Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m.Europos Sąjungos fondų l

Page 1

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

Įvadas

1Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

Įvadas

1


Apsvarstė ir rekomendavo išleisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Tekstus kūrė ir redagavo doc. dr. Rūta Brūzgienė Maketo dizainą kūrė ir maketavo Laimis Kosevičius

Leidinio leidybos paslaugos apmokėtos iš projekto „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu“, kodas: VP3-4.2-FM-01-V-01-003, lėšų.

ISBN 978-609-437-306-0

© Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2015


TURINYS ĮVADAS

4

1 PRIEMONĖ. Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

7

2 PRIEMONĖ. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

31

3 PRIEMONĖ. Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas

61

4 PRIEMONĖ. Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas

65

5 PRIEMONĖ. Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas

77

6 PRIEMONĖ. Psichiatrijos stacionaro modernizavimas

89

7 PRIEMONĖ. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas

101

8 PRIEMONĖ. Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

107

9 PRIEMONĖ. Krizių intervencijos centrų įkūrimas

141

10 PRIEMONĖ. Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

155

11 PRIEMONĖ. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

215

12 PRIEMONĖ. Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą

243

3


ĮVADAS Leidinys „Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis“ yra nuotraukų albumas, skirtas sveikatos priežiūros sektoriuje dirbančioms įstaigoms ir visuomenei supažindinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administruotais projektais, kurie buvo finansuojami Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis. Šie projektai įgyvendinti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007) 3738, 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 1 uždavinį „Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programą ir Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programą. ES paramos lėšomis, kartu su Valstybės investicijų programos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis, iš viso buvo įgyvendinti 247 projektai, jiems skirta 280,4 mln. eurų.

4

Įgyvendinus projektus pasiektas bendras Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programos ir Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos tikslas – efektyviai panaudojant 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, optimizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, pasiekti, kad Lietuvos sveikatos priežiūra atitiktų Europos Sąjungos standartus. Lietuvoje gyventojų mirčių struktūroje vyrauja neinfekcinės ligos: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, taip pat išorinės mirties priežastys, t. y. traumos, apsinuodijimai, savižudybės ir kt. Šie duomenys artimi Europos Sąjungos šalių statistikai, tačiau, vertinant mirštamumą (santykį tarp mirusiųjų nuo tam tikros ligos skaičiaus ir nustatytų tos ligos atvejų skaičiaus per tam tikrą laikotarpį), Lietuvos gyventojų sveikata prastesnė nei Europos Sąjungos šalyse senbuvėse. Nacionalinės sveikatos sistemos pertvarka akivaizdžiai parodė svarbiausias Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūros problemas: stigo dėmesio visuomenės sveikatai, stokota informacijos apie visuomenės sveikatos politikos efektyvumą, nesukurta veiksminga visuomenės

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


sveikatos politikos sistema, ypač regionuose, per menkai plėtota moderni visuomenės sveikatos priežiūra; profesinio tobulinimo sistema netenkino specialistų poreikių ir neatitiko valstybės keliamų uždavinių, sveikatos rizikos veiksniai valdyti neefektyviai. Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis, trūko ligų profilaktikos, sveikatinimo programų, per mažai pacientų gydyta ambulatorinėse įstaigose, per daug teikta stacionarių medicinos paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigos sutelktos didžiuosiuose miestuose, o regionuose stokota specialistų, visuomenės sveikatos stebėsenos ir koordinavimo sistema savivaldybėse nebuvo veiksminga. Visų įgyvendinamų investicinių projektų uždaviniai atspindėjo siekį pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, investuoti ES lėšas sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrai modernizuoti ir šiuolaikinėms technologijoms diegti, sumažinti susirgimų pagrindinėmis neinfekcinėmis ligomis skaičių, žmonių mirtingumą nuo jų ir nuo išorinių mirties priežasčių. Projektai vykdyti keliomis kryptimis. Vykdant Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programą, buvo siekiama sumažinti susirgimų ir mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų skaičių; mirtingumą ir neįgalumą nuo traumų ir kitų

išorinių mirties priežasčių; gerinti ankstyvąją onkologinių ligų diagnostiką, teikti visavertį šių ligų gydymą; optimizuoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą. Įgyvendinant Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programą, siekta gerinti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą; plėtoti ambulatorines ir optimizuoti stacionarias paslaugas; didinti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų apimtį; savivaldybėse modernizuoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą. Prognozuota, kad įvykdžius visus numatytus projektus gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė pailgės nuo 2005 metais apskaičiuoto vidurkio – 72,06 metų iki 73 metų, sumažės jaunesnių nei 65 metų amžiaus gyventojų mirtingumas nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų, išorinių mirties priežasčių (dėl traumų, apsinuodijimų, savižudybių ir kt.). 2014 metais vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Lietuvoje buvo 74,59 metų; palyginti su 2007 metais, sumažėjo jaunesnių nei 65 metų amžiaus gyventojų, mirusių nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų, ir ypač nuo išorinių mirties priežasčių, skaičius. Įgyvendinus projektus pagal Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų

Įvadas

5


mažinimo 2007–2013 metų programą ir Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programą, buvo optimizuota teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūra ir pagerinta jų kokybė, pradėtos intensyviai plėtoti naujos sveikatos priežiūros paslaugos (paliatyviosios pagalbos, dienos chirurgijos ir kt.), modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos: atnaujintos jų patalpos, įsigyta nemažai šiuolaikinės diagnostikos ir gydymo aparatūros, įdiegta naujoviškų gydymo technologijų, parengta šiuolaikinių visuomenės sveikatos stebėsenos ir sveikatinimo programų, sudarytos geresnės galimybės kelti medicinos darbuotojų kvalifikaciją. Dėl visų šių priemonių pagerėjo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, jų prieinamumas ir saugumas, sumažėjo gyventojų mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių, pradėti racionaliau naudoti žmogiškieji ištekliai ir valstybės lėšos atsižvelgiant į gyventojų sveikatos priežiūros prioritetus.

proga, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija nuoširdžiai dėkoja Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai ir visiems 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų finansuotų projektų vykdytojams, kurie savo atkakliu ir nuoširdžiu darbu įgyvendino projektus Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose, prisidėdami prie klestinčios ir sveikos Lietuvos kūrimo.

Leidinyje „Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis“, supažindinama su svarbiausiomis investavimo kryptimis ir vykdytais projektais, tačiau dėl jų gausumo ir leidinio apimties neįmanoma pristatyti visų atliktų veiklų ir pasiektų rezultatų. Pasinaudodama

6

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


1 PRIEMONĖ Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

Įvadas

7


Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, buvo ir tebėra pagrindinė mirties priežastis, tačiau Lietuvoje šios ligos sudaro beveik pusę mirties priežasčių (nuo jų miršta du kartus daugiau gyventojų negu vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse senbuvėse) ir apie trečdalį neįgalumo atvejų. Todėl širdies ir kraujagyslių ligos – viena opiausių socialinių, ekonominių ir sveikatos priežiūros problemų Lietuvoje, o ypač Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose, kur gydymo įstaigų infrastruktūra nesutvarkyta, itin trūko medicinos įrangos, ji buvo labai susidėvėjusi, eksploatuota vidutiniškai du kartus intensyviau nei kitose Europos Sąjungos šalyse. Prasta medicinos aparatūra sumažindavo galimybę tiksliai diagnozuoti ankstyvas širdies ir kraujagyslių ligas, skirti būtiną ar profilaktinį gydymą. Specializuotos sveikatos priežiūros įstaigų paslaugos dėl neracionalios struktūros ir nepakankamos teikiamų paslaugų apimties

8

ne visuomet būdavo gyventojams prieinamos, todėl jie dažnai negaudavo tinkamo gydymo laiku. Pagrindinis projekto tikslas ir uždavinys ir buvo sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, pagerinti šios srities sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Projektą „Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ įgyvendino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos kartu su 33 sveikatos priežiūros įstaigomis iš Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionų. Projektas vykdytas kompleksiškai, apimant visus asmens sveikatos priežiūros gydymo lygius (šeimos gydytojus, antrinio lygio paslaugas teikiančias

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


įstaigas, universitetines ligonines). Įgyvendinant projektą, net 250 šeimos gydytojų aprūpinti elektrokardiografais, sudarančiais galimybę konsultuotis su gydytojais specialistais, taip pat buvo atnaujinti ligoninių ir intensyvios terapijos skyriai, jie aprūpinti modernia aparatūra, pradedant paprastais elektrokardiografais, baigiant sudėtingais širdies ir kraujagyslių būklę tiriančiais angiografijos aparatais. Gydymo įstaigose įsigyta radiologinės, echoskopijų, intervencinės diagnostikos, operacinės įrangos. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose įdiegtos šiuolaikinės naujoviškos pozitronų emisijos tomografijos, magnetinio rezonanso, daugiasluoksnės kompiuterinės tomografijos technologijos, taip pat nusipirkta modernios angiochirurgijos, kardiochirurgijos ir neurochirurgijos aparatūros.

Įvykdžius Europos Sąjungos lėšomis finansuotą priemonės „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ projektą, modernizuota Vakarų ir Vidurio Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra: pirminio lygio įstaigos aprūpintos elektokardiografais gydymo ir profilaktikos tikslams, visų lygių medicinos įstaigose atnaujinta diagnostikos ir gydymo įranga, o Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose įdiegtos naujoviškos medicinos technologijos. Ši kompleksinių priemonių visuma, skirta visų lygių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrai modernizuoti, širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikai ir gydymui optimizuoti, padėjo sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir pagerinti jo kokybę.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

9


Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Šiauliai

Pasvalys

Rokiškis

Pakruojis

Radviliškis Zarasai

Gargždai Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

s Širvintos

Kaunas

Vilkaviškis Marijampol

Priena

Trakai

Birštonas Kalvarija

Vilnius

Kaišiadorys

Alytus V

Lazdijai Druskininkai

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas

45.318,1

38.520,4

10

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

1.

3.

4.

2.

5.

1, 2. Nauja įranga aprūpintas klinikinės fiziologijos kabinetas ir klinikinės diagnostikos laboratorija. 3, 4. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos poskyryje įsigytas reanimacinės lovos komplektas, o kardiologijos kabinete – echokardiografas ir įranga vaizdams analizuoti ir apdoroti. 5. Atnaujinta centrinė sterilizacinė.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

11


VšĮ Joniškio ligoninė

6.

6. Įsigyta medicinos įranga. Nuotraukoje – darbas su automatiniu švirkštu. 7. Nusipirktas funkcinės lovos komplektas.

7.

12

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Joniškio ligoninė

8.

9.

10.

8–11. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje atnaujinta medicinos įranga. Nuotraukose – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, pulsinis dopleris, vakuuminis (aukšto slėgio) siurblys, infuzinė tūrinė pompa. 11.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

13


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos

12.

12. Naujasis Radiologinės diagnostikos centras. 13. Modernia įranga aprūpintas magnetinio rezonanso tomografijos kabinetas.

13.

14

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos

14.

15.

17.

16.

18.

14. 99m Tc procedūrinis kabinetas, traukos spinta. 15. Įrengta nauja registratūra. 16. Kompiuterinės tomografijos kabinete įsigytas vienintelis Baltijos šalyse 320 pjūvių KT aparatas. 17. PET procedūrinis, automatinis injektorius, traukos spinta. 18. PET vaizdas monitoriuose.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

15


VšĮ Kelmės ligoninė

19.

20.

21.

19, 20. Priestate įrengtas naujas skubios pagalbos priėmimo skyrius. 21. Įsigyta otorinolaringologinė įranga su endoskopais. 22. Rekonstruota operacinė patalpa.

16

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

22.


VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

23.

23, 24. Echokardiografijos laboratorijoje įsigytas echokardiografas, o širdies ir kraujagyslių radiologijos skyriuje – moderni angiografinė sistema.

24.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

17


VšĮ Marijampolės ligoninė

25.

26.

25. Funkcinės diagnostikos kabineto echokardiografas. 26. Atnaujinta laboratorija. Nuotraukoje – darbas su analizatoriumi. 27. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius aprūpintas nauju reanimacinės lovos komplektu. 27.

18

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Mažeikių ligoninė

29.

30.

28.

31.

28. Ligoninė įsigijo naują veloergometrą. 29. Suremontuotos palatos, nusipirkta lovų. 30. Atnaujintas kardiologijos kabinetas. 31. Ligoninė nusipirko defibriliatorių.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

19


VšĮ Pakruojo ligoninė

32.

33.

34.

32–35. Ligoninė įsigijo naują medicinos įrangą. Nuotraukose – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, veloergometrijos kompleksas, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius ir echokardiografas.

35.

20

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Pasvalio ligoninė

37.

38.

36.

39.

36. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius aprūpintas nauju automatinių švirkštų komplektu. 37–39. Ligoninė įsigijo reanimacijos lovų komplektus, defibriliatorių.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

21


VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

40.

40. Suremontuotas kardiologijos kabinetas, atnaujinta įranga. 41. Įsigytas reanimacijos lovos komplektas ir medicinos įranga.

41.

22

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Prienų ligoninė

42.

43.

44.

45.

42, 45. Klinikinė laboratorija aprūpinta kraujo krešėjimo analizatoriumi. 43. Dienos chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje įsigytas defibriliatorius. 44. Ligoninėje atnaujintos palatos.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

23


VšĮ Raseinių ligoninė

46.

46, 47. Atnaujinta klinikinė laboratorija ir anesteziologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius.

47.

24

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Šakių ligoninė

48.

48. Suremontuotas funkcinės diagnostikos kabinetas, įsigyta veloergometrijos aparatūra. 49. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius aprūpintas reanimacinės lovos komplektu.

49.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

25


VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

50.

50, 51. Ligoninė aprūpinta nauja medicinos įranga.

51.

26

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Šilalės rajono ligoninė

52.

53.

54.

52–55. Šilalės ligoninė aprūpinta nauja medicinos įranga. Nuotraukose – echokardiografas, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, reanimacinės lovos komplektas.

55.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

27


VšĮ Tauragės apskrities ligoninė

56.

56. Laboratorija aprūpinta kraujo krešėjimo nustatymo aparatūra. 57–59. Ligoninė įsigijo naujos medicinos įrangos. Nuotraukose – echokardiografas, reanimacinės lovos monitorius, defibriliatorius.

57.

28

58.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

59.


VšĮ Telšių apskrities ligoninė

61.

62.

60.

63.

60. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius aprūpintas reanimacinėmis lovomis. 61. Atnaujinta ligoninės laboratorija. Nuotraukoje – darbas su analizatoriumi. 62, 63. Ligoninė įsigijo kraujo krešėjimo analizatorius, echokardiografą.

Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

29


VšĮ Vilkaviškio ligoninė

65.

66.

64.

64. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius aprūpintas nauja įranga. 65. Ligoninė įsigijo naują elektrokardiografą. 66. Suremontuotas kardiologijos kabinetas. 67. Įsigytas reanimacinės lovos komplektas.

30

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

67.


