Page 1

VICTO R

ANNA

GALA

VAGARQUI TECTES,S. L. REHABI LI TACI ONSIREFORMES

ARQUI TETURALEGAL_EXCERCI CIPROFESSI ONAL_GALAFELI U_ANNAPEDRET_VÍ CTORDELASHERAS


01. ABANSDECOMENÇAR 02.CONSTITUCIÓ DEL’EMPRESA 03.COM TREBALLEM 04.CONCLUSIONS


ABANSDECOMENÇAR


PERI ODEPREVI

Est udi ant sgr aduat senAr qui t ect ur a

Tr ebal l antcom assal ar i at s ( 2n3rany)

Màst er / post gr au ( 12anys)

Exper i ènci aif or maci ó + Est al vi ardi ner s


EQUI P ESTUDI ANT1 : >Gr auenAr qui t ect ur asuper i or( ETSAB) >Cur santunpost gr auenr ehabi l i t aci ó >Tr ebal l antenundespat xdesdef a1any ,assal ar i at >Exper i enci aenr ehabi l i t aci óicàl culd’ est r uct ur es

3est udi ant s

ESTUDI ANT2 : >Gr auenAr qui t ect ur asuper i or( ETSAB) >Cur santunmast erendi ssenyi nt er i orimat er i al s >Tr ebal l antenundespat xdesdef a3anys >Exper i enci aenelsect ordegest i ód’ empr esa,r ender i t zaci ó idecor aci ói nt er i or

ESTUDI ANT3 : >Gr auenAr qui t ect ur asuper i or( ETSAB) >Cur santunmast erensost eni bi l i t atief i ci ènci aener gèt i ca >Tr ebal l antenundespat xdesdef a1anyimi g >Exper i enci aenelsect ordemar ket i ngdi gi t al ,r edssoci al s, det al l sconst r uct i us


COL. LEGI ATURACOAC “ Lac ol . l egi ac i óperex er c i rl apr of es s i ód’ ar qui t ec t el l i ur ament ,ésobl i gat or i a” . Doc ume nt a c i óne c e s s a r i ape rc ol . l e gi a r s e : 1)Resguar ddel a“ ETSA”conf or mes’ hanabonatel sdr et sperl ’ obt enci ódel Tí t old’ Ar qui t ect e;cer t i f i cat ent r egatpelRect ordel aUni ver si t atPol i t ècni cad’ ons’ hancur satel sest udi sobéel Tí t old’ Ar qui t ect e ( o r i g i n a l ob él af o t o c o p i ac o mp u l s a d a ) 2)NI F/ NI E( o r i g i n a l i n oc a d u c a t ) 3)Decl ar aci ódel ’ al t aenelcensdel sobl i gat st r i but ar i s( c o mp r o b a n t d et e n i ru nc o n t r a c t ed et r e b a l l aCa t a l u n y a ob éu nc e r t i f i c a t d ’ e mp a d r o n a t aq u a l s e v o l mu n i c i p i c a t a l á ) 4)Compt ebancar i( n o mi n ú me r od el ’ e n t i t a t , c ò d i o f i c i n ai d ec o n t r o l i n ú me r od ec o mp t e )


PROJ ECCI Ó DEFUTUR QUÈVOLEMFER?: >Mi l l or adel aqual i t atdel ’ edi f i ciil esqual i t at sener gèt i ques >Rehabi l i t ari nmobl es >Faci l i t art r àmi t sigest i ons,desdeldi ssenyf i nsalf i nald’ obr a: -l l i cènci esd’ obr esit r àmi t sambl ’ aj unt ament -vi ncl eicont r act aci óambconst r uct or aqueabar quidesdel a est r uct ur a/ di senygener alf i nsel sacabat sf i nal s

OBJECTI US

COMHOVOLEMFER?: >Anal i t zantelmer cativeur equi néselsect orenpot ènci a ( r est aur aci ó,of i ci nes,habi t at ges,pr opi et at sdebancs. . . ) >Pr oposantunar ehabi l i t aci ódecosteconòmi calpr opi et ar i of ut urpr opi et ar i >Cont act eambempr esesconst r uct or es,car pi nt er s,pi nt or s. . .

AMBQUI NAFI NALI T AT?: >Par t i ci parenl ami l l or aiconser vaci odeBar cel ona >Mi l l or adel aqual i t atdevi dadel shabi t ant sdel aci ut at >Cr ei xementper sonalenl ’ àmbi tdel ’ Ar qui t ect ur a >Faci l i t ariof er i ralcl i entcomodi t at ,conf i ançaii mpl i caci óen elpr oj ect e


CONSTI TUCI Ó DEL’ EMPRESA


Soci et atl i mi t ada

PROCÉSDECONSTI TUCI Ó


PROCÉSDECONSTI TUCI Ó

● El r egi s t r eensaut or i t z aunnom c onc r etperl ’ empr es a quev ol em c r earambl ’ obt enc i ód’ unc er t i f i c atac r edi t at i u.

