Page 1


"Millete efendilik yoktur. Hizmet vard覺r. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur."


M. KEMAL ATATÜRK


"Şehir halkı, yönetim ve karar sürecinin en önemli unsuru olarak görülmediği sürece, demokratik belediyeciliği hayata geçirmemiz mümkün değildir."


RECEP TAYYIP ERDOĞAN Cumhurbaşkanı


"Milli iradeye sahip çıkacağız, milletimizin insanca yaşama sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz."


Prof. Dr. AHMET DAVUTOĞLU Başbakan


"Gelecek nesillere daha yaşanılır bir kent bırakma hedefinden vazgeçmeden emin adımlarla yürüyoruz."


KADIR TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı


A. HAŞIMİ BALTACI Arnavutköy Belediye Başkanı


Kıymetli Arnavutköylü Hemşehrilerim, Yeni dönemimizin ilk yılı ilçemizle ilgili güzel ve hayırlı gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu.

mutad hizmetler devam ederken diğer yandan yeni projelerimizi de başlangıç aşamasına getirdik.

Büyük ölçekli bir çok projeye ev sahipliği yapan Arnavutköy, sürekli vurguladığımız gibi ‘İstanbul’un Yarını’ olduğunu daha güçlü bir şekilde hissettiriyor. İlçe belediyesi olarak bizler de bu gelişmeleri güçlendirecek atılımlar yapıyoruz. Geleceğimizi planlıyor ve imar ediyoruz. Bu yılı, yeni dönemde taahhüt ettiğimiz bir çok alandaki yatırımlarımızın plan ve proje çalışmalarını yaparak tamamladık. Bir yandan

Temel sorunlarının üstesinden gelen Arnavutköy, nitelikli diğer yatırımlarla birlikte yaşam kalitesinin daha çok yükseleceği bir dönemin başlangıcında bulunuyor. Destek ve dualarınız için en kalbi şükranlarımı sunuyor, daha güzel yarınlarda görüşmek üzere hepinizi Allah’a emanet ediyorum.


İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

14

A. MISYON VE VIZYON......................................................16 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...........................18 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...........................................22 1. Fiziksel Yapı.............................................................................. 22 2. Hizmet Araçları........................................................................ 25 3. Arnavutköy Belediyesi’ni Oluşturan Organlar................... 26 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar................................................ 31 5. İnsan Kaynakları...................................................................... 32 6. Sunulan Hizmetler.................................................................. 35 7. Yönetim ve İç Kontrol............................................................. 35

II. AMAÇ VE HEDEFLER

36

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.................................... 38 B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.......................... 44 1. Arnavutköy Belediyesi’nde Kurumsal Gelişimi Mükemmelleştirmek.............................................. 45 2. Arnavutköy İlçesinde Sürdürülebilir Bir Kentsel Gelişme Modelinin Ortaya Konulması............................... 47


48

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER............................................................ 50 B. PERFORMANS BİLGİLERİ............................................ 56 İdarî ve Malî Hizmetler Sektörü.................................................. 66 Özel Kalem Müdürlüğü............................................................. 68 Yazı İşleri Müdürlüğü................................................................. 74 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü................................. 82 Hukuk İşleri Müdürlüğü............................................................. 90 Mali Hizmetler Ve İşletme İştirakler Müdürlüğü................. 98 Destek Hizmetleri Müdürlüğü.................................................. 108 Bilgi İşlem Müdürlüğü................................................................ 118 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü................................................. 124 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektörü........................................... 132 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü............................ 134 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü........................................... 148 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.............................................. 162 Spor İşleri Müdürlüğü................................................................ 170 Planlama ve İmar Sektörü........................................................... 180 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.................................................. 182 Plan ve Proje Müdürlüğü.......................................................... 188 Fen İşleri Müdürlüğü.................................................................. 208 Yapı Kontrol Müdürlüğü............................................................ 222 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü................................................... 226 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü............................................... 230 Çevre Koruma ve Geliştirme Sektörü........................................ 238 Zabıta Müdürlüğü....................................................................... 240 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü.................................... 252 Park ve Bahçeler Müdürlüğü................................................... 270

Arnavutköy İnş. Yat. Taah. Hizm. San. ve Tic. A. Ş. (Araş).....................................................................304 IV. GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR VE GÜÇLENDIRILMESI GEREKEN (ZAYIF) YANLAR..................308 V. DEĞERLENDİRME.............................................................312 VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....................................................320


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

1

GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 14 - 14


14 - 15

Karaburun-Dalgak覺ran


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

A

MİSYON VE VİZYON

Arnavutköy Belediyesi’nin misyonu şöyledir: “Belediyenin, insan için varolduğu ilkesini temel alarak, hizmetlerimizi adaletli, sistemli ve sürdürülebilir gelişme düşüncesine dayalı bir yönetişim anlayışı ile sunmak”

Arnavutköy Belediyesi’nin vizyonu şöyledir: “Arnavutköy’ü, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir turizm, kültür ve yüksek öğrenim kenti yapmak” 16 - 16


16 - 17


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

B

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Arnavutköy Belediyesi’nin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun1 14. Maddesi'nde açıklanmıştır. Buna göre, belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 1 Bkz. 5393 sayılı Belediye Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 13.07.2005, Sayı: 25.874.

18 - 18


18 - 19

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve şehir tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyenin hak, yetki ve imtiyazları ise aynı kanunun 15. Maddesi'nde sayılmıştır: 1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 4. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

3. Havalimanı Açılış Töreni

5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kur-


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

mak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 6. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 7. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 8. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 9. Borç almak, bağış kabul etmek. 10. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 13. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,

cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 14. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 15. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini şehrin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 16. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 17. (12.) bendde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 18. Belediye, (5.), (6.) ve (7.) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz

yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 19. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.


20 - 21

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın İlçemizi Ziyaretleri

20. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

21. Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

22. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

C

1.Fiziksel Yapı Arnavutköy Belediyesi’nin envanterinde on farklı bina bulunmaktadır. Bunların toplam kullanım alanı 10.040 m²’dir.


22 - 23

Taşoluk Ek Hizmet Binası


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ HİZMET İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER Arnavutköy Belediyesi HizmetBİNALARINA Binalarına İlişkin Temel Bilgiler

BİNALAR Binalar Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası

ARSA (m²)ve TOPLAM KAT ArsaBÜYÜKLÜĞÜ Büyüklüğü (m²) ToplamKULLANIM Kullanım Kat VE PARSEL NUMARASI ALANI (m²) ADETİ Parsel Numarası Alanı Adeti

MÜLKİYETİ Mülkiyeti

Kadastral Boşluk Kadastral Boşluk

250 250

11

----

5.636,00 m²; 1108 parsel 5.636,00 m²; 1108 parsel

300 300

11

İSKİ İSKİ

517,00 m²; 119, 120 517,00 m²; 119, 120 parseller parseller

963 963

33

Maliye Hazinesi Hazinesi Maliye

Taşoluk Hizmet Binası

7.540,40 m²; 6341 ada 11 7.540,40 m²; 6341 ada parsel parsel

2.511 2.511

33

Arnavutköy Belediyesi Belediyesi Arnavutköy ve Maliye Maliye Hazinesi Hazinesi ve

Hadımköy Hizmet Binası

358,00 m²; 1026 parsel 358,00 m²; 1026 parsel

340 340

22

Arnavutköy Belediyesi Belediyesi Arnavutköy

19.826,00 m²; 433 parsel 19.826,00 m²; 433 parsel

180 180

22

Arnavutköy Belediyesi Belediyesi Arnavutköy

504,00 m²; 113, 114 504,00 m²; 113, 114 parseller parseller

576 576

22

Maliye Hazinesi Hazinesi Maliye

Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlükleri

195,00 m²; 14847 parsel 195,00 m²; 14847 parsel

670 670

22

Arnavutköy Belediyesi Belediyesi Arnavutköy ve Şahıslar Şahıslar ve

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

-- --

650 650

22

----

13.340,71 m²; 394 ada 11 13.340,71 m²; 394 ada parsel parsel

3600 3600

44

Arnavutköy Belediyesi Belediyesi Arnavutköy

Durusu Hizmet Binası Arnavutköy Hizmet Binası

Kademe (Tamirhane) Arnavutköy Ek Bina

Bolluca Hizmet Binası

Karaburun Deniz Feneri


24 - 25

Sazlıdere Barajı

2-Hizmet Araçları Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 170 adet muhtelif araçtan 63’ü resmi 107’si kiralık araçtır. RESMİ VE KİRALIK ARAÇLAR S.NO

ARAÇLAR

CİNSİ

ADET

1

Binek Araç

15

2

Kamyon

11

3

Kamyonet

7

4

Ambulans

2

Su Tankeri

4

Otobüs

1

7

Minibüs

2

8

Traktör

5

9

Süpürge Aracı

1

10

Motosiklet

4

11

İş Makinası

11

Toplam

63

12

Binek Araç

47

13

Camlı Van

18

14

Kamyonet

11

15

Otobüs

10

16

Minibüs

7

Sepetli Araç

1

18

Pick-up

9

19

Ambulans

2

20

Su Tankeri

1

21

Sahne Aracı

1

5 6

Resmi Araçlar

Karaburun

17

Kiralık Araçlar

Toplam

107


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

3.Arnavutköy Belediyesi’ni Oluşturan Organlar Arnavutköy Belediyesi üç temel organdan oluşmaktadır. Bunlar, “belediye meclisi”, “belediye encümeni” ve “belediye başkanı”dır.

ARNAVUTKÖY HALKI

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE ENCÜMENİ

a. Belediye Meclisi 1. Meclis başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyelerini seçmek. 2. Stratejik planı, performans programını, çalışma programını, bütçeyi, faaliyet raporunu ve kesin hesabı onaylamak. 3. Borçlanmaya karar vermek. 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek. 5. Belediye tarafından yürütülecek hizmetlerin ücret tarifesini belirlemek. 6. Şartlı bağışları kabul etmek. 7. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak 2014-2019 dönemi itibarı ile Arnavutköy Belediye Meclisi (Belediye Başkanı dahil) toplam 31 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 26 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi, 4 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi, 1 tanesi bağımsızdır. Belediye, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise 7 üye ile temsil edilmektedir. Belediye meclisi, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere, yılın bir ayı hariç olmak üzere, her ay düzenli olarak toplanır.


26 - 27

Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyeleri

TURGUT BARAN AK Parti Meclis Üyesi

SİBĞETULLAH ŞAHİN AK Parti Meclis Üyesi

YASEMİN BATUR AK Parti Meclis Üyesi

ABUBEKİR TAŞYÜREK AK Parti Meclis Üyesi

KENAN ERCİ AK Parti Meclis Üyesi

MESUT YAVUZ AK Parti Meclis Üyesi

YUSUF ZİYA HIZIR AK Parti Meclis Üyesi

ASLI AKIN AK Parti Meclis Üyesi

AHMET GÜLLÜK AK Parti Meclis Üyesi

MUSTAFA DİLBAZ AK Parti Meclis Üyesi

ALİ IŞIKCI AK Parti Meclis Üyesi

AYŞE BAYDAR AK Parti Meclis Üyesi

EMRAH ÇEÇEN AK Parti Meclis Üyesi

İBRAHİM ÜZÜM AK Parti Meclis Üyesi

NESRULLAH BALKAYA AK Parti Meclis Üyesi

SELÇUK ALBAYRAK AK Parti Meclis Üyesi

FATOŞ DENİZ AK Parti Meclis Üyesi

ÖZCAN ÇAKMAKCI AK Parti Meclis Üyesi

YAŞAR EŞİT AK Parti Meclis Üyesi

ŞABAN KARASAKAL AK Parti Meclis Üyesi

YUSUF COŞKUN AK Parti Meclis Üyesi

SELAHATTİN UĞUR AK Parti Meclis Üyesi

BECET AKSOY AK Parti Meclis Üyesi

OSMAN DEMİR AK Parti Meclis Üyesi

KEMAL AYGENLİ AK Parti Meclis Üyesi

YÜCEL ÖZGÜR AK Parti Meclis Üyesi

MUHARREM YAMAN MHP Meclis Üyesi

RECAİ KOÇ MHP Meclis Üyesi

REMZİ AYDOĞDU MHP Meclis Üyesi

MEHMET AKMAN MHP Meclis Üyesi

NURULLAH SAÇLI Bağımsız Üye


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

b. Belediye Encümeni Encümen, belediyenin danışma, yürütme ve koordinasyon organıdır. Encümenin başlıca görevleri şunlardır: 1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisi'ne görüş bildirmek. 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 3. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 4. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak. 5. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak Arnavutköy Belediye Encümeni toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 3 tanesi, belediye meclisi tarafından kendi üyeleri arasından her yıl seçimle belirlenirken, 3 tanesi de Belediye Başkanı tarafından atanmaktadır. Ancak, mali hizmetler müdürü, Encümen'in doğal üyesidir. Encümen, gündemindeki konuları görüşmek üzere her hafta düzenli olarak toplanır.

AHMET HAŞİMİ BALTACI Belediye Başkanı

Lütfü KIRMIZI Mali Hiz. Müdürü

Yalçın AKTAŞ Yazı İşleri Müdürü

Yasin ÇAKIR İmar ve Şehircilik Müdürü

Fatoş DENİZ Meclis Üyesi

Özcan ÇAKMAKÇI Meclis Üyesi

Ali IŞIKÇI Meclis Üyesi

c. Belediye Başkanı Başkan, belediye idaresinin başı, tüzel kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organıdır. Mevzuatla başkana verilen başlıca görevler şunlardır: 1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak. 2. Belediye Meclisi'ne ve Belediye Encümeni'ne başkanlık etmek, bunların aldığı kararları uygulamak. 3. Belediye personelini atamak. 4. Kanunlarla belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediyeyi oluşturan üç organ arasındaki ilişkiler başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuatta yazılı hükümler çerçevesinde yürümektedir. Bu sistemde, meclis “karar organı” fonksiyonuna sahip iken, “yürütme” yetkisi başkan ile encümen arasında paylaşılmıştır. Ancak, sistem içinde “başkan”ın belirgin bir ağırlığı vardır. Belediye başkanı, meclise ve encümene başkanlık yapmakta, bunların gündemini hazırlamakta ve ayrıca alınan kararlara karşı bazı özel yetkilere sahip olmaktadır.


28 - 29

d. Teşkilat Yapısı Arnavutköy Belediyesi’nin teşkilat şeması, Başkan, Özel Kalem Müdürü, Başkan’a bağlı 5 tane başkan yardımcısı ve 21 müdürlükten oluşmaktadır.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İK ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Belediye’yi oluşturan birimlerin temel görevleri şöyledir: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Belediyenin basınla ilişkilerinin kurulması, yazılı ve görsel basında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek arşivlenmesi, belediye faaliyetlerinden gerekli olanların basın-yayın organlarında yer almasının sağlanması. Bilgi İşlem Müdürlüğü: Belediye'nin her türlü teknolojik alt yapısının kurulması, belediye sisteminin sürekli ve performanslı çalışmasını sağlayarak gerekli desteğin verilmesi, belediye birimlerinin teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması, teknolojik yeniliklerin takip edilerek belediye sistemine uygulanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: İlçe sınırları içinde çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, çöplerin toplanması, cadde ve sokakların temizliğinin sağlanması. Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Belediyeye ait binaların tamiri, bakımı, onarımı, belediyeye ait taşıtların çalışır vaziyette tutulması, hizmet binalarının ve müştemilatının temizliği, personelin yemek ve servis ihtiyacının karşılanması. Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü: Belediye Emlak’ının yönetimi ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması. Fen İşleri Müdürlüğü: Belediyenin ihtiyaç duyduğu her türlü yatırımın gerçekleştirilmesi. Hukuk İşleri Müdürlüğü: Belediye birimlerine hukuki konularda destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve belediye davalarının takip edilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İmar planlarının uygulanması, yapılaşmanın kontrolü, kentsel dönüşüm vb. çalışmaların yapılması. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Belediyenin insan kaynaklarının özlük işlemlerinin yürütülmesi, personel atamaları, nakiller, görevlendirmeler, disiplin işlemleri, hizmet içi

eğitim programlarının planlanması ve uygulanması, insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü: Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsil edilmesi, gelir kaynaklarının artırılması ve bütçe içi işletme faaliyetlerinin yürütülmesi, gelir raporlarının hazırlanması, gelir ve bütçe içi işletme ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Başkanlık makamına ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin temin edilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Belediyenin kültür-sanat etkinliklerinin planlanması ve uygulanması, belediye tarafından yapılan sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi. Malî Hizmetler Müdürlüğü: Belediyenin stratejik plan ve performans programının, bütçe ve kesin hesabının hazırlanması, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, malî raporlarının hazırlanması, malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Başkanlık makamına ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin temin edilmesi. Özel Kalem Müdürlüğü: Başkan’ın belediyeyi ilgilendiren konularda özel gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin organize edilmesi, belediyeyi oluşturan diğer birimlerden ve belediye dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve isteklerin Başkan’a ulaştırılması. Park ve Bahçeler Müdürlüğü: İlçe sınırları içindeki parkların ve yeşil alanların korunması, geliştirilmesi, yenilerinin yapılması. Plan ve Proje Müdürlüğü: İmar planlarının hazırlanması, Belediye’nin ihtiyaç duyduğu her türlü yapım işine ait projenin yapılması. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: Belediye tarafından verilen her türlü ruhsata ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve bu konuda gerekli kontrollerin yapılması. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: İlçede ikâmet eden ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz,

düşkün, yaşlı, engelli, hasta ve bakım takip ve tedavi ihtiyacı olanlara bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî, nakdî ve diğer sosyal yardım işlerinin yürütülmesi. Spor İşleri Müdürlüğü: Belediye tarafından kurulan spor tesis ve sahaların işletilmesi, belediye birimlerinde çalışan memur ve işçilerin, Belediye Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerinin sağlanması, kötü alışkanlıklardan korunması, ruh ve beden sağlıkları itibarıyla gerekli tedbirleri alıp sporun kitlelere yayılmasının teşvik edilmesi, sevdirilmesi, ihtiyaç halinde spor okulları açılması. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Belediye hizmetlerinde kullanılan, belediye envanterinde kayıtlı olan ve kiralama yolu ile tedarik edilen araçların yakıt ikmalleri, tamir ve bakım işlerinin yapılarak hizmete hazır vaziyette tutulması, personele ulaşım servis hizmeti sunulması, ilçe sınırları içinde ikâmet eden vatandaşların cenaze, kültürel faaliyetler ve organizasyon ihtiyaçlarına, ilgili mevzuat çerçevesinde araç desteği sağlanması. Yapı Kontrol Müdürlüğü: Arnavutköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasının sağlanması, kaçak yapılaşmanın tamamen sonlandırılması. Yazı İşleri Müdürlüğü: Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesi, meclis ve encümen işlemlerinin yürütülmesi, kararların yazım ve onaylarının takibi, meclis üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesi, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesi, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evraka dair işlemlerin yapılması, belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması, belediye arşivinin düzeni, imha edilecek evrakların imhası ve arşivin düzen ve nizamının sağlanması. Zabıta Müdürlüğü: İlçede düzenin sağlanması amacıyla mevzuatla kendisine verilen görevlerin yürütülmesi.


30 - 31

Hadımbaba Camii

4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BİLGİSAYAR ENVANTER BİNA ADI

MASAÜSTÜ

DİZÜSTÜ

Arnavutköy

110

11

Taşoluk

68

15

Zabıta & Ruhsat

18

4

Hadımköy

5

1

Kademe

16

1

Durusu

3

0

Park Bahçeler

11

1

Bolluca

88

20

Ayem

10

1

Toplam

329

54

Genel Toplam

383

YAZICI VE FOTOKOPİ CİHAZLARI 152 adet farklı özelliklerde yazıcı ve fotokopi cihazları birimlere hizmet etmektedir. Bunun yanında 2 adet plotter da proje ve büyük ebatlı çıktılar için kullanılmaktadır. 1 adet A0 tarayıcı ve 7 adet profesyonel tarayıcı da arşivleme sistemlerinde kullanılmaktadır. MEVCUT SUNUCULAR 4 Fiziksel, 4 storage üzerinde 52 farklı görev için sanal sunucular ana sistemde çalıştırılmaktadır. Basın Yayın Müdürlüğü'ne hizmet eden 1 fiziksel sunucu ve 1 adet storage mevcuttur. 10 adet eski sistemlerden çıkartılan fiziksel server da yedek ve değişik hizmetler için çalıştırılmaktadır.

Argem Üye ve Ders Takip Sistemi Digital Kütüphane Otomasyonu E-Belediye Otomasyon Sistemi Destek Portalı Harç Hesaplama Sistemi Sosyal Tesisler Otomasyonu Digital Arşiv Yazılımı Çağrı Merkezi Yazılımı Kadın Kültür Merkezi Otomasyon Yazılımı Microsoft Yazılımları Zabıta Mobil İş Takip Gezi Takip Sistemi Akıllı Ders Yazılımı

KULLANILAN PAKET PROGRAMLAR Netcad

İNTERNET HIZI

Netcad Belnet

Ana sistemde;

Panoramik Şehir Rehberi

10 Mbps Metro İnternet (Taşoluk Bina)

Beyaz Belediye Otomasyon Yazılımı

100 Mbps Metro İnternet (Bolluca Bina) kullanılmaktadır. Bunun dışındaki ihtiyaç olan yerlerde ADSL hizmeti alınmaktadır.

Cad Yazılımları (İde Cad, Sta4 Cad, Autocad) Asyam Market Otomasyonu Ayem Özürlü Otomasyonu


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

5. İnsan Kaynakları

Dair Yönetmelik'in 5'inci Maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri, 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca değiştirilmiş olup, belediyemiz C 13 grubuna dahil edilmek suretiyle memur ve işçi norm kadro sayıları artırılmıştır.

Norm Kadro Çalışmaları: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18.maddesinin (I) bendi; norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek” hükmüne amirdir. 22.2.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına

C 13 grubunda 465 adet memur kadrosu ve 233 adet işçi kadrosu öngörüldüğü, ancak belediyemizde mevcut memur kadro sayısı 366 adet ve mevcut işçi kadro sayısı 183 olmakla söz konusu değişiklik uyarınca; belediyemiz bünyesinde 75 adet Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, 12 adet Teknik Hizmetler Sınıfı, 7 adet Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve 5 adet Yardımcı Hizmetler Sınıfı olmak üzere; 99 adet memur kadrosu ve 50 adet işçi kadrosu ihdas işlemi yapılmıştır.

NORM KADRO UYGULAMASI MEMUR KADRO SAYIMIZ

İŞÇİ KADRO SAYIMIZ

Norm Kadro Durumu

465

233

Mevcut Durum

221

121

SÖZLEŞMELİ 11

HİZMET SINIFI AYRIMINA GÖRE NORM KADRO DOLU-BOŞ TABLOSU SINIFI

NORM KADRO SAYISI

MEMUR

SÖZLEŞMELİ

DOLU

BOŞ

G.İ.H.

336

125

-

125

8

S.H.

16

7

-

7

4

T.H.

98

79

11

90

1

Y.H.

10

6

-

6

233

A.H.

5

4

-

4

465

221

11

232

Toplam

PERSONEL HAREKETLERİ (01.01.2014 - 31.12.2014) PERSONEL HAREKETLERİ (01.01.2014-31.12.2014)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

MEMUR

İŞÇİ

TOPLAM

Emekli

4

6

Nakil Giden

3

3

İstifa Eden

5

5

10

İş Akdi Feshedilen

2

2

Ayrılan

1

1

9

21

Toplam Giden

12

Nakil Gelen

3

3

Alınan

10

İstifa Dönüşü Atama

3

6360 Sayılı Kanun Gereği Atanan

1

Açıktan Atama

6

Toplam Gelen

13

10 3

5

6 6

5

10

28


32 - 33

31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE PERSONEL DURUMU MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

221

121

11

353

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MÜDÜRLÜK ADI

MEMUR

İŞÇİ

Özel Kalem Müdürlüğü

12

9

21

Yazı İşleri Müdürlüğü

10

4

14

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5

1

6

Emlak İstimlak Müdürlüğü

13

3

16

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

15

5

20

Plan Proje Müdürlüğü

10

1

1

12

Hukuk İşleri Müdürlüğü

5

3

8

Fen İşleri Müdürlüğü

14

24

38

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

4

1

5

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

7

1

8

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

10

6

16

Bilgi İşlem Müdürlüğü

6

1

7

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

9

7

Park Bahçeler Müdürlüğü

7

8

Yapı Kontrol Müdürlüğü

11

1

Zabıta Müdürlüğü

30

7

37

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

10

14

24

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

8

5

13

Mali Hizmetler Müdürlüğü

7

4

Spor İşleri Müdürlüğü

4

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

5

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

19

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

19

2

682

15 14

76

38 18

271

19 5

16

21

11 4 24

53

120

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

24 0

3

Toplam

221

121

24 34 112 3

353

Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personelin Müdürlük Dağılımı 19

21

76

682

38 18

271

53

120 3 24 34

2 3

ZABITA MD.

BASIN YAYIN VE H.İ. MD

KÜLTÜR VE S.İ. MD

PARK BAHÇELER MD.

ZABITA MD.

BASIN YAYIN VE H.İ. MD

KÜLTÜR VE S.İ. MD

PARK BAHÇELER MD.

FEN İŞLERİ MD.

ÇEVRE KORUMA VE K.MD.

BİLGİ İŞLEM MD.

DESTEK HİZMETLER MD.

MALİ HİZMETLER MD.

YAZI İŞLERİ MD.

SOSYAL YARDIM İ.MD.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.

SPOR İŞLERİ MD.

TOPLAM


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Personel Demografik Yapısı

İŞÇİ MEMUR

18-30 6

31-39 34

40 yaş ve üzeri 81

MEMUR

47

75

99

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

7

2

2

TOPLAM

60

111

182

İŞÇİ

Personel Eğitim Durumu

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0


34 - 35

6. Sunulan Hizmetler Arnavutköy Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, belediyenin sunduğu hizmetler bu mevzuatta çizilen çerçeve içerisinde yürütülmektedir. Bu faaliyet raporunun “Yetki, Görev ve Sorumluluklar” başlıklı kısmında, sunulan hizmetlerin kapsamı belirtilmiştir.

leridir. Yine aynı kanuna göre (md. 56) iç kontrolün amacı;

»»

»» »»

7. Yönetim ve İç Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre (md. 55) iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyet-

»» »»

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amir hükümleri gereğince, Arnavutköy Belediyesi bünyesinde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasına imkan tanıyan bir sistem oluşturulmuştur. Sistem içinde gerçekleştirme görevlilerinin, resmi evrakları mevzuata uygun olarak hazırlamaları için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmış, bu konuda gerekli donanım kazandırılmıştır. Hazırlanan resmi evraklar sırasıyla harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. İç denetim konusunda ise 5747 sayılı kanun ile kurulan belediyemiz 2 adet iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş olup bu kadrolara iç denetçi atanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2

AMAÇ VE HEDEFLER A.İdarenin Amaç ve Hedefleri

B.Temel Politikalar ve Öncelikler 36 - 36


36 - 37

Kuzey Marmara Otoyolu


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A

06 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte 7 farklı belediyeye bağlı 32 mahalle, Çatalca ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin sınırları içinde bulunan 8 orman köyüve Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Şamlar Köyü’nün, Sazlı-

dere Baraj Gölü’nün kuzeyinde kalan kısmı, Arnavutköy Belediyesi adı altında birleştirilmiştir. 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler seçimleri ile birlikte İlçemize bağlı Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri Çatalca İlçe Belediyesi’ne bağlanmış, 8 adet köy ise tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüş-

türülmüştür. İlçemizde şu anda 38 adet mahalle bulunmaktadır. Belediyelerin amaç ve hedefleri, stratejik planlarında ve performans programlarında belirtilmektedir. 2009-2014 Stratejik Planı’nda belirlenmiş olan amaç ve hedefler ise şöyledir:

38 - 38


38 - 39

Arnavutköy Yönetim Merkezi İnşaatı

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Hedef 1.2.3 2014 yılı sonuna kadar, AB fonları destekli her yıl en az 1 adet proje hazırlayarak finansmanını temin etmek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.1 İnsan kaynakları sistemini, hizmet ihtiyacına uygun bir şekilde yapılandırmak ve işletmek Stratejik Hedef 1.1.1: 2014 yılı sonuna kadar her yıl ortalama 200 saat hizmet içi eğitim programı düzenlemek

Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.2 Mali sistemi, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini destekleyecek şekilde yapılandırmak ve işletmek. Stratejik Hedef 1.2.1 Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleşme oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar ortalama %90 düzeyine yükseltmek. Stratejik Hedef 1.2.2 Özgelirlerin toplam gelirlere oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonuna kadar %75 düzeyine yükseltmek.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.3 Destek hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek. Stratejik Hedef 1.3.1 Hizmet binalarındaki temizlik, yemek, personel servisi ve güvenlik hizmetlerinden, personelin memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonunda %90 düzeyine çıkarmak. Stratejik Hedef 1.3.2 Kurum envanterindeki hizmet araçlarından 38 adet aracın hurda işlem fişleri ve hurda satış işlemlerini 2014 yılı içersinde düzenli gerçekleştirmek.

Yazı İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.4 Yazı işleri ve arşiv sistemini, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini destekleyecek şekilde yapılandırmak ve işletmek.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Arnavutköy Merkez

Stratejik Hedef 1.4.1 2014 yılında kurulan dijital arşivleme ve bilgi belge yönetim merkezinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 2.1 İlçemizde yaşayan yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve dul gibi tüm ihtiyaç sahiplerine; öğrenci ve asker ailelerine yapılacak yardımlar yapmak, sosyal yardım market sayısını artırmak ve erişilebilir hale getirmek, sürdürülebilir bir sistemin kurularak kalite ve hızın seviyesini yükseltmek amacıyla faaliyetler yapmak Stratejik Hedef 2.1.1 ASYAM Kart kullanıcı sayısında 2014 yılı sonuna kadar 2.000 kullanıcıya ulaşmak. Stratejik Hedef 2.1.2 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM) kanalıyla erişilen yaşlı ve engelli sayısını 2000’e çıkarmak.

Stratejik Hedef 2.1.3 Otomasyon Sistemini 2019 yılı sonuna kadar % 100 tamamlamak ve bütün sosyal yardım faaliyetlerini sistem üzerinden yapar hâle gelmek.

genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan atık ve hafriyatların tamamen kontrol altına alınmasını 2014 yılı sonuna kadar sağlamak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İlçede üretilen katı atıkların, modern atık yönetimi ilkelerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere teslimini sağlamak.

Stratejik Amaç 2.2 Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir Arnavutköy için yerel doğal kaynak ve değerlerin tüm ilgili kurumlarca akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, bölgede yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve idaresi için gerekli koordinasyon, denetim ve destekleyici hizmetler yürütmek. İlçede üretilen katı atıkların, modern atık yönetimi ilkelerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere teslimini sağlamak. Stratejik Hedef 2.2.1 Arnavutköy

Stratejik Hedef 2.2.2 Arnavutköy’de bulunan sanayi alanlarında etkin bir çevre koruma stratejisi uygulayarak ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre bilincini geliştirmek ve çevre kirliliğini (hava kirliliği, arıtılmadan dışarı salınan atık sular) her yıl kademeli olarak azaltarak, 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında başarıya ulaşmak. Stratejik Hedef 2.2.3 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki okullarda her yıl ortalama 5 okulda, çevre koruma ve geliştirme konu-


40 - 41

sunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmak. Stratejik Hedef 2.2.4 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde meskûn mahaldeki mevcut ahırların sayısını % 50 oranında azaltmak Stratejik Hedef 2.2.5 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanmasını % 50 oranında sağlama

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Stratejik Amaç 2.3 Tüm paydaşları belediye hizmetleri hakkında belediye birimlerini de paydaşlardan gelen bilgi ve veriler hakkında etkili bir şekilde bilgilendirmek. Stratejik Hedef 2.3.1 Belediye hizmetlerinin kamuoyunda etkili bir şekilde tanıtılması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla, medya organlarında çıkan reklam eşdeğeri karşılığı hizmet haberi miktarını her yıl kademeli olarak artırarak 2014 yılında yıllık en az 8.000.000 TL düzeyine ulaşmak. Stratejik Hedef 2.3.2 2014 yılından itibaren, dış paydaşlar için her yıl en az 1 defa, iç paydaşlar için her yıl en az 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Stratejik Amaç 2.4 İlçenin kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yapmak.

Stratejik Hedef 2.4.4 Bolluca ve Hadımköy de 2 adet hizmet binasında Argem şubesi ve kütüphanesi kurarak faaliyete geçirmek Stratejik Hedef 2.4.5 Gençlere yönelik yaz ve kış spor okulları düzenlemek Stratejik Hedef 2.4.6 Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kurulumu.

Fen işleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 3.1 Arnavutköy İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Stratejik Hedef 3.1.1 İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında tamamlamak. Stratejik Hedef 3.1.2 İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2014 yılı sonuna kadar %90 oranında tamamlanmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.1.3 İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların yağmursuyu şebekesinin 2014 yılı sonuna kadar 30 km imalatının tamamlanmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.1.4 İlçe genelinde açılan ve açılacak imar yollarına yılda en az 75.000 ton stabilize yol malzemesi sermek.

Stratejik Hedef 2.4.1 Uluslararası Arnavutköy Kültür ve Sanat Festivali’ni 2014 yılında 3. kez düzenlemek için hazırlık çalışmalarının 2013 yılından başlatılması.

Stratejik Hedef 3.1.5 2014 yılı sonuna kadar Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının yapımını tamamlamak.

Stratejik Hedef 2.4.2 Türkiye için önemi olan günlerin ve şahsiyetlerin anılması, kutlanması ve diğer sosyal etkinlikler kapsamında 2014 yılı sonuna kadar her yıl en az 25 adet faaliyet düzenlemek.

Stratejik Amaç 3.2 Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim birimlerindeki yapıların; mevzuata ve ayrıca fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için gerekli proje onay ve ruhsat işlerini yürütmek.

Stratejik Hedef 2.4.3 2014 yılında, dış paydaşlar için her yıl en az 1 defa 3 bin denek üzerinden, dış paydaşlara yönelik memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Stratejik Hedef 3.2.1 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy’de bulunan binaların cephelerini standartlaştırmak için gerekli çalışmaları tamamlamak.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Plan ve Proje Müdürlüğü Stratejik Amaç 3.3 Arnavutköy İlçesi’nin uygulama imar planlarını, doğal alan yönetim planlarını yapmak ve ilçe genelinde yapılacak yatırımlar için gerekli plan proje desteğini sağlamak, İlçe’nin tarihi değerlerini araştırarak kültürel kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak. Stratejik Hedef 3.3.1 2014 yılı sonuna kadar, 1/5000’lik planlara dayalı olarak 1/1000’lik uygulama imar planlarını yapmak. Stratejik Hedef 3.3.2 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki tarihi değer taşıyan ve mülkiyeti Arnavutköy Belediyesi’ne ait olan tescilli eski eserlerin rölöve-restitüsyon–restorasyon projelerini yapmak ve eski doku araştırması yaparak, eski eserlerin envanterini hazırlamak, donatı alanlarında kalan Arnavutköy Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile ilgili plan ve proje hazırlıklarını tamamlamak.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Stratejik Amaç 3.4 Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak, belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamak ve Kent Bilgi Sistemi’ni oluşturmak. Stratejik Hedef 3.4.1 Arsa ve arazi düzenlemesi yapılması gereken alanların oranını, 2014 yılı sonuna kadar %75’e ulaştırmak. Stratejik Hedef 3.4.2 Belediye taşınmazlarının etkili ve rasyonel kullanılması amacıyla, 300 adet hisseli belediye taşınmazlarının 2014 yılı sonuna kadar hissedarlarına satılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.4.3 Belediye Kent Bilgi Sistemi’nin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.

Yapı Kontrol Müdürlüğü Stratejik Amaç 3.5 Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki yapıların; mevzuata ve ayrıca fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülü-

nü sağlamak için gerekli yapı kontrol faaliyetlerini yürütmek. Stratejik Hedef 3.5.1 İlçe genelinde bu güne kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların tespit, analiz ve değerlendirmesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak. Stratejik Hedef 3.5.2 İlçe genelinde kaçak yapılaşma ile etkin bir mücadeleyi devam ettirerek, 2014 yılı sonuna kadar yapıların ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.5.3 2014 yılı sonuna kadar, yapı kullanma izin belgesi oranını %22 seviyesine çıkartmak.

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Amaç 3.6 Arnavutköy Belediyesi’nde entegre ve sürdürülebilir bir bilgi-işlem sistem kurmak ve işletmek. Stratejik Hedef 3.6.1 Evrak kayıt-takip sistemini 2014 yılı sonuna kadar WEB tabanlı hale getirmek. Stratejik Hedef 3.6.2 Belediye Otomasyon Yazılımında GIS-MIS entegrasyonu sağlayarak Beyan-Adres Bilgi Sistemi (UAVT referanslı) eşleştirmesini 2014 yılı sonuna kadar %80 oranında tamamlamak Stratejik Hedef 3.6.3 Belediye sunucu donanım teknolojilerini günümüz ölçeğine göre revize ederek, bilgi ve ağ güvenliğini standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek. Stratejik Hedef 3.6.4 Belediye arşiv sisteminin sayısal sisteme aktarılarak dokümanların elektronik ortamda yönetilmesini ve imzalanmasını sağlamak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Stratejik Amaç 4.1 Arnavutköy’ün zengin doğal yeşil alanlarının korunması ve kalitesinin yükseltilmesi, park, bahçe ve yeşil alanların nicelik ve nitelik bakımından gelişmesini sağlayarak yeşili ile bilinen bir kent haline getirmek. Stratejik Hedef 4.1.1 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy geneline hitap edecek nitelikte 2 adet bölgesel park yapmak.

Stratejik Hedef 4.1.2 2014 yılı sonuna kadar, muhtelif alanlarda yeni yeşil alan düzenlemeleri yapmak. Stratejik Hedef 4.1.3 2014 yılı sonuna kadar, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak her yıl en az 3 tane eğitici etkinlik yapmak. Stratejik Hedef 4.1.4 Mevcut parkların tamamının bakım, onarım ve revizyonunu 2014 yılı sonuna kadar her yıl düzenli olarak yapmak.

Zabıta Müdürlüğü Stratejik Amaç 4.2 Arnavutköy’ü İstanbul’un yaşanabilir, düzenli ve huzurlu bir ilçesi yapmak için; belediye zabıtasını ilgilendiren tüm mevzuat hükümlerini kararlılıkla uygulamak, ilçede yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak, nizam ve intizamı sağlamak, belediyenin bu amaçla aldığı kararları uygulamak. Stratejik Hedef 4.2.1 Arnavutköy’de, esnafların yaya kaldırımı işgallerini ve seyyar satıcı faaliyetlerini, 2014 yılı sonuna kadar yeniden oluşumunu engellemek Stratejik Hedef 4.2.2 12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde pazar tahsis sahiplerinin aranan şartlara uygun olmalarını sağlanarak pazar esnafları sicil dosyalarının güncellenmesi işlemleri ve pazar tahsis ücretlerinin tahsil edilmesini sağlamak.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Stratejik Amaç 4.3 Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için bu tür müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi işlemlerini yapmak. Stratejik Hedef 4.3.1 2014 yılı sonuna kadar Arnavutköy’deki sıhhî, gayrisıhhî ve umuma açık istirahat


42 - 43

Hadımköy TOKİ - Kiptaş

ve eğlence yerlerinin tamamını kayıt altına almak. Stratejik Hedef 4.3.2 2014 yılı sonuna kadar, denetimlerde tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsat müracaatında bulunmalarını ve mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmalarını sağlamak.

Hukuk İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 5.1 Hukuk İşleri

Müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısı tamamlanmış olup, Arnavutköy Belediyesi’nin taraf olduğu davaların kazanılmasında yüksek performans göstermek ve diğer birimlere etkin hukukî danışmanlık desteği sağlamak. Stratejik Hedef 5.1.2 2014 yılı sonuna kadar hukuki ve etik değerlerden ödün vermeyen, şeffaf bir yönetim anlayışıyla hukuki mütalaa taleplerine en kısa sürede cevap vermek.

