Page 1

adbnj¿otd GI tteZoI--Zn±f\oI anhoI

h|nao eocPn\À

h|nao Zbn\À

h|nao [ªn\À

]7oX ueZ_â

h|: \ucÞ¨g®

480

eofZeoecº³Ðm u]Pm 21 ®X² 36 etc InüI!!!

1188 FSew FSe 27 2013 Á® 10 J7w 39 ]XoÃm 10

an-\-e-cn-fo-Æ-tS C-X-]-cy-Ð-®-É en-b-\-Æ-tS N-co-^-¿o² \nw I-t¾-K-Á Zo-ey-nZm¦-Xw ue-Z-º³ X-tÁ-bn-Wm. ue-Z-an-!-Á B A-]v-ç-ug-b Çn-\-[n-c-tb ]v-ç-ug-b-u_n-[-¿o-ud-Ðm D-l-Ão%-Á 5n-Np-\- E-go]n-c-Ä-cy-¿o-t !-Wy-]-Y-an-Wm B-¿-\o-I a-i±-go Z-bn-\-À-t hn-io-Xy-#-Xo-I-tj-Ènw. A-e \®Ðm- \-î-Á Zo-fn-u_n-[w eo-Çn-\-¿o-t u_n-[y-º³ an-^-a-È B-Z-u_n-[-¿o-tÂ-Æw ]-c-an-Z- -hn-¸n-XmIn-c-¿o-tÂ-Æw ¹-So A-Ì-¨-Xo-bn-Wm. [-i-Ùn-[-aoÆ-tS Io-S-Ã-l-bo² B-cw-õo-%-Á B E-go-u_n-u[n-e-ew, h-Áynh=w I-ko-¼m ubn-Ko-Æ-tS _n-iyn-Ð-c5-Xy-¸-¿o² B-ln-â-Á-Xn-Wm. I±-a-]n-c-Ä-cy-¿o-t a-i-Zm!-Wyw u]-c-Á P-î-º³-uÐ A-Xo-t Xp-c-¿m X-]-õ- -tN-å-en° hn-[o-&. ... \-uc-Þ-¨-g® ...

17tte-Zo-I b-Ç-º³ 37tteZo-IX¿|NoÐ 42 ueZ=w ueZnÐ=w ]o.tI.Pb°

F.-eo. cn-[n-#-á-tte-Zo-Im

B±. ]¹PeÈo


Hç 5Xo Xo ` 20/en±goIw ` 240/-

1824-˛1883

¥…‰n˘…‰r˘…Æ˙EÚ& ®…Ω˛Ãπ… n˘™……x…xn˘∫…Æ˙∫¥…i…“

uZehy ]fy Ineyw \ aanc \ PpcyXo. uZet Ineyw In0, AH acoÐoÈ, Pp±WoÐoÈ. (AY±ew.10.8.32) ueZ½w ueZ ½wohwe ohweecw cw

1972949114

adbnj¿otd GI tteZoIôZn±f\oIôanhoI

IdoÆKw

eo?anpw

5113

uPynXogKWoXnÌhncw uPynXogKWoXn hncw

?oÒ|pw

2068

2013

fIe±gw 1933

480

ôøð

tInÈe±gw Zbn\Ànpw 1188

188

a\pcv`h P\bmssZhyw P\av

VOL. 39 - No. 10 VOL. 1970 ² Ùn]oXw n]oXw

(EuK|Zw 10.53.6) aÌgy\n gy\n¹,, ZoeyYWfndoI Zoey WfndoI;tS tS ]cÄc Nabm&

Knb^pa Knb paÔw eof|nao nEgo:, heoXnuZeXn, eof|nao^nEgo:, \oNsXmKnb^pOÀ:, nb pOÀ:, gUmP h|c:. Hnw ¨cm cm ¦ex ex h|x Xeeo eoHcm cmeucWyw õcmuKn uZehy [paio. [oubn ubn \x uNnZbnXm. EuK|Zwô3.62.10 bÀcm cmueZwô3.35, 22.9, 30.2, 36.3 hnaueZwô1467 ttX¿ocpbwô1.5.6.4, 4.1.11.1 ttX¿ocpbncWyIwô1.11.2

2 3 6 11 13 15 17 21 37 39 42 45 48 52 53 54

EgoenWo ai±go Zbn\À° ueZn[yb\w ueZ ueZ5Infm Infm 5hn[I hn[I%loÃm loÃm ueZ Infm ueZ5Infm ttfdpeoNncw I-a-dn\uc n\ucÞ¨g® g® ueZw, \Xo, Xo, B²nbw B nbw I-a-dn\uc n\ucÞ¨g® g® aÌíXo a Xo A±Xõngyw A Xõngyw Uo. I-a-dn-õn-bo tteZoI bǺ;tS... b tS... ]o.tI. Pb° ai±go Zbn\Àhch|Xo... tteZoI X¿|NoÐ X¿|No F.eo. cn[n cn[n#átteZoIm tteZoIm ugnUfhw ncw ugnUfhw¾ncw I-a-dn\uc n\ucÞ¨g® g® ueZ=w ueZ w ueZnÐ=w ueZn w B±. ]¹PeÈo ¹S² S² ueZInd=w ueZInd w ÖpI pI;ww Uo. I-a-dn-õn-bo B-cy-\n-?-a-WIncobnb C CÞ° uUn. Fw.B±. cnuPgm CXoinhIYn]n^\nauInfw CXoinhIYn]n \nauInfw ueZc ueZcWo æõngoXhnKcw õngoXhnKcw i-co-#-á-õn-c-Xou nI]coNbw u^nI]coNbw \nb± æuc ucÞ\nYm \nYm

-Ùn-]-I ]^n[o]± ] n[o]± : h|±Kpb \ucÞ¨g® \uc g®

®Jy] Jy]^n[o] n[o] : Iadn\uc Iadn\ucÞ¨g®, g®, ]^n[o]° n[o]° : F°. ueZ5Infm ueZ Infm D]] n[o]± D]]^n[o]± ]o. tI. Pb°

5hn[I° hn[I° F°. ueZ5Infm ueZ Infm

hi]^n[o] hi] n[o] F°. ueZc ueZcWo

A[o~nXnem A[o nXnem tI. #á!an± an±

eyeÙn]I° eye n]I° Uo. eo. !cÃm Ãm

\o±eniIhaoXo h±e p. AU|. Fw. N h±e[p. NÞufJc°, ufJc°, uUn. ]o. eo. eof|\nY°\ eof|\nY°\¸Xoco, Xoco, uUn. Af|o\o Af|o\o!an±, an±, uUn. B±. tI. \nb±, uUn. dp\ Po. tt], uUn. tI. ]o. 5õnIcÃWoб, õnIcÃWoб, Fw. ho. _ndNÞZnhm _ndN Znhm, uUn. tI. Fw. cna cna#á°, °, uUn. uIfe± eo. \ \¸Xoco, Xoco, uUn. æucgm ucgm, uUn. A\o²!an±, A\o² an±, uUn. ®cjp cjp#á,, uUn. PKZpgm, cn[n cn[n#átteZoIm tteZoIm, uKn] uKn]!an±. an±. B±, F°. ueZc ueZcWo,o, AU|. u5wdn², wdn², au\nPm tteJco, ho. B±. cnuPgm, ico ico#á° ° Fhm. ]oÉ, ico ico#áõncXo, õncXo, [p!an±, an±, cPpgm, tteZyuPynXo uKn]nd #á°, °, eoPb eoPb!ancuau\n°, ancuau\n°, AU|.Pb¼cy, AU|.Pb cy, H.]o.cnP°, A\o² ]luÐnSm, õn¾c° õn c° teÈÐnSm, B±. ]¹PeÈo, 5Xn]°, Xn]°, uKn]° Cje°a\, cna#á°, cna °, DBoºá D ºá° ° U²io, t5n^. t n^. CÛ CÛ tI. Fôm F m, uUn. So. #á!anco, anco, APpgm, tI. ]o. 5Infm Infm, icote®aWo. Xo-ç-e-\-Ð-!-cw ... d-Kp-\n-cn-b-W° tIn-Èw ................ cn-[n-#-á°!-H-a-d ]-¿-\w-Xo-½..................eo-a²H-e-DZ B-d-Ó-k .............i-co-!-an± C-j-bo-Sw \ucÞ¨g® \uc g® êncI ncI 5Xo Xo~n]\ n]\Ùn]\º³ n]\º³ hch|Xp tteZoIYç!dw tteZoI dw tteZoIrna tteZoI naÇYw Yw B±g\nZw eOm \oXyõncXo eOm ueZ5NncWhõ ueZ NncWhõ tteZoIhnioXy]cog¿m uIcjn Bcy 5Xo\o[o Xo\o[o hõ Zbn\À hn²ueg° aog° B³ C°Uyn ueZoIm aog°

uIn-½-bw ............. Kw-Kn-[-c°-\n-b± C-â-Ðo .............. _o-Ì tP. ttI-a³ F-l-Wn-!-jw .........tI. eo. æ-\o² J-J± ..................... #á°!½o Bcy

480

a-d-Ó-lw .............................®-K-#-á° ]n-d-Ðn-Sm.......]o.]o.A\Ðcna° uIn-ko-uÐn-Sm ..PP-b-5-In-fm e-S-I-c e-b-\n-Sm..........a-a-Ðo-bn-SmA-c-eo-À°

I-D± C. e-e-cn-Pm In-h-l-uKn-Um A-Ó-an-hmʱ

eodnhw B±g\nZw X]n²týo 28 tNºé± tNº ± 689 121 uIcjw

u^n® +91-479-2452636, +91- 9446314343 e-mail: arshanadam@gmail.com

EfiÚh¥…xi……‰ Œ¥…∂¥…®……™…«®…¬ \ucÞ¨g® \uc g® êncI ncI 5Xo Xo~n]\¿ot n]\¿ot ®J] J]^w


175

ai±go Zbn\À° ½-wo-tb-Ð-¾m î-wn-eo-t\ e-W-©-I.-In-c-Ww ¹-Sn-tX In-cyw D-¾n-=-I-bo-tÈ-¹o², In-c-W-¿o-t In-c-Ww F-Ñ-tIn-¾o-È? F-è No-Ðo-%-Á °-V-în-çw D-¾n-Inw Î ¦-e-\-¿o². In-c-Ww av-Vy-¿o-dn-¾ h-uin-Z-c-în±-Ðm udnI-¿m ]-¼-ao-È-uÈn. A-e± h|-+w h|-e-ªo u]n-êw 5-ubn-Ko-%-Áo-È. Î uNn-Zyw uNn-Zo-%Á-e± No-Ðo-Ðn-¿ eo-g-bw F-tÐ-Án², udn-I -¿o² B-tI c-1 ]-Zn±-Q-º-uj-Æ->. H-è In-c-Ww, a-uÊ-H In-cyw. In-c-Ww In-cy-a-È. In-cyan-bo-co-%-uÄn³ A-Xm In-c-W-an-=-I-bo-È. ½-wotb f-co-bn-bo A-lo-bn-Xo-co-%-uen-jw a-Ì-gy±-Ðm Çn-\-5n-Ño-Æw D-¾n-=-I-bo-È. A-\n-Zo-Æw \o-Xy -h|-è-]-=w h-X|w, c-P-hm, X-a-hm F-Áp Y-W-º;-tS hn-ayn-e-Ù-Æ-an-b 5-#-Xo-bo² \o-è-¾nb-Hw A-Xy-Ð-¼-K-º-;w A-u\yn-\yw A-I-Áoco-%-Á-e-Æ-an-b ]-Zn±-Yn-e-b-e-º-;-tS B-Zy-t¿ hw-ubn-Kn-cw-õ-=w, B hw-ubn-K-eo-uf-g-º-jn² D-j-en-!-Á A-e-Ùn-Ð-c-º-;-tS (]o-Áp-â ]o-Áp-Sm D-¾n-!-Á ¼-K-¿o² \o-è Û-dn-e-Ù-tb 5n-]o-в) eo-No-^ è-]-º³ D-¾n-I-êw \-S -%-è. Cv eo-No-^ è-]-º-;-tS hw-h±-Kw D-¾n-Ibn-dn-Wm ½-wo-tb-è u]-ç ]-l-Æ-Á-Xm. 5-Y-a hwubn-K-¿o² ¹-So-uÑ-ç-Á-Hw ¹-½o-uѱ-%-Á-H-an-b ]-Zn±-Yw G-uXn hw-ubn-K-¿o-t B-Zo-Æw eoubn-K-¿o-t A-Ð-=-an-bo e±-¿o-%-Á-uX-uXn, G-Xo-\m eo-õn-Kw D-¾n-=-I-bo-È-ubn ô A-Xo-\m In-c-W-ta-è ]-l-Æ-è. hw-ubn-K-¿o-Ì uf-gw D-¾n-!-Á-Hw eo-ubn-K-¿o-Ì uf-gw A-uX-è]-¿o-do-co-Ðn-¿-H-an-b ]-Zn±-Y-t¿-bn-Wm In-cy-ta-è ]-l-Æ-Á-Xm. H-ç e-Ó-eo-t\ I-¾n² c-1-X-cw Çn-\-®-¾n-!w. A-Xo-t è-]-Çn\-=w, \o±-an-Ww I-¾m \o±-an-Xn-eo-t\-Ã-Êo-Æ-É Çn-\-=w. In-½o² \o-Ám H-ç-e-\m h|±-Wn-õ-c-Ww Io-å-è. A-H h|±-Ww tIn-1-¾n-Ðo-b-Xn-tWèw, e-ªo-an-\n-b h|±-B-Ã-Wo-Ðn-c° D-¾n-Ðob-Xn-tW-èw A-bn³-Ðm a-\-ôo-dn-!-è. C-º-t\ \n-\n-X-c-¿o-ê-É Cv ½-wo-bo² In-ü-Á eoeo-[ c-N-\n-eo-uf-g-º³ A-Xo-t \o±-an-Xn-en-b Cv-f|-c-t A-Òo-X|w h-a±-Yo-%-è. u\n-& ½-wo-Æ-tS h-a-b-an-!-uÄn³ Cv-f|-c° A-Xy-м-K-]-Zn±-Y-º-tj H-K-¹-å-è. B 5-Y-an-e-Ùbo² ]-c-a-¼-K-an-b 5-#-Xo-è-]-In-c-W-¿o² \o-è h|-+w Û-d-an-bo D-¾n-!-Á ]-Zn±-Y-an-Wm 480 2 +…π…«x……n˘®…¬

2

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

a-i-¿-¿|w. A-Xo² \o-Ám D-¾n-!-Á !-ul-&-So Û-d-an-b-Xm A-i-¹n-c-=w A-i-¹n-c-¿o² \o-Ám A-+w ¹-So Û-d-=w õo-Á-õo-Á-º-jn-b A-Õm ¼-K ¨-X-º-;w, tN-eo, X|-Ðm, I-Bm, \n-Ðm, °-Ðm F-Áp A-Ö Çn-u\-Þo-b-º-;w en-Ðm, ]n-Wo, ]n-Zw, ]n-Æ, D-]-Ùw F-Áp A-Ö I±-ua-Þo-bº-;w ]-Xo-t\n-Án-a-u¿-Xn-b a-\-õw D-¾n-!-è. B ]-Õ-X-în-^-I-jo² \o-Ám A-u\-Iw Û-dn-eÙ-I-tj-5n-]o-Ñm, ?-a-¿o² \-®-% 5-Xy-¸-eog-b-º-jn-!-Á A-Ö Û-d-¨-X-º³ D-¾n-!-è. A-e-bo² \o-Ám A-u\-I-eo-[-¿o-ê-É ?-¸-d-XnZo-I-;w A-e-bo² \o-Ám A-Á-=w, A-Á-¿o² \o-Ám ep-cy-=w ep-cy-¿o² \o-Ám f-cp-c-=w D-¾n!-è. F-Án² B-Zy-t¿ ½-wo tta-w-\-^-d-a-È. F-tÐ-Án² Cv-f|-c° Öp-!-ç-g-în-ç-tS f-cpc-º-tj \o±-ao-Ñm, Pp-e-hw-ubn-K-®-¾n-Ðo-b-Xo-Ì uf-g-ua tta-w-\-^-d-an-b ½-wo D-¾n-!-è->. In-ü-uÄn³ eo-Z|n-în±-%-¹-So B-L-cy-P-\-I-an-b eo-[-¿o² F-^ Çn-\-б-e-I-an-b ½-wo-bn-Wm a-Ì-gy-f-cp-c-ta-è u\n-%-I. A-б-õn-K-¿o² A-Ùo-¹-Sw, \n-Uo-I-;-tS _-á-\w, anw-hw-tIn1-É t]n-Xo-b², N±-aw-tIn-1-É B-e-c-Ww. 8p-i, b-#-¿m, f|n-h-uIn-fw ®-X-dn-b-e-Æ-tS Ùn-]-\w Pp-e-hw-ubn-P-\w, fo-c-ôn-!-Á °-d-¿ot \o±-a-n-Ww, ucn-aw \-Jw ®-X-dn-b-e-Æ-tS Ùn]-\w, \-Ì-¿-β-u]n-td A-Xy-Ð-¼-K-º-jn-b R-c-Ù-I-tj-tÐn-1-É u\-^-\o±-an-Ww, C-Þo-ban±-K-º-;-tS \o-ue-f-\w, Pn-r-e|-+-æ-i-Ño-I-jn!-Á A-e-Ù-I-tj Pp-e-\m A-Ì-õ-eo-%-Á-Xo-Ì-É Ùn-\-eo-uf-g-º-;-tS \o±-an-Ww, h-I-d-[n-HÐ-;-uS-Æw eo-õn-Kp-I-c-Ww, C-e-Æ-tS I-dn-Iv-f-d б-e-an-b Ùn-]-\w ®-X-dn-b A-W-X-½-wo tN-Çn° Cv-f|-c-\-Èn-tX a-Ên±-% I-ko-Æw? ]-Ñ, te-;-Ãm, Á-e-Ãm, I-c-Ãm, No-^-e±-Ww ®-X-dn-b G-Ê%-l-=-É \o-l-º-ujn-â-¹-So-b C-d-I³, Ð-г, In-É-\o-I³, Io-k-©-I³, F-Áo-e-Æ-tS \o±-an-Ww, a-¿-cw, d-e-Ww, F-co, N-e±-Ãm, I-Ým, !-jo ®-X-dn-b Ð-г, In-É-\o-I³, Io-k-©-I³, ue-ç-I³ ®-X-dnb-e-Æ-tS ½-wo, ¼-cy°, N-Þ°, ¨-ao ®-X-dn-b A-u\-I-uIn-So udn-I-º-;-tS \o±-an-Ww, [n-c-Ww, ª-a-Ww, \o-b-Ô-Ww ®-X-dn-b 5-?-¿o-I³ \-S-Ken° Cv-f|-c-\-Èn-tX a-Ên±-%w B-=-I-bo-È.


A]vçugbenWo A]v ugbenWo ueZ5obõngyw ueZ obõngyw

(AYcmew 6.97.1)- In In7ww 6, ¼2ww 97, aÔw a w 1. NHcm cmueZaÔhwJy eZa hwJy : 15990

Alouin ouin^¿ot ¿ot ]eo^anb ]eo anb A±Ydto A±Yd aÔw

-(E-gox -ô -AA-Y-cmen, n, uZ-e-Xn- ô -ao-^n-e-ç-Wv, v, O-Àx -ô -^o-x-]m.)-.)-

Hnnnw -A-õo-¨-cmb-uÇnn A-õo-¨-c-lo-c-õo-¨x uhn-uan A-õo-¨-co-Þx.-A-õy1iw y iw eo-f|nx #--X-\n b-Yn-hn-u\y-en eo-u[-an-lo-uin-^n C-Zw i-eox.. ñ A\|bw:-- b bÇxx A-õo-¨-x Alox A ox A-õo-¨-x uhn-a-x A-õo-¨x C-Þx A-õo-¨-x. -A-iam eo-f|nx #X\nx X\nx b-Yn Aõo Ahn\o Gex A-lo-uin-^nb C-Zw i-eox eou[a..

]Zn±Yw:-- b bÇx = bÇw, A-õo-¨-x = FÈnboS=w 5ISanboco%Á h¿bn!è, Aloxox = u5cIf2o, A-õo-¨-x = FÈnboS=w 5ISanboco%Á h¿bn!è, uhnax = fnÐanb haneÙ, A-õo-¨x = FÈnboS=w 5ISanboco%Á h¿bn!è, C-Þx = AloÆÁeÌw Alobo%ÁeÌw, A-õo-¨-x = FÈnboS=w 5ISanboco%Á h¿bn!è. -AA-iam = Rn°, eo-f|nx = eof|¿otd, #X\nx = ÈxJºujÆw ÈcoXºujÆw D]¼eºujÆw, b-Yn = Fºt\ bnuWn, Aõo = FÈnboSK\oèw, Ahn\o = \wtÃâ¿oÐjÆÁXm, Gex = AHu]ntd, A-lo-uin-^nb = Alouin^¿n², C-Zw = Î, i-eox = ieoæItj, eou[a = eoufgè] ¿o² eo\oubnKoÑnêw.. -eo-g-b-º³ ³:-:- b-Çw, A-lo, uhn-a°, C-Þ°, A-lo-uin-^-¿n² F-Èn-eo-[ Èx-J-º-uj-Æw È-coÎ-f|c°, Pp-en-Zn-em, 5-#-Xo, eo-Zy, Çn-\w, X-º-uj-Æw D-]-¼-e-º-uj-Æw \-fo-Ão-®- I-j-Æ-è. eo-Çn-\w, ½-wo, hn-ayn-e-Ù, 5-j-bw, i-eo- B eo\oubnKt¿ \pbloÆI AÌ~o%I. ôm, b-Ç-hn-a-ro-I³, eo-f|w, A-lo-?o-b, A-lo- eyn-Jyn-\w:w - a-Ôw A-Y±-e-ue-Z-¿o² \o-èm. uin-^w, uin-Xn-em, !-ucn-io-X°, E-go, uZ-e-X, E-go A-Y±-e° uZ-e-X ao-^-Ìw e-ç-W-Ìw. ue-Zn?-aw, A-?-aw, ]-cn-?-aw, eo-uf-g-h-¿n-Çn-\w, cw-õw X-tÁ A-lo-tb-Á E-X|o-Ðo-t Ó-Xo-bn-dnh-¿, ^o-Y-W-º³, uan-¸w, _-ª-X, hw-c-¸- Wm, A-lo !-ucn-io-X-\n-Wm F-èm 5-Òn-e-®-¾m Ww C-Xyn-Zo A-u\-Iw eo-g-b-º³. A-eo-tS. b-Ç-uZ-e-\n-Wm B !-ucn-io-X°, uina-Ôn±-Yww:-:- A-È-ubn an-\-e-uc! \o-º³ A-lo-Æ-I, Xn--=w A-e°-X-tÁ. h±-K-?o-bn-hn-cw X-tÁ-bnF-Èn-bo-S-=w \o-l-à-\o-ò-è b-Çw F-èm. B W-eo-tS Ó-Xo-Ð-tÃ-â-Á-Xm. A-õo-¨x F-Á 5-ubn-Kb-Ç-¿o-t u5-c-I-f-2o-bn-b-lo-Æw Feo-tS- an-Wm Î a-Ô-¿o-t h-eo-uf-g-X. H-Ãw A-loÆw \o-l-à -\o-ò-è, Î A-lo-eo-t eyn-]-I-X|- uin-^-=w A-Xo-t i-eo-ô±-]-W-=w F-Ðo-\n-bo ¿n² P-\o-%-Á uhn-a-Ìw hv-ay-=-an-Wm \p. a-Ì-gy-uc-e-çw A-Ì-~o-Ð-Ww F-Án-Wm a-Ôw A-Xo-t In-c-WÐn-c-\n-b C-Þ° h±-e-ey-n]o- D-]-uZ-fo-%-Á-Xm. C-Þ-Ìw uhn-a-Ìw A-lo-Æw bn-!-è. A-º-t\-Æ-É C-Þn-[o-]-[o-bn-b Rn° Î b-Ç-¿o-t A-\o-en-cy-an-b Aw-K-º-jn-Wm. (F-t b-Ç-¿n²) \o-t F-Èn-eo-[ Èx-J-º-uj- eyXyÒan-b b-Ç-¿o² A-e-ç-tS eyn-]-I-X|w Æw È-co-X-º-uj-Æw D-]-¼-e-º-uj-Æw \-fo-Ão-®-I-j- a-Ôw te-jo-en-%-è. Î-f|-c-u\-Æw Pp-en-Zn-eoÆ-è. A-H-u]n-td e-ªo-an-Ìw eo-Z|n-Ì-an-b-e° u\-Æw 5-#-Xo-ub-Æw b-Yn-?-aw C-Þ-uhn-an-lo eo-uf-g-è]-¿o² i-eo-õ-I-tj eo-\o-ubn-Ko-Ñm F-Á ?-a-¿o² a-Ôw A-e-X-co-Ão-%-è. H-Ãw +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 3

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

3


A-õo-¨x F-èw 5-ubn-Ko-Ño-co-%-è. h±-e-eyn-]-I¿|-t¿-Æw h-¿n-]-c-an-Æ-É A-Ùo-Ò|-t¿-Æan-Wm A-õo-¨x F-Á 5-ubn-K-¿n² E-go I-t¾K-Á-Xm. h±-e-eyn-]-I-X|w Î-f|-c-\o² !-So-tIn=-è F-Á X-¿|-Çn-\-¿o-Ì-In-cWw Pp-enZn-=w 5-#-Xo-Æ-an-Wm. Pp-en-Zn-eo-êw 5-#-Xo-boêw A-e° eyn-Ñ-\n-Wm, A-uÃn³ Pp-en-Zn-eo-t eyn-]-I-X|w F-eo-tS? A-e° ^o-Y-W-º-jn-b 5-#-Xo-bn² D-Xm]-Á-an-!-Á f-cp-c-¿o² Hn-Xu5n-X-an-!-è. ®-So ®-X² \-Jn-rw e-tc A-e° eyn-Ñ-\n-Wm. 5-#-Xo-bn-!-Á f-cp-c-an-!-Á h±-eXo-êw eyn-Ñ-\n-Wm Pp-en-Zn-em. A-uÃn³ 5-#-Xobo-td h±-e-eyn-]-I-X|w F-Ðo-dn-Wm. ½-wo-bo-dnW-u^!. Î-f|-c-Ìw Pp-en-Zn-=w 5-#-Xo-Æw uN±tÁn-ç-%-Á Î h±-e-eyn-]-I-X|-an-Wm A-õo-¨x. ¨x h-¿n-bnw F-è \o-ç-2w. h-¿-I-jo² ]-coWn-a-¿o-Ì-eo-u[-b-an-In-tX c-¾o-Èn-tX H-Án-bo \o-d-tIn-=-Á A-ttZ|-Xw A-Y-en Î-f|-c-h-¿. A-u\-I-X|-t¿, _-*-X|-t¿ X-t A-Òo-X|u_n-[-¿n² D-l-Ão-%-Á h-Jn-=w \o-Xy-Ì-an-b Pp-en-Zn-em, A-\o-Xy-an-b-Hw F-Án² \o-Xy-an-b ^o-Y-Wn-Z-I-h-¿-bn-b Î 5-#-Xo-Æw A-õo¨x-eo-d-S-©-Á-Xn-Wm. Î ^o-X|-an-W-u^ b-Ç¿o-t In-c-Ww. Î-f|-c-t b-Ç-an-Wm ½-wo, Pp-en-Zn-eo-t b-Ç-an-Wm ½-wo, 5-#-Xo-Æ-tSÆw b-Ç-an-Wm ½-wo. A-Xo-\n² b-Çw h±e-Xo-êw eyn-Ñ-an-Wm. C-Xo² u[-w-an-b b-Çw B-ç-uS-Xm F-Án-Wm uNn-Zy-ta-¹o² A-Xm A-e-uÂXm X-tÁ. I-c-Ww B b-Çw an-^-an-Wm A-eÌ-ue-¾o-b-Èn-tX \o±-F-io-Ð-tÃ-â-Á-Xm. F-t F-Èn b-Ç-º-;w a-e-É-e±-Ðm ue-¾o-bn-Wm F-èm 5-Jyn-]o-%-en° I-ko-Æ-I A-e-Ì an-^an-Wm. 5-#-Xo-Æ-tS b-Ç-¿o² Î-f|-c-tÂ-Æw Pp-en-Zn-eo-tÂ-Æw hn-Áo-[yw B-e-fy-®-¾m. Ppen-Zn-eo-t b-Ç-¿o-dn-I-t½ Î-f|-c-tÂ-Æw 5-#-Xo-Æ-uS-Æw hn-Áo-[yw B-e-fy-®-¾m. F-Án² u[-~-an-b Î-f|-cp-b b-Ç-¿o² 5-#-Xo-Æ-uSÆw Pp-en-Zn-eo-tÂ-Æw h-in-bw A-e-Ìm B-e-fyao-È-t^!. u\n-&! uZ-e-hy ]-fy-In-eyw \-a-an-c \- Pp-cy-Xo! a-c-W-ao-Èn-¿ In-eyw a-c-W-ao-Èn-¿-e\o² \o-uÁ P-\o-&. 5-#-Xo eo-#-Xo-tb 5n-]o%-Á-Xm B-cn-dn-Wm Î-f|-c-\n², Pp-en-Zn-em _-ª-u\n ®-2-u\n B-!-Á-Xm B-cn-dn-Wm Î-f|c-\n-dn-Wm. F-¹o-udn A-e-t I±-a-¿o² b-Ç¿o² B-uc-Æw A-e° ]-¹n-jo-bn-%-Áo-È. B b-Çw A-e-Ì-ue-¾o-Æw A-È. A-H-tIn-¾n-Wm 480 4 +…π…«x……n˘®…¬

4

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

B b-Çw u[-~-X-a-an-bo an-c-Á-Xm. -u[-~-\n-b b-Çn-[o-]-Xo a-Ì-gy-ucn-Sm D-] -uZ-fo-%-Á-Xm b-Ç-h|-è-]-t¿-b-lo-¼m \p b-Çw tN-æ F-Án-Wm. F-tÐ-Án² b-Çw uZ-e-Ð-P-Æw hw-K-Xp-I-c-W-=w Zn-\-=-an-Wm. C-eo-tS A-lo-uin-^n-b C-Zw i-eox eo-u[-a F-Án-Wm a-Ôn-\|-bw A-e-hn-\o-%-Á-Xm. Î ue-Z-eo-[obn-dn-e-Ww E-go-an± uZ-e-Ð-P-Æ-tS B-Zy-]-Sobn-bo A-lo-uin-^-t¿ I-¾-Xm. ~-1-Nn-co-Æw [-i-Ù-Ìw en-\-5-Ùo-Æw X-t B-[yn-ZouIn-]n-h-\-Ém uf-gw tN-å-Á B-Zy-I±-a-an-Wm A-lo-uin-^w. A-Xm F-Èn-Zo-\-¿o-êw A-Ì-~o-% -Á-e-cn-W-u^ uZ-e-X|-t¿-bn±-P-o-%-Á-Xm. b-Çw ½-wo-Æ-tS !-\-cn-eo-o-X-I-d-bn-Wm. ½-wo-ueZoÆ-tS 5-Xp-I-an-Wm b-Ç-ue-Zo. A-eo-tS b-Çb-P-an-\-Ìw b-P-an-\-]-Uo-Æw A-lo-uin^-t¿ A-Ì-~o-%-è. AXm \obaбeI®É AÌ~n \anWm. h|.\ucÞ¨g® bÇt¿ e±Wo% ÁXm InüI. -ue-Z-a-Ô-º-jo² 5-Xo-]n-Zo-X-an-b b-Çw ½-wo-b-Ç-an-Wm. A-Xo-t eyn-Jyn-\ -an-Wm, è-]-I-an-Wm, a-Ì-gy± \-S-K-Á ¼-ey-bÇ-º³. Cv b-Ç-º-jn-I-t½, [-ª-bo² B-[n-co-X-an-Wm. X±-Ð-¿o-Ìw Æ-2o-%w [-ªtb B-uZ-fw tN-å-en° I-ko-eo-È. D-Zn-i-c-Ww ]-l-bnw. ?-ª-cn-b an-Xn-]o-Xn-Ð-tj I-]-go-%Á-Hw A-e-ç-tS A-uÐy-wo (f-e-hw-¾n-c) ]-cyÐ-®-É I±a-º³ tN-å-Á-Hw [-ª-tb B-à-Zan-Ðo-bn-Wm. C-Xm B-e-fy-an-uWn F-è uNn-ZoÐn° a-Ì-gye-ªo-Ðm I-ko-=-¾m. an-Xn-]o-Xn-г 5-#-Xo-Z-¿-an-b 5n-bw _n-[o-Ñm ?-ª-cn-b-Xn-Wm. A-Xo²\o-Ám C-\o A-e± c-¸-tÃ-So-È. A-Xo\n² A-e-tc I-]-go-%-Á-Hw No-Io-eo-%-Á-Hw hn-Ä-¿o-I\-w-=w 5-ubn-P-\-c-io-X-=w X-tÁbn-!-è. ¹-Sn-tX, C-\o-b-e± !-tl-Ðn-dw ¹-So Pp-eo-Ño-ç-Án-êw udn-I-¿o-\m \-w-a-Èn-tX dn-õtan-èw D-¾n-=-I-bo-È, A-Xo-\n² A-e± I-ko-eHw u\-c-u¿ a-co-Ð-t½ F-Ám X±-ÐÆ-2o-I-;-tS 5n-ubn-Ko-Iõn-g-bo² hw-hn-co-Ðn-=-Á-Xn-Wm. C-¿-cw X±-Ð-e-ªo e-è-¹-Sn-tX-bo-co-%-Á-Xo\n-Wm 5n-b-an-b-e-tc ]-co-N-co-%-Á-Xo-Ì [n-ªw F-è u]-co-½-Xm. [-ª-bn² an-^w tN-uÇ-¾-Xm F-Án-Wm [n-ª-¿o-\±Yw. eo-Zyn-õyn-h Ùn-]\-º³, B-I-]-^o-I³ ®-X-dn-b-e-Æ-tS-tb-Ènw °-dn-[n-cw [-ª-bn-Wm. !-tl ucn-Ko-I³ a-co-Ñnudn, !-tl-bn-;-I³ \o-c-¸-c-!-¸o-I-jn-bn-udn udn-I-¿o-\m H-èw e-cn-\o-È, ]-u¸, A-º-t\


hw-õ-eo-Ðn-Xo-co-Ðn° \nw [-ªo-%-è.- -[-ª-bn botd bǺ;tS uZeîncnWe±. Îf|cpb A-lox h-ao-[y-uX. [-ª-bn +-b-uX i-eox.- -[-ª bÇ¿n² Dçenbect^ Î uZeîntcÈnw. -bn² b-Çn-Zo-I³ \-S-%-è F-Ám E-uK|Zw. \®Ðm an^®ÉXnWm Î udnI=w AXoêÉ ½-wo-bo² \-S-%-Á-tX-Ènw [-ª-Æ-tS ]-cyn-b tXÈnw Fè®É NoÐ AæcînçuSXnWm. -º-jn-Wm. E-H-Ð-;-tS Xn-j-_-ª-an-b ]-coe±-¿- Ae± Xº³Ðnbo bÇõneaoÈn¿ bUt¿ \w, !-¦-^-d-°-dn-Zo-I-;w [n-\yn-Zo-I-;w b-Yn-In-dw tNÓtInu¾boco%è. \ZoÆw Pd=w ¨aoÆw D-¾n-!-Á-Xm, ¼-cy-N-Þn-Zo-I-;-tS ª-a-Ww F-Áo-e- enÆ=w acº;w InjÆw ]I=w !XocÆw tb-Ènw [-ª-bo² A-So-Æ-l-Ñ-Hw H-co-Ð-êw A-[- FÐoÌm FdoÆw InÐÆw ÐÑÆw ]½oÆw FÈnw ª-an-In-¿-H-an-Wm. A-e-Æ-tS E-Xw (Xn-j-_-ª-X) FÈnw AeÌm an^w uõnKo%enÌÉXnWm I-¾m dv-Io-I-P-K-¿o² a-Ì-gy± I±a--_-ª- Fèm 5Jyn]o%è. AecnWm bÇ¿ot cn-!-è. Hn-ucn I±a--=w A-Xn-Xo-uÂ-Xn-b Xn-j- XynKõnet¿ AlobntX bÇw ®SÐoIjnb ¿o² tN-bmtX-¹o-ud ^-d-5n-Ño-Æ-¾n->. A-ÈnAæcîncnbo !\±P\oÑm ÈxJt¿Æw ÈcoX ¿-]-¸w A-Xm !I±a--an-!w. eo-K \-â-Á-Xo-\m, t¿Æw 5n]o%ÁXm. AXo\n² A-È-ubn an-\]-c-an-e-[o B-k-®-¾m. B-l-So Xn-G-bo² !-ko-tb-âe-uc! \o-º³ A-lo-Æ-I, F-Èn-bo-S-=w \o-l-à¿m eo-K \-½n² A-H ®-j-®e-co-I-bo-È. ?-an-[oIw e-j-ao-â-Á tN-So ®-c-So-®-u]n-!w. b-Ô-õn-K-º³ \o-ò-è Îf|cpb b-Çw F-èm. B b-Ç#-Xy-an-b e-ê-Ã-¿o-êw I-â-Ã-¿o-êw \o±a-o- ¿o-t u5-c-I-f-2o-bn-b Îf|cÌw F-eo-tSÑo-tÈ-¹o² uN-cn-tX-ubn, 5-?-¿o-Ðn-tX-ubn Æw \o-l-à -\o-ò-è, Î A-lo-eo-t eyn-]-Iu]n-!w. C-º-t\ h±-e-^ In-ü-en° I-ko-Æ-Á X|-¿n² P-\o-%-Á uhn-a-Ìw hv-ay-=-an-Wm AÈubn aÌgyn \p. In-c-W-In-c-\n-b C-Þ° \o-Lo-XX|w b-Ç-¿o-êw Ê-fy-an-Wm.bÇw hwc¸W¿oÌ edob5n[n\yw \îè uZen[o]XoÆw h±-e-ey-n]o-bn-!-è. A-º-t\¾m. I±a^dhoªnÐanWm B 5n[n\yt¿ Æ-É C-Þn-[o-]-[o-bn-b Îf|c° Xt b-Ç\®Ðm u_n[ytÃâKÁXm. uZeîn± ÐP\pbcn ¿n² GeçuSÆw F-Èn-eo-[ Èx-J-º-uj-Æw È-coWm. Ae± ÐPoÐn¿oSw AæcînçtS õcW X-º-uj-Æw D-]-¼-e-º-uj-Æw \-fo-Ão-®-I-j-Æ-è. ¿o° Ipkodn!è FÁnWm !cnWIYn FÁlo¼m e-ªo-an-Ìw eo-Z|n-Ì-an-b aÌgyn \p IY\w. \ZoÆw Pd=w ¨aoÆw enÆ=w acº;w eo-uf-g-è]-¿o² i-eo-õ-I-tj eo-\o-ubn-Ko-Ñm InjÆw ]I=w !XocÆw FÐoÌm FdoÆw A-lo-uin-^-¿n² F-Èn-eo-[ Èx-J-º-uj-Æw È-coInÐÆw ÐÑÆw ]½oÆw etc aÌgy±Ðm uZeîn X-º-uj-Æw D-]-¼-e-º-uj-Æw \-fo-Ão-®- I-j-ÆI. B cnWm. B uZeîn± ÐPoÐtÃuS¾H¾m Ae± eo\oubnKt¿ \pbloÆI, Alo¼m \p \ot ÐPoÐtÃSn¿oSanWu^ AæcudnIw. Î ¨ao bÇt¿ AÌ~o%I. hn-an-\y-¿o-\m C-w-tÃ-â-Á In-cy-º-jo²\o-Ám A-Ì-No-X-an-bo dn-õ-ta-â-%-Á h|-õn-ew No-d ''P-‘ao-\â--Ð -în±’ F-èw 5-I-So-Ão-%w. C-Xo-Ì In-d-uõ-Z-ao-È. a-Ì-gyh|-õn-e-an-WoXm. B-;-I-tj 5-udn-õoÃo-Ñm X°-In-cyw u\-â-Á eo-ç-X-în±-Ðm H-co-Ð-êw !-l-=-¾n-bo-½o-È. D-¾n-=-I-Æ-ao-È. P-\-º³-Ðm b-Ç-I±a-º-ujn-Sm B-õo-®-Jy-=w 5-Xo]-¿o-Æw e±-[o-Ñ-uÃn³ A-e ep-1w e±-[oÃo-Ðn° ubn-Po-Ñ _n-iyn-Uw-_-c-º³ A-e-bo² h-an-ue-fo-Ão-®H-S-ºo, I-õn-e-hc-º-jo-udn Èx-Jn-e-h-c -º-jo-udn \-S-¿n-=-Á !-Xo-b-X-cw b-Ç-º-;w uin-a-º-;w B-eo-l-co-Ñm \-S-Ãn%-en-Ìw A-&-½± a-\x-б-ew X-Çn-ln-bo. C-è \o-d-eo-ê-É-Hw \o-èu]n-b-H-an-b H-u½-tl b-Ç-º-;w D-¾n-b-Xm C-º-t\-bn-Wm. Cèw P-\-[-ª-bn-I±go-ÐW-ta-¹o² h-Ñn-i-b-Ç-ta-uÁn f-X-!7pb-Çta-uÁn uZ-ep-õn-K-e-Xb-Ç-ta-uÁn u]-co-½m e-È-H-tan-tÐ tN-Óe-Í-è. F-Ðo-u\-tl, tth-Ðo³ b-Çw, h±-Ã-b-Çw F-Áo-e-I³-u]n-êw b-Ç-an-bo-½n-Wm C-èw, A-c-uº-lo-tÐn-¾o-co-%ÁXm. A-lo-uin-^w ®-X² A-f|-ua-[w e-tc-Æ-É tte-Zo-I-b-Ç-º³-% ]-I-cw A-e tN-Çn° A-lo-bn-=Á-e±-u]n-êw A-tte-Zo-I-b-Ç-º³ \-S-K-en° ®° I-tÇ-â-¿m A-+-Ç-ç-tS-Æw A-Ç-ç-tS-Æw A-á-[-ª-bo²\o-Ám ®-X-td-â-Ó \-S-K-è.--!-Xo-b b-Ç-º³ B-eo±-õ-eo-Ñ-uÃn³ b-Ç-I-+-\-Æ-tS av-do-I-an-b fn-Öp-bep-¸-Ww I®-®-Äo² \o-è al-à. A-Xo-\n² C-Ám Hn-ucn-ç-¿± b-uY-ww \-S-K-Á ao-Ð b-Ç-º-jo-td ?o-b-I³-%w ]-Zn±Y-º³-%w B-[o-ttZ-eo-I-=w B-[yn-Zo-I-=-an-b P-K-K-I-ujn-Sm eo-É-c-_-áw u]n-êw C-È.- '' h|. \ucÞ¨g® \uc g® +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 5

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

5


5hn[I hn[I%loÃm loÃm

~n1uWn uWnfhy hy ®JanhpXm JanhpXm eoe¸XfCe eoe¸X Ce uX ®Jw Jw ~1înn X|w euZn _*. _

BuLngºjn² êcoÐtÃuS¾n¿ coÐtÃuS¾n¿ Æ2oenZobnb oenZobnb ai±go -]-k-Õ° B-Nn-c-º-;w eo-f|n-h-º-;w an-lo !-Xotbn-ç ey-e-Ùo-Xo B-r-io-%-Á-e-cn-W-uÈn D-+Xo-â-г. hn-°-uiyn-ªn-c-I±, Æ-K-!-ç-g-în± ®-X-dn-b-e± C-&-½-¿o²-t]-â-è. ]-k-b N-½-º-;w e-½-º-;w an-lo !-Xo-b-e e-c-W-ta-Án-r-io-%-I-Æw A-Xo-Ì-ue-¾o 5-e±-¿o-%-I-Æw tN-å-Á a-i-KÐ-jo² ]-d±-%w ]-k-b-e-tb-Ènw A-\n-Nn-c-º-;w È-cn-Nn-c-º-;w D-u]-¸o-Ð-tÃ-uS-¾-e-Æ-an-tW-èm Ùn-]o-%-en° e-do-b eo-g-a-tan-èw D-¾n-Inlo-È. ]-k-b-e-Í-]-I-cw !-Xo-b-e-tb-en±-t¿-â-K 5-Xo-~o-%-en° X-Ð I-c-eo-ç-Hw 5-b-U-fp-d-=w ttI-®-X-dn-bo-Èn-¿-H tIn-1m ¨-co-]-¸w D-+-Xoâ-Ð-;-tS-Æw \-ep-I-c-W b-U-º³ A-e-ucn-tSnÃw a®-a-l-Æ-I-bn-üm ]-Xo-em. ]-t¿n-Ä-Xnw Î-Ên-¾o-t D-¿-cn±-ª¿o² hn-°-iy ]-co-l-c-W-¿o-êw cn-{-\-ep-I-cW-¿o-êw Z-¿-[-ª-\n-bo A-\-e-c-Xw 5-b-UoÑo-ç-Á h|n-ao Z-bn-\-À° h|-X-Ô-õn-c-X-ta-Á B-f-bw B-eo-l-co-®. !-Xo-tbn-ç Pp-eo-X-cp-Xo õn-c-Xp-b± h|p-I-co-uÐ-¾-Xo-t B-e-fy-t¿-%lo-®w A-uË-iw u_n-[-en-\n-bo-ç-è. B Pp-eo-Xcp-Xo-Æ-tS A-So-¿-l F-eo-tS-bn-bo-co-Ð-W-ta-èm A-u\|-go-®m D-k-Á A-uË-iw A-Xo-5n-Np-\-an-b ue-Z-º-jo-ud-%m I-S-è. õn-c-Xp-b-ç-tS Pp-eo-X-cpXo-%w eo-f|n-h-5-an-W-º³-%w ue-Z-º-ujn-â-É ISÃnSm F-^-tb-è Xo-½-tÃ-â-¿n° I-ko-Æ-Áo-È. B-Òo-I-çw \n-Òo-I-çw ue-Z-º-tj ttI-teSo-¼o-ç-Áo-È. B-Òo-I± A-e-tb eo-f|n-h-5-anW-an-Æw A-]v-ç-ug-b-an-Æw B-Z-co-Ño-ç-Á-uÃn³ ue-Z-\o-À-I-tc-Á \o-d-bo² \n-Òo-I-çw 5-ho-ªobn±-Po-Ño-ç-è. B-Òo-I± ue-uZn-2-ta-è ]-làm e±-W-ey-e-Ù-tb ]-co-]n-do-Ñ-uÃn³ \n-ÒoI-cn-I-t½, K±-i-Wp-b-an-b Pn-Xo-ey-e-Ù ue-Z-ºjo² \o-è-V-eo-Ñ-Xn-tW-èm ]-l-àm ue-Z-º-tj 480 6 +…π…«x……n˘®…¬

6

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

\o-Ào-® Xo-c-¾-co-®. C-H-u]n-td, eo-r-in-cn-[-\, B-[-a-[±-aw (~-1-N-cy-[-i-Ùn-Zo) !-\±-Ã-îw, uan-¸w, B-Zn-em, Î-f|-c°, uZ-e-X-I³, tte-ZoI-Ñ-S-©-I³ ®-X-dn-b-e-tb-tb-Ènw B-Òo-I± e-® !-d±-K-I-Æw \n-Òo-I± \o-Ào-%-I-Æw tN-Óu]n-è. F-Án² C-ç-¹-½-çw ue-Z-º-;-tS A±-Yw r-io-Ðn-u\n, A-e-bo² I-k-Ù-u¾n-tb-è [-ªoÐn-u\n [-ao-Ño-ç-Áo-È. A-u\yn-\yw !-Êw ]-l-ÆI-Æw \o-ug-[o-%-I-Æw an-^-an-üm C-ç-¹-½-çw tNÒo-ç-Á-Hm. -a-i±-go Z-bn-\-À-\n-I-t½, B-Òo-I-ç-tS A-á-eo-f|n-h-º-tj-Æw \n-Òo-I-ç-tS I-âw-]o-â¿-t¿-Æw \o-ug-[o-®. A-Xz-r-=w, ]-ç-g-=-an-b ttf-do-bo² C-ç-¹-½-tc-Æw eo-a±-fo-®m a-Ì-gy-Ppeo-X-¿o-Ì 5-ubn-P-\-I-c-an-b !-Xo-tbn-ç ]-×nem te-½o-K-l-Ðn° \o±-uË-fo-®. B an±-K-¿o-ë-tS h|-bw h-Õ-co-®m an±-K-Z±-f-\w \-î-I-Æw tN-Ó. -]-t+n-So D-¾n-%-Á cp-Xo ®-X² ue-Z-õn-gyw e-tc-Æw, !-à-º-tj F-º-t\ P-\o-Ão-®m e-j±¿o D-¿-a ]v-c-în-cn-Ð-W-ta-Á-H ®-X² ®-2o-ÆtS In-dn-e-[o F-^-e±-g-an-tW-è e-tc-Æw A-uËiw uc-J-tÃ-â-¿o. Á-ç-Ð-¿o² A-uË-iw [-ªoÐn-Xo-ç-Á bn-tXn-ç-eo-Zyn-fn-J-Æw ¼-cy-Ì-Ipko² D-¾n-bo-ç-Áo-È. -?o-Ò|-pw 1824-² P-\o-®m 1883 e-tc Pp-eo-Ñ Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo-Æ-tS ho-ªn-Ð-º-ujn-âm D-+-Xoâ-г-Ðn±-%w F-Xo±-Ó-¾n-en° \yn-b-ao-È. "A-uË-iw X-I±-%-Á-H In-En° c-h-®-1m. ]-t¸ A-eo-tS !-\x-Ùn-]o-%-Á-Hm !-ul-&-So I±-Ð-f=w A-uº-b-Êw A±-Y-e-K-an-b-en-bn-tW-¹o-êw ]o-Ñ-S-ç-en° eo-g-aw" A-uË-i-¿o-t fo-¸-Wº-tj-Ã-Êo C-º-t\-tbn-c-õo-5n-bw D-¾n-en-\n-üm ¹-â-X² hn-[y-X. -!-cn-W-º-tj-Æw, a-Ì-í-Xo-bo-td No-d õn-K-


