Page 1

Creació de despatx especialitzat en concursos d’habitatge públic protegit


Objectius En aquest primer exercici del bloc d’exercici professional d’arquitectura legal i gestió ens proposem l’estudi del procés que ens durà de l’obtenció del títol d’arquitecte fins a la creació d’un despatx d’arquitectura que s’especialitzi en la participació de concursos d’habitatge públic del Patronat Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona o similars. Considerem que malgrat que durant molt de temps ha sigut menystingut la participació en aquests concursos públics, és on els arquitectes podem desenvolupar amb major llibertat la nostra feina, allunyats de les promocions privades, que massa sovint són excessivament especulatives. Per tant, considerem que participant en aquests concursos és on més podem ajudar i aportar el nostre gra de sorra a la societat per tal de fer-la millor a través d’uns habitatges de major qualitat. Per a això, ens volem recolzar en l’estela deixada per altres investigadors sobre tipologies d’habitatges com en el seu moment ho van ser arquitectes com en Lluís Nadal, que ha destinat gran part de la seva vida professional a la publicació d’articles i llibres on reflexionava sobre la necessitat de la constant innovació en tipologies per els habitatges, derivat dels constants canvis socials que fan que les necessitats pel que fa la manera de viure de les persones variïn. Un altre dels nostres grans referents és el despatx ja desaparegut format per en Guillermo Giráldez, López Íñigo i Xavier Subías; arquitectes que a part de la recerca en habitatge, també van fer una gran recerca en el camp de l’urbanisme. A l’igual que en Lluís Nadal, només es van limitar a fer publicacions i recerca sobre tipologies d’habitatges, sinó que també tenen una gran quantitat d’obra construïda. LIGS són responsables de grans operacions realitzades a la ciutat de Barcelona on hi destaquen (en tema d’habitatges) els excepcionals polígons de Montbau i Canyelles, realitzats durant els anys 60 i 70.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, creiem que fora bo matricular-nos al màster “Teoria i pràctica del projecte d’arquitectura” que imparteix el Catedràtic de Projectes arquitectònics Xavier Monteys a l’ETSAB; justament dedicat a la recerca sobre els habitatges i les seves tipologies. Xavier Monteys actualment també és un referent en el tema que ens ocupa, doncs coordina el grup de recerca “Habitar”, dedicat al tema que ens ocupa. A part de ser coordinador d’aquest grup de recerca, també compta amb diverses publicacions i llibres publicats on hi destaquen títols com ara “La calle y la casa: Urbanismo de interiores”, “La habitación. Más allá de la sala de estar” o ara bé “Casa collage”, entre d’altres. Considerem que amb aquests referents i cursant aquest màster és com podrem tenir una formació suficientment completa com per poder exercir i aconseguir un nivell de compromís, rigor i excel·lència que es pugui arribar a equiparar amb els grans noms de l’habitatge col·lectiu actual com ho poden ser “Peris+Toral.arquitectes” o “Emiliano López i Mónica Rivera arquitectos”, entre d’altres. Tot i tenir aquest com a gran objectiu, som conscients que hem de tenir un ventall molt més ampli de serveis a oferir per si de cas ens falta feina del primer objectiu. És per això que també considerem una bona sortida l’especialització en rehabilitació d’immobles. Aquesta decisió surt de la creixent necessitat de rehabilitacions degut a l’envelliment d’un gran nombre d’habitatges realitzats ara fa 60-50 anys, tot i que obrim la nostre forquilla de rehabilitacions a qualsevol immoble. Per això tenim la possibilitat de realitzar el màster “Restauració i Rehabilitació Arquitectònica” de l’ETSAB per tal de perfeccionar els nostres coneixements; tot i que tots nosaltres ja tenim certa experiència rehabilitant immobles gràcies a les nostres trajectòries dins de despatxos que, entre altres coses, realitzaven aquesta mena d’obres.


Visió i Missió En aquest apartat exposem què volem i quins mecanismes cal desenvolupar per poder-ho aconseguir.


Visió

Missió

Ens proposem, en un periode mig-llarg (10 anys), poder treballar molt especificament desenvolupant projectes d’habitatges socials protegits, desenvolupant concursos del sector públic a nivell d’administracions regionals o municipals.

Entenem que es poc viable confiar des d’un inici que podrem aconseguir guanyar un concurs per desenvolupar habitatges protegits, per aquest motiu creiem que és necessària una transició entre la nostra dedicació actual, incorporant treballs de petites reformes, alguna promoció privada

Creiem en l’especialització en disseny d’habitat de de protecció pública i la renovació del concepte clàssic d’habitatge, apropant-lo a les inquietuds i necessitats de la societat actual. Creiem en la recerca, lligant exercici professional amb acadèmia, fomentant sinèrgies que convergeixin cap a un desenvolupament d’un sistema l’habitatge públic per als propers anys.

En un període de temps curt, immediatament després d’obtenir la titulació, tenim l’oportunitat de desenvolupar dos projectes relacionats amb l’habitatge que poden ser un inici de sustentació econòmica de l’estudi, un habitatge unifamiliar aïllat i un edifici plurifamiliar petit de 3 habitatges, ambdós promoguts per familiars d’un dels socis. Aquests dos treballs juntament amb possibles rehabilitacions, adequacions de locals, certificacions energètiques i cèdules d’habitabilitat permetrien poder tenir una mínima base econòmica que ens donés la possibilitat de destinar una part del temps, des de l’inici, a desenvolupar el nostre objectiu en relació als concursos d’habitatge públic. D’aquesta manera intentaríem transicionar d’una dependència de promotors privats i particulars a una feina més autònoma de propostes cap a l’administració. Per tal de poder desenvolupar rehabilitacions proposem que un dels socis s’especialitzi amb el màster de Rehabilitació i Restauració de l’ETSAB immediatament després de finalitzar els estudis de grau. També el desenvolupament de l’assignatura optativa de formació de despatxos d’aquitectura Per desenvolupar la nostra missió a llarg termini proposem l’estudi del Màster del Departament de Projectes de l’ETSAB, que juntament amb l’inscripció a les assignatures optatives específiques en relació a l’habitatge ens permetrien començar una a tenir una certa base teòria sobre el tema, que òptimament es podria desenvolupar amb el curs de doctorat de la línia del grup de recerca ‘habitar’ de l’UPC.


Anàlisi DAFO L’Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d’un projecte. Consisteix en una anàlisi que diferencia entre els factors interns (fortaleses i debilitats) d’una organització i els factors externs d’aquesta (oportunitats i amenaces). Es tracta d’especificar l’objectiu d’un projecte i la identificació dels factors interns i externs que són favorables i desfavorables per assolir aquest objectiu. La tècnica se li atribueix a Albert Humphrey, a la Universitat de Stanford els anys 1960 i 1970


Fortaleses

Debilitats

Oportunitats

Amenaces

Motivació per exercitar de manera lliberal

Falta d’experiència en gestió d’estudi autònom

Molta necessitat d’habitatge protegit i assequible

Coneixement i interés en noves estratègies d’habitat

Falta d’obra construïda, per cribatge en alguns concursos i possible descalificació

Les cooperatives d’habitatge estan esdevenint d’alt interés com a alternativa a l’habitatge de propietat o lloguer

Possibles aparició de perfils semblants amb més experiència o obra construïda

Pocs coneixements empresarials

L’actual govern de Barcelona prestigia i avala l’habitatge social

Ubicació de l’estudi en workshop en relació a múltiples perfils professionals i possibilita ubicar-se cèntricament Experiència en varis estudis d’arquitectura, especialment en concurs públics Cultura nZEB assolida durant els estudis, aplicada a tots els processos de disseny

Poc control de BIM, necessari per concursos públics

Els últims concusos d’habitatge social valoren característiques de noves estructures familiars, eficiència energètica

Empreses públiques de gestió de promocions estan separant les diferents fases del projecte en múltiples concursos, poc control de l’obra


Especialització acadèmica Per assolir un primer grau de coneixement del tema a abordar en la finalitat de participació en els concursos d’habitatge públic ens proposem l’especialització cursant les assignatures optatives de grau amb una forta relació amb el fet de la creació d’estudis d’arquitectura i amb l’habitatge així com, posteriorment a la finalització dels estudis de grau, amb el màster de Projecte i Rehabilitació. Com hem explicat als objectius, creiem que paralelament al desenvolupament d’un mètode per a l’assoliment del nivell d’especialització requerida per a participar en aquest tipus de concursos podem desenvolupar projectes de millora del parc existent, rehabilitació d’habitatges, és per aquest motiu que veiem efectiu que una part del grup s’especialitzi amb el màster de Restauració i Rehabilitació. En el moment que nosaltres optem a fer concursos per administracions públiques ja es requerirà la gestió dels projectes amb tecnologia BIM, és per aquest motiu que creiem necessària la realització d’un curs d’especialització en Revit.


