Palanga

Page 1

1PALANGA Antanas Varanka

Leidykla ANVARA Vilnius 2006O, paklausykit vakarais, Kai marių bangos nerimauja Ir krantą barsto gintarais Gelmės nematomoji sauja... Maironis


UDK 77.04(474.5)(084) Va 275

Fotoalbumo leidybą parėmė

Palangos miesto smulkaus ir vidutinio verslo fondas

Fotografas

Antanas Varanka Dailininkas

Rimantas Dichavičius Dizaineris

Laimis Kosevičius Teksto autorė

Audra Lukauskaitė Kompiuteriniai darbai

Arvydas Maknys

ISBN 9955-9437-3-4

4

© Antanas Varanka © Rimantas Dichavičius


PALANGA Antanas Varanka


Palanga - didžiausias Lietuvos pajūrio kurortas. Čia susitinka nerimastinga Baltija ir trapus smėlio krantas, vyraujantys vakariai vėjai ir priekrantės miškų bei parkų tyla ir ramybė, praeities romantika ir dabarties atvirumas. Palanga - tai gamtos grožio ir žmogaus kūrinijos dermė, baltiškosios kultūros reliktai ir šiuolaikinio pasaulio atspindžiai, erdvės ir jūros amžinoji trauka. Miestai, kaip ir žmonės, turi savo amžių, išgyventų metų paliktus ženklus, praeities vingiuose patirtą skausmą ir vargą, džiaugsmą ir sėkmę, kartų nenutrūkstamą minties gyvastį ir išgyventą patirtį. Miestai, kaip ir žmonės, gimsta ir miršta. Kur jų pradžia, kur pabaiga? Kas žino jų tikrąjį amžių? Palanga - sena baltų genčių gyvenvietė. Ji savo vardą istoriniuose analuose užrašė 1253 metais, nors archeologai teigia, kad žmonių čia gyventa kur kas anksčiau. Pirmieji žmonės Palangos apylinkėse pastoviai įsikūrė maždaug apie 2500 metus pr. Kr., vėlyvajame neolite. Tik kalbininkai vis dar nesutaria dėl šio pajūrio miestelio vardo kilmės - gal senas upelis Palanga, tekantis iš aplinkinių pelkių, davė šį vardą? O gal langas į jūros erdves? Ar žvejų namelių palangės, skalaujamos jūros? Ar pelkėtos, jūros kranto paliktos vietos, palvės, palios, buvo Palangos vardo kilmės žodžiai? Kiekvienas Palangos gyvenimo šimtmetis buvo paženklintas žyme, žmonių likimais ir darbais. Seniausių V-XII a. gyvenviečių pėdsakai išliko prie Ronžės upelio, Birutės kalno papėdėje. XIII-XVIII a. gyventojai vertėsi žvejyba, rinko gintarą, prekiavo su Baltijos pakrantės miestais. Nuo XVI a. vidurio Palanga jau žinoma kaip miestelis. Po 1795 m. Lietuva buvo prijungta prie Rusijos imperijos. Palanga priklausė Vilniaus, o nuo 1819 m. Kuršo gubernijai. 1824 m. caro kariuomenės pulkininkas Mykolas Tiškevičius nusiperka Palangą. Su grafų Tiškevičių vardu siejamas Palangos kaip vasarvietės, kurorto istorijos pradžia. Jų indėlis į kurorto vystymąsi buvo didžiulis. Grafai Tiškevičiai įkuria gražiausią Lietuvos parką Palangoje, kurį suprojektavo garsus prancūzų kraštovaizdžio architektas Eduardas Andrė. Pastato jūros tiltą, reprezentacinius rūmus, bažnyčią, kurhauzą, daugelį vasarnamių,maudymosi kabinas pajūryje, pašildyto jūros vandens gydyklas, ligoninę, vasaros teatrą. Leidžia rankraštinį laikraštėlį savo svečiams „La Limande“ (Plekšnė). XIX a. pabaigoje Palangos vardas aukso raidėmis įrašomas į krašto kultūros istoriją. Po 1863 metų sukilimo prieš carizmą Lietuvoje buvo uždrausta spauda lotyniškais rašmenimis (18641904 m.). Tuo metu per Palangą ėjo knygnešių keliai. Lietuviškos knygos buvo vežamos iš Karaliaučiaus krašto spaustuvių ir platinamos Lietuvoje. Spaudos draudimo metais 1899 m. Palangoje pirmą kartą suvaidintas lietuviškas spektaklis „Amerika pirtyje“. Tai buvo lietuviško teatro aušra. Po pirmojo pasaulinio karo, žlugus Rusijos imperijai, Lietuva tapo nepriklausoma valstybe. Tuo metu vyksta ginčas tarp Lietuvos ir Latvijos dėl Palangos ir Šventosios teritorijų. Tarptautinio arbitražo sprendimu 1921 m. kovo 31 d. šios teritorijos buvo perduotos Lietuvai. 1932 m. Palangai suteikiamos miesto ir kurorto teisės, 1933 m. išrenkamas pirmasis Palangos burmistras dr. Jonas Šliūpas. Palanga tampa populiariu ir madingu tarpukario Lietuvos kurortu, vasaros sostine. Čia buvo įsikūrusi Lietuvos Prezidento A. Smetonos vasaros rezidencija. Kurorte vasarodavo žymūs to meto Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjai, daugelis iš jų turėjo kurorte savo vilas. 1938m. didysis Palangos gaisras suniokojo daugelį medinės Palangos pastatų. Palanga patyrė 1940 metų sovietų ir 1941 metais - nacių okupacijas. Ir viena, ir kita nusinešė čia gyvenusių žmonių gyvybes, sulaužė jų likimus. 1945 metų antroji sovietų okupacija atėmė ne tik palangiškių turtą. Daugelis palangiškių patyrė tremtinio dalią. Po antrojo pasaulinio karo buvo nacionalizuojamos privačios vilos, vasarnamiai. Jų vietoje steigiamos sanatorijos, poilsio namai. 1952 m. Palangai buvo suteiktos Respublikinio pavaldumo miesto teisės, statomos kurorto gydymo ir poilsio bazės, kurios dirbo ištisus metus. 1963 m. įkuriamas unikalus Palangos gintaro muziejus. 1973 m. prie Palangos buvo prijungti Kunigiškių, Mončiškės Nemirsetos kaimai ir Šventoji, sena žvejų gyvenvietė, įsikūrusi prie Šventosios upės žiočių. Archeologės dr. R. Rimantienės tyrinėjimai leidžia teigti, kad 6


pastoviai mūsų protėviai čia apsigyveno dar neolito laikotarpyje. Tačiau Šventosios gyvenvietę garsino uostas, kuris XVI a. prekiavo su kaimynais ir sudarė rimtą konkurenciją kitiems Baltijos jūros baseino uostams. Tad XVIII a. pradžioje uostas buvo sunaikintas. 1923-1925 m. jauna Lietuvos valstybė pradeda uosto atstatymo darbus, buvo statomi pietinis ir šiaurinis molai. Prasidėjusi 1940 m. sovietų okupacija ir II pasaulinis karas nutraukė šiuos darbus. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atgimė ir viltis atstatyti Šventosios uostą. Jis reikalingas ne tik šios senos ir jaukios gyvenvietės žvejams, jo reikia pramogaujantiems poilsiautojams, kurie kasmet čia atvyksta su šeimomis, pasiilgę ramios Šventosios upės tėkmės ir žvejybos romantikos, plačių balto smėlio paplūdimių ir senojo molo liekanų paslapties. Palanga ir Šventoji - Didžioji Palanga - tęsia XIX a. senas kurortines tradicijas. 1990m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Palanga atveria naują savo istorijos puslapį. Palangoje vyksta nacionalizuotų pastatų ir žemių grąžinimo procesas, privatizuojami poilsio namai, statomos naujos, modernios vilos, prabangūs viešbučiai, restoranai, rekonstruojamos gatvės ir skverai. Keičiasi Palangos veidas. Pastovu lieka tik amžinoji jūros trauka ir kurorto atvirumas, gamtos ir žmogaus sukurtas parko grožis, jūros tiltas ir tie nepamirštamieji saulėlydžiai Palangoje, paslaptingasis Birutės kalnas, kur senieji baltai stebėjo žvaigždes, naujai atgimusi garsioji J. Basanavičiaus gatvė. Kur jos traukos paslaptis, jei nebodami triukšmo, judėjimo, garsų, stilių mišrainės, vis skubame į ją? Joje lyg kino juostoje prabėga Palangos gyvenimo kadrai: buvusios, esamos, būsimos. Palangos - tos baltų žemės, kuri ant jūros kranto nuo amžių bando įminti protėvių ir savo būties prasmes. Palangos, kuriai savo eiles paskyrė A. Mickevičius, Maironis, Salomėja Nėris, J. Brodskis, kurią tapė M. K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, K. Sklėrius, B. Uogintas, A. Gudaitis, apie kurią rašė S. Daukantas, M. Valančius, dr. J. Basanavičius, dr. J. Šliūpas, dr. I. Končius, dr. V. Žulkus, kuriai paminklus kūrė R. Antinis, N. Gaigalaitė, J. Zikaras, S. Žirgulis, savo darbus, sukurtus Paryžiuje, dovanojo žymus lietuvių išeivijos skulptorius modernistas Antanas Mončys. Po jo mirties Palangoje atidarytas A. Mončio namai - muziejus, jame eksponuojami per 200 šio skulptoriaus darbų, rengiamos kilnojamos šiuolaikinio meno parodos. Palangoje gyveno ir kūrė kompozitoriai E. Balsys, B. Dvarionas, mokėsi J. Talat-Kelpša, vasarojo pianistas I. Prielgauskas, kompozitorius J. Bendorius, J. Karosas. Čia gilios pučiamųjų orkestrų muzikavimo tradicijos, nepakartojami kamerinės muzikos koncertai parke, ta nepamirštama „Nakties serenadų“ romantika. Čia vyksta muzikos, teatrų festivaliai, čia skamba eilės Birutės kalno papėdėje, Gintaro muziejaus terasoje, vilioja kurorto pramogų klubai. Nuo praeities lig dabarties tik vienas akimirksnis. Mūsų rankose - šimtmečius išgyvenusi, bet visada atvira, graži ir viliojanti Didžioji Palanga.

