Page 9

La nostra experiencia és que l'estudiant s'implica en el seu procés d'aprenentatge. Ha de marcar fites a les que arribar i adquirir nous coneixements adaptant-los als previs d'una manera reflexiva.

Els continguts han de fer referència al món real perquè l'estudiant els identifiqui amb la seva pròpia realitat. És una forma de motivar. D'altra banda s'ha de crear un sentiment de pertinença a un grup que augmenti la motivació i la identificació amb el procés. L'estudiant interactua no només amb l'entorn sinó que també ho fa amb altres participants.

Així mateix, s'ha de crear un entorn d'ajudes i guies perquè l'estudiant no se senti desprotegit davant de qualsevol problema. L'ajuda ha de ser de dos tipus:

a) pedagògica, per a tot el relacionat amb el procés ensenyament-aprenentatge, b) i tècnica, per solucionar els possibles problemes que puguin presentar-se.

Amb els nostres plantejaments pretenem que l'estudiant assoleixi un aprenentatge significatiu, les característiques del qual són: constructiu, com hem dit; actiu; que fomenti la col.laboració; guiat o intencional; reflexiu; i contextualitzat.

Hi ha d'haver una relació entre el model tecnopedagògic i la proposta tecnològica que realitzem.

Finalment, utilitzarem sistemes d'avaluació que garanteixin la qualitat, el bon funcionament, el compliment dels objectius i que garanteixin cicles d'actualització i millora. Dins d'aquest apartat també farem referència als rols a) Rol dels professors o tutors

9

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement