Page 1

CONVENTION BANGKOK

ฉบับที่ 24 ประจำ�วันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2555

RI

2012

Issue #24 February 20-29, 2012


Editorial ประชาสัมพันธภาค 3330 โรตารีสากล สวัสดีค่ะมวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

Dear Fellow Rotarians,

ขอแสดงความยินดีกับวาระครบรอบวันเกิด 107 ปี ของโรตารีสากล เมื่อวันที่ 23 กพ. 2555 สโมสรหลายสโมสร ได้จัดทำากิจกรรมเฉลิมฉลองในวันนั้น หรือหลังจากนั้น เพื่อ ระลึ ก ถึ ง ผู้ ใ ห้ กำ า เนิ ด องค์ ก ร เช่ น สโมสรโรตารี ใ นจั ง หวั ด นครศรีธรรมราชทั้งหมด 7 สโมสร ได้จัดให้มีการแข่งแรลลี่ จาก อ.เมืองไป อ.ขนอม เมื่อวันที่ 25-26 กพ..โดยมีท่านภาค อรชร สายสีทอง เป็นประธานให้กาำ ลังใจ (และลงแข่งด้วย) และ อชภ.อาสา ศาลิคุปต ของเราเป็นผู้วางเส้นทางเอง นอกจากนี้ ยังมี สโมสรภูเก็ตเซาท์ มีเฉลิมฉลองที่โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ สโมสรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ที่ได้ จัดกันเป็นการฉลองภายในสโมสร เป็นต้น เป็นที่น่ายินดียิ่งที่สโมสรโรตารีในปีบริหารนี้ ได้ทำา กิจกรรมมากมาย ท้าทายรางวัล จากท่านประธานโรตารีสากล และรางวั ล จากภาค เช่ น รางวั ล สโมสรที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องส่งให้ท่านภาคภายในวันที่ 15 มีนาคม นี้ และ รางวัลยกย่องสโมสรที่บริจาคให้มูลนิธิ 2 เรื่อง และ สมาชิกภาพ 4 เรื่อง ท่านจะได้รับประกาศเกียรติคุณจากท่าน ประธานโรตารีสากล ท่านคัลยัน บาเนอร์จี ตามรายละเอียด ที่ท่าน สามารถDownload ได้จาก www.rotary3330.org ถ้าท่านใดหาไม่ได้ กรุณา สอบถามจากเจ้าหน้าที่ของภาค หรือ จะสอบถามที่ดิฉันได้ที่ โทร 081-8975623 ทุกเวลา อย่า ลืมนะคะ เวลามีค่าสำาหรับทุกท่าน อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลย ไปโดยที่ ท่านยังไม่ได้ทำาอะไร รีบหน่อยนะคะ ดิฉันเอาใจช่วย ให้ทุกสโมสรได้รับรางวัลทุกสโมสรค่ะ

Congratulation on the 107th Anniversary of Rotary on February 23, 2012. Many clubs held a celebration of that day or after that to commemorate the birth of the organization such as all 7 clubs in Nakhonsithammarat opted for a rally race from Muang District to Khanom on February 25 – 26, 2012 with DG.Orachorn Saiseethong as the opening chairman (and race as well) with our own PAG.Asa Saligupta laying out the routes, also the RC of Phuket South celebrated at the Pearl Hotel, Phuket and RC of Nakhon Haatyai and RC of Kuanlung-Haatyai that held within their own clubs, etc.

