Page 1

๑๒ สิงหา มหาราชินี

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ�ฉันเป็นป่า” ป่าที่ภักดีพระราชาทุกสถาน คือวจีประกาศพระราชปณิธาน ทรงมุ่งมั่นถวายงานเพื่อปวงไทย เพราะเหตุนี้ “สโมสรโรตารี” ภักดิ์ เทิดทูนอัครราชินีศรีสมัย พระกรุณาปราณีราษฎร์ดั่งดวงฤทัย ถ้วนทั่วไปทุกถิ่นและทุกคน ลุวันเฉลิมพระชนมพรรษา อาราธนาธนาเทพไทยทุกแห่งหน ถวายพระพรประเสริฐมิ่งมงคล บันดาลดลแด่พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ว่าการภาค สมภพ โรตารีแอนน์ สุธีรา ธีระสานต์ และสโมสรโรตารีภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2555-2556

Issue 02

E-News Issue 02, District 3330 RI.

1


Governor’s Talk ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ สโมสรโรตา รีต่างๆ ในภาค 3330 จึงได้ร่วมพิธีถวายพระพร ทำ�กิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็น พระราชกุศล เช่น กิจกรรมบวชป่าถวายแม่แห่งแผ่นดินของสโมสรโรตารีพรหมคีรีศรีมหาชัย โครงการปลูก ป่าของสโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา โครงการปลูกป่าชายเลนของสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรี หรือ โครงการเต้าเติมใจ ของสโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย ที่นำ�สมาชิก พี่น้องในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องถูกผ่าตัดหน้าอกออก มาช่วยกันเย็บเต้านมเสริมที่ทำ�จากลูกปัด มอบให้แก่ผู้ป่วยใน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมนี้ จำ�นวน 80 คู่ โครงการมอบแว่นตาให้แก่เด็กนักเรียน ไทยพุทธและไทยอิสลาม ที่มัสยิดบ้านนาเคียน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา สโมสรโรตารีเพชรบุรี สโมสรโรตารีชะอำ� และสโมสรโรตารีหัวหิน เป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนามูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ และผู้ฝึกอบรมสโมสร เสร็จสิ้นไปด้วยความ เรียบร้อย ผลปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างแน่นขนัดเกินความคาดหมายของเจ้าภาพ มีการรายงาน การสำ�รวจประเภทอาชีพในชุมชน การวางแผนระยะยาวสามปีของสโมสร พอถึงวันที่ 7 สิงหาคม ผมก็ เริ่มออกเยี่ยมสโมสรโรตารีต่างๆ อย่างเป็นทางการโดยเริ่มต้นที่สโมสรโรตารีในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดแรก สโมสรต่างๆ ที่ไปเยี่ยมดูเหมือนจะมีความกังวลและความวิตกที่ผู้ว่าการภาคจะไปพบ จึง ต้องขอทำ�ความเข้าใจว่า ผู้ว่าการภาคไปเยี่ยมเพื่อให้กำ�ลังใจ และนำ�สารจากประธานโรตารีสากลไปเล่าสู่ กันฟังในสโมสร รวมตลอดทั้งไปรับฟังปัญหาต่างๆ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขให้แต่ละสโมสรเข้มแข็งมาก ยิ่งขึ้น ทุกสโมสรที่ไปพบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการจัดทำ� Club Plan ไว้นำ�เสนออย่างน่าประทับ ใจ สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำ�สโมสรโรตารีในภาคของเราเข้าใจและให้ความสำ�คัญต่อการจัดทำ�แผนและกลยุทธ์ ที่จะทำ�ให้บรรลุเป้าหมายแล้ว จากการประเมินทุกสโมสรที่ไปเยี่ยมมา ยังไม่มีสโมสรใดเลยที่จะพลาดจาก การไม่ได้รับประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล มีการบริจาคเข้ากองทุนประจำ�ปี EREY และแจ้ง ยอดการเพิ่มจำ�นวนสมาชิกใหม่ทุกสโมสรที่ทำ�ให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับเป้าหมายที่ภาคเราจะมีสมาชิกจำ�นวน 3,330 คน ในสิ้นปีบริหารนี้ นอกจากนี้มีการพูดคุยถึงแนวโน้มการก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งใหม่ที่ ตำ�บลลูก แก อำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่อำ�เภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อำ�เภอทุ่งใหญ่ และอำ�เภอ ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ E-Club ภาษาไทยที่จังหวัดกาญจนบุรี E-Club ภาษาอังกฤษที่ จังหวัดภูเก็ต เดือนสิงหาคมนี้จึงเป็นเดือนแห่ง “การเพิ่มสมาชิกภาพและการขยายสโมสร” อย่างแท้จริง เดือนกันยายนที่จะถึง เป็นเดือนแห่ง “ชนรุ่นใหม่” เยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค 3330 เริ่มออก เดินทาง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม และ YE จากประเทศที่เราแลกเปลี่ยนเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาเช่นกัน เรา มีประธานโรทาแรคท์ของภาค คือ นางสาวจุฑามาศ สายสีทอง สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ภูเก็ต สโมสรโรตารีอุปถัมภ์คือสโมสรโรตารีภูเก็ต และ นางสาวพรลภัส แป้งหอม สโมสรอินเท อร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สโมสรโรตารีราชบุรีเป็นสโมสรอุปถัมภ์ เป็นประธานอินเทอร์แรคท์ภาค เราจะมีการฉลองพิธีรับสารตราตั้งสโมสรน้องใหม่ ได้แก่ สโมสรโรตารีอันดามันพังงา สโมสรโรตารีทับเที่ยง สโมสรโรตารีนิวหาดใหญ่ สโมสรโรตารีเพชรละงู และ สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต ที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชน รุ่นใหม่ สโมสรเก่าๆ อย่างเรายอมไม่ได้ จะต้องช่วยกันหาสมาชิก “เถ้าแก่น้อย” มาเข้าสโมสรเพื่อให้ค่า เฉลี่ยอายุของสมาชิกลดลงบ้างแล้ว การอบรม RYLA เพื่อเป็นรางวัลแก่เยาวชนในการพัฒนาภาวะผู้นำ� ที่ราชบุรีต้องเลื่อนรอวันปิดเทอม มาเป็นวันที่ 16-20 ตุลาคมนี้ แต่ อน.ประทีป แย้มเกตุประธานจัดการ บอรมฯ ยังรับประกันคุณภาพเช่นเดิม

