Page 1

Larsmo kommun informerar Luodon kunta tiedottaa Årgång 22

1 Š 2010

Trevlig sommar önskar Larsmo kommun


2

Aktiv sommar

Aktiivinen kesä

Sommarkommunen Larsmo sjuder av aktivitet. Gårdsområdena krattas och alla trädgårdsintresserade startar årets odlingar, båtar sjösätts och villasäsongen inleds.

Luodon kesäkunta vilisee toimintaa. Piha-alueet haravoidaan ja puutarhaihmiset istuttavat taimiaan, veneet lasketaan vesille ja huvilakausi käynnistyy.

Skärgården bjuder ju massor av möjligheter till rekreation och aktiviteter. Antingen du håller dig på stranden eller åker ut med båt. Bara med en cykeltur längs landsväg 749 kan du uppleva fina vyer ut mot havet och Larsmosjön. Har du inte tillgång till egen båt men vill ut på en kryssning kan du välja att åka ut med Strandis bastuflotte eller åka på kvällskryssning från Gamla hamn till Köpmanholmen.

Saaristo tarjoaa runsaasti mahdollisuukia virkistykseen ja toimintaan, joko rannalla tai merten aalloilla. Jo pyöräretki maantietä 749 pitkin tarjoaa upeita maisemia merelle ja Luodonjärvelle. Jos sinulla ei ole omaa venettä mutta haluat silti vesille voit tehdä retken Strandiksen saunalautalla tai lähteä iltaristeilylle Vanhasta satamasta Köpmanholmeniin.

Kommunens simstränder är öppna hela sommaren och enligt tidigare tradition ordnar Folkhälsan simskolor vid Svennasminnet i Bosund, vid Annäsgrund i Näs, vid simstranden i Sonamo, vid simstranden i Fagernäs och vid Assarskär vid Storströmmen. Några veckors intensivträning under ledning av kunniga simlärare brukar snabbt ge resultat. Kom i håg att det är viktigt att alla barn får en möjlighet att lära sig simma.

Kunnan uimarannat ovat auki koko kesän ja Folkhälsan järjestää perinteisesti uimakouluja Bosundin Svennasminnessa, Näsin Annäsgrundetilla, Sonamon uimarannalla, Fagernäsin uimarannalla ja Storströmmenin Assarskärillä. Muutaman viikon tehokas harjoittelu osaavien uimaopettajien johdolla antaa yleensä hyvän tuloksen. Muistakaa miten tärkeä on antaa kaikille lapsille mahdollisuus oppia uimaan.

Paddlingen har blivit en allt mer populär fritidsaktivitet. Föreningen 7 Broars skärgård r.f. har också noterat det ökade paddlingsintresset och kommer under sommaren att starta ett paddlingsprojekt. Avsikten är att ta fram en helhetskarta, för området Ohtakari – Munsala, som visar alla vattendrag där paddling är möjlig och en mera detaljerad karta med rutter inprickade. Kartan skall visa ruttens svårighetsgrad samt ge information om när åarna och älvarna är paddlingsbara. Det kommer att göras ca 30-40 specifika rutter (hav, insjö, åar, älvar, temabaserade t.ex. historiskt intressanta platser i skärgården). Projektet omfattar även byggande av ett antal rastplatser samt skyltning. Inom projektet ordnas också några paddlingskurser. Paddlingen ger möjlighet till naturnära upplevelser, så om du inte redan nu är paddlare – ta chansen att börja i samband de aktiviteter som bjuds i projektet.

Melonnasta on viime aikoina tullut suosittu harrastus. 7 Sillan Saaristo ry:n yhdistys on pannut merkille melontakiinnostuksen kasvun ja käynnistää tämän kesän aikana melontahankkeen. Tarkoituksena on laatia kokonaiskartta alueelle Ohtakari – Munsala jossa esitellään kaikki melontaan sopivat vesistöt ja yksityiskohtaisempi kartta johon on merkitty eri reittejä. Kartta esittelee reittien vaikeusasteet sekä antaa tietoa siitä milloin jokemme ovat melontaan sopivia. Suunnitteilla on noin 30-40 erityyppisiä reittejä (meri, järvi, joki, teemapohjaiset esim. historiallisesti kiinnostavat paikat saaristossa). Hanke käsittää myös muutaman pysähdyspaikan rakentamisen sekä opasteiden laatiminen. Hankkeen puitteissa järjestetään myös muutama melontakurssi. Melonta luo mahdollisuudet lunnonläheisiin elämyksiin eli jos et jo nyt ole meloja – nyt sinulla on mahdollisuus aloittaa uusi harrastus hankkeen myötä.

Det bjuds rikligt med möjligheter till kulturupplevelser och aktiviteter för alla i Larsmo också denna sommar. Njut av marknadsstämningen på Kackurmarknaden, delta i allsången på Bjärgas, handla lokalproducerat på Bosund sommartorg eller delta i fiskets kväll på Köpmanholmen. Det är bara att välja! Barnens dag på Köpmanholmen som ordnas den 19.6 bjuder på teater och massor av aktiviteter! Välkomna alla barn!

Luodon kesä tarjoaaa myös tänä vuonna mahdollisuudet kulttuurielämyksiin ja – tapahtumiin. Nauti markkinatunnelmasta Kackurmarkkinoilla, osallistu yhteislauluun Bjärgasilla, osta paikallisia tuotteita Bosundin kesätorilta tai ota osaa kalastuksen iltaan Köpmanholmenilla. Meillä on mistä valita! Lasten päivä Köpmanholmenilla järjestetään 19.6. ja tarjoilla on teatteria ja paljon muuta hauskaa! Tervetuloa kaikki lapset ja lapsenmieliset!

Jag önskar alla en skön sommar!

Toivotan kaikille hyvää kesää! GUN KAPTÉNS Kunnanjohtaja

GUN KAPTÉNS Kommundirektör

Köpmanholmen - skärgårdens pärla Öppethållningstider sommaren 2010

Kommunal informationstidning Ansvarig utgivare Gun Kapténs Redaktör/Layout Arne Böhling Annette Kortell Tryckeri Botnia Print Upplaga 3000

6.6 7-11.6 12-13.6 14-18.6 19-20.6 21-24.6 25.6 26.6-15.8 21-22.8

kl.12-16 kl.15-19 kl.12-16 kl.15-19 kl.12-16 kl.15-19 stängt kl.12-21 kl.12-18

Landhöjningsutställningen TerraMare har öppet samma tider som Caféet. M/S Wilma trafikerar under öppethållningstiderna från roddbåtshamnen i Sonamo Information och bokningar: Utvecklingskoordinator, tfn 044 7217 329 Köpmanholmens café, tfn 728 2509 e-post: kopmanholmen@larsmo.fi

Kvällskryssningar till Köpmanholmen Under fem onsdagar i sommar ordnas kvällskryssningar från Jakobstad till Köpmanholmen. Det är båten M/S Mässkär som kryssar från Gamla Hamn (Macken) i Jakobstad tur och retur. Båten tar 22 passagerare och avgår kl. 17.30. Kvällskryssningar blir det 30 juni, 7, 14 och 28 juli samt 4 augusti. Biljetter säljs på förhand från Turistbyrån i Jakobstad. Om det finns plats kan du också köpa biljett på båten innan avfärd. Biljetten kostar 14 euro. Under dessa onsdagarna ordnas det program på Köpmanholmen och kryssningarna är planerade så att deltagarna kan äta en bit mat och samtidigt ta del av programmet. Hemfärden inleds ca kl. 21 under de två första kryssningarna och ca 20.30 under de tre påföljande. I händelsekalendern på sista sidan ser du aktuellt program.


3

Bokslut 2009 Året som gick kan beskrivas som turbulent. Sysselsättningsläget försämrades märkbart som en följd av den ekonomiska krisen, med omfattande permitteringar och ökad arbetslöshet som följd. I Larsmo steg arbetslöshetsgraden till 7,7 % i slutet av året, vilket är den högsta noteringen på sju år. Larsmo kommun vidtog sparåtgärder för att stävja de negativa konsekvenserna på den kommunala ekonomin. Inom förvaltningen har det gångna året fortsättningsvis präglats av beredningen av den nya strukturen inom social- och hälsovården och arbetsbelastningen har tidvis varit hög på nyckelpersonerna. Trots turbulensen inom ekono-

min var utvecklingen inom många sektorer positiv. Bostadsbyggandet var på ungefär samma nivå som året innan och befolkningen ökade med 68 personer till 4 719 personer. Kommunens planläggningsverksamhet var fortsättningsvis livlig. Det omfattande arbetet med revideringen av strandgeneralplanen fortsatte och ett utkast till revidering presenterades i början av detta år. Delgeneralplaneringen av Byggmästar-Slussnäs slutfördes och 23 nya tomter i privat ägo kan bebyggas. De omfattande trafikregleringarna som planerats i kommunens centrum kan påbörjas i och med att ändringen och utvidgningen av Holm detaljplan vann laga kraft i slutet av året. Detaljpla-

RESULTATRÄKNING

neringen av västra Vikarholmen framskred och planeringsavtal kunde undertecknas med markägarna i början av 2010. Kommunens investeringstakt var fortsatt hög. Tillbyggnaden av Furuholmens daghem påbörjades och förnyandet av den äldsta skoldelen vid Näs skola kunde inledas planenligt i och med att kommunen beviljades ett 50 procentigt statsbidrag för projektet. Som en följd av den svåra eldsvådan i Ankarets utrymmen i början av året sanerades hela fastigheten och invånarna kunde flytta in i december i nyrenoverade utrymmen. Den allmänna bedömningen nu är att botten är nådd i den ekonomiska recessionen och att

2009 1000 euro

2008 1000 euro

2 034,0 13,5 -21 869,3 -19 821,8 11 091,6 10 085,9 95,4 136,6 -145,1 -1,9 1 140,7 -823,6 0,0 617,1 1,5 618,6

1 945,4 22,5 -20 770,9 -18 803,0 10 797,1 9 407,7 75,0 208,8 -213,3 -96,1 1 376,2 -696,0 0,0 680,2 1,5 681,7

2009 1000 euro

2008 1000 euro

1 140,7 -51,2

1 376,2 -122,8

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Investeringsutgifter -2 109,9 Finansieringsandel för investeringsutgifter 20,8 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 65,8 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -633,8

-2 951,9 183,0 145,4 -1 370,1

Verksamhetens intäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Extraordinära poster Räkenskapsperiodens resultat Ökn (-) el. minskn. (+) av fonder Räkenskapsperiodens över-/underskott

FINANSIERINGSANALYS VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE Årsbidrag Korrektivposter till internt tillförda medel

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Förändringar i utlåningen Minskning av utlåningen Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten Finansieringen kassaflöde

5,4

10,8

2 500,0 -1 307,5 795,0 1 992,9

2 000,0 -889,6 499,1 1 620,3

Förändringar av likvida medel

1 359,1

250,2

Förändringar av likvida medel Likvida medel 31.12. Likvida medel 01.01 Förändring

5 581,6 4 222,5 1 359,1

4 222,5 2 972,3 250,2

konjunkturen vänt till en svag tillväxt. Inverkan på den kommunala ekonomin kommer att ske med en fördröjning och resultatet för 2010 blir troligen negativt. I och med att Larsmo kommun, som en följd av bildandet av samarbetsområdet, i framtiden köper all service inom socialoch hälsovården, blir det synnerligen avgörande för kostnadsutvecklingen att det nya social- och hälsovårdsverket kan bygga upp en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet.

hålla ekonomin i balans. Det ekonomiska resultatet för 2009 kan betraktas som mycket gott med tanke på att Larsmo kommuns inkomstskattesats på 18,5 % är 0,04 procentenheter lägre än den genomsnittliga uttaxeringen i landet och samtidigt den lägsta inkomstskattesatsen i landskapet Österbotten. GUN KAPTÉNS

Larsmo kommuns ekonomi är stabil för tillfället, men de närmaste åren krävs en fortsatt effektivisering av verksamheten inom alla sektorer för att

Förtroendevalda gjorde talkoinsats på Köpmanholmen


4

Nyetablering i Holm centrum

Den till kommungården angränsande tomten omfattande 13300 kvadratmeter nyttjas effektivt för nyetableringen i Holm centrum. Holm centrum genomgår under året en radikal förändring då rondellbygget förverkligas och KPO etablerar sig i Larsmo och bygger en S-market för dagligvaruhandel samt punkt för bränsleförsäljning. I den nya fastigheten med adress Kackurvägen 1 byggs också utrymmen för ett apotek omfattande ca 100 kvadratmeter. Byggnadens totala våningsyta blir 1658 kvadratmeter och försäljningsytan omfattar 1100 kvadratmeter. Går allt enligt planerna kan fastigheten invigas vid årsskiftet.

