Page 3

Definició d'indicadors de qualitat de la formació ................................................................................... 18 Avaluació de la prova pilot ...................................................................................................................... 18 Avaluació del curs .................................................................................................................................... 19 8.- Proposta tècnica (que inclogui la eina o el desenvolupament de la plataforma virtual) .............. 19 8.1.- Disseny amb la plataforma Moodle .............................................................................................. 19 8.2.- Recursos ........................................................................................................................................... 20 8.3.- Maquinari i programari .................................................................................................................... 21 8.4.- Serveis complementaris ................................................................................................................. 21 9.Calendarització dels cursos ..................................................................................................................... 22 10.- Cronograma del procés d'execució ................................................................................................... 24 11. Pressupost .............................................................................................................................................. 25 12. Pla de marketing .................................................................................................................................... 26 13. Documents de referència i Fonts de consulta .................................................................................. 26 14. Annexos ................................................................................................................................................... 27 Mapa projecte ............................................................................................................................................ 27 Informe Gannt ........................................................................................................................................... 29

3

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement