Page 1

CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVRESITY

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÏáÅÐÊѧ¤ÁÈÒʵÏ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÈÔÅ»¡ÃÃÁ

MASCOT PROJECT DESIGN By Mr.Arnon Tongrod

Animation design Arti3322


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

คำนำ รายงานเล่นนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหวเนื้อหาในรายงานเล่มนี้ประกอบไปด้วย การศึกษาและเรียนรู้ตามขั้นตอน สาม ส. เพื่อการออกแบบมาสคอต ในการส่งเข้าประกวด Thailand Research Expo2012ที่จะถูกจัดขึ้นในปีนี้ ในหัวข้อ กำรออกแบบ Mascot ของงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชำติ ๒๕๕๕” (ThailandResearch Expo 2012) จะต้องสื่อให้เห็นถึงการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัย ในการสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณ ค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความรู้และแนวความคิดใหม่ๆให้แก่นักศึกษา ในรายงานเล่มนี้จะประกอบไปด้วยการดำเนินการสืบข้นข้อมูลตังแต่การผลิตน้ำมันและลักษณะของใบต้นสบู่ดำ

จัดทำโดย นายอานนท์ ทองรอด (นายอานนท์ ทองรอด) นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชา ศิลปกรรม

1

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

สารบัญ

เรื่อง ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล ส1. ความเป็นมาของน้ำมันไบโอดีเซล ลักษณะทางชีวภาพของต้นสบู่ดำ ขั้นตอนการตั้งสมุติฐาน ภาพร่างครั้งที่1 ภาพร่างครั้งที่2 ขั้นตอนการผลิตและการนดำเนินงาน ขั้นตอนการลงสี การสรุปผลและความหมายของมาสคอต ภาพรวม 6 ท่าทาง มาสคอต

2

หน้า 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

เมล็ดเรพ (rape seed ) สบู่ดำ หรือ น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาทำปฏิกิริยาทางเคมี transesterification ร่วมกับเมทานอล หรือ เอทานอลจนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มี คุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล เรียกว่า ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเ มื่อนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลเกรดที่ใช้กันในปัจจุบันในสัดส่วนร้อย ละ 5- 10 (B5-B10) จะสามารถนำมาใช้งานในเครื่องยนต์ดีเซลได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังได้กลีเซอร อลและกรดไขมัน เป็นผลพลอยได้ ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นสา มารถแสดงได้ดังนี้ ประวัติความเป็นมา น้ำมันไบโอดีเซล เครื่องยนต์ดีเซลสันดาปภายใน ได้ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) โดยวิศวกรที่ชื่อว่า รูดอล์ฟ ดีเซล ส่วน การนำน้ำมันจากพืชมาใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลเป็นครั้งแรกเกิดขึ้ นในปี พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) เมื่อใช้ไประยะหนึ่งก็ต้องหยุดไป เนื่องจากมีการค้นพบวิธีการผลิตน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียมที่มี ราคาถูกกว่า จนกระทั่งปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) เกิดวิกฤติรา คาน้ำมันขึ้นทำให้พลังงานจากพืชได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ไบโอดีเซล มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศในแถบยุโรป มีการทดลองกระบวนการ Trans-Esterification ในปี พ.ศ.2525 โดยใช้เมล็ดเรฟ ณ สถาบัน Institute of Organic Chemistry, Graz, Austria ปัจจุบันในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีการผลิตและจำ หน่ายอย่างกว้างขวางโดยได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถ ยนต์และผู้ค้าน้ำมัน โดยผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 2 (B2) ซึ่งบังคับใช้ในมลรัฐมินิโซต้า และร้อยละ 20 (B20) ตามคำแนะนำใ ห้ใช้ได้ตามกฏหมายยานยนต์เชื้อเพลิงทดแทนของสหรัฐอเมริกา กว่า 28 ประเทศทั่วโลกมีการศึกษาและพัฒนาการผลิตไบโอ ดีเซลอย่างต่อเนื่อง และในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศที่ผลิตไบ โอดีเซลเป็นอุตสาหกรรมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา และออสเตรีย ประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันใช้แล้ว (Used cooking oil) เป็นวัตถุดิบ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ใช้น้ำมันปาล์ม น้ำมันลินสีด และไขสัตว์ เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล น้ำมันไบโอดีเซล ในประเทศไทย ไบโอดีเซลในประเทศไทย ปี 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริ ให้มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ มขนาดเล็ก ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เนื่องจากเป็ นแหล่งที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ

จากโจทย์ที่ได้รับ จากที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีการจัดป ระกวดการออกแบบและตั้งชื้อ Mascot ของงานการนำเสนอผลงา นวิจัยแห้งชาติ Thailand Research Expo 2012 ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้กำหนดกำรจัดงำน “การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เ ป็นเวทีระดับชำติด้ำนกำรส่งเสริมกำรวิจัย โดยกำรมีส่วนร่ว มของเครือข่ำยกำรวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภำคส่วนต่ำง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกำรจัดงานมีองค์กรและหน่วยงานในระบบวิจัย ได้นำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมงาน ในหลากหลายรูปแบบ และ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมำกในทุกปี สำหรับปี ๒๕๕๕ กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ในวันที่ ๒๔ -๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ วช. กำหนดให้มี “โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานการน ำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕ (Thailand Research Expo 2012)” ขึ้น โดยผลงำนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรำงวัล เงินรำงวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงา นการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดังรำยละเอียดในประกาศตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วยแนวคิดและเนื้อหาใน การออกแบบ ๑. กำรออกแบบ Mascot ของงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชำติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012) จะต้องสื่อให้เห็นถึงการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของ นักวิจัย ในการสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อกา รพัฒนาประเทศ ๒. การออกแบบ Mascot ตามข้อ ๑ ต้องมีรูปแบบที่สร้างความสน ใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีรูปแบบที่ใช้สีสันสวยงาม มีความน่ารัก มีบุค ลิกที่ร่าเริงและแสดงความฉลาดเฉลียว รวมทั้งมีความเป็นมิตร พร้ อมกับสะท้อนแนวคิดตามที่กำหนดไปพร้อมกัน ๓. การออกแบบ Mascot ตำมข้อ ๑ และ ๒ จะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสัญลักษณ์ใดก็ได้ โดยผู้ออกแบบต้องให้ความเห็น และควำมหมำยของ Mascot ที่ออกแบบและนำเสนออย่ำงชัดเจน ไม่น้อยกว่ำ ๓ บรรทัด และไม่เกิน ๕ บรรทัด

น้ำมันไบโอดีเซล ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตได้จาก น้ำมันพืชและไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง ทานตะวัน 3

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

เกิดวิกฤติราคาน้ำมันปาล์มดิบตกต่ำเพราะมีผลผลิตล้นตลาด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริ สุทธิ์ขนาดเล็กมีกำลังผลิตวันละ 110 ลิตร ณ ศูนย์การศึกษาพัฒน าพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ปี 2543 กองงานส่วนพระองค์ได้ทำวิจัยพัฒนา และทดลอง นำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์หรือปาล์มดีเซล มาทดลองใช้กับรถยนต์เ ครื่องยนต์ดีเซลของกองงานส่วนพระองค์ ที่พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากผลความสำเร็จดังกล่าว ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ยื่นจดสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์คือ “การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็ นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล” สิทธิบัตรเลขที่ 10764 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2544 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้นำผลงานเกี่ยวกับการวิจัยใช้น้ำมันปาล์ มเป็นน้ำมันในเครื่องยนต์ดีเซลไปจัดนิทรรศการที่สว นจิตรลดา ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพ ระนครเหนือ และบริษัท ยูนิวานิช จำกัด ปี พ.ศ.2544 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดส่ง ผลงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปร่วมแสดงในงานนิท รรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติชื่องาน “Brussels Eureka 2001” ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ด้วยพระอัจฉริยะภาพและพ ระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นของพระบาทสมเด็จพระเ จ้าอยู่หัวฯ ส่งผลให้ผลงานการคิดค้น 3 ผลงานของพระองค์ คือ “ทฤษฎีใหม่” “โครงการฝนหลวง” และ “โครงการน้ำมันไบโอดีเซ ลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม” ได้รับเหรียญทอง ประกาศนียบัตรสดุ ดีเทิดพระเกียรติคุณ พร้อมถ้วยรางวัล ในงานดังกล่าวล้วนเป็นผล งานการคิดค้นแนวใหม่ในการพัฒนาประเทศ นำมาซึ่งความปลาบ ปลื้มปีติยินดีแก่ประชาชนชาวไทยทั้งมวล สบู่ดำ เป็นพืชน้ำมันชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอ เมริกาใต้ ชาวโปรตุเกสนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันมีการสกัดน้ำมันจากเมล็ด สบู่ดำใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล ในหลายประเทศได้มีความเห็นคัดค้านการปลูกสบู่ดำเพื่อสกัดน้ำ มัน โดยเสนอแนะให้นำพื้นที่เหล่านั้นไปปลูกพืชสำหรับบริโภคแท น และนอกจากนี้ปัญหาการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อคิดเทียบเ ท่าต่อพลังงานที่ได้จากพืชชนิดอื่นเช่นอ้อยหรือข้าวโพด

