Page 1

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24 и 61/2005), члана 21. Закона о библиотекачкој делатности („Службени гласник Републике Србије“ број 34/94), члана 2 Правилника о врсти стручних послова у библиотеци, врсти и степену стручне спреме потребне за њихово обављање („Службени гласник Републике Србије“ број 63/94) и члана 11 Статута Народне библиотеке – Бечеј у Бечеју доносим

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ У БЕЧЕЈУ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником утврђује се унутрашња организација врста, обим и начин обављања послова, број запослених, услови за заснивање радног односа за одређене врсте послова, потребна знања и способности, услови у погледу стручне спреме и радног искуства као и посебни услови за обављање одређених послова у Народној библиотеци – Бечеј (у даљем тексту: Библиотека ). Члан 2. Послови у Библиотеци, број запослених и посебни услови за заснивање радног односа утврђени су тако да обезбеде ефикасно и целисходно обављање делатности Библиотеке утврђене Законом. Запослени у Библиотеци имају право и дужни су да се стално усавршавају према потребама процеса рада.

Члан 3. Послови библиотечке делатности, сагласно Закону о библиотекачкој делатности, могу да врше лица са средњом, вишом и високом стручном спремом и стеченим стручним звањем. Посебни услови у складу са Законом за стручна звања : књижар, самостални књижничар, самостални виши књижничар, библиотекар, виши библиотекар и библиотекар саветник су: -

Књижничар: средња стручна спрема, положен стручни књижничарски испит и 9 месеци радног искуства Самостални књижничар: средња стружна спрема, положен стручни испит и стечено звање самостални књижничар Виши књижничар: виша стручна спрема, положен стручни испит и 1 година радног искуства у библиотечкој делатности Самостални виши књижничар: виша стручна спрема, положен стручни испит и стечено звање самосталног вишег књижничара Библиотекар: висока стручна спрема, положен стручни библиотекарски испит и 1 година радног искуства у библиотечкој делатности Виши библиотекар: висока стручна спрема, положен стручни испит, стечено звање вишег библиотекара Библиотекар саветник: висока стручна спрема, положен стручни испит, стечено звање библиотекара саветника 1


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ

Члан 4. Поред општих услова у члану 3. Овог Правилника могу бити предвиђени и следећи услови: стручна спрема, стручни испит, радно искуство, организациона и комуникациона способност, познавање рада на рачунару , познавање језика средине ( мађарски језик),познавање страног језика. Под радним искуством подразумева се време проведено у радном односу које мора да има запослени по стицању одређене стручне спреме која је предвиђена за обављање одређеног посла из делатности Библиотеке. Члан 5. Библиотека може, за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години, да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова у склaду са Законом. Члан 6. Библиотека може, за послове за које је као услов утврђено звање књижничара, вишег књижничара или библиотекара да заснује однос са приправником у трајању од 9 месеци за послове књижничара, а до 12 месеци за послове вишег књижничара или библиотекара ради стручног оспособљавања у складу са Законом. Члан 7. Код заснивања рaдног односа Библиотека може предвидети пробни рад у трајању до 6 месеци. Члан 8. Запослени се распоређује на утврђене послове Одлуком коју доноси директор, на основу Закона и Правилника. Запослени може да буде у току рада распоређен на све послове који одговарају звању, степену и врсти стручне спреме, знању и способностима. Члан 9. Запослени је дужан да врши и друге послове поред описаних послова на основу налога непосредног руководиоца Библиотеке. За свој рад запослени је одговоран директору. II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 10. У организационим јединицама Библиотеке делатност се обавља у оквиру служби, одељења и огранака. Члан 11. Библиотека у свом саставу има две организационе целине: 1. Службу за библиотечке послове 2. Службу за заједничке и опште послове Служба за библиотечке послове обухвата: 2


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ

-

Матична делатност, информативна служба Одељење за набавку, обраду и каталогизацију библиотечке грађе Позајмна одељења библиотеке и библиотечки огранци Одељење завичајне збирке

Служба за заједничке и опште послове обухвата: - Административне и благајничке пословe Члан 12. Библиотека обавља матичну функцију за територију општине.

