Page 1

Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE -BEČEJ ZA 2011. GODINU Narodna biblioteka Bečej je samostalna ustanova sa svojstvom pravnog lica. Njena delatnost obuhvata : delatnost biblioteke, čitaonice, slušaonice, i videoteke za opšte i posebne korisnike; organizovanje zbirki; izrada kataloga; pozajmljivanje i čuvanje knjiga, karata, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela i dr.; izdavanje knjiga i dr.publikacija; izdavanje časopisa i dr. periodičnih izdanja; knjigovezačke poslove. Biblioteka je lokalni centar kulture koji omogućava da sve vrste znanja i informacija budu odmah na raspolaganju korisnicima. Ona deluje i kao čuvar prošlosti, time što prikuplja, čuva i daje na korišćenje građu koja se odnosi na istorijat zajednice i pojedinca lokalne sredine. Izuzetno važan zadatak Biblioteke je da uoči i iskoristi mogućnost koju otvara dinamičan razvoj informacione i komunikacione tehnologije, da Biblioteka bude sveobuhvatna kapija u svetu informacija. Narodna biblioteka –Bečej će u 2011. godini na osnovu svog Programa rada nastaviti da se razvija u skladu sa savremenim tendencijama, sa zahtevima informatičkog doba kao i potrebama korisnika. Radiće u skladu sa Zakonom o kulturi, Zakonom o bibliotečkoj delatnosti, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, Statutom biblioteke i u saradnji sa svojim osnivačem. Biblioteka će se zalagati da se adekvatnije prizna njeno mesto i uloga u obrazovanju i kulturi naše opštine. Biblioteka će svoju delatnost u 2011. godini obavljati u okviru sledećih službi, odeljenja i bibliotečkih ogranaka: • • • • • •

Služba za nabavku, obradu i katalogizaciju bibliotečkog materijala, Matična delatnost, informativna služba, i popularizacija bibliotečke građe Služba za administrativne i blagajničke poslove Zavičajna zbirka Pozajmna odeljenja u Bečeju : Odeljenje za odrasle Odeljenje za decu Pozajmna odeljenja za decu i odrasle u ograncima : u Bačkom Gradištu u Bačkom Petrovom Selu u Radičeviću „Petefi Šandor“ u Mađarskom kulturnom društvu „Petefi Šandor“ na teritorriji II Mesne zajednice Todor Dukin u Bečeju DELATNOST Nabavka bibliotečkog materijala, obrada i katalogizacija

Broj, kvalitet, dinamika i UDK struktura publikacija koje će Biblioteka nabaviti zavisiće od raspoloživih sredstava, ponude izdavača i potrebe Biblioteke. Nove publikacije će kao i ranijih godina biti nabavljene : kupovinom, iz otkupa Ministarstva kulture, poklonom, obaveznim primerkom. Za kupovinu knjiga Biblioteka će namenska sredstva tražiti i od Pokrajinskog sekretarijata APV za kulturu. U tu svrhu usmeriće se i deo sredstava prikupljene od 1


Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu članarine i namenski deo iz opštinskog budžeta. Kupovaće se publikacije na srpskom i na mađarskom jeziku, podjednako za sve ogranke. Prilikom nabavke knjiga Služba za nabavku, obradu i katalogizaciju treba da se rukovodi sledećim kriterijumima : • nacionalni sastav stanovništva, dvojezičnost: knjige na srpskom i na mađarskom jeziku • uzrast članstva biblioteke: deca do 14 godina ( učenici osnovne škole) omladinci (srednjoškolci i studenti) odrasli korisnici • odeljenja u Bečeju i u ogranci ( ukupno 5 ) • strukturi knjižnog fonda : 40% beletristika 25% stručna i naučno popularna literatura 30% litetratura za decu i mlade 5% referensna literatura • Standardi Narodne biblioteke Srbije kao merila za nabavku knjiga i časopisa, periodike u opštinskim bibliotekama Republike Srbije. • Tekuća zbivanja u izdavačkoj delatnosti • Obavezna saradnja sa knjižničarima odeljenja i ogranaka Biblioteke Opština Bečej ima 40987 stanovnika i prema Standardima Narodne biblioteke Srbije, predviđa se kupovina od 4500 knjiga godišnje. Prosečna vrednost knjige sa popustom od 30% je 700,00 dinara. Prilozi iz Dopisa Narodne bibliotreke Srbije, od Vladimira Šekularaca načelnika Matične službe: СТАНДАРДИ ЗА ГОДИШЊУ ПРИНОВУ КЊИГА И СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА

Број становника општине

Број књига по становнику

Почетни фонд

од 35.000 до 60.000

1,5

90.000

2

Минимални стандард – 5% за повећање фонда књига у односу на почетни фонд

Стандард за повећање фонда серијских публикација

4.500

40 наслова


Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu

Број

Стандарди за принову фонда

ОПШТИНА становника књига општине

БЕЧЕЈ

40.987

периодике бр. бр. наслова наслова

Потребан

износ

Потребан

Потребан

износ средстава за куповину

износ средстава за куповину

средстава за домаће стране куповину домаће стране периодике периодике књига периодике периодике 4.500 20 0 3.150.000 200.000 0

Укупна средства потребна за куповину књига и периодике

3.350.000

Svesni smo ekonomske krize i stanja u lokalnoj samoupravi opštine Bečej, zato predviđamo sredstva za nabavku novih publikacija 1.000.000,00 dinara. Ukupan broj nabavljenih knjiga srazmerno se deli po jezicima, a unutar svakog jezika na knjige za decu i knjige za odrasle korisnike, a zatim se deli na 5 delova po odeljenjima i ograncima. Nabavka dnevne štampe, časopisa i periodike : Svaka javna biblioteka i njen ogranak treba da nabavlja: dnevne i nedeljne novine, časopise, stručnu i naučnu periodiku u štampanom ili elektronskom obliku. Najmanji broj periodike u odnosu na broj stanovnika opštine određuje se prema Standardima Narodne biblioteke Srbije.Za Narodnu biblioteku-Bečej Standardi predviđaju 20 naslova domaće periodike i 20 naslova štampe. Prosečna cena jednog naslova domaćeg časopisa, iznosi 5000 dinara godišnje. Ako to osnivač obezbediti, Biblioteka će imati bogatiju ponudu dnevnih listova i časopisa i i time će se članstvo Biblioteke povećati. Obrada i katalogizacija Obrada i katalogizacija knjiga podrazumeva decimalnu i predmetnu klasifikaciju, inventarisanje, ubacivanje podataka po međunarodnim standardima u računarsku bazu, izradu kataloga i inventarnih knjiga. Biblioteka vodi zakonom propisane elektronske kataloge : centralni za celu opštinu, stručni, predmetni i naslovni za decu, za potrebe odeljenja i ogranaka na srpskom mađarskom i engleskom jeziku (sa odrednicom i pododrednicom na srpskom i na mađarsko jeziku), kao i pododrednice za stručnu literarturu. Obrada knjiga vrši u programu „SZIRÉN“.Lisni katalozi se više ne popunjavaju Biblioteka predviđa reviziju knjižnog fonda Odeljenja za odrasle u Bečeju u letnjem periodu. Matična i informativna služba i popularizacija bibliotečke građe Koordinira, organizuje i prati rad svih odeljenja i ogranaka Biblioteke. Priprema planove i programe rada i izveštaja o radu odeljenja.Vodi mesečnu listu realizovanih programa i aktivnosti. Prati i proučava potrebe i uslove rada svih odeljenja i ogranaka. Prati i sačinjava analitički i stručni rad biblioteka i bibliotečkih jedinica. Pruža stručnu pomoć zaposlenima i pismenim putem nalaže mere za otklanjanje nedostataka. Sprovodi kolektivno učlanjavanje u Biblioteku. Obavlja poslove izgradnje, razvoja i unapređenja bibliotečko-informativnog sistema. Obavlja poslove popularizacije knjiga sa knjižničarima u Biblioteci; realizuje saradnju sa ustanovama i organizacijama društvene sredine koje imaju zajednički interes u oblasti kulture. 3


Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu Predlagaže obeležavanje godišnjica iz oblasti književnog i kulturnog života. Vodi propagandu i informisanje u Biblioteci. Učestvuje u organizaciji i realizaciji književnih susreta i drugim vidovima manifestacija vezanih za bibliotečku delatnost. Saradjuje sa ustanovama i organizacijama društvene sredine. Izrađuje predmetni katalog članaka iz stručnih bibliotekarskih časopisa, i prezentuje ih zaposlenima i učestvuje i izradi konkursnog materijala. Učestvuje u reviziji knjižnog fonda. Članstvo i korišćenje bibliotečkog materijala S obzorom da je zadnja veća nabavka knjižnog fonda bila 2008 godine, a od 2009 nemamo mogućnosti za obnovu knjižnog fonda i kupovine savremene literature naši korisnici bibliotečkih usluga se u manjem broju upisuju u Biblioteku. Narodna biblioteka Bečej u 2011. godini planira učlanjenje oko 2.650 članova i korišćenje oko 70 000 jedinica bibliotečke građe. Članstvo Biblioteke Matična Biblioteka 1.Odeljenje za odrasle : ..............................900 članova 2.Odeljenje za decu : .............................. 600 članova BEČEJ: ....................................... ........ 1.500 članova ------------------------------------------------------------------3.Biblioteka u Bačkom Gradištu : .............. 500 članova 4.Biblioteka u Bačkom Petrovom Selu ...... 500 članova 5.Biblioteka u Radičeviću .......................... 150 članova NASELJA................................................ 1150 članova UKUPNO ................................................. 2.650 članova Preduzećima i ustanovama na teritoriji opštine biće ponuđen popust ukoliko se zaposleni učlanjuju kolektivno.Popust će imati i svi učenici osnovnih škola. Kao i ranijih godina, u svim bibliotekama besplatno će biti učlanjeni đaci prvih razreda osnovnih i srednjih škola i deca predškolskog uzrasta. Takođe će svi ljubitelji knjige besplatno da se učlane u Biblioteku na Dan Biblioteke 4.decembra, a pripadnice lepšeg pola 8 marta na Dan žena. U čitaonicama korisnicima će biti na raspolaganju kompjuteri na kojima će moći da izrađuju svoja dokumenta, koriste internet, a biće ponuđene dodatne usluge kao što su: skeniranje, štampanje,fotokopiranje i narezivanje na CD. Pomoću interneta biblioteka će pratiti rad drugih biblioteka, a iskustva koja su savremenija, prema svojim potrebama primenjivati u svom radu. Zavičajna zbirka Zavičajna zbirka Biblioteke, se sastoji od legata, retkih, i starih knjiga, od obaveznog primerka kao i drugih štampanih dokumentata i materijala. Nastaviće se istraživanje, sakupljanje i popunjavanje zavičajne građe, prikupljanje i prijem obaveznog primerka svega što se izdaje i štampa na teritoriji opštine, proučavanje bibliografija, kataloga i prospekata radi prikupljanja bibliotečkog 4


Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu materijala, kao i evidentiranje, vođenje kataloga, predmetna obrada, arhiviranje i pružanje stručne pomoći bibliotečkim ograncima u prikupljanju i sređivanju kulturnog nasleđa i prezentacije istog javnosti. Ukoliko se stvore uslovi planira se digitalizacija zavičajne zbirke. Popularizacija Biblioteke i njene delatnosti Biblioteka će, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima, samostalno i u saradnji sa drugim kulturnim institucijama organizovati opštinsku smotru recitatora, književne susrete, literarne i likovne konkurse, takmičenja, promocije, predavanja, grupne aktivnosti sa decom predškolskog uzrasta kao i sa učenicima osnovnih i srednjih škola, kreativne radionice, prikaze filmova i druge manifestacije. Prigodnim izložbama u prostorijama biblioteke obeležiće se jubileji iz istorije kulture i nauke. Značajne i tradicionalne manifestacije za Biblioteku, hronološkim redosledom: 1. Dani mađarske kulture. 2. Dan Svetog Save. 3. Dan maternjeg jezika 4. Opštinska smotra recitatora. 5. Dan zaljubljenih 6. Prolećno takmičenje recitatora na teritoriji opštine Bečej na srpskom i na mađarskom jeziku za učenike osnovnih i srednjih škola (Bečej, Bačko Gradište, Bačko Petrovo Selo, Radičević). 7. Veče poezije sa nagrađenim recitatorima uz mogućnost učešća pesnika na srpskom i na mađarskom jeziku ( Dani Mađarske poezije). 8. Dan vojvođanske mađarske knjige i dan čitanja 9. Svetski dan knjige 10. Obeležavanje Praznika Opštine 11. Dečja nedelja 12. Takmičenje u prepričavanju narodnih bajki na opštinskom nivou na oba jezika, uz gostovanje Dečjeg pozorišta, na srpskom i na mađarskom jeziku. 13. Likovni konkursi 14. Takmičenje u lepom čitanju za učenike nižih razreda kao i grupni rad sa njima preko cele školske godine. 15. Nagradni literarni i likovni konkurs u okviru Akcije „Mesec knjige“ na teritoriji Opšine. 16. Susreti sa zavičajnim piscima i umetnicima. 17. Obeležavanje Dana Biblioteke 18. Kreativne radionice 19. Volonterski kamp (Bačko Gradište) 20. Festival Dečjih talenata „Zmajevi“ (Bačko Gradište) Izdavačka delatnost Biblioteka u 2011 godini planira nastavak izdavanja časopisa za književnost i umetnost „TISA“. Ako to Osnivač omogući planira se nastavak periodičnog izdanja časopisa 4 puta godišnje. Sredstva će

se tražiti za tu namenu i na drugim nivoima preko konkursa.