ที่มาของภาพ : วิกิเพียเดีย

ที่มาของภาพ : วิกิเพียเดีย

4

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

สบู่ดำใช้น้ำเป็นปริมาณ 5 เท่าเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2-7 เมตร อายุยืนไม่น้อยกว่า 20 ปี ลำต้นและยอดคล้ายละหุ่ง แต่ไม่มีขน อยู่ในวงศ์ไม้ยางพารา เมื่อหักลำต้น ส่วนยอดหรือส่วนก้านใบจะมียางสีขาวขุ่นคล้ายน้ำน มไหลออกมา มีกลิ่นเหม็นเขียว

ขั้นตอนการผลิต Mascot หลังจากที่เราทราบโจทย์และที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำ มาผลิตเป็นตัวมาสคอตแล้ว ให้เราเริ่มจากการร่างแบบลง ในกระดาษ และลงสี

ดอก ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ข้อส่วนปลายของยอดขนาดดอกเล็กสีเห ลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีดอกตัวผู้จำนวนมากและดอกตัวเมียจำนว นน้อยอยู่บนต้นเดียวกัน

เมล็ดสบู่ดำ ผลและเมล็ดมีสาร hydrocyanic เมล็ดสบู่ดำมีสารพิษเรียกว่า CURCIN หากบริโภคแล้วทำให้เกิดอาการท้องเดินเหมื อนสลอด เมื่อติดผลแล้วมีสีเขียวอ่อนเกลี้ยงเกลาป็นช่อ พวงมีหลายผล เวลาสุกแก่จัดมีสีเหลืองคล้ายลูกจันทร์ รูปผลมีลักษณะทรงกลมขนาดปานกลาง เปลือกหนาปานกลาง ผลหนึ่งส่วนมากมี 3 พู โดยแต่ละพูทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดไ ว้ เมล็ดสีดำขนาดเล็กกว่าเมล็ดละหุ่งพันธุ์ลายขาวดำเล็กน้อย สีตรงปลายเมล็ดมีจุดสีขาวเล็กๆ ติดอยู่ เมื่อเก็บไว้นานจุดนี้จะหด ตัวเหี่ยวแห้งลงขนาดของเมล็ดเฉลี่ย ความยาว 1.7-1.9 ซม. หนา 0.8-0.9 ซม. น้ำหนัก 100 เมล็ดประมาณ 69.8 กรัม เมื่อแกะเปลื อกนอกสีดำออกจะเห็นเนื้อในสีขาว

ที่มาของภาพ : นายอานนท์ ทองรอด ภาพในการร่างแบบครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงลักษณะของมาสคอต ที่เป็นรุปหยดน้ำมันไบโอดีเซล มีชื่อว่า น้องไบโอ เป็นรูปหยด น้ำมันสีเหลืองไม่มีแขนมีแต่ขาที่โพล่ออกมาจากด้านล่าง ดวงตา กลมโตและที่ตัวเป็นสีเหลืองเนื่องจากสีของน้ำมันไปดอดีเซลที่ กลั่นจากเมล็ดของสบู่ดำนั้นจะมีสีเหลืองด้านบนของหยดน้ำมัน ของมาสคอตนั้นเป็นใบของต้นสบู่ดำ และลูกสบู่ดำ ข้อผิดผลาดขอ งมาสคอตตัวนีคือลักษณะที่ไม่มีแขนขาทำให้ย่ากต่อการสื่อแสดงอ อกถึงท่าทางต่างๆเ่นยกมือไหว้ การโบกมือ การแสดงอาการร่าเริง การแสดงท่าท่างความเป็นมิตรหรือการแสดงท่าทางต้อนรับ ข้าพเจ้า จึงคิดเปลี่ยนลักษณะของตัวมาสคอตให้มีแขนขาเพื่อ แสดงออกซึ่งท่าทางตางๆที่ทางกองประกวดได้กำหนดเอาไว้แล้ว เพื่อให้ตัวผลงานออกมาสมบูรณ์และยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ แสดงถึงการกลั่นของน้ำมันไบโอดีเซลสบู่ดำ

