Page 1

L’Auditoria Energètica de Projectes serveix per a definir les solucions tècniques i projectuals que permeten optimitzar i reduir al mínim possible el consum energètic de l’edifici durant la seva fase d’ús.

L’Auditoria Energètica de Projectes que ofereix Arquitectura Ambiental és un procés amb el que es fa una avaluació objectiva que permet: Obtenir un coneixement fiable del comportament energètic del projecte. Identificar i caracteritzar els factors que afecten més al consum d’energia. Detectar i avaluar oportunitats d’estalvi i diversificació d’energia. Analitzar els costos associats i els terminis de retorn de la inversió.

Estratègia

El comportament energètic d’un edifici serà òptim si aprofita al màxim les condicions climàtiques del seu entorn i, a més, disposa d’unes instal·lacions que facin un ús eficient de l’energia. És una equació mixta que depèn del funcionament dels sistemes passius i dels sistemes actius de l’edifici. Per a arribar a la solució òptima d’un edifici és imprescindible que la simulació del seu comportament energètic s’incorpori a les diferents fases del disseny. Arquitectura Ambiental simula el comportament energètic dels edificis fent servir els programes EnergyPlus, Ecotect i CYPE, en funció de la seva idoneïtat per a cada tipus de càlcul. Una vegada realitzada aquesta simulació, es redacta un informe que explica la metodologia que s’ha fet servir per a l’estudi, i exposa les conclusions i les propostes de millora tenint en compte les seves variables econòmiques.

Nosaltres

Arquitectura Ambiental està format per un grup de professionals que, sota una òptica i estructura multidisciplinar, incorpora els principis del desenvolupament sostenible en l'àmbit de l'arquitectura. Amb aquest objectiu, Arquitectura Ambiental treballa amb rigor, realitzant projectes i consultoria, i oferint assessorament tècnic.

C/Clos de Sant Francesc 18, 08034 Barcelona | 930 130 872 | www.arquitecturaambiental.com


Optimització energètica del projecte

La simulació energètica del projecte permet conèixer quin serà el seu comportament climàtic abans de que es construeixi i analitzar les possibilitats de millora en aquest aspecte. L’optimització ambiental és el resultat del control global de tots els vector energètics del projecte.

1. Optimització de l’envolvent de l’edifici La definició de l’envolvent de l’edifici és un factor clau en el seu consum energètic final ja que estableix el filtre entre el clima interior i l’exterior. La seva correcta resolució tècnica i projectual és fonamental per a reduir al mínim la demanda energètica. Per a arribar a la solució òptima cal dimensionar bé els aïllaments tèrmics i adequar les obertures i els controls solars a les necessitats de confort interior, tant des del punt de vista tèrmic com lumínic. Per a aconseguir-ho, fem l’avaluació del comportament global de l’edifici amb els programes EnergyPlus i Ecotect per tal de:

Optimitzar l’aïllament de murs i cobertes

Optimitzar les obertures i el control solar

Dimensionar els aïllaments tèrmics.

Dimensionar i definir les obertures.

Solucionar els ponts tèrmics de l’edifici.

Definir proteccions solars i espais de transició.

Aprofitar l’inèrcia tèrmica de l’edifici.

Controlar l’entrada de llum natural.

2. Optimització del sistemes d’il·luminació, ventilació i climatització Posteriorment a l’optimització de l’envolvent de l’edifici, es pot procedir a definir els sistemes d’il·luminació, ventilació i climatització òptims per tal d’aconseguir el confort necessari amb el menor cost energètic i ambiental possible.

Optimitzar la il·luminació artificial

Optimitzar els sistemes de ventilació

Definir estratègies d’il·luminació.

Definir sistemes passius de ventilació.

Definir els tipus de luminàries.

Definir sistemes actius de ventilació.

Definir sistemes de control lumínic.

Dimensionar recuperadors de calor entàlpics.

Optimitzar els sistemes de climatització Definir sistemes passius de climatització òptims.

Definir sistemes globals de control del clima.

Definir sistemes actius de climatització òptims.

Definir pautes d’ús òptimes per a l’edifici.

L’optimització energètica del projecte

és una inversió que retorna en forma d’estalvi energètic i amb una major qualificació, i forma part dels processos necessaris per a l’obtenció dels diferents segells de certificació voluntària d’edificis. És un valor afegit cada vegada més demanat, que permet diferenciar-se de la competència i aporta beneficis econòmics i ambientals.

aA auditoria de Projectes (cat)  

Auditoria de Projectes (cat) Document publicat per Arquitectura Ambiental