Hviezdoslavov_Obecny park

Page 1

OBECNÝ PARK Ideová štúdia nového centra obce Hviezdoslavov August 2018

MPhil Katarína ZaťkováOBSAH

Popis návrhu

4

Celkový plán návrhu

5

Ideové diagramy

6-7

Lipové námestie Zóna A

8-9

Park P. O. Hviezdoslava Zóna B

10-11

Okolie pôvodnej školy Zóna C

12

Kostol a komunitné centrum Zóna D

13

Športovisko s detským ihriskom Zóna E

14

Obecný lesík Zóna F

15


Obec Hviezdoslavov je negatívnym príkladom, kedy do tradičného vidieckeho prostredia zasiahlo viacero nekoncepčných developerských projektov ignorujúcich komplexnú kvalitu riešenia. Spolu s chýbajúcou infraštruktúrou a službami preto obci chýbajú kvalitné verejné priestranstvá upevňujúce komunitný život, či už ide o neformálne stretnutia, oddych, alebo o organizované podujatia. Centrum obce je tradične jedným zo základných verejných priestranstiev a rovnako slúži aj ako orientačný bod v mentálnej mape obce. Súčasné centrum v okolí Lipového námestia, obecného úradu a parku P.O. Hviezdoslava však nespĺňa typologické a kompozičné charakteristiky urbánnych prvkov, rovnako ako neposkytuje vhodný spôsob na svoje používanie. Priestor sa tak stáva vyprázdneným, neudržiavaným a vo viacerých prípadoch je nahradený parkovacími plochami. Celkový koncept návrhu nového centra obce využíva v čo najväčšej miere všetky rozdrobené verejné priestranstvá a premieňa ich na jeden ucelený celok - obecný park. Obecný park má ambíciu stať sa novou značkou Hviezdoslavova a silným pojmom v mysliach jeho obyvateľov a návštevníkov. Obecný park je navrhovaný ako miesto, kde si ľudia radi dohodnú stretnutie a prídu sem spoločne si posedieť, alebo aktívne tráviť svoj voľný čas. Celý park je rozdelený do šiestich, navzájom poprepájanách zón, ktorých presný obsah by mal vzniknúť z požiadaviek jeho budúcich užívateľov. Park rieši územie centra komplexne, a teda zohľadňuje aj možné

budúce projekty, ako napríklad výstavba nového kostola, či prípadná rekonštrukcia budovy prvej školy na Žitnom ostrove. Okrem vysokej kvality v sociálnej sfére, park navyše vytvára verejné priestranstvá s vysokými ekologickými kvalitami. Zmena klímy a čoraz silnejšie výkyvy počasia negatívne vplývajú na život ľudí v urbánnom prostredí. Inteligentné zaobchádzanie s dažďovou vodou, jej zachytávanie v krajine, či úroveň a množstvo zelene dokáže regulovať teplotné výkyvy a celkovo vylepšovať mikroklímu. Park by tak mal katalyzovať vybudovanie konceptu zelenej infraštruktúry, ktorá prepojí všetky zelené plochy vrátanie prírodného zázemia do jedného systému, čím opätovne prepojí sídlo s okolitou krajinou. Prezentovaný návrh nepredstavuje finálnu podobu nového parku, ale namiesto toho prináša ideu, ktorá by mala byť ďalej rozpracovaná s obyvateľmi ako hlavnými aktérmi pozitívnej zmeny, ako aj s odborníkmi v oblasti záhradnej architektúry, vodného hospodárstva a ochrany zelene a životného prostredia, a tým uistiť plné využitie potenciálu, ktorý dané miesto ponúka.

4


7

Zóna A

8

1

Lipové námestie

2

Obecný úrad

3

Kultúrny dom

8-9

3

Zóna B

1

2

6

4

Pamätník P. O. Hviezdoslava

5

Vodný prvok

6

Park P. O. Hviezdoslava Zóna C

4

9

5

7

Budova pôvodnej školy

8

Komunitné záhrady

10

Zóna D

12 11

9

Zvonica

10

Kostol

11

Komunitné centrum

10-11

12

13

13 16 14

15

Zóna E 12

Kaviareň

13

Vonkajšie posedenie

14

Detské ihriská

15

Športový areál

16

Voľné priestranstvo Zóna F

17

17

14

15

Obecný lesík N

5


Odstránenie plotov a nevhodnej zelene

Systém novej zelene

Ploty a zelené porasty ako kríky, vyschnuté stromčeky a tujové ploty v súčasnosti rozdeľujú priestor do viacerých menších plôch. Takéto prekážky by mali byť odstránené, čo napomôže priestor vizuálne otvoriť a prepojiť.

Nová zeleň by mala nadviazať na a prepojiť už existujúcu zeleň. Mali by sa vysádzať najmä pôvodné druhy vegetácie, čo podporí zrozumiteľnosť a logiku parku v rámci širších súvislostí a vzťahov človeka k miestu. Novo navrhovaná zeleň je kompozične usporiadaná do alejí, hájikov a solitérne stojacích stromov.

6

Existujúca nevhodná zeleň a oplotenie, ktoré by mali byť odstránené, prípade presadené.


C

A B

D E F

Funkčné zóny

Prepojenie

Nový park je rozdelený do 6 funkčných zón

Existujúca cesta rozdeľuje navrhovaný park na dve polovice. Návrh preto odporúča odstrániť v tomto úseku asfalt a nahradiť ho inými povrchovými materiálmi, vďaka ktorým by sa cesta so spomalenou dopravou stala súčasťou celkovej kompozície. Hlavná loď navrhovaného kostola je situovaná spolu s pamätníkom P. O. Hviezdoslava kolmo na hlavnú komunikáciu, čím vytvára novú kompozičnú os.

A

Lipové námestie

B

Park P. O. Hviezdoslava

C

Okolie pôvodnej školy

D

Kostol a komunitné centrum

E

Športovisko s detským ihriskom

F

Obecný lesík

7


LIPOVÉ NÁMESTIE

Pohľad na Lipové námestie (na druhej strane)

Zóna A

Majestátna lipa definuje voľný priestor pred kultúrnym domom a obecným úradom. Zaparkované autá a živý plot však zabraňujú v jeho využívaní. Návrh počíta s novým monolitickým povrchom, ktorý vizuálne zjednocuje plochu celého námestia. Námestie je doplnené jednotným mobiliárom ako sú lavičky, odpadkové koše, lampy či prenosné kvetináče. Námestie je priamo prepojené s parkom P. O. Hviezdoslava a ponúka priamy výhľad na novú kostolnú vežu - samostatne stojacu zvonicu, ktorá sa spolu s majestátnou lipou stáva novou dominantou obce a výškovým orientačným bodom. Nová veža je umiestnená na mieste pôvodnej zvonice so zvonom z roku 1934.

Majestátna

lipa

pred

budovou kultúrneho domu. V

pozadí

auto.

8

zaparkované


9


PARK P. O. HVIEZDOSLAVA

Pohľad na nové priestorové usporiadanie (na druhej strane)

Zóna B

Socha P. O. Hviezdoslava

V súčasnosti je socha P. O. Hviezdoslava čiastočne skrytá neupravovanými kríkmi a viditeľná iba z jednej strany. Lavičky sú orientované nelogicky, smerujúc pozornosť na cestu. Park má potenciál slúžiť ako jeden z najreprezentatívnejších priestorov obce a zdôrazniť spojitosť osoby P.O. Hviezdoslava s názvom obce. Parku a soche dopomôže k ich reprezentatívnemu vzhľadu výzdoba v podobe ornamentálnej a pravidelnej výsadby, či vodný prvok. Lavičky umiestnené v tieni stromov poskytnú príjemné miesto na oddych.

Neudržiavaný súčasného parku

10

priestor


11


OKOLIE PÔVODNEJ ŠKOLY

Komunitná záhrada v

Zóna C

Detroite, USA

Priestor v okolí prvej slovenskej školy na Žitnom ostrove ponúka bohaté možnosti komunitného rozvoja. Prázdne priestory slúžiace na skladové účely môžu byť postupne pretransformované na chýbajúce služby, spoločenské priestory, či dedinskú knižnicu. Voľný priestor vytvárajúci námestie môže byť využívaný ako komunitná záhrada. Popri spestrení jedálneho lístka by obyvatelia mohli cez jednoduché činnosti, nenáročné na rodinný rozpočet, zmysluplne využiť voľný čas s priateľmi alebo rodinou. Priestor by mohol bývať súčasne využívaný ako trhové miesto, či vytvoriť živý kultúrny priestor pre sezónne podujatia ako kino pod holým nebom, či výstava prác z priľahkých tvorivých dielní.

Komunitná záhrada v Zürichu, vo Švajčiarsku

12


KOSTOL

Bishop Edward King Chapel od Niall McLaughlin Architects,

Zóna D

Oxford, VB

Kostol je tradične významnou dominantou obce a preto by mal byť kladený maximálny dôraz na vysokú kvalitu jeho designu. Kostol by nemal byť navrhovaný samostatne, ale tvoriť integrálnu časť obecného parku. Komunitné centrum ma veľký potenciál obohatiť funkčné využívanie areálu a prepojiť jeho obsah so službami obsluhujúcimi park, ako napríklad kaviareň.

Komunitné centrum pri kostole sv. Marka od Sigurda Lewerentza, Stockholm, Švédsko

13


ŠPORTOVISKO S DETSKÝM IHRISKOM

Park im Grüene, Zürich,

Zóna E

Švajčiarsko

Detské a športové ihriská predlžujú dĺžku pobytu na verejných priestranstvách. Ich program by sa nemal obmedzovať na úzku vekovú skupinu, ale práve zdieľanie tohto priestoru môže napomôcť k sociálnej inklúzií. Rodičia napríklad môžu popíjať kávu v priľahlej kaviarni a z tade sledovať ako sa ich detí zabávajú na detskom ihrisku. Súčasne tam môžu byť viaceré stoly určené na spoločenské hry či vonkajšie workshopy. Otvorené priestranstvo sa dá využívať pri obecných podujatiach, alebo byť doplnené pódiom v prípade menších koncertov.

Kaviareň v parku Gulbenkian, Lisabon, Portugalsko

14


OBECNÝ LESÍK

Zóna F

Skupinové cvičenie v parku

Aktívna časť parku s detskými ihriskami, športovými plochami, otvorenými priestormi pre skupinové cvičenie a oddych by mala plynulo prechádzať do uzatvorenejšieho priestoru obecného lesíka. Pomocou viacerých úprav terénu, dobudovaním chodníčka a pridaním mobiliáru by mohol byť súčasný lesík pretransformovaný na príjemné a pokojné miesto. Lesík by mohol zahŕňať priestor na umiestnenie prvkov drobnej architektúry, či výtvorov miestnych umelcov. Súčasne by sa malo pri terénnych úpravách vybudovať viacero plôch určených na hromadenie dažďovej vody, ktorá by bola následne používaná na zavlažovanie parku.

Socha v parku Gulbenkian, Lisabon, Portugalsko

15


ZDROJE OBRÁZKOV

p.12 http://toddsseeds.com/gms-initiative-save-earth-urban-gardening-detroit.html https://www.hochparterre.ch/campus/blog/post/detail/im-hochgarten-der-kuenste/1432886439/ p.13 Dennis Gilbert, https://www.architectural-review.com/today/ripon-chapel-oxfordshire-by-niall-mclaughlin-architects/8644673.article Dominic Roberts, https://www.flickr.com/photos/stoneroberts/234864959/ p.14 https://www.newlyswissed.com/playgrounds-in-zurich/ https://lifecooler.com/artigo/dormir/jardim-da-fundacao-calouste-gulbenkian/306054 p.15

https://www.wearefitness.co.uk/classes Guilherme Pata, https://www.google.sk/maps/place/Jardim+da+Fundação+Calouste+Gulbenkian/@38.7368362,-9.1538524,3a,75y,90t/ data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOVxuojakRPirvrZiTDFxnkvtvQYy8BhFJ_kRRU!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent. com%2Fp%2FAF1QipOVxuojakRPirvrZiTDFxnkvtvQYy8BhFJ_kRRU%3Dw203-h152-k-no!7i4656!8i3496!4m8!1m2!2m1!1sgulbenkian+park!3m4!1s0xd193 30de7a11925:0x4e42d73416daf7a2!8m2!3d38.7368362!4d-9.1538524?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.