Page 1

Issue 04

CLE

ผู้ว่าการภาค สมภพ ธีระสานต์ เปิดโครงการอบรมวิทยากร แกนนำ� เพื่อพัฒนาการรู้ หนังสือ(ภาษาไทย) รูปแบบที่ 3 ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง มีประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ภาค อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ เป็นเจ้าของโครงการ เป็นกองทุนระดับโลก No.26049 สนับสนุนโดย ภาค 2830 ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16-20 ตุลาคม 2555 โรงแรม หาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

DG.Sompop Thirasan opened the 3rd CLE (Thai) Project in the Southern Border Provinces in which PDG.Wichai Maneewacharakiat is the project owner on 16 - 20 October 2012 at Hatyai Paradise Hotel, Hatyai, Songkla. This is a Global Grant # 26049 sponsored by D 2830 RI, Japan.

E-News Issue 04, District 3330 RI.

1


Governor’s Talk วันนี้ใครไม่รู้จัก “กังนัมสไตล์” ก็จะไม่ทันสมัยซะแล้ว เพราะมีคนเข้าไปดูท่าเต้นใน U Tube ถึงสองล้านกว่าคน หากดูผ่านๆ อาจจะเห็นว่าท่าเต้นเต้นไปเรื่อยๆ แต่จริง ๆ แล้วเขามีการออกแบบและกำ�หนดท่าทางว่าต้องเขย่าเท้าซ้ายหนึ่ง ที ไปเท้าขวาอีกสองทีแล้วกลับมาขวาอีกสองที ฯลฯ และที่ดังจนคนต้องเข้าไปดู คือการสร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ทาง ระบบ Internet แต่วันนี้ Website ของภาค 3330 ที่ทุกสโมสรสามารถเข้าไปใส่ข้อมูล และ update เรื่องราว กิจกรรม ต่างๆ ที่น่าสนใจได้ด้วยสโมสรเองและไม่เสียค่าใช้จ่าย มีเพียง 47 สโมสรใน 92 สโมสรเท่านั้นที่เข้าไปใช้ประโยชน์ดัง กล่าว ทั้งๆที่การเข้าไปใส่ข้อมูลต่างๆ ของสโมสรจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์สโมสรเป็นอย่างดีทั้งใน ภาค 3330 ต่างภาค และบุคคลทั่วไปที่จะได้มีโอกาสมารู้จัก “โรตารีคืออะไร” ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับของการที่สโมสรจะ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากลในปีบริหารนี้ ที่กำ�หนดให้สโมสรต้องดำ�เนินการรณรงค์ภาพลักษณ์สาธารณะ ในชุมชน เพื่อสื่อสารให้ทราบว่าโรตารีคืออะไร เดือนตุลาคม เราจะได้เห็นรอยยิ้มและได้ยินเสียงหัวเราะของน้องๆ เยาวชนจากจังหวัดต่างๆ ที่สโมสรคัดเลือก ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ และให้รางวัลเยาวชนไปเข้าอบรมผู้นำ�เยาชนโรตารี(RYLA)ที่จังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการเปิดการอบรม ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ครูในการสอนภาษาตามโครงการ CLE ที่อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พูดถึงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ สโมสร ปีบริหาร 2555-2556 โรตารีรอยัลหัวหิน ได้คำ�นึงถึงการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี ค.ศ. 2015 จึงมีการ มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในอำ�เภอหัวหินจำ�นวนสามทุน ทุนละหนึ่งหมื่นบาท “ตุลาคม” เป็นเดือนแห่ง การบริการด้านอาชีพ หลายสโมสรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพให้แก่คนในชุมชน เช่น สโมสรโรตารีเพชรบุรีสอนศิลปะ การแปะกระดาษลงบนพัดเพื่อจำ�หน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว สโมสรโรตารีสมุทรสงครามสอนการทำ�ต้นไม้มงคล การทำ�ขนม สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังสตรี ฯลฯ แต่อย่าลืมกิจกรรมหนึ่งที่ควรให้ความสำ�คัญเช่นกัน คือ การจัด อภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานจรรยาบรรณในสถานที่ทำ�งานการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ของพวกเราเหล่าโรแทเรียนเป็นการช่วยอย่างบูรณาการและยั่งยืน แน่นอนที่สุดจะช่วยลดช่องว่างในสังคมอันจะนำ�ไปสู่ สันติสุขเพราะการบริการของเรา “สร้างผลงานเพื่อสันติสุข” Today, anyone that doesn’t know the “Gung Nam Style” is so outdated because there is more than 2 million hits in the Youtube. If you just look at it you might see that it’s just a simple dance but actually there was a choreography to tell when to shake the left foot once, twice on the right foot and back twice to the right, etc. And the reason that it was so famous so that the people have to go and see is that the hype of PR through the internet. But, today, District 3330 RI’s website that every clubs can input and update the data about various activities to make it interesting themselves without any expenses, only 47 out of 92 clubs use such benefit even the inputting of club data will help enhance the image in promoting the club really well in D 3330 and other districts. It’s also a chance for regular people to get to know “What is Rotary?” which is a requirement if the club is to receive the Presidential Citation this year that requires the club to enhance the public image in the community to convey what Rotary is. In October, we will see the smile and laughter of the youth from each province that the club has chosen and given the awards to attend RYLA in Ratchaburi plus the opening of the teacher’s training in the CLE project in Hatyai, Songkla. Talking about studying encouragement, the RC of Royal Huahin realizes the fact that Thailand will enter AEC in 2015 so they give 3 scholarships to the students in Huahin at 10,000 Baht each. October is the Vocational Month, many clubs have activities in teaching careers for the people in the community such as the RC of Petchburi teaches the Art of gluing paper on the fan to sell to tourists, the RC of Samutsongkram teaches how to grow divine plants and to make desserts, the RC of Maneekarn teaches career to female inmates, etc. but don’t forget one activity that we also should give importance to which is to host a talk show amd work seminar on keeping ethic in work places. The support in economic of us Rotarians will be the help that is sustainable integration and of course will reduce the gap in the society that will lead to peace because of our services. 2 E-News Issue 04, District 3330 RI.

อีนิวส์ ฉบับที่ 4 ปีบริหาร 2555-2556 บรรณาธิการ : นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล แปล : อชภ.อาสา ศาลิคุปต กราฟฟิกดีไซน์ : รทร.ชาญ วารีรัตน์ ส่งภาพและบทความได้ที่ : pompom_le@yahoo.com


กิจกรรมของผู้ว่าการภาค >>

Governor’s Activities

เยี่ยมสโมสรโรตารีลัดหลวง >> RC of Ladluang ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ เยี่ยมสโมสรโรตารีลัดหลวง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.55

สร.ลัดหลวง รับสมาชิกใหม่เพิ่ม อีก 2 ท่าน 1. รทร.วิจิตร ทองนุ่ม 2. รทร. พงษ์พิเชษฐ์ สุคันธัง

RC.Ladluang welcome 2 news members 1. Rtn.Vijit Thongnum 2. Rtn.Pongpichet Sukunthang

E-News Issue 04, District 3330 RI.

3


กิจกรรมของผู้ว่าการภาค >>

Governor’s Activities

เยี่ยมสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ >> RC of Prasamutjedi วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ได้จัด โครงการมอบห้องสมุด พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 288,000 บาท ให้กับ โรงเรียนวัดคู่สร้าง รายการที่มอบห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้นั่ง ชั้นวางหนังสือ ดิกชั่นเนอรี่ อังกฤษ-ไทย (ร่วมกับสโมสร โรตารีธนบุรี ภาค 3350) แก้วน้ำ�ดื่มสะอาด (ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ชัชวาลทิพย์ จำ�กัด โดย อน.ปุณยชัย โกมลสุวรรณ อดีตนายก สโมสรโรตารีบางคอแหลม ภาค 3350) โครงการนี้ได้เริ่มทำ�ตั้งแต่ปีบริ หาร 2554-2555 โดย อน.สุนทร อมรไพโรจน์ และได้ทำ�ต่อเนื่องจน ทำ�พิธีมอบในปีบริหาร 2555-2556 โดย นย.สิทธิพร สกุลลีลารัศมี

4

E-News Issue 04, District 3330 RI.