2

E-News Issue 02, District 3330 RI.

พบกันเร็วๆ นี้ ที่สโมสรของท่านนะครับ

ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2555-2556

อีนิวส์ ฉบับที่ 2 ปีบริหาร 2555-2556 บรรณาธิการ : นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล แปล : อชภ.อาสา ศาลิคุปต กราฟฟิกดีไซน์ : รทร.ชาญ วารีรัตน์ ส่งภาพและบทความได้ที่ : pompom_le@yahoo.com


Governor’s Talk With the heartfelt thankfullness of Her Majesty the Queen, various Rotary clubs in D 3330 RI had joined in giving her blessings by doing activities such as the Reforestation for the Queen of the Land by RC of Promkirisrimahachai, reforestation by the Rotary clubs in Songkla, the reforestation of mangrove forest by RC of Pohsadej-Nakhonsri or the the “Tao Term Jai” project by RC of Nakhonsriveerathai that brought the members and people in the communities in Nakhon Si Thammarat along with cancer patients that had to have their breasts removed helping in sewing 80 pairs of support bra made from beads to give to the patients in Nakhon Si Thammarat on August 12 plus the eye-glasses project to give to Thai-Bhuddist and Thai-Islam at the Baan Nakian Mosque in Nakhon Si Thammarat, etc. This past August 4, the RCs of Petchburi, Cha-Am and Huahin hosted the seminars on the Rotary Foundation, Membership and Club Trainers with success. There were lots more participants than the host expected. There were the reports surveying the classifications in the communities, the clubs’ three-year long term plans. On August 7 I stasted visiting the clubs officially by starting with the clubs in Nakhon Si Thammarat. It seemed like each clubs were worried about the visit of the DG. So I would like to make it clear that the DG visits to cheer you up and bring the message from the RI President to the club members along with to listen to various problems so that he can help make the club stronger. Each club was very cooperative. The club plan that was made before hand was impressive reflecting that the leaders of the Rotary clubs in our district understand and give importance to the making of the plan and strategy guide. From the evaluation of every club I visited, there is no club that will miss receiving the RI Presidential Citation. There are donations in the form of EREY and the informing of new members in every club to give me assurance of our district’s target of having 3330 members by this year’s end. There is also the talk about establishing new clubs in T.Lookkae, A.Tamaka, Kanchanaburi; A.Wiangsra, Suratthani; A.Tungyai and A.Chawang, Nakhon Si Thammarat and E-Club (Thai Language) in Kanchanaburi and another E-Club (English Language) in Phuket. So this August is truly the month of “Increasing Membership and Clubs”. This coming September is the Month of the New Generation. The Youth Exchanges of D 3330 RI start to travel on August and the imbounds are also coming in. We have our district’s Rotaract Chairperson, Miss Jutamas Saiseethong, of the Rotaract Club of Prince of Songkla University, Phuket Campus with the RC of Phuket as the host and Miss Pornlapas Panghom of the Interact Club of Benjamarachutis, hosted by RC of Ratchaburi, as the district’s Interact’s Chairperson. We will have the celebration of the chartering of new clubs such as the RC of Andaman Phanggna, RC of Tubtiang, RC of New Hatyai, RC of Petch Langu and RC of Chino Phuket in which most members belong to the new generation. Us old clubs should not let that go without a fight. We should find the “young master” members into our clubs so that the average age can be reduced. The RYLA that is the award for the youths to develop their leadership skill will have to move to October 16 - 20 but PP.Prateep Yamket, the Host Chairperson, still guaranteed the quality. See you soon at your club.

E-News Issue 02, District 3330 RI.

3


กิจกรรมของผู้ว่าการภาค >>

Governor’s Activities ผู้ว่าการภาค สมภพ ธีระสานต์ และโรตารีแอนน์ อน.สุธีรา ธีระสานต์ ร่วม เปิดโครงการกับห้างแม็คโคร และ บริษัทเสถียรสแตนเลสสตีล ทำ�โครงการ “หม้อไทยไร้สารตะกั่วคนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ปี 2555 เป็น ปีที่ 3 เพื่อเผยแพร่ถึงอันตรายจากสารตะกั่วและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ใช้หม้อไร้สารตะกั่ว โครงการนี้สโมสรโรตารีพื้นที่ทางตอนล่างได้ร่วมกัน รณรงค์เชิญผู้ประกอบการนำ�หม้อเก่ามาแลกหม้อใหม่ จัดขึ้นที่ ห้างแม็คโคร หาดใหญ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30 น.

4

E-News Issue 02, District 3330 RI.


กิจกรรมของผู้ว่าการภาค >>

Governor’s Activities

DG.Somphop Thirasan and Rotary Ann Suteera Thirasan Opening The Project of Unleaded Cooking Pots with Makro Hatyai and Satien Stainless Steel Co.Ltd. at Makro hatyai on 18th August 2012.

E-News Issue 02, District 3330 RI.

5


งานฉลองคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีดอนตูม พิธีแนะนำ�นายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี ดอนตูม ปีบริหาร 2555-2556 Celebrating the committees of the RC of Dontoom on July 31, 2012

6

E-News Issue 02, District 3330 RI.


งานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ปี 2012

งานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ปี 2012 วันที่ 18 สิงหาคม 2555 Thank you Party HOC of RI Convention 2012 18th August, 2012.

E-News Issue 02, District 3330 RI.

7


สโมสรโรตารีคอหงส์ >> RC of Khohong สโมสรโรตารีคอหงส์ ทำ�โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค ไฮเทค” ท่าน ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ เปิดโครงการ วันที่ 19 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุมเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา The activity of RC of Khohong in Seminar to Enhance the Educational Personnel and Field Trip. The stress was the seminar under the heading “How to raise your children in Hi-Tech Age?” DG.Sompop Thirasan presided the project opening on August 19, 2012 at Auditorium of 4th Ciy Municipality (Wat Klongrian), A.Hatyai, Songkla.

8

E-News Issue 02, District 3330 RI.


สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ >> RC of Leung Krabi ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 เวลา 06.30-07-30 น. ตักบาตรถวายพระพร ณ วัดแก้วโกรวรารม จังหวัดกระบี่ เวลา 09.30-10.30 น. ลงนามถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เวลา 17.30 น. จุดเทียน ชัยถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ On Mother’s Day, August 12, 2012 at 06.30-07.30, gave food for the Queen’s sake at Wat Kaewkrowararom, Krabi, at 09.30-10.30, sined names to give blessing to the Queen at Krabi Provincial Administration Office and at 17.30, lit up candles to give blessing to the Queen at Krabi Provincial Administration Office.

E-News Issue 02, District 3330 RI.

9


YE Inbound - Outbound 2012-2013

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ต้อนรับเยาวชนแลกเปลี่ยน (Inbound) Mr. Hector David GUTIERREZ OCHOA เยาวชนแลกเปลี่ยนจากภาค 4410 ประเทศแม็กซิโก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ The RC of Samutsongkram picked up Inbound YE. Hector David GUTIERREZ OCHOA from D 4410, Mexico on August 8, 20112 at Suwannabhumi Airport.

ท่านผู้ว่าการภาคให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียน แลกเปลี่ยน Inbound YE.Sally GardinerSmith และ Outbound YE.นฤเบศก์ ศาลิ คุปต ในวันเยี่ยมสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช อย่างเป็นทางการ The District Governor (middle) with Inbound YE.Sally Gardiner-Smith (left) and Outbound YE.Naruebesk Saligupta (right) on his official visit of RC of Sithammasokarat.

