да творчага пошуку. Таленты былі, але не было прагрэсу. Патрабавалася прышчэпка парыжскага авангарду, каб аднавіўся мастацкі рух, накіраваны ў будучыню. Сёння «Восеньскі салон» з’яўляецца каталізатарам мастацкага працэсу ў Беларусі. Адна з яго асноўных задач — фарміраванне арт-рынку, які рэгулюе як творчыя, так і эканамічныя пытанні. Прафесіяналізм, дэмакратычнасць, панарамнасць, камунікатыўнасць, мультыкультурнасць — усе гэтыя якасці «Восеньскага салона» дапамагаюць фарміраваць сучаснае беларускае мастацтва. Праект развіваецца і паглыбляецца. Колькасць удзельнікаў становіцца большай, бачна і больш крэатыву ў часе і прасторы. Калі першы «Салон» быў зая­


7

вай аб намерах, то цяперашні — гэта ўжо барацьба за якасць. Паўстаюць пытанні стылю, нацыянальнай і творчай самабытнасці. У экспазіцыі, як у фокусе, сыходзяцца асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай мастацкай школы. У тканіну сучаснага мастацтва ў мінулым годзе былі «інкруставаны» творы з карпаратыўнай калекцыі Белгазпрамбанка. Яны нагадвалі пра вытокі, задавалі якасны ўзровень, былі своеасаблівым камертонам для маладых творцаў. Навацыя гэтага года — удзел французскіх мастакоў, якія прадстаўляюць Парыжскі салон. Дарэчы, паводле вынікаў «Восеньскага салона-2015» работы шасці беларускіх удзельнікаў будуць прадстаўлены ў Парыжы ў верасні гэтага года. Мост Мінск – Парыж не толькі дае падставы для параўнання розных нацыянальных школ, але і імпульс для развіцця кожнай з іх. Слоган «Белгазпрамбанк — энергія тваёй будучыні» ўяўляе філасофскую канцэпцыю дзейнасці банка. Яго можна аднесці і да «Восеньскага салона». Крыніца энергіі сілкуецца шматлікімі творчымі струменямі, мастацтва — адзін з самых магутных. Будучыні няма без павагі да мінулага і дзейнасці сёння. Усё гэта — квінтэсэнцыя культурнай палітыкі банка, якая ўжо дае выдатныя плады. Восеньскія плады.

Віктар Бабарыка, старшыня праўлення ААТ «Белгазпрамбанк»


8

October. Belarus. Young art. "Salon d’Automne with Belgazprombank" has become a new artistic tradition. Here again meet art objects and art subjects, theorists and practitioners, experts and fans, the creators and consumers of art. A variety of creative currents connect in Minsk. This project has had a strong impetus. Continuing the traditions of the early twentieth century Pari­ si­an Salons with their democracy, relevance, experimental beginning, and cosmopolitan spirit must intensify the international contemporary artistic life of Belarus. The names of the artists of the Paris school are forever inscribed in the history of art. We are proud that among them are our fellow countrymen — Chagall, Zadkine, Zarfin, Lubitch, Kikoine, Khodasevich, Soutine... They are the glory of not only national but world culture. The idea of the "Salon" was born in a creative project "Art-Belarus", which aims to develop the best traditions of Belarusian culture. At the end of the twentieth century, our art was fairly static. After the decades of Soviet rule the situation was as if we had lost the taste for creative solutions. There was talent but no progress. A grafting of the Parisian avant-garde was required to the newly begun artistic movement directed towards the future. Today the "Salon d’Automne" is a catalyst for the artistic process in Belarus. One of its main objectives is the formation of the art market regulating both creative and economic issues. Professiona­lism, democracy, panorama, communicativeness, and multiculturalism — all these qualities of the "Salon d'Automne" help to shape contemporary Belarusian art. The project has been developed in breadth and depth. There are more and more exhibitors, more creati­ vity in time and space. If the first salon was more a statement of intent, the present one is a struggle for quality. The questions of style, and national and creative identity stand out. The main trends of the development of the Belarusian art school converge and focus in the exhibition. Last year the artworks from the corporate collection Belgazprombank were "encrusted" into the fabric of contemporary art. They reminded us of the origins, set the quality level, and were a kind of tuning fork for young creators. The innovation of this year is the participation of French artists, representing the Paris Salon. By the way,


9

on the basis of "Salon d’Automne2015" the works of six Belarusian participants will be presented in Paris in September this year. The bridge Minsk-Paris gives not only an occasion to compare different national schools, but also the impetus for the development of each of them. The slogan "Belgazprombank is the Energy of your Future" represents the philosophy of the bank's activities. It can also be attributed to the Salon d'Automne. The power source is fed from many creative flows, art is one of the most powerful. There is no future without respect for past and for present actions. All this is the quintessence of the cultural policy of the bank, which is already yielding excellent results. Autumn fruits.

Viktar Babaryka, Chairman of the Board OJSC "Belgazprombank"


10

Шаноўнае спадарства! Рэпрэзентуючы шматлікую ды размаітую мастацкую супольнасць, я маю гонар шчыра вітаць чарговы арт-праект «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам». Да прамоўленага летась не будзе лішнім яшчэ раз згадаць, якую дыхтоўную ролю адыгрывае гэтая пашанотная арганізацыя ў збіранні нашых нацыянальных мастацкіх скарбаў, а таксама ў пільнай увазе і паслядоўным клопаце пра развіццё маладога беларускага мастацтва ды спрыянні знаёмству свету з яго яскравымі здабыткамі. Сёння можна пераканаўча сцвярджаць, што леташні «Салон» стаўся не толькі знакавай падзеяй у нашай краіне, але і спарадзіў новую хвалю творчай энергіі, якая матэрыя­лізавалася ў новых мастацкіх творах, прадстаўленых у гэтым каталозе. Тым болей усцешна, што не ў самы спрыяльны час бізнесовая эліта нашай Бацькаўшчыны знаходзіць магчымасць дапамагчы нацыянальнаму мастацтву, якое і забяспеч­вае замацаванне нашай нацыі ў Вечнасці. Культура не можа чакаць лепшага часу, яна мусіць быць ды памнажацца тут і цяпер. І новая ініцыятыва Белгазпрамбанка спараджае трывалую надзею, што гэты пра­цэс не перапыніцца і не замарудзіцца. Дык хай жа яно так і будзе. Вітаючы ўдзельнікаў мастацкага свята, выказваю шчырую ўдзячнасць усім, хто спрычыніўся да арганізацыі гэтай імпрэзы. Рыгор Сітніца, старшыня ГА «Беларускі саюз мастакоў», ганаровы акадэмік Расійскай акадэміі мастацтваў


11

Dear readers!

As a representative of a numerous and diverse artistic community, I have the honour of warmly welcoming the next art project of the "Salon d’Automne with Belgazprombank". It should be mentioned again what important role this respected organization plays in the collection of our national artistic treasures, as well as about its attention and consistent concern for the development of young Belarusian artists and the promotion of their brightest achievements. Today we can say that last year's "Salon" not only became a landmark event in our country, but also spawned a new wave of creative energy that materialized in the new works of art presented in this catalogue. Especially gratifying is that the business elite of this country was able to find the opportunity to help our national art at this difficult time and secure our nation’s place in eternity. Culture cannot wait for a better time, it needs to exist and become multiplied here and now. And a new initiative of Belgazprombank strengthens the hope that this process will not be interrupted or slowed down. Let it be so. Welcoming the participants of the festival, I express my sincere gratitude to everyone who helped to organize this event.

Ryhor Sitnitsa, Chairman of the "Belarusian Union of Artists" Honourary Academician of the Russian Academy of Arts


12

SALON D’AUTOMNE PARIS-MINSK

L’année 2016 voit se concrétiser, dans l’amitié entre la Biélorussie et la France, un nouvel événement culturel de toute importance. Six peintres contemporains français du Salon d’Automne font le voyage pour porter leurs œuvres au Salon d’Automne à Minsk, suivis par 6 artistes biélorusses qui viendront exposer à Paris en retour en octobre prochain sur les Champs Elysées. La création de cette nouvelle passerelle artistique n’est pas sans rappeler les liens profonds qui unissent nos deux pays depuis si longtemps. L’Ecole de Paris, scintillante étoile dans le ciel de la création du XXème siècle, a été le théâtre d’importants échanges tissés par le passé. Son histoire se confond avec celle de la Ruche, ce lieu mythique, cosmopolite, investi par des artistes tels que Michel KIKOINE, Pinchus KRÉMÈGNE, Chaïm SOUTINE venus rejoindre Marc CHAGALL, Ossip ZADKINE ou Nadia KHODOSSIEVITCH tous natifs de la Biélorussie. Installés ensemble à Montparnasse autour de Fernand LEGER, Amedeo MODIGLIANI, Jacques LIPCHITZ, André DERAIN et bien d’autres, un grand nombre d’entre eux ont été des exposants réguliers du Salon d’Automne à Paris dont le comité a, dès les origines, favorisé les échanges avec les artistes étrangers, attirant par là-même bon nombre de peintres à faire le voyage pour la France. Les amitiés, reliant tous ces artistes qui fréquentaient les mêmes lieux, ont été des facteurs puissants de créativité collective. Il serait pourtant impossible de confondre les œuvres des uns et des autres, tant elles sont empreintes de la personnalité profonde de chacun. L’exemple des trois amis, pourtant partis ensemble pour Paris, SOUTINE, à la peinture violemment expressionniste, douloureuse, quasi obsessionnelle et frénétique, s’affronte à celle de KRÉMÈGNE, «l’humble et le colossal Krémègne» comme le qualifiait Georges Waldemar, à la couleur douce et pénétrée, totalement différente encore de la touche d’un Michel KIKOINE inspiré de ses lectures du Talmud, traduisant son amour de la vie avec charme et bonheur naturel… Ossip ZADKINE, créateur essentiel dans l’histoire de l’art, a révolutionné la sculpture : «Le langage de la sculpture est un néant prétentieux s’il n’est pas composé de mots d’amour et de poésie» disait-il lui-même. Il exposa presque une dizaine d’années au Salon d’Automne entre 1919 et 1965 ses œuvres chargées d’humanité mélangeant les vides et les pleins, les graphismes narrateurs et les formes pures.


13

C’est à Nadia KHODOSSIEVITCH que l’on doit le musée national Fernand LÉGER à Biot en 1960 dont elle est successivement l’élève la plus douée puis l’épouse. Le plus connu des artistes, d’origine biélorusse, est incontestablement Marc CHAGALL, dont l’œuvre rayonne dans le monde entier. Rattaché au surréalisme, inspiré par une imagination personnelle enrichie du folklore de l’Europe de l’Est, CHAGALL a déployé son talent dans la peinture, la gravure, la céramique, la sculpture, la peinture sur vitrail, sur émail, la poésie etc. Il sera l’ami de Blaise Cendrars avec lequel il parlera russe à Paris, admiré par Robert Delaunay et Guillaume Apollinaire. Vitebsk, Paris, Berlin, les Etats-Unis puis Saint-Paul de Vence seront les lieux où il a créé son œuvre prolifique, dont la plus fameuse et majestueuse représentation est certainement le plafond de l’Opéra de Paris peint en 1964. Fort de ce prestigieux passé, de nouveaux liens se recréent, démontrant ainsi l’universalité et l’intemporalité du langage des Arts. Un vaste programme de retour au Bélarusse de 80 tableaux datant de cette fructueuse période, grâce à l’action financière de la société Belgazprom Bank, montre la volonté de rapprochement de nos deux institutions artistiques, comme la première étape du projet dont l’objectif essentiel est le repérage et la promotion des futures forces créatrices en Biélorussie comme en France. Puisse cet ambitieux projet être pérennisé pour les années à venir dans une collaboration active et dynamique afin de permettre à de jeunes talents d’émerger durablement sur la scène artistique internationale.

Sylvie Koechlin, sculpteur, Présidente du Salon d'Automne


14

SALON D’AUTOMNE PARIS-MINSK

The year 2016 sees the materialisation of the friendship between Belarus and France which is a new cultural event of high importance. Six french contemporary painters of the "Salon d'Automne" are travelling to bring their artworks to the "Salon d'Automne" in Minsk, followed by 6 Belarusian artists who will exhibit in Paris on the Champs Elysées in October. The creation of this new artistic gateway is reminiscent of the deep ties between our two countries which have existed for such a long time. The artistic movement named "Paris School", a shining star in the sky of the creation of the twentieth century was the theatre of important exchanges. Its history is intertwined with that of "la Ruche", this mythical cosmopolitan place invested by artists such as Michel KIKOINE, Pinchus KRÉMÈGNE, Chaïm SOUTINE who came to join Marc CHAGALL, Ossip ZADKINE or Nadia KHODASEVICH who are all natives of Belarus. Settled together at Montparnasse around Fernand LÉGER, Amedeo MODIGLIANI, Jacques LIPCHITZ, André DERAIN and many others, a great number of them were regular exhibitors of the "Salon d'Automne" in Paris. From the beginning on, the committee of the "Salon d’Automne" promoted exchanges with foreign artists, attracting many painters to make the trip to France. The friendships connecting all these artists who went to the same places, were powerful factors of collective creativity. Yet it would be impossible to confuse their artworks as they are each full of deep personality. The example of the three friends who went together to Paris, SOUTINE with the violently expressionist painting almost obsessive and frantic confronts that of KRÉMÈGNE, "the humble and colossal Krémègne" as described by Georges Waldemar, soft and penetrating colour, yet completely different to the touch of Michel KIKOINE inspired by his reading of the Talmud, reflecting his love of life with charm and natural happiness...


15

Ossip ZADKINE, the essential designer in art history, had revolutionized sculpture. As he said himself: "The language of sculpture is a pretentious nothingness if it is not composed of words of love and poetry". He exhibited his works at the "Salon d’Automne" between 1919 and 1965. They were loaded with humanity, mixing empty and full spaces, the narrators graphics and pure forms. In Biot, we have the national museum Fernand LEGER, founded by Nadia KHODASEVICH who was successively his most gifted student and then his wife.The best-known artist of Belarusian origin is undoubtedly Marc CHAGALL whose work shines out worldwide. Attached to surrealism, inspired by a personal imagination enriched by the folklore of Eastern Europe, CHAGALL deployed his talent in painting, printmaking, ceramics, sculpture, painting stained glass, enamel, poetry, etc. He was the friend of Blaise Cendrars with whom he spoke Russian in Paris, and admired by Robert Delaunay, and Guillaume Apollinaire. Vitebsk, Paris, Berlin, the United States, and Saint-Paul de Vence were the places where he created his prolific work. His most famous and majestic representation is definitely the painted ceiling of the opera of Paris in 1964. Inspired by this prestigious past, new links recreate themselves demonstrating the universality and timelessness of the language of art. An extensive program has brought back to Belarus 80 paintings dating from this successful period thanks to the financial support of Belgazprombank, shows the will for rapprochement between our two art institutions, as the first stage of a project whose main purpose is the identification and promotion of future creative forces in Belarus and France. May this ambitious project be sustained for years in an active and dynamic collaboration to enable young talents to emerge durably on the international art scene.

Sylvie Koechlin, sculptor, President of the "Salon d’Automne"


16

«SALON D'AUTOMNE» («ВОСЕНЬСКІ САЛОН») ПАРЫЖ-МІНСК

У 2016 годзе мы станем сведкамі матэрыялізацыі сяброўства паміж Беларуссю і Францыяй — новай культурнай падзеі вялікага значэння. Шэсць сучасных французскіх жывапісцаў парыжскага «Salon d'Automne» прывязуць свае працы для «Salon d'Automne» ў Мінс­ ку, а ў кастрычніку шасцёра беларускіх мастакоў будуць выстаўляцца ў Парыжы на Елісейскіх палях. Арганізацыя такога мастацкага абмену нагадвае пра глыбокія сувязі паміж нашымі дзвюма краінамі, якія існуюць ужо доўгі час. Мастацкі рух пад назвай «Парыжская школа» стаў яркай падзеяй XX стагоддзя. Яе гісторыя цесна звязана з «La Ruche» («Вулей») — касмапалітычным комплексам, які асацыюецца з імёнамі такіх мастакоў, як Міхаіл Кікоін, Пінхус Крэмень, Хаім Суцін, што далучыліся да Марка Шагала, Восіпа Цадкіна і Надзі Хадасевіч, якія таксама з'яўляюцца выхадцамі з Беларусі. Уладкаваўшыся разам на Манпарнасе побач з Фернанам Лежэ, Амадэа Мадыльяні, Жакам Ліпшыцам, Андрэ Дэрэнам і іншымі, яны сталі пастаяннымі ўдзельнікамі «Salon d'Automne» ў Парыжы. З самага пачатку арганізатары «Salon d'Automne» падтрымлівалі абмены з замежнымі мастакамі, запрашаючы многіх аўтараў прыехаць у Францыю. Сяброўства, якое аб’ядноўвала гэтых мастакоў ― пастаянных наведвальнікаў адных і тых жа месцаў, стала магутным фактарам калектыўнай творчасці. Тым не менш, іх творы цяжка пераблытаць, бо ўсе яны поўныя глыбокай індывідуальнасці. Прыкладам з’яўляюцца трое сяброў, якія прыехалі разам у Парыж: Суцін з яго бурным экспрэсіянізмам, хваравітым, амаль маніякальным і апантаным, супрацьстаіць стылю Крэменя, «сціплага але каласальнага Крэменя», як называў яго Жорж Вальдэмар, з мяккім і пранікальным колерам, работы якога цалкам адрозніваюцца ад работ Міхаіла Кікоіна, натхнёнага чытаннем Талмуда, якія з зачараваннем і натуральнасцю адлюстравалі яго любоў да жыцця...


17

Восіп Цадкін, адзін з выбітных скульптараў у гісторыі мастацтва, рэвалюцыянізаваў скульптуру. Як ён сам казаў: «Мова скульптуры з’яўляецца прэтэнцыёзнай нікчэмнасцю, калі яна не складаецца са слоў любові і паэзіі». У сваіх поўных чалавекалюбства работах, якія Цадкін выстаўляў у «Salon d'Automne» з 1919 па 1965 гг., скульптар выкарыстаў змешванне маналітных форм і пустэчы, разнастайнасць магчымасцей сілуэта і прымітывізм. У Б'ё знаходзіцца Нацыянальны музей Фернана Лежэ, заснаваны Надзяй Хадасевіч, якая спачатку была яго таленавітай вучаніцай, а затым стала жонкай. Але самым знакамітым мастаком беларускага паходжання, несумненна, з’яўляецца Марк Шагал, чые працы вядомыя ва ўсім свеце. Пад уплывам сюррэалізму Шагал, натхнёны асабістым уяўленнем, узбагачаным усходне-еўрапейскім фальклорам, выкарыстаў свой талент у жывапісе, гравюры, кераміцы, скульптуры, роспісах вітражнага шкла, эмалі, паэзіі і г. д. Ён быў сябрам Блез Сандрара, з якім гаварыў па-руску ў Парыжы, ім захапляўся Рабэр Дэланэ і Гіём Апалінэр. Шагал тварыў у Віцебску, Парыжы, Берліне, Злучаных Штатах Амерыкі і Сен-Поль-дэ-Вансе. Найбольш вядомым і велічным тварэннем Шагала, безумоўна, можна назваць роспіс плафона парыжскай Оперы Гарнье ў 1964 годзе. Натхнёныя такім важкім мінулым, мы фарміруем новыя сувязі, паказваючы ўніверсальнасць і пазачасавасць мовы мастацтва. 80 карцін, створаных у той паспяховы перыяд, дзякуючы фінансавай падтрымцы Белгазпрамбанка прывезены ў Беларусь у межах праграмы, галоўная мэта якой ― збліжэнне дзвюх нашых мастацкіх устаноў. Першым этапам гэтага праекта з’яўляецца выяўленне і заахвочванне будучых творчых сіл Беларусі і Францыі. Хацелася б, каб гэты амбіцыйны праект быў паспяховым на працягу многіх гадоў, а наша актыўнае і дынамічнае супрацоў­ ніцтва дало магчымасць маладым талентам выйсці на міжнародную арт-сцэну. Сільвія Кошлін, скульптар, Прэзідэнт "Salon d’Automne"


З ГІСТОРЫІ «ВОСЕНЬСКІХ САЛОНАЎ»... 18

FROM THE HISTORY OF "SALON D'AUTOMNE"...

LE SALON D’AUTOMNE

Depuis 1903, année de sa création en réaction à l’académisme régnant, le Salon d’Automne, association d’artistes, réunissant aujourd’hui plusieurs centaines de sociétaires, reconnue d’utilité publique depuis 1920, poursuit son action en faveur des arts et des artistes, fidèle à son éthique initiale la Fraternité des Arts et des artistes. Que de chemin parcouru depuis les sous-sols du Petit-Palais où quelques amis s’étaient réunis, autour de l’architecte et grand érudit Frantz Jourdain, pour exposer dans un local sans lumière, Bonnard, Rouault, Vallotton, Matisse! Après avoir participé à tous les courants artistiques majeurs du XXème siècle en accueillant les plus grands noms de la peinture moderne, de Picasso et Cézanne, en passant par l’Ecole de Paris, Dali, Zao Wou Ki , Antonio Manfredi, et jusqu’à Moebius en 2015 de la sculpture Maillol, Bourdelle, Camille Claudel, Rodin, Duchamp-Villon, Ousmane Sow, entre des milliers d’autres connus ou moins connus, de la musique Debussy, Ravel, Didier Lockwood, de la poésie, Apollinaire, Aragon, ou plus récemment Glissant, Siméon, Bonnefoy, le Salon d’Automne renouvelle sa mission de réunir sous sa bannière ce que la création actuelle a de plus dynamique et prometteur. Depuis 5 ans, il se tient sur les Champs Elysées, déployant toutes ses sections, peinture, sculpture, gravure, architecture, photographie, art digital, dessin, art environnemental, affiches, livres d’artistes, poésie, musique, danse, théâtre, mode, débats et performances dans une pluridisciplinarité, revendiquée dès l’origine, dont la mission première est de mettre toutes les formes artistiques sur le même plan.


19

La seule hiérarchie acceptée par son comité n’est autre que celle de la qualité et de l’authenticité des œuvres présentées, particulièrement attentif aux artistes venus du monde entier, le Salon d’Automne est fidèle à sa réputation d’accueil et d’ouverture au monde. A ce titre, notre détermination à promouvoir la Fraternité, comme valeur essentielle de notre société, se trouve renforcée dans ses fondamentaux où est inscrite, tel un acte de naissance, la liberté de création et d’expression. Le public ne s’y trompe pas car le Salon d’Automne est fier de pouvoir prétendre recevoir, depuis plusieurs années, plus de 30 000 visiteurs en 5 jours d’exposition.

Sylvie Koechlin, sculpteur, Présidente du Salon d'Automne


20

SALON D’AUTOMNE

Since 1903, the year of its creation in reaction to the prevailing academicism, the artists' association "Salon d'Automne" today brings together several hundred of its members. It is a state-approved artists society and non-profit organization, and continues its actions in favour of both the arts and artists, and is faithful to its initial ethics of the Brotherhood of Arts and Artists. What a long way from the basement of the Petit Palais where some friends had gathered around the architect and great erudite man Frantz Jourdain to expose in a room without light, Bonnard, Rouault, Vallotton, Matisse! After participating in all the major artistic movements of the twentieth century, and by welcoming some of the greatest names in modern art such as Picasso and Cezanne, the ‘Paris School’ also welcomed Dali, Zao Wou Ki, Antonio Manfredi, Moebius in 2015, the sculpture of Maillol, Bourdelle, Camille Claudel, Rodin, Duchamp-Villon, and Ousmane Sow. Moreover, among thousands of others known and unknown,the school also welcomed the music of Debussy, Ravel, Didier Lockwood, and the poetry of Apollinaire. Having welcomed all these, the ‘Salon d’Automne’ renews its mission to gather under its banner all that is most dynamic and promising. For 5 years, the exhibition has been on the Champs Elysées, deploying all its sections: painting, sculpture, engraving, architecture, photography, digital art, drawing, environmental art, posters, art books, poetry, music, dance, theater, mode, debates and performances in a multidisciplinary atmosphere, which, from the beginning, has had as its primary mission to put all art forms on the same level.


21

The only hierarchy accepted by its committee is none other than the quality and authenticity of the works presented. Particularly attentive to artists from around the world, the "Salon d'Automne" is faithful to its welcoming reputation and openness to the world. As such, our determination to promote fraternity as a core value of our society is strengthened in its essentials where it is registered like a birth certificate the freedom of creation and expression. The public is not misled because the "Salon d’Automne" is proud to be able to say that for several years it received more than 30 000 visitors in 5 days of exhibition.

Sylvie Koechlin, sculptor, President of the "Salon d’Automne"


22

ВОСЕНЬСКІ САЛОН

З 1903 года, моманту свайго стварэння ў адказ на дамінуючы акадэмізм, асацыяцыя мастакоў «Salon d'Automne» («Восеньскі салон») аб’ядноўвае некалькі соцень сяброў. Сёння — гэта некамерцыйная арганізацыя, якую падтрымлівае дзяржава і якая працягвае апекавацца над рознымі відамі мастацтва і над мастакамі, а таксама застаец­ца адданай сваім першапачатковым прынцыпам братэрства мастацт­ва і мастакоў. Які ж доўгі шлях пройдзены ад сутарэння Петыт-пале (Petit Palais), дзе некалькі сяброў сабраліся вакол вялікага архітэктара і эрудыта Франца Журдэна, каб у дрэнна асветленым пакоі прадэманстраваць работы Банара, Руо, Валатона і Маціса! Далучыўшыся да асноўных мастацкіх плыняў XX стагоддзя, прывеціўшы імёны самых выбітных мастакоў — Пікаса і Сезана, прайшоўшы праз Парыжскую школу з Далі, Чжао Уцзы, Антоніа Манфрэдзі, прадставіўшы, нарэшце, Маёбіуса ў 1915 годзе, да яго — скульптуры Маёля, Бурдэля, Камілы Кладэ, Агюста Радэна, Дзюшана-Віёна і Усмана Соў, музыку Дэбюсі, Равэля, Дыдзье Локвуда, паэзію Апалінэра, Арагона, а зусім нядаўна — Глісана, Сімеона, Бонфуа, сёння «Восеньскі салон» аднаўляе місію — аб’яднаць пад сваімі сцягамі самае дынамічнае і перспектыўнае ў творчым працэсе. За пяць гадоў, на працягу якіх выстаўка праходзiла на Елісейскіх палях, публіцы былі прадстаўлены ўсе віды мастацтва: жывапіс, скульптура, гравюра, архітэктура, фатаграфія, лічбавае мастацт­ва, малюнак, экалагічнае мастацтва, плакаты, мастацкая проза, паэзія, музыка, танец, тэатр, мода, дэбаты і выступленні ў міждысцыплінарнай атмасферы. З самага пачатку сваёй асноўнай задачай арганізатары выстаўкі бачаць неабходнасць даць роўныя магчымасці ўсім відам мастацтва.


23

Няроўнасць недапушчальная. Адзіным крытэрыем, які выкарыстоўвае камітэт выстаўкі, з’яўляюцца якасць і сапраўднасць заяўленых работ. «Салон» надае асаблівую ўвагу мастакам з усяго свету, застаецца верным сваёй рэпутацыі добразычлівасці і адкрытасці. Такім чынам, мы ўмацоўваем нашу рашучасць садзейнічаць развіццю братэрства як асноўнай каштоўнасці нашага грамадства разам са свабодай творчасці і выяўлення. Мы не падманем грамадскасць, калі з гонарам скажам, што ўжо некалькі гадоў больш за 30 000 гасцей штогод наведалі "Salon d’Automne", якi доўжыцца ўсяго 5 дзён.

