Page 1


1-asis Tarptautinis ekslibris킬 konkursas:

Ekslibrisai: Susitikimas Vilniuje 2010-aisiais!

Ex-libris: Meeting in Vilnius 2010! 3


1-asis Tarptautinis ekslibrisų konkursas:

„Susitikimas Vilniuje 2010-aisiais ! www….lt“ Leidinyje pristatomi Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Universumas“ organizuoto tarptautinio ekslibrisų konkurso darbai. Konkurso ekslibrio tema - „Susitikimas Vilniuje“ - vienoje Europos šalių sostinėje. „Susitikimo“ prasmė – menininko ir miesto santykis. „Susitikimo“ vieta – tai Vilniaus architektūriniai paminklai, kultūros renginiai, iškilios asmenybės, kiti menininkai arba, tiesiog žmonės, ar idėjos „sutinkami“ šioje realioje ir virtualioje erdvėje, - visa tai kas turi sąsajas su šiuo miestu, jo kultūra, menu, istorija. “Susitikimo vietas“ dalyvaujantys menininkai galėjo pasirinkti savarankiškai, iš pateiktų virtualių fotogalerijų, kuriose atsispindi Vilniaus miesto, Lietuvos sostinės gyvenimas. Konkursui buvo pateikti tiek naujosios vizualinės plastikos darbai, tiek tradicine technika atlikti ekslibrisai. Konkursui 40 menininkų iš įvairių pasaulio šalių pateikė 70 ekslibrisų. Darbai buvo eksponuojami Vilniuje bei dalyvavo tęstinėse retrospektyvose kituose Lietuvos miestuose. Pateiktos „susitikimo Vilniuje“ meninės interpretacijos praturtino mūsų šalies ekslibriso žanrą įdomia tematika, kartu sukuriant ir potencialią galimybę susitikti tiek virtualiame, tiek realiame pasaulyje ir vėl, gal būt kitur, bet kalbant ta pačia – visų atpažįstama universalaus meno kalba, meno šalyje... Konkurso organizatoriai Asociacija „Universumas“

2


First International Ex-libris Competition

Meeting in Vilnius 2010! www….lt This catalogue is introducing works from international ex-libris competition organized by Association of Culture Art and Science “Universumas”. The subject of competition is – “Meeting in Vilnius” - one of the European capitals and significance of this “Meeting” is a link between artist and the city itself. The venues of “Meeting” are architectural monuments, cultural events, celebrated personalities, other artists or just people and ideas that we “Meet” in the actual and virtual reality of Vilnius, everything that has connection with this city it’s culture, art and history. Artists were free to choose their own “Meeting” venues from supplied e-photo galleries that reflect life of Vilnius city. Competition received over 70 works made with traditional and modern techniques of 40 artists from all over the world. They were exhibited in Vilnius town hall and participated in continuing retrospectives around the country. Artistic interpretations of a subject “Meeting In Vilnius” have enriched our country’s ex-libris genre with an absorbing approach and form. And this has created a legacy and a great opportunity to “Meet” again, perhaps elsewhere, but nevertheless speaking the same universal language of art in the world of art... The competition organizers Association “Universumas”

3


Pirma vieta / 1nd place

Vladislav Kvartalny (Baltarusija/Belarus) Vanitas

4


Antra vieta / 2nd place

TreÄ?ia vieta / 3nd place

Torill Elisabeth Larsen

Martin R. Baeyens

Meeting in Vilnius I

Ex libris Universumas – meeting in Vilnius 2010

(Norvegija/Norway)

(Belgija/Belgium)

5


Ekslibriso, kaip knygos ženklo sampratą praplečia projektas „Susitikimas Vilniuje 2010-aisiais“. Tai dar vienas įrodymas, kad ekslibrisas modifikuoja ir kinta, tampa savarankiškas. Dinamiškas ir kintantis, savo forma, bei plastika. Drysčiau teigti jausminis ekslibrisas menamo susitikimo, kokį įsivaizduoja dailininkas savo mintimis, plastine kalba. Šiuo atveju objektu tampa lyg ir miestas, bet susitikimo jausmas maloniai virpa ore, kaip per pirmajį pasimątymą - susitikimą. Neaišku įvyks jis ar ne. Bet jis įvyko, projekto autoriai pakvietė į susitikimą daug autorių, įvairių tautų iš daugelio pasaulio šalių. Parodos dalyviai puikiai tarpusavyje komunikuoja, nors plastika ir skirtinga jie šnabžda, tai ne paskutinis susitikimas kūrybinėje erdvėje. Dar ne...