● I mpr éses pec í f i cond’ i ndi quenl esdadesdel r emi t ent .

● Sol · l i c i t udonl i ne( ht t p: / / www. r mc . es / ) .T ambéespotf er l as ol · l i c i t udpr es eni al enel Regi s t r eMer c ant i l Cent r al ,a Madr i doat r av ésdenot ar i .

● Apr ox i madament15di es .

● Cor r euc er t i f i c at :16, 63€+I VA Mi s s at ger i a: 19, 71€+I VA Pr es enc i al : 13, 52€+I VA ( Cons ul t espr èv i esanombr eper1, 80€+I VA) .


PROCÉSDECONSTI TUCI Ó 2.Agènci aTr i but àr i a( AEAT) :Númer od’ i dent i f i c ac i óf i s c al . ● Ambc ar àc t ergener al ,el númer od’ i dent i f i c ac i óf i s c al del esper s onesf í s i quesdenac i onal i t ates pany ol a s er àel númer odedoc umentnac i onal d’ i dent i t ats egui tdel c odi dev er i f i c ac i ó( DNI ) .Perl esper s oness ens enac i onal i t ates pany ol as er àel númer od’ i dent i t ates t r anger a( NI E) .

● Or i gi nal i c opi adel DNIdel ss oc i s I mpr èsnor mal i t z armodel 036 Or i gi nal i c opi adel ’ es c r i pt ur adel ac ons t i t uc i óempr es ar i al .

● Agènc i at r i but àr i a

● Di nsdel mesc ont antl adat adec ons t i t uc i ódel as oc i et atoent i t ats ens eper s onal i t atj ur í di c a,per òs empr eabansde r eal i t z arqual s ev ol ent r ega,pr es ent ac i óoadqui s i c i ódebénsos er v ei s ,c obr amentoabonamentdepagament s ,o c ont r ac t ac i ódeper s onal l abor al .

● 1€i mpr es i ó.Esdes c ar gagr at uï t amentdesdei nt er net .


PROCÉSDECONSTI TUCI Ó 3.Not ar i :es c r i pt ur apúbl i c a ● Ac t eenel qual el ss oc i sf undador spr oc edei x enal af i r madel ’ es c r i pt ur adel ac ons t i t uc i ódel aSoc i et at .

● DNIdel s oc i s . Cer t i f i c ac i ónegat i v adel adenomi nac i ós oc i al . Es t at uss oc i al . Ac r edi t amentdel pagamentdel c api t al s oc i al .

● Esr eal i t z ar às empr edav antdenot ar i .

nsdel s6mes ospos t er i or sal ’ ex pedi c i ónegat i v adel adonomi nac i óSoc i al . ● Di

● Honor ar i sdenot ar i +di pòs i tdel c api t al dec adas oc i .Apr ox i madament250€-750€


PROCÉSDECONSTI TUCI Ó

● Gr av al est r ans mi s s i onspat r i moni al soner os es ,oper ac i onss oc i et àr i esi al t r esac t esj ur í di c sdoc ument at s . Ac t ual mentl ac ons t i t uc i ódes oc i et at ses t àex empt esdepagari mpos t osde: Tr ans mi s s i onspat r i moni al si ac t esJ ur í di c sDoc ument at s( I TP/ AJ D) . T oti ai x í ,esnec es s àr i al aobt enc i ódel j us t i f i c antdel I mpos t( model 600)perpar tdel aComuni t atAut ònomaper t i nent . Aques t aj us t i f i c ac i ós ’ obt év í ael STTCI RCEs ens equeel sempr enedor st i ngui nl apr eoc upac i ódef erl as ol · l i c i c i t ud.

● 1% del c api t al s oc i al del ’ es c r i pt ur a


PROCÉSDECONSTI TUCI Ó 5.Regi st r eMer cant i lPr ovi nci al :I ns c r i pc i onsdel ’ empr es a. ● I ns c r i pc i ód’ unaSoc i et atenel Regi s t r eMer c ant i l ,ac r edi t antpl enac apac i t atj ur í di c a. Enel c asdes erunúni cs oc i ,l ai ns c r i pc i óesv ol unt àr i a.

● DNIdel ss oc i s . Al t adel Sensd’ Empr es ar i si Pr of es s i onal s Doc ument ac i ónot ar i al . Li qui dac i ódel ’ I mpos tdeTr ami t ac i onsPat r i moni al s( Model 601c om anor magener al .LaCC. AA.podr i aex i gi rl ’ ús del ss eusmodel s ) .

● Gr anVí adel esCor t sCat al anes ,184( Bar c el ona) .

● Com anor magener al l ai ns c r i pc i ós ’ hader eal i t z ardi nsdel t er mi ni del mess egüentdes pr ésdel ot or gamentdel sdoc ument snec es s ar i sperl apr àc t i c adel l l oc .

● Apr ox i madamentent r e200€i 600€.


PROCÉSDECONSTI TUCI Ó

Sumat or i a cost os

TOTAL

3. 006€( Capi t alSoci ali ni ci al ) + 1. 397, 41€

=

4. 403, 41€

1. 397, 41€


COM TREBALLEM


ONENSSI TUEM GEOGRÀFI C

Cat al unya

Bar cel ona

>L’ el ecci ódell l ocd’ i mpl ant aci ódeldespat x f í si cr equer ei xunpr eviest udidelmer cat >Val or aravant at gesii nconveni ent sde si t uar nosalcent r ed’ unaci ut atoal a per i f èr i a( zonai ndust r i al ) ,( c o mu n i c a c i ó , r e l a c i óa mbe l sc l i e n t s , p r e ud e l e d i f i c i / s ó l )


ONENSSI TUEM CASA: Tr ebal l ardesdecasapr esent adi ver sosaspect esposi t i us, com l ' est al videll l oguerd' unl ocal / of i ci na,t r anspor t ,if i nsit ot par l em d' unamaj orconci l i aci óf ami l i ar .El si nconveni ent ssón quel abar r ej adet r ebal lenelnucl if ami l i ar ,elf etqueeldespat x per t anyai ndi vi dusal i ensalmat ei xnucl if ami l i ar ,iquehaur í em def erqueelcl i entent r ésenelnost r ehabi t at ge

TI PUSDELOCAL

OFI CI NA/ LOCAL Aquest aser i apr obabl ementl ami l l oropci óper òalserundespat x decr eaci ór ecentif or matperar qui t ect esj uni orambpocal i qui di t at consi der em l ’ opci ódel l ogarocompr arunl ocaldecar aaun f ut ursil escosesvanbéj aqueel sal qui l er s,sobr et otal esgr ans ci ut at s,sónbast antel evant s

COWORKI NG: Consi der em queésunadel esmi l l or sopci onsperunaempr esa queacabadecomençarj aquepr opor ci onal l ocsdet r ebal lperun pr eumol tmésaccessi bl e,ai xícom l apossi bi l i t atd’ obr i rnoves por t esiconèi xernousmóns. Nor mal mentel scowor ki ngst ambédi sposendedespat xospr i vat s perapoderr eal i t zarr euni onsambt ot alpr i vaci t atit r anqui l . l i t at , ser veidenet ej aimobi l i ar i


COWORKI NG


AL TRESCOSTOS

●Or di nador s(x3):

Nec es s i t em t r esor di nador s ,unperac adas oc i .T eni ntenc ompt equet r ebal l ar em enunc owor k i ng,onav egades es t ar em aunaz onac omú,al t r eal aof i c i na,av egadesal aobr a,ac as aet c . . .Nec es s i t ar em queel sequi pss i gui n por t àt i l sambl ac apac i t ati el r endi mentnec es s ar i perar eal i t z arpr oj ec t esi ut i l i t z arel spr ogr amesnec es s ar i s . 1000€(c adaud)x3(nºs oc i s)=3000€

● Pr ogr ames:

Cons i der antques om undes pat xj ov e,ambpoc ac l i ent el ai unsi ngr es s osi ni c i al sbai x os ,c r ei em quel ami l l oropc i ó est r ebal l arambel spr ogr amespi r at ej at sperev i t arpagarl l i c énc i esquef ar i enmési nv i abl ei di f i c ul t ósl av i abi l i t at del es t udi . Nodes c ar t em queenunf ut ur ,onl ’ empr es aes t i guésmésc ons ol i dada,pagarl esl l i c énc i esc or r es ponent s ,t oti ai x í , s ’ haur i adev al or ar . 0€

TOTAL

=

3. 000€


BALANÇECONÓMI C


I NGRESSOS Unpr oj ec t eder ehabi l i t ac i óenspodr i adonarapr ox i madamentuns10.000€debenef i c i demi j t a.Per poderc obr i rc os t os ,haur i em def eruns6pr oj ec t esal ’ any :10. 000x6=60. 000€ J aqueenunpr i nc i pi ,not i ndr i em unac l i ent el af i x ei c ons t ant ,f ar i em al t r esf ei nesdel apr of es s i óque ensper met es s i nmant eni ri enc ami narel des pat xc apel snos t r esobj ec t i us :

> Cédul esd’ habi t abi l i t at Cal c ul antunes3pers et mana. . .