Сільвія Кошлін, скульптар, Прэзідэнт "Salon d’Automne"


24

«ВОСЕНЬСКІ САЛОН З БЕЛГАЗПРАМБАНКАМ-2015» : ВЫНІКІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ

Першы «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам» праходзіў з 8 кастрычніка па 8 лістапада 2015 года ў фармаце выстаўкі-продажу ў мінскім Палацы мастацтва. З экспазіцыяй азнаёмілася больш за дзесяць тысяч чалавек, з выстаўленых твораў была прададзена прыкладна трэцяя частка. Наведвальнікі дзяліліся сваімі ўражаннямі ў кнізе водгукаў, блогах і сацыяльных сетках. Мерапрыемства атрымала шырокі рэзананс і ў прэ­се, пра што сведчаць больш за пяцьдзясят публікацый у інтэрнэт-медыя і друкаваных выданнях, шматлікія сюжэты на радыё і тэлебачанні. Панарама творчасці маладых мастакоў Беларусі разгарнулася з удзелам дзевяноста лепшых айчын­ ных аўтараў ва ўзросце ад 18 да 40 гадоў, адабраных экспертамі з шырокага кола прэтэндэнтаў. У экспазіцыі былі прадстаўлены творы, выкананыя ў самых розных мастацкіх тэхніках: жывапіс, графіка, скульп­тура, пластыка са шкла, фатаграфія, інсталяцыя. Сярод іх аўтараў — дастаткова вопытныя майстры, сябры Беларускага саюза мастакоў і нават студэнты Акадэміі мастацтваў, іншых навучальных устаноў. Прыемна, што ўдзельнікамі былі і захавальнікі традыцый класічнага мастацтва, і прыхільнікі сучасных нетрадыцыйных арт-стратэгій. Адлюстраваць пераемнасць пакаленняў у экспазіцыі атрымалася спалучэннем работ сучасных бела­ рускіх аўтараў з шэдэўрамі сусветнага жывапісу і скульптуры з карпаратыўнай калекцыі Белгазпрамбанка, створанымі нашымі знакамітымі суайчыннікамі, прадстаўнікамі легендарнай Парыжскай школы, рэальнымі ўдзельнікамі французскіх восеньскіх салонаў першай паловы ХХ стагоддзя: Маркам Шагалам, Хаімам Суціным, Дзмітрыем Стэлецкім, Палінай Хентавай, Леонам Індэнбаўмам, Міхаілам Кікоіным, Яўгенам Закам, Восіпам Любічам.


25

У межах першага «Восеньскага салона» была заснавана прэмія для маладых мастакоў «Арт-Беларусь», прымеркаваная да 25-годдзя Белгазпрамбанка і накіраваная на падтрымку прафесійнага развіцця найбольш перспектыўных аўтараў. Яе прызавы фонд склаў суму, эквівалентную 25 000 еўра. У журы прэміі «Арт-Беларусь» былі запрошаны выбітныя эксперты ў галіне сучаснага мастацтва міжнароднага ўзроўню: Аэса Сігуронсдоцір (незалежны куратар, Рэйк’явік – Парыж), Гаспарэ Манас (мастак, куратар, заснавальнік фонду сучаснага мастацтва Gaspare foundation, Венецыя), Дытар Роелстратэ (член куратарскай каманды выставы Documenta 14, 2017, Касэль, Германія), Мікалай Палажчанка (куратар, арт-крытык, удзельнік савета фонду «Вінзавод», Масква). Уладальнікам «Вялікага прыза» (15 000 еўра) рашэннем журы быў прызнаны Андрэй Лянкевіч («За гістарычна адказны падыход да стварэння твораў сучаснага мастацтва і за ўнёсак у фарміраванне мастацкага асяродку»), «Малога прыза» (7 000 еўра) — Аляксандр Балдакоў («За арыгінальную працу з колерам у вобразнай прасторы сну»). «Прыз глядацкіх сімпатый» (3 000 еўра) быў прызначаны Алесі Скарабагатай. Спецыяльнымі дыпломамі адзначаны: Анастасія Хобатава («За сустрэчу абстрактных форм са светам графічнай сімволікі»), Уладзімір Грамовіч («За інавацыйнае выкарыстанне патэрнаў у канфігурацыях гарадской прасторы»), Паліна Амельяновіч («За яркую тэхніку, якая раскрывае дыскурс прасторы і міфа»). Адна з канкрэтных задач «Восеньскага салона з Белгазпрамбанкам» — садзейнічаць фарміраванню айчыннага арт-рынку. Грунтоўная работа была здзейснена арганізатарамі ў гэтым накірунку. Прададзена каля 30 % выстаўленых твораў на агульную суму больш за 20 000 еўра ў валютным эквіваленце. Распрацавана спецыялізаваная платформа artcenter.by — інструмент продажу выстаўленых твораў з магчымасцю карэкціроўкі і ўзгаднення коштаў паміж аўтарам і пакупніком. Artcenter.by працягвае сваю дзейнасць і пасля закрыцця выстаўкі — ужо ў якасці самастойнай інтэрнэт-крамы. Выстаўку 2015 года суправаджалі ўнікальныя адукацыйныя мерапрыемствы: выступленні замежных экспертаў, круглыя сталы па актуальных пытаннях калекцыянавання і фарміравання арт-рынку, лекцыі вядучых беларускіх мастацтвазнаўцаў, творчыя заняткі з дзецьмі, кінапаказы. Яркі поспех першага «Восеньскага салона з Белгазпрамбанкам» натхніў арганізатараў зрабіць выстаўкі-продажы твораў маладых мастакоў Беларусі штогадовай традыцыяй у культурным жыцці беларускай сталіцы. Алесь Сухадолаў, галоўны спецыяліст аддзела дабрачыннай спонсарскай дапамогі і спецпраектаў ААТ «Белгазпрамбанк»


26

“SALON D'AUTOMNE WITH BELGAZPROMBANK-2015”: RESULTS AND PROSPECTS

The first “Salon d’Automne with Belgazprombank” was held from October 8 to November 8, 2015 in the exhibition-sale format at Minsk Palace of Art. More than 10 thousand people attended the exhibition, about a third of the exhibited works were sold. The visitors shared their impressions in the comments book, blogs, and social networks. The exhibition resonated widely in the press, as evidenced by more than 50 publications in online and print media, and by numerous reports on television and radio. 90 of the best domestic artists aged from 18 to 40 years, who were selected by experts from a wide range of candidates, participated in the exhibition. It presented works made in different art techniques: painting, drawing, sculpture, plastic, glass, photography, installation. Among the artists were both quite experienced craftsmen, members of the Belarusian Union of artists, and students of the Academy of Arts as well as students of other educational institutions. It is encouraging that among the participants there were followers of both the classical art traditions and the unconventional modern art strategies. Showing the continuity of the generations became possible through the combination of works by modern Belarusian artists with the world painting and sculpture masterpieces from the corporate collection of Belgazprombank. The latter were created by our famous compatriots, representatives of the legendary Paris School, the real participants of the French Salon d’Automne of the first half of the twentieth century: Marc Chagall, Chaim Soutine, Dmitry Stelletsky, Polina Hentova, Leon Indenbaum, Michel Kikoïne , Eugène Zak, and Ossip Lubitch. An award for young artists «Art of Belarus» was established at the first “Autumn Salon” which was devoted to the 25th anniversary of Belgazprombank and aimed at supporting the professional development of the most promising artists. Its prize fund amounted to the equivalent of 25 000 Euros. Distinguished experts in the field of international contemporary art were invited onto the “Art of Belarus” jury: Aesa Sigurёnsdottir (independent curator,


27

Reykjavik – Paris), Gaspare Manos (artist, curator and founder of the Foundation for Contemporary Art Gasparefoundation, Venice), Dieter Roelstrate (a member of the curatorial team exhibition Documenta 14, 2017, Kassel, Germany), Nikolai Palazhchenko (curator, art critic, member of the fund board "Vinzavod", Moscow). The winner of the “Grand Prix” (15 000 Euros) by the decision of the jury was Andrei Liankevich (“For the historically responsible approach to the creation of contemporary art and a contribution to the formation of the artistic environment”), “Small prize” (7 000 Euros) — Aliaksandr Baldakou (“For an original work with colour in the figurative sleep space”). “The Public prize” (3 000 Euros) went to Alesia Skarabahataya. Special diplomas were awarded to: Anastasia Khobotova (“For the meeting of abstract form with the world of graphic symbols”), Uladzimir Gramovich (“For the innovative use of reproduced patterns in urban space configurations”), Palina Amelianovich (“For a bright technique revealing discourse of space and myth”). One of the specific objectives of the “Salon d’Automne with Belgazprombank” was to promote the formation of the domestic art market. Much work has been done in this direction by the organizers. About 30 % of the exhibited works were sold, totaling more than 20 000 Euros. A specialized platform artcenter.by was created as a tool for selling exhibited works of art with the possibility of price adjustment and agreement between the artist and the buyer. Artcenter.by has also continued its work as an independent online store after the exhibition closed. The exhibition in 2015 was accompanied by unique educational events: presentations by foreign experts, round tables on topical issues of collecting and shaping the art market, lectures by leading Belarusian art historians, creative activities for children, and film screenings. The bright success of the first “Salon d'Automne with Belgazprombank” inspired the organizers to make the exhibition and sale of works by young Belarusian artists an annual highlight of the cultural life of the Belarusian capital.

Ales Sukhadolau, Chief specialist of the department of charity sponsorship and spesial projects of OJSC "Belgazprombank"РАБОТЫ ФРАНЦУЗСКІХ МАСТАКОЎ ― УДЗЕЛЬНІКАЎ «ВОСЕНЬСКІХ САЛОНАЎ У ПАРЫЖЫ» THE WORKS OF FRENCH ARTISTS ― PARTICIPANTS OF "SALON D'AUTOMNE IN PARIS"


ДАНІЭЛЬ ЛЕ БРЫКІР 30

DANIELLE LE BRICQUIR

Вучоба: гісторыя мастацтва ― у Парыжскай школе выяўленчых мастацтваў; жывапіс ― у майстэрнях Крэманіні і Ардзіці; літаратура ― у Сарбоне: доктарская дысертацыя «Жывапісная група “СОВRA” і пісьменства». Надрукавана ў выдавецтве «Сэптантрыён». Сябра Міжнароднай асацыяцыі мастацтваў, ЮНЕСКА. Сябра парыжскага «Восеньскага салона». Асноўныя выстаўкі-кірмашы: Салон 109, Парыж; Салон «Параўнанні», Парыж; St’Art, Страсбург; Puls’Art, Ле-Ман; ArtMetz, Мец; Аранжарэя ў Сенаце, Парыж.

1 Падвешаны лес. 2015. Палатно, алей. 100 × 100 см La foret suspendue. 2015. Huile sur toile. 100 × 100 cm Hanging Forest. 2015. Oil on canvas. 100 × 100 cm

Etudes: Histoire de l’art à l’Ecole des Beaux Arts de Paris; Peinture dans les ateliers de Cremonini et Arditi; Littérature à la Sorbonne: thèse de doctorat: «Le groupe pictural COBRA et l’écriture», publiée aux éditions du Septentrion. Membre de l’A.I.A.P., UNESCO. Sociétaire du salon d’automne de Paris. Foires et Salons: Salon 109, Paris; Comparaisons, Paris; St’Art, Strasbourg; Puls’Art, Le Mans; ArtMetz, Metz; Orangerie du Sénat, Paris.


«Восеньскі салон»: Парыж–Сарыя–Каір. Linéart, галерэя Рубенса; Міжнародны кірмаш сучаснага мастацтва (МКСМ), Гент, Бельгія; Манастыр Веруэла, Іспанія; МКСМ, Чыкага, ЗША; Кірмаш мастацтва «старонніх», Нью-Ёрк, ЗША; Французскі ліцэй у Нью-Ёрку, 32-я Галерэя мастацтваў; МКСМ, Шанхай, Кітай; Міжнародная служба вяшчання NHK, Салон японскага тэлебачання, Токіа, Японія; Мастацтва 111, Парыж, Ліён, Тулуза.

Salon d’Automne: Paris–Sarria–Le Caire. Linéart, galerie Rubens; Fiac de Gand, Belgique. Monastère de Veruela, Espagne; FIAC de Chicago, USA; Outsider Art Fair, New York, USA; Lycée francais de New York, 32 Fine Arts Gallery; FIAC de Shanghaï, Chine; NHK, Salon de la télévision japonaise, Tokyo, Japon; Les 111 des Arts, Paris, Lyon, Toulouse.

2

3

Месяцовыя коннікі. 2010. Палатно, алей. 80 × 80 см Les cavaliers de la lune. 2010. Huile sur toile. 80 × 80 cm Moon Riders. 2010. Oil on canvas. 80 × 80 cm

Восеньская раніца. 2014. Палатно, алей. 100 × 100 см Matin d'automne. 2014. Huile sur toile. 100 × 100 cm Autumn Morning. 2014. Oil on canvas. 100 × 100 cm

31


ЖАН ПРЭВО 32

JEAN PRÉVOST

Нарадзіўся 11 лютага 1934 года ў Парыжы. Маляваць пачаў з 14 гадоў. Урокі майстэрства браў у ювелірнай майстэрні Школы прыкладных мастацтваў, дзе настаў­нікамі былі знакамітыя мастакі Габрыэль Лякруа і Серж Муй. Па рэкамендацыі калекцыянера Жака Саві стаў вучнем мастака-фавіста Луі Нэйо ў «Квітнеючым квартале». У 18 гадоў упершыню прыняў удзел у парыжскім «Восеньскім салоне Незалежных». У 1959–1960 гг. працаваў выкладчыкам у школе прыкладных мастацтваў. «Прадвеснік азарэння» Серж Муй па стане здароўя пакінуў працу і на сваё месца запрасіў Жана Прэво. У 1970 годзе, зразумеўшы, што поспехі ў галіне архітэктуры ніяк не засланяюць яго першае

Né à Paris le 11 février 1934, et commence à peindre à 14 ans. Il suit l’enseignement des Maîtres Gabriel Lacroix et Serge Mouille à l’atelier d’orfèvrerie de l’Ecole des Arts Appliqués de Paris. Présenté par Jacques Savy collectionneur, devient l’élève particulier du peintre fauve Louis Neillot à la «Cité Fleurie». A 18 ans, première participation au salon d’Automne et des Indépendants de Paris. 1959 à 1960, enseigne à l’Ecole des Arts Appliqués. Serge Mouille «précurseur du luminaire» en congé pour raison de santé, l’appelle pour le remplacer. 1970, comprenant que sa réussite dans le domaine de l’architecture n’efface pas sa vocation

4

5

Эйфелева вежа і баржа на Сене. Палатно, алей. 55 × 46 см Tour Eiffel et péniche sur la Seine. Huile sur toile. 55 × 46 cm The Eiffel Tower and a Barge on the Seine. Oil on canvas. 55 × 46 cm

Гарсэт. Палатно, алей. 65 × 54 см La guépière. Huile sur toile. 65 × 54 cm Corset. Oil on canvas. 65 × 54 cm


прызванне і прафесію — жывапіс, Жан Прэво будуе сабе майстэрню ў цудоўным парыжскім прадмесці Б’еўры, каб займацца выключна жывапісам. У 1981 годзе ўдзельнічае ў Салоне «Поўдзень-92» у Ісі-ле-Муліно і становіцца сябрам камітэта Салона. У 1987 годзе творца вяртаецца ў Парыж, дзе ён нарадзіўся і дзе калісьці пісаліся першыя палотны, і пачынае працаваць у майстэрні на вуліцы Бюрк, што зусім побач з Мулен дэ ля Галет на Манмартры. З 2008 года ўдзельнічае ў парыжскім «Восеньскім салоне» ў якасці старшыні секцыі «Экспрэсіянізм». У 2011 годзе стаў сябрам «Фундацыі Тэйлар».

première et que la peinture est son vrai métier, il se fait construire un atelier à Bièvres, site ravissant de la proche banlieue parisienne, pour peindre et uniquement pour peindre. 1981 — participe et est élu membre du comité du Salon «Sud 92» d’Issy les Moulineaux. 1987 — Parisien de naissance, il revient dans les lieux même où il a peint ses premières toiles et installe son atelier «rue Burq» près du Moulin de la Galette à Montmartre. Depuis 2008, participe au Salon d’Automne de Paris en tant que président de la section «Expressionnisme». 2011 — Membre de la «Fondation Taylor».

6

7

8

Аголеная чырвоная. Палатно, алей. 55 × 46 см Nu rouge. Huile sur toile. 55 × 46 cm Red Nude. Oil on canvas. 55 × 46 cm

Бальнае рэтра-танга. Палатно, алей. 61 × 50 см Bal tango au Rétro. Huile sur toile. 61 × 50 cm Retro Ballroom Tango. Oil on canvas. 61 × 50 cm

Прагулка па Манмартру. Палатно, алей. 61 × 50 см Promenade à Montmartre. Huile sur toile. 61 × 50 cm Walking in Montmartre. Oil on canvas. 61 × 50 cm

33


МАКОЎКА

Нарадзілася ў 1977 годзе ў г. Мінску, сталіцы Беларусі. Яшчэ ў падлеткавым узросце была скіравана на вывучэнне гісторыі мастац­ тва, малюнка, графікі, моды ў Мінскім гарадскім вучэбна-прафесійным цэнтры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, дзе яна атрымала дыплом спецыяліста па дызайне; у Мінскім цэнтры дэкаратыўнага мастацтва (дыплом мадэльера адзення); у Мінскай школе дызайну (дыплом дызайнера інтэр’ера); у Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце; на курсах жывапісу ў Вышэйшай нацыянальнай школе вытанчанага мастацтва ў Парыжы, Францыя. У 2010 годзе пераехала жыць у Францыю.

(АЛЕНА ВАНТРЫЁН-МАКАРЭВІЧ) 34

MAKOVKA (ELENA VENTRILLON-MAKAREVITCH)

9 Каламбіна. 2013. Палатно, алей. 73 × 60 см Colombine. 2013. Huile sur toile. 73 × 60 cm Columbina. 2013. Oil on canvas. 73 × 60 cm

Née en 1977 à Minsk, capitale de la Biélorussie. Dès l’adolescence, ses études l’ont orientée vers l’histoire de l’art, le dessin, le graphisme, la mode: Centre d’Arts Décoratifs de Minsk — diplôme de Design; Centre d’Arts Décoratifs de Minsk — diplôme de Couture; École de Design de Minsk – diplôme de design d’intérieur; Université d’Études Économiques de l’état Biélorusse; Cours École Nationale des Beaux-Arts–Paris–France. S’est installée définitivement en France depuis l’année 2010.


Удзельнік 35 салонаў і калектыўных выставак з 2011 года: «Салон сучаснага мастацтва», Елісейскія палі, Парыж; «Вялікі кірмаш сучаснага мастацтва», Плошча Бастыліі, Парыж; іспанска-французскі «Восеньскі салон», Мадрыд; Міжнародная выстаўка «Мастацтва ў сталіцы», Елісейскія палі, Парыж. Узнагароды: 2013, 2014, 2016 гг. — першая прэмія ў катэгорыі жывапіс у «Зялёным салоне», Эрбле, Францыя; 2014 год — прыз сімпатый гледачоў, «56 Салон вытанчанага мастацтва», Кармей-ан-Парызі, Францыя; першая прэмія ў катэгорыі жывапіс, «39 Салон вытанчанага мастацтва», Ла-Фрэт-сюр-Сэн, Францыя. Сябра Асацыяцыі Акадэміі навук і пісьменства, Парыж. Сябра Асацыяцыі «Выяўленне ў мастацтве», Эрбле, Францыя.

Participation dans 35 salons et les expositions collectives depuis 2011 dont: Salon d'Automne d'Art contemporain — Champs Elysées, Paris; Grand Marché d'Art Contemporain — La Bastille, Paris; Salon d'Automne Hispano-Frances, Madrid; Exposition internationale, Art en Capital, Champs Elysées, Paris; Recompenses: 2013, 2014, 2016 — Salon Vert, Herblay, France (1er prix peinture); 2014 — 56ème Salon des Beaux-Arts, Cormeilles en Parisis, Val dOise, France (Prix du Public); 1er Prix Catégorie Peinture — 39ème Salon des Beaux-Arts de La Frette sur Seine, Val d’Oise, France. Membre de l’Académie des Sciences et Lettres de Paris. Membre, Association Expression des Arts.

10 Партрэт балерыны. 2013. Палатно, алей. 73 × 60 см Portrait de ballerine. 2013. Huile sur toile. 73 × 60 cm Portrait of a Ballerina. 2013. Oil on canvas. 73 × 60 cm

35


ЖАН-БЕРНАР ПУШУ 36

JEAN-BERNARD POUCHOUS

Нарадзіўся 2 мая 1949 года ў г. Рэне. Вучоба: 1969–1972 гг. — Нацыянальная вышэйшая школа выяўленчых мастацтваў ў Грэноблі. 1972–1976 гг. — Нацыянальная вышэйшая школа выяўленчых мастацтваў у Парыжы. З 1972 года працуе ў сваёй майстэрні ў Парыжы як вольны мастак у фотарэалістычнай манеры і час ад часу здымае кіна- і відэафільмы.

11

12

Маладая дзеўка. 2013. Палатно, акрыл. 100 × 81 см Jung divka. 2013. Acrylique sur toile. 100 × 81 cm Young divka. 2013. Acrylic on canvas. 100 × 81 cm

Герой і Леандр. 2014. Палатно, акрыл. 100 × 81 см Héro et Léandre. 2014. Acrylique sur toile. 100 × 81 cm Hero and Leander. 2014. Acrylic on canvas. 100 × 81 cm


Né à Rennes le 2 mai 1949. Etudes: 1969–1972 – Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Grenoble. 1972–1976 – Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts de Paris. De l’an 1972 il travaille dans son atelier à Paris, comme un artiste indépendent dans une manière photorealiste et tourne de temps en temps des films et videos.

37

13

14

15

Анесідора. 2014. Палатно, акрыл. 100 × 81 см Anésidora. 2014. Acrylique sur toile. 100 × 81 cm Anesidora. 2014. Acrylic on canvas. 100 × 81 cm

Вар’яцтва Алана. 2014. Палатно, акрыл. 100 × 81 см Alain’s pholies. 2014. Acrylique sur toile. 100 × 81 cm Alain's Follies. 2014. Acrylic on canvas. 100 × 81 cm

Лічбавая медытацыя. 2014. Палатно, акрыл. 100 × 81 см Méditation numérique. 2014. Acrylique sur toile. 100 × 81 cm Digital Meditation. 2014. Acrylic on canvas. 100 × 81 cm


МІШЭЛЬ ДАНКНЭР 38

MICHEL DANKNER

Нарадзіўся ў Мантэралі ў 1947 годзе. Вучоба ў Парыжскай школе выяўленчых мастацтваў. Выкладчык пластычных мастацтваў. Аўтар і мастак коміксаў («Пілот», «Крыклівы метал», «Будучыя» і інш.). Аўтар сцэнарыяў і раманаў. Старшыня секцыі жывапісу «Новыя імёны» Парыжскага восеньскага салона. Салоны: Сябра парыжскага «Восеньскага салона»,

Né à Montayral 1947. Etudes aux Beaux Arts de Paris. Professorat d’Arts plastiques Auteur et dessinateur de B.D (Pilote, Métal-Hurlant, Futurs…). Auteur de scénarios et de romans. Président de la section de peinture “EMERGENCES” au Salon d’Automne de Paris. Salons: Salon d’Automne (Sociétaire); Salon des Artistes Français (Sociétaire).

16

17

Абароненая пяшчота. 2015. Палатно, акрыл. 34 × 27 см Caresses defendues. 2015. Acrylique sur toile. 34 × 27 cm Protected Caresses. 2015. Acrylic on canvas. 34 × 27 сm

Бялізна. 2015. Палатно, акрыл. 73 × 60 см Le linge. 2015. Acrylique sur toile. 73 × 60 cm Laundry. 2015. Acrylic on canvas. 73 × 60 сm


Сябра Салона французскіх мастакоў. Салон «Параўнанні»; Міжнародны салон сучаснага мастацтва ў Монтэ-Карла; Вясенні салон сучаснага мастацтва (Палац кангрэсаў у Версалі); Салон у Везінэ (Першая прэмія); Салон у Аржавілі; Салон лаўрэатаў у Версалі; Салон у Таверні (Першая прэмія); Салон у Л’Іль-Адам; Салон у Анген-ле-Бен; Салон у Шату (Першая прэмія); Салон у Фертэ-сюр-Марн; Салон у Анжэ; Салон у Каломбе; Салон у Бур-ля-Рэн; Салон у Руэй-Мальмезон; Салон у Манмарансі.

Salon Comparaisons; Salon du Prix International d’Art Contemporain de Monte Carlo; Salon du Printemps de la Peinture Contemporaine (Palais des Congrès de Versailles); Salon du Vésinet (Premier Prix); Salon d’Orgeval; Salon des Premiers Prix à Versailles; Salon de Taverny (Premier Prix); Salon de l’Isle-Adam; Salon d’Enghien-les-bains; Salon de Chatou (Premier prix); Salon de la Ferté-sur-Marne; Salon d’Angers; Salon de Colombes; Salon de Bourg-la-Reine; Salon de Rueil-Malmaison; Salon de Montmorency.

18

19

20

Жоўты пакой. 2000. Палатно, акрыл. 28 × 33 см La chamber jaune. 2000. Acrylique sur toile. 28 × 33 cm Yellow Room. 2000. Acrylic on canvas. 28 × 33 cm

Вавілон. 2015. Палатно, акрыл. 58 × 42 см Babel. 2015. Acrylique sur toile. 58 × 42 cm Babel. 2015. Acrylic on canvas. 58 × 42 сm

Белая спадніца. 2015. Палатно, акрыл. 60 × 73 см La jupe blanche. 2015. Acrylique sur toile. 60 × 73 cm White Skirt. 2015. Acrylic on canvas. 60 × 73 сm

39


ФРАНСУАЗА ФІЕВЭ 40

FRANÇOISE FIÉVET

Вучоба: Вывучэнне на працягу трох гадоў гісторыі мастацтваў у Школе Луўра. Асноўныя выстаўкі ў Францыі: «Французскія мастакі», «Параўнанні», выстаўка ў Анжэ, выстаўка сучаснага мастацтва ў Монтэ-Карла. Выстаўкі за мяжой: Рым, Італія; Людынгхаузэн, Германія; Ныса, Польшча. Сярэбраны медаль горада Парыжа. Сябра «Восеньскага салона», Парыж. Старшыня мастацкага салона ў Таверні, Францыя.

21 Які шлях абраць? Палатно, алей. 62 × 81 см Quelle voie choisir? Huile sur toile. 62 × 81 cm Which way to choose? Oil on canvas. 62 × 81 cm


Еtudes: Ecole du Louvre en Histoire de l'Art pendant trois ans. Expositions majeures en France: Artistes Français, Salon Comparaisons, Salon d’Angers , Salon d’Art Contemporain de Monte Carlo. Expositions à l’étranger: Rome, Italie; Lüdinghausen, Allemagne; Nysa, Pologne. Médaille d'Argent de la Ville de Paris. Sociétaire du Salon d’Automne.Présidente du Salon des Arts de Taverny.