Audra Lukauskaitė

7
Palanga is the largest sea resort in Lithuania, a meeting place of the restless Baltic Sea and a fragile sand coast, the dominant westerly winds and peace and tranquillity of the littoral forests and parks, the romanticism of the past and the openness of the present. Palanga is famous for the harmony of the beauty of nature and human artefacts, the relics of the ancient Baltic culture and glimpses of the contemporary world, wide spaces and the eternal attraction of the sea. Like people, cities have their age – traces left by the years gone by, pains and miseries experienced in the whirlwinds of the past, joys and successes, live thought and experience passed from generation to generation. Cities, like people, are born into this world and die. When do they begin and end? Who knows their real age? Palanga was an ancient settlement of the Baltic tribes. Its name was first mentioned in the historical annals in 1253, though archaeologists think that this locality had been inhabited even before that time. The first permanent settlers arrived in the environs of Palanga in circa 2500 BC, in the late Neolithic period. Linguists still disagree about the origin of the name of this seaside town – maybe it is derived from the name of the ancient rivulet Palanga, flowing from the surrounding swamps? Or is it related with the Lithuanian noun langas – ‘window’ – to the sea? Perhaps it comes from palangės – windowsills of fishermen’s houses washed by the sea? Or maybe palvės, palios – swampy areas of the littoral plain – were the words from which the name of Palanga originated? Each century in the life of Palanga was marked with different human fates and deeds. Traces of the earliest settlements of the 5th-12th centuries have survived at the Ronžė rivulet, at the foot of Birutė Hill. In the 13th-18th centuries the inhabitants of Palanga lived off fishing, collected amber and traded with other cities on the Baltic seacoast. Palanga is known as a settlement since the middle of the 16th century. After 1795 Lithuania was incorporated into the Russian Empire. At first Palanga belonged to the Vilnius province, and since 1819 – to the Curonian province. In 1824 the colonel of the tsarist army Mykolas Tiškevičius (Tyszkiewicz) purchased Palanga. The beginning of the history of Palanga as a summer resort is related with the name of the counts Tiškevičius. Their contribution to the development of the resort was immense. The counts Tiškevičius established the most beautiful park in Lithuania, laid out by the famous French landscape architect Eduard Andre. They also built the sea bridge, a representational mansion, a church, the Kurhaus, numerous summer houses, changing booths on the beach, a health spa with heated sea water, a hospital and a summer theatre. They also published a hand-written newspaper for their guests “La Limande” (The Flounder). At the end of the 19th century the name of Palanga was inscribed in golden letters in the history of Lithuanian culture. After the insurrection against tsarist rule of 1863, publications in the Latin alphabet were prohibited in Lithuania (1864–1904). At that time the routes of book smugglers (Lith. knygnešiai) lay through Palanga. Lithuanian books were brought from the printing houses of the Königsberg region and distributed in Lithuania. In the period of the press prohibition the first Lithuanian performance “America in the Baths” was presented in Palanga in 1899. It marked the dawn of the Lithuanian theatre. After the First World War and the fall of the Russian Empire, Lithuania became an independent country. At that time both Lithuania and Latvia laid claims to the territories of Palanga and Šventoji. By the decision of international arbitration, on March 31, 1921 these territories were assigned to Lithuania. In 1932 Palanga was granted town and resort rights, and in 1933 the first burgomaster of Palanga, Doctor Jonas Šliūpas, was elected. In the inter-war period Palanga became a popular and fashionable Lithuanian resort and summer capital. It was the place of summer residence of the President of Lithuania Antanas Smetona. Many outstanding cultural and social figures of that time used to spend their holidays there, and many of them owned villas in Palanga. In 1938 the great fire of Palanga destroyed a great many of its wooden buildings. Palanga underwent Soviet occupation in 1940 and the Nazi occupation in 1941. Both of them 10


claimed many lives of its inhabitants and broke their fates. The second Soviet occupation in 1945 not only deprived the Palanga citizens of their property. Many of them were deported as well. After the Second World War private villas and summerhouses were nationalised and converted into sanatoriums and rest centres. In 1952 Palanga was granted the rights of a town of republican status. Many year-round medicinal and recreation centres were built in the resort. In 1963 the unique Amber Museum was founded in Palanga. In 1973 the villages of Kunigiškės, Mončiškė and Nemirseta, as well as Šventoji, an ancient fishermen’s settlement at the mouth of the Šventoji river, were connected to Palanga. According to the research of archaeologist dr. R. Rimantienė, our forefathers settled there permanently already in the Neolithic period. The Šventoji settlement was famous for its harbour, a point of trade with the neighbouring cities in the 16th century and a strong competitor to other harbours of the Baltic basin. At the beginning of the 18th century the harbour was destroyed. In 1923–25 the young Lithuanian state began reconstruction works in the harbour – the southern and northern piers were built. The wave of the Soviet occupation in 1940 and the Second World War put a stop to these works. The restoration of Lithuania’s independence has revived the hope of reconstructing the Šventoji harbour. It is needed not only for the fishermen of this charming ancient settlement, but also for vacationers who come with their families each year, longing for the quiet flow of the Šventoji river and the romanticism of fishing, wide strips of white sand on the beach and the secrets hidden in the remains of the old pier. Palanga and Šventoji – Greater Palanga – continue the old resort traditions of the 19th century. Lithuania having regained independence in 1990, Palanga opened a new page of its history. At the present time the nationalised buildings and land plots in Palanga are returned to their owners, rest centres are privatised, new and modern villas, luxurious hotels and restaurants are built, streets and squares are reconstructed. The face of Palanga is changing. What always remains the same is the eternal attraction of the sea and the openness of the resort, the beauty of the park created by man and nature, the sea bridge and the unforgettable sunsets in Palanga, the mysterious Birutė Hill, where the ancient Balts observed the constellations, and the newly reconstructed famous Basanavičiaus Street. What is the secret of its attraction, if we always hurry there despite the noise, traffic, sounds and a medley of different styles? Like a film, this street has captured the glimpses of the past, present and future life of Palanga. Palanga, an ancient Baltic land lying at the seacoast, which has been trying to solve the meaning of its existence, a town to which Adam Mickiewicz, Maironis, Salomėja Nėris and Joseph Brodsky dedicated their verses, which was painted by M. K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, K. Sklėrius, B. Uogintas and A. Gudaitis, about which wrote S. Daukantas, M. Valančius, dr. J. Basanavičius, dr. J. Šliūpas, dr. I. Končius and dr. V. Žulkus, to which sculptors R. Antinis, N. Gaigalaitė, J. Zikaras and S. Žirgulis created monuments, and to which the famous modernist sculptor in exile Antanas Mončys donated his works created in Paris. After his death the housemuseum of Antanas Mončys was opened in Palanga; it holds more than 200 works by the sculptor and is a venue of temporary art exhibitions. Palanga is a town in which the composers E. Balsys and B. Dvarionas lived and created, J. Talat-Kelpša studied, pianist I. Prielgauskas and composers J. Bendorius and J. Karosas spent their summers. Palanga is noted for the long-standing traditions of concerts of wind orchestras, unique chamber music concerts in the park – the unforgettable romanticism of the “Night Serenades”. Palanga hosts music and theatre festivals, poetry readings at the foot of Birutė Hill and on the terrace of the Amber Museum, and attracts its visitors with numerous entertainment clubs. There is a span of one moment from the past to the present. The photographs in this album have captured the centuries old, but always open, beautiful and attractive Greater Palanga.