10

E-News Issue 02, District 3330 RI.


YE Inbound - Outbound 2012-2013 สร.ศรีธรรมาโศกราช โดย อน.อาสา ศาลิคุปต ได้ไปรับนักเรียนแลกเปลี่ยน Miss Sally Gardiner-Smith จากภาค 7780 มลรัฐเมน, สหรัฐอเมริกา ที่สนามบิน สุวรรณภูมิ จากนั้นส่งต่อไปยังนครศรีธรรมราชโดยมีสมาชิกมารอรับอย่างพร้อม เพรียงกัน

On early morning of August 2, PP.Asa Saligupta picked up Inbound YE.Sally Gardiner-Smith from D 7780 RI, Maine, USA at Suwannabhumi Airport and sent on to Nakhon Si Thammarat with many members of the RC of Sithammasokarat to welcom her.

เช้าวันที่ 5 สิงหาได้เดินทางไปรับเยาวชนแลกเปลี่ยนจากประเทศบราซิล Isabella ได้เดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว On morning of August 5, Inbound YE. Isabella from Brazil had arrived safely. เย็นวันที่ 5 สิงหา เช้าวันที่ 6 สิงหา ได้เดินทางไปรับเยาวชน นางสาวอรปรียา ลีฬหาศิลป์ กลับจากมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา แลกเปลี่ยน 11 เดือน 4 วัน On eveining of August 5 to morning of August 6, welcomed YE.Ornpreeya Leelahasilp back from New York, USA. Total exchange time of 11 months and 4 days. เย็นวันที่ 7 สิงหา ได้เดินทางไปส่งเยาวชนแลกเปลี่ยน นางสาวผุสดี ลีฬหาศิลป์ เดินทางไปประเทศเม็กซิโก August 7, sent YE.Poosadee Leelahasilp to Mexico. E-News Issue 02, District 3330 RI.

11


Rotary Moment

(คอลัมน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความประทับใจของสมาชิกที่มีต่อองค์กรโรตารี)

