Page 1

ฉบับที่ 3 ประจำ�วันที่ 21-31 กรกฎาคม 2554 Issue #3 July21-31, 2011


Editorial

ประชาสัมพันธ์ภาค 3330 โรตารีสากล

มวลมิตรโรแทเรียน ที่รัก

Dear Fellow Rotarians,

ผ่านไปแล้ว 1 เดือน รวดเร็วจริงๆค่ะ เดือนที่แล้ว สโมสรหลายสโมสรทางภาคใต้ได้จัดงานฉลองนายกและ คณะกรรมการบริหาร และสิ้นสุดเป็นสโมสรสุดท้ายที่ สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี และ สโมสรโรตารีศรีตาปี วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2554 เดือนสิงหาคมนี้ มีกิจกรรมหลาย อย่างที่ท่านต้องติดตาม เริ่มตั้งแต่การเตรียมพร้อมเข้า อบรมมูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ และ Club Trainer ใน วันที่ 6 สิ ง หาคม ที่ จั ง หวั ด นครปฐม บางสโมสรได้ มี ก ารเตรียมพร้อมต้อนรับการมาเยี่ยมของผู้ว่าการภาค ในสโมสรภาคกลางที่จะถึงในเร็วๆ นี้ การท�ำงานให้ง่าย และประสบความส�ำเร็จ ท่านต้องติดตามท�ำกิจกรรมตาม แผนงานที่วางไว้ และให้ตรงกับปฏิทินของเดือน ดิฉนั เป็น ผู้ที่สนับสนุนในการให้ข้อมูลส�ำคัญๆ ต่างๆ ของกิจกรรม และข้อมูลของภาค หากท่านได้ติดตาม e-news ของเรา อย่างสม�่ำเสมอ อย่าลืมส่งภาพกิจกรรมมาให้เราได้เผย แพร่นะคะ แล้วพบกันใหม่ใน เดือนสิงหาคม “เดือนแห่ง สมาชิกภาพและการเพิ่มสโมสร”

One month has passed quickly. Last month, many clubs in the southern region had hosted celebrations for new presidents and committees and ended with the Rotary Clubs of Suratthani and Sritapee on July 31, 2011. This second month, there are many activities that you should follow starting from getting ready to attend the seminars on the Rotary Foundation, Membership and Club Trainers on August 6, 2011 in Nakhonpathom. Some clubs are ready for the governor’s official visit in the middle region that is coming soon. To work easily with success, you must follow up on activities planned and do them according to the monthly calendar. I will be backing you in giving and sharing important data of the activities of clubs and district. If you have followed our e-news regularly, don’t forget to send your pictures so we can show them. See you in August, the month of “Membership and Club Growth”.

ด้วยไมตรีจิต นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล บรรณาธิการ e-news