Audra Lukauskaitė

11
Palanga, auch Polangen genannt, ist das größte Seebad Litauens. Hier treffen sich die ruhelose Ostsee und ein feiner Sandstrand, die dominierenden Westwinde durchrauschen Kiefernwälder, und daneben die Stille der Parkanlagen, Romantik der Vergangenheit und Weltoffenheit der Gegenwart. Palanga - das ist die Eintracht von Naturschönheit und dessen, was der Mensch schuf , Relikte baltischer Kultur und zugleich Spiegel der heutigen Welt, das ist Raum, und die ewige Anziehungskraft des Meeres. Städte, wie auch Menschen, haben ihr Alter, ihre ganz eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, einst erfuhren sie Schmerz und Not, aber auch Freude und Gelingen. Städte, wie auch Menschen, werden geboren und sterben. Wo ist ihr Anfang, wo ihr Ende? Wer kennt ihr wirkliches Alter? Palanga gilt als Siedlungsort baltischer Stämme. Seinen Namen hat es im Jahre 1253 in die Annalen der Geschichte eingeschrieben, obwohl Archäologen behaupten, dass hier schon früher Menschen gewohnt haben, etwa 2500 Jahre v. Chr, im späten Neolithikum. Nur die Sprachwissenschaftler sind sich immer noch nicht einig über die Herkunft des Stadtnamens– vielleicht stammt er von dem alten Flüsschen Palanga, das den umliegenden Sümpfen entspringt. Oder langas– Fenster – hinaus auf die Weite des Meeres Oder waren es die palvės, palios, von der Küste abgesonderte Orte, die dem Ort seinen späteren Namen gaben? Jedes Jahrhundert, das Palanga durchlebte, war gekennzeichnet von den Schicksalen und Taten seiner Bewohner. Am Flüsschen Ronžė, unterhalb des Birutėbergs, finden sich die ältesten Spuren der Besiedlung. Die Bewohner aus der Zeit vom 5. -7. Jahrhundert ernährten sich vom Fischfang, sammelten Bernstein und trieben Handel mit anderen Küstenstädten der Ostsee. Seit der Mitte des 16. Jh. war Palanga schon als Kleinstadt bekannt. Nach 1795 wurde Litauen dem russischen Kaiserreich angeschlossen. Palanga gehörte zunächst zum Gouvernement Vilnius, und seit 1819 zu dem von Kurland. 1824 erwarb Mykolas Tiškevičius den Ort, ein Oberst der zaristischen Armee. Mit seinen Namen ist der Beginn der Geschichte Palangas als Kurort verbunden. Sein Anteil an dessen Entwicklung war gewaltig. Die Grafen Tiškevičius schufen hier die schönste Parkanlage Litauens, entworfen von dem berühmten französischen Landschaftsarchitekten Eduard Andre. Eine Seebrücke wurde geschaffen, repräsentative Gebäude, eine Kirche, ein Kurhaus, eine Vielzahl von Sommerresidenzen. Es gab Badekabinen am Strand, Heilbäder, die mit angewärmten Meerwasser arbeiteten, ein Krankenhaus, ein Sommertheater. Eigens für die Gäste gab es eine handschriftlich verfasste Zeitung mit dem Titel „La Limande“ („Die Flunder“) herausgegeben. Ende des 19. Jahrhundert schrieb sich der Name Palanga mit goldenen Buchstaben in die Geschichte der Landeskultur ein Nach dem fehlgeschlagenen Aufstand gegen den Zarismus 1863 wurde jede Art von Druckerzeugnissen in lateinischen Buchstaben untersagt, das dauerte bis1904. Damals gingen die Wege der sogenannten Bücherträger über Palanga, die verbotene Ware wurden aus Königsberger Druckereien ins Land geschmuggelt und hier verteilt. Und 1899 wurde erstmals ein Theaterstück in der Landessprache aufgeführt, mit dem Titel „Amerika in der Sauna“, eine Art Morgenrot des Litauischen Theaters. Nach dem ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Russischen Imperiums wurde Litauen ein unabhängiger Staat. In dieser Zeit kam es zum Streit zwischen Litauen und Lettland um die Gegend um Palanga und Šventoji. Nach dem Spruch einer internationalen Schiedskommision wurde das Territorium am 31 März 1921 der Republik Litauen übergeben. 1932 erhielt Palanga Stadt-und Kurortrechte zugesprochen. 1933 wurde Dr. Jonas Šliūpas zum ersten Bürgermeister gewählt. Palanga wurde ein populärer und modebewusster Kurort der Zwischenkriegszeit, der sich beinahe zur saissonalen Hauptstadt entwickelte. Hier hatte Präsident Smetona seine Sommerresidenz. Berühmte Personen des öffentlichen Leben verbrachten hier ihren Urlaub, viele von ihnen hatten hier ihre Villen. 1938 war ein Unglücksjahr, ein großer Brand vernichtete einen Großteil der meist aus Holz errichteten Gebäude des Ortes. 1940 erfuhr Palanga die sowjetische Okkupation, ein Jahr darauf die der Nazis. Die eine wie die andere kostete Menschenleben, schuf tragische Schicksale. Die zweite sowjetische Okkupation 1945 brachte die 14


Einwohner nicht nur um Hab und Gut, nicht wenige von ihnen endeten in der sibirische Verbannung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die privaten Villen und Sommerhäuser verstaatlicht. An ihrer Stelle entstanden Sanatorien und Erholungsheime. 1952 wurde Palanga rechtlich der Sowjetrepublik Litauen unterstellt, Kur-und Erholungsheime entstanden, die das ganze Jahr über arbeiteten. 1963 wurde das unikale Bernsteinmuseum Palanga eingerichtet. 1973 wurden die Dörfer Kunigiškiai, Mončiškė, Nemirseta an Palanga angeschlossen, dazu noch Šventoji, eine alte Fischersiedlung, entstanden an der Mündung des gleichnamigen Flusses. Die Forschungen der Archäologin Dr. R. Rimantienė erlauben den Schluss, dass unsere Vofahren seit dem Neolithikum diese Orte besiedelten, doch die Siedlung Šventoji wurde vor allem durch ihren Hafen berühmt, der es im 16. Jh. erlaubte, mit den Nachbarn Handel zu treiben und anderen Ostseehäfen ernste Konkurrenz zu machen. Daher wurde der Hafen zu Beginn des 18. Jh.s zerstört. In den Jahren 1923-1925 begann die junge Litauische Republik mit Arbeiten zur Wiederherstellung des Hafens, eine südliche und nördliche Mole wurde errichtet. Die beginnende Sowjetische Okkupation 1940 und der zweite Weltkrieg unterbrachen diese Arbeiten. Mit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Litauens keimte wieder Hoffnung, den Hafen von Šventoji doch noch fertigzustellen. Er würde nicht nur den Fischern dieses altehrwürdigen und beschaulichen Ortes nützen, sondern auch Urlaubern, die Jahr für Jahr mit ihren Familien hierher kommen, sich an der ruhig dahinfließenden Šventoji und der Fischerromantik erfreuen, dem breiten Sandstrand und dem Geheimnis, das der Überrest einer alten Mole birgt. Palanga und Šventoji - nunmehr zu Groß-Palanga fusioniert – setzen die alte Kurort-Tradition des 19. Jahrhunderts fort. 1990, mit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit, schlug Palanga ein neues Kapitel seiner Geschichte auf. Prozesse um die Rückgabe von Gebäuden und Grundstücken werden geführt, Erholungsheime privatisiert, neue, moderne Appartments entstehen, Hotels, Restaurants. Straßen und Plätze werden erneuert. Das Gesicht des Ortes verändert sich. Beständig bleibt nur die Anziehungskraft, die das Meer ausübt und die Offenheit des Kurortes, die Schönheit der von Natur und Mensch geschaffenen Parks, die Seebrücke, Palangas unvergessliche Sonnenuntergänge, der geheimnisvolle Birutėberg, von dem aus die alten Balten die Sterne beobachteten, die neuentstandene berühmte J. Basanavičius-Straße. Worin besteht das Geheimnis ihrer Anziehungskraft, wenn trotz Lärm und ständigerBewegung, dem Durcheinander von Tönen und Stilen alle ihr zueilen? Wie in einem Kinofilm spielt sich hier das Leben ab: das vergangene, das gegenwärtige, das künftige. Palanga, diese baltische Erde, die seit alters her das Rätsel ihrer Vorfahren zu lösen sucht und zugleich dem Sinn seiner eigenen Existenz auf die Spur zu kommen trachtet. A. Mickevičius, Maironis, Salomeja Nėris, J. Brodski widmeten dem Ort ihre Gedichte, M. K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, K. Sklėrius, B. Uogintas, A. Gudaitis malten ihn, S. Daukantas, M. Valančius, Dr. J. Basanavičius, Dr. J. Šliūpas, Dr. I. Končius, Dr. V. Žulkus schrieben über ihn, R. Antinis, N. Gaigalaitė, J. Zikaras, S. Žirgulis setzten ihm Denkmäler. Der berühmte im Ausland lebende modernistische Bildhauer Antanas Mončys schenkte der Stadt eine Kollektion seiner in Paris gefertigten Arbeiten. Nach seinem Tod wurde das Mončys-Haus als Museum eingerichtet. Etwa 200 Arbeiten des Bildhauers werden hier ausgestellt, daneben gibt es Wanderausstellungen zeitgenösischer Kunst. In Palanga lebten und wirkten die Komponisten E. Balsys, B. Dvarionas, besuchte J. Talat-Kelpša die Musikschule, pflegten der Pianist I. Prielgauskas, die Komponisten J. Bendorius und J. Karosas den Sommer zu verbringen. Hier gibt es langgehegte Traditionen der Blasmusik, der Kammermusik-Konzerte im Park, die unvergeßliche Romantik der „Nachtserenaden“. Hier finden Musik-und Theaterfestivals statt, Gedichte werden rezitiert, am Fuße des Birutėbergs oder auf der Terasse des Bernsteinmuseums, es locken Klubs und Bars. Von der Vergangenheit bis auf den heutigen Tag ist es nur ein Augenblick. In unseren Händen ist es - das Jahrhunderte alte, aber immer offene, schöne, lockende Groß-Palanga