5


Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu Medijske promocije Biblioteka će nastaviti da svoj rad svakodnevno promoviše preko oglasne table Biblioteke, lokalne televizije i radija. Rad biblioteke će pratiti lokalna štampa: Bečejski dani i Bečejski mozaik, dnevni listovi:Dnevnik i Magyar Szó, nedeljni listovi: Családi Kör, Hét Nap i Jó Pajtás. Biblioteka će promovisati rad i putem svog WEB sajta na adresi www.biblioteka.org.rs Svoj internet sajt će održavati i redovno ažurirati. Pored informativnih usluga naš WEB sajt će i dalje omogućavati i pretraživanje u elektronskoj bazi podataka Biblioteke. Saradnja sa drugim bibliotekama i ustanovama u oblasti kulture i obrazovanja Biblioteka će u 2011. godini nastaviti saradnju sa osnovnim, srednjim školama kao i sa predškolskim ustanovama, saradnju sa zavičajnim piscima, umetnicima, amaterskim slikarima, fotografima i etnografima i Civilnim društvima, sa teritorije opštine. Biblioteka će nastaviti saradnju sa svojom matičnom bibliotekom - Gradska biblioteka u Novom Sadu, Bibliotekom Matice srpske u Novom Sadu, Narodnom bibliotekom Srbije u Beogradu, Društvom bibliotekara Srbije, i sa bibliotekama u užem okruženju : Ada, Senta, Subotica, Srbobran, Novi Bečej, Bačka Topola kao i sa Bibliotekom iz zbratimljenog grada sa Bečejom, sa Bibliotekom i Informacionim Centrom „Karolja Čemegi“ iz Čongrada iz Republike Mađarske, radi razmene iskustva i poboljšanja svoga rada. Stručno usavršavanje zaposlenih u Biblioteci U Biblioteci će se održavati periodični radni sastanci. Ako to Osnivač omogući radnici će prisustvovati seminarima u organizaciji Bibliotekarskog društva Srbije u Beogradu, zatim stručnim seminarima u Novom Sadu, Senti, Čongradu kao i na drugim naučnim skupovima koji će se održati u zemlji i u inostranstvu. USLOVI ZA IZVRŠAVANJE PROGRAMA KADROVI BIBLIOTEKE U Narodnoj biblioteci - Bečej trenutno je zaposleno ukupno 14 radnika : 3 radnika sa visokom školskom spremom, od toga 2 radnika sa položenim stručnim ispitom za zvanje bibliotekara i 1 radnik sa položenim stručnim ispitom za knjižničara, 2 radnik sa višom školskom spremom i položenom stručnim ispitom za knjižničara, 7 radnika sa srednjom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom za knjižničara, 1 radnik sa srednjom stručnom spremom bez stručnog ispita na određeno vreme do čest (6) meseci i 1 radnik za administrativne i blagajničke poslove. Na pozajmnim odeljenjima Biblioteke sa korisnicima bibliotečkog materijala rade knjižničari sa položenim stručnim ispitom osim jednog radnika koji je primljen na određeno vreme, a poslove v.d.direktora, nabavke obrade i katalogizacije, matične i informativne službe vrše osobe sa višom i visokom školskom spremom i položenim stručnim ispitom. Na Odeljenju za odrasle u Bečeju planira se prijem radnika na određeno vreme, a za bibliotečki ogranak u Donjem gradu, u ogranku Narodne biblioteke-Bečej, u „Petefi Šandoru“ jedan radnik 6


Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu Jedan radnik Biblioteke će ići u penziju, biće potrebno raspisanje konkursa za popunu radnog mesta direktora Narodne biblioteke - Bečej Biblioteka planira dalju saradnju sa Ministartsvom odbrane, to jest angažovanje lica za civilnu službu, za društveno koristan rad u Biblioteci. Civilna lica će obavljati sledeće poslove: 1. obučavanje rada na računaru 2. digitalizacija i elektronska obrada knjižnog fonda, 3. održavanje informaciono-referalnih instrumenata, knjižnog fonda, 4. rad na tematskom pretraživanju i utvrđivanju izvora informacija pretraživanjem interneta elektronske baze podataka 5. rad sa korisnicima 6. pronalaženju elektronskih knjiga i članaka; 7. olakšavanje korisnicima pristup do naučnih on-line izvora pružajući stručnu pomoć i obučavajući korisnika u pretraživanju, preuzimanju i evaluriranju preuzetih informacija; 8. omogućavanje integracije udaljenog korisnika u bibliotečki-informacioni sistem plasiranjem informacije na daljinu elektronskim putem, telefonom; 9. rad na dizajniranju i produkciji promotivnog materijala, izrada plakata, pozivnica, brošura, postera, kalendara, formiranje adresara i mejling lista korisnika, novinara i drugih kontakata, kao i njihovo redovno informisanje o radu Biblioteke, 9. ažuriranje web sajta Biblioteke; 10. pružanje usluga fotokopiranja; 11.angažovanje oko popularizacije knjižnog fonda, 12. raznošenje pozivnica, knjiga na adresu korisnicima bibliotečkih usluga i 13. domarski poslovi. Potrebno je naći mogućnosti i za ispunjavanje zakonskih obaveza za koja se nisu mogla obezbediti sredstva za izradu Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini i utvrđivanje načina i mera za smanjivanje i otklanjanje rizika, u skladu sa članom 13. i 15. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („sl.glasnik RS“ br.101/05) i Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Sl.glasnik RS“ br. 72/06 i 84/06).Cena izrade Akta o proceni rizika sa merama za otklanjanje, smanjenje rizika na radnom mestu iznosi 4.000,00 dinara po radnom mestu,po ponudi „Instituta za bezbednost u radnoj i životnoj sredini“ D.O.O.Novi Sad.(14x4.000)

PROSTOR Za očuvanje zgrade i imovine Biblioteke a i zbog bezbednosti predviđa se ugradnja video nadzora u Narodnoj b iblioteci-Bečej u Bečeju, kao zaštitna mera od provale, krađe. Po predmeru i predračunu DOO „Primer“ za tu namenu treba obezbediti 398.000,00 dinara. Za uređenje dvorišta i suvog ulaza sa kapijom u Narodnoj biblioteci-Bečej, na preporuku Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine potrebno je izgraditi još jednu kapiju sa dvorišne strane suvog ulaznog prostora. Po predmeru i predračunu potrebno je obezbediti za tu namenu 706. 873,00 dinara. Za sredstva ćemo se prijavljivati i na konkursima.

Bibliotečki ogranak u Bačkom Petrovom Selu je, što se prostora, u najkritičnijem stanju. Bibliotečka delatnost se odvija u neadekvatnim uslovima. Napravljen je projekat za Sanaciju i 7


Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu adaptaciju objekta i dvorišta Biblioteke sa tekućem održavanjem u III faze : E-3-033/08. Pribavljeno je i rešenje o odobrenju projektnih radova. Pošto je Biblioteka sredstva obezbedila, planiramo sanaciju zgrade sa proširenjem bibliotečkog prostora sredstvima dobijenih na konkursu IPA-e. Za bibliotečki ogranak u Bačkom Petrovom JP“GAS“ DOO je dao ponudu za izradu instalacije centralnog grejanja prema novoprojektovanom stanju u iznosu od : 461.380,00 dinara. Na svim objektima Biblioteke postoji gromobran sem bibliotečkog ogranka u Bačkom Petrovom Selu. Kao zaštitna mera potrebna je izrada gromobransku instalaciju.Planira se i ugradnja alarmnog sistema. Planiramo ugradnju alarmnog sistema u bibliotečkom ogranku Narodne biblioteke Bečej u Bačkom Gradištu jer je u više navrata obijen i ukradeni su računari. Opasnost od provale i dalje postoji, zato se zbog očuvanja imovine Biblioteke predviđa ugradnja alarmnog sistema. Za tekuće održavanje zgrade i objekta Biblioteke u Bečeju predviđamo izolaciju vrata i prozora sa svim pratećim popravkama, popravka dela fasade biblioteke u Bečeju kao i krečenje plafona zbog prokišnjavanja krova. Predviđamo i zamenu dotrajalih biber crepova sa novim crepovima zbog prokišnjavanja. Potrebno je i krečenje dve prostorije u ogranku Biblioteke u Bačkom Gradištu. OPREMA

U 2011. godini planirana se nabavka: 1. Police za knjige. Neophodna je nabavka polica za knjige u Odeljenju za odrasle u Bečeju i u bibliotečki ogranak u Bačkom Petrovom Selu. U Bačkom Petrovom Selu najveći deo knjižnog fonda je smešten na trgovačke police koje se nalaze pored zida i koje su preko 3 m visine. Sanacijom i proširenjem objekta trebalo bi bibliotečki ogranak opremiti sa adekvatnim policama prema Standardu za javne biblioteke u Republici Srbiji. Za sredstva ćemo se prijavljivati i na konkurisima. 2. Izložbeni stalci za nove knjige (u ograncima u Bačkom Gradištu, Bačkom Petrovom Selu i Radičeviću).Da bi nova knjiga duže mogla da bude u vidokrugu korisnika bibliotečkih usluga, potrebno ju je na što dostupniji način izložiti. 3. Izložbeni pano (za sve ogranke 10 kom) U prostorijama biblioteke potrebno je na adekvatan obeležiti jubileje iz istorije kulture i nauke- sa tematskim izložbama. Izložberni pano je svakodnevno potreban i zbog kreativne radionice sa učenicima. Izložbeni pano služi i kao sredstvo ya informaciju korisnicima o svakodnevnom radu Biblioteke. 4. VHS/DVD,CD plejer. Bibliotečki ogranak u Radičeviću je jedino mesto gde se deca školskog uzrasta svakodnevno okupljaju. Za njihovu edukaciju, u cilju zadovoljavanja njihovih kulturnih, informacionih, naučnih, obrazovnih i rekreativnih potreba neophodna je nabavka DVD i CD plejera. 5. Skener za digitalizaciju zavičajne zbirke. Da bi biblioteka mogla da pristupi digitalizaciji bibliotečke građe u cilju njenog očuvanja i prezentiranja široj javnosti, neophodna nam je adekvatna oprema. 8