Kackurvägen byggs två infarter till butiksområdet. Den nya Smarketen får rejält med parkeringsplatser och 154 parkeringsrutor ryms på parkeringsområdet. Närmast ingången placeras 3 inva-parkeringsplatser. På gårdsplanen utanför S-marketen byg gs en takförsedd ABC-bränsleautomat med två tankställen, som för sin del kompletterar S-marketens butiksservice. På tomtens västra flik placerar Ekorosk en ekopunkt och på tomtens östra sida mot rondellen reses en 12 meter hög reklampylon.

Ekonomichef Kim Biskop på KPO uppger att totalbudgeten för investeringen inklusive inventarier rör sig kring 3,3 miljoner euro. Målsättningen är att dagligvaruhandelns tjänster i närområdet stärks och att kunderna erhåller ett okomplicerat och mångsidigt köpställe med över 7000 produkter i sortimentet. Kim Biskop betonar fastighetens energieffektivitet och en modern avfallshantering och effektiv återvinning. För dem som bor i trakten och för dem som färdas längs Larsmovägen skall det vara bekvämt att handla. Från

Många ägarkunder Etableringen av S-market i Larsmo är en naturlig följd av det stora antalet ägarkunder i Larsmo. I kommunen finns redan över 1050 hushåll som är ägarkunder eller över 74 % av hushållen. Den nya butiken skapar också en rad nya arbetsplatser. Utöver marketchefen skapas arbetsplats för 78 fastanställda och 5 deltidsanställda. Öppethållningstiderna blir preliminärt vardagar kl. 8-21, lördagar kl. 8-18 och söndagar kl. 12-18. S-bankens kunder kan direkt vid butiks-

kassorna sköta sina löpande bankärenden. Apoteksetablering Apotekare Petter Ström öppnar ett apotek i fastigheten. Apoteket, som är ett sidoapotek till Första Apoteket i Jakobstad, öppnar samtidigt som S-market och försäljningsytan blir drygt 71 kvadratmeter. Ingång till apoteket sker dels från Smarkets sida men apoteket får även en egen ingång. Sortimentet utgår från ortsbornas behov av receptmediciner, allmänna läkemedel, naturkost och kosmetiska produkter. Öppethållningstiderna planeras utgående från ett personalpass under vardagar. Utvecklingen av Holm centrum med nya smidiga trafikarrangemang, utrymmen för dagligvaruhandel, apoteksverksamhet och övriga tjänster erbjuder långt in i framtiden tidsenlig service både för invånarna och för alla som har sina vägar förbi. ARNE BÖHLING

Städa en timme Kommunerna i Jakobstadsregionen ordnar under tiden 26.4 – 9.8 en städkampanj där invånarna inbjuds att delta med att plocka skräp och städa. Var och en som antar utmaningen att städa minst en timme registrerar sitt deltagande och ger då sin hemkommun ett poäng i tävlingen. Tävlingen är öppen för alla invånare som vill vara med och städa och plocka upp skräp vid allmänna områden, vägrenar, rekreationsområden, lekparker, simstränder etc. Utöver privatpersoner kan också olika grupper, föreningar, församlingar och skolor ordna organiserade städtillfällen och delta i tävlingen. Att städa den egna gården räknas ej med i tävlingen. Städprestationerna registreras på webbplatsen jakobstadsregionen.fi där utförlig information om projektet Håll regionen ren finns under informationsområdet Regionala projekt. ARNE BÖHLING


5

Mottagning av kvotflyktingar Kommunerna i Jakobstadsregionen har fattat positiva beslut om att på nytt inleda mottagandet av kvotflyktingar. Enligt besluten har kommunerna Larsmo, Kronoby och Pedersöre meddelat att de har beredskap att ta emot flyktingar detta år medan Nykarleby inleder mottagandet 2011. Staden Jakobstad har beslutat att de förhåller sig positiva till ett mottagande men har konstaterat att de inte har beredskap att inleda mottagandet ännu detta år. Avsikten är att årligen ta emot 50-60 kvotflyktingar till regionen. Finland har genom internationella avtal förbundit sig att årligen ta emot 750 kvotflyktingar. I år tar Finland emot irakier (200), myanmarer (150), kongoleser (150) och afgahner (150). Därtill reserveras 100 platser för speciellt brådskande fall. Flyktingarna väljs ut på basen av intervjuer. Finland prioriterar speciellt utsatta kvinnor. Den kommunala samarbets-

nämnden i Pedersörenejden tillsatte den 19.4.2010 en arbetsgrupp för beredande av flyktingmottagningen och i början av juni anställs en gemensam flyktingkoordinator. Kommunerna har preliminärt meddelat beredskap att ta emot den första gruppen i september, men inga överenskommelser med NTM-centralen har ännu gjorts om tidpunkten. När en flykting anländer till Finland som kvotflykting får han/hon ett s.k. kontinuerligt uppehållstillstånd och kan ansöka om finskt medborgarskap när han/hon bott i Finland oavbrutet i minst fyra år. När flyktingarna anländer flyttar de direkt i en bostad som reserverats för dem. Den första tiden går åt till undersökningar om hälsotillståndet, besök hos olika myndigheter, t.ex. polis, Fpa, kommunen, skolan, dagvården osv. Därefter inleds språkundervisning och introduktion i hur det finländska samhället fungerar. Många flyktingar är analfabeter efter-

Fritidsbyrån i Larsmo arrangerar

BARNENS DAG på Köpmanholmen lördag 19.6 kl. 13-15 teaterpjäs - godismete - ansiktsmålning klotterplank - bollkastning - skattjakt stafett - rörelselekar - saft&bulle

som de inte har haft möjlighet att gå i skola, andra igen kan ha en bra grundutbildning. Undervisningen försöker man anpassa så att alla kan gå framåt i egen takt. Efter språkstudierna fortsätter de flesta i någon form av yrkesutbildning eftersom de sällan har en yrkesexamen eller yrkeskunskap som är anpassad till den finländska arbetsmarknadens krav. Barn under skolåldern placeras i dagvård och för barn i skolåldern ordnas anpassad undervisning.

kunna ställa upp. För en person som just anlänt och som har svårt att kommunicera kan det vara svårt att bara klara av att gå till butiken eller annars förstå hur samhället fungerar. Mera infor mation om vän-/

vänfamiljsverksamheten ges i juni. GUN KAPTÉNS Ordförande i arbetsgruppen för flyktingmottagning

Det viktigaste är att flyktingarna kan integreras i samhället, dvs. känna sig motiverade, lära sig språk, få en utbildning, få ett jobb, få vänner, delta i olika aktiviteter osv. Bara på så sätt kan vi få våra nya invånare att trivas och må bra. Därför efterlyser vi familjer/personer som är intresserade av att ställa upp som vän/vänfamilj för att stöda och bistå flyktingarna. Kommunerna kommer förstås att ställa resurser till förfogande, men det skulle vara önskvärt att också vänner/vänfamiljer skulle

Fotbollsskola Vid idrottsparken i Holm Den14-18 juni kl. 10-12 För flickor och pojkar 6-12 år Avgift: 7 euro/junior, avgiften inbetalas i förhand på LBK:s konto Andelsbanken 556741-420989

Missa inte teaterpjäsen - kom i god tid!

Kom ihåg att uppge namn på deltagaren i samband med inbetalningen!

Gratis överfart med två taxibåtar

Arrangör: Fritidsbyrån i samarbete med Larsmo Bollklubb

Idrottsskola Dagligen kl. 10-12.30 7-11 juni vid Bosund skola 14-18 juni vid Näs rink 21-24 juni vid idrottsparken i Holm Arrangör Fritidsbyrån


6

Paddla i skärgården i sommar Paddling som fritidsaktivitet växer i popularitet år från år. Nejdens paddlingsförening Botnia Canoe har nu ca 100 aktiva medlemmar och de flesta paddlingsturer sker givetvis utanför föreningens organiserade verksamhet. Föreningen ordnar även paddlarskola för barn i början av sommaren och paddlarkurser för nybörjare mm. Föreningen ordnar även organiserade paddlingsturer som planerats i förväg och vanligtvis är dessa paddlingstillfällen återkommande från år till år och har visat sig vara lyckade evenemang. 7 Broars Skärgårdspaddling är ett av dessa. Det är paddling från Karleby till Jakobstad med paus vid Hästöskatan. Detta sker på en lördag och i sommar ordnas paddlingen den 3.7 med start kl. 10.00. Som inofficiellt program blir det i år fortsättning på söndagen den 4.7 då vi paddlar i Larsmo skärgård med start från Köpmanholmen. Rutten bestäms sedan utgående från väder och vind. Det inofficiella programmet brukar locka de verkliga entusiasterna. Ett annat lyckat program är månskenspaddling på höstsidan.

Köpmanholmen i Larsmo skärgård har blivit en mycket populär mat- och pausplats för regionens paddlare. Fjolårets månskenspaddling samlade ca 10 deltagare. Vi samlades på Köpmanholmen och begav oss på kvällen mot yttre sidan av Tolvmangrundet. Vi sökte upp Equity minnesmärket och såg månen gå upp. Vid Brunos grillade vi korv och drack kaffe vid stranden och beundrade månskenet. Åter-

färden skedde i månsken och stämningen var fantastisk. Några av deltagarna körde hem från Sonamo på nattkröken och några övernattade i föreningens tipitält. Under natten förbyttes det fina vädret till snöslask och storm. Men med eld i kaminen och gott sällskap gick det ingen nöd på oss.

Det finns obegränsat med rutter i Larsmo skärgård. Fina rastställen finns också så det räcker till. Det gäller bara att veta var de finns. Bland rastställena inomskärs kan nämnas Prästholmen som gränsar till Pedersöre/Lepplax. Där finns många landstigningsställen, många lämpliga grillplatser och

framför allt, inga villor. Med start från Svanen eller Strandis blir detta en lämplig dagstur. Ett tips - paddla genom sundet norr om Storhästskär mot solnedgången. Se mer information om paddling på föreningens webbplats www.botniacanoe.fi LEIF LUNABBA

Nina Lassander och Anton Häggblom på Föusjazz Fagernäs Byaråd arrangerar Föusjazz för elfte året i följd lördagen den 12 juni kl. 19.00 i Stenfähuset i Fagernäs. I år har vi som tema ”Young Local Talents - Unga Lokala Begåvningar” och merparten av musikanterna är studeranden vid Musikhuset i Jakobstad. Den ena huvudartisten är sångfågeln Nina Lassander, som bl.a. deltog i Finlands uttagning till Eurovision Song Contest, där hon tog en silverplats. Nina är en mycket mångsidig och duktig sångerska och en flitigt anlitad artist. Hon sjunger förutom jazz även pop, rock och visor och skriver även egna låtar. Nina är hemma från Jeppo men studerar och bor för tillfället i Jakobstad. Hon är 23 år

och har studerat musik i 6 år varav 2 år vid Berklee College of Music i Boston, USA. Den andra huvudartisten är Anton Häggblom. 25-åriga Anton är hemma från Karleby. Han har utbildat sig till musikalartist i Sverige och studerar nu till skådespelare på teaterhögskolan i Helsingfors. Anton är en mångsidig artist och har en mycket stark scennärvaro. Han har gjort sig känd bl.a. med sin Frank Sinatra Show som han turnerade med 2008-2009. Som kapellmäster fungerar i år pianisten Christian Gull. Christian är hemma från Närpes, utbildad ingengör men som sadlat om och satsar nu på musikstudier vid Musikhuset. De övriga musikerna är Roger

Bäck på bas, Pontus Häggblom på trummor, Peter Enroth på gitarr, Mirjam Petterson på trumpet, Markus Kaikkonen på

saxofon, Tor vald Lund på trombon, Michael Ford på saxofon och Jonte Fagerhed på trumpet.

Kaffeservering och korvgrillning. Parkering vid kyrkan. JAN-ANDERS FAGERHED


7

Fiskets dag vid Köpmanholmen Eleverna vid Holm skola får i augusti ta del av en heldag i fiskets tecken ute vid Köpmanholmen – Larsmos egen pärla vid havet. Under denna vår kontaktades skolan av initiativtagaren till evenemanget, fiskeguide Jorma Koivuniemi, med ett erbjudande skolan inte kunde motstå. Skoldagen vid Köpmanholmen har ett dagsprogram bestående av 5 stationer, där skoleleverna i årskurserna 1-6 får lära sig mycket om fritidsfiske med aktivredskap, hur man beter och rör sig i naturen och på sjön samt ta del av vad som hänt och vad som händer i vår skärgård. Skolningspunkterna eller stationerna håller på i ca 30 minuter och där får eleverna lära sig mer om:

- mete - spinnfiske - trollingfiske - säkerhet på sjön och i skärgårdsnaturen samt - landhöjningsutställningen Terra Mare. Initiativtagaren Jorma Koivuniemi , som skött om planeringen, har även lyckats få bidrag från NTM-centralen (före detta TE-centralen) för att ordna evenemanget. En säkerhetsplan har uppgjorts för dagen som såväl lärare, guider och eventuellt medföljande föräldrar skall ta del av. Transporten över till Köpmanholmen sker med Larsmo kommuns båt samt med fiskebåtar. Till sin hjälp har han även ett antal medarbetare: - Guiderna som sköter aktivi-

tetspunkterna är allihopa utbildade och garanterat yrkeskunniga fiskeguider, säger Jorma Koivuniemi. Några skolelever som hört talas om evenemanget väntar med spänning på att få åka ut till Köpmanholmen. De börjar ivrigt ”dra fiskehistorier”, där den ena fisken är större än den andra. Vi hoppas givetvis att firrarna nappar. I skolan ser vi fram emot att delta i evenemanget ”Fiskets dag vid Köpmanholmen”. JOHAN NYGÅRD

Fiskets dag på Köpmanholen blir en lärorik dag för eleverna.

