Page 1


1

ตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) การที่ขาพเจาไดมาฝกงาน ณ บริษัท GMM GRAMMY (digital business) ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ.2556 สงผลใหขาพเจาไดรับความรูค วามเขาใจ ในสายงานที่ขาวเจาตองการที่จะประกอบอาชีพในอนาคต อยางดีและมีความมั่นใจในการทํางานตอ ผูรวมงานและสังคมใหมๆอีกทั้งยังมีประสบการณตางๆอยางมากมาย สําหรับรายงานการฝกงานฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยดีจากความรวมมือและสนับสนุนจากหลายฝายดังนี้ 1. คุณปยะ สุทวานิช Promotion Manager 2. คุณเมธิน เจริตศรี Art Directer 3. คุณคมกฤษณ กลิ่นขจร Senior Webdesigner และบุคคลทานอื่นๆในแผนก Graphic Design ทุกทานที่ไดใหคําแนะนําชวยเหลือในการฝกประสบการณ วิชาชีพและการจัดทํารายงานฉบับนี้ ขาพเจาใครขอขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมในการใหขอมูล เปนที่ปรึกษาใน การทํารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ ตลอดจนใหการดูแลและใหความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตการทํางานจริง ขาพเจาขอขอบคุณ ไว ณ ที่นี้

(.............................................................) นายอานนท ทองรอด ผูจัดทํารายงาน


2

บทคัดยอ (Abstract) บริษัท GMM GRAMMY (digital business) เปนบริษัทในเครือ GMM GRAMMY จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (อังกฤษ: GMM Grammy) เปนบริษัทแมของกิจการบันเทิง ซึ่งประกอบดวย กลุมธุรกิจ ดนตรี, สื่อ, ภาพยนตร, ดิจิตอล, สถานีโทรทัศนดาวเทียม, สถานีวทิ ยุ, สื่อสิ่งพิมพ, และ อีเวนตเมเนจเมนท แบบครบวงจร ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย[2] กอตั้งโดย ไพบูลย ดํารงชัยธรรม และเรวัต พุทธินันทน เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 และเปนคายเพลงที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 3 ของเอเชีย จากการจัดอันดับของนิตยสารชื่อดังของอังกฤษ[ตองการอางอิง] นอกจากนี้ยังเปน บริษัทที่มีคนอยากเขาทํางานมากที่สุดเปนอันดับที่ 8 ของประเทศไทยอีกดวย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ทําธุรกิจทางดานดนตรี สื่อ ภาพยนตร ดิจิตอล สถานีโทรทัศนดาวเทียม สถานีวิทยุ สื่อ สิ่งพิมพ และ อีเวนตเมเนจเมนท เปนตน โดยระยะแรกดําเนินธุรกิจหลักสรางสรรคผลงาน เพลงไทยสากล โดยออกอัลบั้มชุดแรก "นิยายรักจากกอนเมฆ" โดย แพทยหญิงพันทิวา สินรัชตานันท และผลิตรายการทีวี 3 รายการ ไดแก ยิ้มใสไข, มันกวาแหว และ เสียงติวดาว จากนั้นจึงเริ่มขยายกิจการ ไปสูธุรกิจผลิตรายการ โทรทัศนและรายการวิทยุ บริษัทไดขยายการดําเนินธุรกิจเขาสูธุรกิจบันเทิงอื่นๆ เชน วิทยุ, ภาพยนตร, การ จัดคอนเสิรต, การศึกษา, สื่อสิ่งพิมพ รวมทั้งธุรกิจรานคาปลีบเพื่อจัดจําหนายสินคาตางๆ ของบริษัทในเครือ เชนเทปและซีดีเพลงการขยายธุรกิจดังกลาวสงใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางครบวงจร และเปนผูนําใน อุตสาหกรรมบันเทิงไทย บริษัท GMM GRAMMY (digital business) จะเปนผูดูแลดานเว็บไซตและธุรกิจ การโหลดเพลง กิจกรรม ตางๆที่เปนสื่อออนไลน ในพื้นที่ เว็บไซดทุกตัวของ GMM GRAMMY


3

สารบัญ หนังสือรับรองการฝกงาน กิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ สารบัญ บทที่ 1 บทนํา 1.1 ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 1.2 ธุรกิจของบริษัท 1.3 วิสัยทัศนและพันธกิจ 1.4 หลักการ 1.5 วัตถุประสงคของการฝกงาน 1.6 การปฏิบัติตัวระหวางการฝกงาน บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปฏิบัติงาน การจัดการภายในองคกร 2.2 การขยายตัวของธุรกิจ 2.3 รางวัลแหงความสําเร็จ 2.4 ความภูมิใจอันเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ 2.5ความภาคภูมิใจอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 2.6 ความภูมิใจอันเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ บทที่ 3 การปฏิบัติงาน 3.1 หลักการของการปฏิบัติงาน 3.2 การปฏิบัติตัวระหวางการฝกงาน 3.3 การปฎิบัติงานของฝาย graphic design 3.4 งานที่ไดรับมอบหมาย

หนา 1 2 3 7 7 7 9 9 9 10 16 16 19 23 23 24 25 25 26 26


4

สารบัญ บทที่ 4 ผลที่ไดรับจากการฝกงาน ก.ขั้นการวางแผนกอนการผลิตผลงาน(Pre Production Stage) การศึกษาตัวอยางจากกรณีศึกษา (Case Study) ข. การกําหนดแบบรางทางความคิดและการพัฒนาแบบ ตามวัตถุประสงคและสมมุติฐาน ค. ขั้นการพัฒนาและการผลิตผลงาน(Development and Production Stage) ง. ขั้นตอนหลังการผลิตผลงาน(Post Production Stage) บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน ประโยชนที่ไดรับจากการเขารับการฝกงาน ดานนักศึกษาผูปฏิบัติงาน ดานสถานประกอบการ ดานมหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความรูสึกที่มีตอที่ฝกงาน

หนา

46 47 48 48 51 52 52 53 53 54 55 55


5

สารบัญภาพ

ชื่อภาพ หนา ภาพที่ 1.1 แผนพังคณะกรรมการ 9 ภาพที่ 2.1 หนวยงาน ตัวอยาง จากการบําเพ็ญคุณความดี ที่เปนประโยชนตอสังคม 19 ภาพที่ 2.2 หนวยงาน อันดับผล การประเมินระดับสูงสุด อยูในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” 19 ภาพที่ 2.3 รางวัล “ดาน นวัตกรรมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานสูมวลชน” 20 ภาพที่ 2.4 รับรางวัล “Excellent ESCO Award 2012” 21 ภาพที่ 2.5 รางวัล “บริษัทที่มีความเปนเลิศดานวัตกรรมนําสูการฟนฟูทางเศรษฐกิจ” 21 ภาพที่ 2.6 รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” 22 ภาพที่ 2.7 บริษัทสุดยอดแหงเอเซีย Asiaus Best Under A Billion ประจําป 2548 23 ภาพที่ 2.8รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ครั้งที่ 6 24 ภาพ 4.4 ไฟลงานที่ฝายการตลาดสงเพื่อนํามาผลิตชิ้นงาน 48 ภาพ 4.5 การสรางเหรีญทองขึ้นมาใหม 48 ภาพ 4.6การออกแบบวาง lay-out หนาโปรโมท 49 ภาพ 4.7การออกแบบวาง lay-out หนากติกาการรวมสนุก 49 ภาพ 4.8การตัดภาพออกมาเปนสวนเพื่อเตรียมนําเขาสูการทําweb 49 ภาพ 4.9ทําการตัด Web และใส link หนาโปรโมท 50 ภาพ 4.10ทําการตัด Web และใส link หนากติการวมสนุก 50 ภาพ 4.10 ทําการตรวจสอบ Web กับ Browser 50 ภาพ 4.11 ภาพไฟลงานเตียมสง 51 ภาพ 4.11 Banner โปรโมท 30 ชิ้น 52 ภาพ 4.11 โปรแกรมที่ใช 52


6

บทที่ 1 บทนํา

ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ บริษัท : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) GMM GRAMMY (digital business) ชั้น 39 ที่อยู : อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส ชั้น 20 เลขที่ 50 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เขตพื้นที่ : คลองเตย, วัฒนา จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย : 10110 โทรศัพท : 0-2669-8428-9 URL: http://www.gmmchannel.com ธุรกิจของบริษัท ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ สามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภทธุรกิจหลัก ตามความแตกตางของลักษณะการ ประกอบธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจเพลงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเพลง ภายใตโมเดล “การใหบริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจสินคาเพลง และลิขสิทธิ์ ธุรกิจดิจิตอล คอนเทนต ธุรกิจโชวบิซ และ ธุรกิจ บริหารศิลปน - ธุรกิจสินคาเพลง และลิขสิทธิ์ ธุรกิจสินคาเพลง (Physical Products) เปน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ สรางสรรคผลงานเพลง รวมถึงบันทึกการแสดงสดของศิลปนในสังกัด หรือ ละครเวที โดยจะวางจําหนายใน รูปแบบสินคา ตาง ๆ กัน ไดแก ซีดี วีซีดี และดีวีดี เปนตน - ธุรกิจการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ (Rights Management Business) ไดแก การจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ จากผูประกอบการที่นําผลงานเพลงและผลงานการ สรางสรรคอื่น ๆ ของกลุม บริษัทฯ ไปใชในทางการคา ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต กลุมบริษัทฯ มีการนําคอน เทนตเพลงมาแปลงเปน รูปแบบดิจิตอลเพื่อกระจาย ไปสูเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ อินเตอรเน็ต และ ผู ประกอบการภายนอก โดยมี การใหบริการดาวนโหลด ประเภทตาง ๆ เชน เสียงเรียกเขา (Ringt one) เสียงรอสาย (Ringback Tone) เพลง เต็ม (Full Song) และมิวสิควีดีโอ (Full MV) ทั้งแบบราย เพลง (A la carte) และแบบเหมาจายรายเดือน (Subscription Service) ผานชองทาง *123 และเว็บไซต “www.gmember.com” -ธุรกิจโชวบิซ (Show Business ) ดําเนินธุรกิจ สรางสรรครับจางจัดกิจกรรมและงานแสดงตาง ๆ เชน คอนเสิรต และละครเวที