ด้วยไมตรีจิต นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล บรรณาธิการ e-news ภาค

It is a pleasure that in this Rotary year, there are many activities to do to challenge the prizes from the RI President and from the district such as the prize for the club that made changes that will have to be submitted to the District Governor within March 15, 2012 plus 2 club prizes on the Foundation and 4 prizes on the Membership. You will receive the Citation from the RI President Kalyan Banerjee according to the details that you can download from www.rotary3330.org. If you can’t find it, please ask from the district’s office of call me directly at 0-8189-5623 at anytime. Don’t forget, time is valuable for you all, don’t let it passes by without doing nothing. Hurry up, I’m hoping that all clubs will receive the prizes. Yours in Rotary, CP.Arparadee Lekakul District E-News Editor-in-Chief

ดาวน์โหลด เอกสารทั้งหมดได้ที่ www.rotary 3330.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์ภาค 3330 • อน.เอื้องฟา เปียมสวัสดิ์ • อน.สวัสดิ์ ตระการกิจพาณิชย์

089-1284226 081-8244577

• นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล

081-8975623


107 »‚ âõÒÃÕ ÁÕ¹éíÒã¨Ë‹Ç§ãÂà¾×è͹Á¹Øɏ 107 Years of Rotary, Reach Within to Embrace Humanity

สองสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปนเจ้าภาพจัดงาน 2 Rotary Clubs Joined to Celebrate Years of Rotary, Reach Within เฉลิมฉลอง “107 ป โรตารี มีนา้ํ ใจห่วงใยเพือ่ นมนุษย” 107 to Embrace Humanity

แจ้ ง ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ม าจาก โรแทเรี ย นณั ช ญ์ ณิ ช า บุญยนิตย์ ประธานฝายประชาสัมพันธ์สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ ว่า สโมสรโรตารีภเู ก็ต และสโมสรโรตารีภเู ก็ตเซ้าท์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดงาน “ 107 ป โรตารี มีน้ําใจห่วงใยเพื่อนมนุษย ” เมื่อคืน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ ห้องบอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต โดยมี ท่านอรชร สายสีทอง ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี บ ริ ห าร 2554-2555 เป็ น ประธานเป ด งาน และนำ า ดื่ ม วัตถุป ระสงค์ ข องการจั ด งานดั ง กล่ า วเพื่ อเป็ น การเฉลิ ม ฉลองที่ องค์ ก รโรตารี ค รบรอบ 107 ปี นั บ จากวั น ที่ ก่ อ ตั้ ง ในวั น ที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ 1905 ที่นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ 2012 คือปีปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 107 ปี มีการฉายวีดที ศั น์ชดุ “กำาเนิดโรตารี” มีกจิ กรรม ให้ความบันเทิงต่าง ๆ มากมาย ถือเป็นมิตรภาพสังสรรค์ของชาว โรแทเรียน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุน่ และสนุกสนาน เป็นกัะนเองของมวลมิตรโรแทเรียน ที่มาร่วมเฉลิมฉลองงาน 107 ปี โรตารี มีน้ำาใจห่วงใยเพื่อนมนุษย์ ในชุดการแต่งกายนานาชาติ แนวแฟนซี ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

There is a PR from RTN.Natnicha Boonyanit, the Public Relation Chair of the RC of Phuket South that the RC of Phuket and the RC of Phuket South had joined together to host the “107 Years of Rotary, Reach Within to Embrace Humanity” event on February 23, 2012 at the Ballroom of Pearl Hotel, Phuket. The 2011 – 2012 Governor of D3330 RI, DG.Orachorn Saiseethong was the opening chairperson and led the toasting. The purpose of such event was to celebrate the 107th anniversary of Rotary International from the founding dated of February 23, 1905 at Chicago, Illinois, U.S.A. up to February 23, 2012 which is the present year equals 107 years. There was a video showing “The Birth of Rotary” plus many fun activities which were the fellowship of Rotarians. The atmosphere of the event was full of warmth, friendliness and fun of all Rotarians that came to celebrate the 107th anniversary in the international dresses showing the uniqueness of various countries around the world.