Prof. Vaidotas Janulis grafikas, Šiaulių universiteto profesorius (Lietuva)

Konkursui pateiktų ekslibrisų vertinimas man suteikė džiaugsmo ir buvo labai malonus užsiėmimas, nes jau daugiau kaip 10 metų ši nedidelė grafikos meno forma man yra labai artima. Daugeliui kūrėjų, bibliografų, kitų menininkų - knygos ženklas, dažniausiai vadinamas eks-librisų, buvo ir lieka prasmingų susitikimų pretekstas, apsikeitimo idėjomis ir nuomonėmis būdas, atpažįstamų ir pažįstamų menininkų rato praplėtimas. Neatsitiktinai, lietuvių dailininkas Juozas Kisarauskas ekslibrisus yra pavadinęs „draugystės ženklais“. Todėl manau, jog knygos ženklo idėją labai taikliai atskleidė konkurso tema „Susitikimas Vilniuje“. Visi pateikti darbai yra labai įvairiapusiški, atskleidžiantys menininkų asmenybes, jų kūrybinių dirbtuvių ir dizaino galimybes. Žvelgiant į pateiktus darbus mes labai aiškiai matome, jog ekslibrisai tampa universalia ženklo forma, vis labiau tolsta nuo pirmosios, autorizuoto knygos žymėjimo, paskirties – o tai yra būdinga tendencija daugeliui šiuolaikinio meno sričių. Ekslibrisai nebėra knygos autorių ar nuosavybę žymintis parašas, bet tampa autonomišku menininko kūrybos ir saviraiškos motyvu. Nuoširdžiai sveikinu konkurso organizatorius ir visus dalyvius bei linkiu jiems naujų kūrybinių idėjų.

Agnieszka Zawadszka Liublino Marie Curie Skladovskos universiteto Menų fakulteto Dailės katedros lektorė, grafikė. (Lenkija)

6


The conception of ex-libris as a book symbol is expanded by the “Meeting in Vilnius in 2010” Project. It is another proof of ex-libris modification and alternation, and its becoming independent. It is dynamic and changing in terms of its form and plasticity. I dare treating it as a sensual ex-libris of an apparent meeting which is imagined by an artist in his thoughts and plastic language. In this case it seems that the city is targeted at but the feeling of a meeting pleasantly flutters in the air like the expectation of the first rendezvous. It is vague though whether it will take place or not. It took place anyway and numerous authors representing different nations from the most countries of the world have been invited by the project authors. Perfect mutual communication of participants at the exhibition is observed and regardless of varying plasticity of their creations they whisper that it is not the last meeting within the creative space. Not yet...

Prof. Vaidotas Janulis Graphic artist, Department Head at Art Faculty of Šiauliai University (Lithuania)

With great joy I undertook the evaluation of the Ex-Libris sent to the competition, because for more than 10 years this kind of small graphic form has been very close to me. For many artists, bibliophiles and art lovers bookplate, more commonly called Ex-Libris, was and is a reason for meetings, travel, exchanging ideas and opinions, building new acquaintances. It is no accident therefore that the Lithuanian artist Vincas Kisarauskas once called the Ex-Libris “the marks of friendship”. So I think that a bookplate is extremely accurate form to express the idea behind the competition “Meeting in Vilnius”. All the submitted entries are very diverse, presenting a wide range of possibilities and different personal design workshop of the artists. By looking at the submitted works we get the clear idea, that Ex-Libris is becoming increasingly detached from the book it signs - a trend confirmed in many contemporary fields of art. Ex-Libris ceased to be merely a sign of the ownership used to sign the libraries, it is progressively more a motive for personal expression of the artist. I sincerely congratulate the organizers of the competition and all participants and wish them new creative ideas.