Audra Lukauskaitė 15
Паланга – крупнейший курорт литовского взморья. Это место встречи неспокойного Балтийского моря с хрупким песчаным берегом, преобладающих западных ветров с тишиной и спокойствием прибрежных лесов и парков, романтики прошлого с открытостью настоящего. Паланга – это единство природного совершенства и человеческого творчества, реликтов балтийской культуры и отблесков современного мира, это вечное притяжение морского простора. Города, как люди, имеют свой возраст, в котором запечатлено прошлое: боль и страдания, испытанные на извилистом пути времени, радости и удачи, неустанное движение новой мысли и накопленный опыт пережитого. Города, как люди, рождаются и умирают. Где их начало? Где конец? Кто знает, сколько им лет на самом деле? Паланга – древнее место поселения балтов. Свое имя в исторические анналы она внесла в 1253 году, хотя, по утверждениям археологов, люди жили здесь гораздо раньше. Первые постоянные поселенцы появились в окрестностях Паланги примерно за 2500 лет до Рождества Христова, в эпоху позднего неолита. А вот языковеды все никак не могут договориться между собой по поводу происхождения названия этого приморского городка. Может, его дала древняя речушка Palanga-Паланга, вытекавшая из местных болот? А, может, langas-окно с видом на морские просторы? Или palangės–подоконники рыбацких домов, омываемые морем? А, может, основой происхождения этого названия стали покинутые морем заболоченные берега и оставшиеся после него palvės, palios-равнинные плесы? Каждое прожитое Палангой столетие отмечено судьбами живших здесь людей, их достижениями. Следы древних поселений V-XII веков сохранились у речушки Ронже (ее нынешнее название Раже), у подножия холма Бирутес. Здешние жители XIII-XVIII веков занимались рыбной ловлей, собирали янтарь, торговали с другими прибрежными городами на берегах Балтики. С середины XVI века Паланга уже известна как городок. После 1759 года, когда Литва была присоединена к Российской империи, Паланга принадлежала сначала к Виленской, а с 1819 года – к Куршской губернии. В 1824 г. земли в Паланге купил полковник российской императорской армии Миколас Тышкевич. С тех пор благодаря этому роду город постепенно приобретает известность как место летнего отдыха, начинается история курорта Паланга. Вклад семьи Тышкевичей в его развитие огромен. По проекту известного французского ландшафтного архитектора Эдуарда Андрэ они создали здесь самый красивый парк Литвы, построили морской пирс, репрезентативный дворец, костел, Курхауз, множество летних вилл, соорудили купальные кабины на пляже, лечебницы с подогретой морской водой, больницу, летний театр... Похоже, начало свободной палангской прессе тоже положили Тышкевичи, ведь именно они начали выпускать для своих гостей шуточную рукописную газету на французском языке «La Limande» («Камбала»). В конце XIX века имя Паланги было золотыми буквами вписано в историю культуры края. После антицаристского восстания 1863 года в Литве было запрещена печать латинскими буквами (1864-1904). В то время через Палангу проходили тайные пути книгонош – тех, кто нелегально вез литовские книги из типографий Тильзита и Караляучюса, а затем распространял их в Литве. В эти же годы в Паланге состоялся и первый спектакль, сыгранный на литовском языке – «Америка в бане», что явилось началом литовского театра. По окончании Первой мировой войны, после распада Российской империи, Литва стала независимым государством. В это время между Литвой и Латвией начались споры о принадлежности территорий Паланги и Швентойи. Лишь 31 марта 1921 года по решению международного арбитража они были переданы Литве. В 1932 г. Паланге были предоставлены права города и курорта, состоялось избрание первого бургомистра, которым стал доктор Йонас Шлюпас. В эти годы Паланга становится модным и популярным литовским курортом межвоенного времени, летней столицей страны. Здесь находилась летняя резиденция президента Антанаса Сметоны. В курорте отдыхали многие известные в ту пору деятели культуры и общественности Литвы, большинство из которых имели здесь собственные виллы. К несчастью, огромный пожар 1938 года уничтожил большинство деревянных строений Паланги. В 1940 г. курортный город постигла советская, а в 1941 – нацисткая оккупация. И первая, и вторая унесли жизни и сломали судьбы многих местных жителей. Вторая советская оккупация 1945 года отняла 18


у палангцев не только имущество – многим из них выпала участь ссыльных. По окончании Второй мировой войны частные виллы и дачи были национализированы, а на их месте возникали санатории и дома отдыха. В 1952 г. Паланга стала городом республиканского подчинения, были построены новые лечебные учреждения и базы отдыха, работавшие круглый год. В 1963 году создан уникальный Музей янтаря. В 1973-ем к Паланге присоединили деревни Кунигишкяй, Мончишкес и Немирсета, а также старинный рыбацкий поселок Швянтойи в устье одноименной реки. Исследования доктора археологии Р. Римантене позволяют утверждать, что наши предки постоянно жили здесь еще во времена неолита. Однако более всего поселение прославил местный порт, который в XVI веке активно торговал с соседями и составлял серьезную конкуренцию другим портам в акватории Балтийского моря, поэтому в начале XVIII века порт Швянтойи был разрушен. В 1923-1925 гг. молодое Литовское государство начало здесь восстановительные работы, занялось возведением северного и южного молов Швянтойи. Однако начало советской оккупации 1940 г. и Вторая мировая война их прервали. С восстановлением независимости Литвы в начале 90-х годов вновь забрезжила надежда на восстановление порта в Швянтойи. Сегодня он нужен не только рыбакам старинного, уютного поселка, но и для развлечения отдыхающих, ежегодно приезжающих сюда целыми семьями и тоскующих по спокойному течению речки Швянтойи, романтике рыбной ловли, по широким пляжам с белым песком, по тайнам старого, давно разрушенного мола... Сегодня Паланга и Швянтойи – ставшие единой Большой Палангой – продолжают курортные традиции XIX века. С восстановлением Литвой независимости в 1990 году Паланга начала писать новую страницу своей истории. Сейчас здесь постепенно идет процесс возвращения прежним хозяевам и их потомкам национализированных прежде зданий и земель, приватизируются дома отдыха и гостиницы, возведенные в советские годы, строятся новые, современные виллы, шикарные гостиницы и рестораны, реконструируются улицы и скверы. Облик Паланги заметно меняется. Неизменными остаются лишь вечное притяжение моря и открытость курорта; красота удивительного парка, созданного природой и человеком; морской пирс и незабываемые палангские закаты. Впечатляющий и таинственный холм весталки Бируте, откуда древние балты следили за звездами и ожившая заново знаменитая улица Басанавичюса. В чем секрет ее притяжения, если невзирая на непрекращающийся шум и движение, смешение звуков и стилей, мы вновь спешим сюда? На этой улице, как на кинопленке, пробегают разные кадры из жизни Паланги: бывшей, настоящей, будущей. Паланги – как земли тех балтов, что на берегу моря испокон века пытались разгадать смысл существования своих предков и себя самих. Паланги, которой посвящали свои стихи Адам Мицкевич, Майронис, Саломея Нерис, Иосиф Бродский. Которую рисовали М.-К. Чюрленис, А. Жмуйдзинавичюс, К. Склерюс, Б. Уогинтас, А. Гудайтис. О которой писали С. Даукантас, М. Валанчюс, др. Й. Басанавичюс, др. Й. Шлюпас, др. И. Кончюс, др. В. Жулкус. Памятники для которой создавали Р. Антинис, Н. Гайгалайте, Ю. Зикарас, С. Жиргулис. Которой дарил свои работы, созданные в Париже, известный литовский скульптур-модернист Антанас Мончис. После его смерти в Паланге открылся доммузей А. Мончиса, в котором сегодня экспонируются свыше 200 работ скульптора и постоянно проходят выставки современного искусства. В Паланге жили и творили композиторы Э. Бальсис, Б. Дварионас, учился Ю. Талат-Кялпша, приезжали на лето пианист И. Прелгаускас, композиторы Й. Бендрюс, Ю. Каросас. Здесь сильны традиции духовой оркестровой музыки и неповторимы камерные концерты на открытой террасе Дворца Тышкевичей – незабываемая романтика «Ночных серенад»... Здесь проходят музыкальные и театральные фестивали, звучат стихи у подножия холма Бируте и на террасе Музея янтаря, манят к себе клубы со всевозможными курортными развлечениями. От прошлого до настоящего – всего лишь одно мгновение. И перед нами пережившая столетия, но по-прежнему открытая миру, очаровательная и притягательная Большая Паланга

