Page 1

โรตารีภาค 3330 กับ

Issue 09

๑๐๘ ปีโรตารี


Governor’s Talk

ÊÃÒŒ§¼Å§Ò¹à¾Í‹×ʹѵÊÔ¢Ø

เผลอเดี๋ยวเดียวผ่านงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มาถึงงานตรุษจีนแล้ว และกำ�ลังจะไป ต่องานสงกรานต์ แต่กจิ กรรมของ โรตารีในปีบริหาร 2555-2556 ยังคงดำ�เนินการต่อไปถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และจะส่งมอบงานให้ผนู้ �ำ ในปีบริหาร 2556-2557 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทุกสโมสรควรตรวจสอบว่าได้ด�ำ เนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายครบแล้วหรือยังซึง่ มีอยู่ สามประการหลัก คือ การทำ�ให้สโมสรเข้มแข็ง การทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสโมสร เมื่อท่านทำ�ครบแล้วกรุณา กรอกรายละเอี ย ดในแบบฟอร์ ม เพื่ อ ขอรั บใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากประธานโรตารี ส ากล ส่งให้ผมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งจากการไปเยี่ยมสโมสรโรตารีอย่างเป็นทางการ ผมประเมินแล้วว่าทุกสโมสรน่าจะได้ใบประกาศเกียรติคณ ุ ดังกล่าว แต่ตอ้ งกรอกเอกสารส่งภายใน กำ � หนดนะครั บ นอกจากนี้ ท่ า นต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดผลการดำ � เนิ น การในโครงการต่ า งๆ เพื่อขอรับรางวัลการยกย่องจากภาค 3330 ซึ่งจะทำ�พิธีมอบรางวัลในงาน District Awards Night วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต เอกสารต้องถึงผม ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556 ปีบริหารนี้ ปีแห่งการสร้างผลงานเพื่อสันติสุข ท่านซากูจิ ทานากะ ประธานโรตารีสากล ได้กำ�หนดให้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นวันสันติสุขโลกและให้สโมสรโรตารีทุกสโมสรทั่วโลก จัดกิจกรรมเกีย่ วกับสันติสขุ ภาค 3330 มีกจิ กรรมทีส่ อดคล้องในเรือ่ งดังกล่าว เช่น การจัดงาน Rotary Concert for Peace ที่จังหวัดนครปฐม โดย อน.อนิรุธ สุจจิตต์ การประกวด การแสดงดิเกร์ฮูลู “โรตารีรวมใจ สานสายใย สร้างผลงานเพื่อสันติสุข” ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ทีอ่ �ำ เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค อรุณี อรุณกมล เป็นแม่งาน สโมสรโรตารีในจังหวัดสมุทรปราการจัดการ แข่งขันกีฬาเพือ่ สันติสขุ สโมสรโรตารีรอยัลหัวหินร่วมกับสโมสรโรทาแรคท์จดั การเสวนาเกีย่ ว กับหนทางสู่สันติสุข และอีกหลายสโมสรจัดงานวันครอบครัว งานบ้านนี้มีรัก ฯลฯ หากเรา ไม่ทำ�ตนให้เป็นตัวอย่างแห่งการสร้างสันติสุข ใครละจะเป็นผู้ทำ�กิจกรรมง่าย ๆ ของโรตารี ล้วนมุ่งสู่การสร้างสันติสุขทั้งสิ้น เพราะโรตารีสร้างเพื่อนเมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน มาได้มีการอบรมทีมงานภาค 3330 ในปีบริหาร 2556-2557 ที่เราเรียกภาคเราว่าจะเป็น iDistrict เน้นที่การใช้ IT ปีนก้ี ภ็ าคเราก็มกี ารประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ Social network ต่าง ๆ ทัง้ Website E-News Facebook และ Line แต่มีกี่ท่านที่เข้ามาใช้บริการ อน.สวัสดิ์ ได้ลอง ตั้งคำ�ถามใน Line ให้ช่วยกันตอบ แรก ๆ ก็ให้ความสนใจดี แต่ครั้งต่อ ๆ เริ่มน้อยลง เช่น เดียวกับ อน.อาภาฬฎี ที่ตั้งใจจัดทำ� E-News และเชิญชวนโรแทเรียนทั้งหลายได้ส่งข้อความ ความประทับใจในโรตารี(Rotary Moment) ไปลง ผลตอบรับน้อยมาก จึงอยากเชิญชวนท่าน ทั้งหลายได้ให้ความสนใจและลองใช้สื่อในด้านต่าง ๆ เหล่านี้บ้าง เพื่อเตรียมตัวรองรับกับ iDistrict ในปีบริหารหน้า วันก่อนผมนั่งดูรายการโทรทัศน์ที่มีดาราผู้ใหญ่มานั่งคุยกับดาราเด็ก ตัวน้อยๆ ดาราผู้ใหญ่พูดตอนหนึ่งเพื่อชมว่าเด็กสมัยนี้เก่งว่า “สมัยฉันเป็นเด็กขนาดนี้เล่นเป็น แต่หมากเก็บยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย” เด็กถามทันทีเลยว่า”อะไรคือหมากเก็บค่ะ” เพราะสมัยนี้เด็ก เหล่านี้ไม่เคยเห็นและไม่รู้จักการเล่นหมากเก็บ แต่พอถามว่าหนูรู้จัก YouTube ไหม เล่าได้เป็น ฉาก ๆ อย่าตกยุค หันมาใช้ Social Network กันได้แล้วแต่ไม่ทิ้งการสร้างมิตรภาพนะครับ