Monday October 8, 2012. The RC of Prasamutjedi donated library project worth ฿ 288,000 to Wat Koosang School. The list of donated items are : Tables, Chairs, Book Shelves, English-Thai Dictionaries (project in junction with RC of Dhonburi, D 3350 RI), Clean Drinking Glasses (supported by Chuchawalthip Co., Ltd by PP.Punyachai Komolsuwan, past president of RC of Bangkolaem, D 3350 RI). This project started during the Rotary year of 2011-2012 under the leadership of PP.Soontorn Amornpairoj and had been continuously done up to the handling ceremony during the year 2012-2013 by P. Sittiporn Sakulleelarasmee.


สโมสรโรตารีทุ่งคา >> RC of Thungka

สโมสรโรตาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สโมสรโรตารีทุ่งคา ร่วม กับ สโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต สโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท์ ปลูกป่า ณ ชุมชนอนุรักษ์ป่า ชายเลน บ้านกู้กู ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 โดยมี อน.วีระ หริจันทนะวงศ์ กรรมการโรตา แรคท์ภาค 3330 ดูแลพื้นที่ 7-12, 29 และ รทร.ฤทธิ์ เทพ บุตร เข้าร่วมกิจกรรม The Interact Cluh of Phuket Technological College along with the Rotaract of the Prince of Songkla University, Phuket Campus and the RC of Phuket South joined in planting the mangrove forest at Ban Googoo, T.Rasda, A.Muang, Phuket on Sunday 23 September 2012 with PP.Weera Harichantanawong, the District Rotaract committee, taking care of Areas 7-12 & 29 and RTN.Rit Tepabutra also present.

E-News Issue 04, District 3330 RI.

5


ท่าน อผภ.วรวุธ พงษ์วิทยภานุ เป็น ประธานในพิธีเปิดการอบรมเยาวชน ผู้นำ�โรตารี หรือ Ryla ที่โรงเรียน บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีเยาวชน เข้าอบรม 514 คน ตั้งแแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2555 PDG.Voravut Pongvitayapanu opening ceremony seminar Rotary Youth Leadership Award at Baromrachineenart Vithayalai School which have 514 Rylas on 16th-20th October, 2012.

6

E-News Issue 04, District 3330 RI.


E-News Issue 04, District 3330 RI.

7


สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ >> RC of Leung Krabi สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ ได้เปิด สถาปนาสโมสร Early act โรงเรียน โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

8

E-News Issue 04, District 3330 RI.

Rotary Club of Leung Krabi Opening Installation Ceremony “Early Act” Club of Phokaphanichnukoon Foundation School on 19th September 2012


สร โคกเสม็ดชุน >> RC of Koksamedchun

นายกสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุนและสมาชิกร่วมไปส่ง เยาวชนแลกเปลี่ยนของสโมสรทั้งสองเดินทางไป ประเทศเม็กซิโก และประเทศเดนมาร์ค เมื่อต้นเดือน สิงหาคม สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน ร่วมกับ การ ท่องเที่ยวหาดใหญ่ และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมเเรลลี่ เพื่อ ซื้ออุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกีฬาให้กับ โรงเรียนใน อ.หาดใหญ่ และ จ.พัทลุง สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน ร่วมกับ คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ห้างโอเดี่ยนชอปปิงมอลล์ จัดกิจกรรม วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555

ต้อนรับการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ของ ผวภ. สมภพ ธีระสานต์

ร่วมงานแลกหม้อไร้สารตะกั่ว ที่สยามแมคโคร หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555

E-News Issue 04, District 3330 RI.