Assignatures optatives de grau GESTIÓ I CREACIÓ D’EMPRESES PER A ARQUITECTES. 3 CRÈDITS ECTS

ESPAI: UNITAT I PRIVACITAT. 2,5 CRÈDITS ECTS

L’exercici professional de l’arquitecte/a s’emmarca necessàriament en un àmbit empresarial. L’assignatura “Creació i gestió d’empreses per a arquitectes” vol introduir al futur arquitecte/a en alguns dels trets bàsics d’aquesta realitat empresarial, mostrant-li les diferents opcions professionals presents en el sector de la construcció i proporcionant-li les primeres eines que li permetin integrar-s’hi, bé en una estructura laboral existent o bé generar una nova estructura empresarial pròpia. S’analitzaran els àmbits productiu, econòmic, jurídic, comercial i la gestió de recursos, les possibles metodologies de treball, els agents que intervenen als processos propis del sector i les activitats relacionades amb aquest processos.

Aprofundir en aspectes bàsics i generals de l’arquitectura, com ho és la definició espacial de les diverses parts del projecte dintre d’una voluntat d’unitat, i aspectes bàsics però particulars del projecte de l’habitatge, com ho és la definició dels seus diferents nivells de privacitat. Aquests aspectes, que ja han estat introduïts des del primer any dels estudis i hi seran presents al llarg de tots els cursos, generalment es viuen com una contradicció irreductible, mai clarament formulada. Provarem de comprovar que aquesta sensació és més fruit d’una percepció ràpida que d’una veritable contradicció d’ambdós conceptes.

L’HABITATGE COL·LECTIU: ANTECEDENTS, REALITZACIONS ACTUALS I ALTERNATIVES. 3 CRÈDITS ECTS El principal propòsit i concepte de l’assignatura és la presentació d’alternatives a les maneres actuals de la residència col- lectiva, mitjançant el coneixement i l’anàlisi de propostes projectuals amb futur, -algunes divulgades recentment-, per tal de reflexionar sobre el potencial esdevenidor que els hi espera. Es tracta de subministrar al futur arquitecte un conjunt de coneixements i eines que li permetin contrarestar la pobresa tipològica que domina el mercat immobiliari, mitjançant propostes innovadores, en les que apreciar més que receptes de fàcil aplicació, formulacions ben sustentades, capaces de generar noves idees pel futur de l’habitatge.

REHABITAR. LA CASA I EL CARRER. 5 CRÈDITS ECTS L’objectiu bàsic d’aquesta assignatura és introduir als estudiants en el concepte de Rehabitar. Rehabitar s’entén com una manera crítica de pensar l’arquitectura que afecta a la manera de projectar-la i de concebre-la. Rehabitar té a veure amb l’ús més que amb l’objecte. Un altre objectiu d’aquesta assignatura és ajudar a prendre consciència en front al parc construït i pensar com donar a aquest un nou ús o, senzillament, com perllongar la seva vida útil. Totes dues coses especialment adequades en un moment com l’actual i en un país com el nostre, amb un parc de vivendes sobredimensionat. Ajudar a dotar-se d’instruments per a intervenir sobre l’existent entenent-ho com a una reparació, tal i com tracta aquest concepte Richard Sennet a “El Artesano”. A partir d’aquests objectes es podria dir que l’assignatura es planteja obrir alguns interrogants sobre el món de projectar i pensar l’arquitectura i la ciutat a la situació actual. No només és estudiar la forma de donar nous usos al que ha estat abandonat, Rehabitar també pot ser pres literalment i plantejar-se com a una manera de repensar la vivenda i l’espai públic i per extensió una manera de projectar. Des d’aquest punt de vista, les lliçons que s’impartiran i el treball que desenvoluparan els estudiants tractaran de donar forma a aquests interrogants, pensant en la casa i en l’espai públic d’una manera més pràctica i més flexible.


MBArch Projecte, Procés i Programació L’especialitat Projecte, Procés i Programació és impartida fonamentalment per professors del Departament de Projectes Arquitectònics. Es treballa sobre la base del projecte arquitectònic portant-lo al terreny que podríem denominar previ al projecte estratègic. Es pressuposa que els estudiants que cursin aquesta especialitat posseeixen coneixements sòlids del projecte d’arquitectura, i que l’objectiu de cursar aquest Màster és intentar estendre aquest camp de coneixement a altres àrees, començant des del principi, la fase prèvia i la presa de decisions que comporta. Els continguts de les diverses assignatures profunditzen en aspectes del projecte per tal d’assentar aquests plantejaments. Aquest principi és coherent amb l’esperit actual de repensar certs conceptes del camp de l’arquitectura i de la ciutat. La reflexió sobre allò què motiva un projecte d’arquitectura està en aquesta mateixa línia i és, evidentment, una manera de pensar en el paper de l’arquitecte contemporani. L’origen d’un projecte està lligat tan a l’anàlisi com a la teoria on es recolza. No pot deslligar-se de la crítica als casos precedents i ni als què el sustenten. Aquesta especialitat es mou sempre en un context de projecte obert, entenent-lo com a inseparable de plans o objectius majors que l’inclouen. És per això que algunes assignatures de l’especialitat conviden a adquirir visions més inclusives i curioses sobre les manifestacions de la teoria, la cultura, la geografia, la tecnologia i l’economia actuals. La intenció és capacitar per actuar en els diversos càrrecs on es requereix un arquitecte, i en aquells en què encara no es coneix la conveniència de contractar-ne un. Va des del desenvolupament del projecte tradicional (construcció i plantejament de la edificació), passant pel procés de disseny d’elements per la indústria, fins a la detecció d’àrees de conflicte i llocs d’oportunitat, la programació cultural i logística. ETSAB-UPC. 60 crèdits. Curs acadèmic 2019-20. 3087€

MBArch Restauració i rehabilitació arquitectònica En els propers anys s’espera un escàs creixement de les obres de nova planta i, per contra, s’ampliarà de manera extraordinària el nombre de projectes sobre edificis existents, convertint-se en un dels pilars de l’exercici professional relacionat amb l’arquitectura. Aquesta és ja una tendència consolidada a Europa des de fa dècades. No obstant això, els continguts dels ensenyaments actuals en l’àmbit de l’edificació no han variat pràcticament res des que es van concebre com a exclusius per a obres de nova planta, malgrat les enormes diferències que hi ha entre projectar un edifici nou i actuar en un edifici existent, amb o sense valor patrimonial. La formació actual no valora amb la intensitat precisa les qüestions constructiu-estructurals ni les relacionades amb l’eficiència energètica, coneixement fonamental en l’activitat de rehabilitació o restauració contemporània. De fet, la reforma de 2013 del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) augmenta la responsabilitat dels tècnics de rehabilitació, als quals exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu-estructurals dels immobles. En aquest nou context professional, el Màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica aporta tots els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar integralment el cicle de rehabilitació d’un edifici, que s’inicia amb l’estudi de l’immoble i finalitza amb el projecte complet, passant per l’anàlisi dels seus valors instrumentals i culturals i dels criteris de tota mena que és necessari observar per desenvolupar aquesta activitat professional. La formació es nodreix de la dilatada experiència acumulada pels seus professors durant dotze anys del postgrau en Restauració Arquitectònica i de les set edicions del màster en Tecnologia a l’Arquitectura de la UPC. Durant tota aquesta extensa experiència docent i investigadora s’han anat elaborant instruments pedagògics i metodològics específics i únics al sector que s’apliquen al desenvolupament d’un projecte de rehabilitació real. El Màster aporta les eines per compensar les mancances dels itineraris acadèmics tradicionals i també ofereix nous coneixements i habilitats necessaries per desenvolupar l’activitat professional d’intervenció edificis existents, de manera altament eficient. ETSAB-UPC. 60 crèdits. Curs acadèmic 2019-20. 3087€


BIM. Revit

Calendari de formació

El Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball basada en l’ús d’informació coordinada, coherent y computable relativa a les característiques físiques i funcionals d’un edifici o infraestructura. El BIM facilita la interoperabilitat i la coŀlaboració entre els diferents agents que participen en el fet constructiu, ja que els ofereix una plataforma per a la presa de decisions fonamentada en informació fiable i compartida durant tot el cicle de vida de l’edifici des de la seva concepció fins al seu enderroc.

Setembre 2018—Juny 2019 Setembre 2018—Juliol 2019 Setembre 2018 Octubre 2019—Juliol 2020 Octubre 2019—Juliol 2020

D’aquesta manera ajuda als professionals de la construcció, tant a enginyers com arquitectes a dissenyar, construir i mantenir edificis amb major qualitat i eficiència. El BIM no està constret a unes eines determinades però si que precisa de tecnologia adequada per a la construcció de models informàtics que continguin tota la informació de l’edifici. Autodesk Revit és un dels programaris específics per BIM. Revit és un software que permet a l’usuari dissenyar amb elements de modelització i dibuix paramètric. BIM va més enllà del CAD, ja que permet un disseny basat en objectes intel·ligents i en varies dimensions (1D, 2D, 3D, 4D (temps), 5D (costos), 6D (Facility Management). D’aquesta manera, Revit proveeix una associativitat completa d’ordre bidireccional. Un canvi en qualsevol part del model significa un canvi instantani i automatitzat en tota la documentació associada. Fundació CIM-UPC. 60 hores Intensiu setembre 2018. 442€

Assignatures optatives en l’últim curs de grau Projecte final de grau Arquitectura ETSAB Curs BIM-Revit Fundació CIM-UPC MBArch Projecte, Procés i Programació MBArch Restauració i rehabilitació


Exemples de concursos A continuació estudiem una relació dels dos concursos d’idees més recents que hem trobat en referència a la construcció d’habitatge protegit destinat a lloguer social. Ambdós son promoguts per l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) i estan ubicats a Eivissa. Ens centrem aquí en l’estudi dels requeriments pels concursants. En ambdós concursos no es requereix experiència prèvia en cap tipus d’execució d’habitatges per l’administració, fet que ens permetria poder optar als mateixos amb la nostra trajectòria un cop obbtinguda la titulació de grau. En el supòsit de concursos d’habitatge que requereixin de curriculum o desenvolupament previ d’altres execucions d’habitatge plantegem el fet d’associar-nos amb arquitectes amb trajectòria suficient, majoritariament professors de l’escola, que sovint no es presenten individualment a alguns concursos per falta de temps o recursos materials però si estarien disposats a realitzar aquest tipus de certamens en associació amb el nostre equip, on nosaltres realitzariem tot el desenvolupament de concurs i ells aportarien l’experiència i assessorament en forma de reunions puntuals durant la fase de concurs i de desenvolupament del projecte en cas de guanyar-lo.


Concursos IBAVI Eivissa 24 i 43 habitatges OBJECTE DEL CONCURS. AV. PERE MATUTES 72, 24 HABITATGES El objeto de este concurso de ideas a nivel de anteproyecto es el diseño de un edificio de viviendas de protección pública, a promover en la Avenida Pere Matutes Noguera 72, d’Eivissa. El concurso persigue la selección de propuestas innovadoras que permitan obtener respuestas arquitectónicas y urbanísticas que supongan una reflexión en el campo de la vivienda protegida, de manera coherente con una optimización de costes, calidad funcional y arquitectónica de los proyectos y la implantación de medidas medioambientales que fomenten el respecto por el entorno donde se ubique la promoción. También es objeto de este concurso fomentar la especialización de los arquitectos en el diseño de la vivienda de protección pública, y la consecución de ideas que renueven el concepto clásico de la vivienda, acercándolo a las inquietudes y necesidades de la sociedad actual. DATA DE LLIURAMENT 8 de Maig de 2018 CONCURSANTS Podrán participar en el concurso todos los arquitectos capacitados legalmente. La participación podrá realizarse a título individual o formando equipo. En este último caso, se tendrá que nombrar un responsable y declarar el nombre de cada uno de los componentes del mismo, en el bien entendido que cada componente solo podrá serlo de uno de los equipos que concurran al concurso. Cada concursante o equipo de concursantes sólo podrá presentar un trabajo. PREMIS Trabajo ganador: Se establece un único premio de 10.000 €, IVA incluido, para el trabajo ganador. Este premio, en el caso que se produzca el encargo del proyecto será considerado como pago a cuenta de los honorarios del proyecto básico y ejecución, que en éste proyecto ascienden a la cantidad de 100.730,23€ IVA excluido . 2º y 3º Premio: Se establecerán un segundo y tercer premio de 5.000 €, IVA incluido, para cada uno.

OBJECTE DEL CONCURS CARRER 18, PARCELA UA-14, D’EIVISSA. 43 HAB. El objeto de este concurso de ideas a nivel de anteproyecto es el diseño de un edificio de viviendas de protección pública, a promover en la calle 18, d’Eivissa. El concurso persigue la selección de propuestas innovadoras que permitan obtener respuestas arquitectónicas y urbanísticas que supongan una reflexión en el campo de la vivienda protegida, de manera coherente con una optimización de costes, calidad funcional y arquitectónica de los proyectos y la implantación de medidas medioambientales que fomenten el respecto por el entorno donde se ubique la promoción. También es objeto de este concurso fomentar la especialización de los arquitectos en el diseño de la vivienda de protección pública, y la consecución de ideas que renueven el concepto clásico de la vivienda, acercándolo a las inquietudes y necesidades de la sociedad actual. DATA DE LLIURAMENT 8 de Maig de 2018 CONCURSANTS Podrán participar en el concurso todos los arquitectos capacitados legalmente. La participación podrá realizarse a título individual o formando equipo. En este último caso, se tendrá que nombrar un responsable y declarar el nombre de cada uno de los componentes del mismo, en el bien entendido que cada componente solo podrá serlo de uno de los equipos que concurran al concurso. Cada concursante o equipo de concursantes sólo podrá presentar un trabajo. PREMIS Trabajo ganador: Se establece un único premio de 10.000 €, IVA incluido, para el trabajo ganador. Este premio, en el caso que se produzca el encargo del proyecto será considerado como pago a cuenta de los honorarios del proyecto básico y ejecución, que en éste proyecto ascienden a la cantidad de 147.158,03€ IVA excluido . 2º y 3º Premio: Se establecerán un segundo y tercer premio de 5.000 €, IVA incluido, para cada uno.


Primers passos Abordem primerament la creació del despatx d’arquitectura, des de la finalització dels estudis de Grau fins a la possibilitat efectiva d’exercici.


1

2

3

Títol d’Arquitecte

Tria de forma jurídica per exercir Per treballar per compte propi necessitarem emplenar la declaració d’alta al cens d’obligats tributaris (model 036 o 037) i obtenció del número d’identificació fiscal (NIF)

Sol·licitud del títol de Grau en Arquitectura a l’ETSAB

4

5

6

Obligacions contables i laborals

Inscripció al COAC

Cotització al sistema de previsió

Assegurança responsabilitat civil

Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o Impost de Societats (IS) Impost sobre el Valor Afegit (IVA) Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), en el cas Declaració d’Operacions amb Tercers

Drets d’incorporació i d’inscripció: Col·legiats exercents i no exercents 0€ Que es col·legien per 1a vegada al COAC amb titulació d’una Escola d’Arquitectura radicada a Espanya o a un altre Estat de la UE, dintre dels 3 primers anys des de l’obtenció del títol

Inscripció a HNA Pla inicia 30 €/mes

Inscripció a Asemas Polissa jove Asemas, fins a 3 anys

Assistència Sanitaria HNA Assistència sanitaria base HNA 29 €/ mes

Prima fixa 0€ Prima variable: Segons obra guanyada en concurs

Obligacions del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat) Llibres per l’IRPF Llibres per l’IVA

Quotes: Col·legiats exercents i no exercents amb bonificació per inici d’activitat 108 €/any (Arquitectes residents i provinents d’una escola d’arquitectura de l’Estat espanyol, durant els 3 primers anys de col·legiació) Societat professionals 120 €/any


Cooperativa/treballadors liberals A mig termini proposem la formació d’una cooperativa entre els tres socis i la possibilitat d’anar incorporant professionals tant de l’àmbit de l’arquitectura com d’altres sectors que, tècnicament o a mode de suport per al desenvolupament de noves concepcions d’habitat, podem desenvolupar conjuntament i de forma horitzontalment organitzativa l’objectiu que tenim. Estudiem el procediment de creació d’aquests tipus de societats. Paral·lelament pensem que possiblement inicialment seria més eficient actuar com a treballadors liberals, mentre estem en les fases de desenvolupament de concursos, bàsicament els tres socis, per així alleugerir tràmits i abaratir costos. Aquest procés ja estaria inclòs en l’apartat ‘Primers passos’ que hem explicat anteriorment.


Definició

Com funciona

Característiques

Administració

Tràmits

Costos

Una cooperativa és una empresa impulsada per les pròpies traballadores i formada per un mínim de 3 persones (físiques o jurídiques) que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

Adhesió voluntària i oberta: Les cooperatives són organitzacions de persones capaces i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.

Els mateixos traballadors impulsen l’empresa de forma horitzontal.

Obligacions fiscals, impostos de societats.

1 Registre de la cooperativa.

Constitució de la siocietat, 3000€ de capital inicial.

El número mínim de socis és 2 durant un maxim 5 anys, després ha de ser d’un minim de 3.

Règim de seguretat social: El mateix que es considera per un treballador autònom.

Gestió democràtica per part dels socis: Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis.

El capital mínim a aportar per a impulsar la cooperativa és de 3000€, entre els socis.

Gestió assemblearia per el propis socis

Participació econòmica dels socis: Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives. Per ser soci d’una cooperativa cal realitzar una aportació de capital. Autonomia i independència: Les cooperatives són organitzacions autònomes d’autoajuda gestionades pels seus socis. Educació, formació i informació: Les cooperatives han de destinar una part dels seus beneficis a la formació. Cooperació entre cooperatives: Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial mitjançant la col·laboració pràctica de les unes amb les altres, tant en l’àmbit local com en l’àmbit internacional.

Responsabilitats: la gestió es limitada entre els subscritors i horitzontal entre ells. Classes de socis: Socis traballadors: Són socis i traballen per a la cooperativa Socis associats: aporten capital per a impulsar la cooperativa pero no hi traballen. Traballador assalariat: No es pot contractar mes del 30% del personal total.

Organització de la feina horitzontal, es a dir, no hi han directius.

2 Redacció dels estatuts socials i del regim econòmic. 3 Aportació del capital social (3000€). 4 Escriptura pública de constitució amb les persones sòcies, els estatus i les seves aportacions econòmiques. 5 Sol·licitud del CIF provisional.

Regulació legal, a Catalunya la fiscalitat esta definida per aracoop.coop, una organización que depén de la Generalitat.

6 Autoliquidació del ITP.

Normalment la financiació de les cooperatives ve per part d’altres cooperatives ja que els bancs no acostumen a accedir a financiar aquest tipus d’empreses.