อน.สุมนต์ สูงกิจบูลย์ PP.Sumon Songkitboon Rc of Nakhon Chaisri

สิ่งที่ดิฉันอยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้รับรู้เกี่ยวกับความประทับใจจากองค์กรโรตารี ในวันนี้นั้น เป็นความประทับใจที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ จากองค์กรโรตารีทั้งสิ้น ดิฉันเข้ามาอยู่โรตารีในตำ�แหน่งของโรตารีแอนน์เมื่อปี พศ.2545 ซึ่งโดยการชักชวนจากนายกท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุมกับสโมสร ซึ่งมีสมาชิกพียงไม่กี่คน โดยที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องโรตารีมาก่อน และจากความพยายามของนายกท่านนั้นที่จะทำ�ให้ดิฉันรู้จักองค์กรโรตารี พยายามให้มีการสนเทศ หรือกิจกรรมภายในสโมสร มีมิตรภาพและงานเล็กๆในสโมสรเป็นประจำ� เพื่อให้ดิฉันเกิดความเคยชิน จนกระทั่ง ชักชวนดิฉันไปร่วมงานสถาปนาที่ประเทศเกาหลี ทำ�ให้ดิฉันเข้าใจว่าโรตารีไม่ได้เพียงแค่อยู่ในประเทศไทย ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วย มิตรภาพ ทำ�ให้มีความรู้สึกที่ดี คิดบวกกับองค์กรนี้ มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีการสอบคัดเลือก YE มีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าหากลูกคุณอยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคุณจะต้องรับ คณะ GSE ซึ่งดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า GSE คืออะไร เมื่อคณะเค้าเดินทางมา 5 คน 2 คนอยู่กับดิฉัน ดิฉันก็ดูแลเค้าเป็นอย่างดี ไม่รู้ด้วยซ้ำ� ว่า โปรแกรมแรกจะเริ่มต้นจากตรงไหน อย่างไร พาเค้าเที่ยวพาเค้าไปที่ต่างๆ ที่สำ�คัญของไทย และพาเข้าร่วมประชุมกับชุมชน จากการ ต้อนรับคณะ GSE ในครั้งนั้นทำ�ให้ดิฉันเรียนรู้มิตรภาพระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น และประกอบกับลูกสาวดิฉันได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ทำ�ให้ดิฉันรู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ รู้จักการสื่อสารอีเล็กทรอนิคส์ โดยการใช้อีเมล์ จนดิฉันรู้สึกว่าโรตารีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น พอปี 2547 ท่านสุชาต สูงกิจบูลย์ สามีดิฉันเป็นนายกสโมสร ดิฉันจึง เริ่มศึกษาโปรมแกรมต่างๆ ของโรตารี โดยเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆ ในเว็ปไซต์์ และเริ่มสนใจที่จะทำ�โครงการ WCS ดิฉันเขียนโครงการ ต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน ลงในเว็ปไซต์์โรตารีสากล จำ�นวน 4 โครงการ และภายในปีเดียว ดิฉันมีเพื่อนจากต่างประเทศเกือบ 10 ประเทศ ดิฉันเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นจากโครงการนี้ทั้งๆ ที่แทบไม่มีพื้นฐานมาก่อน จะด้วยความตั้งใจและความเพียรพยายามก็คงจะใช่ จากตรงนั้นดิฉันได้ทำ�โครงการเครื่องมือผ่าตัด จำ�นวน 16 อนามัยในชุมชนนครชัยศรี และทำ�โครงการน้ำ�ดื่มสะอาดจำ�นวน 12 โรงเรียน มีอยู่ครั้งหนึ่ง ดิฉันทำ�โครงการเรียนรู้หนังสือ โดยการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดจำ�นวน 19 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000US$ ซึ่ง เป็น WCS จำ�นวน 4 โรงเรียน และเปลี่ยนจาก WCS มาเป็นการทำ�โครงการ MATCHING GRANT จำ�นวน 15 โรงเรียน ครั้งหนึ่ง เพื่อนดิฉันจากประเทศออสเตรเลียชื่อโทนี ที่ทำ�โครงการร่วมกัน เคยถามดิฉันว่า สุมนต์ ทำ�ไมยูจึงทำ�โครงการเกี่ยวกับการซื้อหนังสือเข้า สมุด ดิฉันจึงเล่าให้เค้าฟังว่า สมัยยังเด็ก ดิฉันอยากได้หนังสือ จึงไปขอครู ครูบอกว่าหากหนูอยากได้หนังสือ ให้ไปเก็บพริกมาให้ครู ดิฉัน จึงไปเก็บพริกในไร่ มาให้ครูเพื่อเป็นการแลกกับหนังสือ และนั่นคือหนังสือเล่มแรกของดิฉัน จากเหตุผลตรงนั้นดิฉันคิดว่า หากตอนนี้ยังมีเด็กในชุมชนมีสภาพเหมือนดิฉันตอนนั้น ดิฉัน ควรทำ�อย่างไร ดิฉันจึงได้สำ�รวจชุมชน และโรงเรียนต่างๆ และก็ได้รู้ว่า ยังมีบางโรงเรียนที่เด็กๆ ขาดหนังสือในการเรียนรู้ ในเรื่องต่างๆ อีกมากมาย ดิฉันจึงจัดทำ�โครงการนี้ขึ้นมา ดิฉันเล่าให้ โทนี่ฟัง ก่อนกลับออสเตรเลีย โทนี บอกดิฉันว่า สุมนต์ ยูเล่าเรื่องตอนเด็กๆ ให้ ผมฟังอีกครั้งหนึ่งสิ ผมฟังคุณไม่ค่อยรู้เรื่อง ดิฉันจึงได้เล่าอีกครั้ง เค้าจึงเอารายละเอียดต่างๆ นี้ไปเขียนลงในหนังสือภาคและเว็ปไซต์โรตารี อะไรสักอย่าง โดยขึ้นหัวข้อว่า READ OF MATCHING GRANT……HOT CHILLIE เมื่อดิฉันเป็นสมาชิกดิฉันเรียนรู้การทำ�งานของประธานฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่บริการระหว่างประเทศ บำ�เพ็ญประโยชน์ มูลนิธิ และโป รมแกรมต่างๆ ของโรตารี และโครงการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่สามารถสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ยั่งยืนและ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโรตารี อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการเครื่องกรองน้ำ�ดื่มสะอาดซึ่งทำ�ทั้งหมด 5 ชุมชน และผลิต จำ�หน่ายในราคาถูกซึ่งมีการต่อยอดในโครงการอื่นๆ และเมื่อดิฉันเป็นนายกสโมสร ดิฉันจึงได้นำ�โปรมแกรมหนึ่งของโรตารีมาใช้ในการทำ�งานและการบริหารสโมสร นั่นคือโปรแกรม ชุมชนโรตารี RCC ซึ่งโครงการนี้ทำ�ให้สโมสรนครชัยศรีที่เป็นสโมสรเล็กๆมีความเข้มแข็งเป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นของชุมชน สิ่งที่ดิฉันได้แชร์ในวันนี้ ไม่ใช่ว่าดิฉันเก่งหรือมีความสามารถอะไรมากไปกว่าคนอื่น เพียงดิฉันอยากจะสื่อให้ทุกท่านรับรู้ และอยาก จะขอบคุณองค์กรโรตารี ให้โอกาสดิฉันได้ทำ�โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ต่างๆ ลงสู่ชุมชนบ้านเกิด คือที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ให้โอกาส ทำ�โครงการดีๆ สู่สังคม ชุมชนที่อาศัย และให้โอกาสดิฉันได้ทำ�ความดีในโลกใบนี้ นอกจากให้โอกาสแล้ว โรตารียังให้ดิฉัน ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ให้เรียนรู้ว่าโลกใบนี้ที่เราเคยคิดว่ามันกว้างและใหญ่ในสมัยเด็ก เราสามารถทำ�ให้มันเล็กและแคบลงได้ ด้วยตัวเราเองโดยผ่านการเรียนรู้จากองค์กรโรตารี ขอบคุณค่ะ 12