Agnieszka Zawadszka Marie Skladovskos Curie University in Lublin, Faculty of Arts, Art Department lecturer. Graphic artist. (Poland)

7


Į parodą „Susitikimas Vilniuje 2010-aisiais“ kviečiantys margi miniatiūriniai grafikos lakšteliai – ekslibrisai, atsiųsti Tarptautinei ekslibrisų parodai, atspindi stilių ir žanrų įvairovę, parodo šiuolaikinio knygos ženklo tendencijas ir kryptis pasaulyje. Ši paroda-konkursas sutapo su labai gražia sukaktimi Lietuvos ekslibriso istorijoje. Prieš 50 metų Vilniuje, vilnietis dailininkas Vytautas Kalinauskas, įkvėptas kultūros istoriko, knygos ženklų rinkėjo E. Laucevičiaus, surengė pirmąją Lietuvoje respublikinę ekslibrisų parodą ir sudarė pirmąjį šalies kultūroje ekslibrisų katalogą ir tuo padėjo tvirtus pamatus šio žanro plėtrai šalyje. Dabar ekslibrisas skiriamas ne tik knygos savininko nuosavybei žymėti bet ir tarnauja kaip dekoratyvi knygos puošmena, juo domisi kolekcininkai ir menotyrininkai, rengiami šių knygos ženklų parodos ir konkursai, jie tampa muziejų ir privačių rinkinių eksponatais. Ši paroda leidžia įsitikinti, kad šiam žanrui nėra abejingų. Pati konkurso tema atvėrė kelią aplankyti Lietuvos sostinę Vilnių, pažvelgti į jos istoriją ir kultūrą, pagerbti iškilius žmones, istorines asmenybes, prisiminti svarbiausius miesto įvykius. Parodoje vyrauja žinomi miesto istoriniai ir kultūriniai paminklai, architektūriniai fragmentai ir detalės, įvairūs simboliai ir dedikacijos, legendiniai personažai ir istorinės asmenybės, prevencijos ir užrašai lietuvių bei anglų kalbomis: „Ex libris. Susitikimas Vilniuje“; „Ex libris. Meeting in Vilnius 2010“. Knygos ženklai dedikuoti konkretiems asmenims, jie atlikti giliaspaudės, linoraižinio, oforto, medžio raižinio, kompiuterine ir kt. technika. Užsienio autoriai rinkosi tradicinius Vilniaus simbolius ir neutralius motyvus, kurie yra universalūs ir gali būti pritaikyti įvairioms progoms. Išsiskiria Blanca Saccomano iš Argentinos, Vladislav Kvartalny iš Baltarusijos, japono Takao Sano, David Mohallatee iš JAV, lenko Zbigniev Osenkowski,

8

lietuvių Sigito Faraponio ir Aušros Čapskytės, Elisabett Larsen Torill iš Norvegijos, rumuno Alexandru Jakabhazi ir kt. dailininkų sukurti ekslibrisai. Šie knygos ženklai svariai papildo Vilniaus meno kūrinių ir šalies kultūros vertybių lobyną. Šis konkursas ir paroda patvirtina, kad ekslibrisas Lietuvoje gyvas ir reikalingas, jis pratęsia šalyje ilgaamžes knygos ženklo tradicijas.

Jonas Nekrašius

Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Filosofijos ir antropologijos katedros lektorius, Šiaulių ekslibriso muziejaus kuratorius (Lietuva)

“Susitikimas Vilniuje” yra įdomi bet nelengva tema ekslibrisų kūrėjams. “Susitikimas”, mano požiūriu, pirmiausia yra procesas ir proceso rezultatas. Pateikti ekslibrisai yra įdomūs ir kūrybiški, atspindi šio žanro technikų įvairovę. Atpažįstamos klasikinius ekslibrisus keičiančios naujos šio grafikos meno tendencijos.