22 Дом. Палатно, алей. 71,5 × 55 см Domme. Huile sur toile. 71,5 × 55 cm House. Oil on canvas. 71,5 × 55 cm

41РАБОТЫ МАСТАКОЎ БЕЛАРУСІ ― УДЗЕЛЬНІКАЎ «ВОСЕНЬСКАГА САЛОНА З БЕЛГАЗПРАМБАНКАМ­–2016» (прадстаўленыя галерэямі) THE WORKS OF ARTISTS OF BELARUS ― PARTICIPANTS OF "SALON D'AUTOMNE WITH BELGAZPROMBANK-2016" (Presented by galleries)


МАСТАЦКАЯ ГАЛЕРЭЯ «A&V» 44

A & V ART GALLERY

«A & V Art Gallery» была заснавана ў маі 2015 года. Галерэя размяшчаецца ва ўнікальным месцы — на вуліцы Рэвалюцыйнай, у самым цэнтры Мінска. Асноўнымі задачамі галерэі з’яўляюцца падтрымка і развіццё сучаснага беларускага мастацтва ў Рэспубліцы Беларусь і за мяжой. Галерэя засяроджвае ўвагу на творчасці сучасных беларускіх мастакоў, арганізоўваючы персанальныя выстаўкі непасрэдна ў самой галерэі, беручы ўдзел у міжнародных мастацкіх выстаўках. Усяго за год было рэалізавана восем персанальных праектаў беларускіх мастакоў. Прынялі ўдзел у Міжнароднай выстаўцы мастацтваў (2016) у Варшаве, Польшча.

"A & V Art Gallery" was founded in May 2015. The gallery is located in a unique location — in Revolutsionnaya street, in the centre of Minsk. The main tasks of the gallery is the support and development of contemporary Belarusian art in Belarus and abroad. The gallery focuses on the works of modern Belarusian artists, organizing solo exhibitions directly in the gallery, and participating in international art exhibitions abroad. Within a year it held eight solo exhibitions of Belarusian artists. It participated in the International Exhibition of Art (2016) in Warsaw, Poland.


Нарадзіўся ў 1988 годзе ў г. п. Радашковічы Мінскай вобласці. З 2006 года — навучанне ў Мінскім дзяржаўным мастацкім вучылішчы імя А. К. Глебава (аддзяленне станковага жывапісу). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2015 года.

Born in Radashkovichy, Belarus in 1988. Entered the A. K. Glebov Minsk Art College (specialty “Artist, sculptor”) in 2006. Has been participating in international and national art exhibitions since 2015.

АКУЦЫЁНАК АЛЯКСАНДР AKUTSYENAK, ALIAKSANDR

23 E= mc2. 2013. Палатно, алей. 50 × 140 см E=mc2. 2013. Oil on canvas. 50 × 140 cm

Кошт па запросе

24 Паласа жыцця. 2013. Палатно, алей. 70 × 140 см Band of Life. 2013. Oil on canvas. 70 × 140 cm Кошт па запросе

25 Малітва. 2012. Дошка, алей. 102 × 76 см Prayer. 2012. Oil on board. 102 × 76 cm Кошт па запросе

45


АМЯЛЮСІК ПАВЕЛ 46

AMIALUSIK, PAVEL

Нарадзіўся ў 1980 годзе ў г. Мінску. Скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (аддзяленне манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1980. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art). Member of the Belarusian Union of Artists. Has been participating in national and international exhibitions since 2000. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

26

27

28

Red. Калаж, прынт. 90 × 60 см Red. Collage, print. 90 × 60 cm Кошт па запросе

Белая каралева. Калаж, прынт. 120 × 85 см White Queen. Collage, print. 120 × 85 cm Кошт па запросе

Палкоўніку ніхто не піша. Калаж, прынт. 60 × 60 см Nobody Writes to the Colonel. Collage, print. 60 × 60 cm Кошт па запросе


Нарадзіўся ў 1984 годзе ў г. Мінску. 2003–2009 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (аддзяленне манументальнага жывапісу). Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў», МГАМ «Сонечны квадрат» (г. Масква). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2004 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1984. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) from 2003 to 2009. Member of the Belarusian Union of Artists and ‘Solnechnyi Kvadrat’ International Public Artists Organization (Moscow). Has been participating in international and national art exhibitions since 2004. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

КАСЦЮЧЭНКА АЛЕГ KASTSIUCHENKA, ALEH

29

30

31

На адной хвалі. 2016. Палатно, алей. 150 × 150 см On the Same Wave. 2016. Oil on canvas. 150 × 150 cm Кошт па запросе

Flashbaсk. 2016. Палатно, алей, 180 × 120 см Flashbaсk. 2016. Oil on canvas. 180 × 120 cm Кошт па запросе

Вуха Ван Гога. 2015. Палатно, алей. 60 × 60 см Van Gogh's Ear. 2015. Oil on canvas. 60 × 60 cm Кошт па запросе

47


КНІГА УЛАДЗІСЛАЎ 48

KNIHA, ULADZISLAU

Нарадзіўся ў 1992 годзе ў г. Мінску. 2012–2016 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года.

Born in Minsk, Belarus in 1992. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2012 to 2016. Has been participating in national and international exhibitions since 2002.

32

33

34

Мара. 2016. Змешаная тэхніка. 110 × 90 см Dream. 2016. Mixed media painting technique. 110 × 90 cm Кошт па запросе

Пачатак. 2015. Змешаная тэхніка. 70 × 80 см Start. 2015. Mixed media painting technique. 70 × 80 cm Кошт па запросе

Сквапнасць. 2015. Змешаная тэхніка. 110 × 30 см Greed. 2015. Mixed media painting technique. 110 × 30 cm Кошт па запросеМАСТАЦКАЯ ГАЛЕРЭЯ «ДК» 50

ART GALLERY "DK"

Заснавана ў красавіку 2014 года. У маі 2014-га пад эгідай Пасольства Беларусі ў Венгрыі галерэя прыняла ўдзел у праекце «May.by — Майскія сустрэчы з Беларуссю», Будапешт (Венгрыя). На працягу выставачных сезонаў 2014–2015, 2015–2016 гг. было праведзена 14 персанальных выставак. Галерэя ўдзельнічала ў міжнародных кірмашах Art Fair ArtVilnius'15 і Art Fair ArtVilnius'16.

The "DK" gallery was founded in April, 2014. In May 2014, the gallery took part in the project ''May.by — May meeting with Belarus'' in Budapest under the auspices of the Embassy of Belarus in Hungary. During the exhibition seasons of 2014–2015, 2015–2016 it organised 14 solo exhibitions. The gallery also participated in international Art Fair ArtVilnius'15 and Art Fair ArtVilnius'16.


БУЛДАКОЎ ДЗМІТРЫЙ

Нарадзіўся ў 1983 годзе ў г. Брэсце. Скончыў Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт (кафедра архітэктурнага праектавання і акадэмічнага малюнка). Удзельнік YICCA (Young International Contest of Contemporary Art’12’13), Celeste Prize (International Contemporary Art Prize) і інш. Удзельнік міжнародных мастацкіх выставак.

Born in Brest, Belarus in 1983. Graduated from the Brest State Technical University (Department of Architectural Design and Drawing). Took part in YICCA (Young International Contest of Contemporary Art’12’13), Celeste Prize (International Contemporary Art Prize). Has been participating in international art exhibitions.

35

36

37

Terry. 2015. Змешаная тэхніка. 30 × 40 см Terry. 2015. Mixed media painting technique. 30 × 40 cm

Good Trip–2 (Добрае падарожжа#2). 2014. Палатно, алей. 90 × 90 см Good Trip-2. 2014. Oil on canvas. 90 × 90 cm

1 272 BYN

3 180 BYN

Look (Глядзі). 2015. Алей, аэразольныя фарбы, багет, змешаная тэхніка. 45 × 55 см Look. 2015. Oil, spray paint, plywood, picture frame, mixed media painting technique. 45 × 55 cm

1 696 BYN

BULDAKOU, DZMITRY

51


ЛЯПКІНА НАТАЛЛЯ 52

LIAPKINA, NATALLIA

Нарадзілася ў 1980 годзе ў г. Гродна. 1998–2003 гг. — навучанне ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы (аддзяленне мастацтваў). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2005 года.

Born in Hrodna, Belarus in 1980. Studied at the Yanka Kupala State University (Department of Art) of Hrodna from 1998 to 2003. Has been participating in national and international exhibitions since 2005.

38

39

40

Далікатэс. 2016. Палатно, акрыл, алей. 40 × 30 см Delikates. 2016. Oil and acrylic on canvas. 40 × 30 cm

Raduga Neduga. 2016. Палатно, акрыл, алей. 40 × 30 см Raduga Neduga. 2016. Oil and acrylic on canvas. 40 × 30 cm

Страла. 2015. Палатно, акрыл, алей. 40 × 30 см Arrow. 2015. Oil and acrylic on canvas. 40 × 30 cm

1 018 BYN

954 BYN

848 BYN


Нарадзіўся ў 1977 годзе ў г. Мінску. 1993–1997 гг. — навучанне ў Мінскім дзяржаўным мастацкім вучылішчы імя А. К. Глебава. 2007–2015 гг. — навучанне ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, Вільнюс (Літва). З 2004 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз дызайнераў». З 2005 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». 2005, 2006 гг. — лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года.

Born in Minsk, Belarus in 1977. Studied at the A.K. Glebov Minsk Art College (specialty “Artist, sculptor”) from 1993 to 1997. Studied at the European Humanities University (Vilnius, Lithuania) from 2007 to 2015. Member of the Belarusian Union of Designers since 2004. Member of the Belarusian Union of Artists since 2005. Laureate of the Presidential Talented Youth Support Foundation (Belarus) in 2005 and 2006. Has been participating in international and national art exhibitions since 2002.

ПЕТРУЛЬ МАКСІМ PETRUL, MAKSIM

41

42

Прысвячаецца Лучыа Фантана. Дыптых. 2015. Папера. 1 — 50 × 75 см; 2 — 20 × 15 см Dedicated to Lucio Fontana. Diptych. 2015. Paper. 1 – 50 × 75 cm; 2 – 20 × 15 cm

Хатняя гравітацыя. З серыі «Хатняе». 2013–2015. Свінец, фанера. H – 80 см Home Gravity. From the series "Home". 2013–2015. Lead, Plywood. H – 80 cm

12 720 BYN

25 440 BYN

53


«ГАЛЕРЭЯ СУЧАСНАГА ВІЗУАЛЬНАГА МАСТАЦТВА «ІМЁНЫ ART-BOUTIGUE» 54

GALLERY OF CONTEMPORARY VISUAL ART "THE NAMES ART-BOUTIGUE"

Адчынена ў 2015 годзе. Размешчана ў цэнтры Мінска ў будынку гандлёвых радоў пачатку ХХ стагоддзя. За невялікі перыяд аб'яднала лепшых мастакоў пластычнага мадэрнізму Беларусі. Яна з'яўляецца экспазіцыяй сучаснага жывапісу ў шматстайнасці яе тэндэнцый — паэтычнага рэалізму, дэкаратыўна-фактурнай кампазіцыі, жывапіс-філасофіі, жывапіснага фотарэалізму, класічных пейзажа і нацюрморта. Да іх прымыкаюць дызайн-шэдэўры У. Цэс­ лера, скульптурныя кампазіцыі А. Варвашэні, С. Бандарэнкі, С. Аганава і іншых майстроў пластыкі, акварэлі Д. Сурыновіча, друкаваная графіка Р. Сустава, М. Капілавай, А. Басалыгі і інш. Гэта ўнікальная калекцыя дэманструе ўзоры мастацтва паэтычнага мадэрнізму вышэйшага класу. У кампактнай прасторы галерэі скандэнсаваны свет сучаснага жывапісу, пластыкі, дызайну і дэкаратыўных форм, роўны па сіле і разнастайнасці вялікай музейнай калекцыі.

Opened in 2015 the gallery is situated in the centre of Minsk in the building of an early ХХ century shopping mall. Very soon it united the leading artists of plastic modernism of Belarus. It is an exhibition of contemporary art in the whole diversity of its tendencies: poetic rea­ lism, decorative abstract forms, painting philosophy, beautiful photorealism, classical landscape, and still life. In addition to them, there are the design masterpieces of U. Tsesler, sculptures of A. Warwashenya, S. Bandarenka, S. Aganau and other masters of sculpture; watercolours of D. Sourynovitch, printed graphics of R. Soustau, M. Kapilava, A. Basalyga and others. This unique collection exhibits top class examples of the art of poetic modernism. The compact gallery condenses the world of contemporary painting, sculpture, design and decorative forms equal in power and variety to a large museum collection.


Нарадзіўся ў 1982 годзе ў г. Новасібірску. 1999–2004 гг. — навучанне ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна. (кафедра мастацка-графічных дысцыплін). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года.

ПАЛАЧЫЧ МІРАЎЛАД

Born in Novasibirsk, Russia in 1982. Studied at the A.S. Pushkin Brest State University (Department of Art and Graphic disciplines) from 1999 to 2004. Has been participating in international and national art exhibitions since 2000.

PALACHYCH, MIRAULAD

43

44

45

Матрошка–1. 2014. Палатно, акрыл, штучнае золата, алей. 140 × 100 см Matryoshka-1. 2014. Oil and acrylic on canvas, artificial gold. 140 × 100 cm

Матыль. 2015. Дрэва, алей. 50 × 50 см Butterfly. 2015. Oil on wood. 50 × 50 cm

Матрошка–2. 2014. Палатно, акрыл, штучнае золата, алей. 140 × 100 см Matryoshka-2. 2014. Oil and acrylic on canvas, artificial gold. 140 × 100 cm

4 240 BYN

1 696 BYN

4 240 BYN

55


ХАЦЯНОЎСКІ АНДРЭЙ 56

KHATSIANOUSKI, ANDREI

Нарадзіўся ў 1977 годзе ў г. Мінску. 2001 год — скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. 2007 год — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». 2007 год — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз дызайнераў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1997 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1977. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts in 2001. Member of the Belarusian Union of Artists since 2007. Member of the Belarusian Union of Designers since 2007. Has been participating in international and national exhibitions since 1997. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

46

47

48

Сізіф. 2012. Бронза, граніт. 45 × 26 × 12 см Sisiphus. 2012. Bronze, granite. 45 × 26 × 12 cm

Ай. 2013. Бронза, граніт, 30 × 35 × 13 см Eye. 2013. Bronze, granite. 30 × 35 × 13 cm

Геракл. 2014. Бронза, граніт. 45 × 28 × 12 см Heracles. 2014. Bronze, granite. 45 × 28 × 12 cm

5 565 BYN

5 565 BYN

7 685 BYN


Born in Minsk, Belarus, in 1978. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) in 2004. Member of the Belarusian Union of Artists since 2005. Has been participating in international and national exhibitions since 1998. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

Нарадзілася ў 1978 годзе ў г. Мінску. 2004 год — скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). З 2005 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1998 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

ХОБАТАВА АНАСТАСІЯ HOBATAVA, ANASTASIA

50

51

52

Адзінка паскоранасці. 2016. Палатно, акрыл. 95 × 190 см Acceleration Unit. 2016. Acrylic on canvas. 95 × 190 cm

Form. 2016. Палатно, акрыл. 110 × 90 см Form. 2016. Acrylic on canvas. 110 × 90 cm

Parfum. 2016. Палатно, акрыл. 75 × 90 см Parfum. 2016. Acrylic on canvas. 75 × 90 cm

3 975 BYN

3 048 BYN

1 988 BYN

57


ДУ «КАРЦІННАЯ ГАЛЕРЭЯ Г. Х. ВАШЧАНКІ» 58

"G. H. VASHCHANKA ART GALLERY"

Карцінная галерэя ў г. Гомелі носіць імя Гаўрыіла Харытонавіча Вашчанкі, Народнага мастака Рэспублікі Беларусь, прафесара, акадэміка жывапісу, які стварыў мноства жывапісных, графічных і манументальных прац. Адкрыта 5 лютага 2002 г. у знак удзячнасці мастаку за перадачу калекцыі з 50 карцін, якія сталі асновай фонду галерэі. Калекцыя ўвесь час папаўняецца працамі іншых мастакоў і зараз налічвае каля 400 экспанатаў. У галерэі штогод праводзіцца больш за 30 выставак, якія ахопліваюць практычна ўсе жанры сучаснага мастацтва. Яна падтрымлівае сувязі са шматлікімі пасольствамі і інстытутамі замежных краін: Пасольствам КНР, Пасольствам Індыі, Пасольствам Грузіі, Пасольствам Ізраіля, Інстытутам імя Гётэ, Польскім інстытутам у Мінску і інш. Пры галерэі дзейнічае мастацкі салон, дзе прадстаўлены шырокі асартымент твораў мастацтва, сувеніраў, кніг і тавараў для мастакоў.

Art Gallery of Gavriil Vashchanka in Gomel is named after Peop­le's Artist of Belarus, professor, and academician of painting, who created numerous paintings, graphics and monumental works. It was opened on February 5, 2002 in sign of gratitude to the artist for the transfer of the collection of 50 paintings, which became the foundation of the gallery. The collection is constantly updated with the works of other artists, and currently has about 400 exhibits. The gallery holds annually more than 30 exhibitions, covering almost all genres of contemporary art. It keeps in touch with many institutions and embassies of foreign countries: the Embassy of China, Embassy of India, Embassy of Georgia, Embassy of Israel, by the Institute of Goethe, the Polish Institute in Minsk etc. An Art salon is open at the gallery, where a wide range of works of art, souvenirs, books and products for artists can be bought.


Нарадзілася ў 1977 годзе ў г. Гомелі. Скончыла Гомельскае мастацкае вучылішча, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры. Стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі (1999). З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2001 года.

Born in Gomel, Belarus, in 1977. Finished Gomel Art College. Graduated from the Belarusian State University of Culture. Scholarship holder of the Talented Youth Support Foundation (1999). Member of the Belarusian Union of Artists since 2008. Has been participating in national exhibitions since 2001.

АЎЧЫННІКАВА ЕЛІЗАВЕТА AUCHYNNIKAVA, ELIZAVETA

58

59

Дэсерт з трускаўкамі. 2014. Папера, змешаная тэхніка. 50 × 40 см Dessert with Strawberries. 2014. Mixed media painting technique on paper. 50 × 40 cm

Нацюрморт з грушамі. 2014. Палатно, алей. 40 × 50 см Still Life with Pears. 2014. Oil on canvas. 40 × 50 cm

265 BYN

300 BYN

59


КУРАШОЎ АЛЕГ 60

KURASHOU, ALEH

Нарадзіўся ў 1978 годзе ў г. Гомелі. 1995–2000 гг. — навучанне ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф. Скарыны. Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2014 года.

Born in Gomel, Belarus in 1978. Studied at the Frantsysk Skaryna Gomel State University from 1995 to 2000. Has been participating in national art exhibitions since 2014.

55

56

57

Беларускі матыў. 2015. Палатно, алей. 50 × 60 см Belarusian Motif. 2015. Oil on canvas. 50 × 60 cm

Нацюрморт з гранатамі. 2014–2016. Палатно, алей. 60 × 50 см Still Life with Pomegranates. 2014–2016. Oil on canvas. 60 × 50 cm

Нацюрморт у цёплым святле. 2016. Палатно, алей. 55 × 60 см Still Life in a Warm Light. 2016. Oil on canvas. 55 × 60 cm

530 BYN

445 BYN

610 BYN


Нарадзілася ў 1977 годзе ў г. Гомелі. 1992–1996 гг. — навучанне ў гомельскім філіяле Мінскага мастацкага вучылішча імя А. К. Глебава (зараз — УА «Гомельскі дзяржаўны мастацкі каледж»). 1997–2002 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў (факультэт культуралогіі, кафедра народных рамёстваў). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2000 года.

Born in Gomel, Belarus in 1977. Studied at the Gomel branch of the A.K. Glebov Minsk Art College from 1992 to 1996. Studied at the Belarusian State University of Culture and Arts (Faculty of Culturology, Department of crafts) from 1997 to 2002. Has been participating in national art exhibitions since 2000.

БАРЫСАВА ТАЦЦЯНА

53

54

Гульня. 2015. Палатно, алей. 80 × 80 см Game. 2015. Oil on canvas. 80 × 80 cm

Погляд мае сэнс. 2013. Дошка, алей. 110 × 90 см Look Makes Sense. 2013. Oil on canvas. 110 × 90 cm

1220 BYN

875 BYN

BARYSAVA, TATSIANA

61


РАДЧАНКА СЯРГЕЙ 62

RADCHANKA, SIARHEI

Нарадзіўся ў 1979 годзе ў г. Гомелі. 1997–2000 гг. — навучанне ў Гомельскім мастацкім вучылішчы. 2001–2002 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 2003 год — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года.

Born in Gomel, Belarus, in 1979. Studied at Gomel Art College from 1997 to 2000. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2001 to 2002. Scholarship holder of the Presidential Talented Youth Support Foundation (Belarus) in 2003. Has been participating in national and international exhibitions since 2000.

60

61

62

Вясна. Шпацыр. 2015. ДВП, алей. 50 × 70 см Spring. Walk. 2015. Oil on fibreboard. 50 × 70 cm

Букет кветак. 2016. Палатно, алей. 80 × 60 см Bouquet of Flowers. 2016. Oil on canvas. 80 × 60 cm

Пахмурны дзень на возеры. 2016. ДВП, алей. 30 × 40 см Cloudy day on the lake. 2016. Oil on fibreboard. 30 × 40 cm

530 BYN

875 BYN

530 BYN


Нарадзіўся ў 1976 годзе. 1996–2002 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2007 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 1996 года.

ФЯДОТАЎ ГЕНАДЗЬ

Born in 1976. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 1996 to 2002. Member of the Belarusian Union of Artists (youth section) since 2007. Has been participating in national art exhibitions since 1996.

FIADOTAU, HENADZ

63

64

65

Дождж будзе. 2014. Палатно, алей. 90,5 × 100 см It will Rain. 2014. Oil on canvas. 90,5 × 100 cm

Птушкі над дахам. 2014. Палатно, алей. 80 × 88 см Birds over the Roof. 2014. Oil on canvas. 80 × 88 cm

Мазыр. Замкавая гара. 2015. Палатно, алей. 90 × 100 см Mazyr. Castle Hill. 2015. Oil on canvas. 90 × 100 cm

1 400 BYN

1 400 BYN

1 400 BYN

63


ЧУЯШОЎ ВЯЧАСЛАЎ 64

CHUIASHOU, VIACHASLAU

Нарадзіўся ў 1977 годзе ў г. Мазыры. 1992–1996 гг. — навучанне ў гомельскім філіяле Мінскага мастацкага вучылішча імя А. К. Глебава (зараз — УА «Гомельскі дзяржаўны мастацкі каледж»). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2008 года.

Born in Mazyr, Belarus in 1977. Studied at the Gomel branch of the A.K. Glebov Minsk Art College from 1992 to 1996. Has been participating in national art exhibitions since 2008.

66

67

68

Клоўн. 2015. Палатно, алей. 100 × 90 см Clown. 2015. Oil on canvas. 100 × 90 cm

Ліхтар. 2015. Палатно, алей. 90 × 90 см Street Lamp. 2015. Oil on canvas. 90 × 90 cm

Паштовы голуб. 2016. Палатно, алей. 90 × 80 см Post Pigeon. 2016. Oil on canvas. 90 × 80 cm

1 225 BYN

1 225 BYN

1 225 BYN


Нарадзіўся ў 1977 у г. Гомелі. 1998–2004 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра жывапісу). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 1996 года.

Born in Gomel, Belarus in 1977. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) from 1998 to 2004. Has been participating in national exhibitions since 1996.

ЯЎСЕЕНКА ДЗМІТРЫЙ YAUSEYENKA, DZMITRY

69

70

71

Вельмі лёгкі сон, шпацыр у цішы. 2015. Палатно, алей. 55 × 88 см The Lightest Sleep, Walk in Silence. 2015. Oil on canvas. 55 × 88 cm

Туды, дзе зямля з небам сыходзіцца. 2014. Палатно, алей. 50 × 70 см There, where the Earth Meets the Sky. 2014. Oil on canvas. 50 × 70 cm

Калісьці і дзе-небудзь. 2014. Палатно, алей. 50 × 60 см Once and somewhere. 2014. Oil on canvas. 50 × 60 cm

530 BYN

630 BYN

630 BYN

65


КАРЦІННАЯ ГАЛЕРЭЯ «AD LIBRUM» 66

ART GALLERY "AD LIBRUM"

Галерэя створана ў 2010 годзе. Асноўны кірунак у арганізацыі выставачнай і выдавецкай дзейнасці ― графіка. Галерэя вядзе актыўную выставачную дзейнасць на розных пляцоўках нашай краіны і за яе межамі. Яна прадстаўляе творчую спадчыну мастакоў — выхадцаў з Беларусі. Удзельнікамі выстаў галерэі з’яўляюцца беларускія і замежныя мастакі. «Ad librum» ― арганізатар пленэраў і сузаснавальнік Першай навуковай канферэнцыі «Суцінскія чытанні» (2015).

The gallery was created in 2010. Its main activity area in art exhibitions and publishing is graphics. The gallery conducts active exhibitions in different areas of our country and abroad. It introduces the creative legacy of native Belarusian artists. The participants of the gallery’s exhibitions are Belarusian and foreign artists. "Ad Librum" organises plein airs and was a co-founder of the First Scientific Conference "Soutine Readings" (2015).


Born in 1990. Finished Hrodna State College of Arts (Faculty of Design) in 2010. Graduated from the Yanka Kupala State University of Hrodna (Faculty of Art and Design) in 2014. Has been participating in national and international exhibitions since 2013.

Нарадзіўся ў 1990 годзе. 2010 год — скончыў Гродзенскі дзяржаўны каледж мастацтваў (факультэт дызайну). 2014 год — скончыў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (факультэт мастацтва і дызайну). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2013 года.

72

73

74

Фетыш. 2015. Палатно, акрыл. 150 × 150 см Fetish. 2015. Acrylic on canvas. 150 × 150 cm

Балерына. 2015. Палатно, акрыл. 190 × 100 см Ballerina. 2015. Acrylic on canvas. 190 × 100 cm

Паўза. 2014. Палатно, акрыл. 120 × 300 см Pause. 2014. Acrylic on canvas. 120 × 300 cm

6 360 BYN

3 180 BYN

4 240 BYN

РАМАШОЎ ЯЎГЕН RAMASHOU, YAUHEN

67


ПРУДНІКАВА ЮЛІЯ 68

PRUDNIKAVA, YULIA

Нарадзілася ў 1994 годзе ў г. Пінску. З 2014 года — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графічнага дызайну). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2014 года.

Born in Pinsk, Belarus in 1994. Entered the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphic Design) in 2014. Has been participating in international and national art exhibitions since 2014.

