Page 1

27. Sredi sledeće izraze: a) 42a5b4 – 28ab4 + 70a2b8

c) 3a4b3 ⋅ 15a9b3

b) 81x6 – 676x2=

d) 25a6-80a3b+64b2

28. Funkciju y=3x-2 prikaži tabelom za sledeće ulazne vrednosti: x∈{-3/2,-2,-1/2,0,2/3,1}. Nacrtaj grafik funkcije. 29. Funkcija je data funkcijom y=-x-3. Odredi odgovarajuće vrednost promenjivih x i y i popuni tabelu X Y

-4

-2/3

2 4

2/5

0

-2

0

-2/3

30. Poveži sliku sa nazivom figure koju ta slika predstavlja: •

Ugao

Poluprava

Duž

Prava

31. Površina pravougaonika sa stranicama 4 i 5,5 je a) 20 b) 19 c) 21 d) 22 33. Koji oblik ima veću površinu: a) jednakostranični trougao sa stranicom a=4 cm, ili pravougli trougao sa katetama 6 cm i 8 cm 34. Izračunaj hipotenuzu pravouglog trougla a) a=4 cm, b=3 cm

b) a=5cm, b=12 cm

c) a=10cm, b=5 cm

d) a=8cm, b=8cm

c) 9π

d) π

35. Koliki je obim i povšrina krguga, čiji je poluprečnik a) 4cm

b) 4⋅√2cm

36. Koliko je povšina kruga čiji obim a) 28π

b) 12.56cm

37. Koji oblik ima veći obim: a) kružni isečak sa r=4 cm, α=45° ili pravougaonik sa stranicama a=2 cm, b=4cm b) krug sa r=7⋅√3cm ili pravoguli trougao sa c=10cm, a=6 cm c) jednačkostranični trougao sa P=3⋅√3/4 ili krug sa prečnikom 2π 38. Koja figura na slici je podudarna figuri A

Figura A

a)

b)

c)

d)

39. Koji vremenski period je najduži? a) dva meseca

b) 80 dana

c) 12 nedelja

d) šestina godine

40. Ako razmeniš 7 novčanica od 200 dina novčanicama od 50 dinara, koliko čes novčanika dobiti? 41. Marko je odlučio da će kupiti patike od 1500 dinara. Prilikom kupovine prodavac je rekao da će dobiti 25% popusti. Koliko će Marko platiti za patike?


42. Data je figura A. Oboj šta je potrebno da figura B bude podudarna (da može da se poklopi) sa figurom A

43. U prazno polje upiši odgovarajuću mernu jedinicu kg, cm, l, km ili g Količina benzina u rezervoaru automobila je: Rastojanje između B. Petrovog Sela i Bečeja je Masa jedne jabuke je Prečnik teniske loptice je Masa jednog psa je

Merni broj 15 12 150 8 20

Merna jedinica

44. Na slici je prikazan plan bioskopa. Marko je kupio kartu u 7. redu desno sedište 5. Osenči Markovo sedište: Koliko ima ukupno sedište u bioskopu?

45. Broj sunčanih dana u godini je dat dijagramom Najmanje sunčanih dana u godini je bilo u mesecu: ______ Najviše sunčanih dana u godini je bilo u mesecu: ______ Prosečan broj dana u godini je: _______ Jednaki broj sunčanih dana bilo je u mesecima: __________________________________________________________

malamatura, 2010  

malamatura, 2010

malamatura, 2010  

malamatura, 2010