7

ธุรกิจบริหารศิลปน ดําเนินธุรกิจคัดสรร พัฒนาศิลปน ใหม รวมถึงการดูแลและ จัดหางานใหศิลปนในสังกัด ทั้ง ในรูปแบบของ Music และ Non-Music Artists 2. ธุรกิจสื่อวิทยุ เปนการผลิต และจัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็ม โดย ณ สิ้นป 2553 กลุมบริษัทมีสถานีวิทยุ เพลง 4 สถานี สื่อโทรทัศน เปนการเชาชวงเวลาจากทางสถานีโทรทัศน ชอง 3 5 7 9 เพื่อผลิตรายการ โทรทัศนประเภทตางๆ รวมถึงการรับจางผลิต ในป 2553 กลุมบริษัทมีการผลิตรายการทั้งสิ้น 31 รายการ โดยมีเวลาออกอากาศ เฉลี่ยประมาณ 42 ชั่วโมง 10 นาที ตอสัปดาห สื่อโทรทัศนผานดาวเทียม เปนธุรกิจ ผลิตรายการบันเทิง เพื่อออกอากาศในสถานีทีวีดาวเทียมจํานวน 6 ชอง -สื่อสิ่งพิมพ เปนการผลิตและจัดจําหนายนิตยสารแฟชั่น อิมเมจ นิตยสารผูหญิง มาดาม ฟกาโร และ เฮอรเวิลด นิตยสาร ผูชาย แมกซิม และ นิตยสารบันเทิง “In Magazine” และพอคเก็ตบุคที่ไดรับความนิยมตางๆ ธุรกิจ สรางสรรคและบริหารกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร เปนธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับงานกิจกรรมแบบ ครบวงจร ตั้งแตเสนอแนวความคิด ในการจัดกิจกรรม จัดหาผูรับเหมาในงานดานตางๆ และติดตอ ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารงานไดสอดคลอง ตรงตามจุดมุงหมาย ของลูกคาที่ตั้งไว โดยมี บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เปนผูดูแลและดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กัน อยางครบวงจร 3. ธุรกิจบรอดคาสติ้ง ประกอบดวยธุรกิจผลิตรายการเพื่อออกอากาศในสถานี ทีวีดาวเทียม และแพลตฟอรม โทรทัศนผานดาวเทียม “GMM Z” ซึ่งประกอบไปดวยการจําหนายกลองรับสัญญาณ โทรทัศนดาวเทียม การ ใหบริการโทรทัศนแบบเสียคารับ ชม (Pay TV) การใหบริการโทรทัศนแบบรับชมเปนรายครั้ง (Pay-perview service) และการจําหนายสิทธิใน คอนเทนตที่บริษัทฯ จัดหามาไดใหกับผูใหบริการรายอื่น 4. ธุรกิจภาพยนตร เปนการผลิตภาพยนตรเพื่อฉายตามโรงภาพยนตร (Feature Film)


8

ภาพที่ 1.1 แผนพังคณะกรรมการ ที่มาของภาพ : http://www.gmmgrammy.com/th/our_company.html


9

วิสัยทัศนและพันธกิจ วิสัยทัศน เปนผูนําในการสรางสรรคและผลิตผลงานดานบันเทิงทุกรูปแบบ ควบคูไปกับทุกพัฒนาการของสื่อและ เทคโนโลยี เพื่อมอบคุณคาชีวิตที่ดีและความสุขแบบไรขีดจํากัด ภารกิจ สรางสรรค ผลงานที่เปนเลิศใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เสริมสราง ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริม บุคลากรใหรักและเชี่ยวชาญในงานที่ทําและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สนับสนุน กิจกรรมอันเปนประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม ชวงระยะเวลาฝกงาน : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ.2556 ระยะเวลาและสภาพในการทํางานชวงเวลาในการฝกงาน : เริ่มฝกงานตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ.2556 ทํางานวันจันทร-ศุกร หยุดเสารอาทิตย เริ่มงานเวลา 9.00 น.จนถึงเวลา 18.00 น. เวลาพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. สภาพในการทํางาน: สถานที่ทํางานตั้งอยูในอาคาร GMM GRAMMY (digital business) ชั้น 39 มีแผนกที่ทํางานดานมีเดียออกแบบเว็บไซตออกแบบกราฟกและดิจิตอลมีเดียเพื่องานโฆษณาผานเว็ปไซต โดยมีหองทํางานเปนโตะทํางานแบบล็อคของแตละคนมีคอมพิวเตอรคนละเครื่องสวนนักศึกษาฝกงานใหนํา เครื่องมาเองมีสายWireless หรือ Ethernet (Lan) ใหตอเพื่อสืบคนขอมูลหาขอมูลอางอิงในการทํางาน หลักการ 1.จัดประสบการณใหเปนระบบและกระบวนการที่ตอเนื่อง 2.ใหมีการฝกสถานการณจริงใหมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 3.ประสานทฤษฎีใหสอดคลองกับการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม 4.สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสถาบันกับองคการและหนวยงานภายนอก 5.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด แรงงานและผูใช วัตถุประสงคของการฝกงาน 1. เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูและไดรับ ประสบการณชีวิตการทํางานที่แทจริง 2. เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมกอนที่จะจบออกไปทํางาน 3. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการปรับตัวใหเขากับ สภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อใหนักศึกษานําประสบการณที่ไดรับจากการฝกงานมาประยุกตใชในการทํางาน


10

การปฏิบัติตัวระหวางการฝกงาน 1. ตรงตอเวลา 2. มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 3. แตงกายชุดนักศึกษา กรณีใสเสื้อช็อปตองผานความเห็นชอบจากบริษัทกอน 4. การลากิจ ลาปวย ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ฝกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใชเครื่องมือสื่อสาร 6. ไมควรตอรองเรื่องระยะเวลาการฝกงานหรือ เรียกรองอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออกและกลาตัดสินใจ 8. ใหถือเสมือนวา การฝกงานก็คือการทํางาน และทําการ ฝกงานอยางเต็มกําลังความสามารถ 9. การไปฝกงานของนักศึกษา ถือวาไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ตองไมกระทํา การ ใด ๆ ที่จะทําใหเสื่อมเสียตอสวนรวม 10. ในระหวางการฝกงาน หากมีปญหาเกี่ยวกับงานตองการคําปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดตอกลับมา ยังอาจารยประจําภาควิชา แตถามีปญหาเกี่ยวกับการฝกงานติดตอเจาหนาที่หนวยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหวางการฝกงานใหติดตอคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย


11

บทที่ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับที่ปฏิบัติงาน การจัดการภายในองคกร

นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารกลุม

ในป 2555 ที่ผานมา นับเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศนผานดาวเทียม โดยทางคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดทาํ การออกใบอนุญาตใหกบั ผูประกอบการ ทั้งในสวนของผูจําหนายกลองรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม ผูใหบริการแพลตฟอรมโทรทัศนผาน ดาวเทียม และผูใหบริการชองโทรทัศนผานดาวเทียม นอกจากนี้ จํานวนผูชมโทรทัศนผานจานรับสัญญาณดาวเทียมยังคง เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยจํานวนชองรายการที่มากกวา และความคมชัดของสัญญาณภาพทีด่ กี วาเสาอากาศ สงผลใหเม็ดเงิน คาโฆษณาไหลเขามาสูสื่อโทรทัศนผานดาวเทียมอยางชัดเจน ทางกลุมบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูผลิตคอน เทนตรายใหญของประเทศไดเตรียมพรอมสําหรับโอกาสในการขยายธุรกิจ ดังกลาวอยางเปนขั้นตอน ดวยการเริ่มใหบริการชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียม ซึ่งเปนชองรายการที่ไดรับความนิยมอยางสูงจากผูชม และขยายเขาสูการเปนผูจําหนายจานดาวเทียมและกลองรับสัญญาณโทรทัศนผาน ดาวเทียม และผูใหบริการแพลตฟอรม โทรทัศนผานดาวเทียม ตามลําดับ ตลอดปที่ผานมา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหกาวหนาและแข็งแกรง ดําเนินธุรกิจอยางตั้งใจ เพื่อการเติบโตอยางมั่นคง ดวยประสบการณและผลงานทัง้ หมดทีส่ ง่ั สมมาเปนระยะเวลา 29 ป บริษัทฯ เปนหนึง่ ในผูน าํ ดานคอนเทนตในประเทศ (National Content Provider) ที่มีคุณภาพ และการมีคอนเทนตที่แข็งแกรง และมีคุณภาพจะสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพื่อเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจบรอดแคสติ้ง กลุมบริษัท ฯ จึงไดมีการปฏิรูปโครงสรางธุรกิจ และแบงประเภทธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ออกเปน 2 สวน คือ ธุรกิจเดิม ประกอบดวย ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจสรางสรรคและบริหารกิจกรรมทางการตลาด และธุรกิจแอนิเมชั่น และธุรกิจใหม ประกอบดวย ธุรกิจโฮมช็อปปง ธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียม และธุรกิจโทรทัศนในระบบดิจิตอลที่กําลังจะ เกิดในอนาคตอันใกล รวมทัง้ สิน้ 9 ประเภทธุรกิจ โดยธุรกิจทั้ง 2 สวนจะสงเสริมซึ่งกันและกัน และสามารถสรางรายได ใหกับบริษัทใหมีการเติบโตและมั่งคั่งอยางตอเนื่อง ในระยะยาว