75

76

77

Дзеці. 2016. Лічбавы друк. 70 × 100 см Children. 2016. Digital printing. 70 × 100 cm

Аўтамат. 2016. Лічбавы друк. 70 × 100 см Gun. 2016. Digital printing. 70 × 100 cm

Фукусіма. 2016. Лічбавы друк. 70 × 100 см Fukushima. 2016. Digital printing. 70 × 100 cm

212 BYN

212 BYN

212 BYNМУЗЕЙ «ВІЦЕБСКІ ЦЭНТР СУЧАСНАГА МАСТАЦТВА» 70

MUSEUM "VITEBSK CENTER OF CONTEMPORARY ART"

УК «Музей «Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва» быў заснаваны ў 1998 годзе як Цэнтр сучаснага мастацтва. Адкрыты для наведвання ў 2004 годзе пасля далучэння да яго выставачнай залы Беларускага саюза мастакоў, пры якім ажыццяўляецца выставачная дзейнасць. Асноўная мэта — вывучэнне, падтрымка і папулярызацыя творчасці сучасных мастакоў, развіццё традыцый Віцебскага народнага мастацкага вучылішча, на гісторыка-культурнай базе якога будуецца праца музея. У выставачных залах сістэматычна адкрываюцца новыя выстаўкі прац сучасных мастакоў Віцебска і іншых гарадоў Беларусі, замежных краін.

Museum "Vitebsk Center of Contemporary Art" was founded in 1998. It was opened for visits in 2004 following a merger with the exhibition hall of the Belarusian Union of Artists, on the base of which the Museum holds exhibitions. The main purpose of the museum is to study, support, and promote creative works of contemporary artists, and to develop the traditions of the Vitebsk Peoples Art School, on the historical and cultural basis of which the work of the museum is built. The exhibition halls of the museum regularly organise new exhibitions of works by contemporary artists from Vitebsk and other cities of Belarus, and other countries.


Нарадзіўся ў 1980 годзе ў г. Віцебску. Скончыў Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава (мастацка-графічны факультэт).

Born in Vitebsk, Belarus in 1980. Graduated from the P.M. Masherau Vitebsk State University (Faculty of Arts and Graphics).

78

79

Сасуды. 2013. Палатно, алей. 70 × 90 см Jars. 2013. Oil on canvas. 70 × 90 cm

Вясна. 2010. Палатно, алей. 136 × 126 см Spring. 2010. Oil on canvas. 136 × 126 cm

1 655 BYN

2 480 BYN

ГАРАЛЕВІЧ ДЗМІТРЫЙ HARALEVICH, DZMITRY

71


СІДАРАЎ ІГАР 72

SIDARAU, IHAR

Born in Vitebsk, Belarus in 1984. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics).

Нарадзіўся ў 1984 годзе ў г. Віцебску. Скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (аддзяленне станковай графікі).

80

81

Адбітак. Літаграфія. 22 × 29 см Imprint. Lithograph. 22 × 29 cm

«Привед, Земля». Літаграфія. 22 × 32 см Preved, Earth. Lithograph. 22 × 32 cm

276 BYN

413 BYNДУК «ГРОДЗЕНСКАЯ ВЫСТАВАЧНАЯ ЗАЛА» 74

"HRODNA EXHIBITION HALL"

Працуе з 2004 года. Асноўным напрамкам дзейнасці з’яўляецца арганізацыя і правядзенне выставак, у якіх прымаюць удзел айчынныя і замежныя мастакі, фатографы, народныя майстры. Праводзяцца выстаўкі-продажы твораў жывапісу, графікі, скульптуры, вырабаў са скуры і керамікі.

The hall was opened in 2004. Its main aim is to organize exhibitions which present works by local and foreign artists, photographers, and craftsmen. It holds exhibition-sales of paintings, drawings, sculptures, leather products, and ceramics.


Нарадзіўся ў 1991 годзе ў г. Гродна. 2009–2014 гг. — навучанне ў Гродзенскім універсітэце імя Янкі Купалы (факультэт мастацтва і дызайну). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2010 года.

БУЙКО АНДРЭЙ

Born in Hrodna, Belarus in 1991. Studied at the Yanka Kupala State University of Hrodna (faculty of Arts and Design) from 2009 to 2014. Has been participating in national exhibitions since 2010.

BUIKO, ANDREI

82

83

84

Вітражная кампазіцыя «Белая птушка». 2015. Тэхніка тыфані. D ― 38 см Stained glass composition "White Bird". 2015. Tiffany technique. D ― 38 cm

Вітражная кампазіцыя «Вясновы букет». 2015. Тэхніка тыфані. D ― 40 см Stained glass composition "Spring bouquet". 2015. Tiffany technique. D – 40 cm

477 BYN

292 BYN

Вітражная кампазіцыя «З вышыні птушынага палёту». 2015. Тэхніка тыфані. D ― 50 см Stained glass composition "Bird's Eye". 2015. Tiffany technique. D – 50 cm

292 BYN

75


КУКАЛЕВІЧ ВОЛЬГА 76

KUKALEVICH, VOLHA

85 Без назвы 1–8. З серыі «Малахітавая скрыначка». Змешаная тэхніка. Untitled 1–8. From the series "The Malachite Box". Mixed media painting technique.

212 BYN (за адну работу)

Нарадзілася ў 1991 годзе ў г. Гродна. 2009–2014 гг. — навучаннне ў Гродзенскім універсітэце імя Янкі Купалы (факультэт мастацтва і дызайну). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2008 года.

Born in Hrodna, Belarus in 1991. Studied at the Yanka Kupala State University of Hrodna (Faculty of Art and Design) from 2009 to 2014. Has been participating in national art exhibitions since 2008.ПРАСТОРА КХ 78

"PRASTORA KH"

«Прастора КХ» працуе як галерэя, прэзентуючы сучаснае беларускае мастацтва ў нашай краіне. Галоўныя мэты ў гэтым кірунку — прысутнасць беларускага і замежнага сучаснага мастацтва ў публічнай прасторы, падтрымка і актывізацыя мясцовых мастакоў, удзел (з улікам прыгранічнага становішча Брэста) у міжнародных выставачных праектах. Асноўная праца накіравана на актывізацыю і падтрымку мясцовых ініцыятыў. Галерэя адкрыта для рэалізацыі праектаў мясцовай супольнасці і моладзі ў галіне мастацтва і адукацыі.

"Prastora KH" works as a gallery, presenting modern Belarusian art in our country. Its main objectives in this direction are the presence of Belarusian and foreign contemporary art in the public space, the support and revitalization of local artists, and participation (including cross-border provisions of Brest) in international exhibition projects. Most of their work is aimed at strengthening and supporting local initiatives. The gallery is open for the implementation of projects of the local community and youth in the arts and education. .


Нарадзіўся ў 1982 годзе ў г. Брэсце. 2003 год — скончыў Мінскае мастацкае вучылішча імя А. К. Глебава. 2009–2012 гг. — навучанне па праграме «Сучаснае мастацтва» ў Пецярбургскім фондзе культуры і мастацтваў «ПРО АРТЕ». З 2009 года — навучанне ў Санкт-Пецярбургскай дзяржаўнай мастацкапрамысловай акадэміі імя А. Л. Шцігліца (аддзяленне манументальнадэкаратыўнага жывапісу). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2008 года.

Born in Brest, Belarus in 1982. Finished the A.K. Glebov Minsk Art College (specialty “Artist, sculptor”) in 2003. Completed education program of the St Petersburg PRO ARTE Foundation for Culture and Arts in 2012. Entered St. Petersburg Stieglitz State of Art and Industry Academy (Department of Monumental and Decorative Art) in 2009. Has been participating in international and national art exhibitions since 2008.

МАТАЛЯНЕЦ СЯМЁН MATALIANETS, SIAMION

86

87

88

Сцяг. Палатно, акрыл, эмаль, фанера, петлі. 30 × 65 см Flag. 2016. Acrylic on canvas, enamel, plywood, hinges. 30 × 65 cm

Рух. 2016. Палатно, акрыл, эмаль, фанера, петлі. 30 × 65 см In Motion. 2016. Acrylic on canvas, enamel, plywood, hinges. 30 × 65 cm

Каса. 2016. Палатно, акрыл, эмаль, фанера, петлі. 30 × 65 см Cash Desk. 2016. Acrylic on canvas, enamel, plywood, hinges. 30 × 65 cm

79РАБОТЫ МАСТАКОЎ БЕЛАРУСІ ― УДЗЕЛЬНІКАЎ «ВОСЕНЬСКАГА САЛОНА З БЕЛГАЗПРАМБАНКАМ­–2016» (выбраныя экспертамі) THE WORKS OF ARTISTS OF BELARUS ― PARTICIPANTS OF "SALON D'AUTOMNE WITH BELGAZPROMBANK-2016" (Selected by experts)


АБРАМАВА ЛЮБОЎ 82

ABRAMAVA, LIUBOU

Нарадзілася ў 1977 годзе ў г. Мінску. 1997–2004 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). 2005–2008 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі, скульптуры. З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1998 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1977. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 1997 to 2004. Artistic academic workshops in painting, drawing and sculpture — from 2005 to 2008. Member of the Belarusian Union of Artists since 2008. Has been participating in international and national art exhibitions since 1998. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

89

90

Прарочыя сны. Дыптых. 2014. Папера, акварэль. 67 × 172 см Prophetic Dreams. Diptych. 2014. Watercolour on paper. 67 × 172 cm

Дартс. Дыптых. 2014. Папера, акварэль. 67 × 172 см Darts. Diptych. 2014. Watercolour on paper. 67 × 172 cm

4 900 BYN

4 760 BYN

91 Вогненная вопратка. Дыптых. 2014. Папера, акварэль. 67 × 172 см Fire Clothes. Diptych. 2014. Watercolour on paper. 67 × 172 cm

4 760 BYN


Нарадзілася ў 1981 годзе ў г. Мінску. У 2006 годзе скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. Удзельнік мастацкіх выставак з 2006 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам – 2015».

92 Спячыя Буды. Трыпцiх. 2016. Лiтаграфiя. 61 × 86 см Sleeping Buddhas. Triptych. 2016. Lithography. 61 × 86 cm

700 BYN (за адну работу)

Born in Minsk, Belarus, in 1981. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts in 2006. Has been participating in national and international art exhibitions since 2006. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

АНДРУШЧАНКА АЛЕНА ANDRUSHCHANKA, ALENA

83


АГАНАЎ ДЗМІТРЫЙ 84

AGANAU, DZMITRY

Нарадзіўся ў 1976 годзе ў г. Наваполацку. 1998–2004 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2009 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1995 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Navapolatsk, Belarus, in 1976. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 1998 to 2004. Member of the Belarusian Union of Artists since 2009. Has been participating in national and international art exhibitions since 1996. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

93

94

95

Стварэнне свету. 2015. Бронза, граніт. 45 × 40 × 40 cм Creation of the World. 2015. Bronze, granite. 45 × 40 × 40 cm

Міраж у Эгейскім моры. 2016. Бронза. 60 × 5 × 60 cм Mirage in the Aegean Sea. 2016. Bronze. 60 × 5 × 60 cm

Ключ жыцця. 2016. Граніт, мармур. 55 × 50 × 1,5 cм The Key of Life. 2016. Granite, marble. 55 × 50 × 1.5 cm

19 200 BYN

18 500 BYN

15 000 BYN


Нарадзілася ў 1988 годзе ў г. Мінску. 2008–2013 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2011 года.

Born in Minsk, Belarus in 1988. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Applied Arts) from 2008 to 2013. Has been participating in national and international exhibitions since 2011.

АЛЯКСЕЙЧЫК ГАННА ALIAKSEICHYK, HANNA

96

97

98

Прымірэнне. 2014. Шкло, гута, халодная апрацоўка. 100 × 70 см Appeasement. 2014. Glass, guta, cold working. 100 × 70 cm

Пачатак. 2014. Шкло, халодная апрацоўка. H – 20 см Beginning. 2014. Glass, cold working. H – 20 cm

Адаліска. 2015. Шкло, халодная апрацоўка. H – 20 см Odalisque. 2015. Glass, cold working. H – 20 cm

1 400 BYN

980 BYN

1 120 BYN

85


АМЕЛЬЯНОВІЧ ПАЛІНА 86

AMELIANOVICH, PALINA

Нарадзілася ў 1988 годзе ў г. Мінску. З 2010-2016 гг. - навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Бярэ ўдзел у рэспубліканскіх выстаўках з 2014 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1988. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2010 to 2016. (Department of Monumental and Decorative Art). Since 2014 has participated in national exhibitions. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.


Нарадзіўся ў 1990 годзе ў г. Мінску. 2010–2016 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). 2007, 2010 гг. — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2012 года.

Born in Minsk, Belarus in 1990. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2010 to 2016. Scholarship holder of the Presidential Talented Youth Support Foundation (Belarus) in 2007 and 2010. Has been participating in international and national art exhibitions since 2012.

МАКАРЭВІЧ МАКСІМ MAKAREVICH, MAKSIM

99 7 скульптур. Праект «Парад планет». 2016. Дрэва, туф, натуральныя камяні, штучныя камяні, пластык, поліметылметакрылат, змешаная тэхніка. 170 × 51 × 60; 170 × 51 × 60; 165 × 51 × 65; 168 × 51 × 65; 175 × 51 × 60; 165 × 70 × 70; 170 × 80 × 70 (памеры разам з падстаўкамі) 7 sculptures. Project "The Parade of Planets". 2016. Wood, travertine, natural stone, artificial stone, plastic, acrylic glass, mixed media painting technique. 170 × 51 × 60; 170 × 51 × 60; 165 × 51 × 65; 168 × 51 × 65; 175 × 51 × 60; 165 × 70 × 70; 170 × 80 × 70 (Dimensions including stands) 63 000 BYN

87


БАГДАНАЎ АЛЕСЬ 88

BAGDANAU, ALES

Нарадзіўся ў 1990 годзе ў г. Мінску. 2009 год — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. 2014 год — скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак і пленэраў з 2006 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1990. Scholarship holder of the Presidential Talented Youth Support Foundation (2009). Graduated from the Belarusian State Academy of Arts in 2014. Has been participating in international and national exhibitions and plein airs since 2006. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

100

101

Дыялог. Дыпціх. 2013. Палатно, алей. 70 × 160 см Dialogue. Diptych, 2013. Oil on canvas. 70 × 160 cm

Зубр. 2013. Палатно, алей. 82 × 102 см Bison. 2013. Oil on canvas. 82 × 102 cm

7 700 BYN

4 900 BYN


Нарадзіўся ў 1979 годзе ў г. Паставы. 2006–2012 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (аддзяленне сцэнаграфіі). З 2012 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года. Аўтар сцэнаграфіі і касцюмаў да шэрага спектакляў. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

БАЛДАКОЎ АЛЯКСАНДР

Born in Pastavy, Belarus, in 1979. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Scenographic Department) from 2006 to 2012. Member of the Belarusian Union of Artists (the Junior Section) since 2012 Has been participating in national and international art exhibitions since 2002. Has created scenery and costumes for a variety of stage plays. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

BALDAKOU, ALIAKSANDR

102

103

104

З серыі «Мізансцэны». 2016. Палатно, акрыл. 116 × 100 см From the series “Mise-en-scène”. 2016. Acrylic on canvas. 116 × 100 cm

З серыі «Phasis». 2016. Палатно, акрыл. 140 × 100 см From the series “Phasis”. 2016. Acrylic on canvas. 140 × 100 cm

З серыі «Phasis». 2016. Палатно, акрыл. 140 × 140 см From the series “Phasis”. 2016. Acrylic on canvas. 140 × 140 cm

2 240 BYN

2 800 BYN

3 500 BYN

89


БАРАНОЎСКАЯ ІРЫНА 90

BARANOUSKAYA, IRYNA

Нарадзілася ў 1976 годзе ў г. Мінску. 1996–2002 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). З 2004 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1996 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1976. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 1996 to 2002. Member of the Belarusian Union of Artists since 2004. Has been participating in international and national art exhibitions since 1996.

105

106

107

Apple. 2014. Палатно, аўтарская тэхніка. 95 × 96 см Apple. 2014. Canvas, author's technique. 95 × 96 cm

Gloria. 2014. Палатно, аўтарская тэхніка. 70 × 80 см Gloria. 2014. Canvas, author's technique. 70 × 80 cm

Sensus Subito. 2014. Палатно, аўтарская тэхніка. 95 × 96 см Sensus Subito. 2014. Canvas, author's technique. 95 × 96 cm

4 760 BYN

3 640 BYN

4 200 BYN


Нарадзілася ў 1984 годзе ў г. Гродна. 2005–2011 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). З 2015 года — сябра грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак з 2006 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Hrodna, Belarus, in 1984. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2005 to 2011. Member of the Belarusian Union of Artists since 2015. Has been participating in international and national art exhibitions since 2006. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

БАШКАТАВА АЛЯЎЦІНА BASHKATAVA, ALIAUTSINA

108

109

Шаман. 2015. Палатно, алей, акрыл. 130 × 120 см Shaman. 2015. Oil, acrylic on canvas. 130 × 120 сm

Дасягнуць мэты. 2016. Палатно, алей, акрыл. 130 × 120 см To Achieve the Goal. 2016. Oil and acrylic on canvas. 130 × 120 cm

1 050 BYN

1 120 BYN

91


БЕЛЬСКІ АЛЯКСАНДР 92

BELSKI, ALIAKSANDR

Нарадзіўся ў 1980 годзе ў г. Жодзіна. 2001–2007 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2001 года.

Born in Zhodzina, Belarus, in 1980. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2001 to 2007. Has been participating in international and national art exhibitions since 2001.

110

111

112

Восеньскі дзень. 2015. Палатно, алей. 100 × 100 см Autumn Day. 2015. Oil on canvas. 100 × 100 cm

Мазай. 2016. палатно, алей. 60 × 150 см Mazai. 2016. Oil on canvas. 60 × 150 cm

Сезонныя работы ў садзе. 2015. Палатно, алей. 60 × 150 см Seasonal Work in the Garden. 2015. Oil on canvas. 60 × 150 cm

5 600 BYN

5 600 BYN

5 600 BYN


Нарадзіўся ў 1976 годзе ў в. Ракаве. 1994–2001 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». 2004 год — стажыроўка (аддзяленне рэстаўрацыі і кансервацыі), Кракаўская акадэмія мастацтваў імя Яна Матэйкі і Нацыянальны музей у Кракаве, Польшча. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1998 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in v. Rakau, Belarus, in 1976. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 1994 to 2001. Member of the Belarusian Union of Artists, the Monumental and Decorative Art Section since 2008. Undertook an internship at the Krakow Jan Matejko Academy of Arts and Krakow National Museum (Krakow, Poland) in 2004. Has been participating in international and national art exhibitions since 1998. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

БЕЛАОКІ СЯРГЕЙ BELAOKI, SIARHEI

114

Сіні глаss. 2016. Вітраж, каляровае шкло, латунны і свінцовы профіль. Тры кругі дыяметрам 110 см Blue Glass. 2016. Stained glass, coloured glass, brass and lead profile. Three circles with a diameter of 110 cm

Ёд-131. Чорны дождж. 2016. Інсталяцыя, шкляныя бутэлькі з-пад ёдавага раствору, святлодыёдныя ліхтары, металічная канструкцыя, дрот. 250 × 200 × 190 см Iodine-131. Black rain. 2016. Installation, glass bottles of iodine solution, LED lights, metal construction, wire. 250 × 200 × 190 cm

3 640 BYN (за адзін круг)

4060 BYN

113

93


БЯЛЬКО АЛЯКСЕЙ 94

BIALKO, АLIAKSEI

Нарадзіўся ў 1983 годзе ў г. Мінску. Удзельнік online-выставак. Удзельнік конкурсаў International Photo Awards, AdMe Photo Awards, Digital Decade IV, Behance і інш.

Born in Minsk, Belarus, in 1983. Has been participating in online exhibitions. Has participated in the competitions of International Photo Awards, AdMe Photo Awards, Digital Decade IV, Behance.

115

116

117

The Key #5. З серыі «Ключ». 2016. Фотапапера, лічбавы друк. 150 × 100 см The Key # 5. Fom the series “Key”. 2016. Photographic paper, digital printing. 150 × 100 cm

The Moon Inside. 2016. Фотапапера, лічбавы друк. 150 × 100 см The Moon Inside. 2016. Photographic paper, digital printing. 150 × 100 cm

The War. 2016. Фотапапера, лічбавы друк. 150 × 100 см The War. 2016. Photographic paper, digital printing. 150 × 100 cm

2 800 BYN

2 800 BYN

2 800 BYN


Нарадзіўся ў 1988 годзе. 2008–2014 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2010 года.

БІРЫН-ПАЎЛАЎ ЮРЫЙ

Born in 1988. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2008 to 2014. Has been participating in national art exhibitions since 2010.

BIRYN-PAULAU, YURY

118

119

120

Гэта ў нас у крыві? 2013. Латунь, дуб. H — 70 см Do We Have it in our Blood? 2013. Brass, oak. H – 70 cm

Бярэмя. 2014. Зварны метал, граніт, ліццё (сілумін). H — 120 см Burden. 2014. Weld metal, granite, casting (silumin). H – 120 cm

Сivilis. 2013. Зварны метал, граніт. H — 187 см Sivilis. 2013. Weld metal, granite. H – 187 cm

8 400 BYN

14 000 BYN

11 200 BYN

95


БОКЛАГ АЛЕГ 96

BOKLAH, ALEH

Нарадзіўся ў 1985 годзе ў г. Жодзіна. 2007—2012 гады — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. Удзельнік міжнародных і рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2007 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Zhodzina, Belarus, in 1985. Studied at the Belarusian State University of Culture and Arts from 2007 to 2012. Has been participating in international and national art exhibitions since 2007. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprоmbank–2015”.

121

122

123

Карагод. 2016. Ізограф, каляровы аловак. 30 × 40 см Round Dance. 2016. Isograph, coloured pencil. 30 × 40 cm

Слуп. 2016. Аловак. 30 × 40 см Pillar. 2016. Pencil. 30 × 40 cm

Люстэрка. 2016. Ізограф. 30 × 40 см Mirror. 2016. Isograph. 30 × 40 cm

630 BYN

630 BYN

630 BYN


Нарадзілася ў 1984 годзе ў г. Мінску. 2006–2012 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2014 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1984. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2006 to 2012. Member of the Belarusian Union of Artists (youth section ) since 2014. Has been participating in national and international art exhibitions since 2002. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprоmbank–2015”.

124

125

Jam pink. 2016. Гіпс, нітра. 80 × 185 см Jam pink. 2016. Gypsum, nitro. 80 × 185 cm

Jam. 2016. Гіпс, нітра. 80 × 185 см Jam. 2016. Gypsum, nitro. 80 × 185 cm

11 200 BYN

11 200 BYN

БРЫГАДЗІНА ФРАНЦІШКА BRYHADZINA, FRANTSISHKA

97


БУНЕЕВА ДАР’Я 98

BUNEYEVA, DARYA

Нарадзілася ў 1988 годзе ў г. Баранавічы. 2007–2013 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). 2013–2014 гг. — магістратура Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2014 года — навучанне ў аспірантуры НАН Беларусі (Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак.

Born in Baranavichy, Belarus, in 1988. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2007 to 2013. Completed Master’s Degree at the Belarusian State Academy of Arts in 2013-2014. Has been doing PhD at the Centre for the Belarusian Culture, Language and Literature researches of the National Academy of Sciences since 2014. Has participated in international and national art exhibitions.

126

127

Магістрат. Дыптых. 2015. Палатно, змешаная тэхніка. 120 × 70 см; 120 × 83 см Magistrate. Triptych. 2015. Canvas, mixed media painting technique. 120 × 70 cm; 120 × 83 cm

Дзяжурны па восені. Дыптых. 2016. Палатно, змешаная тэхніка. 100 × 140 см Duty in the Autumn. Diptych. 2016. Canvas, mixed media painting technique. 100 × 140 сm.

7 700 BYN

5 600 BYN


БУКА НАДЗЕЯ

Нарадзілася ў 1981 годзе ў г. Маладзечна. Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (факультэт журналістыкі). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2011 года.

Born in Maladzechna, Belarus, in 1981. Graduated from the Belarusian State University (Department of Journalism). Has been participating in national art exhibitions since 2011.

128

129

130

Вароты Мінска. 2013. Каляровая папера, папера, выцінанка (буцінанка). 68 × 54 см The Gates of Minsk. 2013. Coloured paper, paper, paper products (butinanka). 68 × 54 cm

Раўнавага. 2013. Каляровая папера, папера, выцінанка (буцінанка). 56 × 43 см Equilibrium. 2013. Coloured paper, paper, paper products (butinanka). 56 × 43 сm

Арэлі. 2013. Каляровая папера, папера, лісты кнігі, выцінанка (буцінанка). 68 × 54 см Swings. 2013. Coloured paper, paper, book pages, paper products (butinanka). 68 × 54 сm

2 800 BYN

2 100 BYN

2 380 BYN

BUKA, NADZEYA

99


БУРМАКІН ДЗЯНІС 100

BURMAKIN, DZIANIS

Нарадзіўся ў 1976 годзе ў г. Мінску. 1999–2004 гг. — навучанне ў Інстытуце сучасных ведаў імя А. М. Шырокава. З 2013 года — навучанне ў Нью-Ёркскім інстытуце фатаграфіі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1976. Studied at the A. M. Shirokau Institute of Modern Knowledge from 2007 to 2012. Entered the New York Institute of Photography in 2013. Has been participating in international and national art exhibitions since 2000.

131

132

№7. З праекта «Калектыўная рэфлексія». 2015. Шкло, плёнка амальгама, плёнка срэбра, лічбавы друк. 60 × 90 см №7. From the project “Collective Reflection”. 2015. Glass, amalgam film, silver film, digital printing. 60 × 90 cm

Сны. З цыкла «Мультыэкспазіцыя». 2015. Шкло, плёнка амальгама, плёнка срэбра, лічбавы друк. 60 × 90 см Dreams. From the series “Multiple exposure”. 2015. Glass, amalgam film, silver film, digital printing. 60 × 90 cm

2 800 BYN

1 680 BYN


Нарадзілася ў 1990 годзе ў г. Гродна. З 2010 года — студэнтка Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2012 года.

БЯЛЯЎСКАЯ КАЦЯРЫНА

Born in Hrodna, Belarus, in 1990. Entered the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) in 2010. Has been participating in international and national art exhibitions since 2007.

BIALIAUSKAYA, KATSIARYNA

133

134

135

Дзясяты год. 2016. Папера, друк, літаграфія (асфальт). 100 × 70 см The Tenth Year. 2016. Paper, printing, lithography (asphalt). 100 × 70 cm

Пяты год. 2016. Папера, друк, літаграфія (асфальт). 70 × 100 см The Fifth Year. 2016. Paper, printing, lithography (asphalt). 70 × 100 cm

Дзявяты год. 2016. Папера, друк, літаграфія (асфальт). 100 × 70 см The Ninth Year. 2016. Paper, printing, lithography (asphalt). 100 × 70 cm

700 BYN

840 BYN

700 BYN

101


ВАСКРАСЕНСКІ АНДРЭЙ 102

VASKRASENSKI, ANDREI

Нарадзіўся ў 1982 годзе ў г. Мінску. 1999–2005 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Сябра беларускага грамадскага аб’яднання «Фотамастацтва». Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз дызайнераў». Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз кінематаграфістаў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2007 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1982. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 1999 to 2005. Member of the public association “Photoiskusstvo”. Member of the Belarusian Union of Designers. Member of the Belarusian Union of Cinematographers. Has been participating in international and national art exhibitions since 2007.

