Page 1

VALORACIONS HIPOTECÀRIES. SOCIETATS DE TAXACIÓ Albert Gauxachs, Laura Vives


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

DESPATX PROFESSIONAL: TREBALLAR COM A TAXADOR TIPUS DE TAXACIONS LLEIS ESTAT DEL MERCAT SOCIETATS DE TAXACIÓ TREBALLAR PER A ST: -QUÈ SON LES TAXACIONS?

-QUÈ FA UN TAXADOR DE ST? -COM ES REALITZEN LES TAXACIONS DE ST? -COM TREBALLAR DE TAXADOR -BALANÇ ECONÒMIC


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Tipus de taxacions Tipus de taxacions

No reglades

Reglades

Hipotecaries Cadastrals Urbanístiques ...............

Certificades


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Llei que regula les taxacions Orden ECO/805/2003, de 27 de març sobre normes de valoració de béns immobles y de determinats drets per a certes finalitats financeres. Aquesta llei regula el règim jurídic al que ha d’ajustar-se el càlcul del valor de taxació de béns e immobles , així com la elaboració d’informes i certificats, sempre que aquests càlculs es produeixin per alguna de les següents finalitats: -Garantia hipotecaria de crèdit o préstec que formin o vagin a formar part de la cartera de cobertura de títols hipotecaris emesos per les entitats, promotors i constructors.

-Cobertura de les provisions tècniques de les entitats asseguradores. -Determinació de patrimonis de les institucions d’inversió col·lectiva. -Determinació del patrimoni immobiliari dels fons de pensions. Aquesta llei també assenyala la documentació mínima necessària, els mètodes de càlcul que varien en funció de la finalitat, normativa sobre la elaboració dels informes i certificats de taxació. https://www.boe.es/eli/es/o/2003/03/27/eco805


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Lleis sobre el mercat hipotecari Espanyol Real Decreto 716/2009. Se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de regulación del mercado hipotecario y otros aspectos del sistema hipotecario y financiero: https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/04/24/716 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, transparencia y protección del cliente de servicios bancarios: https://www.boe.es/eli/es/o/2011/10/28/eha2899/con Circular 5/2012, de 27 de junio, transparencia en los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos: https://www.boe.es/eli/es/cir/2012/06/27/5 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social: https://www.boe.es/eli/es/l/2013/05/14/1/con Circular 7/2010, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario: https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-18686-consolidado.pdf

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario: https://www.boe.es/eli/es/l/2019/03/15/5 Orden ECE 482-2019 Desarrollo LCCI (26.04.2019). http://www.asociacionaev.org/admin/uploads_doc/normativa/13052019153928_190426_Orden_ECE_482-2019.pdf RD 309-2019 Desarrollo LCCI (26.04.2019): http://www.asociacionaev.org/admin/uploads_doc/normativa/13052019154059_190426_RD_309-2019_.pdf


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Lleis que regulen les societats de taxació Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario: https://www.boe.es/eli/es/l/1981/03/25/2/con

Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación: https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/30/775 Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave: https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/04/12/256

Circular número 3/1998, de 27 de enero, del Banco de España, a sociedades y servicios de tasación homologados, sobre información a rendir al Banco de España: https://www.boe.es/eli/es/cir/1998/01/27/3 Circular 1/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas: https://www.boe.es/eli/es/cir/2009/12/18/1/con

Circular 3/2014, de 30 de julio, del Banco de España, a las entidades de crédito y sociedades y servicios de tasación homologados: https://www.boe.es/eli/es/cir/2014/07/30/3


TAXACIONS IMMOBILIร€RIES

Lleis sobre normes de valoraciรณ Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo: https://www.boe.es/eli/es/o/2003/03/27/eco805

Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre: https://www.boe.es/eli/es/o/2007/10/04/eha3011 Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero: https://www.boe.es/eli/es/o/2008/02/28/eha564 Orden ECC/371/2013, de 4 de marzo: https://www.boe.es/eli/es/o/2013/03/04/ecc371


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Estat del mercat:


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Societats de taxació Principals societats de taxació homologades pel banc d’Espanya:

Altres societats homologades a Espanya: AESVAL, LOGICA DE VALORACIONES, S.A.

RISC VALOR, S.A.

Agrupación Técnica del Valor (ATVAlor)

AGRUPACION TECNICA DEL VALOR, S.A.

SAVILLS AGUIRRE NEWMAN VALORAC. Y TASAC., S.A

Arquitasa Sociedad de Tasación

ALIA TASACIONES, S.A.

SERVICIOS VASCOS DE TASACIONES, S.A.

ARCO VALORACIONES, S.A.

TASALIA SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.

BARNA-TASA, S.A.

TASACIONES ANDALUZAS, S.A

Compañía Hispánica de Tasaciones y Valoraciones

COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS, S.A.

TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A.

EUROVALORACIONES, S.A

TASASUR SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A.

Gesvalt Sociedad de Tasación

GENERAL DE VALORACIONES, S.A.

TECNICOS EN TASACION, S.A.