Betala fiskekortet via mobiltelefonen! I dagarna avslutar vi ett litet ettårigt förprojekt angående sportfisket. Där samverkar vi med södra Lappland i ett EUprogram som heter Botnia Atlantcia och syftet är att lära oss hur Dorotea, Vilhelmina och Åsele gjort när de lyckats

så väl med sina sportfiskeprodukter för turismen. En stor del av näringslivet där är sportfisket! - De har nämligen många stugbyar där som lever på att hyra ut stugor och fiskevatten åt

turister från utlandet som sportfiskar. Turisterna kommer främst från Italien, Spanien, Frankrike, England, Polen, Tjeckien och de baltiska staterna – och de kommer till Norden för att fiska gädda! Men de fiskar den enbart för

nöjets skull och kastar gäddan i sjön sen de fotograferat och mätt dem. Får man ca 3-7 gäddnapp på en dag, räknas det som ett utmärkt fiskarfänge! Många av sportfiskarna från Baltikum kör ”Norrbotten runt” och kör med andra ord förbi våra gäddor och stugbyar. Men här behövs sannolikt ännu något ytterligare projekt innan vi har fått fram företag som satsar helhjärtat på den här sortens näringsliv. Vi behöver få fram några områden som kan bli ”spjutspetsar” för vår marknadsföring i framtiden. Alla områden är förstås viktiga nu i början, men man kan tänka sig att det kristalliseras en viss fokus på några ställen som tål mer fiske och där utplanteringen kan bli mer intensiv. I samband med avslutningen av projektet lanserar vi nya sätt att informera om sportfisket i vår region. Vi har fått fram ny kartdokumentation över de fiskevattnen som fiskelag, vatten- och delägarlag samt fiskargillen förvaltar över, och vi gör en splitterny sportfiskekarta som också ger mer information om dessa fiskevatten än den förra kartan gjorde. Nu kan man också läsa om dessa områden på Internet i en portal för sportfisket. Den ska finnas på

vår hemsida. - Det finns fyra olika fiskeområden mellan Ohtakari och Gunilack, och det finns 36 olika föreningar som förvaltar dessa vatten och nu vet vi var de finns. Nu har vi också utvecklat så att man kan betala för fiskekorten med mobiltelefonen, när som helst på dygnet. Det smartaste valet var via UpCodes fyrkantiga streckkod vars funktion går via en server som sköter både betalningsfunktionerna som annan viktig permanent och utbytbar information! - Alla dessa fiskelag och fiskargillen har litet olika priser på fiskekorten, så UpCode hade det mest ändamålsenliga systemet av alla vi undersökt för detta ändamål. Nu behövdes det bara 36 märken som är en symbol för de olika föreningarna, - inte 150 olika telefonnummer för olika priser! Kvittot kommer i telefonen och där kan det granskas av övervakare. - Idag är det viktigt att kunna betala för fiskekortet just då man kommer på att man vill fiska oberoende om det är söndag eller kväll då kanske andra instanser är stängda. Info om UpCode finns på www.upcode.fi Gunvor Häggman, turistchef 7 Broars Skärgård rf


8

Tilinpäätös 2009 Kulunut vuosi voidaan kuvata epävakaaksi. Taloudellisen kriisin seurauksena työllisyystilanne heikkeni huomattavasti laajamittaisten lomautusten ja lisääntyneen työttömyyden myötä. Luodossa työttömyysaste kasvoi vuoden lopulla 7,7 %:iin, mikä on korkein luku seitsemään vuoteen. Luodon kunta ryhtyi säästötoimiin kunnalliseen talouteen kohdistuvien kielteisten seurausten hillitsemiseksi. Hallinnon työtä kulunut vuosi on edelleen leimannut sosiaalija terveyshuollon uusien rakenteiden valmistelutyön jatkuminen ja avainhenkilöiden työtaakka on ajoittain ollut suuri.

Talouden epävakaudesta huolimatta kehitys oli monilla alueilla positiivinen. Asuntorakentaminen oli suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja väestö kasvoi 68 henkilöllä ja vuodenvaihteessa kunnan asukasluku oli 4 719 henkilöä. Kunnan kaavoitustoiminta jatkui vilkkaana. Rantayleiskaavan uudistamisen laajamittainen työ jatkui ja uudistusluonnos esiteltiin tämän vuoden alussa. ByggmästarSlussnäs alueen osayleiskaavoitus valmistui ja 23:lle uudelle yksityisessä omistuksessa olevalle tontille voidaan nyt rakentaa. Kunnan keskustan laajamittaisten liikennejärjestelymuutosten suunnitelman to-

Kaavoitus Lilla Furuholmenin asemakaavan uudistamistyö on käynnistynyt toden teolla. Arkitehti Ab Rajaniemi valittiin 16.3.2010 työn konsultiksi. Kaavan uudistamistarpeita selvittelevä tiedotustilaisuus järjestettiin jo 2007. Tässä yhteydessä maanomistajia ja osallisia pyydettiin jättämään mielipiteitä ja toivomuksia koskien kaavaa. Suurin osa muutostoiveista koskee uusia rakennusoikeuksia tai lomaasuntotonttien muuttamista omakotitalotonteiksi. Osallistumis- ja ar viointiohjelma oli yleisesti nähtävänä huhtikuussa. Työ jaktuu toukokesäkuussa nykyisen asuinalueen inventoinnilla ja luontoselvityksen laatimisella. Tämän jälkeen on vuorossa asemakaavamuutosluonnoksen esittely. Maanomistajat ja muut osalliset kutsutaan luonnoksen esittelytilaisuuteen. Kaikilla asianomaisilla tahoilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä huomautuksen muodossa. Seuraavaksi on vuorossa kaavaehdotuksen laatiminen joka myös asetetaan nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Tavoitteena on, että kaavaehdotus voitaisiin käsitellä kunnanvaltuustossa vuodenvaihteessa. Keskusta-alueen osayleiskaavaa käsittävä työ käynnistyy. Alue ylettyy Greviltä noin kilometrin verran kunnantalon pohjoispuolelle. Alue rajoittuu lännessä

Byg gmästar-Slussnäsin ja Kackur-Sämskarin osayleiskaavoihin sekä 749 maantietä itään noin 1,0 km. Alueella on voimassa uusia rakennuspaikkoja koskeva rakennuskielto 29.2.2012 asti. Tarkoituksena on selvittää alueenkäyttöä otten huomioon uuden tiesuunnitelman mukana tuomat mahdollisuudet tiivistää ja laajentaa keskusta-aluetta. Tämän lisäksi selvitetään mm. sisäiset liikennejärjestelyt ja erityisesti jalankulku- ja ajoneuvoliikenne. Kaavassa aluevarauksia osoitetaan asumiselle, liikenteelle, virkistyskäyttöön sekä viheralueille jne. Yksittäisiä rakennusoikeuksista ei osoiteta. FCG Finnish Consulting Group Oy toimii työn konsulttina. Työ käynnistetään kesä-heinäkuussa osallistumis- ja arviointiohjelman laatimisella. Kesän aikana suoritetaan myös luontoselvitys. Maanomistajille ja muille asianomaisille järjestetään tiedotustilaisuuksia työn edetessä. Työaikataulun mukaan kaavaehdotus käsitellään kunnanvaltuustossa joulukuussa 2011. On tärkeä että kaikki osalliset ottavat osaa kaavoitusprosessiin, joten huomioikaa kaavoitusilmoitukseet päivälehdissä ja verkkosivuillamme. Suunnittelujaosto on valmiina aktiiviseen vuoropuheluun alueen asukkaiden kanssa. GUN KAPTÉNS

teuttaminen voidaan käynnistää Holmin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lainvoimaisuuden astuttua voimaan vuoden lopussa. Läntisen Vikarholmenin asemakaavoitus eteni ja maanomistajien kanssa allekirjoitettiin suunnittelusopimuksia vuoden 2010 alussa. Kunnan investointitahti jatkui vauhdikkaana. Furuholmenin päiväkodin laajennustyö käynnistyi ja Näsin koulun vanhimman osan uusiminen voitiin aloittaa suunnitelmien mukaisesti kun kunnalle myönnettiin 50 prosenttinen valtionavustus hankkeeseen. Ankaretyksikössä vuoden alussa tapahtuneen vakavan tulipalon seurauksena koko kiinteistö

saneerattiin ja asukkaat muuttivat takaisin kunnostettuihin tiloihin joulukuussa. Yleinen arvio tällä hetkellä on, että taloudellisen taantuman pohja on nyt saavutettu ja että talous-suhdanteet ovat kääntyneet heikkoon kasvuun. Vaikutukset kunnalliseen talouteen ilmenevät viiveellä ja vuoden 2010 tulos on luultavasti negatiivinen. Koska Luodon kunta, yhteistyöalueen muodostumisen seurauksena, tulevaisuudessa ostaa kaikki sosiaalija terveydenhuoltopalvelut, kustannuskehityksen kannalta tulee olemaan erittäin ratkaisevaa että uusi sosiaali- ja

terveysvirasto pystyy luomaan laadullisen ja kustannustehokkaan toiminnan. Luodon kunnan talous on tällä hetkellä vakaa, mutta lähivuosina vaaditaan jatkuvaa toiminnan tehostamista kaikilla sektorieilla jotta talous pysyy tasapainossa. Taloudellinen tulos vuodelle 2009 voidaan pitää erittäin hyvänä ottaen huomioon että Luodon kunnan tuloveroprosentti 18,5 % on 0,04 prosenttiyksikköä matalampi kuin maassa keskimäärin ja samalla Pohjanmaan alhaisin tuloveroprosentti.

GUN KAPTÉNS

Jätevesien käsittely kesämökillä Saunomisesta ja tiskauksesta aiheutuvat pesuvedet sisältävät typpeä, fosforia, orgaanisia aineksia ja bakteereja jotka käsittelemättöminä vesistöön johdatettuna aiheuttavat mm. leväongelmia, rantojen rehevöitymistä ja hapenpuutetta pohjassa. Käsittelemällä ja puhdistamalla kesämökillä syntyvä jätevesi voidaan konkreettisesti parantaa kesämökin virkistysarvoa. Asetus vesilaitoksien viemäriverkoston ulkopuolella oleven kotitalousjätevesien käsittelemisestä edellytää myös, että kesämökeillä on oltava toimiva jätevesijärjestelmä ennen vuoden 2013 loppua.

mikäli vedet johdetaan kesämökkiin ja tällöin jätevesien puhdistusvaatimukset kasvavat. Pesuvedet on ensin johdettava kaksiosaiseen saostussäiliöön ja edelleen maasuodattamoon, pienoispuhdistamoon tai vastaavaan jätevesipuhdistamoon. Ranta-alueella on tärkeä ajatella jätevesipuhdistamon sijoitusta jotta järvi- ja merivedet eivät tunkeutuisi järjestelmään. Jos mökki tai sauna sijaitsee rantaviivan lähellä on mahdollista että joudutaan johtamaan jätevedet korkeammalle ylös tontilla pumppaamalla ja johtamalla eteenpäin jätevesipuhdistamoon.

Vaatimukset jätevesikäsittelyn tyypistä vaihtelevat kesämökin varustelutasosta ja vedenkulutuksesta riippuen. Jos sekä keittiön että saunan talousvedet kannetaan sisään katsotaan, että aiheutuneen vesimäärän olevan niin pieni että jätevedet voidaan johtaa suoraan maahan esim. kivisilmän tai vastaavan imetysjärjestelmän kautta. Jotta pesuvesien roskat ja rasva eivät tukkisi imeytysjärjestelmää suositellaan saostussäiliön asentamista ennen imeytystä. Jätevesiä ei saa koskaan johtaa suoraan vesistöön.

Ranta-alueella sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen vesikäymälien jätevedet on Luodon kunnan rakennusjärjestyksen mukaan johdettava tiiviiseen umpisäiliöön. Kuivakäymälä on parempi ja halvempi vaihtoehto verrattuna vesikäymälään. Kuivakäymälöitä on monenlaisia, perinteisistä ulkohuusseista pieniin sisätiloihin asennettaviin kompostoiviin käymälöihin. Hyvin suunnitellulla ja hoidetulla kuivakäymälällä on toimiva kompostointi eikä haise pahalle.

Pesuvesien määrä lisääntyy

Pesuaineen valinta vaikuttaa vesistöjen kuormitukseen koska

pesuaineet lannoittavat vesistöjä ja ovat myrkyllisiä vesieliöille. Kuormituksen vähentämiseksi voidaan valita ympäristöystävällisiä ja fosfaattomia pesuaineita. Nämä tuotteet tunnistaa vihreänvalkoisesta joutsen-merkistä. Huuhtele itsesi saunassa eikä järvessä sen jälkeen kun olet saippuoinut itsesi ja pessyt tukkasi ja vältät pesuaineiden joutumista veteen. Fosfaatittomien pesuaineiden käytöstä huolimatta ravinnearvot ovat korkeat mattojen pesuvedessä ja varsinkin likaisten käytävämattojen pesuvesi sisältää runsaasti bakteereja. Tästä syystä mattoja ei koskaan tulisi pestä meressä tai järvessä vaan käyttäkää hyväksi kunnan matonpesupaikkaa Skogsgrändenillä Holmissa. JENNIE WIKSTRÖM


9

Uusia toimipaikkoja Holmin keskustaan Holmin keskusta läpikäy tämän vuoden aikana merkittävän muutoksen liikenneympyrän rakentamisen ja uuden KPO:n päivittäistavarakauppa Smarketin sekä polttoainemyyntipisteen myötä. Uudessa kiinteistössä, jonka osoite on Kackurvägen 1, rakennetaan myös noin 100 neliömetrin suuruiset tilat apteekille. Rakennuksen kokonaiskerrosala on 1658 neliömetriä ja myyntipintaala käsittää 1100 neliömetriä. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan kiinteistö voidaan vihkiä käyttöön vuodenvaiteessa. KPO:n talouspäällikkö Kim Biskopin mukaan investoinnin kokonaisbudjetti inventaariot mukaanlukien on noin 3,3 miljoonaa euroa. Tavoitteena on vahvistaa lähialueen päivit-täistavarakaupan palveluja tarjoamalla asiakkaille mutkatonta ja

monipuolista ostospaikkaa jonka valikoimaan kuuluu yli 7000 tuotetta. Kim Biskop painottaa kiinteistön energiatehokkuutta ja nykyaikaista jätteidenkäsittelyä sekä tehokasta kierrätystä. Seudun asukkailla ja Luodontiellä kulkevilla olisi näin ollen vaivatonta tehdä ostoksia. Kackurintieltä rakennetaan kaksi kauppaalueelle vievää sisääntuloväylää. Uuden S-marketin yhteyteen tulee reilusti parkkipaikkoja ja paikoutusalueelle mahtuu 154 parkkiruutua. Sisääntulon lähelle sijoitetaan 3 invaparkkipaikkaa. S-marketin pihalle rakennetaan katettu kahdella tankkauspaikalla varustettu ABC-polttoaineautomaatti, joka osaltaan täydentää Smarketin tarjoamia kaupan palveluja. Ekorosk sijoittaa ekopisteen tontin läntiselle kaistaleelle ja tontin itäiselle puolelle pystytetään 12 metrin korkuinen mainospylväs.

Monta asiakasomistajaa S-marketin tulo Luotoon on luonnollinen seuraus asiakasomistajien suuresta määrästä. Kunnassa on jo yli 1050 asiakasomistajataloutta, eli yli 74 % talouksista . Uusi liike luo myös uusia työpaikkoja. Marketpäällikön lisäksi luodaan 7-8 vakituista ja 5 osa-aikaista työpaikkaa. Aukioloajat ovat alustavasti arkisin klo 8-21, lauantaisin klo 8-18 ja sunnuntaisin klo 12-18. S-pankin asiakkaat voivat hoitaa juoksevia pankkiasioitaan suoraan kaupan kassoilla. Uusi apteekki Apteekkari Petter Ström avaa kiinteistössä apteekin. Apteekki, joka toimii Pietarsaaren I Apteekin sivuapteekkina, avaaovensa yhtä aikaa Smarketin kanssa ja myyntipintaalaa on noin 71 neliömetriä. Sisäänkäynti apteekkiin tapahtuu sekä S-marketin puolelta

Kunnantalon viereinen tontti, joka käsittää 13300 neliömetriä, hyödynnetään tehokkaasti Holmin keskuksen uusille toimipaikoille. että omasta sisäänkäynnistä. Valikoima perustuu seudun asukkaiden tarpeisiin eli reseptilääkkeistä, yleislääkkeistä, luontaistuotteista ja kosmetiikasta. Auki-oloajat suunnitellaan yhden henkilöstövuoron mukaan.

johon kuuluu joustavat liikennejärjestelyt, päivittäistavarakaupan tilat, apteekkitoiminta ja muut palvelut, tarjoaa ajanmukaisia palveluja alueen asukkaille ja kaikille ohikulkijoille pitkälle tulevaisuuteen.

Holmin keskustan kehitys,

ARNE BÖHLING

Pakolaisten vastaanottaminen Iltaristeilyt Köpmanholmeniin Pietarsaaren seudun kunnat ovat tehneet myönteisen päätöksen joka koskee kiintiöpakolaisten vastaanottamisen uudelleen aloittamista. Päätösten mukaan Luodon, Kruunupyyn ja Pedersören kunnat ovat ilmoittaneet että heillä on valmiudet vastaanottamaan pakolaisia tänä vuonna kun taas Uusikaarlepyy käynnistää vastaanoton 2011. Pietarsaaren kaupunki on päättänyt suhtautua myönteisesti vastaanottoon mutta toteaa, että vielä tänä vuonna valmiuksia vastaanoton aloittamiseen ei ole. Tarkoituksena on vastaanottaa noin 50-60 kiintiöpakolaista seudullemme vuosittain.

Suomi on kansainvälisten sopimusten kautta sitoutunut vastaanottamaan noin 750 kiintiöpakolaista vuosittain. Tänä vuonna Suomi on vastaanottanut pakolaisia Irakista (200), Myanmarista (150), Kongosta (150) ja Afganistanista (150). Tämän lisäksi varataan 100 paikkaa erityisen kiireellisille tapauksille. Pakolaiset valitaan haastattelujen perusteella. Suomi asettaa etusijalle erityisesti uhreiksi joutuneet naiset. Pietarsaaren seudun kunnallinen yhteistyölautakunta

nimitti 19.4.2010 pakolaisvastaanottoa valmistelevan työryhmän ja kesäkuun alussa palkataan yhteinen pakolaiskoordinaattori. Kunnat ovat alustavasti ilmoittaneet olevansa valmiita vastaanottamaan ensimmäisen ryhmän syyskuussa, mutta ELY-keskuksen kanssa ei ole vielä sovittu aikataulusta.

Kun pakolainen saapuu Suomeen kiintiöpakolaisena hänelle myönnetään ns. jatkuva oleskelulupa ja hän voi hakea Suomen kanslalaisuutta kun hän on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä vuotta. Kun pakolaiset saapuvat he muuttavat heti heille varattuun asuntoon. Alkuaika kuluu ter veydentilatutkimuksiin, viranomaiskäynteihin, esim. Poliisi, Kela, kunta, koulu, päivähoito jne. Tämän jälkeen aloitetaan kieltenopetus ja Suomalaisen yhteiskunnan toimintaa käsittävä opiskelu. Monet pakolaiset ovat luku- ja kirjoitustaidottomia koska heillä ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua, toisilla taas voi olla hyvä peruskoulutus. Koulutusta yritetään sopeuttaa niin, että kaikki voisivat edetä omaan tahtiin. Kieliopintojen jälkeen useammat jatkavat jonkun muotoisessa ammattikoulu-

tuksessa koska usein heiltä puuttuu Suomen työmarkkinoiden vaatimuksiin soveltuva ammattitutkinto tai ammattitaito.Alle kouluikäiset lapset sijoitetaan päivähoitoon ja kouluikäisille järjestetään mukautettua opetusta. Tärkeintä on, että pakolaiset voidaan integroida yhteiskuntaan, eli saada heidät tuntemaan itsensä motivoiduksi, oppia kieli, saada koulutus, saada työtä, saada ystäviä, osallistua eri toimintoihin jne. Ainoastaan tällä tavalla voimme saada uudet pakolaiset viihtymään ja voimaan hyvin. Tämän vuoksi etsimme perheitä/henkilöitä jotka ovat kiinnostuneita olemaan ystäviä/ ystäväperheitä tukeakseen ja avustaakseen pakolaisia. Kunta osallistuu tietenkin myös omalta osaltaan eri keinoin, mutta olisi toivottavaa että myös ystävät/ ystäväperheet voisivat osallistua. Juuri saapuneella henkilöllä jolla on vaikea kommunikoida voi olla vaikeuksia käydä kaupassa tai muuten ymmärtää yhteiskunnan toimintoja. Lisätietoa ystävä-/ ystäväperhetoiminnasta annetaan kesäkuussa. GUN KAPTÉNS

Viitenä kesäkeskiviikkoiltana 30. kesäkuuta alkaen järjestetään iltaristeilyjä Pietarsaaresta Köpmanholmeniin. M/S Mässkär risteilee Pietarsaaren Vanhasta satamasta (Macken). Veneeseen mahtuu 22 matkustajaa ja lähtö tapahtuu klo 17.30. Köpmanholmenilla järjestetään keskiviikkoisin ohjelmaa ja risteilysuunnitelma mahdollistaa sen, että osallistujat voivat maissa ollessaan syödä jotakin pientä samalla kun he tutustuvat ohjelmaan Köpmanholmenilla. Kotiinpaluu tapahtuu noin klo 21 kahden ensimmäisenä risteilyiltana ja noin klo 20.30 kolmen seuraavan risteilyn aikana. Tapahtumakalenterista lehden viimeisellä sivulla näet mitä ohjelmaa järjestetään Köpmanholmenilla kysesinä keskiviikkoina. Liput myydään ennakkoon Pietarsaaren Matkailutoimistossa. Mikäli tilaa on voit myös ostaa lipun suoraan veneestä ennen lähtöä. Lipun hinta on 14 euroa. ANNETTE KORTELL


10

Aktuellt från tekniska avdelningen Under 2010 fortsätter beläggningsarbeten av gator i kommunen. På Storströmmen asfalteras Körsbärsvägen och på Lilla Furuholmen Backstigen. I Bosund är det Helgövägen, Hallongränden, Bojvägen och den första delen av Granvägen på Gammelhagens indusriområde som asfalteras. Asfalteringsarbeten utförs av NCC Roads som hade den förmånligaste offerten för regionen. Om fastighetsägarna är intresserade av att samtidigt asfaltera sin gårdsplan när beläggningen av gatorna utförs kan de kontakta tekniska avdelningen på kommunen. Beläggningsarbeten kommer att utföras i början av augusti 2010. Gatubyggnad Nya gator kommer också att byggas. På Hannula detaljplan kommer den första etappen av Granitvägen och Granitgränden att byggas. På Hannulaområdet kommer åtta nya tomter att kunna utges när kommunaltekniken och gatorna är utbyggda. I Bosund byg gs även Käldgränden, Miasasgränden och Ankargränden. Vatten och avlopp Vatten- och avloppsnätet byggs ut på Hannula detaljplan samtidigt som gatorna byggs.

Dessutom kommer en ny huvudvattenledning och en tryckavloppsledning att dras till Kackur om bidrag beviljas från statligt håll. Då har även privata fastighetsägare möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Trafiksäkerheten Trafiksäkerhetsplanen för Larsmo kommun har varit klar i 1,5 år och det första uppföljningsmötet hölls tillsammans med Kronoby kommun. Olycksstatistiken har varit på stigande för Larsmos del. Under år 2009 har 27 olyckor registrerats där 4 personer har kommit till skada. Här framkommer också att de flesta olyckorna skett i den södra delen av kommunen. Flera projekt som finns med i åtgärdsprogrammet för att förbättra trafiksäkerheten har kommit igång. Det stora projektet som nu är på gång är förbättringen av trafiksäkerheten i Holm centrum. Planeringen är klar och arbeten kommer att inledas under försommaren. Det som trafiksäkerhetsgruppen lyfte fram som tema för år 2010 är bilbältesanvändningen. Enligt enkäten som gjordes 2008 svarade Larsmoborna att endast 70 % använder bilbältet när de kör bil. Detta resultat är mycket dåligt jämfört med

Tekniska avdelningens personal kopplar här en vattenanslutning till en ny egnahemsgård. andra kommuner och städer. Målsättningen är att användningen av säkerhetsbälten skulle vara 100 %. Användningen av bilbältet är en bra livförsäkring när man kör bil. Fastän man själv är en mycket duktig bilförare så kan det finnas andra aspekter som kan inverka på att olyckan är framme. Trafiksäkerhetsgruppen önskar larsmoborna en skön sommar och en trygg och säker semester. Kom ihåg bilbältet! Vägförbättringar Till hösten blir det igen aktuellt att söka om statsbidrag för grundförbättring av enskilda

Musikkväll på Köpmanholmen Onsdag 7.7 kl. 19.00 Dennis Rönngård & Tobias Granbacka

vägar. Till grundförbättringen hör dikningar, trumbyten samt förstärkning av den övre vägbyggnaden med isoleringsduk och krossgruslager. Enskilda väglag har möjlighet att via kommunen söka om statsbidrag för att grundförbättra vägarna eller vägdelarna. Statsbidragets storlek beror på vägens underhållsklass och varierar mellan 45-60 % av de verkliga kostnaderna. Den resterande delen fördelas jämt mellan det enskilda väglaget och kommunen. Elljuspåren i byarna

skidspåren i byarna är på slutrakan. Det fjärde och sista skidspåret som förbättras finns i Bosund. Under vintern har spårbottnen och dragningen förnyats. Det nya skidspåret kommer att ha en längd på totalt 2,7 km. Under sensommaren blir det aktuellt att montera nya energieffektiva belysningspunkter utefter spåret. Målsättningen är att det nya skidspåret skall vara klart inför nästa skidsäsong. Sen är det bara snön och skidåkare som fattas. JARL ROSENBERG

Arbetet med förbättringen av

Motionssalen Välkommen till motionssalen i Holm fritidsgård. I motionssalen kan du träna med stor variation vid 15 olika träningsstationer. Priser: 1 månad 3 månader 6 månader 12 månader

10 euro 25 euro 45 euro 80 euro

Öppet: Dagligen kl. 08-22

Två taxibåtar trafikerar Arrangör: Fritidsbyrån i Larsmo

Uthyrning av personlig elektronisk nyckel sker vid kommungården/fritidsbyrån. Månadsavgiften faktureras.


