Page 1

a vi deo prof essi onal


S om ARTAUDI OVI S UAL una pr oduct or a,s i t uada a Cer ver a,des t i nada a of er i rpr oduct esaudi ovi s ual sa pr of es s i onal s ,pr i nci pal ment ,del móndel af ot ogr af i a. Elnos t r et r ebal les t àr el aci onatex cl us i vamenten el món delví deo:Edi ci ó,gr avaci ó,conver s i ó,et c.t ot desd’ unal tni vel l pr of es s i onal . Ensdi r i gi m a vos t è,pr of es s i onaldel af ot ogr af i a,per of er i r l i el snos t r ess er vei s ,quepot s erl i s er and’ i nt er èsi ut i l i t atperel s eunegoci . L iex pos em acont i nuaci ó,el ss er vei squeof er i m,i nvi t ant l oa conei x e’ nst ambéa t r avésdelnos t r ebl oc: www. ar t audi ovi s ual cer ver a. bl ogs pot . com,on podr à veur eal gunsdel snos t r est r ebal l s .


CATALEG ART  

Art Audiovisual