º-tjn-ko-tI-Æ-É í-Xo-I-uj-Æw A-uË-iw Xo-c-Âco-®. A-e-tb-Ènw I-É-în-ç-uS-Æw e-Õ-I-ç-uS-Æw h|n±-Y-uan-io-I-;-uS-Æw #-Xo-I-jn-tW-èm Ùn-]oÑ-uÃn³ A-e-Í-]-I-cw ue-Zw, D-]-\o-g-¿m, g-UmZ±-f-\-º³ F-Áo-e-tb A-uº-b-Êw B-Z-co®m A-e-tb 5-an-W-an-Ðo 5-e±-¿o-%-en° A-uËiw D-Zmu_n-[o-Ão-®. -In-d-L-½w 19-nw Î-Ên-¾o-t D-¿-cn±-ª-antW-èm ê-co-Ð-Ww. Pn-Xo-ey-e-Ù, ~n-1-W-ua[n-eo-¿w, à±-ª F-Áo-e tIn-So-!-¿o-en-?-è. A-á-eo-f|n-h-º-;-tS Î-dn-an-d-bo²-t]-åm õn-cXp-b± e±-¿o-%-è. õ-2o-5-Ùn-\w a-Ì-gy-a-\ôo-t\-bn-tI a-c-eo-Ão-®m I±-a-eo-®-J-an-Ðo-bo-ç-Á In-dw. A-ttZ|-X-ho-ªn-Ð-=w an-bn-en-Z-=w ]-7o -X-în-uc-Æw e-ªo-Pp-eo-I-uj-Æw A-S-Ðo õ-co-®-e-Á h-a-bw. eo-uZ-fn-[o-]-Xyw ue-ç-l-®-I-ko-¼o-ç-è. A-So-a-¿w A-Ì-r-i-an-bo- I-ç-Xo-bo-ç-Á hn-a-Ðcn-Pn-Ð-în±-% æ-Jo-Ðn-Ìw ua²-uÐn-á-Ím I-Ãw tIn-â-Ãn-Ìw ue-¾o \o-!-Xo-tI-½n° A-ª|n-\o-®m ]-Wo-tb-â-¿o-ç-Á-e-cn-üm 5-P-I-jo² _-*-¨-co]-¸-=w. udn-]o-®-u]n-bo-ç-Á ue-Z-º-tj ep-t¾â-Km an-Om®-É-cn-Zo ]n-Ln-Xy± õn-gy-ta-?-Xo A-ebn-tI A-_-ª-=w A-hw-_-á-=w A±-Y-c-io-X=w A-\n-Nn-c P-So-d-=w B-tW-è Ùn-]o-Ðn° ]n-â-t]-½o-ç-Á B e-Èn-¿ In-d-L-½-¿o² eor-in-cn-[-\-Íw Pn-Xo-ey-e-Ù-Íw, ~n-1-W-ua[n-eo-¿-¿o-Ìw F-Xo-cn-bo Cw-up-g-lo-eo-Èn-¿, H-ç h-\yn-ho f-p-®-b±-K-è F-Áo-co-Ð-t½. F-Ðn-bo-co-%w ^-dw? A-Xo-u\n-tSn-Ãw uX-Ìw ]n-êw H-?-%-Á eo-uZ-f-õ-c-W-t¿-Ðn³ \-È-Hm !-So-Ìw È-w-Ì-an-b h|-uZ-fo-Æ-tS õ-c-W-an-tW-è¹-So 5-N-co-Ão-Ðn° H-S-ºo-bn-udn? \n-å-In-çw h±-Ðn-çw H-ç-u]n-td F-Xo±-%w. A-á-eo-f|nho-I-jn-b \n-å-In±-X-tÁ Z-bn-\-À-t\ e-I-e-ç¿o-tÐn-=-ta-èm D-l-Ó-¾n-bo-ç-Á \-b-N-H-c-cn-b ~p-½o-i-In± A-uË-i-t¿ 5-udn-õo-Ão-Ñ-X-Èn-tX D-]-¼-eo-Ño-È. H-ç hw-\yn-ho-tb D-]-¼-eo-Ñn² D-¾n-ub-Ðn-=-Á uIn-jo-j-Ð-t¿-%-lo-®m u_n-[en-în-cn-bo-ç-Á-Xn-enw A-e-ç-tS av-\-õ-P-\-¿oÌ-ui-H. -È-p-c-an-b hn-°-iy-5-e±-¿-\w - F-Èn-eo-[¿o-êw hn-°-iy-D-Á-Xo-tb d-¸y-an-Ðo - tN-Ò Z-bn-\-À-t _n-dy-In-dw hn-Ä-¿o-I In-c-Wº-jn² I-w-X \o-l-¼-Xn-bo-ç-Áo-È. _n-dy-Ind-¿o-td Èx-J-Ð-co-X-an-b È-co-X-º³ H-ç-e-t\ ¦-io-I hv-Jy-º-;-tS 5n-Ño-bo² ]-cn-Mm®-J-

\n-Ðn-=-Á-Xn-tW-Á-Xo-Ìm F-^-tb-¹o-êw D-Zn-ic-W-º³ \-®-%m ú-¾o-Ðn-½n-=-Á-Xn-üm. f-¹-cnNn-cy-ç-tS _n-dy-In-dw A-co-w-X-I³ \o-l-¼-Xnbo-ç-tÁ-èm Ï-io-Ðn° a-Xo-bn-b hn-i-N-cy-tXjo-=-I-;-1m. a-in-\n-b B B-Nn-cy-t an-Xn-=m h|-Ðw a-I-t\ ep-â te-So-bn° A-Ì-e-Zo-®. ®-X-d -]o-So-Ñ I-Y-tbn-tÐ A-X±-io-%-Á A-e-K-W-\ubn-tS X-Éo-Ð-j-¼n², A-Y-en Zn-co-¼y-ta-Á®-X-d B [-\y-=w a-i-K-an-b ua-[n-f-2o-tb B-Mo-Ð-j-u¼-Ðn-an-bo-ç-tÁ-è h-Å-Xo-Ñn² A-uË-iw B-eo-p-co-Ñ an-bn-ho-ª-n-Ð=w Pp-eoX-¿o-t A±-Y-ip-\-X-Æw \-f|-c-X-Æw F-Ènw, A-\y-Yn f-2-an-bo-ç-Á ua-[n-f-2o-tb Zn-co-¼yw A-tÄ D-W-Ðn-t\n-ç-tÄ-å-te-Á-Xo-Ìm a-Xo-bn-b tX-jo-=-I-jn-üm. f-¹-c-Ìm Zn-co-¼y-Èx-J-®-¾n-bo-çtÁ-¹o-êw °-d-f-¹-c-Ìm - Z-bn-\-À-t _n-dy-In-d\n-a-an-W-Hm - h-¸±-W-h-±-ªo-bn-ü-¾n-bo-çÁ-Hm. H-ç C-S-5-¦-eo-t !-^-\n-bo P-\o-Ñ °-d-f-¹-c°, f-¹-cn-Nn-cy-tc-uÃn-td ao-X-õn-go-bn-bo-ç-Áo-È. ê-to-Èn-tX F-?-Xo-&-å-I-Æw, 5-hw-Ko-%-I-Æw, õn-gy-º³ c-No-%-I-Æw tN-Ò Z-bn-\-À-t c-N\-I³ D-Zn-i-c-W-h-a-\|o-X-=w 5-an-W-Æ-2-=-anüm. P-î-\n Y-P-ln-¿o-bn-bo-ç-Á Z-bn-\-À° hwÁ-X-t¿ an-J-õn-g-bn-bo Aw-Kp-I-co-tÑ-¹o-êw 5-[n-\ r-×-º-tj-Ènw c-No-Ñ-Hm io-Ào-bo-dn-üm. A-Xo-Ì a-Xo-bn-b In-c-W-=w A-uË-iw ]-l-à. " io-Ào Î cn-{-¿o-t õn-g-bn-I-Ww" 1875- ² A-uË-iw ]-l-¼-Hm 2013 - êw Aw-Kp-I-co-Ðn° eo-®-J-cn-b \-Åo² ]-d-çw io-Ào A-lo-à-¹-Sn-¿e-cn-tW-¹o-êw A-Hm Np-¿ õn-g-bn-tW-èm ]-l-Æè-1m. A-lo-eo-Èn-¿-Hm tX-uÊn f-co-ubn, \-È-uXn Xp-b-uXn F-è \o±-W-bo-%-Á-tX-5-In-cw? a-X]-c-uan 5n-uZ-fo-I-uan B-b h-¦-No-X¿|-an-üm \-tÅ-tÐn-1m io-Ào eo-uZ|-gw 5-N-co-Ão-%-Á-Hm. A-uË-iw ]-l-¼-tXn-èw X-tÁ \nw Aw-Kp-Ico-Ño-½o-È. eo-r-in-cn-[-\ tX-Ên-üm. a-c-Wn-\-Ð-c I±-a-º-jn-b _-do, [n-ªw C-e A-tte-Zo-I-anüm, Pn-Xo-ey-e-Ù ]n-So-È, !-cn-W-º³ h|n±-YoI-;-tS tI-å-I-Y-I-jn-üm, uPyn-Xo-g-¿o-td ^-d 5-Jyn-]-\w - Pn-X-Iw, h-a-bw u\n-в ®-X-dnb-e tX-Ên-üm, uPyn-Xo-bn-Öw an-^w f-co-bn-üm, Pn-Xo-a-Xn-Zo-uõ-Zw ]n-So-È. C-e-tbn-èw X-tÁ \-®-%m 5n-e±-¿o-I-an-%-en-Ìw Aw-Kp-I-co-%en-Ìw I-ko-¼o-½o-È. F-¹o-êw Î-f|-c-\o-ug-[w tIn-1 an-^w \-Åo²-æ ]-d-çw Æ-2o-en-Zo-I-jn-bo ]-co-d-ho-%-è! +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 7 ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

7


-a-i±-go Z-bn-\-À-t Æ-2o-en-Zw B-cw-õo%-Á-Hm \nw a-Ì-gy-ucn ±-K-º-ujn? F-Á uNnZy-¿o² \o-Án-üm. a-Ì-gy-çw ±-K-º-;w X-Åo² F-Ñ uõ-Zw? C-Xo-Ì-¿-cw ]-l-bn° A-uË-iw \-ep\ ho-ªn-Ð-º³ uX-â-Áo-È. a-Ì-í-Xo-bo² \o-èm "[-cmua-W ip-\x ]-I-õox h-an-\x" '[±-a-c-io-X-\nb-e° ±-K-H-dy-\n-tW'Á ]-cn-a±-fw F-â-K Inå-I an-^-ta tN-å-è->. C-Ðn-cy-¿o² A-uË-i¿o-Ìm !-H-Xn-bo No-Ðo-Ðn-Ìw I-t¾-¿n-Ìw H-è-ao-È. B-¿-\o-I No-Ð-I± h|-a-X-Ùn-]-\-¿oÌm õv-Xo-I fn-Ö-t¿ h-b°-ho-t\ - B-[-bo%-è-1m. Z-bn-\-À-\n-I-t½, e-cn° u]n-!-Á I-1 -]o-So-¿-º³, \o-K-a-\-º³ F-Áo-e-tÆn-Áo-Ìw 5n-an-Wo-I-X \-ío-bo-tÈ-è an-^-a-È, A-e h-Xyan-tW-¹o², B h-Xy eo-Zy-Æ-tS-tb-Ènw B-Zouîn-X-ôm Î-f|-c-\n-tW-èm ]-l-à e-Í-I-Æw tN-Ó. -B-¿-\o-I No-Ð-I-çw h-b-Âo-hme-I-;w A-áeo-f|n-h-º-tj F-Xo±-%-Á-Hm A-e-Ím fn-Öp-ban-b A-So-Ùn-\-ao-tÈ-è ]-l-à-tIn-¾n-üm. Z-bn-\-À-t en-Zw A-e ue-Z-eo-ç-ª-an-tW-Án-boco-%w. G-Xn-Ìw D-Zn-i-c-W-º³ ú-¾o-Ðn-å-Á-Hm A-Ùn-\-¿n-bo-co-%-I-bo-È. f-cp-cw a-c-W-u¿nâ-¹-So \-fo-%-è. f-cp-c-¿o² \o-èm õo-Á-an-b B-Zn-eo-tÈ-Án-üm fn-Ö-Ç-t A-õo-5n-bw. A-H-tIn-1m a-c-W-uf-gw a-X-]-c-an-b N-S-©-I³ \-S-K-Á-Xo-Ìm fn-Öp-b-an-b A-So-Ùn-\-tan-èw C-tÈ-èm \o-ug-[n-Z-I-an-bo fn-Ö-Ç-\n-b Æ-2o-en-Zo ]-l-Æw. C-eo-tS Z-bn-\-À-t A-õo-5nbw ue-Zn-[o-~o-X-an-bo-co-%w. A-uË-iw B-Zn-=t¾-èw A-Xo-Ìm !-\±P-î-®-t¾-èw Ùn-]o-%w. C-Xo-Ì h-in-b-I-an-b ue-Z-a-Ô-º-;w D-ª-co-%w. A-Xo-Ì-uf-gw B-Zn-em, f-cp-cw te-So-¼-Æ-S-t\ X-tÁ ttZ-eo-I \o-b-a-a-Ì-h-co-Ñm !-\±-Ã-îw 5n-]o-%-Á-Xo-\n² _-do, [n-ªw ®-X-dn-b-e A-\n-e-fy-an-tW-è ]-l-Æ-I-bn-bo. _-do, [nªw ®-X-dn-b-e tte-Zo-I-an-tW-è en-Zo-%-Á-e±-%m A-e A-tte-Zo-I-an-tW-èm Ùn-]o-® tIn-â-%I-b-uÈ D-No-Xw? C-Hm ?o-bn-Z-I-an-b h-ap-]-\an-üm. ue-Z-º-tj A-[o-~o-X-an-Ðo tN-å-Á I±a-º³ A-tte-Zo-I-an-tW-è Ùn-]o-%-Á-Xo-Ì ]-I-cw X-Åo²-æ t]n-ç-¿-ao-Èn-¿ ue-Z-t¿-Æw õv-Xo-I fn-Ö-t¿-Æw H-uc ue-Zo-bo² A-Wo-\oc-K-Á-tX-Ðo-Ìm? a-X-º-;-tS D-u]n-+-Á-º-jn-b A-á-eo-f|n-h-º-tj C-Èn-á tN-Çn° G-Ê-=w \-È B-Æ-[w fn-Ö-a-È. a-Xw X-tÁ-bn-üm. 480 8 +…π…«x……n˘®…¬

8

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

-io-Û-a-X-¿o-t\ an-^-a-È, ?o-Ó-C-ñnw-eª-ttP-\-a-X-º-tj-Æw A-Xo-\o-fo-X-an-bo eo-a±fo-Ñ a-i±-go Z-bn-\-À° X-t A-So-Ùn-\-an-bo h|p-I-co-Ñ-Hm ue-Z-º-tj-bn-tW-Á-Hm, A-uË-i-t¿ uZn-ttg-I-Ê-Ðn-bo No-^p-I-co-%-Á-Xo² G-Xn-Ìw u]±-%m h-in-b-a-ç-jo. -½-wo-Æ-tS B-Zo-bo² a-Ì-gy° F-^-I-1m "A-]-co-o-X" \n-bo-ç-tÁ-¹o-êw B-u]-¸o-I-anbo \o-l-j-¹-\n-bo-ç-tÁ-èm h-Å-Xo-Ðn-tX e-Ç. A-Á-t¿ a-Ì-gy-t È-c-Æw È-cn-r-i-=w 5n-]Õo-I 5-Xo-õn-h-º-;-tS bn-Yn±-Yyw r-io-в an-^-an-bo-ç-tÁ-èm ]-ucn-¸-an-bo-t½-¹o-êw h-ÅXo-uÑ Xp-è. A-5n-]y-an-b-Xo-t\-Æw A-lo-¼o-½oÈn-¿-Xo-t\-Æw tIn-Én-Ìw A-lo-bn-Ìw B-r-io%-Á-Xo-ê-]-co È-c C-È X-tÁ. B-Zo-a a-Ì-gy° ¼-cy-N-Þ \-¸-^n-Zo-I-tj-Æw A-e-Ìm Ê-fy-=w A-̨-X-=-an-b h-®-¼w, en-Æ, ]-c-Á-¨-ao, A-Ð-co-X-an-b B-In-fw, ?-¸-d-Xn-Zo-I³ ®-X-dn-b-e-tb-%-lo-®w A-lo-bn-\n-r-io-tÑ-¹o-êw A-Hm !-Ê-a-tÈ-è an-^a-È h|n-õn-eo-I-an-ü-Xn-Ìw. A-Çn-\o Çn-\obn-en-\n-r-io-%-Á-Xn-W-tÈn 5n-]-Õo-I õn-ew! \o-l-j-¹-\n-bo-ç-Á a-Ì-gy° A-Ðn-d-¿m A-loen-bo d-õo-Ñ-tX-Ènw ttZ-eo-I u5-c-W-bn-dn-boç-tÁ-èm h-Å-Xo-%-I. In-c-Ww 5-uNn-Z-\-an-bo a-tÊn-èw C-Èn-bo-ç-Á-tÈn. A-uÃn³ A-lo-¼-Hw ]-l-¼-H-ta-Ènw A-]vç-ug-b-an-bo-ç-tÁ-Á-ÈntX. a-tÊ-Ñ ]-l-bn°! -h-Kw A-h-K-an-bo bn-tXn-èw C-ÈnXo-ç-Á A-e-Ù-tb-%-lo-®m No-Ðo-Ãn° B-Zo-a a-Ì-gy-\-Èn-tX a-Ên±-%-I-ko-Æw? F-eo-tS f-pw X-Áo-êw \o-Áo-êw aÁo-êw f-pw. B f-p-an-I-t½ 9-X-=w \p-1 \p-1m \p-;-Á A-\-Ð-an-b f-pw. A-In-c-=w D-In-c-=w a-In-c-=-an-b c-e-t¿ ue±-Xoco-Ðn-\n-=-Áo-È. D-+-¿o-Æw \o-d-\o-,w \n-f-=w \o-d-eo² e-Áo-co-%-è. \n-ao-è In-ü-Á P-\-\ Pp-eo-X a-c-W-º³ B-bo-c-¿n-1-I³ ®-Ùw D-¾nbo-ç-è. A-e-tb Z±-fo-Ñ a-Ì-gy° D-l-tÐ B-d -]o-®. '\-eo-Pn-\n-ao b-Zo-ue-Z-a-êo! \o-Wyx h-Áo-ª a-\-hn N-cn-ao (E-uK|-Zw. 1. 22. 164. 37) F-\o-Ð-loeo-È, C-uX-uÃn-td-bn-uWn Rn-t\-èm! A-lo-eo-Èn¿-e-Ìw A-lo-bn-\n-r-io-%-Á-e-Ìw a-\-ôo-\-Ìh-co-®m \p-©-Á-e-Ì-an-üm Rn°! -A-e-t A-\-Ð-an-b A-u\|-g-W 5-?o-b B-cw-õo-Ño-co-%-è. X-\o-%m f|n-h-=w, Zn-i-¿o-Ìm P-d-=w eo-f-Ão-Ìm ^-d-º-;w \-ío-b en-Æ-=w P-d=w, a-c-º-;w ue-Z-în-cn-üm. ]-I² ú-â \-î-Á B


D-r-uKn-jw uX-P-ôo-t ]-cyn-b-an-b h-eo-Xn-enüm. ¼-cy° a-l-à I-ko-Æ-uÄn³ fp-X-j Io-c-W° 5-Xy-¸-tÃ-â-è. a-\-ôo-Ìm h-Ñ-wo-Æw ?-¸-d-XnZo-I-jo² A-±-Hw ]-I±-è-tIn-1m N-Þ° e-j-çI-Æw !-l-Æ-I-Æw tN-å-è. F-eo-tS-Æw uZ-e-în±. Î uZ-e-în-tc-Ènw a-So-¹-Sn-tX. Xn-Ðn-º-;-tS I±-a-º³ A-Ì-~o-%-I-bn-üm. C-Xn-ç-tS u5-c-Wbn²? X-t h-i-Pp-eo-I³ ]-d-çw \o-uL-w-cn!-è. ttN-X-\yw \-fo-®m a-Bo² d-bo-%-è. Î uZ-e-în±-Ðn-I-t½, a-c-W-=-ao-È. C-e-Ím Pp-e-\o-È? eo-f-Ów Zn-i-=-ao-È? uZ-e-în± P-U-e-Ó-Ð-jn-üm Î P-U-º-tj \o-b-Ôo-%-Á-Xn-çm? A-Xm B-cnbn-êw f-co, A-Ê-fy f-2o X-tÁ. A-\-Ð-an-W-Hm. A-\o±-e-N-\o-b-=w ¹-â-X² ¹-â-X² No-Ðo-Ñ B-Zoa-a-Ì-gy° E-go-bn-bo. E-go ]-l-à. "G-Iw h-Xm" A-Hm H-èm, A-Xn-üm h-Km. A-Xo-t\ "_-*-[n e-Z-Ðo" ]-d u]-ç-I-jo² ]-l-Æ-è. A-lo-tb-uÁn, In-d-ta-uÁn, In-tÊ-uÁn ]-l-Æ-I. F-tÐ-Án²-æ In-Êo-tÂ-Æw Xp-Æ-tS-Æw f-2o B h-¿o²-\oèm h-an±-Po-Ñ-X-t^. Rn-Ìw A-Xo²-\o-è-X-tÁ f-2o u\-So-bo-co-%-è. hw-f-b-ao-È... -B-Zo-a-a-Ì-gy° C-^-u¿n-jw \o-K-a-\-º-jo² F-¿o-uѱ-tÁ-Á-Ì-an-\o-%-Á-Xo² Æ-2o-õw-Kao-È. ?-ua-W a-Ì-gy-a-Òo-p-¿o² B-eo±-õ-eo-%I-Æw D-ç-¿o-co-Æ-I-Æw tN-Ò X-¿|-fn-Ö-¿o-t B-tI-K-I 'Rn° F-5-In-cw Rn-\-Èn-tX-bn-bo¿p±-èm h-a-wo-õn-e-t¿ e-co-%-ta-Á' uNn-Zy-=w A-Xo-t A-б-W D-¿-c-º-;-an-W-tÈn. a-Ì-gy° h|-Ðw õn-K-u[-b-º-tj \o±-W-bo-%-Á-Xo² A-ha±-Y-\n-üm. A-º-t\-bn-bo-co-%-I-Æw tN-åw. ½-wo-Æ-tS A-\-Ð-X, In-d-ta-Á 5-Xo-õn-h-¿ot A-\-Ð-X C-e c-1w I-Sw-I-Y-I³ an-^-an-üm. -D-¿-cw Io-½n-¿ uNn-Zy-º-;-an-bo a-Èo-åm Ppeo-Xw H-d-Í-Á-Hm A-õo-d-g-Wp-b-a-tÈ-Á A-õo-5nb-Ðn-c-\n-bo-ç-è a-i±-go Z-bn-\-À°. "\-®-%m Ppeo-Ðnw. Î-uln A-Xo-d-[o-I-uan f-c-XmIn-d-º³ I-1w uI-åw ]-l-àw \-®-%m Pp-eo-%-I. u]ntc-è uXn-è-Á-Hm d-õo-Ðn° Xp-á-an-bo b-UoÐnw. a-tÊn-ç-an±-K-=-ao-È." (]-ufy-a f-c-Zx f-Xw Ppue-a f-c-Zx f-Xw K-ü-bn-a f-c-Zx f-Xw 5-~-en-a f-c-Zx f-X-a-Zp-\n hyn-a-f-c-Zx fXw- ¨-b-L f-c-Zx f-Xn-Xm. (b-À±-ue-Zw)) Î ue-Z-en-Iyw A-So-Ùn\-X-¿|-an-bo h|p-I-co-®m H-ç Pp-eo-X-fn-Ö-¿o-Ìm è-]w tIn-â-Ðn° b-Uo-Ñ a-i±-go Z-bn-\-À-t\uÃn-td D-Á-X-fp±-g-\n-b H-cn-jo-t P-\-\o-bn-b Y-P-ln-¿o-t\ Ó-Xo-%-I.

-A-Ç-X±Íw A-\n-Nn-c-¿o-Ìw A-So-a-tÃ-åm A±-Y-ip-\-an-b eo-f|n-hn-Nn-c-º-;-tS Zn-h-în-cnbo-¿p±-èm A-u\yn-\yw X-d-X-Èo-Ðp-lo-b õn-c-Xpb±-%m \-uen-uî-gw ]-I±-è-tIn-â-¿ a-i±-go Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo uI-c-jp-b-co² ¨-co-]-¸-¿o-Ìw A-]-co-No-X-\n-üm. A-uË-iw a-in-]-7o-X-Ìw hn°-iy-]-co-l±-¿n-=-an-bo-ç-è. d-Ko-Æw h-c-h|Xo-Æw H-Áo-® e-ho-Ðn-lo-Èn-¿-H-u]n-td D-+-Xoâ-X|=w ]n-7o-Xy-=w H-Áo-®-uN-cn-lo-È. I-ko-¼ Î-Ên-¾o² Î A-б-e-h-a-\|-bw D-¾n-bo. A-Xnüm a-i±-go Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo. -Æ-K-º-jn-bo ȱ-eyn-Jyn-\-¿o-t tN-jo-%¾o-êw ~n-1-W ua-[n-eo-X|-¿o-t G-In-Ð-¿S-eo-êw t]-å-u]n-bo-ç-Á N-H±-ue-Z-º-jn-bo-ç-è, io-Û-Ð-;-tS A-So-Ùn-\-r-×w. \-È-Hw Np-¿-Æan-b B-Nn-c-º-;-tS 5n-an-Wo-I-XÍm B-Òo-I-tcÈnw ue-Z-º-tj B-[-bo-®-e-è. P-Ñ-_-do, h-Xo, Pn-Xo-ey-e-Ù ®-X-dn-b È-cn-Nn-c-º³-tÐ-Á-H -u]n-td eo-en-i-Ñ-S-©-I³. f-e-hw-Ân-c-Ñ-S-©I³, b-Çn-Zo-I³ H-S-ºo-b h-Z-n-Nn-c-º-;-tS-Æw A-So-Ùn-\w ue-Z-º-jn-bo-ç-è. ue-uZn-2-ta-Á So-Ã-Wo-Æ-t¾-¹o² G-Hw h|p-In-cy-an-bo-ç-Á H-ç In-d-L-½-an-üm B-cyn-e±-¿-¿o-ê-¾n-bo-ç-Á-Hm. ue-Z-\o-À-I° \n-Òo-I-\n-tW-èw, \n-Òo-I° ª-w\n-tW-è-an-bo-ç-è e-Ým. \n-Òo-I-\n-In-Ìw X-Z|ncn ª-w-\n-In-Ìw B-çw A-õo-d-go-Ño-ç-Áo-È. -ue-Z-]-T-\w [-a-I-c-an-üm. ue-Zn-Ð-ta-Á-u]co² D-]-\o-g-K-I-;w, !-cn-W-º-;w B-eo±-õ-eoÑ-uXn-tS ue-Z-en-co-[o I-S-Æ-en° A-[o-I-an-çw ao-\-tÐ-½o-È. hw-r-i-º-;w ttK-ì-I-;w en-bo-®m ]-cp-¸-tÆ-?-H-Á-H-u]n-td hn-an-\y P-\-X !-cn-Wº-;w C-Xo-in-h-º-;w en-bo-®w [-eo-®w Xn-Ðnº-;-tS Çn-\-J-á f-ao-Ão-®-u]n-è. ue-Z-º³ H-ç e±-K-¿o-t !-¿-I-Æw ¼-¸o-Ó-e-Ó-=-anbo an-lo. ue-uZn-2-ta-Á u]-co² !-cn-W-º-jo² F-^-tb-¹o-êw F-?-Xo-uѱ-%-en° h|n±-Y-uan-io -I-jn-b Xn-uÐn-Áo-I³-%-I-ko-à. C-Xo-t ^-d -an-bo !-cn-W-º-jo-êw õn-c-Xn-Zo C-Xo-in-h-º-jo-êw í-Xo-I-jo-êw, tte-Zo-In-Nn-c-eo-[o-I-jo-êw ȱ-u-a-Zhm e±-ªo-® e±-ªo-®m t]n-½o-tbn-do-® Pp±-Wo-®. tte-Zo-I hw-Ân-c-ta-Á õ-ey-=w u[-~-=-an-b Pp-eo-X-hw-eo-[n-\-?-aw A-uÄ X-I±-è. H-Áo-Ìw H-c±-Y-=w C-Èn-tX-bn-bo. A-tÈ-¹o² F-Èn-¿oÌw F-Èn A±-Y-=w D-¾n-bo. e-ª-t B-eo±-õn-eu¿n-tS h-Zn-Nn-c-ta-Á en-Ðo-Ìm A±-Yw ]-l-bnta-Á Zo-Ðn-bo. e-ª-t J-\y-Xn-en-Z-¿o-t\ +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 9 ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

9


an-b-tb-Á B-I±-g-I-an-b ua-d-¹o-b-Wo-bo-®-tIn1m B-eo±-õ-eo-Ñ [p f-¹-c° X-¿|-fn-Ö-¿o-t B-eo-p-c-W-¿o² A-uº-b-Êw P-bw u\-So-tb-¹oêw hn-°-iy-]-co-p-c-W-ta-Á È-p-c b-Ç-¿o² ]-cn-P-b-tÃ-å. f-¹-c-Ì-uf-gw C-è-e-tc-Æ-¾nbo-å-É a-in-Zn-Ð-jo² °-è-u]± h-eo-uf-g [-ª-Ʊ-i-cn-üm. eo-c-Pn-\-À-t fo-gy-\n-b Z-bn-\-À°, cn-a-#-á-]-c-a-iw-h-ç-tS fo-gy-\n-b eo-ue-In-\-À°, N-½-Äo-h|n-ao-I-;-tS fo-gy-\n-b [p\n-cn-b-W° °-e-çw hn-°-iy-]-co-p-c-W-¿o-Ìm e-Äo-Ñ ]-co-[-a-º³ tN-Ó P-bw u\-So-b-e-cn-üm. C-e-ç-tS Xn-c-Xay-]-T-\-¿o-Ìm C-uÃn³ ]-co-[-

ao-%-Áo-È. [p\n-cn-b-W-Y-ç-=w a-i±-go Z-bn\-À-Ìw h-an-\n-f-b-cn-bo-ç-è. eo-ue-In-\-À° hn-°-iy-]-co-p±-¿n-te-Á-Xo-ê-]-co 5-Nn-c-I\nbo-ç-è. eo-ue-In-\-À° B-I±-g-I-an-b 5-õng-W-º-jo-ë-tS hn±-e-dv-Io-I 5-f-Òo u\-So-buÃn³ Z-bn-\-À h-c-h|-Xo e-S-uÐ C-Ðy-bo-td tti-À-e-co² Pn-Xo-uõ-Z-ta--u\y !-Xo-tbn-ç-W±-Fm ½-wo-®. [p \n-cn-b-W-Y-ç-eo-t \-ep-\n-f-bº³-%m Pn-Xo-uÐn-a-c-º-jn-b uI-c-jp-b-co² H-ç eo-õn-K-¿o² an-^-ua N-d-\w ½-wo-Ðn° I-ko-à-= F-è-an-^w ]-l-à-e-Æ-t½.

KoXmclkyw amXr`qanbpsS aq∂mw ]Xn∏v {]kn≤oIcn®p

udnIan\y _ndKwKn[cXodIt KpXncihyw ]coõng: \ucÞ¨g® \uc g®

10

480 10 +…π…«x……n˘®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð


ueZ¿ot aiX|w

ueZºjotd A-u\-In±-Y-Ittf-do (തുട±ച്ച) (തുട ച്ച)

I-a-dn\ucÞ¨g® n\uc g® A-[yn-bw 2 E-uK|-Z-¿o-td 5--ui-jo-I-I³-A-u\yn-\yw (]-c-à-cw) X-º-;-tS fo-I-Ð-tj ]n-ê-!-So-Ão-%-Á c-1m A-Å-an±-a-Ôw-: uZ| eo-è-u] N-c-Xx h|-cmuY A-\yn-\yn e-e-uZ| ®--] -[n-]-ub-uX.-i-co-c-\y-hynw õ-e-Xo h|-[n-en-Úu?nn A-\y-hynw Z-Ê-uf æ--e-cmNn..-(E-uK|-Zw. 1. 95. 1, b-À±-ue-Zw. 33. 5)-õn-en±-Yww:-:- eo-õo-Á è-]-Y-W-º-;-É I-c-¿-Hwte-;-¿-H-an-b c-¾-Å-an±. A-e± I-õ D-uË-f-Iªo-ubn-tS h|-Ð-I±-a-]-Y-¿o² õo-Á-õo-Á-5-Inc-º-jo² h-Zn-eyn-]-co-®-tIn-¾o-co-%-è. H-cn³ a-uÊ-bn-jo-t fo-I-eo-Ì ]n² \-î-è.-A-\y-hynw i-cox h|-[n-en-\mõ-e-Xo = A-Xo² te-É-\o-l-®-É A-Å-Æ-tS a-I° ic-o, fyn-a-e±-Wh|-[n-en-Ìw, A-\y-hynw I-?x æ--e-cmNn Z-Ê-uf = c-¾n-a-t¿ A-Å-Æ-tS a-I° I-ª-Ìw D-¿-a-uXP-h|o-Æ-an-bo In-W-tÃ-â-è. F-5-In-c-an-uWn cn-^o-Æw ]-Iê - w, 5-In-f¿ - o-Ìw, A-áI - n-c¿ - o-Ìw In-c-W-an-bo õo-Á-õo-Á-è-]-¿o² 5-I-Sp-õ-eo-%-ÁHm A-H-u]n-td c-¾-Å-an-çw 5-uXy-Iw 5-uXy-Iw H-cn³ a-tÊn-cn-;-tS fo-Ieo-t\ F-Á e-Bw ¼-cyu\-Æw N-Þ-u\-Æw ]-co-]n-do-Ñm c-¸o-Ñm hn-Ç-Py-aS-Æ-è. Kv-c-e±-W-®-É A-Å-Æ-tS a-I° i-co-Æw #-á-an-Xn-eo-t a-I° A-Á-en-Ìw B-bo-co-%Á-Hm an-Xn-Ð-;-tS @-X-\o±-õ-c-an-b hw-c-¸-Ww tIn-¾n-üm. D-r-è-]o-bn-b ¼-cy-t Xn-]w (ú-Sm) A-I-e-Á-Hm N-Þ-\n-üm A-Xo\n² N-Þ° i-co-bnbo. ]-u¸ ¼-cy-5-In-f-¿o-t hn-Áo-ªy-¿o² an-^-ua N-Þ-Ìm A-Á-=w ©-g-[o-Æw D-+n-Zo-ÃoÐn° I-ko-Ç. Î cn-^o-Æw ]-I-ê-an-!-Á A-Åan-cn-üm !-^-în-ç-tS I±-¿-ey-]n-d-\-¿o²

Z-¿-[-ª-cn-bo A-e-tc ttI-]o-So-®-\-S-K-Á-Hm 5-]-Õ-¿o-t \o-d-\o-+o-Án-e-fy-an-b Xn-]-=w ϱ-P-=w 5-Zn-\w tN-å-Á ¼-cy-t f-2o-bn-üm ½-wo Pn-d-º³-%-É A-Á-=w ©-g-[-=w \o±-aoÐn° N-Þ-t\ I±-uan-ï-J-\n-%-Á-Hm.-(Zyv= Zyv Zo-\w (1.9) hn-b-W°, B-c-Wy-Iw 1.10 A-Ì-h-co-Ñm Zyv-\m cn-^o X-Yn A-ix (A-uincn-^w) f-p-an-üm \-ío-bo-co-%-Á-Hm. F-Án² an-Xn-em F-Á ]-Zw Öp-dow-K f-p-an-bo ]-co-K-Wo%-Á-Hm ¹-â-X² ©-No-Xy-б-W-ta-è I-1m Zo-\w F-Á Öp-p-dow-K f-p-t¿ Zo-em (Zyv) F-Án-üm 5-ubn-Ko-Ño-co-%-Á-Hm.-) -I-c-¿-Hw te-;-¿-H-an-b c-¾-Å-an± cn-^oÆw, ]-Iêw Zo-\-¿o-t f-2o-uîn-X-ônüm cn^o. cn-^o-Æ-tS !-^-\n-üm ¼-cy°. Kv-c-e±-W-=w I-ª -Ìw, æ-e±-N-æ-an-üm ¼-cy-t\-èm a-Ôw ¼-No-Ão -%-è. A-Y±-e-ue-Zw ¼-cy-t\-%-lo-® ]-l-Æ-Á-Hm." #-án-bnx !--u^nn A-cmÀ-u\n cn-^yn e-uenn A-Pn-b-X (13.3.26)-Î a-Ô-¿o-Ì H-dy-an-b e±-W-\ f-X-]-Y-¿o² In-ü-Á-Xo-º-t\-bn-üm. cn-^o-cm-tte #-ánI-Be-en, X-hyn A-hn-en-Zo-uXyn-e-ex. fX: 9. 1. 3.30 Î fo-I-eo-Ìm P-îw \-ío-b cn-^o -]-Ido-Ìm f-2o-]-I±-èm uX-P-õ \-ín-\n-bo fo-I-en-b ¼-cyt\ \-î-I-bn-üm. ]-I-dn-üm B !-¼o-Ìm ]n-ê \-î-Á-Hw ttI ]o-So-Ñm 5-õn-Xw ®-X² 5-uZn-gw e-tc B-In-f-h-Õn-c-¿o-Ìm ubn-Ky-\n-%-Á-Hw. ]-I-do-t !-^° #-án-õ-an-b °-S²-a-à-u]n-td a-ºo-b-5-In-f-®-É I-j-¹-a-b-\n-b N-Þ-\n-üm. A-Xot\-bn-üm a-Ô-¿o² i-co F-Á ]-Zw tIn-1 eo-e-¸o-%-Á-Hm. -b-À. 33.5 t õn-gy-¿o² D-F-S-Ìw a-ip-[i-cox i-co-X-e-cm c-Ìw õn-gyw tN-Òo-co-%-Á-Hm "iuWn lox. ox. I-?x I-Bx B-Zo-Xyx. hn-b-W õn-gy+…π…«x……n˘®…¬˘ 480 11 ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

11


¿o² i-co, B-Zo-Xy-X-Yn-I-?-A-lo F-Án-üm ]-l-¼o-co-%-Á-Hm. i-cox c-h-i-c-W-fp-d B-ZoXyx. I-?x \o-cma-d-Zp-Ño-c-lo a-i±-go Z-bn-\-Àt b-À±-ue-Z-õn-gy-¿o² i-cox-a-u\n-in-cp N-Þ. (33.5) \o-ç-2w. 4.19 ² i-cox uhn-uan i-co-X-ecmWo F-è E-uK|-Zw (1.164.51) ]-l-Æ-Á-Hm.-¨-aow ]-cmP-\yn Pp-e-Ðo Zo-ew Po-\|-Ð-l-bx ¼-cyIo-c-W-º³ In±-ua-L-t¿ \p-cn-eo-bn-Ðo, P-dan-Ðo ¨-ao-Æ-tS Zn-iw f-ao-Ão-Ñm P-d 5-en-i¿n² ¨-ao-tb J-Ñ-bn-%-è.- atÊnç cpXobo² ]l¼n² -h±-e-Yn eo-ç-ª-è-]o-I-jn-b ]-I-êw cn-^o-Æw F-Á c-1 Öp-I³ 5n-W-[n-co-I-jn-b Pp-e-Pn-d-º-;-tS æ-Ùo-Xo-%-ue-¾o cn-]-I-tdu\y A-e-ç-tS \o-b-X-an-b I±-a-ua-J-d-bo² h-Zn ª-a-Ww tN-Ó e±-¿o-%-è. ]-I² te-jo-Ñ-=w, cn-^o eo-[-a-=w \-î-è. C-e-co-ç-e-çw ]-c-à-cw X-º-;-tS fo-I-Ð-;-tS hw-c-¸-W-¿o² Z-¿-[ª-cn-tW-Á-Xn-W-W-Xw. ]-I-do-t !-^° A-loÆw cn-^o-Æ-tS !-^° ¼-cy-Ì-an-üm. cn-^o-Æ-tS K±-õ-¿o² \o-èm P-\o-%-Á ¼-cy-t\ ttI-]o-So®-\-S-¿o hw-c-¸o-®-e-j±-¿o D-r-è-]o-bn-%-ÁHm ]-I-dn-üm. C-H-u]n-td ]-I² K±-õw [-co-Ñm P-\o-%-Á-Xn-üm A-lo. A-Xo-t\ e-j±-K-Á-Hm cn-^o-Æw. i-co ¼-cy-t \n-a-an-üm. F-Ñ-tIn-t¾Án² ¼-cy° ¨-ao-Æ-tS c-h-t¿ i-c-Ww tN-å-è. ]-I-do-t !-^° A-lo A-Xy-Ðw uX-P-h|o-Æw, B-\-À-Zn-b-I-Ì-an-üm.Á-ç-Ðo-Ã-l-¼n² cn-=w ]-I-ê-ta-Á c-¾-Åan-ç-tS !-^-în-cn-üm ¼-cy-Ìw N-Þ-Ìw. ¼-cy-Xn-] -t¿ i-co-%-Á N-Þ° ¨-g-[o e-\-à-Xo-I-j-S -ºo-b h-a-Ò h-hy-Pn-d-º-;-tS-Æw hw-c-¸-I -\n-üm. ¼-cy° X-t 5-In-f-Io-c-W-º-jn² ]-Ido-t\ 5-õn-Ð-co-X-an-Ðo Pp-e-Pn-d-º³%m In-Ðo -Æw ep-cy-=w ¨-P-õw 5-Zn-\w tN-Ó 5-]-Õ ttN-X-\yw \o-d-\o±-K-è.-

Hç !^Ìm Pîw \ío. Ge±%w B-[-b-an-Ðn\-Ì-ubn-Py-\n-bo-ç-Á Ae°. Xp-á-an-b uX-P-õw, h|-Ð b-f-ôo-\n² h-I-d-co-êw 5-õn-e-d-bw ½-wo-Ðn° ubn-Ky-Ì-an-bo-ç-è.-hn-b-W° Î ]-ui-do-%m c-1 eyn-Jyn-\w F-?-Xo-bo-å-1m. B-Zy-t¿ õn-gy-a-Ì-h-co-Ñm ]-K Æ-e-Xo-I³, ]-K Zo-%-I-jn-üm. X|-wn-em a-[y-aÙn-\p-b-an-bo Zp-Ñ-an-bo-co-%-Á en-Æ B-!-è. en-Æ-®-uJ-\ Zo-%-I-jo-td ua-L-è-]-an-b D-Z-c¿o² K±-õw Ùn-]o-X-an-!-è. B en-Æ-eo² \oèm Zo-f-I³ A-Y-en Zo-%-I³ tte-Zz-Xn-lo è-]¿o-ê-É !-^-Ìm P-îw \-î-è. A-º-t\ P|-do-®b-ç-Á !-^° Xp-á-®-J-Ìw A-Xo-f-b-b-f-h|o-Æw, eo-uf-g-è-]-¿o² Xo-j-ºo eo-j-©-Á-e-Ì-an-!-è.-c-¾n-a-t¿ eyn-Jyn-\-a-Ì-h-co-Ñm b-Ç-I±-aw A-Ì-~o-%-Á-e-ç-tS ]-K-eo-c-ê-I-jn-üm ]-K Æ-e-Xo-I³. X|-wn-em en-Æ-uZ-e-\n-üm. bn-Ço-I± A-c-Wo-I-S-àm en-Æ-eo-t h-in-b-u¿n-tS b-Çn-lo-è-]o-bn-b !-^-Ì P-îw \-î-è.Zo-Ðo-t\ hw-_-áo-Ñ eyn-Jyn-\-¿o² X|wn-eo-Ìm ¼-cy-t\-Á A±-Yw F-â-Ðnw. Î f-pw X|o-gm Zp-Ñv F-Á [n-H-eo² \o-èm \o-¦-Á-an-!Á-Xn-üm. A-H-u]n-td-X-tÁ \o-ç-2-a-Ì-h-co-Ñm A-lo, en-Ç, ¼--cy° Ce °-Áo-tÂ-Æw f-p-en-Nobn-üm. (\o-ç-2w. 8. 14, 10.33, 12.11) Zo-f-I-jo² ¼-cy\n² ½-wo-Ð-tÃ-â-Á !-^-\n-b ¼-cy-Io-c-W-ºtj-uX-P-ôo-t\ h-a-Ò-P-\-º-jo-êw C-S-º-jo-êw F-¿o-%-Á-Hm en-Æ-en-üm. -B-[yn-Zo-I A±-Y-¿o² Î ]-K Æ-eXo-I³ C-Þo-b f-2o-I-;w, X|-wn-em 5n-W-Ì-anüm. C-Þo-b-º³ 5n-W-f-2o-tIn-1m, Çn-\w A-Y-en I±-a-è-]o-bn-b b-f-h|o-Æw h-I-d±-%w 5o-b-¹-c-Ìw eo-uf-g-uX-P-h|oÆan-b !-^-Ì P-îw \-î-è. A-Xo-t\ h±-e-^ eyn-]o-Ão-Ñm F-Èn-e±%w A-Ì-õ-e-ue-Zy-an-%-è.[p A-c-eo-À-uLn-go-t ue-Z-eyn-Jyn-\-ttf-]-K-Æ-e-Xo-I-;-tS H-Ê-a-I°do-b-Ì-h-co-Ñm I-]n-dp-fn-Öo-I³ c-No-Ñ ho-ªn-Ý-a-Ôw:\-õn-gy-¿o² Î ]-K-Æ-e-Xo-I³ ¼-K-an-b -Z-uf-aw X|-x-cmP-\-b-Ð K-cmõ-a-X-Þn-uhn hn[o-¸-W f-2o-tb-Án-üm ]-l-¼o-co-%-Á-Hm. Æ--e-X-ubn eo-©-^-am.G-tXn-ç b-P-an-\-\n-uWn ttZ-ep-h-Ä-¿o-Ì-Xo-on-\p-Iw h|-b-f-hw P-u\-i ue¾o b-Çw Pp-eo-X-@-X-an-bo-tIn-1 \-S-%eo-ucn-N-an-\w -]-co gpw \-b-Ðo. ÁH m A-uË-i-¿o-t A-Ð-cw-K-¿o² Zo-ey-an-b (E-uK|-Zw. 1. 95. 2)-õn-en±-Yww:-:- B-d-hy-c-io-X-cn-b ]-K Æ-e-Xo-I³ A-lo-è-]o-bn-b ua[bnbo fo-I-en-bo A-Hm P-î(HSçw) X-º-;-tS õ±-¿n-en-b H-wn-eo-\n² K±õÙ\nb ta-â-%-è.A-b-Ço-ubn i-X-ec--m-Nn õ-e-Xo (A-Y±ew 12.3.37) b-Po-Ðn-¿-e° tF-f|-cyw tI-½-e-\n-bo õ-eo-%-è.

12

480 12 +…π…«x……n˘®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð


Ðcmeapanwh cmeapanwh

ttPao\paicmgp#Xam p Xam -- fn_cõngyn fn_cõngyn̽Xw Xw I-a-dn\ucÞ¨g® n\uc g® b-Ç-¿o² P-Ñ-iow-hn-ª-a-¿o-t In-c-W-º³-

1) ue-Z-º-jo² ±-K-e-[w eo-[o-Ño-å-t¾-Á ao-Yyn[n-c-W-bn-üm H-Án-a-t¿-In-c-Ww. C-Xm ®-Ù-ªco-Ñ N-c-I-hw-io-X-bo-td ]-J-\n-ua-en-õy-ÌÇn-n-\n-Xm F-Á e-N-\-¿o² \o-èw A-Hu]n-td D-]-co-N-c-e-æ-eo-t hw-io-Xn-a-Ôniow-hn-do-MmKnx. (en-Æ-!-cn-Ww 57.107) F-Á 5-Òn-e-¿o² \o-èw à-w-an-Wm.2) a-tÊn-ç 5-[n-\-In-c-Ww A-P B-Zo-f-p-º-;-tS eo-õo-Á A±-Y-º³ X-tÁ-bn-üm. c-¾n-a-Xn-bo B-d-õ, B-dw-õ ?o-b-I-;-tS hn-u¹-Xo-I A±-Y h-¹-d-\=w.-A-Pw-: -A-P-f-p-¿o-Ìm c-¾±-Yw ]-l-bnw. H-èm On-Kx (B-Sm) F-èw, ®-j-Æn-¿-Hm F-èw 5n-Np-\ B-K-a r-×-º-jo² \o±-uË-fo-Ño-co-%-Á A-ttPcy-w-ey-am ®-X-dn-b en-Iy-º-jo-td A-Pw B-uSn A-Y-en ®-j-Æn-¿ eo-u¿n F-èm \o-L-bo-Ðn-tX, eo-f-Z-an-bo ]-To-Ðn-tX è-Vn±-Y-¿o-Ì _-dw \-ío B-tS-èm I-ç-Xo b-Ç-¿o² A-Pn-dw-õ-\w A-Y-en ±-K-e-[w B-cw-õo-®. Î tX-Êo-Ì hn-¸yw e-io-%-Á H-ç 5-an-Ww a-in-õn-c-X-¿o-ê-1m. (fnÐo-]±-ew 337-nw A-[yn-bw) uZ-e-în-çw E-go-an-çw X-Åo-ê-É H-ç hw-en-Z-an-üm h-À±-õw.-I) A-uP-\ b-w-ey-ao-Xo 5n-n-*-cmuZ-en Zo-uPn-¿-an-\m.-h N On-uKn ]y-uPn uÇu -ubn -\n-\yx ]-I-co-Xo Ùo-o-Xox..-E-g-bx Ï-úx_p-ttP-cy-uÇ-i b-w-eyao-Xo tte tte-Zo-Ip \--Xox.A-P-hw-Çn-\o _p-Pn-\o On-Kw u\n i-Ña-cmi-Yx- tt\-g [-cmax h-Xnw uZ-en -b-^- tte _-ªy-uX- ]-Ix.-A±-Yw:w:- uZ-e-în± ]-l-à. A-Pw tIn-1m b-Çw

(HS±Ñ) S±Ñ)

tN-Çn° B-r-io-%-è. A-Xo-Ì eo-[o-Æ-1m. B A-P-an-I-t½ On-Kx A-Y-en B-Sn-bo-co-Ð-Ww a-e ±-K-º-jn-I-ç-Hm. E-go-an± ]-l-à: _p-Pw tIn-1ue-Ww b-Çw \-S-¿n-t\-èm ue-Z-¿o² eo-[o-Æ1m. A-P-ta-Án² _p-P-ta-Án-W±-Yw. A-Xo-\n² On-Km F-Á ±-K-t¿ e-[o-Ð-ç-Xm. ±-K-e-[w \-S-%Áo-S-Km h-Xm!-ç-g-[±-aw ]n-do-Ð-tÃ-â-Áo-È-è an-^-a-È AHm ue-Zn-Ì-¹-d-=-a-È.-J) G-Xn-bn-êw Î 5-Òn-e-¿o² \o-èm A-Phw-Ç-Æ-É _p-Pw G-tX-è ey-2-a-È. F-Án² en--Æ!-cn-W-¿o-td D-]-co-N-c-e-æ-eo-t I-Y-bo² ]-l-Æ-Á-Hm.-bb-Ç-_p-ttPx æ--c-u[-~ ub-i- iow-hn \- eo-Zy-uX.- -^o e-cmg ]-c-aw In-d®--go-ttXc-5-ucn-io-õo (en-Ç-!-cn-Ww 57. 100. 101)[en-Æ-!-cn-W-¿o-êw a-ey-!-cn-W-¿o-êw b-Ç_p-ttPx F-è X-tÁ-bn-üm ]n-Tw; C-eo-tS b-Ç_p-ttPx F-Án-bo-ç-è ]n-Tw e-uc-¾o-bo-ç-Á-Hm. A-\y-Yn ?o-b-Æ-tS A-õn-e-¿o² en-Iyw A-б-Wan-bo-co-%w. a-in-õn-c-X-u^n-I-¿o² _p-ttP-cyuÇ-ib-w-eyw F-Á-Hw C-eo-tS ê-c-Wp-ban-üm.] -A±-Yw:w:- ui! æ-c-u[-~n! °-è-e±-g-¿o-d-[o-Iw ]-k-Ð-®-É-Hw, e-b-do² #-go-%m D-]-Æ-2-=-aÈn-¿ (®-j-Æn-¿) _p-P-º-jn² b-Çw tN-å-I. ®-j-Í-en°-uf-go-bo-Èn-¿-Xo-\n² iow-h-Æ-tS 5-T-=-ao-È.-en--Æ-!-cn-W-¿o-² A-5-ucn-io F-Án-üm In-ü-Á-Hm. e-b-do² #-go-%-]-Æ-2-a-Èn-¿ F-Á 5-ubn-Kw 5-uXy-I [-ª A±-io-%-è. In-c-Ww D-+n-Z-\-uf-go-Æ-É [n-\y-º³ b-Ç¿o² A±-Ão-%-Á-Hm A-Ì-No-X-an-tW-èw A-eotS [|-\o-Æ-1m. ®-j-Æn-¿ [n-\yw F-Á±-Yw B-So-Ì uN-ç-I-bo-tÈ-Á h-Xyw h±-e-h-Å-X-=-an-üm.-®-j-Æn-¿ eo-u¿ b-Ç-¿o-Ì-]-ubn-KoÐn-> +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 13

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

13


F-è \o±-uË-fo-Ñ A-iow-hn-en-Zo-I-jn-b E-gp- ¿o² ]-l-¼o-co-%-Á-Hm "A-Pw tIn-1m bÇw f|-c-în-ç-tS B±-g-r-×-º-jo² F-eo-tS-bn-üm tNå-I" F-Án-üm. A-P-ta-Án² G-? e±-gw ]-k-b b-Ç-¿o² ±-K-_-do-%m eo-[o-Æ-É-Hm?. A-uXn @p-io F-Án-üm A-Èn-tX ±-K-eo-uf-gw A-Y-en ±-K-e-[-¿o-\-Ì-¹-d-an-b 5-¸o-Ñ-º³ ]o-ñn-d-Km B-Sm F-Á±-Y-a-È ]-l-¼o-co-%-Á-Hm.-Î ]-T-\-º-jo² \o-tÁ-Ènw à-w-an-!-Á-Hm ¹-½o-uѱ-¿o-å-u¾n? B-udn-N-\n±-i-=w ]-T-\-eo5n-Np-\- b-Çn-K-a-º-jo² A-ttP-c-w-eyw F-Á u[-b-=-an-uI-¾ eo-g-b-an-Wo-Hm.-K) a-ey-!-cn-W-¿o² Î I-Y-Æ-tS h-À±-õw eo-[o-eo-[n-\-®-¾n-bo-ç-è. A-eo-tS-Æw A-P-taÁn² #-go-%-]-Æ-2-a-Èn-¿ ]-k-b [n-\y-º³ ]-l-Æ-Á-Hm (Io-jo±-Ðn-¿) F-è-X-tÁ-bn-üm. F-Án² ]o-Ápb-Ç-_p-ttPx æ--c-u[-~ ^o-o-e-cmK-]-co-uanâ-e-Á D-¿-c-In-dp-\-cn-b h|n±-Yo-I-bn-b go-ttXx. (143.14)bn-Ço-I± A-Çn-\-=w ao-Yyn-[n-c-W-Æw °-dw -C-eo-tS ^o-o-e-cmK F-Á-Xo-Ì-]-I-cw ^o-o-e-cmgw A-P-¿o-Ìm ±-K-ta-Á±-Yw I-+o-Ñm b-Ç-¿o² F-Án-bo-ç-è ]n-Tw e-uc-¾o-bo-ç-Á-Hm. ±-K-_-do B-cw-õo-®.-L) a-in-õn-c-X-¿o-êw !-cn-W-º-jo-êw 5-Xo-]n-Zo!-ç-g AP Kv A-eo -f-p-º-;-tS Ño-å-É A-Pw F-Á f-p-¿o-t Xn-¿|o-I-A±-Y A±-Y-¿o-êw ao-Yyn-[n-c-W-\o±-uË-fw ttP-\-r-×-an-b hyn-Z|n-Z-a-Ý-cp-bo-êw F-5-In-c-an-uWn A-P-f-pw b-Ç-¿o² ±-K d-õy-an-üm.-fpan-bo eyn-Jyn-\o-Ñm ±-K-_-do B-cw-õo-Ñ-Hm “bb-Yn-io Io-d ue-uZ “AA-ttP-cw - e - y-am” C-Xyn-Zo A-H-u]n-td tX-Ên-bo eyn-Jyn-\o-Ñm è-V-an-boen-uIy-i ao-Yyn-Ê-ufn P-f-pw ]-I-en-N-Iw ¿p±-Á en-%-I-jn-üm !-ç-g°, A-f|w Kv eyn-N-¸-uX. h-ay-d-f-Ó P-în-5n-ubn-Kyw A-eo F-Áp \n-a-è-]-º³. en-Ò-eo-I A±-Yw ^o-o-en-cmgo-Iw b-e-@p-iyn-Zo, ]-Õ-en-cmgo-Iw a-l-à-u]n-bo F-Á-Xn-üm bn-Yn±-Yyw. A-º-t\ Xo-d-a-¼-cn-Zo, h-Ñ-en-cmgo-Iw, I-¦-h-cmg- b-Ç-¿o² ±-K-_-do eo-[o-Ño-å-t¾-Á bn-Ço]n-Zo [n-\y]-cyn-b-X-bn ]-cy-e-hn-b-Ðo.o.“ I-en-Zw 5-Á-c-5-Nn-c-an±-Po-®. tte-Zo-I-b-Ç-5-I-A±-Yww:-:- ue-Z-¿o² ]-l-¼o-å-É A-Pw tIn-1m c-W-¿o² f-p-º-;-tS Xn-+-cy-t¿-%-lo-Ñm h-eob-Çw tN-å-I C-Xyn-Zo en-Iy-º-jo-td A-P Ò-cw 5-Xo-]n-Zo-® I-ko-¼-Xn-I-bn² C-eo-tS f-p-¿o-Ìm ao-Yyn-[n-c-W-°-dw A-Çn-\o-I-jn-b ep-1w AHm N±-Ñ tN-å-Áo-È.B-;-I³ ±-Kw A-Y-en ]-I F-Á±-Yw tIn-â-K.c-¾n-a-t¿ eo-g-bw b-Ç-¿o-td ]-f|n-dw hayd-f± A-Y-en Çn-\o-I³ °-è e±-gw õ-\ I±-a-an-üm ]-k-Io-b #-go-%-]-Æ-2-a-Èn-¿ uKn-X-Äm, @p-ip -B-d-õ B-dw-õ-\ ?o-o-b-I-;-tS h-Åo-[-WwH-S-ºo-b [n-\y-º³, A-Ö-e±-gw I-ko-¼ e-co- -]n-Wo-\o-% ®-Ù X-tÁ I-ª dw-õ-[n-H-eo-t t\-Èm \-e-[n-\yw G-?-e±-gw I-ko-¼ Xo-\, e-c-Im, Xo-M-Ð 5--ubn-Kw hw-Á-X õn-g-bo² \o-Á5-XyI-â-Im B-Zo-bn-b [n-\y-º³ FÁoe ]-cyn-b-è-]- ¸-an-bo-ç-è. A-H-tIn-1-X-tÁ B In-d-K-Pp¿o² ]-co-K-Wo-Ño-ç-è.eo-Ño-ç-Á tte-Çn-I-c-W-în± dw-õ [n-H-eo-t -M) C-Xo-t a-tÊn-ç 5-Xo-è-]w ]-Õ-X-Ô-¿o-êw hw-r-iw [n-H-]n-T-¿o² tN-Òo-ç-Áo-È. F-è X-tÁ-ÆaÈ dw-õ-[n-H-eo² \o-è \o-¦-Á-an-!-Á D-]-d-t-an-üm.fG-uX ]o bn-Ço-In b-Ç-I-cma-Wo ]-J\m- p-º-tj d-õ [n-H-eo² ¹-½o-uѱ-K-]-ubn-Ko-®. -eyn-]n-Z-b-Ðo, uX °--cmJnx ]-c-an-cmYw \--uX- C-Ðn-c-W-¿n² B-d-õ-Æw B-dw-õ-Æw h-an-\n±cm\- -Pn-\-Ðo. X-^-Io-ttd-X-È-2-am. "AA-ttP- Y-I-ta-èm tX-Êo-ª-co-Ñm bn-K-b-Ç-º-jo² ±-K-ecyw-w-ey-am". ". A-Pn-@p-i-bx h-Ñ-en-cmgo-Inx [w B-cw-õo-®.-d-õ-Æw dw-õ-Æw c-1m h|-X-Ô-[n-H-Ð-jn-üm. I-Yy-uÐ,, \ !--\x ]-I-eo-uf-gx"x Î eo-g-bw e-j-tc eo-Õ-X-=w B-[o-In-co-I-=-an-A±-Yww:: Î bn-Ço-I-çw b-Ç-I±-a-¿o² bo Iko-¼ õn-K-º-jo² N±-Ñ tN-Òo-å-1m. ±-K-º-tj tIn-;-è. B °-V-în±-%m ue-Z-e-N-\(HSçw) ¿o-t f-co-bn-b A±-Yw A-lo-b-¿o-È. ue-ZA-Zmõyx h-am©-Xx #--Yottey c-hn-Ñ eo-f|-Icma-Wx h-a-ecm-¿n-ur ½-wo-% ®-Äm eo-f|w ½-wo-%-Á-e-t b-Ç-¿o², P-d-¿o-t c-h-¿o²\o-Ám udn-I-½-wo-%-É-Xm X-Çn-ln-Ðo e±-¿o-Ño-ç-è

14

480 14 +…π…«x……n˘®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð


A±Xõngyw Xõngyw

I-a-dn\ucÞ¨g® n\uc g® (5Ya Ya A[ynbw, ½w ½woD oD+¿o ¿o Gew [±uan+¿o) [±uan ¿o) (HS±Ñ) S±Ñ) ue-Z-õn-g F-Ðn-tW-uÁn A-Xo-t hw-Çn-fn-Öw ue-Znw-K-º³ D-]nw-K-º³ F-Áo-e F-tÐuÁn F-Ðo-t\-uÁn ue-Z-a-Ô-=-an-bo A-e-Í e-È _-á-=w D-u¾n F-Á-u\|-go-Ðn-tX-bn-üm ]-dçww \--Xo í--Xo-I-tj eo-d-bo-ç-K-Á-Hw eyn-Jyn-\o-%-Á-Hw. õn-c-X-¿o-t hn-°-io-I-\p-Xo-Æw cn-{-ey-e-in-c-\p-Xo-Æw ey-2o-\o-b-a-º-;w I-ç-Ão-So-Ão-Ñ a-Ì-í-Xo-ub-Æw a-Ì-eo-u\-Æw F-^-an-^w A-]-Ip±-¿o-tÃ-â-¿o õn-c-Xp-b hw-¾n-c-t¿ A-e-ui-jo-Ño-ç-è F-è N-co-^w F-tÁ-¹o-êw H-co-в ue-Z-\-ubn-tSn±-Ðn-tX-X-c-ao-È. A-Xo-ê-]-co \nw I-W-Ðm ]-l-ub-¾o-e-co-I a-Ì-eo-t u]-co² õn-c-Xp-b-]v-ucn-io-Xy-=w Pn-Xo-~n-1-Wy-=w In-½o-&-½o-b u]-&-K-I³-Ðn-bo-co-%w. -\\-uc-Þ-¨-g®

~-1n-eo-t Zo-\-cn-^o-e±-W-\-

e±-gt¿ H-ç h-Xy-Æ-Kw F-è ]-l-Æ-è. X-hy = Î h-Xy-Æ-K-¿o-tÂ, bn-e-Xm + f-Xo h-áyn = A-Xn-b-Hm \n-Î-c-e±-g-¿o-t h-áy-I³ = B-Zy-t¿ \n-Î-c-e±-gw Xo-I-Æ-Á-Xo-Ìm h-áy-tbèw, A-e-hn-\-t¿ \n-Î-c-e±-g-¿o-Ì h-áynw -f-ta-èw ]-l-Æ-è. G-tXn-ç Æ-K-¿o-Ìw, H-ç Æ-Kw I-ko-¼m a-tÊn-ç Æ-Kw H-S-©-Á-H-e-tc-Æ-É Ð±-e-háoIn-d-an-üm h-áy. Æ-K-¿o-t A-Ðyõn-K-an-üm D-¿-c-h-áo-Ind-ta-Á h-áynw-fw.A-±-X-a-\-\w-A-

68. ~n-n-1-hy-H ¸-]n-i-hy b-Xm5-an-Ww h-an-h-Xx.-G-ttI-I-ufn Æ--Kn-\nw- H (37) ?--a-fn-Ò-Áo-u_n-[-X.. 68 (37)-A±-Yw:w:- a-Ì, a-i±-go-an-ucn-â ]-l-¼-tX-tÐ Án², ~n-n-1-hy H--¸-]n + A-i-hy = ]-c-an-Zn -eo-t Zo-\-cn-^-º-;tS, H = X-Yn, G-ttI-I-fx Æ--Kn\nw = ¨-ucn-ucn Æ-K-º-;-uS-Æw, b-Xm 5--an-Ww = G-H (In-d-]-co-an-Ww) In-d 5-an-W-®-u¾n, X-Xm = A-Xo-t\, ?--a-fx = ?-a-an-bo, h-an-h-Xx = hw-u¸-N-H±-Æ-K K-W-\]-an-bo, \o-u_n-[-X = uI-å-tIn³-eo°-G-H Æ-K-¿o-tÂ-Æw б-e-h-áo-In-d-t¿ h-áy -A-±-X-a-\-\wF-èw D-¿-c-h-áo-In-d-t¿ h-áynw-fw F-èw -~-1-Zo-\-¿o-tÂ-Æw ~-1-cn-^o-Æ-uS-Æw eo-uf-g- ]-l-b-tÃ-â-è. u^n-I-a-Ì-h-co-Ñm h-Xy-Æ-K-¿o-t In-d-]co-an-W-¿o-t Ê-wn-Ðw (1.72) ² In-Wnw.- In-d-5-an-Ww 4000+400 = h-áyn-e±-gw + 400 -h-Xy-Æ-K-¿o-t In-d-b-j-em h-áynw-f e±-gw = 4800 uZ-e-e±-gw. C-Xo-t\ a-Ì-gy-e±-g-an-Ðo an-e-Á-Xo-Ìm 360 tIn-1 Y-Wo69. N-X|n-cyn-*x h-i-în-Wo e-cmgn-Wnw Ñn² a-Xo-bn-!w. C-5-In-cw 4800 x 360 = 1728000. X-Xm#-Xw Æ--K-am.Î hw-Jy-bn-üm a-Ì-gy-e±-g-¿o-td H-ç h-XyX-hy bn-e-±-Xp- h-áyn h-áynw-f-L Æ-K-¿o-t In-dw.X-Yn-eo-[x.. 69 (38)-u^--Xn, Z|n-]-c, X-Yn I-do-Æ-K -A±-Yw:w:- X-Xm N-X|n-co h-i-în-Wo e-cmgn-Wnw In-d-]coanWw #-X - w Æ-K - w B-*x = B uZ-eZ- o-\w (67-nw u^n-I¿ - o² eo-e-co-Ño-co-%-Á Zo-\-cn-^-º³) \n-dn-bo-cw uZ-e 70. C-X-uc-ih h-uáy-y-ih h-áynw-uf-i +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 15 ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

15


N -^o-i. i. -G-In-]n-ub-\ e-cm¿-uÐ h-i-în-Wo f-Xn-\o N. 70 (39)-A±-Yw:--- N = ¹-Sn-tX, C-X-uc-i-^o-i = a-e °-è u^Xn, Z|n-]-c, I-do-Æ-K-º-jo², h-h-uáy-y-i h-háynwynw-uf-i = h-áyn-In-d-¿o-êw, h-áynw-f-Ind-¿o-êw, h-i-în-Wo N f-Xn-Xo G-I A-]n-ub\ = ?-a-an-bo, ¨-ucn B-bo-cw !-l-%uÄn³ Ae uÆnucnÁotÂÆw Ind]coanWw Ioåè AXn bHm 4800 Zoeye±gw hXyÆKw. AXo²\oèm 1000 + háy 400 + háynwfw 400 !lÍuÄn³ 3000 uZ-ee±-gw + 300 h-áo-e±-gw + 300 h-áynw f-e±-gw = 3600 uZ-e-e±-g-¿o-td u^-Xn-Æ-K-an -!-è. C-º-t\ 2000 + 200 + 200 = 2400 uZ-e- e±-g -¿o-td Z|n-]-c-Æ-K-=w, A-H-u]n-td 1000 + 200 + 200 = 1200 uZ-e-e±-g-¿o-td I-do-Æ-K-=w B-!-è.-

uZ-e-Æ-K-¿o-t In-d-K-W-\71. b-uZ-X-Xm]-co-hw-Jyn-X-an-Zn-ue-e N-H-cz-Kw.G-X-Zm Z|n-Z-f-hn-i-îw uZ-en-\nw Æ--K-®-Ny-uX.. 71 (40)-A±-Yww:-:- b-Xm + G-X-Xm = G-Xn-uWn C-Xm, BZv = B-Zyw, ®-Äm (69,70 u^nI¿o² ) N-H-cm Æ--K-am = \n-ê-Æ-K-º-uj-Æw, ]-co-hw-Jyn-Xw = In-d-5-an-Wè-]-¿o² F-B-tÃ-â-è, G-X-Zm = C-Xm, Z|n-Z-f-h-n i-îw = B-bo-c-¿o C-ç-Î-lm uZ-e-e±-g Indw, a-Ì-ugynw = a-Ìgy-ç-tS H-ç N-H±-Æ-K-In-dw, uZen-\nw = uZ-e-în-ç-tS, Æ--Kw = H-ç Æ-Kw, D-Ny-uX = ]-l-b-tÃ-â-è.-

-A-±-X-a-\-\w-NN-H±-Æ-K-º-;-tS In-d-b-j-eo-tÂ

Xn-c-X-ay ]-½o-I-

12000 uZ-e-e±-gw H-ç N-H±-Æ-K-an-!-è. A-Hm a-Ìgy-e±-g-an-Ðo an-e-Á-Xo-Ìm 360 tIn-1 Y-Wo-%uÄn³ 12000 x 360 = 4320000 a-Ì-gy-e±-g-¿o-td H-ç N-H±-Æ-K-an-!-è. c-1 u^n-I-º-;-tS-Æw In-d5-an-Ww ]-½o-I-bn-bo F-?-Xnw. -uZ-ee±-gw 4000 -3000 2000 1000 10000

16

+ + + + +

h-áyne±-gw 400 + 300 + 200 + 100 + 1000 +

h-áynw-f uZ-e-e±-g-º³ -e±-gw Y--Wo-%-uÄn³400 = 4800 x 360 300 = 3600 x 360 200 = 2400 x 360 100 = 1200 x 360 1000 = 12000 x 360

480 16 +…π…«x……n˘®…¬

a-Ì-gy e±-gw = 1728000 = 1296000 = 864000 = 432000 = 4320000

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

Æ--K\n-awh-Xy uu^--Xn-Z|n-]-c I-do1 N-H± Æ--Kw

-~n-1-Zo-\-cn-^-º-;-tS In-d-5-an-Ww72. ttZ-eo-In-\nw Æ--Kn-\nw H h-i-îw ]-co-hw-Jy-bn.~n-n-1-ua-I-a-i-cmuÇ--bw Xn-e-Xpw cn-^o-ua-e- N. 72 (41)-A±-Yw:w:- ttZ-eo-In-\nw Æ--Kn-\n-am H = uZ-e-Æ-K-º;-tS, h-i-îw -]-co-hw-Jy-bn = B-bo-c-¿o²\o-èm Y-Wo-%-uÄn³ Io-å-Á In-d-5-an-Ww G-XnuWn A-H-u]n-td \n-ê-an-Ì-g-Æ-K-º-;-tS uZ-e-e±gw 12000 B-!-Á-Hm A-H-u]n-td A-Xo-t\ B-bo-cw tIn-1 Y-Wo-%-uÄn³ 12000000 uZ-e-e±-gw (~n-1w) ]-ca- n-Zn-eo-t G-Im A-iw = H-ç Zo-eh - w, N = ¹-Sn-tX, Xn-e-Xp-cn-^o-am = A-^-Æw X-tÁ uZ-ee±-g-º-;-tS H-ç cn-^o uÇ--bw = F-Á-lo-Æ-I-

-A-±-X-a-\-\w4 an-Ì-g Æ--K-º-;-tS uZ-e-e±-gw12000 x 1000 = 1,20,00,000 uZ-e e±-g-º-jn-üm ~-1¿o-t H-ç Zo-e-hw A-Y-en cn-^o-bn-!-Á-Hm. C-Hm 1,20,00,000 x 360 = 4320000000 an-Ì-g-e±-g-In-d-5an-Ww B-!-è. \n-Î-Êo ®-Ã-¿o c-1 uIn-So anÌ-g-e±-g-an-üm ½-wz-]-¿o-In-dw, A-Xn-b-Hm ]-c-an-Zn-eo-t Pn-r-Xn-e-Ù (½-wo c-N-\-bo² ®-?-Io-bo-co-%-Á h-a-bw) Zo-e-h-an-üm (]-I-êw) C-^-Æw In-dw æ-i-Ño A-e-Ù (½-wo In-cy-ºjo² \o-èm \o-?-¿-\n-bo 5-j-bn-e-Ù-bo² ®-?!-Á h-a-bw) cn-^o-In-d-=-an-!-è. (1.52-57) e-tc u^n-I-º-jo² C-Ðn-cy-º³ B-d-¹n-co-I-è-]¿o² e±-Wo-Ño-co-%-è.73. X-ttZ| Æ--K-h-i-în-Ðw ~n-n-1w !--Wy-a-i-cmeo-Èx.cn-^o-w N -Xn-e-Xp-ua-e-uX A-uin-cn-^-eo-uZn P-\nx 73 (42)A±-Yw:w:- uPn udn-Km = B-cn-uWn (XX-Xm Æ--K-h-i-A±în-n-Ðw ~n-n-1-!-Wyw + A-ix = B B-bo-cw uZ-e -Æ-K-º³ ]-c-an-Zn-eo-t ]-eo-^-an-b Zo-e-h-ºtjÁloÆÁHm. N = ¹-Sn-tX, Xn-e-Xp-am G-e cn-^o-am = A-^-Æw Æ-K-º³ ]-c-an-Zn-eo-t cn-^o-bn-tWèm, eo-È= I-ç-H-è, uX tte = A-Hw, A-uin-cn^--eo-Zx P-\x =en-Ò-e-¿o², ]-I-êw - cn-^o-Æw = ½-wo D-+-¿o-Æ-tS-Æw 5-j-b-¿o-tÂ-Æw, In-dw eo-Çn-\-ue¿n-Ð-jn-b !-Wyn-Zn-Ð-;-uS-Xnüm. (H--S-çw) ‘hc--me-Çn-\-a-ubn-io hx’ ue-Zw h-a-Òeo-Zy-I-;-tS-Æw õ-7n-cw


]o.tI. Pb° H-ça-Ì-gy-t °-Án-a-t¿I-S-a h-°-i-¿o² 5n-bw tN-Á-e-tc-Æw an-Xn-]o-Xn-Ð-în-uc-Æw, ]o-Xn-a-i-în-uc-Æw, _-*-an-\o-Ð-dn-Wm. C-Xm h-°i-a-cyn-Z-tb ]-co-]n-do-%-Á-Xo-t õn-K-an-Wm. \-½-tS e-j±-Ñ-Æm ]o-Áo² A-±-\-Å-an-ç-tS Xyn-K®-¾m. Pp-eo-X-hn-bn-ê-¿o² A-e±-Ðm æ-J-an-bo Pp-eo-%-en° ue-¾ In-cy-º³ \-½-tS I-ko-eo-\Ì-h-co-Ñm H-ç-%-Á-Xn-Wm ]o-J-b-Çw. Pp-eo-Ño-co%-Á an-Xn-]o-Xn-Ð-în-tc ue-¾o-eo-[-¿o² hw-c-¸o-Ðn-tX A-e-ç-tS a-c-Wn-\-Ð-cw e-j-tc Kw-õp-c-an-bo !-d-!-jo-Æw ]-Xo-\n-l-So-b-Ðo-c-º-;w \-S-K-Á-Xm C-Ám \-½-tS \n-½o²-h±e-hn-[n-cW-an-Wm. C-Xm tte-Zo-I-an-b ]o-J-b-Ç-¿o² D³-tÃ-â-Á I±-a-º-j-È. ]o-J-b-Ç-º³ c-1-eo[-¿o-dn-Wm \-½-tS \n-½o² B-N-co-®-In-ü-Á-Xm. Pp-eo-Ño-co-%-Á ]o-J-Ð-tj [-ªn-б-ew ]-co-N-co%-Á-Xm tte-Zo-I-an±K-=w, a®-a-l-à-u]n-b ]o-Xn-a-i°, 5-]o-Xn-a-i° F-Áo-º-t\ h|-Ðw P-î-¿o-Ì In-c-W-Ðn-cn-b !-d-б-eo-I-tc A-Ìê-co-Ñm A-Ì-~o-%-Á X±-Ã-W-an-Wm ]v-cn-Wo-Ian-b ]o-J-b-Çw. C-Xo² G-Xn-Wm Æ-2o-õ-¼-an-b A-Ì-~n-\w F-Á uNn-Zy-¿o-\m H-ç D-¿-c-ua-Æ->. Æ-2o-Æw ey-ne-hn-bo-I-e-ªo-Æw tIn-¾m ]o-Jb-Ç-t¿ eo-d-bo-ç-¿n° ]n-So-È. c-¾n-bn-êw Æ-2o-õ-¼-a-È. e-j-tc 5n-b-an-b õv-Xo-I-an-bo \-®%w, !-âw-_-¿o-Ìw bn-tXn-ç u\-½-=w X-ç-en° tI-+o-Èn-¿ ?-ª-cn-b an-Xn-]o-Xn-Ð-tj ]-co-]n-doÑo-t½-Ñ In-cyw? A-e-tc-Ènw 5-#-Xo-Æ-tS A-koeo-Èn-¿ \o-b-a-º-jo²-tÃ-½m ?-ª-cn-b-e-cn-Wm. F-tÐn-tÐ tN-Òn-êw ?-ªn-e-Ù-bo²-\o-Ám A-etc uan-No-Ão-%-en° hn-ªy-a-È. C-\o \-½-tS ]-coN-c-W-¿o-t ua-î-tIn-¾m !-l-®-In-dw ¹-So Pp-eoÑo-ç-Án² X-tÁ h-°-i-¿o-t\-Ðn-Wm A-e-tctIn-1-É u\-½w. A-Xo-\n² I-ko-e-Hw u\-c-t¿ a-co-tÑn-ko-Æ-Á-Xn-Wm \-È-tX-Ám No-Ðo-%-Á ey-ehn-bo-I e-ªo-tb \-®-Ðm \o-ug-[o-® X-=-en°

(HS±Ñ) S±Ñ)

]-e-uan? Pp-eo-Ño-co-%-Á ]o-J-Ð-tj [-ªn-б-Fw ]-co-N-co-Ð-W-ta-Á tte-Zo-I-eo-[o-tÐ-Xo-tc No-d± D-Á-bo-%-Á X±-Ð-e-ªo-bn-Wm ®-I-jo² ]-l¼-Xm.- -a-co-®-u]n-b ]o-J-г-Ðn-bo A-Ì-~o-%-Á ]o-J-b-Ç-t¿-Æw X±-Ð-e-ªo-ubn-tS F-Xo±-%Á-e± [n-cn-j-®-¾m. a-c-Wn-\-Ð-cw A-Ì-~o-%-Á I±-a-º³-tÐn-èw tte-Zo-I-an-b ]o°-_-d-aotÈ-è an-^-a-È tti-À-e± !-\±-P-î-º-jo² eo-f|ho-%-Á-e-ç-an-Wm. a-c-W-ta-Á 5-Xo-õn-hw F-tÐÁ-lo-b-W-ta-¹o² B-Zyw a-c-W-t¿ #-Xy-an-bo eo-f-I-d-\w tN-Ç-Ww. ®--Mm 5n-n-W-Xyn-uK F-Á [n-H-eo²-\o-Án-Wm a-c-W-ta-Á ]-Z-¿o-t \o-¦¿o. f-cp-c-¿o² \o-Ám 5n-W-t\ Xy-Po-%-Á-XnWm a-c-Ww. f-cp-cw ]-Õ-a-in-¨-X-º-jn² \o±-aoX-an-Wm. A-Xm Pp±-Bn-e-Ù-tb 5n-]o-%-uÄn³ A-Xo-t D-S-a-Ù-\n-b B-Zn-em 5n-W-t\ f-cpc-¿o² \o-èw Xy-Po-%-Á-Xn-Wm a-c-Ww. f-cp-cw eo-½ B-Zn-em u5-Xy-õn-ew ttI-tIn-=-è. \yn-bZ±-f-\-5-In-cw u\n-Ðo-bn² !-\± P-\o-%-Á-Xot\-bn-Wm u5--Xy-õn-ex F-è ]-l-Æ-Á-Xm.- !--\-ç-Xm]-¿o uu5--Xy-õn-ex Pp-e° ®-go-¼ e-Öw an-lo ufn-õ-Æ-É !-H-e-Öw A-Wo-Æ-Á-Hu]n-ê-É H-ç 5-?o-b-bn-Wo-Xm. C-Xo-\m F-^ h-a-bw ue-¾o e-ç-ta-Ám B±-%w \o-L-b-ao-È. I-ko-e-Hw u\-c-t¿ hw-õ-eo-%-è.- X-Zy-Yx J--W-P-dn-Æ-Ix J--W-hyn-Ðw K-Xyn.... F-Á 5-an-Ww e-® u\n-Ðo-bn² !²-Ó-? H-co-dÆ-tS H-Äo² \o-Ám A-â-¿-bo-d-bo² I-b-c-Á-Hw B-Zy-t¿ C-d eo-â-Á-Hw F-5-In-c-an-uWn A-5In-cw X-tÁ-bn-Wm B-Zn-eo-t !-\±-P-î-?-aw. C-tX-Èn-an-Wm h-Xy-ta-¹o² !-\±-P-\o-®-u]n-!-Á B-Zn-eo-Ì-ue-¾o ]o-J-b-Çw A-Ì-~o-uÐ-¾-Hu¾n F-Á uNn-Zy-=w 5-h-2-an-Wm. \-Å-tj-Ènw C-H-u]n-td !-\±-P-\o-Ñ-e-cn-Wm. I-ko-¼ P-î-¿otd \-½-tS a-Ð-;w tIn-®-a-Ð-;w Cv ¨-ao-bo² +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 17 ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

17


C-uÃn-?w Pp-eo-Ño-co-%-è-¾n-Inw. A-e± fo-ecn-^o \n-jo² \-®-Ðn-bo A±-Ão-%-Á _-do-I±Å-º-jo² \o-Ám A-uÁ-Zo-e-hw A-õv-Xo-I-an-b F-tÐ-¹o-êw f-2o-eo-uf-gw \-½-tS f-cp-c-¿ou\n B-Zn-eo-u\n d-õo-%-Á-Xn-bo A-Ì-õ-e-týo-å-u¾n? C-tÈ-Án-Wm D-¿-c-ta-¹o² a®-a-l-àu]n-b ]o-J-I³-Ðn-bo \nw A±-Ão-%-Á X±-Ã-Wº³-tÐn-èw Æ-2o õ-¼-X-bo-tÈ-è-ue-Ww I-çXn°. \-®-Ðm Cv P-î-¿o² B-ç-tS-Æw _-do-e-Ó Io-½o-bo-½o-È A-Xo-\n² \n-Xo No-uc-W eo-uf-gn-Xm F-Á ue-Zn-Ð ¼-^-5-In-cw ue-Z-eyn-h° ]-l-ÆÁ-Xn-Wm f-co.- -]o-J-b-Ç-º³ Æ-2o-tIn-¾-È [-ª-tIn-¾n-Wm \nw A-Ì-~o-uÐ-¾-Xm. F-Èn b-Ç-º-;w [-ª-Æ-tS ]-cyn-b-º-jn-Wm.- [-ª-bn A-lox h-ao-[y-uX - [-ª-bn-+-b-uX i-eo [-ª-bn² b-Çn-Zo-I³ \-S-%-è F-Ám E-uK|Z-¿o-êw In-Wnw. ey-e-hn-bo-I e-ªo-tIn-1w Æ-2o-tIn-1w eo-No-Ð-\w tN-uÇ-¾ I±-Å-a-È ]o-J-b-Çw. [-ª-bo² A-[o-~o-X-an-b-H-tIn-¾nWm ]o-J-b-Ç-¿o-\m [n-ªw F-è u]-ç-d-õoÑ-Xm. C-Xm a-Ì-gy-t a-Òo-l-¿o-d-È ,-Z-b-¿o-dnWm 5-Xo-~o-Ño-co-%-Á-Xm. G-Xo-dn-Wm [-ª 5-Xo~o-Ño-co-%-Á-Xm F-Á fn-I-dy-t uNn-Zy-¿o-\m D-¿-c-an-bo ,-Z-b-¿o² F-Ám b-Ç-eíy° g-i-Zn-c-Wy-uIn-]-\o-g-¿o² ]-l-Æ-è-¾m. A-loeo-t\-Æw B-H-c-I-]-g-ub-Æw ú-g-uWn-]n-Zo-bnbo e-j±-¿o-tb-â-%-Á B-¿-\o-I h-°-i-¿o-\m ]o-J-b-Ç-¿o² ]-Xo-ub-¾ [-ª-tb Xo-co-Ñ-lobn° I-ko-à F-è-e-ç-I-bo-È.- -Pp-eo-X-hn-bn-ê-¿o² eo-[-a Pp-eo-Xw \-bo-uÐ-¾ an-Xn-]o-Xn-Ð-în± A-e-ç-tS Pp-eoX-hv-I-cy-º³-Ðn-bo 5n-bw-!-l-¼ a-Ð-tj B-[-bo-Ðn-tX X-c-ao-È. Pp-eo-Ño-co-%-Á A-eç-tS B-r-i-º³ b-Yn-f-2o \nw hn-[o-®-tInâ-%-I-Æw ue-Ww. A-\n-ucn-Ky-=w ucn-K-r-Ò-çan-b an-Xn-]o-Xn-Ð-în± a-e-É-e-ç-tS In-ç-Wy-=w In-¿m eo-g-ao-Ñm ue-Z-\-Æw h-io-Ñm Pp-eo-%-Á-XnWm b-Yn±-Q \-c-Iw. A-ºo-t\-Æ-É \-c-I-¿o²\o-Ám A-e-tc c-¸o-Ðn° [-ª-ubn-tS an-Xn]o-Xn-Ð-tj ]-co-N-co-%-Á !-^-în± ue-Ww. PpeoX an!Á Cv \-c-I-¿o²-\o-èw ^n-W-\w tN-åen° h-in-bo-%-Á-e° F-Án-Wm !-^° F-Á ]-Z-¿o-t A±-Qw. an-Xn-]o-Xn-г-Ðm D-No-Xan-b uh-e-\ h-XmIn-c-º³ tN-Ç-W-ta-Ám C-jwX-d-®-l-I-tj u_n-ªy-tÃ-â-¿-Ww. A-e± \-tÅ 480 18 +…π…«x……n˘®…¬

18

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

_n-dy-Iv-an-c-¿o² e-j±-¿o eo-Zyn-Zn-\w tN-Òe-cn-Wm. A-e-tc h-XmIn-c uh-en-Zo-I-jn² J-Ñ-cnuÐ-¾-Xm an-\-e-cn-fo-Æ-tS I±-¿-ey-an-Wm.- -a-co-® a®-a-l-à-u]n-b б-e-o-I-ç-tS B-ZnÐ-tj !ww A-Y-en !--Xm F-è u]-ç-É \-c-I -¿o² \o-èw ^n-W-\w tN-å-Á-H-tIn-¾n-Wm !-^-t\-Á u]-ç d-õo-Ñ-tX-Á-u^ ]v-cn-Wo-I a-Xw. C-H-°-dw \-c-I-¿o² \o-èw c-¸-u\-Sn° B-r-io-%-Á-e±-Ðm H-ç !-^° ¹-So-ub Xp-ç F-Á No-Ðn-K-Xo 5-_-d-an-bo. !-âw-_-¿o² Cv ]o-J-b-Çw A-Ì-~o-%-en° H-ç !-ç-g-5-P uf-go-Ðn-tX e-Án² ®°-X-d-®-l-I-jo²-tÃ-½-e-çtS-tb-Ènw B-Zn-eo-\m ]-c-K-Xo-bo-Èn-tX-bn-bouÃn-!-ta-Á eo-f|n-hw è-V-°-d-an-bo. C-H-°-dw h-°-i-¿o² !-^-în-ç-tS a-io-a e±-ªo-%-I-Æw !-^o-an-ç-tS Ùn-\w C-I-M-tÃ-â-I-Æw tN-Ó. à±-foÐ-tÃ-uS-¾-e-bo² G-Ê-=w D²-#-ww !-^-an-tWÁ-u^ A-e-ç-tS a-Xw.- ! uu^n-n-àcmf-e-Xnw-e-cx X-tÁ-Æw X-t !-âw-_-¿o-td б-Fo-I-uc-Æw \-c-I-¿o²-\o-èw I-c-I-b-e-en° H-ç !-^-t\ d-õo-%-Á-Xo-Ì-ue-¾o an-^-an-Wm eo-en-iw F-Á eo-f|n-h-=w 5-N-co-®. c-Xo !-^-^-dn- Zn-cnx !-^-Ì-ue-¾o-Æ-É c-Xo-ÐnWm õn-cy-tb h|p-I-co-%-Á-Xm.- -tte-Zo-I-ho-ªn-Ð-5-In-cw ]o-J-b-Çw Pp-eoÑo-co-%-Á an-Xn-]o-Xn-Ð-în-ç-tS u¸-a-=w tF-f|cy-=-an-Wm. A-Xo-\n² ue-Z-In-d-¿m !-^-Ìw !-^oÆw X-Åo² bn-tXn-ç-eo-[ eo-ue-N-\-=w D-¾n-boç-Áo-È. !-^-\m u[-~-Ùn-\-=w !-^o-Ðm ip-\-XÆw I-+o-®-\²-Io-bo-ç-Áo-È F-Á-Xn-Wm h-Xyw. F-Án² ue-Z-º³-%-uf-gw B-eo±-õ-eo-Ñ [v-Xb-Ç-º-jo² !-^o-Ðm ip-\-X I-+o-%-Á B-fp±e-N-\-5-ubn-K-º³ [n-cn-jw I-S-è-¹-So-bo-å-É-Xnbo In-Wnw. 5-bn-P F-è-u]-ç-É bn-K-¿ot 5-Y-a 5-bn-P-\-¿o-Ì-uf-gw \²-!-Á B-fo±en-Z-¿o² G-uIn a-a G-In X-hy ubn fên° n° uZ|wo-o-bnw N- e-bw Z|o-³x- -F-\o-Ðm !-^-Ì-¾n-I-t½. Rn° te-c-%-Á F-tÁ uZ|-go-%-Á-e-\m !-^o-ƾn-I-t½.- -Öp-I³-Ðm tte-Zo-I-In-d-¿m D-¾n-bo-ç-Á D-ZmK-Xo ]v-cn-Wo-I In-d-¿m \-w-tÃ-å F-è an^-a-È A-[x-]-X-\w б-B-an-!-I-Æw tN-Ó. J-Zîn±-%w Öp-I³-%w ue-Zn--[o-In-c-uan fn-Ön-Zo ]-T-\-º³-%-É A±-i-X-ubn C-tÈ-è-É hn-°io-I ey-e-Ù-I³-u]n-êw \o-d-eo²-e-è. A-He-ko Öp-I³-Ðm bn-Kw \-S-K-en° õ±-¿n-eo-


u\n-tSn-Áo-Ñ-Èn-tX A-[o-In-c-ao-tÈ-Ám e-è-¹-So. F-Án² tte-Zo-I-In-d-t¿ I-Y a-lo-Ñn-bo-ç-è. A-]n-d F-tÁn-ç Öp-Æ-tS I-Y-an-^w ]-co-ufn-[oÑn² \-®-Ðo-Xm a-\-ôo-dn-Ðnw. !-~-ucn-Kw \o-ao¿w õ±-¿n-eo-\n² D-u]-¸o-Ð-tÃ-½ A-]n-d uhn-a tIn-¾m C-Þ-t\ b-Po-Ñm C-Þ-5-hn-Z-¿n² ucn-K-eo-®-2-bn-bo F-è ]-l-Æ-è. õ±-¿n-eo-t hn-Áo-ªyw-u]n-ê-ao-Èn-tX Öp-I³-Ðm b-Çw tN-Çn-ta-Ám hn-cw. F-Án² [p-cn-a-\m A-f|-ua-[bn-Kw \-S-K-en° hp-X-Í-]-I-cw H-ç In-Õ-\-hpX-tb ue-¾o-e-è F-Ám C-Xo-in-h-º³ ]-l-Æ-è. C-eo-tS õ±-M-]-co-Xy-2-bn-b A-]n-d-Æm õ±-M-hnÁo-ªyw ¹-Sn-tX X-tÁ bn-Kn-[o-In-cw ho-ªo-®. ]o-J-b-Ç-¿o-t A-tte-Zo-I-è-]-º-;-tS h|n[p-\w tIn-¾n-Wm Öp-I³-Ðm h-°-i-¿o² H-dy-X \o-ug-[o-Ðn° C-S-bn-b-tX-Ám I-ç-H-ÁXo² tX-Êo-È.- -\n-dn-a-Xn-bo A-Xo-Yo-b-Ç-t¿-%-lo-Ñm 5-Xo-]n-Zo-Ðnw. ]-Õ-a-in-b-Ç-¿o-td 5-[n-\ I±-¿-ey-an-Wm A-Xo-Yo-Ð-P. F-Èn B±-g-r-׺-;w A-Xo-Yo-Ð-P-tb 5-fw-ho-%-è-¾m. a-e a-Ìgy-ucn-Sm C-S-]-k-!-uÄn³ A-Ì-e±-¿o-uÐ-¾ h-i-õn-e б-B-an-b 5-e±-¿-\-t¿ A-Xo-Yo b-Ç-an-bo In-Wnw. A-Xo-Yo uZ-uen õ-ex A-Xo -Yo-I³ uZ-e-în-cn-tW-Á-u^ B±-g-a-Xw.- -A-Xo-Yocm b-hy õ-ln-ufn- -uK-in-Xm 5--Xo-\o-ecm-¿-uX- -h-Z-X|n ]-X-Iw X-hmttax- -!-Wy-an-Zn-b K-±-Xo.- -ep-½o² e-ç-Á A-Xo-Yo-I³ õ-ln-f-\n-bo a-S-ºobn² A-Xo-Yo-Æ-tS ]n-]-º-tj-Ènw [-i-Ù-Ìw. [-i-Ù-t !-Wy-º-tj-Ènw A-Xo-Yo-%w d-õo-%en° C-S-bn-!w. C-H-u]n-ê-É [±-Å-udn-]-º-;w h±-F-\n-f-=-an-Wm A-Xo-Yo b-Çw A-Ì-~o-ÑotÈ-¹o² e-è-õ-eo-%-I.- -ep-½o² e-ç-Á A-Xo-Yo-I³ 5-[n-\-an-Æw °-è-X-c-¿o-ê-É-e-cn-bo-co-%w. A-e± [-i-Ù-u\Ðn³ Xn-S-e-ucn, h-a-în-ucn D-Á-X-ucn B-bo-co%w. A-Xo-Yo-bn-bo B-cm ep-½o²-e-Án-êw A-Xm A-lo-Æ-tS e-c-en-bo-ue-Ww In-ü-en°. A-lo-tb ue-¾-eo-[-¿o² A-S-Ðo ]-co-]n-do-Ño-tÈ-¹o² h±-F-\n-fw D-l-Ãn-Wm. an-^-a-È A-Xo-Yo-b-Çw [-i-Ùn-[-a-[±-Å-¿o-t õn-K-=-an-Wm.- b-Çw A-lo-bo-dn-Wm A-Ì-~o-%-Á-Xm. Hn-ucn b-Ç-¿o-tÂ-Æw A-lo Hn-ucn è-]-¿oê-É-Xn-Wm. A-Xo-Yo-b-Ç-¿o² A-lo A-Xo-Yo-

bn-bo e-ç-Á B-;w i-eo-ôm A-uË-i-¿o-Ì tInâ-%-Á A-Á-]n-\p-b-º-;-an-Wm. Zn-io-® e-d-à \-½-tS ep-½o² e-ç-Á A-Xo-Yo-ubn-Sm !-f-dn-u\|g-W-¿o-Ì-uf-gw B-Zyw uNn-Zo-%-Á-Xm !-SoÐn° F-Ñ ue-W-ta-Án-W-uÈn. C-Xm A-Xo-Yo-ÆtS P-T-cn-lo-bo² [-i-Ù-în± A±-Ão-%-Á D-Z-IZn-\-ta-Á A±-Ly-Zn-\-¿o-t 5-Xp-I-an-Wm.- A-Xo-Yo b-Ç-t¿-%-lo-®-É eo-d-bo-翲 б-B-an-I-W-ta-¹o² A-Xo-Yo B-cn-tWè-¹-So \nw A-lo-¼o-co-Ð-Ww. ®°-¹-½o ]-l-àl-Ão-Ðn-tX Xo-Yo-Æw Xp-Ç-Xo-Æw u\n-Ðn-tX e-ç-Á-e-cn-b-H-tIn-¾m A-Xo-Yo-bn-bo. Xo-Yo A-lobn-¿-tX-Á-u^ C-Xo-\±-Qw. \-½-tS-e-çw X-d®-l-I-jo² e-è ]o-l-Ðn° u]n-!-Á !-à-º³ #-Xy-an-bo C-Á Xp-b-Xo P-\o-%-ta-Ám D-l-Ão-Èn¿-Xo-\n² b-Yn±-Q-A-Xo-Yo-I³ Cv !-ç-è-eoç-è-In-cn-Wm. Cv A-Xo-Yo-I-tj b-Yn-eo-[o h²Ð-co-Ðn° I-ko-t¼-¹o-ud [-i-Ù-\n-b \-®-Ðm ubn-K-u¸-aw ttI-e-ç-I-Æ->. A-e±-Ðn-bo \nw eo-j-Äo \²-uI-1-Á A-Áw ¨-ao-Æ-tS õv-XoI-hÄ-¿n-Wm. C-\o e-ç-Á-e±-% ¹-So d-õo-Ð-¿-Ðe-Bw A-ao-X ú-g-Ww tN-Çn-tX ¨-ao-an-Xn-eo-t\ eo-#-Xan-Ðn-tX hw-c-¸o-®-ttI-an-ln-Ì-É õn-co-Ñ D-¿-c-en-Zo-X|-an-Wm A-Xo-Yo b-Ç-¿o-ë-tS [-iÙ-\o² e-è-uN-ç-Á-Xm.- h|-Ð-ta-è ]-l-bn° H-è-ao-Èn-tX h-Zn-ha-b-=w Á-Êo-¿o-co-à \-S-Ám h-®-Zn-b-\-î-tb an-^w dn-Ðn-Ðo h-°-i-¿o-t [n±-Åo-I-°-dyº-tj D-b±-¿o-Ão-So-%-Á-e-cn-Wm A-Xo-Yo-I³. A-e± \o-Xy-h-Õn-co-I-jn-b hw-\yn-ho-I-j-u^. h-¸±-B eo-Z|n-Ìw, ]-ucn-]-In-co-Æw, Po-uX-Þo-bÌw, [n±-Åo-I-Ìw, h-Xy-en-Zo-Æw, N-Xo-Æw, e-Õ-\Æw C-Èn-¿-e-Ì-an-b a-Ì-gy-\n-Wm A-Xo-Yo-tb-Ám a-i±-go Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo \o±-e-No-%-è. A-e-tc ]-co-]n-do-Ñm c-¸o-uÐ-¾ Á-a-X-d-Æw [-i-Ù-în±Ðn-Wm. B Á-a-X-d-Æ-tS б-¿p-I-c-W-an-Wm A-XoYo b-Çw tIn-¾m A±-Q-an-%-Á-Xm. ê-t-\n-b [-i-Ù° A-Xo-Yo b-Ç-¿o² [-ª te-Ño-tȹo² B [-i-Ù-t B-f-Æw, 5-Xp-¸-Æw, hwK-X-=w, æ-Ï-X-º-;w, C-wn-б-¿-º-;w, h-Ðn-\ -º-;w, I-è-In-do h-Ä-K-Ð-;w F-Ènw \-fo-®u]n-!w. C-eo-tS hw-K-X-ta-Á-Xo-\m C-H-e-uc u\-So ttI-e-fw ¼-¸o-Ño-co-%-Á-e-tb-èw æ-Ï-X-º³ F-Án² uX-Î-c-Á en-%-I³ F-èw C-w-I±-a-º-tj-Án² b-Çn-Ì-~n-\-º-tj-èw, A±-Yw I-+o-Ð-Ww. e-ko-Ðo-W±, A-¿n-Wo, X-W²-a-cw, +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 19 ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