ประโยชน์ ต้นสบู่ดำเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้หลายโรค เช่น ใ ช้น้ำยางใสป้ายริมฝีปากรักษาโรคปากนกกระจอก รักษาแผลในปาก แก้อาการปวดฟัน นำมาผสมกับน้ำนมม ารดาป้ายลิ้นขาวในเด็กก็หาย หยอดตาแดงหายได้เช่นกัน หรือผสมกับน้ำเจือจางเป็นยาระบาย ส่วนลำต้นนำมาผ่าสับเป็นท่อนแช่น้ำอาบแก้โรคซางในเด็ก แก้โรคคันได้ เอาใบสบู่ดำห่อข้าวสุกแล้วหมกขี้เถ้าให้เด็กกินแก้ตา แฉะ หรือนำมาห่ออิฐร้อนนาบท้องในหญิงคลอดบุตรอยู่ไฟสมัยก่อ น รวมทั้งประชาชนบางประเทศใช้น้ำมันสบู่ดำใส่ผมด้วย

น้ำมันสบู่ดำ ปัจจุบันมีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อนำไปผลิตเป็นไ บโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการ ใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำเพิ่มมากขึ้นWiki letter w.svg ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียไทยได้โดยการ เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้

5

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

แบบร่างที่ 2

ที่มาของภาพ : นายอานนท์ ทองรอด ความหมายของแบบร่างที่ 2 นั้นข้าพเจ้าออกแบบร่างด้วยมือ โดยในครั้งนี้ เข้าเจ้า ออกแบบมาทั้งหมด 3 แบบ โดยในครั้งนี้ข้าพเจ้าออกแบบตัวมาสคอต ให้มีแขนขาเพื่อง่ายที่จะให้แสดงออกถึงท่าทางของตัวมาสคอตนั้นเอง โดยการออกแบบในครั้งนี้ แบบที่หนึ่งที่เขยนออกมานั้นเป็นรูปมาสคอตของตัวที่มีลั กษณะคล้ายเด็กส่มเสื้อและกางเกง สวนตัวที่ สองนั้นเป็นตัวการตูนต์ที่มีลักษณะหัวกลมและมีลายไทยเป็นการตัดทอนลายกระหนกลายไทยลายเปลวเพลิง เขามาผสมผสานด้วยเพื่อแสดงออกถึงผลังงานสะอาดที่รุ้งโรจ และต้วที่ 3 เป็นลบักษณะของรูปหยดน้ำมันมีห้วกลมคล้ายตัวที่สองแต่ตัวที่สามจะมีใบของต้ นสบู่ดำและผลของต้นสบู่ดำติดอยู่บริเวณของหัวด้วย ตรงกลางตัวมีสัณลักษณ์ของ วช. ติดอยู่ด้วย

6

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

ท่าที่ 1 ท่าไหว้

ท่าที่ 2 ท่าผายมือทางขวา

ท่าที่ 3 ท่าผายมือทางซ้าย

ท่าที่ 4 ท่าร่าเริง

ท่าที่ 5 ท่าเขินอาย

ท่าที่ 6 ท่าดีใจ

ขั้นตอนต่อมาเมื่อเราได้เลือกมาสคอตและภาพร่างทั้ง 6 ท่าแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้ตั้งชื่อ มาสคอตของข้าพเจ้าว่าน้องสบู่ดำ ขั้นตอนต่อไปในการดำเนินงานคือขั้นตอนกา รทำงานในโปรแกม Adobe Illustrator เพื่อสรา้งผลงานที่เป็นการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในการลงสีและสร้างความมีมิติให้กับตัวมาสคอต

7

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

ขั้นตอนในการ ดาฟเส้นเพื่อทำงารลงสีในโปรแกม Adobe Illustrator ให้เราเปิดรูปลงมาในโปรแกมและทำการลดเปอร์เซ็นภาพให้จางลงเพื่องา่ยต่อการมองเห็นเ ล้นตารางด้านหลังทำการล๊อกเส้นไกด์และทำการล๊อกภาพเพื่อง่ายต่อการ ดาฟภาพร่าง