8 Sol·licitud del CIF definitiu.

7 Inscripció al registre de societats cooperatives de Barcelona.

Escriptura pública de constitució 250700€ (500€ promig). Certificat de denomicació social 13,18€. Inscripció a registe de cooperatives 59,80€. Total: 3573€ aprox (3000€ fiança).


Pressupost Estudiem la viabilitat del projecte de creació de l’estudi, amb l’hipòtesi d’aconseguir dos concursos durant el primer any d’exercici i el desenvolupament de rehabilitacions d’habitatge.


COST ECONÒMIC COWORKING (mensual) betahaus; Carrer de Vilafranca, 7. BCN.

LLOGUER (per persona) COST INTERNET COST LLUM COST AIGUA TOTAL

COST ECONÒMIC OFICINA (mensual) (50m2); Carrer de Folgueroles. BCN.

176 € 0€ 0€ 0€

Total (x3)

528 €

528 €

LLOGUER COST INTERNET COST LLUM COST AIGUA

500 € 33 € (movistar) 80 (factor energia) 30 (agbar)

TOTAL

643 €

COST ECONÒMIC NEGOCI mensual LLOGUER 528 € HNA 30 € HNA, A.S. 29 € COAC ---PROGRAMARI ---ASEMAS (+5anys) ---DOMINI WEB ---MATERIAL 150 €

anual 6.336 € 360 € 348 € 120 € 8.927 € 0€ 8€ 1.800 €

TOTAL ANUAL (sense sous) T.A. després descomptes (sense sous)

37.409 € 46.595 €

Total (x3) 1.080 € 1.044 € 360 € 26.781 € 0€

després 2.520 €

7.560 €

360 €

1.080 €

662 €

1.986 €

PROGRAMARI AutoCAD 3DSmax SketchUp Revit Photoshop Illustrator InDesign Adobe Pro Pack Office

2.075 € 1.984 € 560 € 2.970 € 436 € 290 € 290 € 217 € 105 €

Total

8.927 €

CONSIDEREM ACONSEGUIR 2 PROJECTES D'HPO ANUALS, AMB HONORARIS D'UNS 300.000€ (nets per quatre anys de feina) DE MITJANA: 150.000,00 € COST ECONÒMIC SUBCONTRACTACIONS Per projecte ESTRUCTURES 30.000,00 € INSTAL·LACIONS 40.000,00 € APARELLADOR 35.000,00 €

Total (2 projectes) 60.000,00 € 80.000,00 € 70.000,00 €

Total 2 proj: 210.000,00 € Total annual: 52.500,00 €

CONSIDEREM ACONSEGUIR 10 PROJECTES DE REFORMES ANUALS, AMB UNS HONORARIS MITJOS DE 6000€ DE MITJANA: 15.000,00 € COST ECONÒMIC SUBCONTRACTACIONS Per projecte ESTRUCTURES 0,00 € INSTAL·LACIONS 0,00 € APARELLADOR 1.000,00 €

COST ECONÒMIC EXTRES ADVOCAT GESTORIA

TOTAL ANUAL T.A. després descomptes

Total (10 projectes) 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

TARIFES PLANES ANNUALS 3.000,00 € 1.000,00 €

68.591,00 € 59.405,00 €

Total annual:

