Page 1

ฉบับที่ 12 ประจำ�วันที่ 20-30 ตุลาคม 2554 Issue #12 October20-30, 2011

6-9 May 2012

at Impact Arena, Muangthong Thani Bangkok


Editorial

ประชาสัมพันธ์ภาค 3330 โรตารีสากล PP.Arsa Saligupta :Translator

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

Dear Fellow Rotarians,

Breaking News ไปทั่วโลกในเรื่องมหันตภัยน�้ำท่วมในประเทศ ไทยที่ทุกท่านได้ยิน ได้เห็น และก�ำลังประสบอยู่ขณะนี้ ท�ำให้เรานั่งกันไม่ ติด เพราะว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะมาถึงตัวเราก็มาถึงจนได้ โครงการที่ ภาค3330 ก�ำลังท�ำเพื่อหาเงินมาช่วยผู้ประสบภัยจากอุทกภัยนั้น ขณะนี้ ต้องเปลี่ยนไปช่วยคนในพื้นที่ที่สโมสรโรตารีตั้งอยู่ด้วย เพราะในหลาย พื้นที่โดนเต็มๆ เช่น พุทธมณฑล นครชัยศรี บางเลน สุพรรณ สมุทรสาคร และอีกหลายพื้นที่ในภาค ใน e-news ฉบับนี้ บางท่านอาจจะไม่ทราบถึง โครงการ น�้ำดื่ม 1 ล้านขวด น�้ำดื่มโรตารีสู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554 ที่ ภาค 3330 ก�ำลังรณรงค์หาเงินมาผลิตแจกจ่ายแก่ผู้ที่ขาดแคลนน�้ำดื่มอยู่ ขณะนี้ และเป็นที่ยินดีที่เราได้รับการช่วยเหลือจากคู่มิตรต่างประเทศ มากมาย ดิฉันได้น�ำแผนงานของโครงการที่ภาคก�ำลังด�ำเนินงาน เพื่อให้ ท่านได้ทราบ หรือหาอ่านได้ใน website rotary3330.org ซึ่ง ผวล.นพ. สงวน คุณาพร ท่านได้ update ความคืบหน้าตลอดเวลา

The world breaking news about the flood disaster in Thailand that you have heard, have seen and have faced now is making us unable to sit still because the thing that we never thought will reach us has come. The project that the District 3330 is doing to find money to help flood victims now has to change to help the areas that the Rotary clubs are situated. There are many areas that are affected by flood such as Buddhamonthol, Nakhonchaisri, Banglane, Suphanburi, Samutsakorn and more in our district. In this issue of e-news, many of you may not know about the 1 million bottles of Rotary drinking water to flood victims of 2011 that the District 3330 is rallying for money to produce water to donate to the needy. It is glad to know that we have received much help from many of our sister clubs abroad. I have brought you the plan that the district is working on to you to read in our website, wwww. rotary3330.org, in which DGE.Dr.Sanguan Kunaporn had updated all the time. Bad news from 3 provinces on the southern border that terrorists had bombed in Naratiwas and Yala in the past were almost unheard of because the news of the flood was more urgent but, however, I would like to ask for the holy spirits to blessed all of you that are facing the flood disaster or living in the 3 provinces to be safe from all danger. Let’s restore the spirit and the country’s condition to be back to normal soon with the mind power of all of you because we, Thai people, will not abandon each other. See you next issue with further updates about the “1 million bottles of Rotary drinking water to flood victims of 2011 project”. Yours in Rotary, CP.Apaladee Lekhakul District 3330 RI, E-News Editor-in-Chief

ข่าวร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผู้ก่อการร้ายได้วางระเบิด ที่ จ.นราธิวาส จ.ยะลา ที่ผ่านมา เราแทบจะไม่ได้ยิน หรือไม่ทราบ เพราะข่าวน�้ำท่วม hot กว่า แต่อย่างไรก็ตาม ดิฉันขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ ทั้งหลาย โปรดคุ้มครองทุกท่านที่ประสบกับภัยน�้ำท่วม และท่านที่อยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงด้วยค่ะ เรามาช่วย กันกู้สภาพจิตใจและสภาพบ้านเมืองที่เป็นอยู่ขณะนี้กลับมาให้เป็นปกติ ในเร็ววันด้วยพลังน�้ำใจของทุกท่าน เพราะเราเป็นคนไทย “เราจะไม่ทิ้ง กัน” พบกันฉบับหน้ากับความคืบหน้าต่างๆ ใน ”โครงการ น�้ำดื่ม 1 ล้านขวด น�้ำดื่มโรตารี สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย ปี 2554”

