Page 1

ฉบับที่ 27 ประจำ�วันที่ 20-30 มีนาคม 2555

CONVENTION BANGKOK

27

2012

RI

Issue #27 March 20-30, 2012

HOST EVENT: Dinner Dance ("Tuesday Night Fever") Tuesday, 8 May, 18:30, Dinner Dance (“Tuesday Night Fever”) person)

$60 (per

Start: 19:00; Venue: The prestigious and elegant Royal Navy Conference Hall. Join and enjoy an evening of rhythms, music, dancing, good mood and good food. A wonderful entertainment evening awaits you, fine local and international cuisine, high-quality music for you to join in dancing, and as highlight-entertainment a group of dancers will demonstrate skills and rhythms of ball-room dancing.


Editor’s Talk สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของปีบริหารนี้   ช่วงนี้เป็นช่วงของการส่งรายงายผลงานที่ทำ�มาตลอดทั้ง ปีส่งให้กับท่านภาค ทั้ง 5 ฝ่าย 5 เล่ม และพิเศษรวม 5 ฝ่าย 1 เล่มให้ท่านภาค อรชร สายสีทอง  ภายใน วันที่ 20 เมษายน ที่ศูนย์โรตารีไทยแลนด์ โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำ�คัญ อย่าชะล่าใจนะ คะ เหลืออีกเพียงไม่ถึง 11 วันเท่านั้นเอง ดิฉันมองเห็นหลายสโมสรทำ�กิจกรรมแข็งขันมาก และมีรูปส่งให้ enews ได้ลงบ่อยๆ ดิฉันติดตามผลงานของสโมสรเหล่านั้น และภูมิใจที่เห็นนายกและสมาชิกปีนี้กระตือรือร้น และเข้มแข็ง สุดยอดจริงๆ ค่ะ E-News ฉบับต่อจากนี้ อาจจะมีภาพกิจกรรมลดน้อยลงไป แต่เราจะเพิ่มเนื่อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ของการประชุมใหญ่  Bangkok RI Convention 2012 ให้มากขึ้น  โปรดติดตามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่าน ในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุม ระหว่างวันที่  5-9 พฤษภาคม 2555 นี้  สุดท้ายขอฝากอะไรดีๆ แก่ทุก ท่านโดยเฉพาะนายกสโมสร  ....บนเส้นทางของชีวิต แม้ดูเหมือนว่าท่านได้มุ่งหน้าเดินทางไปตามลำ�พัง...ชีวิต น่าจะดูจืดชืดและธรรมดา...หากจะมีใครหลายๆ คนมาร่วมเดินกับเราข้างๆ จะทำ�ให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า และมีแรงบันดาลใจที่จะทำ�ในสิ่งที่ดีกว่าเสมอ.......สวัสดีค่ะ ด้วยไมตรีจิต

CP.Arpaladee Lekhakul

นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล บรรณาธิการ E-News ภาค

Dear Fellow Rotarians, Finally it comes to the home stretch of this Rotary year.  This is the time of reporting the works you have done all year long to the district, 5 books to 5 avenues plus a special that combines all of them into one to DG.Orachorn Saiseethong within April 20 to the Rotary Center in Thailand which will be determined from the date stamped in front of the envelope.  Don’t hesitate, there is only 11 days left.  I’ve seen many clubs that were very active and often sent e-news lots of pictures.  I have followed such clubs and are proud to see the presidents and their members of this year so enthusiastic.  It’s great. The e-news from now on may contain less activity picture but we will add more important information about the Bangkok RI Convention 2012.  Please follow to be beneficial for you in traveling to the Convention on May 5 - 9, 2012.  And last but not least I would like to leave you with something nice especially for the club presidents.  On the path of life, even if it looks like you are heading forward alone, life may be dull and ordinary.  If there are lots of people walking beside us, that will cheer us up and have the inspiration to do better things.  Good-bye.