¼ÇÀ.ÊÁÀ¾ ¸ÃÕÐÊÒ¹µ ¼ÇŒÙÒ‹¡ÒÃÀÒ¤ 3330 âõÒÃÊÕÒ¡Å »ºÕÃËÔÒà 2555-2556

ÍÕ¹ÔÇʏ ©ºÑº·Õè 9 »‚ºÃËÔÒà 2555-2556 ºÃóҸ¡ÔÒà : ¹Â¡.ÍÒÀÒÌ®Õ àŢСÅØ á»Å : ͪÀ.ÍÒÊÒ ÈÒÅ¤Ô »Øµ ¡ÃÒ¿¿¡Ô´äÕ«¹ : ÷Ã.ªÒÞ ÇÒÃÃÕµÑ ¹ ʧ‹ÀÒ¾áÅк·¤ÇÒÁä´Œ·Õè : pompom_le@yahoo.com


Peach Through Service Letter from the Governor, February 2013 Only a moment passed and we’d been through the New Year’s eve to Chinese New Year and will be on to Songkran already but the activities of Rotary in the Year 2012 - 2013 will continue on until June 30, 2013. It will be handed over to the leaders of the Year 2013 - 2014 on July 1, 2013. Every club should check if you had done all projects according to the 3 plans which are to make the club strong, to do good deeds according to the needs of the community and to enhance the club’s image. If you’ve done so, please fill in the details in the form to receive the Presidential Citation and submit to me within March 31, 2013. From my official visits, I had evaluated that all clubs should receive such Citations but you have to submit the form within the period of time. You also have to fill in the details of works for each project to receive the awards from the District 3330 RI which will be given in the Award Night on May 3, 2013 at the Phuket Merlin Hotel, Phuket. The documents must be in my hands within April 10, 2013. This year of Peace Through Service, the Rotary International President Sakuji Tanaka had assigned February 23 as the World’s Peace Day and asked all Rotary clubs all over the world to do activities about peace. D 3330 had activities that relate to such topic such as the Rotary Concert for Peace in Nakhonpathom by PP.Anirut Sukjit, the contest of Digae Hoodoo for the cup from HRH Princess Ubonrat in Hatyai, Songkla by PAG.Arunee Arungamol, the RC in Samutprakarn hosted sports for peace, the RC of Royal Huahin and the Rotaract club host a speech about a way to peace will be done by whom. All of these easy activities by Rotary are all towards making peace because Rotary makes friend. On the past February 15 - 16 there was a District Team Training of the Year 2013 - 2014 that we said we will call our district an “iDistrict” which will stress on the use of IT. This year we have PR through many social networks from website, e-news, facebook and Line but still there were very few users. PP.Sawat had tried put up questions in Line to answer, at first there were some interest but they were getting fewer attention same as CP.Arparadee that concentrate on doing e-news and invite Rotarians to submit the Rotary Moment, the response was very low so I would like to ask all of you to pay attention and use all of these media to prepare yourselves for the iDistrict next year. The other day I watch a TV program featuring adult stars talking with young ones. The adult said at one time to comment that the children today are very adept that “when I was at this age, I could only play Mak Geb and didn’t know about a thing” the child ask back right away “What is Mak Geb?” That was nowadays children don’t know and have never seen how to play Mak Geb. But when asked Do you know Youtube? the answer came out fluently. So don’t fall out of ages, turn around and use the Social Networks but just don’t forget to build friendship.