Dr. Maris Cacka

Daugpilio universiteto Menų fakulteto docentas, dailės katedros vedėjas (Latvija)


Ex-libris, varicoloured miniature plates of graphics inviting to a Meeting in Vilnius in 2010, an International exhibition of ex-libris, reflect a diversity of styles and genres, and show the global trends and directions of the contemporary symbol of a book. Concurrence of the said exhibition/contest with a remarkable anniversary in the history of ex-libris in Lithuania is witnessed. The first exhibition of ex-libris in Lithuania was opened 50 years ago in Vilnius by an artist Vytautas Kalinauskas having drawn his inspiration from E. Laucevičius, a cultural historian and collector of book symbols. At the same time the catalogue of ex-libris, the first phenomenon in the national culture has been compiled by Vytautas Kalinauskas having laid the stable foundations for the expansion of this genre in Lithuania. At present the purpose of exlibris is not limited to marking the property of the book holder alone - it also serves as a decorative book ornament which is of interest to collectors and art critics, subject to arrangement of exhibitions and contests, and turning into the exhibits of museums and private collections. The exhibition is an evidence of non-existence of those indifferent to the genre. The very topic of the contest has opened an opportunity to visit Vilnius, the capital of Lithuania, to cast a glance at the history and culture of this country, to pay tribute to its outstanding people, historical personalities and remember the key events of the city. Well known historical and cultural monuments, architectural fragments and elements, various symbols and dedications, legendary characters and historical personalities, preventions and notes in Lithuanian and English prevail at the exhibition: Ex libris. Susitikimas Vilniuje; Ex libris. Meeting in Vilnius 2010. Book symbols are dedicated to particular persons by applying the techniques of intaglio printing, linocut, etching, carving, computer, etc. Traditional symbols of Vilnius and neutral motifs have been chosen by

foreign authors due to their versatility and potential application for different occasions. Of particular mention and singularity are ex-libris syblols created by artists Blanca Saccomano from Argentina, Vladislav Kvartalny from Belarus, Takao Sano from Japan, David Mohallatee from the USA, Zbigniev Osenkowski from Poland, Sigitas Faraponis and Aušra Čapskytė from Lithuania, Elisabett Larsen Torill from Norway, Alexandru Jakabhazi from Romania and others. The above book symbols are considered a solid supplement to the treasury of Vilnius art pieces and the national valuables of culture. This contest and exhibition is an evident proof that ex-libris in Lithuania is living and necessary, and it will follow up with long-time traditions of book symbol in this country.

Jonas Nekrašius

Lecturer of Philosophy and Anthropology Department, Faculty of Arts, Šiauliai University Tutor of Šiauliai Museum of Ex-libris. (Lithuania)

“Meeting in Vilnius” is good and difficult theme for ex-libris. “Meeting” in my opinion, first, is a process and result of process. In this work’s Isee good, interesting and creative ex-libris. Classical ex-libris change new ex-libris.

Maris Cacka

Assistant Professor, doctor, Daugavpils University, Faculty of Arts, Fine Arts Department. (Latvia)

9


Arthela (Lietuva/Lithuania), Vilnius ir meeting 2010; CGD; 90x120mm

10

Aszkowski Rajmund (Lenkija/Poland), Stanislaw Para; 2010, CGD,13/20; 65x110 mm.

Baeyens Martin R. (Belgija/Belgium), Ex libris Universumas – meeting in Vilnius 2010 ; CGD; 1/30; 130x100 mm.


Beciri Alan (Serbija/Serbia), Ex libris meeting in Vilnius 2010; (CGD) 2/30 110x100 mm.

Bilykivski Igor (Ukraina/Ukraine), Ex libris meeting in Vilnius 2010; C3; Ă˜7 mm.

Bukelis Balys (Lietuva/Lithuania), Password Vilnius; 2010; CGD; 90x120mm

11


Conte Marcela Lucia (Argentina/Argentina), Meeting; 2010; X3, 1/10; 68x120 mm.

12

Conte Marcela Lucia (Argentina/Argentina), In Vilnius; 2010; X3, 1/10; 95x90 mm.

Cywicki ナ「kasz (Lenkija/Poland), Exlibris - Tezcan Bahar; X3., 2/10; 100x99 mm.