ด้วยไมตรีจิต นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล บรรณาธิการ e-news ภาค


1 ล้านขวด น�้ำดื่มโรตารี สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554 1 Million Bottles - ROTARY Drinking Water to Thai Flood Victims 2011

ความคืบหน้าเรื่องอุทกภัย สถานการณ์น�้ำท่วมในประเทศไทยครั้งนี้ ได้สร้างความเดือดร้อน และเสียหายให้กับผู้คนและประเทศชาติร้ายแรงมากกว่าครั้งใดๆ ในอดีตที่ผ่านมา ช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่เราต้องร่วมแรง ร่วมใจกันให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ หลายฝ่ายก็ได้ผนึกก�ำลังให้ ความช่วยเหลือต่างๆ อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี และประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่โรแทเรียนในประเทศไทย ได้แสดงออก ถึงความเสียใจและความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษ ย์ผู้ประสบภัยครั้งนี้ โดยได้ช่วยกันรับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ และ ออกเดินทางไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้ง ระดมเงินบริจาคเข้าในกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาค 3330 จากการส�ำรวจพบว่าขณะนี้ ไม่สามารถหาซื้อน�้ำดื่มในกรุงเทพฯได้ เพราะประชาชนแห่ซื้อเพื่อเก็บไว้ใช้บริโภค และโรงงานที่ผลิตน�้ำดื่ม ขนาดใหญ่ 8 โรงงานถูกน�้ำท่วมเป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียง 2 โรงที่ยัง ผลิตได้อยู่ ดังนั้นภาวะน�้ำท่วมและขังในพื้นที่หลายแห่งของ กรุงเทพฯ ปทุมธานี และนนทบุรี ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น อีกทั้งการ ประปานครหลวง มีปัญหาในการผลิตน�้ำที่ได้คุณภาพเหมือนก่อนน�้ำ ท่วม ก็จะยิ่งท�ำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำดื่มเป็นอย่างยิ่ง

ผวภ.อรชร สายสีทอง ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล DG.Orachorn Saisrithong District 3330 Governor

The flood situation in Thailand this time had brought about damages to the people and the country more than any time in the past. This is the significant time that we have to stick together to live through this situation. Many organizations had joined in helping the best they could while at the same time it should be a good impression that Thai Rotarians had shown the sorrow and care to fellow humans who met this disaster by coming up with projects to receive money and goods and went out to hand-over to the victims in various areas and poured the money into the District 3330 RI’s Disaster Victims Fund. From the survey, it had been found out the people cannot buy drinking water in Bangkok because lots of people had been stocking them up for their own use and most of the 8 large drinking water factories were flooded. There are only 2 factories that are capable of producing drinking water so the flood and high level of water in many areas in Bangkok, Pathumthani and Nonthaburi which has a tendency to be worse along with the Bangkok Water Work does not have the capacity to produce as good quality water as before the flood will make the people in the area really lacks


1 ล้านขวด น�้ำดื่มโรตารี สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554