Özel Kalem Müdürlüğü Stratejik Amaç 5.2 Belediye hizmetleri hakkında paydaşların bilgilendirilmesi ve protokol hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmek. Stratejik Hedef 5.2.1 Başkanlık makamınca yapılacak tüm etkinliklerin organize edilmesi.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

B

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul metropoliten alanında faaliyet gösteren bir ilçe belediyesidir. Kentsel hizmetlerin yürütülmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve merkezî idarenin yetkili diğer kurumları ile birlikte görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar arasında görev ve yetki ayrımı ilgili mevzuatta belirlenmiştir. Arnavutköy İlçe Belediyesi için 2 tane temel stratejik alan belirlenmiştir: 1. Arnavutköy Belediyesi’nde kurumsal gelişimi mükemmelleştirmek. 2. Arnavutköy İlçesinde Sürdürülebilir Bir Kentsel Gelişme Modelinin Ortaya Konulması.

44 - 44


44 - 45

1.Arnavutköy Belediyesi’nde Kurumsal Gelişimi Mükemmelleştirmek Kurumsallaşma sürecini tamamlayan Arnavutköy Belediyesi’nde kurumsal gelişimin mükemmelleştirilmesi için gerekli olan aşamalar şöyle belirlenmiştir: 1. İnsan Kaynakları Sistemini Mükemmelleştirmek 2. Malî Yapıyı Güçlendirmek 3. Kurumsal Mekân Düzenlemelerini ve Teknik Donanımı Tamamlamak a- İnsan Kaynakları Sistemini Geliştirmek Eğitim Faaliyetleri: Hizmet içi eğitim programı kapsamında Belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği arasında Eğitim Protokolü akdedilmiştir. Her yıl düzenli olarak müdürlüklerden eğitim talepleri alınarak hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Personelin kapasite ve motivasyonunu yükseltecek, eğitim ve motivasyon organizasyonlarına katılım sağlanması amaçlanmış ve düzenlenen eğitimlerin verimliliği ölçülerek, takibi yapılmıştır.

Yönetim Merkezi Temel Atma Töreni


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2

30

2

1

1

7

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İş Kazalarının Hukuki ve Cezai Sonuçları. Herkesle İyi İletişim Mümkün mü?

2

2

9

21-22 Ağustos 2014

Belediye Mevzuatı

1

1

14

7

15-16 Eylül 2014

Proje Yönetim Prensipleri

1

1

16

8

21-30 Eylül 2014

Kamu İhale Mevzuatı

1

1

32

9

22 Eylül 2014

6552 Sayılı Torba Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nda Değişiklikler Konulu Eğitim

10

10

4

10

18-19 Ekim 2014

Etkili, Güzel Konuşma ve Beden Dili Eğitimi

39

14

11

20-21 Ekim 2014

Belediye Mevzuatı

1

1

14

12

22-24 Ekim 2014

Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimi

1

1

21

13

27 Ekim 2014

Taşınır Kontrol Yetkilisi Eğitimi

27

30

1

14

28 Ekim 2014

SGK (Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik Hak ve Yükümlülükleri)

1

1

3

15

12 Kasım 214

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürleri Eğitim Toplantısı

1

16

20.10.2014-31.10.2014

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Eğitimi

2

17

25-26 Ekim 2014

Fotoğraf Eğitimi

5

6

18

01 Kasım 2014

Kurumsal İletişim ve Beden Dili

7

7

19

02 Kasım 2014

Telefonda Müşteri İlişkileri

6

20

08 Kasım 2014

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

21

09 Kasım 2014

Ekip Çalışması ve Motivasyon

21 Mayıs 2014

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürleri Toplantısı

1

2

24.04.2014-05.05.2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - İlkyardım Eğitimi

121

79

3

12 Haziran 2014

Engellilerin Sosyal Hayata Adaptasyonu Semineri

23

7

4

24 Haziran 2014

Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitimi

5

17-18-19 Temmuz 2014

6

DİĞER

201

1

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

3

EĞİTİMİN KONUSU

İŞÇİ

1

TARİHİ

MEMUR

KİŞİ BAŞINA EĞİTİM SAATİ

EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI TOPLAM KİŞİ SAYISI

SIRA NO

2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ

1

3

3 2

80

11

12

8

22

6

5

2

13

6

7

7

7

21

6

10

2

7

19

6

22

15-16 Kasım 2014

MS Office Eğitimi

8

3

4

15

12

23

22-23-Kasım 2014

Çağrı Merkezi Eğitimi

5

5

6

16

12

24

29 Kasım 2014

Şikayet Yönetimi Eğitimi

7

7

6

25

30 Kasım 2014

Pozitif Bakış Açısıyla Stresi Doğru Yönetmek

4

4

8

16

6

26

13-14-20 Aralık 2014

SEM, Google Adwords Uzmanlığı - Sosyal Medya ve Reklam Yönetimi

7

7

7

21

12

27

26 Kasım 2014

Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi

4

4

2

27

03-04-05-10 Aralık 2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kaideler

4

118

2

28

04-05-06 Aralık 2014

Kamu İhale ve Sözleşme Mevzuatı

4

4

18

29

01.12.2014-12.12.2014

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Eğitimi

1

1

80

30

23 Aralık 2014

6552 sayılı Torba Kanunu - 4857 Sayılı İş Kanunundaki Değişiklikler

25

25

2

31

30 Aralık 2014

Taşınır Kontrol Yetkilisi Eğitimi

30

30

2

Toplam

321

667

415

114

249

1

56


46 - 47

b- Mali Yapıyı Güçlendirmek İcra servisi kuruldu. Borçların takibi konusunda mükelleflere ödeme emri gönderildi. Ödeme yapmayan mükelleflerin taşınmazlarında Tapu Müdürlüğü tarafından kamu haczi tesisi işlemi yaptırıldı c- Teknik Yapıyı Güçlendirmek Belediyemizde teknik donanımı geliştirmek amacıyla aşağıda sayılan faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Belediye otomasyon sistemi geliştirme faaliyetlerine devam edildi. Belediyenin ihtiyaç duyduğu diğer özel yazılımlar Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirildi. Belediye Web sayfaları güncelleme ve değişiklikleri yapıldı. m.arnavutkoy. bel.tr, canlikamera.arnavutkoy.bel.tr, gezi.arnavutkoy.bel.tr gibi hizmetler yayına alındı. Tüm belediye hizmet alanlarındaki altyapı sistemleri geliştirme, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. İhtiyaç olan bilgisayar, elektronik vb. tüm donanımlar tedarik edildi ve kurulumları yapıldı. Tüm binaların güvenlik sistemleri bakım, onarım ve yeni talepler karşılandı. Güç kaynağı olmayan binalar güç kaynağı alınarak kesintisiz enerji sağlandı. Mevcut güç kaynağı ve jeneratörlerin bakım onarımları yapıldı. d- Mekânsal Düzenlemeleri Tamamlamak Belediyemiz tek bir hizmet binasına sahip olmayıp ek hizmet binalarıyla hizmet verdiğinden ek hizmet binalarında mekânsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar 2014 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

2. Arnavutköy İlçesinde Sürdürülebilir Bir Kentsel Gelişme Modelinin Ortaya Konulması Arnavutköy İlçesi’nin geniş orman alanlarına, tarıma uygun verimli topraklara, göllere, barajlara, göletlere, uzun sahil şeridi ve büyük ölçüde korunmuş doğaya sahip olması kentin planlanmasında farklı bir yaklaşımın ortaya konulmasını gerektirmiştir. Bu yaklaşım var olan doğal değeri korurken kentlinin de o doğal değeri kullanabilmesine olanak sağlamaktadır. Kentin doğal değerlerinin sürdürülebilir bir kentsel gelişme yaklaşımı ile planlanması, gelecekte Arnavutköy ilçesinde yaşayacak insanlara bugünün değerlerinin korunarak iletilmesi adına da önemli bir yaklaşımdır. Kentin var olan doğal değerlerine uygun bir planlama modeliyle planlanmasıyla ile birlikte üst ölçekli yatırım kararlarına uygun olarak da planlanması gerekmektedir. Günümüzde Arnavutköy ilçesi sınırlarında ya da yakın çevresinde geliştirilen İstanbul 3.Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Avrupa Yakası Rezerv Konut Alanı Projesi gibi üst ölçekli yatırımların kentin gelişme dinamiklerini nasıl etki edeceği hesaplanarak kente yeni gelişme vizyonuna uygun bir planlama yaklaşımının geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Arnavutköy’ün planlanmasın da bir yandan Kentin doğal değerleri koruma-kullanma dengesi içinde yarınlara aktırılırken, bir yandan da güncel gelişmelere uygun, rasyonel ve çevresiyle bütünleşik bir yaklaşım benimsenmiştir. Benimsenen bu planlama yaklaşımı ile Arnavutköy’de; 1. Mekânsal gelişimin gerçekleştirmesi, 2. Toplumsal gelişime katkı sağlanması, 3. Ekonomik gelişimin desteklenmesi hedeflenmektedir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

3

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler B. Performans Bilgileri 48 - 48


48 - 49


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

A

MALİ BİLGİLER 50 - 50


50 - 51


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

1. Bütçe Uygulama Sonuçları GELİRLER

BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

111.260.000,00

91.389.490,98

82,14

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

7.350.000,00

3.281.198,05

44,64

Alınan Bağış ve Yardımlar

4.400.000,00

1.626.216,40

36,96

Diğer Gelirler

46.330.000,00

43.442.508,48

93,77

Sermaye Gelirleri

57.000.000,00

9.744.209,46

17,10

149.483.623,37

66,44

Vergi Gelirleri

Alacaklardan Tahsilat

10.000,00

Red ve İadeled (-)

-1.350.000,00

Toplam

225.000.000,00

GİDERLER Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Toplam

BÜTÇE

OCAK-ARALIK 2014

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

19.631.000,00

17.540.029,70

89,35

3.242.000,00

2.732.022,82

84,27

95.323.000,00

82.768.395,61

86,83

200.000,00

17.303,88

8,65

7.631.000,00

11.091.508,68

145,35

78.963.000,00

65.906.047,85

83,46

180.055.308,54

80,02

10.000,00 20.000.000,00 225.000.000,00

2014 MALİ YILI İLLER BANKASI TAHAKKUK VE TAHSİLÂT MİKTARI AYLAR

TAHAKKUK

KESİNTİ

TAHSİLAT

Ocak

2.723.825,81

721.809,82

2.002.015,99

Şubat

2.265.755,74

596.026,20

1.669.729,54

Mart

2.777.956,43

736.154,65

2.041.801,78

Nisan

2.716.407,15

1.607.210,85

1.109.196,30

Mayıs

2.103.807,75

80.554,00

2.023.253,75

Haziran

2.379.185,04

86.061,60

2.293.123,44

Temmuz

2.979.352,70

98.064,95

2.881.287,75

Ağustos

2.277.398,61

84.025,87

2.193.372,74

Eylül

2.827.998,81

749.420,20

2.078.578,61

Ekim

3.092.123,49

819.413,29

2.272.710,20

Kasım

2.414.066,21

639.727,99

1.774.338,22

Aralık

2.569.181,81

680.833,66

1.888.348,15

31.127.059,55

6.899.303,08

24.227.756,47

Toplam


52 - 53

2014 MALİ YILI TAHAKKUK VE TAHSİLÂT MİKTARI GELİR ADI

TAHAKKUK

TAHSİLAT

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

Bina Vergisi Arsa Vergisi

17.518.293,38 31.358.912,23

14.332.468,80 23.440.674,42

81 74

Arazi Vergisi İlan Reklam Vergisi

1.257.907,36 534.731,55

924.711,12 362.819,52

73 67

Çevre Temizlik Vergisi Kira Gelirleri

1.136.843,92 967.511,53

625.623,54 792.757,67

55 81

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; 2.1. Personel Giderlerine bütçede 19.631.000,00 TL. Ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 17.540.029,70 TL kullanılmış olup ödenek üstü harcama yapılmamıştır. 2.2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği ödenek aktarmalarında gerekli onay ve Meclis kararı, Yedek ödenek kullanımlarında ise Encümen Kararı alınmıştır. 2.3. Bütçe ödeneklerinden harcanmayan 43.001.886,45 TL. İptal edilmiştir. 2.4. Bütçe ödeneklerinden harcanmayan, 1.937.405,01 TL Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Tesisleri Bütçe kalemine, 5.400,00 TL Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 4109 sayılı Kanun Gereği Muhtaç Asker Ailelerine Yardım ödeneği kalemine olmak üzere toplamda 1.942.805,01 TL. 2015 yılına devredilmiştir. 2.5. Tahakkuk edip tahsil edilmeyen 96.198.892,86 TL. 2015 yılına devredilmiştir. 2.6. İller Bankası'ndan toplam 31.127.059,55 TL. pay tahakkuk etmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

3-Mali Denetim Sonuçları; Mali denetim, bütçe uygulamasına ilişkin olarak belediyenin mali karar ve işlemlerinin denetimidir. Belediyelerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kurumun mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesini ifade eder. İç denetim belediyelerin çalışmalarını geliştirmek için kaynakların ekonomiklik etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel bir faaliyettir. İç denetim, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve

genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleşir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi hükmünce Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısında 2014 yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasında denetim komisyonu oluşturulur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında görevli olan iç denetçiler eli ile belediyenin iç denetimi gerçekleştirilir. Dış denetim; genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çerçevesinde kamu idarelerinin hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak mali tabloların güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin mali denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenle-

melere uygun olup olmadığını tespiti, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi sureti ile gerçekleştirilir. Dış denetim Sayıştay tarafından gerçekleştirilmekte olup harcama sonra dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının raporlanmasıdır. Sayıştay denetçileri belediyeyi dış denetime tabi tutarlar. Dış denetim sırasında belediyenin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.


54 - 55

3.1 Performans Sonuçları Tablosu PERFORMANS GÖSTERGELERİ Gelir Bütçesi Büyüklüğü Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı

HEDEF

GERÇEKLEŞEN

225.000.000,00

149.483.623,37

75

66,43

Gelir Gerçekleşmeleri

170.000.000,00

149.483.623,37

Gider Bütçesi Büyüklüğü

225.000.000,00

180.055.308,54

80

80,02

Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

180.000.000,00

180.055.308,54

Özgelir Miktarı

127.500.000,00

115.103.576,39

75

90,27

170.000.000,00

149.483.623,37

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı

Özgelirlerin Toplam Gelirlere Oranı Toplam Gelir Miktarı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi;

1- Bütçe Gelir Gerçekleşmesi 225.000.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 149.483.623,37 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gelir Gerçekleşme oranı % 66,44’dir. 2- Bütçe Gider Gerçekleşmesi 225.000.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 180.055.308,54 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gider Gerçekleşme oranı % 80,02'dir. 3- Gelir Gerçekleşmesinin Gider Gerçekleşmesine oranı %83,02’dir. 4- Özgelir olarak 127.500.000,00TL. hedef tahmin edilirken 115.103.576,39 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Özgelirin gerçekleşme oranı %90,27.’dir 5- Gelir Gerçekleşme Oranının düşük olması arsa satışının gerçekleşmemesindendir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

B

PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Arnavutköy Belediyesi 4 temel sektörde faaliyet göstermektedir. Bu sektörler “idarî ve malî hizmetler”, “sosyal ve kültürel hizmetler”, “planlama ve imar”, “çevre koruma ve geliştirme”dir. Belediye bünyesindeki birimlerin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 56 - 56


56 - 57


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Belediyenin Faaliyet Gösterdiği Sektörler ve Müdürlüklerin Dağılımı SIRA NO

MÜDÜRLÜK

SEKTÖR

Bilgi-İşlem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1

İdarî ve Malî Hizmetler

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Malî Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2

Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü

3

Planlama ve İmar

Plan ve Proje Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü

4

Çevre Koruma ve Geliştirme

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Arnavutköy Belediyesi 2014 Performans Programı İzleme Tablosu

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU 2014 MÜDÜRLÜK HEDEF

2014 GERÇEKLEŞME 1.Ç.

2.Ç.

3.Ç.

4.Ç.

TOTAL

2014 HEDEF KALAN SAPMA

Organizasyonlara Katılım (%)

Özel Kalem

100 %

0

0

0

100

100

0

0%

Temsil Ağırlama (%)

Özel Kalem

100 %

0

0

0

100

100

0

0%

Düzenlenen Eğitim Miktarı (Saat)

İnsan Kaynakları ve Eğitim

200 Saat

0

14

75

326

415

0

0%

Eğitimlere Katılan Personel Sayısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim

350 Adet

0

235

15

417

667

0

0%

Dijital Taraması Yapılan Döküman Sayısı

Yazı İşleri

140.000 Adet

30.000

30.000

30.000

30.000

120.000

20.000

14 %

Dijital Taraması Yapılan Döküman Oranı (%)

Yazı İşleri

100 %

21

21

21

21

86

14

14 %


58 - 59

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU MÜDÜRLÜK

Müdürlüklerden Gelen Mütalaa Taleplerine Verilen Görüş Yazıları

2014 GERÇEKLEŞME

HEDEF SAPMA

2014 HEDEF

1.Ç.

2.Ç.

3.Ç.

4.Ç.

TOTAL

2014 KALAN

Hukuk İşleri

14 Gün

15

14

0

0

29

0

0%

Dış Paydaşlar İçin Yapılan Memnuniyet Araştırması Sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

1 Adet

0

0

0

1

1

0

0%

E-Basında Çıkan Haber Sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

1.000 Adet

611

311

117

238

1.277

0

0%

Görsel Basında Çıkan Haber Sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

40 Adet

61

8

186

4

259

0

0%

İç Paydaşlar İçin Yapılan Memnuniyet Araştırması Sayısı 2

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

1 Adet

0

0

1

0

1

O

0%

Ulusal Medyada Çıkan Toplam Haber Sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

140 Adet

30

25

15

15

85

55

39 %

Yerel Medyada Çıkan Toplam Haber Sayısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

240 Adet

102

77

102

268

549

0

0%

Denetlenen Sanayi Kuruluşu Sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

100 Adet

19

56

29

35

139

0

0%

Faaliyeti Sonlanan Ahır Sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

5 Adet

0

0

0

0

0

5

100 %

İmar Müdürlüğünce Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatların Tamamına “Atık Taşıma Kabul Belgesi” Düzenlemek (Oran)

Çevre Koruma ve Kontrol

100 %

64

0

0

31

95

5

5%

Program Düzenlenen Okul Sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

5 Adet

0

6

0

6

12

O

0%

Sanayicilerle Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol

4 Adet

0

4

0

0

4

0

0%

Temizlik Hizmetlerinde Hedeflenen Memnuniyet Oranı

Çevre Koruma ve Kontrol

90 %

0

0

0

82

82

8

9%

Toplanan Ambalaj Atığı (Ton)

Çevre Koruma ve Kontrol

1.800 Ton

516

606

771

730

2.623

0

0%

Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastik (Kg)

Çevre Koruma ve Kontrol

6.000 Kg

0

0

0

7.500

0

0%

Toplanan Pil Miktarı (Kg)

Çevre Koruma ve Kontrol

1.600 Kg

0

733

0

410

1.143

457

29 %

Destek Hizmetleri

90 %

0

0

87

0

87

3

3%

Destek Hizmetleri

90 %

0

0

90

0

90

0

0%

Tasfiye Edilen Hizmet Aracı Sayısı

Destek Hizmetleri

38 Adet

38

0

0

0

38

0

0%

Tasfiye Edilen İş Makinesi Sayısı

Destek Hizmetleri

0 Adet

0

0

0

0

0

0

100 %

Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)

Destek Hizmetleri

90 %

0

0

0

87

87

3

3%

Güvenlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%) Personel Servisi Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)

7.500


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2014 GERÇEKLEŞME

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU 2014 MÜDÜRLÜK HEDEF

Yemek Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)

Destek Hizmetleri

90 %

0

0

85

0

85

5

Askıya Çıkarılan Alan Oranı (%)

Emlak ve İstimlak

70 %

30

0

50

0

80

0

İhale Edilen Alan Oranı (%)

Emlak ve İstimlak

75 %

0

0

30

40

70

5

İmar Uygulaması Sonucu Oluşacak Yeni Parselasyonun Sistemde Güncellenmesi, Güncel Halihazırların Sisteme Aktarılması, Numaratajlarının Yapılıp Uavt’ye Aktarılması

Emlak ve İstimlak

100 Adet

10

0

50

40

100

0

Satılan Hisseli Taşınmaz Sayısı

Emlak ve İstimlak

90 Adet

9

10

13

18

50

40

Tahsil Edilengelir

Emlak ve İstimlak

2.500.000 TL

30.870

1.358.198

313.815

390.571

2.093.454

406.546

Tapuya Tescil Edilen Alan Oranı (%)

Emlak ve İstimlak

70 %

0

0

30

30

60

10

Yeni Onaylanan Planlara Ait Yol Geometrilerinin Oluşturulması, İsimlendirilmesi

Emlak ve İstimlak

100 Adet

10

0

50

0

60

40

Belediye Hizmet Binası İhalesinin Tamamlanma Oranı (%)

Fen İşleri

100 %

100

0

0

0

100

0

Döşenecek Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu (m)

Fen İşleri

10.000 m

0

3.000

2.250

2.000

7.250

2.750

Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Oranı (%)

Fen İşleri

100 %

0

30

23

20

73

27

Döşenen Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu (m)

Fen İşleri

10.000 m

0

3.000

2.250

2.000

7.250

2.750

Düzenlenen Tretuar ve Kaldırım Miktarı (m²)

Fen İşleri

140.000 m2

27.500

42.500

70.000

52.000

192.000

0

Onarılan Mevcut Tretuar ve Kaldırım Miktarı (m²)

Fen İşleri

20.000 m2

8.500

8.000

10.000

7.500

34.000

0

Serilecek Malzeme Miktarı (Ton)

Fen İşleri

120.000 ton

50.000

53.000

36.000

45.000

184.000

0

Serilen Asfalt Miktarı (Ton)

Fen İşleri

90.000 ton

16.750

24.000

20.000

18.450

79.200

10.800

Serilen Malzeme Miktarı (Ton)

Fen İşleri

120.000 ton

50.000

53.000

36.000

45.000

184.000

0

Serilen Malzeme Oranı (%)

Fen İşleri

100 %

42

44

30

38

154

0

Tamirat İçin Kullanılan Asfalt Miktarı (Ton)

Fen İşleri

30.000 ton

5.800

8.800

7.000

6.700

28.300

1.700

Toplam Döşenecek Tretuar ve Kaldırım Miktarı (m²)

Fen İşleri

160.000 m2

36.000

50.500

80.000

59.500

226.000

0

Toplam Döşenen Tretuar ve Kaldırım Oranı (%)

Fen İşleri

100 %

23

32

50

37

142

0

1.Ç.

2.Ç.

3.Ç.

4.Ç.

TOTAL

2014 KALAN


60 - 61

PERFORMANS SORUMLU 2014 GÖSTERGELERİ MÜDÜRLÜK HEDEF

2014 GERÇEKLEŞME 1.Ç.

2.Ç.

Toplam Kullanılan Asfalt Oranı (%)

Fen İşleri

100 %

19

27

Toplam Serilecek Asfalt Miktarı (Ton)

Fen İşleri

120.000 ton

22.550

32.800

Cephe Tasarımı Onaylanan Bina Sayısı

İmar İşleri ve Şehircilik

630 Adet

214

Hazırlanan İmar Durum Belgesi

İmar İşleri ve Şehircilik

750 Adet

Ruhsat Verilen Bina Sayısı

İmar İşleri ve Şehircilik

2014 Yılında Açılması Planlanan Şube Sayısı

3.Ç.

TOTAL

HEDEF SAPMA

21

90

10

10 %

27.000

25.150

107.500

12.500

10 %

309

240

250

1.013

0

0%

453

474

334

298

1.559

0

0%

630 Adet

214

309

240

250

1.013

0

0%

Kültür ve Sosyal İşleri

2 Adet

0

0

0

2

2

0

0%

Belirlenen Ve Temasa Geçilecek Ülke Sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

8 Adet

0

0

0

8

8

0

0%

Dış Paydaşlar İçin Yapılan Memnuniyet Araştırması Sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

1 Adet

0

1

0

0

1

0

0%

Düzenlenen Faaliyet Sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

45 Adet

9

13

19

11

52

0

0%

İç Paydaşlar İçin Yapılan Memnuniyet Araştırması Sayısı 1

Kültür ve Sosyal İşleri

1 Adet

0

0

0

0

0

1

100 %

Mevcut Şube Sayısı

Kültür ve Sosyal İşleri

10 Adet

0

0

0

0

0

10

100 %

Kültür ve Sosyal İşleri

16 Adet

3

4

4

6

17

0

0%

Mali Hizmetler

225.000.000 TL

31.861.539

43.657.451

27.401.914

46.562.719

149.483.623

75.516.377

34 %

Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)

Mali Hizmetler

75 %

14

19

12

21

66

9

11 %

Gelir Gerçekleşmeleri (TL)

Mali Hizmetler

170.000.000 TL

31.861.539

43.657.451

27.401.914

46.562.719

149.483.623

20.516.377

12 %

Gider Bütçesi Büyüklüğü (TL)

Mali Hizmetler

225.000.000 TL

25.044.393

43.860.297

46.683.054

64.467.565

180.055.309

44.944.691

20 %

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)

Mali Hizmetler

80 %

11

19

21

29

80

0

0%

Gider Gerçekleşmeleri (TL)

Mali Hizmetler

180.000.000 TL

25.044.393

43.860.297

46.683.054

64.467.565

180.055.309

0

0%

Özgelir Miktarı (TL) Özgelirlerin Toplam Gelirlere Oranı (%)

Mali Hizmetler

127.500.000 TL

23.226.467

35.468.102

21.754.731

34.654.276

115.103.576

12.396.424

10 %

Mali Hizmetler

75 %

18

28

17

27

90

0

0%

Toplam Gelir Miktarı (TL)

Mali Hizmetler

170.000.000 TL

31.861.539

43.657.451

27.401.914

46.562.719

149.483.623

20.516.377

12 %

Bakımı Yapılan Park Alanı (m²)

Park ve Bahçeler

270.122 m2

67.600

69.000

69.000

69.335

274.935

0

0%

Hazırlanan Proje Sayısı 2

Park ve Bahçeler

2 Adet

0

1

0

0

1

1

50 %

Katılan Kişi Sayısı

Park ve Bahçeler

200 Adet

0

60

80

60

200

0

0%

Yapılması Kararlaştırılan Faaliyet Sayısı Gelir Bütçesi Büyüklüğü (TL)

23

4.Ç.

2014 KALAN


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU 2014 MÜDÜRLÜK HEDEF

Revizyonu Yapılan Park Sayısı (Adet)

Park ve Bahçeler

Saha Analizi Çalışmasının Tamamlanma Oranı (%)

2014 GERÇEKLEŞME

2014 KALAN

HEDEF SAPMA

1.Ç.

2.Ç.

3.Ç.

4.Ç.

TOTAL

15 Adet

2

5

7

2

16

0

0%

Park ve Bahçeler

100 %

15

25

35

25

100

0

0%

Toplam Yapılacak Park Alanı (m²)

Park ve Bahçeler

16.000 m2

2.436

2.700

4.900

1.390

11.426

4.574

29 %

Toplam Yapılacak Yeşil Alan Düzenlemesi Alanı (m²)

Park ve Bahçeler

12.000 m2

3.800

27.898

0

0%

Yapılan Bölgesel Park Sayısı

Park ve Bahçeler

2 Adet

0

0

0

0

0

2

100 %

Yapılan Etkinlik Sayısı

Park ve Bahçeler

3 Adet

0

1

1

0

2

1

33 %

Araştırma Projesi İşi Tamamlanma Oranı

Plan ve Proje

100 %

0

0

100

0

100

0

0%

Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı (Muhtelif Plan Tadilatı)

Plan ve Proje

100 %

30

30

30

10

100

0

0%

Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı(Ömerli-Deliklikaya Bölgesi)

Plan ve Proje

100 %

100

0

0

0

100

0

0%

Kurum Görüşlerinin Derlenme Oranı (Muhtelif Plan Tadilatları)

Plan ve Proje

100 %

25

25

25

25

100

0

0%

Kurum Görüşlerinin Derlenme Oranı (ÖmerliDeliklikaya Bölgesi)

Plan ve Proje

100 %

100

0

0

0

100

0

0%

Proje Hizmeti Alma İşinin Tamamlanma Oranı

Plan ve Proje

100 %

0

0

60

40

100

0

0%

Proje Hizmeti, Araştırma Projesi İşi

Plan ve Proje

100 %

0

0

100

0

100

0

0%

Tamamlanan Proje İhalesi Sayısı

Plan ve Proje

100 %

0

0

100

0

100

0

0%

Plan ve Proje

100 %

0

0

60

40

100

0

0%

Ruhsat Denetim

3.160 Adet

2.514

47

80

257

2.898

262

8%

2014 Yılında Ruhsat Verilecek İşyeri Sayısı

Ruhsat Denetim

700 Adet

100

126

169

299

694

6

1%

Denetlenen Toplam İşyeri Sayısı

Ruhsat Denetim

4.750 Adet

3.344

45

121

871

4.381

369

8%

Kayıt Altına Alınacak İşyeri Oranı (%)

Ruhsat Denetim

100 %

70

1

3

18

92

8

8%

Kayıt Altına Alınacak İşyeri Sayısı

Ruhsat Denetim

4.750 Adet

3.344

45

121

871

4.381

369

8%

Tahmini Toplam İşyeri Sayısı 1

Ruhsat Denetim

4.750 Adet

3.344

45

121

871

4.381

369

8%

Tahmini Toplam İşyeri Sayısı 2

Ruhsat Denetim

4.750 Adet

3.344

45

121

871

4.381

369

8%

ASYAM Kart Kullnıcı Sayısını Artırmak

Sosyal Yardım İşleri

1.900 Adet

475

400

500

528

1.903

0

0%

Tamamlanan Projesi Sayısı 2014 Yılı Sonunda Hedeflenen Toplam Ruhsatlı İşyeri Sayısı

3.900

2.130

18.068


62 - 63

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU MÜDÜRLÜK

AYEM Kanalıyla Erişilen Yaşlı ve Engelli Sayısı

Sosyal Yardım İşleri

Otomasyon Sistemini Tamamlama

2014 HEDEF

2014 GERÇEKLEŞME

2014 KALAN

HEDEF SAPMA

1.Ç.

2.Ç.

3.Ç.

4.Ç.

TOTAL

1.000 Adet

120

255

400

225

1.000

0

0%

Sosyal Yardım İşleri

750 Adet

180

200

300

100

780

0

0%

İdari Yaptırım Karar Tutanağı Sayısı

Zabıta

800 Adet

295

725

572

448

2.040

0

0%

Tebligat Sayısı

Zabıta

750 Adet

1.475

879

635

947

3.936

0

0%

Tutanak

Zabıta

600 Adet

69

386

769

1.220

2.444

0

0%

Düzenlenen İş Bitirme Sayısı

Yapı Kontrol

210 Adet

0

0

96

130

226

0

0%

Düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi Sayısı

Yapı Kontrol

150 Adet

0

0

96

130

226

0

0%

İş Bitirme Oranı (%)

Yapı Kontrol

26 %

0

26

0

0

26

0

0%

Tespit, Analiz ve Değerlendirmesi Yapılan Bina Sayısı

Yapı Kontrol

4.000 Adet

4.000

0

0

0

4.000

0

0%

Tespit, Analiz ve Değerlendirmesi Yapılan Binaların Oranı (%)

Yapı Kontrol

52 %

0

50

0

0

50

2

4%

Toplam Bina Sayısı

Yapı Kontrol

26.620 Adet

26.620

0

0

0

26.620

0

0%

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Alan Bina Sayısı

Yapı Kontrol

7.820 Adet

7.820

0

0

0

7.820

0

0%

Afet Yönetim Sistemini Kurmak

Bilgi İşlem

100 %

0

50

0

50

100

0

0%

Bilgi İşlem

100 %

0

50

50

0

100

0

0%

Bilgi İşlem

100 %

0

50

50

0

100

0

0%

Elektronik İmza Uygulamasını Gerçekleştirmek

Bilgi İşlem

100 %

0

50

0

50

100

0

0%

Evrak Kayıt-Takip Sisteminin WEB Tabanlı Hale Getirmek

Bilgi İşlem

100 %

0

50

0

50

100

0

0%

GIS-MIS Entagrasyonunu Tamamlamak

Bilgi İşlem

80 %

0

70

0

0

70

10

13 %

Bilgi Güvenliği Sistemini Standartlar Ölçüsünde Kurmak Dökümanların Dijital Ortama Aktarımın Sağlayarak EBYS Standartlarına Göre Yönetmek

Başarı Oranı

%89,91


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 2014 MÜDÜRLÜKLER BAŞARI ORANLARI MÜDÜRLÜK ADI

BAŞARI ORANI

Özel Kalem Müdürlüğü

100,00 %

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

100,00 %

Yazı İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü

85,66 % 100,00 %

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

93,45 %

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

84,17 %

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

81,30 %

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

82,62 %

Fen İşleri Müdürlüğü

91,99 %

İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü

100,00 %

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

71,43 %

Mali Hizmetler Müdürlüğü

89,02 %

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

76,45 %

Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü

100,00 % 93,13 %

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

100,00 %

Zabıta Müdürlüğü

100,00 %

Yapı Kontrol Müdürlüğü

99,45 %

Bilgi İşlem Müdürlüğü

97,92 %

Arnavutköy Belediyesi

89,91%

2014 Yılı Eylül ayında kurulan yeni müdürlüklere ait performans göstergeleri ayrılmış oldukları müdürlüklerce değerlendirilmiştir.


64 - 65


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

İDARÎ VE MALÎ HIZMETLER SEKTÖRÜ 66 - 66


66 - 67

Bolluca Ek Hizmet Binas覺


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ


68 - 69

I-GENEL BİLGİLER

»»

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

»»

»»

»» »»

»»

»» »» »» »» »» »»

»»

»» »»

»»

Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

»»

Belediye etkinliklerinin duyurulmasını sağlamak,

»»

Başkanın çeşitli konulardaki görüş ve açıklamalarının haber haline getirilerek yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak,

»»

Belediye ile ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek Başkana ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini sağlamak, Belediye ile ilgili faaliyetleri takip ederek fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmasını sağlamak,

»» »»

Özel Kalem ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

»»

Belediyeye gelen hemşehrilerin karşılanması ve yönlendirilmesini sağlamak,

»»

Bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin hizmetlerin verilmesini sağlamak, Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek, Belediye tarafından düzenlenecek törenleri organize etmek, bayram, kutlama ve anma programlarını hazırlamak, Başkanın katılacağı yurtiçi ve yurtdışı gezilerle ilgili iletişim, seyahat ve toplantı organizasyon hizmetlerini yürütmek, Başkanlık makamının günlük ve haftalık çalışma programını hazırlamak, Başkanlık makamına gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajların başkana ulaştırılmasını ve başkanın talimatları doğrultusunda cevap verilmesini sağlamak, Başkanlık makamının görüşmelerini planlamak ve toplantılarını organize etmek,

»»

»»

»» »»

»» »»

»»

Başkanlık makamına gelen görüşme taleplerini başkana iletmek, Başkanlık makamına gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek başkana iletmek ve başkanın talimatı doğrultusunda çözüm yolları aranmasını sağlamak, Başkanlık makamının talimatlarını ilgili birimlere ve yöneticilere iletmek,

»» »» »»

Başkanlık makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, Başkanlık makamı ile belediye birimleri arasında iş ve bilgi akışını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak,

»»

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan temasları başkanlık adına yapmak, Gelen davetiyeleri ve ilimiz genelindeki resmi protokol faaliyetlerini izleyerek başkanın veya vekilinin katılımını sağlamak, Başkana gelen e-postaları takip etmek ve cevaplamak, Müdürlüğünün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,

»» »» »» »» »»

Müdürlüğünün çalışma ve usullerini gözden geçirerek, bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak,

»»

Müdürlüğünün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak,

»»

Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak, Birimine gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak, Müdürlük personelini denetlemek ve Başkanın verdiği direktifler doğrultusunda çalışanlarına emir vermek, Emrindeki personelin işbirliği

»»

»»

»»

ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek, Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Başkana bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, Birimle ilgili yazışmaları 1. derece imza yetkisi ile imzalamak, Müdürlük personeline mazeret izni vermek ve yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkana önerilerde bulunmak, Biriminin harcama yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, Başkanın vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, Başkanın telefon görüşmelerine aracılık etmek, Birime gelen APS, kargo, belge, zarf, davetiye vb. teslim almak, Protokol listelerini güncellemek, Bayramlarda ve özel günlerde başkanın tebrik mesajını göndermek, Başkana gelen davetiyelerle ilgili işlemleri (çiçek göndermek, telgraf çekmek, tebrik göndermek vb.) yapmak, Başkanlık makamına imza için gelen evrakları imza için başkana sunmak, Halk günlerinde başkanlığa gelen vatandaşların problemlerinin bizzat başkan tarafından dinlenmesini sağlamak, Başkanın havale ettiği vatandaşın belediyeyi ilgilendiren sorunlarının imkanlar dahilinde çözmeye çalışmak Özel Kalem Müdürü, görev alanına giren konulardan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz Arnavutköy merkez, Taşoluk, Hadımköy ve Bolluca hizmet binalarında bulunan fiziki şartları gayet uygun olan çalışma ofislerinde iş bölümü yaparak görevini yerine getirmektedir.

Belediye Başkanı

2-Teşkilat Yapısı Özel Kalem Müdürlüğümüz, 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Belediye Meclisimizin 05.06.2009 tarih ve 34 nolu kararıyla kurulmuştur.

Özel Kalem Müdürü

Müdürlüğümüz başkana bağlı olarak çalışmalarını yerine getirmektedir. Müdürlüğümüz kendi içinde birimlere ayrılmamıştır. Halkımız ve birimlerimiz arasında koordinasyon ve bilgi akışının sağlanması için sekretarya servisine sahiptir. 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüze ait teknolojik aletlerin dökümü aşağıda belirtilen şekildedir.

Sekreterya

Dizüstü Bilgisayar Masaüstü Bilgisayar

12 Adet 9 Adet

Santral Telefonu Telsiz Telefon Konsol Telefon

4 Adet 18 Adet 9 Adet

Televizyon Faks Makinesi

15 Adet 5 Adet

Lazer Yazıcı DVD Oynatıcı Uydu Alıcı

11Adet 1Adet 14 Adet

Görüntülü Telefon Dokunmatik Ekran Masaüstü Bilgisayar

8 Adet 1 Adet


70 - 71

4-İnsan Kaynakları Özel Kalem Müdürlüğümüz, 13 memur, 9 işçi personel olmak üzere toplam 22 kişi ile hizmet etmektedir. 5-Sunulan Hizmetler Başkan’ın belediyeyi ilgilendiren konularda özel gündeminin düzenlenmesi, toplantı ve törenlerin organize edilmesi, belediyeyi oluşturan diğer birimlerden ve belediye dışı kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve isteklerin Başkan’a ulaştırılması. Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerinin yürütmesi.

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

PERFORMANS TABLOSU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YILI 2014 BÜTÇE İLE KONAN

HARCANAN

KALAN TUTAR

YÜZDELİK ORAN

3.680.000,00

2.304.355,18

1.491.644,82

%62,61

Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Mali Kaynak İhtiyacı

3.680.000,00

2.304.355,18

1.491.644,82

%62,61

Personel Giderleri

2.043.500,00

1.691.858,22

462.141,78

%78,54

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

275.000,00

231.292,19

65.707,81

%77,87

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.152.000,00

360.144,20

774.855,80

%31,73

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

FAALİYET ve PROJELER

Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Faiz Giderleri

0

Transferler

200.000,00

Sermaye Giderleri

10.000,00

Toplam

3.680.500,00

21.060,57

2.304.355,18

178.939,43

%10,53

10.000,00

0

1.491.644,82

%62,61


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Müdürlüğümüze gelen evrak adedi 267, giden evrak adedi 278 olarak gerçekleşmiştir.

Başkanımızla birim müdürleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak, başkanın talimatları, başkanlığa gelen şikayet ve temennilerin ilgili birimlere iletilerek çözümlenmesi sağlanmıştır.

Başkanımızın günlük ve haftalık çalışma programının düzenlenmesi yapıldı.

Başkanlığa gelen tüm vatandaşlar dinlenerek sorunlarına çözümler bulunmaya çalışılmıştır.

Başkanlığımızdan randevu ve telefonla görüşme talep edenlerin, randevu ve görüşme trafiğinin düzenlemesi sağlandı.

2014 yılı içerisinde başkanlığımızı 10796 kişi ziyaret etti.