Yours in Rotary CP.Apaladee Lekakul E-News Editor


สารประธานทรัสตี มูลนิธิโรตารี 2011-12 บิล บอยด์ มูลนิธิโรตารี สนับสนุนการให้บริการ The Rotary Foundation supports your Rotary service โรตารีของท่าน เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ ผมและลอร์นา ไปร่วมประชุมใหญ่ภาคถึง 3 ภาค ซึ่งจัดโปรแกรมการประชุมบรรจุกิจกรรมมูลนิธิโรตารีอย่างหลาก หลาย เราได้รับฟังนักศึกษาทุนทูตสันถวไมตรี ทุนสันติภาพโรตารี กลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน และผู้แทนจากโครงการที่ดีมากๆ ซึ่งโรแทเรียน และมูลนิธิได้ร่วมกันท�ำงาน สะท้อนให้เห็นถึงผลงานมูลนิธิโรตารี ถูก สานทอเป็นผืนผ้าแห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีอย่างมากมาย หลังการประชุมใหญ่แล้ว ผมได้ตรงไปเข้าห้องประชุมคณะ กรรมการวิสัยทัศน์อนาคต ซึ่งได้รับฟังจากผู้จัดการอาวุโสของโรตารี สากลท่านหนึง่ ที่ได้ทดสอบขั้นตอนการยื่นขอรับทุนสนับสนุน พบว่า แบบฟอร์มค�ำขอรับทุนสนับสนุนระดับโลกนัน้ มีความยุ่งยากเกินไป และ เราได้พิจารณาค�ำจ�ำกัดความของการให้ความรู้เบื้องต้นของเรื่องหลักที่ มุ่งเน้นประจ�ำปี ยุทธศาสตร์ของการร่วมเป็นหุ้นส่วน และการฝึกอบรม ภาคที่มิได้เป็นภาคน�ำร่อง เราได้ปรึกษากันในเรื่องอื่นๆ อีก แต่ผมได้เน้นถึงสิ่งที่จ�ำเป็นต้อง เอาใจใส่ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ เพื่อการท�ำงานของเราตลอดปีน�ำร่อง พวกเราทุกคนพบสิ่งที่น่าผิดหวังบางเรื่อง ขณะที่เราก�ำลังสร้างมูลนิธิ ส�ำหรับอนาคต การน�ำร่อง 3 ปีที่ดูเหมือนจะยาวนานส�ำหรับหลายๆ คน แต่เมื่อเราก�ำลังวางรูปแบบของสิ่งที่จะช่วยเราในการให้บริการเพื่อน มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป ก็จ�ำเป็นต้องทดสอบว่าเรา ก�ำลังท�ำในสิ่งที่ถูกต้องด้วย หลังจากการประชุมที่กล่าวแล้ว ผมก็เข้าไปร่วมประชุมคณะ กรรมการฝ่ายการเงิน ที่มีเจ้าหน้าที่อาวุโสและกรรมการทรัสตี ใช้เวลา ประชุมร่วมกันถึงหนึง่ วันครึ่ง เพื่อพิจารณาในเรื่องงบประมาณ เพื่อให้ แน่ใจว่า ค่าด�ำเนินการของเราจะมียอดต�่ำสุดเท่าที่จะท�ำได้ ขณะที่ให้ บริการในสิ่งที่ท่านต้องการได้อย่างพอเพียง เรามุ่งท�ำงานเพื่อให้แน่ใจว่า เราจะใช้เม็ดเงินสนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ให้ได้มากที่สุด นีค่ ือมูลนิธิโรตารีของเรา ที่ซึ่งยังมีผู้คนอีกหลายๆ คน ก�ำลังท�ำงาน ในวิธีการแบบต่างๆ เพื่อจะได้ช่วยเหลือท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ท�ำได้ เพื่อการ ให้บริการของท่านในโรตารีต่อไป

A few months ago, Lorna and I attended three district conferences. The conference programs featured several Rotary Foundation activities, and we heard from Ambassadorial Scholars, Rotary Peace Fellows, Group Study Exchange teams, and representatives from a number of excellent projects in which Rotarians and the Foundation have worked together. I reflected on how much our Rotary Foundation is woven into the fabric of our Rotary service. After the conferences, I went directly to a meeting of the Future Vision Committee. The committee heard from one of our RI senior managers, who had tested the process of applying for grants and found the global grants application to be too complex. We also discussed the definition of basic education within the areas of focus, possible strategic partnerships, and training for those districts not in the pilot. There were many other topics, but I mention these to demonstrate that there are big items and small items that need attention as we work our way through the pilot. We are all experiencing some frustrations as we build the Foundation for the future. The three years of the pilot will seem a long time for many of you, but we are shaping something that should help us serve humanity more effectively in the years ahead, and we need to test that we are getting it right. From that meeting, it was straight into the Finance Committee meeting, where senior staff and trustees spent a day and a half working through the budget to ensure that our operating costs could be as low as possible while still giving you the service you need. Our aim is to ensure that we spend the maximum amount on programs. This is our Rotary Foundation, and there are many people working in different ways to give you the best possible แปลโดย......พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ support in your Rotary service.


ขอเชิญรฯ ...

นายกสโมส คณะกรรมการ ี และสมาชิกโรตาร าค ของภ เข้าร่วมโครงการ 3330 โรตารีสากล

Inviting nts, e d i s e r P b Clu s and e e t t i m m co in in o j s n a i r a t Ro 0 RI’s 3 3 3 t c i r t s Di activities

โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนของเราจะส�ำเร็จได้ โรแทเรียนทุกท่านต้องมีความเข้าใจและเข้มแข็ง เปรียบประดุจเสาหลักของสโมสร

การสัมมนามูลนิธิภาค District Foundation Seminar

การสัมมนาพัฒนาสมาชิกภาพภาค District Membership Seminar

การสัมมนาผู้ฝึกอบรมของสโมสร Club Trainers Seminar

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบลงทะเบียนและก�ำหนดการได้ที่

www.rotary3330.org

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 หรือติดต่อขอเอกสารได้ที่สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ - อน.ทรรศนีย์ จิตตวิสุทธิกุล ประธานจัดการสัมมนา โทร. 08-1827-2469 - อน.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ประสานงานผู้เข้าสัมมนาสมาชิกภาพ โทร. 08-1616-0826 - ผชภ.พูนศิริ ว่องวัชรินทร์ ประสานงานผู้เข้าสัมมนาผู้ฝึกอบรม โทร. 08-1942-7033 โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนทรงพล 764-214781-2 ชื่อบัญชี นางจุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ และนางสุณี ตันติชุติมา แฟกซ์ใบโอนเงิน 034-395030, 034-253465

ณ โรงแรมริเวอร์ จ. นครปฐม วันที่ 6 สิงหาคม 2554 ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท at the Rivers Hotel, Nakhonpathom August 6, 2011 ฿500 registration fee

Download registration form and itinerary from www.rotary3330.org from July 1, 2011 or contact the Rotary Club of Prathomjedi - PP.Tasanee Jittawisutthikul, Seminar Chairperson tel. 08-1827-2469 - PP.Juthathip Dhamasiripong, Membership Seminar Coordinatio tel. 08-1616-0826 - AG.Poonsiri Wongwacharin, Trainers Coordinator tel. 08-1942-7033 Transfer registration fee to Siam Commercial Bank, Songpol Road Branch # 764–214781–2 Account name :- Mrs.Juthathip Dhamasiripong and Mrs.Sunee Tantichutima Fax transfer receipt to 034-395030, 034-253465

มุมนี้รีบหน่อย อย่าให้คอยเก้อ


มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการประชุมใหญ่ประจำ�ปี ของโรตารีสากล 2012 RI Convention กันเถอะ

Come and help build a new page of history at the 2012 RI Convention

ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กทม. 6-9 พฤษภาคม 2555

at Impact Arena, Muangthong Thani, Bangkok May 6-9, 2012


ภาพกิจกรรมสโมสร Club Activities สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี Rotary Club of Suphanburi พิธีส่งมอบตำ�แหน่งและฉลองคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2554-2555 วันที่ 30 มิถุนายน 2554


สโมสรโรตารีท่าม่วง Rotary Club of Thamuang พิธีรับตำ�แหน่งนายกสโมสรโรตารีท่าม่วง และคณะกรรมการบริหาร ปี 2554-2555


สโมสรโรตารีบางพลี สโมสรโรตารีบางบ่อ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ Rotary Club of Bangplee Rotary Club of Bangbor Rotary Club of Samutprakarn สโมสรโรตารีบางพลี สโมสรโรตารีบางบ่อ สโมสร โรตารีสมุทรปราการ จัดงานเฉลิมฉลองและ ส่งมอบหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2554-2555 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 โรงแรมโนโวเทล บางนา


สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ Rotary Club of Khaunlang-Hatyai พิธีฉลองสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการ บริหารชุดก่อตั้ง ปีบริหาร 2554 – 2555 วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท Chater Night Ceremony Rotary Club of Khaunlang-Hatyai July30, 2011 at Hatyai Paradise and Resort Hotel


สโมสรโรตารีเพชรบุรี Rotary Club of Petchburi วันที่ 23 กรกฏาคม 2554 เวลา 13.00 น. สโมสรโรตารีเพชรบุรี และคณะ ได้ไปมอบอาหารแห้ง และน�้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ในการกู้ เฮลิคอปเตอร์ตกในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี On July 23, 2011, the RC of Petchburi and friends went to donate food and drink to enhance the moral of officers who were rescuing the helicopters that went down in Kang Krachan, Petchaburi.