III ПОСЛОВИ, ОПИС ПОСЛОВА И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ Члан 13. 1. Директор Број извршиоца........................................................................................... 1 извршилац Опис послова и услови за рад утврђени су Статутом Библиотеке IV СЛУЖБА ЗА БИБЛИОТЕЧКУ ДЕЛАТНОСТ Члан 14. Служба за библиотечку делатност има 8 одељења: 1. Одељење Матичне делатност и информативна служба 2. Одељење за набавку, обраду и каталогизацију библиотечке грађе 3. Позајмна одељења у Бечеју : Одељење за одрасле и Одељење за децу 4. Одељење библиотечких огранака (у насељима и у Бечеју) 5. Одељење завичајне збирке

V. ОПИС ПОСЛОВА – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА ПО ПРАВИЛНИКУ И БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА Број радних места на дан усвајања систематизације у Народној библиотеци Бечеј је 15 Врста послова Директор библиотеке Матична делатност и информативна служба Набавка, обрада,каталогизација Позајмна одељења: - Одељење за одрасле Бечеј (2) - Одељење за децу

Назив радног места Директор Библиотекар

Број извршилаца 1 1

Стручна спрема Висока Висока

Библиотекар

1

Висока

Књижничар

10

Средња

3


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ

Бечеј (2) Огранак у Б.Градишту(2) - Огранак у Б.П.Селу (2) - Огранак у Радичевићу(1) - Огранак„Петефи Шандор“Бечеј (1) Завичајна збирка Административни радникблагајник СВЕГА -

Библиотекар Адми.-благајник

1 1

Висока Средња

15

1.ОДЕЉЕЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТ И ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА Библиотекар........................................................................................ 1 извршилац а)Опис послова: Координира и организује рад одељења, одговоран је директору за праћење и извршавање свих послова и задатака из делокруга у одељењу. Одговоран је за радну дисциплину. Дужан је за благовремено и квалитетно обављање послова и радних задатака и да води дневник рада. Припрема планове и програме рада одељења, огранака и Библиотеке у целини, сарађује са другим огранцима библиотеке. Програмира и планира библиотечко-информациони систем. Предлаже мере за унапређење библиотечке делатности. Прати и проучава потребе и услове рада Библиотеке и библиотечких огранака. Води регистар Библиотеке и библиотечких огранака. Прати аналитички и стручни рад библиотеке и библиотечких огранака за које обавља матичну функцију и налаже мере за отклањање недостатака. Прикупља извештаје о раду свих одељења и огранака Библиотеке за које обавља матичну функцију, анализира и обједињује их. Спроводи колективно учлањавање у Библиотеку. Води картотеку запослених у Библиотеци и библиотечким огранцима. Израђује предметни каталог чланака и стручних библиотекарских часописа. Упознаје се са часописима и чланцима из области библиотекарства и повремено их презентира запосленима. Учествује у ревизији књижних фондова. Учествује у изради библиотечког часописа; врши лекторисање свих издања, као и планова, програма и извештаја Библиотеке. Прати конкурсе и учествује у изради конкурсног материјала обавља и друге послове по налогу директора. б) Услови за рад VII степен стручне спреме, три године радног искуства у струци, положен стручни испит за звање библиотекара, обученост за рад на рачунару, познавање енглеског језика, познавање језика средине(мађарски). Треба да се истиче стручним,организационим и другим способностима. 4