19


e-ko-b-Ä-dw, X-Bp±-]-в F-Áp udn-uIn-]-In-c 5-Z-an-b eo-eo-[ Ùn-]-\-º-tj б-¿-I±a-º-tjèw ]-l-Æ-è.- a-Ì-gy-\o² \o-¸o-Ñ-an-b A-Õn-a-t¿ I-Sa-bn-Wm _-do tte-f|--uZ-e-b-Çw. C-Xm \-tÅ 5n-Wo-e±-\-u¿n-Sm In-ç-Wyw In-Wo-%-en° D-]uZ-fo-%-è. \-tÅ B-[-bo-® Pp-eo-%-Á ]-I, B-Sm, F-ç-a F-Áp e-j±-K ±-K-º-;-tS-Æw e-j±-K ]-¸o-I-;-tS-Æw ]-co-c-¸-Æw ]-co-]n-d-\-=w C-Xoë-tS \-S-%-è. C-Xo-Ì-!-l-ua \-tÅ uh-eo-%-Á ]-co-Nn-c-I-în±-%w I-]-go-%-Á uh-e-I-în±%w õ-¸-W ]n-\p-b-º³ b-Yn-h-a-bw d-õo-%è-u¾n F-è-¹-So D-l-Ó-e-ç-u¿-¾-Xn-Wm. eo-f|f-cp-c-¿o-t õn-K-=w eo-fo-w-e-ªo-Æ-tS D-S-a-Æan-b a-Ì-gy° a-e-É-e-ç-tS h-Ñ-wo-%w h-Ù-wo%w-ue-¾o X-Án-dn-=-Á-^ h-in-bw \²-I-Ww. C-Xn-Wm ¨-X-b-Çw. ¨-X-_-do-tb-èw C-Xo-Ì u]-ç-¾m. N-cn-N-c-º-jo²-te-Ñm Pp-e-Ì-É a-Ì-ugyX-c eo-õn-K-t¿-bn-Wm ¨-X-ta-Á ]-Zw tIn-¾m C-eo-tS A±-Y-an-%-Á-Xm. P-Ñ-e±-\-t¿-uÃn-td-XtÁ h-hy-e±-\-º³-%w Pp-e-Ì-t¾-Á eo-f|n-hw

õn-c-Xp-b Z±-f-\-º-;-tS 5-uXy-I-X-bn-Wm. A-Xo\n² e-j±-K-±-K-º-tj-uÃn-td X-tÁ E-¼-Pp-eoI-jn-b D-c-Äm, In-Ð, ®-X-dn-b-e-tb Dv-å-Á-Hw ]-co-Ùo-Xo-hw-c-¸-W-=w ¨-X-b-Ç-¿o-t ]-co[o-bo² e-ç-è.- h±-F-Ç-\n-b P-K-Zp-f|-c° ½-wo-bo² c-No-Ño-å-É-e-tbn-èw \o-ä-ubn-P-\-a-È. Hn-ucnÁo-u\-Æw A-\-e-[o 5-ubn-P-\-º³-Ðn-bo-½n-Wm ½-wo-Ño-å-É-Xm. A-Xo-\n² A-e-bo² \o-Ám udnI-¿o-Ì d-õo-uÐ-¾ D-No-X-an-b 5-ubn-P-\-º³ u\-â-Á-Xm \yn-b-=w A-e-tb A-\y-Yn \-fo-Ão-%Á-Xm A-\yn-b-=-an-Wm. ]-¸o-±-Kn-Zo-I-tj-tÐn-1w ?-¸-d-Xn-Zo-I-tj-tÐn-1w udn-I-¿o-\m hw-JynXp-X-an-b 5-ubn-P-\-º-jn-ü-É-tX-Á h-Xyw a-\ôo-dn-Ðo ue-Ww \nw t]-ç-an-c-en°. [-i-Ùîn± A-lo-àw A-lo-bn-tX-Æw tN-Ó-u]n-!-Á a-in-]n-]-º³-Ðm 5n-b-Lo-¿-an-bo Zo-e-h-=w ]-Õ-a-in-b-Ç-º³ A-Ì-~o-Ð-W-ta-Ám a-Ì-íXo 3/69 ² In-Wnw. ]-Õ-a-in-b-Ç-¿o-t a-iX|w a-in-\n-b Nn-W-Iy-t #-Xo-I-jo-êw In-Wnw. (H--S-çw)

b-Ç-¿o-t 5--ubn-P-\w

½-wo-Æ-tS B-cw-õ-¿o² h-X|Y-W-fn-do-I-;w ubn-K-f-2oh-Ä-Á-çw Çn-\-hn-K-cXp±-Y-ç-an-b E-go-an± A-e-ç-tS A-Ì-]-a-an-b Zo-ey-a-\x-f-2o-bn² Cv N-cn-N-cP-K-¿o-t ]-c-an-ü ®-X² ]-c-a-a-i-¿-¿|w e-tc-Æ-É ]-Zn±Y-º-tj-tb-Ènw I-c-X-dn-a-d-Iw-u]n-td 5-Xy-¸-an-Ðo-bo-ç-è. H-è-ua A-e±-Ð5-Xy-¸-an-bo-ç-Áo-È. ?-ua-W h-Xy-Y-W-ufn-g-W-=w c-P-Ò-uan-Y-Wu]n-g-W-=w e-è¹-So-b-uÃn³ In-a-u?n-[-udn-õuan-in-Zo-I³ e±-[o-®. A-Xo-t ^-d-an-bo an-\-e± æ-Jeo-ufg-º-tj 5n-]o-%-en° C-±o-Ñm, fn-f|-X-an-b ~n-1\o-b-a-º-tj D-Èw-L-\w tN-Òm #-^o-a-an-b Ppeo-X-bn-]-\w B-cw-õo-®. B-e-fy-º³ e±-[o-Ñ-X-Ì-h-co-Ñm #-^o-ae-Ó-Ð-;-tS hw-Jy-Æw e±-[o-®. A-Xo-u\n-tSn-Ãw a-Ì-gy-t Zo-ey-an-\-ho-If-2o-I³-Ðm ¸-bw hw-õ-eo-%-I-Æw, X-Xm^-d-an-bo ¼-K-=w Éc-Ùo-X-=w Z-V-=w ey-e-io-X-=-an-b In-cy-º³ A-uÇ-b-an-bo-¿p±-è. ~-1n-7=w ]o-7-=w (f-cp-cw) ½-wo-Ñ-tX-º-t\-tb-Á-Xm P-So-d-an-b h-a-hy-bn-bo -õ-eo-®. -A-º-t\ B-[oõv-Xo-I-=w B-[o-ttZ-eo-I-=w B-[yn-Zo-I-=-an-b 5-?o-b-b-Ì-h-co-®-É ue-Zn±-Y-=w È-è-i-an-bo ]-co-W-ao-®. Cv A-e-Ùn-Ð-c-¿o² hn-¸n-Xm#-X[±an-ZnÐ-;w ^o-In-d-Ç-ç-an-b E-go-an± ~-1n-7-=w A-[yn-Z-=w (f-cp-cw, ]o-7w) c-No-Ñ-tX-º-t\-tb-Á -Çn-\w ]-I-ç-Á-Xo-ud-%w X-ew-_-áo-bn-b 5n-Np-\ ue-Zn±Y-t¿ æ-c-¸o-X-an-%-Á-Xo-Ìw ue-¾o b-Ç-º-tj-Á è-]I-º³-Ðm è-]w \d-mIo. b-Ç-¿o-t 5-ubn-P-\w ttZ-e-X-=w A-[yn-Z-=-an-b-e-Æ-tS Çn-\w ]-I-c-dn-tW-Ám bn-¾n-Nn-cy± \o-ç-2w 1.19--- ² ¼-No-Ão-%-è-¾m. bn-Ç-ttZ-e-uX !-¦-^-ud, uZe-Xn-[yn-uZ-en bÇw uZ-e-X F-Áo-e-Æ-tS Çn-\w b-Yn-?-aw !-¦-^-d-º-tj-uÃ-n-td-bn-Wm. A-Xn-b-Xm !-¦w ]-k-¿o-t \o-¦-¿o-bo² In-c-W-Ùn-\p-b-an-!-Á-H-u]n-td bn-Ço-I-5-?o-bÆ-tS Çn-\w ~-1n-7-t¿ (ttZ-e-X-t¿) A-lo-Æ-Á-Xo-\m In-c-W-an-bo-co-%-è. bn-Ço-I5?ob !-¦-H-dy-=w, ttZ-e-Çn-\ 5n-Ño ^-dH-dy-=-an-tW-¹o² A-[yn-ZÇn-\-5n-ÑoÐm, ttZ-eXÇn-\w !-¦-H-dy-an-Wm. ~n-1-W-r-×-º-jo² bn-Ço-I-5-?o-b-I³ eyn-Jyn-\o-%-uÄn³ H-u½tl Ù-d-º-jo² ‘C-Xy-[o-b-Ç-am ' F-è ]-l-¼-Xo-Ì uf-gw A-Yn-[o-ttZ-e-X-am, A-Y-[yn-Zam F-è ¹-½o-uѱ-¿m b-Çw, ttZ-e-Xw, A-[yn-Zw F-Áo-e-Æ-tS ]-c-à-c h-an-\-X In-Wo-%-è-¾m.

20

480 20 +…π…«x……n˘®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð


al¿jn Zbm\µkckzXnbpsS tXct¼â¿ F½m Aбer׺³ h|. \ucÞ¨g® ]coõng \o±eioÑ h¸±W#XoI³ (c¾m endyºjnbo)

hXyn±Y5Infw ueZ]cyS\w ueZKpXn±Xw BNncõnÌ BucynuËfcUand uKnIçWn\o[o InfofnÖn±Yw e±uWnÑncWfo¸n FÁp r׺ujntSnÃw eoe[ ]7oXînçtS ]T\º³, B®Jw, AeXncoII³, ai±goÆtS BZIY, PpeNco^w FÁoeÆw D³tÃâ¿oboco%è.

{]Imi\w : 2014 P\phcn 1

76

-mw

\ucÞ¨g® PbÐo e±gw

1750 u]Pm 1/8 UÅo UpdOm _bÂoºm ®Jeod ` 1250/5pô]ÕouÐg° eod ` 900/-

eofZeoec¿oÌw eÐoºoÌw : +91 9446314343, 9061436229

aebmf sshZnIkmlnXyimJbv°v Hcp D]lmcw +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®˘ …¬˘ 480 479 21

ARSHANADAM ARSHANADAM 480 479 JUNE MAY - 2013

21


Hnw buÇn ¦e\hy \nõox

[-\yn-Z°, -h|.-\-uc-Þ-¨-g-Wo-t F-?-]-¿o-bn-lnw P-î-Zo-\-an-bo-ç-è 1188 F-S-ew 8 (2013 ta-bm 22, e-[-\n-G). e-j-tc ey-Xy-Ò-an-b 5-e±-¿-\-]-ª-Xo-I-jn-Wm \-uc-Þ-¨-g® ên-c-I 5-Xo-~n-]-\w Î Zo-\-¿o² B-cw-õo-Ðn-c-É-Hm. h|.\-uc-Þ-¨-g-Wo-t eo-ubn-K-uf-g-=w B±-g-\n-Zw an-ho-I-Æ-tS 5-hn-[-\w C-S-X-S-eo-Èn-tX F-Èn an-h-=w #-Xy-an-bo 5-Xo-~n-]-\w \-S-¿o e-ç-è. 5-Xo-~n-]-\-¿o-t u\JX|¿o² 5-?-¿o-%-Á h-c-h|-Xp tte-Zo-I -Y-ç-!-d-¿o-t 5-e±-¿-\w, eo-eo-[ ue-Z-]-T-\-]n-T-\-]-ª-Xo-I³, ugn-U-fI±-a-º-;-tS #-Xy-=w In-dn-Ì-½-X-=-an-b ]v-ucn-io-Xy-\o±-e-i-Ww, õn-c-X¿o-Ì-Éo² eo-eo-[ tte-Zo-I h-Z-õ-I-jo² 5-õn-g-W-º-;w 5-_-á-º-;w A-e-X-co-Ão-%-I F-Áo-º-t\ eo-eo-[ I±-a-ua-J-d-I-jo² 5-Xo-~n-]-\w A-Xot F-jo-b 5-e±-¿-\-º³ HS±-èu]n-ç-è. tte-Zo-I hn-io-Xy 5-In-f\-cw-KKw 5-Xo-~n-]-\w e-j-tc h-Pp-e-an-bo I-ko-¼ c-1-e±-g-an-bo 5?-¿o-®-e-co-I-bn-Wm. 5-Xo-~n-]-\-=-an-bo hiIcoÑm a-d-bn-j-¿o-td 5-®-J 5-hn-[-I-cn-b an-J-¨-ao-e-Om c-¾m g-i-Zm5-In-f-\-]-ª-Xo-I³ 5-Jyn-]o-%-I-Æ-¾n-bo. udn-I-an-\y _n-d-Kw-Kn-[-c-Xo-d-I-t Kp-Xn-c-i-hy]-co-õn-g-ÆuSÆw N-H±-ue-Z-hw-io-XÆuSÆw -5-In-f-\w. Î 5-In-f-\-]-ªXo-Æ-tS e-Äo-Ñ eo-P-bw a-d-bn-j tte-Zo-I-hn-io-Xy-fn-J-Ém X-tÁ !-HPp-e° \-îI - Æ - ¾ - n-bo. C-uX In-db - j - e - o² ?-be - o-?b - º - j - o² a-db - n-j¿ - o-td G-Ê-=w e-do-b 5-hn-[-I-cn-b Uo. ho. e-Oo-t u\-J-X|-¿o² Z-ufn-]\o-g-¿m õn-gn-õn-gy-=w eo-P-b-I-c-an-bo 5-In-f-\wtN-Ó. c-15-hn-[-I-ç-uSÆw Îhw-cw-õ-ºtj-Ènw C-Ám !-\x-5-ho-ªp-I-c-W-]nXbodnWm. I-ko-¼ e±-gw, 2012 ua-bm 22 ®-X² B-K-hmÊm 5 e-tc F-?-]-¿-Õm Zo-e-hw \p-1\o-Á 81 a-i-Zm 5-õn-g-W-º³- \-S-K-en° 5-Xo-~n-]-\-¿o-\m h-Ã-\hn-in-Çy-¿n² I-ko-à. -Î e±-g=w c-¾n-a-Xm\-uc-Þ-¨-g® ên-c-I 5-õn-g-W-]-c-Ä-c-ubn-tSn-Ãw ue-Z-]n-cn-b-W-b-Ç-=w, hw-Kp-Xn-cn-[-\-Æw, eo-eo-[ 5-hn-[-I-ç-tS \-uc-Þ-¨-g®-#-Xo-I-;-tS 5-In-f-\-=w, 7 Zo-e-h-ºjo-dn-bo -eo-eo-[ hn-°-io-I hnw-¾n-co-I B-[yn-Zo-I \n-b-I-ç-tS hn-Áo[y-¿o² 5-Xo-~n-]-\-¿o-t u\-J-X|-¿o² \-uc-Þ-¨-g-Wo-t ep-½o² te-Ñm \-S-K-I-Æ-¾n-bo. C-Xo-u\n-S-Ì-_-áo-Ñm \-uc-Þ-¨-g® ên-c-I 5-Xo~n-]-\-=w B±-g-\n-Zw e-Pw uN±-èm 5-Jyn-]o-Ñ 5-In-f-\-hw-cw-õ-an-Wm a-i±-go Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo-Æ-tS h-¸±-W-#-Xo-I³. -a-i±-go Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo-Æ-tS h-¸±-W-#-Xo-I-;-tS 5-In-f-\w c-1 õn-K-an-bn-Wm \o±-e-io-Ð-tÃ-â-I. h|. \-uc-Þ-¨-g® ]-co-õn-g \o±-e-io-Ñ H°-]-Xm r-×-º-;w ]-T-\-º-ujn-âw B-®-Jn-e-Xn-co-I-I-ujn-tSn-Ã-=w c-1 g-i-Zm en-dy-º-jn-bo 2014 P-Ì-e-co H-Áo-Ìm 5-hn-[-\w tN-Ç-tÃ-â-è. U-Åo 1/8, Up-d-Om _bÂowuºnâ¹-So 1750 ² ]-cw u]-À-I-;-É Î r-×w c-1 g-i-Zm en-dy-º-jn-bn-Wm 5-hn-[-\w tN-å-Á-Xm. a-i±-go-Æ-tS F-Ðn-d-t¿-Æw

22

479 22 480 22 +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð ô÷ù


5-ho-ª-º-;w 5-[n-\-tÃ-½-H-an-b h-Xyn±-Y-5-In-fw, E-uK|-Zn-Zo-õn-gy-¨-ao-I (ue-Z-]-cy-S-\w), B-cyn-õo-eo-\-bx (ue-Z-Kp-Xn-±-Xw) ey-e-in-c-õn-Ì (B-Nn-cõn-Ì) B-ucyn-uË-f-c-U-an-d, uKn-I-ç-Wn-\o-[o, In-fo-fn-Ön±-Yw, e±-uWnÑn-c-W-fo-¸n, B-Z-I-Y F-Áp H°-]-Xm r-×-º-;w A-Xo-t ]-T-\-º;-an-Wm 1750 ² ]-cw u]-À-I-jo² 5-ho-ªp-#-an-!-Á-Xm. a-i±-go-Æ-tS a-Êm r-×-º³ HS-±-èm \o-Xy-õn-c-Xo e-Om e-ko 5-ho-ªp-I-co-%-en-Ìw ]-ª-XoÆ-¾m. h|. \-uc-Þ-¨-g® Pp-eo-Ño-ç-Á-In-d-¿m A-u\-Iw g-i-Zm5-In-f-\-]ª-Xo-I-ujn-Sm a-d-bn-j tte-Zo-I hn-io-Xy u5-ao-I³ h-i-I-co-®w h-inbo-®w u]n-Áo-å-¾m. h-Xyn±-Y-5-In-fw, Kp-Xn-c-i-hyw, N-H-cmue-Z-hw-io-X F-Áo-e A-e-bo² e-j-tc e-do-b ]-ª-Xo-I-jn-bo-ç-è. ]-cn-P-b-tÃ-½ io-Û [±-a -hn-K-cw \-ío-b ]n-T-=w H-Ã-®-¾m. eo-P-b-]-cn-P-b-º-tj-Ðn-;-]-co b-Ç-õn-eu¿n-tS h|. \-uc-Þ-¨-g® tN-Ó-u]n-Á Î 5-e±-¿-\-t¿ 5-Xo-~n-]-\w H-S-ç-en-\n-r-io-%-è. Î 5-hn-[-\-hw-c-õ-¿o-t eo-P-b-fo-+o A-ºn-Wm. H-ç 5-Xo B-c-¸-Ww tN-å-I-tb-Á-Xo-ê-]-co a-tÊn-ç en-b-\-Ðn-c-\o-ud%¹-So Î r-×-5-In-f-\-hw-c-õ-t¿ ]-co-N-b-tÃ-â-K-Á u[-~-b-ÇI±-a-¿o² A-©w ]-¹n-jo-bn-I-t½-tb-èm Î-f|-c-u\n-Sm 5n±-Yo-%-è. Hnw b-uÇn ¦-e-\-hy \n-õox FÁnWuÈn ueZw D]uZfo%ÁXm. -B ueZanXneot ]nZ¿o² PpeoXw EgoX|¿oÌ\íob ai±goZbn\À hch|XoÆtSÆw, B Ego]Yºjotd adbnjohnÁo[yt¿ \olenÐob h|. \ucÞ¨gWotÂÆw \na¿o² A-º-Æ-tS h-in-b-h-i-I-c-Ww -D-¾ne-W-uatbèm eo-\-b-!-c-ô-cw Rº³ A-u]-¸o-®-tIn-=-è. -\-uc-Þ-¨-g® ên-c-I-5-Xo-~n-]-\-¿o-Ì-ue-¾o, -tN-º-é±- -I-a-dn \-uc-Þ-¨-g®- -Uo.-eo.-!-c-Ãm -#-á-!-an± tte-Ðw 31.05.2013 -ueZcWo -]o.-tI.-P-b°- -i-co-#-á-õn-c-Xo ue-Z-5-In-fm eoPb!an± uKn]oÐMÐ

an\ecnfoÆtS CX]cyÐ®É enb\ÆtS Nco^¿o² \nw It¾ KÁ ZoeynZm¦Xw ueZº³ XtÁbnWm. ueZan!Á B A]vçugb Çn\[nctb ]vçugbu_n[¿oudÐm DlÃo%Á 5nNp\ Ego ]ncÄcy¿ot !Wy]YanWm B¿\oI ai±go Zbn\Àt hnioXy #XoItjÈnw. Ae \®Ðm \îÁ Zofnu_n[w eoÇn\¿ot u_n[yº³ an^aÈ BZu_n[¿otÂÆw ]canZ hn¸nXmInc ¿otÂÆw ¹So ĄXobnWm. [iÙn[aoÆtS IoSÃlbo² Bcwõo %Á B Egou_nu[neew, hÁynh=w Iko¼m ubnKoÆtS _niyn Ðc5Xy¸¿o² BlnâÁXnWm. I±a]ncÄcy¿ot aiZm!Wyw u]cÁ PuÐ AXot Xpc¿m X]õ tNåen° hn[o&. ... \ucÞ¨g® ... +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®˘ …¬˘ 480 479 23

ARSHANADAM ARSHANADAM 480 479 JUNE MAY - 2013

23


kXyw A¿Yw {]Imiw

Z-bn-\-À-t ttf-do e-?-e-?-Ð-\-È. J-7-\ a-7-\-¿o-t h-eo-uf-g-X-bn-b !-lo-%-tIn-=-Á ¹±-¿ °±-Ñ-ub-lo-b ]-Z-5-ubn-K-=w en-Iy-c-N-\-Æ-an-Wm a-i±-go D-]-ubn-Ko-Ño-co-%-Á-Xm. -Z-bn-\-À-#-Xo-I³ en-bo-%-uÄn³ ]-¸-]n-X-cn-io-Xyw, h-Xyn-u\|-g-W-ey-r-X, F-Áo-e ¹-So-ub I-ko-Ç. G-tX-¹o-êw H-ç r-×-uan A-Xo-t õn-K-uan en-bo-Ñ-Xo² \o-è-j-en-!-Á A-õo-5n-bw an-Êo-te-Ño-½m h-¸±-Wn-[y-b-\-¿o-Ìuf-gw A-õo-5n-bw è-]p-I-co-%-en° [-ao-%-Á-Xn-Wm D-No-X-ta-Ám I-ç-H-I.

24

479 24 480 24 +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®…¬

-h-Xyn±-Y-5-In-fw F-Á io-Ào r-×w Rn° B-Zy-an-bo In-ü-Á-Xm 1963dn-Wm. io-Ào-bo² c-No-Ñ Cv r-×-¿o-t a-io-a-tbn-èw A-tÁ-\o-Ð-lo-eo-Èn-bo-ç-tÁ-è an-^-a-È H-ç-X-e-W en-bo-® I-ko-¼-uÃn³ C-Xo-t I±-¿n-eou\n-Sm tX-tÈn-ç eo-ucn-[-an-Wm uXn-Áo-b-Hw. c-eo-en-c-]n-T -fn-dn-fo-¸-Ww °-d-=w, eo-ue-In-\-À-õ-2-bn-b A-Å-bo²\o-èw d-õo-Ñ A-lo-eo²-\o-èw (h|n-ao eo-ue-In-\-À-t б-Fn-[-a\n-aw F-\o-% d-õo-Ñ-Hw A-Å \o-ao-¿-an-Wm). a-uÊ-tXn-ç uI-c-jp-b io-Û-eo-u\-Æw u]n-td Rn-Ìw A-ttZ|-X-ue-Zn-Ð-ta-Á fn-¹-c-a-Xw h±-en-Z-c-Wp-b=w h±-e-u[-~-=w h±-uen-¿-a-=-an-b a-X-X-¿|-fn-Ö-antW-Á A-N-Õ-d-eo-f|n-ho B-bo-ç-è. h-Xyn±-Q-5-Inf-¿o-dn-Wm [p-f-¹-c-t A-ttZ|-X-ho-ªn-Ð eo-a±-f-\w B-Zy-an-bo en-bo-Ñ-Xm. f-¹-c-ho-ªn-Ð-J-7-\w, A-h-iyan-bo uXn-Áo-tb-¹o-êw H-S±-è en-bo-®. \p-c-hw D-Éo²e-®-tIn-¾m, h-a-No-¿-X-ubn-â-¹-So Y-ç-!-d eo-Zyn-õyn-hw H-S±-Á In-d-¿o-\o-S-Æm h-Xyn±-Y-5-In-fw G-Xn-¾m ,-Zo-Ù-an-bo-Ð-ko-¼o-ç-è. 5n-Np-\ tte-Zo-I-[±-a-¿ot u[-~-X-Æw, A-Xo²-\o-è õn-c-Xp-b±-% e-Á eo-NzXo e-ç-¿o-&-½o-b A-[x-]-X-\-=w F-Ðn-tW-è r-io-ÑXo² ]o-tÁ-bn-Wm “h-Xyn±-Y-5-In-f”-¿o-t D-É-S-Ðw a-\-ôo-dn-b-Xm. B A-[x-]-X-\-¿o²-\o-èw I-c-I-b-cen° b-Uo-Ñ-e-co² H-Án-a° [p f-¹-cn-Nn-cy-cn-bo-ç-tÁèw, A-uË-iw H-S-ºo-e-Ñ 5-b-U-¿o-t B-Ð-cn±-Y-w a-\-ôo-dn-Ðn-tX A-uË-i-¿o-t ttP-\-fo-gy-în± A-e-ç-tS io-X-¿o-t\n-¿m [p f-¹-c-t\ eyn-Jyn-\o-%I-bn-ü-¾n-b-tX-èw a-\-ôo-dn-%-en° [-ao-%-Á-Xm æ-I-c-#-Xy-a-È. F-Ðo-Ì ]-l-Æ-è! A-ttZ|-X-en-Zo-bn-b [p-f-¹-c-t Pp-eo-X-¿o² A-uË-iw tN-Òo-½o-Èn-¿-Hw 5-#-Xo \o-b-a-º³-% \o-c-Ðn-¿-H-an-b ]-Ñ en-k-¿-StIn-¾m an-Xn-eo-t f-e-Zn-iw \-S-¿², ®-X-d-]o-â-¿w, ¹-â-eo-å ¹-â-an-lo Kn±-i-Ùy-Çn-\-®-¾n-в ®-X-dn-be-Æn-Wm A-uË-i-¿o-t X-¿|-fn-Ö-u¿-Ðn³ _-*a-Xo d-õo-Ñ-Xm! F-Áo-u½n? A-uË-i-¿o-t In-d-ua-tX-è u]n-êw C-è X±-Ð-eo-g-b-an-Wm. A-á-eo-f|n-ho-I-;-tS C-S-bo² X-¿|-fn-Ö-Çn-\o P-\o-Ñn-êw A-uË-i-¿o-t\ A-e± ¹-¿n-So (C-Þ-Pn-d h±-Ð-æ-In-c°)-bn-%w. -a-i±-go Z-bn-\-À h-c-h|-Xo an-\-e-[±-an-Ì-~n\-In-c-W-an-b ue-Z-º-tj Æ-2-an-b Ùn-\-K 5-Xo~o-%-en-Ìw tte-Zo-I-[±-at¿ hn±-e-dv-Io-I [±-a-an%-en-Ìw b-Uo-®. B b-Uw H-S-ºo-bo-½m H-ç f-Xn-pw I-ko-¼-uX-Æ-=. Z-bn-\-À-fo-gy-ç-tS H-Án-a-t¿ X-d-®-l, A-uË-iw ]-l-¼-tX-tÐ-Ám a-\ôo-dn-Ðo-ubn A-Èn-tXubn Xyn-K-e-ªo-ubn-tS 5-b-Uo-Ñm, tte-Zo-I-[±-a Ùn]-\-¿o-t A-So-¿-l-bo-å. A-e-co² h|n-ao [-ªn-\-À°,

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð ô÷ù


dn-dndn-P-]-Xmln-bm, F-Áp u]-ç-I³ eo-Zyn-õyn-h-®-É uI-c-jp-b±-Ðm A-]-co-No-X-a-È. ]-u¸, õn-c-X-eo-õ-P-\w, h|n-X-Ôy-d-to ®-X-dn-b hw-õ-e-º-tj H-S±-Ám ]-t¿nÄ-Xnw Î-Ên-¾o-dn-cw-õo-Ñ \-ep-I-c-W 5-Ùn-\-º-;-tStb-Ènw 5-e±-¿-\w a-Àp-õ-eo-®. ~-1-h-an-Pw, Xo-ubnh-^o-в thn-tth-Êo H-S-ºo-b 5-Ùn-\-º³ h|-bw-Xn-\±-Q-º-jn-bo 5-e±-¿-\-t¿ a-Àp-õ-eo-Ão-®. tte-Zo-I-[±-a 5-Nn-c-W-ta-Á d-¸yw an-^w u\-â-en° b-Uo-Ño-ç-Á B-cy-h-an-P-an-I-t½ h-¦-No-X e-ªo-I-;w ]-Z-udn-ê-]-ç-an-b-e± u\-J-Ùn-\-K I-S-è-¹So-b-Xo-u\n-â ¹-So tN-uÇ-¾-tXn-èw tN-Çn-tX I-¸o-cn{p-b-¿o-t h-ű-Ë-¿o² t]-å \n-f-t¿ A-õo-®-Jp-Ico-%-bn-Wm. É-c-ep-¸-W-=w, [±-a-hmu\-i-=w e-ªo-¹±-aXÆw D-É-bn-;-I³ b-Yn-ubn-Kyw 5-b-Uo-Ño-ç-è-te-¹o² Z-bn-\-À-a-i±-go-Æ-tS h|-+w hn-¸n-XmÐ-co-%-en° I-ko-u¼-t\. F-Ðn-bo-ç-è A-uË-iw h|-+w I-¾-Xm? H-ç D-Zn-i-c-Ww ]-l-bnw. G-uI-f|-cen-Z-¿o² eo-f|-ho%-Á A-á-eo-f|n-h-eo-®-2-an-b an-\-eh-®-Zn-bw è-]w tIn-É-W-ta-Ám A-uË-iw B-r-io-®. ]-t¸ hw-õ-eo-Ñ-Xm a-lo-Ñn-Wm. Cv-f|-c-eo-f|n-ho-I³ t]n-H-te A-á-eo-f|nh-º-jo² A-So-Æ-l-® \o-è. !-Xo-b -!-Xo-b-ttZ-e-º³ A-e-X-co-®. Rn° ttZ-e-an-tW-è ]-l-Æ-Á hn-[n-c-W a-Ì-gy-tc B-cn-[o-%-en-Ìw tIn-¾n-â-en-Ìw h-°-i¿o² D-Á-X eo-õn-K-¿o²-tÃ-½-e± Xo-â-Ðw ¹-½o. A-+w No-Ðn-fp-d-=w Æ-2o-eo-Nn-c-=w D-É-e± \o-cp-f|-c-en-Z¿o-ud-%w õv-Xo-I-en-Z-¿o-ud-%w Xo-co-à. Cv eoç-ª-Ê-e-º-jo²-t]-Sn-¿ Æ-2o-Æ-2-=w fn-Öp-b-=-an-b B-Nn-cn-Ì-~n-\-º³ h|n-b-¿-an-Ðo-b D-W±-=w u[~-X-Æ-®-É an-\-eh-°-i-¿o-t D-Qn-\-an-Wm a-i±-go Z-bn-\-À° B-r-io-Ñ-Xm. eo-Zyn-õyn-h-=w !-ucn-K-a-\-enÙ-Æ-®-É-e-cn-Wm uI-c-jp-b±. h±-e-^ hn-°-iya-7-dº-jo² e-do-b uIn-jo-j-Ð-º-;w eo-Nn-c-eo-8-e-=w D-¾nÐo-b h-Xyn±-Y-5-In-f-¿o-t\-Ã-Êo uI-½o-å-É-e-ç-tS F-Bw !-Xo-b X-d-®-l-I-jo² H-udnw H-±-an-Wm. C-Xo-Ì In-c-W-®-¾m. h-Xyn±-Y-5-In-f-¿o-t ttf-do e-?-e-?Ð-\-È. J-7-\ a-7-\-¿o-t h-eo-uf-g-X-bn-b !-lo%-tIn-=-Á ¹±-¿ °±-Ñ-ub-lo-b ]-Z-5-ubn-K-=w en-Iyc-N-\-Æ-an-Wm a-i±-go D-]-ubn-Ko-Ño-co-%-Á-Xm. -h-Xyn±Y-5-In-fw en-bo-%-uÄn³ ]-¸-]n-X-cn-io-Xyw, h-Xynu\|-g-W-ey-r-X, F-Áo-e ¹-So-ub I-ko-Ç. G-tX-¹o-êw H-ç A-[yn-b-uan H-ç õn-K-uan en-bo-Ñ-Xo² \o-è-j-en!-Á A-õo-5n-bw an-Êo-te-Ño-½m h-¸±-Wn-[y-b-\-¿o-Ìuf-gw A-õo-5n-bw è-]p-I-co-%-en° [-ao-%-Á-Xn-Wm D-No-X-ta-Ám h|n-Ì-õ-e-¿o² \o-è ]-l-à-tIn-=-è.-

anadI;tS a[y¿otd KocoKwK¿o² \oòÁ hn[ncW?¸º;tS CSbo² DKwKfp±ganbo eocnPo%Á DÁX?¸cnPt\ eoõne\w tNæ. Zbn\Àt 5XpIanWXm... ai±go AceoÀ°

-\-uc-Þ-¨-g®- -tN-º-é± +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®˘ …¬˘ 480 479 25

ARSHANADAM ARSHANADAM 480 479 JUNE MAY - 2013

25


k\mX\[¿aØns‚ DqSpw ]mhpw h|-a-X-Ùn-]-\-¿o-\n-bo a-i±-go Z-bn-\-À-t ]n-X-h|p-I-co-Ðn-¿-e-cn-ç-¾m. F-Èn-e-çw H-joàw tX-jo-àw Z-bn-\-À-t a-i-X|-t¿ uLn-go-%w, F-Án² t]n-H-en-bo B ]-X-bo² Rn-Ìw h-Õ-co-%-è F-è ]-l-Æ-en° B-jo-È. A-Xo-Ì In-c-W-®-¾m h-°-i-¿o-t t]n-H-[nc-bo² \o-d-]n-â-I³ I±-I-f-an-bo 5-I-S-Ão-%-uÄn³, B \o-d-]n-â-I-jn² \-ww hw-õ-eo-%Á-e±, A-Xo-t\ õ-b-tÃ-â-Á-e±, A-Xo-ë-tS H-Ê-tÃ-â-Á-e± F-Ènw ]-;w \-J-=-®-]-ubn-Ko-Ñm B \od-]n-â-I³-tÐ-Xo-tc 5-Xo-I-co-%w. H-ç D-Zn-i-c-Ww u\n-&. a-i±-go Z-bn-\-À° õn-c-Xp-b-co² 5-f-Ò-\n-uI-¾o-bo-ç-Á-Xm ue-uZn-ªn-c-I-\n-bn-Wm. F-Án² a-lo-Ñm eo-r-in-cn-[-\-tb F-Xo±%-Á-bn-jn-bn-Wm Z-bn-\-À° 5-f-Ò-\n-b-Xm. eo-r-in-cn-[-\-Æ-tS tX-e-!-Ê-º-tj h-tt[-cyw Z-bn-\-À° ú-¾o-Ðn-å-è. [p-cn-a-Ìw [p-#-á-Ìw eo-r-in-cn-[-\ tN-Òo-ç-Áo-È F-è ¹-So ú-¾oÐn-Wo-%-uÄn³ ¨-co-]-¸w A-h|-Ù-cn-!-è. Xo-co-tI tX-jo-=-I³ \o-c-¿n° A-e± C-Xoin-h-º-tj X-tÁ !-\±-\o-±ao-%-è. en-8o-Io-Æ-uS-Æw eyn-h-tÂ-Æw en-%-I-jo² A-e± eo-gw !-¿o-\o-l-Í-è. fn-Ð-an-b a-\-õ-I³ _v-ªo-In-]-cn-[-º-tj ½-wo-%-è. õn-c-X-¿o² Pp-eo-%-Á G-e-çw A-Y-en ¨-co-]-¸-=w eo-r-in-cn-[-\-tb Aw-Kp-I-co-%-Á-e-c-uÈ A-Xo\n² A-Hw Aw-Kp-I-co-%-I F-è \-uÅ ]-To-Ão-%-è. A-e-ç-tS en-%-I-tj [-ªo-%-I. A-+-e-ªo-I-;-tS C-w-uõn-P-\-an-Wm eo-r-in-cn-[-\ F-Án² A-Xm A-Xy-Ðo-I-an-bo f-co-b-È? e-j-ç-uÄn³- t]n-c-ÐtÃâÁXnWm AXm. h|n-ao eo-ue-In-\-À-t\ F-^ ϱ-P-h|-d-Xubn-â ¹-So-bn-Wm \nw eo-r-in-cn-[-I-\n-bo 5-Xo-~o-%-Á-Xm. B-¿-\o-IIn-d-¿m ]-X-Ýdo-Æ-tS ubn-K-¼-^-¿o-Ì õn-gyw c-No-Ñ 5-f-Ò-\n-Wm h|n-ao eo-ue-In-\-À°. B 5-f-Òo A-uË-i-¿o-\o-È, a-lo-Ñm cn-Pn-eo-t ®-Áo² ]o-Xn-eo-t No-^w tIn-1 te-Ñm eo-r-incn-[-\-tb 5-Xo-~o-%-Á h|n-ao eo-ue-In-\-À° \-®-Ðm C-èw 5-h-2-Ìw 5-f-Ò-Ì-an-Wm. A-Xo² B±-K-È-ho-%-Á A-+-e-ªo-I-jo² H-è-u]n-êw ]-XmÝ-do-Æ-tS cn-P-ubn-K-¿oud-Ðm eo-In-hw -5n-]o-Ño-å-É-Xn-bo H-ç tX-jo-=w C-^-In-d-=w In-dw \-®-Ðm \-ío-bo-½o-È. h±-e-eyn-]o-bn-b Î-f|-c-t No-^w Î-f|-c-Ì-u]n-êw e-c-Í-en° hn-[y-a-tÈ-èm a-i±-go Z-bn-\-À° hw-f-b-ao-Èn-tX 5-Jyn-]o-%-uÄn³ 5-Np-\ E-go]n-c-Ä-cy-¿o-ud-%-É A-uË-i-¿ot an±-K-=w B-¿-\o-I±-Ðm æ-K-a-ya-Èn-tX-bn-=-è. Z-bn-\-À-t ttf-do e-?-e-?-Ð-\-È. J-7-\ a-7-\-¿o-t h-eo-uf-g-X-bn-b !-lo-%-tIn-=-Á ¹±-¿ °±-Ñ-ub-lo-b ]-Z-5-ubn-K-=w en-Iyc-N-\-Æ-an-Wm a-i±-go D-]-ubn-Ko-Ño-co-%-Á-Xm. -Z-bn-\-À-#-Xo-I³ en-bo-%-uÄn³ ]-¸-]n-Xcn-io-Xyw, h-Xyn-u\|-g-W-ey-r-X, F-Áo-e ¹-So-ub I-ko-Ç. G-tX-¹o-êw H-ç r-×-uan A-Xo-t õn-K-uan en-bo-Ñ-Xo² \o-è-j-en-!-Á A-õo-5n-bw an-Êo-te-Ño-½m h-¸±-Wn-[y-b-\-¿o-Ì-uf-gw A-õo-5n-bw è-]p-I-co-%-en° [-ao-%-Á-Xn-Wm D-No-X-ta-Ám I-ç-H-I. AÈn¿e±Ðm Zbn\À° IndoI5h2\neoÈ. alotѹoudn, h\nX\[±a¿ot Ïâw ]n=w \oº³ Zbn\À\o² t\tÒâ%w. a-i±-go Z-bn-\-À° H-ç !-Xo-b-a-X-Ùn-]I-\-È F-Án² F-Èn a-X-Ùn-]-I-co-ud-Æw av-do-I-an-b [-ª \o-º³-Ðm Z-bn-\-À-\o² In-ü-en° I-ko-Æw. 5n-Np-\-hw-¾n-c-¿o-t _-d-ip-\-X-I-jo² P-îw tIn-=-Á a-X-º-jo² Z-bn-\-À° B-#-w-\n-en-tX-bo-co-%-uÄn-?w 5n-Kmhw-¾n-c-¿o-t \-î-I-tj [-ª-ubn-tS Z-bn-\-À° X-t No-Ð-I-jo² \o-l-®-e-Í-è-¾m.

