Page 1

Br.:197/00 14.12.2000. Na osnovu člana 21. Zakona o javnim službama i člana 10. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, Upravni odbor Narodne biblioteke Bečej u Bečeju, na sednici održanoj 13.12.2000. godine doneo je

S T A T U T NARODNE BIBLIOTEKE BEČEJ

I OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovaj Statut sadrži odredbe o : nazivu i sedištu, odgovornosti za obaveze, predstavljanju i zastupanju, delatnosti i unutrašnjoj organizaciji, organima, sredstvima za obavljanje delatnosti, pravima zaposlenih, poslovnoj tajni, zaštiti životne sredine kao i druge odredbe značajne za rad Narodne biblioteke Bečej kao ustanove. Član 2. Biblioteka je ustanova koja obavlja bibliotečku delatnost u skladu sa Ustavom, Zakonom o javnim službama, Zakonom o bibliotečkoj delatnosti i drugim zakonima i kolektivnim ugovorima. II PRAVNI POLOŽAJ Član 3. Naziv ustanove glasi: NARODNA BIBLIOTEKA BEČEJ NÉPKÖNYVTÁR BECSE ( U daljem tekstu Ustanova ). Sedište Ustanove je: BEČEJ, ul. Maršala Tita br.25 Član 4. Biblioteka ima pečat okruglog oblika sa ispisanim tekstom: na srpskom i na mađarskom jeziku: Narodna biblioteke Bečej, Népkönyvtár Becse. Broj pečata, upotrebu i način čuvanja određuje direktor Biblioteke. Član 5. U pravnom prometu sa trećim licima Ustanova istupa u svoje ime i za svoj račun. Za preuzete obaveze iz pravnog prometa sa trećim licima Ustanova odgovara svojom imovinom.


III DELATNOST I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA Član 6. Delatnost Ustanove je: 92511 – delatnost biblioteka delatnost biblioteka, čitaonica, slušaonica i videoteka za opšte i posebne korisnike kao što su studenti, naučnici, nastvno osoblje i članovi organizovanje zbirki, bez obzira da li su specijalizovane ili ne izrada kataloga pozajmljivanje ili čuvanje knjiga, karata, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela i dr. 22110 – izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija 22130 – izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja 22230 – knjigovezački i završni poslovi. Član 7. Kroz obavljanje bibliotečke delatnosti u smislu Zakona o bibliotečkoj delatnosti posebna pažnja će se obratiti na ostvarivanje opšteg interesa kao što je: prikupljanje, obrada, čuvanje i davanje na korišćenje knjiga i druge bibliotečke građe, prijem i čuvanje obaveznog primerka štampane publikacije, organizovanje centralizovcane katalogizacije i vođenje centralnog kataloga bibliotečke građe, objavljivanje bibliotečke građe, obavljanje matičnih poslova za školske biblioteke na teritoriji opštine Bečej, vođenje svih Zakonom predviđenih kataloga, matične poslove za Narodnu biblioteku Bečej u skladu sa Zakonom, obavlja Gradska biblioteka u Novom Sadu. Biblioteka može u manjem obimu ili povremeno da vrši i druge delatnosti koje služe delatnosti koja je upisana u sudski reistar i uobičajeno se vrše uz tu delatnost, ili doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i sredstava koji se upotrebljavaju za vršenje upisane delatnosti.. Član 8. Orgnizacija rada Bibliteke utvrđuje se tako da se obezbedi uspešno vršenje delatnosti i ostvarivanje zadataka zbog kojih je biblioteka osnovana. U cilju uspešnog rešavanja zadataka, organizacije rada i poslovanja Biblioteka ima svoja odeljenja u Bečeju, Bačkom Gradištu, Bačkom Petrovom Selu i Radičeviću. Poslove finansija, računovodstva i knjigovodstva za potrebe Biblioteke obavlja odgovarajuća služba Organa Opštinske Uprave Bečej. IV ZASTUPANJE I UPRAVLJANJE Član 9. Ustanovu zastupa i predstavlja direktor Biblioteke – BEZ OGRANIČENJA. Direktor može u okviru svojih ovlašćenja dati drugim licima pismeno punomoćje za zaključivanje određenih vrsta ugovora kao i preduzimanje drugih pravnih radnji. V RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE Član 10. Organi Ustanove su: 1. Direktor, 2. Upravni odbor i 3. Nadzorni odbor.