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ, ОБРАДУ И КАТАЛОГИЗАЦИЈУ БИБЛИТЕЧКЕ ГРАЂЕ Библиотекар...................................................................... 1 извршилац а)Опис послова: Координира и организује рад одељења , одговоран је директору за праћење и извршавање свих послова и задатака из делокруга одељења , одговоран за радну дисциплину, благовремено и квалитетно обављање послова и радних задатака и да води дневник рада, даје иницијативу за унапређење рада свога одељења, сарађује и пружа стручну помоћ колегама у одељењима. Утвђује основне принципе формирања и развоја каталога, прати стандарде и препоруке у библиотечко информативној делатности и стара се о њиховој примени, врши контролу квалитета библиотечких база, нормативних датотека и микро тезауриса, уређује потребне библиографије, обавља послове редакторабиблиотекара или библиотекара-каталогизатора и класификатора, прати текућа збивања у издавачкој делатности, врши централизовану набавку и обраду монографских и серијских публикација, ЦД-а и аналитичку обраду чланака из њих на свим језицима из текућег прилива (библиографско-каталошки опис и рекласификацију, УДК и садржински класификацију и рекласификацију и уједначавање података у старим записима), формира и уједначава одреднице за алфабетски, предметни каталог и УДК индексе за стручни каталог и утврђује предметне рубрике за предметни каталог према одговарајућим правилима, учествује у припреми и извођењу стручне обуке и обрађује чланке и врши уређење каталога, врши одабир библиотекачке грађе за аналитичку обраду и обрађује чланке и врши редакцију ових записа, даје податке о свом раду, израђује и доставља месечне, периодичне и годишње извештаје, организује и координира ревизију библиотечке грађе, прати конкурсе и учествује у изради конкурсног материјала и друге послове по налогу директора. б) Услови за рад VII степен стручне спреме, три године радног искуства у струци, положен стручни испит за звање библиотекара, обученост за рад на рачунару, знање енглеског језика, познавање језика средине. Треба да се истиче стручним,организационим и другим способностима.

3. ПОЗАЈМЉЕНА ОДЕЉЕЊА БИБЛИОТЕКЕ И БИБЛИОТЕЧКИ ОГРАНЦИ Библиотека на територији општине Бечеј обухвата два одељења Одељење за одрасле и одељене за децу ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ

Књижничар ............................................................................... 2 извршилац a)Опис послова: Координира и организује рад одељења, одговоран је директору, матичној и информативној служби за праћење и извршавање свих послова и задатака из делокруга Одељења, одговоран је за радну дисциплину, благовремено и квалитетно обављање послова и радних задатака одељења, даје информације корисницима о књижном фонду и начину његовог коришћења, ажурира, евидентира и прати послове резервација књига, стара се о благовременом враћању позајмљених књига у фонд, о могућности и начину претраживања база података, припрема планове и програме рада и извештаје о раду одељења и да води дневник рада, даје иницијативу за унапређење рада одељења, сарађује са 5


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ

другим организационим јединицама Библиотеке, медијима и другим установама културе, издаје књиге корисницима, селектује и издваја књиге за повез и расход, прати издавачку продукцију, упознаје се са новим насловима на свом одељењу, даје предлоге за набавку књига и друге библиотечке грађе, прати и примењује међународне и домаће стандарде, законе и смернице у вези са библиотечком делатношћу у циљу пружања што квалитетнијих услуга корисницима, стара се о исправности електронске и друге опреме, организује програме и манифестације у оквиру свог делокруга рада, израђује Билтен приновљених публикација са кратким анотацијама, организује анкетирање корисника о врсти и квалитету услуга, припрема изложбе на одељењу, учествује у ревизији књижног фонда и годишњем отпису библиотечког материјала, прати и предлаже иновације у циљу побољшања набавке и квалитета услуга корисницима, ради на фотокпиру, прати конкурсе и учествује у изради пројеката, и обавља друге послове по налогу директора .

б) Услови за рад IV степен стручне спреме, положен стручни испит за звање књижничара, 9 месеци радног искуства, обученост за рад на рачунару, познавање језика средине(мађарски).Треба да се истиче стручним,организационим, комуникационим и другим способностима. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ

Књижничар …………………………………………………….. 2 извршилац а) Опис послова Координира и организује рад одељења, одговоран је директору, матичној и информативној служби за праћење и извршавање свих послова и задатака из делокруга Одељења, одговоран је за радну дисциплину, благовремено и квалитетно обављање послова и радних задатака одељења, даје информације корисницима о књижном фонду и начину његовог коришћења, ажурира, евидентира и прати послове резервација књига, стара се о благовременом враћању позајмљених књига у фонд, о могућности и начину претраживања база података, припрема планове и програме рада и извештаје о раду одељења и да води дневник рада, даје иницијативу за унапређење рада одељења, сарађује са другим организационим јединицама Библиотеке, медијима и другим установама културе, издаје књиге корисницима, селектује и издваја књиге за повез и расход, прати издавачку продукцију, упознаје се са новим насловима на свом одељењу, даје предлоге за набавку књига и друге библиотечке грађе, прати и примењује међународне и домаће стандарде, законе и смернице у вези са библиотечком делатношћу у циљу пружања што квалитетнијих услуга корисницима, стара се о исправности електронске и друге опреме, ради са корисницима, организује програме и манифестације у оквиру свог делокруга рада, израђује Билтен приновљених публикација са кратким анотацијама, организује анкетирање корисника о врсти и квалитету услуга, припрема изложбе на одељењу, учествује у ревизији књижног фонда и годишњем отпису библиотечког материјала, прати и предлаже иновације у циљу побољшања набавке и квалитета услуга корисницима, популарише дечју књигу и читање, предлаже, планира и спроводи методе рада са децом, oрганизује и спроводи дечије радионице, ради на фотокопиру, прати конкурсе и учествује у изради пројекта и обавља друге послове по налогу директора. б) Услови за рад IV степен стручне спреме, положен стручни испит за звање књижничара, 9 месеци радног искуства, обученост за рад на рачунару, познавање језика средине (мађарски језик). Треба да се истиче стручним,организационим, комуникационим и другим способностима. 6


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ

4. БИБЛИОТЕЧКИ ОГРАНЦИ

Књижничар у огранцима …………………………………………………….. 6 извршилац а) Опис послова Координира и организује рад одељења, одговоран је директору, матичној и информативној служби за праћење и извршавање свих послова и задатака из делокруга одељења, одговоран је за радну дисциплину, благовремено и квалитетно обављање послова и радних задатака одељења и да води дневник рада, даје информације корисницима о књижном фонду и начину његовог коришћења, о могућности и начину претраживања база података, издаје књиге корисницима, селектује и издваја књиге за повез и расход, ажурира, евидентира и прати послове резервација књига, стара се о благовременом враћању позајмљених књига у фонд, прати издавачку продукцију, упознаје се са новим насловима, пише дезидерате, израђује билтен приновљених публикација са кратким анотацијама, израђује статистику и друге извештаје о раду, сарађује са медијима, припрема изложбе,организује и анкетира кориснике о врсти и квалитету услуга, организује и реализује програме и манифестације у оквиру свога делокруга рада, учествује у ревизији књижног фонда и годишњем отпису библиотечког материјала, прати и предлаже иновације у циљу побољшања набавке и квалитета услуга корисницима, популарише књигу и читање, предлаже, планира и спроводи методе рада свога огранка, сарађује са одељењима Библиотеке и другим институцијама, популарише дечју књигу и читање, предлаже, планира и спроводи методе рада са децом, oрганизује и спроводи дечије радионице, стара се о исправности електронске и друге опреме, ради на фотокопиру, прати конкурсе и учествује у изради пројекта и обавља друге послове по налогу директора. б) Услови за рад IV степен стручне спреме, положен стручни испит за звање књижничара, 9 месеци радног искуства, обученост за рад на рачунару, познавање језика средине (мађарски језик). Треба да се истиче стручним,организационим, комуникационим и другим способностима.

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ Библиотекар завичајне збирке…………………………………………………….. 1 извршилац а) Опис послова

Истражује Завичајни фонд и врши његову попуну, проучава библиографије, каталоге и проспекте ради прикупљања библиотечког материјала за Завиччајну збирку, креира каталошке описе за стару и ретку књигу, серијске публикације за некњижну грађу ( плакати, нотна грађа, музикалије, фотографије и разгледннице, документациони материјал, архивску грађу, рукописну грађу и др); врши аналитички опис чланака из монографских и серијских публикација, истражује фонд збирке и израђује разне врсте завичајне биографије, прати издавачку делатност и дешавања у културном животу Бечеја, помаже колегама из огранака у прикупљању завичајне грађе за завичајни кутак, учествује у презентовању грађе завичајне збирке у јавности, ради са кориснницима Збирке, припрема планове и програме рада 7