Başkanlığa gelen tüm evrak, davetiye ve fakslar makama sunularak programlara gerekli katılım sağlanmış ve katılamadığı durumlarda telgraf, çiçek ve iyi niyet mesajlarımız, ilgili kişilere ulaştırılmıştır.

Koordinasyon toplantıları düzenli olarak tertip edildi.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Başkanlık adına yapılan toplantıların organizasyonu gerçekleştirildi.

yurt dışı programlarının organizasyonu sağlandı. Başkanlığa gelen yerli ve yabancı misafirlerin karşılanması ve ağırlanması yapıldı. Birimlerimizin yaptığı etkinlik ve programlar başkanlık makamına sunularak katılım sağlandı. Başkanlık makamından çıkması gereken yazışmalar yapıldı. Müdürlüğümüze gelen iç ve dış yazışmalarımız düzenli bir şekilde yapılarak dosyalanması sağlandı.

Meclis ve encümen toplantılarının gündeminin takip edilmesi sağlandı.

İlçemizde yapılan resmi tören ve anma programlarının önceden gerekli hazırlıkları yapılarak, başkanımızın katılımı sağlanmıştır.

Başkanımızın katılacağı yurt içi ve

Dini ve milli bayramlarda yapılan


72 - 73

kutlamalarla ilgili hazırlıklar yapılmış, başkanımız törenlere iştirak etmiştir. Başkanımızın katıldığı mahalle toplantısı, halk günü, sivil toplum kuruşları toplantıları vb toplantılara katılarak notların alınması ve yapılacak olan işlerin takibi sağlandı. İlçemizdeki yeni faaliyete başlayan iş yerlerinin açılışına başkanımızın iştirak etmesi sağlanmıştır. İlimizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaret programları organize edilmiştir. Ramazan ayında her gün iftar programı organize edilerek gerekli kişilerin katılımları sağlanmıştır. Ramazan ayında her gün bir mahalle de iftar sofraları kurulması organize

edilmiş, mahalle sakinlerimizle başkanımızın birlikte iftar yapılmasını sağlanmıştır.

38 Bölgede toplantılar yapıldı, 4365 kişi ile görüşüldü.

Başkanımızın talimatları doğrultusunda ilçemiz içindeki eğitim kurumlarıyla sürekli irtibat haline olunması ve ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır.

854 adet gelen e-postaya cevap verildi.

Önemli gün ve haftaların gündeme alınarak programlardan başkanlık makamının haberdar edilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara günün anlam ve önemine binaen çeşitli ziyaretlerin yapılması sağlandı. Hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza ziyaretler gerçekleştirildi. 61 Sivil Toplum Kuruluşu ziyaret edildi, 1389 kişi ile görüşüldü.

27 Bölgede esnaf ziyaretleri yapıldı.

268 adet düğüne iştirak edildi. 302 adet cenazeye katılım sağlandı, katılmadığı durumlarda başsağlığı dilekleri ilgili kişilere iletilmiş ve cenazelere Başkan Yardımcısı ve Meclis üyelerinin katılımı sağlanmıştır. 48 adet nikâh Belediye Başkanımız tarafından kıyıldı. Halk günlerinde 4714 kişi ile görüşüldü. Bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

Yatılı Bölge Okulu Ağaç Dikimi


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


74 - 75

I-GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Arnavutköy Belediye Meclisi’nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, kararların yazım ve onaylarının takibinden, Belediye Meclisi üyelerinin özlük işlerinin

yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmaktan, Belediye Encümeni’nin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakın her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili

müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir. Belediye arşivinin düzeninden imha edilecek evrakların imhasından ve arşivin düzen ve nizamında görevlidir. Birimine gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamaktır. 2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Meclis Toplantı Salonu


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binası ile Evlendirme Bürosu Bolluca Ek Hizmet Binasında yürütülmektedir. HİZMET BİRİMLERİ SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI m2

ADET

1

Büro (Yazı İşleri Müdür Odası)

24 m2

1

2

Büro (Meclis-Encümen Kalemi)

2

33 m

1

3

Büro (Genel Evrak Bürosu)

24 m2

1

4

Büro (Nikâh İşleri)

32 m2

1

5

Bolluca Nikâh Salonu

285 m

1

6 7

2

Meclis Salonu

2

107 m

1

Arşiv ve Arşiv Bürosu (Bolluca-Taşoluk)

324 m2

6

2.TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

GENEL EVRAK BÜROSU

MECLİS VE ENCÜMEN BÜROSU

EVLENDİRME BÜROSU

ARŞİV BÜROSU

2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 43 Adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur.12 ‘si iletişim amaçlı olarak 44 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır. ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

15

2 3

Yazıcı Faks

9 1

4 5 6

Tarayıcı Fotokopi Makinesi Telefon

3 2 11

7

Klima Toplam

3 44

3. PERSONEL DURUMU Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetlerini 1 müdür, 1 şef, 2 evlendirme memuru, 7 memur, 4 işçi ve 4 hizmet alımı personeli olmak üzere 19 personelle yürütmektedir.


76 - 77

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz belediyemizin bütün gelen ve giden evrak işleri, nikâh işlerini yapmanın yanında belediyemizin meclis, encümen işlemlerinde sekretarya hizmeti ve belediye arşiv işlemleri yürütmektedir. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2014 mali yılına ait 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

HİZMET BÜTÇE VE GİDER DURUMU BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

1.384.000,00

1.105.951,86

% 79,9

B- PERFORMANS BİLGİLERİ Müdürlüğümüzün 2014 yılı içinde 1 adet stratejik hedef mevcut olup; Bu plan doğrultusunda belediyemizde arşiv yönetim sistemi kurulmuş ve çalışmaya başlamış ve dijital tarama işlemlerimizin tamamlanmıştır.

C- MECLİS VE ENCÜMEN İŞLEMLERİ Meclis Çalışmaları: Belediye Meclis toplantıları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği her ayın ilk Pazartesi günü başlayıp azami beş iş günü devam etmektedir. Bütçe çalışmalarının yapıldığı toplantılar azami 20 iş günüdür. Belediye Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkanın havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak, Meclis Üyelerine tebliğ etmek ve Belediyemiz internet sitesinde ve ilan tahtasında duyurulmasını sağlamak. Belediye Meclisi’nin toplantılarının yapılabilmesi, Belediye Meclisi toplantı tutanaklarını tutulması ve dökümünün yapılması, kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Belediye Meclis üyelerinin özlük işlerini eksiksiz olarak yapılmaktadır.

»» »»

Belediye Meclisimizce gündemde görüşülmeye başlayan ve komisyonlara havale olunan dosyalarla ilgili komisyon raporları komisyonca hazırlanarak müdürlüğümüzde tanzim edilmektedir. Belediye Meclisimiz Ağustos ayı hariç her ay toplanmıştır. Belediye Meclisimizce 01.01.2014-31.12.2014 tarihinden itibaren 46 birleşim yaparak 460 adet gündem maddesi görüşülerek karara bağlanmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

01.01.2014–31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ MECLİS İŞLEMLERİ AYLAR İTİBARİYLE MECLİS BİRLEŞİMLERİ VE ALINAN KARARLARIN DAĞILIMI 2014 Birleşim Sayısı Karar Sayısı

1. Ay

2. Ay

3. Ay

3

3

2

9

7

5

4. Ay

5. Ay

6. Ay

7. Ay

8. Ay

9. Ay

10.Ay

11. Ay

12. Ay

2

3

5

5

Tatil

5

8

5

5

12

10

59

64

Tatil

94

105

59

36

Toplam: 460 Adet Karar

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23.maddesi gereği kararlar mülki idare amirinin onayına gönderilmektedir. Bütçe ve imar ile ilgili kararlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na onay için gönderilmektedir. Belediye Meclis kararları Meclis karar dosyası ve komisyon raporları da komisyon dosyası düzenlenmektedir. Meclis üyelerinin ve ihtisas komisyonlarının huzur hakkı puantajları toplantı bitiminde hazırlanarak ödenmesi için İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne gönderilmektedir. Encümen Çalışmaları: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesine göre; Belediye Başkanının veya görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlığında Belediye Meclisi'nin her yıl kendi üyeleri arasında bir yıl için gizli oyla seçerek üç üye ile Mali Hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının seçeceği birim amirleri arasından üç üye oluşturur. Encümen toplantısı haftada birden az olmamak

Arşiv

üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip eder. Başkanlık Makamınca Belediye Encümeni’ne sevk edilen evrakı kaydetmek, Encümen gündemini hazırlamak, Belediye Encümeni’ne girecek tüm evrakı önceden incelemek. Kararların yazılması, Başkan’ın onayına sunulması, alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Belediye Encümeninin aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ilgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. 52 kez toplanan Belediye Encümenimizce 3655 Adet konu görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu kararlar gereği için ilgili müdürlüklere gönderilmiş ve arşivi sağlanmıştır.


78 - 79

01.01.2014–31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ ENCÜMEN İŞLEMLERİ AYLAR İTİBARİYLE ENCÜMEN KARARLARI OTURUM SAYISI: 52 2014 Toplantı Sayısı Karar Sayısı

1. Ay

2. Ay

3. Ay

4. Ay

5. Ay

6. Ay

7. Ay

8. Ay

9. Ay

10. Ay

11. Ay

12. Ay

5

4

4

4

5

4

5

4

4

4

4

5

138

162

327

375

498

518

369

147

275

283

179

384

Toplam: 3655 Adet Karar

ENCÜMENCE VERİLMİŞ PARA CEZALARI PARA CEZASININ DAYANAĞI 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 52. Maddesine Göre 1608 Sayılı Kanuna Göre 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Diğer Para Cezaları Toplam

D- GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlar. Gelen evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Belediyenin tüm birimlerinden

CEZA MİKTARLARI 38.740.914,55.-TL 4.659,00.-TL 190,00.-TL 49.405,51.-TL 38.795.169,06.-TL kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde gönderilmesini sağlamak, belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların dilekçelerine havale alınarak, vatandaşın işiyle ilişkili müdürlüğe yönlendirilerek ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlamak, belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evrakın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak, vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak, müdürlüklerden belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, otomasyonda bilgisayar kaydını yaparak kuryelere zimmet ile teslim etmek. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Valilik, Mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara gidecek evraklar kurye ile gönderilir. Kurye ile gönderilmeyecek evraklar posta kanalıyla posta zimmet defterine işlenerek gönderilir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

01.01.2014–31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ EVRAK İŞLEMLERİ EVRAK TÜRÜ

EVRAK SAYISI

Genel Gelen Evrak ve Dilekçeler

62331

Genel Giden Evrak

16888

Yazı İşleri Giden Evrak

707

Yazı İşleri Gelen Evrak

4154

E- ARŞİV BÜROSU Belediyemizin diğer birimlerinin arşivlerine kıyasla çok daha canlı olan Teknik müdürlük arşivinin güncel tutulması için azami gayret sarf edilmektedir. Arşive gelip kayda alınan veya dosyasıyla birleşen bütün evrakların ve projelerin fiziksel düzenlemesi ve dijital taraması yapılarak, arşivdeki yerini alması sağlanmaktadır. Görüntü iyileştirme, adlandırma ve indeks işlemleri kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Arşivimizin bu bölümünde ödünç sistemi de oldukça canlıdır. Günde yaklaşık

50 dosya ödünç kaydıyla giriş - çıkış yapmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün sicil kayıt dosyalarından arşiv bürosuna yeni gelenlerin taraması yapılarak arşiv programından kontrol etme ve yeni kayıtlara dosya açma işlemleri devam etmektedir. Birimlerden gelen dosyaların arşiv kayıtları yapılarak yine müdürlüklerden tarafından istenen belge ve dosyaların arşiv araştırmaları yapılarak ödünç veya kopyası verilmektedir. Bunun yanında; ARŞİVCİM yazılımının aşamalı olarak kontrolü sağlanıp ve eksiklikleri tespit edilerek, yazı-

lımın ihtiyaca daha hızlı ve sağlıklı cevap verebilmesi için güncellemeler yapılması sağlanmaktadır. Teknik personele ARŞİVCİM'in kullanımı konusundaki sorunlarına cevap verilmekte, yeni başlayan kullanıcılar için eğitim verilmektedir. Taşoluk ve Bolluca binaları arşiv birimlerinde yoğun bir şekilde fiziksel arşiv hizmeti verilmiş, Arnavutköy Belediyesi tüm hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu belge ve bilgiye ulaşmasını sağlamak için azami gayret sarf edilmektedir.


80 - 81

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ ARŞİV İŞLEMLERİ İŞİN ADI

DOKÜMAN/DOSYA SAYISI

Dosya Girişi - Yeni Kayıt (Fiziksel Düzenleme, Etiketleme) Tarama

30 000 Adet Dosya 437 000 Doküman+2356 Adet Proje (15 Km)

Görüntü İyileştirme ve Adlandırma

364 000 Doküman

İndeks

100 000 Doküman

ARŞİVCİM Kullanımı

F- EVLENDİRME BÜROSU 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu Yürürlüğü ve Evlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kanun hükümlerine uygun olarak nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak. Başvuranlar hakkında ilgili mevzuatın öngördüğü

96 Kullanıcı 167 319 Dosya Görüntüleme incelemelerin yapılmasını sağlamak. İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek. Belediye Başkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak. Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek. Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Birimi'nde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini

mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek. İlgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlayan büromuz Bolluca Hizmet Binası Nikâh Salonunda hizmet vermekte olup büromuzda; 2014 yılı içinde yapılan iş ve işlemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

01.01.2014–31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ EVLENME İŞLEMLERİ EVLENME İŞ VE İŞLEMLERİ

ADET

Yapılan Nikâh Başvurusu

1863

Gerçekleşen Nikâh Sayısı

1755

Verilen İzinname Sayısı

99

Yabancı Uyruklu Nikâh Sayısı

24


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


82 - 83

I – GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

»»

1- Müdürlüğümüzün Yetkisi Müdürlüğümüz, belediyede görev yapan personelin; özlük, eğitim ve maaş tahakkuk ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde yürürlükteki mevzuat kapsamında yetkilidir. 2- Müdürlüğümüzün Görevleri

»»

»»

a) Özlük Faaliyetleri:

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»» »» »»

Memuriyete ilk kez atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak, Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye iş kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek,

»» »»

»» »»

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle çalıştırılacak sözleşmeli personel alım iş ve işlemlerini yürütmek, Belediyemize başvuruda bulunan stajyer öğrencilerin değerlendirmesinin yapılarak, görev müdürlüğünü belirlemek, Adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, iki yılsonunda başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak, Memur personelin intibak ve terfi işlemleri yapmak, “Hitap” programına işlemek, unvan değişikliği, görevde yükselme ve kadro ihdas, iptal ve derece değişikliği cetvelleri hazırlamak, Personelin atama ve görevlendirme ile ilgili işlemlerini yapmak, Emekli olma talebinde bulunan veya istifa eden personelin işlemlerini yürütmek, SGK İşe Giriş ve Ayrılış

»» »» »»

»» »»

»»

Bildirgeleri'ni düzenlemek,

»»

Teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak, göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,

»»

Personel özlük bilgilerini bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak, Personel davalarına ilişkin istenilen belgeleri düzenlemek ve ilgili makamlardan gönderilen kararları tebliğ etmek, Personele kimlik kartı düzenlemek,

»» »» »»

1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak, görevlendirilen personelin hizmet pasaportu alabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

»»

Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak,

»»

Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak, hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporu getirmesini sağlamak, izinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı izin evraklarını hazırlamak, Memurlardan beş yılda bir mal beyanı almak, beyanların karşılaştırmasını yapmak, Personelin silâhaltına alınma ve göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak, İşçi personele Toplu İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek, Aylık İşgücü Çizelgesi hazırlayarak her ayın ilk haftası İşkur’a göndermek, Kamu İstihdamı, Kadrolar ve Mevcut Kadro Cetveli’ni Kaymakamlık Makamı'na sunmak, Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat Cetvellerini Valilik Makamı'na sunmak,

»»

»» »» »»

»»

»»

Vefat, işten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak, Ocak ve Haziran aylarında Teknik Eleman Envanterinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne sunmak, Personel Devam Kontrol Sistemi’nin takibini yapmak ve amirlere bilgi vermek, Müdürlüklerden eğitim taleplerinin alınması ve eğitim ihtiyacının belirlemek, Belirlenen ihtiyaca göre eğitim programı hazırlamak ve duyurmak, Gerçekleştirilen eğitimde katılım takibi ve verimlilik ölçmek, Kanunlar çerçevesinde personeli yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Başkan, Başkan Yardımcıları, İşçi, memur, sözleşmeli personel, stajyer, meclis üyeleri, encümen üyeleri ücret tahakkuklarını oluşturmak, İcra, nafaka ve kişi borcu gibi yasal kesintileri yapmak ve takip etmek, Doğum, ölüm ve evlilik vb. kanunda belirtilen yardımları tahakkuk etmek, Müdürlüklerden gelen Performans Değerlendirme Formlarının tetkik edilerek Performans Değerlendirme Yönergesi'nde bulunan hükümleri uygulamak, İşten ayrılan veya iş akdi feshedilen personelin kıdem tazminatı vb. cetvellerini hazırlayarak üst makamın onayına sunmak, SGK e-bildirge, kesenek bilgi sistemi internet ortamında göndermek ve Online iş göremezlik ödeme sisteminde personel raporlarına onay vermek.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz Yasalarda, Yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerin ifasında Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

B – MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Taşoluk hizmet binasından yürütülmektedir. Hizmetlerin ifa edildiği iki büro olup, müdür odası ve hizmet biriminden oluşur.

2. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilatı aşağıdaki gibidir.

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRÜ

ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU

EĞİTİM İŞLERİ BÜROSU

MAAŞ TAHAKKUK BÜROSU

3. BILGI VE TEKNOLOJIK KAYNAKLAR Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 24 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. Bunlardan 8’ i iletişim amaçlı olarak kullanılmakta iken; geri kalan 15 araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

4. İNSAN KAYNAKLARI Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 1 Şef, 3 Memur ve 1 İşçi olmak üzere toplam 6 personel ile yürütülmektedir.

5. SUNULAN HIZMETLER Memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden ve takibinden sorumludur. a) Personel Özlük İşlemleri Memur personelin atama, asalet tasdiki, terfi, intibak ve kadro değişiklikleri, askerlik ve hizmet borçlanma, nakil, hizmet belgelerini düzenlemek, pasaport işlemleri, mal bildirimleri, sosyal denge sözleşmesi işlemleri, unvan değişikliği ve görevde yükselme işlemleri; İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesi'nin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, aylık işgücü çizelgelerinin İş-Kur’a gönderilmesi; Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin hazırlanması ve İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilmesi; Tüm personelin kurum içi ve kurum dışı görevlendirmeleri, performans değerlendirme, disiplin işlemleri, izin işlemleri, emeklilik ve istifa işlemleri. b) Kadro İhdas ve Değişiklik İşlemleri Norm kadro ile ihdas edilen memur ve işçi kadro unvanlarının Belediyemizin ihtiyaçlarına göre belirlenerek Belediye Meclisi'nden onay alınması, değişen ihtiyaçlara göre yeni kadroların ihdas edilmesi, mevcut kadrolarda derece değişikliklerinin yapılması ile ilgili işlemler. c) Eğitim İşlemleri: Kurum personelinin kalitesini artırmak ve mevzuata ilişkin bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi. d) Maaş İşlemleri: Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, Belediyemiz müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş tahakkuk işlemlerini yapmak, Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak, Belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak, Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili kurumlara göndermek, Personelin icra, nafaka, mali vb. borçları ile belediyeye ilişkin borçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamaktır.


84 - 85

II – AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri; personelin özlük ve sosyal hakları açısından gerekli olan işlemleri zamanında, doğru, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak, motivasyonun artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması, kurum içi iletişimin geliştirilmesi ve çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamaktır.

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları: Müdürlüğümüzün 2014 yılı mali yılı gider bütçesinin birinci düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

545.500,00

377.957,77

B GERÇEKLEŞME – ORANI % B – 69,28

Sosyal Güv. Kurum Gid.

62.500,00

42.488,39

67,98

Mal ve Hizm.alımı Gid.

113.500,00

46.004,63

40,53

721.500,00

466.450,79

64,65

KODU

AÇIKLAMA

01

Personel Giderleri

02 03

BÜTÇE İLE KONULAN ÖDENEK

Genel Toplam

GERÇEKLEŞEN

B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet Bilgileri: a) Norm Kadro Uygulaması 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18.maddesinin (I) bendi; Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek” hükmüne amirdir. 22.2.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesi ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri, 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca değiştirilmiş olup, belediyemiz C 13 grubuna dahil edilmek suretiyle memur ve işçi norm kadro sayıları artırılmıştır. C 13 grubunda 465 adet memur kadrosu ve 233 adet işçi kadrosu öngörüldüğü, ancak belediyemizde mevcut memur kadro sayısı 366 adet ve mevcut işçi kadro sayısı 183 olmakla söz konusu değişiklik uyarınca; belediyemiz bünyesinde 75 adet Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, 12 adet Teknik Hizmetler Sınıfı, 7 adet Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve 5 adet Yardımcı Hizmetler Sınıfı olmak üzere; 99 adet memur kadrosu ve 50 adet işçi kadrosu ihdas işlemi yapılmıştır. NORM KADRO/ MEVCUT DURUM TABLOSU MEMUR KADRO

İŞÇİ KADRO

SAYIMIZ

SAYIMIZ

Norm Kadro Durumu

465

233

-

Mevcut Durum

221

121

11

SÖZLEŞMELİ


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

HİZMET SINIFLARINA GÖRE NORM KADRO TABLOSU NORM KADRO

SINIFI

SAYISI

MEMUR

SÖZLEŞMELİ

DOLU

BOŞ

G.İ.H. S.H.

336 16

125 7

-

125 7

211 9

T.H. Y.H.

98 10

79 6

11 -

90 6

8 4

A.H. Toplam

5 465

4 221

11

4 232

1 233

31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE PERSONEL DURUMU MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

220

125

1

346

01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN PERSONEL HAREKETLERİ PERSONEL HAREKETLERİ

SÖZLEŞMELİ

MEMUR

İŞÇİ

Emekli

4

6

Nakil Giden

3

3

İstifa Eden

5

5

(01.01.2014-31.12.2014)

TOPLAM

PERSONEL

10

İş Akdi Feshedilen

2

2

Ayrılan

1

1

9

21

Toplam Giden

12

Nakil Gelen

3

3

Alınan

10

İstifa Dönüşü Atama

3

6360 Sayılı Kanun Gereği Atanan

1

Açıktan Atama

6

Toplam Gelen

13

10 3

5

6 6

5

10

28

31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE PERSONEL DURUMU MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

TOPLAM

221

121

11

353

İzin İşlemleri: Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıl içinde kullanılan izinlerinin takibi yapılmıştır. YILLIK

SAĞLIK

İŞÇİ MEMUR

238 533

108 259

SÖZLEŞMELİ TOPLAM

4 775

4 371

HEYET

ÜCRETSİZ

MAZERET

İZİN

İZNİ

8 5

1 10

1

13

11

1 2

DOĞUM

EVLENME

ÖLÜM

9 10

7 16

7

19

23

7

RAPORU


86 - 87

2014 Personel İzin Grafiği 600 500 400 300 200 100 0 YILLIK

HEYET RAPORU İŞÇİ

Görevlendirme ve Atama İşleri Hizmetlerin aksamadan ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 52 memur ve 26 işçi ve 10 sözleşmeli personelin kurum içi görevlendirme işlemi, 12 memur atama işlemi ve 6360 sayılı kanun gereği 5 işçi, 1 memur atama işlemi, 1 memur personele ise kurum dışı görevlendirme, 14 memur personele kadro derece değişikliği, 5 memur personele kadro unvan değişikliği, 1 adet boş kadro değişikliği işlemi yapılmıştır. Staj İşlemleri 2013-2014 eğitim yılında 42 adet lise (Eylül-Haziran) stajyerinin başvuruları değerlendirilerek, bilgi ve becerilerine göre müdürlüklerde görevlendirilmiştir. Haziran ayında görev yapan stajyerlerin görev sürelerindeki başarı durumu değerlendirilerek okul müdürlüklerine gönderilmiş-tir. 2014 Yaz Dönemi, Lise ve Üniversite stajyerlerinin başvuruları alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen 81 üniversite stajyeri, 11 lise stajyerin görev yeri belirlenmiştir. Staj süre bitiminde yaz dönemi stajyerlerinin durum değerlendirmesi yapılarak okul müdürlüklerine bildirilmiştir.

EVLENME İZNİ MEMUR

SÖZLEŞMELİ

2014-2015 eğitim yılında görev yapmak üzere 59 adet lise stajyerlerinin başvuruları değerlendirilerek, bilgi ve becerilerine göre müdürlüklerde görevlendirilmiştir. Periyodik İşlemler

»»

»» »»

»»

»»

ÜCRETSİZ İZİN

Üç aylık dönemler halinde Kamu İstihdamı ve Kadrolar ile ilgili Kaymakamlık Makamı'na bilgi verilmiştir. Yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvelleri hazırlanarak Valilik Makamı'na sunulmuştur. ltı ayda bir teknik eleman A envanteri hazırlanarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 014 yılında; 206 kademe 2 ilerlemesi, 43 derece ilerlemesi ve 80 intibak işlemi (Hizmet birleştirmesi, Eğitim Değerlendirmesi vb.) olan memur personelin onayları alınarak Maaş Tahakkuk Şefliği’ ne gönderilmiş, kayıtlarımıza işlendikten sonra özlük dosyalarına kaldırılmıştır. 81 memur personele 2 hastalıkları nedeniyle verilen istirahat raporlarına onay alınarak hastalık iznine dönüştürülmüştür.

»»

»»

»»

İ l Emniyet Müdürlüğü’ne iletilmek üzere; 18 adet hususi, 2 adet hizmet pasaport formu düzenlenmiş olup, pasaport işlemlerinin yürütülmesi için yazışma yapılmıştır. ürkiye İş Kurumu internet T sitesine giriş yapılarak; Aylık İşgücü çizelgesi her ay sonu itibariyle güncellenmiştir. Belediyemizde tüm personelin giriş-çıkış saatlerinin takibi amacıyla kurulan “Personel Devam Kontrolü” sistemi ile personellere ait bilgiler haftalık periyodlar halinde bağlı bulundukları birim müdürlerine ve bağlı bulundukları başkan yardımcılarına gönderilmektedir.

Evrak Kayıt İşlemleri Müdürlüğümüze havale edilen evrak sayısı ile birimimizce üretilen evrak sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Meclis ve Encümen'e Sunulan Teklifler 2014 yılında müdürlüğümüzce Belediye Meclisi'nde görüşülmek üzere 10 adet teklif yazısı verilmiş olup, stajyer ücretlerinin belirlenmesi konusu Encümen'e havale edilmiştir.

GELEN EVRAK SAYISI

GİDEN EVRAK SAYISI

TOPLAM

3057

1487

4544


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Maaş Tahakkuk İşlemleri: Belediyemizde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel, başkan, başkan yardımcıları, meclis huzur hakkı, encümen huzur hakkı, komisyon ücretleri, başkan vekalet ücretleri ve stajyerlerin maaşları tahakkuk ettirilmiştir. Memur, İşçi, Sözleşmeli, Başkan, Başkan yardımcısının maaşlarından yapılan emekli keseneği ve e-bildirgeler zamanında internet ortamında hazırlanarak tahakkuk ettirilmiş, ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. STATÜ

BRÜT

Memur

10.970.849,14

İşçi

8.601.305,94

Sözleşmeli Personel

332.856,17

Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler

279.188,67

Stajyer Personel

114.719,96

Hizmet Alımı Personel

11.150.049,69

Toplam

31.448.969,57

Eğitim Faaliyetleri: Hizmet içi eğitim programı kapsamında Belediyemiz ve Marmara Belediyeler Birliği arasında Eğitim Protokolü akdedilmiş olup, müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda eğitim verilmiştir. 2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI SIRA NO

TARİHİ

EĞİTİMİN KONUSU

MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

DİĞER

TOPLAM KİŞİ SAYISI

KİŞİ BAŞINA EĞİTİM SAATİ

3

3

201

2

30

2

1

21 Mayıs 2014

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürleri Mevzuat Eğitimi

2

24 Nisan - 05 Mayıs 2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İlkyardım Eğitimi

121

79

3

12 Haziran 2014

Engellilerin Sosyal Hayata Adaptasyonu Semineri

23

7

4

24 Haziran 2014

Görme Engelliler Yönelimve Bağımsız Hareket Eğitimi

1

1

7

5

17-18-19 Temmuz 2014

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İş Kazalarının Hukuki ve Cezai Sonuçları. Herkesle İyi İletişim Mümkün mü?

2

2

9

6

21-22 Ağustos 2014

Belediye Mevzuatı

1

1

14

7

15-16 Eylül 2014

Proje Yönetim Prensipleri

1

1

16

8

21-30 Eylül 2014

Kamu İhale Mevzuatı

1

1

32

9

22 Eylül 2014

6552 Sayılı Torba Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Değişiklikler Konulu Eğitim

10

10

4

10

18-19 Ekim 2014

Etkili, Güzel Konuşma ve Beden Dili Eğitimi

39

14

11

20-21 Ekim 2014

Belediye Mevzuatı

1

1

14

12

22-24 Ekim 2014

Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimi

1

1

21

13

27 Ekim 2014

Taşınır Kontrol Yetkilisi Eğitimi

27

30

1

14

28 Ekim 2014

SGK (Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik Hak ve Yükümlülükleri)

1

1

3

1

3

1


88 - 89

2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI SIRA NO

TARİHİ

EĞİTİMİN KONUSU

MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

DİĞER

TOPLAM KİŞİ SAYISI

KİŞİ BAŞINA EĞİTİM SAATİ

15

12 Kasım 14

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürleri Mevzuat Eğitimi

1

1

3

16

20.10.201431.10.2014

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Eğitimi

2

2

80

17

25-26 Ekim

Fotoğraf Eğitimi

5

6

11

12

18

01.11.2014

Kurumsal İletişim ve Beden Dili

7

7

8

22

6

19

02.11.2014

Telefonda Müşteri İlişkileri

6

5

2

13

6

20

08.11.2014

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

7

7

7

21

6

21

09.11.2014

Ekip Çalışması ve Motivasyon

10

2

7

19

6

22

15-16 Kasım 2014

MS Office Eğitimi

8

3

4

15

12

23

22-23 Kasım 2014

Çağrı Merkezi Eğitimi

5

5

6

16

12

24

29 Kasım 2014

Şikâyet Yönetimi Eğitimi

7

7

6

25

30 Kasım 2014

Pozitif Bakış Açısıyla Stresi Doğru Yönetmek

4

4

8

16

6

26

13-14-20 Aralık 2014

SEM, Google Adwords Uzmanlığı Sosyal Medya ve Reklam Yönetimi

7

7

7

21

12

27

26.11.2014

Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi

4

4

2

27

03-04-05-10 Aralık 2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kaideler

4

118

2

28

4-5-6 Aralık 2014

Kamu İhale ve Sözleşme Mevzuatı

4

4

18

29

01.12.201412.12.2014

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Eğitimi

1

1

80

30

23 Aralık 2014

6552 sayılı Torba Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunundaki Değişiklikler

25

25

2

31

30 Aralık 2014

Taşınır Kontrol Yetkilisi Eğitimi

30

30

2

Toplam

321

667

415

114

249

1

56


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


90 - 91

I-GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz; belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda belediye hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller

ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak aleyhteki kararlara karşı kanun yollarına başvurmak, müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak, müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak, adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve gerekli sarf belgelerini düzenlemek ve Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevleri yapmakla görevlidir. 2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz, yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen

sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur. 3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI Hizmet Birimi: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binasında yürütülmektedir.

2

SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI m

1

Büro

72 m

1

Müdür Odası

35 m

2 2

2. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ DAVA VE İCRA TAKİP BÜROSU

HUKUK BÜROSU

EVRAK TAKİP BÜROSU

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 20 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. Bu kaynaklardan 7 adedi iletişim amaçlı olarak 13 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır. ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ SIRA NO

CİNSİ

1

Bilgisayar

ADET 9

2

Yazıcı

4

3

Telefon

7

4

Klima

2

5

Fotoğraf Makinesi

1

Toplam

23


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

4.PERSONEL DURUMU Belediyemiz bünyesinde, 4 avukat, 1 müdür kadrosu bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri; tedviren görevlendirilen 1 müdür, 3 memur avukat, 1 memur, 3 işçi olmak üzere toplam 8 personelle yürütülmektedir. 5. SUNULAN HİZMETLER 1- Müdürlüğümüz; belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda Belediyenin hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmektedir. Bu bağlamda Belediyenin hukuki menfaatlerini korumak için gerekli davalar açılmaktadır. Belediyeye karşı açılan davalara katılmak sureti ile Belediyenin hakları korunmaktadır. 2- Belediyenin alacaklarını takip etmek için gerekli olan icra takip işleri yapılmaktadır. Ayrıca müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa talepleri karşılanmaktadır. 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Hukuk İşleri Müdürlüğüne, 2014 bütçesinde, Personel Giderleri olarak 384.000,00- TL. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri olarak 61.000,00- TL. ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak 224.000,00- TL. olmak üzere toplam

669.000,00- TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneklerden 507.349,03 TL harcanmıştır. Harcamaların ön mali kontrolü, gerçekleştirme görevlileri avukatlar ile harcama yetkilisi olan Hukuk İşleri Müdürü tarafından yapılmaktadır.

C- DİĞER HUSUSLAR Belediyemiz bünyesinde 4 avukat, 1 Müdür kadrosu bulunmaktadır. Ancak 3 avukat, 1 Müdür ile işlemler yürütülmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz, belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ile resmi kurum ve kuruluşlarda belediye hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak ve aleyhteki kararlara karşı kanun yollarına başvurmak, müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki hukuki mütalaa taleplerini karşılamak, müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari

iş ve işlemleri yapmak, adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve gerekli sarf belgelerini düzenlemek ve Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevlerini yürütmekte olup, amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlandırılmış ve 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı Meclis kararıyla kurulmuştur. Hukuk İşleri Müdürlüğü, tüm iş ve işlemlerini 10.02.2011 tarihli Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edilen Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2014 mali yılı gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

669.0000,00-TL.

507.349,03TL.

%75.83

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER ADLİ YARGI 1) HUKUK MAHKEMELERİ a) Sulh Hukuk Mahkemeleri 2014 Yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde Belediyemize karşı açılan 3 adet, Belediyemiz tarafından açılan 4 adet olmak üzere toplam 7 adet dava dosyası bulunmaktadır.

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

7

-

-

KESİNLEŞME ALEYHTE -

KONUSUZ -

TOPLAM 7


92 - 93

b) Asliye Hukuk Mahkemeleri 2014 Yılında Belediyemiz aleyhine açılan 30, Belediyemiz tarafından açılan 17 adet olmak üzere toplam 47 adet Asliye Hukuk Mahkemelerine ait dosyamız mevcuttur. Belediyemiz aleyhine açılan dava dosyalarına cevap dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir. Ayrıca Müdürlüğümüze tebliğ edilen davalardan 45 adedi derdest olup, 1 adedi lehimizde kesinleşmiş, 1 adedi de konusuz kalmıştır.

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

45

-

1

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

-

1

TOPLAM 47

2) İHTİSAS MAHKEMELERİ a) İş Mahkemeleri 2014 Yılında İş Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine 4 adet dava açılmış olup, davalar halen derdesttir. Dava dosyalarına cevap dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir.

İŞ MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

4

-

-

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

-

-

TOPLAM 4

b) Ticaret Mahkemeleri 2014 Yılında Ticaret Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine 2 adet dava açılmış olup, davalar halen derdesttir. Dava dosyalarına cevap dilekçeleri ile birlikte ilgili belgeler ibraz edilmiştir. TİCARET MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

2

-

-

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

-

c) Tapulama (Kadastro) Mahkemeleri 2014 Yılında Kadastro Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan dosya bulunmamaktadır.

-

TOPLAM 2


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

d) İcra Tetkik Mercileri (İcra Hukuk Mahkemeleri) 2014 Yılında Belediyemiz aleyhine açılan 1 adet, belediyemizce açmış olduğumuz 11 adet olmak üzere toplam 12 adet dava dosyası bulunmaktadır. Bu davalardan 12 adedi hâlihazırda derdesttir.

İCRA HUKUK MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

12

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

TOPLAM

-

-

12

-

3) CEZA MAHKEMELERİ a) Sulh Ceza Mahkemeleri 2014 Yılında Belediyemiz aleyhine açılan 2 adet, belediyemizce açmış olduğumuz 1 adet olmak üzere toplam 3 adet dava dosyası bulunmakta olup, dosyalar hâlihazırda derdesttir.

SULH CEZA MAHKEMELERİ

DERDEST

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

TOPLAM

3

-

-

-

3

b) Asliye Ceza Mahkemeleri 2014 Yılında Belediyemiz tarafından daha önce suç duyurusunda bulunulan soruşturma dosyalarından 874 adedi ceza davasına dönüşmüştür. Bu dosyalardan 853 adedi hâlihazırda derdest, 2 adedi temyiz edilmiş, 3 adedi konusuz, 14 adedi lehte kesinleşmiş, 2 adedi ise beraat ile sonuçlanmıştır. TİCARET MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KONUSUZ

BERAAT

TOPLAM

853

2

14

3

2

874

c) Ağır Ceza Mahkemeleri 2014 Yılında Ağır Ceza Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan kamu davası olmadığı gibi tarafımızdan Savcılığa verilip kamu davasına dönüşen herhangi bir dosya bulunmamaktadır. d) Çocuk Mahkemeleri 2014 Yılında Çocuk Mahkemelerinde dosyamız bulunmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı Suç Duyuruları 2014 Yılında Belediyemiz tarafından imar kirliliği ve mühür bozma suçu ile ilgili Müdürlüklerden gelen 1284 adet evrak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusunda bulunulan evraklardan 736 adedi ceza davasına dönüşmüş, 538 adedinin ise soruşturmaları devam etmekte olup, 10 adedi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, kararlara itiraz edilmiştir.

CUMHURİYET SAVCILIKLARI SUÇ DUYURULARI

SORUŞTURMASI DEVAM EDEN

CEZA MAHKEMESİNE DÖNÜŞEN

KOV. YER OLM. DAİR KARAR

TOPLAM

538

736

10

1284


94 - 95

4) İDARİ YARGI a) İdare Mahkemeleri 214 Yılında Belediyemiz aleyhine açılan 135 adet, Belediyemiz tarafından açılan 6 adet olmak üzere toplam 141 adet İdare Mahkemelerine ait dosyamız mevcuttur. Bu dosyalardan 139 adedi derdest olup, 2 adet dosya konusuz kalmıştır.

İDARE MAHKEMELERİ

DERDEST

KONUSUZ

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

3

-

-

-

KARAR DÜZELTME

TOPLAM 3

b) Vergi Mahkemeleri 2014 Yılında Vergi Mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan 30 adet dava dosyası bulunmaktadır. Bu davalardan 30 adedi hâlihazırda derdesttir.

VERGİ MAHKEMELERİ

DERDEST

TEMYİZDE

KESİNLEŞME LEHTE

KESİNLEŞME ALEYHTE

KONUSUZ

TOPLAM

30

-

-

-

-

30

c) Danıştay 2014 Yılında Danıştay nezdinde Belediyemiz aleyhine ve tarafımızdan açılan ve tebliğ edilen herhangi bir dosya bulunmamaktadır. 5) İCRA MÜDÜRLÜKLERİ a) İcra Takipleri 2014 Yılında İcra Müdürlüklerinde Belediyemiz tarafından başlatılan 6 adet, Belediyemiz aleyhine 29 adet icra takip dosyası olmak üzere toplam 35 adet dosya kayıtlıdır. İcra takip dosyalarından 7 adedi infaz edilmiş, 28 adedi hali hazırda derdesttir.

İCRA TAKİPLERİ

DERDEST

İNFAZ

TOPLAM

28

7

35


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI MÜDÜRLÜĞÜMÜZE

2014 YILI GENEL DURUM TABLOSU

DERDEST

TEMYİZ EDİLEN

KONUSUZ

İNFAZ/ KESİNLEŞME LEHTE

İNFAZ/ KESİNLEŞME ALEYHTE

BERAAT

KISMEN LEH/ALEYH

KARAR DÜZELTME

TOPLAM

TEBLİĞ EDİLEN DAVALARIN DAĞILIMI VE DURUMLARI

İdare Mahkemeleri

139

-

2

-

-

-

-

-

141

Vergi Mahkemeleri

30

-

-

-

-

-

-

-

30

İş Mahkemeleri

4

-

-

-

-

-

-

-

4

Sulh Ceza Mahkemeleri

3

-

-

-

-

-

-

-

3

Asliye Ceza Mahkemeleri

853

2

3

14

-

2

-

-

874

Çoçuk Mahkemeleri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

İcra Takipleri

28

-

-

7

-

-

-

-

35

Asliye Hukuk Mahkemelri

45

-

1

1

-

-

-

-

47

Sulh Hukuk Mahkemeleri

7

-

-

-

-

-

-

-

7

İcra Hukuk Mahkemeleri

12

-

-

-

-

-

-

-

12

Kadastro Mahkemeleri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ticaret Mahkemeleri

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Toplam

1123

2

6

22

-

2

-

1155

DERDEST TEMYİZ EDİLEN KONUSUZ İNFAZ/ KESİNLEŞME LEHTE İNFAZ/ KESİNLEŞME ALEYHTE BERAAT


96 - 97

01.01.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN İŞLEMLER 1- 2014 Yılında Müdürlüğümüze 5325 adet evrak tebliğ edilmiştir. 2- 2014 Yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen 56 adet ara karar evrakına ilgili birimlerle yazışmaları yapılarak cevap verilmiştir. 3- 2014 Yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen mahkeme kararlarından aleyhimize olan 48 adedi Yüksek Mahkeme nezdinde karar düzeltme yoluna gidilmiştir. 4- 2014 Yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen mahkeme kararlarından aleyhimize olan 99 adedi Yüksek Mahkeme nezdinde temyiz edilmiştir.

5- 2014 Yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen 96 adet bilirkişi raporları incelenerek aleyhimizde olan noktalar ilgili birimlerle yazışmalar yapılarak 56 adedine itiraz edilmiştir. 6- 2014 Yılında Müdürlüğümüze tebliğ edilen 31 adet temyiz dilekçesine cevap verilmiştir. 7- 2014 Yılında Müdürlüğümüze diğer müdürlüklerden gelen 12 adet mütalaa (Hukuki Görüş) talebine cevap verilmiştir. 8- Müdürlüğümüze tebliğ edilen dava dosyası haricindeki diğer evraklar gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Standart Dosya Planı çerçevesinde ilgili arşiv dosyalarına kaldırılmıştır. 9- 2014 Yılında Müdürlüğümüze

tebliğ edilen duruşma ve keşif çağrı kâğıtlarına göre duruşma ve keşiflere iştirak edilmiştir. B- PERFORMANS BİLGİLERİ Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün idarî ve teknik altyapısını tamamlayarak, Arnavutköy Belediyesi’nin taraf olduğu davaların kazanılmasında yüksek performans göstermek ve diğer birimlere etkin hukukî danışmanlık desteği sağlamak amacıyla Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün işleyiş sistemini standart dosya planına göre yapma ve pilot müdürlük olarak tüm yazışmalarında kalite standartlarına uygun formlar geliştirme çalışmaları yapılmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

MALİ HİZMETLER VE İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ


98 - 99

I- GENEL BİLGİLER Belediyemize ait gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması müdürlüğümüzün hizmetidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yürüttüğümüz bu hizmetleri yaparken kayıtlar usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutulmaktadır. Ayrıca Belediyemize ait sosyal tesisler, mesire alanları ve otoparkların işletilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 71. maddesi gereği “Arnavutköy Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Otoparkları Bütçe İçi İşletme” kurulması hususunda gerekli 03.11.2011 tarih ve 187 no’lu Meclis Kararı alınmasına müteakip İçişleri Bakanlığının 02.01.2012 tarih ve 101-47001 sayılı yazıları ile izin verilmiş ve Müdürlüğümüz bünyesinde Bütçe İçi İşletme Şefliği kurulmuştur. Bütçe İçi İşletme Şefliğimiz, Belediyemize ait olan Arnavutköy Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, Hadımköy Spor Tesisleri, Merkez Katlı Otopark ve Hobi Bahçelerinden faydalanan tüm vatandaşlarımızın memnuniyeti için en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1- Müdürlüğümüzün Yetkisi; Müdürlüğümüz, belediyenin tüm gelir, gider ve mali konularla birlikte bütçe içi işletme ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde yürürlülükteki mevzuat kapsamında yetkilidir. 2- Müdürlüğümüzün Görevi; Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile diğer ilgili Kanun ve

Yönetmeliklerde belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır. Bu görevler başlıca şunlardan oluşmaktadır. 2.1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

yapmak 2.14. Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 2.15. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.

2.2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

2.16. Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemlerini yapmak

2.3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

2.17. İdarenin Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak

2.4. Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek. 2.5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, Sayıştay’a, bağlı bulunan Başkan Yardımcısına ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmelikleri çerçevesinde düzenli olarak vermek. 2.6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

2.18. Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak. 2.19. Bütçe içi işletmenin işleyişi ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, 2.20. İşletmelerde verilecek hizmetler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak, 2.21. Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, 2.22. Havuz işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

2.7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

2.23. Hobi bahçeleri işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

2.8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin ve tahsildarların hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

2.25. Bütçe İçi İşletme biriminin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır veya taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

2.9. Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

Müdürlüğümüz kanunlarda, yönetmeliklerde ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen sorumluluklarla birlikte görev ve yetkilerinin yerine getirilmesinde, Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

2.10. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. 2.11. Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek. 2.12. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak. 2.13. Mali ve Ön Mali Kontrol İşlemlerini

2.24. Belediye otoparkının, her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

2.26. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu;

3.1. Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından, 3.2. Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, 3.3. Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından, 3.4. Ödeneklerin planlanarak ilgili yerle-


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

re zamanında gönderilmesinden, 3.5. Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden, 3.6. Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan

gördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından

3.9. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

3.12. Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan

3.7. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

3.10. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından

3.8. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve

3.11. Ödemelerin ilgili mevzuatın ön-

3.13. Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten 3.14. Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLIŞKIN BILGILER 1- Fiziksel Yapı; HİZMET BİRİMLERİ SIRA NO

KULLANIM YERİ VE AMACI

ALANI m2

ADET

1

Ana Hizmet Binası

176 m

1

2

Hadımköy Hizmet Binası

2

50 m

1

3

Taşoluk Hizmet Binası

25 m2

1

4

Durusu Hizmet Binası

10 m2

1

5

Bütçe İçi İşletme Şefliği

30 m

6

Merkez Katlı Otoparkı

7

2

1

2

1810 m

1

Hobi Bahçeleri (Sazlıbosna Yolu)

68.000 m2

1

8

Arnavutköy Merkez Sosyal Tesisleri

15.200 m2

1

9

Hadımköy Sosyal Tesisleri

21.746 m

1

STRATEJİK PLANLAMA BÜROSU

BÜTÇE İÇİ İŞLETME ŞEFLİĞİ

2

2

2- Teşkilat Yapısı;

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

GELİRLER BÜROSU

GİDERLER BÜROSU

TAHAKKUK BÜROSU

İCRA TAKİP BÜROSU


100 - 101

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar; ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

33

2

Fotokopi Makinesi

1

3

Yazıcı

20

4

Faks

3

5

Telefon

28

6

Klima

5

7

Switch

4

8

Modem

3


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

4- İnsan Kaynakları; Müdürlüğümüz Giderler Bürosunda 10, Emlak Tahakkuk Bürosunda 8, İcra Takip ve Stratejik Planlama Bürosunda 2, Gelirler Bürosunda 24, Bütçe İçi İşletme Şefliğinde 45 personel olmak üzere 90 personel çalışmaktadır. Bu personelin 67’si erkek 23’ü bayandır. Personellerin 21’i memur 10’u işçi 59’u hizmet alımıdır. Sunulan Hizmetler; 4.1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Tellallık Harcı, Muayene ve Denetleme Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt Suret Harcı, İmar İle İlgili Harçlar, İşyeri Açma İzin Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı ve Ücrete Tabi İşler gibi gelirlere ait işlemlerin zamanında elektronik ortamda yapılması, 4.2. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tahakkuk ve tahsil edilmesi

gereken Bina, Arsa ve Arazi vergilerine ait işlemlerin zamanında elektronik ortamda yapılması,

ne giriş işleminin internet ortamında yapılması,

4.3. 4109 sayılı Kanun gereğince asker ailelerinden muhtaç olanlara maaşlarının her ay düzenli olarak bankadan verilmesi 4.4. İşçi, Memur ve Sözleşmeli personellerin maaş ve ücretlerinin her ay düzenli olarak banka hesaplarına yatırılması ve yapılan kesintilerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi ve hesaplarına yatırılması,

4.9. Belediye Otoparkı işletme faaliyetleri 4.10. Arnavutköy Merkez Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu İşletme faaliyetleri 4.11. Hadımköy Spor Tesisleri İşletme faaliyetleri 4.12. Hobi Bahçeleri İşletme faaliyetleri 4.13. Sosyal Tesislerde Fitness faaliyetleri

4.5. Belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur haklarının zamanında ve düzenli olarak banka hesaplarına yatırılması, 4.6. Stajer öğrencilerin ücretlerinin her ay düzenli olarak ödenmesi, 4.7. Aylık verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannamelerinin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi, 4.8. Aylık gelir ve gider raporlarının Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemi-

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi; 5- Diğer Hususlar;

III- FAALİYETELE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER; 1- Bütçe Uygulama Sonuçları;

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

111.260.000,00

91.389.490,98

82,14

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

7.350.000,00

3.281.198,05

44,64

Alınan Bağış ve Yardımlar

4.400.000,00

1.626.216,40

36,96

Diğer Gelirler

46.330.000,00

43.442.508,48

93,77

Sermaye Gelirleri

57.000.000,00

9.744.209,46

17,10

149.483.623,37

66,44

GELİRLER Vergi Gelirleri

Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeled (-) Toplam

10.000.00 -1.350.000,00 225.000.000,00


102 - 103

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİDERLER

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

19.631.000,00

17.540.029,70

3.242.000,00

2.732.022,82

84,27

95.323.000,00

82.768.395,61

86,83

200.000,00

17.303,88

8,65

Cari Transferler Sermaye Giderleri

7.631.000,00 78.963.000,00

11.091.508,68 65.906,047,85

145,35 83,46

Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler

10.000,00 20.000.000,00 180.055.308,54

80,02

Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri

Toplam

225.000.000,00

89,35

2014 YILI AYLIK GELİR VE GİDER MİKTARLARI AYLAR

GELİR

GİDER

Ocak

10.364.704,76

5.352.535,82

Şubat

9.452.752,92

11.260.181,23

Mart

12.270.921,78

8.431.675,49

Nisan

9.198.788,03

18.497.574,75

Mayıs

21.349.944,34

14.635.244,32

Haziran

13.248.239,41

10.727.477,69

Temmuz

9.349.327,32

15.257.423,99

Ağustos

7.294.442,51

13.383.758,37

Eylül

11.155.615,95

18.041.871,75

Ekim

8.058.695,56

8.053.051,74

Kasım

15.159.791,67

16.118.554,40

Aralık

22.580.399,12

40.295.958,99

149.483.623,37

180.055.308,54

Toplam

2014 MALİ YILI İLLER BANKASI TAHAKKUK VE TAHSİLÂT MİKTARI AYLAR

TAHAKKUK

KESİNTİ

TAHSİLAT

Ocak

2.723.825,81

721.809,82

2.002.015,99

Şubat Mart

2.265.755,74 2.777.956,43

596.026,20 736.154,65

1.669.729,54 2.041.801,78

Nisan Mayıs Haziran

2.716.407,15 2.103.807,75 2.379.185,04

1.607.210,85 80.554,00 86.061,60

1.109.196,30 2.023.253,75 2.293.123,44

Temmuz Ağustos

2.979.352,70 2.277.398,61

98.064,95 84.025,87

2.881.287,75 2.193.372,74

Eylül Ekim Kasım

2.827.998,81 3.092.123,49 2.414.066,21

749.420,20 819.413,29 639.727,99

2.078.578,61 2.272.710,20 1.774.338,22

Aralık Toplam

2.569.181,81 31.127.059,55

680.833,66 6.899.303,08

1.888.348,15 24.227.756,47


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2014 MALİ YILI TAHAKKUK VE TAHSİLÂT MİKTARI GELİR ADI

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

TAHAKKUK

TAHSİLAT

Bina Vergisi

17.518.293,38

14.332.468,80

81

Arsa Vergisi

31.358.912,23

23.440.674,42

74

Arazi Vergisi

1.257.907,36

924.711,12

73

534.731,55

362.819,52

67

1.136.843,92

625.623,54

55

967.511,53

792.757,67

81

İlan Reklam Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Kira Gelirleri

2014 MALİ YILINDA YAPILAN AYLIK ÖDEMELER Ocak

10.114.660,95

Şubat

14.751.064,20

Mart

11.320.810,23

Nisan

9.791.849,76

Mayıs

11.676.719,42

Haziran

14.464.789,80

Temmuz

16.881.114,94

Ağustos

8.468.388,73

Eylül

12.552.360,29

Ekim

6.364.594,84

Kasım

7.405.148,34

Aralık

23.462.602,01

Toplam

147.254.103,51


104 - 105

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; 2.1. Personel Giderlerine bütçede 19.631.000,00 TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 17.540.029,70 TL kullanılmış olup ödenek üstü harcama yapılmamıştır. 2.2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi gereği ödenek aktarmalarında gerekli onay ve Meclis kararı, Yedek ödenek kullanımlarında ise Encümen kararı alınmıştır. 2.3. Bütçe ödeneklerinden harcanmayan 43.001.886,45 TL. iptal edilmiştir. 2.4. Bütçe ödeneklerinden harcanmayan, 1.937.405,01 TL Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Tesisleri Bütçe Kalemi'ne, 5.400,00 TL Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 4109 sayılı Kanun Gereği Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Ödeneği Kalemi'ne olmak üzere toplamda 1.942.805,01 TL. 2015 yılına devredilmiştir. 2.5. Tahakkuk edip tahsil edilmeyen 96.198.892,86 TL. 2015 yılına devredilmiştir. 2.6. İller Bankası'ndan toplam 31.127.059,55 TL. pay tahakkuk etmiştir.

3- Diğer Hususlar 4.1. Belediyemize ait takipte bulunan alacakların tahsilâtının sağlanması amacıyla İcra Şefliğince 103 adet mükellefin Belediyemize olan borçlarından dolayı Tapu Sicil Müdürlüğü'ne 103 adet yazı yazılarak kamu haczinin tesisi işlemi yapılmış bunlardan 199 mükellefin borcu ödediğinden dolayı haciz işlemi kaldırılmıştır. Ayrıca 51 mükellefin borcundan dolayı İlçe Trafik Müdürlüğü'ne yazı yazılarak araç haczine gidilmiş bunlardan 23‘ü borcunu ödediğinden dolayı araç hacizleri kaldırılmıştır. 4.2. 2014 yılı içerisinde mükellefler tarafından başta emlak tahakkuk olmak üzere çeşitli konularda 11669 gelen 498 giden evrak kaydı girişi olmuştur. 4.3. Yıl içerisinde giderler servisinde 4573 Ödeme Emri ve 6133 Muhasebe Fişi olmak üzere 10706 yevmiye kaydı yapılmıştır. 4.4. T.C. kimlik numarası belli olup adres kaydı olmayan veya yanlış olan mükelleflerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden adres bilgilerinin güncellenmesi devam etmektedir. 4.5. Performans programı izleme tabloları üçer aylık dönemler halinde

performans esaslı bütçeleme programına girişler yapılmıştır. 4.6. Belediyemizde 2014 yılında uygulanacak harç ve tarifeler Belediye Meclisine sunulmuş ve karara bağlanmıştır. 4.7. Belediyemize ait 2014 yılı yatırım-çalışma ve performans programı hazırlanmıştır. 4.8. İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan işyerlerine yönelik Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve İşyeri Açma İzin Harcı beyan kontrolleri için 01.09.2012 tarihinde gezici ekip kurulmuş ve 3954 işyerinin tespiti yapılmış ve 1607 işyeri kontrol çalışmaları tamamlandıktan sonra tutanaklar düzenlenip mükelleflerin sicillerindeki gerekli beyan düzeltmeleri yapılmıştır. İlçemiz sınırları dahilinde 2347 adet işyerinin tespit bilgileri kontrol edilerek Emlak vergisi, Çevre Temizlik vergisi, İlan reklam vergisi ve İşyeri açma izin harcı tahakkuk ve m2 olarak eksik ve fazla tespiti olanların düzeltmeleri yapılacaktır. 4.9.İşyerlerine yönelik tespit çalışması sonucunda 1607 işyerine bildirimlerini düzeltmeleri için 1607 ihbarname gönderilmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

4.10. Emlak beyanlarına UAVT numaralarını atama işi olarak beyan eşleme projesi başlatılmış olup toplam 31 mahallenin ve 8 köyün eşlemesi yapılmıştır. Yapılan beyan eşlemelerinde 79780 binanın 63755’i %’79,9’u 92470 adet arsanın 70132’i %75,8’i ortalama olarak %80’i eşlenmiştir. 4.11. Tapu Sicil Müdürlüğü'nden gelen 2014 Ocak-Şubat-Mart ayları Tapu Bilgi Formlarının bildirim kontrolleri yapılarak bildirimi yapılmayan mükelleflerin Nüfus Müdürlüğü'nden T.C. numaraları öğrenilerek adres tespitleri yapılarak mükelleflere gerekli tebligatlar yapılmıştır. 4.12. 2014 yılında toplam 21 mahallenin Emlak Beyan kontrolleri tapu verileri ile kıyaslama yapılarak düzeltme işlemleri yapıldı. Kontrolü biten mahalleler ve kontrol kapsamında satışı olup kapatılmayan beyanlarda oluşan tahakkuk miktarı için tapu satış ve tapu kütük kayıtları getirilerek terkin yapılması için hazırlandı. Terkin edilen toplam tahakkuk miktarı

4.813.152,50TL’dır. 4.13. Kira borcu olanlara gerekli tebligatlar yapılarak ödemeleri sağlanmış ödemelerini yapmayanlarla ilgili olarak Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne takibi yapılması hususunda gerekli yazı yazılmıştır. Bunun neticesinde 92 adet takibe alınan toplam 262.800,00 TL. tahsil edilmiştir. 4.14. Borcunu ödemeyen mükelleflere 200 adet ödeme emri belgesi gönderilmiştir. 4.15. Vadesi geçtiği halde bina, arsa ve arazi borcunu ödemeyen 450 mükellefe telefon açılarak 547.636,57 TL tahsil yaptırıldı. 4.16. Vadesi geçtiği halde borcunu ödemeyen 352 mükellefe telefon açılarak ilan reklam ve vergi borcu hatırlatılması yapıldı ve toplam 95.000,00 TL tahsilat yapıldı. 4.17. 6552 sayılı kanun gereği Vergi Barışından yararlanılan tahakkuk miktarı Bina, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi ve Genel Tahakkuk toplam ana para 14.905.729,91 TL,

tahsilat toplamı 6.339.893,43 TL, Kalan Bakiye 8.565.836,48 TL’dir. Tecil edilen vergi toplamı 888.148,68 TL’dir. Tahsilinden vazgeçilen toplam ceza, gecikme zammı 4.278.863,93 TL’dir. Vergi Barışından yararlanan kişi sayısı 8707. 4.18. 2014 yılında E-Beyan veren mükellef sayısı toplam 2089 kişi. 4.19. Meskenlere su aboneliği almak için başvuruda bulunan mükellef sayısı 3422 kişi, su alan mükellef sayısı 854.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ; 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri; 1.1. Arnavutköy Belediyesi katlı otoparkta 2014 yılı sonu itibari ile 62 adet abone sayımız vardır. 1.2. Arnavutköy Belediyesi Bostan Gülistan Hobi Bahçesinde 2014 yılında 199 adet bahçe tahsis edilmiştir.

PERFORMANS SONUÇLAR TABLOSU PERFORMANS GÖSTERGELERİ

HEDEF

GERÇEKLEŞEN

225.000.000,00

149.483.623,37

75

66,43

Gelir Gerçekleşmeleri

170.000.000,00

149.483.623,37

Gider Bütçesi Büyüklüğü

225.000.000,00

180.055.308,54

80

80,02

Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

180.000.000,00

180.055.308,54

Özgelir Miktarı

127.500.000,00

115.103.576,39

75

90,27

170.000.000,00

149.483.623,37

Gelir Bütçesi Büyüklüğü Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı

Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı

Özgelirlerin Toplam Gelirlere Oranı Toplam Gelir Miktarı


106 - 107

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi; 2.1. Bütçe Gelir Gerçekleşmesi 170.000.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 149.483.623,37 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gelir

Gerçekleşme Oranı % 87’dir. 2.2. Bütçe Gider Gerçekleşmesi 180.000.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 180.055.308,54 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gider Gerçekleşme Oranı % 100’dür.

2.3. Özgelir olarak 127.500.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 115.103.576,39 TL. olarak Gerçekleşmiştir. Buna göre Özgelirin Gerçekleşme Oranı % 90’dır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


108 - 109

I.GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevleri; a) Belediye uhdesinde bulunan hizmet binalarının bakım ve onarımları ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak. b) Belediye uhdesinde bulunan hizmet binalarının dış mekânlarının, dış cephelerinin ve bina içlerinin (bürolar, ortak kullanım alanları ve tuvaletler) rutin olarak temizliklerini yapmak veya yaptırmak. c) Belediye uhdesinde bulunan hizmet binalarının güvenliğini sağlamak. ç) Belediye uhdesinde bulunan hizmet binalarında Belediye personeline yemek hizmetinin verilmesini sağlamak. d) Belediye uhdesinde bulunan hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz ve telefon hatlarının abonelik işlemlerini yapmak ve ilgili kayıtlarını tutmak. e) Elektrik, su, doğalgaz ve sabit telefon hatlarının faturalarının takibini yapmak ve fatura bedellerinin ödenmesini sağlamak. f) Müdürlük tarafından ihalesi yapılacak olan işlere ait ihale dosyalarını mevcut kanunlar çerçevesinde hazırlamak. g) Diğer müdürlükler tarafından Müdürlüğümüz ihale bürosuna havale edilen ihale dosyalarının mevcut kanunlar çerçevesinde işlemlerini yapmak, takip etmek ve ihale dosyasını neticelendirmek. h) Diğer müdürlükler tarafından Müdürlüğümüz satın alma bürosuna havale edilen mal ve malzeme ihtiyaç taleplerinin dosyalarını hazırlamak ve satın alma işlemlerini gerçekleştirmek. ı) Demirbaş kayıtlarını tutmak ve tüm demirbaşların titizlikle korunması için gerekli tedbirleri almak. i) Taşınır mal yönetmeliği hükümleri gereğince belediye ait taşınır malların kaydının tutulması ve muhafazası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. j) 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek. 2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve çalışma yönetmeliğinde tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Çalışma Yönetmeliğinde sayılan görevleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 ve 4735 Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, 5216 Büyük Şehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Belgeleri Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1.FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Taşoluk Ek Hizmet Binasından yürütülmektedir.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET BİRİMLERİ SIRA

YER VE SERVİS ADI

ADEDİ

1

Büro (Destek Hizmetleri Müdür Odası)

35

1

2

Büro (İdari İşler Bürosu)

27

1

3

Büro (Satınalma Bürosu)

30

1

4

Büro (İhale Bürosu)

35

1

5

Büro (Ambar ve Ayniyat Bürosu)

30

1

6

Büro (Evrak Kayıt Bürosu)

35

1

Toplam Kullanım Alanı:

192 m²

6


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

EVRAK KAYIT BÜROSU

İDARİ İŞLER BÜROSU

SATINALMA BÜROSU

AYNİYAT/ AMBAR BÜROSU

İHALE BÜROSU

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüzde envanterinde kayıtlı olan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 46 adet bilgi ve teknolojik kaynaklı araç ve gereç mevcuttur. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FAALİYETLERİNDE KULLANDIĞI ARAÇ VE GEREÇLERİN TABLOSU SIRA

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

13

2

Yazıcı

9

3

Fotokopi makinesi

2

4

Telefon

14

5

Faks

1

6

Dizüstü Bilgisayar

3

7

Klima

4

Toplam

46 Adet

4.PERSONEL DURUMU Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 1 şef, 8 memur ve 14 işçi olmak üzere toplam 24 personelle yürütmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Amaç; Destek Hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek. Hedef; Arnavutköy Belediyesi’ne ait hizmet binalarında yemek ve temizlik hizmetlerinin personelin duyduğu genel memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak arttırmak.


110 - 111

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2014 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleşme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. BÜTÇE VE GİDER DURUMU

BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

18.575.000,00

17.108.355,63

%92,1

B-PERFORMANS BİLGİLERİ SIRA

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2014 HEDEF

2014 GERÇEKLEŞEN

2014 KALAN

% HEDEF SAPMA

1

Güvenlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)

90

87

3

2,70%

2

Personel Servisi Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)

90

84

6

5,40%

3

Tasfiye Edilen Hizmet Aracı Sayısı

38

38

0

0%

4

Tasfiye Edilen İş Makinesi Sayısı

1

1

0

0%

5

Temizlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)

90

82

8

7,20%

6

Yemek Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)

90

88

2

1,80%


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

İHALE BÜROSU Müdürlükler tarafından ihalesi planlanan işler ile ilgili mevzuat, kanunun ve yönetmelikler kapsamında maliyet tablosu hazırlanarak gönderilen ihale dosyalarının 4734 sayılı kanuna uygun olarak ihtiyaç raporunu oluşturarak teknik şartname, idari şartname ve sözleşme tasarısını hazırlamış ve ihale ilanını EKAP’a onaylatmak suretiyle dosyanın EKAP’a yüklenmesini sağlanarak 120 adet ihale dosyası tamamlanmıştır.

AÇIK İHALE

21-F

21-B

3 (i) İSTİSNA

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA

İPTAL EDİLEN İHALE

1

Özel Kalem Müdürlüğü

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

2

Fen İşleri Müdürlüğü

12

10

2

0

0

0

0

35.259.875,19 TL

3

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

18

12

4

2

0

0

6

13.203.942,19 TL

4

Basın Yayın ve Hakla İliş. Müdürlüğü

9

5

4

0

0

0

1

3.362.089,48 TL

5

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

13

6

3

4

0

0

5

10.080.821,70 TL

6

Mali Hizmetler Müdürlüğü

3

2

1

0

0

0

1

369.690,56 TL

7

Plan ve Proje Müdürlüğü

1

1

0

0

0

0

0

78.400,00 TL

8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

5

0

3

0

0

2

2

568.450,00 TL

9

Zabıta Müdürlüğü

1

1

0

0

0

0

0

3.328.868,24 TL

10

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

22

7

13

2

0

0

7

8.629.229,65 TL

11

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

12

Yazı İşleri Müdürlüğü

2

2

0

0

0

0

1

290.160,00 TL

13

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

14

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

15

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

4

2

0

2

0

0

0

52.493.947,50 TL

16

Yapı Kontrol Müdürlüğü

4

4

0

0

0

0

2

529.477,00 TL

17

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

10

4

6

0

0

0

2

9.287.286,12 TL

18

Bilgi İşlem Müdürlüğü

6

3

3

0

0

0

1

1.012.184,50 TL

19

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

4

4

0

0

0

0

0

9.917.124,86 TL

20

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

2

2

0

0

0

0

0

897.223,47 TL

21

Spor İşleri Müdürlüğü

4

3

1

0

0

0

1

7.723.296,49 TL

22

Hukuk İşleri Müdürlüğü

0

0

0

0

0

0

0

0 TL

120

68

40

10

0

2

29

157.032.066,95 TL

SIRA

İHALEYİ YAPAN BİRİM

TOPLAM İHALE

TOPLAM İHALE BEDELİ (KDV HARİÇ)

2014 YILI İÇİNDE BİRİMİMİZ TARAFINDAN YAPILAN İHALELERİN GRAFİKSEL GÖRÜNÜMLERİ

Toplam Tutar


112 - 113

2014 YILI İHALE USULLERİ YÜZDELİK GRAFİĞİ Açık

0 1.66

21/f Pazarlık

8.33

21/b Pazarlık

33.34

56.67 Belli İstekliler Arasında

3 (i) İstina

2014 YILI SONUÇLANDIRILAN VE İPTAL EDİLEN İHALELERİN GRAFİĞİ

Sonuçlanan İhale 24.16

75.84

İptal Edilen İhale

2014 YILI İÇİNDE YAPILAN İHALELERİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE YÜZDELİK GRAFİĞİ 1.67 3.33 0.83 1.67

3.33

10.00

3.33

0.83 2.50 15.00

3.33

8.34 7.50 5.00

10.84 18.33

4.17

Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlikiler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

SATINALMA BÜROSU Müdürlükler tarafından talep edilen sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaç talepleri tahmini bedel (yaklaşık maliyet) tespitine dayanak olmak üzere piyasadan teklif alınarak dosyalar hazırlanmış ve 207 adet satın alma işlemlerini gerçekleştirmiştir. 2104 YILI İÇİNDE MÜDÜRLÜK BAZINDA SATINALMA DOSYALARININ DAĞILIM ÇİZELGESİ SIRA

HARCAMA BİRİMİ

TUTARI

DOSYA ADEDİ

1 2 3

Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü

310292,338 7599,2 282868,7

10 1 8

4 5

Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

266570,71 0

13 0

6 7

Emlak İstimlak Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü

83485 36625,8

3 3

8 9 10 11 12

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü

465663,35 152218,79 107439 248329,85 2172420,04

12 5 2 8 82

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Spor İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

52126,5 0 87910 81160,4 0 289980,18 0 1009035,42 255505,1

1 0 3 2 0 8 0 35 11

22

İşletme İştirakler Müdürlüğü Toplam

0 5.909.230,38 TL

0 207

2014 YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARININ YÜZDELİK GRAFİĞİ 0% 4%

5%

0% 5% 5%

17%

0%

1% 1%

0%

8%

5% 0%

3%

1%

2%

1% 0%

4% 1%

37%

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


114 - 115

AMBAR / AYNİYAT BÜROSU Birimimiz ambarında kurumumuzun kullanımı için alınan stok temizlik malzemeleri, kırtasiye ile diğer sarf veya dayanıklı taşınır malzemeler, talep eden ilgili kişilere kayıtlı ve düzenli bir şekilde teslim işlemleri yapılmaktadır. Bu bağlamda alınan dayanıklı taşınırların teslim işlemleri ile demirbaş sayım, barkotlama ve oda listelerinin hazırlanması işi birimimiz tarafından yapılmaktadır. 2014 Yılı içinde taşınır işlemleri yapılan doğrudan temin ve ihale dosyalarının müdürlüklere göre dağılım tablosu.

SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

HARCAMA BİRİMİ

DOSYA ADEDİ

Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşletme İştirakler Müdürlüğü

6 1 7 1 0 1 3 5 20 23 9 46 3 0 0 0 0 15 0 28 4 9

Toplam

180

2014 YILI İÇİNDE TAŞINIR İŞLEMİ YAPILAN DOSYALARIN DAĞILIM GRAFİĞİ 1% 2%

5%

3%

4%

1%

0% 1%

2% 3%

16% 11%

0%

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

8%

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 12%

0%

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

0%

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

0% 0% 2%

5% 25%

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

İDARİ İŞLER BÜROSU a) Evrak Kayıt İşlemleri Birimimizde 2014 yılı içinde 1432 adet gelen, 1576 adet giden evrak kaydı yapılmış olup ve çağrı merkezi kanalı ile müdürlüğümüze yönlendirilen vatandaşlardan gelen 51 adet talep başvuruları cevaplandırılmıştır. b) Personel Yemek Hizmeti Belediye personelimizin yemek yediği yemekhanelerin temizliği ve bakımı

yapılarak günlük yaklaşık 186 kişilik yemeğin 8 noktada zamanında gelmesi temiz ve hijyen ortamda yenilmesini sağlanmaktadır. c) Kurum İçi Temizlik Hizmeti Belediyemize ait tüm hizmet binalarının iç mekân temizliği müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale kapsamında özel şirket tarafından 13 noktada 20 personelle yapılmakta olup, birimimizce düzenli bir şekilde

takip ve kontrolleri yapılmaktadır. d) Yapım, Tamir, Tadilat ve Bakım Onarım İşleri Hizmeti Belediyemiz tüm hizmet binaları ile müştemilatlarının, kültür merkezlerinin, futbol sahalarının, kapalı yüzme havuzlarının, semt konaklarının, gençlik merkezlerinin, kurban satış yeri, festival alanının, Hadımköy Argem ve Bilgi Evi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Yaşlı ve Engelli


116 - 117

Gündüz Bakım Evinin, Arnavutköy Etüt Merkezi ve Taziye Evi’nin inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, boya badana, demir doğrama kaynak işleri ve tüm yapım, bakım onarım tadilat ve elektrik işlerinin yapımında kullanılan mal ve malzeme alımları müdürlüğümüzce tedarik edilip iş ve işçiliklerinin yapılması sağlanmaktadır. Belediyemiz tarafından organize edilen kurban satışının yapıldığı yer, güreş alanının yapıldığı yer ve diğer sosyal etkinliklerin yapıldığı yerler ha-

zırlanarak vatandaşlarımızın işlerinin ve aktivitelerinin düzenli bir şekilde yapılması için gerekli hazırlıklar yapılmış ve yaptırılmıştır. e) Abonelikler ve Sözleşmeler Belediyemize ait tüm hizmet binalarının, spor tesislerinin ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait parkların elektrik, su, doğalgaz abonelikleri yapılmış, aylık sarfiyat takip dosyaları düzenlenerek ödeme işlemleri müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.

f) Güvenlik Hizmeti Belediyemize ait hizmet binaları için müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale kapsamında 36 adet noktaya İstanbul Valiliği'nden özel güvenlik izni alınarak toplam 19 noktada 82 personel ile faaliyet gösterilerek güvenlik hizmeti 24 saat kesintisiz sürdürülmektedir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


118 - 119

I. GENEL BİLGİLER

vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak,

j) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

f) Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde ise satın almak,

k) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek,

a) Belediyede mevcut olan birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak, b) Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, c) Bilişim sistemleriyle ilgili gerekli altyapı data ve diğer network planlaması ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak, ç) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak, d) İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak, e) Belediye internet web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak

l) Telsiz, sabit telefon, cep telefon ve iletişim işleriyle ilgili gerekli sistemi kurmak veya kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, belediye telefon santralini kurmak, kurdurmak ve bakımlarını yapmak, m) Belediye binaları jeneratör ve güç kaynaklarını kurmak, kurdurmak ve bakım onarımını yapmak,

g) Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak,

n) Belediye hizmet binaları kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak,

ğ) Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek veya düzenlettirmek,

o) Fotokopi ve yazıcıların bakımını yapmak, yerinde destek vermek,

h) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,

ö) Gerekli yazılımları üretmek ve teknik desteğini sağlamak,

ı) Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,

p) Personel kontrol sistemlerinin kurulumu ve bakımının yapmak veya yaptırmak.

i) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı MÜDÜRLÜK

KAT

ALANI m²

Merkez Bina

1

6 m2

Bolluca Hizmet Binası

1

10 m2

Taşoluk Hizmet Binası

1

10 m2

Teknik Servis ve Depo

Taşoluk Hizmet Binası

1

30 m2

Ofis

Bolluca Hizmet Binası

1

25 m2

Bilgi İşlem İrtibat

Merkez Bina

1

7 m2

Sistem Odası

KONUMU / YERİ

2- Örgüt Yapısı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

TEKNİK SERVİS

BÜRO YÖNETİMİ

YAZILIM VE DESTEK


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ADI

ADET

Masaüstü Bilgisayar

10

Dizüstü Bilgisayar Monitör Telefon

8 10 10

Yazıcı Fiziksel Sunucu

4 14

Sanal Sunucu Firewall Switch

52 15 22

Modemler Yedekleme Ünitesi

14 2

4 - İnsan Kaynakları Bilgi İşlem Müdürlüğümüz, 1 işçi, 5 Memur, 4 Hizmet Alım personeli olmak üzere toplam 10 kişi ile hizmet vermektedir. Bunun yanında dönemlik projelerde de hizmet alımı yoluna gidilerek personel çalıştırılmaktadır.

»» »»

EBYS ve Doküman Yönetim Sistemlerini uygulamak

»»

Belediye Tüm Yazılımların sürdürülebilir ve stabil çalışmasının sağlanması

»»

»» »» »»

Belediye otomasyon sistemlerinin tam entegrasyonunun sağlanması

Personelin bilgi işlemi ilgilendiren problemlerine cevap süresinin ve bunun akabinde problemin çözüm süresinin minimum bir süreye ve standarda kavuşturulması Kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim süreçlerini hızlandırmak için her türlü teknik altyapının sağlanması Belediye elektrik ve enerji sistemlerinin sürekli takip edilmesi, kesintisiz enerji sağlanması Teknolojik yeniliklerin sürekli takip edilerek kuruma faydalı yeniliklerin hızlı bir şekilde uygulanmasının sağlanması

II – AMAÇ VE HEDEFLER

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A-MALİ BİLGİLER

AMAÇ 3.6 Arnavutköy Belediyesi’nde entegre ve sürdürülebilir bir bilgi-işlem sistemi kurmak ve işletmek. HEDEF 3.6.1 Evrak kayıt-takip sistemini 2014 yılı sonuna kadar WEB tabanlı hale getirmek. HEDEF 3.6.2 Belediye Otomasyon Yazılımında GIS-MIS entegrasyonu sağlayarak Beyan-Adres Bilgi Sistemi(UAVT referanslı) eşleştirilmesinin 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak. HEDEF 3.6.3 Belediye sunucu donanım teknolojilerini günümüz ölçeğine göre revize ederek, bilgi ve ağ güvenliğini standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek. HEDEF 3.6.4 Belediye arşiv sisteminin sayısal sisteme aktarılarak dokümanların elektronik ortamda yönetilmesini ve imzalanmasını sağlamak. HEDEF 3.6.5 Belediye iletişim hizmetlerinin daha kaliteli verilmesi için çağrı merkezi sistemini kurmak.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

»» »»

Olası bir felaket anında sistemin, zaafa uğramaksızın veri kaybına uğramadan çalışmaya devam etmesi için gerekli yapının kurulması Dijital arşiv çalışmalarının tamamlanması ve yaşatılması

Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe

Gerçekleşen

Kalan Ödenek

4.076.500,00 TL

2.634.356,64 TL

1.442.143,36 TL

B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ a ) Evrak, Başvuru ve Takip Faaliyetleri Müdürlüğümüze gelen evrak adedi 253, giden evrak adedi 501 olarak gerçekleşmiştir. Web ortamından veya telefonla gelen 72 adet şikayet ve talep, e-belediye sistemi için gelen 1122 adet talep değerlendirildi ve sonuçlandırıldı. b) Bakım, Onarım ve Destek Çalışmaları Müdürlüğümüz tüm belediye hizmet alanlarındaki birimlerde oluşan altyapı ile ilgili sorunları kendi personeli ile gidermiş yada gerektiğinde hizmet alımı yoluna gitmiştir. Tüm hizmet birimlerimizden telefon, servis masası portalı ve bilgi işlem destek mailinden gelen 2996 adet talep yada sorun değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Aşağıda konu bazında son 6 aylık durum sunulmuştur;


120 - 121

KONU

TEM.14

AĞU.14

EYL.14

EKİ.14

KAS.14

ARA.14

SAYI

Atanmamış

12

47

40

47

44

31

221

Ağ Sorunları

10

9

12

3

5

5

44

Belediye Otomasyon

0

0

0

4

11

10

25

Diğer Sorunlar

24

35

46

52

50

34

241

Donanım Sorunları

39

44

29

12

24

21

169

Enerji Sistemleri

2

1

5

3

1

1

13

Firewall Sorunları

3

11

9

14

11

6

54

Kamera ve Güvenlik Sistemleri

8

5

12

5

10

3

43

MS Ofis Sorunları

4

0

1

0

0

2

7

Mail ve Exchange Sorunları

17

11

10

5

10

9

62

PDKS Sorunları

0

0

1

0

5

3

9

Santral Sistemleri

8

5

14

5

5

7

44

Sunucu ve Storage Sorunları

4

1

0

0

0

0

5

Talepler

2

5

37

19

35

19

117

Web Sayfaları Sorunları

0

0

0

1

1

2

4

Yazıcı Sorunları

74

69

80

74

80

90

467

Yazılım Sorunları

68

43

43

21

18

9

202

İşletim Sistemi Sorunları

7

1

0

1

3

1

13

282

287

339

266

313

253

1740

Toplam

Belediyemiz hizmet veren tüm binalarda UPS cihazlarının ve jeneratörlerin bakımlarının yapılması için gerekli ihale yapıldı. Periyodik olarak 7/24 tüm UPS ve jeneratörlere destek verildi. Periyodik bakımları yapılarak takipleri yapıldı. Yeni ihtiyaçlar karşılandı.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

c) Hizmet Binaları Güvenlik Sistemleri, PDKS, Altyapı ve İletişim Çalışmaları

5651 yasasına uygun olan gerekli cihaz ve yazılımlar satın alınarak hizmete sunuldu.

miştir. Talep edilen yayınevi içerikleri sağlanmıştır.