ส โ ม ส ร โ ร ต า รี ย Ð ล า ROTARY CLUB OF YALA

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โรตารีสากลมีอายุครบ 107 ป

สโมสรโรตารียะลาจึงได้ทาำ โครงการบำาเพ็ญ โดยได้นาำ สิง่ ของไปมอบให้แก่ผตู้ อ้ งขังหญิงเรือนจำากลาง ยะลา โดยนำาสิ่งของที่จำาเป็นสำาหรับผู้หญิงอาทิเช่น เสื้อใน,กางเกงใน,ผ้าอนามัย,แว่นตาสำาหรับผู้ สูงอายุ, สบู่, ยาสีฟัน ฯลฯ และได้ทำากิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมีการร้องเพลง และพูด คุยกับผูต้ อ้ งขังหญิง เพือ่ ให้โอกาสแก่ผตู้ อ้ งขังหญิงให้มโี อกาสในการกลับมาใช้ชวี ติ อย่างเช่นคนปกติ เมื่อพ้นโทษออกมา

On February 23, 2012, Rotary International was 107 years old.

The RC of Yala had done activity by donating necessities to the female inmates of the Yala Penitentiary such as bras, underpants, tampons, glasses for elderly, soaps, toothpastes, etc. and also did activity to bring smiles to the inmates by sing songs and talk to female inmates to give them chances to live life like normal people when they come out.


ส โ ม ส ร โ ร ต า รี ม ณี ก า ญ จ น์ ROTARY CLUB OF MANEEKARN สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ได้ทำาพิธีฉลองสารตราตั้งและสถาปนา คณะกรรมการอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ในวันที่ 23 กพ 55 ณห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว โดยมีผอู้ ผภ.วรวุธ พงษ์วทิ ย์ภานุ นำาดืม่ ถวาย ชัยมงคลและประธานอินเทอร์แรคท์ภาค3330 อน.สมพงษ์ อน.สมพงษ์ อำาไพพิพัฒน์กุล ประธานอินเทอร์แรคท์ภาค 3330 ทำาพีธีปฎิญานตนและคล้องเหรียญนยก.เกศราพร บัวพวง นายกก่อตั้ง สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเทพมงคลรังษี

The RC of Maneekarn held the Installation and celebrated the Charter for the Interact Club of Thepmongkolrangsee School

on February 23, 2012 at the River Kwae Hotel with PDG.Worawut Pongwittayapanu toasted for RI and PP.Sompong Ampaipipatkul, the D3330 RI Interact Chairperson led the vow and put on the medal for CP.Kesraporn Buapong, the Charter President of Interact Club of Tepmongkolrangsee School.


ส โ ม ส ร โ ร ต า รี พ ล อ ย ร า ช บุ รี ROTARY CLUB OF PLOI RATCHBURI

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรค์โรงเรียนเทศบาล 5

ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 The Installation of the Interact Club of Tesabal 5 School hosted by the RC of Ployratchaburi on February 22, 2012.

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ร่วมกับ รทร.นงนาถ พิริยะปัญญาพร มอบทุนการศึกษา จำานวน 40 ทุน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกขนม นม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่อ่าอง

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ รทร.นงนาถ พิริยะปัญญาพร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 RC of Ployratchaburi and RTN.Nongnat Piriyapanyaporn donated 40 scholarsips and lunch, snacks and milk to the students of Wat Yai Ar Ong School on her birthday on February 13, 2012.

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีทำาพิธีปิดโครงการเรียนรู้สู่ชุมชน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน

โดย รทร.สุดาวลัย อริยเดช รทร.พักตรวิภา ไวคกุล รทร.เสาวนีย์ ตันติวรนุกลู และ รทร.นวลละออ กลิ่นมาลี เป็นผู้ฝึกสอนการทำาอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยตะแคง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 RC of Ployratchaburi opened the Community Learning Project and gave lunch by RTN.Sudawal Ariyadej, RTN.Paktrwipa Waikakul, RTN.Saowanee Tantiworanukul and RTN.Nuallaor Klinmalee teaching how to cook food to the students of Wat Huaitakaeng School on February 22, 2012.