136

137

138

Цукарніца. 2015. Акварэльная папера, пігмент, ручная аўтарская тэхніка фотадруку гуміарабік. 37 × 48 см Sugar Pot. 2015. Watercolour paper, pigment, author’s manual printing technique gum arabic. 37 × 48 cm

Серафім. 2016. Акварэльная папера, пігмент, ручная аўтарская тэхніка фотадруку гуміарабік. 50 × 33 см Seraphim. 2016. Watercolour paper, pigment, author’s manual printing technique, gum arabic. 50 × 33 cm

Сініца. 2016. Акварэльная папера, пігмент, ручная аўтарская тэхніка фотадруку гуміарабік. 34 × 47 см Tit. 2016. Watercolour paper, pigment, author’s manual printing technique, gum arabic. 34 × 47 cm

2 520 BYN

2 520 BYN

2 520 BYN


Нарадзілася ў 1986 годзе ў г. Мінску. 2003–2009 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Сябра беларускага грамадскага аб’яднання «Фотамастацтва». Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз дызайнераў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2009 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1986. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2003 to 2009. Member of the public association “Photamastatstva”. Member of the Belarusian Union of Designers. Has been participating in international and national art exhibitions since 2009.

ВАСКРАСЕНСКАЯ АЛЕНА (МАРЫЯ БАНЭ) VASKRASENSKAYA, ALENA (MARIA BONET)

141

139

140

З серыі «Адысея» – 01. 2015. Акварэльная папера, пігменты, фатаграфія, гумбіхраматны друк, ручная аўтарская тэхніка фотадруку. 40 × 60 см From the series “Odyssey” – 01. 2015. Watercolour paper, pigments, photography, gum bichromate print, manual printing author’s technique. 40 × 60 cm

З серыі «Адысея» – 03. 2015. Акварэльная папера, пігменты, фатаграфія, З серыі «Адысея» – 02. 2015. Акварэльная папера, пігменты, фатаграфія, гумбіхраматны друк, ручная аўтарская тэхніка фотадруку. 40 × 60 см гумбіхраматны друк, ручная аўтарская тэхніка фотадруку. 60 × 40 см From the series “Odyssey” – 02. 2015. Watercolour paper, pigments, photogra- From the series “Odyssey” – 03. 2015. Watercolour paper, pigments, photography, gum bichromate print, author's manual printing technique. 40 × 60 cm phy, gum bichromate print, author's manual printing technique. 60 × 40 cm

2 100 BYN

2 100 BYN

2 100 BYN

103


ВОЙЦІК ЯНА 104

VOITSIK, YANA

Нарадзілася ў 1992 годзе ў г. Мінску. З 2012 года па цяперашні час навучаецца ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). 2013 год — лаўрэат cпецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2010 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1992. Has been studying at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2012 to the present day. Scholarship holder of the Presidential Talented Youth Support Foundation (Belarus, 2013). Has been participating in national and international art exhibitions since 2010. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

142

143

144

Лазенька. 2013. Палатно, алей. 80 × 70 см Ban’ka (Bathhouse). 2013. Oil on canvas. 80 × 70 cm

Адбiтак часу. 2015. Папера, акрыл. 4 планшэты 80 × 30 см Time Stamp. 2015. Acrylic on paper. 4 wooden tablets. 80 × 30 cm

Вёсачка. 2014. Папера, акрыл. 60 × 45 см Village. 2014. Acrylic on paper. 60 × 45 cm

1 400 BYN

1 400 BYN

700 BYN


Нарадзіўся ў 1985 годзе ў г. Крычаве. 2005–2011 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра станковага жывапісу). 2011–2012 гг. — магістратура Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2004 года.

ВЫРВА АНТОН

Born in Krychau, Belarus, in 1985. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) from 2005 to 2011. Completed Master’s Degree at the Belarusian State Academy of Arts in 2011-2012. Has been participating in international and national art exhibitions since 2004.

VYRVA, ANTON

145

146

147

Ветраны дзень. 2015. Палатно, алей. 60 × 80 см Windy Day. 2015. Oil on canvas. 60 × 80 cm

Мароз і сонца. 2014. Палатно, алей. 81 × 131 см Frost and the Sun. 2014. Oil on canvas. 81 × 131 cm

Кастрычнік. 2014. Палатно, алей. 130 × 150 см October. 2014. Oil on canvas. 130 × 150 cm

3 080 BYN

3 780 BYN

4 200 BYN

105


ГАЙДУКОВА ЮЛІЯ 106

HAIDUKOVA, YULIYA

Нарадзілася ў 1981 годзе ў г. Мінску. 1999–2004 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2004 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз дызайнераў». 2008 год — кандыдат мастацтвазнаўства. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак з 1999 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1981. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 1999 to 2004. Member of the Belarusian Union of Designers since 2004. 2008 — PhD in Art History. Has been participating in national and international exhibitions since 1999.

148

149

150

Букет. 2013. Палатно, алей. 50 × 60 см Bouquet. 2013. Oil on canvas. 50 × 60 cm

Вясновыя воды. 2015. Палатно, акрыл. 40 × 60 см Spring Water. 2015. Acrylic on canvas. 40 × 60 cm

Кветкі Перамогі. 2015. Палатно, алей. 70 × 70 см Victory Flowers. 2015. Oil on canvas. 70 × 70 cm

1 400 BYN

1 120 BYN

1 960 BYN


Нарадзілася ў 1987 годзе. Скончыла Мінскае мастацкае вучылішча імя А. К. Глебава (спецыяльнасць «Дызайн»), а таксама — Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (аддзяленне графічнага дызайну). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2010 года.

Born in 1987. Graduated from the A. K. Glebov Minsk Art College (specialty “Design”) and Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphic Design). Has been participating in international and national art exhibitions since 2010.

151 Серыя работ «Птушкі». 2015. Палатно, алей. 30 × 30 см (кожная) Series of works “Birds”. 2015. Oil on canvas. 30 × 30 cm (each)

140 BYN (за адну работу)

ГАЛЕНКА АЛЯКСАНДРА GALENKA, ALIAKSANDRA

107


ГОВЕН КАЦЯРЫНА 108

Нарадзілася ў 1990 годзе ў г. Стоўбцы. 2010–2016 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). 2014 год — атрымала стыпендыю імя В. К. Цвіркі, заснаваную ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Удзельнік міжнародных і рэспубліканскіх выставак з 2011 года.

HOVEN, KATSIARYNA

Born in Stoubtsy, Belarus, in 1990. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2010 to 2016. 2014 — holder of a V. K. Tsvirki scholarship established at the Belarusian State Academy of Arts. Has been participating in national and international exhibitions since 2011.

152

153

154

Спёка. 2015. Палатно, алей. 60 × 40 см Heat. 2015. Oil on canvas. 60 × 40 cm

Перад дажджом. 2015. Палатно, алей. 40 × 50 см Before the Rain. 2015. Oil on canvas. 40 × 50 cm

Абодва берагі. 2016. Разны ляўкас (дсп, ляўкасны грунт). 165 × 255 см Two River Banks. 2016. Carved levkas (chipboard, levkas ground). 165 × 255 cm

2 240 BYN

1 680 BYN

8 680 BYN


Нарадзіўся ў 1980 годзе ў c. Маліціна, Пскоўскай вобласці, Расія. 2007 год — скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (кафедра станковага жывапісу). З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх выставак з 2001 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in v. Malitsina, Pskov region, Russia, in 1980. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) in 2007. Member of the Belarusian Union of Artists (the Junior Section) since 2008. Has been participating in national exhibitions since 2001. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

ГУНАЗА ВІТАЛЬ GUNAZA, VITAL

155

156

157

Ля прычала. 2016. Кардон, алей. 20 × 30 см At the pier. 2016. Oil on cardboard. 20 × 30 cm

Вуліца Краснапрудная, Масква. 2016. Палатно, алей. 50 × 45 см Krasnoprudnaya Street, Moscow. 2016. Oil on canvas. 50 × 45 cm

Сонца на старой вуліцы. 2016. Палатно, алей. 60 × 50 см The Sun on the Old Street. 2016. Oil on canvas. 60 × 50 cm

1 540 BYN

1 680 BYN

1 680 BYN

109


ГУРСКІ СТАНІСЛАЎ 110

HURSKI, STANISLAU

Нарадзіўся ў 1978 годзе ў г. Курган, Расія. У 2003 годзе скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). З 2005 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1998 года.

Born in Kurgan, Russia, in 1978. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) in 2003. Member of the Belarusian Union of Artists since 2005. Has been participating in international and national art exhibitions since 1998.

158

160

Плыня. 2016. Палатно, акрыл, алей. 95 × 190 см Flow. 2016. Oil and acrylic on canvas. 95 × 190 cm

Тэорыя палёту. 2016. Палатно, акрыл. 70 × 90 см The Theory of Flight. 2016. Acrylic on canvas. 70 × 90 cm

2 800 BYN

1 400 BYN

159 Імпульс. 2016. Палатно, акрыл, алей. 95 × 190 см Impulse. 2016. Oil and acrylic on canvas. 95 × 190 cm

3 080 BYN


Нарадзілася ў 1979 годзе ў г. Салігорску. 1999 год — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. 2001–2007 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). 2013 год — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1999 года.

ДЗЯМЕНЦЬЕВА ТАМАРА

Born in Salihorsk, Belarus, in 1979. Scholarship holder of the Presidential Talented Youth Support Foundation (1999). Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2001 to 2007. Member of the Belarusian Union of Artists since 2013. Has been participating in international and national exhibitions since 1999.

DZIAMENTSYEVA, TAMARA

161

162

163

У моры кіпарысаў. 2015. Змешаная тэхніка. 90 × 60 см At the Sea of Cypresses. 2015. Mixed media painting technique. 90 × 60 cm

Батлейка. 2014. Туш, пяро. 23 × 25 см Batleyka. 2014. Ink, pen. 23 × 25 cm

Віно Крыма. 2015. Змешаная тэхніка. 90 × 60 см Crimean Wine. 2015. Mixed media painting technique. 90 × 60 cm

2 940 BYN

2 240 BYN

2 800 BYN

111


ДАМАНАЎ АЛЯКСАНДР 112

DAMANAU, ALIAKSANDR

Нарадзіўся 1981 годзе ў г. Мінску. 2000–2006 гг. — вучоба ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (аддзяленне манументальна-прыкладнога мастацтва). 2006–2010 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі і скульптуры. 2008 год — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. З 2014 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1981. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2000 to 2006. Worked at the Artistic academic workshops in painting, drawing and sculpture from 2006 to 2010. Scholarship holder of the Presidential Talented Youth Support Foundation (Belarus) in 2008. Member of the Belarusian Union of Artists since 2014. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

164 Rogier van der Weyden. З серыі «Адкрыты акіян». 2016. Палатно, алей. 130 × 130 см Rogier van der Weyden. From the series ”Open Ocean”. 2016. Oil on canvas. 130 × 130 cm

14 000 BYN

165

166

Petrus Christus. З серыі «Адкрыты акіян». 2016. Палатно, алей. 130 × 130 см Petrus Christus. From the series “Open Ocean”. 2016. Oil on canvas. 130 × 130 cm

Leonardo da Vinci. З серыі «Адкрыты акіян». 2016. Палатно, алей. 130 × 130 см Leonardo da Vinci. From the series “Open Ocean”. 2016. Oil on canvas. 130 × 130 cm

14 000 BYN

14 000 BYN


Нарадзілася ў 1980 годзе. 1999–2003 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (факультэт дызайну і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2010 года.

ДАМАНАВА НАТАЛЛЯ

Born in 1980. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Faculty of Design and Decorative Art) from 1999 to 2003. Has been participating in national and international exhibitions since 2010.

DAMANAVA, NATALLIA

167

168

169

Партрэт юнака. 2016. Папера, туш, пяро. 56 × 37 см Portrait of a Youth. 2016. Paper, ink, pen. 56 × 37 cm

Кулон «Галава сабачкі». 2016. Папера, туш, пяро. 61 × 47 см Pendant “Dog’s Head”. 2016. Paper, ink, pen. 61 × 47 cm

Бедны Бураціна. 2016. Папера, туш, пяро. 56 × 39 см Poor Buratino. 2016. Paper, ink, pen. 56 × 39 cm

1 260 BYN

1 680 BYN

1 400 BYN

113


ДАРОЖКА МАРЫЯ 114

DAROZHKA, MARYIA

Нарадзілася ў 1984 годзе ў г. Мінску. 2008–2014 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). 2014–2015 гг. — магістратура Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1998 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1984. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2008 to 2014. Completed a Master’s degree at the Belarusian State Academy of Arts in 2014-2015. Has been participating in national and international art exhibitions since 2008. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

170

172

Віцебск. 2016. Лінарыт, чорна-белая абразная лінагравюра. 79 × 135 см Vitebsk. 2016. Black-and-white linocut. 79 × 135 cm

Гародня. Фарны касцёл. 2016. Лінарыт, чорна-белая лінагравюра. 85,5 × 118 см Hrodna. Farny (Parish) Cathedral. 2016. Black-and-white linocut. 85,5 × 118 cm

2 310 BYN

1 960 BYN 171 Кіеў. 2014. Лінарыт, чорна-белая абразная лінагравюра. 70,5 × 158 см Kiev. 2014. Black-and-white linocut. 70,5 × 158 cm

2 520 BYN


ДЫДЫШКА ГАННА

Born in Minsk, Belarus, in 1983. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Faculty of Design) from 2001 to 2007. Has been participating in national art exhibitions since 2012. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

Нарадзілася ў 1983 годзе ў г. Мінску. 2001–2007 гг. — Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў (кафедра дызайну). Удзельнік рэспубліканскіх выставак з 2012 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

DYDYSHKA, HANNA

173

174

175

Эльф. 2016. Бронза, ліццё, вітраж. H ― 100 см Elf. 2016. Bronze casting, stained glass. H —100 cm

Чаяванне. 2015. Бронза, ліццё. H ― 40 см Tea party. 2015. Bronze casting. H — 40 cm

Шчасце. 2016. Бронза, ліццё. H ― 110 см Happiness. 2016. Bronze casting. H — 110 cm

15 400 BYN

3 360 BYN

14 000 BYN

115


ЖАЎНОЎ ДЗМІТРЫЙ 116

ZHAUNOU, DZMITRY

Нарадзіўся ў 1987 годзе ў г. Гродне. У 2009 годзе скончыў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (кафедра выяўленчага мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2009 года.

Born in Hrodna, Belarus, in 1987. Graduated from the Yanka Kupala Hrodna State University (Department of Arts) in 2009. Has been participating in international and national art exhibitions since 2009.

176

177

178

Партрэт. 2016. Палатно, алей. 100 × 70 см Portrait. 2016. Oil on canvas. 100 × 70 cm

Замілаванне. 2016. Палатно, алей. 90 × 70 см Tenderness. 2016. Oil on canvas. 90 × 70 cm

Wild Weekend. 2016. Палатно, алей. 80 × 60 см Wild Weekend. 2016. Oil on canvas. 80 × 60 cm

1 680 BYN

1 960 BYN

1 400 BYN


Нарадзіўся ў 1983 годзе ў г. Віцебску. 2000–2005 гг. — навучанне ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя П. М. Машэрава. 2006–2010 гг. — навучанне ў аспірантуры Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 2005 год — узнагароджаны прэміяй спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. З 2011 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). 2015 год — узнагароджаны Ганаровай граматай Беларускага фонду культуры. Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2011 года.

Born in Vitebsk, Belarus, in 1983. Studied at the P. M. Masherau Vitebsk State University from 2000 to 2005. Stidied at the post-graduate course of the Belarussian State Academy of Arts from 2006 to 2010. Awarded with a prize of the Presidential Talented Youth Support Foundation in 2005. Member of the Belarusian Union of Artists (youth section) since 2011. Awarded with a diploma of the Belarusian Cultural Fund in 2015. Has been participating in national art exhibitions since 2011.

ЖЫГУР АНДРЭЙ ZHYHUR, ANDREI

179 Адзінота. Трыпціх. 2014–2015. Кардон, папера, змешаная тэхніка. 50 × 75 см; 50 × 87 см; 50 × 75 см Loneliness. Triptych. 2014–2015. Cardboard, paper, mixed media painting technique. 50 × 75 cm; 50 × 87 cm; 50 × 75 cm

700 BYN (за адну работу)

117


ЗЯНЬКО ВАСІЛЬ 118

ZIANKO, VASIL

Нарадзіўся ў 1977 годзе ў г. Стоўбцы. 2006 год — скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага жывапісу). З 2009 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». З 2011 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз дызайнераў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1995 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Stoubtsy, Belarus, in 1977. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) in 2006. Member of the Belarusian Union of Artists since 2009. Member of the Belarusian Union of Designers since 2011. Has been participating in international and national exhibitions since 1995. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

180

181

182

Смак граната. 2015. Палатно, акрыл. 150 × 150 см The Taste of the Pomegranate. 2015. Acrylic on canvas. 150 × 150 cm

Рытм жыцця. 2015. Палатно, акрыл. 110 × 130 см The Rhythm of Life. 2015. Acrylic on canvas. 110 × 130 cm

Змены. 2015. Палатно, акрыл. 200 × 150 см Changes. 2015. Acrylic on canvas. 200 × 150 cm

9 800 BYN

4 900 BYN

11 200 BYN


Нарадзілася ў 1989 годзе ў г. Мінску. 2008–2014 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2011 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

ЖВІРБЛЯ МАРЫНА

Born in Minsk, Belarus, in 1989. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2008 to 2014. Has been participating in international and national art exhibitions since 2011. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

ZHVIRBLIA, MARYNA

183

184

185

Сябар. 2016. Афорт. 12 × 12 см Friend. 2016. Etching. 12 × 12 сm.

Каланада. 2014. Афорт. D — 34 см Colonnade. 2014. Etching. D — 34 сm.

Transformation. 2015. Афорт. 21 × 13 см Transformation. 2015. Etching. 21 × 13 сm.

280 BYN

980 BYN

700 BYN

119


ЖЫТКЕВІЧ АЛЕСЯ 120

ZHYTKEVICH, ALESIA

Нарадзілася ў 1990 годзе ў г. Патсдаме, Германія. 2009–2015 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнарожных мастацкіх выставак з 2010 года.

Born in Potsdam, Germany, in 1990. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2009 to 2015. Has been participating in national and international art exhibitions since 2010.

186

187

Мінскае мора I. Дыптых. 2015. Пластык, акрыл, люстэрка. 83 × 83 см Minsk Sea I. Diptych. 2015. Plastic, acrylic, mirror. 83 × 83 cm

Мінскае мора II. 2016. Метал, акрыл. 100 × 50 см Minsk Sea II. 2016. Metal, acrylic. 100 × 50 cm

1 400 BYN

1400 BYN


Нарадзілася ў 1977 годзе ў г. Мінску. 1995–2000 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2004 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». З 2011 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз дызайнераў». 2013 — магістр мастацтвазнаўства. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1998 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1977. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 1995 to 2000. Member of the Belarusian Union of Artists since 2004. Member of the Belarusian Union of Designers since 2011. Master of History of Art since 2013. Has been participating in international and national art exhibitions since 1998. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

ЗЛАТКОВІЧ АЛЕНА ZLATKOVICH, ALENA

188

189

190

У два разы хутчэй. 2015. Хрусталь, ліццё ў форму, шліфоўка, паліроўка. 40 × 13 × 13 см Twice faster. 2015. Crystal, moulding, grinding, polishing. 40 × 13 × 13 cm

Сцішыўшы подых. 2015. Хрусталь, ліццё ў форму, гута, шліфоўка, паліроўка. 30 × 15 × 17 см Holding Breath. 2015. Crystal, mouldin, grinding, polishing. 30 × 15 × 17 cm

Рыбіна футра. 2016. Шкло, маліраванне, шаўкаграфія. 100 × 130 см Fish Fur. 2016. Glass, slumping, screen printing. 100 × 130 cm

1 680 BYN

1 680 BYN

1 680 BYN

121


ЗЮЗІНА КАЦЯРЫНА 122

Нарадзілася ў 1989 годзе ў г. Навагрудку. 2012 год — скончыла Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт (архітэктурны факультэт). Каардынатар Міжнароднай акварэльнай суполкі (IWS) у Беларусі. Сябра Амерыканскай акварэльнай суполкі (AWS). Сябра Нацыянальнай акварэльнай суполкі (NWS). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак з 2009 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

ZIUZINA, KATSIARYNA

Born in Navahrudak, Belarus, in 1989. Graduated from the Belarusian National Technical University (Faculty of Architecture) in 2012. Coordinator of International Watercolour Society (IWC) in Belarus. Member of the American Watercolour Society (AWS). Member of the National Watercolour Society (NWS). Has been participating in international and national exhibitions since 2009. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

192 Вяртанне. 2015. Папера, акварэль. 50 × 100 см Return. 2015. Watercolour on paper. 50 × 100 cm

2 100 BYN

191

193

Бабуля. 2014. Папера, акварэль. 100 × 100 см Grandmother. 2014. Watercolour on paper. 100 × 100 cm

Пасля шторму. 2014. Папера, акварэль. 65 × 100 см After the Storm. 2014. Watercolour on paper. 65 × 100 cm

2 660 BYN

2 660 BYN


Нарадзіўся ў 1981 годзе ў г. Гомелі. 2003 год — скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. Удзельнік рэспубліканскіх выставак з 2009 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Gomel, Belarus, in 1981. Graduated from Frantsysk Skaryna Gomel State University in 2003. Has been participating in national exhibitions since 2009. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

ІВАНЧЫКАЎ ДЗМІТРЫЙ IVANCHYKAU, DZMITRY

194

195

Deliverance II. З серыі «Deliverance». 2016. Фатаграфія. 60 × 90 см Deliverance II. From the series “Deliverance”. 2016. Photo. 60 × 90 cm

Deliverance IIІ. З серыі «Deliverance». 2016. Фатаграфія. 60 × 90 см Deliverance IIІ. From the series “Deliverance”. 2016. Photo. 60 × 90 cm

560 BYN

560 BYN

123


ІВАНОВА ГАЛІНА 124

Нарадзілася ў 1984 годзе ў г. Мінску. 2001–2008 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (факультэт дызайну і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва). З 2013 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак з 2000 года.

IVANOVA, HALINA

Born in Minsk, Belarus, in 1984. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Faculty of Design and Decorative Art) from 2001 to 2008. Member of the Belarusian Union of Artists (youth section) since 2013. Has been participating in national and international exhibitions since 2000.

196

197

198

Зярняты кахання. 2016. Палатно, акрыл. 80 × 60 см Seeds of Love. 2016. Acrylic on canvas. 80 × 60 cm

Развітанне з родным краем. 2015. Палатно, акрыл. 90 × 110 см Farewell to the Native Land. 2015. Acrylic on canvas. 90 × 110 cm

Вандроўніца. 2016. Палатно, акрыл, алей. 90 × 110 см Traveller. 2016. Oil and acrylic on canvas. 90 × 110 cm

2 800 BYN

4 200 BYN

4 200 BYN


Нарадзілася ў 1986 годзе ў в. Бароўка. У 2008 годзе скончыла Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава (мастацка-графічны факультэт). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2007 года.

КАРАШКЕВІЧ ІНГА

Born in v. Barouka, Belarus, in 1986. Graduated from the P. M. Masherau Vitebsk State University (Faculty of Art and Graphics). Has been participating in national art exhibitions since 2007.

KARASHKEVICH, INHA

199

201

Цюльпанства. 2016. Палатно, алей. 40 × 50 см Tulips. 2016. Oil on canvas. 40 × 50 cm

Начны горад. 2014. Палатно, алей. 58 × 102 см Night City. 2014. Oil on canvas. 58 × 102 cm

700 BYN

1 400 BYN

200 Бойкая бойка. 2014. Палатно, алей. 65 × 100 см Brisk Fight. 2014. Oil on canvas. 65 × 100 cm

1 680 BYN

125


КАПУСНІКАЎ ГЕОРГІЙ 126

KAPUSNIKAU, HEORHI

Нарадзіўся ў 1987 годзе ў г. Мінску. Мае сярэднюю спецыяльную адукацыю. Працуе на РУП «Мінскі трактарны завод імя У. І. Леніна». Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2014 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1987. Has specialized secondary education. Works at Minsk tractor plant. Has been participating in national and international exhibitions since 2014.

202

203

204

Бездань–І. 2015. Фотапапера на пенакардоне. 70 × 95 см Abyss-I. 2015. Photographic paper on foam board. 70 × 95 cm

Бездань–ІІ. 2015. Фотапапера на пенакардоне. 70 × 95 см Abyss-II. 2015. Photographic paper on foam board. 70 × 95 cm

Бездань–ІІІ. 2015. Фотапапера на пенакардоне. 70 × 95 см Abyss-III. 2015. Photographic paper on foam board. 70 × 95 cm

420 BYN

420 BYN

420 BYN


Нарадзілася ў 1981 годзе ў г. Мінску. 1999–2005 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1981. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 1999 to 2005. Has been participating in international and national art exhibitions since 2000.

КАЛЕСНІКАВА ВАЛЯНЦІНА KALESNIKAVA, VALIANTSINA

205

207

Time (Час). 2016. Палатно, алей. 75 × 105 см Time. 2016. Oil on canvas. 75 × 105 cm

Hybrid (Гібрыд). Дыптых. 2016. Палатно, алей. 50 × 50; 50 × 50 см Hybrid. Diptych. 2016. Oil on canvas. 50 × 50; 50 × 50 сm

2 800 BYN

1 400 BYN

206 Eon (Эон). 2016. Палатно, алей. 75 × 105 см Eon. 2016. Oil on canvas. 75 × 105 сm

2 800 BYN

127


КАРПАЧОВА ТАЦЦЯНА 128

KARPACHOVA, TATSIANA

Нарадзілася ў 1991 годзе ў г. Мінску. З 2011 года — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2012 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1991. Has been Studying at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) since 2011. Has been participating in international and national art exhibitions since 2012.

208

209

210

Ева і Адам. 2016. Дрэва, ляўкас, яечная тэмпера. 55 × 55 см Eve and Adam. 2016. Wood, levkas, egg tempera. 55 × 55 cm

Вечны шпацыр. 2016. Дрэва, ляўкас, яечная тэмпера. 40 × 28 см Eternal Walk. 2016. Wood, levkas, egg tempera. 40 × 28 cm

Адпачынак Марыны. 2015. Дрэва, ляўкас, яечная тэмпера. 35 × 35 см Marina’s Relaxation. 2015. Wood, levkas, egg tempera. 35 × 35 cm

2 100 BYN

1 050 BYN

2 240 BYN


Нарадзіўся ў 1979 годзе ў г. Мінску. 1999–2005 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). 2005–2008 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі і скульптуры. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года.

КВАРТАЛЬНЫ УЛАДЗІСЛАЎ KVARTALNY, ULADZISLAU

Born in Minsk, Belarus, in 1979. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 1999 to 2005. Worked at the Artistic academic workshops in painting, drawing and sculpture from 2005 to 2008. Has been participating in international and national art exhibitions since 2000.

