Page 1

2020 VISIONSPLAN ARoS


2

VISIONSPLAN 2020 DET TROR VI PÅ: Gennem sine aktiviteter åbner museet for oplevelse, indsigt og refleksion

HÉR VIL VI HEN: ARoS skal være blandt verdens førende kunstmuseer

VI VIL FREMSTÅ MED: APPEL RELEVANS INTEGRITET

MUSEETS 5 FORPLIGTELSER: • GAME CHANGER • UDVIKLENDE • FAGLIG AUTORITET • KVALITETSORIENTERET • BÆREDYGTIGT/GRØNT


ARoS’ visionsplan 2020

3


MUSEETS 5 FORPLIGTELSER

GAME CHANGER

UDVIKLENDE


ARoS’ visionsplan 2020

FAGLIG AUTORITET

KVALITETSORIENTERET

BÆREDYGTIGT/GRØNT

5


6

VISION 2020

THE NEXT LEVEL

STYRKEN TIL AT VILLE MODET TIL AT FEJLE EVNEN TIL AT LÆRE

ET VÆRKTØJ Et visionsdokument er et værktøj, der siger noget om, hvilke mål man sætter sig, og hvilke veje man vil gå for at indfri målene. Dokumentet udstikker en kollektiv retning og mulighed for at fokusere indsatsen, hvor det er nødvendigt. Et visionsdokument siger meget om, hvad man vil, hvad man skal, og hvad man drømmer om – og på hvilke områder. Men det handler ligeså meget om, hvad man ikke skal, ikke vil og ikke kan.

HØJE MEN SYNLIG FJELDE De overordnede mål skal være som fjelde: høje men synlige. Vi ved, at det ikke bliver nemt at nå toppen; vi vil møde mange udfordringer undervejs. Men vi ved også, at det er muligt, så længe vi formår at tænke modigt og anderledes. Måske fejler vi undervejs, men for at opnå succes må vi indse, at vi nogle gange må gå udenfor vores komfortzone og tidligere erfaringer.

VORES STØRSTE POTENTIALE Nogle af vores største resurser og potentialer ligger i de mennesker, der arbejder på ARoS og deres tanker, idéer, holdninger og indsats. Derfor vil udviklingen fremover i høj grad være fokuseret på eksisterende resurser og klarlægning af eventuelle mangler og behov. Et tættere samarbejde mellem afdelingerne vil kunne bidrage til kompetenceudvikling og vidensdeling, men det kan også føre til øget bureaukratisering, hvis der ikke er stram fokus på ledelse og den enkeltes rolle i det givne projekt. Efteruddannelse af ansatte i nøglefunktioner vil derfor være et vigtigt tiltag.


ARoS’ visionsplan 2020

7

BYGNINGEN OG SAMLINGEN Den eksisterende museumsbygning med Your rainbow panorama på toppen er et stort og attraktivt aktiv, der i sig selv tiltrækker rigtigt mange besøgende. Museets ledelse og bestyrelse har gennem en årrække konstateret et behov for yderligere udvidelse. I den kommende planperiode vil der blive arbejdet for en udvidelse af bygningsmassen for at opnå både mere udstillingsplads til museets samling, større lagerkapacitet og ikke mindst øge museets tiltrækningskraft. En helt central og afgørende del af udvidelsen er en stor permanent underjordisk installation af den amerikanske kunstner James Turrell. Hermed fortsætter museet traditionen med at lade kunst og arkitektur indgå i en ny og appellerende symbiose som også Your rainbow panorama er eksponent for. En udvidelse vil få en positiv effekt på besøgstal, opmærksomhed, økonomi og internationalt samarbejde.

GENERELLE FORVENTNINGER I henhold til museets overordnede vision har de enkelte afdelinger udarbejdet visionsplaner og ud fra disse, kan vi udlede en række generelle forventninger: Den enkelte afdeling og dens leder skalvære proaktivog søge muligheder for samarbejde med andre afdelinger på tværs af fagligheder.Hvis museet skal udvikle sig positivt,skal der arbejdes på vidensdeling mellem afdelinger og på at løfte museets projekter og arbejdsopgaver i fællesskab.