Pavadinimas

2 PRIEMONĖ Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas

31


Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas Priemonės „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių nulemtų būklių atvejais, in­frastruktūros atnaujinimas“ tikslas buvo sudaryti visas galimybes kuo greičiau Lietuvos gyventojams suteikti skubią pagalbą, mažinti mirtingumą bei neįgalumą nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių, atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigas, modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių medicinos pagalbą nukentėjusiems nuo traumų, infrastruktūrą.

32

Statistikos duomenimis Lietuvoje gyventojų mirštamumas nuo traumų ar kitų išorinių mirties priežasčių (savižudybių, apsinuodijimų, skendimų, gaisrų ir kt.) yra trečioje vietoje, o jaunų darbingo amžiaus žmonių grupėje – net pirmojoje vietoje. Palyginti su Europos Sąjungos šalimis senbuvėmis, Lietuvoje mirčių nuo išorinių priežasčių buvo registruojama 2,5 karto daugiau; ES valstybėse, kuriose yra sukurta ir įdiegta pagalbos traumų atvejais centrų sistema, akivaizdžiai sumažėjo jas

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


patyrusių pacientų mirštamumas. Skubią medicinos pagalbą Lietuvoje teikiančios gydymo įstaigos neatitiko šiuolaikinių reikalavimų, jų teikiamų paslaugų prieinamumas nebuvo optimaliai paskirstytas Lietuvos teritorijų atžvilgiu, kad per vadinamąją „auksinę valandą“ būtų užtikrinta neatidėliotina medicinos pagalba, kad pacientai, patyrę traumas, per trumpiausią laiką būtų atgabenti į artimiausią gydymo įstaigą ir gautų joje specializuotą medicinos pagalbą. Be to, daugeliui gydymo įstaigų stigo tinkamos medicinos įrangos, ji buvo morališkai ir fiziškai pasenusi, susidėvėjusi. Todėl 2007–2013 m. iškelti uždaviniai reorganizuoti ir atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, modernizuoti diagnostikos ir gydymo įrangą, kad būtų laiku suteikta aukščiausio lygio kvalifikuota, adekvati ir profesionali medicinos pagalba. Įgyvendindamos Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus, traumų centrų funkcijas atliekančios sveikatos priežiūros įstaigos sukūrė neatidėliotinos medicinos pagalbos teikimo įstaigų sistemą, kad per vadinamąją „auksinę valandą“ bent vieną tokią įstaigą galėtų pasiekti iki 99 proc. Lietuvos gyventojų, o kelis traumų centrus – iki 46 proc. asmenų. Skubios medicinos pagalbos centrų ir specializuotą medicinos pagalbą vaikams

teikiančių traumos centrų (Vilniuje, Klaipėdoje) patalpos rekonstruotos, suremontuotos pagal higienos reikalavimų normas, kai kurie centrai pritaikyti ekstremalioms situacijoms (katastrofoms ir pan.); juose įrengta modernių operacinių, reanimacijos-intensyviosios terapijos skyrių, įsigyta šiuolaikinės medicinos ir kompiuterinės įrangos, leidžiančios taikyti naujausias diagnostikos ir gydymo technologijas. Reorganizavus ir modernizavus traumų centrus, sukurta ne tik skubios medicinos paslaugų teikimo įstaigų sistema su aukščiausio lygio traumų centruose sukoncentruota pačia sudėtingiausia įranga, bet ir suburti aukščiausios kvalifikacijos specialistai, galintys suteikti adekvačią pagalbą sunkių traumų atvejais. Įgyvendintų projektų veiklos pagerino pacientams teikiamų paslaugų kokybę ir medicinos personalo darbo sąlygas, padėjo sumažinti pacientų mirštamumą ir neįgalumą, greičiau atgauti prarastą darbingumą, sumažinti valstybės skiriamas lėšas socialinėms išmokoms.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

33


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

1.320,3

1.122,2

2.

Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė

882,8

750,4

3.

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė

Skubios pagalbos infrastruktūros bei paslaugų kokybės gerinimas traumas patyrusiems pacientams VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės skubiosios pagalbos traumų atvejais skyriaus ir operacinių bloko modernizavimas ir skubios medicininės pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų traumas patyrusiems pacientams, gerinimo projektas VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų trečiojo (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra

3.638,4

3.092,7

1.267,7

1.079,2

14.643,4

12.399,4

VšĮ Marijampolės ligoninės priėmimo skubios pagalbos ir chirurgijostraumatologijos tarnybos modernizavimas bei skubios pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje Traumatologinės pagalbos infrastruktūros ir kokybės gerinimas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje

1.060,3

901,3

2.150,4

1.827,9

870,9

740,2

4. 5.

6.

7. 8.

34

Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

9.

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė

VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ligonių priėmimo bei skubiosios pagalbos infrastruktūros plėtra Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Tauragės apskrities ligoninėje, priėmimo-skubios pagalbos skyriaus modernizavimas ir gydymo traumų atvejais kokybės gerinimas bei anesteziologijos-reanimacijos skyriaus restruktūrizacija ir modernizavimas Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas VšĮ Utenos ligoninėje Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vaikų ligoninėje, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale

3.778,1

3.211,4

812,8

690,9

1.022,1

868,8

965,9

821

2.552,6

2.169,7

Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose

4.243,0

3.606,50

VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriaus optimizavimas ir infrastruktūros atnaujinimas VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko remontas

2.849,9

2.442,4

8.248,9

7.042,2

10.

11. 12. 13.

14.

15. 16.

Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė Viešoji įstaiga Utenos ligoninė Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

35


8–9. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė 10. Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė 7. Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

11. Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė

12. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė Mažeikiai Skuodas

Palanga Plung Kretinga

Gargždai

Naujoji Akmen Telšiai

Biržai

Joniškis

Pasvalys

Šiaulia i

Rokiškis

Pakruojis Radviliškis Zarasai

Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

2. Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė 3. Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė 4. Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė

s Širvintos

Kaunas

Vilkaviškis

Vilnius

Kaišiadorys

Marijampol

Trakai

Birštonas Kalvarija

Alytus V

Lazdijai Druskininkai

5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 6. Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė 1. Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

36

13–14. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 15–16. Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

1.

1. Rekonstruotas pastatas. 2–4. Įsigyta medicinos įrangos.

2.

3.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

4.

37


VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

6.

7.

5.

5, 6. Modernizuota operacinė. 7. Įsigytas rentgeno aparatas. 8. Atnaujinta ligonių atvežimo / išlaipinimo patalpa.

38

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

8.


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos

9.

9. Kauno klinikose atidarytas Traumų ir skubios pagalbos centras. 10. Atidarant centrą dalyvavo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. 10.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

39


VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

11.

11, 12. Atnaujinta priėmimo skyriaus mažoji operacinė ir ortopedijos-traumatologijos skyriaus skubios pagalbos operacinė.

12.

40

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

14.

15.

13.

16.

13, 14. Atnaujintos ortopedijos-traumatologijos skyriaus palatos ir laboratorijos patalpos. 15, 16. Modernizuotas priėmimo skyriaus ginekologinis-urologinis kabinetas ir ortopedijos-traumatologijos skyriaus skubios pagalbos operacinė patalpa.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

41


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

17.

18.

19.

17, 18. Atnaujintas endoskopijų skyrius. 19. Radiologijos skyriuje atnaujintas rentgeno kabinetas. 20. Modernizuotas Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius.

42

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

20.


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

22.

23.

21.

24.

21–23. Modernia įranga aprūpintas anesteziologijos-reanimacijos skyrius. 24. Įrengta instrumentų dezinfekavimo aparatūra operacinėje.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

43


VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

25.

25. Rekonstruotos VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriaus traumatologijos punkto operacinio bloko patalpos. 26. Atnaujintas traumatologijos punktas. 26.

44

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

28.

29.

27.

30.

27, 28. Traumatologijos ir chirurgijos skyriaus operacinės aprūpintos nauja medicinos įranga ir baldais. 29, 30. Atnaujintas LOR skyriaus operacinės blokas ir pooperacinio stebėjimo patalpa.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

45


VšĮ Marijampolės ligoninė

32.

33.

31.

31–33. Rekonstruoti konsultacijų skyriaus koridorius ir postai. 34. Įsigyta ligonių transportavimo vežimėlių.

46

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

34.


VšĮ Marijampolės ligoninė

35.

36.

37.

38.

35–38. Įsigyta nauja medicinos įranga: infuzinė pompa, defibriliatorius / monitorius, laparoskopijos instrumentai, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

47


VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

39.

39. Pastatytas naujas priėmimo-skubios pagalbos skyrius. 40. Atnaujintas ligoninės fasadas.

40.

48

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

42.

43.

41.

44.

41, 43, 44. Atnaujinta chirurgijos skyriaus operacinė reanimacijos palata. 42. Nauja įranga aprūpintas endoskopijų kabinetas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

49


VšĮ Regioninė Telšių ligoninė

45.

45. Rekonstruotos ligoninės patalpos. 46. Traumatologijos skyriuje atnaujintos ligonių palatos.

46.

50

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Regioninė Telšių ligoninė

48.

49.

47.

50.

47, 48. Operacinė aprūpinta nauju operaciniu stalu, skaitmeniniu rentgeno aparatu. 49. Įdiegta kompiuterinės radiografijos ir skaitmeninių vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistema. 50. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje atnaujinta reanimacijos patalpa.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

51


VšĮ Utenos ligoninė

51.

51, 52. Įsigyta medicinos įrangos, skirtos priėmimo-skubios pagalbos skyriaus, traumatologijos, ir operacinės reanimacijos paslaugoms teikti.

52.

52

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

53.

55.

56.

54.

57.

53. Rekonstruotas skubios medicinos pagalbos pastatas. 54–57. Įrengtos Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus patalpos. Nuotraukose – reanimacijos palata, Greitosios medicininės pagalbos stoties automobilių įvažiavimo vieta (garažas), I registratūra, kompiuterinės tomografijos kabinetas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

53


VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

58.

58. Įsigyta laparaskopų rinkinių, operacinis stalas antsvorį turintiems pacientams, modernių medicinos aparatūros pultų ir lempų. 59, 60. Nupirktas narkozės aparatas ir defibriliatorius. 61. Mikrochirurgijos ir plastinės chirurgijos operacinė patalpa aprūpinta nauju mikroskopu. 59.

54

60.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

61.


VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

62.

62. Modernizuota ortopedinės traumatologijos operacinė patalpa.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

55


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

63.

63. Atnaujintas II posto procedūrų kabinetas. 64. Suremontuotas slaugytojų postas.

64.

56

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

66.

67.

65.

68.

65–67. Operacinė aprūpinta modernia medicinos įranga. 68. Atnaujintos palatos.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

57


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Vaikų ligoninė

69.

69. Atlikta Vaikų ligoninės rekonstrukcija. 70. Chirurgijos korpuse atnaujintas priėmimo-skubios pagalbos skyriaus II poskyris.

70.

58

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Vaikų ligoninė

72.

73.

71.

74.

71–73. Operacinė aprūpinta modernia medicinos įranga. 74. II priėmimo-skubios pagalbos skyriuje atnaujintas rentgeno kabinetas.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

59


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Vaikų ligoninė

75.

75. I vaikų intensyviosios terapijos poskyryje modernizuota reanimacijos palata. 76. Atnaujinta pooperacinės slaugos palata.

100b. 76.

60

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Pavadinimas

3 PRIEMONĖ Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas

61


Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas Įgyvendinant priemonę „Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas“, vienas iš uždavinių buvo modernizuoti greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūrą. Nuo to, ar per vadinamąją „auksinę valandą“, t. y. pirmąją valandą po traumos, apsinuodijimo, savižudybės ir pan. bus suteikta tinkama medicinos pagalba, priklauso, ar žmogus išgyvens, ar išvengs neįgalumo, kokia bus jo nedarbingumo trukmė ir kt. Todėl itin svarbu ne tik teisingai įvertinti paciento būklę, suteikti jam tinkamą pagalbą, bet ir atvykti į gydymo įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Lietuvoje pirmoji medicinos pagalba teikta nepakankamai efektyviai, dėl to pagal mirtingumą nuo išorinių mirties priežasčių (traumų, apsinuodijimų ir kt.) šalis 2005 m. Europoje užėmė pirmąją vietą. Prastos kokybės greitosios medicinos pagalbos automobilių parkas sumažindavo galimybę padėti žmonėms, padidindavo jų mirštamumo rodiklius, dėl to gausėjo sunkių komplikacijų ar neįgalumo tikimybė. Norint neatidėliotiną pagalbą pacientams suteikti operatyviau, o skubios sveikatos priežiūros paslaugas padaryti visiems prieinamesnes, būtina turėti modernesnį greitosios medicinos pagalbos automobilių parką. Įgyvendinant projektą „Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros

62

pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimas“, skirtingoms sveikatos priežiūros įstaigoms visoje Lietuvoje (tai 39 Lietuvos greitosios medicinos pagalbos stotys ir skyriai; 9 skubią konsultacinę pagalbą teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos), kurių greitosios medicinos pagalbos parkas buvo itin susidėvėjęs, buvo nupirkti 56 B ir C tipo nauji greitosios medicinos pagalbos automobiliai; jie aprūpinti šiuolaikine specialia medicinos įranga, moderniomis ryšio priemonėmis ir automobilio buvimo vietos nustatymo įranga. Įvykdytas priemonės „Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas“ projektas padėjo atnaujinti ir modernizuoti greitosios medicinos pagalbos automobilių parką ir įrangą. Tai, kad sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir efektyvumas pagerėjo, rodo ne tik „auksinės valandos“ metu skubiai suteiktų klinikinių paslaugų statistika, bet ir kiti gydymosi įstaigose rodikliai: atvežtų į gydymo įstaigas pacie­ntų skaičius, jiems suteiktos neatidėliotinos pagalbos apimtis, atliktų bendrų operacijų statistika, trumpesnis gydymosi stacionare laikas, gausėjančios kitos ambulatorinės paslaugos ir pan. Projekto įgyvendinimas pagerino skubios medicinos pagalbos prieinamumą, gydymosi veiksmingumą, sustiprino gyventojų saugumą kritiniais atvejais.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Šiauliai

Pasvalys Pakruojis

Rokiškis

Radviliškis Zarasai

Gargždai Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

s Širvintos

Kaunas

a Vilkaviškis

Kaišiadorys

Marijampol Kalvarija

Vilnius Trakai

Alytus Lazdijai

V

Druskininkai

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvenamo projekto vertė (mln. Eur)

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros 7,23 apsaugos ministerija pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimas

Projektui skirta ES dalis (mln. Eur) 6,15

Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas

63


Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimas

2.

1.

3.

1–4. Greitosios medicinos pagalbos automobiliai aprūpinti reikalinga medicinos įranga, moderniomis ryšio priemonėmis ir automobilių buvimo vietos nustatymo (GPS) priemonėmis. 4.

64

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Pavadinimas

4 PRIEMONĖ Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas

Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas

65


Pavadinimas

Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas Vėžys – viena dažniausių mirties priežasčių visame pasaulyje, nors daugumos vėžio sukeltų mirčių būtų buvę galima išvengti. Lietuvoje mirtingumas nuo onkologinių ligų užima vieną iš pirmųjų vietų dėl tokių priežasčių kaip pavėluota onkologinių ligų diagnostika, nepakankamos galimybės tinkamai diagnozuoti ir taikyti efektyvias gydymo metodikas. Ankstyvas ligos diagnozavimas, efektyvios vėžio kontrolės priemonės, onkologinių ligų tyrimo, gydymo, technologinės įrangos koncentravimas didelėse ligoninėse, mokslo centruose atitinka Europos Sąjungos medicinos programų plėtros kryptis ir leidžia maksimaliai pasinaudoti aukštos kvalifikacijos specialistų žiniomis. Vienas iš programos „Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimas 2007–2013 m.“ tikslų – sumažinti gyventojų sergamumą ir mirštamumą nuo onkologinių ligų, pagerinti teikia-

66

mų paslaugų kokybę, investuojant Europos Sąjungos lėšas į onkologines paslaugas teikiančių priežiūros įstaigų infrastruktūrą. Įgyvendinant priemonės „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ projektus, atnaujinta infrastruktūra specializuotą medicinos pagalbą onkologinių ligų gydymo įstaigose: Nacionaliniame vėžio institute, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, Vaikų ligoninėje Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, Respublikinėje Panevėžio ligoninėje. tam tikra diagnostikos įranga aprūpintos Tauragės ligoninė, Regioninė Telšių ligoninė, Marijampolės ligoninė ir Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė. Tokiu būdu

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Pavadinimas

sudarytos galimybes teikti kokybiškas paslaugas, mažinti šalutinį poveikį pacientui, greičiau ir efektyviau diagnozuoti susirgimus ir juos gydyti. Įvykdžius projektus, įsigyta medicinos ir laboratorijų įrangos, naudojamos diagnostikoje, spindulinėje terapijoje, navikų chirurgijoje, onkohematologijoje, kaulų čiulpų transplantacijoje (tai linijiniai greitintuvai, mamografai, magnetinio rezonanso tomografai, kompiuteriniai tomografai ir kt.), renovuotos patalpos, susijusios su onkologinių paslaugų teikimu. Įdiegta pažangi onkologinių ligų diagnozavimo technologija – pozitronų emisijos tomografija, kuri kartu su kompiuterine tomografija pagerino vėžio ligų diagnostiką ir gydymo efektyvumą.

bes, gydymo efektyvumą, šių paslaugų prieinamumą šalies gyventojams. Rekonstruotos ir atnaujintos patalpos, modernizuota infrastruktūra pagal Europos Sąjungos normas ir standartus sudarė galimybes teikti gyventojams kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas, mažinti jų mirtingumą, gerinti darbingumą ir gyvenimo kokybę.

Priemonės „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ projektai pagerino ankstyvos vėžio diagnostikos galimy-

Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas

67


Pavadinimas

Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / Įgyvendinamo projekto vertė (mln. Eur)

Projektui skirta ES dalis (mln. Eur)

1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Nacionalinis vėžio institutas

Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas všį Respublikinėje panevėžio ligoninėje Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Šiaulių apskrities gyventojams Linijinio greitintuvo įsigijimas, modernizuojant VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos infrastruktūrą Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose

10,92

9,28

3,74

3,18

1,65

1,40

1,82

1,60

1,82

1,6

3,97

3,38

6,02

5,11

1,01

0,86

9,81

8,33

6,36

5,40

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

68

Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale Vaikų ligoninėje Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Vilniaus universiteto Onkologijos institute Lietuvos Respublikos sveikatos Linijinių greitintuvų įsigijimas apsaugos ministerija

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Pavadinimas

4. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė 5. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

3. Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Pasvalys

Šiauliai

Rokiškis

Radviliškis Zarasai

Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

s Širvintos

Kaunas

2. Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė

Kaišiadorys

Vilnius Trakai

Alytus Lazdijai

V

Druskininkai

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

6. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 7. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 8. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 9. Nacionalinis vėžio institutas 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas

69


Pavadinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos

1.

1. Atnaujintas pastato fasadas. 2. Įrengtas rezidentų kambarys.

2.

70

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno Pavadinimas klinikos

4.

5.

3.

6.

3. Atnaujintas hematologijos skyriaus budėtojų postas. 4. Atnaujintas hematologijos skyriaus procedūrinis kabinetas. 5, 6. Rekonstruotos palatos ir darbinės patalpos.

Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas

71


Pavadinimas Všį Klaipėdos universitetinė ligoninė

8.

9.

7.

7. Renovuotas Radiologijos skyriaus Mamografijos kabinetas. 8. Įsigyta rentgeno terapijos įranga Rentgenoterapijos kabinete. 9. Radiologijos skyriuje įsigytas krūtų echoskopas su 3D davikliais. 10. Įsigyta brachiterapijos įranga ir chirurginis C lankas.

72

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

10.


Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė Pavadinimas ligoninė

11.

11. Nusipirktas linijinis greitintuvas. 12. Įsigyta kompiuterinės tomografijos įranga, skirta spinduliniams tyrimams.

12.

Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas

73


Pavadinimas Všį Respublikinė Šiaulių ligoninė

14.

15.

13.

13. Nusipirktas linijinis greitintuvas. 14. Nauja brachiterapijos įranga. 15. Įsigytas skaitmeninis mamografas. 16. Atnaujinta echoskopijoms skirta aparatūra.

74

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

16.


Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių Pavadinimas klinikos

17.

17. Pastatytas Pozitronų emisijos tomografijos centras. 18, 20. Įrengtos Pozitronų emisijos tomografijos centro patalpos. 19. Įsigyta pozitronų emisijos tomografijos ir kompiuterinės tomografijos įranga. Raimondo Urbakavičiaus nuotr.

18.

19.

Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas

20.

75


Pavadinimasvėžio institutas Nacionalinis

21.

22.

23.

21. Įsigytas kompiuterinis tomografas. 22. Naujas linijinis greitintuvas. 23. Atnaujinta pacientų stebėjimo sistema. 24. Nusipirktas angiografas.

24.

76

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Pavadinimas

5 PRIEMONĖ Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas

Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas

77


Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas Psichikos sveikata pripažįstama svarbiausia XXI amžiaus pradžios visuomenės sveikatos sritimi. Lietuvoje psichikos sveikatos rodikliai itin prasti: didelis savižudybių skaičius, nusikalsta vis jaunesni asmenys, vaikų patyčios tarpusavyje labiausiai paplitusios tarp visų Europos Sąjungos valstybių. Viena iš įgyvendintų psichikos sveikatos srities priemonių yra „Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas“, kurios tikslas – plėtoti kompleksines vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, konsultacines, stacionaro, dienos stacionaro, krizių intervencijos), o kartu vykdyti ligų ir savižudybių prevenciją, kurti vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos priežiūros sistemą. Įgyvendinant programą „Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų

78

mažinimas 2007–2013 m.“ ir finansuojant projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įkurti penki diferencijuoti kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrai. Realizuodamos projektus, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atnaujino, modernizavo psichikos sveikatos priežiūrai skirtus korpusus (mokymosi, fizinio aktyvumo veikloms, terapijai), įsigijo šiuolaikinės įrangos, baldų, kompiuterinės technikos, pagerino ar įrengė vaikų ir paauglių veikloms, laisvalaikiui reikalingas patalpas, vidinius kiemelius, subūrė mobiliąsias komandas.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Įvykdžius Europos Sąjungos lėšomis finansuotus priemonės „Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas“ projektus, psichikos sveikatos priežiūros paslaugos tapo prieinamesnės, tinkamesnės, pagerėjo specializuotų paslaugų kokybė. Šie projektai padėjo medicinos įstaigoms teikti visokeriopą pagalbą ir socialines paslaugas asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, pagerino jų gyvenimo kokybę ir palengvino integraciją į visuomenę.

Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas

79


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikose Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus įkūrimas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje Diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale Vaikų ligoninėje

562

477,7

580,6

493,6

195,3

166

627,6

533,4

1.071,8

911,1

2. 3. 4. 5.

80

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


4. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

3. Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Pasvalys

Šiauliai

Rokiškis

Radviliškis Zarasai

Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

s Širvintos

Kaunas

2. Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Kaišiadorys

Vilnius Trakai

Alytus Lazdijai

V

Druskininkai

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

5. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas

81


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos

1.

2.

3.

1. Įrengtas Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektoriaus vaikų užimtumo terapijos kambarys su žaislais ir ugdymo priemonėmis. 2. Įrengtas kiemelis sportui. 3. Vaikų darbai, sukurti naujai įrengtame terapijos kambaryje. 4. Atnaujintas terapijos kambarys su kėdėmis ir televizoriumi. 4.

82

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

6.

7.

5.

8.

5–8. Vaikų psichiatrijos skyrius perkeltas į atnaujintas patalpas. Įrengtas vaikų žaidimų kambarys, sporto salė, terapijos kabinetas ir jaukus laukiamasis.

Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas

83


VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

10.

11.

9.

9, 11. Naujame terapijos kabinete isigyta naujų baldų, mobili piešimo lenta, garso ir vaizdo aparatūra, bėgimo takelis. 10. Įrengtas kiemelis, skirtas sportui ir poilsiui. 12. Renovuotas kabinetas. Nusipirkta tinkamų baldų, terapijos priemonių ir kompiuterinė įranga.

84

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

12.


VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

13.

14.

15.

16.

13–16. Atnaujintas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaikų ligų klinikos Vaikų psichiatrijos skyrius. Įrengta nauja fojė, žaidimų kambarys, intensyvaus stebėjimo palata ir slaugytojų postas.

Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas

85


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Vaikų ligoninė

17.

17. Įrengtas mokymo kabinetas vaikams su autizmo sutrikimais. 18. Įsigytas vaikiškas batutas kineziterapijai.

18.

86

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Vaikų ligoninė

20.

21.

19.

22.

19–22. Pastatyta nauja žaidimų aikštelė, atnaujinti ugdymo, poilsio ir žaidimų kabinetai, treniruoklių salė.

Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas

87


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Vaikų ligoninė

23.

23–24. Įsigyta autizmo klasės baldų ir alternatyvios komunikacijos įrangos vaikų bendravimo įgūdžiams lavinti. 24.

88

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


6 PRIEMONĖ Psichiatrijos stacionaro modernizavimas

Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas

89


Psichiatrijos stacionaro modernizavimas Priemonė „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“ skirta psichiatrijos stacionarams atnaujinti, nes nemažai įstaigų neatitiko šiuolaikinių Europos Sąjungos standartų: dauguma jų buvo nemodernios, seniai remontuotos, neturėjo vienam-dviem pacientams skirtų palatų, trūko tinkamos gydymo, stebėjimo, slaugos įrangos arba ji buvo fiziškai ir morališkai pasenusi; ligoninėse dažnai stigdavo saugių vidinių kiemelių rekreacijai ir kt. Ypač daug problemų dėl netinkamų sąlygų kildavo teikiant psichiatrijos paslaugas ūmių psichikos sutrikimų atvejais. Todėl ši priemonė Lietuvai itin aktuali: projektus vykdė aštuonios sveikatos priežiūros

90

įstaigos, iš kurių septynios – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninė – teikia psichiatrijos paslaugas ūmių psichikos sutrikimų atvejais. Aštuntoji, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atlieka teismo psichiatrijos ekspertizės funkcijas.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Vykdant projektus, modernizuotos ūmios psichiatrijos skyrių patalpos: įrengtos ypatingo pacientų stebėjimo palatos, palengvinusios personalo darbą, įsigyta baldų, šiuolaikinės aparatūros, pastatyta jaukių kiemelių poilsiui. Ūmios psichiatrijos skyriai buvo atnaujinti pagal šiuolaikinius Europos Sąjungos standartus – sukurta patogi aplinka pacientams ir personalui, pagerėjo specializuotų paslaugų kokybė.

Psichiatrijos stacionaro modernizavimas

91


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.

viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos viešoji įstaiga respublikinė vilniaus psichiatrijos ligoninė viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikose Ūmios psichiatrijos skyriaus su specialiomis priežiūros priemonėmis įrengimas VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filiale Psichiatrijos I skyriaus modernizavimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje Ūmių būsenų skyriaus modernizavimas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filiale Psichiatrijos ligoninėje Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos ekspertinio skyriaus II-ojo poskyrio rekonstrukcija

481,8

409,5

481,8

409,5

647,3

550,2

470,2

399,7

647

549,9

414,8

352,6

Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus 439,6 psichiatrijos ligoninėje VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ūmios psichiatrijos paslaugų 300,3 modernizavimas

389,7

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

92

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

255,3


5. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

4. Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė 6. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Pasvalys

Šiauliai

Rokiškis

Radviliškis Zarasai

Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

s Širvintos

Kaunas

3. Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Kaišiadorys

Vilnius Trakai

Alytus Lazdijai

V

Druskininkai

1. Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė 2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

7. Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė 8. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

Psichiatrijos stacionaro modernizavimas

93


VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

2.

3.

1.

1–4. Atnaujintas slaugytojų postas, skyriaus vedėjo kabinetas ir lauko kiemelis, skirtas poilsiui.

94

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

4.


VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

5.

6.

5–7. Renovuotas skubios pagalbos skyrius, koridorius ir kabinetas.

7.

Psichiatrijos stacionaro modernizavimas

95


VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

8.

9.

10.

8–11. Atliktas ligoninės I korpuso psichiatrijos skyriaus pirmo ir antro aukštų vidaus remontas. Nuotraukose – įrengtos palatos, naujas liftas, renovuotas antro aukšto koridorius.

11.

96

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

12.

12–13. Psichiatrijos skyriuje pirmame ir antrame aukštuose įrengti ugdomosios veiklos kambariai.

13.

Psichiatrijos stacionaro modernizavimas

97


VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

14.

14. Įrengtas vibroakustinio masažo kabinetas. 15. Atnaujinta Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro registratūra.

15.

98

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

17.

18.

16.

19.

16–19. Įrengta dienos stacionaro valgykla, posėdžių salė, skyriaus laukiamasis ir elektroimpulsinės terapijos kabinetas.

Psichiatrijos stacionaro modernizavimas

99


VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

20.

20. Renovuota VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė. 21. Ūmių psichikos sutrikimų skyriuje įrengtas naujas slaugytojų postas. 22. Suremontuotas vyr. slaugos administratorės kabinetas. 23. Įsigyta nauja funkcinė lova ir mobilus rentgeno aparatas. 21.

100

22.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

23.