/3 SOUS 22.863,67 € 19.801,67 €

Total 10 proj: 10.000,00 € Total annual: 2.500,00 €

4.000,00 €

/14 PAGUES 1.633,12 € mensuals/persona 1.414,40 € mensuals/persona


Conclusions Un cop feta la comparativa entre dues modalitats diferents de “despatxos” a localitzacions on a tots tres ens va bé segons el desplaçament des de la nostra residencia actual, considerem molt més factible el poder treballar en un coworking amb taules llogades que no pas el llogar una oficina sencera per a nosaltres mateixos. No només considerem que és la millor opció des del punt de vista econòmic i d’inversió inicial (que en el cas del coworking és pràcticament nul), sinó també per les instal·lacions existents i disponibles a qualsevol coworking; es de sales de reunió, a sala de descans, passant per la connexió ja existent d’internet. També creiem que la nostre, és una professió que reclama la intervenció constant d’altres professionals que acaben complementant la nostre feina; ja siguin enginyers o sociòlegs, passant per dissenyadors industrials. En un coworking és molt més factible aquest intercanvi de coneixements que no pas en una oficina tancada. Un cop triat el coworking, ens oblidem de totes les despeses associades al mobiliari, factures de llum, aigua, etc i ens acabem centrant pràcticament amb totes les despeses de programari, legals, burocràcia i promoció. No s’ha calculat la despesa associada a la maquinaria necessària per al funcionament del despatx (bàsicament, ordinadors i pantalles) ja que és una partida extremadament imprevisible. Ens fixem que el gruix de les nostres despeses són aquelles associades als números de llicències del programari necessari. Aquesta partida és més de quatre cops superior al lloguer de les taules del coworking i arriba a ser fins al 60% de les despeses (si excloem els sous). El lloguer de les taules representa el 13% de les despeses. La majoria de despeses associades a aspectes legals i/o burocràtics, són despeses que varien depenent de l’antiguitat en la professió, arribant-se a donar el cas que ASEMAS (assegurança) és gratuïta durant els cinc primers anys. La resta d’aquestes despeses són totalment assumibles, arribant a ser fins el 21% de les despeses (si excloem els sous) si arribem a sumar HNA, assistència sanitària de la HNA i ASEMAS. Curiosament, les despeses derivades de la promoció del despatx, que en aquest cas és la associada al pagament del domini web, acaba resultant pràcticament irrisori (concretament, el 0’00017% de les despeses). Això es fa suposant que ens encarreguem nosaltres mateixos del disseny i posterior producció del nostre propi lloc web, tot estalviant-nos una empresa especialitzada en el disseny de pàgines web.

En total, ens trobem que gràcies als descomptes que se’ns ofereix al principi de la nostre carrera professional, ens podem arribar a estalviar fins a 9000€ anuals. Un cop analitzats els honoraris pagats recentment per la realització d’HPO del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona i tenint en compte que no tots els projectes tenen la mateixa envergadura, fixem una hipotètica mitja de 300.000€ (un cop deduït l’IVA) per projecte. Alhora, fixem la hipotètica adjudicació de fins a 2 projectes anuals; tot i que assumim que durant els primers anys no aconseguirem passar d’una adjudicació anual de concursos d’HPO. Calculem les despeses derivades de les subcontractacions necessàries per a dur a terme els projectes i les obres, així com les despeses de gestoria i possibles advocats. Després de restar totes les despeses anteriorment esmentades i de dividir la xifra resultant per el número d’integrants a l’equip i pel número de pagues, ens acaba sortint que en el millor dels casos acabem superant amb prou feines els 1000€ mensuals per a cadascú. Òbviament, aquests ingressos disminueixen lleugerament un cop haguem esgotat tots els descomptes dels anys inicials en la professió (HNA, COAC, ASEMAS, ...). Tal i com hem explicat anteriorment, per tal de tenir un mínim coixí de seguretat també acabem comptant els ingressos i despeses derivades de les nostres feines de rehabilitació i restauració. Suposem un nombre baix d’encàrrecs en els nostres primers anys i uns honoraris que suposen aproximadament el 10% del cost total de la obra i que fixem en una mitja de 6000€ per projecte. En aquest apartat també acabem suposant que necessitarem sempre un aparellador que ens assessori durant el transcurs de la obra, cosa que fa baixar substancialment els nostres guanys anuals. Amb aquestes feines suplementàries de rehabilitació (i mai oblidant la nostra feina amb els HPO) acabem aconseguint uns guanys mensuals que un cop esgotats els descomptes inicials, amb prou feines acaben superant els 1400€. Per a acabar d’assegurar un mínim coixí d’ingressos per a la viabilitat del nostre projecte de despatx i aprofitant la potestat que tenim gràcies al nostre títol d’arquitectes, també oferim els nostres serveis per a la construcció d’edificis de nova planta que no només siguin HPO. Tots els tres integrants d’aquest despatx tenim una certa experiència en aquest camp gràcies al nostre pas per diferents despatxos d’arquitectura (actualment dos dels integrants d’aquest grup continuen treballant-hi) i fins i tot la possibilitat de trobar diferents projectes gràcies als contactes aconseguits després de treballar en el sector. Per a aquests serveis suposem una mitja d’honoraris d’uns 15000€ per projecte. Aquest és un camp prou més estable que ens pot reportar una certa tranquil·litat econòmica en moments on anem més escassos d’adjudicacions d’HPO, subjectes a l’aparició o no de concursos i també al veredicte dels tribunals competents de l’adjudicació dels projectes.


Alberto Ianne Eloi Pallarès Jesús Quintana Arquitectura Legal i Gestió Mòdul d’exercici professional Professor Jordi Duatis

Creació de despatx especialitzat en concursos d'habitatge públic protegit  

En aquest primer exercici del bloc d’exercici professional d’arquitectura legal i gestió ens proposem l'estudi del procés que ens durà de l'...

Creació de despatx especialitzat en concursos d'habitatge públic protegit  

En aquest primer exercici del bloc d’exercici professional d’arquitectura legal i gestió ens proposem l'estudi del procés que ens durà de l'...

Advertisement