E-News Issue 02, District 3330 RI.


What I like to share to all of you about the good impression from Rotary today is all about the learning from the organization. I joined Rotary as a RotaryAnn in 2002 by the invitation from a past president to visit the club that has only a few members without knowing much about Rotary before. From the effort of that past president to get me to know Rotary through Rotary Informations or club activities. There are frequent fellowship and small events within the club so that I would be used to until the invitation for me to join the installation in Korea. That made me understand that Rotary did not only exist in Thailand. With the environment full of fellowship, I felt good and positive with this organization. Once there was a test to select the YE. One of the member said that if you want to send your offspring to be exchange student, you have to host GSE. I didn’t know before what is GSE. When 5 of them came, 2 stayed with me whcih I took good care of them. I didnd’t even know when or how to start the program. I just took them to Thailand’s important places and to the meetings with the communities. From hosting the GSE that time I leant more about international friendship along with my daughter became a YE which made me know how to use computer, know the electronic communication by using e-mails. I felt that Rotary had become more of my lifestyle until 2004, Khun Suchat Soongkitboon, my husband became the club’s president so I started studying Rotary’s various programs by studing them from the websites and started to be interested in doing the WCS projects. I wrote 4 projects according to the needs of the community into the RI website. Within only one year I have friends from almost 10 countries. I started to know how to use English language from these projects even though I have no backgrounds. It could be from the determination and hardship. From there I had done projects on surgery equipments for 16 community hospitals in Nakhonchaisri and clean water projects for 12 schools. One time, I did a literacy project by buying books for 19 school libraries for US$1,000 each. 4 of the schools were from WCS projects and change from WCS into Matching Grant for 15 schools. One time, Tony, my friend from Australia that did the project together, asked me that “Sumon, why did you do the project about buying books into libraries?” I told him that when I was

young I wanted a book and asked from a teacher. The teacher said that if I wanted a book I had to pick chillies for her and so I went to the orchard to pick up chillies to give to the teacher in exchange for the book. And that was my first book. That was the reason that I thought that if there are children in the communities in the same condition like I was, what should I do? I surveyed the communities and schools and found out that there still were some schools that the children still lacked books for them to learn in many subjects. That’s why I did this project. I told this to Tony before he went back to Australia. Tony said “Sumon, tell me your childhood story again please. I didn’t quite understand.” So I told him one more time. He took the details and wrote down in some sort of district’s book or website by using the heading “READ OF MATCHING GRANT ....... HOT CHILLIE” When I became member I learnt about the work of each chairpersons’ works from International Chair, Service Chair, Foundation Chair and various Rotary programs and one of the project that is useful to the community that can build careers to make income which is sustainable and promote good image of Rotary was the clean water project which we did in 5 communities and produced to sell inexpensively to be of further use in other projects. Hence when I became the club’s president, I brought one of Rotary’s program to use in working and managing the club and that is the RCC. This is the project that made the Rotary Club of Nakhonchaisri became a small but strong and trusworthy club within the community. What I share today, not that I’m better or has more ability than the others I just want to let you all know and would like to thank Rotary that gives me a chance to do good deeds to my home town communities which is A.Takfah, Nakhonsawan. It gives me a chance to do good projects to the communities, the place I live and give me chance to do good deeds on this earth. Apart from giving me chances, Rotary still let me learn a lot, learn that this world that we used to think as wide and large when we were young, we can make it smaller and narrower by ourselves by learning from the organization called Rotary. Thank you. E-News Issue 02, District 3330 RI.

13


Trainning Seminar อบรมสมาชิกภาพ มูลนิธิสโมสร และ Club Trainer ที่ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ� เพชรบุรี 4 สิงหาคม 2555

14

E-News Issue 02, District 3330 RI.

วันที่


E-News Issue 02, District 3330 RI.