Аудра Лукаускайте

19


20


21


1, 2. Palanga from a height of 400 m 3-5. Jono Basanavičiaus Street leading to the sea bridge. Reconstructed in 2003–05 6. Sculptural composition “Jūratė and Kastytis” in Palanga, erected in 1961. Sculptor N.Gaigalaitė 7-9. Band of Mexican Indians “Tatanka” on J. Basanavičiaus St. 10-19. Basanavičiaus Street, an alley of cafés, restaurants and entertainment 20. A bird’s-eye view of Palanga 21-24. The Neo-Gothic Catholic Church of the Ascension of the Holy Virgin Mary in Palanga. Built in 1907 according to the project by Swedish architect K. Strandman 25-28. The Russian Orthodox Church of the Icon of the “Ivera” Mother of God in Palanga. Consecrated on June 16, 2002 29, 30, 32. The Neo-Renaissance mansion of Count Feliksas Tiškevičius, built in 1897 according to the project by German architect Franz Schwechten The Amber Museum was founded in the mansion in 1963. In front of the building – “Benedictory Christ”. The author of the reconstructed sculpture – Stasys Žirgulis. 1993 31. Palanga Botanical Park 33-43. Exhibits of the Amber Museum. 15 halls of the museum hold 4.5 thousand exhibits 37. “The Sun Stone” (3,526 kg) – a lump of amber, the size of a human head, a gift of folk artisan Kostas Toleikis to the museum 44. The Amber Museum on an early summer morning 45-48. Architectural details of the Mansion of Counts Tiškevičius 49, 50. The Amber Museum from the south. On its southern terrace traditional chamber music concerts “Night Serenades” are held in summer (July-August) 51. Sculpture “Rebecca” (“The Water Bearer”) by French sculptor Hubert Louis-Noel. Created in 1913, erected in the rose garden of the Palanga Park in 1983 52. A bed of decorative lupines at the Botanical Park 53. Decorative sculpture “Eglė, Queen of the Serpents” at the Botanical Park. Sculptor Robertas Antinis (Senior). 1960 54. Fern growing in the park 55. The trunk of a century-old linden tree 56. Sculpture “Birutė”. Sculptor Konstancija Tulienė. 1965 57. Sculpture “The Forest Spirit”. Sculptor Julius Vertulis. 1974 58. Lourdes of the Holy Virgin Mary at the foot of Birutė Hill. Built from natural stones on commission by Counts Tiškevičius in ca. 1898-1900 59. Sculpture of the Holy Virgin Mary 60, 61. Stained glass windows of the chapel on Birutė Hill. Artist Liudas Pocius. 1976 62. Memorial plaque in the wall of the chapel in commemoration of the returning of Palanga to Lithuania on March 31, 1921 63. The painting of Eternal Relief of the Holy Virgin Mary inside the chapel. Consecrated on September 15, 2004 64. The Chapel of Birutė Hill, built in 1869 according to the project by architect K. Mayer 65. Wooden stairs to Birutė Hill from the side of the sea 66. The oak tree of the Leader of the Nation, planted in 1934 in honour of the President of Lithuania Antanas Smetona 67-70. Fauna of the Palanga Park 71-80. Palanga Botanical Park is beautiful in all seasons. Established by Count Feliksas Tiškevičius in 1897. The author of the layout is the famous French landscape architect Eduard Francois Andre (1840–1911) 81. The Palanga bridge in the mist 82-84. The stormy sea 85-87. Bathing in sea waves is very popular among vacationers 88, 89. Competition of windsurfing and yachting in the Baltic Sea 90-93. The littoral plain and the flora of the dunes 94. A view of the sea from Nemirseta 95. We are going to the seaside… 96-98. Early evening at the seaside 99, 101-104. Harmony of the couples 100. “Sliced Bread”, a boulder brought by Scandinavian glaciers on the Nemirseta beach 105. A romantic evening at the seaside at the mouth of the Rąžė 106. This Palanga fisherman has been fishing from the Palanga bridge for 55 years 107. The Palanga pedestrian bridge to the sea. Every day it attracts crowds of people to see the sun off. In 1997 a new reinforced concrete bridge was built, lighting was installed. The length of the new bridge is 470 m 108. A warm evening 109. The sun has set 110, 111. Having seen the sun off, vacationers return to their hotels or go out to cafés and restaurants on Basanavičiaus St. 112. The entertainment centre “Fortas” on the Rąžė bank, the former “Vasara” restaurant 113-116. A musical fountain pulsating with various colours in the courtyard of the “Boogie Woogie” café located in a Fachwerk-style house on Basanavičiaus St. 117. The reconstructed old villa “Aldona” – café and restaurant 118. The restaurant “Žuvinė” on Basanavičiaus St. attracts vacationers with its cosy interior full of flowers and lanterns 119. Street vendors on Vytauto St.

218

120-123. Basanavičiaus Street is teeming with vacationers till late night. Cafes and restaurants on this street offer a large variety of music of various styles, rhythms and bands 124. Restaurant “Žuvinė” on Basanavičiaus St. 125. The Rąžė, flowing parallel to Basanavičiaus St. 126, 127. Sculptures carved from the trunks of chestnut trees cut during the reconstruction of Basanavičiaus St. 128. Café on Basanavičiaus St. 129. Autumn on Basanavičiaus St. Yellowed leaves of new chestnut trees 130-133. Fachwerk-style buildings on Basanavičiaus St. 134. A Fachwerk-style residential house in Kunigiškiai, designed and built by a resident of Palanga Dmitry Kopelman 135-140. The House-Museum of Antanas Mončys at S. Daukanto St. 16. The modernist sculptor Antanas Mončys lived and worked in France. After his death his works (ca. 200 items) were donated to Lithuania. According to the artist’s will, visitors are allowed to touch the sculptures 141. A cosy path in the resort 142. Demonstrational workshop of amber processing given by the “Amber Masters’ Guild” on Dariaus and Girėno St. 143. A house, in which writer Antanas Venclova lived and worked in 1957–70 144, 145. Exhibition-sale of the artefacts of the “Amber Masters’ Guild” 146. Master of the guild Jonas Dagelis at an amber-polishing tool 147. Decorative sculpture “Sea Maiden” at the hotel “Pajūrio alka” on S. Daukanto St. Sculptor A. D. Belevičius. 1985 148. Sculpture “Pensive Girl” in the sculpture park. Sculptor A. Toleikis 149. Sculpture “The Little Sun” in the sculpture park on Vytauto St. Sculptor Ž. Jonuškaitė.1976 150. Sculpture “Skylark” in the sculpture park. Sculptor D. Matulaitė 151. Bust of the Lithuanian patriarch, dr. Jonas Basanavičius, at the intersection of Vytauto and Basanavičiaus streets. Erected in 2002. Sculptor Juozas Zikaras 152. Bust of the publisher of the “Aušra” newspaper, the first burgomaster of Palanga, dr. Jonas Šliūpas, and his house-museum. Sculptors A. Toleikis, D. Lukoševičius, architect J. Galdikienė. 2003 153-159. Early wooden architecture of Palanga 153, 154. Villas of Vilnius University 155-157. Villa “Anapilis” 158. The first Palanga pharmacy on Vytauto St. 1827 159. Villa “Jūros akis” at the intersection of Basanavičiaus St. and Birutės Alley 160. Private house on J. Simpsono St. Architect D. Rakauskas 161. Hotel “Vandenis” on Birutės Alley 162-165. Hotel-restaurant of the legendary Lithuanian basketball player Arvydas Sabonis “Pušų paunksnėje” on Dariaus and Girėno St. Architect A. Gumuliauskas 166. Newly reconstructed villa on Birutės Alley 167. Private villa on Birutės Alley. Architect D. Rakauskas 168-171. Hotel-restaurant “Palanga”. Architect D. Rakauskas 172. “The Mushroom” – a decorative landmark of early Palanga, a former souvenir shop 173, 174. Hotel “Lagūna” on Meilės Alley 175-176. Hotel-café “Voveraitė, vardu Salvadoras” on Meilės Alley 177. Hotel “Tulpė” on Dariaus ir Girėno St. 178. Private cottages on Dariaus ir Girėno St. 179, 182. Hotel and casino “Palangos vėtra”. Architect V. Klimavičius 180. Restaurant “Pelikanas”. In front of the building – the sculpture “Pelican”. Sculptor A. Belashov 181. The Rąžė rivulet dividing Palanga into the southern and northern parts 183, 184. Hotel “Alanga” 185-187. Hotel “Medžiotojų užeiga” on Smilčių St. 188. New cottages on S. Neries St. at the Rąžė embankment 189-191. Café-bar-hotel “Ronžės uostas” 192. The Baltic Sea at the mouth of the Rąžė 193. A house on Vytauto St. 194. A reconstructed residential house on Vytauto St. 195. Hotel-restaurant-bar “Žydroji liepsna”. Architect I. Likšienė 196. Hotel “Austėja” 197. A view of the resort from a height of 400 m 198-201. Palanga rehabilitation hospital 202. Rest centre “Palangos linas” 203. Five-star hotel “Vanagupė”. Head of the reconstruction project – architect D. Dainys 204. A bird’s-eye view of the rest centre “Palangos linas” and the Palanga rehabilitation hospital 205. Swimming pool of “Palangos linas” 206-208. Amber – the tears of the legendary sea goddess Jūratė – can be found on the beach after an autumn storm 209. Palanga beach at sunset 210, 211. Palanga beaches on an autumn evening 212. Basanavičiaus Street, peacefully waiting for Christmas 213. Christmas tree in Palanga 214, 215. Hotel-café “Tauras” on Vytauto St. 216. The Amber Museum 217. “Photo Centre” on Vytauto St. 218. The sea bridge on a winter evening 219. Basanavičiaus Street


220. Palanga beach after the hurricane “Anatoly” in 1999 221. Detail of the Palanga sea bridge – “The Formation of the Marines” 222. Palanga sea bridge 223, 224. Palanga beach at sunset 225. Reed at the mouth of the Šventoji 226. Remains of the old pier at the seaside in Šventoji 227. Birds hibernating at the mouth of the Šventoji 228, 230. The Šventoji bridge destroyed by storms and hurricanes 229. A solitary pine tree having survived the storms at the seaside 231. The Šventoji bridge at dusk 232. The wide beach in Šventoji 233. The tallest building in Šventoji – the 62 m high Church of the Sea Star of the Holy Virgin Mary. Architect R. Krištopavičius 234. Panorama of Šventoji and the bridge 235-240. Exotic entertainment complex of restaurants and baths for children and adults “Nendrinė pastogė” at the entryway to Šventoji 241, 242. Café “Po liepa” offering Lithuanian cuisine in Šventoji. Authors of the interior and architecture – the owners of the café J. and E. Damulis 243. Architectural ensemble in Šventoji 244-247. Restaurant “Du malūnai” in Šventoji 248-251. Restaurant “Smuklė vikingas”. Opened in 1998. Architect R. Repšys 252. Café-club “Rozali” 253. Café-restaurant “Paršelio rojus” 254, 255. Restaurant “Titanikas” 256. Sculptural composition “Fisherman’s Daughters” in Šventoji dunes. Artist Z. Pranaitytė. 1982 257. Šventoji beach in spring 258, 259. Šventoji dunes not yet ravaged by nature and humans 260, 261. Storm and peace 262, 263. Triumph of the forces of nature 264, 265. Some collect the tears of the sea goddess Jūratė, others – the remnants of her palace 266. The former Šventoji bridge has now become a rest site for birds 267-270. Saluting Šventoji with a wave of the wing 271, 272. Farewell to Palanga. See you soon!

1, 2. Palanga aus 400 m Höhe 3-5. Die J. Basanavičius-Straße, welche zur Seebrücke führt. 2003-2005 rekonstruiert 6. Das Skulpturen-Ensemble „Jūratė ir Kastytis“ in Palanga, errichtet 1961, geschaffen von N. Gaigalaitė 7-9. „Tatanka“, so nennt sich eine Gruppe musizierender mexikanischer Indianer in der J.Basanavičius-Straße 10-19. Die J. Basanavičius-Straße, Palangas quirlige Restaurant- und Entertainment-Meile 20. Palanga aus der Vogelperspektive 21-24. Die im neogothischen Stil errichtete katholische Maria Himmelfahrtskirche. Errichtet 1907 nach einem Entwurf des schwedischen Architekten K. Strandman 25-28. Palangas orthodoxe Iverija Kirche der Muttergottes. Eingesegnet am 26. 12. 2001 29, 30, 32. Das im neoromantischen Stil gehaltene Schloss des Grafen Feliksas Tiškevičius, errichtet 1897 nach einem Entwurf des deutschen Architekten Franz Schwechten 1963. Wurde hier ein Bernsteinmuseum eingerichtet. ImVordergrund „Der segnende Christus“. Die Skulptur wurde 1993 von Stasys Žirgulis neu geschaffen 31. Der Botanische Garten von Palanga 33. Der sogenannte „Sonnenstein“ ein Bernsteinklumpen von der Größe eines Kopfes (3,526 Kilo), ein Geschenk des Volkskünstlers Kostas Toleikis an das Museum 34-43. Schätze des Bernsteinmuseums. Im 15. Saal werden 4500 Exponate zur Schau gestellt 44. Das Bernsteinmuseum an einem frühen Sommermorgen 45-48. Architektonische Details des Schlosses 49,50. Das Bernsteinmuseum von der Südseite. Auf der Terrasse finden im Sommer (Juli-August) die traditionellen Kammermusik-Konzerte statt, genannt „Nächtliche Serenaden“ 51. Die von dem französischen Bildhauer Hubert Louis-Noel geschaffene Skulptur „Rebeka“ („Die Wasserträgerin“). Entstanden 1913. 1983 wurde sie im Rosarium des Parkes aufgestellt 52. Ein dekoratives Lupinenbeet im Botanischen Garten 53. Die Skulptur „Egle, die Königin der Nattern“ im Botanischen Garten. Geschaffen 1960 von Robertas Antinis (dem Älteren) 54. Farne im Park 55. Stamm einer hundertjährigen Linde 56. Die Skulptur „Birutė“. Geschaffen 1965 von Konstancija Tulienė 57. Die Skulptur „Geist des Waldes“. Geschaffen 1974 von Julius Vertulis 58. Der Lurdas. Eine Marienstatue am Fuße des Birutebergs. Angelegt auf Weisung des Grafen Tiškevičius in den Jahren 1898-1900. Gemauert aus Natursteinen 59. Skulptur der Hl. Jungfrau Maria 60, 61. Glasmosaike der Kapelle auf dem Birutėberg. Geschaffen 1976 von Liudas Pocius 62. Tafel an der Wand der Kapelle zur Erinnerung an die Rückgabe Palangas an Litauen

am 31. März 1921 63. Bildnis der Barmherzigen Mutter Maria im Inneren der Kapelle. Eingesegnet am 15.9. 2004 64. Die Kapelle des Birutėberges, errichtet 1869 nach einem Entwurf von K. Majeris 65. Holztreppe zum Birutėberg, von der Seeseite gesehen 66. Eiche, angepflanzt 1934 zu Ehren des damaligen Staatsoberhauptes Antanas Smetona 66-70. Fauna des Parkes in Palanga 71-80. Der Botanische Garten in Palanga ist das ganze Jahr über sehenswert. Graf Feliksas Tiškevičius ließ ihn 1897 anlegen, sein Schöpfer ist der berühmte Landschaftsarchitekt Eduard Andre (1840 – 1911) 81. Die Seebrücke von Palanga am frühen Morgen 82-84. Stürmisch bewegte See 85-87. Ein Bad in den Wellen ist beliebt bei den Urlaubern 88, 89. Eine Ostsee-Regatta 90-93. Strandniederungen und Dünen-Flora 94. Blick aufs Meer von Nemirseta aus 95. Auch wir begeben uns an die See 96-98. Küste, zum Abend hin 99, 101-104. Harmonie der Paare 100. Ein aus Skandinavien gekommener, aus der Eiszeit stammender Findling, genannt „Das angeschnittene Brot“ 105. Ein romantischer Abend am Strand nahe der Mündung der Rąžė 106. Dieser Mann fischt seit 55 Jahre von der Seebrücke 107. Palangas Fußgängerbrücke zum Meer hin. Hier versameln sich täglich, von der Sonne begleitet, eine Menge Menschen. 1997 wurde eine Brücke aus Eisenbeton gebaut, eine Beleuchtung eingerichtet. Die Länge der neuen Brücke beträgt 470 Meter. 108. Ein warmer Abend 109. Nach Sonnenuntergang 110, 111. Von der Sonne begleitet, kehren die Urlauber über die J. Basanavičius-Straße in ihre Hotels zurück oder suchen Cafés und Restaurants auf 112. Entertainment-Komplex „Fortas“ am Ufer der Rąžė, früher Restaurant „Vasara“ 113-116. Die nach der Musik in verschiedenen Farben pulsierende Fontäne des in einem Fachwerkhaus eingerichteten Cafés „Boogie Woogie“ in der J. Basanavicius-Straße 117. Die wiedererrichtete Villa „Aldona“, Café und Restaurant 118. Mit Blumen, Laternen und gemütlicher Athmosphäre lockt das Restaurant „Žuvinė“ die Besucher 119. Verkäufer in der Vytautas-Straße 120-123. Die J. Basanavičius-Straße. Bis spätabends drängen sich hier die Besucher. In den Cafés und Restaurants erklingt Musik der verschiedensten Stile, Rhythmen und Ensembles 124. Das Restaurant „Žuvinė“ in der J. Basanavičius-Straße 125. Der Fluss Rąžė längsseits der J. Basanavičius-Straße 126,127. Skulpturen, geschnitzt aus dem Holz der bei der Rekonstruktion der J. BasanavičiusStraße gefällten Kastanien 128. Ein Café in der J. Basanavičius-Straße 129. Herbst in der J. Basanavičius-Straße. Die Blätter der neuen Kastanienbäume haben sich gelb gefärbt 130 -133. Fachwerkhäuser in der J. Basanavičius-Straße 134. Fachwerkhaus in Kunigiškiai, projektiert von Dmitrijus Kopelmanas aus Palanga 135-140. Das Antanas Mončys-Wohnhaus u. Museum in der Daukantas-Straße 16. Der modernistische Bildhauer A. Mončys lebte und wirkte in Paris. Nach seinem Tod schenkte man seine Arbeiten (etwa zweihundert Werke) Litauen. Nach dem Willen des Künstlers dürfen Besucher die Skulpturen mit den Händen berühren 141. Ein bequemer Pfad 142. Vorzeige-Werkstatt der „Bernsteinmeister-Gilde“ in der Darius ir Girėnas-Straße 143. Haus, in dem von 1957 bis 1970 der Schriftsteller A. Venclova den Sommer verbrachte 144, 145. Exponate aus der Werkstatt der „Bernsteinmeister-Gilde“. Ausstellung und Verkauf 146. Der Meister der Gilde, Jonas Dagelis, an einer Bernstein-Poliermaschine 147. Die „Meerjungfrau“, eine dekorative Skulptur vor dem Hotel „Pajurio alka“ in der Daukantas-Straße 148. Das „Nachdenkliche Mädchen“, geschaffen von A. Toleikis, im Skulpturenpark 149. Skulptur„Die Sonne“ , geschaffen 1976 von Ž. Jonuškaitė 150. Skulptur „Die Lärche“, geschaffen von D. Matulaitė 151. Büste von Dr. Jonas Basanavičius, dem Patriarchen Litauens, an der Kreuzung der gleichnamigen Straße. Aufgestellt 2002, geschaffen von Juozas Zikaras 152. Büste von Dr. Jonas Šliūpas, Herausgeber der legendären Zeitung „Aušra“ und Bürgermeister der Stadt. Sein früheres Wohnhaus ist heute ein Museum. Geschaffen von A. Toleikis, D. Lukoševičius. Architektin: J. Galdikienė. 2003 153-159. Alte Holzbauarchitektur in Palanga 153,154. Villen der Universität Vilnius 155-157. Die Villa „Anapilis“ 158. Die erste Apotheke der Stadt in der Vytautas-Straße. 1827 159. Die Vila „Jūros akis“ an der Kreuzung von J. Basanavičius-Straße und Birutė-Allee 160. Ein Privathaus in der J. Simpsonas-Straße. Architekt: D. Rakauskas 161. Hotel „Vandenis“ in der Birutė-Allee 162-165. Das Hotelrestaurant „Pušų paunksmėje“ in der Darius ir Girėnas-Straße. Architekt: A. Gumuliauskas. Besitzer ist der legendäre Basketballer Arvydas Sabonis 166. Neu hergerichtete Villa in der Birutė-Allee 167. Private Villa in der Birute-Allee. Architekt: D. Rakauskas 168-171. Das Hotelrestaurant „Palanga“. Architekt: D. Rakauskas 172. Der „Pilz“ ein dekorativer Akzent des alten Palanga, ein ehemaliger Souvenierladen 173, 174. Das Hotel „Neptūnas“ in der Meiles-Allee 175-176. Das Hotel und Café „Voveraitė, vardu Salvadoras“ in der Meilės Allee 177. Das Hotel „Tulpė“ in der Darius ir Girėnas-Straße