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ

одељења и Библиотеке у целини, сарађује са другим организационим јединицама библиотеке, откупљује библиотечки материјал за Завичајну збирку, предлаже концепцију збирке, ради каталогизацију публикација према усвојеним правилима, формира и одржава информационо-рефералне инструменте, базе података и каталоге, презентира материјал Завичајне збирке, истражује грађу и презентира резултате истраживања, инвентарише публикације, учествује у ревизики кнњижних фондова, остварује сарадњу са библиотечким огранцима и пружа стручну помоћ у прикупљању и сређиванњу културног наслеђа као и његовом презентирању, израђује програм рада и извештај о раду збирке;учествује у изради библиотечког часописа, сачињава библиографије, припрема за публиковање одговарајући материјал Завичајне збирке, одговоран је директору за праћење и извршавање свих послова и задатака из делокруга одељења, дужан је да обезбеди пуну упосленост запослених у одељењу, одговоран је за радну дисциплину, благовремено и квалитетно обављање послова и радних задатака одељења и да води дневник рада, врши оцену обима и квалитета рада запослених у одељењу и друге послове по налогу директора.

б) Услови за рад VII степен стручне спреме, пет година радног искуства у струци, положен стручни испит и звање библиотекара, обученост за рад на рачунару, знање енглеског језика, познавање језика средине. Треба да се истиче стручним,организационим, комуникационим и другим способностима. Тренутно на одељењу завичајне збирке је запослен радник са средњом стручном спремом, положеним стручним испитом за књижничара и примања су му у складу са звањем положеног стручног испита. V СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Административни радник и благајник…………………………………………………….. 1 извршилац а) Опис послова Контира и књижи сву материјално-финансијску документацију кроз главну књигу у роковима који обезбеђују потпуну ажурност књоговодства, прати промене стања на аналитичким евиденцијама купаца и добављача, усаглашава их са главном књигом и доставља ИОС обрасце. Књижи све настале промене у књиговодству основних средстава у току године. Води ванбиласну евиденцију о издавачкој делатности Библиотеке. Обрачунава зараде и накнаде запослених израђује и доставља извештаје за зараде и накнаде и израђује М-4 обрасце. Стара се о правилној примени прописа из делокруга свог рада. Врши вирманисање и плаћање, води помоћне евиденције улазних докумената у књиговодству. Врши све готовинске исплате, обрачунава путне налоге за службена путовања, Врши обрачун и исплату накнада по уговорима за ауторске хонораре и по другим уговорима, испоставља излазне фактуре купцима, по потреби обавља дактилографске послове. Врши контролу и сравњивање благајни огранака са књиговодственом евиденцијом, издаје потврде запосленима, одлаже књиговодствену документацију. Одговоран је за законско извршавање својих послова, обавља послове кадровске евиденције- пријаве и одјаве радника, израђује решења за запослене и друге послове из домена радних односа, послове архиве. Прима, распоређује, заводи, разводи и експедује пошту и друга писмена документа са вођењем деловодника и архивске књиге. Сређује годишњу архивску грађу и архивира је према листи категорија регистраторског материјала са роковима чувања. Издаје канцеларијски и потрошни материјал. Куца дописе за директора, успоставља телефонске и телеграфске везе, обавља техничке припремене за стручне и пословне састанке и усклађује термине. Одговоран је директору за праћење и извршавање свих послова и задатака из свога делокруга. Одговоран је за радну дисциплину, благовремено и квалитетно обављање послова и радних 8


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ – БЕЧЕЈ

задатака, води дневник рада. Ради на фотокопиру, обавља курирске послове у делокругу свога рада, и друге послове по налогу директора

б) Услови за рад IV степен стручне спреме, економске струке, месеци.

обученост за рад на

рачунару, радно искуство 6

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15. Послодавац ће запосленима понудити измену уговорених услова рада ( у даљем тексту: анекс уговора ). Члан 16. Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци - Бечеј број: 336/09 од 24. децембра2009. године. Члан 17. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објвљивања на огласној табли Библиотеке, а објавиће се по добијању сагласност од Председника општине .

Кинка Ержебет вд директора Народне библиотеке-Бечеј

9

Narodna Biblioteka, Becej, Sistematizacija  
Narodna Biblioteka, Becej, Sistematizacija  

Narodna Biblioteka, Becej, Sistematizacija

Advertisement