แผนการช่วยเหลือ องค์กรโรตารีให้ความส�ำคัญเรื่องน�้ำสะอาดเป็นล�ำดับต้น ขณะนี้ประชาชน ชาวไทยกว่า 2 ล้านคนก�ำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้ำสะอาด ส�ำหรับดื่มในช่วงอุทกภัย ประชาชนเหล่านี้ครอบคลุมคนทุกระดับ และ รวมทั้งสมาชิกโรแทเรียนด้วย ในขณะที่โรงงานผลิตน�้ำดื่มขนาดใหญ่ใน กรุงเทพและปริมณฑล ไม่สามารถผลิตน�้ำดื่มได้เหมือนปกติ จึงต้อง พิจารณาหาแหล่งผลิตน�้ำดื่มขนาดเล็กทดแทน ซึ่งโรงงานเหล่านี้ตั้งอยู่ใน ต่างจังหวัด ซึ่งรวมทั้งแหล่งน�้ำดิบ และการผลิตขวดพลาสติกส�ำหรับบรรจุ จากการสอบถามเบื้องต้นในภาค 3330 มีโรงงานที่พร้อมผลิตน�้ำดื่มเพิ่ม เติมในราคาประหยัดในจังหวัดสมุทรปราการ, ราชบุรี กระบี่ และ ภูเก็ต โดยเฉพาะโรงงาน 1 แห่งในภูเก็ต แจ้งว่าสามารถผลิตน�้ำดื่มเพิ่มเติมได้ 40,000 ขวดต่อวัน ในราคาประมาณราคาขวดละ 4-5 บาท รวมค่าขนส่ง จากแหล่งผลิตไปยังโกดังที่สมุทรปราการ การผลิตน�้ำดื่ม น�้ำดื่มสะอาดของโรตารีนี้ ได้ผ่านการกรอง การฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้า ไวโอเล็ต หรือกรรมวิธีอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 600 ซีซี ต่อขวด มี สัญญลักษณ์วงล้อโรตารี พิมพ์อยู่บนขวดเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรไป พร้อมกัน มีค่าใช้จ่าย รวมค่าน�้ำสะอาด , ค่าขวดพลาสติก, ค่าพิมพ์ขวด และ ค่าขนส่งจากแหล่งผลิตไปยัง โกดัง และจากโกดังกระจายไปยังผู้รับ ซึ่งตกประมาณ 4-5 บาทต่อขวด แหล่งผลิตน�้ำดื่ม 1. โรงงานผลิตน�้ำดื่มขนาดกลางหรือขนาดเล็กเพื่อจ�ำหน่ายในพื้นที่ แต่ละอ�ำเภอ หรือจังหวัด โดยขอให้เพิ่มการผลิตตามแผนโรตารี 2. ขอให้สโมสรติดต่อชุมชนหรือโรงเรียนที่ ได้รับบริจาคเครื่องกรอง น�้ำจากสโมสรที่มีก�ำลังการกรองน�้ำสูง ให้ช่วยผลิตน�้ำให้กับโรตารี โดย ภาคฯ จะหาขวดให้ งบประมาณด�ำเนินการ งบประมาณในการด�ำเนินงานเพื่อจัดหาน�้ำดื่มสะอาด 1 ล้านขวดประมาณ 4-5 ล้านบาท

drinking water. Plan to Help

Rotary puts clean water as its priority.

Nowadays more than 2 million Thai people are in danger of lacking clean drinking water during the flood disaster. These people include all level including our fellow Rotarians. While large water factories in Bangkok and surrounding areas cannot produce drinking water like they normally can, there are needs to find smaller factories to substitute. These factories are located up country including the source for water and the making of plastic bottles for containers. From asking around, the District 3330 has factories that can produce additional drinking water in low prices in Samutprakarn, Ratchaburi, Krabi and Phuket. Especially one factory in Phuket said that it can produce 40,00 bottles per day at the price of 4-5 Baht per bottle (including transportation from the factory to the warehouse in Samutprakarn). The Production of Drinking Water This Rotary’s clean drinking water had been through filtration, kill germs by UV or other system that had been quality proven with the size of 600 cc. per bottle. There will be the Rotary Wheel on the bottle as a way of promoting our organization also. The expenses including clean water, plastic bottle, printing on the bottle and transportation from the factory to warehouse and from the warehouse to the recipient will be about 4 -5 Baht per bottle. Source of Drinking Water 1. Medium or small water factories to sell in the area of each district or province that will be made according to Rotary’s plan 2. Ask the club to contact the community or school that had received the water filter systems with high capacity from such club to help make water for Rotary. The District will provide the bottle. The Budget The budget of 1 million bottles of clean drinking water is about