Tüm hizmet binaları için yeni yapıya göre santral sistemleri revize edildi ve bakımları yapıldı. Yeni malzeme alımları gerçekleştirildi.

e) Halka Açık Ücretsiz İnternet Projesi Tüm halka açık olacak şekilde ücretsiz güvenli internet noktaları oluşturuldu. Hadımköy Meydan, Arnavutköy Meydan, Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Hobi Bahçesinde ücretsiz güvenli internet hizmeti sağlandı. 5651 yasasına uygun şekilde gerekli yazılımlar konuşlandırıldı. Sistemin aktif sorunsuz çalışması için gerekli destek verildi.

Zabıta Müdürlüğü'nün sahada işlem yapabilmesi, şikayet ve taleplerin yönetilebilmesi, resmi verilere hızlı erişim sağlanabilmesi ve görevlerin sistemli bir şekilde takip edilebilmesi için Mobil İş Takip Sistemi devreye alındı. Web arayüzünden yönetilecek şekilde android uygulaması geliştirildi. 10 adet tablet alımı yapılarak teslim edildi. Mobil uygulama aktif olarak kullanılmakta ve destek verilmektedir.

f) Yazılım Çalışmalarımız

IV. Web Uygulamaları

Lisanslı ürün kullanımına dikkat edilerek, sunucu ve kullanıcılar için işletim sistemi ve paket programların lisanslamaları yapıldı.

Belediyemiz web içerikleri, 1 personel ile sürekli güncellenip geliştirilmektedir.

Tüm hizmet binaları santral, kamera ve güvenlik sistemleri gerekli yerlere ilaveler yapıldı ve bakımları yapıldı. Personel Takip Sistemleri ile ilgili gerekli destek işlemleri, cihaz, bakım ve yazılım ihtiyaçları karşılandı. Yeni açılan hizmet binaları ve talep edilen kamu hizmet binalarında altyapı sistemleri kuruldu. Altyapı sistemleri için ihtiyaç olunan data, elektrik, telefon, güvenlik, ses, görüntü ve ışık sistemleri kurularak ve hizmete sunuldu. Mevcut telsiz sistemlerinin bakım ve onarımları yaptırıldı. İnternet, GSM ve sabit telefon yeni abonelikler, iptaller ve tarife tanımlamaları yapılarak iletişim hizmetlerinin verimli bir şekilde yürümesi için gereken çalışmalar yapıldı. d) İyileştirme Çalışmaları Teknolojisi eskiyen bilgisayarlar değiştirildi. Yeni bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri talepleri karşılandı. Mevcut fotokopi makineleri, plotter ve yazıcıların bakım onarımları yaptırıldı. İhtiyaç talepleri alınarak, eskiyen cihazlar değiştirildi. Yerine yeni cihazlar satın alındı. Bu cihazlar için toner ve sarf malzeme tedarikleri sağlandı, sürekli olarak yerinde destek verildi. İnternet güvenliğinin ve diğer bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı

I. Diğer Yazılım Çalışmaları Müdürlüğümüz bünyesinde, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılımlar üretilerek, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı. Mevcut yazılımların bakım, destek ve güncelleme işlemleri sağlandı. Daha önce alımı hizmet alımı yapılmış kullanımı devam eden diğer yazılım ve sistemlerin güncellemeleri yapılarak destek işlemleri gerçekleştirilmiştir. II. Akıllı Tahta İçerik Sağlama ve Yönetim Sistemi Tüm belediye gençlik merkezleri akıllı tahtalarında kullanılmak üzere akıllı ders yazılımı alınmıştır. Tüm gençlik merkezlerinde gerekli eğitimler veril

III. Zabıta Mobil İş Takip Sistemi

Tüm web sayfaları güncelleme ve geliştirmelerine devam edilmektedir. Belediyemiz resmi web sayfası mobil tarayıcılarda uygun çalışacak şekilde geliştirildi. m.arnavutkoy.bel.tr devreye alındı. Arnavutköy ilçemizi canlı olarak izlemek amaçlı webden canlı turistik kamera hizmeti devreye alındı. 13 adet kamera ile Arnavutköy’ün değişik noktaları anlık canlı olarak canlikamera.arnavutkoy.bel.tr sayfası üzerinden izlenebilmektedir. gezi.arnavutkoy.bel.tr uygulaması da geliştirildi. Bu uygulama sayesinde Belediyemizin tüm gezi organizasyonlarına online rezervasyon alınabilmektedir. Tüm gezi organizasyonları yönetilebilmekte, ilgili kayıtlar tutulabilmekte ve raporlanabilmektedir.


122 - 123


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


124 - 125

ihtiyaçlarına araç desteği sağlamak.

I.GENEL BİLGİLER

Belediyeye ait araç, iş makinesi ve ekipmanın, diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda sevk ve idaresini, etkin ve verimli çalıştırılmasını ve koordinasyonunu sağlamak,

A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevi

Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arızaların tespitini yapmak, atölyede yapılamayacak olanların ve yedek parça ihtiyacının tespiti yapılarak müdürlüğün onayı alınarak satın alma birimine havalesi yapılıp gerekli tamir işlemlerinin yapılması yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünü yapmak.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Arnavutköy Belediye Meclisinin 07.12.2012 tarih ve 172 sayılı kararı gereğince kurulmuş olup, Başkanlık makamının 03.09.2014 tarihli oluru ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ ne atamalar yapılarak göreve başlanmıştır.

Araç ve makinelerin kullandığı akaryakıt ve madeni yağın temini kontrolü ve kabulünü yapmak, araçların sicil dosyalarını tutarak ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzoz ve fenni muayenelerini takip etmek, muhafaza etmek, maliyet analizleri yapılarak ekonomik ömrünü doldurmuş araçların 237 sayılı Taşıt Kanununa göre kayıttan düşürülmesi ve hurda satış işlemlerini yapmak,

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurumsal yapısını kurmak, yürütmek ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan, envanterlerimize kayıtlı ve kiralama yolu ile alınan araçların yakıt ikmalleri, tamir ve bakım işlemlerin yaparak, kurum öz malı ve kiralama yolu ile alınan araçları daima bakımlı ve temiz halde göreve hazır vaziyette tutup, personel ulaşım servis hizmetini sağlayarak hem kamu hizmetlerini hem de İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın yasalar, yönetmelikler ve meclis kararları doğrultusunda ulaşım, cenaze, kültürel aktiviteler ve organizasyon

SIRA

Belediye çalışanlarının işe geliş gidişlerinde kullandıkları servis araçlarını kiralamak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak, Belediyemiz de kullanılacak olan mazot, benzin, ful-oıl ihtiyaçlarının teminini yapmak. İlçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın cenaze nakillerine destek olmak.

İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren kamu niteliği taşıyan vakıf ve dernekler ile tüm spor kulüplerine araç desteği sağlamak. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek. 2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur 3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 47344735 Kamu ihale kanunları, 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5216 Büyük Şehir Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Belgeleri Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Garaj Binasından yürütülmektedir.

KULLANIM AMACI

ADET

1

Büro (Ulaşım Hizmetleri Müdür Odası)

1

2

Büro (İdari İşler Bürosu)

1

3

Büro (Teknik İşler Bürosu)

1

3

Büro (Hareket Amirliği Bürosu)

1

4

Araç Parkı

1

5

Şoförler Odası

1

6

Atölye ve Depo

1


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2.TEŞKİLAT ŞEMASI

MÜDÜR

İDARİ İŞLER BÜROSU

TEKNİK İŞLER ŞEFLİĞİ

HAREKET AMİRLİĞİ BÜROSU

SİVİL SAVUNMA BÜROSU

ULAŞIM İŞLERİ BÜROSU

3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüzde envanterinde kayıtlı olan ve hizmetlerin ifası için kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklı araç ve gereç; MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FAALİYETLERİNDE KULLANDIĞI ARAÇ VE GEREÇLERİN TABLOSU SIRA

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

9

2

Yazıcı

4

3

Faks

1

4

Telefon

9

5

Klima

4

6

Dizüstü Bilgisayar

1

4.PERSONEL DURUMU MÜDÜR

1

ŞEF

1

MEMUR PERSONEL

2

ŞOFÖR

14

USTABAŞI

1

İŞÇİ PERSONEL

3

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

22


126 - 127

II. AMAÇ VE HEDEFLER MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Amaç; Ulaşım Hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek. Hedef; Arnavutköy Belediyesi’ne ait ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan yürütmek, personelin servis hizmetlerinden genel memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak arttırmak.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2014 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleşme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. BÜTÇE VE GİDER DURUMU BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2014 YILI BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

4.787.000,00

2.891.399,62

%60

B- PERFORMANS BİLGİLERİ Performans hedefleri kapsamında 2015 yılı ile 2017 yılı sonuna kadar personel servis hizmetleri memnuniyet oranını %80 düzeyine çıkarmak.

»» a) Evrak Kayıt İşlemleri Birimimizde 18.09.2014- 31.12.2014 tarihleri arası;

»»

İDARİ İŞLER BÜROSU 18.09.2014 tarihi itibari ile fiilen çalışmalara başlayan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak;

»» »» »» »» »» »»

Fiziki mekan düzenlemesi hazırlanmıştır Müdürlük Yazışma Kodları alınmıştır. Müdürlük Çalışma Yönetmeliği hazırlanmıştır

»» »»

TEKNİK İŞLER BÜROSU

»»

223 adet gelen, 273 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.

b) İhale İşlemleri 2015-2016 yılı Hizmet araçları kiralaması hizmeti alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.

»»

Personel Görev Tanımları hazırlanarak tüm personele tebliğ edilmiştir.

»»

Stratejik Plan hazırlanmıştır

»»

2015 yılı Bütçe Planlaması hazırlanmıştır

43 adet çağrı merkezi kanalı ile müdürlüğümüze yönlendirilen vatandaşlardan gelen İnternet talep ve başvuruları cevaplandırılmıştır.

2015 yılı akaryakıt ve yağ alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. 2015-2016 yılları personel servisi taşıma hizmeti alımı ihalesi yapılmıştır. 2015 yılı personel hizmet alımı ihalesi yapılmıştır.

2015 yılı Araç bakım ve onarımı ihalesi evrakları hazırlanmıştır.

»»

Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlükler ile hizmet birimlerinin çalışmalarında ulaşım ve koordinasyonu sağlamak üzere Resmi ve kiralık hizmet araçlarımız ile araç desteği müdürlüğümüzce sağlanmıştır. Bunun yanında belediyemizde bulunan tüm resmi hizmet araçları, kamyon ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, lastik, bakım onarım ve tamir giderleri müdürlüğümüz bütçesinden karşılanıp temini sağlanmıştır. Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı olan ekonomik ömrünü doldurduğu için hurdaya ayrılan 19 adet muhtelif araç ihale yoluyla satılmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

01.01.2014 – 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI KADEMEDE BAKIMA ALINAN BÜYÜK ARAÇ (Otobüs, Kamyon, Tanker)

491

KADEMEDE BAKIMA ALINAN KÜÇÜK ARAÇ (Otomobil, Kamyonet, Minibüs)

487

KADEMEDE BAKIMA ALINAN İŞ MAKİNESİ (Loder, Greyder, Kepçe)

278

KADEMEDE BAKIMA ALINAN CİHAZ VE MAKİNELER (Motopomp, Yıkama Makinesi vb.)

58

Servise Gönderilen Büyük Araç

72

Servise Gönderilen Küçük Araç

77

Servise Gönderilen İş Makinesi

69

Yıkama ve Temizlik Yapılan Araç

9.727

HAREKET AMİRLİĞİ BÜROSU

»»

»»

Belediyemiz müdürlüklerinin araç ve akaryakıt ihtiyaçları karşılanarak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine yardımcı olunmuştur. Belediyemiz personelinin işe geliş ve gidişlerinde ulaşımının sağlanması için. İl sınırları içinde toplam 11 noktadan servis hizmeti verilmekte olup bunun yanında ilçemiz sınırları içinde 2 adet servis aracı görevlendirilerek personelimizin işe geliş ve gidişleri zamanında

»»

»»

ve sorunsuz bir şekilde sağlanmakta olup servis araçlarının temizliği ile geliş gidiş saatleri müdürlüğümüzce rutin olarak kontrol ve takibi yapılmaktadır. Belediyemiz demirbaş envanterine kayıtlı olan resmi araç ve makinelerinin fenni muayenelerinin ve taşıt sigortalarının periyodik olarak ve zamanında yapılması sağlanmıştır.

»» »» »»

Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlükler ile hizmet

birimlerinin çalışmalarında ulaşım ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi ve kiralık hizmet araçlarımız tahsis edilmiştir. Tüm hizmet araçlarına GPS takip sistemi uygulaması tamamlanmıştır. Trafik Tescil Belgesi bulunmayan iş makinelerine Tescil Belgesi çıkartılmıştır. Haciz, trafik cezası ve vergi borçları olan araçların çalışmaları tamamlanmıştır.

01.01.2014 – 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI Kesilen Görev Kâğıdı

17.928 Adet

İl Dışı Kültürel Gezi

187 Adet

İl Dışı Cenaze Nakil

168 Adet

İl Dışı Binek Araç

Yok

İl Dışı Spor

23 Adet

Spor Kulüplerine

1064 Adet


128 - 129

Garaj giriş çıkışlarında herhangi bir kazaya sebebiyet olmaması için güvenlik tedbiri olarak;

»» »» »» »» »» »»

Garaj içi yönlendirme levhaları Garaj içi şoför uyarı levhaları Garaj dışı yönlendirme levhaları Yol bölme çalışması Tüm Şoför Personelin TEK TİP kıyafet uygulamasına alınması İş Sahalarına İş Güvenliği Uyarı Levhaları RESMİ VE KİRALIK ARAÇLAR S.NO

ARAÇLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resmi Araçlar

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kiralık Araçlar

CİNSİ

ADET

Binek Araç Kamyon Kamyonet Ambulans Su Tankeri Otobüs Minibüs Traktör Süpürge Aracı Motosiklet İş Makinası Toplam Binek Araç Camlı Van Kamyonet Otobüs Minibüs Sepetli Araç Pickup Ambulans Su Tankeri Sahne Aracı Toplam Genel Toplam

15 11 7 2 4 1 2 5 1 4 11 63 47 18 11 10 7 1 9 2 1 1 107 170

2014 YILI AYLARA GÖRE AKARYAKIT TÜKETİM TABLOSU SIRA NO

AY

BENZİN(NORMAL)

MOTORİN

GENEL TOPLAM

1 2

Ocak Şubat

491 LT 619 LT

61.644 LT 62.195 LT

62.135 LT 62.814 LT

3 4 5

Mart Nisan Mayıs

538 LT 615 LT 422 LT

65.905 LT 62.505 LT 70.624 LT

66.443 LT 63.120 LT 71.046 LT

6 7

Haziran Temmuz

474 LT 427 LT

72.253 LT 59.700 LT

72.727 LT 60.127 LT

8 9 10

Ağustos Eylül Ekim

572 LT 576 LT 325 LT

63.160 LT 64.346 LT 53.580 LT

63.732 LT 64.922 LT 53.905 LT

11 12

Kasım Aralık

447 LT 417 LT

62.002 LT 65.758 LT

62.449 LT 66.175 LT

5.923 LT

763.672 LT

769.595 LT

Genel Toplam


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

AYLARA GÖRE AKARYAKIT TÜKETİM GRAFİĞİ 72,253

70,624 61,644

62,195

65,905

62,505

59,700

63,160

64,346

62,002

65,758

53,580

491

619

538

615

474

422

427

576

572

325

01.01.2014 ve 31.12.2014 ARASI AKARYAKIT TÜKETİM ÇİZELGESİ YAKIT TÜRÜ

LİTRE

Benzin

5.923

Motorin

763.672

Toplam

769.595

AKAR YAKIT TÜKETİM GRAFİĞİ 763,672

800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000

5,923

100,000 0

BENZİN

MOTORİN

447

417


130 - 131

2014 YILI OCAK/ARALIK DÖNEMİ MUAYENELERİ YAPILAN ARAÇLAR SIRA

CİNSİ

ADET

1

Binek Oto

2

2

Kamyonet

7

3

Kamyon

14

4

Minübüs

1

5

Otobüs

1

6

Traktör

2

Genel Toplam

27

2014 YILI OCAK/ARALIK DÖNEMİ TRAFİK SİGORTALARI YAPILAN ARAÇLAR SIRA

CİNSİ

ADET

1

Binek Oto

11

2

Kamyonet

12

3

Kamyon

11

4

Minübüs

2

5

Otobüs

1

6

Motorsiklet

4

7

Traktör

2

8

Su Tankeri

4

9

Süpürge Aracı

1

Toplam

48

ULAŞIM İŞLERİ ŞEFLİĞİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü tarafından toplu taşıma hizmetlerinin karşılandığı ilçemiz sınırları dâhilindeki ulaşımın aksamadan sağlanması için ilgili kurumlar ile koordinasyonumuz devam etmektedir. İ.E.T.T. ve Minibüsçüler Odası ile işbirliği için temaslar kurularak ilçemiz

sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın talep ve şikâyetleri hem sözlü hem de yazılı olarak muhatapları ile görüşülerek sonuçlandırılmaya gayret edilmektedir. 03.09.2014- 31.12.2014 tarihleri arasında müdürlüğümüze ulaşan Toplam: 43 Adet talep ve şikâyetler ilgili birimlere Resmi olarak iletilmiştir.

SİVİL SAVUNMA ŞEFLİĞİ Başbakanlık AFAD ve Valilik Makamı Sivil Savunma birimleri ile koordinasyon sağlanarak ilçemizde yaşanabilecek olası Afetler durumunda vatandaşlarımızın yönlendirilmesi için

»» »»

Acil siren sistemi Acil toplanma yerleri çalışmaları devam etmektedir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ 132 132


132 - 133


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


134 - 135

I.GENEL BİLGİLER 1- Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

BASIN YAYIN BÜROSU

ÇAĞRI MERKEZİ

KENTLİ SERVİSİ 2- Sunulan Hizmetler

5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48'inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENIN AMAÇ VE HEDEFLERI Amaç: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Amacı: Belediye Başkanlığımızın basın ve yayın organlarıyla etkili ve düzenli olarak ortak çalışmalarını düzenlemek iletişim stratejisini planlamak ve uygulamak, belediye hizmetlerini halka duyurmak ve bilgilenmelerini sağlamak, hizmetlerden halkın yararlanabilmesi için gerekli dokümantasyon çalışmalarını yapmak, halkın ihtiyaçlarını dilek ve isteklerini tespit etmek ve üst yönetime sunmak, şikâyetlerin çözümü için ilgili birimlerle koordinasyon kurmak ve hizmetlerden yararlanan halkımızın memnuniyet oranının yükseltilmesi için gerekli işlemleri yapmak temel amacımızdır. I. Hedef: Müdürlüğümüzün 2014 yıllarına ait hedefleri aşağıdaki gibidir: 1- Belediye Başkanlığımızın basın yayın organlarıyla etkili iletişimlerinin sağlanması, 2-Yapılan tüm çalışmaların aktif olarak halkımıza duyurulması, 3-Belediye-vatandaş kaynaşmasının en üst düzeye çıkarılması II. Mali Bilgiler:

2014 Yılı Bütçe Cetveli

2014 BÜTÇE YILI

FAALİYETLER Personel Giderleri

2014 YILI VERİLEN ÖDENEK

HARCANAN

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

552.300,00

495.008,39

89

95.200,00

82.922,68

87

4.361.000,00

3.712.633,67

85

Transferler

0,00

0,00

Sermaye Giderleri

0,00

0,00

5.008.500,00

4.290.564,74

Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Toplam

85


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

1- Basın - Yayın Servisi Çalışmaları BASIN – YAYIN SERVİSİNİN 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2014 YILI HEDEF

2014 GERÇEKLEŞMESİ

GERÇEKLEŞME ORANI

AÇIKLAMA

Fotoğraf Çekimi

475

484

%103

Etkinliğimiz Başarılıdır

Video Çekimi

100

138

%140

Etkinliğimiz Başarılıdır

Ulusal Basınve Yerel Basın

380

638

%180

Etkinliğimiz Başarılıdır

E-basın

1000

1266

%120

Etkinliğimiz Başarılıdır

Görsel Basın

40

76

%195

Etkinliğimiz Başarılıdır

540.000,00

940.852,00

%170

Etkinliğimiz Başarılıdır

Yayınlanan Haber Sayısı

FAALİYETLER

Ulusal ve Yerel Medya Reklam Değeri (TL)

Fotoğraf Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-yayın servisimiz, 2014 yılında toplamda 484 iş fotoğraflamıştır.

80

Aralık

70

Kasım

60

Ekim Eylül

50 40 30 20 10 0

69

67

Ağustos

77

Temmuz Haziran

53 39

31

21

15

24

22

31

35

Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak


136 - 137

Video Çekimi Yapılan İş Sayısı; Basın-Yayın Servisimiz, 2014 yılında toplamda 138 işin video kaydını gerçekleştirmiştir. Aralık

20

Kasım

18

Ekim

16 14

Eylül

12

Ağustos

10 14

6 4 2

Temmuz

19

8

5

12

14

12

12

14

16 12

Haziran Mayıs Nisan

6 2

0

Mart Şubat Ocak

Yayınlanan Haber Sayısı / Ulusal Basın ve Yerel Basın; Medya Takip Merkezi verilerine göre 2014 yılında toplamda 638 adet haberimiz ulusal ve yerel basında yer almıştır. 140

Aralık

120

Kasım Ekim

100

Eylül Ağustos

80

91

40 20

Temmuz

129

60

47

51

38

58

55 29

18

21

63

Haziran Mayıs Nisan

38

Mart

0

Şubat Ocak

Yayınlanan Haber Sayısı / E-Basın; Ülkemizde faaliyet gösteren internet gazetelerinde; 2014 yılında toplamda 1266 haberimiz yer almıştır. 250

Aralık Kasım

200

Ekim Eylül

150

Ağustos

100 144 50 0

174

Temmuz

213

95

127

89

60

Haziran

130

90 36

37

Mayıs 71

Nisan Mart Şubat Ocak


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Yayınlanan Haber Sayısı/ Görsel Basın; Ülkemizde faaliyet gösteren televizyonlarda; 2014 yılında toplamda 76 adet haberimiz yer almıştır. Aralık

35

Kasım

30

Ekim

25

Eylül

20

Ağustos

15

Temmuz

31 25

Haziran

10

Mayıs

5

8

5

2

0

0

0

0

4

1

Nisan Mart Şubat Ocak

Reklam Eşdeğeri (TL); Medya Takip Merkezi verilerine göre 2014 yılında ulusal ve yerel basında yayınlanan haberlerin reklam karşılığı aşağıda gösterilmiştir. Bu verilere göre; 2014 yılında yayınlanan haberlerin reklam karşılığı 940.852,00 TL değerindedir.

Aralık

250,000

Kasım 200,000

Ekim Eylül

150,000

Ağustos 234,541

100,000

Temmuz

202,509 154,913 113,030 117,520

50,000 52,589

0

Mayıs 67,169

27,062

Haziran

30,604

5,364

18,348

34,233

Nisan Mart Şubat Ocak

Not: Rakamlar Türk Lirası cinsinden hesaplanmıştır.


138 - 139

2- Halkla İlişkiler Servisi:

»»

»»

»» »»

»» »» »»

»»

İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 51 ailenin Kadın Koordinasyon Merkezine ve İBB Yardım Sandığı'na kayıt işlemleri yaptırılmıştır. Belediyemiz ilan panosuna asılmak üzere, 186 adet gelen ilan ihale panomuza asılıp gerekli yazışmalar yapılmıştır. Belediyemize ait pankart direklerine 108 adet afişin asılması sağlanmıştır.

»»

Müdürlüğümüzde 584 adet gelen evrak 627 giden evrak olmak üzere toplam 1211 evrak işlem altına alınmıştır. Kent Konseyi 7. ve 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı organize edilmiştir. İç ve dış paydaş anketi yapılarak sonuçları ilgili mercilere rapor olarak sunulmuştur. Belediyemize gelen vatandaşların her türlü sorunları dinlenerek gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından Arnavutköy Belediyesine ait Medya Takip Hizmet Alımı işi, Elektronik Malzeme Alım İşi, İletişim Merkezi Personel Destek Alım işi, İlan Tanıtım Materyalleri Tasarımı ve Basımı Hizmet Alım işi, Kent Konseyi Eğitim Seminerleri Hizmet Alım işi, Arnavutköy Belediyesi Tanıtım Videosu Hizmet Alım işi, Sosyal Medya Hizmet Alım işi, Tarih ve Kültürel Kitap alım işi, Poşet alım işi, İlan ve Reklam Tabelası alım işi, Bayrak alım işi Kurum İçi Eğitim Hizmet Alım işi, 2015 yılı İletişim Merkezi Personel

»»

»»

»»

Destek Hizmet Alım işi, 2015 Yılı Arnavutköy Bülteni ve Dergisi Yayına Hazırlanması Tasarımı ve Basımı Hizmet Alım işi, 2015 Yılı Açık Hava İlan Materyalleri Hizmet Alım işi, 2015 Yılı Kurumsal Tanıtım ve Materyalleri Hizmet Alım işi, 2015 Yılı Medya Takip Hizmet Alım işi, 2015 Yılı Toplu SMS Hizmet Alım işi, 2015 Yılı Elektronik Malzeme Alım işi ihaleleri yapılmıştır. Web Sitesi üzerinden Müdürlüğümüze gönderilen her türlü talep ve şikâyet sistem üzerinden cevaplandırılmıştır. Ayrıca diğer müdürlüklerden yazılı olarak talep edilen cevaplar üst yazı ile cevaplandırılmaktadır. Memlekete göç kapsamında 9 aileye tarafımızdan yardımcı olunarak Otogar Beyaz Masa'ya yönlendirilmeleri sağlanmıştır. Üç ayda bir hazırlanan performans tabloları yapılmış olup; Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Yapılan ihalelerin aylık hak edişleri hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderilmiştir.

3.Kentli Servisi Belediyenin etkinlik, duyuru ve kutlama programlarının 8.553.203 kişiye SMS ile bilgilendirmesi ve toplu aramalar yapıldı. Vatandaşlara bireysel ve telefon ile yapılan talepleri doğrultusunda İmar durumu bilgisi verildi. Vatandaşların aktarmadan kaynaklanan “0” hataları, tahakkuk hataları, ödeme hataları tespit edilerek gerekli yönlendirmeler/ işlemler yapıldı.

Beyan işlemleri için bina ve arsaların numarataj tespitleri yapılarak Emlak tahakkuk birimine yönlendirildi. Encümen tarafından kesilen cezaların tahakkuku için kişi sicilleri tespit edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iletildi. Müdürlüklere yapılan yazılı başvurularda, vatandaşın evraklarının kontrolleri yapılarak sevkleri yapıldı. Kuruma gelen dilekçe ve evraklar zimmete işlenerek müdürlüklere teslim edildi. Vatandaşların vergi dairesi, Ticaret Odası, Maliye, Nüfus ve diğer resmi kurumlarda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için iş yeri ve ev adreslerinin tespitleri yapılarak evrak işlemleri tamamlandı. Engelli vatandaşların İş-kur başvuruları yapılarak rapor onayları için gereken yazışmalar yapıldı. Engelli vatandaşların İşverenlerle buluşmaları için toplu görüşme programları yapıldı. Vatandaşların İş-kur üzerinden işsizlik maaşı başvuruları alındı ve ödeme planlarının sorgulamaları yapıldı. İş başvuruları alınarak firmalardan onaylamaları takip edildi. İş yerlerinin talepleri alınarak istenen vasıflara uygun personeller belirlenerek işverenlere yönlendirildi. İş arayan vatandaşları ve işverenleri buluşturan programlar yapıldı. Haftalık olarak personel performans raporları düzenlenerek üst yönetime sunuldu. Belirli periyotlarda düzenlenen Müdürlükler performans raporları tüm müdürlükler ve ilgili başkan yardımcılarına sunuldu.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜD

RUHSAT VE DENETİM MÜD.

KÜLTÜR VE SOSYAL MÜD.

YAPI KONTROL MÜD.

ÇEVRE KORUMA VE KONT. MÜD.

PARK VE BAHÇELER MÜD.

ZABITA MÜD.

PLAN VE PROJE MÜD.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.

SOSYAL VE YARDIM İŞL. MÜD.

DİĞER MÜD.

390

291

81

12

70

918

47

5

31

22

0

2042

36

15513

1918

391

317

51

9

48

461

49

16

22

27

0

858

29

15995

İŞLEM SAYISI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.

Ocak Şubat Mart Nısan Mayıs Hazıran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

TOPLAM

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

369

TARİH

MALİ HİZMETLER MÜD.

ALINAN DİLEKÇE DAĞILIMI

1096

463

382

100

20

55

571

61

5

23

10

0

1219

100

18737

402

458

347

80

10

100

526

83

10

26

34

0

638

86

16378

632

500

315

91

15

113

520

88

22

40

234

0

495

117

20229

436

343

448

44

13

48

422

62

16

32

39

0

248

101

15451

266

401

288

73

9

36

602

48

2

20

139

0

881

64

11875

340

324

223

74

12

42

584

58

17

36

22

0

625

138

14401

281

398

229

110

22

35

647

43

15

31

23

0

1579

129

15702

0

321

246

65

5

16

529

52

11

26

17

1726

1301

24

17529

0

404

256

60

9

44

651

55

11

26

18

5276

404

59

21740

0

490

255

75

5

26

676

35

11

36

20

3283

86

38

19490

5740

4883

3597

904

141

633

7107

681

141

349

605

10285

10376

921

203040

ADRES VE TELEFON BİLGİSİ

İŞ YERİ KAYDI

HAVALE EDİLEN DİL. ŞKYT SAYISI

İŞ BAŞVURUSU

NUMARATAJ

RUHSAT HARCI

D.GÜNÜ MESAJI

İMAR DURUMU

NUMARATÖR

SİCİL

22

3545

0

4311

281

2720

12

276

330

3744

255

0

3543

13

3356

7

4169

355

2276

16

360

1000

3510

158

0

3325

477

14

3649

0

4134

339

2543

10

334

686

6280

315

0

3648

51

22

3511

0

2730

412

2510

17

390

311

6055

312

0

3520 4560

ADRES

BİRLEŞTİRİLEN SİCİL SAYISI

38 799

İŞ YÖNLENDİRMESİ

DİĞER İŞLEMLER

YAPILAN İŞLEM RAPORLARI

646

29

4565

0

3027

668

3210

24

369

598

6366

602

0

396

63

3901

2

2185

330

2590

26

315

351

4998

314

0

3878

120

12

2459

8

2777

235

2062

46

233

314

3389

188

0

2459

253

15

2877

6

2391

521

2401

30

525

399

4623

290

0

2864

287

15

3313

6

3504

470

2526

57

468

353

4494

185

0

3320

320

24

4322

8

4429

342

2510

59

343

246

4578

292

0

4322

690

59

6760

0

7276

335

2683

86

332

284

2921

312

0

6760

640

38

5709

6

5008

448

2675

90

441

223

3908

270

0

5648

4717

326

47967

43

45941

4736

30706

473

4386

5095

54866

3493

0

47847


140 - 141

4. Çağrı Merkezi Çağrı Merkezi'nde vatandaşa borç sorgulama, dilekçe/evrak takip, imar durumu bilgisi, adres bilgisi, talep ve şikâyet kaydı, talep ve şikâyetlere dönüş, toplu arama, toplu SMS, santral ve vatandaşa bilgi aktarılması hizmetleri verildi. Birimlerin vatandaşlara vermiş olduğu cevaplar incelenerek vatandaşa bilgi verildi. Çözüm içermeyen cevaplar müdürlüklere iletilerek düzeltilmesi talep edildi. Çözümü geciken taleplerle ilgili müdürlüklere hatırlatmalar yapıldı.

BASIN – YAYIN SERVİSİNİN 2014 YILI ÇALIŞMA RAPORU

TOPLAM

PROGRAMA

BAŞVURU SAYISI

ALINDI

Özel Kalem Müdürlüğü

761

11

750

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

358

14

343

Bilgi İşlem Müdürlüğü

72

72

Yazı İşleri Müdürlüğü

4

4

Hukuk İşleri Müdürlüğü

3

3

Basın Yayın Müdürlüğü

558

5

553

Çevre Koruma ve Kontrol Müd.

3881

180

3701

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

51

7

44

Emlak İstimlak Müdürlüğü

232

11

221

Fen İşleri Müdürlüğü

3018

116

2902

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

108

4

104

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

177

1

176

Mali Hizmetler Müdürlüğü

440

11

429

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

591

8

583

Plan ve Proje Müdürlüğü

162

1

161

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

71

Zabıta Müdürlüğü

2600

84

2516

Yapı Kontrol Müdürlüğü

519

23

496

Spor İşleri Müdürlüğü

28

2

26

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

46

3

43

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

197

MÜDÜRLÜK / BİRİM

Toplam

13877

TAMAMLANDI

BEKLEMEDE

1

71

197 481

13395

1


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Çağrı Merkezi Gelen Çağrı Sayısı 140,042

Gelen

160,000 140,000

Giden 87,970

120,000

Cevaplanan

52,072

100,000 80,000 40,000 20,000

Aktarılan

4,382

17,427

60,000

0

Cevaplanmayan

TOPLAM

Aylara Göre Canlı Destek Görüşme Sayısı Aralık

140

Kasım 120

Ekim Eylül

100

Ağustos 80

Temmuz 134

60 40

Haziran Mayıs

106 72

71

86

90

77

Nisan

71 57

20

71

58

79

Mart Şubat Ocak

0

Günlere Göre Canlı Destek Görüşme Sayıları 250

Pazar Cumartesi

200

Cuma 150 Perşembe

227

100

184

197

210

Çarşamba

154

Salı

50

0

0

Pazartesi

Salı

Çarşamba Perşembe

Cuma

Cumartesi

0

Pazar

Pazartesi


142 - 143

5.Sosyal Medya Arnavutköy Belediyesi Facebook Sayfası 1 Ocak 2014 Tarihinde 2788 Sayısından 31Aralık 2014’ de 10847 Takipçi Sayısına Ulaşmıştır. Aralık

12000

Kasım Ekim

10000

Eylül 8000

Ağustos Temmuz

6000

Haziran

4000 2000

7072

2788

2962

7249

7425

7574

7801

8160

8495

8895

10847

Mayıs Nisan Mart

3987

Şubat Ocak

0

Arnavutköy Belediyesi Facebook Sayfası Aylara Göre Vatandaşlara Erişim Sayısı Ocak ayında 8302 kişiye erişim varken bu sayı Aralık ayında 119.652 ‘ye ulaşmıştır. Aralık

200000

Kasım

180000

Ekim

160000

Eylül

140000

Ağustos

120000

199652

100000

192051

80000 60000

98140

40000 20000 0

131832

121661

58006 8302

64609

98163

94243

112645

123695

Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Arnavutköy Belediyesi Twitter Hesabı 1 Ocak 2014 Tarihinde 1520 Sayısından 31 Aralık 2014’ de 5244 Takipçi Sayısına Ulaşmıştır.

Aralık

6000

Kasım Ekim

5000

Eylül Ağustos

4000

Temmuz Haziran

3000 2000 2958

1000

3205

3925

4254

4500

4605

4719

4810

4894

5000

5244

Mayıs Nisan Mart

1520

Şubat Ocak

0

SOSYAL MEDYA AYLIK BAŞVURU VE TALEP TABLOSU TARİH

FACEBOOK

TWITTER

Şubat

126

12

Mart

160

21

Nısan

164

15

Mayıs

139

13

Hazıran

94

11

Temmuz

102

13

Ağustos

150

12

Eylül

139

10

Ekim

119

9

Kasım

105

11

Aralık

111

14

Toplam

1409

141

Genel Toplam

1550


144 - 145

Bediyemizin İNSTAGRAM Hesabı 27 Ocak 2014 tarihinde kurduğumuz Arnavutköy Belediye İnstagram hesabımız ile ilçemizdeki doğal ve kültürel güzelliklerin fotoğraflarını halkımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Takipçi sayımız Aralık Ayında 397 ’ye ulaşmıştır.

Belediyemizin Youtube Kanalı Dünyanın en büyük 2. arama motoru olan Youtube, günümüzün en yaygın kitle iletişim, takip ve yenilik aracıdır. Belediye olarak hesap açtığımız ilk günden bugüne etkinlik, şölen canlı yayın ve kültür programlarımızı daha fazla kişiye ulaştırmak adına güncel bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Youtube kanalımıza yüklediğimiz videoların toplam gösterim oranı 51.141 adede ulaşmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Arnavutköy Belediyesi Youtube Sayfası Aylara Göre Video Oynatma Sayısı Toplamda 2014 Yılında 25.423 Defa Oynatılmıştır. Aralık

4500

Kasım

4000

Ekim

3500

Eylül

3000

Ağustos Temmuz

2500

Haziran

4028

2000

Mayıs

3391

1500 1000 500 0

Nisan

2959 2298

1512

1994 1553

1055

1072

1286

2316 1959

Mart Şubat Ocak


146 - 147


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


148 - 149

I.GENEL BİLGİLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevi a- Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve organizasyonların yapılmasını sağlamak,

vb. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,

belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

g- Başkanlığımıza bağlı kültürel mekânların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekânların tahsislerini koordine etmek,

3-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

h- Yapılacak etkinlikleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bildirmek ve duyurulmasını sağlamak ı- Okulların ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamak

b- Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, kitap, kaset ve cd’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak,

i- Gençlik merkezimizde ve çocuk merkezlerimizde, eğitmenlerce gençlerimize ve çocuklara hizmet vermek,

c- Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,

j- İnternet ve benzeri yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak.

d- Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,

k- Vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam bilgileri verilmesi uygulama örnekleri sunulması ve tüm vatandaşlarımızın katılımına spor aktivitelerin düzenlenme

e- Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek,

Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dahilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz Arnavutköy Merkez ek hizmet binasında 5 ayrı ofisten oluşup, Müdürlüğümüze bağlı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ve Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezlerine ait binalar fiziki şartları gayet uygun olan çalışma ofislerinde iş bölümü yaparak görevlerini yerine getirmektedir 2- Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüz aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

f- Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf

Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta

MÜDÜR ŞEF

KÜLTÜR VE SANAT İŞLERi BÜROSU

YAZI İŞLERİ BÜROSU

ARGEM BÜROSU

KADIN KÜLTÜR VE SANAT BÜROSU

3-İnsan Kaynakları Personel DurumuMüdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 3 memur, 1 işçi ve 89 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 94 (Argem-kadın kültür sanat merkezi) personelle yürütülmektedir

II. AMAÇ VE HEDEFLER MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz stratejik planları doğrultusunda görev ve işlemlerini tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2014 yılına gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda verilmiştir. BÜTÇE GİDER DURUMU

2014 Yılı Bütçe Cetveli

2014 BÜTÇE YILI

FAALİYETLER

2014 YILI VERİLEN ÖDENEK

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

HARCANAN

Personel Giderleri

548.500,00

307.736,96

56

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

91.000,00

36.719,87

40

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

19.335.000,00

12.114.179,63

62

Transferler

251.000,00

100.000,00

39

Sermaye Giderleri

250.000,00

-

0

20.475.500,00

12.558.636,46

61

Toplam KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER BÜROSU: Ocak-Şubat Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri: Hadımköy Müze çalışmaları toplantıları düzenlendi. İlçemizde faaliyet gösteren toplam 13 derneğe kütüphane kurulumu yapıldı. Kutlu Doğum Programı (Yetişkinlere Yönelik) Arnavutköy Kültür Merkezi’nde 350 vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yönelik)Arnavutköy Kültür Merkezi’nde yapılarak katılan annelere hediyeleri verildi. Cin Ali Aramızda(Çocuk Oyunu) gösterimi Arnavutköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; provaları yapılarak, Hasan Doğan Stadyumu’nda kutlandı. Çocuk Oyunu Hadımköy Argem Sahnesi'nde gösterildi.