219


178. Ein privates Reihen-Haus in der Darius u. Girėnas-Straße 179,182. Das Hotel und Kasino „Palangos vėtra“. Architekt: V. Klimavičius 180. Das Restaurant „Pelikanas“, davor die gleichnamige Skulptur, geschaffen von A. Belašov 181. Der Fluss Rąžė, er teilt Palanga in eine südliche und nördliche Hälfte 183, 184. Das Hotel „Alanga“ 185-187. Das Hotel „Medžiotoju užeiga“ in der Smilčių-Straße 188. Moderne Reihenhäuser in der S. Neris-Straße am Ufer der Rąžė 189-191. Das Hotel „Ronžės uostas“, mit Café und Bar 192. Die Ostsee, an der Mündung der Rąžė 193. Ein Haus in der Vytautas-Sraße 194. Rekonstruiertes Wohnhaus in der Vytautas-Straße 195. Das Hotelrestaurant „Žydroji liepsna“. Architektin: I. Likšienė 196. Das Hotel „Austėja” 197. Blick auf den Kurort aus 400 Metern Höhe 198-201. Die Rehabilitationsklinik in Palanga 202. Erholungsheim „Palangos linas“ 203. Das Fünf-Sterne-Hotel „Vanagupė“. Leiter des Rekonstruktionsprojektes: D. Dainys 204. Das Erholungsheim „Palangos linas“ samt Reha-Klinik aus der Vogelperspektive 205. Schwimmbad des Erholungsheims „Palangos linas“ 206-208. Nach einem herbstlichen Sturm kann man am Strand von Palanga Bernstein finden – der Legende nach Tränen der Jūratė, Göttin der Meerestiefen 209. Der Strand von Palanga während eines Sonnenuntergangs 210, 211. Der Strand von Palanga an einem Herbstabend 212. Warten auf Weihnachten in der J. Basanavičius-Straße 213. Die Weihnachts-und Neujahrs-Tanne in Palanga 214, 215. Das Hotel und Café „Tauras“ in der Vytautas-Straße 216. Das Bernsteinmuseum 217. Das „Fotocentras“ in der Vytautas-Straße 218. Die Seebrücke an einem Winterabend 219. Die J. Basanavičius-Straße 220. Der Strand von Palanga nach dem Wirbelsturm „Anatolijus“ 1999. 221. Ein Detail der Seebrücke von Palanga – „Marineinfanteristen in Reih-und Glied“ 222. Die Seebrücke von Palanga 223, 224. Der Strand von Palanga bei Sonnenuntergang 225. Schilfdickicht an der Mündung der Šventoji 226. Reste der alten Mole am Strand von Šventoji 227. Im Winter zurückgebliebene Vögel an der Mündung der Šventoji 228, 230. Die von Stürmen und einem Orkan zerstörte Brücke von Šventoji 229. Eine einsame Strandkiefer, die dem Sturm standhielt. 231. Die Brücke von Šventoji bei Dämmerung. 232. Der breite Strand von Šventoji 233. Das höchste Bauwerk von Šventoji, die 62 Meter hohe Seestern-Kirche der Hl. Maria. Architekt: R. Krištopavičius 234. Panorama von Šventoji und Brücke 235-240. „Nendrine pastogė“, ein exotisches Restaurant, Sauna, Erholungskomplex für Kinder und Erwachsene, gelegen an der Einfahrt nach Šventoji 241, 242. Das Café „Po liepa“ in Šventoji, das litauische Küche bietet. Projektiert u. ausgestaltet von den Besitzern J. u. E. Damulas 243. Ein Architekturensemble in Šventoji 244-247. Das Restaurant „Du malūnai“ in Šventoji 248-251. Das Restaurant „Vikingo smuklė“. Eröffnet 1998. Architekt: R. Repšys 252. Club und Café „Rozali“. 253. Das Café-Restaurant „Paršelio rojus“ 254, 255. Das Restaurant „Titanikas“. 256. Skulpturen-Ensemble „Fischertöchter“ in den Dünen von Šventoji, geschaffen 1982 von Z. Praneitytė 257. Im Frühjahr tritt die Šventoji über die Ufer 258, 259. Die von Mensch und Natur noch verschonten Dünen von Šventoji 260, 261. Sturm und Ruhe 262, 263. Die Elemente waren stärker 264, 265. Die einen sammeln die Tränen der Jūratė, andere das, was von ihrem Palast blieb 266. Die ehemalige Brücke von Šventoji wurde zu einem Ruheplatz für Vögel 267- 270. Winken wir Šventoji mit den Flügeln zu 271, 272. Wir verabschieden uns von Palanga. Bis zur nächsten Begegnung!

1, 2. Паланга с 400-метровой высоты 3-5. Улица Jono Basanavičiaus (Йонаса Басанавичюса), ведущая к морскому пирсу. Реконструирована в 2003 – 2004 гг. 6. Скульптурная композиция «Jūratė ir Kastytis» (Юрате и Каститис). Скульптор Нийоле Гайгалайте, 1959 г. 7-9. Ансамбль мексиканских индейцев «Tatanka» на улице J. Basanavičiaus (Й. Басанавичюса) 10-19. Улица J. Basanavičiaus – аллея кафе, ресторанов и курортных развлечений 20. Паланга с высоты птичьего полета

220

21-24. Палангский католический костел Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Успения Св. Девы Марии), построенный в 1887-1906 гг. в нео-готическом стиле по проекту шведского архитектора Карла Страндмана 25-28. Палангская православная церковь в честь иконы Божией Матери «Иверская». Освящена в 16. 06. 2002 г. 29, 30, 32. Дворец графа Феликса Тышкевича, построенный в стиле нео-ренессанса по проекту немецкого архитектора Франца Швехтена в 1897 г. В 1963 г. в этом здании был открыт Музей янтаря. На переднем плане – статуя «Laiminantis Kristus» (Иисуса благословляющего), восстановленная скульптором Стасисом Жиргулисом в 1993 г. 31. Палангский ботанический парк 33-43. Экспонаты Музея янтаря. В 15-ти залах музея их около 4,5 тысяч 37. «Saulės akmuo» (Солнечный камень) - янтарный самородок весом в 3,526 кг и величиной с голову человека, подаренный Музею янтаря народным мастером Костасом Толейкисом 44. Музей янтаря ранним летним утром 45-48. Фрагменты архитектуры Дворца Тышкевичей 49, 50. Южная сторона Музея янтаря. Ежегодно в июле-августе здесь проходят концерты камерной музыки «Nakties serenados» (Ночные серенады) 51. Скульптура «Rebeka» («Ребекка» или «Женщина, несущая воду») создана в 1913 г. французским скульптором Луи-Ноэлем Хубертом. В 1983 г. она украсила собой розарий Палангского парка 52. Цветник из декоративного люпина в ботаническом парке 53. Декоративная скульптура «Eglė žalčių karalienė» (Эгле королева ужей). Скульптор Робертас Антинис (старший), 1960 г. 54. Заросли папаротника в ботаническом парке 55. Ствол столетней липы 56. Скульптура «Birutė» (Бируте), созданная в 1965 г. Kонстанцией Петрикайте-Тулене 57. Скульптура «Miško dvasia» (Дух леса). Автор Юлюс Вертулис, 1974 г. 58. Švč. Panelės Marijos Lurdas - Грот в честь Святой Девы Марии у подножия холма Бирутес. Сооружен по заказу графов Тышкевичей ок. 1898-1900 гг. из природных, необработанных камней 59. Скульптура Святой Девы Марии в нише грота 60, 61. Витражи часовни на холме Бирутес. Автор – Людас Поцюс, 1976 г. 62. Памятная доска на стене часовни установлена в честь возвращения Паланги Литве 31 марта 1921 г. 63. Образ «Neperstojančios Pagalbos» (Неустанной помощи) Святой Девы Марии внутри часовни. Освящен 15 сентября 2004 г. 64. Часовня на холме Бирутес, построенная в 1869 г. по проекту архитектора К. Майера 65. Деревянные ступени, ведущие на холм Бирутес со стороны моря 66. «Tautos vado ąžuolas» (Дуб вождя нации), посаженный в 1934 г. в честь первого президента Литвы Антанаса Сметоны 67-70. Фауна палангского парка 71-80. Палангский ботанический парк прекрасен в любое время года. Он создан графом Феликсом Тышкевичем в 1897 г. по проекту известного французского ландшафтного архитектора Эдуарда Франсуа Андрэ (1840-1911) 81. Палангский пирс в тумане 82-84. Штормовое море 85-87. Купание в морских волнах – излюбленное развлечение отдыхающих 88, 89. Соревнования яхтсменов и серфингистов в Балтийском море 90-93. Морские плесы и дюнная растительность 94. Взгляд на море со стороны поселка Nemirsetа (Немирсета) 95. И мы идем к мору 96-98. Вечернее взморье 99, 101-104. Гармония 100. Остаток скандинавского ледника - валун «Atriekta duona» (Отрезанный ломоть) на пляже поселка Немирсета 105. Романтический вечер на взморье у устья реки Rаžė (Раже) 106. Житель Паланги уже 55 лет рыбачит на пирсе 107. Морской пешеходный пирс Паланги. Каждый вечер множество людей приходят сюда проводить заходящее солнце. В 1997 году построили новый железобетонный пирс длинной в 470 метров. Тогда же оборудовали и его освещение 108. Теплым вечером 109. Солнце уже зашло 110, 111. Проводив дневное светило, отдыхающие по улице Basanavičiaus возвращаются в гостиницы или направляются в кафе и рестораны 112. Развлекательный центр «Fortas» (бывший ресторан «Vasara») на берегу речки Rаžė 113-116. Разноцветный музыкальный фонтан во дворе дома в фахверковом стиле на улице J. Basanavičiaus, где расположено кафе «Boogie Woogie» 117. Восстановленная старинная вилла «Aldona». Теперь здесь кафе и ресторан 118. Уютным окружением из цветов и фонарей привлекает гостей рыбный ресторан «Žuvinė» на улице J. Basanavičiaus 119. Торговцы на улице Vytauto (Витауто) 120-123. На улице J. Basanavičiaus многолюдно дотемна. В расположенных здесь кафе и ресторанах звучит музыка самых разных стилей, ритмов и направлений - настоящее разноцветье звуков и ансамблей 124. Рыбный ресторан «Žuvinė» на улице J. Basanavičiaus 125. Речка Rаžė, протекающая рядом с улицей J. Basanavičiaus 126, 127. Скульптуры, вырезанные из стволов старых каштанов, росших на улице J. Basanavičiaus до ее недавней реконструкции 128. Кафе на улице J. Basanavičiaus


129. Осень на улице J. Basanavičiaus. Пожелтели листья молодых каштанов 130-133. Здания в фахверковом стиле на улице J. Basanavičiaus 134. Дом в фахверковом стиле в поселке Kunigiškes (Кунигишкес), спроектированный и построенный жителем Паланги Дмитрием Копельманом 135-140. Дом-музей Антанаса Мончиса (улица S. Daukanto 16 / С. Дауканто, д.16). Скульптор-модернист А. Мончис жил и творил в Париже. После его смерти около 200 работ были подарены Литве. Согласно воле автора, все экспонаты музея можно трогать руками 141. Уютная курортная тропинка 142. Демонстрационная мастерская по обработке янтаря палангской «Гильдии янтарщиков» на улице Dariaus ir Girėno (Дарюса и Гиренаса) 143. Дом, в котором летом 1957-1970 гг. жил и работал писатель Антанас Венцлова 144, 145. Выставка-продажа изделий палангской «Гильдии янтарщиков» 146. У шлифовально-полировального станка янтарных дел мастер, член Гильдии, Йонас Дагелис 147. Декоративная скульптура «Jūros mergelė» (Морская дева) у гостиницы «Pajūrio alkа» (Приморская гагара) на улице Daukanto. Скульптор А. Д. Белявичюс, 1985 г. 148. Скульптура А. Толейкиса «Susimąsčiusi mergaitė» (Задумавшаяся девочка) в Скульптурном парке на улице Vytauto 149. Скульптура «Saulutė» (Солнышко) в Скульптурном парке. Автор Ж. Янушкайте, 1976 г. 150. Скульптура Д. Матулайте «Vyturys» (Жаворонок) в Скульптурном парке 151. Бюст литовского патриарха, доктора Йонаса Басанавичюса на перекрестке улиц Vytauto и Basanavičiaus. Скульптор Юозас Зикарас, 2002 г. 152. Дом-музей и бюст первого мэра Паланги, деятеля национального возрождения«аушрининкаса», доктора Йонаса Шлюпаса. Скульпторы А. Толейкис и Д. Лукошявичюс, архитектор Я. Гальдикене, 2003 г. 153-159. Старая деревянная архитектура Паланги 153, 154. Виллы Вильнюсского университета 155-157. Вилла «Anapilis» 158. Первая палангская аптека на улице Vytauto, 1827 г. 159. Вилла «Jūros akis» (Морское око) на пересечении улицы Basanavičiaus и аллеи Birutės (Бирутес) 160. Частный дом на улице Simpsono (Симпсона). Архитектор Д. Ракаускас 161. Гостиница «Vandenis» (Водяной) на аллее Birutės 162-165. Гостиница-ресторан легендарного литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса «Pušų paunksnėje» (Под сенью сосен) на улице Dariaus ir Girėno. Архитектор А. Гумуляускас 166. Заново реконструированная вилла на аллее Birutės 167. Частная вилла на аллее Birutės. Архитектор Д. Ракаускас 168-171. Гостиница-ресторан «Palanga» (Паланга). Архитектор Д. Ракаускас 172. «Гриб» - декоративный акцент старой Паланги, бывший магазинчик сувениров 173, 174. Гостиница «Lagūna» (Лагуна) на аллее Meilės (Любви) 175, 176. Гостиница-кафе «Voveraite, vardu Salvadoras» (Белочка по имени Сальвадор) на аллее Meilės 177. Гостиница «Tulpė» (Тюльпан) на улице Dariaus ir Girėno 178. Частные коттеджи на улице Dariaus ir Girėno 179, 182. Гостиница и казино «Palangos vėtra» (Палангская буря). Архитектор В. Климавичюс 180. Ресторан «Pelikanas» (Пеликан). На переднем плане скульптура А. Белашова «Пеликан» 181. Речка Rаžė разделяет Палангу на южную и северную часть 183, 184. Гостиниаца «Alanga» 185-187. Гостиница «Medžiotojų užeiga» (Охотничий приют) на улице Smilčių (Смильчю) 188. Новые коттеджи на улице S. Neries (С. Нерис) на набережной речки Rąžė 189-191. Гостиница и кафе-бар «Ronžės uostas» (Порт Ронже) 192. Балтийское море у устья реки Rаžė 193. Дом на улице Vytauto 194. Реконструированный жилой дом на улице Vytauto 195. Гостиница и бар-ресторан «Žydroji liepsna» (Голубое пламя). Архитектор И. Ликшене 196. Гостиница «Austėja» 197. Взгляд на курорт с 400-метровой высоты 198-201. Реабилитационная больница Паланги 202. Дом отдыха «Palangos linas» (Палангский лен) 203. Пятизвездочный отель «Vanagupė». Реконструирован по проекту архитектора Д. Дайниса 204. Дом отдыха «Palangos linas» и реабилитационная больница с высоты птичьего полета 205. Бассейн дома отдыха «Palangos linas» 206-208. После осенней бури на палангском пляже можно найти и кусочки янтаря застывшие слезы мифической богини морских глубин Юрате 209. Палангское взморье в лучах заходящего солнца 210, 211. Палангские пляжи осенним вечером 212. Улица Basanavičiaus в задумчивом ожидании Рождества Христого 213. Палангская елка в честь Рождества и Нового года 214, 215. Гостиница-кафе «Tauras» на улице Vytauto 216. Музей янтаря 217. Фотоцентр Паланги на улице Vytauto 218. Морской пирс зимним вечером 219. Улица Basanavičiaus 220. Палангский пляж после разрушительного урагана «Анатолий», 1999 г. 221. Фрагмент палангского пирса – «строй морской пехоты» 222. Палангский пирс 223, 224. Палангский пляж в лучах заходящего солнца 225. Камышовые заросли в устье реки Šventoji (Швентойи) 226. Остатки старого пирса на взморье у поселка Šventoji 227. Птицы, оставшиеся зимовать в устье реки Šventoji

228, 230. Разрушенный бурями и ураганами пирс у поселка Šventoji 229. Одинокая сосенка на взморье, выдержавшая напор урагана 231. Пирс у поселка Šventoji в сумерках 232. Широкие пляжи Šventoji 233. Самое высокое здание Šventoji – 62-метровый костел в честь Св. Девы Марии. Архитектор Р. Криштопавичюс 234. Панорама пирса и поселка Šventoji 235-240. Экзотический комплекс ресторанов и бань для отдыха детей и взрослых «Nendrinė pastogė» (Камышовая крыша) расположен на въезде в поселок Šventoji 241, 242. Кафе литовской национальной кухни «Po liepa» (Под липой) в поселке Šventoji. Архитекторы и авторы интерьера – владельцы кафе, супруги Юозас и Элите Дамулисы 243. Архитектурный ансабль поселка Šventoji 244-247. Ресторан «Du malūnai» (Две мельницы) в Šventoji 248-251. Ресторан «Smuklė vikingas» (Корчма викинг) открыт в 1998 году. Архитектор Роландас Репшис 252. Кафе-клуб «Rozali» 253. Кафе-ресторан «Paršiuko rojus» (Поросячий рай) 254, 255. Ресторан «Titanikas» (Титаник) 256. Скульптурная композиция «Žvejo dukros» (Дочери рыбака) в дюнах Šventoji. Автор З. Пранайтите, 1982 г. 257. Пляж в Šventoji весной 258, 259. Дюны Šventoji, еще не уничтоженные людьми и природой 260, 261. Буря и покой 262, 263. Стихия оказалась сильнее 264, 265. Одни собирают застывшие слезы морской богини Юрате, другие – остатки ее замка 266. Бывший пирс в Šventoji стал лишь местом отдыха птиц 267-270. Помашем крыльями Šventoji 271, 272. Прощание с Palanga. До следующей встречи!

221


222


L eidykla ANVARA LeidĹžiame fotoalbumus, atvirukus, kalendorius, bukletus.

Darome fotografijas interjerui Tel. 8~ 52153166, mob. 8~ 69947530 El. paĹĄtas anvara@takas.lt www.anvara.lt

223


Vertimai į anglų k. – Aušra Čižikienė į vokiečių k. – Klaus Berthel į rusų k. – Tatjana Jasinskaja

Leidykla ANVARA Tel. 8~52153166, mob. 8~69947530 El. paštas anvara@takas.lt www.anvara.lt

ISBN 9955-9437-3-4

224226