26

479 26 480 26 +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð ô÷ù

A-Xn-=w õn-eo-N-co-^-¿o² Z-bn-\-À-t B-I±-g-Ww. Z-bn-\-À° G-Xm In-d-¿n-Wm õn-c-X-¿o² 5-h-2-\n-=-I-tb-Á-n-Wm N-co-^w F-èw Xo-c-Æ-I. A-Xo-\n-bo a-Êm H-cn-bo-cw Z-bn\-À-în± H-cn-bo-cw P-î-¿o² A-e-X-co-Ñn-êw A-e-ç-tS \Xo_ªXbo² uõ-Z-®-¾n-=-IX-c-ao-È. H-å!-l-®w A-+w-u]n-êw ¹-½o-Æw Ego Z-bn-\-À-t\ A-e-X-co-Ão-%-I hn-[y-a-È.


kwkvIm-cØns‚ auen-I-hm-ZnB-¿-\o-I-õn-c-X-¿o² G-Ê-=-a-[o-Iw N±-Ñ tN-Ç-tÃ-½ r-×-º-jo-tdn-Án-Wm h-Xyn±-Y-5-In-fw. 19ônw Î-Ên-¾o-t A-e-hn-\-¿o² a-i±-go Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo c-No-Ñ Cv r-×w F-Ðn-d-=w õn-c-Xp-b-t r-×-Ó-c-bo² Î-X-\-an-bo-co-%w. A-Xo-\n² e-çw X-d-®-l-Æn-bo Hn-ucn õn-c-Xp-b-Ìw [-i-¿o² ¼-¸o-uÐ-¾ r-×-=-an-Wm. \-uc-Þ-¨-g® æ-À-c-an-Æw av-do-I-an-Æw õn-gn-Ð-cw \o±-e-io-Ño-co-%-Á, ~o-½p-gm K-e®-ta-Âm \o-ucn-[o-Ñ, Cv r-×w õn-c-X-h|n-X-Ôy-¿o-Ì-ue-¾o 5-e±-¿o-Ñ-e-ç-tS u5-c-Wn-uîn-X-ôn-bo-ç-è. ]-7o-Êm Y-ç-Z-¿m, h|n-ao-[-ªn-\-À°, cn-a -5-hn-Zm_o-êo², fynw-Po #-á-e±-a, uPn-go _n-_n-A-a±-dn², a-in-Zn iw-h-cn-Pm, ]-7o-Êm ud-Jn-lnw, õ-K-eow-Km, cn-P-Y-ç, dn-dndn-P-]-Xmln-bm H-S-ºo-b-e±-Ðm 5-uNn-Z-\w \²-Io-b r-×w.-G-Ê-=w e-do-b av-do-I-en-Zo-bn-bn-Wm E-go Z-bn-\-À° C-Ám eyn-Jyn-\o-Ð-tÃ-â-Á-Xm, A-Xo² Z-bn-\-À-u\n Z-bn-\-À-fo-gy-în±-uÐn Èx-J-®-¾n-en° e-ko-bo-È. In-c-Ww Z-bn-\-À° hw-¾n-c¿o-t av-do-I-en-Zo X-tÁ. A-uX h-a-bw a-X-¿o-t av-do-I-uõ-Z-º-tj A-uË-iw F-Xo±-K. Xn° P-\o-® Pp-eo-Ñ io-Û-a-X-t¿ X-tÁ A-uË-iw eo-a±-f-\-eo-u[-b-an-Ðo, A-Xo-Ì-uf-g-ua e-ª-u\-Æw, a-in-ep-c-u\-Æw, ?o-Ó-eo-u\-Æw, ®-i-Å-Zo-u\-Æw a-e-É-e-uc-Æw A-uË-iw eo-a±-f-\ eo-u[-b-cn-Ðo-Æ-=. Z-bn-\-À-t\ F-Xo±-%-Á-e± u]n-êw ]-c-à-cw a-e-co-%-uÄn³ Z-bn-\-À-t en-Z-K-Xo-I-tj D-]-ubn-Ko-%-è. a-X-º³ hw-¾n-c-¿o-t B-Nn-c-]-ª-Xo-I-tj È-go-Ão-Ñm a-Ì-gy-t\ hw-¾n-c-c-io-X-\n-%-tÁ-Ám Z-bn-\-À° I-t¾-K-è. C-Ám \o-d-\o²-%-Á a-X-º³ hw-¾n-c-¿o-t \n-f-¿o² \o-èw D-S-td-â-¿-e-bn-tW-èw A-H-tIn-1-X-tÁ A-eÆ-tS h-a-\|-bw uI-e-dw h|-+w an-^-an-tW-èw A-uË-iw tX-jo-bo-%-è. hw-¾n-c-º-;-tS h|X|-¿o-ud-%w, A-Xo-t av-do-I-X-bo-ud-%-®-É Xo-co-®-u]n-%-an-^-ua a-Ì-gy-\m h-an-[n-\-=w, fn-Ðo-Æw, uan-¸-=w hn-[y-an-&. A-Xn-I-t½ In-j-e-¾o-Æ-K-¿o-ud-%-É u]n-Ðn-tW-Ám f-¹o%-è A-õo-\-e õn-c-Xp-b°.- -¼-cy-Ìw, N-Þ-Ìw, \-¸-^-º-;w, ¨-ao-Æw, ]-k-Ð-¿n² ]-k-In-¿H-u]n-td hw-¾n-c-=w ]-k-!-Áo-È. È-ç-]-ubn-Kw tN-Òn² 5-]-Õw F-º-t\ 5-Xo-I-co-%-uan A-H-u]n-td 5-Xo-I-co-%-I an-^-ua-Æ-=. hw-¾n-c-¿o-t C-Á-t¿ A-e-Ù A-º-t\ e-èõ-eo-Ñ-H-X-tÁ. \-½-tS б-eo-I-ç-]-ubn-Ko-Ñ ¨-ao \-®-%-]-ubn-Ko-Ðnw, P-dw \-®-%-]-ubn-KoÐnw, en-Æ \-®-%-]-ubn-Ko-Ðnw, A-e± F-º-t\ \-uÅ- Hn±-¿m A-e D-]-ubn-Ko-®-uen A-H -u]n-td. A-Xm F-º-t\ hn-[o-%w. A-e-tc Xo-co-Ñ-lo-Æ-I. A-e-ç-tS A-lo-=-I-tj Xo-co-Ñ-lo-Æ-I. 5n-Np-\ h-õy-X-Æ-tS A-Xz-Zn-¿-=w a-u\n-i-c-=-an-b б-W-X õn-c-X-N-co-^-¿o-t G-â-I-jo² Z±-fo-Ñ Z-bn-\-À° A-e-tb av-do-I-an-bo Xo-co-Ñ-lo-Æ-è. H-Ãw av-do-I-a-Èn-¿-e-ub-Æw. A-Xn-Wm h-Xyn±-Y-5-In-fw F-Á r-×-¿o-ë-tS A-uË-iw \o±-e-io-%-Á-Xm. Cv r-×w en-b-\-Ðn±-Ðm No-Ð-I-tj-an-^-a-È \²-!-Á-Xm, õn-c-Xp-b-\n-Wm Rn° F-Ám u_n-[-®-É G-tXn-cn-;w A-Ì-e±¿o-uÐ-¾, A-e-fyw ]o°-H-S-uc-¾ H-ç Pp-eo-X-]-ª-Xo X-tÁ-bn-Wm. hn±-e-P-\p-\-an-b æ-Jw d-¸y-an-Ðo 5-b-Uo%-Á-e-tc F-Xo±-%-en° h|n±-Yo-I³ h-Zn X-Xm]-c-cn-bo-co-%w. A-e± eo-{-º³ D-¾n%-è. F-Án² h-Xy-ua-e P-b-uX \n-Ï-Xw h-uXy-\ ]-×n-eo-X-uXn uZ-e-bn-\x. “h-Zn h-Xyw P-bo-%w, A-h-Xyw uXn-òw, h-Xy-an-Wm eo-Z|n-în-ç-tS an±-K-t¿ eo-Õ-X-an-%-Á-Xm.’’ Cv Ê-V-\o-L-b-t¿ A-e-dw-_o-%-Á B-Ñ-!ç-g-în± ]-ucn-]-In-cw tN-å-Á-Xo² D-Zn-hp-

\-cn-bo h-Xyn±-Y-t¿ 5-In-fo-Ão-%-Á-Xo² \o-è ]o-în-c-Áo-È. “°-¿-e± en-%w ®-H-t\Èo-Ð-Æw B-Zyw I-Íw ]o-tÁ-bo-\o-%w’ F-ÁnWm eynhaXw. eo-Zy-ô-[±-aw F-Áo-e-Æ-tS 5n-Ño B b-Un-cw-õ-¿o² eo-g-H-dy-=w 5n-Ño -%-uf-gw A-±-uXn-]-a-=-an-Wm. Zbn\Àhnio Xyt¿ ]coNbtÃâÁe± BZyw ]coNbtà uS¾ hXyaoXnWm. B hXyXnXm]cyw Alo ¼m ]oÁpSm h|Ðw Cww u]ntd tNÇWw. +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®˘ …¬˘ 480 479 27

ARSHANADAM ARSHANADAM 480 479 JUNE MAY - 2013

27


ROMAIN Rolland says: “Indian religious thought raised a purely Indian Samaj, and at its head was a personality of the highest order, Dayanand Saraswati. This man with the nature of a lion is one of those whom Europe is too apt to forget when she judges India. He was that rare combination, a thinker of action with a genius for leadership.” “He was a hero of the Iliad or of the Gita with the athletic strength of a Hercules, who thundered against all forms of thought other than his own, the only true one. He was so successful that in five years Northern India was completely changed”. Sri. Aurobindo says: “Among the great company of remarkable figures that will appear to the eye of posterity at the head of the Indian Renaissance, one stands out by himself with peculiar and solitary distinctness, one unique in his type as he is unique in his work. It is as if one were to walk for a long time amid a range of hills rising to a greater or lesser altitude, but all with sweeping contours, green-clad, flattering the eye even in their most bold and striking elevation. But amidst them all, one hill stands apart, piled up in sheer strength, a mass of bare and puissant granite, with verdure on its summit, a solitary pine jutting out into the blue, a great cascade of pure, vigorous and fertilizing water gushing out from its strength as a very fountain of life and health to the valley. Such is the impression created on my mind by Dayanand. “Here was a very soldier of Light, a Warrior in God’s world, a Sculptor of men and institutions, a bold and rugged victor of the difficulties which matter

28

479 28 480 28 +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®…¬

B-[yn-Zo-I-X-Æ-tS udn-I-Kw õv-Xo-IX-Æ-tS udn-I-Kw X-t ey-2o-X|-t¿ I-d±-Ão-Èn-tX h|-X|-õn-e-¿o² \o-d-\o±¿n° I-ko-=-É-Hw A-Xo-Ì I-ko-¼-H-an-b H-cn³. A-Xo-Ì-a-Ó-lw B h|-X|-õn-e-t¿¿-tÁ H-ç udn-i-¿o-t f-2o-bo-ud-Ðm B-en-io-Ñm en±-t¿-â-¿m udn-I-¿o-Ì h-a±-Ão-Ñ H-cn³. h-¿n-]-c-an-b X-t A-Ùo-X|-¿ot u_n-[y-X-d-º-tj B-Z-u_n-[y-º-jo² f-cp-c-an-bo h|-bw e-co-Ñ H-cn³. ½-wo-Æ-tS B±-P-e-t¿ A-Xo-t F-Èn B-\-À-u¿n-tS-Æw î--wn-eo-ud-Ðm uN±-¿m te-Ñ H-cn³. X-t B-K-a-u\n-uËy-fy-t¿-Ã-Êo #-Xy-an-bo u_n-[y-®-É H-cn³. Xn° A-Æ-tÃ-½o-S-¿m \o-èw X-Áo-ud-Ðm A±-Ão-Ð-tÃ-½ a-i-X|-an±Á Zyv-Xy-t¿ B-Z-hw-Kp-Xw u]n-td A-lo-¼ H-cn³. X-t tX-ct¼-â-Ð-ê-I-jo-td B-[yn-Zo-I-=w Zoey=anb hn-Áo[y-t¿ Xo-co-Ñ-lo-¼ H-cn³. G-Xo-\n-bo \o-ubn-Ko-ÐtÃ-å-uen A-Xo-\n-bo an-^w H-ç-Ð-tÃ-½-e-\n-b H-cn³. D-Zn-¿-=w æ-À-c-=w õey=anb a-in-fo-+-¿o-t fo-+oÆ-tS B-Zn-en-bo ]-co-W-ao-Ñ H-cn³. A-Xo² I-eo-¼ ]-co-¸p-W-X-tb 5n-]o-%-en° I-ko-bn-¿-eo-[w [-a-Ic-an-b d-¸y-t¿ 5n-]o-%-en° h|-bw H-\o-¼o-lºo-b H-cn³. 5-In-f-¿o-t hw-c-¸-I-Ìw H-Ãw Î-f|c-t udn-I-t¿ ep-c-ubn-ªn-=w an-\-e-t hnw-¾n-co-I ¹-½n-á-Æ-tS fo-+o-Æw 5-bn-h-º³-tÐ-Xo-tc u]n-cnSo-b H-ç-în-Zo-Æ-an-b H-cn-jn-uWn F-èm Rn° F-t B-Z-u_n-[-¿o² I-t¾-K-Á-Xm, -A-È A-Xo-Ì-a-Ó-lw B-ªyn-Zo-IX-Æ-tS B-tI-K-I-bn-=-Á 5-ubn-K-fn-Öº-;-tSÆw 5ubnKfpdº;uSÆw ha\|bf2oÆtS XocoÑloeoudÐm an\eh¿tb eko\S¿ob H-cn³. Î-Ðn-Wn-b-Xo-tdn-Áo² \o-èw F-\o-Ðm ue±-t]-â¿o No-Ðo-Ðn° I-ko-bn-¿ H-cn³ F-Á-Xn-=w Rn° \o±-e-No-%-Á Z-bn-\-À°. (ai±go AceoÀ°) \½tS cn{¿ot \w5nbanboçÁ hnw¾ncoI¿\oatb AXot u[~ anb FÈn KcoaIujntSÆw \eyn̨Xo ubntSÆw hcj=w EÀ=anb Hç u[~ ]nXboudÐm \boÑ ain\nWm h|nao Zbn\À°. Îf|cha±ÃW=w cnu{n ÁXoÆw d¸yan%ÁXnWm an\e uhetbèm AuËiw \uÅ u_n[ytÃâ¿o. h|nõo an\¿ot eko ey2an!ÁXm [pcanbo hXyt¿ ]oÑSçuÄn?w DlÑ \od]nâIjo² [±at¿ 5Xo

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð ô÷ù


~o%uÄn?anWm Fèm Zbn\À° \®Ðm In½o¿è. õncX¿ot ¨XInd_áºjotd ai¿nb]eo ^Xtb \eudnI¿o² 5Xo~oXan%ÁXo² It¾ u¿¾ õeyanb ha\|bõnet¿ a\ôo² eoS± ¿ob Zbn\À° B¿\oIudnI?at¿ fnÐanÆw æÀc=anbnWm Bu^go%ÁXm. Hç D+Xoâeot BZu_n[t¿Æw h|nõoan\¿ot h|nXÔy 5e±¿\u¿Æw Xt B[ynZoI PpeoX¿oudÐm A+w u]nêw udn]w hwõeoÐntX BeniotÑâ¿ 5XoõbnWm Zbn\À°. (cepÞ\nY SnuKn±) In-dw A-Xo-t F-Èn õ-¼-X-bo-êw H-joÃo-® In-K-¼-¸o-Ño-ç-Á \-Xo-P-\y-an-b 5n-Np-\-õn-g-Æ-uS-Æw Çn-\-¿o-t eouf-g D-l-eo-S-an-b ue-Z-¿o-tÂ-Æw J-\-\w Z-bn-\-À-u\n-jw ?-¿o-bn-Æw õw-Ko-bn-Æw \-S-¿o-b a-tÊn-cn-uj-Æw \-®-Ðm N-co-^¿o² In-ü-I hn-[y-a-È. B h|-¿o-t A-[o-In-cw In-dw A-uË-i-¿o² \o-¸o-Ñ-an-Ðo-b-Xo-t A-Ä-c-Ão² \o-èw õn-c-Xw h|-X-Ô-an-!-en°, B a-d -te-É-Ãn-Ño-do² t]-å-u]n-en-tX-bo-co-Ðn°, F-Èn -[-a -º-;w \-S-¿o h-Xy-¿o² ]-cn-P-b-tÃ-½-Xm õn-c-¿o-t bn-YnÙo-Xo-I-a-\-õ-I-jn-Wm. B a-\-õ-I³ H-ç ]-u¸ A-^-ub-tl N-co-^-¿o² a-tÊ-uÃn-tk-¹o-êw eo-i|-danbo-å-¾n-=-I [p-f-¹-c-t 5-Çn-5-i-c-¿n² an-^-w. 1869 I-jo-td _-\n-l-ôm, N-co-^w Hn±-a-o-%-I-Æ-¾n-eo-È, F-Án² õn-cX-¿o-td I-â-¿ bn-Yn-Ùo-Xo-I a-\-õI-;-tS eo-i|-d-an-b \-c-I-¨-ao-bn-bo A-Á-Xm an-lo-bo-å -¾n-e-Ww. ®-uÁn-uln-jw 5-N->]-7o-X-înç-tS a-[y¿o-ud-Ðm H-ç an°u]-S-bn-ubn A-d-c-Á- -how-ian-ubn B-bo-ç-Áo-È Z-bn-\-À° I-S-è-e-Á-Xm. an-Ê-¿o-t A-\o-en-cy-X-tb X-t e-ªo-tIn-¾m a-Ì-gya-\-õ-I-jo-ud-Ðm 5-e-io-Ão-%-Á H-cv-õ-a-f-2o-bn-bo Z-bn-\-À° A-e-X-co-®. A-Hw H-Ê-Æm Xo-I-®w G-I-\n-bo. ®-é-lo-d-[o-Iw ]-7o-X-în-cn-Wm H-Ê-bm-%w ¹-½n-Æw B Zo-e-h-º-jo² _-\n-lo-ho-t a-Bo² Z-bn-\-À-u\n-Sm G-e®-½o-b-Xm. ®-å-!-¿o-uÑ A-S-ª F-è f-To-Ñ-e±-Ðm X-º;-tS ]-cn-P-b-¿o-t e-ko-I-tj ¿tÁ Xo-co-Ñ-lo-bn° In-d-º³ I-ko-ub-¾o e-è...- (tlnta° ulnj¾m)

‘‘This man with the nature of a lion is one of those whom Europe is too apt to forget when she judges India.’’ presents to spirit. And the whole sums itself up to me in a powerful impression of Spiritual practicality.” “It was Kathiawar that gave birth to this puissant renovator and new creator. And something of the very soul and temperament of that peculiar land entered into his spirit, something of Girnar and the rocks and hills, something of the voice and puissance of the sea that flings itself upon those coasts, something of that humanity which seems to be made of the virgin and unspoilt stuff of Nature, fair and robust in body, instinct with a fresh and primal vigour, crude but in a developed nature capable of becoming a great force of genial creation. “He was not only plastic to the great hand of Nature but asserted his own right and power to use Life and Nature as plastic material. We can imagine his soul crying still to us with our insufficient spring of manhood and action, “Be not content, O Indian, only to be indefinite and grow vaguely, but see what God intends thee to be, determine in the light of His inspiration to what thou shalt grow. Seeing, hew that out of thyself, hew that out of Life. Be a thinker, but be also a doer; be a soul, but be also a man; be a servant of God, but be also a master of Nature”. For this was what he himself was; a man with God in his soul, vision in his eyes and power in his hands to hew out of life an image according to his vision. How is the right word. Granite himself, he smote out a shape of things with great blows as in granite”.

“The sole aim of my life, which I have always endeavoured to achieve is to help to put an end to this mutual wrangling, to preach universal truths, bring all men into the fold of one culture whereby they may cease to hate each other and, instead, may firmly weal. May this doctrine, through the grace and help of God, and with the support of all truthful, honest and learned people, who are devoted to the cause of humanity, reach every nook and corner of this earth, so that all may acquire righteousness and wealth, gratify legitimate desires, elevate themselves and live in happiness and attain salvation. This alone is the chief object of my life.“ Swami Dayanandasaraswathi

+…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®˘ …¬˘ 480 479 29

ARSHANADAM ARSHANADAM 480 479 JUNE MAY - 2013

29


a-i±-go-Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo-

P-\-\w: (1824 t^¡eco 12) Z-¸o-W-Y-P-ln-¿o-td I-¿o-b-en± Po-È-bo² uan±-eo rn-a-¿o² S-¹n-c F-Á Ù-d-t¿ H-ç h-Ä-Á-~n-1-W-!-âw-_-¿o². X-i-hp²-Zn-cn-bo-ç-Á [p. dn²Po I-cmg°-Po Xo-en-co-Æ-uS-Æw [p. A-±-Xn-_n-bo-Æ-uS-Æw °-¿-!-^-\n-bo-ç-è ue-uZn-ªn-c-I -\n-bo an-lo-b a-i±-go Z-bn-\-À°. Z-bn²-Po, °-d-f-¹-c° F-Áp tN-È-uÃ-ç-I-jo² A-lo-btÃ-½ Z-bn-\-À° I-B-b-À-cmue-Zw ®-?-e-Ìw a-Êm No-d ue-Z-õn-K-º-;w ho-ª-è-]w H-S-ºo-b eynI-c-W-r-×-º-;w !-½o-Ðn-d-¿m X-tÁ ,-Zo-Ù-an-Ðo-bo-ç-è. X-t h-uin-Z-co-Æ-tS-Æw G-tl C-w-tÃ-½o-ç-Á an-H-d-tÂ-Æw a-c-Ww Z-bn-\-À-t\ h-Áyn-h-¿o-ud-Ð-â-Ão-®. fo-e-cn-^o Zo-\-¿o² u_n-[-ao-Èn-¿ eo-f|n-ho-I-;-tS tN-Òo-I-;w eo-r-in-cn-[-\n-h-º-Zn-b-¿o-ê¾n-b hw-f-b-=w °-d-f-¹-c-t [-i-Xyn-K-¿o-\m B-Ðw ¹-½o. 22ônw e-b-ôo² [-i-Xyn-Kw (?o.-ô 1846) 24ônw e-b-ôo² ]v-cn-Wo-I-]-ª-Xo-5-In-cw h-Áyn-hw (?o.-ô 1848) 24 ®-X² 36 e-b-õ-e-tc i-co-Z|n±, E-go-uI-fm, io-an-d-b 5n-Ð-º³, en-c-Wn-ho, a-¿-c D-¿-uc-Ð-ybo-td a-Êm No-d Ù-d-º-jo-êw ]v-cn-Wo-I h-Áyn-ho-bn-bo A-d-à \-S-è. Cv In-d-b-j-eo² H-Ánw h|n-X-Ô h-a-c-¿o² ]-t¹-â-¿n-bo Ùo-cp-I-co-Ðn -¿ en-Z-º-;-¾m. A-Çn-X-en-h-an-bn-Wm Pp-e-N-co-^-In-c-în± Cv In-d-b-j-eo-t\ uc-J-tÃ-â¿o-bo-å-É-Xm. 36ônw e-b-ôo² a-w-c Y-ç-!-d-¿o-td A-á-\n-b Y-ç eo-c-Pn-\-À-h-c-h|-Xo-tb I-1-®-å-è.(?o.-ô1860-ô 1864) e-tc-Æ-É Y-ç eo-c-Pn-\-À-t a-w-cn-Y-ç-!-d-¿o-td ]-T-\w h|n-ao Z-bn-\-À-t ep-¸-W-t¿ B-tI an-Êo a-lo-®. ue-uZn-ªn-c-W-¿o-ë-tS an-^-ua udn-I-¿o-\m aw-K-j-®-¾n-=-I-Æ-> F-èw A-Xo-\n-bo Y-ç eo-c-Pn-\-À-h-c-h|-Xo ]o-Ñ-S-ç-Á an±-Kw 5-N -do-X- ]v-cn-Wo-I-an±-K-¿o² \o-Ám Xo-I-®w ey-Xy-Ò-ta-¹o-êw 5n-Np-\ E-go-]n-c-Ä-cy-=-anbo A-uõ-Zy-_-á-®-É-Xn-tW-è I-t¾-¿o-b h|n-ao Z-bn-\-À° B ]-ª-Xo-Æ-tS 5-Nn-c-W¿o-\n-bo X-t fo-w-In-dw an-Êo-e-®. Y-ç-Z-¸o-W-bn-bo Y-ç eo-c-Pn-\-À-h-c-h|-Xo B-e-fytÃ-½-Hw A-H-X-tÁ-bn-bo-ç-è. (?o.-ô 1864) 40 ônw e-b-ôo² ]-T-\w б-¿o-bn-Ðo-b h|n-ao Z-bn-\-À° H-S±-è-É X-t 19 e±-g-t¿ Pp-eo-Xw tIn-¾m a-i±-go Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo-bn-bo B-¿-\o-I õn-c-X¿o-t B-ªyn-Zo-I fo-+o-bn-bo.-õn-K-e-Xw, 18 !-cn-W-º³, a-Êm ]v-cn-Wo-I r-×-º³, ^-do-X-uPyn-Xo-gw, X-Ôw, eo-r-incn-[-\, Xp±-Y-bn-^-I³ F-Áo-e-tb F-Xo±-¿-Xo-\n-êw, P-K-Zo-Yyn-en-Z-J-7-\w en-a-an±-KJ-7-\w ttf-e-ô-tte-á-e-ô-fn-u2-b a-X J-7-\w e-ª-ttP-\-a-X-J-7-\w \-ep-\-ue-Zn-ÐaX-J-7-\w, F-Áo-e \-S-¿o-b-Xo-\n-êw tti-À-e-!-ucn-io-X-e±-K-¿o-t f-û-en-bo. ue-Z]-T-\-]n-T-\-h-º-Zn-b-¿o² udn-]o-®-u]n-bo-ç-Á g-Umfn-Ö-ô-g-UmZ±-f-\ h--º-Zn-b-t¿ A-uË-iw !-\-ç-Ãp-eo-Ão-®. A-Xo-\n-bo Pn-Xo-uõ-Z-ta-u\y G-e±-%w ue-Zw ]-To-%-en-\n-bo Y-ç-!-d h-º-Zn-bw !-\-cn-eo-l-co-®. J-¼±- ]-To-Ñn² A-e± ~-n1-W-cn-!w F-è en-Zo-ÑuÃn³, ]-To-Ðn° a-So-Æw ~n-1-W-]n-Z-uh-e-bo-êw X-½o-Ão-ë-tS X-Ô-a-Ô-b-Ôn-Zo-I-tj-Æw D-]-ubn-Ko-Ñ H-ç ]-Êw b-Yn±-Y-J-¼-çw f-û-en-bo. eo-uZ-fo-I³ õn-c-Xw eo-S-Ww F-èw õn-c-X¿o-t cn-{-õn-g io-Ào-bn-e-Ww, F-èw B-cy-¼n-eo-U-uõ-Zw Ç-uln-Ó-In-ç-tS !-e-ªo-bo² P-îw-tIn-¾ ho-ªn-Ð-an-tW-èw, hw-Á-Xw udn-I-õn-g-I-;-tS A-Å-bn-tW-èw, io-Û F-Á ]-Zw eo-uZ-fo-Æ-uS-Xn-tW-èw, P-\-io-X-a-lo-¼m 5-e±-¿o-%-Á cn-Pn-eo-t õ-c-W-an-Wm õn-cX - ¿ - o-\m B-ef - yw F-èw, Pn-Xo-~n-1W - yw \-fo-ÐW - t - a-èw , ue-Zw B±-%w ]-To-%I - Æ - w ]-To-Ão-%-I-Æw tN-Çn-ta-èw eyn-P-Y-ç-]-ª-Xo-tb F-Xo±-Ð-W-ta-èw, õn-c-Xw ®-hmjpw-ôtt?-Ò-en-?-a-W-º-jn² X-I±-è-u]n-!-en° In-c-Ww A-e-ç-tS _-dw tIn-¾-È F-èw \-½-tS 5-Xo-ucn-[-uf-go-%-l-=°-dan-tW-è-®-É A-uË-i-¿o-t A-õo-5n-b-º³ f-ûÐ-tj-bn-Wm ¹-â-X² ½-wo-Ñ-Xm. A-uË-i-¿o-Ì u\-tc 16 X-e-W e-[-[-aw D-¾n-=-I-Æw 17ônw X-e-W eo-gw \²-Io e-[o-%-I-Æw tN-Ó. a-i±-go-Æ-tS ]n-N-I-Ðn-c-t\ h|n-[p-\o-Ñm

30

479 30 480 30 +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð ô÷ù


\²-Io-b ]n-do² eo-gw I-d±-¿o-bn-Wm A-Xm hn-[o-Ñ-Xm. a-i±-go-Ðm eo-gw \²-Io-b a-Ì-gy-u\n-Sm X-t fo-gy-în-co-Èn-¿ G-tX-¹o-êw uZ-f-¿m u]n-bo Pp-eo-& F-è ]-l-¼m X-t ]-Ð-ê-¾n-bo-ç-Á ]-W-h-Õo G+o%Ibnü¾nbHm. a-in-\n-b Cv õn-c-X-!-^-t\ a-\-ôo-dn-Ðn-¿-e± an-Ì-go-I-X-tb a-\-ôo-dn-Ðn-tX u]n-!-è.-P-\-\w: (1824 t^-¡-e-co 12) 22ônw e-b-ôo² [-i-Xyn-Kw (1846) 24ônw e-b-ôo² h-Áyn-hw (1848) 24 ®-X² 36 e-b-õ-e-tc h-Xyw uX-So A-d-à-Xo-co-Æ-I (1860) (H-Ánw h|n-X-Ôy h-ac-¿o² ]-t¹-â-K F-Ám ]-l-b-tÃ-â-è. tX-jo-=-I³ d-õy-a-È.) 36ônw e-b-ôo² Y-ç-eo-c-Pn-\À-t a-w-cn-Y-ç-!-d-¿o² ]-T-\w B-cw-õo-%-è. 40ônw e-b-ôo² Y-ç-Z-¸o-W-bn-bo X-t uf-g-Pp-eo-Xw A±-Ão-Ðn-ta-Ám Y-ç-eo-\m D-l-Ãm. (1860) ®-X² acWw (1883 Hu+n_± 31) etc eo-[-a-c-io-X Pp-eo-Xw.

\-uc-Þ-¨-g®-

-1937 ta-bm 22ô-\m tN-º-é± ®-¾°-In-eo² P-\o-®. I-Èo-ub-co tti-À-jo-êw- N-º-\n-ub-co F°.-F-ôm.-F-ôm. uIn-uj-Po-êw ]-To-®. _o-ç-Z-ta-â-¿-uf-gw -i-co-bn-\ io-ôn± ~n1 a-in-eo-Zyn-d-b-¿o² -\o-èw eo-Zyn-c-U, -eo-Zyn-¨-g® F-Áp _o-ç-Z-º;w -tte-Zo-I b-Xo-a-7-d-¿o²- \o-èw B-Nn-cy ]ZeoÆw u\So. ]o-Áp-Sm B-Nn-cy ]Zeo -D-u]-¸o-®. -N-H±-ue-Z-hw-io-X F-Á g-i-Zmr-× hw-ufn-[-\w, 10 D-]-\o-g-KI³-Ðm -õngnõngyw, \ndm Z±f\º³Ðm õngnõngyw, 101 hn-aue-Z a-Ô-º³-Ðm h|-cOo-êw \-ío õngn õngyw. 1-01 bÀ±ueZaÔº³%w 101 EuK|Z aÔº³%w 101 AY±eueZaÔº³%w Zbn\À]ªXo 5Incw tt\ç2oIõngnõngyw FÁoe \o±eio®. a-i±-go Z-bn-\-À -h-c-h|-Xo-Æ-tS H°]Xm r-×-º³, udn-I-an-\y _n-d-Kw-Kn-[-c Xo-d-I-t Kp-Xn-c-i-hyw, P-$p-hm Kw-Kn- 5-hn-Zo-tÂ- a-Xº - ; - t - S D-Zmõe - I - Y - F-Áp X±-Pa - I - ; - ³-tÃ-tS B-tI AÄuXn-jw -#-Xo-I³ PpeoÑoco%uÄn³ h|bw 5hoªpIco®. A5InfoXºjnb AÄt¿å #XoI³ CuÃn³ \ucÞ¨g® 5Xo~n]\w 5Inf\w tNÓeçè. !-è-c-e-õw D±e-fo-Æw, eo-r-in-cn-[-\, ue-Z-Kp-Xn-±-Xw, -bn-K-]-co-N-bw, ubn-uK-f|-c-\n-b [p-#-á°, a-X=w Æ-2o-Æw, tte-Zo-I-hn-io-XyN-co-^w, B-Nn-c-õn-Ì, ]-c-udn-I-=w !-\±-P-î-=w, ue-Zn[o-In-c-\o-è-]-W eyn-Jyn-\w, i-co-\n-a-Ip±-¿-\-eyn-Jyn-\w H-S-ºo-be ®-Jy--#-Xo-I-jn-Wm. Cw-up-go-êw, io-Ào-bo-êw !-Ò-I-º³ c-No-Ño-å-¾m. -a-d-bn-j-¿o-td G-I tte-Zo-I-ô-Zn±-f\o-I- -5-ho-ªp-I-c-W-an-b B±-g-\n-Zw an-ho-I-Æ-tS 5-hn-[-I-Ìw ®-Jy ]-^n-[o-]-ç anboçè. uIcj¿otd tteZoIhnioXy fnJÆtS ]oXnem, PnXoaXe±Ke±W eyXynhw ¹SntX Ge±%w ueZeoZytb 5Zn\w tNÒ uIcjpb Zbn\Àfo gyco² 5Ya°, ueZ_âf±aÆtS ]ncÄcyt¿ 5fÒanÐob ueZ]7oX°, ÖpI³%w Ae±W±%w buÇn]epXw \ío ueZw ]ToÃoÑ BZy uIcjpb°. ugnUfI±aºujÆw ]ÕainbÇeo[oItjÆw hn[ncW P\ºjoudÐm F¿oÑ BZy adbnjo. ueZ]T\]nT\¿o\nbo uIcj¿odnZyanbo tteÐw, tNº é± FÁoeoSºjo² 5nNp\ tteZoI hºZnb¿o² Yç!dw Ùn]oÑ BNncy°, AÇnboc¿od[oIw 5hwK ueZoIjo² 5õngWw, uIcj¿otd eoeo[ hnw¾ncoIa7dºjotd hvay hnÁo[yw. \oce[o uZfpb AбuZfpb AwKpInc º³. uI-c-j hn-io-Xy -A-Ðn-Z-ao h-a-r-hn-io-Xy hw-õn-e-\n-!-c-¾n-cw (2009)- uI-c-j hn-io-Xy A-Ðn-Z-ao-Æ-tS tI.-B±.- cn-a°-\-¸-Xo-co -F°-uUn-emta-Âm A-en±-Um (1992) hw-Ùn-\ _n-d-hn-io-Xy C°-hmÊo-Ê{-½m !-c-¾n-cw (2005) eo-Zyn-[o-cn-P !-c-¾n-cw (1989) ui-a-d-Xn-ên-c-I- -eo-Zyn-[o-cn-P !-c-¾n-cw (1998) 5-Y-a A-±-X Ip±-¿o !-c-¾n-cw (2001) H-S-ºo H-å-e-j-tc !-c-¾n-c-º³ d-õo-®. 2010 \ew_± 16ô-\m- AÐco®. +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®˘ …¬˘ 480 479 31

ARSHANADAM ARSHANADAM 480 479 JUNE MAY - 2013

31


al¿jn Zbm\µkckzXnbpsS tXct¼â¿ F½m Aбer׺³ h|. \ucÞ¨g® ]coõng \o±eioÑ h¸±W#XoI³ (c¾m endyºjnbo)

hXyn±Y5Infw ueZ]cyS\w ueZKpXn±Xw BNncõnÌ BucynuËfcUand uKnIçWn\o[o InfofnÖn±Yw e±uWnÑncWfo¸n FÁp r׺ujntSnÃw eoe[ ]7oXînçtS ]T\º³, B®Jw, AeXncoII³, ai±goÆtS BZIY, PpeNco^w FÁoeÆw D³tÃâ¿oboco%è.

{]Imi\w : 2014 P\phcn 1

76

-mw

\ucÞ¨g® PbÐo e±gw

1750 u]Pm 1/8 UÅo UpdOm _bÂoºm ®Jeod ` 1250/5pô]ÕouÐg° eod ` 900/-

eofZeoec¿oÌw eÐoºoÌw : +91 9446314343, 9061436229

aebmf sshZnIkmlnXyimJbv°v Hcp D]lmcw B±g\nZw eOm tNºé± - 689121 ]Ww ASÍÁeçtS [ªÆm Zbenbo ]Ww ASÑ eoecw In±Uoudn tan_bo² tauhPoudn Ctabodoudn Alobo%en\u]¸. u^nWo²¹So A%ôm F?Xotbâ%Iubn eÐowMm h|pIco%ÁuXn AÈ. ]Ww ASÍÁ Ùn]\¿otd chpXm ¼¸o%Áe±Ðm aÊm cfpXoI;tS BefyaoÈ. tN-Ðm / Uo.-Uo / a-Wo-ubn-U± FÁoebo² ucJtÃâu¿¾Xm an-u\-P±, B±-g-\n-Zw e-Om, tN-º-é± t^Ul² _n¹m õncX¿oêÉ FÈn ~nÖIjo² \oèw ]Ww \ou¸]o%en° hn[o%w

FEDERAL BANK CHENGANNUR Account Name : M/S ARSHANADAM Current Account No : 10240200010734 MICR CODE : 6 8 9 0 4 9 9 9 9 IFSC CODE : FDRL0001024

Fhm._o.So õncX¿oêÉ FÈn ~nÖIjo² \oèw ]Ww \ou¸]o%en° hn[o%w

STATE BANK OF TRAVANCORE CHENGANNUR Account Name : N.VEDAPRAKASH S.B Account No : 57030732684 MICR CODE : 6 8 9 0 0 9 0 5 2 IFSC CODE : SBTR0000085

32

479 32 480 32 +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð ô÷ù


1978 ² uIcj Bcy5Xo\o[o hõÆw 2007 ²æ hõÆw B±g\nZ=w uN±Ám 5hoªpIcoÑ ai±go Zbn\ Àt FÐndt¿Æw aoIÑ r×w hXyn±Y5Infw. ]coõng. \ucÞ¨g®.

1973 ² tteZoI hnioXy ]cog¿m 5hoªpIcoÑ gi Zmr×w ai±go Zbn\À° cNoÑ EuK|ZnZoõngy¨aoI FÁ ueZ]cyS\¿ot adbnj ]coõng. \ucÞ¨g®

aÌgycnb \nw dÃo® XdXnNÁ Aehcº³ FuÃn hwÁXhnioXy¿ot Cç¾ÆKw Î r׿ot tkuÃn?¾n!èuen AuÃntkÈnw \®Ðm HtcnÊ°dobnb Beo±õneu¿ntS Aehn\oÑoco%è. Hç 5Inf ©g[anWm hXyn±Y5Infw (_oêo²) ÆKncwõ=w hwõeoÑoco%è. (anOm ®É±)

1976 ² tteZoI hnioXy ]cog¿m 5hoªpIcoÑ r×w. \nêueZºjotd 108 aÔn±YeynJyn\w Bcyn õoeo\bw. adbnj ]coõng ueZKpXn±Xw. \ucÞ¨g®

1977 ² tteZoI hnioXy ]cog¿m 5hoªpIcoÑ °è Zbn\À#XoI³. eyeinc õnÌeot adbnj ]coõng BNncõnÌ, uKnIçWn\o[o, BucynuËfcUand.

Rº³ HcoÐêw ]cn[p\cnIntXbocoÐt½tbèm hw¾nc®É aÌgy° Bincw Alobo² ]nIw tNÓ 5n±YoÑoçÁ 5nNp\ Ego]cÄcÆtS h\nX\ !Wy õ¸o%è. AHu]ntd BNncº³ hw¾nc¿ot anWm Î Zbn\À#Xo (dndndnP]Xmlnbm) 5XpIanWm, A\nNncº³ hw¾nccnioXy¿otÂÆw.

Bc¸W ]^oI Bc¸Ww tNåÁ ey2oÆuSubn Ùn]\¿otÂubn u]cm

u^n®, tantt_bo²

ua²eodnhw X]n²hwJy (]o°) tN-Ðm / Uo.-Uo / a-Wo-ubn-U± F-Áo-e-bo² an-u\-P±, B±-g-\n-Zw e-Om, tN-º-é± ` 900/F-Ám an-^w uc-J-tÃ-â-K-I. tN-Ðm / Uo.-Uo / a-Wo-ubn-U± / t^Ul² _n¹m / Fhm._o.So / u\co½m ............................................... XpbXo...............................................Ùdw.............................................................................................................................. Bc¸W HI

FBw

ASÍÁ HI

aÊm eoecº³

B±g\nZw ecoÐn± CuÃn³ ]Ww ASuƾXoÈ. (Hç 5Xo an^w) Bc¸W]^oI ÐcoÃoÑm X]n² tNÒn² aXobn!w. Bc¸Ww tNåÁ ey2oÆtS HÃm

+…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®˘ …¬˘ 480 479 33

ARSHANADAM ARSHANADAM 480 479 JUNE MAY - 2013

33


1993 ² \oXyõncXo eOm 5hoªpIcoÑ r×w. ai±goZbn\Àt 5hoªanb Infobotd fnÖn±Yw. hwÁX°d=w \ucÞ¨gWot adbnj ]coõngÆw ]T\=w ASºobXnWm Î r×w. \ep\IndfnÖn±Y ]T\u¿ntSnÃw.

1971 ² tteZoI hnioXy ]cog¿m 5hoªpIcoÑ r×w. !u¿k¿m cnauîu\nt BfwhÆw ]7oÊm \ncnbWZ¿m F?Xob Zbn\ÀPpeNco^=w \ucÞ¨gWot ]T\=w ASºobXm. h|nao Zbn\À° BcyhanPt¿bÈ tt[cyhanP t¿bnWm ½woÑXm. (\ncnbWYçh|naoI³)

a-Ì-gy-Pp-eo-X-¿o-td ]-c-a-an-b !-Wyw A-lo-eo-t D-l-e-¹-So Î-f|-c-\o²- \o-Án-Wm F-Á u_n-[y-an-Wm. ¼-cy-Ìw N-Þ-Ìw ¨-ao-Æw a-Ì-gy-f-cp-c-=w F-Ènw F-Ènw Î-f|-cp-b-½-wo-bn-Wm F-è I-ç-H-Á-e±-u]n-êw A-e-tb-%-lo-®-É A-lo-=w Î-f|-cp-b-an-I-Ww F-èm No-Ðo-%-Áo-È. A-Xo-Ì-j-j H-ç In-c-Ww ½-wo a-oYy-bn-Wm F-Á A-Çn-\-anWm. h-Xy-t¿ u_n-[o-uÐ-¾-Xm ao-Yy-bo² \o-uÁn? X-c-ao-È, h-Xy-t¿ h-Xy-an-!-Á Çn-\-¿n² ue-Z-an-!-Á \-Xo-bn-!-Á B-K-aw B-!-Á B-²n-b-¿o-ë-tS an-^-ua A-lo-Æ-I X-c-®->. ue-Z-t¿, Çn-\-t¿ \o-ug-[o -%-Á-e° \n-Òo-I-\n-=-Á-Hw A-Xo-\n-dn-W-u^! A-Xo-\n² Î-f|-c-\o-ug-[w X-tÁ-bn-Wm ue-Zw ]v-ç-ug-b-an-Wm F-Á No-Ð. AXot °dh|è]¿o² ueZw ]ca5anWan!ÁHw AHtIn1XtÁbnüm. °dh|è]¿o² aÌgyt ttIIS¿êI³ AXoê¾n=IXcaÈ. Îf|cpb½wobnb enÆ Pd #YoeynZoI³ AXot °dh|è]¿o² ado\tÃâÁoÈ FÁXo\±Yw Cè \®Ðm dõyanb enÆ=w Pd=taÈnw IªantWuÁn бWanÆw AIªanWuÁn AÈ. (h|. \ucÞ¨g®)

5Inf\бenc¸W eyeÙI³a-i±-go Z-bn-\-À-h-c-h|-Xo-Æ-tS #-Xo-I-;-tS ®-J-eo-d 1250 ç-]-Æw. 5-In-f-\-б-e- eo-d 9--00 è-]-Æan-bo-co-%w.- u\-co-åm ]-Ww A-S-b-m%-Á-e-tcn-ko-tI G-e-çw ]-Ww A-S-Í-Á Ùn-]-\-º-;-tS c-fp-Xo ¼-¸o-Ñn² a-Xo-bn-!w. ]-Ww A-S-Ñ eo-e-c-=w e-Ðm tN-uÇ-¾-bn-;-tS u]-çw eo-dn-h-=w u]n-hmÊm In±-Uo² F-?-Xo-b-lo-bo-uÐ-¾-Xn-Wm. Z-b-en-bo tS-do-u^n-Wo² ]-Ww A-S-Ñ-eo-e-cw, e-Ðow-Mm A-%-ôm F-Áo-e A-lo-bo-Ð-ç-Xm. u]n-hmÊm In±-Uo² tS-do-u^n®, tan-tt_-bo², C ta-bo² F-Áo-e uc-J-tÃ-â-¿o-bn² In-cyn-d-b-¿o² \o-èw _-á-tÃ-âÁ-Xn-Wm. Uo.-Uo, tN-Ðm, a-Wo-ubnU± F-Áo-e ¹-Sn-tX _n-¹m A-Ðv-¾o² u\-co-åw ]-Ww A-S-Í-en° hn-[o-%-Á-Xn-Wm. tN-Ðm Uo.-Uo a-Wo-ubn-U± F-Áo-e-bo² an-u\-P±, B±-g-\n-Zw e-Om, tN-º-é± F-Ám an-^w uc-J-tÃâ-K-I. !-Ò-Iw u]n-hmÊmHn-^p-hm e-ko-ubn I|-lo-b± e-ko-ubn G-Xn-Wm !-l-¼ H-I-b-Ðm hn-[yan-=-I A-Xo-dn-bo-co-%w X-]n² tN-å-I.5-In-f-\-б-e-]-ª-Xo-b-Ì-h-co-®-É hv-P-\yw B±-g-\n-Zw e-co-Ðn±-%w ]-Ww ®-?-e° A-S-Ñ-e±-%w an-^w d-õy-an-!-Á-Xn-Wm. B±-g-\n-Zw e-coÐn± In±-Um A-b-Ñm X-tÁ e-Ðm tN-uÇ-¾-H-¾m. u^n-Wo² e-Ðo-Mm h|p-I-co-%-Á-X-È. 5-In-f-\ -uf-gw 5-In-f-\-б-e-eo-d-bo² Î r-×w B±-%w d-õo-%-Á-X-È. B±-g-\n-Zw e-co-Ðn± Î eo-gb-¿o² 5-uXy-Iw [-ªo-%-en-\-u]-¸.- Î 5-In-f-\-б-e-hw-cw-õ-¿o² ]-¹n-jo-bn-!-Á-e±-Ðm e-ç-Á In-d-º-jo-td 5-In-f-\-б-e-hw-cw-õ-¿o² ]-d C-j-=-I-;w d-õy-an-%-Á-Xn-Wm.5Inf\ бenc¸Wey-e-Ù-bo² ]-Ww A-S-Í-Á-e± !-Ò-Iw 5-ho-ªp-I-co-Ñm 45 Zo-e-h-¿o-\-Iw A-Xm \o±-_-á-an-Æw en-ºo-bo-co-Ð-Ww.- 2014 P-Ì-e-co 1 \m !-Ò-Iw 5-ho-ªp-I-co-%-Á-Xn-üm. P-Ì-e-co 15 ®-X² eo-X-c-Ww tN-åw. R-º-;-tS \o-b-Ô-W-¿o-d-Èn-¿ G-tX-¹o-êw In-c-W-º-jn² X-S-ô-®¾n-bn² eo-X-c-W-¿p-b-Xo-Ðm an-Êw e-ç-Á-Xn-üm.- A-eo-Nn-co-X-an-b F-tÐ-¹o-êw In-c-W-º-jn² !-Ò-Iw 5-ho-ª-tÃ-â-¿n° I-ko-bn-tX e-Án² B hn-i-N-cy-¿o² ]-W-a-S-Ño-å-É Aw-K-º³-Ðm ®-?e° H-I-Æw Xo-co-® \-î-Á-Xn-üm.- ]-W-a-S-®-Xp-ç-Á Xp-b-Xo-Ð-Ì-h-co-Ñn-bo-co-%w !-Ò-I-eo-X-c-Ww ?-ap-I-co-Ño-co-%-Á-Xm.5Inf\бenc¸Ww hw-_-áo-Ñm F-tÐ-¹o-êw \o-b-a-]-c-an-b\-S-]-So B-e-fy-an-bo e-Án² A-Xo-t A-[o-In-cn-J¿o tN-º-é-cn-bo-co-%w.-

34

479 34 480 34 +…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð ô÷ù


X¿|ahoÆtS NoÐnan±K¿oudÐm FtÁ \boÑ BZouPynXoõIjnüm ai±go Zbn\ÀÌw AceoÀÌw. ai±go Zbn\Àhch|XoÆw ubnKoecy\nb [p AceoÀÌanüm hnbWt bnYnÙoXoIX|¿o² \oèw ]nLnXyçtS 5h|Êwobo² \oèw eo®2o u\So ueZ¿ot BÐccihyº³, c1 cpXobo², I1]oSoÐn° [aoÑ B¿\oI õncXpbco² 5YaKW \pb±. eko®½oÐoSÁ ueZ]T\¿o² Ae± !Xob NnêI³ Iplo. F¹oêw B \ehcWobo²&tS hÕcoÑm ueZKwKº³ IblotÑÈn° CeotS A[oIw u]± ®Xo±ÁoÈ. бeapanwhbo²\oèw hnbW\o²\oèw ]nLnXyco²\oèw anlotÐn1É Hç ueZeynJyn\an±Kw HlÁo½XoÌm Aetc BZco%ÁXoÌ]Icw, AÐncW¿n²¿tÁ ]dçw Xoc¾co%è: “[p AceoÀuLngot ep¸Ww F^ ha±YanboçÁnêw AuËi¿ot u\JX|w ]oÑScn° \nw hwfboÐWw.” FÁ uUn. Fhm. cn[n#át ΠAõo5nbw õncXpbNoÐÆtS !ucnKXoÐm A̹dantWè ]lbn° 5bnh®¾m. ueZ¿o² \oZVanb GuXn cihy®t¾Ánüm AceoÀt aXw: “BZÇn\=w, bYn±Yanb ttZeÇn\=w ]ne\=w \oZV=antWÁnüm aohmÊo%I;tS Hç 5[n\X¿|w... Î X¿|¿ouî²\oÁnüm ueZaÔº³ õne\tNÇtýHw cNoÐtýHw. AeçtS 5anWº;w I±aº;taÈnw !luaÍm _*uZenZIanb 5#XoÐPÍue¾o \o±aoÐtý _niyanb NS©IjntWè uXnÁnta¹oêw Ae, ZVanbo, AÐndt¿ aÌgyt GÊ=w DKwKanb u\½ºjnb BZpbn̨XoÆtS aoIÑ 5Xoè]º;w eoIªeN\ º;anüm. _niyanb hnbWt bnKeyeÙ AXoê¾nbocoÐnw. ]nLnXy]7oXîn± I1]oSoÑ 5#Xyncn[\n]canb A±Y=w t]nHue DÉXnenw. ]u¸ ueZ¿ot GÊ=w bYn±Y=w Yiy=anb A±Yw AeÍ ]oÁoê1m. hXy¿o² AceoÀ° Zbn\Àt\ÃÊoÃl¼ tXÈnw ueZt¿ÃÊo&SobntWèm \nw IçXWw. (æ!an± AkpuÐnSm)

]Ww ASÍÁeçtS [ªÆm Zbenbo ]Ww ASÑ eoecw In±Uoudn tan_bo² tauhPoudn Ctabodoudn Alobo%en\u]¸. u^nWo²¹So A%ôm F?Xotbâ%Iubn eÐowMm h|pIco%ÁuXn AÈ. ]Ww ASÍÁ Ùn]\¿otd chpXm ¼¸o%Áe±Ðm aÊm cfpXoI;tS BefyaoÈ. tN-Ðm / Uo.-Uo / a-Wo-ubn-U± FÁoebo² ucJtÃâu¿¾Xm an-u\-P±, B±-g-\n-Zw e-Om, tN-º-é± t^Ul² _n¹m õncX¿oêÉ FÈn ~nÖIjo² \oèw ]Ww \ou¸]o%en° hn[o%w

FEDERAL BANK CHENGANNUR Account Name : M/S ARSHANADAM Current Account No : 10240200010734 MICR CODE : 6 8 9 0 4 9 9 9 9 IFSC CODE : FDRL0001024

Fhm._o.So õncX¿oêÉ FÈn ~nÖIjo² \oèw ]Ww \ou¸]o%en° hn[o%w

STATE BANK OF TRAVANCORE CHENGANNUR Account Name : N.VEDAPRAKASH S.B Account No : 57030732684 MICR CODE : 6 8 9 0 0 9 0 5 2 IFSC CODE : SBTR0000085

+…π…« +…π…«x……n˘ x……n˘®…¬®˘ …¬˘ 480 479 35

ARSHANADAM ARSHANADAM 480 479 JUNE MAY - 2013

35


\ucÞ¨g® êncI 5Xo~n]\w

Zbn\Àõe\w \ucÞ¨g® ulnUm tNºé± 689121 u\co½m \SKÁ hwcõº³ adbnj¿otd GI tteZoI Zn±f\oI anhoI...