7 PRIEMONĖ Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas

Psichiatrijos stacionaro modernizavimas

101


Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas Įgyvendinant „Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 m.“ programą, vienas iš uždavinių buvo atnaujinti infrastruktūrą, skirtą psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenai. Tam reikia turėti tinkamas sąlygas nuolat tirti ir vertinti vykstančias permainas, įskaitant visuomenės psichikos sveikatos rodiklius, sistemos veiksmingumą, teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą, vartotojų pasitenkinimą paslaugomis, tinkamą lėšų panaudojimą, epidemiologinius tyrimus. Projekte dalyvavo Valstybinis psichikos sveikatos centras; tai vienintelis centras Lietuvoje, užsiimantis kitų psichikos sveikatos priežiūrą teikiančių įstaigų stebėsena. Tačiau Valstybinis psichikos sveikatos centras neturėjo tinkamų patalpų ir įrangos tose įstaigose dirbančių specialistų kvali-

102

fikacijai kelti, teikti reikiamą informaciją, administruoti visą veiklą – naudotasi senu, nusidėvėjusiu, neremontuotu pastatu, kuriame stigo būtinos ir modernios aparatūros. Atlikus kapitalinio remonto darbus, įrengta salė paskaitoms ir seminarams, įsteigta naujų darbo vietų, įsigyta reikiamos medicinos ir programavimo aparatūros, nupirktas naujas automobilis. Įgyvendinus projektą pagal priemonę „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas“, sudarytos sąlygos laiku ir efektyviai vertinti kitų psichikos sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas, veiksmingai stebėti ir administruoti psichikos sveikatą prižiūrinčių įstaigų teikiamų paslaugų kokybę.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Šiauliai

Pasvalys Pakruojis

Rokiškis

Radviliškis Zarasai

Gargždai Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

s Širvintos

Kaunas

a Vilkaviškis

Kaišiadorys

Marijampol Kalvarija

Vilnius Trakai

Birštonas Alytus Lazdijai

V

Druskininkai

1. Valstybinis psichikos sveikatos centras

Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvenamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.

Valstybinis psichikos sveikatos centras

Valstybinio psichikos sveikatos centro, esančio Parko g. 15, Vilniuje infrastruktūros modernizavimas

188,8

160,5

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas

103


Valstybinis psichikos sveikatos centras

1.

1. Įrengta 30-ies vietų salė. 2. Rekonstruotos vidaus patalpos, koridorius.

2.

104

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Valstybinis psichikos sveikatos centras

4.

5.

3.

6.

3. Pakeisti langai. 4. Renovuoti kabinetai. 5. Įrengtas neįgaliųjų keltuvas. 6. Sutvarkytas takas į pastatą.

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas

105


Valstybinis psichikos sveikatos centras

7.

7. Atnaujinta gydytojo kabineto įranga.

106

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


8 PRIEMONĖ Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas

107


Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

Įgyvendinant programą „Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimas 2007–2013 m.“, buvo iškeltas tikslas plėtoti lanksčių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą bendruomenėje steigiant dienos stacionarus (centrus). Tuo remiantis, nutarta įkurti 27 psichikos dienos stacionarus (centrus) prie jau veikiančių psichikos sveikatos centrų įvairiuose Lietuvos miestuose. Juose numatyta teikti ankstyvą pagalbą, pradėjus blogėti gyventojų psichikos sveikatai, pacientai gautų įvairių būtinų paslaugų, intensyvų gydymą, nenutrūktų jų ryšys su šeima ir įprastine aplinka. Tai turėjo pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 37 000 pacientų. Psichikos dienos stacionarai (centrai) įkurti Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Marijampolės, Tauragės, Utenos apskrityse. Tam tikslui suremontuoti, rekonstruoti

108

ir modernizuoti pastatai, įrengti kabinetai individualiai ir grupinei veiklai, psichoterapijai, gauta atitinkamų baldų, kitos įrangos ir specialiųjų priemonių meno, muzikos, šviesos, judesio terapijai (kiekvienas centras pasirinko po 2–3 tokios terapijos rūšis), atnaujintos patalpos pacientų ir personalo poilsiui, higienos reikmėms, procedūroms. Psichikos dienos stacionarų (centrų) steigimas atitinka Europos Sąjungos sveikatos priežiūros strategiją, prioritetus ir rekomendacijas, kuriose siūloma šiuolaikinėmis priemonėmis stiprinti visuomenės psichikos sveikatą, vykdyti savižudybių, prievartos, priklausomybės ligų ir kitų visuomenės sveikatos problemų, tiesiogiai susijusių su psichikos sveikata, prevenciją, plėtoti sergančiųjų psichikos ligomis gydymo ir reabilitacijos bendruomenėse galimybes, įtraukiant į šį procesą ir jų šeimas.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1. 2.

Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras Jonavos rajono savivaldybės administracija Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras UAB Mažeikių psichikos sveikatos centras UAB „Medgintras“ Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Psichikos dienos centro (stacionaro) Alytuje steigimas Psichikos dienos centro įkūrimas Druskininkų savivaldybėje

429,5 332,1

365,1 282,3

Psichikos dienos stacionaro prie Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro įkūrimas

183,1

155,7

Jonavos psichikos dienos stacionaro įkūrimas

433,7

368,7

Joniškio psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, įkuriant psichikos dienos stacionarą Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje Psichikos dienos stacionaro įkūrimas VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje

327,8

278,6

480,9

408,7

251,1

213,4

VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra – psichikos dienos stacionaro įkūrimas Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriuje

234,4

199,2

262,7

223,3

Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro įkūrimas

316,2

268,8

Psichikos dienos stacionaro Marijampolėje įkūrimas

313,4

266,4

Psichikos dienos centro pastato Sedos g. 29 / Vilties g. 12, Mažeikiuose, statyba Psichikos dienos centro įkūrimas Garliavoje, Vytauto g. 60 Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas Panevėžio miesto poliklinikoje

588,4

500,1

334,6 196,7

284,4 167,2

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

12. 13. 14.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

109


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

15.

Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras Šiaulių miesto savivaldybės administracija UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika Viešoji įstaiga Centro poliklinika

Pasvalio psichikos dienos stacionaro įkūrimas

416,6

354,1

Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro įkūrimas Psichikos dienos stacionaro (centro) įsteigimas prie VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Varpo g. 9 Šilutės psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas

362,7

308,3

624,7

531

70,3

59,7

Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Tauragės rajone

370

314,5

Psichikos dienos centro prie VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro įkūrimas Utenos psichikos dienos stacionaro įkūrimas

279,7

237,7

569,6

484,1

Psichikos dienos stacionaro įkūrimas VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre Ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Vilniaus apskrities gyventojams įkuriant dienos stacionarą (centrą) VšĮ Centro poliklinikos Vytenio filiale Psichikos dienos stacionaro įkūrimas VšĮ Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centre Dienos stacionaro įrengimas prie psichikos sveikatos centro viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro Psichikos dienos stacionaro, aptarnausiančio Telšių ir Plungės rajonų gyventojus, įkūrimas Telšių mieste

190,2

161,7

304,6

258,9

245

208,2

216,6

184,1

492,8

418,8

834,6

709,4

16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27.

110

Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


5. Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras

9. Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

17. Šiaulių miesto savivaldybės administracija

4. Jonavos rajono savivaldybės administracija

12. UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras

14. Panevėžio miesto savivaldybės administracija 15. Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

27. UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras

16. Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras Biržai

Mažeikiai Skuodas

Palanga

Naujoji Akmen Telšiai

Plung

Šiauliai

Kretinga

Gargždai

Joniškis Pasvalys Pakruojis

Rokiškis

Radviliškis Zarasai

Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

10. Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras

Jonava

Šakiai

Kaunas

a Vilkaviškis Marijampol

Priena

Kaišiadorys

18. UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras 19. Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 6. Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika 7. Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika 8. Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika 13. UAB „Medgintras“

Alytus V

Lazdijai Druskininkai

Vilnius Trakai

Birštonas Kalvarija

11. Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

Širvintos

21. Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras 20. Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras.

3. Viešoji įstaiga Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras

22. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika 23. Viešoji įstaiga Centro poliklinika 24. Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika 25. Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika. 26. Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika 1. Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika 2. Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

111


VšĮ Alytaus poliklinika

1.

1. Alytaus poliklinikoje atidarytas psichikos dienos stacionaras. 2, 3. Įrengti masažo ir reabilitacijos kabinetai.

2.

112

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

3.


VšĮ Alytaus poliklinika

5.

6.

4.

7.

4, 5. Įrengtas tapybos ant vandens kabinetas, poilsio zona antrame aukšte. 6. Palatos aprūpintos funkcinėmis lovomis. 7. Įrengtas liftas neįgaliesiems.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

113


VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

8.

8. Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre atnaujintas ketvirtas mansardinis aukštas bei dalis trečiojo aukšto. Atnaujintose patalpose įkurtas Psichikos dienos stacionaras. 9. Įsigyta stacionarių lovų palatose. 9.

114

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

11.

12.

10.

13.

10, 11. Įrengti judesio terapijos kambariai. 12. Centre yra muzikos ir šviesos terapijos kambarys. 13. Suremontuota ketvirto aukšto laiptinė.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

115


VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras

14.

14. Renovuotose VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro patalpose įkurtas Psichikos dienos centras. 15. Centre įsigyta naujų baldų ir darbui reikalingos įrangos. 15.

116

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras

16.

16, 17. Įrengtos patalpos individualiai ir grupinei psichoterapijai, psichofarmaterapijai, muzikos, šviesos ir judesio terapijai.

17.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

117


Jonavos rajono savivaldybės administracija

18.

18. Virš Jonavos infekcinės ligoninės pastato buvo pastatytas antstatas, kuriame įrengtas Psichikos dienos stacionaras. 19. Įsigyta buitinės technikos. 19.

118

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras

20.

20. Joniškio psichikos sveikatos centre įkurtas Psichikos dienos stacionaras. 21–23. Įrengtas liftas, laukiamasis, šviesos ir muzikos terapijos kabinetas. 21.

22.

23.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

119


VšĮ Kauno centro poliklinika

24.

25.

26.

24–26. VšĮ Kauno centro poliklinikos renovuotose patalpose įkurtas Psichikos dienos stacionaras. Jame įrengti judesio ir šviesos terapijos kabinetai, pacientų poilsio kambarys. 27. Centre yra meno terapijos kabinetas.

120

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

27.


VšĮ Kauno centro poliklinika

29.

30.

31.

28.

28. Ketvirto aukšto koridoriuje įrengtas slaugos postas. 29. Centro relaksacijos ir grupinės psichoterapijos kabinetas. 30, 31. Suremontuota laiptinė ir laukiamasis.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

121


VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

32.

32. Kauno Dainavos poliklinikos patalpose įrengtas Psichikos dienos stacionaras. Nuotraukoje – trivietė palata ir procedūrų kabinetas. 33. Antrame aukšte įrengtas liftas ir keltuvas neįgaliesiems. 33.

122

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

35.

36.

34.

37.

34. Įsigyta naujų baldų. 35. Įrengtas ugdymo kabinetas su namų kino sistema. 36. Atnaujinta I aukšto fojė, įsigytas televizorius ir muzikinis centras. 37. Centre yra terapijos kabinetas.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

123


VšĮ Kėdainių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

38.

38. VšĮ Kėdainių PSPC patalpose įrengtas Psichikos dienos stacionaras. 39, 40. Įrengti procedūrų ir ugdymo kabinetai.

39.

124

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

40.


VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras

41.

43.

42.

44.

41. Kretingos psichikos sveikatos centro IV aukšte įkurtas Psichikos dienos stacionaras. 42. Įrengtos palatos. 43, 44. Centre sudarytos sąlygos meno, muzikos, šviesos terapijai, sveikai gyvensenai propaguoti.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

125


VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

45.

45. Marijampolės PSPC patalpose įrengtas Psichikos dienos stacionaras. 46. Naujas gydytojų kabinetas. 47. Poilsio kabinete įsigyta relaksacinių fotelių, televizorius. Jame taip pat atliekama judesio terapija. 46.

126

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

47.


UAB Mažeikių psichikos sveikatos centras

49.

50.

48.

51.

48. Atnaujinta registratūra. 49. Mažeikių psichikos sveikatos centre įkurtas psichikos dienos centras. 50, 51. Įrengtas judesio terapijos kabinetas ir palatos.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

127


VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

52.

52, 53. Pasvalio psichikos dienos stacionaras naujame pastate. 54. Poilsio kambarys. 55. Naują registratūrą puošia akvariumas.

53.

128

54.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

55.


VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras

56.

56. Rokiškio PSC rekonstruotose patalpose įkurtas Psichikos dienos stacionaras. 57, 58. Įrengta poilsio, grupinės terapijos ir informacinių technologijų kabinetai.

57.

58.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

129


Šiaulių miesto savivaldybės administracija

59.

59. Šiaulių psichikos dienos centre teikiama multisensorinė terapija. 60. Menų terapijos kabinete įsigyta smėlio terapijos įranga.

60.

130

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras

61.

61. Telšiuose naujame pastate įsikūrė UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centro Psichikos dienos stacionaras. 62. Įkurtas meno terapijos kabinetas. 63. Naujame koridoriuje įrengtas laukiamasis.

62.

63.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

131


VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras

64.

64. Suremontuotame pastate atidarytas Psichiatrijos dienos stacionaras. 65. Atnaujintas II aukšto koridorius. Įsigytas televizorius, veidrodinių panelių, baldų.

65.

132

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras

66.

66. Įrengtos palatos. 67. Centras ypač didžiuojasi multisensorinės (pojūčių) terapijos kabinetu.

67.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

133


VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras

68.

69.

68, 70. Įkurti meno ir judesio terapijos kabinetai. 69. Įrengta poilsio, audiovizualinės terapijos patalpa.

70.

134

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras

71.

72.

73.

74.

71. Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre įkurtas Psichikos dienos stacionaras. 72. Atnaujinta fojė. 73, 74. Įrengta palata ir socialinių darbuotojų kabinetas.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

135


VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos dienos stacionaras

75.

76.

77.

75. Vilniaus rajone, Nemenčinėje, įkurtas Psichikos dienos stacionaras. 76. Suremontuotas I aukšto koridorius. 77. Naujas užimtumo terapijos kabinetas. Įsigyta reikalingos įrangos: kompiuterių, siuvimo mašina. 78. Įrengtas neįgaliųjų liftas.

136

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

78.


VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos dienos stacionaras (centras)

79.

79. Psichikos dienos centras įkurtas Antrosios Antakalnio poliklinikos A korpuso aukšte. 80. Įrengtos modernios palatos.

80.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

137


VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos dienos stacionaras (centras)

81.

81. Centro šokio ir judesio terapijos, psichoterapijos ir grupinės veiklos kabinetas. 82. Naujas Psichikos dienos stacionaro koridorius.

82.

138

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Karoliniškių poliklinika

83.

83. Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centre įkurtas Psichikos dienos stacionaras. 84. Įrengtos filmų peržiūros, dailės terapijos, ugdymo, virtuvės patalpos.

84.

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

139


VšĮ Šeškinės poliklinika

85.

85. Šeškinės poliklinikoje įkurtas Psichikos dienos centras. Nuotraukoje – užimtumo kambarys. 86. Centre įkurtas audiovizualinės relaksacijos kabinetas.

86.