12

ธุรกิจเพลง ซึง่ ประกอบดวยการจําหนายสินคาเพลง และการจัดการแสดงในป 2555 ยังคงมีการเติบโตจากปกอน แมในปนี้จะมียอดอัลบั้มออกเปนจํานวนที่นอยกวา แตกลับสรางรายไดไดมากกวาจากการจัดการแสดงคอนเสิรต และโชว ตาง ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจเพลง ซึ่งสวนทางกับตลาดโลกที่มียอดจําหนายสินคา เพลงลดลง ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต แมวารายไดรวมในปนี้จะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค ตาม เทคโนโลยี อยางไรก็ดี ประเทศไทยจะมีบริการ 3จี อยางเต็มรูปแบบในป 2556 ซึ่งบริษัทฯมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจดิจิตอล คอนเทนต ใหเปนหนึ่งในธุรกิจหลัก สรางรายไดเติบโตอยางกาวกระโดดไดดว ยเทคโนโลยี OTT (Over The Top) ผาน บริการ 3จี ซึ่งจะสามารถใหบริการทั้งภาพและเสียงไปยังผูบริโภคไดในทุกแพลตฟอรม อันไดแก โทรทัศน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพัฒนารวมกับพันธมิตรตางประเทศ นอกจากนั้นบริษัทฯ มีแผน ใหบริการแบบ Exclusive สําหรับ Fan club ผาน MVNO อีกดวย ซึ่งคาดวาทั้งหมดนี้จะสามารถสรางรายไดอยางแข็งแกรง ตัง้ แตกลางป 2556 เปนตนไป ธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบดวย การผลิตรายการโทรทัศนผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และสิง่ พิมพ มีการเติบโตตามการใชจา ย คาโฆษณาของอุตสาหกรรมโดยรวม โดยธุรกิจสื่อโทรทัศนมีการเติบโตสูงสุด ในสวนของธุรกิจวิทยุยังมีการเติบโตอยาง ตอเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมรวมกับผูฟงรายการอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการสรางและรักษาฐานผูฟงรายการ อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีการปรับลดสถานีวิทยุลดลง 1 สถานี ในป 2556 ตามกลุมเปาหมายวัยรุนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯคาดวาใน ธุรกิจสื่อวิทยุจะมีกําไรเพิ่มขึ้นไดจากการปรับเปลี่ยน กิจกรรม และตนทุนที่ลดลง สําหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ บริษัทฯ ไดมกี าร พัฒนาเขาสู New Media มากขึ้น ผานการจัดทํานิตยสารในรูปแบบ E Magazine ธุรกิจภาพยนตร มีการนําภาพยนตรออกฉายทั้งหมด 3 เรื่อง โดยภาพยนตรเรื่อง “ATM เออรัก เออเรอ” สามารถทํา รายไดสูงถึง 150 ลานบาท นับเปนภาพยนตรไทยที่สรางรายไดสูงที่สุดในป 2555 และหากรวมรายไดจากภาพยนตรทง้ั 3 เรื่อง ทําใหบริษัทฯขึ้นแทนเปนผูสรางภาพยนตรที่สามารถทํารายได Box Office สูงสุดเปน อันดับที่ 1 ของประเทศ ในป 2555 นับเปนความสําเร็จอีกกาวหนึง่ ในฐานะผูน าํ ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจสรางสรรคและบริหารกิจกรรมทางการตลาด ในป 2555 มีการเติบโตถึงรอยละ 34 จากการจัดงานใหญหลาย งานทัง้ ในและตางประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่น ๆ ในภูมภิ าคเอเซีย สงผลใหมีรายไดเขามาอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมสําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึง ในอีกไมกี่ปขางหนา ธุรกิจแอนิเมชัน่ เปนการตูนแอนิเมชัน่ 3 มิติ เรื่อง “เบิรด แลนด แดนมหัศจรรย” ออกอากาศทางชองโทรทัศน Free TV โดย เบิรด แลนด แดนมหัศจรรย เปนแอนิเมชั่นที่แฝงความรูแกผูชมทุกวัย ซึง่ ไดรบั ความสนใจจากทัง้ ใน และตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดทําสินคาที่เกี่ยวของ เพื่อจัดจําหนายและสรางรายไดใหกับบริษัทอีกทางหนึ่ง ตลอดจนการติดตอดาน ลิขสิทธิ์เพื่อเผยแพรไปตางประเทศในอนาคต


13

ธุรกิจโฮมช็อปปง หลังจากเริ่มดําเนินงานมาเปนเวลาเพียง 6 เดือน บริษัทฯ มีรายไดเขามาอยางตอเนื่อง ดวย ประสบการณที่มีมายาวนานของพันธมิตรทางธุรกิจ และความแข็งแกรงของกลุมธุรกิจสื่อของบริษัทฯ บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ธุรกิจโฮมช็อปปงจะโตขึ้น และสรางกําไรใหบริษัทฯไดในอนาคต ธุรกิจบรอดแคสติ้ง หรือธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียม เปนธุรกิจใหมของบริษัทฯที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ สรางแพลตฟอรม “GMM Z” เพื่อเปนการเสริมความแข็งแกรงซึ่งกันและกันระหวางธุรกิจหลักที่บริษัทฯมี อยู โดยสามารถ แบงออกเปน 3 สวน คือ ธุรกิจแพลตฟอรม ธุรกิจชองโทรทัศนดาวเทียม และธุรกิจ Pay TV ซึ่งกสทช. ไดออกใบอนุญาต ใหกับผูประกอบการ ทั้งในสวนของผูจําหนายจานดาวเทียมและกลองรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม ผูใ หบริการ แพลตฟอรมโทรทัศนผานดาวเทียม และผูใหบริการชองโทรทัศนผานดาวเทียมใหแกบริษัทฯครบแลวทุกสวน สงผลให บริษัทฯสามารถเดินหนาธุรกิจบรอดแคสติ้งไดอยางเต็มที่ เริ่มจากการมุงมั่นสรางแพลตฟอรมของตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถ ผลลัพธที่ได คือ ความสําเร็จอันยิ่งใหญ บริษัทฯไดขยายฐานผูชมโทรทัศนดาวเทียมแพลตฟอรม “GMM Z” ไดถึง 1.5 ลานกลอง ในป 2555 โดยกลองรับสัญญาณ โทรทัศนดาวเทียม “GMM Z” มีคุณสมบัติในการถอดรหัสสัญญาณโทรทัศนดาวเทียมที่ถูกเขารหัสได จึงสามารถรับชมได ทั้งชองโทรทัศนดาวเทียมฟรีทั่วไป และชองโทรทัศนดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก หรือ Pay TV โดยบริษัทฯ ไดตั้งเปาที่จะ ขยายฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้นไมนอยกวาปที่ผานมา ซึ่งเปนฐานลูกคาที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ Pay TV ของบริษัทฯ ตอไปใน อนาคต นอกจากนี้ ยังเสริมทัพดวยชองโทรทัศนผานดาวเทียมที่บริ ษัทฯ ไดดาํ เนินธุรกิจอยู จํานวน 8 ชอง ซึง่ มีการเติบโต ขึ้นอยางมาก รายไดจากคาโฆษณาสําหรับชองโทรทัศนผานดาวเทียมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ถึง 40% โดยบริษัทฯคาดวาชอง ที่ยังขาดทุนอยู จะสามารถทํากําไรไดในป 2556 อีกทั้งในปนี้อีกทั้งในป 2555 บริษทั ฯไดเปดตัวชอง GMM ONE ที่มีรายการ แบบหลากหลายและสามารถรับชมไดทุกเพศทุกวัย ไมวา จะเปนรายการขาว ซิทคอม การตนู และสาระบันเทิงอีกมากมาย นอกจากนี้เพื่อการใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมแบบเต็มรูปแบบ และครบวงจร บริษัทฯไดเตรียมความพรอม ในการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก หรือ Pay TV เปนที่เรียบรอยแลว ผูบริโภคสามารถเลือกรับชมรายการ คุณภาพไดทง้ั ประเภทสาระบันเทิง และประเภทกีฬา ทั้งหมด 8 ชอง ตลอด 24 ชัว่ โมง บริษทั ฯสามารถเดินหนาธุรกิจนีไ้ ด อยางเต็มที่ โดยเฉพาะธุรกิจ Pay TV อันจะชวยใหบริษัทฯมีรายไดเขามาอยางมั่นคง รวมถึงผูบริโภคก็สามารถรับชมคอน เทนตทม่ี คี ณ ุ ภาพไดทกุ ประเภท สําหรับธุรกิจดิจิตอลทีวี (Digital Terrestrial TV) ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ถึงแมกสทช. จะยังไมมี ขอสรุปในเรื่องหลักเกณฑขอบังคับ หรือการประมูลได แตบริษัทฯ เชือ่ วากสทช. จะเปดใหมีการประมูลใบอนุญาตใหใช คลื่นความถี่สําหรับใหบริการโทรทัศนใน ระบบดิจิตอลภายในป 2556 ซึ่งถือเปนอีกโอกาสในการทําธุรกิจที่จะสรางรายได ใหกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดเตรียมความพรอมในสวนนี้ไวลวงหนาแลว โดยที่บริษัทฯมีแผนจะเขารวมการประมูลทั้งชอง ความคมชัดสูง (HD) และชองมาตรฐาน (SD) ไดแก ชองรายการเด็ก ชองรายการขาว และชองวาไรตีท้ ว่ั ไป และดวย


14

ประสบการณอันยาวนานในธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร บริษัทฯเชื่อวาจะสามารถกาวเปนผูใหบริการโทรทัศนดิจิตอลใน อันดับตนๆ ของประเทศไทยไดในอนาคต ดวยความมุงมั่นและตั้งใจจริงในการบิหารงานอยางโปรงใสและมีจริยธรรม สงผลใหในป 2555 บริษัทฯ ไดรับ รางวัลเกี่ยวกับการกํากับกิจการที่ดี ดังนี้ (1) บริษัทจดทะเบียนดานการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ประจําป 2555 ในโครงการ “SET Awards 2012” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร (2) การประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012) ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” จากสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย(IOD) ตอเนื่องเปนปที่ 2 ติดตอกัน (3)การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน ในระดับ “ดีเยี่ยม และ สมควรเปนตัวอยาง” โดยได 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ประจําป 2555 นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจไปพรอมกับการมีความรับผิดชอบตอสั งคมเปนสิ่ง ที่จําเปนที่สุด บริษัทฯ จึงมีโครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง อาทิเชน โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยนําเสนอการตูนแอนิเมชั่นทีวีซีรี่ส 3 มิติ “เบิรด แลนด…แดนมหัศจรรย” ตอนพิเศษ “ตามรอยพระราชา” โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสปมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจา สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 โครงการถนนสายแสงตะวัน เปนโครงการที่บริษัทฯ รวมมือกับทั้งภาครัฐ และหนวยงานตางๆ เพือ่ สงเสริม คุณภาพชีวติ ทีด่ ตี อ สังคม จัดกิจกรรมอันเปนประโยชนจํานวนมาก เชน กิจกรรม Green Charity กิจกรรมรวมใจบริจาค โลหิต การจัดทําเพลงเพื่อสังคม คอนเสิรตการกุศล เพื่อแบงปนสังคม โครงการชวยเหลือคนพิการ โครงการชวยเหลือเด็ก และเยาวชนผูย ากไร โครงการรณรงควนั เอดสโลก โครงการรณรงคเพื่อยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี โครงการชวยเหลือ บรรเทาทุกข ภายใตการดําเนินงานของสภากาชาดไทย ฯลฯ จากการใหการสนับสนุนตอสภากาชาดไทยดวยดีมาโดยตลอด บริษทั ฯ จึงไดรับรางวัลเกียรติยศ “เพชรพาณิชย” จากกระทรวงพาณิชย ในฐานะผูประกอบการที่มีภาพลักษณที่ดีและมีผลงานที่โดดเดนดานการพาณิชย ระดับชาติและ นานาชาติ โดยไดเขารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดรับรางวัลดีเดนดานผูสงเสริมการอนุรกั ษพลังงานและพลังงานทดแทน (สื่อมวลชน) เปนปที่ 3 ในการประกวด “Thailand Energy Awards 2012” ซึง่ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลทั้งหมดที่ไดรับ ถือเปนรางวัลแหงความสําเร็จ จากความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ความสําเร็จทั้งหมดที่ผานมานั้น เกิดจากการสนับสนุนที่ดีจากทานผูถือหุน คณะผูบริหาร พันธมิตร ทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ บริษทั เอเจนซี่ และลูกคาทุกทาน ตลอดจนศิลปน และพนักงานของบริษัทฯ ทุก คน ที่ไดรวมแรงรวมใจทํางานอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาตลอดทั้งป


15

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณทุกทาน และขอใหทุกทานเชื่อมั่นวา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ไดเตรียมความพรอมเพื่อความเปนหนึ่ง ในธุรกิจดานบันเทิงครบวงจร โดยจะพัฒนากลยุทธในการดําเนิน ธุรกิจใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณตลอดจน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ กอรปกับศักยภาพของบุคคลากร และประสบการณที่สั่งสมมา 29 ป จะชวยผลักดันใหบริษัทฯ เติบโตและพัฒนากาวหนาไปอยางยั่งยืน และสรางผลตอบแทน ที่ดีใหกับผูถือหุนทุกทานตอไป

การขยายตัวของธุรกิจ ป 2526

2527 2529 2531 2532 2534

2536 2537 2539 2540 2542

เหตุการณ จัดตั้งบริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอรเทนทเมนท จํากัด โดยในระยะแรกดําเนินธุรกิจหลัก สรางสรรคผลงาน เพลงไทยสากลโดยออกอัลบั้มชุดแรก "นิยายรักจากกอนเมฆ " โดยแพทยหญิง พันทิวา สินรัชตานันท และผลิตรายการทีวี 3 รายการไดแก ยิ้มใส ไข, มันกวาแหว, เสียงติดดาว แกรมมี่ประสบความสําเร็จอยางมากในการออกอัลบั้ม "เตอ 1" ของเรวัต พุทธินันท อัลบั้มแรกของ ธงไชย แมคอินไตย "หาดทราย สายลม สองเรา" ออกวางตลาด พรอมทั้งเพิ่มการผลิต เพลงแนวร็อค โดยออกอัลบั้ม "ร็อค เล็ก เล็ก" ของวงไมโคร จัดตั้งบริษัท เอ็มจีเอ จํากัด เพื่อผลิตและจัดจําหนายเทปเพลงและสินคาบันเทิงอื่นๆ ขยายธุรกิจสูธุรกิจวิทยุ โดยจัดตั้งบริษัท เอ-ไทม มีเดียจํากัด ออกอากาศ "Green Wave" และ "Hot wave" เปนสองสถานีแรก จัดตั้งบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตรายการทีวี และเริม่ ออกอากาศละครซี่รีส สามหนุม สามมุม นอกจากนี้ยังรุกเขาสูธุรกิจจัดคอนเสิรต โดยจัดตั้งบริษัท เอ็กซทรอกาไนเซอร จํากัด ทําใหแกรมมี่เปนกลุมบริษัทที่ดําเนิน ธุรกิจบันเทิงครบวงจรมากยิ่งขึ้น เริ่มตนเขาสูยุคแหงการคุมครองลิขสิทธิ์และภูมิปญญาของผูสรางสรรคผลงาน เพลงและผลงานบันเทิง นําบริษัท แกรมมี่ เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย และเริ่มธุรกิจภ าพยนตร (Featured film) ขยายเขาสูธุรกิจสิ่งพิมพ โดยการเขาลงทุนในนิตยสารอิมเมจ เริ่มขยายไปยังตลาดตางประเทศ โดยเปดบริษัทในประเทศไตหวัน จัดตั้งโรงเรียนสอนดนตรีมีฟา


16

2543

2544 2545

2546

2547

2548

2549

จัดตั้งหนวยธุรกิจ E-Business เพื่อสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบ Digital content เพื่อรองรับธุรกิจที่เกิดจาก เทคโนโลยีใหมๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วตลอดเวลา เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท แกรมมี่ เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) มีการแยกบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ออกจากกลุมบริษัทเพื่อจด ทะเบียนในตลาด หลักทรัพย โดย มีการโอนขายบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจสื่อ วิทยุ โทรทัศน และสิ่งพิมพ จํานวน 8 บริษัทจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ใหแกบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) กลุมบริษัทมีกลยุทธในการขยายธุรกิจภาพยนตรโดย ผลิตภาพยนตรคุณภาพถึง 5 เรื่องออกฉาย ภายในปนี้ เรื่อง "แฟนฉัน" ประสบความสําเร็จอยางสูง จากการเปน ภาพยนตรไทย ที่ทํารายได จากการฉายสูงสุดในป 2546 นอกจากนี้เรื่อง "Beautiful Boxer" ยังไดรับความสนใจจากตาง ประเทศอยางมาก ตั้งเปาหมายสูการเปน "King of content" โดยการรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ไดแกบริษัท ดีทอลค จํากัด (ผลิตรายการทีวี), บริษัทสยามอินฟนิท จํากัด (ใหบริการเกมออนไลน), บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (ผลิตภาพยนตร) และ บริษัทนินจา รีเทินส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (รับจัดกิจกรรมและคอนเสิรต) เมษายนขยายธุรกิจเขาสูธุรกิจอีเวนท โดยเขาลงทุน 50% ในบมจ. อินเด็กซ อีเวนท เอเจนซี่ ผานบริษัทยอย บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย เพื่อใหมีธุรกิจสื่อที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกเซ็กเมนทไดรับการโหวตใหเปน "Best Small Cap" ของประเทศไทย และไดอันดับสองในการจายเงินปนผลสม่ําเสมอ ซึ่งจัดโดยนิตยสาร FinanceAsia มิถุนายนเขาลงทุนใน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น เพื่อพัฒนาความรวมมือทางธุรกิจ เชน ชองทางการจําหนายสินคา กรกฎาคม เขารวมทุนในบริษัท คลีน คาราโอเกะ จํากัด เพื่อใหบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์เพลง การจัดการเรียกเก็บเงิน จากตูคาราโอเกะ โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ลานบาท กันยายนลงทุนผาน บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย เพื่อขยายเขาสูธุรกิจหนังสือพิมพ โดยการ ลงทุนใน บมจ.มติชน ในสัดสวน 20% และ บมจ.โพส พับลิชชิง ในสัดสวน 23.6% เขารวมทุนในบริษัทจีเอ็มเอ็ม ฟสเนตคลับ จํากัด เพื่อใหบริการดานสถานออก กําลังกาย โดยบริษัทฯถือหุน ในสัดสวนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 40 ลานบาท เขารวมทุนในบริษัทลักษมิวสิค 999 จํากัด เพื่อขยายธุรกิจดานการผลิต


17

2550

2551 2552

2553

และจัดจําหนายสินคาเพลง โดย บริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจด ทะเบียน จํานวน 20 ลานบาท บริษัทซื้อหุนสามัญของบริษัท ทรี-อารดี จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 จํานวน 2.63 ลานบาท บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท แชนแนล(วี) มิวสิค(ประเทศไทย) ในสัดสวนรอยละ 25 จํานวน 16.65 ลานบาท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด ไดขอเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย เขารวมทุนใน บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนเพื่อ เผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน โดยบริษัทฯ ถือหุน สามัญ คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท เขารวมลงทุนในบริษัท แอ็กซ สตูดิโอ จํากัด กับ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด ซึ่งเปน บริษัท รวม เพื่อดําเนินการกอสรางสตูดิโอขนาดใหญ โดยถือหุนกันในสัดสวน รอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ลานบาท เขารวมลงทุนในบริษัท ลักษ แซทเทิลไลท จํากัด เพื่อผลิตรายการออกอากาศผาน ดาวเทียม โดยถือหุนใน สัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ลานบาท