B±g\nZw anhoI नित्यभारति

h\nX\[±a¿o² õncXpbhwhmInc¿ot tt\cÐcyw...

\oXyõncXo eOm

tteZoIhnioXyfnJÆm an^anbo ha±ÃoÐtý PpeoXbn^... 1937-2010

अक्षरबोधिनि

अमृतभारति

B±g\nZw eOm A¸cu_n[¿ot A±X[nc...

G._o.5ôm

ueZ5NncWhõ - adbnjõngbo² tteZoI hnioXy5NncW hwcwõw tteZoIrnaÇYw tteZoI PpeoXttfdp !\çÃpe\ ]T\ uIÞw hch|Xp tteZoIYç!dw PnXo-cioX ueZ]T\]nT\ hwcwõw tteZoIhnioXy]cog¿m (X]n²) hwÁX ]T\]nT\ hwcwõw Zbn\À hn²ueg° aog° h\nX\ [±a ]cne±¿I hwcwõw uIcjn Bcy 5Xo\o[o hõ BcyhanP [±a 5NncI hwcwõw B³ C°Uyn ueZoIm aog° AбuZfpb Zbn\À ]T\ uIÞw

\ucÞ¨g® êncI 5Xo~n]\w Zbn\Àõe\w \ucÞ¨g® ulnUm tNºé± 689121 u^n® +91 479 2452636, 9446314343 e-mail: arshanadam@gmail.com


-F.-eo. cn-[n-#-á-tte-Zo-Im tteZpI X¿|NoÐÆtS Kvceualob eoNo Ð\w Bcwõo%ÁHm D]\ogHm IndL½ ¿oÌm ®ÄnboçÁocoÐWw. tteZpI Ego%m aÔZ±f\w D¾n!uÄn³¿tÁ, aÔw, ~n1 Ww, eoNoÐ\w (D]\ogXm) 5Æ2X (I+w) FÁp D]hwÂncº³ ¹So aÔu¿ntSnÃw h®Veo%è, FÁn² BZyw aÔº³ han icoÐtÃâIÆw, ]oÁpâm h|nÙyan±Á ]Ln ¿d¿o² aÔ ]coNban±Á eoufg NoÐ \Í Ego HSÐw !lo%IÆw; aÔw h±eeyn]o bnbo ]S±èm hId 5Xoõnhº;tSÆw t]nç³ EgoÆtS ,ZbnбõnK¿oud%m hÁouefoÃo%IÆw tNåè. 5Yaanb B±g hwÁXo NH±ueZºujn tSnÃw PK¿o² hÁouefo®teÁnüm tteZpIhnioXyw \tÅ DZmu_n[oÃo%ÁHm. B¿\oIeoÇn\¿ot hnu¹XoI IncW º³ \oc¿oe®tIn¾m CÐy° ]7oX h°iw uf|X[|cançtS hnÀnPyn[o]Xy5pW \¿o\nbo CuÃn?w ua+l¼ Nco^Xn¿|pI ]cna±fºtj XnMotÐåen\nüm [aoÑoå ÉHm. tteZpI X¿|n±Y\o_á\ EgoÆtS ,ZbIad¿o² DZbw tNåÁHm aÔ¿ot uZeXn hw_áanb NoÐboëtSbnüm. haÒ 5Xoõnhº³%w FÐnüm IncWtaèm EgobnudnNo%è. 5]Õ¿o²æ \naè] hw_áobnb 5Xoõnhº³%m IncWta tÐèm Ego [yn\¿oëtS a\ôodn%è. 5]Õ 5Xoõnhº;tS t]nç³ Alobnln !ÁHm, eÓXI³%m ]oÁo² FÐnWm FèÉ PoÇnhbo² \oèw DStdâ%è. HtÁnÁnbm tb tbBotb otbBo tXnt½Bww t]nçtjn tXnt½ t]n tjnâºobn² ºobn² \oÁoâww Ê%u]n \oÁo u]nêÉw Éw

\oÁodàÀanIWw \oÁod ÀanIWw B¿\oIIndL½¿otd Egoh¿a\nb \ncn bWYç ttZeZfI¿o² c¾nat¿ u^nIan bo½nWp ecoI³ F?XobHm. 5n]ÕoI 5Xoõnhºtj aÌgy± ep¸o%è. AeÆtS 5ncwõneÙtb%loÑm IvHIu¿ntS NoÐo %è. ]oÁpâm Kvceualob D³ÐnGÍm eou[b an%è, AÈntX B¿\oI eynJynXnг ú¾oÐnWo%Áu]ntd 5#Xo 5Xoõnh ºtj 5nNp\tteZpIh°iw õbtýoçÁoÈ; h|Ðw h|X|¿ot hPpeanb eÓXbnbo ½nüm uZeXItj Egoan± I¾oçÁHm. uZe XÍm h¿n]canb Xn+cyw (\o±PpeneÙÍm ttNX\yw D¾nIWtaÁ eof|eyn]Ianb h¿n hÁouef h|õnew) D¾nIWtaèm Ego fnTycioXanbo, ±Èenbo ú¾oÐnWo%è. PU]cXÍm Nd\nZIanb hXyw Ego \oug [o%è, FÁXo\n² AeÆw îwneot ttNX \yedb¿o\ÓlaÈ FÁXnüm EgoÆtS PK ew_áobnb ep¸Ww. ®IjoêªcoÑ u^nI¿oÌm Yç \îÁ eynJyn\w "HÁoÌ ]oltI atÊnÁnbm eÓÐtj AÌõeanÐo aneuÄn³, h¿n]canb eÓX tb a\ôodn%uÄn³, a\ôn!Á IBm èV anb AeÙbodn!w. B a\ônIt½ \pbn !Á ]can±Y¿o² dbo® uNcWw. HÁoÌ ]oltI atÊnÁnbo 5]Õ¿ot 5Xoõnh ºtj eofId\w tNÓm AYen, anlo anlo ep¸oÑm AÌõeueZyanb eÓXIjn² h¿ ÆtS enÒeoIX a\ôodnÐotÐn1m DEÆtS [\yX hwueZ\w tNÓm a\ôn!Á Êwo \oÁo² ANÕdanbm \odtInÉWw" Î u^nIeynJyn\¿o²\oèw 5nNp\=w, A±en Np\=anb 5]Õ h¿n eynJyn\w Bcwõo %Ibnbo, 5nNp\ EgoÆtS fpw B¿\oI +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 37

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

37


IndL½¿o² \nw uIåtIn¾oco%è. h¿ Ego ]T\ eogban%è. 5fÒanb GIw ÆtS 5nXoõnhoIanb eyn]\w ¼K eªo hZ|o hZ|o5 _i[n eZÐo eZ o FÁ aÔ õnK¿ot bnb Ego Ùn]\eñcoÐn° HS©ÁoSKm. h\nX\anb eoecW=w eynJyn\=w Ùn]o% ©]\ogZoIanb tteZpIeynJyn\ ]cÄc ÁXnüm õncXpb Z±f\¿ot 5Æ2X. HS©è. CXo² BZyt¿ Au\|gWanüm Z±f\Æ2anb Aõoep¸W¿o² Ego enPhu\bo an[yÀo\ IB bÀ±ueZhwioX ]canZttNX\yt¿ eoõPo%IbnWm. \na bo² ®k©ÁHm. º;w, AeÆtS ?obnZI ]cynb]Zº;w "IÒ|n |nÆ\2o,o, IttêX|n Itt X|nÆ\2o" AtX hÅo[anÐo, uZeXnhwÇI³%m I±acwK eof|Z±f\ ]ncÄcy¿o² udnI¿nZyanbo tançÐo Aetb ep1w \o±eN\º³% ®kºob EgoÆtS Au\|gW ]canb PoÇnh; eou[banÐobnüm Ego Xt AÌ[yn\w \cewffnÖ]T\¿o² B¿\oIcnb thn Bcwõo%ÁHm. ttl° Ip±uÐ Kn±Èw, uBnZmtdeoÏvìw uNnZo \na-è]-?obneoufgWº³ FeotS Ño½oÈn¿ uNnZyw. FÁn² B¿\oI WÕm hwubnPo%èuen AtXÈnw Huc ]canZ õvafnÖÇ\nb ]pb± tNÇn±Zm tg±Ën° f2oÆtS eoeo[ ϱÃhwLnXºjntWÁ 20-nw ÎÊn¾otÂbncwõ¿o² C¿ctancu\| XocoÑlo=m 5nNp\ Egoan±%¾nboçtÁ¹oêw gW¿oÌm aX]canb Çuln]y° ASo¿l D¿cn¿\oI a\fnÖÇçw, A]\o±anWçw ]nIotb¹oêw, õncXpbanb h¿boëÁo\oèm C¿cw D³ÐnGÍm hn[yXboÈ FÁ InS° Ego uNnZoÑ Î uNnZy¿oÌm B¿\oIuan, hoªnпo² ®ctI ]oSo%Á Zn±f\pI a[yInd¿oudn, 5nNp\Ind¿oudn DÉ ]nÃcX|w FeotSÆw \®%m Z±foÐnw. Çuln]y° X¿|NoÐtÆnç ac]So ]lbn° CÞ°, Alo, ao^°, eçW°, KçZn° hn[oÑo½oÈ. FÁo ]Zº³ ttZepIn±YeoNoÐ\¿oêw, 5n]ÕoI Z±f\¿o² \cewf uIÞp AXpXõvXpIXd¿oêw AKn[anb D³ÐnG #Xanb Au\|gWw ueZºjodncwõo%è. Æt¾¹oud Î eÓX a\ôodn!, Fèm aÌgyt\Ðn³ D¿aanb atÊnç Ppeoe±Kt¿ EgoI³ Huc h|c¿o² ]lÆè. FÁn² Î ueZw DZn¿eñco%ÁoÈ. ttZepI=w, \cewf ep¸Ww ]oÁpâm D]\ogKÐjo² uZeXn ]c=anb Au\|gW¿ot PoÇnh EuK|Z ¿o², huÀi]canb HceÙbotd¿ouÑç hw_áobnb BèVanbo ancÁHm InWnw. AlottcYuIn ottcYuIn ¦e\w e\w 5eo eoww..... w..... ÁHm InWnw. DlÓ¾nboåw Ego uNnZo%è. ....AÌ]fy ....A ]fyÐo o [pcn... [pcn...... uIn 5Yaw Yaw ZZcmf.... Aet\ Bcnüm BZyw Z±foÑHm. uIn 5Yaw Yaw PPn\.... Aet\ BZyw Fèm ]lÆÁoS¿nüm Î Zn±f\pI ep¸Ww AXot DÑneÙbotdKÁHm. 5Xoõnhº BcnWm Alo¼Hm. Z±foÑHw, Alo¼Hanb c¾m tteZpI ³%m !lIo² 5e±¿o%ÁHm Îf|ct eyeÙn]\ ep¸Wº³ (ZZ±f\, PPn\) ½wo]canb ϱÃantWèm FÈn Ego CeotS Ego BZyw HtÁnÁnbo tXnt½Bn° I;w ]l¼Xot t]nç³; B¿\oI õvXpI HS©è. BcnWet\ BZyw InüÁHm? fnÖw Ge]lÆÁHm haIndp õvXpIfnÖ CeotS Z±fo%I Fè ]lÆÁoSKm Îf| r׺jo² Z±foÐntaÁHm õncXpb 5nNp\ cÌm (îwneo\m) InWtÃâÁXot\nç fcpc® Z±f\w; fnÖ¿ot 5ns]anüm FÁ ¾nbocoÐWw. CeotS Îf|cÌm Kn^cioXan hXy¿oud%m eoc² ú1è. Ego Xu]n\o~anb PpeoX¿oëtS Beo tbnceÙbntWèm ÏÁoÃlÆè. Îf|c° ]canZh¿bntWèm ¼NoÃo pcoÑ hXyº³ IndL½ºjoëtS ISèm %ÁoS¿nüm, AÌõeueZyanb AeÙbnüm u]n!uÄn³ hXyanbo eçÁHm hZn \®%m hn¸nXmÐncw FÁ bnYn±Yyw D¾n!ÁHm. InWnln!è. hXyZ±f\w EgoPpeoX¿ot FÁn² CXot\ÈnÊoÌw AXpXanbHw, Ae\p d¸yantWèm õncXpbcnb \nw a\ôodnuÐ (H--S-çw) XanbHanb ~1ttNX\yw (]canZh¿) ¾Xn!è. ~-1-udn-I-am ~-1-N-ucy-W A-Ì-eo-À-Xo ~-1-udn-I-t¿ ~-1-N-cy-¿n² u\-So-tb-â-%-Á-XnWm

38

480 38 +…π…«x……n˘®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð


ugnUfhw¾ncw ugnUfhw ncw

-hwhw-¾n-cw

F-Ðm? F-Ðo-Ìm? F-º-t\? I-a-dn\ucÞ¨g® n\uc g®

hnan\y IcWw (HS±Ñ) hnan\y5IcWw ( S±Ñ) A-Y- fn-Ðo-I-c-Ww-

-b-Ç-¿o² hw-_-áo-Ño-å-É F-Èn h-Ã-\º-;w eo-f|-fn-Ðo-%-ue-¾o 5n±-Yo-%Á \È Xnüm.1. a-Ôw¨nw fw- \ C-Þn-lp-õ-e-Xn-a-uen-õox fw- \-C-Þn e-ç-Wn- cnXi-eyn.-f-ao-Þn-uhn-an æ--eo-Xn-b fw- ubnx-fw -\ C-Þn-Ð-g-Wn en-P-hn-Xv.. (E-uK|-Zw. 7. 35. 1)-õn-en±-Yww:-:- C-Þn-lo = eo-Zz-Kw A-lo-Æw, A-uenõox = c-¸n- I±-aº - ; - t - S hn-[\ - hn-ar - o-Ij - n², fw- õ -e-Xn-am = fn-Ðo-Zn-b-I-an-I-t½, cn-X-i-eyn = Pp-eo-Xan-!-Á b-Ç-¿o-ê-]-ubn-Ko-uÐ-¾ A-Áz XnZo-I³ X-ç-Á B³, X-cn° h-in-bo-%-Á f-2o. C-Þn e-ç-Wn = eo-Zz-Kw P-d-=w, \-®-Ðm, fw = fn-Ðo-Zn-b-I-an-I-t½, fw-ubn = æ-J-=w fn-Ðo -Æw B-r-io-%-Á P-\-º³.-(\o-ç-2w A-Ì-h-co-Ñm f-a-\w N ucn-Kn-Wnw bn-e-\w N õ-bn-\n-am. (\o-ç. 4. 23) ]-Z-]n-T-¿o² fw-ubn H-ç-]-Z-a-È. c-1 ]-Z-an-üm. fw fw= f-a-\ui-H, Iw æ--J-am. ubnx = eo-g-b-uõn-Kn-\o-ao-¿w æ--J-ao-Xy-]o. F-Án² fw In-a-b-an-\x C-Xo fw-Æx X-hy fw-ubnx = fn-Ðo B-r-io-%-Á-e-tc F-Á A±-Y-an-üm tIn-â-¿o-co-%-Á-Hm. E-go Z-bn-\-À° hw-¾n-c-eo-[o-bo² e-À-Æx F-Á ]-Zw C-º-t\ X-tÁ K-Wo-Ñm A±-Yw tIn-â-¿o-co-%-è.)-æ-eo-Xn-b = ¦-f|-cyw A-Y-en h|-±-æ-À-can-b Pp-eo-X-¿o-Ì-ue-¾o, C-Þn-uhn-an = eo-ZzKw uhn-a-c-hn-Zo ©-g-[p-c-hw, f-ax= x fn-Ðo-Znb-I-an-bn-êw. (D-u¿-P-I-uan, D-Ëp-]-\-uan, a-uZnî-¿-X-ubn \-î-Á-X-È) A-Y-en fw-ubnx C-Þnuhn-an = ucn-K-\n-f-I-=w õ-b \o-?-¿o Zn-b-I-=-

an-b tte-Zz-Xo-Æw ©-g-[p-c-h-º-;w, ¦-f|-cyб-W-an-b Pp-eo-X-¿o-Ì \o-Zn-\-an-!-Á, ucn-K-f-a\-¿o-Ìm D-]-I-co-%-Á-e-bn-I-t½, C-Þn-Ð-g-Wn = eo-Zz-Kw en-Æ-=w, en-P-hn-Xv = _-d-=w ep-cy-=w e±-ªo-Ão-%-Á A-Án-Zo õ-¸y-e-Ó-Ð-;-tS D-+n-Z-\ hw-c-¸-W ]-ª-Xo-I-jo² h-in-b-I-an-I-t½.-õn-en±-Yw = C-Þ-h-io-X-\n-b A-lo, P-dw, uhn-aw, en-Æ C-e-bo² \o-èm R-º³-%m fn-ÐoÆw h-an-[n-\-=w d-õo-Ð-t½. C-e-I³ In-c-Ww ucnK-uan D-]-¼-e-uan D-¾n-In-Xo-co-Ð-t½.-[F-eo-tS-¹o-êw a-Ô-¿o-t G-tX-¹o-êw õn-KKm- -?o-bn-õn-Kw uN±-¿o-½o-tÈ-¹o² h-À±-õn-Ì-hc-Ww Æ-2-an-b cp-Xo-bo² A-eo-tS ?o-bn-õn-Kw A-[yn-in-cw tN-uÇ-¾-Xn-üm.-] 2. a-Ôw-¨w fw u\n õ-Kx f-® \x fwuhn A-Ó fw \x !--c-áox f-® h-Ñ- cn-bx.-fw \x h-Xy-hy æ--b-a-hy fw-hx fw- u\n A-cy-an !-çPn-uXn A-Ó.. (E-uK|-Zw. 7. 35. 2)-õn-en±-Yw:w:- õ-Kx =¦-f|-cyw, ¦-f|-cy-fn-do !-çg°, \x = R-º³-%-ue-¾o, f-am = fn-Ðo-Zn-b-Ian-I-t½, fw-hx = (uZ-e-în±, ]o-X-c±, E-go-®-\o-an±) D-u]-Zf\o±-uË-f-º-tj, A-Y-en 5-f-Ò-cn-b D-]uZ-wn-Ð-jn-b B-Ñ-!-ç-g-în±, D = Xp±-Ñ-bn-Æw, \x f-am A-Ó = R-º³-% aw-K-j-Zn-b-I-cn-I-t½, !--c-áox = eo-fn-d-an-b hw-¾n-c-º-tj [n-c-Ww tN-å-Á f-cp-c-Ù-an-b e-ªo, fw \x = fn-Ð-an-bo Ùo-Xo tN-å-Á-Xn-I-Ww, e-ªo Ùo-c-=w tt[-cyб-W-=-an-bo-co-Ð-Ww, cn-bx = h|±-Wn-Zo [-\-cnfo-I-;w h-Ä-Zmh-±-ªo-Æw, D fw h-Ñ = \o-Lb-an-Æw fn-Ðo-б-W-an-bo-co-Ð-Ww. a-\-ôo-t h|-Ù-X \-fo-Ão-%-Á-Xn-I-ç-Hm. h-Xy-hy æ--ba-hy fw-hx = \o-b-an-[o-~o-X-an-b h-Xy-¿o-t +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 39 ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

39


D-]-uZ-fw, \x f-am = fn-Ðo-5-Z-an-bo-co-Ð-t½. !-ç Pn-Xx A-cy-an = h-a-Ò-P-\-º-;w !-I-N-Á h-a±-YÌw \yn-b-I-n-co-Æw Ip±-¿o-an-Ìw, \x fw A-Ó = R-º³-%m æ-ey-e-Ù \-î-Á-Xn-I-t½.-R-º³ ep-cy-h-Ù-w-an-b 5-P-\-\-uf-goÆ-É-e-çw 5-fw-h-bo² A-i-¹-co-Ðn-¿-e-çw, e-ªo h-¿n-bo-co-%-Á-eç-w, A-Xn-b-Hm A-i¹n-cw, A-õo-an-\w, K±-em C-e-É-So-a-tÃ-Sn-¿ h-Zm e-ªo-Æ-É-e-çw fn-Ðo-Æw hv-Jy-=w \-î-Á [-\=w ¦-f|-cy-=w h-Än-Zo-%-Á-e-çw, [-\-¿o² ª-ao-Ñm e-ªo-\n-fw hw-õ-eo-Ðn-Xo-co-%-Á-e-çw B-bo-¿p-ç-en°-ue-¾ a-cyn-uZn-No-X-=w h-Xy-há-=w [±-a-\o-~-=-an-b D-]-uZ-f-º³-X-èm, h-a-ÒP-\-º-;w 5-fw-ho-%-Á \p-Xo-an-Ìw h±-ue-f|-cÌ-an-b !-ç-g° R-º³-% h-Zn fn-Ðo-ub-I-t½.-a-tÊn-ç cp-Xo-bo-êw Î a-Ôw eyn-Jyn-\oÐnw. õ-Kx = 5-P-\-\-uf-go... fw-hx = Çn-\-eoZyn... !--c-áox = f-cp-c-an-!-Á !-c-¿o-t\ I±-uan-ïJ-an-%-Á, cn-bx= x h-Ñ-[n-H-Ð-;w, A-Xn-b-Hm c-hc-2-I-B (uc-X-ôm) è-]-¿o-ê-É f-cp-c-¿o-t eo-In-h-¿o-Ìw б-W-X-Íw B-[n-c-an-b [n-H-f2otbÁ eBw h-an-P-¿o-t D-Á-Xn-[o-In-cu[-Wo-bo-ê-É \yn-b-In-co-Æw h-Xy-[±-a-\o-~-Ìan-b õ-c-Wn-[o-In-co hw-b-ao-Æw R-º³-% fn-ÐoÆw h-an-[n-\-=w æ-Ùo-c-an-bo \-î-en° f-2o-ÆÉ-e-\n-bo-co-Ð-t½. h-Ä-Zm Zn-Xn-en-b Î-f|-c° R-º³-% æ-Jw ]-I-c-t½.3. a-Ôw-¨w ¨w fw u\n [n-Xn f-® [-cmXn u\n A-Ó fw -\ D-ç-Np- -õ-e-H h|-[n-õox. fw ucn-Z-hp g--i-Xp fw -u\n A-¼ox-fw -u\n uZ-en-\nw æ--i-en-\o h-Ñ.. (E-uK|-Zw. 7. 35. 3)-õn-en±-Yww:-:- 5-]-Õ-Pp-e-t\, [n-Xn = A-б-\o-ioX-an-bo [n-c-Ww tN-Óm hw-c-¸o-%-Á f-2o A-Yen u]n-g-I-e±-Kw, \x f-am = R-º³-% fn-Ðoub-I-t½, [-cmXn = _n-iy-an-bo [n-c-Ww tN-å-Á f-2o A-Y-en X-¿|w, D-ç-Np = A-Xo-f-b-I-c-an-b cp-Xo-bo² ^-d-!-wo-Æw D-+n-Z-\-uf-go-Æ-É eo-Õ -X-=w A-Xo-eo-fn-d-=-an-b Î ¨-ao, h|-[n-õo = A-Án-Zo-]-Zn±-Y-º-;-tS Zn-\-¿n², \x f-am õ-e-H = R-º-tj hw-c-¸o-Ñm fn-Ðo-ub-I-t½. ua-L = P-d -t¿ e±-go-Ñm, \x f-am = R-º³-% fn-Ðo-ubI-t½, uZ-en-\nw æ--i-en-\o = Î 5-#-Xo-f-2o-I;-tS æ-À-c-I±-a-º³, A-Y-en eo-Z|n-în-ç-tS ,-Zy=w h-Xy-h-á-=-an-b D-]-uZ-f-º³ A-e-Æ-tS æ-J480 40 +…π…«x……n˘®…¬

40

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

I-c-an-b A-en-i-\w, \x fw h-Ñ = C-e-tb-Ènw R-º³-% -aw-K-j-=w fn-Ðo-Æ-ua-I-t½.-½-wo I±-¿n-en-b h±-e-eyn-]o-bn-b Î-f|-c -\n² Î ¨-ao-Æw, B-In-f-=w, ]±-e-X-º-;w ]-eo-^-an-b D-]n-h-\-Æ-ta-Ènw R-º³-% \-î ]-I-c-t½. eo-fn-d-an-b B-In-f-¿o² ª-a-Ww tN-å-Á e-æ-á-c A-Án-Zo-I-jn² R-º³-% h±ªo-ub-I-t½. F-Èn ¦-f|-cy-=w R-º³-% æ-Jw X-ç-Á-Hw, Ó-Xo-Æw D-]n-h-\-Æw A-Xo-Ì-]-Æ-2an-!w-eo-[w aw-K-j-I-c-an-bo-¿p-c-t½.4. a-Ôw¨w f-w u\n A-lo-cmuPyn-Xo-c-\p-uIn -¨w A-Ó- fw- u\n- -ao-^n-e-ç-Wn-e-f|o-\n- fam. fw \x æ-#-Xnw æ-#-Xn--\o h-Ñ fw \ C-go-uc A-õo- en-H- en-Xx.. (E-uK|-Zw. 7. 35. 4)-õn-en±-Yw:w:- uPyn-Xo-c-\p-Ix A-lox = uX-P-h|o-Æw 5-In-f-h|-è-]-=-an-b ϱ-P-uîn-X-ôn-b A-lo, ao-^-Ìw, e-ç-W-Ìw, A-f|o-\o-I-;w !-Wyn-Zn-Ð;-tS æ-#-X-º-;w ue-K-en-\n-b en-b-=w R-º³% æ-Jw \-í-t½. Çn-\-5-In-f-¿n² _-d-enîn-cn-b eo-Z|n-în± uX-P-h|o-I-jn-b ¸-^o-b-ç-tS h-in-b-¿n² cn-{-õ-c-Ww \-S-K-Á h-õn-]-Xo-I;w cn-Pn-=w R-º-tj fn-Ðo-б-ew hw-c-¸o-Ð-t½.-ao-^n-e-ç-Wv = ao-^-Ìw e-ç-W-Ìw, A-f|o-\v = A-f|-\p-uZ-e-în±, æ-#-Xnw = h--Zm I±-ao-I³, æ-#Xn-\o = h-ZmI±-a-º³, C-go-cx = h|-bw K-Xo-fpd-Ìw A-\y±-% K-Xo \-î-Á, en-Xx fw A-õo-en-H = \n-ê-]n-âw fn-Ð-an-bo H-?-Io \-S-%-Á en-Ç R-º³-% fn-Ðo-[n-c-bn-bo X-?-Io F-¿-t½. Á-çÐ-¿o² ½-wo-bo-td h-a-Ò-an-\-e-e±-K-¿o-Ìw \n-ê-]n-â \o-èw æ-J-=w fn-Ðo-Æw enÆeoëtS [n-c-bn-bo H-?-Io-tb-¿-t½.5. a-Ôw¨w fw u\n Zyn-enn#--Yo-ep Ð--cme-+-Xv-¨w -f-a-Ð-co-¸w Ê--f-ub u\n A-Ó.-.-fw \ ¨-g-[p-cme-\o-u\n õ-e-Ñ fw u\n-c-P-h-à-Xo-c-Ó Po-â.. (E-uK|-Zw. 7. 35. 5)-õn-en±-Yw:w:- Ð--cme-+-Xv = б-e-I-+-º-jo-êw Î I-+-¿o-êw 5-fw-h-\p-b-an-b Y-W-I±-a-5-õn-e-fndo-I-jn-b, Zyn-en-#-Yo-ep = ¼-cy° 5-In-f-¿n-êw ¨-ao ^-d¨bo-~-an-b D-+n-Z-\-uf-go-tIn-1w, Ê--fub = Z±-f-\-!-Wyw \-î-Á uõn-Ky-]-Zn±-Y-º³ In-ü-Á-Xo-Ìm; A-Ð-co-¸w = eyn-]o-® \o-l-à-


Io-S-%-Á B-In-f-a-7-dw, ¨-g-[px e-\o\x = ©-g-[o-I-;w, e-\-à-Xo-I-;w, æ-c-¸o-X-çw \n³%-\n³ e±-ªo-®-eo-j-ºo ucn-K-\n-f-I-cn-bo õ-eoÐ-t½. Po-â = A-]-cn-Po-X-cn-b, c-P-h-à-Xo = cn{-\n-b-I-în±, _n-iy-=w A-Ð-co-I-=-an-b f-ûÐ-tj P-bo-Ñm, R-º³-% fn-Ðo \-í-t½.-[A-lo-Æ-tS C-eo-â-t¿ A±-Yw ®--Áo² \o-è \-bo-Ñm cn-P-õ-c-Ww \-S-K-Á h±-en-[o-In-co, h-õn]-Xo, h-uõ-f°, h-õn-[y-¸° F-tÁn-tÐ-bn-üm.]6. a-Ôw-fw \ C-uÞnn e-æ-õo-cmuZ-uen A-Ó-f-an-Zo-uXy-õo-cme-ç-Wx æ--fw-hx.-fw u\n ç--u¼nn ç--u¼--õo-cmP-dn-gx fw \-Ò|-wn--ln-õo-co-i K--uWn-H..(E-uK|-Zw. 7. 35. 6)[CC-Þ° A-w-e-æ-Ð-ujn-âw, e-ç-W° Z|n-Z-fn-ZoXy-în-ucn-âw, ç-¼° Z|n-Z-f-ç-¼-în-ucn-âw, X|-wn-em h-Ñ-lnx en-Wp K-W-º-ujn-âw-¹-So e-ho-%-è.] -õnõn-en±-Yw:w:- uZ-ex- C-Þx = Çn-\-5-In-f-Zn-Xn-en-b, h-Zn-Nn-c-fo-¸-I-\n-b B-Nn-cy°. e-æ-õox \x f-am A-Ó = e-æ- ~-1-Nn-co-I-ujn-tSn-Ãw Rº³ fn-Ðo- ]n-Tw ]-To-%-Á-e-cn-I-t½. A-Y-en Zo-ey-YW-Æ-2-an-b C-Þo-bn-[o-~n-Xn-en-b B-Zn-em ]-Õ-¨X-º-;-an-bo-uѱ-èm fn-Ð-an-bo-co-Ð-t½.

æ--fw-hx = h-Xmu]-ç-É-e-Ìw 5-f-Ò-Ì-an-b e-çWx =@-X-!-d-]-Xo-bn-b e-ç-W°, P-d-uîn-X-æ-Ijn² R-º³-%m fp-X-j-æ-Jw \-ío ú-â-tIn-1-É Xn-]w A-I-Ê-t½. e-ç-W° ¼-cy-t Io-c-W-º³ Z|n-Z-f-an-h-º-jn-!-Á hw-e-e-c-u¿n-â-uN±-èm h-Zn æJ¦f|cyº³ Rº³%m A-Ì-õ-e-ueZy-an-Ð-t½. A-Y-en B-] = A-Xn-b-Hm ep-cy-5-eni-º-;-tS uZ-e-X-bn-b B-] B-Z-Çn-u\-Þob-º³-% fn-Ðo-ub-I-t½. P-dn-gx = Èx-J-\o-en-cI° A-Y-en B-[o-õv-Xo-I-=w, B-[ottZeoIw, B-[yn-Zo-Iw F-Áo ^o-Xn-]-º³-% \n-fw e-ç-K-Á-e°, ç-¼ ç--u¼ õo-cm fw \x = I-uTn-can-b A-Ì-fn-h-\w \-S-Ão-dn-Ðn-\n-bo fo¸ \ío IcboÃo%Á eoZyn[oIncoI³, ~-1-Nn-co-I³%m fn-Ðo-ub-I-t½, C-Þo-bn-õo-dn-g-º-tj б-¿obn-%-Á, ±-Xz-õ-bw In-c-Ww _-â-Ð-tj ucn-ZoÃo-%-Á Pp-e°, ç--u¼--õo = ]-Õ-5n-W-u\n-tSn-Ãw fn-Ðo \-î-Á-e°, C-i = C-eo-tS, Î Pp-eo-X¿o², X|-wn = eo-f|-I±-an-en-b a-in-fo-+o-tbuÃn-td h-Z-h-Zm eo-ue-Io-bn-b !-ç-g°, ln-nõox-\x fw K--uWn-H = A-º-Æ-tS en-Wo-bn² R-º³-%m fn-Ðo-Æ-tS h-uÀ-fw \-ío-bn-êw AYen Rº;tS enWobn² fnÐoIncyº³ uI³ÃoÐt½. (H--S-çw)

F-Èn-¿o-Ìw ey-2w, A-ey-2w F-Áo-º-t\ c-¾m A-e-Ù-Æ-¾m. A-ey-2n-e-Ù-Æm J-\yn-e-ÙtbÁ±Y-ao-È. C-Èn-á-bn-Wm J-\y-X. ey-2-a-Èn-¿ A-e-Ù-Æm A-ey-2-ta-è ]-l-Æ-è. ½-wo-Æ-tS B-cw-õ ¿o² J-\y-X-bn-Wm \o-d-eo-do-ç-Á-tX-Ám [-co-Ð-ç-tX-Ám E-uK|-Z-¼-2-¿o² A-ç-;-è-¾m. 5-j-bne-Ù-bo² J-\y-X-bn-tW-Ám hn-an-\ye-ªo-I³ [-co-®-u]n-!w. A-º-t\-b-Èn-bo-ç-è. A-h-Kw h-Kw C-Èn-bo-ç-è. h-¿m F-Án² ey-2P-K-¿m. B-cw-õ-¿o² ey-2P-K-Kw C-Èn-bo-ç-è. ey-2P-K-¿o-Èn-Xo-ç-Á-Xo-\n² J-\y-X-b-uÈ ao-Ñw e-uc-¾-Xm? A-È. ey-2-an-In-° u]n-!-Á P-K-¿ot A-\o±-e-N-\p-b-=w A-K-ay-=-an-b °-d-X-¿|w D-¾n-bo-ç-è. h|. \ucÞ¨g® \uc g®

h|±Kpb \-uc-Þ-¨-g®- -BcwõoÑ ue-Z]-nT-\-w.

F-Èn Rn-b-ln-G-Æw ®SÐaoÈntX HSçè. (tNºé±, tteÐw, (tNº tteÐw F-l-Wn-!-j-w FÁp Ùdºjo² dºjo² an^w) an w) tNº co² tNºéco² [p.p. ueZ5Infm ueZ Infm ai±go Zbn\Àõe\w cn-eo-td 10.00 ®-X² 1.00 e-tc -¹-â-X² eo-e-c-º³-Ðm 9446314343

F-l-Wn-!-j-¿m- (CSÃÉo) tte-пm[p.p. ]otI.Pb°, ÐMÐ Ð uKn]o [p.p. #á!an± an± tteÐw tta-dn-j-¿m fo-e-u¸-^-¿o-²ai±go Zbn\À tteZoI Yç!dw dw cn-eo-td 10.00 ®-X² 1.00 e-tc (Ù--]-Xo) habw: cn-eo-td 9 ®-X² 11 e-tc -¹-â-X² eo-e-c-º³-Ðm -¹-â-X² eo-e-c-º³-Ðm [p. Uo. eo. !cÃm - 9446717553 9400426280

hch|Xp tteZoIYç!dw, tteZoI dw, ai±goZbn\Àõe°, tNºé± tNº ± - 689 121 ueZw ]To-%-ÁHw ]To-Ão-%-ÁHw uI³%-ÁHw uI³Ão-%-ÁHw FÈn u[~-în-ç-tSÆw ]ca[±a-an-!-è.+…π…«x……n˘®…¬˘ 480 41

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

41


eoueIúUnaWo eoueI UnaWo

B±. ± ]-¹-P-e-Èoo, ¹-S²² u^n-Iw 26 -fn-Ö-hy Y-ç-en-Iy-hy -h-Xy-e-ªyn-e-[n-c-Ww -hn [-ªn I-Yo-Xn h-Zm õo-o-cm b-bn e-Ô-]-d-õy-uX]-Z-u±--Zw:w:- fn-Ö-hy Y-ç-en-Iy-hy h-Xy-e-ªyn A-e-[n-c-Ww hn [-ªn I-Yo-Xn h-Zmõox b-bn e-Óx D-]-d-õy-uX. -A-\|-bw:w:- fn-Ö-hy Y-ç-en-Iy-hy h-Xy-e-ªynbn A-e-[n-c-Ww hn h-Zmõox [-ªn I-Yo-Xn, b-bn e-Óx D-]-d-õy-uX. -A±-Yww:-:- fn-Ö-hy Y-ç-en-Iy-hy = fn-Ö-¿o-tÂÆw Y-ç-en-Iy-¿o-tÂ-Æw, h-Xy-e-ªyn bn A-e-[nc-Ww = h-Xy-e-ªo-ubn-â-¹-So-Æ-É bn-tXn-ç a-\ôo-dn-в (D-u¾n), hn h-Zmõox [-ªn I-Yo-Xn = A-Xm h-Ã-\-º-jn² '[-ª' F-è ]-l-b-tÃ-½o-co%-è. b-bn e-Óx D-]-d-õy-uX = bn-tXn-Áo-\n² (A-Xo-\n²) ]-c-an±-Y-e-Ó-u\-â-è (]-c-an±-YÇn-\w D-¾n-!-è). -hn-u]-¸ \o-c-u]-¸ Çn-\-º-tj-%-lo-Ñm (a-tÊn-Áo-t\ B-[-bo-%-Á-Hw a-tÊn-Áo-t\ B-[bo-Ðn-¿-H-an-b A-lo-=-I-tj-%-lo-®m) ®°-u^n-Iº-jo² ]-d-uÃn-?w ]-cn-a±-fo-Ño-å-1m. ]-d-eo-g-bº-tj hw-_-áo-Ñm C-Þo-b-º³ e-ko-Æ-¾n-!-Á hn-u]-¸-an-b tN-lo-b A-lo-=-I³ a-\-ôo-ud-% I-S-è-e-èm Xn-ñn-do-I-an-bo f-co-tb-Á-uXn-Á² D-¾n-%-è. No-d-uÃn³ A-Xm eo-d-tÃ-½ A-lo-enÆw uXn-èw. an-lo e-ç-Á ]-co-Xx-Ùo-Xo-bo² A-tXn-èw A-lo-e-tÈ-èw A-º-t\-Æ-É A-lo-= tIn-1 5-ubn-P-\-ao-tÈ-èw uXn-èw. Î c-1 uXn-Á-ê-I³-%w 5n-an-Wo-I-X-bo-È. hn-u]-¸an-b A-lo-em A-eo-f|-h-\p-b-an-tW-è uXn-Áobn-êw ¨-ucn-X-c-¿o-êw ey-2o-K-X-an-bo-co-%-Á A-¼-b, ]-co-in-hw, [-\-dn-õw, ttdw-Ko-In-h-2o H-S-ºo-b !-eo-X-º-jn-b u5-c-W-I-jn² 5-ubnP-\-ao-Èn-¿ dv-Io-I-eo-g-b-º³ A-u\|-go-® 480 42 +…π…«x……n˘®…¬

42

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

(HS±Ñ)

a-\-ôo-dn-%-Á-Xo-Ìm P-\-º³ A-e-ç-tS h-ab-t¿ ey±-Q-an-Ðo-Ð-j-Æ-è. Î A-lo-eo² \o-è õo-Á-an-b ue-tln-c-lo-=-¾m. A-Xm B-Zneo² N-À-\-Ñn-lo-t !-jo±-a ]-c-K-Á-H-u]n-td-Æw A-WX - I - c - a- n-b H-ç I-t¾-¿²-u]n-td-Æw D-Éo² P|-do-®-b-ç-è. A-Xm H-ç ]-c-an±-Y-Z±-f-\-¿o-t A-W-X-5-õn-e-u¿n-â-¹-So-b-Xn-üm. \-®-% ®-Äm Î ¨-®-J-¿m A-5-In-c-®-É ]-c-an±-Y-Çn-\w ]-d a-in-în±-%w D-¾n-bo-å-¾m. A-e± A-Xo-t\ h-Xy-h-á-an-bo uc-J-tÃ-â-¿o-te-Ño-co-%-Á-Xot\-bn-ü \nw r-×-º³ F-è eo-jo-®-u]n-çÁ-Xm. -Î eo-[w an-\-e-cn-fo-Æ-tS A-lo-eo-t \-e\p-Xw F-èm F-B-tÃ-Sn-=-Á a-in-!-ç-g-în± F-Ðn-d-Kw F-Á-H-u]n-td \-½-tS Pp-eo-X-In-dKw \-uÅn-tSn-Ãw Pp-eo-%-è-¾n-=w. A-e± A-u\I-e±-g-º-jo-td X-]-õ-tIn-1w D³-te-jo-Ñw tIn-1w I-t¾-¿o B-Z-co-®-u]n-ç-Á an±-K-º³ A-+-ua-[-æ-I-;-tS tIn-®-e-ªo-tIn-¾m A-j-%en° I-ko-bn-tX-u]n-bn-êw A-e-ç-tS a-io-a-uÆn A-lo-eo-t 5n-an-Wo-I-X-uÆn H-ç uIn-½-=w hwõ-eo-%-Áo-È. h-ZmK-Xo-uX-So ®-uÄn-å-u]n-!-en\n-r-io-%-Á-e-Ìm б-eo-I-cn-b Çn-\o-I-;-tS A-±-X-æ-[n-c-hw r-×-º-jo²-\o-è d-õo-%-en° hv-I-cy-®-É-H-u]n-td Pp-eo-Ño-co-%-Á a-i-K-Ðujn-â-É D²-Ð-S-an-b ue-G-bn² B a-i-K-г B±-Ão-Ñ A-lo-eo-t\ h|-Ð-an-%-en-Ìw I-ko-Æw. A-Xo-\n-bo 5n-an-Wo-I-an-b fn-Ö-e-N-\-¿o-êw Y-ç-en-Ðo-êw б-W-an-bo A-Ì-c-2-an-bo-co-%-Á Ùo-Xo-tb-bn-üm '[-ª' F-è ]-l-Æ-Á-Hm. -u^n-Iw 27 -hh-ay-Kn-Ùn-]-\w e--uªx -I-uª ~-1-Wo h-cme-Zn X-Xm h-an-[n-\-ao-Xz-2w -\ H No-¿-hy dn-d-\w -]]-Z-u±--Zw:w:- h-ay-Im B-Ùn-]-\w e--uªxx I--uª


~-1-Wo h-cme-Zn X-Xm h-an-[n-\w C-Xo D-2w \ H No-¿-hy dn-d-\w. -A-\|-bw:w:- I--uª ~-1-Wo h-cme-Zn e--uªxx (b-Xm) h-ay-Im B-Ùn-]-\w X-Xm h-an-[n-\w C-Xo D-2w. No-¿-hy dn-d-\w H \. A±-Yw:w:- I--uª-~-1-Wo = I-ª-an-b ~-1-¿o², h-cme-Zn e--uªxx = F-Èn-uÝn-?w e-ªo-Æ-tS, b-Xm h-ay-Im B-Ùn-]-\w = bn-tXn-ç ue-¾-eo-[-¿oê-É D-l-Ão-Ð-ê-u¾n, X-Xm h-an-[n-\w C-Xo D-2w = A-Xm h-an-[n-\w F-è ]-l-b-tÃ-½o-co-%-è. No¿-hy dn-d-\w H \ = No-¿-¿o-t dn-j-\w B-I-t½ (h-an-[n-\w) A-È. -]-uÕ-Þo-b-º-jo²-&-So F-uÃn-?w ¨-ucn eo-g-b-¿o-t hn-Áo-[yw u_n-[-¿o²eo-èm A-¦-co-®-tIn-¾o-co-%-è. In-ü-Á eo-g-b-º-tj hw-_-áo-%-Á 5-Xo-õ-Æw A-Xo-\n² a-\-ôo² D-W±-è-e-ç-è. ¨-ucn C-Þo-b-=w In-Wo-® X-ç-ÁXm ¨-ucn-X-cw eo-g-b-[±-a-º-tj-bn-üm. H-cn-ujn-â hw-hn-co-®-tIn-¾o-co-%-uÄn³ I-C-tIn-1m B-tj In-ü-è, In-H-tIn-¾m A-bn-;-tS f-pw uI³-%-è. In-G-Æw f-p-=w c-1-X-c-¿o-ê-É A-Ì-õ-e-an-tW-¹o-êw c-1w D-¾n-bo-co-%-è F-è a-\-ôo-Ì \o-L-b-®-¾m. Î D-E-tb-Ã-Êo-Æ-É Xpç-an-\-an-üm 'A-Òo'. B-uc In-ü-è, F-Ñ uI³%-è, uI-½-uÃn³ F-tÐ-Ènw ¨±-a-e-è, C-tXÈnw A-lo-Æ-I-¹-So tN-å-è. B A-lo-eo² A-u\I-X-c-¿o-ê-É A-lo-eo-t f-I-d-º-;-t¾-¹o-êw F-Èn-Êo-t\-Æw uN±-¿m H-c-lo-em F-èw A-lo-Æ-è¾m. A-Xn-üm 'õn-Xo'. A-H-u]n-td A-lo-b-tÃ-â-Á eo-g-b-º³ ]-d-an-Xo-co æ-J-º-tj-Æw Èx-J-ºtj-Æw D-¾n-%-Á-e-bn-tW-¹o-êw F-Èn-Êo-êw H-ç °-dy-u_n-[w D-¾n-bo-co-%-è. A-H '5o-b'an-üm. -C-º-t\ G-X-lo-eo-êw A-Ì-õ-e-¿o-êw _-*-eo-[º-jn-b _n-iy-eo-g-b-º-tj hw-_-áo-%-Á H-ç _-io±-®-J-X|-=w °-dy-u_n-[-¿o² G-Ip-I-c-Ww \-S-K-Á H-ç A-б-®-J-X|-=w C-co-%-è. Î ]n-c-à-cy-¿o-t C-S-bo² e±-¿o-%-Á u_n[-¿o-t H-u½-tl hw-ue-Z-\-º-;w eo-In-c-º-;w D-W±-è e-ç-è-¾m. u_n-[-t¿ A-Xy-Ðw I-êg-an-%-Á H-ç a-7-d-an-W-Xm. Çn-\-I±-ua-Þob-º-;-tS 5-e±-¿-\-cw-K-an-üm f-cp-c-5-[n-\-an-b Î u_n-[-a-7-dw. A-Xo-t a-uÊ Ê-e-¿o-dn-üm A-lo-eo-t\-Æw A-Xo-t D-E-tb-Æw A±-Y-t¿-Æw G-Ip-I-co-%-Á I-ª-Çn-\w. uhn-]-n[o-I -Çn\-¿o²-\o-èw e-ªo-tb ue±-tÃ-â-¿o \o-ç-]n[o-I-an-b h-Ño-î-b-fn-Ðo-bo² D-l-Ão-%-Á-Xn-ü

h-an-[n-\w. -u^n-Iw 28 -AA-i-¹n-cn-Zo uZ-in-Ðn\m -_-án-\-Çn-\ I-+o-Xn\m h|-h| è--]n-e-u_n-u[-\-uan-3-ao-±n-®-®-E-Xn ]-Z-u±--Zw:w:- A-i-¹n-cn-Zo uZ-in-Ðn° _-án° -]A-Çn-\-I-+o-Xn° h|-h|-è-]n-e-u_n-u[-\ uan3ww C-±n ®-®-E-Xn. -A-\|-bw:w:- A-i-¹n-cn-Zo uZ-in-Ðn° A-Çn-\I-+o-Xn° _-án° h|-h|-è-]n-e-u_n-u[-\ uan3ww C-±n ®-®-E-Xn. A±-Yw:w:- A-i-¹n-cn-Zo uZ-in-Ðn° = A-i-¹n-cw ®-X² uZ-iw e-tc-Æ-É, A-Çn-\-I-+o-Xn° _án° n° = A-Çn-\w tIn-1 I-+o-X-an-b _-á-ºtj, h|-h|-è-]n-e-u_n-u[-\ = h|-Ðw è-]-¿o-t Çn-\w-tIn-¾m, uan-3w C-±n ®-®-E-Xn = A-ko%-en-Ì-É B-r-iw (B-üm) ®-®-E-X|w. A-iw-u_n-[w H-S-ºo uZ-iw e-tc-Æ-É _-á-º-tj-Ènw A-Çn-\-I-+o-X-º-jn-tW-èw A-Xo²-\o-è uan-N-\w u\-â-en° h|-h|-è-]n-e -u_n-[-\w (X-t h-Xyn-e-Ù-Xo-co-Ñ-lo-b²) B-ü an±-K-ta-èw B Xo-co-Ñ-lo-b-do-ë-tS _-áw A-e u]n-!-Á-Xn-üm uan-¸-ta-èw ]-l-Æ-è. -Po-Çn-h a-\-ôo-t\ h-Zn-h-a-b-=w D-c-¿otÐn-¾o-co-%-è. f-cp-c-¿o² F-eo-tS-tb-¹o-êw H-ç ¸-X-®-¾n-bn² ¹-tS-&-tS B õn-Kw ue-Z\o-®-tIn-¾o-co-%-è. en-bo² H-ç ue-Z-\-Æ-¾nbn² \n-%m ]o-tÁ-Æw ]o-tÁ-Æw A-eo-tS tXn-åtIn-¾o-co-%w. ue-Z-\o-%-Á H-ç @-W-®-¾n-bn² eo-c-dm ep-1w ep-1w A-Xo-t A-co-Io² tXn-åtIn-1-X-tÁ-bo-co-%w. f-cp-c-¿o² tNn-lo-Ño²-AÌ-õ-e-tÃ-½n² tNn-lo-bç-tX-èm F-^ \o±-_-áw ]o-So-Ñn-êw ttI A-uºn-å-u]n-!w. Èx-J-t¿-Æw õ-bt¿-Æw ]o-tÁ-Æw ]o-tÁ-Æw !-I-à-\p-c-en° C--S-bn-%-è. a-l-Ðn° [-ao-%-Á-tXn-tÐ eo-#-Xè-]-¿o² a-\-ôo² tt]-fn-No-I-an-b 5-i-c-º;-¾n-Ðo-tÐn-¾o-co-%-è. ¨-ucn±-a-tb-K-S±-èm ue-tln-ucn±-a, A-º-t\ a-\-õ-In-â-I-b-lo-uÃn-!-ÁHw hn-[n-c-W-an-üm. \o-l-ue-l-tÃ-Sn-¿ 5-Xp-¸I-jn-üm ]-d-uc-Æw \o-cn-fn-en-Zo-I-jn-%-Á-Hm. a-Ì-gy° A-e-t B-ubn-[-\-¿o-Ìw 5-Xoucn-[-¿o-Ìw ®-Jy-D-]-I-c-W-an-bo In-ü-Á-Hm X-t e-ªo-tb-bn-üm. H-ç-e-t e-ªo-tb ue-tlnç-et -  e-ªo \o-ôn-ca- n-Ðo-Ðj - Æ - è - . G-HI - n-cy-=w +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 43 ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