Ağustos-Eylül Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri: 30 Ağustos Zafer Bayramı Battal Gazi Resim Sergisi(Arnavutköy Sanat Galerisi) sergilendi. Argem Kütüphaneleri halkımızın kullanımına açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 39 okula, öğrencilere verilmek üzere 170.000 defter dağıtımı yapıldı.

Hadımköy Bölge Parkı Açılışı yapıldı.

İlçemiz nüfusuna kayıtlı 23 çiftimizin nikah törenleri; gelinlik damatlık alışverişi, beyaz eşya hediyesi ve kişisel bakımlarıyla planlanarak Bolluca Hizmet Binasında yapıldı.

Nisan-Mayıs Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri:

Haziran-Temmuz Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri:

Ekim Kasım Aralık Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri

Okuma Sağanakları(Fotoğraf Sergisi) Arnavutköy Sanat Galerisi’nde iki hafta boyunca ziyaretçilere açıldı.

Okur Yazar Buluşması Etkinliği (Argem Tiyatro Salonu) planlanarak on gün boyunca gerçekleştirildi.

Yetişkin ve çocuk tiyatroları olmak üzere 44 adet oyun gösterilmiştir.

Bilgisayardaki Canavar(Çocuk Oyunu) gösterimi Arnavutköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yassıören Camii Açılış Töreni yapıldı.

Karagöz Hacivat(Çocuk Oyunu) gösterimi Arnavutköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hat Sergisi(Arnavutköy Sanat Galerisi) gösterimi yapıldı.

Çılgın Nuri(Çocuk Tiyatrosu) Arnavutköy Kültür Merkezi’nde 350 vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Menemen Seven Çocuk (Çocuk Oyunu) gösterimi Arnavutköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Anneler Günü Programı(Yetişkinlere

Alex Cross(Film) gösterimi Arnavutköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kapla Zeka Sergisi(Arnavutköy Sanat Galerisi) gösterimi yapıldı.

Argem Yaz Etkinlikleri Kapanış Töreni planlanarak öğrencilere sertifikaları verildi.

Arnavutköy Sanat Galerisi'nde 4 adet resim sergisi yapılmıştır. Özel günlerde halka mal olmuş hocalarımızın 2 tane sohbeti İlçemizde yapılmıştır. Ünlü sanatçıların katıldığı 6 adet konser yapılmıştır. İlçe genelinde toplam 21 seminer halkımıza sunulmuştur.


150 - 151

İlçemizin çeşitli yerlerinde 4 adet temel atma ve 2 adet açılış töreni yapılmıştır.

düzenlenen Yunus Gösteri Merkezine 1500 öğrenci gönderilmiştir.

İlçemizde eğitim gören 5000 öğrencimiz Florya Akvaryum Gezisine götürülmüştür.

Belediyemiz tarafından ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza ve camilere kandillerde 20.000 adet kandil simidi dağıtımı yapılmıştır.

İlçemiz öğrencilerine toplamda 6500 parça kırtasiye ve giyim malzemesi yardımı yapılmıştır. Belediyemiz bünyesinde bulunan Trafik Parkı, Argem Trafik Parkına dönüştürülerek; İlçemizde eğitim gören 1320 tane 4. sınıf öğrencilerine Uygulamalı Trafik ve İlkyardım Dersi hizmeti sunmuştur. ‘’Sen Suçlu Değilsin’’ isimli İSKA destekli proje hayata geçirilerek İlçemizin hizmetine sunulmuştur. 2 adet yeni Argem (Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) hizmete girmiştir. Aşure Dağıtımı Muharrem Ayı etkinlikleri kapsamında 1200 adet Aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Yunus Gösteri Merkezi Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa

Kandil Simidi Dağıtımı

Türbe Ziyaretleri İlçemizde ikamet eden 4000 vatandaşımızı Ramazan ayı boyunca İstanbul’da bulunan türbe ziyaretlerine gönderdik. Çanakkale Gezileri İlçemizde ikamet eden 7800 vatandaşımız Kültür Gezileri kapsamında Çanakkale’ye götürülerek bir gün boyunca şehitlik ziyaretinde bulunmaları ve beslenme imkânları karşılanmıştır. Ramazanda İftar Programları Ramazan ayı boyunca ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik sokak iftarları ile Arnavutköy ve Hadımköy merkez sabit kalarak her gün farklı iki mahallede toplam 120.000 kişiye iftar verilmiştir. Günlük olarak iki mahallemizde yapılan sokak iftarların yanında musiki dinletisi de verilerek halkımıza hizmet sunulmuştur.

Ramazanda Çay Sohbetleri Ramazan akşamlarını, keyifli sohbetleri zenginleştirmek için yazar, şair ve din alimlerini konuklarımızı ilçemizde ağırladık. Kur’an, siyer sahabelerin hayatı, kıssalar, güncel dini konular menkıbe ve şiirlerle Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda ve Hadımköy Merkez'de ramazanda çay sohbetleri programı gerçekleştirildi. 28 Haziran Cumartesi 21.30-22.45 Ramazan Maskotları 29 Haziran Pazar 21.30-22.45 Abdullah Beyhan ve Tasavvuf Korosu 30 Haziran Pazartesi 21.30-22.30 Ramazan Eğlencesi “Nasreddin Hoca” 1 Temmuz Salı 21.30-22.00 Söyleşi "Yavuz Bahadıroğlu" 2 Temmuz Çarşamba 21.30-22.30 Ramazan Eğlencesi “Karagöz&Hacivat” 3 Temmuz Perşembe 21.30-22.00 Söyleşi “Jale Şimşek” 4 Temmuz Cuma 21.30-22.30 Ramazan Eğlencesi “Kavuklu Pişekar” 5 Temmuz Cumartesi 21.30-22.45 Ramazan Maskotları

Ramazanda sokak iftarları


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

6 Temmuz Pazar 21.30-22.45 Yusuf Karagöz ve Tasavvuf Korosu 7 Temmuz Pazartesi 21.30-22.30 Ramazan Eğlencesi “Sihirbaz Gösterisi” 8 Temmuz Salı 21.30-22.00 Söyleşi “Sibel Eraslan” 9 Temmuz Çarşamba 21.30-22.30 Ramazan Eğlencesi “Meddah Gösterisi” 10 Temmuz Perşembe 21.30-22.00 Söyleşi “Ali Çankırılı” 11 Temmuz Cuma 21.30-22.30 Ramazan Eğlencesi “Orta Oyunu” 12 Temmuz Cumartesi 21.30-22.45 Ramazan Maskotları

zan Eğlencesi “Karagöz Hacivat” 17 Temmuz Çarşamba 21.30-22.45 Söyleşi “Tarık Tufan” 18 Temmuz Perşembe 21.30-22.45 Ramazan Eğlencesi “Nasreddin Hoca” 19 Temmuz Cuma 21.30-22.45 Ramazan Maskotları 20 Temmuz Cumartesi 21.30-22.45 Yusuf Karagöz ve Tasavvuf Korosu 21 Temmuz Pazar 21.30-22.45 Ramazan Eğlencesi “İllüzyon Gösterisi” 22 Temmuz Pazartesi 21.30-22.00 Söyleşi “Kubilay Aktaş”

13 Temmuz Cumartesi 21.30-22.45 Emre Ermiş ve Tasavvuf Korosu

23 Temmuz Salı 21.30-22.00 Kadir Gecesi Özel Kuran-I Kerim Tilaveti & Söyleşi “İhsan Atasoy”

14 Temmuz Pazar 21.30-22.45 Ramazan Eğlencesi “Jonklör Gösterisi”

24 Temmuz Çarşamba 21.30-22.00 Söyleşi “Ebubekir Sifil”

15 Temmuz Pazartesi 21.30-22.00 Söyleşi “Abdurrahman Dilipak”

25 Temmuz Perşembe 21.30-22.45 Ramazan Eğlencesi “Karagöz Hacivat”

16 Temmuz Salı 21.30-22.45 Rama-

26 Temmuz Cuma 21.30-22.45 Ramazan Maskotları 27 Temmuz Cumartesi 21.30-22.45 Emre Ermiş ve Tasavvuf Korosu Evrak Giriş ve Çıkışlar Müdürlüğümüz bünyesinde 2014 yılı Ocak- Aralık ayı itibari ile 1130 adet evrak girişi yapılmış olup; 1415 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Araç Talepleri Belediyemizden araç talep eden çeşitli kurum ve kuruluşlara OcakAralık ayları arasında 331 araç tahsis edilmiştir. Kültür Evlerimizin Tahsisi Belediyemiz Ocak-Aralık ayları arasında 101 kurum ve kuruluşa kültür evlerimiz tahsis edilmiştir. Sanat Galesi Tahsisleri Belediyemizin Ocak-Aralık ayları arasında 7 kurum ve kuruluşa Sanat Galerisi tahsis edilmiştir.


152 - 153

Trafik Eğitim Parkı

OCAK-ARALIK 2014 AYLARINDA VERİLEN EĞİTİMLERİN YAKLAŞIK DERS SAATLERİ

ARNAVUTKÖY GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ VERİLEN EĞİTİMLER Etüt Dersleri: Matematik Türkçe, İngilizce, Fen Ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Geometri, Kimya, Fizik, Tarih, Coğrafya, Muhasebe ve Bilgisayar Kulüp Dersleri: Resim, Müzik, Tiyatro, Halk Oyunları, Dans, Fotoğraf, Satranç, Gezi ve Rehberlik

DERS

SAAT

Matematik

6460

Türkçe

4000

İnkılap Tarihi İngilizce Fen Teknoloji Resim

1420 4000 5800 705

Halk Oyunları

450

Tiyatro Müzik Sosyal Bilgiler

370 740 2800

Geometri Fizik

720 180

Kimya Bilgisayar Tarih-Coğrafya

290 760 745

Muhasebe Anlayarak Hızlı Okuma

240 1000

Rehberlik Temel Dini Bilgiler Kur’an-ı Kerim

400 500 850


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2014 YILI FAALİYETLERİ

»» »»

»» »»

»» »»

»»

»»

Yunus Gösteri Merkezi Gezisi 15 Şubat 2014 Tüm şubelerimizden başarılı olan 500 öğrenci seçilerek, eğitmenlerimizin katılımıyla Dolphin Akvaryum Gezisi gerçekleştirildi. Ygs Denemesi ve Düzey Belirleme Sınavı 24 Şubat 2014 Rehberlik eğitmenimiz tarafından Bolluca Ticaret Meslek Lisesi'nde 12. sınıf öğrencilerine YGS deneme sınavı gerçekleştirildi. Yeşilay Haftası 5 Mart 2014 Yeşilay Haftası'yla ilgili günün anlam ve önemini öğrencilerimize anlatmak amacıyla doktor eşiliğinde sağlıklı yaşam konulu seminer verildi. Dünya Kadınlar Günü 9 Mart 2014

»» »»

»» »»

»»

Dünya Kadınlar Günü'nün öneminin anlatıldığı sunumun ardından öğrenci ve velilerimizin katılımıyla gerçekleşen program konser ve hediye dağıtımıyla tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy Kabir Ziyareti 11 mart 2014 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü kapsamında Argem öğrencilerinden oluşan 25 kişilik öğrenci grubu ile birlikte Edirnekapı’da bulunan kabir ziyareti gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın Kabulü 12 mart 2014 Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve şiirlerinin yer aldığı programda öğrencilerimizin hazırladığı tiyatro oyunu sergilendi. Argem Orotoryo Grubu günün anlamve önemini anlatan orotoryo gösterimi gerçekleştirdi. Çanakkale Zaferi Anma Programı 18 Mart 2014

»»

»» »»

»» »»

»» »»

Çanakkale Zaferi anma etkinliğinde savaşın destansı öyüküsü anlatıldı. Argem tiyatro öğrencilerinin hazırladığı ‘Çanakkale Zaferi‘ adlı tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. Aşık Veysel’i Anma Programı 21 Mart 2014 Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ölüm yıldönümünde ismiyle müsemma Aşık Veysel İlkokulu'nda Argem tarafından türküler eşliğinde anıldı. Orman Haftası 26 Mart 2014 Orman Haftası ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. Argem öğrencileri günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudular. Yaşlılar Haftası 27 Mart 2014 Ayem ile ortak düzenlenen programda Argemeğitme ve öğrencilerinin katıldığı programda günün anlam ve önemini içeren sunumun


154 - 155

»» »»

»» »»

»» »»

»» »»

»» »»

ardından gitar eğitmenimiz eşliğinde müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kütüphaneler Haftası 8 Nisan 2014 Kitap okuma alışkanlığını öğrencilerimize kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla tüm Argem şubelerinde eğitmenler ve öğrencilerin katılımıyla 1 hafta boyunca kitap okuma etkiliği gerçekleştirildi. Veli Semineri 9 Nisan 2014 Argem olarak öğrencilerimizin okul başarılarını artırmak için veli Argem işbirliğiyle velilerimizin biliçlendirilmesi sağlandı. Kutlu Doğum Haftası 18 Nisan 2014 Peygamber Efendimiz (sav.) hayatının anlatıldığı sunumun ardından ilahiler okundu. Kuran-ı Kerim Tilavet-i ile devam edilen programda, Argem öğrencilerin okumuş olduğu 20 Hat-mi Şerif ve 20 milyon Salavat-ı Şeriflerin duası yapıldı. Argem tiyatro öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterimi geçekleştirildi. Öğrenci ve velilerimize Siyer-İnebi Kitabı, Dua Kartelası, Kuran-ı Kerim Kartelası ve gülsuyu dağıtıldı.

»» »»

»» »»

»» »»

»» »»

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Argem bağlama öğrencileriyle birlikte solo ve koro olarak müzik dinletisi yapıldı. Halkoyunları Öğrencilerimiz Ege Yöresine ait Zeybek oyununu sergilerdiler. Argem Bando Takımı gösterisininde yer aldığı programda 23 Nisan coşku ile kutlandı.

»» »»

Durusu Argem Resim Sergisi.25 Nisan 2014 Argem eğitmen ve öğrencileri, Karaburun Örfi Çetinkaya, Yeniköy Örfi Çetinkaya, Tolga Eti Ilköğretim Okulu öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği resim sergisinde öğrencilerin yaptıkları resimler sergilendi. Sergide Argem halkoyunları gösterisi

»» »»

ve müzik öğrencilerinin koro şarkıları yer aldı. Çocuğun Kişisel Gelişimi Semineri 30 Nisan 2014 Argem velilerimize rehberlik eğitmenimiz eşliğinde çocuğun kişisel gelişiminde 5 önemli dönem isimli seminer verilerek velilerimizin biliçlendirilmesi sağlandı. Anneler Günü11 Mayıs 2014 Anneler Günü'nün anlam ve önemini belirten sunumun ardından Argem bağlama eğitmeni ve öğrencileri eşliğinde müzik dinletisi yapılarak, velilerimize hediyeler dağıtıldı. Engelliler Haftası13 Mayıs 2014 Argem Anafartalar Ortaokulu ile ortaklaşa hazırlanan programda günün alam ve önemini anlatan sunumun ardından slayt gösterimi gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin hazırladığı şiir dinletisi ve orotoryo gösterimi ile birlikte farkındalık bilinci aşılanmaya çalışılmıştır. Necip Fazıl Kısakürek Kabir Ziyareti 23 Mayıs 2014 Üstad Necip Fazılkısakürek, Argem eğitmen ve öğrencileriyle birlikte dualar eşliğinde kabiri başında anıldı.Öğrencilerimize değerlerimize sahip çıkma ve maneviyat duygusu aşılandı.

»» »»

»» »»

»» »»

Necip Fazıl Kısakürek Anma Programı 23 Mayıs 2014

»»

Üstad Necip Fazıl’ın hayatı, şiirlerinin yer aldığı programda öğrencilerimizin değerlerimizi yakından tanımaları ve onlara sahip çıkmaları bilinci aşılanmaya çalışılmıştır. Yazar Nilüfer Zontul Aktaş’ın yer aldığı söyleşi ve Argem orotoryo grubunun gösterimiyle tamamlanmıştır.

»»

Okur-Yazar Buluşması 26 Mayıs 06 Haziran 2014

»»

Okur-yazar Buluşması kapsamında gerçekleştirilen program ile ali Erkan Kavaklı, Erol Erdoğan, Özgür Çoban,

»»

İsmail Kılıçarslan, Serap Duygulu, Yavuz Bahadıroğlu, Metin Karabaşoğlu, Adem Özköse’den oluşan yazarlarımızın kitapları öğrencilerimize dağıtıldı. öğrencilerimiz tarafından okunan eserlerin yazarlarının katıldığı söyleşi ve imza günü gerçekleştirildi. Aile İçi İletişim Semineri 28 Mayıs 2014 Rehberlik eğitmeniz tarafından gerçekleştirilen programda velilerimize çocuklarıyla ve eşleriyle nasıl iletişim kurmaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. İstabul’un Fethi 29 Mayıs 2014 İstanbul’un Fethi konulu programda Argem öğrencilerinden oluşan mehter takımı eşliğinde fetih ile ilgili program icra edilmiştir. Programın akışında Argem tiyatro öğrencilerinin hazırladığı "Fetih" adlı tiyatro oyunu sergilenmiştir. Fetih’i anlatan slayt gösterimi ile program sonlandırılmışıtır. Masa Tenisi Turnuvası Finali 9 Haziran 2014 Argem şubelerinden seçilen ve ön elemeleri şubelerde yapılan öğrecilerin katılımıyla gerçekleştirilen masa tenisi turnuvası finali gerçekleştirildi. Bilgi Yarışması Finali 10 Haziran 2014 Argem şubelerinden seçilen ve ön elemeleri şubelerde yapılan öğrecilerin katılımıyla gerçekleştirilen bilgi yarışması finali gerçekleştirildi. Öğrencilerin seviyelerini ölçmeleri ve eğlenmeleri amacıyla düzenlenen yarışma 5-6-7 ve 8. Sınıfların katılımıyla gerçekleştirildi. Argem Tercih Günleri (Üniversite) 7-17 Temmuz 2014 Arnavutköy ilçemizde ve çevre ilçelerde öğremin gören üniversiteye hazırlık öğrencilerimize heryıl olduğu


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

»» »»

»» »»

»» »»

»»

»»

»»

gibi bu yıl da tercih işlemleri sırasında hizmet vermeye devam ettik. Yaklaşık 250 öğrencimiz tercih işlemlerini Argem'le birlikte yaptı. Her yıl tecrübe ve öğrenci sayımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaz Okulu Temel Dini Bilgiler Eğitimi Haziran-Ağustos 2014 Argem Yaz Okulu kapsamında tüm şubelerimizde öğrencilerimize Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve temel dini bilgiler dersleri verildi. Öğrencilerimiz yaz okulunda bir yandan sosyal ve kültürel faaliyetlerle sosyalleşirken, diğer yandanda temel dini eğitim derslerimizle geleceğin sağlam karakterlerinin temelleri atıldı.

»»

»» »»

»» »»

Yaz Okulu Üniversiteye Hazırlık Kursları Haziran-Ağustos 2014

»»

Yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen 12. Sınıf ve lise mezunu öğrencilerimize üniversite sınavında bir adım önde olabilmeleri için yaz boyunca matematik, geometri ve dil anlatım derslerinde eğitimler verildi.

»»

Argem Tercih Günleri (Teog- Lise Tercihleri) 8-28 Ağustos 2014 Arnavutköy ilçemizde öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerimize her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih işlemleri sırasında hizmet vermeye devam ettik. Değişen sınav sistemi ve tercih işlemleri sırasında veli ve öğrencilerimize uzman eğitmenlerimizle tercih işlemleri sırasında hizmet verdik. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimizle Belediye Başkanımızı Ziyaretimiz 26 Eylül 2014 Üniversiteyi kazanan 79 öğrencimizle başkanımız Sayın Ahmet Haşimi Baltacı’yı ziyaret ettik. Öğrencilerimiz Başkanımıza teşekkürlerini, Başkanımız da öğrencilerimize hediyelerini takdim ettiler. Hayvan Barınağı Gezimiz (Yedikule Hayvan Barınağı) 15 Ekim 2014

»» »»

»» »»

»» »»

»» »»

Öğrencilerimize hayvan haklarına saygılı olmayı öğretmek ve hayvan sevgisini aşılamak için yedikule hayvan barınağını ziyaret ettik. Eğitim Malzemesi Dağıtımı ve Yaz Okulu Ödül Töreni 5 Ekim 2014 Yaz okulumuzda yaışmalarda dereceye giren öğrencilerimize ödülleri (bisikletleri) teslim edildi. Yaklaşık 150 öğrencimize de belediyemizin temin ettiği eğitim malzemeleri dağıtıldı. Ekim Ayı Çocuk Tiyatro Oyunları Ekim 2014 Arnavutköy Belediyemiz bünyesinde organize edilen çocuk tiyatro oyunları Kiptaş ve Durusu şubelerimizde sergilendi. Ekim Ayı Argem İçi Seminerleri Ekim 2014 Argem eğitmenleri tarafından hazırlanan, çocuk gelişimi, sınav kaygısı, moral motivasyon, aile içi iletişim konularında hazırlanan seminerler tüm Argem şubelerinde veli ve öğrencilerimize sunuldu. Resim Sergisi 28 Ekim 2014 Argem resim eğitmenleri gözetiminde öğrencilerimizin yapmış olduğu resimler arnavutköy belediyesi sanat galerisinde sergilendi. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sergi on gün boyunca halkımızın beğenisine sunuldu. Tasarruf Haftası Etkinliği 1 Kasım 2014 Tasarruf Haftası münasebetiyle bir hata boyunca her şubemizde farklı bir materyalin tasaarruf ve israfı işlendi.

»» »»

»» »»

»» »»

»» »»

Tüyap Kitap Fuarı Gezisi 12 Kasım 2014 Tüm şubelerimizden şeçtiğimiz öğrencilerimiz ve eğitmenlerimizle birlikte tüyap kitap furaı ziyaret edildi. Değerler Eğitimi Ekim-KasımAralık 2014 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

»» »»

okullarda işlenmesi istenilen çocuklarımızın karakter ve kişilik gelişiminde önemli rol oynayan değerler eğitimi konuları her hafta farklı bir konu işlemek üzere programlandı. Program çerçevesinde her hafta tüm şubelerimizde hafta boyu ders aralarında, başlarında ve hafta sonları etkinlik olarak öğrencilerimize anlatılmaya başlandı. Akvaryum Gezileri Kasım-Aralık 2014 Şubelerimizde derslerimize devam eden yaklaşık 200 öğrencimizi her hafta guruplar halinde öğretmen ve velilerimiz eşliğinde akvaryum gezisine götürdük. SBS Öncesi Moral İçin Sinema Gezisi 19 Kasım 2014 SBS sınavı öncesinde öğrencilerimizin moral ve motivasyonun artması, sınav stresinden uzaklaşması öğrenci ve öğretmenlerimizle sinemaya gittik. Milli Eğitim Müdürlüğü-Argem Seminerleri Aralık 2014 Argem bünyesinde sunmuş olduğumuz seminerleri̇ bölgemizdeki̇ tüm öğrencilerimize sunabilmek için, Milli̇ Eğitim Müdürlüğümüz'ün belirlediği̇ okullarda hazırladığımız program dâhilinde Aralık, Ocak ve Şubat ayları boyunca Bölge okullarımızda seminerler vermeye başladık. İBB Atatürk Kitaplığı Ve Resim Sergisi Gezisi5 Aralık 2014 Öğrencilerimizle birlikte içinde el yazması ve Osmanlıca eserlerinde bulunduğu İBB Atatürk Kütüphanesi'ni ziyaret ettik. Kütüphane içinde açılan resim sergisinde izleminlerde bulunduk. Yatılı Bölge Okulu Seminer ve Eğitim Programı Aralık 2014 Yatılı Çavuş Gürdal Bölge İlköğretim Okulu'nda her Çarşamba satranç, tiyatro,


156 - 157

»» »»

»» »»

»» »»

»» »»

müzik, halk oyunları vs. kültür sanat dersleri ve her Cuma günü de öğrencilerimizin karakter gelişimleri için seminerler vermeye başladık. Temizlik ve Sağlık Seminerleri 10-17 Aralık 2014 Öğrencilerimize temizlik ve hijyen alışkanlığı kazandırmak için hazırladığımız seminerlerimizi Durusu şubemizden başlattık.

»» »»

Mevlana Anma Programı 12 Aralık 2014 Manevi dinamiklerimizden Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi Anma Günü adı altında öğrencilerimizin hazırlamış oldukları ilahi dinletisi, şiir dinletisi, tiyatro gösterisi ve sema gösterisi sergilendi. Kadın Hakları Semineri 15 Aralık 2014

»»

Öğrencilerimizin yanı sıra velilerimizin de kişisel gelişimleri için Kadın Hakları Günü çerçevesinde, Av. Medain Korkmaz ile Kiptaş şubemizde velilerimize kadın hakları konulu bir semineri sunduk.

»»

Paramı Yönetebiliyorum 16 Aralık 2014 Arnavutköy şubemizde Kunter

»» »»

Güleç ile öğrencilerimize eğlenceli yoldan para yönetimi hakkında bilgiler verdik. Seminer sonunda öğrencilerimize katılım belgelerini verdik. Veli Toplantıları Ekim-KasımAralık 2014 Öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim verebilmek, bulunduğumuz bölgedeki halkımızın bizden beklentilerini öğrenebilmek amacıyla değişik zaman aralıkları ile tüm şubelerimizde veli toplantıları yaptık. Yapılan toplantılar sonrasında velilerimizin isteklerini ve şikâyetlerini değerlendirmeye aldık. Daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için tüm velilerimizle iletişim kurmaya çalıştık.

»» »»

»» »»

“Uyuma Uyuşma” Semineri 12 Aralık 2014

»»

Şehit Çavuş Gürdal Yatılı Bölge Ilköğretim Okulu'nda öğrencielrin madde bağımlığına karşı bilinçlendirmek amacıyla rehberlik eğitmenimiz öğrencilerimizi bilgilendirdi.

»»

Matematik Sizi Korkutmasın 23 Aralık 2014

sayısal derslerde başarısızlıklarını gidermek için matematik eğitmenimiz öğrencilerimize matematiği sendirmek için hazırladığı semineri sergiledi. “Uyuma Uyuşma” Semineri 29 Aralık 2014 Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi'nde öğrencilerimizi madde bağımlığına karşı bilinçlendirmek amacıyla rehberlik eğitmenimiz öğrencilerimizi bilgilendirdi. “Eski Günler” Semineri 25 Aralık 2014 Şehit Er Tuncay Türkan Ortaokulu öğrencilerine geçmişle bağlarını sağlamlaştırmak için osmanlı eğitim sistemi hakkında eğlenceli bilgiler verdik. “Müziğin Hayatımızdaki Yeri” Semineri 30 Aralık 2014 Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine müzikle yaşam arasında bağ kurmaları için hayatlarında müziği faydalı olarak kullanmaları için geçmişten günümüze müzisyenlerden örnekler vererek sunum yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu'nda öğrencilerimizin

Hadımköy ARGEM


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 Faaliyet Raporu 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezimizde; 1 İdari Koordinatör, 3 Ofis Personeli, 2 Psikolog, 2 Cilt Bakım Uzmanı, 1 Yemek Eğitmeni, 1 Pasta Eğitmeni, 1 Kuaför, 1 Kuaför Kalfası, 1 Hemşire, 3 Spor Eğitmeni, 2 Çocuk Bakıcısı, 1 Kütüphane Görevlisi, 1 Çarşım Görevlisi ve 2 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 22 personel çalışmaktadır.

K ADIN KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ 01 Ocak 2014-30 Eylül 2014 Faaliyet Raporu 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezimizde; 1 İdari Koordinatör, 3 Ofis Personeli, 2 Psikolog, 2 Cilt Bakım Uzmanı, 1 Yemek Eğitmeni, 1 Pasta Eğitmeni, 1Kuaför, 1 Kuaför Kalfası, 1 Hemşire, 3 Spor Eğitmeni, 2 Çocuk Bakıcısı, 1 Kütüphane Görevlisi, 1 Çarşım Görevlisi ve 2 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 22 personel çalışmaktadır. Merkezimizde Yemek, Pasta, Kuaförlük, Cilt Bakımı, Masaj, Tezhip, Minyatür, Resim, Pilates, Step -Aerobik,

Bilgisayar, Hat, Osmanlıca, Arapça, Bağlama ve Profesyonel Makyaj olmak üzere 16 farklı kurs verilmektedir. 01 Ocak -30 Eylül Tarihleri arasında 16 kursumuzdan toplamda 1050 kursiyer istifade etmiştir. Kreş hizmetimizden 1486 çocuk istifade etmiştir. Psikoloğumuz 1713 danışana hizmet verip, Fitness abone sayımız 530'dur. Kadınlarımızın el işi ürünlerinin satışı gerçekleşen çarşım bölümümüzde de 1506 ürün satışı gerçekleşmiş olup, ücretleri sahiplerine teslim edilmiştir. Merkezimizin her hafta düzenlenen seminerlerine de toplam katılım sayısı 1206 olup, İstanbul gezileri kapsamında düzenlediğimiz gezilere katılım toplamda 105 kişi olmuştur.

Merkezimizde Yemek, Pasta, Kuaförlük, Cilt Bakımı, Masaj, Tezhip, Minyatür, Resim, Pilates, Step -Aerobik, Bilgisayar, Hat, Osmanlıca, Arapça, Bağlama ve Profesyonel Makyaj olmak üzere 16 farklı kurs verilmektedir. 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 Tarihleri arasında 16 kursumuzdan toplamda 1331 kursiyer istifade etmiştir. Kreş hizmetimizden 1872 çocuk istifade etmiştir. Psikoloğumuz 2231 danışana hizmet verip, Fitness abone sayımız 717 dir. Kadınlarımızın el işi ürünlerinin satışı gerçekleşen çarşım bölümümüzde de 2037 ürün satışı gerçekleşmiş olup, ücretleri sahiplerine teslim edilmiştir. Merkezimizin her hafta düzenlenen seminerlerine de toplam katılım sayısı 1851 olup, İstanbul gezileri kapsamında düzenlediğimiz gezilere katılım toplamda 105 kişi olmuştur.

HİZMET KONUSU

HİZMET ALAN KİŞİ SAYISI

Kreş

1872

Psikolog Seminer

2231 1851

Merkezimiz ve İlçe Milli Eğitim ile Ortaklaşa Yapılan Seminer

1010

Toplu Nikâh Gelin Başı

24

Nikah günü gelin başları ve makyajları yapılmıştır

Fitnes Toplam Abone Sayısı

717

Fitness Hamam ve Sauna Toplam Kullanım Sayısı Çarşım Ürün Satış Sayısı

8170 2037

Kütüphane Katılım Kütüphane Üye Sayısı Okuma Günleri ( Risale-i Nur )

2160 161 98


158 - 159

HİZMET KONUSU

HİZMET ALAN KİŞİ SAYISI

Ev Ziyaretleri

24 Hane

Çay Sohbetleri Kapsamında komşuların Katılımıyla Ev Ziyareti

Ev Ziyaretlerine Katılan Kişi Sayısı

270

Meslek Piyasa Öğrenme Gezileri İstanbul Gezileri Kapla Kule Eğitim Atölyesi

204 105 58

Aile Okulu ve İletişim Akademisi Sertifika Töreni Sergi

110 340

KURSLAR

TOPLAM KURSİYER SAYISI

MEZUN OLAN KURSİYER SAYISI

Yemek

160

131

Pasta Kuaförlük

186 272

159 186

Cilt Bakım Masaj Minyatür+Tezhip Resim Arapça Bağlama Bilgisayar

124 10 46 135 55 30 85

64 5 9 28

Step-Aerobik Pilates Hat Osmanlıca Profesyonel Makyaj

86 91 20 20 11

Toplam

1331

30

14 15 641

Kadın Kültür Merkezi Eğitim Sınıfı


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ KADIN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ 2014 ETKİNLİK ÇİZELGESİ TARİH

GÜN

SAAT

TÜR

KONU

KONUŞMACI

NOT

03.01.2014

Cuma

14:00

Seminer

Aile Büyükleri ve Komşuluk İlişkileri

Uzm. Psikolog Serap Duygulu

09.01.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Kadın Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri

Uzm. Dr. Ertuğrul M. Necioğlu

55

16.01.2014

Perşembe

14:00

Seminer

İnternete Değil Hayata Bağlan

Psikolog Simla Metiner

60

17.01.2014

Cuma

14:00

Seminer

Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim

Psikolog Zehra Binici

20

23.01.2014

Perşembe

14:00

Program

Sertifika Programı

Belediye Başkanı

110

04.02.2014

Salı

14:00

Seminer

Aile Planlaması Eğitimi

Nurhan Geniş

8

13.02.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Çocuklar (Kural ve Sınır Tanıma)

Psikolog Elçin Demiroğlu

40

18.02.2014

Salı

14:00

Seminer

Bebek ve Çocuk Bakımı Eğitimi

Nurhan Geniş

10

20.02.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Şiir Dinletisi

Gülser Ateş

110

27.02.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Güzellik ve Kişisel Bakım Sırları

Güzellik Uzmanı Güler Gültekin

45

08.03.2014

Cumartesi

14:00

ProgramSergi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Programı-Resim Sergisi

250

250 (Kişiye törpü seti dağıtıldı.)

13.03.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Zor Çocukla Baş Etme

Psikolog Simla Metiner

65

11.04.2014

Cuma

14:00

Seminer

Hayata Yorgun Olmak(Depresyon)

Psikolog Merve Karabiber

40

14.04.2014

Pazartesi

Gezi

Emirgan Koru Parkı

45

30.04.2014

Çarşamba

09:30

Seminer

İş Güvenliliği Eğitimi

20 (Personel)

02.05.2014

Cuma

14:00

Seminer

Aile Planlaması Eğitimi

Hemşire Nurhan Geniş

8

09.05.2014

Cuma

14:00

Seminer

Aile İlişkilerinin Yeniden Yapılandırılması

Psikolog Simla Metiner

30

10.05.2014

Cumartesi

14:00

Program

Anneler Günü Programı -Yuvalarımız Cennet Olsun

Mine İzgi(Tv Programcısı)

50 (Mine İzgi kitaplarını imzaladı.)

22.05.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Girişimcilik

Taylan Atalay(Danışman)

60

23.05.2014

Cuma

Gezi

Çamlıca Tepesi

04.06.2014

Çarşamba

14:00

Söyleyişi

Okur-Yazar Buluşması

Mehtap Kayaoğlu(Öpücük Kutusu)

90

20.06.2014

Cuma

14:00

Sergi

Hüsnü Hat Sergisi

70

Açılış

25.06.2014

Çarşamba

14:00

Sergi

"Kapla Kule" Zeka Oyunu Sergisi

30.06.2014 25.07.2014

Hafta İçi Hergün

13:00

Mukabele

Ramazan Etkinliği

70

Mukabele sonunda katılım belgesi dağıtıldı.

04.09.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Evlilik Süreci ve Evlilikte Yaşanan Problemler

Buket Savaş

30

10.09.2014

Çarşamba

11:00

ProgramAçılış

Dünya Kitap Okuma-Yazma Günü ProgramıKütüphane Açılışı-İmza Dağıtımı

250

11.09.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Cildimizi Tanıyalım

Güler Şenöz

35

18.09.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Çocuklarda Görülen Davranış ve Uyum Problemleri

Zehra Binici

50

20.09.2014

Cumartesi

27.10.2014

Cuma

15 Kişi (yemek bölümü kursiyerleri)

Toplu Nikah 14:00

Seminer

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

60

24 Gelin Simla Metiner

56


160 - 161

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ KADIN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ 2014 ETKİNLİK ÇİZELGESİ TARİH

GÜN

SAAT

TÜR

KONU

KONUŞMACI

NOT

06.11.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları Uzm. Nursen Dörücü

13.11.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Okulda ve Evde Ailenin Rolü

Nedim Taktak

65

14.11.2014

Cuma

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Hülya Kaptan

Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde verilmiştir. (55 Kişi)

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Derya Demirci - Ceyda Işık

İbrahim Özaydın Teknik ve Endüsri Meslek Lisesi’nde verilmiştir. (68 Kişi)

14.11.2014

Cuma

14:00

Seminer

80

18.11.2014

Cuma

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Yercanik Merter

Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi’nde verilmiştir.(75 Kişi)

21.11.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Çocuk-Ebeveyn İlişkisi

Buket Savaş

Argem (35 kişi)

24.11.2014

Pazartesi

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Hülya Kaptan

Arnavutköy Teknik ve Anadolu Lisesi (110)

24.11.2014

Pazartesi

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Ceyda Işık

Örfi Çetinkaya Endüstri ve Meslek Lisesi (100)

27.11.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Hülya Kaptan

Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (75)

27.11.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Yasemin Acar

Prof. Dr. Necmettin Erbekan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (90)

28.11.2014

Cuma

14:00

Seminer

Sürekli Endişedeyim

Simla Metiner-Elçin Demiroğlu

60

02.12.2014

Salı

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Hülya Kaptan

Durusu Hüseyin Ökten Lisesi ()

02.12.2014

Salı

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Filiz Seydiler

Taşoluk Anadolu Lisesi ()

04.12.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Aile Okulu II - Mutlu Kadın Mutlu Yuvalar

Aile Danışmanı Sibel Üresin

60

08.12.2014

Pazartesi

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Hülya Kaptan

90

08.12.2014

Pazartesi

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Yerçanik Merter

72

11.12.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Aile Okulu II - İslam'da Aile ve Kadın

İlahiyatçı Seçkin Doğramacı

70

12.12.2014

Cuma

14:00

Seminer

Zararlı Alışkanlıklar ve Alınabilecek Önlemler

Hülya Kaptan

95

15.12.2014

Pazartesi

14:00

Seminer

Kadınlar Haklarını Biliyor mu?

Avukat Median Korkmaz

80(Argem Kadın Müzik Grubu şarkı söyledi)

18.12.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Aile Okulu Iı-Aile ve Çocuk İlişkisi

Psikolog Elçin Demiroğlu

63

25.12.2014

Perşembe

14:00

Seminer

Aile Okulu II Adab-ı Muaşeret (Görgü ve Nezaket Kuralları

İletişim Uzmanı Leyla Gök

102


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


162 - 163

I.GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, belediye personeline ve sosyal güvencesi olmayan fakir

hastalara sağlık hizmeti sunmak, Yardım edilmesi gereken yaşlı, engelli, yetim ve kimsesizlere yardım elini uzatmak. 2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı da sorumludur. 3-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

ifasında ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet Birimleri : Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Merkez Mahallesi Gençosman Caddesi No:19'da bulunan Belediye Ek Hizmet Binasında yürütülmektedir.

Müdürlüğümüz Belediyemizin sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemlerinin HİZMET BİRİMLERİ 2

ADET

SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI m

1

Büro (Sosyal Yardım İşleri Müdür Odası)

12 m2

1

2

1

2

Büro (Yazı İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Odası)

50 m

2.TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüzün teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ

YAZI İŞLERİ KALEMİ

SAĞLIK BÜROSU

SOSYAL YARDIM İŞLERİ BÜROSU AYEM ASYAM

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 44 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 35’sı iletişim amaçlı olarak toplam 25 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır.

ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

44

2

Yazıcı

10

3

Faks

3

4

Telefon

35

5

Klima

12

Toplam

104


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

4 - İnsan Kaynakları Personel Durumu: Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 9 memur ve 7 işçi olmak üzere toplam 17 personelle yürütmektedir. Evrak işlemleri: 2014 yılında 11059 evrak gelmiş olup, 4675 evrak çıkışı olmuştur.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün stratejik planları doğrultusunda görev ve işlemlerini tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek. Amaç: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün amacı, ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç yetim, kimsesiz, engelli, dul, ihtiyar ve bakıma muhtaç kesimlerinin hayatını kolaylaştırmak için yardımcı olmaktır. Hedef: İlçemizde ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin tespit edilip, ihtiyaçları doğrultusunda sorunlarını çözebilmek.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüzün ilişkili olduğu mevzuat: MEVZUAT

RESMİ GAZETE

Türü

Adı

No

Tarih

No

Kanun

Belediye Kanunu

5393

13.07.2005

25874

Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018

10.12.2003

25326

Kanun

Devlet Memur Kanunu

657

23.07.1965

12056

Kanun

Asker Aile Yardımı

4109

15.08.1941

4887

04.07.2013 Tarih ve 107 Sayılı Meclis Kararı Kabul Edilen Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliği

Ayni ve Nakdi Yardım

1404/1 Sayıştay Karar Sayısı

05/06/2013 Sayıştay Karar Tarihi

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2014 yılı mali gider bütçesi gerçekleştirme tablosu aşağıda verilmiştir. BÜTÇE VE GİDER DURUMU BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

2014

13.746.000,00

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ 12.247.132,20

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % 89


164 - 165

1. SUNULAN HİZMETLER: SAĞLIK İŞLERİ BÜROSU İLE İLGİLİ OLAN HİZMETLER Taziye Hizmetleri: Sağlık İşleri Büromuz Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan taziye hizmetleri cenaze sahiplerine bu üzüntülü günlerinde yanlarında olarak; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çeşitli hizmetleri koordine ederek cenaze yakınlarına yardımcı olmaktadır. Ekibimiz ilçemiz dahilinde taziye yemeği organize etmekte, şehir içi otobüs tahsis etmektedir. 2014 yılında 585 cenaze yakınına yemek hizmeti verilmiş ve 228 adet araç tahsis edilmiştir. Nakil Ambulansı Hizmetleri: İlçemizdeki yatalak ve fakir hastalara hastanelerdeki tedavileri için nakil ambulans hizmeti verilmektedir. 2014 yılında 1817 yatalak fakir hastaya nakil ambulansı hizmeti verilmiştir.

SOSYAL YARDIM BÜROSU FAALİYETLERİ

ASKER AİLESİ YARDIMI

AYNİ VE NAKDİ YARDIMI


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

SOSYAL İŞLER BİRİMİ İLE İLGİLİ HİZMETLER İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi aileleri yerinde tespit ederek ayni ve nakdi yardım yapar. Bu hususla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, İlçemizde özel ilgi gösterilmesi gereken yetim, kimsesiz, engelli, dul, ihtiyar ve bakıma muhtaç kesimlerin hayatını kolaylaştırmak için yardımcı olur. Yangın ve doğal afetlerde mağdur olanların mağduriyetini gidermeye çalışır. Asker Ailesi Yardımları İlçemizde ikamet eden, asker ailelerinden yardıma muhtaç olanların Belediyemize başvurusu üzerine Müdürlüğümüz'ce tespit yapılmakta olup, Encümene sunulmaktadır. Encümen kararı sonucunda yardım yapılması uygun bulunanlara Mali Hizmetler Müdürlüğümüz'ce bankaya

yatırılmak suretiyle yardım yapılmaktadır. 2014 yılında 4109 sayılı kanun gereği 615 kişiye asker aile yardımı yapılmıştır. Ayni ve Nakdi Yardımlar: İlçemizde yaşayan mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik olarak destek olabilmek amacıyla ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. 2014 yılında üniversitede okuyan öğrenci ailelerinden 2718 kişiye nakdi yardım yapılmıştır. Çeşitli nedenlerle maddi imkansızlık içinde olan vatandaşlarımıza ’da 2014 yılı içerisinde 1132 kişiye nakdi yardım yapılmıştır. ASYAM MARKET(Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Market kartı) İlçemizdeki yardıma muhtaç ailelerin aylık erzak alış verişinin teminini sağla-

mıştır; İlçe genelinde 2429 kişi ASYAM Market kart kullanmakta olup 2014 yılı içerisinde 1277 kişiye ASYAM Market kartı verilmiştir. Erzak Kolisi Yardımı: 2014 yılı içerisinde yardıma muhtaç ailelere 6299 adet erzak kolisi yardımı yapılmıştır. Sıcak Yemek Yardımı: Belediyemiz sosyal yardımlaşmaya önem vermekte olup, sosyal yardımların bir parçası olan sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Bölgemizde ikamet eden maddi durumu iyi olmadığı tespit edilen vatandaşlarımıza 23 ayrı nokta da sıcak yemek hizmeti vermekteyiz. 2014 yılı içerisinde günlük 264 aileye sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır.


166 - 167

Yenilenen yeni büromuzda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermekteyiz. Sosyal Yardımlaşma Büromuzu günde ortalama 150 kişi ziyaret etmektedir. Büromuzda vatandaşlarımızın diğer kurumlarla olan sorunlarını’ da çözmekteyiz. ( form doldurma, telefonla iletişim, yönlendirme vb.) AYEM ( Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Koordinasyon Merkezi) Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını onurlu ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri, var olan yasal haklardan, eğitimden İstihdama kadar tüm hizmetlerden faydalanabilmeleri için Arnavutköy Belediyesi AYEM birimi olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün alt birimi olarak kurulan AYEM birimi Nenehatun Mahallesi Tebessüm Sokak No:8 adresinde hizmet vermekte olup, 2013 yılı içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansının Hibe Desteğini alarak

Merkez Mahallesi Cansoy Sokak No:19/A adresinde Gündüz Bakım Evi ve Mesleki Eğitim Merkezini açmış ve sayısı ikiye çıkan merkezlerde hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca otistik engellilerin özel eğitim taleplerinin yoğun olması ve ilçemizde otistik engellilere yönelik eğitim veren hizmet merkezlerinin olmaması sebebi ile Nenehatun Mahallesi Semt Konağı hizmet binamızda, Otistik Eğitim Merkezi oluşturuldu. Bu merkezde, 1 bireysel ve 1 duyu bütünleme odası kurulmuş olup, yaklaşık 50 otistik engellimiz bu merkezden hizmet almaktadır. Arnavutköy İlçe sınırlarında ikamet eden yaşlı, engelli ve ailelerine yönelik hizmetler yürüten AYEM biriminde 1 ( Memur) Proje Koordinatörü, 2 ( İşçi Kadrosunda bulunan) Ambulans Şoförü, (hizmet alım usulü ile de) 2 Hemşire, 2 Acil Tıp Teknisyeni, 8 Hasta Bakım Personeli, 3 Danışman Personel, 1 Saha Elemanı, 1 Psikolog,

2 Sosyal Hizmet Uzmanı, 2 Özel Eğitimci, 5 Şoför ve 2 Yardımcı Personel kadrosu ile hizmet vermektedir. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile oluşturulan AYEM biriminde yasal haklar, danışmalık, yönlendirme ve bilgilendirme, istihdam, sağlık kurul raporu çıkarma işlemleri, psikolojik destek, aile danışmanlığı, 2022 Sayılı Kanun gereği Engelli ve Yaşlılık Maaşı takip işlemleri, Aile Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı işlemleri, Mesleki Eğitimi, Beceri Geliştirme ve Özel eğitim, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursları ve başvuru işlemleri, Evde Sağlık, Bakım ve Temizlik hizmetleri, Gündüz Bakım Merkezinde yaşlı ve engelli bakım hizmetleri, hastane randevusu, malulen emeklik takip ve işlemleri, huzur evi-bakım evi-darülaceze-kadın sığınma evi yerleştirme işlemleri, hasta nakil ve cenaze işlemleri vb. başlıca hizmetler verilmektedir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Merkezimizde 2014 Yılında Verilen Hizmet Faaliyeti Aşağıda Belirtilmiştir

düzenlenen Yaz Spor Okullarından 140 engellimizin hizmet alması sağlanmıştır.

831 engelli vatandaşımızın raporları çıkarılıp, kaydı alındıktan sonra otomasyon sitemine yüklenmiştir.

İlçemizde 3 Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşuna engellilik alanında farkındalık eğitimleri verildi.

İlçemizde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olan engelli bireylerimizin medikal malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. 2014 yılında karşılanan medikal malzemeler ve sayıları;

Evde bakım maaşı alan 88 engelli ve yaşlı bakıcısına hasta bakım eğitimi verildi.

904 kişiye serme bez, 30 kişiye havalı yatak, 70 kişiye hasta yatağı, 14 kişiye akülü sandalye, 2 kişiye akü, 72 kişiye tekerlekli sandalye, 18 kişiye işitme cihazı, 4 kişiye koltuk değneği, 14 kişiye komot-wolker, 4 kişiye beyaz baston, 4 kişiye kanedyen, 1 kişiye nebülizatör, 1 kişiye oksijen tüpü verildi. AYEM yaşlı ve engelli bireylerin güncel yasal haklarından faydalanmaları adına yasal haklar toplantıları düzenleyerek bu toplantılarda 250 kişinin katılımı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra İlçemizde bulunan 40 mahallede 3 er kişiden oluşan Kent Gönüllüleri oluşturularak her engelli bireyin bize ulaşımı kolaylaştırılmıştır. Ayrıca Kent Gönüllülerimiz Sosyal Etkinliklerimize, Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerimize aktif katılıp gönüllük esasına dayalı faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 10 hizmet içi eğitim (personel eğitimi) düzenlendi. 4 diğer kurumlara verilen eğitim. 1070 kişiye Psikolojik danışmanlık, 291 aileye Aile Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 143 aile kişiye aile eğitimleri verildi. 4 kişiye madde bağımlılığı tedavi takip işlemleri yürütülmüştür. İlçemizde ikamet etmekte olan lise mezunu memur adaylarına EKPSS hazırlık kursu açılarak, 45 engelli bireye EKPSS eğitim desteği verildi. EKPSS kurs sonrası 77 kursiyerin ÖSYM tercih işlemleri yapılmıştır. Engelli vatandaşlarımıza yönelik Sporla Rehabilitasyon ve Sosyal Etkinlikler kapsamında her yıl Belediyemiz Spor Müdürlüğümüz'ce

Meslek Eğitim Programları kapsamında; 30 kişiye Bilgisayar, 15 kişiye Takı Tasarım, 60 kişiye İşaret Dili, 18 kişiye Ahşap Boyama, 30 kişiye iğne oyası, 25 kişiye İnternet ve e-posta, 27 kişiye Ön Muhasebe, 60 kişiye Santral Operatörlüğü, 45 kişiye Evde Yaşlı ve Hasta Bakım (sertifikalı) eğitimleri verilmiştir. Bunun yanı sıra her engel grubunu kapsayan çocuk gelişimi eğitimlerinden 60 engelli çocuk faydalanmaktadır. Otistik engellilere yönelik özel eğitim hizmeti kapsamında; 36 Otistik engellimize özel eğitim ve duyu bütünleme hizmetleri verilmiştir. Evde bakım maaşı hizmetleri kapsamında; müracaatları yapılıp, dosyaları tarafımızca incelendikten sonra 212 engellimize evde bakım maaşı bağlanmıştır. 1957 kişinin yardım müracaatları sahada sosyal incelemeleri yapılıp, talepleri karşılanmıştır. 1118 kişiye saha çalışmaları kapsamında; ev ziyareti yapılmıştır. 280 kişinin bakım evi, huzur evi, darülaceze ve kadın sığınma evi talebi karşılanmıştır.

3524 yaşlı, engelli ve ailelerine yasal haklar takip ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

686 engellimizin ‘engelli sağlık kurul raporu’ talebi AYEM tarafından ulaşım desteği verilerek rapor almaları sağlanmıştır.

158 engelli ve yaşlı vatandaşımıza, sağlık kuruluşlarından muayene, tedavi, tetkik, randevu alma vb. hizmetler verilmiştir.

87 engelli vatandaşımızın SGK ve emeklilik işlem takipleri yapılmıştır.

497 kişinin kurumlar arası işlemlerinin takibi tarafımızca yapılmıştır.

İlçemizde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetler hakkında gerek bilgilendirme gerekse ortak çalışmalar yürütme adına 120 kurum ziyareti yapılmıştır.

Gündüz Bakım Merkezimiz'de 85 yaşlı vatandaşımızın kişisel bakım, sağlık desteği, egzersizler, beslenme vb. talepleri karşılanmaktadır.

360 yardıma muhtaç yaşlı ve engellinin evde sağlık, bakım ve temizlik talepleri karşılanmıştır.

37 engellinin istihdam talebi karşılanmıştır. Engelli vatandaşlarımızın İstihdam taleplerinin karşılanması adına,


168 - 169

işverenlerle yapmış olduğumuz görüşmeler ve işçi, işveren buluşmaları neticesinde 13 engellimizin istihdam talebi karşılanmıştır. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın çeşitli kurum ve kuruluşlarında hizmet almaları adına 1056 kişiye dilekçe yazılmıştır. 16494 kayıt ve diğer hizmetlerin güncelleme işlemi yapılmıştır.

18348 yönlendirme, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Sosyal etkinlikler kapsamında; 1346 engelli, yaşlı ve ailesinin düzenlenen sosyal etkinliklere katılımı sağlanmıştır. 62 kişinin kültürel gezi talebi karşılanmıştır. 32 engellimizin İ.B.B. Çiroz Yaz Kampı'na katılımı sağlanmıştır.

2128 tekerlekli ve akülü araç kullanan engelli vatandaşlarımızın ulaşım desteği adına asansörlü araçlarımız ile ulaşım talepleri karşılanmıştır. 397 öğrenciye mesleki eğitimde ulaşım desteği sağlanmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


170 - 171

7. Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak ( Kulüplerin özelliklerine göre malzeme, giysiler ve ayakkabıların temin edilmesi gibi )

I.GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevi 1. Arnavutköy Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Belediyemizce kurulan spor tesis ve sahaların işletilmesi, Belediyemiz birimlerinde çalışan memur ve işçilerimizin, Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek, sevdirmek, yaptırmak ve ihtiyaç halinde spor okulları açmakla yükümlüdür. 2. Spor İşleri Müdürü çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüterek amatör sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi-manevi desteği sağlar. 3. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını desteklemek, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek. 4. İlde spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, Belediye’ye ait veya şahıs malı (Belediye’ye hibe edilmiş) alanların değerlendirilerek, spor faaliyetleri yapılabilecek alanlar sağlamak. 5. Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaşların görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek. 6. Spor merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlamak.

8. Her türlü spor dalında ( doğa sporları, bisiklet sporu, güreş hentbol, boks, taekwondo, futbol, atletizm, yüzme, judo, karate, atıcılık, basketbol, voleybol v.s. ) ihtiyaç halinde veya gerekli görüldüğünde takımlar kurmak. 9. Kurulacak spor alanlarında yapılacak sportif etkinliklere toplumun her kesiminin spora dahil edilmesini sağlamak. 10. Arnavutköy ilçesi ve İstanbul ilinin bütünlüğüne hizmet eden spor tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, 11. Gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, 12. Tüm vatandaşların spor yapmasını sağlamak için kitlesel ve bireysel sporlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası ölçekli spor müsabakaları düzenlemek. 13. Başarılı ve yetenekli sporcuların tespiti, seçilmesi ve yönlendirilmesi için spor faaliyetleri düzenlemek, 14. Amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli alt yapı desteği sağlamak, 15. Okul spor faaliyetleri ile ilgili

olarak milli eğitim müdürlükleri ve okullarla işbirliği yapmak, 16. Okul sonrası izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak, 17. Gençlerin okul ve iş dışında kalan vakitlerinin spor alanlarına ve faaliyetlerine yönlendirilmesini sağlamak, 18. Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek, 19.Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır. 2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dahilinde yetkilidir.

B-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz; Arnavutköy Merkez ek hizmet binasında 4 ayrı ofisten oluşmaktadır. Ayrıca; Müdürlüğümüze bağlı Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Arnavutköy Kapalı Yüzme Havuzu, Hadımköy Kapalı Spor Kompleksi, Arnavutköy Hasan Doğan Stadı, Taşoluk Stadı, Terkos Stadı ve Hadımköy Stadına ait binalar, fiziki şartları gayet uygun olan çalışma ofislerinde iş bölümü yaparak görevlerini yerine getirmektedir.

HİZMET BİRİMLERİ SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI m2

ADET

1

Büro (Müdür Odası)

12 m

1

2

Spor İşleri Şefliği

10 m

1

3

Spor İşleri Kalemi

7 m2

1

4

Spor İşleri Branş Bürosu

5 m2

1

2 2


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2-Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Merkez Mahallesi Genç Osman Cad. No:19 bulunan ek hizmet binasında yürütülmektedir.

MÜDÜR SPOR İŞLERİ ŞEFLİĞİ

BRANŞLAR VE ORGANİZAYSON

SPOR İŞLERİ BÜROSU

SPOR İŞLERİ KALEMİ

3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan araç-gereç aşağıdaki gibidir. BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU DONANIM TÜRÜ

ADET

Masaüstü PC Takımı

5

Laptop

2

Yazıcı

2

Fotokopi Makinası

1

Hadımköy Kapalı Spor Kompleksi

4-İnsan Kaynakları Personel Durumu Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 3 memur, 4 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 8 personelle yürütülmektedir

II. AMAÇ VE HEDEFLER MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz stratejik planları doğrultusunda görev ve işlemlerini tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1-Mali Bilgiler MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2014 YILINA AİT GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU HARCANAN

46.700,00

36.904,90

79

6.000,00

4.053,64

67

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2.763.500,00

2.103.299,11

76

Toplam

2.316.200,00

2.144.257,65

92

FAALİYETLER

Bütçe Cetveli

Personel Giderleri 2014 Yılı

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014 YILI BÜTÇESI

2014 BÜTÇE YILI

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri


172 - 173

YAPILAN FAALİYETLER 1-Yaz Spor Okulları Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014 Yer: Tüm Spor Tesisleri Hedef: İlçemizdeki çocuk ve gençlerimize spor bilincini yerleştirmek, fiziki gelişimlerine katkıda bulunulmak hedeflenmiştir. Sonuç: Futbol-Basketbol-Voleybol-Yüzme-MasaTenisi-Wushu-Tekwando-Jimnastik-Tenis branşlarında 2000 çocuğa ilçe sınırlarımızdaki tüm spor tesislerimizde eğitim verilmektedir. Eğitim süresince branşına uygun kıyafet, sonunda sertifika ve madalya verilmektedir.

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu, Sabri Akın İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu İçerik: 150 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi her gün 90 dakika süren eğitimler verilmektedir. Yüzme Eğitimi Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014 Yer: Hadımköy Yüzme Havuzu- Arnavutköy Yüzme Havuzu

Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni

İçerik: 120 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi Çarşamba ve Cuma günleri 90'ar dakika süren eğitimler verilmektedir.

Tarih: 30.09.2014

Güreş Eğitimi

Yer: Hasan Doğan Stadı

Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014

Hedef: Spor okullarımızda eğitim görmüş öğrencilerin eğitim sonunda akademi bitiş törenlerine uygun eğlenebileceği, gösterilerin bulunduğu bir ortam hazırlamak.

Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu, Sabri Akın İlköğretim Okulu Spor Salonu

Sonuç: Eğitim verilen yaklaşık 2600 öğrenciye gösteriler oyun parkları ve ünlü sanatçılardan oluşan eğlence hazırlanmış olup, öğrenciler velileri ile birlikte gelip iyi vakit geçirmişlerdir. Tören sonunda öğrencilere sertifika ve madalya dağıtılmıştır. Futbol Eğitimi Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014 Yer: Hasan Doğan Stadı, Hadımköy Stadı, Durusu Stadı, Taşoluk Stadı İçerik: 1000 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi her gün 90 dakika süren eğitimler verilmektedir. Basketbol Eğitimi Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014 Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu, Sabri Akın İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu İçerik: 600 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi her gün 90 dakika süren eğitimler verilmektedir. Voleybol Eğitimi Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014

İçerik: 70 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta içi her gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir. Jimnastik Eğitimi Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014 Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu İçerik: 100 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta da 3 gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir. Wushu Eğitimi Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014 Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu İçerik: 30 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta da 3 gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir. Tekwando Eğitimi Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014 Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu İçerik: 50 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta da 3 gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir.

Masa Tenisi Eğitimi Tarih: 15.03.2014 - 30.09.2014 Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu İçerik: 30 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta da 1 gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir. Tenis Eğitimi Tarih: 15.03.2014 -30.09.2014 Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu İçerik: 25 öğrenciye okul tatil olana kadar hafta sonları, okul tatil zamanlarında hafta da 2 gün 60 dakika süren eğitimler verilmektedir. 2-Anasınıfı Öğrencilerine Yüzme Eğitimi Tarih: 01.03.2014 - 10.06.2014 Yer: Hadımköy Yüzme Havuzu- Arnavutköy Yüzme Havuzu Hedef: Spor bilincini anasınıfı düzeyinde başlatabilmek, fiziki gelişimlerine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Sonuç: İlçe sınırlarımızdaki ilköğretim okullarının anasınıfı ve özel anasınıfı öğrencilerine yüzme eğitimi verilmiştir. Haftada 1 gün 2 saatlik programlar halinde eğitim tamamlanmıştır. Eğitim süresince öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ulaşımı ücretsiz olarak sağlanmıştır. Eğitimlerden toplam 700 öğrencimiz faydalanmıştır. 3-Engelli Vatandaşlara Yüzme ve Koordinasyon Eğitimi Tarih: 01.02.2014 - 31.12.2014 Yer: Hadımköy Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu Hedef: Engelli vatandaşlarımızın da spor faaliyetlerin de bulunmasını sağlamak ve toplumdaki dışlanmışlık duygusunu yenebilmeleri hedeflenmiştir. Sonuç :İlçemiz sınırlarında ilana çıkılarak ve AYEM ile ortak olarak engelli vatandaşlara ulaşılmıştır. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımıza özel hocalar eşliğinde koordinasyon ve yüzme eğitimi verilmektedir. Engellilerimizin ikametlerine en yakın


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

noktalardan servislerimizle ulaşımları ücretsiz sağlanmıştır. Büyük ilgi gören eğitimimiz yıl sonuna kadar devam edecektir.

Arnavutköy ilçesinde yapılmış olup toplam 500 sporcu ve 3000 izleyici izlemiştir.

tim Kurumları ve Kamu kurumlarına spor faaliyetleri gerçekleştirmesine katkı sağlamak

6-Okullar Arası Spor Müsabakaları

Eğitimlerimiz hafta sonları birer saat olmak üzere yapılmaktadır.

Tarih: 07.04.2014-12.06.2014

Sonuç: Hedef doğrultusunda istekleri neticesinde spor alanlarımızı tahsis edilmiştir. İsteklilerin amaçlarına göre planlama yapıp koordinasyonu sağlanarak spor alanları tahsis edilmiştir.

4-19 Mayıs Gençlik Koşusu Tarih: 19.05.2014 Yer: İlçe Merkezi İçerik: İlçe sınırlarımızdaki Lise öğrencileri arasında 4 km'lik parkurda gerçekleştirilmiştir. Sonuç: Dereceye giren öğrencileri ödüllendirme yapılmaktadır. 5-Dağ Bisikleti Yarışması (Arnavutkoy Cup) Tarih: 14.09.2014 Yer: Devlet Hastanesi Arkası İçerik: Arnavutköy Cup adı altında profesyonel sporcuların katıldığı dağ bisikleti yarışması düzenlenmiştir. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verilmiştir. Yarışı izlemeye gelen vatandaşlarımıza yemek ikramı yapılmıştır. Yarışmaya katılan toplam 390 sporcu ve 1500 izleyici takip etmiştir. Organizasyon ulusal kanallardan canlı olarak verilmiştir. Türkiye finali de

Yer: Hasan Doğan Stadı, Hadımköy Stadı Durusu Stadı, Taşoluk Stadı, Kapalı Spor Salonları Hedef: Öğrencilerin Spor bilinçlerini geliştirmek, fiziki gelişimlerine katkıda bulunmak ve aralarındaki dostlukları geliştirmek. Sonuç: İlçe sınırlarımızdaki ilk okul ve orta öğretim okullarımızda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordineli şekilde Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Güreş, Satranç, Atletizm branşlarında sınıflar düzeyinde bir turnuva düzenlenmiştir. Dereceye girenlere ilçe protokolümüz tarafından ödülleri verilmiştir. Yaklaşık 5000 sporcu bu müsabakalara katılmıştır. 7-Spor Alanları Tahsisleri Tarih: 01.01.2014 - 31.12.2014 Yer: Hasan Doğan Stadı, Arnavutköy Kapalı Spor Salonu, Hadımköy Kapalı Spor Salonu, Taşoluk Stadı, Durusu Stadı, Hadımköy Stadı Hedef: İlçe sınırlarımızdaki Amatör Spor Kulüpleri, Çeşitli Dernekler, Eği-

8-Arnavutköy Belediye Spor Branş Çalışmaları Tarih: 01.01.2014-31.12.2014 Yer: Hasan Doğan Stadı Hedef: Arnavutköy Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki futbol, güreş, basketbol, voleybol, yüzme, karate, halter, bisiklet, özel sporcularda yüzme, vücut geliştirme, Wushu, Halk Oyunları branşlarında eğitim verilerek liglere ve müsabakalara yıl boyunca katılım sağlanmaktadır. Sonuç: Arnavutköy belediye spor branşları eğitimlerini Arnavutköy Belediyesi tesislerinde yapılmaktadır. Lisanslı sporcu bakımından yaklaşık 1000 üstünde sporcu bulunmaktadır. Lisanslı sporcularla antrenman sahası, malzeme, ulaşım, konaklama ve müsabakalarda her türlü destek verilmektedir.


174 - 175

12

6

Arn.Bld. Branşlar 6

2013 yılı 2014 yılı

12 2013 yılı

9- Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Tarih: 22.10.2014 Yer: Hadımköy Spor Salonu Hedef: Arnavutköy Belediyesi tarafından Arnavutköy ilçe sınırları içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapmak Sonuç: Arnavutköy Belediyesi tarafından 9 farklı amatör spor kulübüne 12 branşta 5000 adet malzeme

2014 yılı

yardımı yapılmıştır. Törende protokol temsilcilerimiz katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Malzeme yardımı töreni adı altında yapılan yardımda amatör spor kulüplerinden toplam 500 katılımcı gelerek kokteyl ikramımı yapılmıştır.

gösteren amatör spor kulüplerimizin resmi müsabaka, gezi ve sportif faaliyetlerine gerçekleştirebilmesi hedeflenmiştir. 2014 yılında resmi kayıtlı 512 araç talebi yazılıp 396 araç talebine olumlu cevap yazılmıştır.

10-Amatör Takımlara Araç Tahsisleri

Sonuç: Hedef doğrultusunda bulunan;

Tarih: 01.01.2014 - 31.12.2014

»»

Yer: İlçe Sınırları

Arnavutköy Belediye Spor Kulübü

Hedef: İlçemiz sınırlarında faaliyet

a. Futbol


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

b. Basketbol c. Voleybol

»»

d. Wus-hu e. Karate f. Güreş g. Yüzme

»» »» »» »» »» »» »» »» »»

h. Bisiklet branşlarına Bolluca Spor Kulübü Hadımköy Spor Kulübü Taşoluk Spor Kulübü Tem Terkos Spor Kulübü Haraççı Spor Kulübü Avrasya Spor Kulübü GOP Yeniköy Spor Kulübü Yeşilbayır Spor kulüplerine gerekli ulaşım desteği sağlanmıştır.

Arnavutköy Kapalı Spor Salonu

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

»»

Tesislerde fiziki yeterlilik açısından keşif yapılmıştır. Tesis girişi değiştirilerek sporcu –seyirci girişleri kontrol altına alınmıştır. Eğitmen odası oluşturulmuştur. Soyunma odaları eksiklikleri giderilmiştir. Salon tahsis koordinasyonu için gerekli fiziki çalışmalar yapılmıştır. Spor alanı çevreleyen duvarlar boyanmıştır. Salon içerisinde Belediye temalı görseller uygulanmıştır. Salona sabit model duvara monte iki adet basket potası takılmıştır. Branşların kullanabileceği malzeme odası yapıldı. Protokol tribün koltukları değiştirildi ve protokol platformu yapıldı. Karate ve Wushu branş eğitimleri için depo olan boş alanı; 50 kişilik tribün ve antrenman alanı olarak düzenlenmiştir. Tüm branş öğrencilerinin kullanımı için çeşitli aletlerden oluşan orta ölçekli fitness salonu

»»

Spor tesislerindeki arızalara direk müdahale edebilen bir ekip kurularak salon tribün altında malzeme deposu ve atölye kurulmuştur.

»»

Salon arkasındaki atıl boş alana tenis kortu ve skorboard alanı proje çalışması yapılmıştır.

»»

Arnavutköy Fıtness ve Yüzme Havuzu

»»

Ömerli Spor Kulübü

11-Tesislerimiz

»»

»»

kurulmuştur.

»» »» »» »» »» »»

Tesislerde fiziki yeterlilik ve kurumsal standartlar açısından keşif yapılmıştır.

»»

»» »»

Personel toplantıları yapılarak eğitimler düzenlenmiştir.

»»

Personel kıyafeti çalışmaları yapılmıştır.

»»

Hizmet sistemi değiştirilerek bayan-erkek günleri sistemine geçilmiştir.

»» »»

Fiziki eksiklikler tespit edilerek alım için resmi alt yapıları hazırlanmıştır. Tesis içi görseller için gerekli çalışmalar yapılmış uygulama düzeyine gelinmiştir. Fen İşleri ile görüşülerek bahçeye çardak yaptırılmıştır

»» »»

Eğitmenlerle toplantılar yapılarak hizmetin kalitesinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Tesislerde gün sorumlusu sistemine geçilmiştir. Fıtness alanı büyütme çalışmaları yapılmıştır. Tesis personelinin oturabileceği ve yemek yiyebileceği alan oluşturulmuştur. Yangın çıkışı tesisimizde yapılmıştır. Tesisin altında bulunan büyük depo alanı düzenlendi. Tesisimize buhar odası ve sauna yapıldı. Bayan eğitmen ve bay eğitmen odası yapıldı. Fıtness malzemeleri yenilendi. Tribün altındaki depo olarak kullanılan alanın bay ve bayan eğitmen odası olarak düzenlenmesi. Fıtness alanının yanında bulunan bay bayan tuvaletlerinin fıtness alanına dâhil edilmesi Sauna tarafındaki duş alanında bulunan ve duvar içine sızma yapan su kaçağının bulunarak


176 - 177

»» »» »» »»

onarılması Havuz kısmından dış alana direk çıkan acil çıkış kapısının açılması Havuz üzerinde bulunan çatı demirlerinin boyanması Havuz kenar duvarlarında dökülen fayansların onarılması Fıtness alanına çıkan merdivenlerin fıtness alanı ile bağlantı yerine kapı yapılması

Hadımköy Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu

»» »» »» »» »» »» »»

»» »» »» »» »» »»

Tesislerde fiziki yeterlilik açısından keşif yapılmıştır. Park bahçeler müdürlüğü ile görüşülerek bahçe düzenlemesi yapılmıştır.

»»

Fen işleri ile görüşülerek alt yapı sorunları çözülmüştür.

»»

Personel toplantıları yapılarak eğitimler düzenlenmiştir. Personel kıyafeti çalışmaları yapılmıştır.

»»

Hizmet sistemi değiştirilerek bayan-erkek günleri sistemine geçilmiştir.

»»

Fiziki eksiklikler tespit edilerek alım için resmi alt yapıları hazırlanmıştır.

»» »» »» »» »» »»

Tesis içi görseller için gerekli çalışmalar yapılmış uygulama düzeyine gelinmiştir Skorboard tamiri yapılmış kullanıma hazır hale getirilmiştir. Voleybol sahası nizami ölçülerde çizimi yapılmıştır. Ses sistemi onarılarak kullanım hazır hale getirilmiştir. Voleybol resmi müsabaka için gerekli materyaller sağlanmıştır. Fıtness alanının üst katında bulunan boş alanın ilave fıtness alanı olarak bölünmesi tamamlanmıştır Fıtness alanı ve ilave alan arasındaki bağlantı merdiveninin yapılmıştır Tesis bahçe duvarlarında dökülen yerlerin onarılması ve boyamsı yapılmıştır. Kapalı spor salonundaki trübün alanında kırılan korkuluk ve merdivenleri onarılmıştır Tribün alanının altındaki depo alanına dış cepheden kapı ve cam açılmıştır Kapalı Spor Salonu ve havuz arasındaki geçiş koridoruna kapı yapılmıştır Dış cephe kapılarının bakım ve onarımının yapılmıştır

»» »» »» »»

»» »» »» »»

Yedek kulübeleri yere sabitlenmiştir. Stad etrafında bulunan tel çitler sökülerek gerilip tekrar takılmıştır. Stad ışıklandırması değiştirilmiştir. Soyunma odaları boyanıp temizliği günlük yapılmaktadır. Malzeme odası 2 tarafa bölünerek daha kullanışlı hale getirilmiştir.

Hadımköy Stadı

»» »» »» »» »» »» »» »»

Tesislerde fiziki yeterlilik açısından keşif yapılmıştır. Eksiklikler tespit edilerek Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bilgi verilmiştir. Yedek kulübeleri yere sabitlenmiştir. Tellerde bulunan açıklıklar kapatılmıştır. Saha tribünü boyanmıştır. Tesis içinde bulunan yatakhane düzenli olarak temizlenip kullanıma açık bir haldedir Tesis içine doğalgaz bağlanıp ısınma sorunu çözülmüştür. Eski tribün sökülerek çelik konsiliksüyon tribün projesi yapılıp inşa aşamasındadır.

Tesis giriş kapısının üst kısmında bulunan çatıdan su sızmasının onarılması

Durusu Stadı

Kapalı spor salonu üzerindeki su sızmasının onarılmıştır

»»

Tesis arka kısımdaki soğutma ve ısıtma makinelerinin üzerine koruyucu çatı yapılmıştır

»»

Tesislerde gün sorumlusu sistemine geçilmiştir.

Hasan Doğan Stadı

»»

»»

sökülmüştür.

Tesislerde fiziki yeterlilik açısından keşif yapılmıştır. Basın tribünü yapılmıştır. Mevcut klima koruması yapılmıştır. Stad görselleri hazırlanarak uygulama aşamasına getirilmiştir. Eski görsel ekipmanları

»»

»» »» »» »» »» »» »» »»

Tesislerde fiziki yeterlilik açısından keşif yapılmıştır. Kanalizasyon problemi Fen İşlerinin yardımı ile çözülmüştür. Acil çıkış kapısının yeri değiştirilmiştir. Stad giriş kapısının yeri değiştirilmiştir. Soyunma odalarına askılıklar yapılmıştır. Soyunma odaları boyanmıştır. Hakem giriş çıkışları düzenlenmiştir. Mescit yapılmıştır. İdare ofisi düzenlenmiştir. Mutfak ve yatakhane alanları düzenlenmiştir. Bina aydınlatmaları yapılmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

»» »»

Bahçe düzenlenmesi için Park Bahçeler Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Bilgi İşlem Müdürlüğü ile görüşülerek güvenlik için kamera ve alarm sistemi kurulmuştur.

Taşoluk Stadı

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Tesislerde fiziki yeterlilik açısından keşif yapılmıştır Personel odası düzenlenmiştir. Mutfak alanı düzenlenmiştir. Tribün giriş çıkışları düzenlenmiştir. Soyunma odaları eksiklikleri tamamlanmıştır. Soyunma odası askılıkları yapılıp monte edilmiştir. Kale direklerinin yenilenmesi yapılmıştır. Soyunma odalarına dolap koyularak kullanıma elverişli duruma getirilmiştir. Tribün kapısı yapılmıştır. Sahada bulunan pençelere korkuluk yapılmıştır. Güvenlik kamerası tesise yapılmıştır.

Yer: Arnavutköy-Hadımköy

bilgiler kazandırılmıştır.

Hedef: Sosyal alanların çoğaltılması, gençlerin güzel vakit geçirebilmelerini sağlamak.

Sonuç: Eğitim seminerlerimize Müdürlüğümüze bağlı tüm personellerimiz katılmıştır.

Sonuç: Tüm eğitim kurumlarının iştiraları araçlarımız ile sağlanmaktadır. Eğitmenler eşliğin de paten eğitimi verilmektedir. Etkinlik süresince 30.000 insanın katılımı sağlanmıştır. Hafta içi belirli saatlerde okullara hafta sonu ise tamamen halka açılmıştır.

17- Birimler Arası ve Öğretmenler Arası Spor Turnuvaları

14-Bayanlara Özel Sabah Sporu Step-Aerobik Tarih: 15.03.2014-15.09.2014 Yer: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu-Hadımköy Kapalı Spor Salonu Hedef: Arnavutköy ilçesinde bulunan bayanlara özel sabah saatlerinde yapılan spor ile onlara spor enerjisini, pozitifliğini, sosyalliğini katmak ve aynı zamanda sporun fiziksel temposuna alışmak Sonuç: Arnavutköy ve Hadımköy spor salonlarında toplam 250 bayan haftanın 6 günü çalışmalar yaparak gerekli kesimlere başarıyla ulaşılmıştır. 15- Spor Söyleşileri

Alarm sistemi tesise kurulmuştur.

Tarih: 22.12.2014

Halı sahaya kiralanabilmesi için saha çizgeleri yapılmıştır.

Hedef: Arnavutköy ilçesindeki spor faaliyetlerini yönlendirmek, spor bilincini kazandırmak için spor yöneticileri, sporcular ile söyleşi ortamı kurmak

Saha projektörleri yenilenmiştir. Tesis içerisinde bulunan depo alanı düzenlenmiştir.

12-Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri Tarih: 21.09.2014 Yer: Hadımköy-Haraççı Caddesi Hacımaşlı Sapağı Hedef: Geleneksel hale getirdiğimiz yarışmayı bu yıl tekrarlamak, ilçe tanıtımına katkıda bulanmak Sonuç: 5000 kişilik katılım sağlanmış, ulusal televizyon kanallarında yayın yapılmıştır. Gelen izleyicilere yemek dağıtımı yapılmıştır. 13-Buz Pisti Tarih:15.02.2014-15.04.2014

Yer: Arnavutköy Kültür Merkezi

Tarih: 05.05.2014- 31.10.2014 Yer: Arnavutköy Hasan Doğan StadıArnavutköy Kapalı Spor Salonu Hedef: Arnavutköy Belediyesi çalışanları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kendi aralarındaki personel kaynaşma ortamı yaratmak, sosyal aktivite yaratmak için futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvaları yapılmıştır. Toplam 52 müsabaka oynanmış olup dereceye girenler Belediyemiz tarafından ödüllendirilmiştir. Sonuç: 250 üstende sporcu katılımı sağlanmıştır. Müsabakalar hafta içi 17:00-19:00 arasında yapılmıştır. 18- Yüzme Şampiyonası Tarih: 07.06.2014 Yer: Hadımköy Yüzme Havuzu Hedef: Arnavutköy yüzme havuzlarımızda yüzme eğitimi gören 06-14 yaşları arasında öğrencilerimizin 25 metrelik tahtayla yüzme, sırtüstü yüzme, serbest stil yüzme gibi kulvarlarda yarıştığı, öğrencilere yarış ortamını aşılamak ve yüzme takımımızın altyapısını oluşturmak amacıyla yapılmış olup yarışmaya katılan tüm öğrenciler ödüllendirilmiştir.

Sonuç: Arnavutköy Kültür Merkezinde belirtilen tarih de yapılan söyleşide Ertem Şener ve Sinan Engin konuk olmuştur. Söyleşi ilgi 750 sporseverin üzerinde olup olumlu tepki ve geri dönüşler sağlanmıştır.

Sonuç: Arnavutköy Yüzme Yarışması'na toplam 190 öğrencimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

16- Spor Tesisleri Çalışanlarına Eğitim Semineri

»»

Tarih: 14.07.2014- 28.07.2014 Yer: Arnavutköy Kültür Merkezi Hedef: Arnavutköy sosyal tesislerinde çalışan personellere yönelik yapılan hizmet içi eğitimlerde ilkyardım, yangın ve iş güvenliği ile alakalı eğitim seminerleri düzenlenerek personellerin bilgilerine ek yeni

19- Projeler ve Ar-Ge Çalışmaları

»»

»» »» »» »» »» »»

İlkokul öğrencilerine hareket eğitimi kazandırmak Ortaokul öğrencilerine yetenek seçimi ve spor dalına başlangıç açısından yardımcı olmak Zumba dersi eğitimleri Pilates dersi eğitimleri Bayanlara yüzme eğitimi Spinning projesi Yer hareketleri Trekking doğa sporu projesi


178 - 179


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ 180 180


180 180 -- 181 181

Restorasyon edilen 襤stasyon Binas覺


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ


182 - 183

I.GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemler, Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesini sağlamak, Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi, diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi, Belediyeye ait gayrimenkullerin ihti-

yaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması, Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, kiralanması, trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi yapılması, Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri misil tahakkuk ettirmek veya 2886 sayılı yasanın 75'inci maddesine göre tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi vermek, Belediyemize ait kiracı ve ecri misilcilerin kira ve ecri misil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilat edilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bilgi vermek, imar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dahilinde istimlaklarını yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Arnavutköy Merkez Binasında yürütülmektedir.