18


19

รางวัลแหงความสําเร็จ

ภาพที่ 2.1 หนวยงาน ตัวอยาง จากการบําเพ็ญคุณความดีที่เปนประโยชนตอสังคม ที่มาของภาพ : http://www.gmmgrammy.com/th/our_company.html บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ไดรับเลือกใหเปนหนวยงาน ตัวอยาง จากการบําเพ็ญคุณ ความดีที่เปนประโยชนตอสังคม ในโครงการ “สงตอความดี..ไมมีวันหมด” จัดโดยคณะกรรมการ ฝายประชาสัมพันธการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภาพที่ 2.2 หนวยงาน อันดับผล การประเมินระดับสูงสุด อยูในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” ที่มาของภาพ : http://www.gmmgrammy.com/th/our_company.html บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ไดรับการประเมิน การกํากับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียน ไทยประจําป 2554 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011) เพิ่มขึ้นจากป กอน ไตอันดับผล การประเมินระดับสูงสุด อยูในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” อีกทั้งยัง ไดรับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจํา ป 2554 อยูในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดตอกัน 3 ปซอนอีก ดวย


20

ภาพที่ 2.3 รางวัล “ดาน นวัตกรรมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานสูมวลชน” ที่มาของภาพ : http://www.gmmgrammy.com/th/our_company.html บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล “ดาน นวัตกรรมและสรางจิตสํานึกการ อนุรักษพลังงานสูมวลชน” จากการเขารวมเปนสวนหนึ่งของโครงการ “BEAT 2010” (BUILDING ENERGY AWARDS OF THAILAND 2010) ซึ่งจัดโดย สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ภาพที่ 2.4 รับรางวัล “Excellent ESCO Award 2012” ที่มาของภาพ : http://www.gmmgrammy.com/th/our_company.html สาย ทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมบริหารรวม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) รับรางวัล “Excellent ESCO Award 2012” จากนายประมวล จันทรพงษ รองอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน (พพ.) ในงาน “Thailand ESCO Fair 2012” โดย บริษัท จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล บริษัทจัดการพลังงานดีเดน


21

ภาพที่ 2.5 รางวัล “บริษัทที่มีความเปนเลิศดานนวัตกรรมนําาสูการฟนฟูทางเศรษฐกิจ” ที่มาของภาพ : http://www.gmmgrammy.com/th/our_company.html บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) นําทีมโดย ไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการ พรอม บรรดาผูบริหารรวมกันแสดงความยินดี ในโอกาสที่บริษัทไดรับรางวัล “บริษัทที่มีความเปนเลิศดาน นวัตกรรมนําาสูการฟนฟูทางเศรษฐกิจ” ติด 1 ใน 10 บริษัทชั้นนําองประเทศไทย โดยมี บุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหาร เขารับรางวัลจาก ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีวาการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในงาน “Thailand’s Most Innovative Companies 2010”

ภาพที่ 2.6 รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ที่มาของภาพ : http://www.gmmgrammy.com/th/our_company.html


22

รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” บริษัทฯ ไดรับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 8 จากการ คัดเลือก ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะองคกร ดีเดน ดานวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน ประจําป 2549 ซึ่งเปนรางวัลพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยทรง พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี ผูแทนพระองคมอบรางวัล รางวัลแหงความภาคภูมิใจที่ไดรับเปนผลจากความมุงมั่นของ บริษัทฯ ที่จะพัฒนาคุณภาพและศักยภาพใหดี ยิ่งขึ้นในฐานะผูนําธุรกิจบันเทิงของไทย และกาวสู ความเปนผูนําดานบันเทิงของเอเชียใหเปนที่ยอมรับในระดับ โลก พรอมกับความรับผิดชอบตอ สังคมในสวนรวม ที่บริษัทฯไดดําเนินการผานกิจกรรมเพื่อสังคมอยาง มากมายในการสรางสรรค สังคมไทยใหพัฒนาตอไปอยางยั่งยืน ความภูมิใจอันเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ บริษัทฯ ไดรับผลคะแนนในระดับดีมาก จากการรายงานผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด ทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจําป 2549 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ 5 หมวดหลัก ไดแก การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ,สิทธิของผูถือหุน, การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุน, บทบาทของผูมี สวนไดสวนเสีย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความภาคภูมิใจอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ภาพที่ 2.7 บริษัทสุดยอดแหงเอเซีย Asiaus Best Under A Billion ประจําป 2548 ที่มาของภาพ : http://www.gmmgrammy.com/th/our_company.html ความภาคภูมิใจอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ บริษัทฯ ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 200 บริษัทสุดยอดแหงเอเซีย Asiaus Best Under A Billion ประจําป 2548 จากนิตยสาร ฟอรบส ซึ่งเปน


23

นิตยสารธุรกิจชั้นนําของสหรัฐอเมริกา ที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวามีความเชี่ยวชาญดานการจัด อันดับธุรกิจ โดยพิจารณาจากรายไดที่มีอัตราการเติบโตเปนบวก, ความมั่นคงของบริษัท, ยอดขายที่ มีเสถียรภาพ, ผลตอบแทนตอหุน และกําไรกอนภาษีไมนอยกวา 5 % ของผลประกอบการปลาสุด ซึ่งแกรมมี่เปนบริษัทบันเทิงของไทยเพียงบริษัทเดียวที่ไดรับรางวัลดัง กลาว ความภาคภูมิใจอันเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัท ดีเดนใน Quartile ที่ 1 (Top Quartile) หรือบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จากการจัดอันดับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) รวมกับสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ 5 หมวดหลัก ไดแก การเปดเผยขอมูลและความ โปรงใส ,สิทธิของผูถือหุน, การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุน, บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความภูมิใจอันเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ

ภาพที่ 2.8รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ครั้งที่ 6 ที่มาของภาพ : http://www.gmmgrammy.com/th/our_company.html ความภูมิใจอันเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ บริษัทไดรับรางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ครั้งที่ 6 ประเภทองคอรดีเดน ประจําป 2546 จากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน แหงประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ รางวัลแหงความภาคภูมิใจที่ไดรับ เปนผลจากความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนา คุณภาพและศักยภาพใหดียิ่งขึ้นในฐานะผูนําธุรกิจบันเทิงของไทย และกาวสูความเปนผูนําดาน บันเทิงของเอเซียใหเปนที่ยอมรับในระดับโลก พรอมกับความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมที่บริษัท


24

บทที่ 3 การปฏิบตั งิ าน

หลักการของการปฎิบตั งิ าน 1. เพื่อเพิ่มทักษะ สรางเสริมประสบการณ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเปนจริงในสถาน ประกอบการ 2. เพื่อจะไดทราบถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและสามารถใชสติปญญาแกปญหาได อยางมีเหตุผล 3. เพื่อใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย และทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 4. เพือใหมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเปนแนวทางในการประกอบ อาชีพตอไปภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 5. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และหนวยงานรัฐบาล ระเบียบวาดวย งานที่ไดรับมอบหมาย การปฏิบตั ติ วั ระหวางการฝกงาน 1. ตรงตอเวลา 2. มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 3. แตงกายชุดนักศึกษา กรณีใสเสื้อช็อปตองผานความเห็นชอบจากบริษัทกอน 4. การลากิจ ลาปวย ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ฝกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใชเครื่องมือสื่อสาร 6. ไมควรตอรองเรื่องระยะเวลาการฝกงานหรือ เรียกรองอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออกและกลาตัดสินใจ 8. ใหถือเสมือนวา การฝกงานก็คือการทํางาน และทําการ ฝกงานอยางเต็มกําลังความสามารถ 9. การไปฝกงานของนักศึกษา ถือวาไปในนามตัวแทนของมหาวิทยา ลัยและในนามของคณะฯ ตอง ไมกระทําการ ใด ๆ ที่จะทําใหเสื่อมเสียตอสวนรวม 10. ในระหวางการฝกงาน หากมีปญหาเกี่ยวกับงานตองการคําปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควร ติดตอกลับมายังอาจารยประจําภาควิชา แตถามีปญหาเกี่ยวกับการฝกงานติดตอเจาหนาที่หนวยทะเบียนฯ โดยตรง


25

11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหวางการฝกงานใหติดตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือมหาวิทยาลัย ราชภัฎจันทรเกษม การปฎิบัติงานของฝาย graphic design บริษัท GMM GRAMMY (digital business) โดยแผนกที่ผูฝกประสบการณวิชาชีพไดเขาไปปฎิบัติงานคือแผนก graphic design ซึ่งทํางาน ออกแบบสรางสรรคงานกราฟก เพื่อโปรโมทเพลงและการดาวโหลดเพลงตางๆ เชน *123 หรือผานทาง เครือขายมือถือ และโปรโหมดกิจกรรม ตางๆของทางบริษัท โดยภายในแผนกจะเจาหนาที1่ คนในการ แจกจายงานแก graphic designer ในแผนกเพื่อทํางานสรางผลงานออกมาตามที่ฝายการตลาดตองการหรือ ติดตอประสานงานกับทางบริษัทผูชื้อไว ขั้นตอนการปฎิบัติงานของกราฟกดีไซดเนอรเปนดังนี้ 1. ฝายการตลาดสงไฟลงานเขามาที่เจาหนาที่แจกจายงาน 2. เจาหนาที่แจกจายงานเรียกประชุมเพื่อจายงานใหกับ graphic designer แตละคน 3. ทําการออกแบบ ของงาน ART WORK ตามขนาดและรูปแบบของฝายการตลาด 4. สงแบบใหเจาหนาที่แจกจายงานเพื่อสงตอใหฝายการตลาดและโปรแกรมเมอรอัพงานขึ้นระบบ ตางๆเชน มือ ถือ เว็บไซ และอื่นๆ 5. ปด ART WORK งานทีไ่ ดรบั มอบหมาย 1.Banner เพื่อโปรโหมดเพลง จํานวน 2.โปสเตอร 3.Micro site for website จํานวน 4. Thumb for web shopping 8000 5.งาน Art Work ตางๆ


