Page 1

L’Auditoria Energètica per a Edificis Existents serveix per a detectar oportunitats d’estalvi energètic en els consums inherents al seu ús i reduir, així, el seu impacte ambiental i econòmic.

L’Auditoria Energètica per a Edificis Existents que ofereix Arquitectura Ambiental és un procés sistemàtic, independent i documentat amb el que es fa una avaluació objectiva i científicament fundada que permet: Obtenir un coneixement fiable del comportament energètic de l’edifici i les instal·lacions. Identificar i caracteritzar els factors que afecten més al consum d’energia. Detectar i avaluar oportunitats d’estalvi i diversificació d’energia. Analitzar els costos associats i els terminis de retorn de la inversió.

Estratègia

El comportament energètic d'un edifici és òptim quan aprofita al màxim les condicions climàtiques del seu entorn i, a més, disposa d'unes instal·lacions que fan un ús eficient de l'energia. És una equació mixta que depèn del funcionament dels sistemes passius i dels sistemes actius de l'edifici. Arquitectura Ambiental analitza de forma angular tots els elements que afecten el consum energètic de l'edifici, des de les seves condicions constructives i l'estat de les instal·lacions, a la gestió i el comportament dels usuaris. Finalitzada l'auditoria, es redacta un informe en què es recullen les conclusions sobre el comportament de l'edifici i es formulen les propostes d'optimització i millora que permeten estalviar energia, tenint en compte la seva viabilitat econòmica i els terminis d'amortització de la inversió.

Nosaltres

Arquitectura Ambiental està format per un grup de professionals que, sota una òptica i estructura multidisciplinar, incorpora els principis del desenvolupament sostenible en l'àmbit de l'arquitectura. Amb aquest objectiu, Arquitectura Ambiental treballa amb coneixement i rigor, realitzant projectes i consultoria, i oferint assessorament tècnic.

Clos

de

Sant

Francesc

18,

08034

Barcelona

|

+34

930

130

872

|

www.arquitecturaambiental.com


Reducció del consum energètic de l’edifici

Amb l'objectiu de maximitzar l'estalvi energètic, l'equip de ReAcció analitza de forma exhaustiva tots els factors que intervenen en els consums energètics de l'edifici, quantificant la incidència de cada un d'ells en el seu comportament final. A continuació, es presenten els principals factors que s'analitzen:

1. Les condicions constructives de l’edifici Les condicions constructives de l’edifici són un factor clau en el seu consum energètic ja que d'elles depèn el seu bon comportament passiu. Per obtenir uns consums reduïts és necessari un bon aïllament tèrmic i disposar d'unes obertures i controls solars adequats a les necessitats de confort tèrmic i lumínic.

Estudi de murs i cobertes Quantificar l'estalvi d'una millora d'aïllament. Reduir els ponts tèrmics de l'edifici. Aprofitar la inèrcia tèrmica de l'edifici.

Estudi d'obertures i control solar Quantificar l'estalvi d'una millora de les obertures. Optimitzar les proteccions solars i la seva gestió.

2. El rendiment de les instal·lacions Disposar d'unes instal·lacions ineficients eleva de manera significativa el consum energètic d'un edifici. Per minimitzar el consum és necessària la seva optimització.

Estudi dels sistemes d’il·luminació Avaluar la correcta combinació entre llum natural i artificial. Optimitzar la llum artificial (estudi de les lluminàries).

Estalvi

E ENERGIA

CO2

EMISSIONS ECONOMIA

Establir sistemes de regulació i control.

Estudi dels sistemes de climatització i aigua calenta Avaluar l'eficiència de la instal·lació. Calcular terminis d'amortització de millores en els sistemes. Estudiar la viabilitat d'incorporar energies renovables. Proposar estratègies climàtiques passives. Definir la millor manera de gestionar els sistemes.

3. Monitorització de comptadors Els diferents sistemes de monitorització dels comptadors detecten i permeten corregir una mala gestió energètica de l'edifici, oficina o local. Es visualitza el consum en temps real i s'emmagatzema l'historial per poder analitzar els resultats.

L’auditoria energètica per a edificis existents

és una inversió que retorna en forma d’estalvi energètic, ambiental i econòmic. Permet reduir els costos ordinaris inherents al seu funcionament, alliberant uns recursos econòmics que passen a estar disponibles per a altres usos.

aA auditoria Edificis Existents (cat)  
aA auditoria Edificis Existents (cat)  

Auditoria Edificis Existents (cat) Document publicat per Arquitectura Ambiental

Advertisement