Page 1

Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen Johannes8:7 Stenen är kastad liksom tärningen...

Efter den senastetidens händelser har Vi inte något val utan att att för eder påpekahur illa ni sköter den stad ni påstår er vara fursteöver. Jag och min klan vill härmed framföra våra djupastebeklagandenöver hur illa ni sköter era konflikter. Eftersomden senastetidens agerandefrån medlemmar av eder klan helt saktnatheder ära eller ens en tillstymmelsetill sanning är vi upprörda på er brist på respektpå alla tänkbara plan. För att ni ska förstå vikteninte bara över hur upprörda Vi är, utan även hur tanklöstni agerar är det vår uppgiftatt upplysa eder om alla dessa tanklösa misstag ni och eder klan begåttden senaste tiden. Era försökatt splittra och förringa vår klan, skadar camarillan och gör oss mer sårbara för både Sabbathenoch stadens Anarker. Jag skriver också detta med de bästa intentioner, i slutändenhoppas vi att ni vill att er regeringstidskall för evigt minnas som rättfärdig och ärofull. Icke som en lakej till stadens neonater och Sabbathen. Alla kan göra misstag men bara dåren saknar vett att rätta till sina felsteg.

Detinte bara ett brott mot vår klan att på ett ohederligtsätt KidnappaHerr Hedin. Detäro också ett brott mot traditionerna och lagmannens ämbeten. När lagmannenville samspråka med Herr Hedin under kvällen på hans nattklubb, drog vi oss tillbakatill ett mer lämpligtrum och meddeladedetta på ett myckethövligt sätt. Därvid vår burdusa Lagman skickadefiskaler att hämta Herr Hedin, med anklagelsenatt han vägrade infinna sig på ett förhör. Detvisade sig sedermera att Lagmanneninte alls hade för avsiktatt hålla något förhör, där och då. Däremotbeladehan Herr Hedin med en orättfärdig husarrest och gav sitt ord på att hålla förhör med Herr Hedin under kvällen, ett löfteman måste påpekabröts å de grövsta. Dessutom förvägradelagmannenmin rätt att närvara vid min klanfrändesförhör. Någotsom jag som klanledare ser som min rätt enligt hävd och tradition. Dessutomär lagmannens sätt att söka rättvisa och sanning inget annat än ett skämt mot allt som kan kallas lag och rätt. För det första undanlätsig denne så kallade Lagman att ens framföra vilka anklagelser han hava mot Herr Hedin, för det andra är det han sedermera förklaradeatt Herr Hedin anklagas för Icke på något sätt är ett maskeradbrott. Då det Herr Hedin påstods ha gjort är att ha skjutitmed vapen på öppen gata. Dettaär något som möjligtviskan dra till sig viss uppmärksamhetmot Herr Hedin, men inget vi inte är kapabla till att rätta till. Behöver jag påpekaatt det Herr Hedin gjorde förekommer synnerligenofta bland de dödliga, utan vår inblandning. Men det kanskemest upprörandeär faktisktatt vi har tydliga bevis som vi är mer än villiga att upplåtaför all tänkbar granskning, som visar exaktvad som hände vid incidenten. Till skillnad från lagmannenär vi inte rädda för sanningen. Vi hava filmer som visar hela händelseförloppetdär man klart och tydligt ser unge herr Stockfordsamspråka med Herr Hedin strax innan incidenten. Kort där efter får Herr Hedin de hallucinatoriskaupplevelser som får honom att för en kort stund tappa fattningen.


Med tankepå mina erfarenheterav Stockfords anfader OswaldSirrén torde vilkenintelligentperson som helst kunna gissa gissa vem som egentligenbär skulden. Sedermera kan man fråga sig när blev det ett maskeradbrottatt avfyra ett vapen på öppen gata? Om ni hyser någon känsla för heder och ära i eder kropp kräver vi att ni återupprättar vår klans heder och återlämnar vår oskyldiga klanfrände.