PAG.Asa Saligupta, PHF

Yours in Rotary, CP.Arpaladee Lekhakul District E-News’ Editor-in-Chief

District 3330 RI E-news กำ�หนดออกทุกวันที่ 10, 20, 30 ของเดือน ยินดีรับข่าว, บทความและภาพจากทุกสโมสร ส่งได้ที่บรรณาธิการ e-mail : pompom_le@yahoo.com

Editor-in-Chief Translator

> CP.Arpaladee Lekhakul > PAG.Asa Saligupta, PHF

Graphic Designer Photographers

> RTN.Charn Wareerat > RTN.Charn Wareerat, Woradej Maneebhan


Rotary club of Thongka สโมสร โรตารี ทุ่งคา

หน้านี้ยังไม่ได้ตกแต่ง

ปรับปรุงทางลาดให้แก่ผู้พิการ นายกวีระ หริจันทนะวงศ์ และมวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารีทุ่งคา และนายก Victor Khoo พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีเซ็นโตซ่า, สิงคโปร์ ร่วมกิจกรรมปรับทางลาด, ห้องน้ำ�สำ�หรับผู้พิการ, เทซีเมนต์ทำ�ถนนระหว่างบ้านผู้พิการอ่าวมะขาม และอ่าวยนต์ จ.ภูเก็ต เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 24-25 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา


หน้านี้ยังไม่ได้ตกแต่ง


Rotary club of Maneekarn โครงการเศรฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วันที่ 24 มีค 55 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์จัดทำ�โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องกีฬา ที่ โรงเรียน บ้านหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย โดยความร่วมมือกับ 5 องค์กร ดังนี้ 1 บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2. มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท (ซีพีออลประเทศไทย) 3. สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ 4. สโมสรโตารีพระประแดง โดยได้ทำ�ร่วมกันในโครงการ ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ 1. สร้างเล้าไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 2. ขุดบ่อเลี้ยงปลานิลในกระชัง 32,000 ตัว 3. เรือนเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดภูฐาน

สโมสร โรตารี มณีกาญจน์ หน้านี้ยังไม่ได้ตกแต่ง


เปิดประตูสู่งานการประชุมโรตารีสากล ครั้งที่ 103 (ประเทศไทย)

อน.สวัสดิ์ ตระการกิจพาณิชย์

เรียน ท่านสมาชิกสโมสรโรตารี ที่เคารพทุกท่าน ต่อจากนีเ้ หลือเวลาเพียงอีก 49 วัน ของเราชาวโรแทเรียน (ประเทศไทย) และบุคคลทัว่ ไป ได้มี โอกาสเข้าร่วมประชุมและเป็นเจ้าภาพร่วม กับการจัดงานการประชุมโรตารีสากล ครั้งที่ 103 ใน วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2555 ศกนี้ ตามที่ทุกท่านทราบแล้วนั้นกระผมในฐานะกรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ภาค 3330 และกรรมการร่วมในการจัดงานการประชุมฯ จึงขอถือโอกาสเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ให้ท่านทราบเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมโรตารีสากล ครั้งประวัติศาสตร์ ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ A. แจ้งลงทะเบียนร่วมงานการประชุมโรตารีสากล / ซื้อ-จองบัตรร่วมกิจกรรมต่างๆ B. รอเอกสารยืนยันการลงทะเบียนจาก RI.และบาร์โค้ด (ผ่านทางอีเมล์ของท่าน) สำเนาเอกสารไปด้วย C. เตรียมบัตรทีม่ รี ปู ถ่าย/เอกสารการลงทะเบียน (ครัง้ แรก) /เอกสารยืนยันการลงทะเบียน (ข้อ B.) D. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 4-7 พ.ค.2555 ที่ห้องลงทะเบียน (เอ็กซิบิชั่น 5-6) โดยนำเอกสาร (ข้อ C.) เพื่อรับกระเป๋า/รับเอกสารประกอบการประชุม/รับบัตร กิจกรรมต่างๆ

โปรแกรมเบื้องต้น วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 15:00 – 19:00 ลงทะเบียน การประชุมสันติภาพโรตารี (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 08:00 – 12.00 ลงทะเบียน การประชุมสันติภาพโรตารี (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 09:00 – 17:00 การประชุมสันติภาพโรตารี (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 13:00 – 22:00 RYLA ปี 2555 (สำหรับท่านที่ได้รับเชิญเท่านั้น) 15:00 – 19:00 ลงทะเบียน : การประชุมก่อนการประชุมใหญ่ การประชุม สัมมนาเจ้าหน้าที่โรตารีสากล การประชุมใหญ่ (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 17:30 – 19:00 งานเลี้ยงรับรองต้อนรับการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ โรตารีสากล (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 17:30 – 19:00 งานเลีย้ งรับรองต้อนรับเจ้าหน้าทีโ่ ครงการเยาวชนแลกเปลีย่ น (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 08:00 – 18:00 ลงทะเบียน : ตามข้อ (D) ห้อง เอ็กซิบิชั่น 5-6 08:30 – 17:00 การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าทีโ่ รตารีสากล (เฉพาะผูเ้ กีย่ วข้อง) 09:00 – 17:00 การประชุมสันติภาพโรตารี (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 09:00 - 17:00 การประชุมก่อนการประชุมใหญ่ผู้นำเยาวชนแลกเปลี่ยน (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 09:00 – 17:00 การประชุมก่อนการประชุมใหญ่โรตาแรคท์ (เฉพาะผูเ้ กีย่ วข้อง) 09:00 – 22:00 RYLA ปี 2555 (สำหรับท่านที่ได้รับเชิญเท่านั้น) 12:00 – 13:45 อาหารกลางวัน การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่โรตารีสากล (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 12:00 – 13:45 อาหารกลางวัน การประชุมสันติภาพโรตารี (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง)