43


e-ªo-tIn-¾m A-Ì-an-\o-Ðn-ta-èm a-Ì-gy° A-õoan-\o-%-è-t¾-¹o-êw ]-d-In-cy-¿o-êw A-e° õp-aa- n-b 5-an-Z¿ - o-dn-üm F-¿o-uÑ-çÁ - H - m. tX-Ên-b ®°-eo-[o-I³, tX-Ên-b \o-K-a-\-º³, tX-Ên-b Xp-ç-an-\-º³ F-Áo-e-tIn-¾m A-e° e-d-Æ-è Î uZn-g-º-tj-Ènw A-e-hn-\-ao-Èn-¿ H-ç ue-Z -\-u]n-td-bo-ç-è eo-©-Á-Xm a-Ì-gy-t A-i-Ðbo-dn-üm 'Rn°' F-Á eo-Nn-c-¿o-t D-E \o-d\o-ò-Á-Xm 'F-tÂ' F-è-É-Xo-dn-Wm. 'F-tÂ' 5-Xp¸ tX-Êo-uÃn-!-uan? 'F-tÂ' h|-+w bn-Yn±-Yy-an-!uan? 'F-tÂ' e-ko-®-½o-uÃn-!-uan? 'F-tÂ' h-uÐn-gw \o-d-®-u]n-!-uan? 'F-tÂ' tX-e I-1-]o-So-Ð-

tÃ-â-uan? 'F-tÂ' !-l-=-I³ !-l-K-e-ç-uan? 'F-tÂ' an-\y-X \-fo-%-uan? 'F-tÂ' uÝ-iw \-wtÃ-â-uan? F-è H-S-ºo F-Bo-bn-tdn-â-ºn-¿ B-f-¹-I³ a-\-ôo² ue-do-ub-Ê-®-¾n-Ðo-tÐn¾o-co-%w. C-º-t\ F-Èn-Êo-t\-Æw ¹-½o-uѱ-¿m hw-hn-c-ta-uÁn _-á-ta-uÁn eo-jo-%-è. ]n-cnen-cw-u]n-td ]-c-è-Io-S-%-Á A-_-ª-P-So-d-a-nb Î h-uÀ-i-º-tj-Ènw, X-t h-Xyn-e-Ù a-\ôo-dn-Ðo-bn² H-ko-à-u]n-!-ta-èm _-á-eo-uanN-\w e-Á-e± ]-l-Æ-è. h|-h|-è-]-Z±-f-\w tIn¾m _-á-a-l-c-u]n-!-Á-Xo-t\ uan-¸-ta-è eo-jo%-è. (H--S-çw)

h±K?obnhnc h±K obnhnc e±W\I e±W\I;tS tS \S\tteõew

eo-cn-Sm!-ç-g° (~-1w) h|h-Jn-en-b f-cp-c-Ù!-ç-g-t (Pp-en-Zn-eo-tÂ) f-cp-cc-N-\-bo² h|-Ðw eo-cn-Smf-cp-c-¿o-t (~-1n-7-¿o-tÂ) c-N-\-tb б-W-an-bo A-Ì-I-co-Ño-co-%-è. Cv an-\-e-f-cp-cw ~-1n-7-¿o-t tN-lo-b 5-Xo-#-Xo-bn-Wm F-Á±-Yw. a-in-Çn-\o-I-jn-b a-i±-go-an± A-e-çtS ubn-K-P-f-2o-bn² Cv c-N-\nhn-ÀnPy-t¿ A-Ì-¨-X-an-Ðo-b-Xo-Ì uf-gw c-¾o-tÂ-Æw 5-Xo\o-[oh|-è-]-an-bo b-Ç-º-tj B-eo-l-co-®. C-Xo-t\ a-tÊn-ç eo-[-¿o² ]-l-bnw, A-Xo-eo-Õ-X-=w an-\-e-u\-^-º³-Ðm A-uKn-N-c-=-an-b A-Kn-[hn-KcX-d-º-;w D-Kw-K-=w A-5n-]y-=-an-b A-N-dfo-Jc-º-;w ¨-a-7-d-¿o-t C-X-c A-e-b-e-º-;w A-u\-Iw a-Ì-gyn-Æ-õI³ H-S±-Ñ-bn-bo 5-Inf-ue-K-¿o² h-Õ-co-Ñn²-uÃn-êw 5n-]o-Ðn-\-hn-[y-an-b eo-É-c\-¸-^a-7-d-º-;w F-Ðn-tW-Ám u_n-[o-Ão-%-Á-Xo-\m ¨-]-S-º-;w en-\-No-^-º-;w B-eo-o-X-an-bo-å-¾-uÈn. 5-Y-a-Ê-wyn c-h-I-c-an-b !-cn-W-I-Y-tb-è uXn-è-Á ]-d-Xo-êw eo-c-h-an-b fn-Öp-bho-ªn-Ð-º³ D-É-S-Ðo ]-co-c-¸o-%-Á ]v-cn-Wo-Ih-º-Zn-b-=w \-®-% ]-co-No-X-an-W-uÈn? Kv-X-a-Ìw A-i-dy-Æw (Kvx = ¨-ao, X-a = ®-Jy°, Kv-Ð-jo² ®-Jy° = ¼-cy°, i-dy= D-?-X-Xm, A-i-dy= D-kn-¿ ¨-ao) A-H-u]n-td H-ç I-Y-bn-Wm. - w ½-wo-Ño-co-%Á - t - X-ºt - \-tb-Á u_n-[w D-¾n-!Á - X - o-\n-bo b-Ǻ - ³ B-eo~-1n-7= - w ]o-7= o-X-an-bo. ¨-ao-fn-Ö-¿o-td ¨-]-S-º³ fn-Öp-b-an-bo X-Çn-ln-Ðo-bo-co-%-Á-H-u]n-td, b-Ç-º-;w ue-Z-fn-Ön-Zo-I-jo² A-[o-~o-X-an-Wm. ¨-]-S-¿o²\o-Ám \-K-cw, Xn-ë-Ðm, Po-È, hw-Ùn-\w, cn-{w, I-S², ]±-e-Xw, \-Zo ®-X-dn-b-e-Æ-tS Çn-\w d-õo-%-Á-H-u]n-td A-lo-uin-^w, Z±-f-]v±W -an-hw, Nn-H±-an-hyw H-S-ºo-b tN-c-Hw e-ê-H-an-b b-Ç-º-jo²\o-Ám ~-1n-7]o-7-º-;-tS Û-d ¼-K c-N-\-I-;-tS Çn-\w d-õo-%-è. C-5-In-cw b-Ç-º³ I-+o-X-an-bo. I-+o-X-an-I-bn² b-Ç-¿o-\m I-+-ta-èw ]-cyn-b-®-¾m (I-+-\n-Xm I-+). A-Xo-\n² b-Ç-º-tj B-Jyn-\w tN-å-Á ¼-^r-×-¿o-\m I-+-¼-^-ta-è ]-l-Æ-è.... õn-c-Xp-b C-Xo-in-h-a-Ì-h-co-Ñm h±-Kn-cw-õ-¿o² an-\e±-Ðm tte-Zo-IÇn-\w d-õo-tÑ-¹o-êw X-Z-Ì-½-X-an-bo e±-Wn-[-aey-e-Ù-ubn, cn-Py-eye-Ù-ubn \o-d-eo² e-cn-Xo-ç-Á-H-u]n-td, ¼-ey-b-Ǻ-;-tS eo-[n-\-=w h±-Kn-cw-õ-¿o² D-¾n-bo-È. F-tÐÁn² B h-a-b-t¿ an-\-e-tc-Ènw h-¿|Y-Wh-Ä-Á-çw hn¸n-Xm#-X-[±-anZn-Ð-;w Çn-\hn-K-c-]n-cw-K-X-çw ]-c-a-ua-[n-eo-I-;w B-bo-ç-è. a-in-õn-c-Xn-Zo C-Xo-in-h-r-×-º-j-Ì-h-co-Ñm A-uÃn³ P-K-K ®-?-e° ~-1-aban-bo-ç-è. b-Ç-t¿ hw-_-áo-Ñm fnw-Jn-b-\ B-c-Wy-I-¿o² ‘\o-L-b-an-Æw C-Xo-Ì ®-uÄ-X-tÁ eo-Z|n-în± A-lo-uin-^-=w tN-Çn-\n-cw-õo-Ño-ç-è’F-è In-Wnw. ~n-1-W r-×-º-jo-êw A-u\-IX-e-W ‘b D ttN-\w -ue-Z’ F-è- ]-l-¼m b-Çw tN-å-I A-Xot X-¿|w A-lo-Æ-I F-Áo-e c-1w h-an-\-^-d-Zn-b-I-º-tj-Ám 5-Òn-eo-Ño-å-¾m. h-Áyn-ho A-Y-en Çn-\o uin-an-Zo?o-b-I³ tN-uÇ-¾-Xo-tÈ-Ám F-Èn fn-Ö-º-;w eo-[o-%-Á-Xo-t In-c-W-=w C-HX-tÁ-bn-Wm. ‘X-hyn-hmuX #--Yo-eo uZ-e-b-P-\o #--gmuTऽloT o-a-Án-Z a-Án-Zyn-bn Z-u[’

44

480 44 +…π…«x……n˘®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð


Uo. Iadnõnbo

A-[yn-bw 8 uÝ--i-a-bobnb A-Å-

-A-È-ubn A-uÅ \o-º³ c-h-a-bo-bn-üm. uÝ-i-abo-bn-üm. a-Ð-jn-b R-º-;-tS io-X-¿o--Ì-ue-¾o h-±-e=w Xy-Po-%-Á a-in-Xyn-Ko-bn-üm. A-Å Z-bn-a-bo-Æw, ¸-an-a-bo-Æw h-Xy-a-bo-Æw Çn-\a-bo-Æw I±-a-a-bo-Æw, [±-a-a-bo-Æw B-!-è. ue-Zw A-Å-tb B-], h-c-h|-Xp, D-gn, A-Zo-Xo, A-æ-\pXo, #-Yo-eo, eo-Zz-Xm, Aw-_n, uZ-ep ®-X-dn-b f-pº-jn² ÓXo%-è. uÝ-i-a-b-=w, ]-co-I-ª-=-an-b P-d-¿o-Ì-H-Èy-an-b en-e-dy-c-h-¿n² R-º;-tS h-I-d-uZn-g-º-tj-Æw É-cp-I-co-%-Á A-Å "B-]" B-!-è. \o±-a-d-an-b \-Zp-P-d-¿o-Ì-h-an\-an-b Çn-\-h-do-d-¿n² ]-co-б-W-bn-b In-cW-¿n² 'h-c-h|-Xo'bn-üm. 5-õ-n-X-ue-j-bo-td DZ-b-¼-cy-Io-c-W-º-tj-uÃn-td _-v-ªo-I á-c-Wº-jn² æ-ufn-õo-X-bn-b-Xo-\n² "D-gn"bn-üm. B-Ð-co-I-=w _n-iy-=-an-b f-û-Ð-jn² A-P-ÇÆw A-J-7o-X-Æ-an-b-Xo-\n² "A-Zo-Xo"bn-üm. h|-f-cp-c-¿o-² 5-f-Ò-an-b 5n-W-º-tj h-Õbo-Ão-Ño-co-Ð-bn² "A-æ-\p-Xo"bn-üm. eo-Õ-X5-]-Õw-u]n-td ,-Z-b eo-fn-d-Æw -¸-an-fp-d-Æw B-b-Xo-\n² ¨-ao-uZ-eo-bn-b #-Yo-eo-bn-üm. tteZz-Xo X-cw-K-º-tj-uÃn-td uX-uPn-a-bo-Æw fp-~-Ka-\-Æ-an-b-Xo-\n² "eo-Zz"¿n-üm. h-a-b-=w h-À±õ-=-a-Ì-h-co-Ñm h-È-]-uZ-f-º³ \-î-Á-Xo-\n² "Aw-_"bn-üm. Zo-ey-Y-W-º-;-tS 5-õn-e-d-b¿n² a-u\n-i-co-bn-b-Xo-\n² "uZ-eo"bn-üm. -A-uX! A-uÅ! A-Å-tb ¨±-K R-º³ A-õo-an-\w tIn-=-è. A-Å-Æ-tS Y-W-K-W-º-jn±Po-%-en° R-º³ _-ª-[-ª-cn-bo [-ao-%-I-bnüm. A-Å R-º³-% \-ío-b fo-¸Ww R-º³%-an±-K-Zp-]-an-I-t½. A-º-t\ R-º-;w 5-f-Ò-cnI-t½. 1. -a-Ôw B-u]n A-ên° an-X-cx -I-á-b-Ñ z--uX-\ u\n zX]|nx X]|nx !\Ñ

-eo-f|w- io co-5w 5--e-i-Ðo uZ-ep-ç-Zo-Zn-õyx -I-No-cn Ð--X G-ao. (E-uK|-Zw. 10. 17. 10) -õn-en±-Yw:w:- P-dw-u]n-td I-ª-an-!-Á A-Å R-º;-tS A-Ðx-Ð-c-Ww I-ª-an-%-è. t\-Çm f-cp-c-!wo-%w ¨-P-ôm e±-ªo-Ão-Ñm f-cp-c-=w No-¿-=w ]-eo-^-an-%-ta-Á-lo-bn-an-bo-ç-Á A-Å I-ª-an-b z-Xw an-J-uÝ-i-ta-Á Zo-eyv-g-[-u¿n-tSn-Ãw X-èm R-º-;-tS ¨-P-ôm e±-ªo-Ão-®. H-Ãw R-ºtj \o±-a-d-an-b a-\-ôo-Ì-S-a-I-jn-Ðo-bo-co-%-è. Zo-ey-Y-W-\o-d-b-an-b A-Å-an± h-Ðn-\-º-;-tS h-a-Ò-uZn-g-º-tj-Æw ]n-]-u¿-Æw É-cp-I-co-Ðn° f-2o-Æ-É ¸-an-fp-d-cn-üm. A-Å-Æ-tS hn-Áo-ªy¿n² I-ª-=w ]-eo-^-=w 5-Zp-Ñ-=-an-b ]n-Z-ºujn-tS Rn° F-t Pp-eo-X-an-!-Á I±-a-u¸-^¿o-ud-% 5-ue-fo-%-è. -a-Ôn±-Y So-Ã-Wo:o:- -BB-]x = ui P-d-¿o-Ì h-an-\w I-ªo-e-ç-K-Á, an-X-c = an-Xn-ue; A-ên° = R-º-tj, I-á-b-Ñ = I-ªp-I-co-&; z--X ]| = t\-åw uX-P-õw tIn-1 ]-eo-^p-I-co-%-Á-e³, z--uX-\ = z-X-¿o² \oè-¾n-!-Á uX-P-ho\n², \x = R-º-tj, !--\-Ñ = I-ªo-bn-&. uZ-eo = B uZ-e-H-Èy-cn-b A-Å-an±, eo-f|w io = eo-f|w ®-?-e°, co-5w = uZn-gw, ]n-]w, an-do-\yw -A-I-No5--e-i-Ðo = H-?-Ðo-Ð-j-Æ-è, B-õy = C-e-ç-tS hn-Áo-[y-¿o², C-Xm = \o-L-b-an-Æw, I--Nox = I-No-X|w, I-ª-X, ttI-e-co-Ñm Ð--Xx= x ]-eo-^-an-boG-ao = !-l-K e-ç-è. I±-a-¨-ao-bo² Inåm, D-Zm-B-Gê-!-K-è. (z--X-]|n = z--Xw B-Pyw uX-uPn-en, uX-\ !--\Ðoo C-Xo Xnx. z ¸-c-Wn-Zp-uÑynx, ynx, Ð--Rm-]-e-u\. co-5=]n]n-] (\o-ç. 4. 21) I--No-ufn-N-uXx P|-d-XoIcma-W \o-ç. 6. 1) -2. a-Ôw C-Z-an-]x 5--e-i-Xn-e-Zyw N- a-dw N -b-Xm -b-Ñ-n-õo-È-u¼n-n-in-Ï-Xw b-Ñ -uf-u]+…π…«x……n˘®…¬˘ 480 45 ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

45


A-õo-ç-Wn-am -B-u]n an X-ên-uZ-\-hx ]-e-an-\-L -®-Õ-H. (b-À. 6. 17) -õnõn-en±-Yw:w:- -I-ªo-e-ç-K-Á P-d-¿o-Ì-h-an-\-bn-b an-Xn-ue! F-t A-Ð-cw-K-¿o-ê-É \o-À-Æw È-PoÐ-I-;w I-?-Io-Ð-j-¼m F-tÁ I-ª-No-¿-\n-Ðobn-êw. Rn° B-ucn-tS-¹o-êw u¼n-iw tN-É-ubn, I-Éw ]-l-Æ-I-ubn, A-h-Xyn-N-c-Ww tN-å-Iubn, \o±-uËn-go-I-jn-b h-Ã-\-º-tj Np-¿-en-%-Ijn² @-W-tÃ-â-¿o A-e-tc A-]-an-\o-%-I-ubn tN-Òo-å-t¾-¹o² Z-bn-a-bo-bnb F-t A-Å A-H-t]n-c-Km FtÁ ]n-]-eo-®-2-\n-Ð-Ww. ]-eo^-Xn-In-c-I-\n-b F-t ]o-Xn-eo-tÂ-Æw- A-Ì-rin-bo-æ-I³ F-t Pp-eo-X-¿o-Ì-¾n-I-Ww. -a-Ôn±-Y So-Ã-Wo:o:- -B-]x = F-Èn an-do-\y-º-tjÆw I-ªo tN-Çn° I-ko-=-É te-Éw u]n-td ]-eo^-bn-b A-Å-an-uc!, C-Zw b-Xm = C-Ðn-ü-Á-tXÈnw, A-e-Zyw N = \o-À-\p-b-an-b ]n-]w, a-dw N = a-em A-I-ªo-I-uj-Æw, uZn-g-º-tj-Æw, 5--e-i-Xm = I-?-Io H-?-Ðo É-tc-Ð-j-¼n-êw, b-Xm N = ¹-Sn-tX, A-õo -È-u¼n-n-i = Rn° u¼n-iw tN-å-è-1m, A-ÏXw = A-h-Xy-õn-g-W-=w A-h-Xyn-N-c-W-=w \-S -K-è. b-XmN = ¹SntX \o±-õ-b-cn-b h-Xy-[±-ao -I-tj \o-Ào-%-I-Æw A-]-an-\o-%-I-Æw tN-å-è. X-ên-Xm G-\-hnx = Î h±-e-eo-[ uZn-g-º-tjÆw A-]-cn-[-º-tj-Æw, B-]x = I-ªp-I-c-W-f-2oÆ-É P-dw-u]n-td B-Z-I-ªo-Æw f-2o-Æ-®-É A-Åançw, ]-e-an-\ N = !-Wyn-Zn-en-b ]o-XnÐ înçw, F-tÁ X-Éo-Ð-j-b-ç-uX. f-]o-%-I-Æw D-u]-¸o-%-I-Æw tN-Çn-tX F-t tX-e-I-jo² uf-u] \o-è c-¸-tÃ-Sn° F-tÁ A-Ì-r-io-&. [uf= f-]o-%-I.] 3. a-Ôw a-u\n ua X-cm]-b-X en-Nw- ua- X-cm]-bX-5n-W ua X-cm]-b-X N-E-cmua-X-cm]-b-X u[nu n-^w ua X-cm]-b-Xn-Zn\w -ua X-cm]-b-X 5--Pnw ua X-cm]-b-X-]-J-\m ua X-cm]-b-X K-Wn\m ua X-cm]-b-X-K-Wn- ua an eo-J-g\m. (b-À. 6. 31) w:-ui! J-Ño Zn-b-I-an-b P-dw u]n-td -õn-en±-Yw:B-\-À-Zn-bo-bn-b P-\-\p! F-t a-\-ôm D-¿-a h-¹-+-º-jn² J-Ñ-an-&. F-t en-Wo h-Xy-=w a-¿-c-X-c-=an-Ðo F-tÁ J-Ñ-\n-&. F-t 5n-W° D-¿-a-f-2o-fn-do-bn-I-t½. F-t u\-^-º³ õ-¼an-b In-G-I³ I-1m J-Ñ-\n-I-t½. F-t tN-eobo² h-Xy-=w æ-À-c-=w a-¿-c-X-c-=-an-b f-p-º³ 480 46 +…π…«x……n˘®…¬

46

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

uI-åm Rn° J-Ñ-\n-I-t½. F-t B-Zn-eo² A-Z_-dw \o-l-¼m Rn° J-Ñ-\n-I-t½. F-t 5-PI³ h-ZmY-W-h-Ä-Á-cn-I-t½. F-t ±-K-h-Ä-Km h-Ù-w-an-I-t½. F-t !-âw-_-¿o-êw h-°-i-¿oêw ]-c-à-c-hv-in±-Ë-=w hn-uin-Z-cy-=w tIn-1m R-º³ J-Ñ-cn-I-t½. A-º-t\ h-a-Ò-ua-J-d-bo-êw R-º³ J-Ñ-cn-bo Pp-eo-%-en° A-Å-Æ-tS A-Ìr-iw R-º³-%-¾n-bo-co-Ð-W-ta-Á 5n±-Y-\-bnü-É-Hm. B±-%w R-º-ujn-tSn-c-J-Ño D-¾n-en-Xoco-Ð-t½. -a-Ôn±-Y So-Ã-Wo:o:- -P-dw Zn-in±-¿-Ìm F-5-In-can-uWn hw-J-Ño \-î-Á-Hm A-H-u]n-td A-Å ua a-\m = F-t a-\-ôo-t\, X-cm]-b-X = J-Ñ-\n-&, ua en-Nw= w F-t en-%-I-tj, ua 5n-n-W = F-t 5n-W-t\, ua N-E = F-t I-C-I-tj, ua uu[n-n^ww = F-t tN-eo-I-tj, ua B-Zn-\w = F-t B-Zn-eo-t\, ua 5--Pnw = F-t h-Ð-Xo-]-c-Ä-ctb, ua ]-J\m = F-t ±-K-º-tj, ua K-Wn° = F-t _-â-ao-^n-Zo-K-W-º-tj F-Ènw hw-c-¸o-Ñm hw-J-Ñ-cn-Ðo-bn-êw, an eo J--g\m = R-º-tj H-coÐ-êw A-J-Ñ-cn-Ð-ç-uX. 4. a-Ôw C-Zw e B-u]n ,--Z-b-am, -e-bw e-e E-Xn-e-cp-x. C-ui-Xy-ua-X f-I|-cpcm, -b-u^--Zw ue-f-bn-ao-e.. -(A-Y±-ew. 3. 13. 7) õn-en±-Yw:w:- A-È-ubn h-Xyn-N-c-W-a-bo-Æw P-dw -õnu]ntd hw-I-ª-uÝ-i-a-bo-Æ-an-b an-Xn-ue, \o-º;-tS ,-Z-bw A-Xy-Ð-w]n-e-\-an-üm. Rn° A-ÅÆ-tS a-I-\-uÈ? B \o-d-bo² f-2o-h|-è-]o-Wobn-b an-Xn-ue! F-t ,-Z-bn-õo-dn-gw б-¿o-bnÐo A-Å-Æ-tS uÝ-i-¿o-è-S-a-bn-&. -a-Ôn±-Y So-Ã-Wo:o:- -E-Xn-e-cox = A-È-ubn h-Xy-[±an-N-c-W-¿o² \o-~-Æ-É-e-uj, B-]= P-d-h-an\w uÝ-i-a-bo-bn-b A-uÅ, C-Zw en = Î \o-º;-tS, ,--Z-bw = ,-Z-b-an-!-è, A-bw e-ew = Î Rn° A-Å-Æ-tS 5o-b-!-^-\n-b f-Ð|-co = f-2o h|-è-]o-Wp, C-i = C-eo-tS, C-Xyw G-X = Î Zo-f-bo² F-Áo-ud-%-e-Á-W-Ç, b-^ = G-H uZ-f -¿n-bn-êw F-eo-tS-bn-bn-êw A-Å-Æ-tS ,-Z-b¿o² F-tÁ 5-eo-w-\n-&. B In-ç-Wyn-Xo-ucI-¿n² Rn-\-Xo-Ì u5-c-oX-\n-I-t½. 5. a-Ôw D-X- hyn \x h-c-h|-Xp -uLn-cn io-c-Wy e-cmX-\p


-?-^-{p e-wo æ-xXoam. -(E-uK|-Zw. 6. 61. 7) -õn-en±-Yw:w:- È-w-X, A-eo-Zy, ȱ-en-h-\, È-cn-Nn-cw B-Zo-bn-b-e-I-jn² uLn-c-A-á-In-c-Ð-co-X-an-b A-Ð-co-¸-¿o², æ-e±-W-uc-J-I³ u]n-td-ao-Áoa-l-Æ-Á eo-Zz-¿o-t\-uÃn-td, æ-e±-W-N-co-^-¿ot ufn-õ-Æ-É eo-È-go-Æw B-cn-[y-Æ-an-b P-\-\o, F-5-In-c-an-uWn C-So-Æw ao-Á-êw In±-ua-L-t¿ a-k-bn-bo t]-Ço-%-Á-Hm A-H-u]n-td uÝ-i-è-]oWo-bn-b ep-cnw-K-\ R-º-;-tS ȱ-en-h-\-I-tj-Æw ,-Z-b-an-do-\y-º-tj-Æw I-?-Io-Ð-j-àm h-°-i¿o² D-Xm#-w-Ùn-\-=w Ip±-¿o-Æw b-f-õw e±ªo-Ão-Ð-t½. A-Xo-\n-bo R-º³ 5n±-Yo-%-è. -a-Ôn±-Y So-Ã-Wo:o:- -D-X= ¹-Sn-tX, uLn-cn = tte-Zz-Xo-u]n-td A-]-I-c-S-In-co-bn-b A-c-X, io-c-Wy e-cmX-\o = æ-e±-W-uc-J-u]n-td te½o-¿o-j-ºo ¨-So-a-l-Æ-Á ao-Á²-]o-W±-u]n-td a-u\n-i-c-=w A-]-I-S-In-co-Æ-an-b, ?-^-{o = In± -ua-L-t¿ i-\o-Ñm a-k t]-Ço-%-Á ?-^n-æ-c-\n-b tte-Zz-X-en-io-bn-b C-So-ao-Á²-u]n-td hyn hyn= AHm, hch|Xp tteZzXo%Hdyw 5õnabobn WÅ. æ-xXow Xow = DXm#w ÓXobn² Rº;tS Ip±¿o, ewoo = Brio%è, ewoo = efInÐv. efIn v. InÐoxox C±n. In C n. 6. a-Ôw fo-en \x f-Ð-an õ-e,- -æ-±-jp-In h-c-h|-Xo -an uX Æ--ubn-a hw-Ê-fx. (E-uK|-Zw. 1. 113. 6) -õn-en±-Yww:-:- ui u5-a-c-h-a-bo-bn A-uÅ. \o-º³ R-º³-%m aw-K-j-In-co-Wo-bn-I-uW!. A-Å R-º ³-%m fn-Ðo-Æw h-an-[n-\-=w h-Zn-\íobnêw. D-Xm#-w-æ-J-=w \o-Xy-an-b B-\-À-=w \-ío \o-t #-]n-Ê-wo-bo-ë-tS, H-co-Ð-êw HcoSKw e-Õo-X-cnIn-Xo-co-Ðn° R-º³-%-I-ko-b-W-ua. -a-Ôn±-Y So-Ã-Wo:o:- -h-c-h|-Xo = ui uÝ-i-\o-[obn-b A-uÅ, \x = R-º³-Ðn-bo, fo-e = aw-K-j5-Z, f-Ð-an = A-Xo-f-b-I-c-an-b fn-Ðo \-î-Á, æ ±--jp-I = D-Xm#-w æ-J-Zn-bo-\o õ-e = õ-eo-Ð-t½, uX

= A-Å-Æ-tS, hw-Ê-fx = #-]n-Ê-wo-bn², an-Æ-ubn-a = e-Õo-X-cn-In-Xo-co-Ð-t½. 7. a-Ôw ¸-^n-b X|w îeuh euh X|w a-ip-bn C-w-ub-X|-a-cmY-ao-e X|-ao-ttXy. -eo-h-Ê-fn Pp-eo-Xn-õo -5-N-u¸. D-gn A-Pp-K-cm ¦--e-\n-\o eo-f|n.. -(E-uK|-Zw. 1. 113. 6) -õn-en±-Yw:w:--A-È-ubn D-gn-tb-uÃn-td 5-u_n-[-Znbo-\o-bn-b A-uÅ! A-Å-Æ-tS 5o-b-h-Ðn-\-º³%m A-e-c-e-ç-tS Xn-+-cy¿o-Ìw I±-a-¿o-Ìw A-Ìh-c-W-an-bo 5-uXy-Iw 5-uXy-I 5-?-¿o-]-Yw \-ío-bo-co-%-è. No-d-tc ¸-^o-b-cn-Ðo ]-To-Ão%-è. No-d±-%m A-Á õ-¸-Wn-Zo-I³ #-go tN-Ó [-\-h-Än-Z-\-¿o-Ì-É e-ko-In-å-è. ue-tl No-d-tc b-Ç-bn-Kn-Zo-I³ tN-Çn-Ìw tN-Ço-Ðn-Ì-®-É ~n-1-W-[±-aw ]-To-Ão-%-è. C-\o a-tÊn-ç ¹-½-tc \o-c-Ð-cw bn-^ tN-Òm uh-e-I-?-¿o Pp-eo-X-d-¸yan-bo-Ð-1m Pp-eo-Ðn° ]-To-Ão-%-è. C-º-t\ eoõo-Á-ç-No-I-jn-b an-\-e h-°-i-t¿ ¨-ucn-ç-¿-çtS-Æw A-õo-ç-No-Ð-̽-X-an-Æw ubn-Ky-X-Æ-Ì-hco-®w Çn-\w \-î-Á-Hm A-Å-Æ-tS D-]-uZ-f-an-üm. a- Ô - n±-Y So-ÃW - oo:-:--- X|w X|w= Nodtc, ¸-^n-b =¸-^o-b [±-a-¿o-\n-bo, [--e-uh = A-Áw D-+n-Zo-Ão-Ðn-Ìw, [-\-h-Än-Z-\-¿o-Ìw, a-ip-ttb C-w-ub = g-i-Zm b-Ç-bn-K-º³ tN-Çn-Ìw tN-Ço-Ðn-Ìw, A-cmYw C-e = ¼-ey-¿o--Ì h-an\-w, C-ttXy = \-S-¿o-Ão-\ n-bo, A-H-u]n-td eo hÊh -fw = õo-Á-õo-Á, Pp-eo-Xn A-õo = Pp-eo-I³-Ðn-bo Pp-eo-X-¿o-Ì-ue-¾o, 5-NNu¸ = 5-I-S-an-b Çn-\w \-î-Á-Xo-\n-bo D-gn = D-Z-b ¼-cy-t D-gn-tb-uÃn-td u_n-[-5-Zn-bo-\obn-b A-uÅ! eo-f|n ¦--e-\n = h-a-Ò-eo-f|-¿o-Ìwue-¾o, A-Pp-Kn = D-]-uZ-f-=w an±-K-\o±-uË-f-=w X-ç-è. -[-e= A-Áw, [-\w, \o-L. 2.7, 2.10, X|w X|w= I A±-Y-®-É Æ-³-Zm f-p-¿o-t 5-Y-an-eo-õ-2oÆ-tS G-I-e-N-\-¿o² \o-èm õo-Á-an-b X| f-p-¿ot Z|o-Xp-b- G-I-e-N-\-an-üm. A-Pp-K= [ f-up (H--S-çw) 'dd-Mm',', tte-Zo-I-è-]w. -h|-[-bo² eyn-]o-Ño-co-%-Á ~-1w X-]-õ H-S-©-uÄn³ h|-[ a-i-¿-¿-|-an-bo è-]wtIn-=-è. Cv a-i-¿-¿|-¿o²\o-Án-Wm ]-co-Ño-Á-º-jn-b 5-#-Xo-Æ-tS C-X-c X-¿|-º-jn-eo±-õ-eo-%-Á-Xm. ~-1-t¿ io-c-Wy-K±-õw, 5-Pn-]-Xo ®-X-dn-b Y-W-º-;-tS B-[n-c-an-bo A-lo-Æ-Á-Hw Cv A-e-Ùbo-dn-Wm. Cv A-e-Ù-bo² an-^-an-Wm h-¿nu_n-[w B-Zy-an-bo d-õo-%-Á-Xm. A-ey-2w ey-2-anbo-¿p-ç-en° H-S-©-è. °-S²-a-¼o² ¼-cy°-u]n-td h-¿n-u_n-[w ?-ua-W ey-2-an-bo-e-ç-è. D-Zo-®-e-ç-Á ¼-cy-t\ u\n-Ðo \o-ò-Á-bn-jo-t ®°-e-fw Io-k-Ðm, C-S-H-e-fw e-S-Ðm, ]o°-e-fw ]-So¼n-lm, e-d-H-e-fw tX-Ðm F-Áo-º-t\ Zo-fn \o±-W-bw tN-Çn-c-É-Xm ¼-cy-tÂ-Æw B-jo-tÂÆw A-u\yn-\yn-[n-cw \o-ao-¿-an-W-uÈn. ½-wo-Æ-tS Cv A-e-Ù-tb-bn-Wm eo-cn-Sm. +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 47

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

47


B-cy-\n-?-a-WIncobnb CÞ CÞ° uUn. Fw.B±. cnuPgm -tte-Zo-I-hn-io-Xy-¿o-td G-Ê-=w 5-ho-ª-=w G-tl N±-Ñ tN-Ç-tÃ-½o-å-É-H-an-b uZ-e-X-bn-Wm 'C-Þ°'. B-cy-\n-?-a-W ho-ªn-Ð-Ðn-tc hw-_áo-Ño-S-u¿n-jw 'C-Þ°' ¼n-eo-U-ç-tS uIn-½-I³ X-I±-¿ '-!-c-À-c'-Ì-an-Wm. tte-Zo-I f-p-º³-Ðm uXn-Áo-b u]n-td A±-Qw ]-l-à-H-S-ºo-b-Xm ]n-Ln-Xy± tte-Zo-Ihn-io-Xyw 'tXn-å ]-u½-co' B-Ðo-b-H ®-X-dn-ü-Xn-Ìw. A-á° A-á-t\ \-bo-%-é-te-Á a-½o² õn-c-X-¿o-td I-c-¿ hn-boÃ-în-çw Cv B-f-bn-Z±-f-º³-Ðm 5n-®-Jyw \²!I-Æw tN-Ó. b-Yn±-Q-¿o² Cv C-Þ° B-cn-Wm? N-H±-ue-Z-º-jo² C-Þ° eo-g-b-an-bo e-ç-Á a-Ô-º-;-tS hw-Jy ?-a-¿o² Xn-tk F-?-Xnw ueZw

1. E-uK|-Zw -2. b-À±-ue-Zw 3. -hn-a-ue-Zw-4. A-Y±-e-ue-Zw BtI

BtI aaÔhwJy hwJy 10552 1975 1875 5987 20389

CÞ° C eogban!Á eogban Á aaÔº³ º³ 2884193 531 810 4418

-eo-õo-Á õn-gy-In-c-în± C-Þ-f-p-¿o-\m ey-Xy-Òº-jn-b A±-Q-º³ \²-Io-bo-å-t¾-è-É-Xm f-co X-tÁ-bn-Wm. F-Án² A-e-cn-çw X-tÁ õn-c-Xp-b ]n-c-Ä-cy-¿o-t A-Xo-ç-I³ H-co-Ð-êw dw-LoÑo-ç-Áo-È. C-Xo² \o-èw C-Þ-f-p-¿o-\m G-Ian-b H-c±-Q-a-È D-É-tX-èw \n-\n-eo-[-¿o-ê-É A±-Q-º-;-t¾-èw a-\-ôo-dn-Ðnw. bv-Ko-I-an-b A±-Qw tF-f|-cy-fn-do A-Y-en f-2o-fn-do F-Án-!-è. Cv bv-Ko-I-an-b A±-Q-¿o-Á-Ól-¿m B-[yn-Zo-I-=w B-[o-ttZ-eo-I-=w B-[oõv-Xo-I-=-an-b eyn-Jyn-\-º-;w C-Þ-f-p-¿o-̾m. F-Án² Cv A±-Q-º-jo-tdn-èw C-Þ° 480 48 +…π…«x……n˘®…¬

48

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

tth-á-e-\n-K-co-I-X tI-½o-Ã-â-¿ ¼-ao-U-ç-tS uIn-½-I³ X-I±-¿-e-\n-tW-Ám I-t¾-¿n-=-Á H-èw X-tÁ-bo-È. \-®-Ðm Cv e-ko-bo² H-è h-Õco-®-u\n-Ðnw. -B-[yn-Zo-I-an-bo C-Þ-\m ]-c-an-Zn-em, Pp-enZn-em, A-Ðx-I-c-Ww, 5n-W° F-tÁ-Ènw A±-Q®-¾m. B-[o-ttZ-eo-I-an-bo C-Þ-f-p-¿o-\m en-Æ, eo-Zz-Xm, ¼-cy° F-èw A±-Qw ]-l-bnw. B-[oõv-Xo-I-an-bo cn-Pn-em, uh-\n-]-Xo F-Áp A±-Qº-;w C-Þ-Ì-t¾-Ám tte-Zo-I-hn-io-Xyw ]-co-ufn[o-Ñn-d-lo-bnw.-ue-Z-º-jo² C-Þ-hw-_-áo-I-jn-b uZ-e-K-Wº-tj-%-lo-®w ]-cn-a±-f-®-¾m. C-Þ-en-Æ, C-Þn-lo, C-Þn-e-ç-Wv H-S-ºo-b f-p-º-;w 5-ubn-Ko-® In-Wnw. C-H In-Wo-%-Á-Xm eo-õo-Á uZ-e-X-I-;an-bo C-Þ-\m hw-_-á-®-t¾-Án-Wm. A-lo, eo-â, e-ç-W°, en-Æ, uhn-a°, a-ç-Xm, g-i-à-Xo, A-ZoXo, D-gn, Ð-gn F-Áp tte-Zo-I uZ-e-X-I-ujn-Sm _-á-tÃ-åw C-Þ° C-co-%-è-t¾-Ám ue-Z-º-joë-tS I-uBn-So-Ñn-d-lo-bnw. ~n-1-W r-×-º-joêw C-Þ-f-p-¿o-\m eo-Õ-X-an-b eyn-Jyn-\-®-¾m. B-[yn-Zo-I-Ê-wo-bo² C-Þ-f-p-¿o-\m B-Zn-em, ~-1w, a-\-ôm, 5n-W°, en-Im, ep-cyw, uPyn-Xo F-tÁn-tÐ A±-Qw ]-l-¼-Xm ~n-1-W-º-jo² In-Wnw. -]-c-tta-f|-cy-Æ-2-Ìw a-in-_-d-fn-do-Æ-an-b C-Þ° B-cn-Wm? C-Þ° Dv±-Ã-an-tW-Ám \-®-Ðm ~n-1-Wn-Zo-I-jo² \o-Ám a-\-ôo-dn-Ðnw. eo-fn-d -an-b C-Þ-è-]w ~-1-f-2o X-tÁ-bn-Wm. h-a-wo -è-]-an-b ]-c-an-Zn-eo-t\-¿-tÁ-bn-Wm Cv-f|-c°, Cv-f°, ç-¼°, fo-e°, eo-â H-S-ºo-b \n-a-º -jo² eo-jo-%-Á-Xm. ~-1-t¿-%-lo-%-Á-Xn-Wm C-Þ -f-p-ta-Ám Iv-gp-X-Io ~n-1-Ww ]-l-Æ-è.-(1) C-Þ° No-d 5-I-c-W-º-jo² Pp-en-Zn-en-!-é-teÁm In-fo-I-?-¿o-Æw A-wn-[yn-bo-Æw ]-l-Æ-è. (2) -C-Þ° Dv±-Ã-uîn-X-ôn-Wm. a-Ì-gy-t B-Zo-I-=w an-\-ho-I-=w fn-cp-co-I-=-an-b f-2o-


uîn-X-ôn-Wm ?-a-¿o² a-\-õw, 5n-W-Ìw, en%w. A-Xo-Án² ~n-1-W r-×-º-jo² a-\-ôot\-Æw 5n-W-u\-Æw en-Ðo-u\-Æ-tan-tÐ C-Þ-\nbo eyn-Jyn-\o-Ðn-c-¾m. Cv °-èw uN-ç-uÄn-kn-Wm a-Ì-gy-t h-a-r-eo-In-hw D-¾n-!-Á-Xm. a-\-ôm a-\-\ No-Ð-\-f-2o \²-!-è. 5n-W-\n-I-t½ f-cpc-¿o-Ìw B-Zn-eo-Ìw f-2o \²-!-è. 5n-W-\nI-t½ f-cp-c-¿o-Ìw B-Zn-eo-Ìw f-2o \²-!-è. en-2-¿|w ¼-K-è-]-¿o² Çn-\w, e-ªo, uN-X-\ F-Áo-e-Æm f-2o 5-Zn-\w tN-å-è. eo-Nnc-º-tj h-Ñ-do-X-=w !-w-=w eo-In-h-б-W-=-an%-Á-Xm en-2-¿|-an-Wm. A-Xo-\n² a-\-ôo-u\Æw 5n-W-u\-Æw en-Ðo-u\-Æw C-Þ-\n-bo ~n-1W-º³ eyn-Jyn-\o-%-è.-(3) f-X-]-Y ~n-1-W¿o-êw ttX-¿p-co-b ~n-1-W-¿o-êw C-Þ° ep-cy-an-tW-Ám ]-l-Æ-è-¾m. ep-cyw X-tÁ-bn-Wm uc-X-õw I-B-=w. \nw I-ko-%-Á uõn-P-\-¿o-t c-h-õn-K-an-bo-¿p-ç-Á-Xo-t \-tÈn-ç Aw-fw ep-cy-an-bn-Wm an-c-Á-Xm. B-Ʊ-ue-Z-¿o² ep-cyt¿-bn-Wm Hn-P-tô-Ám eo-jo-%-Á-tX-Ám eo-ê-coÐ-ç-Xm. an-\-e-f-2o-Æ-tS uîn-X-ôm ep-cy-an-!-è. ep-cy-an-Wm f-cp-c-¿o² Dv±-Ãw, _-dw, uX-P-ôm F-Áo-e D-¾n-!-Á-Xm C-H-X-tÁ-bn-Wm B-Z-h|è-]-=w. ep-cy-hw-c-¸-W-an-Wm B-Z-f-2o-tb e±-ªo-Ão-%-Á-tX-Ám E-go-an-çw ]-l-Æ-è. ep-cyw ¸-bo-%-uÄn³ _-dw, uX-P-ôm F-Áo-e-Æ-tS A-õne-®-¾n-!w. A-Xo-\n² ep-cyw, uc-X-ôm F-Áo-e C-Þ-\n-tW-Ám ~n-1-W-º³ ]-l-Æ-è.-(4) Iv-gpX-Io ~n-1-W-¿o² C-Þ° uPyn-Xox h|-è-]\n-tW-è ]-l-Æ-è-¾m.-(5) uPyn-Xo-bn-Wm C-Þ°.

eo-Zz-Xm H-S-ºo-b-e-bo² 5-In-fo-%-Á-Xm Cv uPyn-Xo-bn-Wm. B 5-In-fw C-Þ-\n-tW-Án-Wm ~n-1-Wn-Zo-I³ ]-l-Æ-Á-Xm. A-Xn-b-Xm a-Ì-gy-coê-É Çn-\-uPyn-Xo A-Y-en Çn-\-5-In-f-=w an-\-ho-I f-2o-Æ-tS è-c-W-=w C-Þ-\n-!-é-teÁm hn-cw. -f-X-]-Y ~n-1-W-¿o² h±-F-uZ-e-a-b-\nWm C-Þ-t\-Ám ]-l-Æ-è-¾m.-(6) A-Xn-b-Xm uX-P-ôm, _-dw, f-2o F-Áo-e-tbn-tÐ uZ-e-X-tb-è eo-joÐnw. uX-P-õw _-d-=w f-2o-Æw F-eo-tS-Æ-u¾n A-Xm uZ-e-X|-an-!-è. f-2o, uX-P-ôm F-Áo-e-Æ-tS A-]-c \n-aw X-tÁ-bn-Wm C-Þ-t\-è hn-cw. In-cWw C-Þ-\n-Wm Cv uZ-e-X-I³-Ðm Cv-Ê-f-f-2o h-Ån-\o-%-Á-Xm. -\n-dm ue-Z-º-jo² C-Þ-h|-è-]w Cv A±Q-X-d-º-jo² eo-eo-[-è-]-¿o² e±-Wo-Ñ-Xnbo In-Wnw. "C-Þ° N-?-e±-¿o-bn-Wm, Zz-udnI-¿o-tÂ-Æw ¨-udn-I-¿o-uÂ-Æw fn-h-I-\n-Wm. uX-uPn-a-b-\n-Wm, N-cn-N-c-º-;-tS h|n-ao-bn-Wm. uPyn-Xo-ôo-t\ 5-Zn-\w tN-å-Á-e-\n-Wm. ¼-cy-h|è-]-\n-Wm. ao-^°, e-ç-W°, h-eo-Xn H-S-ºo-b uZ-e-X-I³-tÐ-Ènw C-Þ-t h|-è-]-an-Wm. C-Þ° h-Ñ-cn-fo-bn-Wm. ¼-cy-t P-î-In-c-I-\n-Wm. e-çW-t\ fn-ho-® \o-c-K-Á-e-\n-Wm. C-Þ-Ì-an-bo h±--e-uZ-e-X-I³-%w hw-_-á-®-¾m. f-2o-Æ-2w A-Ñ-S-Ð-t¿ 5-Zn-\w tN-å-Á cn-Pn-en-Wm C-Þ°. B C-Þ-t\ õ-b-Án-Wm ¼-cy-N-Þn-Zo-I³ \o-b-ao-X è-]-¿o² X-º-;-tS Á-a-X-d-I³ \o±eio-%Á-Xm.'' C-º-t\-Æ-É C-Þ° h±-e-f-2o-an-\n-b ]-c-an-Zn-e-tÈ-¹o² ]o-tÁ-Ðn-Wm? -(H-S-çw)

tte-Zo-I cn-{-Kp-Xw--

-(bÀ±ueZw 22.22)-Hnw B ~-1° ~n-n-1-uWn ~-1-e-cmN-hp- Pn-b-Xn-an- -Hnw -cn-gmuç cn-P-\yx J--c- C-g-ueyn  Xo-eyn-[p- a-in-c-uYn -Pn-b-Xnw uZn-KmÉp -u[-Ì-cmuen-Vn\-S|n\n-Ix h-Ñox !--c-áoucyn-gn Po-ã c-uY-~nx h-uõ-ubn Æ--en-hy- -b-Pan-\-hy ep-ucn Pn-b-Xn-am. \o-In-ua\o-In-ua \x ]-cmP-u\yn -e-cmg-H ^-d-e-uXyn \  Hn-g-[-bx ]-Ny-Ðn-am -ubn-K-u¸-uan \x I-+-Xn-am. -ui Cv-f|-cn, R-º-;-tS cn-{-¿o² õ-c-Wn-[o-In-co-I-jn-b ~n-1-W± Çn-\uX-P-ôo-\n² б-W-cn-I-t½. ]-S-bn-jo-I-jn-b ¸-^o-b± J-c-çw a-in-c-Yo-I-;w D-¿-a-f-Ö-º-;-É-e-çan-I-t½. \-½-tS cn-{-¿o² ]-I-г ]n-tdn-?-%-Á-e-Æw In-j-I³ ®-q-É-e-Æw !-Xo-c I - ³ f-2o-ub-lo-be - Æ - a - n-It - ½. Öp-I³ eo-Èg - o-Ij - n-et - ½. A-[|n-\o-%Á - e - ç - t - S a-г eo-Po-Kp-i -I-;w h-õ-I-jo² 5-ufn-õo-%-Á-e-ç-an-I-Ww. In-d-¿o-\-Ì-h-co-Ñm ue-¾-uÃn³ a-k t]-Ç-t½. ?-¸-d-Xn-Zo-I³ ^-d-!-¦-º-j-Wo-b-t½. \-®-Ðm u[-b-¾-c-an-b ubn-K-u¸-aw \-S-Ão-dn-I-t½. +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 49