15


ผู้ว่าพาชิม

>>>

สัปดาห์นี้ ผู้ว่าการภาคอยู่ระหว่างการเยี่ยมสโมสรโรตารีใน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอพาชิมร้านต่างๆ ในจังหวัด นครศรีธรรมราชไปซะเลย..... ....เวลามานอนค้างอ้างแรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแนะนำ� ให้บอกโรงแรมว่าไม่ทานอาหารเช้าของโรงแรม ท่านจะประหยัด ไปอีกคนละหนึ่งร้อยบาท แต่ที่แน่ๆ คือ ออกไปทานร้านข้าง นอกโรงแรม ได้รสชาติและบรรยากาศกว่ามาก อาหารเช้าที่ ชวนชิม คือชา กาแฟโบราณ กับแต่เตี๋ยม หรือจะเป็นบะกุ๊ดแต๋ ก็ไม่ผิดกติกา ....ที่เมืองคอน มีให้เลือกหลายร้าน หากจะนั่งร้านที่ตกแต่งแบบ สมัยใหม่ เจ้าของเป็นคนรุ่นใหม่ ก็ควรไปร้านโชคดีแต่เตี้ยม ที่ มีโรงงานผลิตของสดสะอาดให้ทุกวัน เพราะนอกจากจำ�หน่าย ที่ร้านแล้วยังส่งไปจำ�หน่ายตามสั่งอีกด้วย รหัสลับหลังทานเสร็จ ให้คิดเงินบอกเจ้าของร้านว่า “ลุงสมพร(อผภ.สมพร ศรีเพชร) ให้มาทาน” จะได้ส่วนลดแน่นอน แต่ถ้าชอบบรรยากาศแบบ ร้านกาแฟโบราณ มีข้าวเหนียวเหลืองของแท้ปักษ์ใต้บ้านเรา ซาลาเปาลูกโต หรืออิ๋วจาก๋วยต้องไปที่ร้านโกปี้ มีสองสาขา ที่ข้างศาลากลาง กับ หลังโรบินสัน อร่อยหรือไม่ต้องถามขา ประจำ� อผภ.ยุทธกิจ เอาเอง .....มื้อเที่ยงหากไม่ได้ทานขนมจีน เหมือนมาไม่ถึงเมืองคอน ขนมจีนธรรมดาก็เสียชื่อผู้แนะนำ� ต้องไป “ร้านเส้นสดป้า แอ้ด” สั่งแล้วเขาให้รอสิบนาที เพราะจะเริ่มการทำ�เส้นขนมจีน มาให้แบบสดๆ จานต่อจาน ขณะนั่งรอก็สั่งหมูทอดสมุนไพร มาทานเล่นไปก่อน เมื่อขนมจีนเส้นสดมาจะมาพร้อมเครื่อง เคียงสารพัดผัก และมีทั้งน้ำ�พริก น้ำ�ยา แกงไตปลาให้ตักราด ตามความชอบใจ คนใต้บอกแกงไตปลาทำ�รสคนกรุงไปหน่อย ไม่หรอยแรงหูต้องตักพริกใส่เพิ่ม แต่สำ�หรับผมก็สุดๆ แล้ว ทีเด็ดอยู่ตอนจบอีกอย่างหนึ่งคือ ขนมหวานของใต้แท้ๆ ที่ เรียกว่า “กวนขาว” เป็นขนมที่ทำ�จากแป้งข้าวเจ้า น้ำ�ตาลและ กะทิ นำ� “ขี้มัน” ซึ่งเกิดจากการกวนน้ำ�มะพร้าวให้ขึ้นมันมา ราดบนก้อนแป้งขาวทานแล้วดับความเผ็ดได้ดังใจ ......ตกบ่าย นั่งแบบชิวๆ ทานเบเกอร์รี่กับชาสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ต้องที่ A&A เยื้องโรงแรมแกรนด์พาร์ค เขาขายอาหารตามสั่ง ด้วย เบเกอร์รี่ก็ทำ�เอง ....แต่ก่อนนอน พลาดไม่ได้ ไม่เช่น นั้นไม่หลับฝันดี ต้องไปเยี่ยม “บังบ่าว” สั่งโรตีตบ โรตีกรอบ โรตีทิชชูทานกับชาซีลอนของแท้ น้ำ�หนักไม่เพิ่มเที่ยวนี้แล้วจะ เพิ่มเที่ยวไหน 16

E-News Issue 02, District 3330 RI.

