Page 19

● ● ● ● ● ●

materials didàctics sistema d'avaluació suport tècnic suport pedagògic continguts propostes de millora

Avaluació del curs Durant la impartició del curs i al finalitzar, tant des del punt de vista de la institució, del professor i dels estudiants. Principalment s’utilitzaran qüestionaris anònims en línia (gdocs) i sistema de puntuació voluntària dels usuaris (del 1 al 5 o estrelletes) per cada un del materials didàctics facilitats. S'estableix una avaluació del procés (el que s'anomena avaluació formativa) i una altra al final de la formació o sumatòria. També s'avaluarà de manera exhaustiva al llarg del curs: ● ● ● ●

Com millorar Avaluació del procés en els estudiants Avaluació del procés de transferència de la formació Dels coneixements dels estudiants: La avaluació es farà mitjançant les activitats d'aprenentatge realitzades en la plataforma Moodle així com els test de pas d'unitat. ● Avaluació de l'impacte econòmic del curs: cost real de desenvolupament dels materials didàctics Per a això s'han de tenir en compte: ● ● ● ● ●

Les avaluacions formatives i sumatòries La interpretació dels resultats de les avaluacions dels estudiants Les opinions dels que hagin finalitzat cada nivell La revisió de les activitats Les opinions dels tutors

8.- Proposta tècnica (que inclogui la eina o el desenvolupament de la plataforma virtual) 8.1.- Disseny amb la plataforma Moodle

19

Projecte mésCAT (fòrum)  

document presentat al fòrum

Advertisement