NYE LØSNINGER Alle afdelinger skal i det daglige arbejde søge nye tekniske og miljøvenlige løsninger.Disse skal gøre den enkelte medarbejders hverdag endnu bedre og mere effektiv, hvilket i sidste ende - direkte eller indirekte – skal smitte positivt af på museets gæster.

STÆRKT FOKUS PÅ LEDELSE Museet skal have et stærkt fokus på ledelse, lederrollen og eksekvering. Som ledere skal vi hele tiden bidrage til kompetenceudvikling af de ansatte og aktivt søge at give rum for kundskab og forskellige personligheder. Kommunikation og vidensdeling er nøgleordene. ARoS skal til en hver tid udvikle den organisation og de ledere, der på bedst mulig vis kan indfri de mål, der er er sat for museet.


8 OVERORDNEDE MÅL & VÆRDIER

ARoS • ARoS opfattes, omtales og fremstår som et af verdens førende kunstmuseer • ARoS’ brand associeres med kvalitet og nytænkning • ARoS anses af omverden som en game changer og en firstmover • ARoS har en klar rolle og en tydelig stemme i det danske samfund • ARoS er Danmarks mest besøgte museum med besøgstal på 700.000 • ARoS har indgået nye samarbejdsfællesskaber (nationale og internationale) med partnere både indenfor kultursektoren, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og fonde • ARoS bidrager til at skabe mer-værdi for Aarhus/Region Midtjylland/Danmark • Enhver gæst på ARoS mødes af ARoS Stemningen: Den positive atmosfære, der er funderet i 1. Imødekommenhed. 2. Højt service-niveau. 3. Professionalisme samt fysiske rammer karakteriseret ved at være 1. Indbydende. 2. Publikumsvenlige 3. Høj kvalitet. • ARoS er førende mht. at aktivere og formidle kunstens kvaliteter og aktualitet for det moderne menneske • ARoS har de bedste ledere og mellemledere, som kan måles på resultater og indfrielse af mål • ARoS’ ledere kendetegnes ved høj faglig og menneskelig kompetence • ARoS har en velfunderet økonomi med høj egenindtjening og en solid egenkapital.


ARoS’ visionsplan 2020

TILTAG/FORSLAG/INITIATIVER • ARoS er Danmarks mest besøgte museum med besøgstal på 700.000 årligt Milepæl: 2020 • ARoS har bygget og ibrugtaget udvidelse Milepæl: 2017/18 • Museet ønsker at fastholde en høj egenfinansieringsprocent • Kundskabspark på Niv. 3, indeholdende bl.a. samarbejde om debatforum med dagbladet Politiken Milepæl: 2015-17 • Ledelses- og organisationsudvikling Milepæl: 2015 - løbende • Udvikling af bestyrelsens kompetencer Milepæl: Løbende • Kompetenceudvikling Milepæl: 2015 – Løbende

9


10 ARoS’ ORGANISATION

B f

ORGANISATIONSLED

Medarbejder

Afdelingsleder

Cirkel-leder

Direktør


ARoS’ visionsplan 2020

11

ORGANISATIONSPLAN

Bestyrelsen Bestyrelsen

Formidling

Bibliotek og forskning

Bestyrelsen Bestyrelsen

Arrangement Sponsor

Formidling

HR

Fundraiser

Bibliotek og forskning

Shop og Information

Arrangement

KUNSTFAGLIG

FORRETNING

KUNSTFAGLIG

HR

Cirkel-leder

Marketing og presse

Cirkel-leder

(ledelse)

Cirkel-leder

HR

(ledelsen)

ØKONOMI

Regnskab

Shop og Information

FORRETNING

Direktør

Cirkel-leder

Direktør

Økonomichef

(ledelsen)

Restaurant og caféWine & Food

Økonomichef

Regnskab

ØKONOMI Bygningsdrift

DRIFT- OG SIKKERHED DRIFT- OG SIKKERHED

Bygningsdrift

Vagt og service Vagt og service

Cirkel-leder

IT

Marketing, klubber og presse

(ledelse)

Cirkel-leder

Teknisk afdeling Teknisk afdeling

IT

Rengøring

Rengøring


ARoS’ visionsplan 2020

12

2020 VISIONSPLAN ARoS

ARoS Visionsplan 2020  
ARoS Visionsplan 2020  
Advertisement