140

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Pavadinimas

9 PRIEMONĖ Krizių intervencijos centrų įkūrimas

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

141


Krizių intervencijos centrų įkūrimas Įgyvendinant programą „Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimas 2007–2013 m.“, vienas iš tikslų buvo įkurti krizių intervencijos centrus. Krizių intervencijos centrai padeda gerinti psichiatrijos paslaugų kokybę ir prieinamumą krizes išgyvenantiems pacientams. Pagal priemonę „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ projektus vykdė penkių didžiųjų Lietuvos miestų sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė. Šiose įstaigose įsteigti šiuolaikiniai, modernia įranga aprūpinti, tinkamai psichologinei priežiūrai, psichoterapijai ir kitoms terapijos rūšims, poilsiui pritaikyti krizių intervencijos centrai. VšĮ

142

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre įkurtas krizių intervencijos centras, teikiantis dienos stacionaro paslaugas. Šiuolaikiškai atnaujintos patalpos, įsigyta reikalingos įrangos ir transporto priemonė, tokiu būdu sudarytos sąlygas vykti pas asmenis, išgyvenančius krizę. VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje rekonstruotos patalpos, taip pat įsigyta kompiuterinės technikos, transporto priemonė. Patalpos atnaujintos ir pastatytas priestatas krizių intervencijos centrui VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Joje sukurta patogi ir saugi aplinka krizės ištiktiesiems ir personalui, įdiegta moderni pacientų stebėjimo sistema, nusipirkta specializuotos medicinos aparatūros. VšĮ Respublikiniame Klaipėdos ligoninėje šiuolaikiškai suremontuotas krizių intervencijos centrui skirtas pastatas, gauta reikalingos medicinos įrangos, baldų. Čia pradėtos teikti naujos, tinkamo lygio psichiatrijos paslaugos, kurios padeda išlaikyti

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


darbingumą ir gerina gyvenimo kokybę. Nors VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė yra daugiaprofilinė ligoninė, tačiau krizių prevencijos centro iki šio projekto apskrityje dar neturėta. Tam tikslui buvo rekonstruoti ir reikiamai pritaikyti pastatai, kurie aprūpinti moderniais baldais ir aparatūra. Įvykdžius projektus pagal priemonę „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“, buvo įkurti krizių intervencijos centrai, kurie sudarė sąlygas teikti skubią pagalbą, padėjo išvengti ilgalaikių psichikos sutrikimų, lengviau adaptuotis patyrus smurtą, greičiau atgauti darbingumą, pagerinti gyvenimo kokybę ir įgyvendinti vieną iš esminių žmogaus poreikių – saugumo poreikį.

Krizių intervencijos centrų įkūrimas

143


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.

viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

Krizių intervencijos centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje

442,7

223,2

Krizių intervencijos centro įkūrimas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale Krizių centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje

507,8

431,7

389,9

331,4

Krizių intervencijos centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje

788

669,8

Krizių intervencijos centro įsteigimas VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre

262,6

223,2

2. 3. 4. 5.

144

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


3. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

4. Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Pasvalys

Šiauliai

Rokiškis

Radviliškis Zarasai

Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

s Širvintos

Kaunas

2. Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Kaišiadorys

Vilnius Trakai

Alytus Lazdijai

V

Druskininkai

1. Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė

5. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

Krizių intervencijos centrų įkūrimas

145


VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

1.

1, 2. Kaune įkurtas pirmasis Krizių intervencijos centras. Nuotraukose – stacionaro pastato fasadas ir priimamasis.

2.

146

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

4.

5.

6.

3.

3. Užimtumo veiklos specialisto kabinete įsigyti nauji vibroakustiniai-vibraciniai krėslai. 4–6. Įrengta registratūra, ugdymo, grupinės terapijos kabinetas ir kineziterapijos salė.

Krizių intervencijos centrų įkūrimas

147


VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

7.

8.

9.

7–10. Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje įkurtas Krizių intervencijos centras. Nuotraukose – įrengti šviesos ir šokio judesio, užimtumo ir psichologinės terapijos kabinetai.

148

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

10.


VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

11.

11, 12. Sutvarkytas Krizių intervencijos centro kiemas, restauruoti pastato vidiniai laiptai, įrengti dienos stacionaro užimtumo ir psichologinės terapijos kabinetai. 12.

Krizių intervencijos centrų įkūrimas

149


VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

13.

13, 14. Panevėžio Krizių intervencijos centras įkurtas rekonstruotose VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės patalpose. Nuotraukose – centro slaugytojų postas ir psichiatrijos skyriaus vedėjo kabinetas. 14.

150

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

16.

17.

18.

15.

15–17. Naujas Krizių intervencijos centro vyr. slaugytojos kabinetas, koridorius ir slaugytojų postas. 18. Nusipirkta masažo fotelių, masažo stalas ir spalvų terapijos lempa.

Krizių intervencijos centrų įkūrimas

151


VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

19.

20.

21.

19–21. Respublikinės Šiaulių ligoninės Krizių intervencijos centras įkurtas naujame pastate. Nuotraukose – stacionaro pastato fasadas, koridorius ir kiemas. 22. Pirmojo aukšto dienos stacionaro terasa, nauji lauko baldai.

152

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

22.


VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

24.

25.

26.

23.

23–26. Įrengtos stacionaro vidinės patalpos. Nuotraukose – vibroakustinės relaksacijos kabinetas, koridorius, vyr. slaugos administratoriaus ir grupinės psichoterapijos kabinetai.

Krizių intervencijos centrų įkūrimas

153


VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

27.

27, 28. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre įkurtas Krizių intervencijos skyrius. Nuotraukose – įrengtas audiovizualinės terapijos kabinetas ir stacionaro vestibiulis. 28.

154

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


10 PRIEMONĖ Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

Krizių intervencijos centrų įkūrimas

155


Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas Restruktūrizuojant sveikatos priežiūros sistemą siekta optimizuoti stacionarinę grandį: atnaujinti savivaldybių ligoninių infrastruktūrą, pritaikyti ją labiausiai paplitusioms ir nesudėtingoms ligoms gydyti, o sudėtingų ligų diagnostiką ir gydymą koncentruoti universitetų ir didžiųjų miestų ligoninėse, jas geriau aprūpinant modernia įranga. Programos „Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros, infrastruktūros optimizavimo“ projektai pagal priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ ir buvo skirti reformuoti bei optimizuoti antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas trimis programoje numatytomis kryptimis: Pirmosios, ambulatorinių paslaugų plėtros krypties uždaviniai: gerinti antrinio lygio ambulatorinių paslaugų ir ambulatorinės reabilitacijos

156

paslaugų infrastruktūrą. Ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, tarp jų ir ligoninių ambulatorinė grandis, neturėjo reikiamos modernios diagnostikos įrangos, per mažai teikta ambulatorinės reabilitacijos paslaugų pacien­tams po sunkių traumų ir ligų. Todėl siekta atnaujinti antrinio lygio ambulatorinių paslaugų ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūrą (numatyta per 70 įstaigų), padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, ligoniams po sunkių traumų ir ligų suteikti medicininę reabilitaciją, padėti jiems atgauti darbingumą. Antrosios, stacionarinių paslaugų optimizavimo krypties uždaviniai – optimizuoti stacionarias paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, t. y. modernizuoti priėmimo-skubios pagalbos skyrių infrastruktūrą, plėtoti dienos chirurgijos paslaugas. Dienos chirurgija, kaip nauja ir pažangi

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


gydymo forma, plačiai taikoma Europos Sąjungos šalyse: sutrumpėja pacientų, laukiančių planinių operacijų, eilės, sumažėja infekcijos galimybės, pasikeičia ligonių nedarbingumo laikas, teikiamos paslaugos tampa perpus pigesnės. Trečiosios, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtros krypties uždaviniai: gerinti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų infrastruktūrą, įsteigti paliatyviosios pagalbos paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugos Lietuvoje anksčiau teiktos ligoninėse ir specializuotose ligoninėse (onkologinėse ir pan.), tačiau, trūkstant technologijų ir slaugos priemonių, atitinkamai parengtų specialistų, paliatyvioji pagalba nebuvo labai efektyvi ir kokybiška. Todėl šios priemonės projektams iškeltas uždavinys plėtoti palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos teikiančių gydymo įstaigų skaičių, jas atnaujinti orientuojantis į Europos Sąjungos standartus, pagerinti paslaugų kokybę. Projektai įgyvendinti daugelyje Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekamos antrinės (specializuotos) ambulatorinės konsultacijos ir reabilitacijos, palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos, taip pat stacio-

naraus gydymo paslaugos (priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, dienos chirurgijos centruose ir kt.). Nemažai šioms gydymo įstaigoms skirtų patalpų suremontuotos, rekonstruotos, praplėstos, jose įkurti nauji atitinkami skyriai (ambulatorinės reabilitacijos, paliatyviosios pagalbos, dienos chirurgijos ir kt.), kurie aprūpinti modernia medicinos įranga, skirta diagnostikai, slaugai, chirurgijai, ambulatorinei reabilitacijai; jose žymiai padidintas lovų skaičius (palaikomojo gydymo ir slaugos – per 1000, paliatyviosios pagalbos – 180), įdiegta nauja (iki 24 val.) stebėjimo paslauga į stacionarų priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius atvykusiems pacientams. Įgyvendinus priemonės „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas“ projektus, buvo atnaujinta daugelio Lietuvos antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, pagausėjo modernių gydymo įstaigų, įrengtų pagal Europos Sąjungos standartus, atsižvelgus į itin aktualius valstybei demografinės gyventojų sudėties ir finansų politikos prioritetus, žymiai padidėjo aptarnaujamų pacientų skaičius, palengvėjo jų prieinamumas prie gydymo įstaigų, pagausėjo teikiamų naujų ir modernių paslaugų įvairovė, pagerėjo jų kokybė ir efektyvumas.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

157


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.

Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje

377,2

320,6

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre

1.202,2

1.021,8

137,8

117,1

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Alytaus rajone

180,1

153,1

956,9 Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų, priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos skyrių infrastruktūros atnaujinimas ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Anykščių 628,9 rajone

813,4

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Ariogalos pirminio sveikatos priežiūros centre

427,2

363,1

Ambulatorinių, stacionarių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ Biržų ligoninėje Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, dienos chirurgijos paslaugų ir priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros plėtra VšĮ Druskininkų ligoninėje Palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre

592,4

503,6

685,5

582,7

456,7

388,2

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų gerinimas VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centre Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Elektrėnų ligoninėje

171,2

145,5

1.112,7

945,8

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Biržų ligoninė

9.

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė

10.

Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė

11. 12.

158

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

534,6


Nr.

Projekto vykdytojas

13.

Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė

14. 15. 16.

17.

18.

19. 20. 21.

22. 23.

24. 25. 26.

Projekto pavadinimas

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centre Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Ignalinos rajono ligoninėje Ambulatorinės reabilitacijos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Jonavos ligoninėje Jonavos rajono savivaldybės VšĮ Jonavos ligoninės ir Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro administracija slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus modernizavimas, paliatyviosios pagalbos lovų įsteigimas Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė VšĮ Joniškio ligoninės paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, priėmimo-skubios pagalbos bei dienos chirurgijos paslaugų infrastruktūrą Viešoji įstaiga Jurbarko VšĮ Jurbarko ligoninės paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ligoninė ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, priėmimo-skubios pagalbos bei dienos chirurgijos paslaugų infrastruktūrą Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Kauno ir palaikomojo gydymo ligoninė miesto savivaldybėje Viešoji įstaiga Kaišiadorių Ambulatorinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės ligoninė gerinimas VšĮ Kaišiadorių ligoninėje Viešoji įstaiga Kaltinėnų Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų bei paliatyviosios pagalbos pirminės sveikatos priežiūros plėtra VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre centras Viešoji įstaiga Kalvarijos Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Kalvarijos ligoninė ligoninėje Viešoji įstaiga Respublikinė Ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos paslaugų plėtra, Kauno ligoninė priėmimo skyriaus aprūpinimas reikiama įranga bei paliatyviosios slaugos paslaugų įsteigimas VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje Viešoji įstaiga Kauno Centro VšĮ Kauno Centro poliklinikos radiologijos padalinio modernizavimas ir poliklinika teikiamų ambulatorinių paslaugų plėtra bei kokybės gerinimas Viešoji įstaiga Kauno Dainavos Antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų poliklinika plėtra VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos bei poliklinika rentgeno skyrių modernizavimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

252,8

214,9

511,5

434,8

710,8

604,2

415

352,8

1.051,2

893,6

1.404,7

1.194

1.280,2

1.088,1

1.100,7

935,6

377

320,4

188,2

160

1.213,2

1.031,2

237,5

201,9

527,3

448,2

236,6

201,1

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

159


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

27.

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė

1.001,5

28.

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos Viešoji įstaiga Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Viešoji įstaiga Kauno slaugos ligoninė Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė

VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infrastruktūros, skirtos priėmimo-skubios 1.178,2 pagalbos, dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, gerinimas VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir 1.139,5 medicinos paslaugų plėtra VšĮ Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas 5.869,4

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje

1.485,6

1.262,7

VšĮ Kauno slaugos ligoninės rekonstrukcija ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra Radiologinės diagnostikos kokybės gerinimas VšĮ Kauno Šančių poliklinikoje Ambulatorinių diagnostikos ir reabilitacijos paslaugų plėtra VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės infrastruktūros, skirtos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti, gerinimas Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Kėdainių ligoninėje Kelmės ligoninės infrastruktūros plėtra priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos, ambulatorinių paslaugų, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos bei stacionarinės paliatyvios pagalbos paslaugų teikimo srityse VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, priėmimo-skubios pagalbos bei dienos chirurgijos paslaugų infrastruktūrą Dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje

605,3

514,5

115,8

98,5

344,2

292,6

318,1

270,4

1.348,2

1.145,9

1.414,6

1.202,5

1.473,4

1.252,4

2.002,6

1.702,2

29.

30.

31. 32. 33. 34. 35. 36.

37.

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė

38.

Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė Viešoji įstaiga Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė

39.

160

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra 597,5 ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

968,6 4.989

507,9


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

40.

Viešoji įstaiga Klaipėdos sveikatos priežiūros centras

473,6

402,5

41.

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė

1.486,8

495

42.

279,3

237,4

1.092,8

928,9

207,1

176,1

45.

Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė

805,2

684,4

46.

Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė

418,3

355,6

47.

Viešoji įstaiga Lazdijų ligoninė

977,5

830,8

48.

Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros ir prieinamumo gerinimas ir modernizavimas VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro 3-ajame padalinyje VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės veiklos tobulinimas pagal ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos infrastruktūros bei dienos chirurgijos paslaugų plėtros kryptis Dienos chirurgijos operacinių modernizavimas ir paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Kretingos ligoninėje Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra VšĮ Kupiškio ligoninėje Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Kuršėnų ligoninėje Stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Lazdijų ligoninėje VšĮ Lazdynų poliklinikos infrastruktūros gerinimas antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Marijampolės ligoninėje Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir infrstruktūros gerinimas VšĮ Mažeikių ligoninėje Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje Ambulatorinės diagnostikos, dienos chirurgijos, priėmimo ir skubios pagalbos, palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Molėtų ligoninėje

382

324,7

478,7

406,9

812,5

690,6

1.375,4

1.169,1

1.561,8

1.327,5

972,1

826,3

43. 44.