Dettaämne får mig att osöktkomma in på lagmannens person. Jag kan förstå att det kan vara eftertraktat och kloktatt ha ett sådant ämbeteinom ens egen klan. Men det är ju viktigtatt man har en person som är lämplig för ett sådant ämbete. Vi tycker lagmannens handlingar talar för sig själva. Han saknar alla former av takt värdighet, ja ens en strimma förnuftverkar finnas. Inte bara är han en oförskämdtölp (ni har ju själv ursäktathans oförskämdaoch minst sagt burdusa uppträdandepå bjudningeni min herrgård, strax före han blev bortförd av Sabbathen). Man skulle ju kunna tro han är uppväxti ett tukthus. Han har intill denna dag inte gett mig en adekvatursäktför denna incident. Hans uppträdandepå sin klubbi veckanvar helt ovärdigten person som kallas ancillae. Vad som är mest uppseendeväckandeär dock omständigheterna kring hans bakgrund. Som en till namneticke känd nosferatusa till mig under kvällen, angående lagmannen. Han sa, jag minns inte att någon någonsin kommitundan Sabbathenmed livet i behåll. Ni kära fursteär ändå såpass gammal och erfaren att ni torde vara införståddi de ritualer och andra metoder denna sekt kan utöva på personer i deras våld. Under de fyra sekler jag vandrat på denna jord har jag bildat mig samma uppfattning. Om ni vore allvarlig i era försökatt krossa Sabbathså kanskeni inte ska utse en av de som kanskeär den mest troliga sabbathinfiltratörenav alla. Men det är ju ni som kommer få stå med skammennär sanningenväl uppenbarar sig. Ni kan rimligtvisinte vara bortom allt tvivel på att eder broder, lagmanneninte kan stå under Sabbathensinflytandepå ett eller annat sätt. Specielltmed tanke på sitt ohyggligtbarbariska och oborstadesätt på senare tid, han kommer för evigt att minnas som en skamfläcki vår ärade stads historia. Detär ju inte konstigtatt man kan ifrågasättaedera intentioner i kriget mot Sabbathen.

Dettaleder mig osöktin på det fogdemötesom jag hade för avsiktatt närvara på. Detär så pinsamt uppenbartatt lagmanneninte hade för avsiktatt låta oss närvara vid mötetatt han till och med användeså låga metoder som ren och skär lögn. Vi blev för det första inte informeradeom vilken tidpunktför när detta möte skulle ske. Detframgicktydligt att det inte fanns någon utsatttid, däremothade alla andra närvarande på mötetblivit informeradeom när mötetskulle ske. Under kvällen frågadejag flera personer när detta möte skulle ske och blev bemöttmed rena lögner, bland annat av Jack Vargas. Detär ett hån att fogdar och primogener beter sig så ovärdigt. Först mycketsenare när kvällen började lida mot morgon, blev vi informeradeom att mötetredan ägt rum. Dessutompåstodman att de väntatpå oss en viss tid som när jag förhördemig med personer som icke var närvarandepå mötetvisadesig vara lögner likaså.


Detär också ett hån mot traditioner och gammal hävd att avsättamig som Primogen och dessutomkomma med mycketspecifikakrav vem som skall vara min efterträdare. Vi har inte ens fått en adekvatförklaring till varför jag icke är önskvärd på min rättmätigapost. De lösa rykten jag hört från diverse tveeggadetungor, är för mig skrattretande. Han påstodatt det handladeom att ni fruktadenågon av mina förmågor. Om det är utav fruktanför det jag kan göra mot primogenenkanskeni ska betänkaatt ni säkerligenbesitter liknandeförmågor. Betänkockså att det för en rättrogen Camarillamedlemsom mig, vara mycketbesynnerligt att man vill motarbetapersoner som har makt och resurser att bekämpaCamarillans fiender. Detfår mig att ifrågasättaera intentioner i krigetmot Sabbathen. Dessutomär det faktisktmycketförolämpandeför vår klan att ni kommer med såpass specifikakrav på vem vi skall utse som min ersättare. Jag är och förblir klanens ledare och vår valda Primogen.

