Page 1

จดหมายบอกบุญ  

จดหมายบอกบุญจากอำเภอธารโต จังหวัดยะลา แจ้งมาว่าอยากให้ช่วยจัดหาหนังสือธรรมศึกษา ตอนนี้ทางวัดมีนักเรียนแต่ขาดหนังสืออยู่มาก