Page 1

1. Cerca a la web els següents termes, i anota el seu significat a un document de text:

-

Clúster: El terme cluster s'aplica als conjunts o conglomerats d'ordinadors construïts per mitjà de la utilització de components de maquinari comú i que es comporten com si anessen un únic ordinador.

-

Cilindre: És un conjunt de pistes organitzades horitzontalment en un disc dur.

-

Sector: Un sector d'un disc dur, és la secció de la superfície del mateix que correspon a l'àrea tancada entre dos línies radials d'una pista.

-

Disc dur: És un dispositiu d'emmagatzemament de dades no volàtil que empra un sistema de gravació magnètica per a emmagatzemar dades digitals. Es compon d'un o més plats o discos rígids, units per un mateix eix que gira a gran velocitat dins d'una caixa metàl·lica segellada.

-

Pista: És un conjunt consecutiu de sectors en el disc que contenen un bloc de dades.

Activitats  

activitats

Activitats  

activitats