49. 50. 51. 52.

53.

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

161


Nr.

Projekto vykdytojas

54.

Viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė

55.

56. 57.

58.

59. 60. 61. 62.

63. 64.

65.

66.

162

Projekto pavadinimas

VšĮ Naujininkų poliklinikos antrinio lygio paslaugų kokybės gerinimas ir jų infrastruktūros optimizavimas VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūrą ir įsteigiant paliatyviosios pagalbos paslaugas Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos ambulatorinių antrinio lygio paslaugų poliklinika infrastruktūros gerinimas Viešoji įstaiga Neringos Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Neringos pirminės sveikatos priežiūros savivaldybėje centras Viešoji įstaiga Onuškio Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas VšĮ palaikomojo gydymo ir slaugos Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ligoninė VšĮ Pakruojo ligoninė Ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Pakruojo ligoninėje Viešoji įstaiga Respublikinė Ambulatorinių reabilitacinių paslaugų plėtra VšĮ Panevėžio ligoninės Panevėžio ligoninė filiale Likėnų reabilitacijos ligoninėje Viešoji įstaiga Respublikinė Ambulatorinės reabilitacijos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Panevėžio ligoninė Respublikinėje Panevėžio ligoninėje Viešoji įstaiga Panevėžio Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos miesto savivaldybėje ligoninė Viešoji įstaiga Panevėžio rajono Antrinio lygio ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra savivaldybės poliklinika ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė VšĮ Pasvalio ligoninės infrastruktūros, skirtos antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, priėmimoskubios pagalbos ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti, gerinimas. Viešoji įstaiga Plungės rajono Ambulatorinių paslaugų, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra savivaldybės ligoninė ir kokybės gerinimas bei stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje Viešoji įstaiga Prienų ligoninė Ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarių paslaugų optimizavimas VšĮ Prienų ligoninėje

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

392,1

333,3

461,5

392,2

288,4

245,1

63,5

54

240,3

204,3

854

725,9

177

150,4

887,3

754,2

1.337,8

1.137,1

1.290,2

1.096,6

977,2

830,6

1.183,7

1.006,1

915,8

778,4


Nr.

Projekto vykdytojas

67.

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė

68. 69. 70. 71. 72.

73. 74. 75.

76. 77.

78. 79.

Projekto pavadinimas

Ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos chirurgijos, slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra bei infrastruktūros modernizavimas VšĮ Radviliškio ligoninėje Viešoji įstaiga Raseinių Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei ligoninė stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Raseinių ligoninėje Viešoji įstaiga Rietavo pirminės Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Rietavo sveikatos priežiūros centras savivaldybėje Viešoji įstaiga Rokiškio rajono Ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų ligoninė kokybės gerinimas VŠĮ Rokiškio ligoninėje Viešoji įstaiga Sedos pirminės Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Sedos sveikatos priežiūros centras pirminės sveikatos priežiūros centre Viešoji įstaiga Skaudvilės Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Tauragės palaikomojo gydymo ir slaugos rajono savivaldybėje ligoninė Viešoji įstaiga Skuodo pirminės Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Skuodo sveikatos priežiūros centras rajono savivaldybėje Viešoji įstaiga Šakių ligoninė Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Šakių ligoninėje Viešoji įstaiga Šalčininkų Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo rajono savivaldybės ligoninė gydymo ir slaugos, dienos chirurgijos paslaugų, priėmimo-skubios pagalbos skyrių infrastruktūros plėtra VšĮ Šalčininkų rajono ligoninėje Viešoji įstaiga Respublikinė Stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių Šiaulių ligoninė ligoninėje Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro palaikomojo gydymo ir gydymo ir geriatrijos centras slaugos skyrių plėtra, modernizavimas ir paliatyviosios pagalbos skyriaus įsteigimas Viešoji įstaiga Šilalės rajono Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei ligoninė stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Šilalės rajono ligoninėje Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė VšĮ Šilutės ligoninės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimoskubios pagalbos skyriaus, dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų infrastruktūrą

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.217,8

1.035,1

1.334

1.133,9

555,4

472,1

1.148,1

975,9

731,9

622,1

651,1

553,4

410,5

348,9

909

772,7

657,7

559

218,6

185,8

1.015,9

863,5

542,4

461,1

1.277,4

1.085,8

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

163


Nr.

Projekto vykdytojas

80.

Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė Antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo-skubios pagalbos skyriaus 600,4 infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Širvintų ligoninėje Viešoji įstaiga Šv. Klaros Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Utenos 226,3 palaikomojo gydymo ir slaugos rajone ligoninė Viešoji įstaiga Švenčionių rajono VšĮ Švenčionių ligoninės ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarinių 411,7 ligoninė paslaugų optimizavimas Viešoji įstaiga Švenčionių VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo 430,1 rajono pirminės sveikatos gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra priežiūros centras Viešoji įstaiga Tauragės Dienos chirurgijos, slaugos bei paliatyviosios slaugos paslaugų plėtra bei 1.594,5 ligoninė stacionarinių paslaugų optimizavimas Viešoji įstaiga Regioninė Telšių VšĮ Regioninės Telšių ligoninės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas 801,6 ligoninė modernizuojant dienos chirurgijos, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos paslaugų infrastruktūrą Viešoji įstaiga Trakų ligoninė Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir 780,8 stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Trakų ligoninėje Viešoji įstaiga Ukmergės Ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas 1.332,2 ligoninė VšĮ Ukmergės ligoninėje Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė VšĮ Varėnos ligoninės ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarinių 477,4 paslaugų optimizavimas Viešoji įstaiga Varėnos pirminės VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir 125,3 sveikatos priežiūros centras slaugos paslaugų plėtra ir optimizavimas Viešoji įstaiga Varnių pirminės VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo 82,3 sveikatos priežiūros centras ir slaugos paslaugų plėtra, prieinamumo ir kokybės gerinimas, paliatyviosios pagalbos stacionarinių lovų įsteigimas Viešoji įstaiga Vilkaviškio VšĮ Vilkaviškio ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 1.106,6 ligoninė prieinamumo ir kokybės gerinimas Viešoji įstaiga Vilkijos pirminės Palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos prieinamumo 291,5 sveikatos priežiūros centras gerinimas VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centre Viešoji įstaiga Antakalnio Antrinio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir 786,7 poliklinika ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra, kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Antakalnio poliklinikoje

81.

82. 83.

84. 85.

86. 87. 88. 89. 90.

91. 92. 93.

164

Projekto pavadinimas

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur) 510,3

192,4

350 365,6

1.355,3 681,4

663,7 1.132,4 405,8 106,5 69,9

940,6 247,8 668,7


Nr.

Projekto vykdytojas

94. 95.

Viešoji įstaiga Centro poliklinika Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

96.

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

105.

106. 107. 108.

109.

Projekto pavadinimas

Ambulatorinių diagnostikos ir reabilitacijos paslaugų plėtra VšĮ Centro poliklinikoje Antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje Ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Šv. Roko ligoninės patalpų rekonstrukcija siekiant pagerinti slaugos ir administracija palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybę Viešoji įstaiga Šeškinės Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ir jų kokybės poliklinika užtikrinimas VšĮ Šeškinės poliklinikoje Viešoji įstaiga Vilniaus miesto Dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir priėmimo-skubios pagalbos skyriaus universitetinė ligoninė infrastruktūros gerinimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Vilniaus mieste Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Ambulatorinių paslaugų plėtra ir paliatyviosios pagalbos lovų įsteigimas centrinė poliklinika VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Antrinio lygio ambulatorinių ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų Nemenčinės poliklinika infrastruktūros gerinimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje Viešoji įstaiga Respublikinė Dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinė ligoninė Vilniaus universitetinėje ligoninėje Viešoji įstaiga Vilniaus Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos universiteto ligoninės chirurgijos paslaugų plėtra Vaikų ligoninėje, VšĮ Vilniaus universiteto Santariškių klinikos ligoninės Santariškių klinikų filiale Viešoji įstaiga Vilniaus VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų priėmimo skyriaus ir universiteto ligoninės ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas Santariškių klinikos Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos ligoninės Žalgirio klinika chirurgijos paslaugų plėtra Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje Viešoji įstaiga Visagino ligoninė Ambulatorinių paslaugų plėtra, stacionarių paslaugų optimizavimas, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Visagino ligoninėje Zarasų rajono savivaldybės Ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos skyriaus viešoji įstaiga Zarasų ligoninė infrastruktūros atnaujinimas ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra, įkuriant paliatyviąją slaugą VšĮ Zarasų ligoninėje Zarasų rajono savivaldybės Antrinio lygio konsultacijų poliklinikos infrastruktūros atnaujinimo plėtra viešoji įstaiga Zarasų ligoninė Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninėje

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.100,6 1.031,7

935,5 876,9

1.452,1

1.234,3

1.204,1

1.023,5

712,2

605,4

1.465,2

1.245,4

311,5 682,8

264,8 580,4

239,4

203,5

408,4

347,1

884,6

751,9

14.191

12.062,3

468,4

398,1

960,4

816,4

155,8

132,4

119,1

101,2

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

165


55. Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė

5. Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė 6. Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

51. Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė 71. Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras

8. Viešoji įstaiga Biržų ligoninė 70. Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen

Seda

Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Šiauliai

Pasvalys

Rokiškis

Pakruojis

Radviliškis Zarasai

Gargždai Rietavas

i Utena Ignalina

Raseiniai

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

s Širvintos

Kaunas

a Vilkaviškis

Prienai

Marijampol

Birštonas Kalvarija

Onuškis

Trakai

Alytus V

Lazdijai

37. Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Vilnius

Kaišiadorys

Druskininkai

1. Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė

38. Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė

9. Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė

39. Viešoji įstaiga Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė

10. Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

40. Viešoji įstaiga Klaipėdos sveikatos priežiūros centras 41. Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė 42. Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė

166

2. Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 3. Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras 4. Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


76. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

60–61. Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

77. Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

62. Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė 63. Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

46. Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė

108–109. Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė

Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen Kuršėnai

Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Šiauliai

Pasvalys

Pakruojis

Rokiškis

Radviliškis Zarasai

Gargždai Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

Jonava

Šakiai

74. Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

s Širvintos

Kaunas

a Vilkaviškis

Kaišiadorys

Marijampol

Vilnius Trakai

Birštonas Kalvarija Alytus Lazdijai

90. Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė

V

Druskininkai

85. Viešoji įstaiga Trakų ligoninė 19. Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė 23. Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė

29. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos

24. Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika

30. Viešoji įstaiga Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

25. Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika

31. Viešoji įstaiga Kauno slaugos ligoninė

26. Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika

32. Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika

27-28. Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė

33. Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

167


48. Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika 49. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 52. Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė 54. Viešoji įstaiga Naujininkų poliklinika 56. Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika 92. Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika 93. Viešoji įstaiga Centro poliklinika 94. Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika 95. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 96. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 97. Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika 98. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto universitetinė ligoninė 99. Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninėSkuodas Mažeikiai Naujoji Joniškis Akmen 100. Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika Seda Telšiai 101. Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika Palanga Nemenčinės Plung Šiauliai Pakruojis Kretinga 102. Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė Radviliškis 103. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 104–105. Viešoji įstaiga VilniausGargždai universiteto ligoninės Santariškių Rietavas klinikos 106. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika Raseiniai

Biržai Pasvalys

Rokiškis

Zarasai i Utena Ignalina

Taurag

Jurbarkas

18. Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė

Jonava

Šakiai

Kaunas a

Vilkaviškis

50. Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė

s Širvintos

Prienai

Marijampol

Birštonas Kalvarija

Vilnius

Kaišiadorys

Trakai

Onuškis

Alytus

22. Viešoji įstaiga Kalvarijos ligoninė

Eišiškės

V

Lazdijai

47. Viešoji įstaiga Lazdijų ligoninė

Druskininkai

87. Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė 88. Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras 11. Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras

168

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


69. Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras

68. Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė 7. Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras

78. Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė 83. Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė

17. Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė

73. Viešoji įstaiga Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras

67. Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė 36. Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė

Skuodas

81. Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė

Mažeikiai Biržai

Joniškis

Seda

Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Pasvalys

Šiauliai

Rokiškis

Pakruojis Radviliškis

Zarasai

Gargždai Rietavas

i Utena Ignalina

Raseiniai Ariogala

Taurag Jurbarkas

Vilkija

Šakiai

79. Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė

Jonava

s Širvintos

Kaunas

a Vilkaviškis

Prienai

Marijampol

Birštonas Kalvarija

91. Viešoji įstaiga Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras

66. Viešoji įstaiga Prienų ligoninė

Onuškis

Trakai

79. Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė

Alytus V

Lazdijai Druskininkai

34. Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos ligoninė

Vilnius

Kaišiadorys

82. Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

15. Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė 16. Jonavos rajono savivaldybės administracija 58. Viešoji įstaiga Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė 20. Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

169


21. Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras

59. Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė 35. Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė

72. Viešoji įstaiga Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

64. Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė 45. Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė

89. Viešoji įstaiga Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras

53. Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė

84. Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė 65. Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė Skuodas

Biržai

Joniškis Palanga

80. Viešoji įstaiga Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Mažeikiai

Telšiai

Plung

Šiauliai

Kretinga

Pakruojis

Pasvalys Kupiškis

Rokiškis

Radviliškis

Varniai

Zarasai

Skaudvilė

Gargždai Rietavas

i Utena

Kaltinėnai

Jurbarkas

Jonava

Šakiai

43. Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė

s Širvintos

Kaunas

a Vilkaviškis

Kaišiadorys

Marijampol

44. Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras

Grigiškės

107. Viešoji įstaiga Visagino ligoninė

Vilnius

14. Viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė

Birštonas Kalvarija

Visaginas

Ignalina

Raseiniai

Taurag

86. Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė

Alytus V

Lazdijai Druskininkai

75. Viešoji įstaiga Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė

57. Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras

13. Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras 12. Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė

170

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė

1.

2.

1. Įsigytas kelio sąnario treniruoklis. 2. Demonstruojama ergoterapijos sistema. 3. Atnaujinta ergoterapijos salė ir įranga.

3.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

171


VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė

4.

4. Įrengta vidaus ligų prevencijos mokymo klasė. 5. Judesiams lavinti įsigytas bėgimo takelis.

5.

172

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

6.

6. Atnaujinta reanimacijos palata, operacinė. Nusipirkta anestezijos ir elektrokaustikos aparatų. 7–9. Ligoninė įsigijo naują medicinos įrangą. Nuotraukose – dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisas, vakuuminis siurblys ir fango parafino ruošimo aparatūra. 7.

8.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

9.

173


VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

10.

10. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus peties ir kelio sąnario treniruokliai. 11. Įrengtos vertikaliosios vonios patalpos.

11.

174

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

12.

12–13. Renovuota Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė. Nuotraukose – pastato fasadas ir koridorius.

13.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

175


VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

14.

14. Atnaujintas Druskininkų Medicinos slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pastato fasadas. 15. Antrame aukšte įrengta poilsio zona.

15.

176

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Druskininkų ligoninė

16.

16–18. Ligoninė nusipirko mechanoterapijos prietaisą. Nuotraukose – mechanoterapijos prietaisu lavinama paciento ranka ir koja.

17.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

18.

177


VšĮ Ignalinos rajono ligoninė

20.

19.

19–21. Nusipirktas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, operacinis stalas, elektroakustikos aparatūra.

178

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

21.


VšĮ Joniškio ligoninė

22.

23.

24.

25.

22. Joniškio ligoninėje atlikti rekonstrukcijos darbai ir atnaujinta medicinos įranga. 23. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriui įsigytas reguliuojamo aukščio masažo kušetė ir masažo kėdė. 24. Operacinėje pastatytas aukšto slėgio vakuuminis siurblys, anestezijos aparatas, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius, mobilusis rentgeno aparatas. 25. Intensyviosios pagalbos palata aprūpinta dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatūra ir gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriumi.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

179


VšĮ Jurbarko ligoninė

26.

27.

28.

26. Ligoninė įsigijo modulinį kombinuotą žemo ir vidutinio dažnio elektroterapijos ir ultragarsinės terapijos aparatą. 27, 28. Ambulatorinei reabilitacijai nusipirktas smūginės bangos aparatas ir fango parafino šildytuvas. 29. Atnaujinta dienos chirurgijos palata. 29.

180

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Kaišiadorių ligoninė

31.

32.

30.

33.

30–33. Atnaujinta: traumatologijos tvarstomasis, pulmonologijos, masažo kabinetai ir slaugos postas.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

181


VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

34.

34. Nusipirktas greitosios pagalbos automobilis. 35. Įrengtas terapinis baseinas.

35.

182

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų laboratorinio korpuso statyba

36.

36, 37. Statomas Kauno klinikų laboratorinis korpusas.

37.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

183


VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

38.

38, 39. Atnaujintas hidromasažo kabinetas ir operacinė.

39.

184

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika

40.

40–42. Atnaujintas fizinės medicinos terapijos skyriaus vaikų mankštos kabinetas, elektros procedūrų ir diagnostikos skyriaus endoskopijų kabinetai.

41.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

42.

185


VšĮ Kauno slaugos ligoninė

43.

45.

46.

47.

43, 44. Įrengtas laukiamasis kambarys paliatyvaus ligonio artimiesiems ir stacionarus ligonio keltuvas. 45. Įsigytas paciento stebėsenos aparatas. 46, 47. Atnaujinta II aukšto laiptinė ir koridoriaus fojė. 48. Kineziterapijos salė aprūpinta masažo stalu.

186

44.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

48.


VšĮ Kauno Šilainių poliklinika

49.

49. Suremontuota radiologijos poskyrio patalpa. 50. Pacientas gydomas nauju magnetoterapijos aparatu.

50.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

187


VšĮ Kuršėnų ligoninė

51.

52.

51. Įsigytas vonios keltuvas. 52, 53. Ligoninė aprūpinta nauja medicinos įranga. Nuotraukose – paciento monitoringo ir stacionaraus rentgeno aparatūra.

53.

188

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Kėdainių ligoninė

54.

55.

54. Rentgeno-echoskopijos skyrius aprūpintas nauju echoskopu. 55. Operaciniame skyriuje įsigytas operacinis stalas, elektrokaustikas, universalus įrenginio valdymo pultas. 56. Rentgeno-echoskopijos skyriui nupirktas stacionaraus rentgeno aparatas. 56.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

189


VšĮ Kelmės ligoninė

57.

57. Rekonstruotas Kelmės ligoninės pastatas. 58. atnaujintas priėmimo-skubios pagalbos skyrius. 59. Reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriuje įsigyta funkcinių lovų, stebėjimo monitorių ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas. 58.

190

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

59.


VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

60.

61.

62.

60–62. Įsigyta kineziterapijos salės įrangos. Nuotraukose – tempimo įranga, elektrinis kineziterapijos stalas, vaikščiojimo takelis, vertikalizacijos stalas. 63. Atnaujintas vandens procedūrų kabinetas. Pastatyta vandeninio masažo vonia. 63.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

191


VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

64.

64. Įrengta paliatyviosios pagalbos palata. 65, 66. Atnaujinta dienos chirurgijos operacinė ir pooperacinė palata.

65.

192

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

66.


VšĮ Kupiškio ligoninė

67.

67. Echoskopijos kabinete pastatytas naujas ultragarsinės diagnostikos aparatas. 68. Įsigytas portatyvus rentgeno aparatas.

68.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

193


VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninė

69.

70.

69–71. Atnaujinta kineziterapijos salė ir fizioterapijos kabinetas.

71.

194

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Marijampolės ligoninė

72.

72. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje įsigytas vertikaliosios vonios įrangos komplektas. 73, 74. Įrengti elektros procedūrų ir ergoterapijos kabinetai.

73.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

74.

195


VšĮ Molėtų ligoninė

75.

76.

77.

75, 76. Ligoninėje atlikti vidaus remonto darbai. Nuotraukose – atnaujintas koridorius, operacinė, įsigytas šviestuvas. 77. Priėmimo skyrius aprūpintas kilnojamuoju ultragarso aparatu. 78. Nusipirktas echoskopas.

196

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

78.


VšĮ Pakruojo ligoninė

80.

81.

79.

82.

79. Pakruojo ligoninės konsultacinė poliklinika aprūpinta vaizdo endoskopine įranga su vaizdo gastroskopu. 80. Priėmimo skyriuje atnaujintas budinčios slaugytojos postas. 81. LOR kabinete įsigyta LOR endoskopijos sistema. 82. Konsultacinėje poliklinikoje renovuotas rentgeno kabinetas.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

197


VšĮ Pasvalio ligoninė

83.

83. Reanimacijos palata aprūpinta infuzomatu ir funkcinėmis lovomis. 84. Kineziterapijos kabinete įsigytas naujas masažo stalas. Pagerintos sąlygos sportinei veiklai.

84.

198

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

86.

87.

85.

88.

85–88. Ligoninė įsigijo naujos medicinos įrangos. Nuotraukose – vaizdo gastrofibroskopas, vaizdo kolonoskopas, operacinis šviestuvas, defibriliatorius ir įranga kompresinei terapijai.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

199


VšĮ Prienų ligoninė

89.

90.

91.

89. Rekonstruotos VšĮ Prienų ligoninės patalpos. 90. Gastroenterologijos kabinetas aprūpintas vaizdo gastroskopu. 91, 92. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje atnaujintos palatos ir koridorius.

200

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

92.


VšĮ Šilutės ligoninė

93.

93–95. Ligoninė aprūpinta nauja medicinos įranga. Nuotraukose – elektrokardiografas, defibriliatorius, stuburo tempimo aparatas, gastroskopas, endoskopas.

94.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

95.

201


VšĮ Širvintų ligoninė

96.

97.

96, 97. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje atnaujintas tvarstomasis, įsigyta kardiopulmonologinė įranga. 98. Įrengtas naujas masažo kabinetas.

98.

202

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Švenčionių rajono ligoninė

100.

101.

99

102.

99. Ligoninė įsigijo vaizdo endoskopą. 100–102. Atliktas vidaus patalpų remontas. Nuotraukose – suremontuota palata, odontologijos kabinetas ir laboratorija.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

203


VšĮ Trakų ligoninė

103.

103. Atnaujintos rentgeno patalpos. 104–106. Įsigyta naujos medicinos įrangos. Nuotraukose – elektrokaustikos ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, kolposkopas.

104.

204

105.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

106.


VšĮ Ukmergės ligoninė

108.

109

107.

110.

107. Ambulatorinėje reabilitacijoje įrengta vertikali vonia. 108. Atnaujintas mamografijos kabinetas. 109. Kardiologijos skyrius aprūpintas nauju defibriliatoriumi. 110. Konsultacijų poliklinikos akių ligų kabinete gauta nauja aparatūra.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

205


VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

111.

112.

111. Ligoninėje atliktas kapitalinis remontas. 112. Atnaujintas vonios kambarys, įsigyta basonų plovimo aparatūra. 113. Ligoninė įsigijo monitoravimo aparatą. 113.

206

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


VšĮ Varėnos ligoninė

114.

115.

114–116. Įsigyta naujos medicinos technikos. Nuotraukose – vaizdo gastroskopas, radiologijos kabineto ir skaitmeninės radiologijos aparatūra.

116.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

207


VšĮ Antakalnio poliklinika

117.

118.

119.

117, 118. Nusipirktas kelio sąnario treniruoklis ir dviratis ergometras. 119–122. Poliklinika aprūpinta modernia medicinos įranga. Nuotraukose – kombinuotas fizioterapijos aparatas, ultragarsinės diagnostikos aparatas, gastroskopas, kolonoskopas.

120.

208

121.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

122.


VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė

123.

124.

126.

125.

123–126. Ligoninės darbuotojai džiaugiasi nauja medicinos įranga. Nuotraukose – operacinis šviestuvas, infuzomatas, defibriliatorius ir anestezijos aparatas su monitorine sistema.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

209


VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

127.

127. Atliktas Vilniaus rajono centrinės poliklinikos remontas. 128, 129. Nusipirkta medicinos įrangos. Nuotraukose – skaitmeninis ultragarsinės diagnostikos, kombinuota šviesos ir elektromagnetinio lauko terapijos aparatūra. 128.

210

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

129.


VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

131.

132.

130.

133.

130–133. Atlikta ligoninės renovacija. Įsigyta modernios medicinos technikos. Nuotraukose – atnaujintas antrojo palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus koridorius, priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriaus stebėjimo palata ir endoskopijos kabinetas.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

211


VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

134.

135.

136.

134. Poliklinika įsigijo hematologinį analizatorių. 135. Suremontuotos palatos, nusipirkta lovų. 136, 137. Suremontuotas rentgeno kabinetas, pastatytas naujas rentgeno aparatas.

212

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

137.


VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika

139.

138.

140.

138–140. Poliklinikos personalas patenkintas nauja medicinos aparatūra. Nuotraukose – autoklavas, defibriliatorius ir ligonių keltuvas.

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

213


VšĮ Visagino ligoninė

141.

141–142. Rekonstruotos vidaus patalpos. Nuotraukose – atnaujintas diagnostikos ir konsultacijų skyriaus vestibiulis ir LOR kabinetas.

142.

214

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


11 PRIEMONĖ Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

Ambulatorinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

215


Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra Lietuvos miestų savivaldybėse vykdoma visuomenės sveikatos priežiūros veikla dažnai būdavo nesisteminga, nepakankama, fragmentiška, beveik nekoordinuojama arba išvis neatliekama. Trūko tinkamai parengtų sveikatos stebėsenos programų, skirtų išsamiai informacijai apie gyventojų sveikatos būklę, rizikos veiksnius, leidžiančių nustatyti visuomenės sveikatos problemas ir jos gerinimo prioritetus, planuoti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemones, ypač tarp vaikų ir jaunimo. Kartais savivaldybių sveikatos stiprinimo programos būdavo trumpalaikės, neužtikrinamas jų tęstinumas. Šios priemonės tikslas buvo plėtoti infrastruktūrą, kad būtų pagerintas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumas ir kokybė. Todėl pasiekti savivaldybėse numatyta steigti ar modernizuoti esamus visuomenės sveikatos biurus, aprūpinti juos susisiekimo ir kitomis ryšio priemonėmis, moderniomis technologijomis, kurios padėtų ištirti valstybinių visuomenės sveikatos programų poreikį ir mastą, parengti ir įgyvendinti svarbias

216

bendruomenei sveikatos stiprinimo programas, organizuoti informacijos apie visuomenės sveikatą ir jos gerinimo būdus sklaidą, bendradarbiauti su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomene, šeima ir kt. Vykdant programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas sveikatos, švietimo ir socialinė struktūra“ priemonės „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“ projektus, buvo įsteigti arba modernizuoti visuomenės sveikatos biurai daugelyje Lietuvos savivaldybių (po vieną didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, ir ne daugiau kaip po du – kiekvienos apskrities teritorijoje). Savivaldybėse suremontuotos, rekonstruotos ar įrengtos naujos visuomenės sveikatos biurų patalpos, jos aprūpintos reikiamais baldais, šiuolaikinėmis technologijomis, mokomąja įranga, kitomis darbo priemonėmis, transportu. Tokiu būdu sudarytos ar pagerintos sąlygos efektyvesnei savivaldybės vi-

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


suomenės sveikatos biurų veiklai, skirtai bendruomenei teikti įvairias sveikatos priežiūros paslaugas: stebėti visuomenės sveikatos pokyčius ir jų mastą, kurti atitinkamas programas, ypač atkreipiant dėmesį į vaikų ir jaunimo sveikatos problemas, sudaryti sąlygas specialistams kelti kvalifikaciją, rūpintis sveikatinimo informacijos plėtra, koordinuoti atitinkamą valstybės ir nevyriausybinių organizacijų veiklą. Įgyvendinus priemonės „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“ projektus, daugelyje savivaldybių buvo įsteigta ar modernizuota visuomenės sveikatos biurų, kurių veikla apie 50 proc. Lietuvos gyventojų pagerino galimybę gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, padėjo mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, neįgalumą nuo dažniausiai paplitusių sveikatos sutrikimų, teikė aktualią sveikatinimo informaciją, sudarė geresnes sąlygas stiprinti ir saugoti sveikatą.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

217


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga visuomenės sveikatos biuras Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro plėtra Alytuje

160,9

136,7

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra Joniškio rajono savivaldybėje Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas

75,1

63,9

130,9

111,3

113,1

96,2

96,2

81,8

272,4

231,5

Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

34,1

29

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Pastato III aukšto patalpų kapitalinis remontas, pritaikant BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui (Taikos pr. 76, Klaipėda) Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje Visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros Lazdijuose plėtra

97

82,4

91,6

77,9

297

252,4

87

73,9

195,9

166,5

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizacija ir techninės bei technologinės bazės atnaujinimas

195,9

166,5

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

218

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

14.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Šiaulių miesto savivaldybės administracija Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 77,1 infrastruktūros plėtra Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros Panevėžio 77,5 rajono savivaldybėje plėtra Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas 74,8

65,5

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas 253,9

215,8

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas

33,9

28,8

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtra Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros plėtra Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste modernizuojant Šiaulių miesto savovaldybės sveikatos biurą Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas

111,6

94,9

193

164,1

228,9

194,5

272,9

232

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas

72,6

61,7

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos plėtra

127,5

108,4

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas

127,5

108,4

195,9

166,5

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros Vilniaus miesto 314,7 savivaldybėje plėtra

267,5

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Įgyvendinto / įgyvendinamo projekto vertė (tūkst. Eur)

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

65,8 63,6

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

219


17. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

9. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

10. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

8. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

11. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

21. Šiaulių miesto savivaldybės administracija Mažeikiai Naujoji Akmen

Skuodas Palanga

Plung

Biržai

Joniškis

Telšiai

Pasvalys

Šiauliai

Pakruojis

Kretinga

Rokiškis

Radviliškis

Zarasai

Rietavas

Gargždai

i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas Šakiai

23. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Širvintos

Kaunas

Vilkaviškis Marijampol

Kaišiadorys

Prienai

Kalvarija

Vilnius Trakai

Birštonas

22. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

s

Jonava

Alytus V

Lazdijai

20. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Druskininkai

1. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

4. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

6. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 7. Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga visuomenės sveikatos biuras

220

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


14. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 16. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

15. Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

19. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 3. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Mažeikiai Skuodas

Naujoji Akmen Telšiai

Palanga Plung Kretinga

Biržai

Joniškis

Pasvalys

Šiauliai Pakruojis

Rokiškis

Radviliškis

Zarasai

Gargždai Rietavas i Utena Raseiniai

Ignalina

Taurag Jurbarkas

s

Jonava

Šakiai

Širvintos

Kaunas

a Vilkaviškis Marijampol

Prienai

Kaišiadorys

13. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Alytus V

Lazdijai

Vilnius

24. Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Trakai

Birštonas Kalvarija

26. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

27. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Druskininkai

12. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

25. Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

18. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

5. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

221


Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

1.