26

1.Banner เพื่อโปรโหมดเพลง จํานวน 294 ชิ้น ยกตัวอยางขันตอนการทําและงานบางสวน

ภาพที่ 3.1 ตัวอยาง การใชโปรแกรมออกแบบชิ้นงาน ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556

ภาพที่ 3.2 ตัวอยาง การใชโปรแกรมออกแบบชิ้นงาน ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556


27

ตัวอยาง Banner จากจํานวน 294 ชิ้น

ภาพที่ 3.3 ตัวอยางผลงานที่เสร็จสมบูรณ ที่มาของภาพ : www.gmeamber.com ,2556


28

2.โปสเตอรบางสวน

ภาพที่ 3.4 ตัวอยาง ตัวอยางผลงานที่เสร็จสมบูรณ ที่มาของภาพ : GMM Grammy digital business ,2556

ภาพที่ 3.5 ตัวอยาง ตัวอยางผลงานที่เสร็จสมบูรณ ที่มาของภาพ : www. http://www.123musicmv.com/


29

3. Micro site for website

ภาพที่ 3.5 ตัวอยาง ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด , 2556


30

4.รูปภาพโปรโมทราน web shopping 8000 บางสวน

ภาพที่ 3.6 ภาพเมนูอาหาร รานรวมโครงการในเว็บ Shopping 8000 ที่มาของภาพ : www.shopping800.com , 2556 งานที่ไดขึ้นเว็บไซต บางสวน

ภาพที่ 3.7ภาพเมนูอาหาร รานรวมโครงการในเว็บ Shopping 8000 ที่มาของภาพ : www.shopping800.com , 2556


31

ภาพที่ 3.7 ภาพการประกาศผลรางในบนเว็บไซต ที่มาของภาพ : www. http://www.123musicmv.com/


32

ภาพที่ 3.8 ภาพการประกาศผลรางในบนเว็บไซต ที่มาของภาพ : www. http://www.123musicmv.com/

ภาพที่ 3.9ภาพชิ้นงานกราฟกขึ้นบน Face book ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/123gmmgrammy


33

ภาพที่ 3.10 ภาพชิ้นงานกราฟกขึ้นบนพื้นหลังเว็บ Gemamber ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด ,2556


34

ภาพที่ 3.11 ภาพชิ้น Micro site Website ที่มาของภาพ : ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด ,2556


35

บันทึกสรุปผลความรูจ ากการฝกประสบการณวชิ าชีพ จากการที่นักศึกษาไดออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ และไดรับมอมหมายในการทํางานตามหนาที่ ที่ทางบริษัท ไดทํางานจายงานใหจึงทําใหนักศึกษาเกิดความรูและความเขาใจในการทํางานและพบปญหาที่ เกิดขึ้นระหวางการทํางานโดยทําการบันทึกรายสัปดาหดังนี้ วันที่ 1 เดือน มีนาคม 2556 –วันที่ 8 มีนาคม 2556 เรื่อง การทํางานฝกประสบการณวิชาชีพ ณ แผนก กราฟก ชั้น 39 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ดังที่ไดบันทึกสาระสําคัญที่ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการ ดังนี้ 1. ทําการแกไข แบบกราฟก ฉากหลังการมอบรางวัล แกรมมี่ ชั้น 27 โดยแยกเปนชิ้นๆ และสั่งพิมพ พรอมทําการติดตั้ง 2. ทําการ Die-Cut ภาพศิลปน The Star9 จํานวน 5 ภาพ 3. ทําการออกแบบ Banner เพื่อประชาสัมพันธการดาวโหลดเพลง ศิลปน AOF ปองศักดิ์ 4. ทําการออกแบบ Banner ประชาสัมพันธรายการเจาะดวง ลวงดาว จํานวน 9 ขนาด 5.ทําการออกแบบหนา Website micro site และ Banner พี่มากพระโขนงจํานวน 4 ขนาด และ Banner YES-SIRDAY จํานวน 6 ขนาด ปญหาที่เกิดขึ้น 1.การปรับฉากหลังเวที ออกมาผิดขนาดเนื่องจากโรงพิมพนําไปยืด Size ออก การแกไขปญหา 1. ทําการแกไขปญหาโดยการตัดแบบที่โรงพิมพนํามาใหใหมและทําการตัดประกอบเรียงใหม 2.นักศึกษาไมสามาราทําการตัดเว็บไซตไดเนื่องจากไมมีในการเรียนการสอน ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพในครั้งนี้ 1.การสงไฟลเขาโรงพิมพตองมีขนาดเพื่อทําการกํากับใหชัดเจน เพื่อ ไมใหงานที่ออกมานั้นผิด ขนาด ควรกําหนดสีและ และขอบเขตชิ้นงาน ความละเอียดตางๆเมื่อสงไปแลวให Save file งานเก็บเปน หลักฐานในการยืนยังทุกครั้ง 2.ศึกษาเพิ่มเพิ่มเติมในการทํา Website โดยมีพี่ทีมงานชวยสอน


36

วันที่ 11 เดือน มีนาคม 2556 –วันที่ 15 มีนาคม 2556 เรื่อง การทํางานฝกประสบการณวิชาชีพ ณ แผนก กราฟก ชั้น 39 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ดังที่ไดบันทึกสาระสําคัญที่ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการ ดังนี้ 1. ทําการออกแบบ Banner *123 ,*333,True ,Detac,GMM แจกเสื้อพี่มากพระโขนง จํานวน 30 ขนาด ออกแบบหนา Website micro site จํานวน 4 ขนาด 2. ทําการออกแบบ Banner พี่มากพระโขนง จํานวน 31 ชิ้น 3. ทําการ Die-Cut รูปศิลปนแกรมมี่เพื่อใชทําโปสเตอร จํานวน 4 คน 4. ทําการตกแตงรูปภาพและ จัดเรียง Lay-out ภาพเพื่อลง Website shopping 8000 ปญหาที่เกิดขึ้น 1.ขนาดของ Banner มีจํานวนมาก และสับสนกับการแยกประเภทและขนาดของ Banner 2.ไฟล PSD หายตองทําชินงาน Banner ใหมเมื่อตองมีการปรับแกแบบ การแกไขปญหา 1. ทําการแยกไฟลออกเปนโฟลเดอรของและละเครือขายมือถือและชนิดของเว็บที่จะไปลงรวมถึง การกําหนดไฟล PSD ใหอยูในโฟลเดอรเดียวกัน ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพในครั้งนี้ 1.จากการที่ไดทํางานพรอมกันหลายชินทําใหนักศึกษาตองมีความรอบคอบละรัดกุมในการจัดเก็บ ไฟลงานใหเปนระเบียบและควรตั้งชื่อไฟลงานใหเขาใจงายเพื่อนการคนหาและแกไขงานนั้นๆในภายหลัง วันที่ 18 เดือน มีนาคม 2556 –วันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่อง การทํางานฝกประสบการณวิชาชีพ ณ แผนก กราฟก ชั้น 39 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ดังที่ไดบันทึกสาระสําคัญที่ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการ ดังนี้ 1. ทําการ Die-Cut รูปศิลปนแกรมมี่เพื่อใชทําโปสเตอร จํานวน 7 คน 2. ทําการออกแบบ Banner ประชาสัมพันธรายการเจาะดวง ลวงดาว จํานวน 12 ขนาด 3. ทําการออกแบบโปสเตอร และ Banner ประกาศผลผูโชคดีได I-PAT 4. ทําการตกแตงรูปภาพรานpot and pan 7ภาพ จัดเรียง lay-out ภาพเพื่อลง Website shopping 8000 5.ทําการออกแบบหนาเว็บ MMS-SONG 2 U เสนอลูกคา AIS


37

ปญหาที่เกิดขึ้น 1.ลูกคาตองการดวน การแจงรายละเอียดตางๆไมชัดเจน ARTWORK ตนแบบไมมี การแกไขปญหา 1.คิดงานไหไวและตั้งสติทนตอแรงกดดัน ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพในครั้งนี้ 1.จากการที่ไดทํางานในครั้งนี้เปนงานที่ตองใชความละเอียดสูงในการทํางาน สีที่ออกแบบในเว็บ ตองเปนสีที่ลูกคา AIS กําหนดใหมาเทานั้น ทําใหขอบเขตการออกแบบจํากัดอยูเพียงแคสีขาวเขียว กลับสวน ทางกับ เว็บ MMS-SONG 2 U ที่เนนเปนการตูนออกแนวสนุกราเริงทําใหการทํางานของผูออกแบบนั้นยาก ขึ้น และตองทํางานใตสภาวะแรงกดดัน จากเวลาและลูกคา สิ่งที่ไดมาจากการฝกประสบการณในครั้งนี้คือ ตองคิดงานไหเร็วทําใหเร็วและมีความมั่นใจในผลงานที่ตนออกแบบ วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2556 –วันที่ 5 เมษายน 2556 เรื่อง การทํางานฝกประสบการณวิชาชีพ ณ แผนก กราฟก ชั้น 39 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ดังที่ไดบันทึกสาระสําคัญที่ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการ ดังนี้ 1. ทําการออกแบบหนาเว็บ MMS-SONG 2 U เสนอลูกคา AIS 2. ทําการออกแบบโปสเตอร และ Banner ประกาศผลผูโชคดีไดเสื้อยืดพี่มากพระโขนง 3. ทํางานออกแบบหนา Website micro size ประกาศผลผูโชคดีไดตั๋วดูหนังฟรี พี่มากพระโขนง และ Banner จํานวน 4 ขนาด 4. ทําการแกไข ขนาด Banner จํานวน 30 ชิ้น (งานแกขนาดจากพี่ในแผนกลาหยุด) ปญหาที่เกิดขึ้น 1.ในสัปดาหนี้งานเขาแผนกนอยมากแทบไมมีงานทํา การแกไขปญหา 1.การทํางานเริ่มคลองตัวมากขึ้นเนื่องจากคุนเคยกับการทํางานและพี่ชวยกันสอนงานทุกคน ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพในครั้งนี้ 1.จากการที่ไดทํางานในครั้งนี้เปนชวงเดือนที่มีงานเขาทางฝายนอยมากเนื่องจากไมมีกิจกรรมจัด เพือ่ โปรโมทอะไรเลย จึงทําใหฝายกราฟกนั้นมีเวลาวางมากเกินไป


38

วันที่ 8 เดือน เมษายน 2556 –วันที่ 20 เมษายน 2556 เรือ่ ง การทํางานฝกประสบการณวิชาชีพ ณ แผนก กราฟก ชั้น 39 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ดังที่ไดบันทึกสาระสําคัญที่ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการ ดังนี้ 1. ทําการออกแบบ Banner MMS-SONG 2 U เสนอลูกคา AIS 2. ทํา การด บทสวดมนใหกับวัด (งานบุญพี่ฝายการตลาด) 4. ทํา Banner ฉลองรายได 200 ลานพี่มากพระโขนง จํานวน 6 ขนาด 5.ทําการออกแบบ Banner คุณชายจุฑาเทพ และ มายาตะวัน ชอง3 จํานวน 12 ขนาด ปญหาที่เกิดขึ้น 1.ปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากไฟลภาพที่ไดมานั้นมีคุณภาพต่ําเกินไปทําให Pixel แตก การแกไขปญหา 1.ทําการเปลี่ยนรูปภาพและ จัดตําแหนงการวางใหม ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพในครั้งนี้ 1.การทํางานควรทํางานอยางรอบคอบควรตรวจเช็คคุณภาพของไฟลงานทุกครั้งวา Pixel แตก หรือไม ไมควรมองงานในหนาจอ 100% ควรมองที่ 300% วันที่ 22 เดือน เมษายน 2556 –วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การทํางานฝกประสบการณวิชาชีพ ณ แผนก กราฟก ชั้น 39 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ดังที่ไดบันทึกสาระสําคัญที่ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการ ดังนี้ 1. ทําการตกแตงภาพดวยโปรแกรม Adobe Photoshop เสื้อยืด 6.2.13 เพื่อขายใน Website shopping 8000 2. ทําการออกแบบ Banner ดาวโหลดเพลง คุณชายจุฑาเทพ จํานวน 3 ขนาด 4. ทําการออกแบบ พื้นหลัง Website gmember จํานวน 2แบบ ปญหาที่เกิดขึ้น การแกไขปญหา ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพในครั้งนี้ ประสบการณในการทํางานในครั้งนี้ไดความรูและความเขาใจใน Adobe Photoshop ในเรื่องของการวางตําแหนงรูปภาพ เพื่อไมใหรูปภาพในเว็บไซตเลือนไปมา


39

วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2556 –วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การทํางานฝกประสบการณวิชาชีพ ณ แผนก กราฟก ชั้น 39 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ดังที่ไดบันทึกสาระสําคัญที่ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการ ดังนี้ 1. ทําการออกแบบ Website micro size ประกาศผลผูโชคดีไดเสื้อยืด พี่มากพระโขนง และ Banner จํานวน 4 ขนาด 2. ทําการออกแบบ Banner ดาวโหลดเพลง กับ ตั้ม The Star 9 จํานวน 7 ชิ้น 3.ทําการ Die-cut ภาพ Universal Banner เจาะดวงลวงดาว จํานวน 4 ขนาด 4. ทําการออกแบบ ปญหาที่เกิดขึ้น 1.ปญหาความไมชํานาญการในการใชโปรแกรมและการคํานวณ จึงเกิดปญหาเสนขาวขึ้นในหนา Website micro size 2.ภาพที่นํามา Die-cut นั้นมีขนาดเล็กเกินไปทําใหยากตอการทํางานและพื้นหลังที่ลายทําใหใชเวลา ในการตัดออกนานมากตอ 1ภาพ และภาพไมถูกนําไปใช การแกไขปญหา 1.ในการตัด Website micro size นั้นการแสดงผลในแตละBrowser นั้นจะแตกตางกันจึงตองเช็คผล ลับทุก Browser วามีปญหาหรือไม ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพในครั้งนี้ ประสบการณในการทํางานในครั้งนี้ไดความรูก ารวางแผนในการทํางานที่ดีสงผลตองานที่มีคุณภาพ และความรอบคอบในการตรวจหนาเว็บไซต


40

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2556 –วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การทํางานฝกประสบการณวิชาชีพ ณ แผนก กราฟก ชั้น 39 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ดังที่ไดบันทึกสาระสําคัญที่ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการ ดังนี้ 1. ทําการออกแบบ Banner จํานวน 6 ขนาด คุณชายจุฑาเทพ ชอง 3 2. ทําการออกแบบ Banner ดาวโหลดเพลง AB NORMOL AIS จํานวน 6 ขนาด 3.ทําการออกแบบ Banner ดาวโหลดเพลงละครชอง 3 4. ทําการออกแบบ Banner *123 แกรมมี่ไดหมดเลย จํานวน 5 ขนาด 5. ทําการออกแบบ Banner และ Website micro size 2 หนา link และ Banner จํานวน 30 ชิ้น ปญหาที่เกิดขึ้น 1.เกิดการเปลี่ยนรีมสีขึ้นมาเมื่อทํางานทุกชิ้นเสร็จเรียบรอยแลว จึงตองทํางานใหมทั้งหมด การแกไขปญหา 1.ทํางานใหมทั้งหมด ประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกประสบการณวิชาชีพในครั้งนี้ ประสบการณในการทํางานในครั้งนีค้ ือการทํางานภายใตแรงกดดันและเวลานอยเมื่อทางลูกคา ตองการเปลี่ยนสีงานใหมทั้งหมด จึงจําเปนตองทํางานใหมตั้งแตตนทั้งหมด ทําใหเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นใน การทํางานเพื่อฝกฝนตัวนักศึกษาเอง


41

บทที่ 4 ผลทีไ่ ดรบั จากการฝกงาน วัตถุประสงคของการ ปฏิบัติงานครั้งนี้ คือเพื่อเปนการสรางสรรคผลงานการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธในเว็บไซตสําหรับการเลนกิจกรรมและการดาวโหลดเพลงรวมถึงขายสินคาที่ระลึก ในรูป แลบของ Banner website micro size และweb ดังนั้นผูฝกประสบการณวิชาชีพจึงไดยกการทํา website micro size มาเปนตัวอยางในการทําตามขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู ก. ขั้นการวางแผนกอนการผลิตผลงาน(Pre Production Stage) 1. ตั้งสมมติฐาน 2. ศึกษาขอมูลความตองการของผูผลิต และความตองการในการออกแบบ (Creative Brief) กรุณาดูที่ ภาคผนวก 3. การศึกษาตัวอยางจากกรณีศึกษา (Case Study) ข. การกําหนดแบบรางทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงคและสมมุติฐาน 1. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา 2. กําหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ 3. ออกแบบแบบรางทางความคิด โดยออกแบบตามแนวคิด (Concept) 4. เขียนแบบออกมาในรูปแบบภาพแบบขาว-ดํา พรอมวิเคราะหและแกไข 5. การปรับปรุงแกไขแบบจนไดรูปแบบที่ถูกตองและเหมาะสม ค. ขั้นการพัฒนาและการผลิตผลงาน(Development and Production Stage) ง. ขั้นตอนหลังการผลิตผลงาน(Post Production Stage) 1. เตรียมไฟล jpg,index พรอมสงใหฝายการตลาด


42

ก. ขัน้ การวางแผนกอนการผลิตผลงาน(Pre Production Stage) การกําหนดประเด็นและการศึกษาคนควาขอมูลตางๆที่เกี่ยวของจากการวิเคราะหที่มาของปญหา และตั้งสมมติฐาน ผูปฏิบัติงานไดทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการออกแบบเพื่อใหตรงตามสมมติฐาน และวัตถุประสงค ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี้ 1. ตั้งสมมติฐาน Website หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่งเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวนใหญจัดทําขึ้น เพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ หนาแรกของเว็บไซตที่เก็บไวที่ชื่อ หลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซตโดยทั่วไปจะใหบริการตอผูใชฟรี แตในขณะเดียวกันบางเว็บไซตจําเปนตอง มีการสมัครสมาชิกและเสียคาบริการ เพื่อที่จะดูขอมูล ในเว็บไซตนั้น ซึ่งไดแกขอมูลทางวิชาการ ขอมูลตลาด หลักทรัพย หรือขอมูลสือ่ ตางๆ ผูทําเว็บไซตมีหลากหลายระดับ ตั้งแตสรางเว็บไซตสวนตัว จนถึงระดับ เว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือองคกรตางๆ การเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไปนิยมเรียกดูผานซอฟตแวรในลักษณะ ของ เว็บเบราวเซอร Web Micro site หมายถึง Pop up ของเว็บไซตกอนเขาหนาหลักหรือโปรโมทกิจกรรมตางๆเมื่อคลิก เขาไปแลวจะปรากฏหนาตาง Micro site ขึ้นมา จากโจทที่ไดรับมาเปนการออกแบบ ใหผูรวมสนุกดาวโหลด เพลงประกอบละครชุด สุภาษบุรุษจุฑาเทพ เพื่อลุนชิง รางวัล จี้ทองคํา ประจําตระกูล จุฑาเทพ โดยทางฝาย การตลาดไดสั่งทํา Micro site ออกเปน 2 หนาคือหนา โปรโมทกิจกรรม และกติกา การเลนชิงรางวัล เมื่อทราบที่มาของปญหาและวิเคราะหขอมูลแลวจึงทําการตั้งสมมติฐาน เพื่อใชกําหนดขอบเขต แนวทางในการทํางาน ดังนี้ 1.หนา Micro site ตองเปนสองหนา มีปุมเพื่อลิงคออกไปสูหนา กติกา 2.สีที่ใชตองเปนสีโทนสีน้ําตาล หามใชสีเหลือง 3.ตองทําการสรางจี้ทองคําขึ้นมาเอง 4.ขอกําหนดและรูปภาพจากฝายการตลาด 2. ศึกษาขอมูลความถูกตองของเอกสาร และความตองการในการออกแบบ (Creative Brief) กรุณาดูที่ ภาคผนวก ดูงานออกแบบกับWebsiteที่ใกลเคียงและวิเคราะหผลการศึกษา การจัดวางองคประกอบ การใชภาพ เทคนิคการใช ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับก ารออกแบบ Website ทางสื่อออนไลนตางๆ ความตองการการ ออกแบบจากฝายการตลาด ใหใชโทนสีน้ําตาลครีม หามใชโทนสีเหลืองสรางจี้ทองคําจากลายเสนปากาให เปนจี้ทองและใหจี้ทองมีความโดดเดนทําการออกแบบ 2หนาเว็ปมีปุมลิงคเพื่อเขาหนากติกา


43

3. การศึกษาตัวอยางจากกรณีศกึ ษา (Case Study) โดยมีกรณีศึกษา 3 ตัวอยาง ดังนี้ ศึกษาทั้งโครงสรางเว็บและการจัดวาง lay-out ใหสวยงาม 1. http://www.1234musiccupid.com 2. http://www.123musicmv.com 3. http://www.chandra.ac.th

ข. การกําหนดแบบรางทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงคและสมมุติฐาน 1. วิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาเพื่อกําหนดขอบเขตในการทํางานตอไป 2. กําหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ จากการเห็นก ระบวนการผลิตจริงทําให เล็งเห็นวาwebไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมเพื่อใหสื่อสารไดงายการสื่อสารสามารถตอบโจทได 3. ออกแบบแบบรางทางความคิด โดยออกแบบตามแนวคิด (Concept) 4. เขียนแบบออกมาในรูปแบบของการวาง lay-out พรอมวิเคราะหและแกไข 5. การปรับปรุงแกไขแบบจนไดรูปแบบที่ถูกตองและเหมาะสม


44

ค. ขั้นการพัฒนาและการผลิตผลงาน(Development and Production Stage)

ภาพ 4.4 ไฟลงานที่ฝายการตลาดสงเพื่อนํามาผลิตชิ้นงาน ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556

ภาพ 4.5 การสรางเหรีญทองขึ้นมาใหม ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556


45

ภาพ 4.6การออกแบบวาง lay-out หนาโปรโมท

ภาพ 4.7การออกแบบวาง lay-out หนากติกาการรวมสนุก ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556

ภาพ 4.8การตัดภาพออกมาเปนสวนเพื่อเตรียมนําเขาสูการทําweb ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556


46

ภาพ 4.9ทําการตัด Web และใส link หนาโปรโมท ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556

ภาพ 4.10ทําการตัด Web และใส link หนากติการวมสนุก ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556

ภาพ 4.11 ทําการตรวจสอบ Web กับ Browser ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556


47

ง. ขัน้ ตอนหลังการผลิตผลงาน(Post Production Stage) 1. เตรียมไฟล jpg,index พรอมสงใหฝายการตลาด

ภาพ 4.11 ภาพไฟลงานเตียมสง ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556

ภาพ 4.11 Banner โปรโมท 30 ชิ้น ที่มาของภาพ : นายอานนท ทองรอด, 2556


48

สรุปผลการปฏิบัติงาน ในการศึกษาของนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นั้น นอกจากนักศึกษาจะไดความรูในหลักสูตรแลว การศึกษาประสบการณ วิชาชีพศิ ลปกรรมยังเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนที่นักศึกษาตองทําการปฏิบัติกอนการจบหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในพฤติกรรมทุกดาน ไมวาจะเปนในสวนของบุคลิกภาพ สติปญญา เจตคติ การวางตัวที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อพรอมที่จะออกไปดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การฝกประสบการณวิชาชีพนั้นถือเปนการฝกทักษะการทํางานและรูจักการปรับตัวของการทํางานรวมกับ ผูอื่น มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาออกแบบนิเทศศิลป ณ GMM GRAMMY (digital business) ใน ครั้งนี้ ทําใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น เขาใจการ ทํางานดานการออกแบบเว็บไซต การทํางานในโลกออนไลน และสิ่งพิมพ การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น การวางตัวในสังคมได อีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักศึกษาที่ไดรับคือ การทํางานของตนเองไดรับ ความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่ดวยตนเองเปรียบเสมือนตนเองเปนบุคลากรคนหนึ่งขององคกร โดยมีการ ควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตั้งแตวันแรกของการฝกประสบการณจนถึงวันสุดทายของการฝก ประสบการณเปนอยางดี ทุกคนตางมีไมตรีจิตที่ดีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ อีกทั้งยังใหคําแนะนํา และชวยเหลือในทุกๆเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องงานและเรื่องสวนตัวแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเสมอ ประโยชนที่ไดรับจากการเขารับการฝกงาน 1.ไดเรียนรูถึงกระบวนการทํางานตางๆของการทํางานหลังจากการที่ไดเขารับการฝกงานใน หนวยงานที่ไดรับมอบหมายทําใหไดทราบถึงกระบวนการในการทํางานของฝายอื่นๆอีกดวยและไดทราบถึง บทบาทหนาที่และความสําคัญของการทํางาน 2. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใชโปรแกรมในการออกแบบเว็บไซต การเขียนโปรแกรม การตัดเว็บ 3. การทํางานรวมกับผูอื่นการทํางานเปนทีมการไวใจและเชื่อมั่นเพื่อนรวมทีมการเห็นคุณคาของบุก คลอื่นและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 4. ไดความรูเกี่ยวกับการศึกษาหาขอมูลผลงานออกแบบเพื่อเปนตัวอยางวิเคราะห พัฒนาแนวคิดการ ออกแบบ กระบวนการคิดของนักออกแบบ


49

ดานนักศึกษาผูปฏิบัติงาน 1. ไดรับความรูใหมและประสบการณในสภาวะการทํางานจริง 2. ฝกใหผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพชวยสรางความมั่นใจในการทํางานการกลาแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น มากขึ้น 4. ไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นและเพิ่มทักษะการเรียนรูระบบการทํางานในองคกร 5. สามารถนําประสบการณจากการฝกงานไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได 6. ฝกฝนใหเปนคนชางสังเกตและรูจักปรับปรุงการพัฒนาการทํางานของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใชโปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรียนรูโปรแกรมตางๆที่องคกรนํามาใชในการทํางาน 9. ฝกฝนการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน 10. สรางเสริมสรางเสริมลักษณะนิสัยใหเปนคนตรงตอเวลามากยิ่งขึ้น 14. ทําใหมีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นการมีบุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษยสัมพันธที่ดีมากขึ่น 12. ฝกฝนใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ ดานสถานประกอบการ 1. เปดโอกาสใหองคกรไดรับนักศึกษาฝกงานที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในสิ่งใหมเขามาทํางาน 2. องคกรไดรับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยตางๆในการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกงาน 3. ชวยลดคาใชจายในสวนของการจางงานประจํามากขึ้นเนื่องจากการดําเนินงานของนักศึกษา ฝกงานมาชวยทํางานในสวนที่สามารถชวยทําได 4. องคกรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองคกรจากโครงสรางนักศึกษา 5. องคกรไดรับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของแต ละมหาวิทยาลัย ดานมหาวิทยาลัย 1. เกิดความรวมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธที่ดีกับสถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยไดขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนตอไป 3. จากการสงตัวเขารับการฝกงานไปยังบริษัทตางๆชวยใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจาก ตลาดแรงงานมากขึ้น


50

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากผูฝกงานยังเปนมือใหมสําหรับงานออกแบบดาน Website ฉะนั้นควรฝกฝนฝมือดวยการดู งานออกแบบจากของทั้งในและตางประเท ศเทศเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบเพราะงานออกแบบยังดูไม ทันสมัย และฝกการใชโปรแกรมทางดานกราฟกใหมีความชํานาญยิ่งขึ้นเพื่อใหรวดเร็วในการทํางาน การตอบรับจากทีฝ่ ก งาน จากการที่เขาไปฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัท GMM GRAMMY (digital business) ไดรับการตอบรับเปนอยางดี มีการใหความชวยเหลือในทุกๆดาน ไมวาจะเปนการใหคําแนะนําในการใชงาน โปรแกรม เทคนิคทางดานโปรแกรม การใหความรูทั้งในและนอกสถานที่โดยไดไปศึกษางานในดานการ เขียนเว็บไซต การทํางานตั้งแตขั้นเริ่มตนและนําเสนองานกับพี่เลี้ยงเพื่อฝกทักษะ การเขียเว็บและการแกปญา หาเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม ใหเราทํางานจริง เสมือนนักศึกษาคือพนักงานคนหนึ่งของ องคกร ความรูสึกที่มีตอที่ฝกงาน การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม บริษัท GMM GRAMMY (digital business) นักศึกษามีความ ประทับใจและดีใจเปนอยางยิ่งที่ ไดเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพที่ องคกร ที่นี่พนักงานทุกคนจะอยูกัน แบบพี่นอง คอยใหคําปรึกษาและชวยเหลือซึ่งกันและกัน การทํางานจะทํางานเปนทีม ทําใหนักศึกษาได เรียนรูการทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดเปนอยางดี และการทํางานที่นี้นักศึกษารูสึกวาไดความรูตา งๆ มากมาย นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน คือ เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การทํางานรวมกับผูอื่น ความ รับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคของสถานประกอบการ ที่ สําคัญนอกเหนือสิ่งใด คือ งานที่นักศึกษาออกแบบสามารถนํามาใชไดจริง ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีตอการ ทํางานจริงตอไป


อานนท์ รายงานฝึกงาน issuu  

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสรุปผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของสาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you