Cywicki Łukasz (Lenkija/Poland), Exlibris - Januarego N. Misiaka; X3., 2/10; 100x99 mm.

Cziomer Marcin (Lenkija/Poland), Ex libris Jana Gila ; Individual technique; 6/25; 130x100 mm

Ćengić Plamenko (Kroatija/Croatia), Gediminas; C2, 2/10; 59x97 mm.

13


Čapskytė Aušra (Lietuva/Lithuania), Exlibris Alfonso Tekoriaus; P col; 122x93mm.

14

Čapskytė Aušra (Lietuva/Lithuania), Exlibris dr.Valentimo Mačiulio; P col; 90x115mm.

Čapskytė Aušra (Lietuva/Lithuania), Exlibris Audronės Pliuskutės ir Remigijaus Jako; P col; 140x125mm.


Duman Hasan (Turkija/Turkey), Ex libris Murat Irtem; 2010; CGD; 12/20; 102x73 mm.

Duman Hasan (Turkija/Turkey), Ex libris Mahmut Selcuk; 2010; CGD; 15/20; 64x124 mm.

Duman Hasan (Turkija/Turkey), Ex libris Hasan Duman; CGD; 11/20; 96x73 mm.

15


Eles Bulcsu (Vengrija/Hungary), Ex libris Szombatki Betti; 2010; CGD; 5/30; 110x130 mm.

16

Faraponis Sigitas (Lietuva/Lithuania), Susitikimas Vilniuje 2010; C (giliaspaudÄ—)., 3/30; 90x115mm.

Hristova Evgeniya Nikolaeva (Italija/Italy), Metamorphosis; etching, 6/8; 130x100 mm.


Handukić Irfan (Bosnija ir Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina), Pokoj 1; etching, 3/7; 130x130 mm.

Handukić Irfan (Bosnija ir Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina), Dulija 10; etching, 3/5; 120x130 mm.

Handukić Irfan (Bosnija ir Hercegovina/ Bosnia and Herzegovina), Una; acquatint, 5/5; 130x130 mm.

17


Hoek Ries (Airija/Ireland), Love at first sight; 2010; CGD; 125x85 mm.

18

Hoek Ries (Airija/Ireland), Pleased to meet You; CGD; 80x60 mm.

Hoek Ries (Airija/Ireland), Vilnius turns me on; CGD; 125x125 mm.


Jakabhazi Alexandru (Rumunija/Romania), Ex libris Traian Gligor; CGD; 3/15; 105x100 mm.

Jakabhazi Alexandru (Rumunija/Romania), Ex libris Szucs Eniko; CGD; 3/15; 100x100 mm.

Jakabhazi Alexandru (Rumunija/Romania), Ex libris Corina Nani; CGD; 2/15; 104x100 mm.

19


Kharaneka Karina (Baltarusija/Belarus), Ex libris Vonas; X3; 68x80 mm.

20

Kharaneka Karina (Baltarusija/Belarus), Ex libris Laura Ĺ ; X3; 90x126 mm.

Kojić Tijana (Serbija/Serbia), Mariano Casasel; C 4., 2/20; 140x95mm.


Kumar Alok (Indija/India), My Village; X3., 1/1; 140x140 mm.

Kumar Krishna Yadav (Indija/India), Untitled; X3., 1/1; 140x140 mm.

Kvartalny Vladislav (Baltarusija/Belarus), Vanitas; C3.C5.C6; 118x118 mm.

21


Larsen Torill Elisabeth (Norvegija/Norway), Meeting in Vilnius I; Individual technique; 2/10; 110x127 mm.

22

Larsen Torill Elisabeth (Norvegija/Norway), Meeting in Vilnius II; Individual technique; 2/10; 110x127 mm.

Larsen Torill Elisabeth (Norvegija/Norway), Meeting in Vilnius III; Individual technique; 2/10; 111x127 mm.


Mohallatee David (JAV/USA), Ex libris meeting in Vilnius 2010; CGD; 130x130 mm.

Mohallatee David (JAV/USA), Ex libris meeting in Vilnius 2010; CGD; 130x130 mm.