กิจกรรมผู้ว่าการภาค Governor’s Activities

“ โรตารีรวมใจ สานสายใย สร้างผลงานเพื่อสันติสุข” สโมสรในพื้นที่ 4 สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน สโมสรโรตารีคอหงส์ สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ร่วมกันจัดการประกวดดิเกร์ฮูลู ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชสุดา ศิริโสภาพรรณวดี รายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน และทำ�โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์สโมสรโรตารี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 The “Joint Rotary Work for Peach” project by Rotary clubs in Area 4 (Kokesamedchun, Kohong and NakhonHatyai) hosted the Digaihooloo competition to compete for the HRH Princess Ubonrat’s cup. The proceeds will go to the scholarships for poor and needy students and other Rotary service projects on February 23, 2013.

4

E-news No.9


E-news No.9

5


สร.สนามจันทร์ RC. of Sanamchan

23 ก.พ.56 โรตารีสากล ครบ 108 ปีท่านซากูจิ ทานากะ ประธานโรตารีสากล ปีบริหาร 2555-2556 กำ�หนดให้เป็นวันสันติสุข โลก สโมสร โรตารีสนามจันทร์ ได้จัดทำ� “โครงการ เก้าอี้สันติภาพ เพื่อสันติสุข” นำ�ไปตั้งตามสถานที่ ดังต่อไปนี้ วิทยาลัยเทคนิค นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม เพื่อรณรงค์ขจัดข้อขัดแย้ง และปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา มีความรัก สมัครสมาน สามัคคีกัน   On February 23, 2013, RIP.Sakuji Tanaka, 2012 - 2013 Rotary International President, had designated as the World Peace Day.  RC of Sanamchan had made “Peace Benches Project” to place at Nakhonpathom Technical College, Nakhonpathom College of Technology and Nakhonpathom Municipal Vocational College to reduce dispute and make the students love each other.

6

E-news No.9


สร.เหลืองกระบี่

RC. of Leung Krabi

โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ สอนโยคะ และตรวจรักษาโรค ให้กับผู้ต้องขังหญิง ของสโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ เรือนจำ� จ.กระบี่

The health project by teaching yoga and medical examination to female inmates by RC Luangkrabi on

February 22, 2013 from 09.00 - 12.00 at Krabi Penitentiary, Krabi.

E-news No.9

7


สร.ศรีธรรมาโศกราช RC. of Srithummasokarat

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจ่ รัสพิชากร และ YE จัดทำ� “โครงการห้องสมุดมีชวี ติ เพือ่ การเรียนรู”้ กับโรงเรียนวัดนากัน ซึ่งเป็น District Grant Renovation of Library ส่งมอบ 14 มีนาคม 2556 The RC of Sithammasokarat with the help of Jaruspichakorn Technology College and several YEs did the “Life Library for Knowledge Project” at Wat Nagun School. This is a District Grant on Renovation of Library which will have its handing over ceremony on March 14, 2013.

8

E-news No.9


สร.คอหงส์

RC. of Khohong สโมสรโรตารีคอหงส์ได้จดั การส่งมอบเครือ่ งมือแพทย์ให้กบั ชุมชนเกาะยอและจัดมิตรภาพวันเกิดผูท้ เ่ี กิดเดือนกุมภาพันธ์ดว้ ย โดย มี ผวล.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ เป็นประธานในทีป่ ระชุมเมือ่ วันที่ 28 กพ.2556 The RC of Kohong donated medical equipments to the people of Koh Yor Community and also held a birthday party for those born on February with DGN.Thiranan Wonglor presiding over on February 28, 2013.

สร.มณีกาญจน์ RC. of Maneekarn

ในวันที่ 7 กพ 2556  สโมสรโรตารีมณีกาญจน จัดประชุมประจำ�สัปดาห์สญ ั จรไปที่ โรงแรมกาญจนบุรสี ปา (เกาหลีคาวบอย) โดยมีสมาชิกต่างสโมสร เข้าร่วมประชุมสัญจรในครัง้ นีด้ ว้ ย และมีการแต่งกาย สไตส ลายเสือ จัดกิจกรรมมิตรภาพวันเกิดแก่สมาชิกทีม่ ี วันคล้ายวันเกิด สังสรรค์วนั ครอบครัว มีการจัดกิจกรรมสันทนาการด้วยโดยมีทา่ น ผวภ สมภพ ธีระสานต์ ผูว้ า่ การภาค 3330 โรตารีสากล เข่าร่วมงานในครัง้ นีด้ ว้ ยค่ะ  On February 7, 2013, the RC of Maneekarn moved the weekly meeting to Karnchanaburi Spa Hotel (Korean Cowboy) along with Rotarians from other clubs and were dressed in tiger pattern style.  They also celebrated birthdays for members, family night and recreational activities.  Thies event was also attended by DG.Somphop Thirasan.

