Page 1

ความหมายและวิธ ีก ารการ ทำา บุญ ของคนไทย คำา ว่า “บุญ ” หมายถึงการ ชำาระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำาบุญ ในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้า จะทำาให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำาจิตใจ ให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำา ด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง คำา ว่า บุญ อาจกล่า ว อธิบ ายได้ ๓ ประการ คือ


๑. กล่าวโดยเหตุ ได้แก่การ ทำาความดีซึ่งรวมถึงการเว้น ความชั่วด้วย๑. กล่าวโดยเหตุ ได้แก่การทำาความดีซึ่งรวมถึง การเว้นความชั่วด้วย ๒. กล่าวโดยผล ได้แก่ความ สุข ๓. กล่าวโดยสภาพ ได้แก่การที่ จิตใจได้รับการชำาระล้างให้ บริสุทธิ์ ผ่องใส ซึ่งสรุปได้ว่า การทำาบุญคือการทำาความดี นั่นเอง วิธ ีก ารทำา บุญ ๑๐ ประการ อย่า งย่อ


๑. การเอื้อเฟื้อ ให้ปัน ๒. การรักษาศีล ๓. การทำาใจให้สงบ ทำาปัญญา ( ความรู้แจ้งเห็นจริง)ให้เกิด ขึ้น ๔. การอ่อนน้อมหรือแสดง คารวะ ๕. การขวนขวายในกิจการที่ ชอบที่ควร คือ ช่วยผู้อื่น หรือ ช่วยงานสาธารณะ ๖. การให้ส่วนบุญ คือการแบ่ง ส่วนบุญให้ผู้อื่น ๗. การพลอยยินดีในการ ทำาความดีของผู้อื่น ๘. การฟังธรรมหรือฟังคำา


แนะนำาอันเป็นธรรม ๙. การแสดงธรรมหรือให้คำา แนะนำาอันเป็นธรรม ๑๐. การทำาความเห็นให้ถูกให้ ตรง (ตามทำานองคลองธรรม) ในทางพระพุทธศาสนาได้วาง หลักเกณฑ์การทำาบุญไว้ ๓ ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา เรียก บุญกิริยาวัตถุทาน แปล ว่า การให้ คือ ตั้งใจให้ สละ ให้ หรือ บริจาค ในทาง พระพุทธศาสนา กำาหนดวิธี การทำาบุญที่เป็นทานไว้หลาย อย่าง โดยมีวัตถุประสงค์ของ


การให้ทานดังนี้ ๑. เพื่ออนุเคราะห์ คือ ช่วย เหลือผู้มีความต้องการ เช่น ประสบภัย หรือขาดแคลน หรือได้รับความทุกข์ยาก ด้วย ความกรุณา คือคิดจะช่วยให้ พ้นทุกข์ ๒ .เพื่อสงเคราะห์ คือเกื้อกูล กันในระหว่างญาติเพื่อนบ้าน มิตรสหาย เป็นการแสดง ไมตรีจิตต่อกัน ด้วยความ เมตตา คือคิดจะให้เป็นสุข ทั้ง ข้อ ๑ และ ๒ เป็นการ แสดงออกซึ่งความเอื้อเฟื้อ


เผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว ๓. เพื่อบูชาคุณ เช่น บูชาคุณ บิดา มารดา ผู้มีอุปการะอื่นๆ รวมทั้งพระภิกษุสามเณร ผู้ ประพฤติดี ประพฤติชอบ เป็นการบูชาท่านผู้ควรบูชา

การทำบุญ ...