Ibertasa

GRUPO TASVALOR, S.A

UVE VALORACIONES, S.A.

LKS Tasaciones

INMOSEGUROS TASACION, S.A.

VALORACIONES MEDITERRANEO, S.A.

INSTITUTO DE VALORACIONES, S.A.

VALORACIONES Y TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A.

JLL VALORACIONES, S.A

ZEHAZKI, S.A.

CBRE Valuation Advisory

Sociedad de Tasación ST Tecnitasa Tinsa Valtecnic

KRATA, S.A.


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

TREBALLAR PER A ST Què son les taxacions? Una taxació és un informe en el que un expert, un taxador, reflexa aspectes rellevants d’un bé, entre altres el seu valor. Les finalitats de la taxació més habituals són: taxacions immobiliàries, garantia hipotecaria de crèdits o préstecs, cobertura de provisions tècniques per a les entitats asseguradores, determinació de patrimoni per a entitats de inversió col·lectiva immobiliària i fons de pensions, valoracions a efectes d’expropiacions, valoracions cadastrals,...

Segons la finalitat, com ara taxacions hipotecaries i garanties d’assegurances, és necessari que la taxació estigui certificada per una societat de taxació. Quan la taxació necessita estar certificada, la taxació la realitza un expert independent (taxador) i es sotmesa a control intern d’una societat taxadora. El treball habitual del taxador inclou la visita al immoble, realització de fotografies, aixecament de plànols, etc. El taxador també fa comprovacions sobre la documentació cadastral, registral, de arrendament, etc. Totes aquestes dades juntament al valor del immoble s’incorporen al informe de taxació.


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Què fa un taxador de ST? El taxador és un professional independent que valora per a les societats de taxació homologades. Realitzen els informes de taxació, sempre adequant-se a les normes aplicables a cada tipus de taxació. Quan s’han de valorar finques urbanes, solars o immobles edificats per a ús residencial els taxadors han de ser arquitectes, aparelladors o arquitectes tècnics. Per a altres taxacions són enginyers de la especialitat corresponent. En societats com ST els taxadors no poden valorar: -Béns, empreses o patrimonis de persones amb les que tinguin relació familiar o professional. -Immobles en els que intervinguin en la redacció del projecte o en la direcció d’obra. -Immobles que pertanyin al propi professional, als seus familiars o societats en les que exerceix control. -Immobles de qualsevol altra persona física o jurídica amb la que no pugui mantindré una posició de independència.


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Com es realitzen les taxacions de ST? El client sol·licita una taxació a alguna societat de taxació homologada.

La societat accepta l’encàrrec i envia l’encàrrec a un taxador independent inscrit a la societat de taxació, a través del programa informàtic de la societat. Des de que una societat confirma la recepció de l'encàrrec, ofereix un termini de entre 24 i 72 hores per a que el taxador es posi amb contacte amb el client per fer la visita. El taxador tarda entre tres i set dies hàbils en fer l’informe, des del moment en que realitza la visita i disposa de tota la informació i documentació necessària per fer la valoració.

Un cop es té la informació, es va introduint al programa de la societat de taxació i aquest genera l’informe, que un cop acabat la societat revisarà i certificarà.


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Exemple d’una taxació de ST


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Com es pot treballar de taxador? Com es pot treballar de taxador per a ST?

Es fa una sol·licitud per internet enviant el currículum a través de la seva pàgina web. Es valora tenir experiència com a taxador. També es valora haver fet algun curs o màster per a taxadors, algunes societats tenen els seus propis cursos. Requisits: Ser autònom. Màster habilitant per poder-se col·legiar al COAC. Estar col·legiat al COAC. És possible que algunes societats demanin un acord d’exclusivitat.


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Algunes societats de taxació fan cursos de taxació per a arquitectes, imparteixen cursos de formació per als arquitectes que vulguin treballar per aquella societat. Altres cursos:

Entre 800 i 450€ Màsters:


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

• Optativa a l'escola d'arquitectura:


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Tarifes de les societats de taxació La feina (honoraris, temps per fer la taxació, estrès, quantitat de feina,... ) sembla que depèn de la societat per la que es treballa. Tarifes que cobra ST: depèn de la superfície del habitatge Pisos de superficie* <= 50 m2

255 € IMPUESTOS INCLUIDOS

Pisos de superficie* > 50 m2 y <= 100 m2

345 € IMPUESTOS INCLUIDOS

Pisos de superficie* > 100 m2 y <= 150 m2

445 € IMPUESTOS INCLUIDOS

Pisos de superficie* > 150 m2 y <= 200 m2

545 € IMPUESTOS INCLUIDOS

La societat pagaria al taxador en funció del valor final i estaria entre 40 i 90 €.


TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Balanç econòmic

Si considerem que un taxador, al principi, pot rebre unes 4 taxacions a la setmana, i que la societat ens paga uns 40 i 90 € per taxació. Cada mes tindríem uns ingressos de entre 640 i 1.440€/mes.

Profile for arqlegal.2015

Despatx de taxacions  

Despatx de taxacions  

Advertisement