11

Fler planläggningsprojekt inleds Revideringen av Lilla Furuholmens detaljplan har nu kommit igång på allvar. Den 16.3.2010 valdes Arkitekt Ab Rajaniemi till konsult för arbetet. Redan 2007 ordnades ett infotillfälle om behovet av revidering av planen. I samband med detta ombads markägare och intressenter inkomma med synpunkter och önskemål gällande planen. De flesta önskemål om ändring gäller nya byggrätter på strandområde eller ändring av fritidshustomt till egnahemstomt. Programmet för deltagande och bedömning framlades till allmänt påseende i april. Arbetet fortsätter i maj-juni med inventering av nuvarande bostadsbestånd och naturinventering. Därefter presenteras ett utkast till revidering av detaljplanen. När utkastet föreligger inbjuds markägare och andra intressenter till ett informationstillfälle där utkastet presenteras. Berörda parter har möjlighet att

inlämna synpunkter i form av anmärkningar. Sedan utarbetas ett planförslag som också läggs till påseende i 30 dagar. Målsättningen är att planförslaget skall kunna behandlas i kommunfullmäktige kring årsskiftet. I centrumområdet inleds arbetet med en delgeneralplan. Området sträcker sig från Grev ca en kilometer norr om kommungården. I väster gränsar området till Byg gmästarSlussnäs och Kackur-Sämskar delgeneralplaner samt öster om lv 749 ca 1,0 till 1,5 km. På området gäller byggnadsförbud för byggande på nya byggnadsplatser fram till den 29.2.2012. Avsikten är att utreda områdesanvändningen med beaktande av den nya vägplanens möjligheter till förtätning och utvidgning av centrumområdet. Därtill utreds bl.a. interna trafikarrangemang med fokus på speciellt gång- och cykeltrafik. I planen skall anvisas områdesreserveringar för bo-

ende, trafik, områden för fritidsbruk samt grönområden m.m. Enskilda byg grätter kommer inte att anges. FCG Finnish Consulting Group Oy anlitas som konsult. Arbetet inleds med att ett program för deltagande och bedömning utarbetas under juni-juli. Under sommaren genomförs också en naturinventering. Informationsmöten ordnas för markägare och andra intressenter under arbetets gång. Enligt tidtabellen för arbetet skall planförslaget behandlas i kommunfullmäktige i december 2011. Det är viktigt att alla berörda engagerar sig i planläggningsprocessen, så notera planläg gningsannonser i dagspressen och på vår hemsida. Planeringssektionen emotser en aktiv dialog med områdets invånare. GUN KAPTÉNS

Mervärdesskatteändring Mattvättningspå vatten- och avloppsstationen avgifter i Holm Förbrukningsavgifterna och grundavgifterna på vatten och avlopp omfattas av mervärdesskatt. Förändringen av mervärdesskattesatsen från 22 % till 23 %, fr.o.m 1.7.2010 medför en extra utjämningsräkning. För nor-mala konsumenter med jämn förbrukning behövs ingen avläsning av vattenmätaren. Fakturan baserar sig på föregående års förbrukning och

uppskattad förbrukning för innevarande år. Nya konsumenter och konsumenter där förhållandena ändrats så att förbrukningen inte motsvarar fjolårets ombedes avläsa vattenmätaren i slutet av juni månad och meddela mätarställning, avläsningsdatum och konsumentställe till Marianne Sjöstrand tfn 7857 223, alternativt med e-post:

marianne.sjostrand@larsmo.fi. Uppgifterna kan även insändas per post under adress Larsmo Vattentjänstverk, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Uppgifterna bör vi erhålla senast 5.7.2010 för att vi skall kunna beakta dessa vid faktureringen.

öppnas den 1.6

BJARNE HÄGGMAN

Kvällsmarknad vid Kackur båthamn Fredag 2.7 kl. 18-21 Försäljare anmäler sig senast 29.6 till Veronika Strömberg, 050-5952684 Annika Sundkvist, 050-3061328

Vid servicebehov ring tfn 7857111


12

Furuholmens daghem / Risö förskola Vid Furuholmens daghem finns det en heldagsavdelning med 21 platser för barn i åldern 3-5 år, morgon/eftermiddagsverksamhet för förskole och skolbarn, Risö förskola och specialbarnträdgårdslärarens utrymmen. Hösten 2009 inleddes byggarbeten för en ny småbarnsavdelning vid Furuholmens daghem. Den nya avdelningen som öppnar i augusti 2010 kommer att ha dagvårdsplats för 12 barn i åldern 0-3 år. Samtidigt får Risö förskola nya förstorade utrymmen. Hela höstterminen fick daghemsbarnen intensivt uppleva byggets olika skeden med lastbilar, grävmaskin och lyftkran på gården. Ett stort ögonblick

var det då lekstugan lyftes upp i luften och flyttades till ett nytt ställe för att byggandet skulle kunna fortskrida. I början av mars blev den nya småbarnsavdelningen klar och barn och personal på heldagsavdelningen flyttade med all verksamhet över till nya fräscha utrymmen för att byggarbetet i den gamla fastigheten skulle kunna inledas. Förskolan och heldagsavdelningen beräknas bli klara under sommaren så att alla avdelningar kan inleda höstterminen i nya utrymmen. Under sommaren kommer också gårdsplanen med lekområde och planteringar att färdigställas. Att bo och bygga samtidigt är en utmaning både för de som bygger och de som skall få verksamheten att fungera.

Flexibilitet från bägge sidor har gjort att vi är nöjda över att kunna vara kvar i daghemmet samtidigt som det byggs intensivt. Barnen har varit mycket

anpassningsbara och upplevt byggandet som spännande och intressant. Barn lever här och nu och tar vara på dagens glädjeämnen, idag en vattenpöl

med glittrande yta som de satt och metade med träpinnar i. Samtidigt spikade byggarna på förskolans nya tak. HARRIET NYLUND

Folkhälsans sommaraktiviteter i Larsmo Avslutning för Folkhälsans Gågrupper arrangeras måndagen den 7 juni på Köpmanholmen. Vi inleder kvällen kl. 19.00. Titti Ljung är med som vår gäst och kommer att leda oss i bl.a. balansövningar. Alla gågruppsdeltagare är varmt välkomna. Anmälan görs till gågruppsledarna. Sommargymnastik ordnas i år också under sommarmåndagar vid Larsmo idrottspark. Se närmare information om den här aktiviteten i det informationsblad som utdelas. Simskolor ordnas i alla byar Vi hoppas att många Larsmobarn också detta år tar vara på

möjligheten att lära sig simma och skaffa sig en god simfärdighet. Alla barn som under innevarande år fyller 6 år får delta i simskolan. Vi ger även i år möjlighet för alla som vill bli simkandidat- eller simmagister att avlägga proven för t.ex. längd- och djupdykning i simhallen. Transport till Karleby simhall med simlärare ordnas. Alla simmagistrar och simkandidater belönas med en liten gåva från Folkhälsan. Kom ihåg att anmäla ditt barn till simskolan! Anmälningstiden är 89 juni. kl.8-18 tel. 050-3659714. Folkhälsans simskolor följer Finlands simundervisningsoch livräddningsförbunds direktiv för simundervisning.

Simskolor i Larsmo sommaren 2010 Omgång 1 den 21.6-3.7 Assarskär 1, Svennasminne 1 och Fagernäs Omgång 2 den 5.7-16.7 Assarskär 2, Svennasminne 2 och Sonamo Omgång 3 den 19.7-30.7 Kackur och Annesgrundet Uthyrning av material Vi hyr ut flytvästar, bilstolar och annat friskvårdsmaterial vid Strandis under sommarmånaderna. Vill du bli medlem i vår förening?

inom barnskyddet Behovet varierar från några timmar per månad till en helg per månad. Tag kontakt med soc.arb. Björn Holm tfn 7857242.

Som medlem hjälper du oss bl.a. i vår strävan att ge Larsmobarnen god simundervisning i trygga simskolor. Som medlem

har du även möjlighet att delta i alla aktiviteter, föreläsningar och medlemsutfärder som vi arrangerar. Dessutom får du tidningen Folkhälsan, som utkommer med 6 nr per år. GERD ROSENBERG

Bibliotekets öppettider

Vi söker

STÖDPERSONER och STÖDFAMILJER

Du blir enkelt medlem i Folkhälsan genom att betala 10 euro till kontonummer 556755210870 i Andelsbanken.

Huvudbiblioteket Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

13-20 12-19 16-19 12-19 12-18

Bosund bibliotek Måndag Tisdag Torsdag Fredag

Dag före helg stänger biblioteket kl. 16

12-19 9-16 12-19 10-16


13

TIBIR-metoden, egenvårdarmodellen inom dagvården i Larsmo Hösten 2010 inleder vi ett stort projekt inom dagvården i Larsmo. Personalen inom dagvården kommer att genomgå utbildningen ”Med Barnaögon”, en egenvårdarmodell. Egenvårdarmodellen inom dagvården är till för att stöda barnets emotionella utveckling och föräldrarnas roll som fostrare. Utbildningsansvarig är Finlandssvenska kompetenscentret. Kompetenscentrumverksamheten är ett fortlöpande utvecklingsarbete med målet att länka samman praktik, forskning och undervisning inom det sociala området. Kompetenscentret har som sitt geografiska verksamhetsområde alla svensk- och tvåspråkiga kommuner samt Åland. I Larsmo kommun har man under Kelpo-projektets gång aktivt involverat personal från

dagvården i utvecklingsarbetet för att kunna utveckla modeller för att erbjuda tidigt stöd under hela barndomen. Egenvårdar modellen praktiken.

i

Ordet ”egenvårdare” innebär att man vid daghemmet utser en egenvårdare åt varje barn, till vilken både barnet och föräldern kan skapa en nära relation, så att daghemsstarten ska bli trygg och positiv. För ett barn är de egna föräldrarna och deras närvaro den största tryggheten och därför skapar en separation från föräldrarna vid daghemsstarten också den största stressituationen. Målet är att skapa en alternativ trygg människorelation så att barnet vågar och vet vem den skall vända sig till när det behöver hjälp. Idag finns det kunskap från forskning om vilka känsloreaktioner som hör ihop med

att ett barn börjar på dagis och hur det syns i barnets beteende. På ett dagis där man tillämpar egenvårdarmodellen sker den första kontakten med barnet om möjligt i barnets eget hem via ett hembesök. Föräldrarna är experter på sina barn och egenvårdaren lär känna barnets familj och vad som är viktigt för barnet. För barnet är det viktigt att se att föräldrarna förhåller sig positiva till att överlåta ansvaret till en ny person, egenvårdaren. Den första veckan vid dagis är en s.k. mjuklandningsperiod då föräldern är aktivt med i alla aktiviteter. Då visar egenvårdaren både barnet och föräldern hur man gör på dagis. Var kläder och skor finns, var vi tvättar händerna och går på wc. Var vi äter, leker och sover. Under mjuklandningen kommer barnet till dagis då egenvårdaren är på plats för att

barnet och egenvårdaren skall lära känna varandra. Den här mjuklandningsperioden kan variera från en till två veckor beroende på barnets ålder och temperament. Barn under 3 år samt känsliga eller utmanande barn behöver vanligtvis en längre mjuklandningsperiod. När barnets trygghet ökar ökas också barnets intresse och nyfikenhet på sin omgivning. Då barnet blir mera mottaglig för egenvårdarens kontaktförsök kan föräldern dra sig undan mer och mer. Föräldrarna kan också ta med tänkbara hjälpmedel för att underlätta barnets varande på dagis t.ex. ett klädesplagg som doftar mamma eller pappa, någon filt eller ett kramdjur eller ett fotografi av mamma och pappa.

och hjälper vid av och påklädningen, handtvätt och toalettbesök, den man äter tillsammans med och den man får bli ompysslad av vid vilan. Om barnet av någon orsak är ledsen ingriper givetvis den personal som finns närmast till hands, men i mån av möjlighet är det egenvårdaren som ger tröst. I praktiken kan en egenvårdare ha 4-5 barn som han/hon är egenvårdare för. Egenvårdarmodellen är inte bunden utan skall leva, anpassas och utvecklas efter behov och omständigheter. Vid Grev daghem har man redan till viss del tillämpat delar av egenvårdar modellen och personalen har upplevat större harmoni bland barnen i gruppen.

Efter mjuklandningen är de första månaderna den tid då egenvårdaren helst skall vara den som tar hand om barnet

HEIDI BYGGMÄSTAR MALIN KÄLLMAN

Rörelseglädje vid Sandlunden ”Vi gå över daggstänkta berg.” Under en solig måndagseftermiddag gör jag ett besök vid Sandlunden, kommunens hemtrevliga äldreboende, för att när vara vid Rörelseglädje. Rörelseglädje är en stimulerande gymnastiktimme, avsedd för pensionärer och anordnad av Folkhälsan i Larsmo. Som inspirerande och uppskattad ledare fungerar Gun Haglund, och på ett vant och säkert sätt leder hon gymnastiken för de cirka 20 män och kvinnor som samlas i matsalen. Stunden med Rörelseglädje börjar alltså med den trallglada ”Vi gå över daggstänkta berg” och innan sången börjar går Gun runt och hälsar, småpratar och byter några ord med de närvarande och visar såhär att det känns bra att träffas igen. Eftersom jag endast tillfälligt deltar, är det viktigt att jag också får berätta vem jag är, och det känns tryggt att berätta vem min pappa var, vem min farfar var och varifrån min mamma kommer. Så är även jag presenterad och ”placerad”…. Rörelseglädje är ett fint tillfälle

för pensionärerna att genom gymnastik gå igenom många av kroppens muskler. Armarna förs uppåt, fingrarna sträcks framåt och händerna knäpps. Axlar, ryggar och armar som under tidigare år utfört så mycket tungt arbete ute på åkern eller i skogen får nu röras försiktigt. Balans och rörelseförmåga i ben och vrister tränas likaså. Alla koncentrerar sig, kämpar på och gör enligt sin egen förmåga, sittande på sina stolar eller i sina rullstolar. Förutom den rent fysiska delen utgör Rörelseglädje även ett tillfälle att ge hjärnan extra stimulans. Ordningsföljden på de olika momenten är densamma, veckovis återkommande och det märks på deltagarna att detta är en viktig faktor. Igenkännandet, att man minns och kan från tidigare, har säkert sin särskilda betydelse och utgör en fin känsla av trygghet. Likaså noterar jag den värme och glädje som finns inom gruppen, man kan skämta med varandra samtidigt som man kämpar med sina armar och ben. Och i bakgrunden finns Guns lugna röst, som

Värme, samhörighet och rörelse enligt egen förmåga är viktiga ingredienser i Rörelseglädje. påminner alla om att ta det försiktigt och känna efter vad man orkar. Rörelseglädje vid Sandlunden är en motionsform som Gun lett under sju år. Varje vecka upp-

repas denna trevliga samvaro med pensionärerna; från Rörelseglädje har man ingen semester eller ledighet. När Rörelseglädje avslutas för denna gång, och med sedvanliga ”Klappa händerna när du är

riktigt glad” så känner jag att även jag har fått uppleva en trevlig stund - med Rörelseglädje. SONJA RANTAMÄKI


14

Hantering av avloppsvatten vid sommarstugan Tvättvatten från disk och bastubad innehåller kväve, fosfor, organiska substanser och bakterier som om det leds orenat ut i vattendragen bland annat förorsakar algproblem, igenväxning av stränderna och syrebrist vid bottnen. Genom att behandla och rena avloppsvattnet som uppkommer vid sommarstugan kan man konkret förbättra rekreationsvärdet vid sommarstugan. Förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten utanför vattenverkens avloppsnät förutsätter också att sommarstugorna skall ha ett fungerande avloppsreningssystem före utgången av 2013. Beroende på utrustningsgraden och vattenförbrukningen vid sommarstugan varierar kraven på vilken typ av behandling av avloppsvatten som krävs. Ifall hushållsvattnet både till köket och bastun bärs in anses den uppkomna vattenmängden vara så liten att avloppsvattnet kan ledas direkt i marken genom exempelvis ett stenöga eller motsvarande infiltreringssystem. För att skräp och fetter som finns i tvättvattnet inte skall täppa till infiltrerings-

systemet rekommenderas att en slamavskiljare installeras före infiltrationen. Avloppsvattnet får aldrig ledas direkt till vattendraget. Om vattnet leds in i sommarstugan ökar mängden tvättvatten och därmed blir kraven på rening av avloppsvattnet även strängare. Tvättvattnet skall först ledas till en tvådelad slamavskiljare och sedan vidare till en markbädd, minireningsverk eller motsvarande avloppsreningsanläggning. På strandområden är det viktigt att tänka på placeringen av avloppsreningsanläggningen för att sjö- eller havsvattnet inte skall kunna tränga upp i systemet. Om stugan eller bastun är belägen nära strandlinjen kan man bli tvungen att leda avloppsvattnet högre upp på tomten genom pumpning för att sedan leda det vidare till avloppsreningsanläggningen. Avloppsvattnet från vattenklosetter i fritidsbostäder belägna på strandområden skall enligt Larsmo kommuns byggnadsordning ledas till slutna och täta behållare. Torrtoaletter är ett bättre och billigare alternativ

Anläggning av horisontell In Drän markbädd för gråvatten vid Fårholmen. Foto Stefan Snellman. än vattenklosetter. Torrtoaletter kan se ut på många olika sätt, alltifrån det traditionella utedasset till små komposterande toaletter som man kan installera inomhus. En rätt planerad och bra skött torrtoalett har en fungerande kompostering och luktar inte illa. Valet av tvättmedel påverkar belastningen på vattendragen,

eftersom tvättmedel göder vattendragen och är giftiga för vattenorganismerna. För att minska belastningen kan man välja miljövänliga och fosfatfria tvättmedel. Dessa produkter känns igen på det grönvita svanmärket. Skölj dig i bastun och inte i sjön efter att du tvålat in dig och tvättat håret för att undvika att tvättmedel hamnar i vattnet.

Trots att man använder fosfatfattiga tvättmedel är halterna av närsalter höga i mattvättvatten och i synnerhet vattnet från smutsiga hallmattor innehåller rikligt med bakterier. Tvätta därför aldrig mattorna i havet eller sjön utan utnyttja kommunens mattvättplats vid Skogsgränden i Holm. JENNIE WIKSTRÖM

Larsmo bollklubbs juniorfotboll LBK:s olika juniorlag har en aktiv säsong framför sig i Larsmo idrottspark. Träningar för lag och åldersklasserna är följande; F8: 2002 födda och yngre (6 - 8 år), kontaktperson Kim Ahlgren 050-382 5223. E10: 2000 – 2001 födda (9 – 10 år), kontaktperson Ralf Holmqvist 040-867 5450. D12: 1999 födda och äldre (11 – 13 år), kontaktperson Zacharias Björkskog 050-526 5083. I alla åldersgrupper spelar flickor och pojkar tillsammans. Säsongen 2010 deltar lagen i följande seriespel och turneringar: F8 Mellersta Österbottens distriktserie i vilken ingår 4 turneringar: 12.6, 4.7, 14.8 och 5.9. Lokalförsäkringscupen Jakobstad i augusti. E10 deltar i Mellersta Österbottens distriktserie i vilken ingår 4 turneringar: 12.6, 4.7, 14.8 och 5.9. Kokkolacupen den 22-25.7 och Lokalförsäkringscupen i Jakobstad i augusti. D12 deltar i Mellersta Österbottens distriktserie i vilken ingår matcher

under våromgången och höstomgången. Vasa football cup den 1-4.7 och i Kokkolacup 2225.7. De mindre ungdomarna har

träningar 1-2 gånger per vecka och de äldre tränar 2-3 gånger per vecka ca 1-1,5 timme per gång. Som juniorspelare i LBK får juniorerna var med om många roliga och spännande

stunder. Som del av ett lag skapas sammanhållning och juniorerna får nya kamrater. Fotbollsintresset kan även kombineras med andra idrotter. Utförlig information om trä-

ningarna och fotbollsverksamheten finns på föreningens webbsida www.larsmobk.fi RALF HOLMQVIST


15

Bygg ett modernt utedass Ett lättskött och luktfritt utedass kan man enkelt bygga själv. Principen är att ha två behållare ovanpå varandra. Avfallet samlas i den övre behållaren som har små hål i botten. Lakvattnet rinner genom hålen till den undre behållaren, där det binds till torv och till största delen avdunstar. Efter varje gång utedasset använts täcks avfallet över med grovt strö, som till hälften består av torv. Kalk bör inte användas som strö i ett komposterande utedass, eftersom pH-värdet då stiger så högt att processen förstörs. Luftcirkulationen i behållaren säkerställs genom att installera ett rakt ventilationsrör, med regn och insektskydd, från behållaren och ut genom taket. Behållarna töms och torven byts ut med jämna mellanrum och allt komposteras i en varm kompost i två år. Efter det kan materialet användas som jordförbättringsmedel. JENNIE WIKSTRÖM

Projektet ”Bra avlopp i Eugmo” ordnar två informationstillfällen om avloppsrening för sommarstugan vid föreningsgården Solstrand. 17 juni och 6 juli kl. 19.00. Vid frågor kontakta miljövårdssekreterare Jennie Wikström, tel. 785 7231 eller avloppsrådgivare Fredrik Bäck, tel. 0500561549.

Skiss på ett modernt och luktfritt utedass som enkelt förvandlar avfallet till jordförbättringsmedel.

Hygien i sommarmatlagningen På sommaren njuter vi av säsongens läckerheter på stugan, vid tältet eller på sommarfester. Genom att följa några grundläggande hygienregler kan man undvika tråkiga matförgiftningar. Särskilt sommartid är det viktigt att livsmedel hanteras med omsorg, eftersom mikrober trivs och förökar sig bäst vid varmt väder. De flesta mikrober förökar sig snabbt i en temperatur på +6 - +60 C grader. Den temperaturen brukar kallas för riskzonstemperatur. Som snabbast förökar sig mikrober i +20 - +40 C grader och redan några timmars för varing i denna temperatur gör livsmedel som lätt förskäms helt oanvändbara. Hetta upp maten som skall serveras så att den är tillräckligt het, över +70 C grader. Om du inte serverar maten omedelbart, skall du snabbt kyla ned den till under + 6 C grader och ställa den i kylskåpet.

ten även på hemvägen från butiken. Under färder skall livsmedel som lätt förskäms förvaras i en kylväska som försetts med tillräckligt många kylklampar. Om färden tar mer än två timmar är det bäst att införskaffa varorna nära färdmålet. Undvik nya ”innovativa” matlagningsmetoder För sommarkockarna presenteras och erbjuds de mest olika ”innovativa” matlagningsmetoder där ovanliga hjälpmedel, t.ex. metallburkar, används. Men det finns risker med att använda metallburkar och andra livsmedelsförpackningar på ett avvikande sätt. Maten kan uppta främmande ämnen från dem, vilket kan vara skadligt för hälsan. För att undvika att få i sig främmande ämnen lönar det sig att undvika konstiga matlagningsmetoder och låta bli att pröva dem.

Använd kylväska Se till att kylkedjan hålls obru-

Avloppsreningen i skick på sommarstugan?

Några viktiga begivenheter i församlingen under sommaren 2010

19.06

kl. 16.00 Konfirmation, grupp I, II, Sjöblom, Lassila, Frantz kl. 18.00 Konfirmation, grupp III, IV, Sjöblom, Lassila, Frantz 20.06 kl. 10.00 Högmässa, konfirmandernas nattvardsgång, Lassila, Sjöblom, Frantz, sång av hjälpledare 02-03.07 Plättkarneval vid Bosund fiskehamn 02.07 kl. 18.00 Plättkarnevalen inleds kl. 19.00 Missionsmöte i Bosund båt- och fiskemuseum, Christine Björkskog, m.fl. kl. 22.00 Ungdomssamling i båt-, fiske och jaktemuseet, Patrik Saviaro, sång Laudate Eum 9-11.7 Laestadianernas stormöte vid kyrkan 09.07 kl. 14.00 Inledningsmöte 10.07 kl. 18.00 Nattvardsmässa, Markus Ventin, Lassila 11.07 kl. 10.00 Radierad gudstjänst från stormötet, Per Svenfelt, Lassila, Enkvist 08.08 kl. 14.00 Skärimöte vid Euran tillsammans med Baptistförsamlingen, avfärd från Kackur båthamn kl. 12.45. 11.08 kl. 13.30 Nattvard för rörelsehämmade i kyrkan, Sjöblom, Enkvist 25.08 kl. 10.00 Välsignelse av ettorna, Sjöblom, Frantz Tältläger för barn: 28-29.6 Tältläger för miniorer vid kyrkan 30.6-2.7 Tältläger för juniorer vid kyrkan Ungdomsläger: 4-9.8 Ungdomsläger i Lettland tillsammans med våra lettiska vänförsamlingar Anmälan och närmare information, pastorskansliet tel. 06-7281555.

Med önskan om en god och välsignad sommar till Er alla! LIISA HAAVISTO


16

Borrföretagare startar i Larsmo Installation av bergvärmeanläggning är populärare än någonsin vid olika typer av fastigheter. Den geniala idén att hämta upp gratis värme från naturens egen värmereservoar i bergsgrunden lockar därför nu flertalet av dem som bygger egnahemshus. För äldre hus är även konvertering av gammal oljepanna till bergvärmepump med egen energibrunn på tomten vanligt. Ett nystartat företag i Larsmo i den här branschen är Ab Drilltec Oy som utför borrning av bergvärmebrunnar och borrning av vattenbrunnar. Företagets marknadsområde är hela landet och fyra personer arbetar i företaget. Johan Nyfelt uppger att processen med att starta upp det nya företaget har varit lärorik och nyföretagarcentralen Concordia har hjälpt till. - Men när väl all utrustningen fanns på plats och kunderna började ringa var responsen på företagets etablering nästan omtumlande, uppger Johan. Utrustning Företaget har köpt borrningsriggen från Sverige och där har även de fyra i företaget genomgått utbildningen i borrtekniken. Två rejäla lastbilar har anskaffats för transport av

Energibrunn för bergvärme borras vid en nybyggd sommarvilla i Gertruds. riggen, kompressorn och övrig utrustning som krävs vid entreprenaderna. Företaget erbjuder sina tjänster främst som borrentreprenad, vilken kan utföras i två dimensioner, 4 tums hål för bergvärme eller 4 tums eller 5 tums hål för hushållsvatten. För t.ex. bergvärme offererar företaget ett konkurrenskraftigt totalpris uträknat per meter, vilket inne-

fattar borrningen, kollektorslang och kylvätska. Arbetena utförs både som underleverans åt VVS-företag eller som privata kundbeställningar. Drilltec kan också erbjuda totalentreprenad av hela värmeanläggningar och köper då in VVSarbetet. För kunden kan kostnaden för själva borrningen bli rätt så förmånlig då hushållsavdrag kan erhållas på arbets-

KREATIV VERKSTAD 7-11 juni vid Furuholmens fritidsgård Dagligen kl. 10-13 För flickor och pojkar 8-12 år Tag med egen matsäck och oömma kläder Max 15 deltagare Anmälan: Senast på fredag 4 juni till kommunkansliets info tfn 7857111 Arrangör: Fritidsbyrån i Larsmo

kostnaden. Investeringens omfattning kräver att företaget har hela landet som marknadsområde och Johan räknar med att det blir en hel del resande framöver. Målsättningen är att kunna utföra drygt 200 borrningsuppdrag per år. Bra kundbetjäning skall vara företagets motto. För bröderna Daniel,

Sören och Markus Gäddnäs samt Johan Nyfelt blir det egna företagandet en utmaning och en ny erfarenhet efter många arbetsår inom bl.a. båtindustrin. Byggare och andra intresserade av det nya borrföretagets tjänster hittar information på webbsidorna under adressen www.drilltec.fi ARNE BÖHLING


17

Ny mångsidig tjänsteföretagare Näringscentralen Concordia har det senaste året igen hjälpt till vid grundandet av en rad nya företag i kommunen. Enbart under år 2009-2010 har 21 nya företag grundats i Larsmo. Samuel Häggmans Entreprenad är ett i raden av de företag som hjälpts igång av företagsrådgivare Sanna Kankaanpää och finansiering via Finnvera. Idag erbjuder det nya småföretaget redan mångsidiga hushållsnära tjänster, entreprenader och nya intressanta produkter.

klippning vid villan eller egnahemsgården går det bra att beställa arbetet från Häggmans Entreprenad. Även övriga arbetsmoment vid trädgården eller på tomten kan beställas. För privatpersoner kan även hushållsavdraget komma ifråga och då kan den här formen av hushållsnära tjänst erhållas mycket förmånligt. En bred maskinpark för de här arbetsuppgifterna väntar på att tas ibruk och Samuel önskar sig kontrakt med olika ägare av större grönområden.

Lagom till båtsäsongen erbjuder den nya företagaren båttransporter av olika slag med specialtrailer och egen traktor. Övriga entreprenadarbeten där traktor krävs utförs även. Båttvätt kan beställas under hela säsongen och även personbilsvård i form av tvätt, polering, vaxning, städning och mindre bilreparationsarbeten. De här arbetena kan även utföras hemma hos kunden.

Kaffe och choklad

Gräsklippning Önskas regelbunden gräs-

En av de mer exklusiva specialiteterna som Samuel Häggman erbjuder via sitt företag är Belgiskt lyxkaffe, te och choklad. Samuel är återförsäljare av espressomaskiner och till sortimentet hör maskiner i prisgaffeln 249-1000 euro som enbart säljs via aukto-riserade direktförsäljare. Kaffe finns i 16 olika sorter, därtill fyra olika tesorter och en rad fantastiskt goda chokladsorter. Med tanke på att önskelistan för bröllopsgåva och gåva till

Samuel Häggmans nystartade entreprenadföretag erbjuder mångsidiga tjänster och produkter. bemärkelsedag toppas av espressomaskin ligger den här trenden väl till. Demonstration av espressomaskiner och kaffesorterna kan beställas av in-

tresserade privatpersoner och grupper. Så nu gäller det för intresserade med god smak att inbjuda sina vänner till en kväll kring provsmakning av kaffe

och choklad. Diskutera gärna kaffeskola, gåvopaket eller annan entreprenad med Samuel Häggman, tfn 0400-215182. ARNE BÖHLING

Båtmackar förnyas i Larsmo I Larsmo finns för närvarande fyra etablerade båtmackar eller bränslepunkter där båtägare behändigt kan lägga till och tanka sin båt. Båtmacken vid Strandis och bränslepumpen vid Bosund båthamn är etablerade. Vid Bosund båthamn finns för fjärde säsongen en båtmack som drivs av Ab SeaMac. Två av de övriga båtmackarna har inför säsongen bytt ägare. Saul Sundelins företag Benzol är nu ägare av bränslepumparna som funnits i snart femton år vid Sonamo båthamn och vid Inre Bergskärs fiskehamn. Jonas Ahlö berättar att båtmacken vid Bosund båthamn levererar ca 40.000 liter bränsle per säsong till båtägarna. - Hamnen har kameraövervakning och båtägarna patrullerar båthamnsområdet hela säsongen och ingen skadegörelse har skett vid automatstationen i båthamnen uppger Jonas.

Ny mackbrygga Saul Sundelins båtmackar med kortläsare vid Sonamo och Inre Bergskär är öppna dygnet runt. De obemannade bränslepumparna erbjuder båtdiesel samt bensin 95-oktan och Saul uppger att målsättningen är att sälja ca 100.000 liter per säsong. Det är självbetjäning som gäller och kortläsaren fungerar med traditionella bankkort. På planering är även terminal för Visa Electron men investeringen för denna avläsare är mycket kostsam varför ibruktagandet av Electronkort kan bli uppskjutet till nästa säsong. Däremot planeras investering i en helt ny och nödvändig rejäl flytbrygga vid macken i Sonamo samt bygge av nya snygga staket runt tankarna och allmän uppfräschning av området. Nuvarande fasta brygga är alldeles för hög och båtfarare undviker att ta iland vid den steniga kajen. När flytbryggan finns på plats blir även tillgången till septitömningsanläggningen som in-

stallerades förra säsongen bekvämare. Saul uppger att målsättningen med den service som han ger är att kunderna skall uppleva att ser vicen fungerar bra, både för båtfolk och bilister som kan tanka sina bilar vid de två mackarna.

Septitömning Båtresenärer med behov av septitömning betjänas även invid bränslepunkten i Sonamo. Båthamnen uppfyller nu den nya miljöskyddslagens krav om mottagning av toalettavfall då

Håll Skärgården Ren här har en sugtömningsstation. Stationen är i bruk den andra säsongen och gör septitömningen säker och enkel och är därmed en förutsättning för en sund vattenmiljö. ARNE BÖHLING

Mikael Thodén från Håll Skärgården Ren och mackägare Saul Sundelin diskuterar mackområdets utveckling, septiktömningspumpens slanglängd och byggande av en ny flytbrygga.


18

Division IV fotboll i Larsmo 2010 Larsmo Bollklubb har ändrat utseende ganska rejält sedan förra året, nu har laget ca ett dussin nya spelare och en ny tränare. Stommen har hållits intakt och i klubben slår ett starkt Larsmo hjärta, med många spelare från Larsmos öar. För första gången på flera år har man inför denna säsong kunnat lyfta upp några av LBK:s egna juniorer till senior laget. Vid rodret i år står Niclas Blomqvist och Mattias Bergström. Bergström är välkänd både som tränare och spelare i LBK sedan tidigare, medan Blomqvist är en sprillans ny bekantskap. Blomqvist har erfarenhet av division 4 och 5 både som spelare och tränare sen tidigare. Nykarlebybördige Blomqvist har uppfostrats i NIK:s juniorled, men flyttade sedan över till Pensala UF för att inleda sin spelarkarriär på seniornivå som 17-åring. Efter avslutade studier på annan ort återupptog Blomqvist fotbollspelandet i Munsala United. I Munsala United trivdes Blomqvist i flera säsonger både som spelare och de sista 3 säsongerna som spelandetränare. LBK upplever en pånyttfödelse i år, aldrig under 2000-talet har

Många larsmobor engagerar sig igen i bollklubbens verksamhet, representationslaget upplever rent av en pånyttfödelse. vi haft så många Larsmobor i laget. Några färgstarka spelare har lämnat laget och det kommer på många sätt att bli en utmanande säsong för Blomqvist & Bergström. Det största avbräcket är ändå att Kim Ahlgren dras sedan en längre tid med ryggproblem och är

osäker på sitt deltagande i sommar. Lägg till att Tom Storkamp har återvänt till Standard, så är plötsligt båda LBK:s säkra kort mellan stolparna ”upptagna på annan ort”. På plussidan kan LBK däremot räkna in en hel del intressanta namn. De nya i laget

är en perfekt blandning av unga tekniska spelare samt några mera rutinerade lirare. Det som de nya spelarna bidrar med är framför allt snabbhet. - Jag tror att vi i LBK har några av seriens snabbaste anfallare, konstaterar Blomqvist. Årets Division IV ser om

möjligt ännu starkare ut än fjolårets, så nu kräver varje poäng sin ranson av blod, svett och tårar. Vi välkomnar våra nya spelare till truppen och utförligare spelarpresentationer kan läsas på larsmobk.fi. PETER LILJEKVIST

Sommarläsning från biblioteket Faldbakken, Knut: Nattfrost. Välskriven och medryckande deckare med kriminalkommissarie Valmann i huvudrollen. Boken har fått god respons bland våra kunder. Kepler, Lars: Boken Hypnotisören är en välskriven och underhållande skräckroman för den som vågar läsa något riktigt spännande. Kinsella, Sophie: Flickan från tjugotalet är en rolig och rent av skruvad historia om Lara och hennes gammelmoster Sadie. Positiv, lättsam underhållning med behållning. Lundholm, Lars Bill: Läs den spännande fristående serien om mord och brott i Stockholms olika stadsdelar. Inleds med Östermalmsmorden, Södermalmsmorden, Kungsholmsmorden och den avslutande Gamla Stan-morden. Intelligenta pusseldeckarintriger med fina skildringar av Stockholm. Lönnbäck, Oa: Min bästa bok…hittills! Karleby-humor när den är som bäst! Mankell, Henning: Den orolige mannen. Äntligen kommer poliskommissarien Kurt Wallander tillbaka med ett nytt gåtfullt fall. En efterlängtad fortsättning av kriminalromanens okrönte kung. Mazzarella, Merete: Resa med rabatt. Personliga betraktelser om konsten att vara pensionär. Meacham, Leila: Rosornas arv är en härlig, gammaldags släktsaga

och kärleksroman i samma tradition som Borta med vinden och Törnfåglarna. Nyqvist, Michael: När barnet lagt sig. Här berättar en av Sveriges mest omtyckta och framgångsrika skådespelare om hur det är att vara adopterad. Han skriver: ”Min dotter är den första biologiska släkting jag har träffat och släktskapet uppstod på en sekund”. Om sökandet efter sina föräldrar och efter sin egen identitet. Oksanen, Sofi: Med sin tredje roman Utrensning visar Oksanen sin fulla styrka och hon belönades med Nordiska rådets litteraturpris 2010. På ett rikt, uttrycktsfullt språk väver hon ihop historiskt stoff, den sovjetiska ockupationen av Estland och människohandeln kring Östersjön. Sparks, Nicholas: Undrens tid är en bok utöver det vanliga. Man läser och häpnar över skatten som gömmer sig bland sidorna. En klassisk medryckande kärlekshistoria. Läs även andra böcker av honom. Steel, Danielle: Bungalow nr 2. Frilansskribenten Tanya Harris flyttar till Hollywood för att skriva manus till en stor filmproduktion. Hon inser småningom hur svårt det är att kombinera barn och familjeliv med det intensiva arbetet. Sten, Viveca: I grunden utan skuld är den tredje deckaren i den populära Sandhamnserien som inleds med I de lugnaste vatten och I den innersta kretsen. Spänning, relationsproblem och skärgårdsskildring i en skön blandning. MIKAELA RISKA-LASSILA


