Page 1

MAQUETERIA 11

Arquitectura Legal. Mòdul Exercici Professional Prof: Jordi Duatis Maria Azkarate Joaquim Escuer Elisa Vegué


0. Introducció 1. Objectiu 2. Projecte 3. Clients 4. Equip 5. Local 6. Equipament 7. Funcionament 8. Creació d'una societat limitada 9. Previsió de balanç econòmic 10. Suport digital


0. Introducció Es proposa crear un taller de maquetes amb servei de tall a làser i serra, venda de material i lloguer d’espais de treball. El taller funciona amb una modalitat d’atenció al client i una d’autoservei.


1. Objectiu Facilitar l'accés a la maquinaria, les eines i els espais necessaris per a la producció de maquetes. Fomentar l'experimentació amb materials i l'exploració de tècniques que no estan normalment a l'abast dels particulars. Afavorir l'ús de tecnologia avançada a un preu econòmic assequible per a l'estudiantat.


2. Projecte El projecte pren sentit al ser un servei que actualment no presta ni la universitat ni cap altre negoci privat de la zona. Degut a les exigències dels estudis d'Arquitectura en la confecció de maquetes i la creixent necessitat d'utilizar les noves tecnologies, així com la falta d'espais de treball, es genera una demanda suficient per tal de rentabilitzar el negoci. Donat el nostre coneixement com a joves arquitectes del funcionament dels estudis som els més adequats per assessorar als estudiants i oferir un ventall de recursos més ampli.


3. Clients El taller està pensat per a ser idòni per al client tipus, l'estudiant d'arquitectura. Es contemplen, però, altres possibles perfils.

Perfil tipus: Estudiant d'arquitectura Necessitats: · Franja d'apertura àmplia · Espai d'emmagatzematge segur de dimensions variades · Espai de treball propi ampli

Altres perfils: Estudiants d'altres àmbits propers: enginyeris, belles arts, disseny... Despatxos d'arquitectura Dissenyadors gràfics Altres persones relacionades amb el món de l'art i la creació


4. Equip

L'equip està format per joves arquitectes. · Personal d'atenció al client: 1 persona encarregada de la recepció, la gestió dels espais i la caixa · Personal d'assessorament: 2 persones per ajudar a fer servir les màquines i aconsellar materials i tècniques

Torns: · de matí: 8h / 14h · de tarda: 14h / 20h · de nit: 20h / 24h (en total 9 persones)


5. Local El local se situarà al c/ Alfambra, proper a la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, i dins del campus nord de la UPC.

Superfície: 214 m2 Característiques: Local comercial en planta baixa. Lluminós i ampli. Espai únic. 2 lavabos. Aire Acondicionat c/ Alfambra 11, baixos 1a Preu del lloguer: 2000 € / mes


6. Equipament Eines de treball mecànic Maquinaria:

Talladora làser

Serra mecànica


6. Equipament Mobiliari:

Prestatges mòbils

Taules de fusta reciclada

Tamboret


6. Equipament Material per a la confecció Cartró gris de 1, 2, 3, 4 i 5 milímetres de gruix i 50x70cm

La resta de materials utilitzats el client els haurà d'adquirir en establiments especialitzats.


7. Funcionament

maqueta

material base inclòs

lĂ ser

manual

atenciĂł al client

auto-servei

contractat on-line

contractat in situ

reserva on-line

reserva in situ

segons disponibilitat

preu per minuts

preu per mitja hora


8. Creació d'una societat limitada

Societat de responsabilitat limitada. Societat mercantil amb personalitat jurídica el capital de la qual està dividit en participacions iguals, acumulables e indivisibles, que no poden incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions i en les quals els socis no responen personalment pels deutes socials. La societat limitada (SL), per tant, es caracterítza per la divisió en participacions segons el nombre de socis, sent la responsabilitat de cadascun determinada pel seu capital aportat. En el nostre cas, hauríem de crear una societat limitada dividida en 3 participacions a parts iguals. · El capital social mínim inicial que cal aportar per a la creació d'una SL són 3.000 € (en diners o béns). Dividiriem el capital a parts iguals aportant 1.000 € cada part i dividint a parts iguals la responsabilitat. · És necessaria la redacció d'un pla de negocis que determini l'acció comercial prevista. · La responsabilitat de la gestió, per altra banda, recau sobre l'administrador. Donat que l'administració pot ser única, solidària o mancomunada, decidiríem compartir l'administració. · L'impost sobre el benefici (IS, Impost sobre Societats), és menor que el dels autònoms. Es tracta d'un 25% de tipus base, i un tipus reduït del 15% per a emprenedors, aplicable durant els dos primers anys d'inici de l'activitat comercial.