Anledningentill den myckethårda tonen i detta brev beror till största del att vi äro helt oskyldiga till alla anklagelser emot oss. Vi har inget att dölja och våra sinne är rena. Vad som som verkar ha förbigåtter är att vi i klan Toreador inte har varit inaktiva. Däremotvalde jag, när jag avgicksom Överharpya att helt koncentrera mig på mitt fogdeområdeoch att samla resurser mot Sabbathen. Således valde jag att helt sluta att intrigera mot camarillans kainiter, eftersomdet i sig bara skulle gagna Sabbathenoch anarkerna i staden. Detär bara en enad Camarilla som kan vinna detta krig. Dethoppas jag ni insett. Således har jag lagt ner mycketmöda och energi på att med alla medel möjliga övervakavårt fogdeområde. Jag hoppas ni uppskattar den utförliga beskrivning av hur vi gått tillväga med detta i bifogadrapport. Effersomjag inte underskattar våra fiender har vi inom klanen således samlat en såpass stor styrka att jag tror vi kan fälla ett avgörandei den stundandestriden mot Sabbath. Däremotverkar större delen av Camarillan i staden ha ägnat sig åt att intrigera och skapa splittring i staden. Detkortsiktigatänkandetsom är så karaktäristisktför unga neonater, verkar ha spridit sig långt upp i camarillans led i denna stad. Detär helt enkeltdags att ena oss. Vi har inte bara ett problemmed en växandeskara anarker i staden utan vi måste krossa Sabbatheninnan våra splittradeled tvingas utkämpaett tvåfrontskrig. Detär därför för mig helt obegripligthur personer som ni och er klan verkar vilka så splittring i vår klan när vi så enhälligtoch rättrogetkämpar mot de hot som dessa grupperingar utgör. Detär förståligtatt ni kanskehar underskattatvåra styrkor eller förbisettmed vilken nit vi tränat och samlat resurser. Jag tror det är dags för er att ändra uppfattning.

Detbemötandevår klan fått den senastetiden tycks nästan vilja uppmuntra oss att byta sida eller helt enkelt lämna staden. Detär något som bara Camarillans fiender skulle gagnas av. Vi vill ha upprättelsedå vi är så övertygadeom vår oskuld. Vi är såpass säkra på vår heder och oskuldatt vi är beredda att kalla hit en Arkontom så skulle vara nödvändigt. Jag har redan inlettdenna process.


Detär ju skrattretandeatt det agerandeni visar vår ärofulla och hedervärda klan har har för många varit så otroligt ologiska att folk ponerat att det är mina obesvaradekänslor inför eder som kan vara den enda rimliga förklaringentill ert huvudlösa agerande. Detär ju uppenbartvem som kommer framstå som löjlig i historiens ljus.

Vi kräver att ni omedelbart återlämnar Herr Hedin å det snaraste. Jag förutsätteratt inget hår hava krökts på hans hjässa. Vidare kräver vi att vårt rättmätiga fogdeområdeåterbördas under vårt beskydd. Jag förutsätterockså ett tillbakadragandeav ert felaktigabeslutatt uteslutamig från min rättmätiga Primogenspost. Dessutomskulle det vara lämpligtom jag återgicksom Överharpya, när krigetär över. Vi kräver dessutomatt lagmannenavsättsoch får stå till svars för de traditionsvidriga handlingar han begått. Samt att han ber om ursäktpersonligenför oss och vår klan, på ett sätt vi anser lämpligt. Vi kräver likaså att min och klanens heder och ära återupprättas, och att vi får den respektvi förtjänar. För att visa tecken på vår sammarbetsförmågaoch mångsidiga kompetenstror jag det skulle passa om någon från vår klan utsågs till fiskal.

Jag föreslår att vi och Kanslern samspråkar så snart som möjligt. Lagmannenär icke önskvärd att deltaga i förhandligarna, detta är icke förhandlingsbart. Så är ni beredd att prata eller ska vi vänta på att rättvisa skipas på annat sätt?

Grevinnan HedvigCharlottaEbba ElizabethHamilton Klanledare och Primogen av Klan Toreador

Klanledare och Primogen  

a letter written between players in sbn. Written by the Anna Lindesmark SBN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you