E-news No.9

9


สร.เพชรบุรี

RC. of Petchburi นย.ธนันท์ธร เทภาสิต นายกสโมสรโรตารีเพชรบุรี พร้อมมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลวังตะโก หยอดวัคซีนโปลิโอ ให้แก่เด็กๆ ในชุมชนวังตะโกและชุมชนใกล้เคียง โดยมี คุณพลอยปภัส  มีอารีย์ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ  และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังตะโก ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556   P.Thantorn Tepasit, the president of RC of Petchburi, and Rotarians along with Wangtago Hospital gave polio vaccination drops to the chidren of Wangtago community and nearby areas with Nurse Ploypapas Mee-Aree and staff of Wangtago Hospital to greet and help on February 11, 2013.

10

E-news No.9


สร.พระปฐมเจดีย์ RC. of Prapathom Chedi

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ : จัดกิจกรรมมิตรภาพวันที่ 14 ก.พ. 2556 “พระปฐมเจดียแ์ สนรัก สีสนั จัดจ้านวันวาเลนไทน์” โดยเชิญ 8 สโมสรในพืน้ ทีน่ ครปฐม สโมสรฯ คูม่ ติ ร สโมสรฯ พืน้ ทีใ่ กล้เคียง และรุน่ 108 ตอนบน หลังจากทีน่ ายกพจมานกัลยาพิเชฏฐ์ กล่าวเปิดงานบ้านแสนรัก การแสดง 2 ชุดแรกได้รบั ความร่วมมือจากมิตรต่างสโมสรฯ จัดเต็มๆ มาให้ 2 ชุดได้แก่ ชุดรวมมิตร (จากหลายสโมสรฯ) และชุด Gangnum Style จากคูม่ ติ รฯ ราชบุรี ช...ุด ที่ 3 นำ�การเต้น line dance โดย รทร.นารีรตั น์ ธัญญกิตติกลุ ปธ.ประสัมพันธ์สโมสรฯ ต่อด้วยชุดที่ 4 “ชุดลืมหายใจ” นำ�โดย ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ โดย highlight ของงานอยูท่ เ่ี กมส์กนิ ปลาเส้น ใตรปากชนกันได้ใกล้ทส่ี ดุ เป็นผูช้ นะ ได้รบั ความสนใจจากหนุม่ สาวชาวโรแทเรียนเป็นจำ�นวน 10 กว่าคู่ และจบด้วย Disco Medley Dance! Make Every Minute Count, So Happy. The RC of Pathomchedi hosted a friendship activity on February 14, 2013 “Prathomchedi Loves Colorful Valentine” by inviting 8 clubs in Nakhonpathom, sister clubs, clubs in nearby areas and class of 108 (upper region).  After P.Pojaman Kalyapichet opended the occasion of Dar House, the first two entertainments were with the cooperation of members from other clubs which are Variousness (from many clubs) and Gangnum Style from Ratchaburi Club, the sister club.  The 3rd set was the line dance by RTN.Nareerat Tanyakittikul, the club’s PR, followed by the 4th set - Forget to Breath, led by DG.Somphop Thirasan.  The event’s highlight was the eating of line fish in which the winners are the pair that got their mouths closest together.  More than 10 pairs of young Rotarians, males and females, and the night ended with Disco Medley Dance! Make Every Minute Count, So Happy.

E-news No.9

11


AGS & DTTS ผวล.นพ.สงวน คุณาพร ผูว้ า่ การภาคปีบริหาร 2556-2557 ได้จดั อบรมผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาคทัง้ 29 พืน้ ทีแ่ ละคณะกรรมการภาค ทีโ่ รงแรมโซฟีเทล จ.ชุมพร วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 DGE.Sanguan Kunaporn, the District Governor of the year 2013 - 2014 held the Assistant Governors Seminar and District Team Training Seminar for Assistant Governors of 29 areas and the district leaders at Sofitel Hotel, Chumporn on February 15 - 16, 2013.