19

Larsmopensionärer på spa-resa I mitten av april ordnade Larsmo-Eugmo Pensionärsförening en spa-resa till Estland. Med på resan var 42 bleka pensionä-rer som önskade sig en upppiggande och föryngrande vecka på Spa-hotell Fra Mare. Vår samarbetspartner Peter Söderqvist vid Touring Partners hade tillsammans med vår trogna reseledare Nisse Ström planerat allt så resan fungerade till belåtenhet. Vi åkte tidigt med buss från Karleby via Larsmo och Jakobstad till Helsingfors där vi tog bilfärja till Tallinn, sedan buss till Haapsalu. Resan tog totalt 13 timmar. Haapsalu är en liten stad med ca 13000 invånare och är omfluten av vatten på tre sidor. Här finns flera vackra historiska kulturbyggnader. Redan på 1800-talet upptäcktes effekten av den hälsobringande gyttjan och staden blev populär som kurort för den ryska adeln och tsarfamiljerna. Idag reser många finländare, svenskar och norrmän hit årligen. Våren gjorde sin ankomst under vår vistelse med islossning i viken och

svanar, änder och sothönor i massor. På gårdstäpporna blommade scilla och snödroppar. Både soluppgång över stadskonturerna och solnedgång i havet kunde vi njuta av dagligen. Den friska tallskogsterrängen vid hotellet och strandpromenaden var utmärkt för motionslänkar och promenader. Vi avnjöt tre olika behandlingar per dag, bastubad och simturer såväl inne som utomhus och det var mycket välgörande. Mat givetvis med mycket grönt och vila i lagom portioner var hälsobringande. Några kvällar bjöds vi på program med bland annat sång- och dansframträdanden av lokala grupper samt allmän dans. Vår grupp samlas också till en programoch trivselafton med allsång samt ordet fritt med många glada skratt. Under en rundtur i Haapsalu med omnejd besöker vi bl.a. Estlandssvenskarnas museum, Aiboland; vi beundrar den 20 meter långa väggbonaden sydd på linväv som löper runt ett helt

Pigga pensionärer på väg till utfärd i Haapsula. rum och berättar historien i bild om svenskarnas kamp och överlevnad samt flykt undan kriget. Än idag samlas ”torsdagstanterna” och tillverkar gedigna handarbeten till försäljning för museets verksamhet.

Hemresan på lördag morgon inleddes med paus för shopping eller promenad i Tallinn. På färjan till Helsingfors åt vi en ordentlig buffé och hemfärden gick smidigt och tryggt. Nöjda, välmående och tacksamma för

det lyckade arrangemanget skiljdes vi efterhand som vi lämnade bussen. HELENA LILLSUNDE

Visafton i Stenfähuset Fredagen den 30 juli kl. 19.00 ordnar Fagernäs Byaråd en visafton i stenfähuset i Fagernäs. På visaftonen uppträder Visa Vi, dvs. Mia Moisio och Jonas Backman med band. De startade Visa Vi år 2007 och idén var att samla både gamla och nya visor och sånger som sjungs i Svenskfinland och arrangera dem för en jazzkvartett. Visa Vi har satt vikt vid att förstärka känslan i visorna och att arrangera dem så att man fortfarande lätt kan känna igen

dem trots deras nya ”jazzkläder”. På repertoaren finns visor som Där björkarna susa, Plocka vill jag skogsviol, Höstvisan m.fl. Mia Moisio är en sångerska som flyttade tillbaka till Jakobstad efter många år utomlands. Hon uppträder med olika uppsättningar från små jazzensembler till storband. Mia har studerat sång vid Jakobstads Konservatorium och Kulturama i Stockholm. Under de många år hon bodde i England tog hon lektioner i jazzsång och sjöng i

olika band. I Manchester spelade hon också in sin skiva ”When you’re with me”. Jonas Backman, trummis, kommer ursprungligen från Vasa, men numera bosatt i Stockholm efter sex år i England. Jonas arbetar som frilansmusiker. Visa Vi kompletteras av Christian Gull på piano och Eero Paalanen på bas. Kaffeservering, parkering vid kyrkan. JAN-ANDERS FAGERHED

På Köpmanholmen Onsdag 30 juni kl. 19.00 Två taxibåtar trafikerar Arrangör: Fritidsbyrån i Larsmo


20

Sommaren 2010 i Larsmo Juni 1.6 6.6 12.6. 12.6 19.6 27.6 30.6

kl. 18.00 kl. 12-16 kl. 08-12 kl. 19.00 kl. 13-15 kl. 14.00 kl. 17.30

30.6 kl. 19.00

Perenna-marknad vid Grill 57, Bosund Säsongsöppning av Köpmanholmen Fiskmarknad vid Bosund fiskehamn Föusjazz i Fagernäs stenfähus Barnens Dag på Köpmanholmen Midsommarmöte på Köpmanholmen Kvällskryssning till Köpmanholmen från Gamla Hamn i Jakobstad Musikkväll på Köpmanholmen

Juli 2.7 2.7 2.7

kl. 18-21 kl. 18.00 kl. 19.00

3.7 3.7 7.7

kl. 10.00 kl. 22.00 kl. 17.30

7.7 8.7 9.7

kl. 19.00 kl. 18.30 kl. 14.00

14.7 kl. 17.30 14.7 kl. 19.00 28.7 kl. 17.30 28.7 kl. 19.00 30.7 kl. 19.00

Kvällsmarknad vid Kackur båthamn Plättkarneval vid Bosund fiskehamn Missionsmöte i Bosund båt- och fiskemuseum 7 Broars Skärgårdspaddling Plättkarnevalen avslutas Kvällskryssning till Köpmanholmen från Gamla Hamn i Jakobstad Musikkväll på Köpmanholmen Allsångskväll på Bjärgas Inledning av Laestadianernas sommarmöte i Fagernäs Kvällskryssning till Köpmanholmen från Gamla Hamn i Jakobstad Grillafton på Köpmanholmen Kvällskryssning till Köpmanholmen från Gamla Hamn i Jakobstad Musikkväll på Köpmanholmen Viskväll i Fagernäs stenfähus

Augusti 4.8

kl. 17.30

4.8 6.8 8.8

kl. 18.00 kl. 17.00 kl. 14.00

15.8 kl. 10.00

Kvällskryssning till Köpmanholmen från Gamla Hamn i Jakobstad Fiskets kväll på Köpmanholmen Sommartorg vid Svennasminne i Bosund Skärimöte på Öuran, avfärd från Kackur båthamn kl. 12.45 Fagernäsdagen

Mer information om sommarens program hittas på www.larsmo.fi

Säsongsöppning på Köpmanholmen Ett säkert vårtecken i Larsmo är säsongsöppning på Köpmanholmen. I år öppnar caféet för säsongen söndagen den 6 juni kl. 12.00. I början av säsongen är öppethållningstiderna lite begränsade, men från lördagen den 26 håller caféet öppet dagligen kl. 12-21. Du hittar de exakta öppethållningstiderna på sid 15. Även på kommunens webbplats www.larsmo.fi under fliken turism hittar du uppgifter om Köpmanholmen. Köpmanholmens café erbjuder i vanlig ordning på både salt och sött. Menyn är omfattande, så var och en hittar säkert något som faller i smaken. Lunch serveras under högsäsongen dagligen, dock med väderreservation. Under veckosluten är lunchen lite lyxigare. Boka gärna plats på förhand. På Köpmaholmen ordnas traditionsenligt program under högsäsongens onsdagskvällar

med start onsdagen den 30.6. kl. 19.00. Du kan läsa mera om två av arrangemangen här invid. I händelsekalendern ser du alla evenemangen under sommaren. Under fem onsdagar ordnas kvällskryssningar med M/S Mässkär från Gamla Hamn i Jakobstad till Köpmanholmen. Passar perfekt som sommarprogram för familjen, vänner och gäster. Genom en kryssning till Köpmanholmen får du många upplevelser i ett; du får uppleva vår vackra skärgård, äta gott på Köpmanholmen och kvällsunderhållning på ön. Biljetter kan köpas på förhand från Jakobstads Turistbyrå. Nytt för säsongen är det förnyade konferensutrymmet i anslutning till landhöjningsutställningen TerraMare. Konferensutrymmet kan möbleras enligt önskemål och här kan både företag, föreningar och privatpersoner hyra in sig för olika

arrangemang. På Köpmaholmen finns också en representativ bastu med tillhörande kabinett som kan hyras för olika tillställningar. Till Köpmaholmen kommer du även denna sommar mycket enkelt. Antigen genom att åka med båten, M/S Wilma, från roddbåtshamnen i Sonamo eller genom att låna en av kommunens roddbåtar och ro ut till Köpmanholmen. M/S Wilma trafikerar nonstop under de tider som caféet har öppet. Marie Ludén är nyanställd som utvecklingskoordinator för Köpmanholmen, så henne kommer ni säkert att träffa på i sommar när ni besöker Köpmanholmen. Ni når henne på tfn 044 7217 329 ifall ni vill boka in er för något evenemang eller annars bara diskutera Köpmanholmens olika möjligheter. ANNETTE KORTELL

Musik på Köpmanholmen Sommarkvällar på Köpmanholmen förknippas sedan snart två årtionden med möjlighet att avnjuta sång och musik i olika former. Först ut i sommar är dambandet The Mamas som bildades en solig vårdag i maj 2009 då sju vänner träffades på ett café i Vasa för att diskutera ett musikaliskt samarbete. Namnet för samarbetet, The Mamas, var en av de saker som klarnade redan vid deras första mötet. The Mamas har sedermera gjort skäl för sitt namn då tre bandmedlemmar fått barn under året som gått. Barn från tidigare år finns det också, så barnaskaran är nu sammanlagt nio. Bandet har övat flitigt en gång i veckan i ett uthus i Västerhankmo, Korsholm. Repertoaren består av ett trettiotal coverlåtar samt ett par egna. Det är en brokig blandning låtar av artister som t.ex. The Rolling Stones, Aretha Franklin, Pointer Sisters, David Bowie m.fl. Målet är framförallt att ha roligt och att spela den musik The Mamas gillar på sitt egna sätt. Under vintern har bandet gjort

ett par inspelningar som kan beskådas på Youtube. Sommaren 2010 satsar The Mamas främst på olika spelningar runtom i Österbotten. Bandets medlemmar är välkända ansikten från körer och arenor och består av: Maja Hoffrén (bas, sång), Sara Back (gitarr, bas), Carina Järvinen (gitarr, sång), Chatarina Vuortenvirta (sång, percussion), Pia Rautell (sång, percussion), Annika Wiklund (gitarr, sång, percussion), Maria Lind (trummor). Vill du uppleva The Mamas är du välkommen till Köpmanholmen onsdagen den 30 juni. Onsdagen den 7.7 kl. 19.00 gästas Köpmanholmen av välkända Dennis Rönngård. Med

sig har han sångaren/pianisten Tobias Granbacka och kanske även ytterligare någon musiker/ sångare. Repertoaren för deras kvällskonsert kommer att bestå av ”lättsam sommarunderhållning.” Allt från visor av Taube, Vreeswijk, Topelius till moderna poplåtar. Dennis kommer även att presentera nyskrivet material från sin nya soloskiva. Två taxibåtar trafikerar under de här två kvällarna och överfarten med båtarna bjuder fritidsbyrån på. Kulturtältet på Köpmanholmen skall förhoppningsvis igen fyllas till sista plats de här två kvällarna. ARNE BÖHLING

Kommuntidningen  

Larsmo kommuns informationstidning nr 1 år 2010.

Kommuntidningen  

Larsmo kommuns informationstidning nr 1 år 2010.

Advertisement