8. Creació d'una societat limitada Passos a seguir: 1. Registre del nom de l'empresa al Registre Mercantil Central i sol·licitació del certificat negatiu de denominació social que garanteix que el nom de la societat no coincideix amb cap altra societat existent. És recomanable presentar diversos possibles noms per tal d'evitar que ja existeixin. El certificat té una validesa de 6 mesos. 2. Apertura d'un compte bancari per a la societat a nom de l'empresa (segons consti al registre). Ingrés del capital mínim inicial (3.000€) al compte. El comprovant bancari s'haurà de presentar a la notaria. 3. Redacció dels Estatuts Socials per part dels socis. Són el pla de normes que regeix l'empresa i s'incorporaran a l'escriptura pública de la constitució. Cal que hi figurin l'objecte social o activitat que es preten realitzar a la societat limitada, la data de finalització de cada exercici, el domicili social ubicat en territori espanyol, el capital social i les participacions en les que es divideix la societat. 4. Escriptura pública de constitució de la societat. Cal que tots els socis participants signin l'escriptura pública de constitució de la societat davant notari. S'aporten els Estatuts Socials, el certificat negatiu de denominació social, el certificat bancari i els DNI originals dels socis participats. 5. Tramitar a Hisenda l'obtenció del Número de Identificació Fiscal (NIF) provisional, l'acreditació del certificat negatiu de denominació social sol·licitat al Registre Mercantil, l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), i la declaració censal (IVA). 6. Inscripció en el Registre Mercantil de la provincia on està fixat el domicili social. 7. Obtenció a Hisenda del Número d'Identificació Fiscal (NIF) definitiu.


9. Previsió de balanç econòmic

INVERSIÓ INICIAL Capital Mínim Inicial

3.000€

Material per al funcionament Talladora laser 2.057,00 € Prestatges mòbils 50,00 € Taules de fusta reciclada 54,20 € Cadires 20,50 € Eines de treball mecànic 149,00 € Serra mecànica 179,00 € Material d’oficina 200 € Material per la confecció Panxa de cartó gris 200€/mes Lloguer del local 2000 €

Despesa total inicial -3.000 – 2.057 € x 2 - 50,00 € x 6 – 54,20 € x 5 – 20,50 € x 10 – 149 € – 179 € x 3 – 200 € = – 8571 €


7. Balanç econòmic DESPESA MENSUAL Salaris: 480€/treballador (mitja jornada) – 2000 € (lloguer) – 200 € (material nou) – 100€ (energia) -15€ (pagina web) – 480€ x 9 = -2020€ / mes Jornada de 16 hores en 3 torns de treball BENEFICIS

Espai de lloguer 16 hores x 5 € /client i hora = 80 € /client al dia 80 € / client x 5 clients/dia = 400 €/dia 400 € / dia x 24 dies/mes = 9.600€/mes

Tall a laser 1 € / minut x 4 hores = 240 € / dia 240 € / dia x 24 dies/mes = 5760€/mes

Benefici net mensual: 15.360 € (benefici) - 2300 € (despesa mensual) - 4320 € (9 x 480€/ treballador) = 8740 € / mes BALANÇ 8740 € benefici net mensual > 8571 € despeses de la inversió inicial 8571€ (inversió inicial) / 12 = 714,25 € / mes per amortitzar en 12 mesos Es preveu demanar un crèdit de baix interès de 10.000€ especial per a emprenedors.


10. Suport digital · Creació d'una pàgina web pròpia per tal de difondre les característiques del servei, informació pràctica etc, així com de gestionar la reserva d'espais i serveis on-line que preveiem per al funcionament de la maqueteria. Caldria crear una pàgina de domini propi, necessari per gestionar aquest tipus de serveis, i per obtenir una direcció clara i accessible, a més d'evitar publicitat. Aproximadament el lloguer de domini virtual per un web d'aquestes característiques costaria uns 15€/mes. · A més, s'oferirien vies de contacte mail i telefònic, i es preveu l'activitat i difusió mitjançant comptes en diverses xarxes socials com instagram i facebook, així com la facilitació de dades a plataformes de valoració de locals i serveis de la ciutat.

MAQUETERIA 11  

Es proposa crear un taller de maquetes amb servei de tall a làser i serra, venda de material i lloguer d’espais de treball. El taller funcio...

MAQUETERIA 11  

Es proposa crear un taller de maquetes amb servei de tall a làser i serra, venda de material i lloguer d’espais de treball. El taller funcio...

Advertisement