Mohallatee David (JAV/USA), Ex libris meeting in Vilnius 2010; CGD; 130x130 mm.

23


Nani Corina (Rumunija/Romania), Ex libris L.G.; CGD; 7/10; 100x100 mm.

24

Nani Corina (Rumunija/Romania), Ex libris Eniko Slucs; CGD; 3/10; 95x100 mm.

Neumann Marlene (Vokietija/Germany), Meeting Don Quijote; C3,C5; 99x98 mm.


Osenkowski Zbigniew (Lenkija/Poland), Ex libris meeting in Vilnius 2010; X3 4/15; 83x51 mm.

Osenkowski Zbigniew (Lenkija/Poland), Ex libris meeting in Vilnius 2010; X3 4/15; 83x51 mm.

Osenkowski Zbigniew (Lenkija/Poland), Ex libris meeting in Vilnius 2010; X3 3/15; 82x48 mm.

25


Pavlova Galina (Bulgarija/Bulgaria), Key to Vilnius I; CGD; 3/50; 90x120 mm.

26

Pavlova Galina (Bulgarija/Bulgaria), Key to Vilnius II; CGD; 3/50; 90x120 mm.

Pavlova Galina (Bulgarija/Bulgaria), Key to Vilnius III; CGD; 2/50; 90x120 mm.


Pires Jussara (Brazilija/Brazil), Ex libris meeting in Vilnius 2010; X1; 1/50; 100x100 mm.

Pires Jussara (Brazilija/Brazil), Ex libris meeting in Vilnius Cathedral 2010; X1; 3/50; 100x100 mm.

Puertas Andrea Alejandra (Ispanija/Spain), Reunion en Vilnius 2010; xilografia; 3/15; 132x132 mm.

27


Saccomano Blanca (Argentina/Argentina), Blanquita; C3, C5/col; 100x86 mm.

28

Saccomano Blanca (Argentina/Argentina), Solstizio D’estate; C3, C5/col; 100x98 mm.

Saccomano Blanca (Argentina/Argentina), Xylon; C3 /col; 127x100 mm.


Santana Silvia Raquel (Argentina/Argentina), Greenhouse; C3, C5; 120x100 mm.

Santana Silvia Raquel (Argentina/Argentina), Happy Meeting; C3, C5; 130x95 mm.

Santana Silvia Raquel (Argentina/Argentina), Dancers ; C3, C5; 127x130 mm.

29


Sano Takao (Japonija/Japan), Arkikatedra; X1; 110x75 mm.

30

Silvera Graciela (Argentina/Argentina), Ex libris Arti Propichi Colombo; C3, C5; 16/20; 90x120 mm.


Seng端l Erhun (Turkija/Turkey), Meeting in Vilnius 2010; CGD; 5/30; 130x75 mm.

Seng端l Erhun (Turkija/Turkey), Meeting in Vilnius 2010; CGD; 8/50; 95x115 mm.

31


Šalamon Arpad (Slovėnija/Slovenija), Ex libris A. Valentas; X3; 2/15; 128x78 mm.

32

Šalamon Arpad (Slovėnija/Slovenija), Ex libris Association Universumas; X3, X2; 1/15; 100x94 mm.

Šalamon Arpad (Slovėnija/Slovenija), Ex libris Jonas Nekrasius; X3; 1/15; 130x90 mm.


Varela Marcos (Brazilija/Brasil) Ex libris meeting in Vilnius; X1; 2/12; 105x85 mm.

Zorzi Enrico (Italija/Italia), Altesa; C3; 3/5; 120x130 mm.

Widlła Barbara (Lenkija/Poland), Meeting in Vilnius 2010; X1; 4/10; 100x135 mm.