19:00 – 21:00 อาหารเย็น การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่โรตารีสากล (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 19:00 – 21:30 เลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 08:00 – 18:00 ลงทะเบียน : (ตามข้อ D) ห้อง เอ็กซิบิชั่น 5-6 08:30 – 12:30 การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่โรตารีสากล (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 09:00 – 17:00 งานฉลองศิษย์เก่าโรตารี (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 09:00 – 17:00 การประชุมก่อนการประชุมใหญ่ผู้นำเยาวชนแลกเปลี่ยน (เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง) 09:00 – 17:00 การประชุมก่อนการประชุมใหญ่โรตาแรคท์ (เฉพาะผูเ้ กีย่ วข้อง) 09:00 – 22:00 RYLA ปี 2555 (สำหรับท่านที่ได้รับเชิญเท่านั้น) 09:00 – 10:00 ปฐมนิเทศผู้ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากลเป็นครั้งแรก อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ฟังบรรยายสรุปและทำความเข้าใจก่อนวันเปิดงาน) 10:00 – 10:30 งานเปิดตัว House of Friendship (บ้านมิตรภาพ) อาคารชาเลนเจอร์ 3 10:00 – 18:00 House of Firendship อาคารชาเลนเจอร์ 3 14:00 – 15:00 ปฐมนิเทศผู้ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากลเป็นครั้งแรก อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ฟังบรรยายสรุปและทำความเข้าใจก่อนวันเปิดงาน) 19:00 ชมคอนเสิรต์ ชุด A boy and a tiger เป็นการแสดงละครเพลง (ห้องอิมแพ็คอารีนา) ซื้อและสั่งจองบัตร ราคา 25 USD /การแต่งกายสุภาพ (ไม่ทางการ)


สัมมนา เรื่อง


หน้านี้ยังไม่ได้ตกแต่ง ร่วมต้อนรับโรแทเรียนจากทั่วโลก ในงานประชุมใหญ่โรตารีสากล 2555 นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่โรตารีสากลประจำ�ปี 2555 ซึ่ง ขณะนี้ทุกฝ่ายได้ทุ่มสรรพกำ�ลังเพื่อให้งานที่กำ�ลังจะมาถึงในวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2555 สมบูรณ์แบบและอยู่ ในความทรงจำ�ของโรแทเรียนที่จะเดินทางมาร่วมงานจากทั่วโลก หากจะถามว่างานประชุมนี้มีความสำ�คัญอย่างไร ผู้ที่จะให้คำ�ตอบได้ดีที่สุด ก็คือ คุณนรเศรษฐ ปัทมานันท์ ประธานจัดงานประชุมใหญ่โรตารีสากล ฝ่ายเจ้าภาพ ปี 2555 ท่านได้ให้เกียรติมาบอกเล่าเกี่ยวกับงานนี้ให้ เราฟัง

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคืออะไร

งานประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้โรแทเรียนได้มาสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างประเทศใน การบำ�เพ็ญประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งจะได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้ และประสบการณ์ในการบำ�เพ็ญ ประโยชน์ให้กับผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก

ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพมากก่อนหรือเปล่า

ประเทศไทยมีสโมสรโรตารีมาแล้ว 82 ปี แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพ และอาจเป็นครั้ง สุดท้ายก็ได้ งานนี้จึงมีความสำ�คัญมาก โดยประเมินว่างานนี้จะนำ�รายได้เข้าประเทศกว่า 3,000 ล้านบาท

