Page 1

ПРОГРАМ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ђачки парламент је тело које треба да • • •

заступа интересе свих ученика у школи општи интерес који доприноси бољитку појединаца и школе у целини има лидерску улогу у школи.

Шта је потребно да би парламент функционисао: •

да има дефинисану визију, идеју о томе шта и како треба да се промени да би се створио квалитетан помак и у складу са очекивањима већине ученика и наставника у школи ђачки парламент треба да се организује као тим, а у исто време да се према школи у целини (посебно у односу на ученике) односи као према тиму/заједници да развија вештину сарадње са другима, синергетског доношења одлука, рада у тиму и сл.).

Када је основан Основан је почетком 2008. год, на подстицај психолога школе, али је почео са формалним и активним постојањем школске 2009/2010. године. Чланови парламента бирају се на основу интересовања која имају, а не успеха у школи, порекла, материјалног статуса или зато што одрасли у школи мисле да они то могу. Ко чини ђачки парламент Чине га по два представника из сваког одељења 7. и 8. разреда. Они могу бити изабрани тајним или јавним гласњем ученика свог одељења. Чиме се руководи рад парламента • • • • •

Закон о основама система образовања и васпитања Конвенција о правима детета Универзална декларација о људским правима Конвенција за заштиту људских права и основних слобода – европска конвенција о људским правима Повеља о људским и мањинским правима

Ко може да буде члан парламента Пре свега ученици који поседују следеће способности: •

способност тимског рада


• • • • • • • •

способност и особине „вође“ способност прихватања туђих ставова способност поштовања различитости ученик који у разговору користи „снагу аргумента“, а не „аргумент снаге“ способност и спремност да саслуша другога спремност да помогне другоме способност да воли себе али и друге једном речју ученик који својим понашањем и школским успехом доприноси угледу школе.

Ко још чини парламент • •

чини га председник, потпредседник, секретар сви заинтересовани ученици, наставници, родитељи и остали који могу да допринесу раду парламента и његовој позитивној презентацији

Парламент чине: • • • •

председник потпредседник секретар разни одбори (за журке, спортске турнире, сарадњу са другим парламентима и школама...)

Којим активностима се парламент бави •

по Закону о основама система образовања и васпитања • даје мишљење и предлоге стручним органима школе, школском одбору, савету родитеља и директору школе о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном планирању, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и др. такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње • разматра односа сарадње ученика и наставника или стручних сарадника • обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање

• • •

програм парламента чини саставни део Годишњег програма рада школе има могућност удруживања у заједницу даје мишљење и предлоге стручним и другим органима школе о организацији живота и рада ученика у школи обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање израђује Статута и Правилника Ђачког парламента обучава ученика за рад у парламенту у виду различитих едукација

• • •


• • • • • • •

организује хуманитарне акције које се остварују у сарадњи са другим ученицима, организацијама на нивоу општине и помажу оне којима је помоћ најпотребнија гостује у медијима у циљу афирмисања школе организује школске турнире у разним спорстким дисциплинама покреће разне иницијативе за мини акције на нивоу школе учествује у организацији прославе за крај школске године матураната учествује у уређивању учионица (потпуно сређене и окречене) учествује у писању Правилника о ученичком понашању-са посебном тачком о правдању часова добротворним радом (реституција) организује културне манифестације (свирке, представе, предавања, трибине...)

Помоћ у раду парламента • наставници • Савет родитеља • Школски одбор • педагошко-психолошка служба • директор школе Добробит од учешћа у раду парламента • • • • •

• • • • •

чланови парламента и сви остали у школи имаће осећај да раде нешто вредно, како за њих лично, тако и за ширу заједницу сваки појединац у оквиру парламента и у школи рашће и развијаће се остварујући своје стваралачке капацитете биће пуно конструктивних идеја и решења – људи су много паметнији када раде заједно визија се креира, дели и чува на свим нивоима, заједничка је и инспиришућа сви ће бити упознати са дешавањима на различитим нивоима и имаће свест о томе како њихова индивидуална акција делује на друге и целу организацију/тим створиће се клима сарадничких односа, како међу младима, тако и међу наставницима која има заједнички циљ – да свима буде боље развиће се приступ бављења решењима, а не проблемима престаће да постоје теме о којима се не може дискутовати, проблеми који се заједнички не могу решити изградиће се партнерски односи, створиће се узајамно поштовање и поверење сви чланови школске заједнице слободно ће се испробавати, преузимати ризике и отворено процењивати остварене резултате

Председник Ђачког парламента: Симонида Мандић Координатори Ђачког парламента: Тот Каша Атила, професор физичког васпитања и Берчек Маргарита, психолог школе


Време реализације

Септембар 2010.