2.

1. Biuras aprūpintas mokymui reikalinga įranga ir vaizdinėmis priemonėmis. 2. Įsigytas automobilis „Lodgy Dacia“. 3. Suremontuota biuro salė sportinei veiklai.

3.

222

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

4.

4. Suremontuotos biuro patalpos, nusipirkta baldų. 5. Įsigyta darbui reikalingos technikos – kopijavimo aparatas ir kompiuteris.

5.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

223


Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

6.

6. Atliktas patalpų remontas. Nuotraukoje – atnaujintas biuro vadovės kabinetas. 7. Įrengta mokymų salė.

7.

224

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

8.

8. Atnaujintas biuro kabinetas. 9. Įrengtos mokymo patalpos.

9.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

225


Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

10.

10. Suremontuota biuro salė. Įsigyta vaizdinių priemonių, multimedijos įranga. 11. Gauta mokymui reikalingų priemonių.

11.

226

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

12.

12. Suremontuotos biuro patalpos, nusipirkta įrangos ir baldų. 13. Kėdainių rajono gyventojams sudarytos sąlygos puoselėti sveiką gyvenseną.

13.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

227


Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras

14.

14. Rekonstruotos patalpos mokomiesiems ir informaciniams renginiams. 15. Įrengtos patalpos sportui.

15.

228

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

16.

16. Įsigyta baldų ir darbui reikalingos įrangos. 17. Įrengta mokymo salė.

17.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

229


Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

18.

18. Įrengtos patalpos sportui ir sveikai gyvensenai ugdyti.

230

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

19.

19. Mokymų salė. 20. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje įrengtas visuomenės sveikatos priežiūros kabinetas.

20.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

231


Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

22.

21.

21–23. Biuras perkeltas į naujas erdvesnes patalpas, įsigyta mokymo priemonių.

232

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

23.


Plungės rajono visuomenės sveikatos biuras

24.

24–25. Suremontuotos mokymo ir sveikatos priežiūrai skirtos patalpos.

25.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

233


Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

26.

26. Nusipirktas automobilis „Citroen“. 27. Biuras aprūpintas vaizdinėmis mokymo priemonėmis ir įranga.

27.

234

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

28.

28. Įrengta mokomoji salė. 29. Suremontuotos biuro patalpos.

29.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

235


Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

30.

30. Atnaujintas biuro sveikatos specialistų kabinetas. 31. Įrengta mokymo salė. Įsigyta vaizdinių priemonių.

31.

236

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

33.

32.

34.

32. Nusipirkta vaizdinių mokymo priemonių ir įrangos. 33. Atnaujintas biuro pastato fasadas. 34. Įrengta mokymo salė.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

237


Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

36.

35.

35. Įsigyta vaizdinių mokymo priemonių. 36. Atnaujinti biuro baldai. 37. Biuras aprūpintas kopijavimo aparatu.

238

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

37.


Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

38. 39.

40.

38, 39. Suremontuotas biuro pastato fasadas, koridorius ir vidinės patalpos. 40. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje įrengtas visuomenės sveikatos priežiūros kabinetas.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

239


Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

42.

43.

41.

41. Rekonstruotas biuro pastatas. 42. Įrengta mokymo salė. 43. Įsigytas automobilis „Opel“. 44. Nusipirkta vaizdinių mokymo priemonių.

240

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

44.


Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

45.

45. Rekonstruotos biuro patalpos.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

241


Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

47.

48.

46.

46. Atnaujintos biuro vidaus patalpos, koridorius. 47. Įrengta posėdžių salė, įsigyta naujų baldų, aparatūros. 48. Nupirktas automobilis „Škoda Roomster“. 49. Įsigyta darbo priemonių.

242

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

49.


Pavadinimas

12 PRIEMONĖ Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

243


Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą Vykdant „Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programą“, buvo numatyta modernizuoti visų trijų lygių privačias sveikatos priežiūros įstaigas pagal Europos Sąjungos prioritetus ir standartus. Lietuvoje dalį sveikatos priežiūros funkcijų atlieka privačios medicinos įstaigos – tai uždarųjų akcinių medicinos bendrovių, ambulatorijų, įvairios paskirties specializuotų kabinetų, dienos centrų ir netgi klinikų teikiamos paslaugos. Daugeliui šių įstaigų, kol nebuvo įgyvendinti projektai, trūko modernesnės specializuotos medicinos įrangos, atitinkamų funkcijų baldų, jų patalpos buvo seniai remontuotos. Tam, kad privačios sveikatos priežiūros įstaigos savo teikiamų paslaugų kokybe pasiektų bendrą valstybinės medicinos priežiūros lygį, ir buvo skirta Europos Sąjungos lėšų, kurios panaudotos patalpoms rekonstruoti ar

244

remontuoti, medicinos aparatūrai, programinei ir terapijos įrangai įsigyti ar atnaujinti. Priemonės „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastuktūrą“ projektuose dalyvavo 37 privačios visų trijų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Vykdant projektus, buvo suremontuotos ar rekonstruotos šių įstaigų patalpos, jos pritaikytos atitinkamoms funkcijoms, įvairioms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti; įsigyta nemažai būtinos modernios medicinos ir programavimo įrangos, specializuotų baldų pagal įstaigų poreikius. Įgyvendinus priemonės „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


paslaugų infrastruktūrą“ projektus, pagerėjo privačių medicinos įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas; tai yra vienas iš veiksnių, kurie padėjo sustiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, laiku jiems suteikti atitinkamo lygio medicinos paslaugas, padidinti darbingumą ir sumažinti nedarbingumo išmokoms skirtą socialinių valstybės išmokų dalį.

Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą

245


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

1.

A. Vitkausko individuali įmonė

48,3

2.

Uždaroji akcinė bendrovė „Aksanas“

3.

Arūno Žiurlio klinikos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų infrastruktūros gerinimas Viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūros gerinimas Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinikoje UAB „Bendrosios medicinos praktika“ dienos chirurgijos paslaugų infrastruktūros gerinimas UAB „Elite Medicale“ echoskopijos paslaugų teikimo infrastruktūros gerinimas ir plėtra UAB Estetinės chirurgijos centro Dienos chirurgijos skyriaus plėtra

72,6

11. 12.

MB Alfonso Andrulio kardiologo kabinetas Uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus Medea klinika“ Uždaroji akcinė bendrovė Antano Lizdenio sveikatos centras Individualioji įmonė Arūno Žiurlio klinika Uždaroji akcinė bendrovė Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika Uždaroji akcinė bendrovė „Bendrosios medicinos praktika“ Lietuvos ir Prancūzijos uždaroji akcinė bendrovė „Elite Medicale“ Uždaroji akcinė bendrovė Estetinės chirurgijos centras Uždaroji akcinė bendrovė „Gydora“ Uždaroji akcinė bendrovė „GK klinika“

Viešųjų antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas A. Vitkausko individualioje įmonėje UAB „Aksanas“ teikiamų viešųjų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Kardiologo kabineto, teikiančio viešąsias ambulatorines paslaugas, aprūpinimas diagnostine medicinos įranga Viešųjų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra UAB „Alytaus Medea klinika“ Reumatologinės pagalbos gerinimas Akmenės ir aplinkinių rajonų gyventojams

65,3 190,7

13.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kardiolita“

14.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių šeimos klinika“ Uždaroji akcinė bendrovė Kuncų ambulatorinė klinika

Ambulatorinių paslaugų infrastruktūros gerinimas UAB „Gydora“ Dienos chirurgijos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB „GK Klinika“ infrastruktūrą Dienos chirurgijos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB „Kardiolita“ infrastruktūrą Antrinių ambulatorinių echoskopinių paslaugų plėtra modernizuojant UAB „Kėdainių šeimos klinika“ infrastruktūrą Antrinių ambulatorinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB Kuncų ambulatorinės klinikos infrastruktūrą

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

15.

246

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

91,3 52,8 101 58,3

578,4 256,1 111 82,7

252,4 37,5 162,4


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

16.

Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė „Lirema“ Uždaroji akcinė bendrovė „Lorna“ Uždaroji akcinė bendrovė „Mano gydytojas“ Uždaroji akcinė bendrovė „Medea klinika“ Uždaroji akcinė bendrovė Northway chirurgijos centras Akcinė bendrovė „Ortopedijos technika“

UAB „Lirema“ akių ligų klinikos ambulatorinių paslaugų kokybės didinimas

150,8

UAB „Lorna“ antrinio lygio ambulatorinių paslaugų infrastruktūros plėtra Antrinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB „Mano gydytojas“ infrastruktūrą UAB „Medea klinika“ teikiamų viešųjų ambulatorinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas UAB Northway chirurgijos centro teikiamų dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros modernizavimas AB „Ortopedijos technika“ antrinių ambulatorinių ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra, kokybės ir prieinamumo gerinimas UAB Ortopedijos centras infrastruktūros atnaujinimas

122,3 31,6

UAB „Panevėžio BMR diagnostika“ stacionarių paslaugų plėtra

36,2

B. Paškevičienės privačios šeimos ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų optimizavimas. (Ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų optimizavimas) Antrinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų - echoskopinių tyrimų, kokybės ir prieinamumo gerinimas IĮ Gydytojos Linos Pališaitienės konsultacijų kabinete Viešųjų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas UAB Plungės klinika Gydytojų Pranevičių kabineto diagnostinės medicinos įrangos įsigijimas ir modernizavimas Antrinių ambulatorinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB „Senojo bokšto klinika“ infrastruktūrą UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas

72,1

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29.

Uždaroji akcinė bendrovė Ortopedijos centras Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio BMR diagnostika“ Uždaroji akcinė bendrovė Panevėžio medicinos centras Individualioji įmonė gydytojos Linos Pališaitienės konsultacijų kabinetas Uždaroji akcinė bendrovė Plungės klinika Individualioji įmonė Gydytojų Pranevičių kabinetas Uždaroji akcinė bendrovė „Senojo bokšto klinika“ Uždaroji akcinė bendrovė „SK Impeks medicinos diagnostikos centras“

51,7 157,2 542,9 51,4

43

62,1 29,9 116,1 548,8

Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą

247


Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Projektui skirta ES dalis (tūkst. Eur)

30.

Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių chirurginės pagalbos centras Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių BMR diagnostika“ Uždaroji akcinė bendrovė Šnipiškių medicinos centras A. Šimkaus individualioji įmonė „Therapia scientifica“ Uždaroji akcinė bendrovė „UMTC“

Viešųjų dienos chirurgijos paslaugų plėtra UAB Šiaulių chirurginės pagalbos centre

140,3

UAB „Šiaulių BMR diagnostika“ stacionarių paslaugų plėtra

36,1

Viešųjų antrinio lygio ambulatorinių echoskopijos paslaugų infrastruktūros gerinimas UAB Šnipiškių medicinos centre Skydliaukės ligų gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant IĮ „Therapia scientifica“ infrastruktūrą UAB „UMTC“ teikiamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Antrinių ambulatorinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant UAB „Vilniaus sveikatos namai“ infrastruktūrą UAB „Vita longa“ teikiamų paslaugų plėtra, diegiant modernią diagnostinę medicinos įrangą ir rekonstruojant patalpas, skirtas antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti ir plėsti UAB „Vitgelba“ teikiamų viešųjų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas

44,6

31. 32. 33. 34. 35. 36.

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus sveikatos namai“ Uždaroji akcinė bendrovė „Vita longa“

37.

Uždaroji akcinė bendrovė „Vitgelba“

248

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

35,1 60,5 235,3 193,9

51,6


UAB Alytaus „Medea“ klinika

1.

1. Pirmame aukšte atnaujinta registratūra. 2. Suremontuotas ultragarso kabinetas. Įsigyta naujos aparatūros.

2.

Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą

249


UAB „Bendrosios medicinos praktika“

3.

3, 4. Renovuota registratūra ir operacinė.

4.

250

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


UAB Kuncų ambulatorinė klinika

6.

7.

5.

8.

5, 6, 8. Įsigytas echoskopas, kolonoskopas ir gastrofibroskopas. 7. Suremontuotos patalpos.

Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą

251


UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika

10.

11.

9.

9, 10. Nusipirktas kardiologinis ultragarso aparatas ir operacinė lempa su monitoriumi. 11. Atnaujintas chirurgijos skyrius. 12. Įsigyta endoskopinės ir laparoskopinės įrangos.

252

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

12.


UAB „Kardiolita“

13.

13. Atnaujinta operacinė, įsigytas operacinis stalas. 14. Nupirktas naujas gyvybinių funkcijų monitorius.

14.

Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą

253


UAB „SK Impeks medicinos diagnostikos centras“

15.

15–17. Atnaujinta operacinė.

16.

254

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis


UAB „SK Impeks medicinos diagnostikos centras“

17.

Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą

255


Šis albumas skirtas plačiajai visuomenei supažindinti su projektų rezultatais, kurie buvo įgyvendinti sveikatos sektoriuje ir administruoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Lietuvos sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai, finansuoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis

Tiražas 700 egz. Išleido UAB „Eugrimas“ Gedimino pr. 21/2, LT-01103 Vilnius Tel./faks. (8 5) 273 3955, (8 5) 275 4754 El. paštas info@eugrimas.lt www.eugrimas.lt Spausdino UAB „BALTO print“ Utenos g. 41A, Vilnius LT-08217


Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus kolektyvas džiaugiasi visais įgyvendintais 2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų projektais, kurie padėjo pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams.

Įvadas

1