ญี่ปุ่นมอบรถดับเพลิง สโมสรโรตารียะลา Rotary Club of Yala อน.สมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี สโมสรโรตารียะลา อผภ.เธียรไชย นิยม ผู้ว่าการภาค 3330 เป็นผู้ส่งมอบให้กับนายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้รับมอบ ส่งมอบต่อให้กับนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรี ยะลา เพื่อนำ�ไปใช้ในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อ 14 กรกฎาคม 2554

สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดเหตุความไม่สงบขึ้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ ดังกล่าวยังไม่ยุติ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครยะลาได้เกิด เหตุการณ์ (ปิดไฟเผาเมือง) ขึ้น ซึ่งทางเทศบาลนครยะลา ขาดแคลนรถดับเพลิงที่จะใช้ในการบรรเทาเหตุการณ์ดังกล่าว ในปีบริหาร 2552-2553 โดย อน. สมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี นายกสโมสรโรตารียะลา ภาค 3330 โรตารีสากล ได้ทราบถึง ความขาดแคลนรถดับเพลิง จึงได้หารือกับ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, อน.รศ. เขต รัตน จรณะ, รทร.สมชัย ฤทธิผลิน ตลอดจนมวลมิตรโรแทเรียน ในสโมสรโรตารียะลาทุกท่านและคณะผู้บริหารของเทศบาล นครยะลา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ประสานงานในการจัดหารถดับเพลิงเพื่อบรรเทาความขาด แคลน

ภูมิภาค จึงได้ติดต่อประสานงานไปยัง อผภ. เธียรไชย นิยม, อผภ. ประเสริฐ ฟักทองผล อดีตผู้ว่าการภาค 3330 , สโมสร โรตารีปทุมวันโดย อน. ดุลจิตต์ ลีธนะกุล นายกสโมสรโรตารี ปทุมวัน ปีบริหาร 2552-2553 อน. ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์ กิจ, อน.ไชยไว พูลลาภมงคล, นย. สิริพร สงบธรรม นายก สโมสรโรตารีปทุมวัน ปีบริหาร 2553-2554 ตลอดจนมวลมิตร โรแทเรียนในสโมสรโรตารีปทุมวัน กรุงเทพทุกท่าน เพื่อขอรับการ

ตามที่สโมสรโรตารียะลาได้รับสารสโมสรบัวบานของสโมสร โรตารีปทุมวัน ภาค 3350 กรุงเทพ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2552 ได้อ่านพบแผนงานจัดหารถดับเพลิง ใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

สนับสนุนรถดับเพลิง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานด้านงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลนครยะลาให้เพิ่ม มากขึ้น ต่อมา ทางสโมสรโรตารีปทุมวันได้ติดต่อประสานงาน ไปยังสโมสรโรตารีในประเทศญี่ปุ่น ภาค 2820 โรตารีสากล เพื่อ