Октобар 2010.

Новембар 2010. - децембар 2010.

Новембар 2010. – мај 2011.

Активности/теме Делегација нових чланова у ЂП (7. разред и 6. разред као гости); Избор председника и потпредседника Ђачког парламента, као и секретара; Упознавање са Пословником о раду ЂП; Креирање годиђњег програма рада ЂП; Формирање радних група; Упознавање ЂП са инклузивним образовањем; Упознавање са активностима на нивоу године из ШРП Упознавање са Правилником о понашању и раду школе; Учешће у организацији и реализацији Дечје недеље; Разматрање односа сарадње ученика и наставника; Скупљање предлога за решавање дисциплине на часу Реализација одређених предлога у вези дисциплине на часу – мини акција; Ангажованост ученика у ваннаставним активностима – скупљање предлога и активирање секција; Предлози за побољшање школског живота ученика Едукација чланова парламента о Дечјим правима,

Начин реализације:

Носиоци реализације

Састанак Ђачког парламента

Чланови ЂП, координатор ЂП

Састанак Ђачког парламента, Школске акције

Чланови ЂП, координатор ЂП

Школске акције

Чланови ЂП

Едукација

Координатори, психолог школе

Извештај о реализацији активности


Новембар 2010.

Децембар 2010.

Септембар 2010. - јун 2011.

Јануар 2011.

Фебруар 2011.

партиципацији и тимском раду; Договор у вези континуираног ажурирања школског интернет сајта, подела задужења и редовна припрема извештаја Упознавање чланова са постигнутим успехом и дисциплином на крају 1. класификационог периода; Предлози: како помоћи ученицима који имају слабе оцене Учешће у оранизацији прославе Нове године; Акција уређења школског простора

Побољшање положаја ученика у школи

Упозавање са постигнућима ученика на крају 1. полугодишта; Информисање свих интересних група о предлозима ученика за побољшање школког живота ученика и испитивање могућности стварања услова за реализацију одређене идеје (мере за побољшање успеха и дисциплине) Планирање и реализација мини акције у вези инклузивног обраовања, односно

Седница ЂП

Координатори ЂП

Мини акција

Чланови ЂП

Иницијативе ЂП, учешће председника ЂП у раду Стручних органа Школе, састанак ЂП

Председник ЂП, чланови ЂП

Састанак ЂП, мини акција информисања

чланови ЂП, координатори

Мини акција

Чланови ЂП, координатор


неговања инклузивне културе у школи Предлог тема за трибину и Састанак ЂП, Чланови ЂП, Март 2011. предавање стручног Мини акција координатори лица и реализација на нивоу школе Учешће у такимичењима – извештај; Састанак ЂП, Чланови ЂП, Април 2011 Организовано Мини акција педагог школе дружење ученика, родитеља и наставника Припрема за полагање мале матуре; информисаност Чланови ЂП, чланова парламента Састанак ЂП, Мај 2011. координатори, у вези са уписом у Мини акција педагог школе средњу школу; Организовање журке и маскенбала у школи Учешће у организацији Заједничка матурске вечери; Мај 2011. - јун акција Оплемењивање Чланови ЂП 2011. матуранаташколског простора, чланова ЂП ходника сликама, фотографијама и сл. Анализа рада парламента; Опраштање од чланова осмака; Састанак ЂП, Предлог програма Чланови ЂП, Јун 2011. Прослава, рада парамента за координатори Мини акција след. шк. год.; Избор најбоље одељењске заједнице Начини праћења реализације програма: полугодишње извешавање о раду парламента на наставничком већу Носиоци праћења: координатори задужени за рад Ђачког парламента, Наставничко веће

Широк дијапазон тема које би било важно укључити у планирање рада и активности Ђачког парламента у будућности су тематско обележавање значајних датума у свету (борба против АИДС-а, дан планете земље, светски дан дечјих права – Дечја права у мојим очима итд.), промовисање талената, хуманитарне акције, конкурси-пројекти, клуб родитеља, Колико се познајемо – квиз о интеркултуралности, креативна настава, учење учења, сузбијање насиља, медијација у сукобима, наркоманија – болести зависности, посете ван школе, повезивање са осталим Ђачким парламентима у општини и шире, замке Интернета, толеранција, волонтеризам, здрави стилови живота, екологија, клуб родитеља...

Zdravko Glozanski, dacki parlament  

Zdravko Glozanski, dacki parlament

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you