1. DIREKTOR Član 11. Direktor Biblioteke je organ poslovođenja. Direktora imenuje i razrešava osnivač. Mandat direktora traje 4 godine. Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za direktora. Ako direktor nije imenovan, osnivač postavlja vršioca dužnosti direktora s pravima i dužnostima direktora. Član 12. Konkurs za imenovanje direktora raspisuje Upravni odbor biblioteke. Za direktora Ustanove može biti imenovano lice koje pored opštih uslova predviđenih zakonom, ispunjava i sledeće uslove: da ima visoku stručnu spremu i da ima najmanje pet godina radnog iskustva. Član 13. Direktor je samostalan u vršenju poslova iz svog delokruga rada. Direktor je za svoj rad neposredno odgovoran Upravnom odboru i osnivaču. Član 14. Direktor Ustanove organizuje i rukovodi procesom rada i odgovoran je za zakonitost rada Biblioteke. Direktor predlaže poslovnu politiku, predlaže Program rada i plan razvoja i stara se o njihovom sprovođenju, predlaže unutrašnju organizaciju Biblioteke, izvršava odluke Upravnog odbora, imovinu biblioteke direktor može otuđiti ili opteretiti samo uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora, podnosi godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj, imenuje i razrešava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, donosi opšti akt kojim se utvrđuje vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na određenom radnom mestu, donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa radnikom, vrši izbor između kandidata, daje saglasnost za dopunski rad u drugim preduzećima i zaključuje ugovor o dopunskom radu sa radnikom, utvrđuje način osposobljavanja pripravnika, donosi odluku o trajnom i privremenom raspoređivanju radnika, donosi odluku o radu dužem od punog radnog vremena, donosi odluku o rasporedu, početku i završetku radnog vremena, odlučuje o odmorima i odsustvima, utvrđuje disciplinsku odgovornost radnika u skladu sa zakonom, odlučuje o udaljenju radnika sa radnog mesta i iz Ustanove, donosi odluku o prestanku radnog odnosa u skladu sa zakonom, izvršava sudske odluke, zaključuje ugovor o vršenju privremenih i povremenih poslova. 2. UPRAVNI ODBOR Član 15. Organ upravljanja Ustanove je Upravni odbor. Članove Upravnog odbora imenuje i razrešava osnivač. Upravni odbor ima 5 članova. Dva člana Upravnog odbora imenuje se iz reda zaposlenih u Biblioteci. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Član 16. Na prvoj sednici Upravnog odbora članovi biraju predsednika i usvajaju Pravilnik o radu.


Član 17. Upravni odbor Ustanove donosi Statut biblioteke, donosi plan i program rada i izveštaj o radu, odlučuje o poslovanju i korišćenju sredstava, usvaja periodični i godišnji obračun, obavlja i druge poslove u skladu sa važećim zakonskim propisima. Član 18. Osnivač putem Izvršnog odbora Skupštine opštine Bečej daje saglasnost na program rada i izveštaj o radu za predhodnu godinu, sistematizaciju radnih mesta, preuzimanje finansijskih obaveza koje ne mogu biti pokrivene redovnim sredstvima predviđenim u budžetu osnivača. 4. NADZORNI ODBOR Član 19. Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom i poslovanjem biblioteke. Nadzorni odbor ima 3 člana. Članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava osnivač. Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine. Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenih u Ustanovi. Član 20. Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću rada organa upravljanja i poslovođenja Ustanove. Nadzorni odbor utvrđuje da li se ostvaruje plan i program rada Ustanove, pregleda periodične i godišnje obračune, utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima, daje mišljenje i predloge odluka, obavlja i druge poslove utvrđene zakonskim propisima. VI SREDSTVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI Član 21. Biblioteka ostvaruje sredstva za rad iz sledećih izvora: sredstva iz budžeta opštine, članarina, učešće preduzeća, ustanova, zajednica i građana, poklona i legata, prihoda ostvarenog pružanjem usluga i prodajom proizvoda u okviru registrovane delatnosti, kamata i dividendi za plasirana sredstva. VII PRAVA I OBAVEZA ZAPOSLENIH Član 22. Zaposleni u Biblioteci imaju položaj radnika u javnim službama utvrđen zakonom. Radnici u biblioteci mogu organizovati sindikat u skladu sa zakonom. VIII POSLOVNA TAJNA Član 23. Aktom koji donosi direktor, utvrđuju se isprave i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu i način njenog čuvanja i saopštavanja drugim licima ili ustanovama. Poslovnu tajnu u skladu sa zakonom i aktom iz stava 1. ovog člana, dužni su da čuvaju svi zaposleni koji na bilo koji način saznaju za ispravu i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu.


IX ZAŠTITA I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE Član 24. Planom i programom rada Biblioteka će predvideti sredstva i mere za otklanjanje zagađivanja životne sredine i unapređivanja organizacije rada. Za sprovođenje mera zaštite i unapređivanja čovekove sredine odgovoran je direktor Biblioteke. X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 25. Autentično tumačenje ovog Statuta daje Upravni odbor Biblioteke. Član 26. Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Narodne biblioteke Bečej, broj 183/1990. od 31.08.1990. godine. Član 27. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Biblioteke. Predsednik Upravnog odbora _______________________ / Tari Istvan /

Narodna Bibliteka, Becej, Statut 2010  

Narodna Bibliteka, Becej, Statut 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you