ÊâÁÊÃâõÒÃդǹÅѧ-ËÒ´ãËÞ‹ Rotary Club of Khuanlang สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ จัดพิธตี อ้ นรับสมาชิกใหม่ จำานวน 3 ท่าน โดยมีท่าน อผภ.เธียรไชย นิยม ให้เกียรติ ติดเข็มให้กับสมาชิกและสนเทศโรตารีให้สมาชิก พร้อม กับร่วมจัดงานฉลองครบ 107 ปี ของโรตารีสากล และ ฉลองวันเกิดสมาชิก 3 ท่าน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 The RC of Kuanlung – Haatyai welcomed 3 new members with PDG.Thienchai Niyom pinned the pins for the members and gave them Rotary Information along with celebrating the 107th Anniversary of Rotary International and birthday of 3 members on February 28, 2012.


¾Ô¸Õ©ÅͧÊÒõÃÒµÑé§áÅФ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃ

ÊâÁÊÃÍÔ¹àµÍÏá䷏ à·ÈºÒÅ 1-5

พิธีฉลองสารตราตั้งและคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ พร้อมกัน 5 สโมสร โรงเรียนเทศบาล 1-5 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ วันพฤหัสที่ 1 มีนาคม 2555 โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ ผู้ช่วยผู้ว่าการภารค พื้นที่ 3 ผชภ.อัจฉรา ศิริโชติ และ ผชภ.สุรีย์ ตันติศาศวัต ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 4ภาค 3330 เป็น ผู้มอบสารตราตั้งและสวมเหรียญให้กับนายกสโมสรอินเตอร์แรคท์ทั้ง 5 สโมสร ดังนี้ สโมสรอินเตอร์แรคท์ รร.เทศบาล 1 (เองเสียงสามัคคี) อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีคอหงส์ สโมสรอินเตอร์แรคท์ รร.เทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ สโมสรอินเตอร์แรคท์ รร.เทศบาล 3 (โสภณพิทยานุสรณ์) อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน สโมสรอินเตอร์แรคท์ รร.เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ สโมสรอินเตอร์แรคท์ รร.เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีหาดใหญ่


The Installation of 5 Interact clubs

The Installation of 5 Interact clubs in Haatyai was being held at the Haatyai Municipality Hall on March 1, 2012 with Dr.Prai Bhattano, the Mayor of Haatyai Municipality and ADG.Atchara Sirichoti of Area 3 and ADG.Suree Tantisasawat of Area 4 gave the Charter certificates and put on the collars for the presidents. The 5 clubs are: Interact Club of Tesabal 1 School (Engsiang Samukkee) hosted by RC of Korhong Interact Club of Tesabal 2 School (Baan Haatyai) hosted by RC of Kuanlang-Haatyai Interact Club of Tesabel 3 School (Soponpittayanusorn) hosted by RC of Cokesamedchoon Interact Club of Tesabal 4 School (Wat Klongrian) hosted by RC of Nahhon Haatyai Interact Club of Tesabel 5 School (Wat Haatyai) hosted be RC of Haatyai


เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3330 ปีบริหาร 2555-2556 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี Inviting all of you Rotarians to join the Installation of the District Governor D 3330 RI 2012–2013 on May 26, 2-12 at 1830 hrs. at the Long Beach Cha-Am Hotel, Petchburi