9


Rotary Moment

(คอลัมน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความประทับใจของสมาชิกที่มีต่อองค์กรโรตารี)

ความประทับใจ .. ที่ได้เป็นโรแทเรียน

นย.ปฐมสิทธิ์ ชาญสิทธิ์จิรากุล สโมสรโรตารีสนามจันทร์

ก่

อนที่จะเล่าถึงความประทับใจ “ที่ได้เป็นโรแทเรียน” ผมขอกล่าวย้อนไป เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้ว ผมได้ยินคำ�ว่า โรตารี, โรแทเรียน, ยิ่ง ตัวย่อ รทร,.ด้วยแล้ว ยิ่งประหลาดใจ และสับสน เป็นอย่างมาก มันคือ ชั้นยศอะไรหรือนี่! เนื่องจากผมเป็นคนที่มีเพื่อนมาก (คุยซะหน่อย) ซึ่งเพื่อนๆ หลายคน ก็เป็นสมาชิกอยู่ในหลายสโมสรของจังหวัดนครปฐม ซึ่ง มีถึง 9 สโมสร เพื่อนๆ ก็มาชักชวน ให้เข้าเป็น สมาชิกสโมสรโรตารี โดยได้อธิบายถึง ความหมายของโรตารี ว่า ..เป็นองค์กร ที่ให้แต่สิ่งที่ ดีๆ ทำ�โครงการต่างๆ มากมายสู่ชุมชน พูดๆๆๆ อธิบายอย่างไร ผมก็ยังไม่ให้ความสนใจเพราะไม่เข้าใจนั่นเองจน กระทั่ง เขาพูดขึ้นว่า เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีแล้ว จะรู้จักเพื่อนใหม่ๆ อีกมากมายเลย พอพูดถึงตรงนี้ ผม!เริ่มสนใจ (เพราะ ว่าผมเป็นคนชอบสังคม น่าจะเป็นอย่างนั้น) ต่อมาก็ได้เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ โดยการแนะนำ� ของนายก กฤษฎา เหมรัตน์ ในปีบริหาร 2551-2552 และตลอด 1 ปี ก็ได้เข้าร่วมประชุมปกติเกือบทุกสัปดาห์ มีความสุขสนุกสนาน ได้ พบเพื่อนใหม่ ๆ มากมาย มีแต่มิตรภาพที่ดี แต่...ก็ยังไม่เข้าใจถึงความหมายของโรตารีอยู่ดี จนกระทั่ง วันหนึ่ง ....ในปีที่ 2 หรือ ปีบริหาร 2552-2553 ผมได้เข้ารับเชิญให้ร่วมพิธีเปิด “โครงการมอบขาเทียม และรถเข็น สำ�หรับผู้พิการ” โดยสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากพิธี เปิดโครงการเสร็จ ก็มีการทดลองใส่ขาเทียมและมอบรถเข็น ให้แก่ผู้พิการหลายๆ ท่าน มีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่ง ขาขาดทั้งสอง ข้าง เดินไม่ได้มาหลายปี พอเจ้าหน้าที่ใส่ขาเทียมทั้งสองข้างเสร็จ ญาติๆ ก็ช่วยกันพยุงคุณลุงให้ลุกขึ้นยืน ขณะที่คุณลุงค่อยๆ ก้าวขาข้างซ้ายออกไป แล้วตามด้วยขาข้างขวา ญาติก็ค่อยๆ ปล่อยมือออก คุณลุงก็ก้าวเดินไปจนตัวเองมีความรู้สึกว่าจะ กลับมาเดินได้อีกครั้ง คุณลุงจึงยกมือขึ้นไหว้ รอบๆ (จนกระทั่งผมและทุกๆ คนยกมือรับไหว้แทบไม่ทัน) ด้วยความดีใจสุดๆ คุณลุงยิ้มและมีนำ�้ตาไหลพรูออกมาอาบทั้งสองแก้มพร้อมกับพูดด้วยนำ�้เสียงสั่นเครือว่า “โรตารีให้ชีวิตใหม่แก่ผมแล้ว” ส่วน ตัวผมเองยืนมองดูอยู่ ตอนนั้นมีความรู้สึกว่า ตัวผมเบาหวิว สมองโปร่ง รู้สึกสบาย เหมือนร่างกายผมได้สูดเอาอ๊อกซิเจนเข้า ปอดอย่างเต็มที่ ทั้งๆ ที่ผมหายใจปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง และขณะที่หันไปเห็น ผู้พิการอีกหลายๆ คนที่โรแทเรียนและญาติ ช่วยกันอุ้มขึ้นนั่งรถเข็น โดยที่ผู้พิการเหล่านั้นเอามือหมุนล้อรถเข็นออกไปพบกันเป็นรูปวงกลม พร้อมกับพูดคุยกันด้วยรอย ยิ้มอย่างสุนกสนาน เสมือนหนึ่งว่า เขารู้จักกันมานานหลายปี ทั้งๆ ที่ เพิ่งพบกันเป็นครั้งแรก เนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ สามารถ เคลื่อนย้ายตัวเองออกจากบ้านไปพบปะพูดคุยกับใครได้มานานหลายปี ภาพทั้งหมดที่ผมเห็น ทำ�ให้ผมมีความรู้สึกว่า ...ขณะนี้ ชีวิตผมมีความสุขเพิ่มขึ้น นั่นคือ ได้รับความสุขที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ เติมเต็มเข้ามาในใจของผม ขณะเดียวกันนั้น ในสมองก็คิดขึ้นมาทันทีว่า การที่ผมได้เป็นโรแทเรียนในวันนั้น ทำ�ให้วันนี้ผมพบ ความสุขที่แท้จริงและรู้ว่า.....

“ โรตารี เป็นฟันเฟืองของเครื่องสร้างความสุข ให้กับมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้ ” 10

E-News Issue 04, District 3330 RI.


My Impression on Being a Rotarian Before telling you about my impression about “Being a Rotarian”, let me take you back about 4 - 5 years ago. I’ve heard the words like Rotary, Rotarian, and all the acronyms such as RTN. which made me surprised and confused a lot. What kind of ranking are these? That is because I had a lot of friends (let me brag a little) and many of my friends are the members of Rotary clubs in Nakhonpathom (there are 9 clubs in the province). My friends had asked me to join Rotary. They said that Rotary is an organization that does good deedss, there are many good projects that go out to the community. But no matter how much they explain, I still had not paid attention because I didn’t understand until he said that once you become a member of a Rotary club you will know lots more new friends. This caught my attention (because I like to socialize, I guess). Later, I became a member of the Rotary Club of Sanamchan under the introduction of P.Krisda Hemrat during his year of 2008 - 2009. For the whole year I atttended the regular meeting almost every week and was happy and get to meet new friends. There was good friendship but .... I still didn’t understand the meaning of Rotary. Until one day ... in the second day or the Rotary year of 2009-2010, I was invited to the opening ceremony of the “Donation of Artificial Legs and Wheelchairs for the Candicappeds” by the RC of Prathomjedi along witht the Artificial Legs Foundation under the Patronage of the King’s Mother. After the opening ceremony, there was a testing on wearing the artificial legs and handing out the wheelchairs to many candicappeds. There was an old man whom both his legs were amputated and could not walk for many years.