33


Šio konkurso dalyvių, menininkų interpretuoti „susitikimai Vilniuje“ turi keletą prasmių. Susitikimas buvo virtualus, tad ir Vilnius šio susitikimo kontekste, taip pat tik virtualus miestas, virtualiame interneto pasaulyje. Tai šiuolaikinio pasaulio privalumas ir trūkumas, neleidžiantis atsakyti ar čia viskas tikra, ar tik iš tam tikro pikselių skaičiaus sulipdyto pasaulio mozaika. Ar įvyks, ar reikalingas, ar yra realus miestas ir realus susikimas? Bet menas visada realus, pranokstantis laiką, atstumą, kalbą, tradiciją ir pateikti darbai, ekslibrisai, realūs,- fiksuojantys menininko rankos judesį ant popieriaus lakšto ...tuo metu jis (menininkas) buvo Vilniuje: prie Aušros vartų, Neries pakrantėje, Pilies gatvėje, šokio judesyje... įvertinus techniką, sudėtingumą, originalumą, autentiškumą, kompoziciją, idėją labai sunku nuspręsti kas vertingesnis. Bet vertė yra ir jų „buvimas “ čia, kartu ir Vilniaus vizija, kūrybos momentu suplevenusi po Pietų Amerikos, Europos, Azijos žvaigždėmis.

Aleksandras Valentas Asociacijos „Universumas“ prezidentas

Štai ir įvyko pirmojo tarptautinio ekslibrių konkurso „Susitikimas Vilniuje 2010-aisiais!“ paroda. Norime padėkoti visiems autoriams atsišaukusiems į kvietimą „susitikti“ ir aktyviai dalyvavusiems šiame renginyje. Jų kūrybiškumas lėmė kad ši puiki paroda įsiliejo ir tapo nauju sostinės kultūriniu reiškiniu. Kiekvienas iš dalyvių, savo unikaliu ekslibriu – „susitikimu“, suteikė mums nepakartojamą progą pamatyti Lietuvos sostinės

34

Vilniaus, jo kultūrinių reiškinių ir asmenybių vaizdą – kitomis akimis, t.y. skirtingų kultūrų ir įvairių mažosios grafikos plastikos formų kaleidoskope. Tai mums buvo neįkainuojama ir brangi dovana skriejusi iš dvidešimt trijų skirtingų šalių ir virš keturiasdešimties autorių kodavusių „susitikimo“ šifrą. Tik kompetetingos komisijos narių pagalba išskirti įsimintiniausi ekslibriai. Padėka Jiems už šį kruopštų ir alinantį darbą, kuris leidžia pasveikinti šio konkurso laimėtojus. Šis darbas nebuvo lengvas, nes šis mūsų laikmetis sparčiai judantis skaitmeninės globalizacijos link įsuka ir mus į savo sraunų tėkmės verpetą. Vieno klavišo paspaudimu mes virtualiai galime nukakti į kitą pasaulio galą, pamatyti dar neregėtas vietas ir žmones susidaryti savo suvokimą apie tai. Kai šioje situacijoje įsilieja ir meninis, kūrėjo pradas naujieji skaitmeniniai pojūčiai yra tarsi įvelkami į subtilų virpančių ore nuojautų rūbą. Kuris suteikia šaltam ir racionaliam „susitikimo“ būdo kūnui, naują harmoningą formą. Forma virtusi ekslibriu, kuriame amžiams fiksuojama suasmeninta, sutaurinta ir paleistą gyvenimui kūrėjo vizija susijusi su Vilniumi, Lietuva ir žiūrovu. Kuris nejučia drauge „keliavo“ kartu su ekslibrių autoriais po jų paskirtas „susitikimo“ vietas. Tikimės ši konkursas taps gražia tradicija ir mes toliau kviesime į jį, ne tik jau jame dalyvavusius menininkus, bet taip pat ir naujus jų kolegas iš viso pasaulio į naujus virtualius „pasimatymus“ kituose Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir vietose. Tad nesakome sudie, o sakome iki pasimatymo 2011...

Laimis Kosevičius Grafikas, dizaineris Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Susitikimas Vilniuje 2010-aisiais” vadovas


Several meanings can be seen in the interpretations of participating artists for the competition “Meeting In Vilnius”. For the reason that the “Meeting” itself was artificial, Vilnius as a city in this concept becomes artificial – a city in the virtual reality. And that is the argument of our contemporary world that does not let us realize whether everything is real or it is just a mosaic made from number of pixels. Will it happen, do we need and do they exist this real city and actual meeting? But Art is always real and overpowering the time, distance, language and tradition and so are the works of this competition that captures the moving hand of the artist on the piece of paper. At that very moment he was in Vilnius – passing The Gates of Dawn, walking down the bank of Neris River or Pilies street. After evaluating technique, complexity, originality, authenticity and composition of works it was very hard to decide which work was finest. But the real value of the works is them being here, together with Vilnius vision that in the momentum of creation flourished under the sky of Europe, Asia and Americas.