1 ล้านขวด น�้ำดื่มโรตารี สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554 แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. การบริจาคของสโมสรโรตารีในภาค 3330 เข้ากองทุนช่วย เหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติภาค 3330 2. จากงบประมาณของแต่ละสโมสรโรตารีรวมถึงการระดมจาก ชุมชน เพื่อท�ำการผลิตน�้ำดื่มจากโรงงานผลิตน�้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. การบริจาคของสโมสรโรตารีในภาคอื่นๆ อีก 3 ภาคของ ประเทศไทย เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3330 4. การบริจาคของสโมสรโรตารี หรือภาคพันธมิตรในต่างประเทศ อาทิ ภาค 3300 ประเทศมาเลเซีย, ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้า กองทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3330 ผู้รับผิดชอบแผน 1. อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ , ผวล.ขวัญชัย เลาหวิรภาพ, ผู้ช่วยผู้ ว่าการภาค และ นายกสโมสรโรตารีในพื้นที่ 19, 20, 21 ในจังหวัด สมุทรปราการ รับผิดชอบในการผลิตขวดน�้ำดื่มพร้อมโลโก้โรตารี และ การเก็บสต็อคน�้ำดื่มที่ส่งมาจากทั่วทั้งภาค 3330 ประสานงานกับภาค 3350 และสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานทหารเพื่อกระจายไปยังผู้ ประสบภัย 2. อผภ.เสริมศักดิ์ ปิยธรรม, ผวล.นพ.สงวน คุณาพร, ผู้ช่วยผู้ ว่าการภาค และ นายกสโมสรโรตารีในพื้นที่ 7, 8, 29 ในจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบ ในการประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมระดมทุน และดูแลค่า ใช้จ่าย ในการด�ำเนินงาน 3. อน.ณัฐพัช พิมพ์อาภรณ์, อน.ยงยุทธ์ ฐิติเบญจพล, รทร.ดร.สุ พล เลื่องยศลือชากุล, ผชภ.มนัส สีด�ำ ดูแลคุณภาพการผลิตน�้ำดื่ม 4. นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล, นย.สาธิณี พิศาลคุณากิจ, รทร.ณัฐกิจ เลิศศักดาเดช ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และ นายกสโมสรโรตารีในพื้นที่ 3,4,5 ในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูลสตูล รับผิด ชอบในการประสานงานกับภาค 3300 ประเทศมาเลเซีย เรื่องการ บริจาคของอุปโภคบริโภคข้ามชายแดน 5. อน.แซม ฟาวมา และ ผชภ.อาร์โนด์ แวร์ตราเต ดูแลการติดต่อ กับสโมสรโรตารี และภาคในต่างประเทศที่ต้องการบริจาค หรือให้ ความช่วยเหลือตามแผน 6. อผภ.ประเสริฐ ฟักทองผล และ นย.เยาวรัตน์ จันทร์หุ่น ดูแล เรื่องการขนส่งบรรทุกน�้ำดื่มจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งเก็บ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3330 ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาค คือ ผวล.นพ.สงวน คุณาพร บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3330 ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3330 โรตารี สากล (นพ.สงวน คุณาพรและนายจ�ำเริญ แซ่ตัน) ชื่อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง (จังหวัดภูเก็ต) เลขที่บัญชี 433-2-00392-2 ประเภทออมทรัพย์

4-5 million Baht. The source of the budget 1. The donation in kind of the Rotary clubs in District 3330 into the District 3330’s Disaster Relief Fund 2. From the budget of each club including from the communities to produce water from the water factory in the area 3. The donation in kind from Rotary clubs from the other 3 districts in Thailand into the Disaster Relief Fund 4. The donation in kind from Rotary clubs or allies abroad such as District 3300, Malaysia, District 2500, Japan, into the Disaster Relief Fund Persons Responsible 1. PDG.Wichai Maneewacharakiat, DGE.Quanchai Laohaweeraphap, assistant governors and presidents of Rotary clubs in Area 19, 20 & 21 in Samutprakarn will be responsible in producing bottles with Rotary’s logo and to keep the bottled water sent from District 3330 plus coordinate with District 3350 and the Thai Red Cross or military troops to distribute to victims. 2. PDG.Sermsak Piyatham, DGE.Dr.Sanguan Kunaporn, assistant governors and presidents of Rotary clubs in area 7, 8 & 29 in Phuket are responsible in promoting the project along with gathering the fund and taking care of the expenses. 3. PP.Natapat Pimparporn, PP.Yongyut Titibenjapon, RTN.Dr.Supon Luangyotluechakul, ADG.Manus Seedum will be taking care of the water quality. 4. CP.Arparadee Lakhakul, P.Sathinee Pisalkunakij, RTN. nattakij Lertsakdadech, assistant governors and presidents of Rotary clubs in Area 3, 4 & 5 in Hatyai, Songkhla and Satool are responsible in coordinating with District 3300, Malaysia, in donating goods across the border. 5. PP.Sam Fauma and PP.Arnaud Verstraete are responsible in contacting the Rotary clubs and districts abroad that want to donate or give assistant according to the plan. 6. PDG.Prasert Fakthongphon and P.Yaowarat Chanhoon are responsible in transportation of water from factory to warehouse. District 3330 RI’s Disaster Relief Fund The Chairman of Disaster 3330 RI’s Disaster Relief Fund is DGE. Dr.Sanguan Kunaporn Account of District 3330 RI’s Disaster Relief Fund Name is District 3330 RI’s Disaster Relief Fund (Dr.Sanguan Kunaporn and Mr.Chamroen Saetan) CIMB Thai Bank, Patong Beach (Phuket) Branch Saving A/C # 433 – 2 – 00392 2


ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสร // District Governor Activities

สโมสรโรตารีระนอง สโมสรโรตารีชุมพร - RC of Ranong - RC of Chumporn


ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสร // District Governor Activities

สโมสรโรตารีหาดใหญ่ สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ - RC of Hatyai - RC of Hatyainakarind - RC of Khuanlung-Hatyai


ผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสร // District Governor Activities

สโมสรโรตารีตรัง สโมสรช่อศรีตรัง - RC of Sritrang - RC of Chosritrang

Reach Within to Embrace Humanity

Invite you to donate money to help flood victims in various areas throughout Thailand transferring to bank account “Sanguan and Chamroen” CIMB Bank, Patong Beach Branch A/C Saving # 433 – 2 – 00392 – 2

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3330 โรตารีสากล (Sanguan and Chamroen) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง (จ.ภูเก็ต) บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 433-2-00392-2 และส่งรายละเอียดการบริจาคทาง SMS มายังโทรศัพท์ หมายเลข 081 891 7300 หรือ โทรสาร หมายเลข 076 210 936 หรือ Email; sanguan@phuket.ksc.co.th

ผวล.นพ.สงวน คุณาพร ประธานคณะกรรมการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภาค 3330

District Conference at Samila Beach....Download แบบฟอร์มลงทะเบียนได้้จาก www.rotary3330.org


ภาพกิจกรรมสโมสร

Club Activities

สโมสรโรตารีสงขลา Rotary Club of Songkhla เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 สโมสรโรตารีสงขลาได้ไปร่วม งานสถาปนาสโมสรโรตารี Tanjung Bungah, Penang Malaysia ภาค 3300 ซึ่งเป็น Friendship club พร้อมกันนี้สโมสรโรตารี Tanjung Bungah ได้แจ้งความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำ ท่วมด้วยการมอบน�้ำดื่มให้ที่กรุงเทพฯ และสโมสรโรตารีสงขลาได้ ประสานงานไปยังสโมสรโรตารีบางรัก ภาค 3350 เพื่อด�ำเนินการ ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

On October 22, 2011, the RC of Songkhal went to the Installation of RC of Tanjung Bungah, Penang, Malaysia, District 3300 which is the friendship club and the RC of Tanjung Bungah had pledged to donate drinking water to Bangkok and the RC of Songkhla had already coordinated with the RC of Bangrak, District 3350. Thank you for the kindness of the RC of Tanjung Bungah.

สโมสรโรตารีสงขลาได้รับมอบเงินจ�ำนวน $5,000 จากภาค 2500 ประเทศ ญี่ปุ่น ผ่านทางท่านผู้ว่าการภาค ส�ำหรับเป็นทุนด�ำเนินโครงการห้องสมุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

The RC of Songkhla donated $5,000 as funding for library project which was donated from District 2500, Japan, through the District Governor on October 19, 2011.


ภาพกิจกรรมสโมสร

Club Activities

สโมสรโรตารีนครชัยศรี Rotary Club of Nakhonchaisri สโมสรโรตารีนครชัยศรี ร่วมกับ ชุมชนโรตารี(RCC)ศีรษะ ทอง(วัดเสถียร) ชุมชนโรตารี(RCC)ศีรษะทองร่วมใจ สโมสร อินเตอร์แรคท์ชุมชนศีรษะทองร่วมใจ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้าน โปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก โดยมีการรับบริจาคเข้ากองทุน โปลิโอจากชุมชนโรตารี(RCC)ศีรษะทอง บริจาคเข้ากองทุน โปลิโอพลัส จ�ำนวน 200 เหรียญ และชุมชนโรตารี(RCC)ศีรษะ ทองร่วมใจ 300 เหรียญ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 ณ ชุมชน ศีรษะทองและชุมชนวัดเสถียร

The RC of Nakhonchaisri along with RCC of Srisathong (Watsathien), RCC of Srisathongruanjai and Interact Club of Srisathongruamjai walked to rally for Polio eradication by receiving donation into the Polio Fund. The RCC of Srisathong had donated $200 and RCC Srisathongruamjai donated $300 on October 24, 2011 at Srisathong Community and Watsathien Community.


ภาพกิจกรรมสโมสร

Club Activities

สโมสรโรตารีนครชัยศรี และ สโมสรโรตารีพระประแดง Rotary Club of Nakhonchaisri and Rotary Club of Prapradaeng สโมสรโรตารีนครชัยศรีและสโมสรโรตารีพระประแดง จัดท�ำ โครงการ “ดวงตาสดใสใจเป็นสุข” มอบแว่นสายตาส�ำหรับผู้ที่มี ปัญหาด้านสายตาและฐานะยากจนในชุมชนศีรษะทอง ชุมชนศีรษะ ทองร่วมใจ ชุมชนวัดละมุด จ�ำนวน 348 อัน งบประมาณ 226,400 บาท มอบในวันที่ 16 ตุลาคม 2554

The RCs of Nakhonchaisri and Prapradaeng on the Bright Eyes, Happy Heart Project donated 348 eyeglasses worth ฿226,400 to people with eye problems and were poor in the Srisathong, Srisathongruamjai and Watlamud communities on October 16, 2011.


ภาพกิจกรรมสโมสร

Club Activities

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี Rotary Club of Ploirachburi นย.นภาพร แย้มเกตุ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี พร้อมด้วย สมาชิกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ ต.บ้านอิฐ ต.ตลาดกรวดต.ย้าน ซื่อ จังหวัดอ่างทอง และ ต.ปากคลองบางคู้ อ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวัน ที่ 2 ตุลาคม 2554 P.Napaporn Yamket, the president of RC of Ploy Ratchaburi and its members went to help flood victims at T.Ban It, T.Taladgruad, T.Yahsue, Angthong and T.Pakklongbangkoo, A.Tah Wong, Lopburi on October 2, 2011.


ภาพกิจกรรมสโมสร

Club Activities

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน Rotary Club of Khoksamedchoon สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุนอุปถัมภ์เยาวชนเข้าร่วมการอบรมเยาวชนผู้น�ำ โรตารี (RYLA) ที่มหาลัยราชภัฏสวนดุสิตตรัง วันที่ 15-19 ตค. 2554 RC. of Khok Samedchun sponsored student to seminar Ryla at Rajchapatsuandusit Trang Oct.15-19, 2011

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน ท�ำโครงการปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา RC. of Khok Samedchun and the Afforest Project to Reduce Global Warming on September10, 2011 at Kuan Khaowang Park, T.Chalung, A.Hatyai, Songkhla


กิจกรรมกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3330 กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3330 มอบเรือให้แก่สโมสรโรตารีนครชัยศรี

District 3330 RI Diaster Relief Fund Donate Boat to RC of NakornChaisri.

พลาดไม่ได้เด็ดขาด กับ

ราตรีสีฟ้า

ในงาน District Conference 16-18 December 2011

(ดูรายละเอียดหน้าถัดไป)


16 -18 December 2011

Samila Blue Sea Encourage memners of Rotary clubs to join the District’s meetings Rotary Information Contest 1 member per club on December 16, 2011 (13.30-16.30) at the BP Samila Beach Hotel, Songkhla

สนุกสนานกับ “ราตรีสีฟ้า” สนับสนุนให้สมาชิกสโมสร เข้าร่วมประชุมต่างๆ ของภาค การประกวดสนเทศโรตารี 1 คน ต่อสโมสร วันที่ 16 ธันวาคม 2554 (13.30-16.30 น.) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา จ.สงขลา

District Leadership Seminar at least 1 member per club on December 16, 2011 (09.30-16.30) at the BP Samila Beach Hotel, Songkhla

การสัมมนาอบรมผู้นำ�ภาค อย่างน้อย 1 คน วันที่ 16 ธันวาคม 2554 (09.30-16.30 น.) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา จ.สงขลา

District Conference (DC) at least 10 members per club between December 16 - 18, 2011 at the BP Samila Beach, Songkhla

การประชุมใหญ่ภาค อย่างน้อย 10 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2554 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา จ.สงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อน.ธีรนันท์ วงศ์หล่อ e-mail : tchaproduct@hotmail.com อน.อรอนงค์ กูลแก้ว e-mail : onanong_koolkaew@yahoo.com นยล.นิภาพันธ์ ธรรมรัตน์ e-mail : niphanan_t@hotmail.com

โทร 081-9574959 โทร 089-4662953 โทร 089-4662103

District Conference at Samila Beach Download แบบฟอร์มลงทะเบียนได้้จาก www.rotary3330.org

E-NEWS # 12  
E-NEWS # 12  

Issue 20-30 Oct.2011 D.3330 RI

Advertisement