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

49


a-i±-go Z-bn-\-ÀÌanan-bo A-W-X-I-c-an-b hn-ay-w

-t5n-n-^. B±. uKn-]o-a-Wo, Xo-ç-e-\-Ð-!-cw -B±-g-\n-Z-¿o-t G-Ê-=w H-â-eo-d-t¿ d-пo² (479, ta-bm 10) a-i±-go-Z-bn-\-À-t\ D-ªco-®-tIn-¾m 'Z±-f-\-fn-Ö-º³-Ð-È ]-c-à-c-tteç-ªyw' F-Á ®-J-ud-J-\w en-bo-Ñ-uÃn³ Î I-t¿-?-X-W-ta-èm uXn-Áo. Î ud-J-I-Ìm ue-Zº-tj-Ã-Êo u\-co-å-É A-lo-ten-è-ao-È. a-in-cn-{bo-td e-uÊ-f|-co B-[-a-¿o² \o-èm ue-Zn-[yb-\w \-S-¿o--b h|n-ao X-¹-Zn-æ-an-Æ-É Zp±-L-_á-¿o² \o-Án-üm ud-J-I-Ìm ]-co-ao-X-an-b No-d A-lo-=-I³ ue-Z-t¿-Ã-Êo u\-Sn-\n-b-Hm. A-So-Ùn\-]-c-an-bo Î ud-J-I° H-ç fn-Ö-Ç-\n-üm. B-¿-\o-I-=w D-¿-cn-¿-\o-I-=-an-b õv-Xo-I-fn-Ö I-t¾-¿-ê-I-tj ]o°-H-S-ç-Á H-cn-tj-Á \o-dbo² a-i±-go Z-bn-\-À° ®-uÁn-å e-Í-Á No-d B-f-b-º³-%m B-¿-\o-I õv-Xo-I fn-Ö-¿o-t I-t¾-¿-ê-I-;-an-bo A-W-X-I-c-an-b hn-ay-®-t¾èm ]-l-bn° h-uÐn-g-®-1m. '½-wo F-Á en-Ðo-t A±-Yw hw-ubn-Kta-Án-tW-èw !-l-¼-Xm c-¾m e-Ó-Ð-;-tS hwubn-K-®-t¾-¹o-ud ½-wo-Æ-¾n-!-è->' F-èw Z-bn-\-À° ]-l-Æ-Á-Hm õv-Xo-I-fn-Ö-¿o-td G-Ê=w !-Xo-b No-d A-lo-=-I-;-an-bo h-a-c-h-tÃ-â-Á H-Án-üm. 'A-\n-Zo-X-¿|-º-tj H-Áo-ê-l-Ão-%-I F-Á _n-[y-X ue-Zn-Ðo-I³-Ðm an-^-an-üm' F-èw 'C-eo-tS hw-õ-eo-Ñ-Xm B-lm Zn±-f-\o-I ]-ª-Xo-I-;w A-e-c-e-ç-tS eo-g-b-K-ue-g-W-ºjo² D-l-®-u]n-b-uÃn³ fn-Ö-¿o-t h-a-r-Z±f-\-t¿ A-e± ttI-te-So-à-te-èw' a-i±-go Z-bn-\-À° ]-l-Æ-uÄn³ A-Xo² B-¿-\o-I-fn-Ö -¿o-t f-p-an-üm \nw uI³-%-Á-Hm. 5-]-Õ -¿o-t D-V-e-t¿-%-lo-®w ¼-ey-¿o-t 'h-¿' tb-%-lo-®w B-¿-\o-I õv-Xo-I-fn-Ö-¿o-t In-GÃn-â-I³ F-tÐ-èm \-®-Ðm hw-¸o-Ñ-an-bo H-è ]-co-ufn-[o-Ðnw. -5-]-Õw F-º-t\-Æ-¾n-bo? -B-¿-\o-I õv-Xo-I fn-Öw ]-l-Æ-Á-Hm 1370 uIn-So e±-g-º³-%m ®-Äm Î a-in-5-]-Õw H-ç

50

480 50 +…π…«x……n˘®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

'_o-Û'eo² \o-èw (B-#-Xo-Æw A-j-=w C-Èn¿ H-ç õn-e-\nuI-Þ-t¿-bn-üm C-eo-tS '_o-Û' F-èm eo-jo-%-Á-Hm) a-in-uçn-S-\-¿o-ë-tS hw½-w-an-tb-Án-üm! 5-]-Õn-cw-õ-t¿-%-lo-®-É Î '_o-Km_n-ºm' ho-ªn-Ð-¿o-Ìm tX-jo-=-I³ in-P-cn-Ðo-b-Xo-Ìm '\n-h'bo-td B-uÏn-^o-hohmÊm B-b uPn® ho. ua-¿-lo-Ìw In-do-u^n±Wo-b Ç-Wo-ue-ûo-Êo-bo-td ^o-ho-Om t5n-^-hln-b uPn±-Pm F-^m. ì-½o-Ìw hw-Æ-2-an-bo ^o-hoOo-Ì-É u\n-_² h-Ån-\w \-ío-b-Xm 2006 ² an-^-an-tW-uÁn±-%-I! A-Xo-\±-Yw 5-]-Õw J-\y-X-bo² \o-èw ½-wo-Ð-tÃ-½ H-Án-tW-Á '½-wo-en-Zw' C-uÃn³ B-¿-\o-I fn-Ö-¿o-Ìw u_n-[y-tÃ-å-te-ÁuÈ! B-Zo-bo² tti-%-P° -u]n-ê-É en-X-I-º³ D-¾n-!w ®-Ù-É 5-]-uÕn -V-e hw-õ-e-º-tj-Ã-Êo ]-To-Ðn-\n-Wm fnÖDZ C-uÃn³ B-Zo-bo-td 'ttZ-e-I-W'º-tj-Ã-ÊoÆ-É ]-T-\-º-jo² ®-?-!-Á-Xm. A-Xo-t ^-dw \ nw uI³-Ðn-\o-co-%-Á-uX-Æ->. X-ñn-dw \-®-Ðm tti-%-P° en-X-I-¿o-t D-V-e-In-d-K-\o-èm H-S-ºnw. Î 'B-Zo-a-e-Ó' D-¾n-b \o-ao-gw X-tÁ A-Xo-\o-co-Ðn-\n-e-fy-an-b Ù-d-=w ]o-tÁ A-Xot ']-k-Ð't¿ ¼-No-Ão-Ðn-Ì-É G-I-I-an-bo 'In-dw' F-Á 5-Xo-õn-h-=w D-S-td-â-K. C-Xo-Ìuf-gw G-Xn-¾m 920 uIn-So e±-g-º³ I-ko-¼uÃn-kn-üm ¼-cy-t C-c-½o-bo-d-[o-Iw e-do-Ã-®-É \-¸-^-º³ '¼-ñ u\n-e' I-jn-bo t]n-½o-t¿-loÑ-Xm. A-uÃn-kn-üm A-u\-Iw °-d-I-º³ A-S-ºo-b ¨-ao-tb-uÃn-ê-É r-i-º³ \-¸-^-À-jo-bo² \oèw Ï-lo-&-So-Æ-¾n-b-Xm. A-Xo-tdn-Án-W-m \nw C-Á-[o-e-ho-%-Á Î '¨-ao'. ¼-cy-t\-uÃn-ê-É H-ç \-¸-^-¿o-t hn-ap-]y-¿o² h|-bw Xo-coàw ¼-cy-t\ e-dw e-®w A-Xm A-u\-I uIn-Soe±-gw H-ç 'uIn-êo-Im' ]-co-Wn-a-¿o-Ì-eo-u[-b-anb-uÃn³ uXn-cn-¿ e±-g-]n-X-º³ D-¾n-I-Æw A-tXn-do-Ño-l-ºo ®-Áo² c-¾m õn-Kw a-in-h-®-¼º-jn-bo ]-co-W-ao-Ð-Æw tN-Ó. °-d-I-º-;-tS H-ç hn-Þ-dn-b-\o-bn-bo-ç-Á B-Zo-a-h-®-¼w I-c-Íw I-S-do-Ìw C-S-bo-td ]n-l-tÐ-å-I-jo² X-½o-Ño-Xlo-b-uÃn³ Pp-e-t B-Zy X-în-^-I³ D-¾n-=I-Æw A-e-¹-So-uѱ-èm B-Zyw ¼-K-Pp-eo-I-;w ]o-Áp-Sm ']n-b²' u]n-ê-É 5n-#-X h-hy-è-]-º;w H-â-eo² C-Ám In-W-tÃ-â-Á h-I-d Pp-eo-e±-Kº-;w D-S-td-â-K. C-Xn-üm ½-wo-tb-Ã-Êo-Æ-j-j fnÖ-¿o-t In-G-Ãn-Sm. -C-eo-tS \-½-tS h-eo-uf-g-an-b [-ª ]-Xo-


ub-¾ H-ç In-cyw I-ª-J-\y-X-bo²-\o-èw F-ºt\-bn-üm e-Ó-Ð-;w A-e-Æo-co-Ðn-\n-e-fy-an-b 'Ù-d'=w A-e-Æ-tS ']-k-Ðw' \o±-W-bo-Ð-tÃâ-Á 'In-d'=w D-¾n-b-Xm F-Á-Xn-üm. A-Ð-cp-¸¿o² \o-èw 'õ-êw' ½-wo-%-Á 'hn-bo-_n-_-tb' A-eo-f|-ho-Ñ fn-Ö-Ç-\m Î 'a-in-5-]-Õw' u]n-êw A-º-t\-bn-ü-¾n-b-tX-èm ]-l-ub-¾o e-ç-Á Pn-jy-X-Æ-¾-tÈn! A-Xo-t\ fn-Ö-Ç° C-uÃn³ u\-co-â-Á-tX-º-t\-tb-Ám C-Ám udn-I¿m Pp-eo-Ño-co-%-Á õv-Xo-I-fn-Ö-Ç-co² G-Ê=w A-r-K-Wy-t\-èm G-e-çw eo-d-bo-ç-K-Á t5n-^-h± hmÊp-^° uin-Ðo-ºm (C-uÃn-?w A-uËiw Inw-~p-UmPm Ç-Wo-ue-ûo-Êo-bo-td '\{-½® tNb±' A-d-¹-co-%-Á K-Wo-X-fn-Ö t5n-^-h-l-t^!) F-?-Xo-b udn-I 5-f-Ò-an-b 'G ~p^m iohmÊlo ¨^m ttSw' F-Á r-×-¿o-td H-ç J-7o-I C-eotS ]-I±-¿o eo-e-co-Ðnw: 1986 ² 5-ho-ªp-I-co-Ñ _°Êw eOm \{ubn ±Ðot H-Ánw F-Uo-g-\o² 136-nw !-l-¿m a-inuçn-S-\ ho-ªn-Ðw eo-e-co-%-Á õn-K-¿n-üm 5-]-Õ ½-wo-Æ-tS 5-ui-jo-I ey-2-an-%-Á Î J-7o-I tIn-â-¿o-å-É-Xm. "1370 uIn-So-e±-gw ®-Äm I-ª-J-\y-X-bo² \o-Án-üm Î 5-]-Õw 't]n-â-Á-t\' D-¾n-b-tXÁn-tW-¹o² 'A-Xo g-i-¿n-b Î e-Ó-h-Õbw ®-?-e° A-Xo-Ì-®-Äm F-eo-tS-bn-bo-ç-è' F-Á H-ç hw-f-bw \o-º³-%-¾n-Io-tÈ? A-Xo-Ì-É D-¿-cw C-Xn-üm: I|n-¾w Xo-b-lo A-Ì-h-co-Ñm ϱ-P-¿o² \o-èw e-Ó-I-W-º³ D-¾n-Inw. A-e-bn-I-t½ I-W-º³/5-Xo-I-W-º³ F-Á cp-Xo-bo² C-c½-I-jn-bo-½n-üm D-¾n-!-Á-Xm. A-uÃn³ e-Óг-tÐ-Ènw In-c-W-¨-X-an-b B ϱ-Pw ®-?e° F-eo-tS-\o-èw e-è-te-Án-!w \o-º-;-tS uNn-Zyw. A-uÈ? A-Xo-Ì-É D-¿-cw e-j-tc d-joX-an-üm. 5n-]-Õ \o±-ao-Xo-%-É B ϱ-P-hÕ-bw F-©-\o-èw e-uc-¾-Xo-È! In-c-Ww, A-ºt\-tbn-ç [-\n-Z-I ϱ-Pw C-uÃn-?w C-eo-SotÈ-Á-Xn-üm h-Xyw. F-Ñ-tIn-t¾-Án², Î

5-]-Õ-¿o-td h-I-d-e-Ó-г-%w B-[n-c-an-b A-Ê Ï±-P-¿o-t A-j-em te-cw Ð-Py-an-tWèm \-®-Ðm F-;-Ã-¿o² tX-jo-bo-Ðn° I-ko-Æw. 5-uXy-Io-Ñm H-ç K-Wo-X-Ç-\m! -5-]-Õ-¿o-\n-[n-c-an-b c-¾m A-So-Ùn-\ ϱ-P-º-jn-üm A-ü-f-2o-Æw Y-ç-X|n-I±-g-W _-d-=w. C-e-bo² 5-]-Õ-e-Ó-г-Ðn-[n-can-b ϱ-Pw [-\n-Z-I-an-b A-ü-f-2o-b-t^. F-Án² Î [-\n-Z-I A-ü-uI-Þ Ï±-P-t¿ \o-d-Æm \o-c-K-Á-Hm 5-]-Õ-an-tI eyn-]o-Ñoå-É Y-ç-X|n-I±-g-W _-d-a-t^. A-Xn-I-t½, \{-½-t \o-b-a-a-Ì-h-co-Ñm X-tÁ E-Wn-Z-I-an-b H-Án-üm. In-c-Ww, c-¾m e-Ó-г A-â-¿o-co-%uÄn³ A-e X-Åo-ê-É Y-ç-X|n-I±-g-Ww ¹-â-Xêw, A-I-Áo-co-%-uÄn³ !-l-=-an-üm. 5-Xo-udn-a]-c-an-b Î _-áw E-Wn-Z-I-h|-õn-e-t¿-bnüm ¼-No-Ão-%-Á-Hm. 5-]-Õ-¿o-ê-S-\p-jw Î c-¾m _-d-º-;w (A-ü-f-2o-Æw Y-ç-X|n-I±-gW-f-2o-Æw) H-dy A-j-eo² In-W-tÃ-â-Á-Xo\n² A-e ]-c-à-cw \o±-ep-cy-an-Ð-tÃ-â-è-¾m. H-ç [-\n-Z-I A-\-Ð-=w H-ç E-Wn-Z-I A-\-Ð=w X-Åo² ¹-å-uÄn³ Ð-Py-ta-Á D-¿-c-an-üm d-õo%-I. A-Xo-\n-dn-üm 5-]-Õ-¿o-t A-Ê Ï±-Pw Ð-Py-an-tW-èm ]-l-Æ-Á-Hm." C-eo-tS hmÊp-^° uin-Ðo-ºm eo-õn-e-\w tN-å-Á \-½-tS 5-]-Õw D-¾n-b-Xm 'h|-bw-¨' B-bo-½n-üm. ]-u¸, B'In-cy'¿o-Ìm H-ç 'In-c-Ww' D-¾n-In-tX X-c-ao-È-tÈn? B'In-c-W-e-Ó'eo-t\¿-tÁ-b-tÈ \nw Î-f|-c-\n-bo h-¹-+o-% -Á-Xm? '½-wo-Æw ½-wn-=w ½-wo-Pn-d-=w ½-wo%-É hn-a-ro-Æw F-Ènw \p X-tÁ-tb-èm [p -\n-cn-b-W-Y-ç ]n-So-b-Xm F-^ f-co. C-eo-tS B-¿-\o-I õv-Xo-I fn-Ö-a-Ì-h-co-Ñm G-uI-f|-c ho-ªn-Ð-=w '!-ç-g'5-#-Xo' \o-b-a-=w an-bn-enZ-=w, ue-Zn-Ð-=w F-Ènw f-co-tb-Á-tÈ tX-joÆ-Á-Xm? õn-c-Xp-b Z±-f-\ fn-Ö-º³ X-Åo² bn-tXnç tte-ç-ªy-=w C-tÈ-Á a-i±-go Z-bn-\-À-t a-Xw G-Ê-=w f-co-bn-b a-Xw X-tÁ!

-In-eyw [-eo-%-en-Ì-É-Hw Z±-fo-%-en-Ì-É-Hw F-Ám c-1-eo-[-®-¾m. cn-an-b-Wa-in-õn-c-Xn-Zo-I³ uI³-Ðn-Ì-É-e-bn-Wm. eo-?-uan±-e-fp-bw, A-õo-Çn-\fn-!-Ð-jw, B-L-cyú-Un-a-Wo H-S-ºo-b-e In-Wn-Ì-É-e-Æw. [-ey-In-ey-º-jo² cn-acn-e-W-Æ-ª-=w !-ç-u¸-^- Æ-ª-=w a-ew eo-Ò-co-® e±-WoÑo-co-%w. A-H en-bo-Ñn² Æ-ªw In-ü-I-Æw Æ-ª-¿o-ê-¾n-In-=-Á f-p-º³ uI³-%-I-Æw tN-å-Á A-Ì-¨-Xo-Æ-¾n-!w. F-Án² C-e \n-S-I-an-Ðo-bn² cw-K-¿m Æ-ªw \-S-%-I-ubn, A-Wo-b-l-bo² \o-Ám eo-f-Z-an-bo e±-Wo-%-I-ubn-bo-È. Cv \n-Sy-[±-aw b-Çp-b\n-S-I-º-jo-êw ]n-do-Ð-Ww. +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 51

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

51


.......† † ....... CXoinhIYn]n^\nauInfw nhIYn]n \nauInfw hÄnZI - [paXo. paXo. ueZcWo ueZc

1. A-Xo-b-a° - ¾-À-\m e-ç-W° \-ío-b H-ç ]n±-g-Z° (a-in-õn-c-Xw f-dy-]±-ew 45-nw A-[yn -bw 45-nw u^n-Iw) 2. A-Xo-c-Y° - !-ç-ew-f-¿o-td a-Xo-\n-c° F-Á cn-Pn-eo-t \n-ê !-^-în-co² H-cn³ (a-in-õn-c-Xw B-Zo-]±-ew 94-nw A-[yn-bw 14-nw u^n-Iw) 3. A-Xo-udn-an-em - H-ç A-æ-c°. [p-#-á-\n² e-[o-Ð-tÃ-å. (a-in-õn-c-Xw h-õn-]±-ew 38-nw A-[yn-bw) 4. A-Xo-e±-N-hm - ¾-À-t A-õo-ug-I-h-a-b-¿m io-a-en° \-ío-b ]n±-g-Z-co² H-cn³. (a-in-õn-cXw f-dy-]±-ew 45-nw A-[yn-bw 46-nw u^n-Iw) 5. A-Xo-Kw-K° - ¾-À-t ]n±-g-Z-co² H-cn³. (a-in-õn-c-Xw f-dy-]±-ew 45-nw A-[yn-bw 49-50 u^n-Iw) 6. A-Xo-g-7° - H-ç h±-Ãw. a-c-W-uf-gw _-d-õ-¼° A-\-Ð-t è-]-¿o² ]n-Xn-j-¿otd-¿o. h±-Ã-º³ A-uË-i-t¿ Ð-Po-®. B h±-Ã-º-jo² H-Án-üm A-Xo-g-7°. -(a-in-õn-c-Xw av-h-d-]±-ew 4-nw A-[yn-bw 16-nw u^n-Iw) 7. A-Xo-Ùo-c° - ¾-À-t ]n±-g-Z-co² H-cn³ (a-in-õn-c-Xw f-dy-]±-ew 45-nw A-[yn-bw 48-nw u^n-Iw) 8. A-W-X°1 - a-in-eo-â-eo-t H-ç ]-cyn-bw. -(a-in-õn-c-Xw A-Ì-fn-h-\-]±-ew 148-nw A-[ynbw 108-nw u^n-Iw) 9. A-W-X°2 - H-c-lo. h-i° F-Á A-lo ]o-Xn-=w ®-Zo-X an-Xn-=w. A-W-X-\m [-i-]-Xo F-èw u]-ç-¾m. udn-Iw ®-?-e-Ìw h-Õ-co-Ñm udn-I-t¿ ]-co-I-ª-an-%tÁèw In-ü-è. (a-in-õn-c-Xw e-\-]±-ew 222-nw, A-[yn-bw 1 ®-X² 6 e-tc ]-Zy-º³)10. A-^o1 - ~-1n-eo-t an-\-h-!-^°. h-ѱ-goI-jo² H-cn³. uZ-en-æ-c-Æ-ª-¿o² cn-*-eo-tÂ

f-c-e±-g-¿o² ¼-cy-N-Þ-în± H-j-à-u]n-bo. C-ç-jo-dn-¾ udn-I-t¿ ¼-cy-N-Þ-în-cn-bo 5-In f - o-Ñm A-^o c-¸t - Ã-â¿ - o-bX - n-bo In-üè - . (a-in -õn-c-Xw A-Ì-fn-h-\-]±-ew, 156-nw A-[yn-bw)-A-^-oÆ-tS !-^-\n-üm eo-È-c-cn-bo ]o-l-Á-Hm (a-in-õn-c-Xw B-Zo-]±-ew A-[yn-bw 67, u^n-Iw 88)-([±-a-t A-e-Xn-c-an-üm eo-È-c-tc-èw 5-Òn-e-®-1m - B-Zo-]±-ew u^n-Iw 18) Iv-c-e]n-7-e-Æ-ªw \o±-¿o-e-Æ-Ww F-è D-]-uZfo-Ñ ®-\o-an-ç-tS ¹-½-¿o² A-^-oÆ-tS u]-ç1m. (u¼n-W-]±-ew A-[yn-bw 191, u^n-Iw 35)11. A-^o2 - I-?-a-i±-go-Æ-tS aIÌw A-æ-cîn-ç-tS bÇI±¿n=an-b H-ç ®-\o (a-inõn-c-Xw B-Zo-]±-ew A-[yn-bw 55, u^n-Iw 37)12. A-^o3 - fo-e-t ]-cyn-b-an-bo A-^o F-è]-ubn-Ko-Ño-å-1m. -(a-in-õn-c-Xw A-Ì-fn-h-\-]±-ew 17-nw A-[ynbw 38-nw u^n-Iw)13. A-Y±-e fp±-g° - fo-e-t ]-cyn-bw (A-Ìfn-h-\-]±-ew A-[yn-bw 17, u^n-Iw 91)14. A-Y±-enw-Ko-c-hm - ^o-fo-c-ôo-u\-Æw !-^-u\Æw e-[o-Ñ C-Þ° ]n-]-õ-bw \o-ao-¿w H-jo-Ñoç-è. -C-Þ-t\ I-t¾-¿o h|±-K-udn-I-u¿-Ðm B-\bo-Ñ-uÃn³ Aw-Ko-c-ôm A-uË-i-t¿ A-Y±-eue-Z-a-Ôw-tIn-1m Ó-Xo-®. h-Ñ-w-\n-b C-Þ° Aw-Ko-c-ôo-t\ A-Y±-enw-Ko-c-ôm F-èm A-Ì-rio-®. (D-uZyn-K-]±-ew A-[yn-bw 18, u^n-Iw 6, 7) 15. A-Y±-en-em - H-c-lo-O-À-ue-Z-¿o-t Kn-b-I-\n-bo-ç-è A-Y±-en-em (a-in-õn-c-Xw D-uZyn-K-]±-ew 43, 50-nw u^n-Iw)-©-Y-fn-]-¿n² A-lo h-®-¼-¿o-\-So-bo² H-jo-Ño-ç-è. uZ-e-\o±-uË-f-¿n² P-d-¿o²-\oèw A-lo-tb I-t¾-¿o-b-Xm A-Y±-en-en-üm. -(a-in-õn-c-Xw e-\-]±-ew 222-nw A-[yn-bw 19-nw u^n-Iw)16. A-Y±-en-em - fo-e-t H-ç ]-cyn-bw-(a-in-õn-c-Xw A-Ì-fn-h-\-]±-ew 17-nw A-[yn(H--S-çw) bw 91-nw u^n-Iw)

bÀcm cmueZõngnõngyw eoÈc\pXo eo c\pXo FÁoe Aâ¿dпo² A ¿dпo² HSçw. w. (]^n[o]±) (] n[o]±)

52

480 52 +…π…«x……n˘®…¬

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð


æõngoXhnKcw õngoXhnKcw h-Än-Z-I°: i-co-#-á-õn-c-Xo-o

hÄ¿o² e eêXm Xm -eo-]-uZn tt\-e eo-]-Zx -hw-]-uZn tt\-e hw-]-Zx -eo-]-Z|o-ê-c-Ww eo-uánx nx hw]ÁncnbW íXox Xox -A±-Yw:w:- \nw In-ü-Á B-]-K-I³ B-]-KI-j-È. \nw In-ü-Á h-Ä-K-I³ h-Ä-K-I-;a-È. Î-f|-c-t\ a-l-è I-jo-%-I C-Xn-uW-Ê-=w e-Äo-Ñ B-]-Km. ¨-ucn f|n-h-¿o-êw \n-cnb-W ê-c-Ww, e-Án² A-Xn-uW-Ê-=w e-do-b h-Ä-¿m. -Xn-+-cyw yw::- B-]-K-I³ \o-k-ê-u]n-td-Æ-t¾-èm ]-l-bn-c-1m. h|-Ðw I±-a-uZn-g-º³ (A-[-ª, A-eo-ue-Iw) tIn-1m eo-]-K-I³ e-cnw. ]-c-înç-tS I±-a-uZn-g-¿n-êw (A-[-ª, A-eo-ue-Iw) \-®-%m B-]-Km e-cnw. 5-#-Xo-u¸n-õ-¿n-êw \-®-Ðm B-]-Km e-cnw. C-e-tbn-èw hw-õ-eoÐn-Xo-co-%-è-te-¹o² A-Xm Î-f|-c-In-ç-Wyw F-è an-^-ua I-ç-uX-¾-H->. h-Ä-Km F-Á-Hm A-¸-b e-Ó-e-È. ¸-bo-%-Á-e-X-tÁ-bn-üm. tNlo-b tNd-en-tW-¹o²-u]n-êw I®-a-go Xp-çwu]n-td [-\-=w Xp-çw. ¦-f|-cyw F-Á-Hm Î-f|-

c-hw-_-áo F-Án-üm. F-Èn [-\-=w B ]-c-ttaf|-cy-en-uÂ-Xn-üm. 'an-jo-I-®-I-uj-lo-b a-Á-t uXn-jo² an-ln-Ãm uI-e-Á-Hw õ-en°' F-èm I-eo ]n-Sp-å-1m. [-\-¿o-Ìm Nn-?o-I h|-õn-e-an-ü-ÉHm. ®-uÁn-åw !-l-uIn-åw D-ç-;w. A-Xo-\n² Ùnbo-bn-b h-Ä-Km C-tXn-è-a-È. B-]-Km F-èm ]-l-bn-=-Á-Hm Î-f|-c-\n-!-Á eo-â (h±-eeyn-]o) eo-t\ a-l-èm Pp-eo-%-Á-Xn-üm. H-ç-e° h-Ä-Á-\n-!-Á-Hm No-Ð-Æ-tS ©-Á-Xyw tIn-¾n -üm. hv-Jy-=w Èx-J-=w X-t I±-a-K-Xo-bn-tW-èm A-lo-Æ-Á-e° Î-f|-c \o-b-aw D³-tÐn-=-è. A-Hm ]-co-Wo-X 5-Ç-bn-üm. F-Ènw ®°-¹-½o \o-L-bo-Ð-tÃ-½o-co-%-è F-èm eyn-Jyn-\o-Ð -ç-Xm. ¨-ucn Pp-en-Zn-Ð-;w A-e-c-e± B±-Po-Ñ A-lo-eo-Ìw I-ko-eo-Ìw A-Ì-½-X-an-b ^-d-º³ Î-f|-c-\o² \o-èw h|p-I-co-%-è F-ÁXn-üm h-Xyw. I-ko-à-u]n-b ¨-ucn \o-ao-g-º-;w ®-Ãî-º-jn-bo I-ç-Xnw. AHtIn-¾n-üm ue-Z -º³ 'u[-~-X-an-b I-cma-Wn...' F-èm D-ZmuLn-go -%-Á-Hm. C-º-t\ F-Èn-uÝn-?w C-Zw \ a-a - C-tX -uÂ-X-È F-Á ê-c-W-ubn-tS Pp-eo-%-en° I-koÆ-Á-e-\n-üm G-Ê-=w e-do-b h-Ä-Á°.

ua[n¼2w

h-Z-h-à-Xo-a-Zm¦-Xw 5o-o-b-ao-Þ-hy -In-ay-am. h-\ow ua-[n-a-bn-ho-g-Mm h|n-in.-. bnw ua-[nw uZ-e-K-Wnx ]o-X-c-uLn-n-]n-h-uX. -X-bn- an-a-Zy ua-[-bn-ul ua-[n-eo-\w !-ç h|n-in..- ua-[nw ua e-ç-uWn Z-Zn-H ua-[n-a-lox 5--Pn-]-Xox. -ua-[n-ao-Þ-L en-Æ-L ua-[nw [n-Xn Z-Zn-H ua h|n-in.- C-Zw ua ~-1 N ¸-^w uNn-uõ [o-o-b-a-U-Xn-am. -a-bo uZ-en Z-[-H [o-o-b-®-¿-anw X-tthy- uX h|n-in.- -A±-Yw:-ô Pp-en-Zn-eo-t 5o-b-ao-^-=w A-õo-In-ay-Ìw A-Zm¦-X-=w eo-f|-]-Xo-Æ-an-b Cv-f|-c-u\n-Sm ubn-Ky-an-b D-]-uõn-K-¿o-Ì-ue-¾o D-¿-a-e-ªo-Ðn-bo bn-No-%-è. Rn° F-t h|n±-Y-º-tj Xy-Po-%-è.- -G-Xm ua-[n-Æ-2-an-b e-ªo-tb eo-Z|n-în-çw hw-Ð-Py-çw D-]n-ho-%-è-uen 5-In-f!-Ý-an-b A-ul! A-¿-cw ua-[n-f-2o-bn² F-tÁ e-ªo-an-\n-Ðo-bn-êw.- -u[-~-\n-b Cv-f|-c° F-\o-Ðm D-¿-a-e-ªo \-í-t½. 5-Pn-]n-d-I-\n-b A-e° F-\o-Ðm D-¿-a-e-ªo \²-I-t½. ]-c-tta-f|-cyen-Ìw, K-a-\-fp-d-Ìw B-b Cv-f|-c° F-\o-Ðm h-Zme-ªo \-î-an-ln-I-t½. Rn° F-t h|n±-Y-º-tj Xy-Po-%-è.- F-t Cv ~n-1-uX-P-õw ¸n-^-uX-P-õw, ufn-õn-b-an-\-=w u[-b-¾-c-=-an-I-t½, Zo-eyY-W-º³ F-Áo² 5-ufn-õo-X-an-I-t½. Cv-f|-cn! F-t h|n±-Y-X-tb Xy-Po-ѱ-Ão-%-è.- -

-A-Á-]-Xo-bn-b Cv-f|-cn! ucn-K-c-io-X-=w _-d-e±-ª-I-=w B-b A-Á-¿o-t\ R-º³-Ðn-bo \ío-bn-êw. A-Xo-t\ e±-ªo-Ão-Ñn-êw. R-º-;-tS h-in-bo-I-jn-b a-Ì-gy±-%w ±-K-º³-%w _-d-e±-ª-I-an-b A-Á-t¿ \ío-bn-êw.- -(bÀ±ueZw 11.83)- +…π…«x……n˘®…¬˘ 480 53

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

53


u^n-n-I-]-co-N-bw \nb± æuc ucÞ\nYm \nYm

#--Xo-: -Hcco5nem cco nem (hnioXyaÝco (hnioXya co HÁnw õnKw) -c-N-\-: -ainIeo eÉu¿n³ \ncnbWua\e° -?-¿w:w - ehÐandoI eh andoI ('eogua hhPwKKw ha¿o² hõuc^w b ehÐandoIÍm ')Ae\pfXueWanVyÌ; ± Ae\pfXueWanVy ±Fp[e\nfoà [e\nfoÃHN?e±¿obnIn° e±¿obnIn°; Aeu\n, ¦e\n[o]Xy e\n[o]Xyêt êt°, °, foeu\, a±¿yÌJ a±¿yÌJáXpc Xpcêu¾n? u¾n? ]-Zn±-Yww:-:- A-e-\p-f-X-cn-Pn-en-I² (cn-Pyn-[o- n°, D±-Fp-[e - ° = N-?e - ±-¿o Xyw), B-Vy° = [-\e (¨-ao-Æ-tS õ±-¿n-em), ¦--e-\n-[o-]-Xy-ê-t° = udn-I -¿ot ®-?-e° A-[o-]-Xo-bn-In° B-r-io-%Á-e°, a±-¿y° = a-Ì-gy°-a-c-W-®-É-e° (±-Mm 5n-W-Xyn-uK, A-a-cw), J-á = A-Xy-[o-I-an-b B-f, Zn-iw hn-cnw-fw:w:- [-\-en-Ìm cn-Pn-en-In° uan-iw, cnPn-eo-Ì N-?-e±-¿o-bn-In° B-f, N-?-e±-¿o%m udn-Iw ®-?-e° h|-Ð-an-Ðn° D²-Ð-S-an-b B-r-iw; Î-f|-cn, a-Ì-gy-t ΠB-r-i-º³tÐ-tÁ-¹o-ê-a-c-Xo-Æ-u¾n?r - × - ] - c - o-Nb - w-:-:- uI-cj - ¿ - o-t B-Ùn-\ I-eo e-Éu¿n-jo-t hn-io-Xy-a-Ý-co-bo-td 'H-c-co-5n-eo -u\n-Sm', F-Á I-eo-X-bo-td 5-ho-ª-an-b u^n-I-anü-ª-co-Ño-å-É-Hm. C-Xo² H-c-co-5n-eo-t Pp-eo-XN-cy-ubn-Sm a-Ì-gy-Pp-eo-X-t¿ Xn-c-X-ayw tN-Òoco-%-è. C-X-c-Pp-eo-I³, A-e-Æ-+w B-in-cw d-õoÑn² J-Ñ-cn-!-uÄn³, \-f|-c-\n-b a-Ì-gy° an-^w A-Ðyw-e-tc-Æw æ-uJn-]-¦-2o-bo² ®-?-!-è. B-f -bn-!-Á ]n-f-¿n² F-Èn-e-çw _-áo-X-cn-tW-Á Ð-Ðn-\-e-N-\-=w, D-c-K-r-Ù-\n-bo-a-c-W-e-6¿od-I-tÃ-½ X-e-j õ-¸-W-¿o-Ì-ue-¾o ®-l-eo-jo ¹-å-Á-H-u]n-td a-Ì-gy± uõn-K-en-Ù-bo² ®-?-Iob-e-cn-tW-Á F-?-¿-±-t ¼-K-h|-õn-e e±-W\-Æw C-eo-tS ê±-¿-ey-an-üm. B-¿-\o-I a-d-bn-j I-eo-Xn-5-Ùn-\-¿o-td ^o-°±-¿o-I-jo-tdn-cn-jnbo-ç-è a-in-I-eo e-É-u¿n³ \n-cn-b-W-ua-\ -e°. X-t I-eo-X-I-jo² h-a-Ý-h-an-b ]-Z-hwLn-X-º³-tIn-1-an-ê-co-I-X ½-wo-Ñ C-uË-iw 'f-p-æ-À-c't\-Á A-]-c-\n-a-u[-b-¿n² eo-ufgo-Ão-Ð-tÃ-å.480 54 +…π…«x……n˘®…¬

54

ññøø - FSew B±g\nZw ôøð

"õn-c-X-ta-Á-u]± uI-½n-d-õo-an-\-Ð-co-X-an-I-W-a-Ð-cw-Kw-uI-c-j-ta-Á-u]±-uI-½n-udn Xo-j-Æ-Ww-uNn-c \-®-% R-c-Ù-I-jo²" -F-è-l-tÐ D-ZmuLn-go-Ñm h|n-X-Ôy-h-a-c-5-Ùn\-¿o-α-Pw ]-I±-Á uZ-fn-õo-an-\o-Æw Xo-I-¼ õn-gn-uÝ-io-Æ-an-bo-ç-è e-É-u¿n³. ue-Z-!-cnuWXo-in-h tte-Çn-\o-I°, eo-e±-¿-I°, In-ey-\n-S-I#-Km, B-½-Ð-Yn-#-Km H-S-ºo tteeo-ªy-an±-Á ua-Jd-I-jo² 5-f-Òo-bn±-Po-Ñ _-*®-J-5-Xo-õ-¹-So-bn-bo-ç-è Î I-eo. e-É-u¿n³ I-eo-XI - ³ B±-gh - w-¾n-c¿ - o-t ]-co-aj - 5-en-iw u]-c-Á-e-bn-tW-èm B-h|n-Z-I±-%-u_n-[y-tÃ-âw. C-uË-iw c-No-Ñ 100- ¨-jw #-Xo-I-jo² No-^-ubn-Kw a-in-In-eyw, hn-io-Xy-a-Õ-co 11 õn-K-º³, en-ZpIo-cn-an-b-Ww (eo-e±-¿-\w), E-Kmue-Zw (eo-e±¿-\w), E-H-hw-in-cw (eo-e±-¿-\w), Ï-ç-õw-Kw (\n-S-Iw, eo-e±-¿-\w), A±-À-\ eo-P-bw (eo-e±-¿\w), K-W-]-Xo, _-á-\-Ù-\n-b A-\o-ç-ª°, a-ad-\-a-lo-bw, fo-gy-Ìw a-I-Ìw (J-7-In-ey-º³), eo-dn-h-d-Xo-I (®-2-I-º³), _-[o-c-eo-dn-]w, !-cn-W-a-Ý-co, F-t Y-ç-\n-Y°, \n-Ko-d, tIn-® hp-X, ]-c-udn-Iw, ©-g-[n-i-c-Ww B-½-Ð-Y F-Áo-e 5n-[n-\y-a±-io-%-è. ¹-Sn-tX !-cn-uWXo-in-h-º-;w In-ey-\n-S-I-º-;w hw-Á-X-¿o²\o-èw eo-e±-¿-\w tN-Òo-å-1m. 1878 H-u+n-_-lo² te-½-K-\n-½o² P-\o-Ñ [p \n-cn-b-W-ua-\-e° 1958 an±-Ño² Zo-ew-K-X-\n-bo."]-Ñ-bnw-eo-co-Ão-½-h-iy-\o²-¿-d-e-®w,-h|-±n-to-a-W²-¿o-½nw-]n-uZn-]-[n-\w Ð-1w-]-Éo-tIn-¾p-â-Á" uI-c-jnw-_-bm% e-É-u¿n³ h-Ån-\o-Ñ Ï-¿-a-7-]-an-üm eo-\-X-an-b uI-c-jI-dn-a-7-dw.


+…π…«x……n˘®…¬˘ 480 55

ARSHANADAM 480 JUNE - 2013

55


\tc-{μ-`qj¬ Ir-XnIÄ

Un-kn _p-Iv-kn-eqsS Hmtcm Im-e-hpw Hmtcm bp-K-hpw X-§Ä-¡p-th|- Nn-´-IÄ I-s-|¯n-bn-«p-Å D-]-\n-j-¯p-I-fp-sS ]pXn-b Im-e-¯n-\-\p-kr-Xam-b hmb\ þ

Ztim-]-\nj¯v

{ip-Xn-{]n-b-`m-jm-`mjyw

nse m-²y-b b t A iocm-a³ { ~ 150

w m-Ihp pw e t c ] ÀP-·h ]p\ ~ 85

¯vyw j n \ j tim-] -`m-jm-`m

Z n-{]n-b 1200 {ip-Xhm-eyw) ~ (2 n-jXv D]-\ -IÄ IY 0 ~3

mb -iz-c-\ ³ K t m tb oIr-jvW {i ~ 90

Un kn _pIvkv, Un kn Ing--s°apdn CSw, KpUvsjt∏¿Uv kv{So‰v, tIm´bw 686 001 a0481˛256 3114, 9846133336 ccustomercare@dcbooks.com Visit our online bookstore at www.dcbookshop.net, www.dcbooks.com

56

Printed and published by N. Vedaprakash, Dayananda Bhavan, Narendrabhooshan road, Chengannur 689 121, owned by N. Vedaprakash, Dayananda Bhavan, Chengannur 689 121 and Printed at Amrita Bharathi Press, Chengannur 689121, Kerala and published at Dayananda Bhavan, Narendrabhooshan road, Chengannur 689 121 Kerala. Editor : Kamala Narendrabhooshan.


‘¼-cy° D-Zo-uÑn C-È-ubn F-Ám r×w enboÑm ]-l-à u_n-[o-Ão-uÐ-¾ In-cy-ao-È. 5-In-f-=w ú-âw D-t¾-¹o² ¼-cy-Ì-Zo-tÑÁloà tIn=w. C-Hu]n-td Hç-e° [±-an-Zn-en-uWn F-Á -Xo-\m, \n-aw P-]o-%-Á-uXn uZ-en-d-b¿o² u]n-!-Á-uXn a-X-r-×-]n-cn-b -Ww ®-S-ºn-tX \-S-K-Á-uXn tX-jo -e-È. Á-e-]n-âw Pp-eo-%-Á-e±-Ðm Èx-J ®¾n-ÐntX, hv-Jy®¾n-%tÁ-¹o² Arshanadam Malayalam Monthly A-bn³ [±-an-Zn-en-Wm, hwf-b-ao-È. The only vedic-philosophical journal in malayalam \-½-tS ]-co-Xx-Ùo-Xo-Æ-tS ]-co-e±-¿ -\w [±-an-Z-è-]o-bn-b ¼-cy-t ú-So-t Vol - 39 No - 10 2013 JUNE 10 G-Ê-%-l-Ño-d-Ì-h-co-Ño-co-%-è. \-®-Ðm h|-bw A-j-%-en° I-ko-Æ-Á A-j-=-uIn² Ð-P-Æw ]n-cn-b-W-=-a-È; \n-ê-]n-âw \nw \²-!-Á hv-Jy-an-Wm \nw [±-ao-~-ucn F-Á-j-%-en-Ì-X-!-Á-Xm. eojÐo-t 5-In-fw, A-Xo² \o-ltb F-B Hko-Ñ-H- tIn-¾m d-õo-%-Áo-È. \n-ê-]n-â-®-É A-á-In-cw an-c-è-uen F-Á-Xn-Wm eo-j-Ðo-t 5-In-f-¿o-t A-j-em. ¼-cy° F-B-Æw Xo-co-Æ-ao-Èn-tX I-K-è. F-B-Æw Xoco-Æ-®-t¾-¹o-êw tI-½-eo-j-Ðo-\m 5-In-f-ao-È. C-H-u]n-td Ð-Pn-ô-]n-cn-b-Wn-Zo-I³ tN-Çn-¿ ]-d-çw [±-an-Zn-Ð-jn-Wm. A-e± ¼-cy-t\-uÃn-td-bn-!-è.’ Regd. News Paper 20060/70 INDIA Postal Registration No KL/TLA/3/2012-14 WPP No: KL/TLA/WPP/137/2012-14 Single Copy ` 20/Annual Subscription ` 240/POSTED AT THIRUVALLA RMS

... \ucÞ¨g® ...

ueZºjoudÐm aSºouÃn=IbÈ, ueZºjoudÐm aSºoecoIbnWm \nw...

\ucÞ¨gWot dõyanb #XoI³ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NH±ueZhwioX (anJ¨ao) ------------------- 2600.00 Zufn]\og¿m õngn õngyw (Uo.ho.eOm) -- 1200.00 hXyn±Y5Infw---------------------------------- 725.00 KpXncihyw (anJ¨ao) --------------------------500.00 Aubn[ybotd [pcna° (Uo.ho.eOm) -------- 150.00 iouXn]uZfIYI³ (anJ¨ao) ----------------- 130.00 D]\b\w FÐm? FÐo\m? ----------------------- 120.00 ico\naIp±¿\w (anJ¨ao) --------------------- 90.00 ]cudnI=w !\±Pî=w (Uo.ho.eOm)---------- 90.00 ubnuKf|c\nb [p#á° (Uo.ho.eOm) ------- 90.00 D]nh\---------------------------------------------- 60.00 NoÃUNoÐ\w ------------------------------------ 50.00 aX=w Æ2oÆw ------------------------------------- 50.00 [±a]nTº³ ---------------------------------------- 40.00 BcyînçtS BZouZfw --------------------------- 35.00 ain±XzÝbw -------------------------------------- 35.00 [iÙn[aw FÁ h|±Kw ----------------------- 35.00 D]\og¿mIYI³ (Uo.ho.eOm) ---------------- 30.00 Radical Variation ------------------------------------- 25.00

B±g\nZw 5hoªpIcWº³

1 Ambedkar Veda & Origin of Caste --------------- 270.00 Zbenbo [ªoÑnêw

B±-g-\n-Ze-co-hw-Jy, r-×-eo-d, hw-õn-e-\ C-e u$-Êm _n-¹m Hn-^m çn-e°-¹-lot GXm fnJboêw ASÆnw. ]-Ww AS-Ñuf-gw eoecw Alobo% Áe±Ðm A-â-¿ 5-?-¿o- Zo-e-hw !-Ò-I-º³ h|-In-cy -X-]n-do--udn, X-]n-do--udn A-b-Í-Á-Xn-Wm. (eco-hw-Jy a-Wo-ubn-U± e-ko 12/-- è-]-Íw, _n-¹m e-ko 6/-- è-]-Íw A-b-Æ-nw.-) -_n-¹o² \²-uI-¾ eo-e-c-º³

State Bank Of Trvancore, Chengannur

S.B. A/c - 57030732684

N. Vedaprakash, Saraswathi Vaidika Gurukulam

For internet transfer : IFSE CODE - SBTR0000085 MICR CODE - 689009052

ueZw an^-anWm 5anWw, ueZnÐw 5N-co-Ão-%Á eoc2o FÁ Ppeo-X-\o-ug-[¿o² \oèw ¨ao-ubnâÉ AÌ-cnKw fpdo-Ão-%Á ueZ[±-a-¿o-ud%É D]-\-b-\-anWm õnc-X-¿ot ®2o-an±-Kw...eo-â-\n-cn-b-W°-\-¸-Xo-co

Iko¼Indº³ ai¿nboçè hwfbw ue¾. ]t¸, ecn° u]n!Áe ¹âX² ai¿canboco%w...

Arshanadam

Zbn\Àõe\w \ucÞ¨g®ulnUm tNºé± 689121 uIcjw u^n® 0479 2452636 9446314343

www.arshanadam.org e-mail : arshanadam@gmail.com

tteZoI hnioXy fnJÆm an^anbo ha±ÃoÐtý PpeoXbn^...

Arshanadam 480 net  
Arshanadam 480 net  
Advertisement