211

212

213

Аліса ў Краіне Цудаў. 2014. Афорт на медзі, траўлены штрых, мяккі лак, змешаная тэхніка. 30 × 21 cм Alice in Wonderland. 2014. Etching on copper, etched bar, varnish, mixed media painting technique. 30 × 21 cm

Дама з Лемурыі. 2015. Афорт на медзі, траўлены штрых, мяккі лак, змешаная тэхніка. 30 × 21 cм Lady of Lemuria. 2015. Etching on copper, etched bar, varnish, mixed media painting technique. 30 × 21 cm

Каардынаты прыгодаў. 2014. Афорт на медзі, траўлены штрых, мяккі лак, змешаная тэхніка. 30 × 21 см Coordinates of Adventure. 2014. Etching on copper, etched bar, varnish, mixed media painting technique. 30 × 21 cm

560 BYN

560 BYN

560 BYN

129


КАНДРАЦЕНКА ТАЦЦЯНА 130

KANDRATSENKA, TATSIANA

Нарадзілася ў 1980 годзе ў г. Мінску. 1998–2004 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (аддзяленне станковага жывапісу). 2008–2011 гг. — аспірантура Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (тэорыя і гісторыя мастацтваў). Кандыдат мастацтвазнаўства. Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1980. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) from 1998 to 2004. Completed postgraduate studies at the Belarusian State Academy of Arts (arts theory and history) in 2008–2011. Member of the Belarusian Union of Artists. Has been participating in international and national art exhibitions since 2000. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

214

215

216

Практыкаванні Сцюарта Хаўза. З серыі «Урок плавання для дзяўчынак». 2016. Палатно, алей. 100 × 100 см Stuart House’s Exercises. From the series “Swimming lesson for girls”. 2015. Oil on canvas. 100 × 100 cm

Адзін. Два. Тры. З серыі «Урок плавання для дзяўчынак». 2016. Палатно, алей. 150 × 150 см One. Two. Three. From the series “Swimming lesson for girls”. 2016. Oil on canvas. 150 × 150 cm

Default. 2016. Палатно, алей. 120 × 120 см Default. 2016. Oil on canvas. 120 × 120 cm

3 500 BYN

5 600 BYN

3 500 BYN


Born in Minsk, Belarus, in 1976. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts. Undertook an internship in Munster ( Germany) in 1996, and Florence ( Italy) in 2001. Member of the Belarusian Union of Artists since 1999. Scholarship holder of the Talented Youth Support Foundation. Artistic Academic Studios in Painting, Drawing and Sculpture — from 2005 to 2009. Has been participating in international and national art exhibitions since 1995. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

Нарадзіўся ў 1976 годзе ў г. Мінску. 1996 год — Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў. Стажыраваўся ў Мюнстэры (Германія, 1996 г.) і Фларэнцыі (Італія, 2001 г.). З 1999 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. 2005–2009 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі, скульптуры. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак з 1995 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

КАНДРУСЕВІЧ УЛАДЗІМІР KANDRUSEVICH, ULADZIMIR

217

218

219

Рамонак. 2015. Пазалочаны метал, алей. 115 × 115 см Chamomile. 2015 Guilded metal, oil. 115 × 115 cm

Людзі на балоце. 2016. Пазалочаны метал, алей. 110 × 155 см People in the swamp. 2016 Guilded metal, oil. 110 × 155 cm

Sunglasses. 2015. Пазалочаны метал, алей. 55 × 55 см Sunglasses. 2015 Guilded metal, oil. 55 × 55 cm

4 480 BYN

4 900 BYN

1 120 BYN

131


КОНАНАВА ГАННА 132

KONANAVA, HANNA

Нарадзілася ў 1986 годзе ў г. Магілёве. 2011 год — скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (мастацкі факультэт, станковы жывапіс). 2012 год — скончыла магістартуру Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 2004, 2009, 2011 гг. — стыпендыят, лаўрэат і дыпламант спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. 2011 год — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Mahiliou, Belarus, in 1986. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Art Faculty, Department of Painting) in 2011. Completed a Master’s degree in art studies at the Belarusian State Academy of Arts in 2012. In 2004, 2009 and 2011 became a scholarship holder, prize winner and diploma winner, correspondingly, of the Presidential Talented Youth Support Foundation (Belarus). Member of Belarusian Union of Artists since 2011. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

220

221

222

Раніца Амелі. 2016. Палатно, алей. 120 × 90 см Amelie’s Morning. 2016. Oil on canvas. 120 × 90 cm

Смак імгнення. 2016. Палатно, алей. 100 × 80 см The Taste of a Moment. 2016. Oil on canvas. 100 × 80 cm

Зборы на гастролі. 2016. Палатно, алей. 100 × 80 см Preparing for a Tour. 2016. Oil on canvas. 100 × 80 cm

6 300 BYN

2 128 BYN

3 150 BYN


Нарадзілася ў 1992 годзе ў г. Мінску. 2009–2013 гг. — вучоба ў Мінскім дзяржаўным мастацкім каледжы імя А. К. Глебава (спецыяльнасць «Жывапіс»). С 2014 года — навучанне ў Гданьскай акадэміі мастацтваў (Польшча) (па спецыяльнасці «Графіка»).

223 І гэтага не будзе. 2016. Папера, афорт, акватынта, мяккі лак. 41 × 27 см And this will not be. 2016. Paper, etching, aquatint, soft varnish. 41 × 27 cm

420 BYN 224 Гэтага ўжо няма. 2016. Папера, афорт. 41 × 27 см This does not exist. 2016. Paper, etching. 41 × 27 cm

420 BYN

Born in Minsk, Belarus, in 1992. Studied at the A. K. Glebov Minsk Art College (specialty “Painting”) from 2009 to 2013. Entered Gdansk Academy of Arts (specialty “Graphics”) in 2014. Has been participating in international and national art exhibitions since 2012.

КОШАЛЕВА МАРЫЯ KOSHALEVA, MARYIA

133


КРОТ МІХАІЛ 134

KROT, MIKHAIL

Нарадзіўся ў 1981 годзе ў г. Васілевічы. 2001–2007 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 2008–2011 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі і скульптуры. 2009 год — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года.

Born in Vasilievichy, Belarus, in 1981. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2001 to 2007. Worked at the Artistic Academic Studios in Painting, Drawing and Sculpture from 2008 to 2011. Member of the Belarusian Union of Artists (youth section) since 2009. Has been participating in international and national art exhibitions since 2000.

225

226

227

Заход сонца ў заліве. 2016. Палатно, алей. 70 × 71 см Sunset in the Bay. 2016. Oil on canvas. 70 × 71 cm

Ціхі вечар. 2016. Палатно, алей. 50 × 95 см Still Evening. 2016. Oil on canvas. 50 × 95 cm

На беразе Котарскага заліва. 2016. Палатно, алей. 80 × 100 см On the Shore of the Bay of Kotor. 2016. Oil on canvas. 80 × 100 cm

1 708 BYN

1 540 BYN

2 800 BYN


Нарадзіўся ў 1986 годзе ў г. Мінску. 2003–2007 гг. — навучанне ў Мінскім дзяржаўным мастацкім каледжы імя А. К. Глебава. Удзельнік міжнародных і рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2005 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1986. Studied at A.K. Glebov Minsk State Art College from 2003 to 2007. Has been participating in international and national art exhibitions since 2005. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

КУДЗІН ЗАХАР KUDZIN, ZAKHAR

228

229

Метро (Subway) Left Eye Painting. 2016. Палатно, алей. 243 × 570 см Subway. Left Eye Painting. 2016. Oil on canvas. 243 × 570 cm

Бульдозер (Bulldozer) Left Eye Painting. 2015. Палатно, алей, акрыл, эмаль. 250 × 500 см Bulldozer. Left Eye Painting. 2015. Oil on canvas. 250 × 500 cm

38 781 BYN

31 921 BYN

135


КОМЛЕЎ ДЗМІТРЫЙ 136

KOMLEU, DZMITRY

Нарадзіўся ў 1988 годзе ў г. Мінску. 2007–2013 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2006 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1988. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2007 to 2013. Has been participating in national art exhibitions since 2006.

230

231

232

Паляванне. 2015. Метал, зварка. 62 × 45 × 20 см Hunting. 2015. Metal, welding. 62 × 45 × 20 cm

Lady Afrika. 2014. Дрэва, метал, зварка. 40 × 20 × 20 см Lady Afrika. 2014. Wood, metal, welding. 40 × 20 × 20 cm

Тукан. 2016. Дрэва, камень. 70 × 20 × 20 см Toucan. 2016. Wood, stone. 70 × 20 × 20 cm

1 540 BYN

2 800 BYN

2 380 BYN


Нарадзілася ў 1992 годзе ў г. Мінску. 2010 год — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, спецыяльнасць «Рэстаўратар-мастак»). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2005 года.

ЛАВЕЦКАЯ ПАЛІНА

Born in Minsk, Belarus in 1992. Entered the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) in 2010. Has been participating in international and national art exhibitions since 2005.

LAVETSKAYA, PALINA

233 Трыскель. Трыпціх. 2016. Палатно, алей. 65,5 × 196,5 см Triskel. Triptych. 2016. Oil on canvas. 65,5 × 196,5 cm

1 400 BYN

137


ЛЯВОНАЎ ПАВЕЛ 138

LIAVONAU, PAVEL

Нарадзіўся ў 1976 годзе ў г. Паставы. 2001 год — скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Удзельнік і пераможца рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў і мастацкіх выставак. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Pastavy, Belarus, in 1976. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts in 2001. Member of Belarusian Union of Artists. Prize winner of the Presidential Talented Youth Support Foundation. Participant and winner of international and national competitions and exhibitions. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

234

235

Ялец. 2015. Бронза. 25 × 20 × 10 см Common Dace. 2015. Bronze. 25 × 20 × 10 cm

Зімні ёрш. З серыі «Рыбы». 2016. Бронза, мармур. 30 × 20 × 20 см Winter Ruffe. From the series “Fish”. 2015. Bronze, marble. 30 × 20 × 20 сm

3 500 BYN

1 680 BYN


Нарадзіўся ў 1979 годзе ў г. Мінску. 1999–2005 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года.

236 Origami glass. 2016. Змешаная тэхніка. 1050 × 550 × 550 см Origami Glass. 2016. Mixed media painting technique. 1050 × 550 × 550 cm

3 640 BYN

Born in Minsk, Belarus, in 1979. Has been studying at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 1999 to 2005. Has been participating in national and international art exhibitions since 2002.

ЛОСІК АЛЯКСЕЙ LOSIK, ALIAKSEI

139


ЛЯШУК КІРЫЛ 140

LIASHUK, KIRYL

Нарадзіўся ў 1977 годзе ў г. Брэсце. Скончыў Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна. Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 1998 года.

Born in Brest, Belarus in 1977. Graduated from the A.S. Pushkin Brest State University. Has been participating in national art exhibitions since 1998.

237

238

239

Адлюстраванне месяца. 2016. Дошка, акрыл. 110 × 89 см Moon Reflection. 2016. Acrylic on board. 110 × 89 cm

Пакінутыя вёскі. 2013. Дошка, змешаная тэхніка. 102 × 80 см Abandoned Villages. 2013. Board, mixed media painting technique. 102 × 80 cm

2 800 BYN

2 800 BYN

Адам і Ева, або Калі адлятаюць птушкі. 2015. Дошка, змешаная тэхніка. 114 × 100 см Adam and Eve, or When the Birds Fly Away. 2015. Board, mixed media painting technique. 114 × 100 cm

2 800 BYN


Нарадзілася ў 1987 годзе ў г. Жодзіна. 2006–2011 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (факультэт дызайну і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва). З 2015 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2007 года.

Born in Zhodina, Belarus, in 1987. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Faculty of Design and Decorative Art) from 2006 to 2011. Member of the Belarusian Union of Artists (youth section) since 2015. Has been participating in national and international art exhibitions since 2007.

240

241

Грушы. 2013. Палатно, акрыл, жывапіс. 60 × 30 см Pears. 2013. Acrylic on canvas. 60 × 30 cm

Чаяванне. 2013. Палатно, акрыл, жывапіс. 40 × 50 см Tea Party. 2013. Acrylic on canvas. 40 × 50 cm

700 BYN

700 BYN

МАРДВАНЮК ЮЛІЯ MARDVANIUK, YULIYA

141


МАРОЗ МАРЫНА 142

MAROZ, MARYNA

Нарадзілася ў 1984 годзе ў г. Мінску. 2002–2008 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1984. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2002 to 2008. Member of the Belarusian Union of Artists since 2008. Has been participating in national and international art exhibitions since 2000.

242

243

244

Схаваныя кнігі. 2016. Афорт, мецца-тынта. D ― 14 см Hidden Books. 2016. Etching, mezzotint. D – 14 cm

Апусканне. 2016. Афорт, мецца-тынта. D ― 14 см Immersion. 2016. Etching, mezzotint. D – 14 cm

Схаваны вінаград. 2016. Афорт, мецца-тынта. D ― 14 см Hidden Grapes. 2016. Etching, mezzotint. D – 14 cm

322 BYN

322 BYN

322 BYN


Нарадзілася ў 1977 годзе ў пас. Княжыцы Магілёўскай вобласці. 1995–1999 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1999 года.

Born in v. Knyazhytsy, Mahiliou region, Belarus, in 1977. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Decorative Art) from 1995 to 1999. Has been participating in national and international exhibitions since 1999.

МАРОЗАВА ЖАННА MAROZAVA, ZHANNA

245

246

247

Ладдзя. 2016. Шкло, фьюзінг, змешаная тэхніка. 40 × 55 см Longship. 2016. Glass, fusing, mixed media painting technique. 40 × 55 cm

Зерне. 2016. Шкло, фьюзінг, змешаная тэхніка. 45 × 15 см Grain. 2016. Glass, fusing, mixed media painting technique. 45 × 15 cm

2 100 BYN

1 680 BYN

Папараць-кветка. 2016. Шкло, фьюзінг, змешаная тэхніка. 35 × 20 см «Paparats-kvetka» (Fern Flower). 2016. Glass, fusing, mixed media painting technique. 35 × 20 cm

1 680 BYN

143


МАЛАХАЎ ВАЛЕРЫЙ 144

MALAKHAU, VALERY

Нарадзіўся ў 1976 годзе ў г. Салігорску. 2000–2007 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2003 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Saligorsk, Belarus, in 1976. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2000 to 2007. Member of the Belarusian Union of Artists since 2014. Has been participating in international and national exhibitions since 2003. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

248

249

250

Баксёр. 2015. Дрэва. 120 × 60 см Boxer. 2015. Wood. 120 × 60 cm

Чэрап. 2014. Дрэва, метал. 60 × 110 см Skull. 2014. Wood, metal. 60 × 110 cm

Смага. 2016. Дрэва, метал. H ― 60 см Thirst. 2016. Wood, metal. H ― 60 сm.

3 500 BYN

1 750 BYN

2 100 BYN


Нарадзіўся ў 1988 годзе. 2009–2014 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (факультэт дызайну і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2009 года.

МАЛАТКОЎ ПАВЕЛ

Born in 1988. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Faculty of Design and Decorative Art) from 2009 to 2014. Has been participating in national art exhibitions since 2009.

MALATKOU, PAVEL

251

252

253

Кветка. 2014. Сталь, металапластык. H ― 60 см Flower. 2014 Steel, repoussage. H – 60 cm

Нацюрморт. 2014. Сталь, металапластык. 50 × 70 см Still Life. 2014 Steel, repoussage. 50 × 70 cm

Варона. 2015. Сталь, металапластык, дэкаратыўнае пакрыццё. H ― 30 см Crow. 2015 Steel, repoussage, decorative coating. H – 30 cm

8 400 BYN

4 200 BYN

2 800 BYN

145


МАСЛЕНІКАЎ ПАВЕЛ 146

MASLENIKAU, PAVEL

Нарадзіўся ў 1983 годзе ў г. Мінску. 2002–2008 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра станковага жывапісу). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1999 года. З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1983. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) from 2002 to 2008. Has been participating in international and national exhibitions since 1999. Member of the Belarusian Union of Artists since 2008. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

254

255

Паводка на Бярэзіне. 2016. Палатно, алей. 70 × 90 см Flood on the Berezina. 2016. Oil on canvas. 70 × 90 cm

Студзеньскае сонца. 2016. Палатно, алей. 90 × 120 см January Sun. 2016. Oil on canvas. 90 × 120 cm

4 200 BYN

5 600 BYN


Нарадзілася ў 1984 годзе ў г. Мінску. 2008 год — скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (кафедра графікі). З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1984. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) in 2008. Member of the Belarusian Union of Artists (the Graphic Section) since 2008. Scholarship holder of the Presidential Talented Youth Support Foundation. Has been participating in international and national exhibitions since 2002. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

МАЦУРА ЮЛІЯ MATSURA, YULIYA

256

257

258

Вясеннія перліны. 2016. Палатно, алей, акрыл. 80 × 90 см Spring Pearls. 2016. Oil and acrylic on canvas. 80 × 90 cm

Каштанавая мазаіка. 2016. Палатно, алей, акрыл. 80 × 90 см Chestnut Mosaic. 2016. Oil and acrylic on canvas. 80 × 90 cm

Чарнічнае чаяванне. 2016. Палатно, алей, акрыл. 80 × 90 см Bilberry Tea. 2016. Oil and acrylic on canvas. 80 × 90 cm

3 640 BYN

3 640 BYN

3 640 BYN

147


МІРОНЧЫК ЛАЙМА 148

MIRONСHYK, LAIME

Нарадзілася ў 1984 годзе. 2008–2014 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2009 года.

Born in 1984. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2008 to 2014. Has been participating in national art exhibitions since 2009.

259

260

261

Трыумвірат. 2013. Зварны метал. 30 × 40 см Triumvirate. 2013. Welded metal. 30 × 40 cm

Андрагін. 2014. Сілумін, ліццё. H ― 45 см Androgen. 2014. Silumin casting. H – 45 cm

2 100 BYN

Воўк. 2013. Шамот, глазура. H ― 30 см Wolf. 2013. Chamotte, glaze. H ― 30 cm

2 100 BYN

700 BYN


Нарадзіўся ў 1986 годзе ў г. п. Парычы, Гомельская вобласць. 2006–2013 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). 2011 год — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. З 2014 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2005 года.

Born in Parychy, Gomel region, Belarus, in 1986. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2006 to 2013. Scholarship holder of the Foundation of the President of the Republic of Belarus for Talented Youth Support in 2011. Member of the Belarusian Union of Artists since 2014. Has been participating in international and national art exhibitions since 2005.

МЯДЗВЕДЗЕЎ АРЦЁМ MIADZVEDZEU, ARTSIOM

262

263

264

Дом. 2015. Палімер, дрэва. 25 × 17 × 12 см House. 2016. Polymer, wood. 25 × 17 × 12 cm

Тленны палон. 2016. Ясень, медзь, ракушачнік. 60 × 46 × 45,5 см Decay Captivity. 2016. Ash, copper, shell. 60 × 46 × 45,5 cm

Абаронца. 2015. Бронза, граніт. 39 × 33 × 15 см Defender. 2015. Bronze, granite. 39 × 33 × 15 cm

1 470 BYN

8 820 BYN

8 820 BYN

149


МЯСНІКОВА КАЦЯРЫНА 150

Нарадзiлася ў 1981 годзе ў г. Полацку. У 2004 годзе скончыла Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава (мастацка-графічны факультэт). З 2014 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2005 года.

MIASNIKOVA, KATSIARYNA

265 За плотам. 2015. Наждачная папера, пастэль. 28 × 46 см Behind the Fence. 2015. Flint-paper, pastel. 28 × 46 cm

700 BYN

Born in Polatsk, Belarus, in 1981. Graduated from the P. M. Masherau Vitebsk State University (The Faculty of Art and Graphics) in 2004. Member of the Belarusian Union of Artists since 2014. Has been participating in national and international art exhibitions since 2005.


Нарадзіўся ў 1977 годзе ў г. Барысаве. Першыя крокі ў мастацтве — пры Народнай студыі выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў ГПК імя М. Горкага, г. Барысаў. Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2015 года.

Born in Barysau, Belarus in1977. First steps in art — at the People's studio of arts and crafts in Barysau. Has been participating in art exhibitions since 2015.

266 Белка і Стрэлка ў Раі. З серыі «Сусвет складаецца з гісторый, не з атамаў». 2015. Палатно, алей. 200 × 120 см Belka and Strelka in Paradise. From the series "The universe is made up of stories, not of atoms". 2015. Oil on canvas. 200 × 120 cm

8 400 BYN

НАВАСЛАЎСКІ ВЯЧАСЛАЎ NAVASLAUSKI, VIACHASLAU

151


НІЧЫПАРУК АНТОН 152

NICHYPARUK, ANTON

Нарадзіўся ў 1989 годзе . 2009–2015 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). Стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2009 года.

Born in 1989. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2009 to 2015. Scholarship holder of the Foundation of the President of the Republic of Belarus for Talented Youth Support. Has been participating in national art exhibitions since 2009.

267

268

Самародак. Жаночы род. 2015. Пластык. 40 × 40 × 29 см Nugget. Female. 2015. Plastic. 40 × 40 × 29 cm

Самародак. Мужчынскі род. 2015. Пластык. 40 × 40 × 34 см Nugget. Male. 2015. Plastic. 40 × 40 × 34 cm

1 680 BYN

1 680 BYN


Нарадзілася ў 1987 годзе ў г. Мінску. 2003–2007 гг. — навучанне ў Мінскім дзяржаўным мастацкім вучылішчы А. К. Глебава. 2004 год — лаўрэат і стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. 2007–2012 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. 2012 год — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў».

Born in Minsk, Belarus, in 1987. Studied at the A. K. Glebov Minsk Art College from 2003 to 2007. Scholarship holder of the Foundation of the President of the Republic of Belarus for Talented Youth Support in 2004. Studied at the M. Tank Belarusian State Pedagogical University from 2007 to 2012. Member of the Belarusian Union of Artists since 2012.

НАВІЦКАЯ КАЦЯРЫНА NAVITSKAYA, KATSIARYNA

269

270

271

Адзінота, якая прасочваецца праз вокны душы. 2014. Бронза, граніт, ліццё. 31 × 27 см Loneliness Penetrating the Windows of the Soul. 2014. Bronze, granite, cast. 31 × 27 cm

Калаўрот. 2014. Сілумін, граніт. 38 × 14 см Distaff. 2014. Silumin, granite. 38 × 14 cm

«Я ведаю — гэта непазбежна, але я чалавек і таму баюся…» 2014. Сілумін, граніт, ліццё. 22 × 19 см “I know — it is inevitable, but I'm a man and so I'm afraid ...” 2014. Silumin, granite, cast. 22 × 19 cm

8 400 BYN

2 800 BYN

4 200 BYN

153


НЕСЦЯРОВІЧ АЛЕСЬ 154

NESTSIAROVICH, ALES

Нарадзіўся ў 1990 годзе ў г. Беразіно. З 2012 года — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2013 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Berazino, Belarus, in 1990. Has been studying at the Belarusian State Academy of Arts since 2012. Has been participating in national exhibitions since 2013. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

272

273

Лемі Кілмістэр. 2016. Ляўкас, алей. 21 × 65 см Lemmy Kilmister. 2016. Levkas, oil. 21 × 65 cm

Бітламанія. Yesterday. 2016. Ляўкас, алей. 40 × 50 см Beatlemania. Yesterday. 2016. Levkas, oil. 40 × 50 cm

1 400 BYN

840 BYN


Нарадзілася ў 1986 годзе ў г. Баранавічы. 2004–2010 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). 2001, 2003, 2004 гг. — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2004 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Baranavichy, Belarus, in 1986. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2004 to 2010. Scholarship holder of the Talented Youth Support Foundation in 2001, 2003, 2004. Has been participating in international and national art exhibitions since 2004. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

274

275

Рэльефы. З серыі «Маё жыццё». 2015. Бронза, дуб. 3 — 40 × 25 см Reliefs. From the series “My Life”. 2015. Bronze, oak. 3 — 40 × 25 cm

Ноч. 2014. Мармур. 40 × 15 × 43 см Night. 2014. Marble. 40 × 15 × 43 cm

3 500 BYN (за адну работу)

4 200 BYN

ОРСІК ВОЛЬГА ORSIK, VOLHA

155


НОВІКАВА ЮЛІЯ 156

NOVIKAVA, YULIYA

Нарадзілася ў 1985 годзе ў г. Мінску. 2003–2008 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графічнага дызайну). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2005 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1985. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphic Design) from 2003 to 2008. Has been participating in national and international art exhibitions since 2005.

276

277

278

Паветра ў прасторы. 2014. ДВП, акрыл, тэмпера. 59 × 69 см The Air in the Space. 2014. Fibreboard, acrylic, tempera. 59 × 69 cm

Нараджэнне св. Ганны. 2015. Палатно, тэмпера. 100 × 120 см Birth of St. Anne. 2015. Tempera on canvas. 100 × 120 cm

Быкі і тыгры. 2014. ДВП, акрыл, тэмпера. 53 × 60 см Bulls and Tigers. 2014. Fibreboard, acrylic, tempera. 53 × 60 cm

224 BYN

336 BYN

196 BYN


Нарадзіўся ў 1983 годзе ў г. Гомелі. 2001–2007 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1997 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Gomel, Belarus, in 1983. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2001 to 2007. Member of the Belarusian Union of Artists since 2008. Has been participating in national and international exhibitions since 1997. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

ОТЧЫК ГЛЕБ OTCHYK, HLEB

279

280

281

Паралелі бясконцасці. 2014. Палатно, алей. 100 × 120 см Parallels of Infinity. 2014. Oil on canvas. 100 × 120 cm

Хатні нацюрморт. 2015. Палатно, змешаная тэхніка. 100 × 120 см Home Still Life. 2015. Oil on canvas, mixed media painting technique. 100 × 120 cm

3 360 BYN

3 360 BYN

Сельскі нацюрморт. 2015. Палатно, змешаная тэхніка. 100 × 120 см Countryside Still Life. 2015. Oil on canvas, mixed media painting technique. 100 × 120 cm

3 360 BYN

157


ПАТВОРАВА ТАЦЦЯНА 158

PATVORAVA, TATSIANA

Нарадзілася ў 1982 годзе ў г. Кобрыне. 2003–2008 гг. — навучанне ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна. З 2014 года — сябра грамадскага аб’яднання «Прафесійны саюз мастакоў Расіі». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2008 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Kobrin, Belarus, in 1982. Studied at A. S. Pushkin Brest State University from 2003 to 2008. Member of the Artists Trade Union of Russia since 2014. Has been participating in international and national art exhibitions since 2008. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

282

283

284

Каля краю пшанічнага поля. З серыі «Лета. Травы. Цішыня». 2015. Палатно, алей. 100 × 60 см At the Edge of a Wheat Field. From the series “Summer. Herbs. Silence”. 2015. Oil on canvas. 100 × 60 cm

На градцы. З серыі «Лета. Травы. Цішыня». 2015. Палатно, алей. 100 × 50 см On a Garden Bed. From the series “Summer. Herbs. Silence”. 2015. Oil on canvas. 100 × 50 cm

Вялікі сон маленькай лодкі. 2016. Палатно, алей. 100 × 60 см Big Dream of a Small Boat. 2016. Oil on canvas. 100 × 60 cm

3 080 BYN

3 080 BYN

3 080 BYN


Нарадзілася ў 1991 годзе ў г. Мінску. 2010–2016 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. 2014–2015 гг. — навучанне ў Інстытуце дызайну і дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва ў г. Санкт-Пецярбургу. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2010 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1991. Studied at the Belarusian State Academy of Art and Culture from 2010 to 2016. Studied at the Institute of Design and Applied arts in St. Petersburg from 2014 to 2015. Has been participating in international and national art exhibitions since 2010.

285

286

Мая прастора. 2015. Роспіс па льне. 60 × 80 см My Space. 2015. Painting on linen. 60 × 80 cm

Выхад. 2014. Палатно, акрыл. 70 × 90 см Exit. 2014. Acrylic on canvas. 70 × 90 cm

1 400 BYN

1 400 BYN

ПАРМОН АЛЯКСАНДРА PARMON, ALIAKSANDRA

159


ПЕЎНЕЎ ЮРЫЙ 160

PEUNEU, YURY

Нарадзiўся ў 1979 годзе ў в. Каменка. 1998–2004 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэмiі мастацтваў (кафедра графiкі). 2004–2005 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі і скульптуры. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2001 года.