หลังจากที่เราได้ทำการดาฟเล้นแล้วเราก็จะได้แบบเส้นไกด์ที่เราดาฟเป็นเส้นจุดโนดสีฟ้าเพื่อเตรียมใช้ในการทำงานขั้นต่อไป

8

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

ติาชมรรธกาจด้ไที่ธิ์ทสุริบะลแดาอะสที่นางงลัพงถึอสือพื่เ สีงลรากนใ วยขีเสีช้ใำดบู่สงอน้ สีงลรากนอตนขั้

หลังจากที่ลงสี น้องสบู่ดำจนครบหกท่าทางแล้วให้ก็เป็นอันเสร็จสินกระบวนการทำงาน

9

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVRESITY

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÏáÅÐÊѧ¤ÁÈÒʵÏ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÈÔÅ»¡ÃÃÁ

MASCOT PROJECT INFORMATION Thailand Research Expo 2012 Mascot Project Mascot Name : ¹ŒÍ§ÊºÙ‹´Ó

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVRESITY

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÏáÅÐÊѧ¤ÁÈÒʵÏ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÈÔÅ»¡ÃÃÁ

¢Ñ鹵͹¡ÒÃ·Ó Aimation Design mascot Ǫ.

Thailand Research Expo 2012 Mascot Project Mascot Name : ¹ŒÍ§ÊºÙ‹´Ó

¢Ñ鹵͹¡ÒÃ·Ó Animation design Mascot ÀÒ¾àÅ×è͹äËÇ â´Â¡ÒÃ㪌â»Ãá¡Á Adobe Flash CS3 àÁ×èÍàÃÒ䴌Ëҧ Story board áÅŒÇãËŒàÃÒàÃÔèÁ·Ó¨Ò¡©Ò¡·Õè 1 â´Â¡Òà ´Ò¿ÃÙ»ÀҾ㹴»Ãá¡Á Adobe Illustrator CS3 ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒ¹Óà¹Ò Flash CS3 áÅзÓ໚¹¶Ò¾à¤Å×͹äËÇ â´Âẋ§Í͡໚¹ ÊÒÁʋǹãËÞ‹ µÑé§áµ‹¢Ñ鹵͹·Õè ໚¹¡ÒùÓà¢Òà¹×èÍàÃ×èͧ ËÃ×Í titel ¢Í§àÃ×èͧáÅйÓà¢Òà¹×èÍàÃ×èͧáÅШºàÃ×èͧµÒÁ¢Ñ鹵͹¡ÒôÓà¹Ô¹¡Ò÷ÕèÇÒ§àÍÒäÇŒ áÅТÑ鹵͹ÊØ´·ŒÒÂàÁ×èÍàÃÒ·Ó໚¹ÀÒ¾à¤Å×͹ä¿ÇàÃÕºÌÍÂáÅŒÇ ãËŒàÃÒ Save ä¿ÅÍÍ¡ÁÒ໚¹ä¿ AVI à¾×èÍ·Ó¡ÒõѴµ‹ÍáÅÐãÊ‹àÊÕ§»ÃСͺ ã¹â»Ãá¡Á Adobe permimere CS3 ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹·Ó¡ÒúÃ÷֡໚¹ÇÕ´ÕâÍ

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม

บรรณานุกรม ( ๑ ) เว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki บทควมโดย ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 ชัยนาท, ความรู้ทั่วไปของสบู่ดำ สรรพคุณสบู่ดำ โดย... นายสุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ http://th.wikipedia.org/wiki บทความโดย พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล, คุยเฟื่องเรื่องวิทย์, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 20 ฉบับที่ 3, 2548, หน้า 12-16 อีลีหย๊ะ สนิโซ เชิดตระกูล หอมจำปา และ สูรายา เจ๊ะเต๊ะ. ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความ ร้อนและความหนืดของน้ำมันพืชใช้แล้วผสมกับน้ำมันดีเซล. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551. http://guru.sanook.com/pedia/topic

10

Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240


Mascot Dsign by Mr.Arnon Tongrod .03/03/2012. Contact : E-Mail :arnontongrod@mail.com .TELL:+666836875588 Website :http://arnon-arti3322.blogspot.com/ .ADDRESS :48 / 1, 4th Floor, Room 401,Mika Building Soi Ratchadapisek 36 Chatuchak Bangkok Thailand 10240

arnon-arti3322-102-mascotวช.  

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว ARTI3322 ของนายอานนท์ ทองรอด