Program rada Narodne biblioteke-Bečej za 2011. godinu 6. Telefon sa faksom (4 kom) Zbog sve veđe potrebe da se dokumenti faksom dostavljaju na razne adrese za potrebe biblioteke i njenih korisnika, neophodni su nam odgovarajući aparati. Isto tako, neophodno je nabaviti telefonske aparate za potrebe kancelarija u potkrovlju. 7. Fotoaparati.Za dokumentovanje svih kulturnih dešavanja u Biblioteci neophodan je digitalni

fotoaparat, za ogranke u Bačkom Gradištu, Bačkom Petrovom Selu i Radičeviću. 8. Aparat za plastificiranje : Za izrada diploma, zahvalnica, izložbenog materijala neophodan je

aparat za platificiranje za za ogranke u Bačkom Gradištu, Bačkom Petrovom Selu i Radičeviću. 9. Kutija za prvu pomoć (5 kom) Zakon o bezbednosti i zašptiti na radu propisuje da poslodavac dužan da zaštiti svoje zaposlene i da na radnom mestu obezbedi neophodan materijal i opremu za prvu pomoć.Iz tog razloga Biblioteka sa ograncima treba da raspolaže sa najmanje 5 kutija za prvu pomoć. 10. Usisivač ( 2 kom) . Za potrebe održavanja adekvatnih higijenskih radnih uslova u bibliotečkim ograncima u Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom Selu na mesto dotrajalih usisivača treba obezbediti odgovarajuću opremu. 11. Računarska oprema (2 kom)Na mestu dotrajale računarske opreme na Dečem odeljenju i za radnika blagajnika-administrativnog radnika potrebna je nova oprema. 12. Štampač (1 kom) za potrebe pozajmnog odeljenja u Bečeju. 13. Mobilni telefon (1 kom) poslovni za potrebe Biblioteke

Biblioteka planira da nastavi započeti razvoj pre svega u pružanju kvalitetnih usluga korisnicima iz oblasti savremene literature, pristupa internetu, sa prigodnim kulturnim i književnim programima i drugim manifestacijama. Podrška Osnivača u obezbeđivanju prostora, i sredstava za delatnost, za nabavku bibliotečke građe i opreme, stvoriće uslove da Biblioteka obavlja svoju delatnost, na dobrobit svih građana naše Opštine. Uloga biblioteke u savremenom društvu otvorila je mogućnost da one pokrivaju ogromna polja najraznovrsnijih potreba građana. Biblioteka je informacioni centar lokalne zajednice, referensna zbirka, mesto za istraživački rad, mesto za doživotno učenje, kreativno ispoljavanje, mesto za susretanja ljudi, ona pruža podršku učenju.Cilj nam je da sve ove segmente zadržimo i da stalno proširujemo lepezu usluga, a sve to u interesu naših građana i korisnika.

Vd direktora Narodne biblioteke-Bečej ______________________________ Kinka Eržebet

9

Narodna Biblioteka, Program rada 2011  
Narodna Biblioteka, Program rada 2011  

Narodna Biblioteka, Program rada 2011

Advertisement