12

E-news No.9


E-news No.9

13


ผู้ว่าพาชิม >>>

Eating out with the District Governor ตามหลักโภชนาการอาหารเช้าเป็นมื้อที่มีความสำาคัญ เพราะเราตื่นมา แล้วต้องหาอะไรใส่ท้องไว้ทำางานหนักทั้งวัน ถ้าภาคกลางก็แตกต่างกันไป อาจเป็น ข้าวต้ม โจ๊ก ไส้กรอกไข่ดาว น้ำาเต้าหู้ ขนมครก แต่ทางภาคใต้หากใกล้มาเลเซียก็ต้อ งบะกุ๊ดแต้ ขยับขึ้นมาหน่อย ต้องเป็น “ขนมจีน” อาจกล่าวได้ว่าคนใต้ทานขนมจีน เหมือนคนอีสานทานส้มตำาเลยทีเดียว คือทานได้ตลอดทั้งวัน ผมเคยพาท่านไป ลองชิมขนมจีนสดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว วันนี้ขอข้ามฝั่งไปทานขนมจีนที่ กระบี่กันบ้าง ชื่อร้านน้องสาว แต่ทั้งร้านมีแต่รูปลูกชายเจ้าของร้านที่จบจากโรง เรียนอัสสัมชัญศรีราชา แล้วเป็นนักฟุตบอลสโมสรที่คุณแม่ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ร้าน สะอาดสะอ้าน มีถ้วยใส่เครื่องเคียงไว้เต็มโต๊ะ สารพัดผักและผลไม้ ผมบอกใครจะ กล้าทานสะตอกับขนมจีน เดียวก็ไปพูดในสโมสรโรตารีไม่ได้ เจ้าของร้านรีบแนะวิธี ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าให้ทานมะเขือตามจะช่วยดับกลิ่น เส้นขนมจีนทำาได้นุ่ม อร่อยมาก น้ำาราดก็มีให้เลือกตามความชอบ ทั้งน้ำายาปู น้ำายา น้ำาพริก น้ำาแกงคอน แกงไตปลา ที่สำาคัญทุกโต๊ะสั่งเหมือนกันคือไก่ทอด มาทานแกล้มไปด้วย ทอดได้ กำาลังดี และจบสุดท้ายยังมีขนมหวานแบบไทยๆ ข้าวเหนียวเปียกน้ำากะทิ ลูกเดือย ข้าวเหนียวดำา ฯลฯ ที่วางหม้อโชว์ไว้แบบไม่เกรงใจเบาหวานและไขมันในเส้นเลือด เลย ที่อำาเภอเมืองกระบี่ยามค่ำาคืน ควรออกไปเดินเล่นที่ถนนคนเดิน ซึ่งมี เฉพาะคืนวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์เท่านั้น ที่น่าสนใจคือบริเวณกลางถนนจะเป็น ส่วนของงานหัตถกรรม ทราบว่าเขาเปิดให้ศิลปินทั้งมืออาชีพ สมัครเล่น รุ่นใหญ่ รุ่นเล็กมาออกร้านแสดงฝีมือโดยไม่คิดค่าที่ พอเดินเมื่อยได้ที่ก็ออกมาที่ถนนใหญ่ หน้าห้างโวค จะพบโรตีเจ้าดัง ดังจริง ๆ เวลาทอดโรตีเสร็จเขาจะห่อกระดาษแล้ว เอามือตบ ก่อนหั่นเป็นชิ้นราดนมข้นให้เราทาน แป้งโรตีทำาได้อย่างรสชาติลงตัว ทานเปล่าๆ ก็อร่อย “จุงเบย” มีให้เลือกทั้งแบบกรอบและแบบนุ่ม หรือจะใส่กล้วย หอมด้วยก็ไม่ผิดกติกา แต่มีลูกค้าเยอะมาก อยากทานของอร่อยต้องอดทนรอ

14

E-News Issue 09, District 3330 RI.