การขอเป็นเจ้าภาพยากหรือไม่

โรตารีสากลจะพิจารณาความพร้อมของประเทศนั้นๆ เริ่มตั้งแต่สถานที่ประชุม โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว การ คมนาคม ที่สำ�คัญคือการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และสโมสรโรตารีในประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศไทยถือว่า มีความพร้อมในด้านต่างๆ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ

ความพิเศษของงานปีนี้จะแตกต่างจากปีก่อนๆ อย่างไร

ความพิเศษแรกคือจำ�นวนคนที่คาดว่าจะเข้าประชุม 38,000 คนนั้น เป็นคนไทย 5 พันคนเท่านั้น อีก 3 หมื่น กว่าคน เป็นต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นสถิติโลก ความพิเศษที่ 2 เราจะตกแต่งบ้านมิตรภาพ House of friendship ด้วยดอกไม้สดจากโครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งไม่เหมือนใคร มั่นใจว่าจะเป็นที่ประทับใจของผู้ที่เข้า ประชุม

เนื้อหาของการประชุมจะมีอะไรบ้าง

ผู้เข้าประชุมจะได้ชมโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์จากทั่วโลกที่นำ�มาจัดแสดงกว่า 100 บูธ และยังมี Keynote Speaker ที่มีชื่อเสียงของโลกมาบรรยาย เช่น มูฮัมหมัด ยูนุซ เจ้าของรางวัลโนเบลปี 2006 ผู้ก่อตั้งการิม แบงค์และการให้กู้เงินกับครอบครัวที่ยากจน

การเตรียมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทำ�อย่างไรบ้าง

เราได้เตรียมโรแทเรียนคนไทยและอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันแรกที่ เดินทางมาถึง และได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ ไว้คอยต้อนรับมากมาย เช่น การแสดง Children of opera หรือโอเปร่าเด็ก ซึ่งเป็นการแสดงระดับเวิลด์พรีเมียร์ ครั้งแรกของโลก ฝึกสอนโดยอาจารย์บรู๊ซ แกสตัน ใช้บท ประพันธ์ของยานมาแทล ที่ได้รับรางวัลดีเด่นของโลก นอกจากนี้ ในงานจะมีน้องยิ้มกับน้องแย้ม เด็กชายหญิง ในชุดไทยโจงกระเบน มาคอยต้อนรับผู้ร่วมประชุมด้วย


หน้านี้ยังไม่ได้ตกแต่ง Help greet Rotarians from all over the World In 2012 RI Convention This is the first time that Thailand will host the RI Convention for the year 2012 in which everyone is now joining forces for the incoming event on May 6 – 9, 2012 to make it perfect and flawless and to stay in the memory of Rotarians that will come from all over the world. What is the purpose of this Convention? This Convention is being held for Rotarians to build friendship which will lead to international cooperation in servicing together along with the exchanges of the cultures, knowledge and experience in giving services to the needy globally.

Had Thailand been a host before?

Rotary existed in Thailand for 83 years but this is the first time that Thailand has a chance to become a host and may even be the last time so this event is very important. It is estimated that this event will bring revenues to the country at over 3,000 million Baht.

Is it hard to ask to become a host?

Rotary International will consider the readiness of each country starting from the venue, hotels, tourist attractions, transportation and, most importantly, the supports from the government, private sectors and Rotary clubs in that country. Thailand is considered to be ready in every way so we were chosen to be the host.

What is it that makes this year differ from others?

The first difference is that of 38,000 people attending, there will be only 5,000 Thais, the other 30,000 plus are foreigners, which is considered world record. Second, we will decorate the House of Friendship with fresh flowers from Mae Fah Luang Foundation under Patronage which is unlike any other places so we are confident that the attendees will be impressed.

What will be the context of the Convention?

The attendees will get to see the service projects from around the world being displayed in over 100 booths plus there will be Keynote Speakers that is world renown such as Mohammad Yunus, the owner of 2006 Nobel Prize who founded the Grameen Bank and the loan to poor families.

What are the preparations for the attendees?

We have prepare Thai Rotarians and volunteers from universities to greet the attendees from the first day they arrive and had prepared many activities such as the Children of Opera which is the world premiere that is being taught by Bruce Gaston by using the work of Yann Martel that received world’s outstanding award. Also, in the event will be Yim and Yam, Thai boy and girl in Thai dresses, to greet the attendees.

E-News # 27  

Issue.March,2012 D.3330 Thailand

E-News # 27  

Issue.March,2012 D.3330 Thailand

Advertisement