Born in Kamenka, Belarus, in 1979. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 1998 to 2004. Worked in the Artistic Academic Studios in Painting, Drawing and Sculpture from 2004 to 2005. Has been participating in international and national art exhibitions since 2001.

287

288

289

Анатомiя зерня. 2016. Дрэва, тканiна, нiтка. 360 × 180 см The Anatomy of Grain. 2016. Wood, fabric, thread. 360 × 180 cm (праект створаны ў сааўтарстве з Паўлам Ксяндзовым)

Маё сонца. 2016. Дрэва, бронза. 70 × 45 см My Sun. 2016. Wood, bronze. 70 × 45 cm

Iнтарэс. 2016. Дрэва, полiэфiрная смала, метал. 60 × 45 см Interest. 2016. Wood, polyester resin. 60 × 45 cm

2 800 BYN

2 800 BYN

7 000 BYN


Нарадзіўся ў 1992 годзе ў г. Мінску. З 2012 года — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2014 года.

Born in Minsk, Belarus in 1992. Entered the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) in 2012. Has been participating in national art exhibitions since 2014.

290

291

Vincent. 2015. Гіпс. H — 50 см Vincent. 2015. Plaster. H – 50 cm

Слёзы. 2016. Пластык. 80 × 50 × 50 см Tears. 2016. Plastic. 80 × 50 × 50 cm

420 BYN

700 BYN

ПАНІН ЦІМАФЕЙ PANIN, TSIMAFEI

161


ПЯТКЕВІЧ АНДРЭЙ 162

PIATKEVICH, ANDREI

Нарадзіўся ў 1976 годзе ў г. Верхнядзвінску. 1994–2000 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1995 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Verkhniadzvinsk, Belarus, in 1976. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 1994 to 2000. Member of the Belarusian Union of Artists since 2003. Has been participating in national and international exhibitions since 1995. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

293

294

295

Хваляванне. 2016. Палатно, акрыл. 150 × 120 см Excitement. 2016. Acrylic on canvas. 150 × 120 cm

Тарэадор. 2013. Палатно, акрыл. 120 × 120 см Bullfighter. 2013. Acrylic on canvas. 120 × 120 cm

Ева, або Забойчы выбар. 2015. Палатно, акрыл. 80 × 120 см Eve or Killing Choice. 2015. Acrylic on canvas. 80 × 120 cm

8 400 BYN

7 700 BYN

7 000 BYN


Нарадзілася ў 1987 годзе ў г. Мінску. 2008–2009 гг. – вучоба ў Оклендскім тэхналагічным універсітэце (Новая Зеландыя), аддзяленне выяўленчага мастацтва. 2010–2013 гг. – закончыла Інстытут Марангоні ў Лондане (з адзнакай), атрымала ступень бакалаўра. 2014 год – Лондан, каледж камунікацый, аспірантура. З 2007 года прымае ўдзел у нацыянальных і міжнародных выстаўках. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus 1987. 2008–2009 – Auckland University of Technology, New Zealand, BA Visual Arts. 2010–2013 – Istituto Marangoni, London, BA (Hons). 2014 – London College of Communication, Postgraduate Diploma in Photography Portfolio Development (Distinction) Since 2007 has participated in national and international exhibitions. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

ПЕФЦІЕВА ГАННА

298

297

298

Без назвы. 2016. Лічбавы друк. 150 × 112 см Untitled. 2016. Digital print. 150 × 112 cm

Без назвы. 2016. Лічбавы друк. 150 × 103 см Untitled. 2016. Digital print. 150 × 103 cm

Без назвы. 2016. Лічбавы друк. 150 × 115 см Untitled. 2016. Digital print. 150 × 115 cm

2 000 BYN

2 000 BYN

2 000 BYN

PEFTIEVA, HANNA

163


ПЕТУШКОВА СВЯТЛАНА 164

PETUSHKOVA, SVIATLANA

Нарадзілася ў 1990 годзе ў г. Мінску. 2009–2015 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года.

Born in Minsk, Belarus in 1990. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2009 to 2015. Has been participating in international and national art exhibitions since 2002.

299

300

301

Сталасць–6. 2015. Афорт. 80 × 60 см Maturity–6. 2015. Etching. 80 × 60 cm

Сэлфi. 2015. Літаграфія. 80 × 60 см Selfie. 2015. Lithography. 80 × 60 cm

Сталасць–4. 2015. Афорт. 80 × 60 см Maturity–4. 2015. Etching. 80 × 60 cm

1 400 BYN

1 400 BYN

1 400 BYN


Нарадзілася ў 1982 годзе ў г. Мінску. 2000–2006 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). 2006–2007 гг. — стажыроўка ў Акадэміі мастацтваў (Мюнстэр, Германія). 2007 год — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі і скульптуры. З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1982. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2000 to 2006. Undertook an internship at the Art Academy (Munster, Germany) from 2006 to 2007. Worked in the Artistic Academic Studios in Painting, Drawing and Sculpture in 2007. Member of the Belarusian Union of Artists since 2008. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

302

303

304

Матыль. 2015. Афорт. 40 × 50 см Butterfly. 2015. Etching. 40 × 50 cm

Тэатр. 2015. Афорт. 40 × 50 см Theatre. 2015. Etching. 40 × 50 cm

Гульня ў паперкі. 2015. Афорт. 40 × 50 см Playing with Paper. 2015. Etching. 40 × 50 cm

700 BYN

700 BYN

700 BYN

ПІСКУН САФІЯ PISKUN, SAFIYA

165


ПАЛЯШЧУК МАКСІМ 166

PALIASHCHUK, MAKSIM

Нарадзіўся ў 1987 годзе ў г. Слуцку. 2004–2008 гг. — навучанне ў Мінскім дзяржаўным мастацкім каледжы імя А. К. Глебава. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2006 года.

Born in Slutsk, Belarus, in 1987. Studied at the A. K. Glebov Minsk State Art College from 2004 to 2008. Has been participating in national art exhibitions since 2006.

305

306

307

Амальгама цябе. 2016. Бронза, жалеза, ліццё. 70 × 60 см The Amalgam of You. 2016. Bronze, iron, castings. 70 × 60 cm

Дон Джавані. 2016. Бронза, мармур, ліццё. 30 × 27 см Don Giovanni. 2016. Bronze, marble, casting. 30 × 27 cm

Божы Бык. 2016. Бронза, граніт, ліццё. 40 × 30 см The Bull of God. 2016. Bronze, granite, casting. 40 × 30 cm

4 200 BYN

2 800 BYN

2 800 BYN


ПРАСТАК АЛІНА

Нарадзілася ў 1992 годзе ў г. Мінску. З 2011 года — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скультуры). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2013 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1992. Entered the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) in 2011. Has been participating in international and national art exhibitions since 2013.

308

309

310

З серыі работ «Дзяўчаты»–1. 2015. Каляровая лінагравюра. 42 × 60 см From the series “Girls”–1. 2015 Colour linocut. 42 × 60 cm

З серыі работ «Дзяўчаты»–2. 2015. Каляровая лінагравюра. 42 × 30 см From the series “Girls”–2. 2015 Colour linocut. 42 × 30 cm

З серыі работ «Дзяўчаты»–3. 2015. Каляровая лінагравюра. 42 × 60 см From the series “Girls”–3. 2015 Colour linocut. 42 × 60 cm

1 120 BY

560 BYN

1 120 BY

PRASTAK, ALINA

167


ПЯШКУН ВАСІЛЬ 168

PIASHKUN, VASIL

Нарадзіўся ў 1978 годзе ў г. Гомелі. 2005 г. — скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. З 2005 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». 2008 год — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы теланавітай моладзі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак з 2000 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Gomel, Belarus, in 1978. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts in 2005. Member of the Belarusian Union of Artists since 2005. Won the scholarship of the Presidential Talented Youth Support Foundation (Belarus) in 2008. Has been participating in national and international exhibitions since 2000. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

311

312

313

Нацюрморт у бірузовых танах. 2015. Палатно, алей. 140 × 100 см Still Life in Turquoise Colours. 2015. Oil on canvas. 140 × 100 cm

Будзе дождж. 2015. Палатно, алей. 80 × 140 см It Will Rain. 2015. Oil on canvas. 80 × 140 cm

Бабіна лета. 2015. Палатно, алей. 120 × 120 см Indian Summer. 2015. Oil on canvas. 120 × 120 cm

8 400 BYN

9 800 BYN

8 400 BYN


Нарадзілася ў 1985 годзе ў г. Мінску. 1999–2004 гг. — навучанне ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна. 2008–2009 гг. — навучанне ў Вышэйшай школе мастацтваў у г. Вайсензее (Германія). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2003 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1985. Studied at the A.S.Pushkin Brest State University from 1999 to 2004. Studied at the Higher School of Art in Weissensee (Berlin) in 2008-2009. Has been participating in national and international exhibitions since 2003. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

314

315

316

Вячэрняя скура дамоў. 2016. Палатно, алей. 114 × 60 см Evening Leather of the Houses. 2016. Oil on canvas. 114 × 60 cm

Астравок восені. 2015 Палатно, алей. 50 × 40 см Autumn Islet. 2015. Oil on canvas. 50 × 40 cm

Я бачу лёгкасць. 2016. Палатно, алей. 65 × 65 см I See Lightness. 2016. Oil on canvas. 65 × 65 cm

1 960 BYN

770 BYN

1 120 BYN

РАДЗЬКО МАРЫЯ RADZKO, MARYIA

169


РАДНІКІНА ВОЛЬГА 170

RADNIKINA, VOLHA

Нарадзілася ў 1976 годзе ў г. Мінску. У 2000 годзе скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (кафедра касцюма і тэкстылю). 1999 год — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. З 2005 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1998 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1976. Graduated from the Belarusian State Academy of Arts (Department of Costume and Textiles) in 2000. Scholarship holder of the Talented Youth Support Foundation in 1999. Member of the Belarusian Union of Artists since 2005. Has been participating in international and national art exhibitions since 1998.

317

318

319

Я шукаю. 2015. Палатно, акрыл. 70 × 100 см I am looking for. 2015. Acrylic on canvas. 70 × 100 cm

Матылі ды кветкі. 2015. Палатно, акрыл. 80 × 80 см Butterflies and Flowers. 2015. Acrylic on canvas. 80 × 80 cm

Шпацыр. 2015. Палатно, акрыл. 60 × 90 см Stroll. 2015. Acrylic on canvas. 60 × 90 cm

2 800 BYN

2 100 BYN

1 680 BYN


Нарадзіўся ў 1976 годзе ў г. Гродне. 2002 год — скончыў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (факультэт мастацтваў). 2002–2003 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). 2004–2007 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі і скульптуры. З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2000 года.

Born in Hrodna, Belarus, in 1976. Graduated from the Yanka Kupala Hrodna State University (Arts Faculty) in 2002. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2002 to 2003. Worked at the Artistic academic workshops in painting, drawing and sculpture from 2004 to 2007. Member of the Belarusian Union of Artists since 2008. Has been participating in international and national art exhibitions since 2000.

РУСАЧАК ІВАН RUSACHAK, ІVAN

320

321

322

Шафа. 2014. Палатно, алей. 200 × 150 см Wardrobe. 2014. Oil on canvas. 200 × 150 cm

Сцішыўшы подых. 2016. Палатно, алей. 102 × 102 см Holding Breath. 2016. Oil on canvas. 102 × 102 cm

Маска. 2014. Палатно, алей. 200 × 150 см Mask. 2014. Oil on canvas. 200 × 150 cm

5 600 BYN

3 500 BYN

5 600 BYN

171


САРЫЧАЎ МАКСІМ 172

SARYCHAU, MAKSIM

Нарадзіўся ў 1987 годзе ў г. Мінску. 2004–2009 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2012 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1987. Studied at the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics from 2004 to 2009. Has been participating in international and national art exhibitions since 2012.

323

324

325

Здароў, зброя!–4. 2014. Фатаграфія. Пігментны друк на архіўнай паперы. 40 × 60 см Hello to Arms-4. 2014. Photo. Pigment print on archival paper. 40 × 60 cm

Здароў, зброя!–1. 2014. Фатаграфія. Пігментны друк на архіўнай паперы. 40 × 60 см Hello to Arms-1. 2014. Photo. Pigment print on archival paper. 40 × 60 cm

Здароў, зброя!–4. 2014. Фатаграфія. Пігментны друк на архіўнай паперы. 40 × 60 см Hello to Arms-4. 2014. Photo. Pigment print on archival paper. 40 × 60 cm

1 750 BYN

1 750 BYN

1 750 BYN


Нарадзілася ў 1985 годзе ў г. Легніца, Польшча. 2005–2011 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2014 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2005 года.

Born in Legnica, Poland, in 1985. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2005 to 2011. Member of the Belarusian Union of Artists (youth section) since 2014. Has been participating in international and national art exhibitions since 2005.

САВІЧ ВОЛЬГА SAVICH, VOLHA

326

327

Зорныя войны–1. 2016. Пластыкрыт. 57 × 19 × 13 см Star Wars-1. 2016. Acrylic plaster. 57 × 19 × 13 cm

Лавец матылькоў. Трыпціх. 2015. Папера, аловак, гелевая асадка, акрыл. 60 × 150 см Butterfly Catcher. Triptych. 2015. Paper, pencil, gel pen, acrylic. 60 × 150 cm

2 520 BYN

1 400 BYN

173


САКАЛОЎ АЛЯКСАНДР 174

Нарадзіўся ў 1989 годзе. 2008–2014 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2007 года.

SAKALOU, ALIAKSANDR

Born in 1989. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2008 to 2014. Member of the Belarusian Union of Artists. Has been participating in national art exhibitions since 2007.

328

329

330

Малітва. 2015. Бронза, граніт. 30 × 7 × 7 см Prayer. 2015. Bronze, granite. 30 × 7 × 7 cm

Сэрца. 2015. Бронза, барвовая паціна, граніт. 17 × 10 × 8 см Heart. 2015. Bronze, purple patina granite. 17 × 10 × 8 cm

Унутраная прастора. 2015. Бронза, чорная паціна, граніт. 33 × 19 × 10 см Inner Space. 2015. Bronze, black patina, granite. 33 × 19 × 10 cm

336 BYN

1 876 BYN

2 100 BYN


Нарадзіўся ў 1980 годзе ў г. Мінску. 1999–2004 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце (факультэт філасофіі і сацыяльных навук). Дэбютная выстаўка.

САРОКІН ЮРЫЙ

Born in Minsk, Belarus, in 1980. Studied at the Belarusian State University (Faculty of Philosophy and Social Sciences) from 1999 to 2004 Debut.

SAROKIN, YURY

331 КандэляBLR. 2016. Метал, зварка. 45 × 15 × 10 см KandeliaBLR. 2016. Metal, welding. 45 × 15 × 10 cm

700 BYN

175


САКАЛОЎСКІ УЛАДЗІМІР 176

SAKALOUSKI, ULADZIMIR

Нарадзіўся ў 1984 годзе ў г. Барысаве. 2004–2009 гг. — навучанне ў Мінскім дзяржаўным мастацкім каледжы імя А. К. Глебава. 2014 год — навучанне ва Універсітэце імя М. Каперніка ў г. Торуні, Польшча.

Born in Barysau, Belarus, in 1984. Studied at the A. K. Glebov Minsk State Art College from 2004 to 2009. Entered the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland.

332

333

334

Чалавек-вайна. 2016. Палатно, алей. 64 × 56,5 см The War Man. 2016. Oil on canvas. 64 × 56,5 cm

Сонечны дзень. 2016. Палатно, алей. 140 × 150 см Sunny Day. 2016. Oil on canvas. 140 × 150 cm

Горад. 2016. Палатно, алей. 150 × 150 см City. 2016. Oil on canvas. 150 × 150 cm

5 600 BYN

14 000 BYN

14 000 BYN


Нарадзіўся ў 1980 годзе ў г. Мінску. 1999–2004 гг. — навучане ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2007 года — сябра міжнароднага аб’яднання мастакоў «Сонечны квадрат» (Масква). З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1999 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1980. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 1999 to 2004. Member of Solnechny Kvadrat International Artistic Group (Moscow) since 2007. Member of the Belarusian Union of Artists since 2008. Has been participating in international and national exhibitions since 1999. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

СЕМІЛЕТАЎ ІВАН SEMILETAU, IVAN

335

336

337

Прывід возера. 2016. Палатно, алей. 120 × 150 см Lake Ghost. 2016. Oil on canvas. 120 × 150 cm

Блукаючыя думкі. Прысвячаецца 15-й сімфоніі Шастаковіча. 2015. Палатно, алей. 90 × 130 см Wandering Thoughts. Dedicated to the 15th Symphony of Shastakovich. 2015. Oil on canvas. 90 × 130 cm

Фелінолаг. 2016. Палатно, алей. 120 × 150 см Felinologist. 2016. Oil on canvas. 120 × 150 cm

8 400 BYN

5 600 BYN

7 500 BYN

177


СІЛІВОНЧЫК ГАННА 178

SILIVONCHYK, HANNA

Нарадзілася ў 1980 годзе ў г. Гомелі. 1999–2007 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра станковага жывапісу). З 2008 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1999 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Gomel, Belarus, in 1980. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) from 1999 to 2007. Member of the Belarusian Union of Artists since 2008. Has been participating in international and national exhibitions since 1999. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

338

339

340

Адам і рабро Адама. 2015. Тэкстыль. H ― 200 см Adam and Adam's Rib. 2015. Textile. H – 200 cm

Пастка часу. 2016. Палатно, алей. 140 × 120 см Trap of Time. 2016. Oil on canvas. 140 × 120 cm

Сінаптычныя сувязі. 2015. Палатно, алей. 140 × 100 см Synoptic Connections. 2015. Oil on canvas. 140 × 100 cm

2 800 BYN

12 600 BYN

11 200 BYN


Нарадзілася ў 1985 годзе ў г. Дрэздэне. 2009–2013 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2003 года.

Born in Dresden, Germany, in 1985. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2009 to 2013. Has been participating in international and national art exhibitions since 2003.

341

342

Бім. 2014. Папера, аловак. 22 × 39 см Bim. 2014. Pencil on paper. 22 × 39 cm

Сняжынкі. 2014. Папера, аловак. 22 × 39 см Snowflakes. 2014. Pencil on paper. 22 × 39 cm

1 820 BYN

1 820 BYN

343 Рыбак. 2014. Папера, аловак. 22 × 39 см Fisherman. 2014. Pencil on paper. 22 × 39 cm

1 820 BYN

САКАЛОЎСКАЯ АНАСТАСІЯ SAKALOUSKAYA, ANASTASIYA

179


СКАРАБАГАТАЯ АЛЕСЯ 180

SKARABAHATAYA, ALESIA

Нарадзілася ў 1988 годзе ў г. Мінску. 2007–2013 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Дыпламант І ступені Пятых моладзевых Дэльфійскіх гульняў дзяржаў-удзельніц СНД. Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. 2014–2015 гг. — стыпендыят Польскай нацыянальнай камісіі ЮНЕСКА. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2006 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1988. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2007 to 2013. Diploma winner at the 5th Junior Delphic Games of CIS countries. Prize winner of the Presidential Talented Youth Support Foundation. Won the scholarship of the Polish National Commission for UNESCO in 2014. Has been participating in international and national exhibitions since 2006. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

344

345

346

Кахае – не кахае… 2016. Палатно, алей. 140 × 100 см Loves, Loves me not... 2016. Oil on canvas. 140 × 100 cm

Бансай. 2016. Палатно, алей. 175 × 75 см Bonsai. 2016. Oil on canvas. 175 × 75 cm

Інь і ян. Трыпціх. 2016. Палатно, алей. D-40 cм Yin and Yang. Triptych. 2016. Oil on canvas. D-40 cm

25 200 BYN

25 200 BYN

21 000 BYN


Нарадзіўся ў 1981 годзе ў г. Гомелі. 2005–2011 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2003 года.

Born in Gomel, Belarus, in 1981. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2005 to 2011. Has been participating in international and national art exhibitions since 2003.

СЯРГЕЕЎ РУСЛАН SIARHEYEU, RUSLAN

347

348

Зямны архіў. З серыі «Успаміны з мінулага». 2014. Палатно, змешаная тэхніка. 50 × 65 см Earth Archive. From the series “Memories from the past”. 2014. Oil on canvas, mixed media painting technique. 50 × 65 cm

Марынаванне. З серыі «Успаміны з мінулага». 2014. Палатно, змешаная тэхніка. 66 × 100 см Marinating. From the series “Memories from the past”. 2014. Oil on canvas, mixed media painting technique. 66 × 100 cm

3 500 BYN

4 900 BYN

181


СТАСЕВІЧ ТАМАРА 182

STASEVICH, TAMARA

Нарадзілася ў 1983 годзе ў г. Барысаве. 2002–2009 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). З 2010 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2003 года.

Born in Barysau, Belarus, in 1983. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2002 to 2009. Member of the Belarusian Union of Artists since 2010. Has been participating in international and national art exhibitions since 2003.

349

350

351

Вожык у тумане. З серыі «Дробязі жыцця». 2014. Палатно, акрыл. 60 × 45 см Hedgehog in the Fog. From the series “Little things of life”. 2014. Acrylic on canvas. 60 × 45 cm

Трапны стралок. З серыі «Дробязі жыцця». 2013. Палатно, акрыл. 95 × 75 см Accurate Shooter. From the series “Little things of life”. 2013. Acrylic on canvas. 95 × 75 cm

Ягадка мая. З серыі «Дробязі жыцця». 2014. Палатно, акрыл. 55 × 40 см My Berry. From the series “Little things of life”. 2014. Acrylic on canvas. 55 × 40 cm

2 100 BYN

2 800 BYN

1 960 BYN


Нарадзілася ў 1979 годзе ў г. Мінску. 1998–2004 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 2001 і 2003 гг. — дыпламант і стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. 2005 г. — стыпендыя «Свабоднае даследаванне» пры Акадэміі мастацтваў, г. Карара (Італія). З 2007 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2004 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1979. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 1998 to 2004. Diploma and scholarship holder of the Presidential Talented Youth Support Foundation in 2001 and 2003. Won a scholarship of the Academy of Art in Carrara (Italy) in 2005. Member of the Belarusian Union of Artists since 2007. Has been participating in international and national exhibitions since 2004. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

СУМАРАВА КАЦЯРЫНА SUMARAVA, KATSIARYNA

352

353

354

Трансфармацыя памяці. Дыптых: «Атлантыда» (левы бок), «Памяць пра Атлантыду» (правы бок). 2014. Палатно, алей. 120 × 160 см Transformation of Memory. Diptych: “Atlantis” (left side), “Memory of Atlantis” (right side). 2014. Oil on canvas. 120 × 160 cm

Памежны стан. 2014. Палатно, алей. 130 × 150 см Border State. 2014. Oil on canvas. 130 × 150 cm

Горад сонца. 2014. Палатно, алей. 130 × 180 см City of the Sun. 2014. Oil on canvas. 130 × 180 cm

12 600 BYN

14 000 BYN

12 600 BYN

183


СУСТАЎ РАМАН 184

SUSTAU, RAMAN

Нарадзіўся ў 1977 годзе ў г. Мінску. 1995–2001 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). 2001–2005 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі і скульптуры. З 2005 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Мастак-ілюстратар: выдадзена больш за дваццаць кніг. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1995 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1977. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 1995 to 2001. Worked in the Artistic academic workshops in painting, drawing and sculpture from 2001 to 2005. Member of the Belarusian Union of Artists since 2005. Created illustrations for more than 20 books. Has been participating in international and national exhibitions since 1995. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

355

356

357

Arrival (Прыбыццё). Трыпціх. 2015. Каляровая літаграфія. 60 × 80 см Arrival. Triptych. 2015. Colour lithograph. 60 × 80 cm

Wanderer (Вандроўнік). Трыпціх. 2016. Каляровая літаграфія. 60 × 80 см Wanderer. Triptych. 2016. Colour lithograph. 60 × 80 cm

Reactor (Рэактар). Трыпціх. 2016. Каляровая літаграфія. 60 × 80 см Reactor. Triptych. 2016. Colour lithograph. 60 × 80 cm

1 680 BYN

1 680 BYN

1 680 BYN


Нарадзілася ў 1977 годзе ў г. Любані. 1999–2007 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). Мае больш за 10 выдадзеных кніг. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1999 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Liuban, Belarus, in 1977. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 1999 to 2007. Created illustrations for more than 10 books. Has been participating in international and national exhibitions since 1999. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

СУХАВЕРХАВА ЯЎГЕНІЯ SUKHAVERKHAVA, YAUHENIYA

358

359

360

Снежань. 2015. Мецца-тынта, сухая іголка. 30 × 26 см December. 2015. Mezzotint, drypoint. 30 × 26 cm

Гіяцынт. 2015. Мецца-тынта, сухая іголка. 34,5 × 24,5 см Hyacinth. 2015. Mezzotint, drypoint. 34,5 × 24,5 cm

Кубак гарбаты і гранат. 2016. Мецца-тынта, сухая іголка. 27 × 25 см A Glass of Tea and Pomegranate. 2016. Mezzotint, drypoint. 27 × 25 cm

490 BYN

490 BYN

490 BYN

185


186

СЯМАШКА ВОЛЬГА SIAMASHKA, VOLHA

Нарадзілася ў 1982 годзе ў г. Мінску. 2000–2005 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка (факультэт народнай культуры). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2004 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1982. Studied at the M. Tank Belarusian State Pedagogical University (Folk Culture Faculty) from 2000 to 2005. Has been participating in international and national art exhibitions since 2004.

361

362

363

Эга. 2015. Шамот, солі, ручная фармоўка. 50 × 30 см, 20 × 17 см Ego. 2015. Chamotte, salts, hand moulding. 50 × 30 сm, 20 × 17 cm

Пні… 2014. Шамот, глазура, ручная фармоўка. 40 × 40 см, 60 × 20 см, 25 × 20 см Stumps... 2014. Chamotte, glaze, hand moulding. 40 × 40 сm, 60 × 20 сm, 25 × 20 cm

Імгненні. 2015. Шамот, солі, ручная фармоўка. 40 × 60 см Moments. 2015. Chamotte, salts, hand moulding. 40 × 60 cm

210 BYN

700 BYN

420 BYN


Нарадзіўся ў 1983 годзе ў г. Мінску. 2003–2008 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2003 года.

ТАКІНДАНГ АНДРЭЙ

Born in Minsk, Belarus, in 1983. Studied at the Belarusian State University of Culture and Arts from 2003 to 2008. Has been participating in national art exhibitions since 2003.

TAKINDANG, ANDREI

364

365

366

Метро. Дыптых. 2016. Дошка, ляўкас. 89 × 69 см, 89 × 69 см Metro. Diptych. 2016. Board, levkas. 89 × 69 cm, 89 × 69 cm

Жанкі. 2015. Дошка, ляўкас. 89 × 69 см Women. 2015. Board, levkas. 89 × 69 cm

Яблык. 2014. Папера, акрыл, графіка. 64 × 84 см Apple. 2014. Acrylic on paper, drawing. 64 × 84 cm

3 600 BYN

1 540 BYN

1 400 BYN

187


ТРАПАШКА ДЗЯНІС 188

TRAPASHKA, DZIANIS

Нарадзіўся ў 1981 годзе ў г. Мінску. 1999–2006 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра касцюма і тэкстылю). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2000 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1981. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Costume and Textiles) from 1999 to 2006. Has been participating in national exhibitions since 2000.

367

368

369

Без назвы. 2015. Лічбавае фота, аўтарскі друк. 36 × 45 см Untitled. 2015. Digital photo, author's print. 36 × 45 cm

Без назвы. 2015. Лічбавае фота, аўтарскі друк. 36 × 45 см Untitled. 2015. Digital photo, author's print. 36 × 45 cm

Без назвы. 2015. Лічбавае фота, аўтарскі друк. 36 × 45 см Untitled. 2015. Digital photo, author's print. 36 × 45 cm

910 BYN

910 BYN

910 BYN


Нарадзілася ў 1975 годзе. У 2000 годзе скончыла Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт (кафедра дызайну). Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз дызайнераў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года. .

Born in 1975. Graduated from the Vitebsk State Technological University (Department of Design) in 2000. Member of the Belarusian Union of Artists. Member of the Belarusian Union of Designers. Has been participating in international and national art exhibitions since 2002.

ТОЛАБАВА АЛЕНА TOLABAVA, ALENA

370

371

372

Мёртвае возера. 2014. Палатно, акрыл, аўтарская тэхніка. 120 × 120 см Dead Lake. 2014. Acrylic on canvas, author's technique. 120 × 120 cm

Салярыс. 2016. Кардон, туш. 103 × 104 см Solaris. 2016. Cardboard, ink. 103 × 104 cm

Нафта. 2016. Палатно, бітум, аўтарская тэхніка. 110 × 120 см Oil. 2016. Oil on canvas, bitumen, author’s technique. 110 × 120 cm

3 500 BYN

1 400 BYN

2 800 BYN

189


УЛАСЕВІЧ ТАЦЦЯНА 190

Нарадзілася ў 1989 годзе ў г. Мінску. 2009–2015 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2006 года.

ULASEVICH, TATSIANA

Born in Minsk, Belarus, in 1989. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) from 2009 to 2015. Has been participating in international and national art exhibitions since 2006.

373

374

375

Піяністка. 2014. Папера, соус, вугаль, сепія. 75 × 52 см Pianist. 2014. Paper, sauce, charcoal, sepia. 75 × 52 cm

Містэрыя. Трыпціх. 2015. Дрэва, ляўкас, змешаная тэхніка. 3 (зверху) — 25 × 200 см, 3 (знізу) — 100 × 100 см Mystery. Triptych. 2015. Wood, gesso, mixed media painting technique. 3 — 25 × 200 cm; 3 — 100 × 100 cm

3 990 BYN

15 960 BYN

Партрэт невядомага ў цюбяцейцы. 2014. Папера, аловак, акрыл. 100 × 100 см Portrait of a Stranger in a Skullcap. 2014. Pencil and acrylic on paper. 100 × 100 cm

5 320 BYN


Нарадзіўся ў 1985 годзе ў г. Магілёве. 2005–2011 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2005 года.

Born in Mahiliou, Belarus, in 1985. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2005 to 2011. Has been participating in international and national art exhibitions since 2005.

ФІНСКІ МІХАІЛ FINSKI, MIKHAIL

376

377

378

Канфуз. 2014. Сінтэтычныя матэрыялы, пластык. 45 × 45 × 60 см Embarrassment. 2014. Synthetic materials, plastic. 45 × 45 × 60 cm

Атлет. 2016. Сілумін, граніт. 40 × 15 × 70 см Athlete. 2016. Silumin, granite. 40 × 15 × 70 cm

Сувязь. 2015. Сінтэтычныя матэрыялы, пластык. 60 × 40 × 30 см Communication. 2015. Synthetic materials, plastic. 60 × 40 × 30 cm

6 300 BYN

4 900 BYN

2 800 BYN

191


ХАДАРОВІЧ ПАВЕЛ 192

KHADAROVICH, PAVEL

Нарадзіўся ў 1987 годзе ў г. Мінску. 2006–2011 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2013 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў» (моладзевая секцыя). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2007 года.

Born in Minsk, Belarus in 1987. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2006 to 2011. Member of the Belarusian Union of Artists (youth section) since 2013. Has been participating in international and national art exhibitions since 2007.

379

380

381

Нацюрморт. 2014. Палатно, алей. 50 × 60 см Still Life. 2014. Oil on canvas. 50 × 60 cm

Бэз. 2015. Палатно, алей. 40 × 50 см Lilac. 2015. Oil on canvas. 40 × 50 cm

Лён. 2014. Палатно, алей. 75 × 65 см Flax. 2014. Oil on canvas. 75 × 65 cm

1 190 BYN

980 BYN

1 540 BYN


Нарадзіўся ў 1978 годзе ў п. Сосны Любанскага раёна Мінскай вобласці. 2001–2007 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра жывапісу). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года.

Born in Sosny, Liuban region, Belarus in 1978. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) from 2001 to 2007. Has been participating in international and national art exhibitions since 2002.

ЦАРЫКОВІЧ УЛАДЗІМІР TSARYKOVICH, ULADZIMIR

382

383

384

За барнай стойкай. 2015. Палатно, алей. 160 × 120 см At the Bar. 2015. Oil on canvas. 160 × 120 cm

Вуліца разбітых сэрцаў. 2015. Палатно, алей. 90 × 80 см The Street of Broken Hearts. 2015. Oil on canvas. 90 × 80 cm

Кафэ. 2015. Палатно, алей. 70 × 100 см Café. 2015. Oil on canvas. 70 × 100 cm

8 400 BYN

4 200 BYN

4 200 BYN

193


ЦІМАШОЎ ВАСІЛЬ 194

TSIMASHOU, VASILI

Нарадзіўся ў 1988 годзе. 2008–2014 гады – вучоба ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). 2014 год – сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». 2014–2015 гады – магістратура ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра гісторыі і тэорыі мастацтваў). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак з 2007 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in 1988. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2008 to 2014. Member of the Belarusian Union of Artists since 2014. Completed a Master’s degree at the Belarusian State Academy of Arts (Arts History and Theory Department) in 2014-2015. Has been participating in international and national art exhibitions since 2007. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.


Нарадзілася ў 1989 годзе ў г. Мінску. 2008–2014 гады – вучоба ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). Бярэ ўдзел у рэспубліканскіх і міжнародных выстаўках з 2008 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus in 1989. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 2008 to 2014. Has been participating in international and national art exhibitions since 2008. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

385 Абдымкі. 2016. Дзёран, пляценне. H ― 360 см Embrace. 2016. Turf, weaving. H ― 360 cm

42 000 BYN

ПАЛІНА ПІРАГОВА PALINA, PIRAGOVA

195


196

ЦІХАНАВА-ЁРДАНАВА ГАННА TSIKHANAVA-YORDANAVA, HANNA

Нарадзілася ў 1977 годзе ў г. Мінску. 1996–2002 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). 2004–2007 гг. — аспірантура ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2005 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». З 2006 года — сябра грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2003 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1977. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 1996 to 2002. Completed postgraduate studies at the Belarusian State Academy of Arts from 2004 to 2007. Member of the Belarusian Union of Artists since 2005. Member of the Union of Belarusian Writers since 2006. Has been participating in international and national art exhibitions since 2003.

386

387

388

Вандроўнік у часе. 2015. Афорт, змешаная тэхніка, ніці. 65 × 44 см Time Traveller. 2015. Etching, mixed media painting technique, fibre. 65 × 44 cm

Cловы, якія лётаюць. 2016. Афорт, змешаная тэхніка, ніці. 65 × 44 см Flying Words. 2016. Etching, mixed media painting technique, fibre. 65 × 44 cm

Сон Мінатаўра. 2015. Афорт, змешаная тэхніка, ніці. 65 × 44 см The Minotaur's Dream. 2015. Etching, mixed media painting technique, fibre. 65 × 44 cm

910 BYN

910 BYN

910 BYN


Нарадзілася ў 1994 годзе. Скончыла Мінскі дзяржаўны мастацкі каледж імя А. К. Глебава. Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2015 года.

ЦЯРЭШКА ЮЛІЯ

Born in 1994. Studied at the A. K. Glebov Minsk State Art College. Has been participating in national art exhibitions since 2015.

TSIARESHKA, YULIYA

389

390

391

Душа. Папера, акрыл. 62 × 94 см Soul. 2015. Acrylic on paper. 62 × 94 cm

Абжорства. 2015. Папера, акрыл, газета. 62 × 47 см Gluttony. 2015. Paper, acrylic, newspaper. 62 × 47 cm

Рабочы лабірынт. 2015. Папера, акрыл, калаж. 94 × 62 см Work Maze. 2015. Paper, acrylic, collage. 94 × 62 cm

980 BYN

700 BYN

840 BYN

197


ЦІХАНАВЕЦ АНТОН 198

TSIKHANAVETS, ANTON

Нарадзіўся ў 1987 годзе ў г. Бягомлі. 2008–2014 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2005 года.

Born in Biahoml, Belarus, in 1987. Studied at the Belarusian State University of Culture and Arts from 2008 to 2014. Has been participating in international and national art exhibitions since 2005.

392

393

394

Палёт. 2014. Шамот, глазура, дымленне. H — 50 см Flight. 2014. Chamotte, glaze, smoke. H – 50 cm

Захавальнік таямніц. 2013. Шамот, глазура. H — 33 см The Keeper of Secrets. 2013. Chamotte, glaze. H – 33 cm

Дух лесу. 2014. Шамот, глазура, дымленне, абварка. H — 55 см The Spirit of the Forest. 2014. Chamotte, glaze, smoke, obvara. H – 55 cm

2 800 BYN

2 520 BYN

2 100 BYN


Нарадзілася ў 1975 годзе. 1995–2000 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 1998 года.

ЧЭПЕЛЕВА АЛЕНА

Born in 1975. Studied at the Belarusian State University of Culture and Arts from 1995 to 2000. Has been participating in international and national art exhibitions since 1998.

CHEPELEVA, ELENA

395

396

397

Ён і яны. 2015. Шамот, палівы. 50 × 40 см He and They. 2015. Shamotte, сeramic glaze. 50 × 40 cm

Кавуны. 2015. Шамот, палівы. 45 × 20 см Watermelons. 2015. Shamotte, сeramic glaze. 45 × 20 cm

Караблі. 2015. Шамот, палівы. 35 × 45 см Ships. 2015. Shamotte, сeramic glaze. 35 × 45 cm

700 BYN

420 BYN

420 BYN

199


ЦЕХАНОВІЧ АЛЯКСАНДР 200

TSEKHANOVICH, ALIAKSANDR

Нарадзіўся ў 1979 годзе ў г. Мінску. 2002–2004 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 2006–2009 гг. — навучанне ў Акадэміі выяўленчых мастацтваў ў г. Познані, Польшча (аддзяленне фатаграфіі). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2002 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1979. Studied at the Belarusian State Academy of Arts from 2002 to 2004. Studied at the University of Fine Arts in Poznan from 2006 to 2009 (Department of Photography). Has been participating in international and national art exhibitions since 2002.

398 З серыі «Касмадромы знікаюць»–1. 2015. Аналагавы друк. 95 × 115 см From the series “Spaceports disappear”–1. 2015. Analogue printing. 95 × 115 cm

1 960 BYN 399 З серыі «Касмадромы знікаюць»–3. 2014. Аналагавы друк. 95 × 120 см From the series “Spaceports disappear”–3. 2014. Analogue printing. 95 × 120 cm

1 960 BYN

400 З серыі «Касмадромы знікаюць»–2. 2016. Аналагавы друк. 23 × 100 см From the series “Spaceports disappear”–2. 2016. Analogue printing. 23 × 100 cm

1 400 BYN


Нарадзілася ў 1977 годзе ў г. Мінску. 1994–2000 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай політэхнічнай акадэміі (архітэктурны факультэт). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2011 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1977. Studied at the Belarusian State Polytechnic Academy (Faculty of Architecture) from 1994 to 2000. Has been participating in national art exhibitions since 2011.

401 Паруснік. 2014. Палатно, алей. 60 × 40 см Sailing Ship. 2014. Oil on canvas. 60 × 40 cm

980 BYN

ШАЛЯПІНА АКСАНА SHALIAPINA, AKSANA

201


ШАПАВАЛАЎ УЛАДЗІМІР 202

SHAPAVALAU, ULADZIMIR

Нарадзіўся ў 1989 годзе ў г. Мінску. 2008–2014 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). 2014–2015 гг. — магістратура Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2009 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1989. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2008 to 2014. Completed a Master’s Degree at the Belarusian State Academy of Arts in 2014–2015. Has been participating in international and national art exhibitions since 2009. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

402

403

404

Мінск. Ратуша. Змярканне. 2014. Папера, акварэль. 40 × 50 см Minsk. Town Hall. Dusk. 2014. Watercolour on paper. 40 × 50 сm.

Ружовы праспект. 2014. Папера, акварэль. 40 × 50 см Pink Avenue. 2014. Watercolour on paper. 40 × 50 cm

Станцыя метро Кастрычніцкая. 2016. Папера, акварэль. 22,5 × 30 cм Kastrychnitskaya Metro Station. 2016. Watercolour on paper. 22,5 × 30 cm

700 BYN

700 BYN

700 BYN


Нарадзіўся ў 1985 годзе ў г. Мінску. У 2004–2010 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра станковай графікі). У 2010–2011 гг. — навучанне ў магістратуры Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. З 2015 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак з 2006 года.

ШАПАВАЛАЎ ДЗМІТРЫЙ

Born in Minsk, Belarus, in 1985. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) from 2004 to 2010. Completed a Master’s degree at the Belarusian State Academy of Arts in 2010–2011. Member of Belarusian Union of Artists since 2015. Has been participating in national art exhibitions since 2006.

SHAPAVALAU, DZMІTRY

405

406

407

Бітва пад Палонкай, 1660 год. 2014. Папера, афорт. 26 × 18 см Battle of Polonka, 1660. 2014. Paper, etching. 26 × 18 cm

Мікалай Крыштаф Радзівіл «Сіротка» прымае замову на гарматы ў арсенале Нясвіжскага замка, 1600 год. 2015. Папера, афорт. 26 × 18 см Mikalaj Kryshtaf "the Orphan" Radziwill Takes receiving made-to-order guns Guns in the Arsenal of Niasvizh Castle, 1600. 2015. Paper, etching. 26 × 18 cm

Бітва пад Оршай, 1514 год. 2016. Папера, афорт. 35 × 24 см Battle of Orsha, 1514. 2016. Paper, etching. 35 × 24 cm

1 050 BYN

1 050 BYN

1 400 BYN

203


ШАППО АНТОН 204

SHAPPO, ANTON

Нарадзіўся ў 1979 годзе ў г. Наваполацку. У 2001 годзе скончыў Мінскае дзяржаўнае мастацкае вучылішча імя А. К. Глебава. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1994 года.

Born in Navapolatsk, Belarus, in 1979. Finished the A. K. Glebov Minsk State Art College in 2001. Has been participating in national and international art exhibitions since 1994.

408

409

Memento Mori (Помні пра смерць). 2014. Палатно, алей, дрэва. 150 × 123 см Memento Mori (Remember Death). 2014. Oil on canvas, wood. 150 × 123 cm

Mary & blood (Крывавая Мэры). 2014. Палатно, алей, дрэва. 123 × 143 см Mary & blood (Bloody Mary). 2014. Oil on canvas, wood. 123 × 143 cm

5 600 BYN

5 600 BYN


Нарадзіўся ў 1976 годзе ў г. Наваполацку. 1993–1998 гг. — навучанне ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце (мастацка-графічны факультэт). З 2010 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз дызайнераў». З 2013 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз кінематаграфістаў». З 2015 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 1990 года.

Born in Navapolatsk, Belarus, in 1976. Studied at the Belarusian State Pedagogical University (Faculty of Arts and Graphics) from 1993 to 1998. Member of the Belarusian Union of Designers since 2010. Member of the Belarusian Union of Cinematographers since 2013 Member of the Belarusian Union of Artists since 2015. Has been participating in international and national art exhibitions since 1990.

ШАППО ПАВЕЛ SHAPPO, PAVEL

410 Парк Гуэль. З серыі «Azul Celeste». 2015. Палатно, алей. 100 × 120 см Park Guell. From the series “Azul Celeste”. 2015. Oil on canvas. 100 × 120 cm

5 600 BYN 411 Пікнік на даху. З серыі «Azul Celeste». 2015. Палатно, алей. 100 × 120 см Picnic on the Roof. From the series “Azul Celeste”. 2015. Oil on canvas. 100 × 120 cm

5 600 BYN

412 At Me. Дыптых. 2016. Палатно, алей. 110 × 280 см At Me. Diptych. 2016. Oil on canvas. 110 × 280 cm

9 800 BYN

205


ШАЦІЛА АЛЕСЬ 206

SHATSILA, ALES

Нарадзіўся ў 1978 годзе ў г. Мінску. 1997–2003 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). 2004–2008 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі і скульптуры. З 2007 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускага саюза мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных выставак з 1997 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1978. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 1997 to 2003. Worked at the Artistic Academic Studios in Painting, Drawing and Sculpture from 2004 to 2008. Member of Belarusian Union of Artists since 2007. Has been participating in international and national art exhibitions since 1997.

413

414

415

Нёман. 2015. Бронза, камень. H — 18 см The Neman. 2015. Bronze, stone. H– 18 cm

Маленькі шляхціч. 2014. Бронза, камень. H — 17 см Little Szlachtich. 2014. Bronze, stone. H – 17 cm

Прыпяць. 2015. Бронза, камень. H — 18 см The Prypiats. 2015. Bronze, stone.H – 18 cm

2 800 BYN

2 800 BYN

2 800 BYN


Нарадзіўся ў 1979 годзе ў г. Мінску. 1999–2005 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра скульптуры). З 2012 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2003 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1979. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Sculpture) from 1999 to 2005. Member of Belarusian Union of Artists since 2012. Has been participating in international and national art exhibitions since 2003.

ШЫПІЦА АНТОН SHYPITSA, ANTON

416

417

418

Шатан з кіем. 2016. Аўтарская тэхніка, роспіс. 120 × 50 см Devil with a Cane. 2016. Author's technique, painting. 120 × 50 cm

Ёўнік. 2015. Пенаполіўрэтан, роспіс. 80 × 55 см Ovinnik. 2015. Polyurethane foam, painted. 80 × 55 cm

Шатан з люлькай. 2016. Аўтарская тэхніка, роспіс. 120 × 50 см Devil with a Pipe. 2016. Author's technique, painting. 120 × 50 cm

8 400 BYN

8 400 BYN

8 400 BYN

207


ШВАЙБА УСЕВАЛАД 208

SHVAIBA, USEVALAD

Нарадзіўся ў 1983 годзе ў г. Мінску. 2001–2006 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра праектавання выставак і рэкламы). 2008–2010 гг. — праца ў Творчых акадэмічных майстэрнях жывапісу, графікі і скульптуры. З 2013 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2001 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus, in 1983. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of exhibitions design and advertising) from 2001 to 2006. Worked in the Artistic Academic Studios in Painting, Graphics and Sculpture from 2008 to 2010. Member of the Belarusian Union of Artists since 2013. Has been participating in international and national art exhibitions since 2001. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

419

420

421

Ярына. 2016. Папера, туш, пяро, рапідограф. 45 × 86 см Spring-planted. 2016. Paper, ink, pen, technical pen. 45 × 86 cm

Анёл паэзіі. 2016. Палатно, алей. 100 × 100 см Angel of Poetry. 2016. Oil on canvas. 100 × 100 cm

Храм. 2016. Палатно, алей. 100 × 100 см Temple. 2016. Oil on canvas. 100 × 100 cm

4 200 BYN

8 232 BYN

8 400 BYN


Нарадзілася ў 1990 годзе ў г. Мінску. 2010–2015 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра жывапісу). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2009 года.

Born in Minsk, Belarus, in 1990. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Painting) from 2010 to 2015. Has been participating in national art exhibitions since 2009.

422

423

Лясное святло. 2015. Палатно, алей. 50 × 70 см Forest Light. 2015. Oil on canvas. 50 × 70 cm

Каралеўскі плод. 2015. Палатно, алей. 33 × 37 см Royal Fruit. 2015. Oil on canvas. 33 × 37 cm

1 960 BYN

1 190 BYN

ШКАРУБА ВОЛЬГА SHKARUBA, VOLHA

209


ШКРАБА НАТАЛЛЯ 210

SHKRABA, NATALLIA

Нарадзілася ў 1988 годзе. З 2011 года — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. 2014 год — стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак.

Born in 1988. Entered the Belarusian State Academy of Arts in 2011. Scholarship holder of the Presidential Talented Youth Support Foundation (2014). Has been participating in national art exhibitions.

424 Квадратнае жыццё. 2015. Кераміка, мазаіка. 3 — 50 × 50 см Square Life. 2015. Ceramics, mosaics. 3 — 50 × 50 cm

1 400 BYN


Нарадзіўся ў 1991 годзе ў г. Гомелі. З 2011 г. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2004 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Gomel, Belarus, in 1991. Entered the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) in 2011. Has been participating in international and national art exhibitions since 2004. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

ШУРМЯЛЁЎ ФЁДАР SHURMIALEU, FEDAR

425

426

427

Апошні чалавек. 2015. Каляровая літаграфія. 70 × 55 см Last Man. 2015. Colour linocut. 70 × 55 cm

Апошняя кветка. 2015. Каляровая літаграфія. 70 × 55 см Last Flower. 2015. Colour lithograph. 70 × 55 cm

Апошняе дрэва. 2015. Каляровая літаграфія. 70 × 55 см Last Tree. 2015. Colour lithograph. 70 × 55 cm

980 BYN

980 BYN

980 BYN

211


ЯНКОЎСКАЯ КАЦЯРЫНА 212

YANKOUSKAYA, KATSIARYNA

Нарадзілася ў 1992 годзе. З 2012 года — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра манументальна-дэкаратыўнага мастацтва). Удзельнік рэспубліканскіх мастацкіх выставак з 2010 года.

Born in 1992. Entered the Belarusian State Academy of Arts (Department of Monumental and Decorative Art) in 2012. Has been participating in national art exhibitions since 2010.

428

429

Інфармацыя. 2014. Гіпс, акрыл, папера, змешаная тэхніка. 28 × 38 см Information. 2014. Plaster, acrylic, paper, mixed media painting technique. 28 × 38 cm

У сэрцы мора. 2014. Зграфіта. 42 × 117 см At the Heart of the Sea. 2014. Sgraffito. 42 × 117 cm

490 BYN

840 BYN


Нарадзілася ў 1986 годзе ў г. Мінску. 2005–2011 гг. — навучанне ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (кафедра графікі). З 2011 года — сябра грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў». 2012 год — стыпендыят Міністэрства культуры і нацыянальнай спадчыны Рэспублікі Польшча. Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2006 года. Удзельнік выстаўкі «Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам–2015».

Born in Minsk, Belarus in 1986. Studied at the Belarusian State Academy of Arts (Department of Graphics) from 2005 to 2011. Member of the Belarusian Union of Artists since 2011. Scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland in 2012. Has been participating in national and international exhibitions since 2006. Took part in “Salon d’Automne with Belgazprombank–2015”.

ЯГОЎДЗІК ВЕРА YAHOUDZIK, VERA

430

431

432

Шпацыр. 2014. Палатно, акрыл. 140 × 140 см Promenade. 2014. Acrylic on canvas. 140 × 140 сm

Леў. 2014. Палатно, акрыл. 140 × 140 см Lion. 2014. Acrylic on canvas. 140 × 140 cm

У кветках. 2014. Палатно, акрыл. 140 × 140 см Amongst the Flowers. 2014. Acrylic on canvas. 140 × 140 cm

213


ЯЎСЕЕЎ АЛЯКСЕЙ 214

YAUSEYEU, ALIAKSEI

Born in Haradok, Belarus in 1979. Graduated from the P.M. Masherau Vitebsk State University (Department of Graphic Arts) in 2001. Has been participating in international and national art exhibitions since 2010.

Нарадзіўся ў 1979 годзе ў г. Гарадку. У 2001 годзе скончыў Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава (мастацка-графічны факультэт). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных мастацкіх выставак з 2010 года.

433 Жалезны плод. 2015. Дрэва, метал. 85 × 30 см Iron Fruit. 2015. Wood, metal. 85 × 30 cm

1 540 BYN

434 Дзіда Альгерда. 2016. Дрэва, метал. 63 × 25 см The Spear of Algerd. 2016. Wood, metal. 63 × 25 cm

1 260 BYN


Удзельнікі ZUC – выпускнікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў 2013 і 2015 гадоў. Суполка заснавана ў 2016 годзе, але яшчэ паасобку мастакі паспелі атрымаць багаты творчы вопыт (удзел у выстаўках, персанальныя праекты).

ZUC participants graduated from the Belarusian State Academy of Arts in 2013 and 2015. The association was founded in 2016, but before that the artists had individually managed to acquire a rich creative experience (participation in exhibitions, personal projects).

435 Подпіс. 2016. Пластык, акрыл, леска. 50 × 70 см (адзін аб'ект) Signature. 2016. Plastic, acrylic, wood. 50 × 70 cm (one object)

1 485 BYN

ZUC

АЛЕСЯ ГАЛОТА, УЛАДЗІМІР ГРАМОВІЧ, АЛЕСЯ ЖЫТКЕВІЧ, ГЛЕБ ЭМАНКУЛАЎ, ДАР'Я ЧУПРЫС

215


ВОСЕНЬСКІ САЛОН З БЕЛГАЗПРАМБАНКАМ SALON D'AUTOMNE WITH BELGAZPROMBANK Каталог выстаўкі 07.10.2016 – 30.10.2016 На беларускай, французскай і англійскай мовах Аўтар ідэі Шчасны Уладзімір Рыгоравіч Аўтары ўступных слоў: Бабарыка Віктар Дзмітрыевіч, Сітніца Рыгор Сямёнавіч, Сухадолаў Алесь Уладзіміравіч, Кошлін Сільвія Кіраўнік выдавецкага праекта Анцух Ліліяна Фёдараўна Дызайн каталога і вёрстка: А. Пашкевіч, А. Зінкевіч Рэдактары: Л. Анцух, Ж. Клімянок Пераклад: М. Кроўлі, А. Машкарова (англійская мова), Л. Казыра (французская мова) Карэктары: К. Голуб, М. Ліпніцкая Падрыхтоўка да друку: I. Бандаровiч

Здымкі работ прадстаўлены аўтарамі ― удзельнікамі выстаўкі Падпісана ў друк 23.09.2016. Фармат 84×60/8. Папера афсетная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 23,85. Ул.-выд. арк. 19,12. Наклад 300 паас. Заказ 2676. ТДА «ВЫДАВЕЦТВА «ЧАТЫРЫ ЧВЭРЦІ». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюдніка друкаваных выданняў № 1/139 ад 08.01.2014, № 3/219 ад 21.12.2013. Вул. Б. Хмяльніцкага, 8-215, 220013, г. Мінск. Тэл./факс: (+375 17) 331 25 42. E-mail: info@4-4.by Надрукавана ў тыпаграфіі ТАА «Палікрафт». Вул. Кнорына, 50, корп. 4, к. 401а, 220103, Мінск. ЛП № 02330/466 ад 21.04.2014 г.