According to nutritional value, breakfast is an important meal because when we wake up we have to fill our stomach for the full day ahead. In the middle region the breakfast may be different such as rice pongee, fried eggs with sausages, soy mile, etc but in the southern region close to Malaysia it has to be Bak Kut Tae, further up has to be rice vermicelli. We can say that the southern people eat rice vermicelli just like the people from northeaster eat papaya salad (som tum), they can eat all day. I have taken you to try fresh rice vermicelli in Nakhonsithammarat, now let’s cross the peninsular to Krabi. The place’s name is Nong Sow

(sister) but the whole restaurant is full of the pictures of the son of the owner that graduated from Assumption Sriracha School and is a footballer that his mom is so proud of. The place is clean with lots of vegetables and fruit on the table. I asked who would dare to eat sator with rice vermicelli because then we can’t speak in Rotary club but the owner suggest that according to old ways is to eat eggplant follow to quell the smell. The rice vermicelli is very soft with lots of curry for you to choose from such as crab curry, sweet curry, Khon curry, fish paste curry and what every table order is fried chicken to eat with. The chicken is fried just right and we end with Thai dessert such as sticky rice in coconut milk, millet, black sticky rict, etc. that were displayed in the pots. In Krabi at night you should go to walking street that runs only on Friday, Saturday and Sunday. The interesting place is the middle of the street are handicrafts. I heard that they let all the artists, no matter if they are professional or amateur, to show without charging. When we just about getting tired we will exist in the main street in from of Vogue Department Store and be greeted with the famous Roti whihc is very loud when they make the food because when it’s done he will slap it with the hand before slicing and put condensed sweeten milk for us. The flour is so delicious in itself. You can choose from crispy or soft of to put banana in. One thing is that there are lots of customers, if you want something delicious you have to wait. E-News Issue 09, District 3330 RI.

15


Editor’s Talk มวลมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน เดือนกุมภาพันธ์ ตามปีปฏิทินของโรตารี คือ เดือนแห่งความเข้าใจกันในโลก จะเห็นได้ ว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรัก ซึ่งก็อยู่ในเดือนนี้ด้วย ความรักและความเข้าใจกัน ทำ�ให้เกิดสันติสุขในโลก ขอให้ท่านได้มอบความรัก ความไว้วางใจ และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ไม่ว่า องค์กรไหนๆหากขาดซึง่ ความรัก ความเข้าใจกัน และความสามัคคี องค์กรนัน้ ๆจะก้าวหน้าต่อไปได้ ยากยิ่ง หันหน้าเข้าหากันเถอะค่ะ เพื่อส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของภาคเรา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบ 108 ปี ของการกำ�เนิดโรตารีสากล มีหลายสโมสรได้จดั เฉลิมฉลองครบรอบวันดังกล่าว ฉบับนี้ ซึง่ มี ท่าน ผชภ.อรุณี อรุณกมล เป็นแม่งานกับ 3 สโมสร พื้นที่ 4 ได้จัดงานเฉลิมฉลอง แข่งขันดิเกร์ฮูลู ชิงถ้วยประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชสุดา ศิรโิ สภาพรรณวดี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และยังมีถว้ ยรางวัลที่ 2 คือ ถ้วยของ พณฯ ท่านพิชยั รัตตกุล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลที่ 3 โดยมีทา่ นผูว้ าการภาค สมภพ ธีระสานต์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลที่ 4 เป็นถ้วยของ ผวล.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งท่าน ผวภ.สมภพ ธีระสานต์ ได้มาเป็นประธานในวันนั้นด้วย ติดตามชมได้ใน e-news ฉบับนี้ค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ด้วยไมตรีจิต นยก.อาภาฬฏี เลขะกุล บรรณาธิการ E-NEWS D. 3330

Dear Fellow Rotarians, February, according to Rotary calendar, is the World Understanding Month. We can see that February 14 is the day of love which also belongs in this month. Love and understanding make peace in the world. Pleace give love, trust and friendship to each other. In any organzation, without love, understanding and cohesion, it will be very difficult for that organzation to advance. Please face each other for all and for prosperity of our district. February 23 is the 108th anniversary of Rotary. Many clubs had celebrated such as day. In this issue there’s one that AG.Arunee Arunkamol was the chairperson along with 3 clubs in Area 4 to celebrated the Digaehooloo competition to compete for HRH Princess Ubonrat’s cup along with 20,000 Baht money prize and the second pirze is the cup from PRIP.Bichai Rattakul and 15,000 Baht the third prize won the cup from DG.Somphop Thirasan and 10,000 Baht the 4th prize won the cup from DGN.Thiranan Thonglor and 5,000 Baht and DG.Somphop Thirasan also presided on that day also. You can see all this in this issue of e-news. See you next issue. Yours in Rotary,

16

E-news No.9

E-News # 9  

Issue No.9 D.3330 RI Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you