Aleksandras Valentas President Assosiation “Universumas” We would like to say Thank You to all the artists who agreed to “Meet” and who lively participated in this competition. Their creativity determined that this splendid exhibition became new cultural phenomenon in the capital and successfully integrated to Vilnius’s cultural life. Every participant

with his unique ex-libris gave us a great opportunity to see Vilnius’s cultural events and it’s personalities from the different perspective - from the perspective of looking through kaleidoscope of diverse cultures and various forms of graphic art. Only With the help of our worthy commission the most outstanding ex-libris’es has been chosen. For that reason we would like to thank them for this attentive and devoted work they have done to choose the winners. And this was not an easy task to do since this age is swiftly moving towards digital globalization and sometimes it traps us in that motion. With a click of a mouse we can find ourselves in a different part of a digital world where we can see places we have never seen before and meet people that we have never met. We can even alter our perception using this powerful tool. When this situation is merged with art and buoyancy of an artist these digital experiences become covered with the veil of delicate and vibrating flair. And this flair gives new and balanced form to empirical and pragmatic body of “Meeting”. Finally when form becomes ex-libris it launches to existence personal and noble artist vision about Vilnius, Lithuania. After all an artist in some sense was present and traveling around different “Meeting” venues in Vilnius. We trully hope that this competition will turn in to an excellent tradition. We give a promise to expand and invite even more artists to new virtual “Meetings” for the following competitions. So we are not saying Good Bye, we are saying See You in 2011...

Laimis Kosevičius Graphic artist, designer, First International Ex-libris Competition “Meeting in Vilnius 2010! ” coordinator

35


UDK 76(06) Su87 ORGANIZATORIAI DĖKOJA: Lietuvos kultūros rėmimo fondui finansiškai parėmusiam šio projekto idėją. Organizacijoms: M. Mažvydo nacionalinei bibliotekai, Baleto rėmimo fondui, Vilniaus Rotušei. Ypatingą padėką reiškiame: rašytojui Dariui Tauginui už pasiūlytą taiklų konkurso šūkį, fotografui Audriui Žygavičiui už pateiktas Vilniaus miesto fotografijas, meno vadybininkui Domui Kosevičiui už projekto atstovavimą užsienyje. Autoriams, sukūrusiems šio meno projekto turinį. Ekspertams, vertinusiems pateiktus darbus. Visiems asmenims ir darbuotojams prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo.

© „Universumas“, 2010 © Dizainas, Arthela, 2010

ISBN 978-609-95207-1-1

COORDINATORS WOULD LIKE TO SAY THANK YOU TO: Lithuanian Culture Foundation for the financial support Organizations: Martynas Mazvydas National Library, Lithuanian Ballet Foundation, Vilnius Town Hall Special Thanks to: Writer Darius Tauginas for the accurate competition slogan Photographer Audrius Zygavicius for providing Photos of Vilnius Art Manager Domas Kosevicius for representing competition internationally Thanks to authors who helped to form the structure of this art event, experts who evaluated works, and to all the individuals who contributed to successful completion of the competition.

Konkurso organizatorius Asociacija „Universumas“ Prezidentas A. Valentas Projekto vadovas L. Kosevičius Koordinatorius užsienyje D. Kosevičius www.universumas.lt info@universumas.lt

Konkurso dizainas ARThela www.arthela.com info@arthela.com

Koordinatorius

Rėmėjas


38

Meeting in Vilnius 2010  

Meeting in Vilnius 2010! www...lt love it first... discover it next... First International Ex-libris Competition

Meeting in Vilnius 2010  

Meeting in Vilnius 2010! www...lt love it first... discover it next... First International Ex-libris Competition

Advertisement