การขอรับ Presidential Citation

การขอรับการยกย่องสมาชิกผู้ให้บริการดีเด่น (5 บริการ) วัตถุประสงค์เพือ่ ยกย่องสมาชิกผูช้ ว่ ยงานสโมสรและนายกฯ ตลอดปีบริหาร บริการต่างๆ อย่างเข้มแข็ง (โปรดดาวโหลด และพิมพ์กรอกในแบบฟอร์มนี้ พิมพ์ออกมาหลายๆ สำ�เนา แล้วส่งทางโทรสารไปโรตารีสากล 1 ฉบับตามหมายเลข โทรสารท้ายแบบฟอร์มนี้ และโปรดส่งสำ�เนาให้ผวู้ า่ การภาค และผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ทราบและบันทึกเกียรติประวัติ ทางโรตารี สากลจะจัดทำ�และส่งใบยกย่องฯ คืนมาให้นายกสโมสรปี ปัจจุบัน ภายใน 4 สัปดาห์ หลังได้รับแบบฟอร์มของท่าน (นายกควรขอไปตอนนี้ เพื่อใส่กรอบไปมอบในงานอบรม ภาคที่ชะอำ� เดือนพฤษภาคมนี้จะดีมาก) ทั้งนี้ นายกสโมสร แต่ละแห่งสามารถขอใบยกย่องฯ นีใ้ ห้แก่สมาชิกได้ทกุ ปีๆ ละ 1 คน โดยระบบหมุนเวียนตลอดปี - ไม่มกี �ำ หนดสิน้ สุดเวลา คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับการยกย่อง 1. มีการให้บริการตามวัตถุประสงค์โรตารีสมํ่าเสมอ ในทุกบริการ และสามารถรับได้เพียงครั้งเดียว 2. ต้องเป็นโรแทเรียนปัจจุบัน ที่มีสถานะภาพดี 3. ไม่เป็นนายกปัจจุบนั (ยกเว้น ขอให้อดีตนายกได้) ไม่เป็น ผู้ว่าการภาคปัจจุบัน ผู้ว่าการภาครับเลือก หรือ ผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่านพ้น หรือกรรมการโรตารีสากล 4. แต่ละสโมสรฯ ขอได้เพียงปีละ 1 คนเท่านั้น (ต้องไม่ขอ ซํ้าให้คนที่เคยได้รับไปแล้ว)

The form for member with outstanding achievement in 5 avenues of service. The purpose is to honor a member who had helped the work of the club and its president all through the year diligently. (Please download and fill in this form and make lots of copies, send one to the Rotary International via fax number at the end of this form and please send copies to the District Governor and those concerned to know and acknowledge. The Rotary International will make and send a certificate back to the present president within 4 weeks after receiving your form. (The presidents should apply now to be put in frame and hand over at the Assembly in Cha-Am this May). The president of each club can ask for this Citation for a member every year, one member per year with a round-robin system. There is no time limit. The qualities of the member who can be qualified are: 1. Give service according to the Rotary’s objectives on a regular basis in all Avenues of Service and can receive the Citation only once 2. Has to be an existing Rotarian with good status 3. Cannot be the presiding president (past president is eligible), present governor, governor elect or immediate past governor or RI Board member 4. Each club can submit only 1 member per year (and must not be the same with the one who had already received).

รับสมัคร MC พิธีกรมืออาชีพหรือสมัครเล่น Volunteers for Emcee Required ต้องการอาสาสมัครเป็น MC. (พิธกี ร)มืออาชีพ หรือมือสมัครเล่น ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ มาร่วมปฏิบัติงาน ภาคบันเทิงบนเวที และการแสดง สโมสรใดมีบุคลากรดังกล่าว และมีความประสงค์จะมาร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการดำ�เนินงาน มีความยินดีเรียนเชิญโดยแสดงความจำ�นงมาที่ อน.จารุพรรณ คุณพันธ์ สร.สมุทรสาคร โทร. 081-8044321 E-Mail jarupan_kun@yohoo.com /อน.สวัสดิ์ ตระการกิจ พานิช สร.บ้านแพ้ว E-Mail sawaddeejung@hotmail.com

House of Friendship need professional emcees or even amateur with foreign language communication skill to work on the stage with entertainment and shows. Any club that has such persons who are willing to join in the activities with the committees please inform PP.Jarupan Kunpan of the RC of Samutsakorn Tel. 081-8044321 E-Mail jarupan_kun@yahoo.com and PP.Sawad Trakarnpanich of the RC of Baanpaew E-mail sawaddeejung @ hotmail.com

E-News # 24  

Issue 20-29,Feb 2012. District 3330 Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you