ขอรับการสนับสนุน จนเมื่อเป็นวันที่ 15 กันยายน 2553 ทางสโมสรโรตารีโคกะ ภาค 2820 ประเทศญี่ปุ่น ได้มีหนังสือ แสดงความจำ�นงบริจาครถดับเพลิงใช้แล้ว ขนาด 4 ตัน 2 เพลา ยี่ห้อ ISUZU จำ�นวน 1 คัน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้กับทางเทศบาลนครยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือ ประเทศไทยตามโปรแกรมช่วยเหลือสังคมด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการให้แบบถาวร เป็นการบริจาคแบบให้ เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไข โดยสโมสรโรตารีโคกะ ประเทศญี่ปุ่น รับ ผิดชอบในค่าใช้จ่ายระหว่างการจัดหา ค่าสินค้า ค่าขนส่งภายใน ประเทศญี่ปุ่นและค่าระวางเรือในการขนส่งทางเรือเดินทาง มายังประเทศไทย สโมสรโรตารีปทุมวัน รับผิดชอบในส่วนที่ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ส่วนเทศบาลนครยะลารับผิด ชอบเฉพาะค่าจอดที่การท่าเรือและนำ�รถกลับ จ.ยะลา สโมสร โรตารียะลา รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการติดต่อประสาน งาน และเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความมีไมตรีจิตและมิตรภาพ ของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา, ชาว จ.ยะลา และประเทศไทย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของ โรตารีสากลที่มีอุดมการณ์ในเรื่องการ “การบริการเหนือ ตน SERVICE ABOVE SELF ” และช่วยเหลือมนุษยชาติ โดยการประสานงานผ่านทางสโมสรโรตารีโคกะ ภาค 2820 ประเทศญี่ปุ่น สโมสรโรตารีปทุมวัน ภาค 3350 กรุงเทพ สโมสรโรตารียะลา ภาค 3330 เป็นคันเดียวในภาคใต้และ เป็นคันแรกในภาค 3330 โดย อน. สมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี นายกสโมสรโรตารียะลาปีบริหาร 2552-2553 มีความตั้งใจ ที่มุ่งมั่น เร่งรัด ทุ่มเท ประสานงาน และเป็นการตอบแทนคุณ แผ่นดินถิ่นเกิด จนทำ�ให้โครงการดังกล่าวได้ประสบความสำ�เร็จ


โครงการอบรมเยาวชนผู้นำ� RYLA

รทร. ดร. สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ด้วยภาค 3330 โรตารีสากลได้จัดโครงการอบรมเยาวชน ผู้น�ำ (ไรล่า) ขึ้น ณ วันที่ 15-19 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอ เมือง จังหวัดตรัง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจากสโมสร โรตารี ต่างๆ ประมาณสโมสรละ 4-5 คน ประมาณ 360 คน และทีมพี่เลี้ยงจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ ตรัง ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง อีก 60 คน โดย มีสโมสรโรตารีตรัง และ สโมสรโรตารีช่อศรีตรัง เป็นเจ้าภาพ จัดงาน โครงการอบรมเยาวชนผู้น�ำปีนี้ ต้องการให้เยาวชนมี “ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดนอกกรอบ มีจิต อาสา และมีความรับผิดชอบ รู้จักการท�ำงานเป็นทีม” ดังนัน้ ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมหรือพบปะ พูดคุยกับเยาวชนผู้เข้ารับการอบรม และทีมพี่เลี้ยง รวมทั้งมวล มิตรมิตรโรแทเรียนด้วยกัน ที่ Facebook Rylatrang Trang ได้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป และขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านมา เข้าเยี่ยมชมการท�ำกิจกรรมของเยาวชน วันที่ 15-19 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง ต�ำบลทับ เที่ยง อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ด้วยจิตคารวะ รทร. ดร. สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานกรรมการจัดการอบรมเยาวชนผู้น�ำโรตารีภาค Southlaw5@hotmail.com

As the District 3330 RI will be holding the Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) on October 15 – 19, 2011 at Rajabhat Suandusit University Trang Campus, T.Tubtiang, A.Muang, Trang with youths joining this project from various clubs about 4 – 5 youths per club to the total of approximately 360 youths plus 60 chaperones from Rajabhat Suandusit University Trang Campus, T.Tubtiang, A.Muang, Trang with the Rotary Club of Trang and Rotary Club of Chorsritrang as the host. This year’s RYLA intends for youths to have “the courage, creativity, know to think outside the box, like to volunteer and have the responsibilities with the knowledge of teamwork.” So I would like to invite to ask all Rotarians to join the activities or to have discussion with the youths attending and chaperones along with fellow Rotarians at Facebook Rylatrang Trang from now on and you are also welcome to visit the youths’ activities on October 15 – 19, 2011 at Rajabhat Suandusit University Trang Campus, T.Tubtiang, A.Muang, Trang.

Respectfully yours, RTN.Dr.Sarid Tankidjanukid Chair, RYLA Organizing Committee Southlaw5@hotmail.com

E-News # 3  

E-NEWS # 3 District 3330 Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you