50€/c édul a 130c édul esal ’ any=6. 500€/any

> Cer t i f i c at sener gét i c s Cal c ul antunes3pers et mana. . .

150€/c er t i f i c atener gét i c 130c er t i f i c at sal ’ any=19. 500€/ any

>I TE(i ns pec c i ót éc ni c ad’ edi f i c i s ) Cal c ul antunes2pers et mana. . .

300€/c er t i f i c atener gét i c 85I TEsal ’ any=25. 500€/ any TOTAL

Aques ti ngr es s osensapor t ar í aunpl usi s er v i r í ade“ c oi x í ”ment r esel des pat xar r anc a.

51. 500€/any


CLI ENTELA BANCS: >Not enenpr essi onseconòmi ques. ,podenper met r e’ st eni r i mmobl esbui t sl l ar guest empor ades >I nt er essantpensarambel spi sosembar gat s. Gest i óadmi ni st r at i va

POSSI BLESCLI ENTS I NVERSORS L af o r mad ’ a c o n s e g u i rc l i e n t sn o é sf à c i l , n ov i n d r a ns o l sa l n o s t r e d e s p a t xj aq u ea l s e r“ d e s c o n e g u t s ” f a l t a r àe x p e r i è n c i a .

P ARTI CULARS: >Fal t adecapi t al .Di f i cul t atperf ergr ansi nver si ons. >I nt er èspervendr er àpi damentl ’ i mmobl e,cost osde mant eni ment

EMPRESESGESTI ÓD’ I MMOBLES: >Compt enambungr ancapi t al >Gr ansi nver si onsir ent abi l i t zaci onsr àpi des >Necessi t atdepr oj ect eperaugment arelpr eudel si mmobl esi gest i onar l ospost er i or ment .


CLI ENTELA Com accedi r ONLI NE >Unadel esf or mesdepr omoci onar seiar r i baralpúbl i c,ésl acr eaci ód’ unawebonexpossar el snost r espor t f ol i s,cur r i cul ums,pr oj ect esr eal i t zat s,concur suspr esent at s. . et c.Pert alder edui r despesescomençar em ut i l i t zantunmèt odegr at uï tiambet empshoani r em mi l l or antiact ual i t zant . >Unaal t r af or maser i acr eantunper f i ldeLi nkedi n,perest arencont act eambpr of esi onal sdelsect or , oambempr esesi nt er essadesenl ar ehabi l i t aci ó. >At r avésdel esxar xessoci al savuiendi aesvanconei xentdi ver sospr oj ect esent r el agentmésj ove, perai xòconsi der em vi t alt eni ract i vi t atal esxar xessoci al s. AL TRESFORMES >Ladebocaenboca.Desdesempr ehaest atút i lserr ecomenatperal t r es.Perai xóhem d’ assegur ar nosdet eni runabonaat enci óalcl i entir eal i t zarunbont r ebal lonapoyar nos. >Fercont act espr of essi onal senelcowor ki ng. >Associ ar nosambi mmobi l i ar i esdel azona.El l est enencent enar sdecont act es,per sonesque compr enivenensólohabi t at ges,per sonesquenecessi t enr ef or mes,per sonesque,pr obabl ament necessi t enel sser vei sd’ unar qui t ect e.


CONCLUSI ONS


CONCLUSI ONS “ Cr eac i ód’ undes pat xd’ ar qui t ec t ur adedi c atal ar ehabi l i t ac i ói di s s enyd’ i nt er i or ” .

>Elnost r edespat xd’ ar qui t ect ur anopr eci sadeconst r uct or a,per ò,pr esent emcont act edi r ect eamb unaconst r uct or adeconf i ança.Ai xòensper metr ecomenar l aacl i ent squenoenconei xencapo ensdemanenaj uda. Alr eal i t zarl amaj or i adeobr esambl amat ei xaconst r uct or aobt eni m avant at ges:Si st emi t zaci ó delt r ebal l ,especi al i t zaci óievol uci óposi t i vad’ aquest aconst r uct or a. >Noexi st ei xl i mi ten‘ àmbi td’ act uaci ó,per òl ai deaser i aespeci al i t zar nosenunt i pusd’ edi f i ci perpr esent art ot selmat ei xt i pusdeconst r ucci ó.Possi bi l i t atd’ uni f i cari nt er venci ó.

Feliu de las heras pedret  

DESPATX D’ARQUITECTURA DEDICAT A LA REHABILITACIÓ: Com arquitectes recent sortits de la universitat i amb un màster relacionat amb la rehabi...

Feliu de las heras pedret  

DESPATX D’ARQUITECTURA DEDICAT A LA REHABILITACIÓ: Com arquitectes recent sortits de la universitat i amb un màster relacionat amb la rehabi...

Advertisement