Eating out with the District Governor


ผู้ว่าพาชิม

>>>

Eating out with the District Governor

This week the governor is doing the official visit in Nakhon Si Thammarat so I would like to taste the favor of Nakhon Sithammarat. .....Anytime you stay in Nakhon Si Thammarat, I would suggest you tell the hotel that you don’t want it’s breakfast. You will save at least ฿100. For certain, to go out will give you better taste and atmosphere. The breakfast I’d like to introduce is old-fashion tea or coffee with tae-tiam or buk kut tae. ......There are many restaurants in town. If you prefer the modern looking with young generation owner, you should go to Choke Dee Tae Tiam. This place has its own factory that delivers fresh food everyday because apart selling at the restaurant, they also send out for sale per order. If you prefer old-style cafe with yellow sticky rice (real southern style) along with large dumplings or ew ja guay then you have to go to Gopee. There are two branches, one is beside the Town Hall and another one behind Robinson Ocean Department Store. How delicious? Just asked one of its regulars, PDG.Yuttakij. .......For lunch, if you didn’t get to eat rice vermicelli, it’s almost like you never arrive Nakhon. And the regular one would ruin my reputation. It has to be “Freshly Made by Pa Ad”. You have to wait 10 minutes after ordering becuase they will freshly make it plate by plate. While waiting you can order herbal pork as appetizers. The rice vermicelli will come with lots of vegetables along with many kinds of curry such as chilly curry and fish curry. For the southerners, they say that the fish curry is a bit more to the Bangkokian’s liking, so they have to add more chilly but for me, it’s hot enough. The best finale comes last and it comes in the form of real southern dessert called “Guan Khaw”. It is made from ricee flour, sugar and coconut milk. Just take the part that came from stirring coconut milk and pour on white lump of flour. It really quenches out the spiciness. ......In the afternoon, enjoy bakeries and tea like the Brits at A&A just across from Grand Park Hotel. They also have a-la-carte menu. ....Of course before going to bed, for a good night sleep, you must not miss Bung Bao. Order crispy southern flat breads to have with real Ceylon Tea and see if you don’t gain weight in this trip. E-News Issue 02, District 3330 RI.

17


Editor’s Talk สวัสดีค่ะมวลมิตรโรแทเรียนที่รัก เริ่มเข้าฤดูฝน....ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ...ความชื่นฉ่ำ�ของฝน เปรียบเหมือนหยดน้ำ�ใจของเราชาวโรแทเรียนซึ่งเปี่ยมไปด้วย ความรักและไมตรีที่มอบให้กันและกัน ภารกิจของท่าน ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ มีมากมายไม่เว้นวัน แค่โปรแกรมเดินสายของท่านก็แน่นเอี๊ยด ...นอกจากนี้ enews ยังได้นำ�เสนอกิจกรรมอื่นๆ เช่น หม้อไทยไร้สารตะกั่วฯ, สัมมนามูลนิธิโรตารี....เหนื่อยแทนท่าน แต่เรายังเห็นท่านยิ้มสู้อยู่เสมอ ... เอาฤกษ์เอาชัย...แห่งแรกที่บ้านเกิดของท่าน.. ไม่ผิดหวังกับการต้อนรับที่อบอุ่น และ ประทับใจ จากสโมสรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดิฉันมีข่าวดีสำ�หรับท่านที่อยากเขียน...อยากเล่า ขอเชิญส่งความในใจ ในหัวข้อ “ความประทับใจในช่วงหนึ่งของการเป็นโรแทเรียน” กติกา ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 พร้อมใส่รูปของท่านด้วย นะคะ มีรางวัลจากท่าน ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ จะเป็นอะไรนั้นดิฉันขออุบไว้ก่อน ส่งมายังดิฉัน email : pompom_le@yahoo.com .......มีความสุขในการเป็นโรแทเรียนค่ะ ด้วยไมตรีจิต นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล บรรณาธิการ E-NEWS ภาค 3330

Dear Fellow Rotarians, ......The rainy season has arrived so please take care of your healthy. The freshness of the rain is just like the kindness of us Rotarians that is full of love and friendship for each other. .....DG.Sompop Thirasan has already begun his official visits. Seeing his programs so full made me feel tired for him. But we still see him always smile. Started of with his birthplace, he’s not disappointed with the warm and impressive greetings from the Rotary clubs in Nakhon Si Thammarat. This E-News brings you the activities and the official visits of the clubs in the lower half. ......I have good news for those of you who want to write to tell, just send your feeling under the heading “The Impression of Being a Rotarian”. The rule is that it has to be less than one page of A4 paper and don’t forget to include your own picture. There will be prizes from DG.Sompop Thirasan. What is the prize? I will keep to myself for now. Just send to me at e-mail : pompom_le@yahoo.com and enjoy being a Rotarian.

Yours in Rotary, CP.Arparadee Lekhakul Editor-in-Chief, E-News, D 3330 RI 18

E-News Issue 02, District 3330 RI.

E-News No.2  

Issue No.2 Aug.2012. District 3330 Thailand