Rotary Club of Sanamchan When the officials were done putting artificial legs on him, his relatives helped him to stand up. While he slowly stepped his left leg out and followed with his right one, his relatives slowly let go of his hand. He walked until he felt that he could walk again. He “wai” all around (I and my friends almost couldn’t accepted that in time) with utmost happiness. He smiled with the tears rolling down to his cheeks and said with a trembling voice “Rotary had given me a new life”. I stood there watching and felt so light. My head was clear. It felt great just like I had inhaled oxygen fully into my lung even though I breathed normally. I turned around and saw many candicapped people that Rotarians and relatives helped into the wheelchairs. These people used their hands to wheel their chairs in a circle while speaking and smiling with great happiness just like they had known each other for many years even though they had just met for the first time because prior to this they cannot move themselves out of their houses to meet or talk to anyone for many years. All the pictures I had seen made me felt that now my life is happier that is to receive the happiness that is pure filling up my heart. At the same time, I thought immediately that by being a Rotarian on that day make me find real happiness today and realize that ......“Rotary is the cog to build happiness for people on this earth”. E-News Issue 04, District 3330 RI.

11


พิธีฉลองสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้ง สร นิวหาดใหญ่ วันที่ 22 กันยายน 2555

12

E-News Issue 04, District 3330 RI.


Celebrating the charter and installation board committees RC of New Hatyai September 22, 2012

E-News Issue 04, District 3330 RI.

13


พิธีฉลองสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้ง สร ทับเที่ยง Celebrating the charter and installation board committees RC of TubTiang

14

E-News Issue 04, District 3330 RI.


ผู้ว่าพาชิม

>>>

Eating out with the District Governor

ลั

กษณะของปลาทูที่แม่กลอง ต้องหน้างอคอหัก จึงจะ เป็นของแท้ แต่จะรับประทานต้มปลาทูสดๆ เนื้อหวาน รสชาติกลมกล่อม ขอแนะนำ�ให้แวะไปที่ The Star Coffee อำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บริหารงานโดย อน.ปิยะ สุดแสนสวาสดิ์ สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม และที่ พลาดไม่ได้ ผมเองเพิ่งทานครั้งแรกในชีวิต คือ ตับไตปลาทู ผัดฉ่า ต้องรับประทานตอนร้อนๆ กับข้าวสวยร้อนๆ อร่อย อย่าบอกใคร หรือผู้ที่ชอบทานเป็นกับแกล้มก็ไม่ผิดกติกาแต่ จะเปลืองหน่อย เวลาเคี้ยวจะออกรสมันๆ ว่ากันว่าหนึ่งจาน ต้องทำ�มาจากปลาทูเกือบครึ่งลำ�เรือ ฉะนั้นอยู่ดีๆ ไปสั่งไม่ได้ ทาน ต้องจองล่วงหน้า เมนูที่ควรสั่งเพิ่มหากท้องยังพอจุไหว คือ กั้ง(ตั๊กแตน)ทอด ซึ่งทอดได้นิ่มนวลทานได้เต็มปากเต็ม คำ� ปลาจารเม็ดเต๋าเต้ย และหัวปลาซามอน ข้าวทานน้อยๆ ทานปลามากๆ ท่านว่าดีต่อสุขภาพ เครื่องดื่มที่จะช่วยให้ กระชุ่มกระชวยมีชื่อ เรียกว่า อิตาเลียนโซดา เป็นน้ำ�หวานเฮ ลบูลบอยผสมโซดาใส่มะนาวแล้วก็ปั่นรวมกัน สำ�หรับของว่างครั้งนี้ ล่องใต้ลงไปที่โคกกลอย จังหวัด พังงา ไปถามหา ข้าวต้มมัด ที่คุณยายสองคนทำ�ขายวันหนึ่งไม่ มากนัก แต่ทำ�ด้วยข้าวเหนียวดำ�ห่อกล้วยลูกเล็กๆ ทั้งผล ทั้ง หวานทั้งมันได้อารมณ์อย่าบอกใคร ข้าวต้มมัด หรือบางท่าน เรียกข้าวต้มผัดทางภาคใต้บางแห่งใช้ใบพ้อห่อ ที่ฟิลิปินส์เรียก “ชูมัน” (Suman)

T

he features of mackerel of Maeklong have to be frown face and broken neck to show the authenticity of it. If you want to eat boiled fresh mackerel that is sweet with all around good taste then I suggest you should go to the Star Coffee, A.Ampawa, Samutsongkram. It’s a restaurant managed by PP.Piya Soodsansawat of the RC of Samutsongkram. One dish not to be missed that I just had for the first time in my life is Spicy Sauteed Macherel’s Internals. You have to eat it while it’s hot with a hot plate of rice. That’s so delicious. If you want to eat it as a side dish then it’s OK too but you may have to order more. It tastes oily when you chew. It is said that for one dish, it requires almost half a boat full of mackerels so you can’t just walk in and order you have to book them in advance. The other menu you should order if you have space in your stomach is fried crayfish. They made it so soft that you can have a full bite of it. The Taotoey Pompano and salmon’s head with some rice is also good. Lots of fish and just some rice is good to your health (so they say). The drink that will freshen you up is called Italian Soda. It’s Hale’s Blue Boy drink mix with soda water, add lemon and blend them together. For the snack this time, let’s go south to Koke Gloy, Pangnga and ask for rice bales that two grandmas make not much per day. They are made from black sticky rice wrapped over small banana. They are sweet and delicious. Oh, the rice bale has many names, some called them Khao Tom Mud, in the south they called it Khao Tom Pad while in the Phillippinos called it Suman. E-News Issue 04, District 3330 RI.

15


Editor’s Talk สวัสดีค่ะมวลมิตรโรแทเรียนที่รัก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับภาคของเราได้เสมอ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคและสมัย ย่อมเป็นผลดีแก่เรา มากขึ้น โดนเฉพาะในเรื่องพัฒนาให้สมาชิกได้รู้จักนำ�เอา High Technology มาใช้ เพื่อความสะดวก ประหยัด เวลา และรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า ท่านภาคสมภพ ธีระสานต์ กำ�ลังพัฒนาในด้านการสื่อสารกับสมาชิกในภาค การทดลองการประชุม Conference กับผู้ช่วยผู้ว่าการภาค นายกสโมสรและกรรมการภาค ครั้งแรกวันที่ 13 ตุลาคม นี้ แต่ต้องดูผลหลังจากวันที่ 13 ไปแล้วว่าทุกท่านชอบหรือไม่ ดิฉันเดาว่าทุกท่านต้องชอบแน่ๆ ที่ท่าน ประหยัดทุกอย่างนั่นเอง นี่แหละค่ะ สิ่งดีๆ กำ�ลังเกิดขึ้นในภาคของเรา สโมสรที่ไม่เคยเอารูปกิจกรรมลง E-News ภาค ง่ายนิดเดียวค่ะ เพียงแต่ท่าน upload รูปลงใน email เขียนคำ�บรรยายให้ตรงกับรูปภาพไม่ต้องยาวมาก กิจกรรมละ 2-3 รูปก็พอค่ะ ส่งตรงมายังดิฉัน pompom_le@ yahoo.com เป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งที่ไม่ยาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม e-news พบกันในฉบับหน้า ค่ะ ด้วยไมตรีจิต นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล บรรณาธิการ E-NEWS ภาค 3330

Dear Fellow Rotarians, Changes can always happen to our district. It’s the change according to the time and ages which will bring us more benefit especially to develop the members to use high technology for the convenience, to save time and speed. You can see that DG.Somphop Thirasan is developing the communication between the members within the district. The first experiment was with the conference with the assistant governors for the first time on October 13 but the result will have to be viewed later than that whether all of you like it or not. I guess that you all will like it because you save on everything. This is one of the good things that are happening in our district. The clubs that had never post the pictures of their activities in the district’s e-news, it’s very simple. You just attach your picture with your e-mail and write a short description about 2 - 3 pictures per activity and send directly to me at pompom_le@yahoo.com. It’s another easy way to do your PR. Thank you all who follows the e-news, see you next issue.

Yours in Rotary, CP.Arparadee Lekhakul Editor-in-Chief, E-News, D 3330 RI 16

E-News Issue 04, District 3330 RI.

E-News # 4  
E-News # 4  

Issue 15 Sept-15 Oct. 2012 D.3330 Thailand

Advertisement