HİZMET BİRİMLERİ SIRA NO

KULLANIM AMACI

ADET

1

Büro ( Müdür Odası)

1

2

Büro (Harita ve Emlak Bürosu)

1

3

Büro (Kent Bilgi Sistemi Bürosu)

1

4

Büro (Emlak ve İstimlak Kalemi)

1

2.TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ

HARİTA BÜROSU

EMLAK BÜROSU

KENT BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU

KALEM ARŞİV BÜROSU


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 39 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 11'i iletişim amaçlı olarak 28 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır. 4. PERSONEL DURUMU Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 müdür, 2 şef, 8 Harita Mühendisi, 1 mimar, 2 Harita teknikeri, 1 Harita Teknisyeni, 1 Eğitmen olmak üzere toplam 16 personelle yürütmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüz Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak ve Belediye mülklerinin etkin ve rasyonel kullanımını sağlamaktır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2014 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. BÜTÇE VE GİDER DURUMU BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

8.991.000,00

4.611.024,58

51,28


184 - 185

B- PERFORMANS BİLGİLERİ Müdürlüğümüzün 2014 yılı içinde 4 adet stratejik plan hedefi mevcut olup; bu hedeflerden 4 tanesi müdürlüğümüzün faaliyet, proje ve hizmet kapsamında yerine getirilmeye çalışılmıştır.

C- HARİTA BÜROSU Onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan

parselasyon planlarını inceleyerek Encümen kararı alınması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına iletmek, onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletmek, resen ve talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen kararı alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar Müdürlüğüne iletmek, hali hazır haritaları

yapmak ve yaptırmak, İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve halihazır haritaların arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak, tescil işlemi biten, yeni oluşan yada değişen ada parsel numaralarını imar durumu, yol kotu ve arşiv bürolarına gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek, kamu kurum ve kuruluşları, mahkemelerden gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasında sağlamakla görevli ve yetkilidir.

DÜZENLENEN BELGELER BELGE

01.01.2014-31.12.2014

İnşaat İstikamet

1211

Encümene Havale

669

Kot Kesit

1100

Kontur Gabari

359

Toplam

3339 İMAR UYGULAMALARI ALAN (ha)

Tescil Edilen

150

Devam Eden

1127,1

Planlanan

102


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

D- EMLAK BÜROSU Belediyeye ait taşınmaz malların sicilini tutarak, söz konusu taşınmazların onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapar veya yaptırır, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek Encümen kararı alınması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük Makamına ulaştırır. Onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletir, Belediyeye ait taşınmaz malların; tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen kararı alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne iletir, gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesini, kontrol ve takibini, bakım ve düzenlemesini kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürür, Belediye adına tescilli yada kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmesini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yapar, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri veya binaları bir program doğrultusunda kamulaştırır, kiraya verilmiş belediye taşınmazlarının kira bedellerinin tahsilatı ve artış işlemlerini Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirir, Belediye adına kayıtlı

gayrimenkullerin envanterlerinin takip edilmesi, yeni tescil edilenlerin sicile işlenmesi, elden çıkarılması ve sicilden silinmesi işlemlerini yapar, diğer idarelere ait olup, yetki alınanların tahsis, tescil ipotek işlemlerinin onlar adına yapılmasını sağlar, imar planındaki konumuna göre Belediyeye ait parsellerin ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisi, irtifa hakkı tesisi hakkında Encümen ve Meclisten karar alınması için teklifte bulunup, tapuya işletilmesini sağlar, imar planında kamu alanı olarak ayrılmış veya stratejik planda olup, yıllık yatırım programına alınan (park, yol, hizmet binası vs.) yerlerde gerekli kamulaştırma işlemleri için Başkanlık onayı alınıp Encümence karar alınmasını sağlamak, kararı alınan yerlerdeki mülkiyetlerin tespiti ve kıymet takdirlerinin yaptırılması ile tapu sicilinde belediye adına tescil işlemlerinin yapılmasını sağlar, 2981 sayılı kanunun 13-b maddesine göre tapusuz olan ve kamu yararına kullanılacak taşınmazların tasfiyesini sağlamak amacıyla, 2981 sayılı kanuna istinaden imar affı müracaatı bulunan şahısların müracaatlarının değerlendirilmesi amacıyla, 3194 sayılı kanunun 17'inci maddesine göre hisse satışının yapılması amacıyla, belediye mülkiyetinde bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen yerlerin 2886 sayılı yasanın 36'ncı ve 45'inci maddelerine göre

satılması amacıyla, Belediye mülkiyetinde bulunmayan Belediye mücavir sınırları içinde bulunan yerleşim yerlerinin tespiti ve devir işleminin yapılması amacıyla taşınmazın yer tespiti, (adres, mevkii, işgalcisi, elinde bulunan evrakları vs.) taşınmaz mülkiyet durumu, arsa bedelinin tahsili, arsa bedelinin belirlenen taksitler tutarında ipoteklendirilmesi ile ilgili Tapu Müdürlüğü'ne yapılan sayışın bildirilerek şahıs veya kurum adına tescilinin sağlanması, taşınmazın imar durumu, ilan ve ilan bedelleri için hesap işlerine bildirilmesi, 4916 sayılı kanuna istinaden devrin istenilmesi taşınmazın kıymet takdir komisyonunca fiyatının belirlenmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenek temininin sağlanması, şartname hazırlanması, taşınmazla ilgili Encümen kararının alınması, devredilen taşınmazların tapu işlemlerinin yapılması, belirlenen bedelin şahsa ödenmesinin sağlanması veya adına banka hesabına yatırılmasını sağlar. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesinde; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar


186 - 187

vermek yetkisi Meclistedir ve Meclise gelecek bu işlerin teklifi ve takibini yapar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'nci maddesinde; Belediye, belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; (d) fıkrasında ‘’Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu veya sosyal tesis olarak kullanılamaz.’’ hükmü gereği işlemleri takip eder. Belediye mülkiyetinde bulunan ve satışı yapılamayan taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 2886 sayılı İhale Kanunu'nun 75'inci maddesine göre ecri misil uygulanarak gelir sağlanması amacıyla komisyon oluşturulup bedel tespiti yapılmasını sağlar, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili kamu kurumları ve şahıslardan gelen istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasını sağlar, Belediyeden tapu alan vatandaşların tapu bedellerinin ipotek olarak işlenmesi ve taksitlerinin takibi, tahsili ve her biri ile ilgili işlemlerin organizasyonunu yapar, İmar uygulamalarından doğan belediye alacaklarının takibi tahsili terkini ile ilgili işlemlerin organizasyonunu yapar. 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 1.085.689,65 TL kira geliri elde edilmiştir. 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında arsa ve hisse satışlarından 9.705.319,74 TL gelir elde edilmiştir. 2014 yılında Karlıbayır Mahallesi'nde

40 adet tahsisli arsanın tahsis sahiplerine devri gerçekleştirildi. 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 31 adet ecrimisil işlemi gerçekleştirildi.

yürütmek, Belediye Bilgi Sistemi dahilinde tüm verilerin güncellenmesini ve eşleştirilmesini sağlamak. 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 2531 adet parsel güncellendi.

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 116 adet kiralama ihalesi yapılmıştır.

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 11.755 adet yapı geometrisi güncellendi ve eklendi.

4 adet bina kamulaştırması yapılmıştır.

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 13.263 adet bağımsız bölüm eklendi.

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 50 adet Belediye hisse satışı yapıldı. 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen Balaban, Baklalı, Boyalık, Hacımaşlı, Karaburun, Tayakadın, Yassıören ve Yeniköy Köyleri'ne ait gayrimenkuller Belediyemiz üzerine alınmış ve kiralama işlemlerine başlanmıştır. 4706 sayılı kanun kapsamında Karlıbayır Mahallesi'nde bulunan Maliye Hazinesin’e ait 107 adet arsa hak sahiplerine satışı yapılmak üzere Belediyemizce devir alınmış olup, 43 adedi de devir aşamasına gelmiştir.

F- KENT BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz, güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının birimlerden gelen program, rapor ve diğer istekler doğrultusunda dinamik bir yapıda gelişmesini ve devam ettirilmesini sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımında yeni kulanıcı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde değişiklik ve düzenleme işlerini yürütmek, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarının kesintisiz ve sağlıklı olarak çalışması için bakım onarım ve güncellenme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemi ile belediyede kullanılan diğer yazılımların kent bilgi sistemi kapsamında entegrasyonunu sağlamak, Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki (UAVT) adres bilgilerinin güncellenmesini sağlamak ve gerekli işlemleri

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 3443 adet kapı numarası güncellendi. 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 52 adet mesafe krokisi çizildi. 1/1000 ölçekli imar planlarına göre yeni eklenen, aksı değişen ve iptal olan yollarla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

E- KALEM ARŞİV BÜROSU Şef tarafından havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlayarak şefe sunmak, bürolardan gelen evrakları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, işleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak, gizlilik ilkesi doğrultusunda dosyaları muhafaza etmek, işlerin tam ve zamanında olması için gerekli tedbirler almak, müdürlüğün önceliklerine göre sıraya konulmuş tüm yazılarını yazmak, her türlü yazıların örneklerini çıkarmak, hazırlanan ve derlenen bilgi ve verileri kontrol ederek bilgisayar ortamına aktarmak işlerini yürütür.

EVRAK TÜRÜ

01.01.201431.12.2014

Gelen Evrak

5524

Giden Evrak

7154


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ


188 - 189

I.GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Plan ve Proje Müdürlüğü çalışmalarını aşağıdaki kanun ve yönetmelikler Doğrultusunda Yapar;

»» »» »»

5393 Sayılı Belediye Kanunu

»» »»

3194 Sayılı İmar Kanunu

»»

»»

»»

»» »» »» »» »» »»

5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün faaliyetlerini ilgilendiren yönetmelikler ise şunlardır:

»» »» »» »»

5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2863-5226 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 4705 Sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu 6831 Sayılı Orman Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 5835 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun vb. Kanunlar doğrultusunda sürdürmektedir.

»» »» »» »»

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İhalelere Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği vb. yönetmelik, genelge ve tüzükler

»»

Tarım arazi koruma yönetmeliği Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği vb.

Plan ve Proje Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir: Plan ve Proje Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, 2863-5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri, başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere;

»»

»»

Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar Planlarını hazırlayarak onay sürecinin takip edilmesi, planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi

»»

»»

»»

amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, ilgilisince yapılan tekliflerin değerlendirilerek sonuçlandırılması ve gerekli yazışmaların yapılması, Kentsel Tasarım-Kentsel Dönüşüm araştırma ve proje konuları ile tadilatlarının yapımı ile ilgili konuların düzenli bir şekilde takip edilerek yürütülmesi ve sonuçlandırılması, dosya akışı içerisinde işlemlerin kayıt altına alınıp, yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken özen ve çabuklukla hizmetlerin planlı, programlı etkin ve uyum içerisinde yürütülmesi, uygun şekilde ve dijital ortamda arşivlenmesinin sağlanması, Belediye mülkü olan veya Belediyeye tahsisi yapılmış eski eserlerin ihyasına yönelik olarak projelerinin yapılması, yaptırılması, ayrıca, belediye mülklerinin kamu yararı doğrultusunda projelerinin yapılması veya yaptırılması, İlçe sınırları içerisindeki tüm korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak ile mükelleftir. İlgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemleri ve Müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak. Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

II. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ »» TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER »» »»

»»

»» »»

»»

»»

»»

Arnavutköy İlçesi ile ilgili üst ölçekli planların (100.00050.000-25.000-5.000 ölçekli) hazırlanması aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu sağlanmak, planların onanmasını müteakip irdeleyerek kurum adına itirazları yapmak ve sonucunu takip etmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlanmak ve Arnavutköy Belediye Meclisi’ne göndermek, İ.B.B.’de takibini yapmak, 1/1000 ölçekli planlara altlık oluşturmak üzere jeolojik – jeoteknik etütleri yaptırmak, Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki bugüne kadar yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış yapıların planlama çalışmalarında kullanılmak üzere tespit, analiz ve değerlendirmesini yapmak ve kent estetiği ile ilgili kurallar oluşturmak, Bölgemiz ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek, onaylı üst ölçekli planlarda yer alan donatı alanlarının (okul, sağlık tesis, spor alanları, trafo vb.) gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli taleplerde bulunmak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat başvurularını değerlendirerek Meclise sunulmasını ve onay sürecini takip etmek, Kamu mükiyeti niteliğindeki alanların gerekli izinlerin alınmasından sonra, plan kararlarına uygun olarak

»»

değerlendirilmek üzere projelendirmek, Tüm tarihi eserlerin envanterini çıkartmak, Bölgenin tarihi, kültürel, doğal değerlerini araştırmak, Arnavutköy İlçesi’nde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan veya tahsisi yapılmış olan kültür ve tabiat varlıklarının kaynak temin edilerek projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılmasını sağlamak,

III. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 3.1. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Stratejik Amaç ve Hedefleri 3.3 Stratejik Amaç: Arnavutköy İlçesi’nin uygulama imar planlarını, doğal alan yönetim planlarını yapmak ve ilçe genelinde yapılacak yatırımlar için gerekli plan proje desteğini sağlamak, İlçe’nin tarihi değerlerini araştırarak kültürel kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.

ma imar planlarını yapmak. Performans Hedefi-3.3.1.1: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak onaylanan, Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planı’na göre uygulama imar planı çalışmasını 2014 yılı içerisinde tamamlamak. 4.1.1 Arnavutköy İlçesi Ömerli-Deliklikaya Bölgesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 17.04.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ömerli Deliklikaya Bölgesi Nazım İmar Planına ve plan tadilatlarına uygun olarak, Arnavutköy İlçesi Ömerli-Deliklikaya Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Arnavutköy Belediye Meclisince uygun görülen plan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince de değerlendirilerek 13.02.2014 tarih ve 365 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş

Stratejik Hedef 3.3.1: 2014 yılı sonuna kadar, 1/5000 ölçekli planlara dayalı olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak. Stratejik Hedef 3.3.2: 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki tarihi değer taşıyan tescilli eski eserlerin rölöve-restitüsyon–restorasyon projelerini yapmak ve eski doku araştırması yaparak, eski eserlerin envanterini hazırlamak, Kentsel ve Sosyal donatı alanlarında kalan taşınmazlar ile ilgili plan ve proje hazırlamak, Sürdürülebilir kent yapmak ile ilgili araştırmalar yapmak.

IV. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET BİLGİLERİ 4.1 Performans Hedefi Olarak Belirlenen Planlama Çalışmalarına Ait Faliyet Bilgileri Stratejik Hedef 3.3.1: 2014 yılı sonuna kadar, 1/5000 ölçekli planlara dayalı olarak 1/1000 ölçekli uygulaŞekil 1:17.02.2014 tt’li Ömerli Deliklikaya Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


190 - 191

ve İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığınca 17.02.2014 tarihinde onaylanmıştır. 17.02.2014 tasdik tarihli Arnavutköy Ömerli Deliklikaya Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz, Bolluca Ek Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 02.05.2014-02.06.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup söz konusu planla ilgili vatandaşlara bilgi verilmiştir. 17.02.2014 tasdik tarihli Arnavutköy Ömerli Deliklikaya Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yasal askı süresi içerisinde 250 adet itiraz yapılmış olup söz konusu itirazlar Haziran ve Temmuz ayında Arnavutköy Belediye Meclisine sevk edilmiştir. Ayrıca 250 adet itiraza ilişkin alınan Meclis kararlarıyla ilgili itiraz sahiplerine bilgi verilmiştir. Performans Hedefi-3.3.1.2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ha-

zırlanarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilemeyen 3 adet 1/1000 ölçekli muhtelif uygulama imar planı tadilatı çalışmasına 2014 yılı içerisinde başlamak. 4.1.2 Plan Tadilatları

»»

13.01.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan Arnavutköy 544 parsel ve Bolluca 415 ada 4 Parsel, 420 ada 8 Parsel ile kadastral yol ve terk alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına göre müellifince hazırlanan Bolluca 415 ada 4 parsel (eski 414 ada 2 parsel, 415 ada 2 parsel) ve 420 ada 8 parsel ile Arnavutköy 544 parsel ve terk alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 737 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek 16.05.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye

»»

Bakanlığınca onaylanmıştır. Söz konusu plan tadilatı 30.06.2014 günü mesai başlangıcında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmış olup 29.07.2014 günü mesai başlangıcında askıdan indirilmiştir. Söz konusu plan tadilatı ile ilgili yasal askı süresi içerisinde vatandaşlara bilgi verilmiştir. Müdürlüğümüzce yapılan itiraz görüşülmek üzere Arnavutköy Belediyesi Meclisine sevk edilmiştir. Müdürlüğümüzce yapılan itiraz maddi hataların düzeltilmesine yönelik olup Arnavutköy 545, 19167, 19168 parselleri ve tescil dışı alanı kapsamaktadır. Söz konusu itiraza ilişkin 22.10.2014 tarih ve 330 sayılı Meclis Kararı alınmış olup söz konusu söz konusu karar görüşülmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine sevk edilmiştir. Arnavutköy ilçesi 14.06.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanı olarak planlanan İmrahor 785, 788, 789 ve 792 parsellerin yanı tescil dışı alanın 10 m.lik imar yolu yapılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2014 tarih ve 332 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 17.02.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onaylanmıştır. Söz Konusu plan tadilatı 31.03.2014 günü mesai başlangıcında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmış olup 30.04.2014 günü mesai bitiminde askıdan indirilmiştir. Askı süresi içerisinde söz konusu plan tadilatı ilgili vatandaşlara bilgi verilmiş


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

»»

olup plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılmış herhangi bir itiraz bulunmamaktadır. Arnavutköy ilçesi Boyalık Mahallesi 10.09.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Boyalık 960 parselin kuzeyinde yer alan Yönetim Merkezi alanı ve Boyalık 957 parselin kuzeyinde yer alan Sağlık Tesisi Alanının Park Alanına alınmasına dönük plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2013 tarih ve 2119 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 15.11.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onaylanmıştır. Söz konusu plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30.12.2013 tarih ve 2013/Bn:25489-BN:12729 sayılı yazısı ve ekleri ile tarafımıza gönderilmiş olup plan tadilatı 20.01.2014 günü mesai başlangıcında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmış olup 20.02.2014 günü mesai başlangıcında askıdan indirilmiştir. Askı süresi içerisinde söz konusu plan tadilatı ilgili vatandaşlara bilgi verilmiş olup plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılmış herhangi bir itiraz bulunmamaktadır.

4.2 Performans Hedefinde Yer Almayan Planlama Çalışmalarına Ait Faliyet Bilgileri 4.2.1 Arnavutköy İlçesi Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 11.02.2013 tasdik tarihli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Nazım İmar Planı ve plan tadilatları doğrultusunda Arnavutköy İlçesi Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama

İmar Planı hazırlanmıştır. Arnavutköy Belediye Meclisince uygun görülen plan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince de değerlendirilerek 13.02.2014 tarih ve 364 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığınca 17.02.2014 tarihinde onaylanmıştır. 17.02.2014 tasdik tarihli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz, Bolluca Ek Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda 30.06.2014-

29.07.2014 tarihleri arasında askıya çıkmış olup söz konusu planla ilgili vatandaşlara bilgi verilmiştir. 17.02.2014 tasdik tarihli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yasal askı süresi içerisinde 147 adet itiraz yapılmış olup söz konusu itirazlar görüşülmek üzere Arnavutköy Belediye Meclisine sevk edilmiştir. Ayrıca 147 adet itiraza ilişkin alınan Meclis kararlarıyla ilgili itiraz sahiplerine bilgi verilmiştir.


192 - 193

4.2.2 Plan Tadilatları

»»

»»

»»

Arnavutköy ilçesi Taşoluk 6671 Ada 6, 7, 8, 10 ve 11 parsellerde yer alan YM-1 (Yönetim Merkezi) Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2013 tarih ve 2422 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 13.12.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onaylanmıştır. Söz konusu plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 05.02.2014 tarih ve 1592623891 sayılı yazısı ve ekleri ile tarafımıza gönderilmiş olup plan tadilatı 12.02.2014 günü mesai başlangıcında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmış olup 13.03.2014 günü mesai bitiminde askıdan indirilmiştir. Askı süresi içerisinde söz konusu plan tadilatı ilgili vatandaşlara bilgi verilmiş olup plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılmış herhangi bir itiraz bulunmamaktadır. Arnavutköy İlçesi Arnavutköy 4800 parsel ve tescil dışı alana ilişkin müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi 3194 sayılı imar kanununun 8b maddesine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Arnavutköy Belediye Meclisine sevk edilmiştir. Arnavutköy İlçesi Arnavutköy 20126 parsel ile ilgili olarak Fen İşleri Müdürlüğü'nün talebiyle arazinin mevcut topoğrafyasından ve eğimden kaynaklanan yaklaşık 5-6 metrelik kot farkından dolayı Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki mevcut atık su ve yağmur suyu imalatından faydalanılamadığı belirtilerek, yağmur suyu çalışmaları yapılabilmesi için Ay Sokak

»»

»»

ile Amir Sokak imar yollarının plan tadilatı hazırlanmıştır. Arnavutköy 20126 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi Arnavutköy Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 237 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Arnavutköy 20216 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan Tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 1523 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek 17.10.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. Söz konusu plan tadilatı 15.12.2014 günü mesai başlangıcında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmıştır. Arnavutköy İlçesi Bolluca 4831 ada 40 parselin Dini Tesis Alanına alınmasına yönelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda hazıurlanan plan tadilatı görüşülmek üzere Arnavutköy Belediye Meclisine sevk edilmiş olup 07.11.2014 tarih ve 418 sayılı kararı alınmıştır. Söz konusu karar İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilme aşamasındadır. Arnavutköy ilçesi 17.02.2014 tasdik tarihli Ömerli Deliklikaya Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz Arnavutköy Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 101 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmüş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2014 tarih ve 1422 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 17.10.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu plan tadilatı 24.12.2014 tarihinde mesai başlangıcında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmış


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

»»

»»

ve 22.01.2015 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir. 17.02.2014 tasdik tarihli Ömerli Deliklikaya Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda plan üzerinde maddi hatalar ve plan hükümlerine ilişkin tespit edilen eksikliklere itiraz edilmesi hususunda 02.06.2014 tarih ve 685-206576 sayılı Başkanlık Oluru alınmıştır. Başkanlık Oluru eki itiraz konuları Arnavutköy Belediye Meclisine sevk edilmiş olup itirazlar hakkında 17.10.2014 tarih ve 323 sayılı Arnavutköy Belediye Meclisi kararı alınmıştır. Söz konusu karar İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. 17.02.2014 tasdik tarihli Ömerli Deliklikaya Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile Deliklikaya 200 ada 3 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planın İstanbul 1.İdare Mahkemesi tarafından 2012/1778 Esas sayılı ve 29.11.2013 tarihli kararı ile parsel yönünden iptal edildiği ancak söz konusu parselin Arnavutköy Ömerli-Deliklikaya Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına konu edildiği belirtilerek, söz konusu parselin plan dışında tutulması için gereğinin yapılması talep edilmiştir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Deliklikaya 200 ada 3 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planın İstanbul 1.İdare Mahkemesi tarafından 2012/1778 Esas sayılı ve 29.11.2013 tarihli kararı ile iptal edildiği ancak söz konusu parselin Arnavutköy Ömerli-Deliklikaya Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına konu edildiği belirtilerek, parselin plan onama sınırı dışına çıkarılması için plana itiraz edilmiştir. Söz konusu talepler ile ilgili Arnavutköy Belediye Meclisinin 15.10.2014

»»

»»

tarih ve 298 ve 299 sayılı kararı alınmıştır. Söz konusu karar İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama Müdürlüğü’nün 25.12.2013 tarih ve 25955148.310.01.04.01/201313786-224357 sayılı yazısı ile Arnavutköy İlçesi Taşoluk 5734 ada 1-12-13 parsellere Orta Yoğunlukta ( 75 ki/ha ) Gelişme Konut Alanı ve Yeşil Alan Fonksiyonu verilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2013 gün, 1901 sayılı kararı ile uygun bulunduğu ve 27.10.2013 tarihinde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca aynen onaylandığı belirtilerek konu gereği için tarafımıza iletilmiştir. Arnavutköy İlçesi Taşoluk 5734 ada 1-12-13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak 26.05.2014 tarih ve 573-201237 yazımız ile Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilmiş olup, 10.07.2014 tarih ve 141 sayılı Arnavutköy Belediyesi Meclis Kararı ile de tadilen uygun görülmüştür. Söz konusu uygulama imar planı tadilatı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7b-14 maddesine göre değerlendirilmek üzere gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine sevk edilmiştir. 10.09.2012 tarih ve 3461101201 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı ile Arnavutköy 279 parselin bulunduğu alanda imar uygulaması yapılacağı ve yapılacak imar uygulaması sonucunda düzgün parseller oluşabilmesi için yazı eki bilgi paftasında gösterildiği gibi konut alanının park alanı, park alanının konut alanı olarak yer değiştirilerek plan tadilatı yapılması talep edilmiştir. 279

»»

»»

parsel ve kısmen yanındaki kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatları yeniden hazırlanarak 27.05.2014 tarih ve 630-205569 yazımız ile Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilmiş olup, 10.07.2014 tarih ve 142 sayılı Arnavutköy Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülmüştür. 10.07.2014 tarih ve 142 sayılı Arnavutköy Belediyesi Meclis kararına ilişkin plan değişiklikleri hazırlanarak konunun incelenerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7b-14 maddesine göre değerlendirilmek üzere gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine sevk edilmiştir. Arnavutköy 5927 parselle ilgili 21.03.2012 onay tarihli, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı yeniden düzenlenmiş olup konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilmiş olup, 05.09.2014 tarih ve 238 sayılı Arnavutköy Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına sevk edilme sürecindedir. Arnavutköy Belediye Başkanlığının 25.02.2014 tarih, 222-187447 sayılı Başkanlık Oluru ile 11.12.2013 tarih ve 2373 sayılı İBB Meclis kararı ile uygun bulunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 13.12.2013 tarihinde onaylanan 14.06.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı plan notlarının 15. maddesi gereği kamuya devir sureti ile yeşil alana tescil işlemleri tamamlanmış olan taşınmazlarla ilgili yapılan plan tadilatına yasal askı süresi içerisinde Müdürlüğümüz'ce itiraz edilmiştir. Söz konusu


194 - 195

»»

»»

itirazlar, 26.05.2014 tarih ve 575-205240 sayılı yazımız ile Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilmiş olup, 06.06.2014 tarih, 102 sayılı Arnavutköy Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu U.İ.P tadilatı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7b-14 maddesine göre değerlendirilmek üzere gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine sevk edilmiştir. İGDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içinde kalan mevcut Doğalgaz Bölge Regülatörleri ve Çelik Hatların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi ve bu hatlara yönelik yaklaşma mesafesinin plan notlarına işlenmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı teklifi Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 05.11.2013 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, onay işlemleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiş olup, 16.01.2014 tarih ve 111 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş ve 17.01.2014 tarihinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. İ lçemiz Hadımköy 300 ada 10 parselin Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ve tescil harici alanın park alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 18.02.2014 tarih ve 185726 sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sunulmuş olup söz konusu plan değişiklik teklifi 13.05.2014 tarih ve 471 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilerek 15.05.2014 tarihinde onaylanmıştır. Müdürlüğümüzce 15.05.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan değişikliğine istinaden 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup

»»

»»

söz konusu plan değişikliği ile ilgili ilgili kurumlardan alınan görüşlerle birlikte 27.10.2014 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilmiştir. 07.11.2014 tarih ve 417 sayılı Arnavutköy Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği 16.12.2014 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7b-14 maddesine göre değerlendirilmek üzere gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine sevk edilmiştir. İlçemiz Haraççı ve Taşoluk Bölgesinin pazar alanı ihtiyacını karşılamak üzere Haraççı 5955 ada 1 parselin yanındaki terkinli alanın ve Taşoluk 6510 ada 1 parselin yanındaki terkinli alanının pazar alanına alınması hususunda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hazırlanmış olup konu ile ilgili ilgili kurumlardan alınan görüşlerle birlikte 31.10.2014 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7b-14 maddesine göre değerlendirilmek üzere gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu ile ilgili işlemler henüz sonuçlanmamıştır. İlçemiz Ömerli 952 parsel ile ilgili 17.02.2014 tasdik tarihli Ömerli Deliklikaya Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz Arnavutköy Belediye Meclisinin 15.10.2014 tarih ve 297 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup ve söz konusu meclis kararına istinaden plan değişikliği hazırlanarak 04.12.2014 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7b-14 maddesine göre değerlendirilmek üzere

»»

»»

»»

gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine sevk gönderilmiştir. Konu ile ilgili işlemler henüz sonuçlanmamıştır. 16.08.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan değişikliğiyle ilköğretim alanından çıkarılarak konut alanına alınan Hadımköy 4909 parselde hazırlanan 1/1000 ölçeli plan değişikliği ile ilgili 05.03.2014 tarih 21 sayılı Arnavutköy Meclis Kararı’nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşünün alınması için müdürlüğüne iade edilmiştir. Konu ile ilgili yeniden il Milli Eğitim Müdürlüğü görüşü alınarak 25.08.2014 tarihinde Arnavutköy Belediye Meclisi’ne sevk edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan değikliği 24.10.2014 tarih ve 358 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş olup 04.12.2014 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7b-14 maddesine göre değerlendirilmek üzere gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu ile ilgili işlemler henüz sonuçlanmamıştır. Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi ile il mera komisyon görüşü doğrultusunda mera vasfından çıkarılan Hadımköy 318 parselin meslek ve teknik öğretim tesisi alanına alınması talebine ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili kurum görüşleri ile birlikte 27.11.2014 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7b-14 maddesine göre değerlendirilmek üzere gereği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu ile ilgili işlemler henüz sonuçlanmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2014 tarih ve 1422 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve 1/1000


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

»»

»»

ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 17.10.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu plan tadilatı 24.12.2014 tarihinde mesai başlangıcında Arnavutköy Belediyesi, Bolluca Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılmış olup 22.01.2015 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilecektir.

Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

13.03.2013 onay tarihli ve 19.04.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı Tadilatlarına yapılan itirazlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 783 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 12.06.2014 tarihinde onaylanmış olup söz konusu plan tadilatının ilan ve dağıtım süreci başlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 05.06.2014 tarih ve 305-8917 sayılı yazısı ve 12.06.2014 tarih ve 3059301 sayılı yazısı ile İstanbul 3. Havalimanı Projesine ait 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2(ç) ve 7(k) hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi̇uyarınca 05.06.2014 tarih ve 8917 sayılı olur’u ile re’sen onaylandığı belirtilmiştir. İstanbul 3. Havalimanı Uygulama İmar Planı ile ilgili Belediyemiz Teknik müdürlüklerine dağıtım yapılmış ve vatandaşlara bilgi verilmiştir.

4.2.3 Arnavutköy Bolluca Deresinin Plan Çalışmalarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Raporunun Hazırlatılması İlgili Bakanlığın Planlamaya Esas Jeolojik, Jeolojik-jeoteknik ve mikro bölgeleme genelgesine uygun olarak, Arnavutköy Belediye Başkanlığı yetki sınırları içerisinde bulunan Bolluca Deresi (356,76 ha) ve Türkköşe Deresinin (200,86 ha) toplam 557,62 hektar alanda Plan çalışmalarına esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler

ve Teknik Araştırma Raporunun hazırlanması işi kapsamında Bolluca Deresi (356,76 ha) kısmının Jeolojik-Jeoteknik Etütleri tamamlanmış olup, Türkköşe Deresinin (200,86 ha) kısmında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Müdürlüğü Yerbilimsel Etüt Dairesi Başkanlığı tarafından İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı 3.Etap Alanının İmar Planına Esas Mikro Bölgeleme Etüt Raporu’nun onaylanması nedeniyle yapılmasından vazgeçilmiştir.


196 - 197

Bolluca Semt Spor Sahası ve Çevre Düzenleme Projesi’nin Ekolojik Koridor içerisindeki yeri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nce İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu’nun onaylandığını belirten 24.12.2014 tarihli, 20607 sayılı yazısı ve yapılan incelemeler sonucunda işin kabulü gerçekleşmiştir. 4.3 Performans Hedefi Olarak Belirlenen Proje Çalışmalarına Ait Faliyet Bilgileri Stratejik Hedef 3.3.2: 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki tarihi değer taşıyan tescilli eski eserlerin rölöve-restitüsyon–restorasyon projelerini yapmak ve eski doku araştırması yaparak, eski eserlerin envanterini hazırlamak, kentsel ve sosyal donatı alanlarında kalan taşınmazlar ile ilgili plan ve proje hazırlamak, Sürdürülebilir kent yapmak ile ilgili araştırmalar yapmak. Performans Hedefi 3.3.2.1: Donatı

alanlarında kalan taşınmazlardan iki adetinin projesini, 2014 yılı sonuna kadar hazırlamak. 4.3.1. Bolluca Semt Spor Sahası ve Çevre Düzenleme Projesi Arnavutköy ilçesindeki kentsel-sosyal donatı yatırımları kapsamında Arnavutköy İlçesi Bolluca Bölgesinde semt spor sahası yapılması planlanmış olup, söz konusu plana uygun olarak Bolluca Semt Spor Sahası ve Çevre Düzenleme Projesi hazırlanmıştır. Bolluca Semt Spor Sahası ve Çevre Düzenleme Projesi; Bolluca Deresi çevresinde ve Boğazköy 4214,4214 ve 4216 adaların yanındaki (Bolluca Deresi çevresinde) yer almaktadır Bu proje ile; futbol sahasının, tribün ve soyunma odalarının yer aldığı, çevre düzenlemesi ile bölge halkının taleplerine cevap verecek rekreasyon

alanlarını barındırmayı, genel vaziyet planı kararları ile açık alan kurgusunu korumayı, güçlendirmeyi ve alanı çevreleyen mahalle dokusunun yaşam şartlarını iyileştirerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yaklaşık 1350 seyirci kapasiteli kapalı portatif tribün yer almaktadır. Kamu kaynaklarını doğru kullanmak adına maliyet ve ihtiyaç analizi yapmak ve çağın gerektirdiği imalat teknolojilerine projede yer vermek hedeflenmektedir. Projede yer alan futbol sahasında gerçekleşmesi hedeflenen karşılaşmaların yoğunluğu gereği dört soyunma odası, kafeterya, hakem soyunma ve dinlenme odaları, kulüp odası, sağlık ve doping odası, yönetici odası, depo ve makine odası, mescit, güvenlik odası, bay, bayan ve engelli tuvaletleri yer almaktadır. Müsabakalara gelenler için otopark yerleri, bisiklet yolları, dinlenme ve seyir alanları yer alan 2.550 m² nitelikli peyzaj alanı düzenlenmiş olan bu proje yaklaşık 15.000 m² alanı kapsamaktadır. 4.3.2. Arnavutköy İlçesi Bolluca Ekolojik Kordior Projesi 5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali ile 2011 yılında yapılan protokol gereği H+N+S Landscape Architecs ve 51N4E firmalarına Arnavutköy’deki yaklaşık 326 ha’lık alanda konsept proje olarak Arnavutköy Ekolojik Koridor Projesi geliştirilmiştir.

Bolluca Semt Spor Sahası ve Çevre Düzenleme Projesi


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Bolluca Stadyum Projesi

Arnavutköy Ekolojik Koridor Projesi içesinde 309 000 m2.lik alan Bolluca Meydan düzenlemesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilmeye başlanmıştır. Söz konusu proje alanı İ.B.B. 2014 yılı proje yatırım programına dahil edilmiş ve proje ihalesi uhdesinde kalan müellif firma tarafından 309 bin m² proje alanının avan proje çalışmaları tamamlanarak İ.B.B. ve İ.S.K.İ. onayına sunulmuştur. Uygulama projesinin ise 2015 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Arnavutköy ilçesi sınırlarında bölgenin ekolojik yapısından kaynaklanan birçok dere bulunmaktadır. Bolluca ekolojik koridoru projesinin temelini oluşturan Bolluca Deresi ve Kocaman Deresi bölge içinde önemli bir ekolojik değer sahip, İstanbul’un önemli içme suyu havzalarından biri olan Alibeyköy havzasını beslemektedir. Bu nedenle ve İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılaşmanın önlenmesi için özel kriterlerle koruma alanına alınmış derelerdir.

Bolluca ekolojik koridoru Arnavutköy merkezi ve alt bölgelere kimlik sunan doğal bir koridordur. İlçeyi kuşatan Tayakadın ve Boğazköy orman bölgelerini birleştirmesi açısından doğal bir ekolojik geçiş koridoru konumundadır. Proje konusu dere koruma bandı sınırı içinde özel mülk sahipleri, kendi mülkiyetinde kalan alanların bir kısmını bahçe tarımı yaparak değerlendirmekte, bir kısmı da tamamen boş tutularak kontrolsüz bir biçimde hayvancılık amaçlı kullanmakta, bir kısmında da konut ve sanayi kullanımı yer almaktadır. Bu projedeki amaç, derelerin ve çevresindeki koridorun ekolojik yapısının bozulmadan ıslah edilmesi, kent peyzajına ve kentsel tarıma, eko turizme kazandırılarak mülk sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, İSKİ’nin kamulaştırma maliyetlerinin minimuma indirilmesidir. Projenin Hazırlanma Nedenleri Bolluca ekolojik koridoru projesi bölgesel ölçekte ortaya çıkan gereksinimlere istinaden hazırlanmış olup,

projenin ortaya çıkmasına neden olan temel etmenler şöyle sıralanabilir.

»» »»

»» »» »»

»»

»»

»»

Dere koruma alanlarının ve içme suyu havzalarının arazi üzerinde okunabilir olması. Alanların tarım, yerleşim, yaşam tarzı ve bilgi sistemi birikimlerinin değerlendirilmesine dair yöntemler sunulması. İSKİ belediye ve tarım kurumları için yeni fikirlere yol açılması. Kentsel tarım uygulamasının başlatılması. Havza ve dere koruma alanlarında yer alan yapılı çevrelerin rehabilitasyonunun sağlanması Pasif alan hükmündeki ekolojik koridorun aktif hale dönüştürülerek halkın kullanımına sunulması. İstanbul için dere mutlak koruma alanlarında uygulanabilecek örnek bir proje modelinin ortaya konulması. Kentin doğusu ve güneyinde


198 - 199

»»

bulunan orman alanları arasında doğal bir bağlantıya olan ihtiyaç. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından dere mutlak koruma bandı için getirilen hükümlerin bölgesel taleplere cevap vermemesi.

»»

»»

Projenin Kapsamı Hazırlanan proje kapsamında Bolluca ve Kocaman derelerinin içinden geçtiği Bolluca ekolojik koridoru; ekolojik koridor dere ıslah ilişkisi, ekolojik koridor teknik alt yapı ilişkisi ve ekolojik koridor kent ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Mevcut yasa ve yönetmeliklerin dere koruma sınırı içindeki alanların kullanımına yönelik kısıtlayıcı hükümlerine karşın, alanın daha etkin ve verimli kullanımına yönelik alternatif çözüm önerileri geliştirilmiştir.

»»

Kentin doğusu ve güneyinde bulunan orman alanları arasında sürekliliği sağlayan doğal bir bağlantı koridorunun oluşturulması. Dere mutlak koruma bandı içinde kalan sağlıksız konutların ve donatı alanlarının rehabilitasyonun sağlanması. Ekolojik koridorun kamulaştırma maliyetinin imar kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde minimuma indiren modelin geliştirilmesi şeklindedir.

Performans Hedefi 3.3.2.2: 2014 yılı içerisinde Arnavutköy İlçesinin muhtelif yerlerinde 2 adet Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması

Projenin Hedefleri Bolluca Ekolojik Koridoru Projesinin ana hedefleri arasında Arnavutköy İlçesi için önemli bir ekolojik alan yaratmakla birlikte İSKİ yönetmeliğinde belirtilen, İstanbul’daki diğer içme suyu havzalarını besleyen çok sayıda dere ve bunların koruma bantları içinde örnek bir proje olması hedeflenmiştir. Çünkü İstanbul’daki birçok dere Bolluca ekolojik koridorunun bulunduğu derenin benzer yasal prosedürlere sahiptir. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın İstanbul’un diğer içme suyu havzalarını besleyen dere ve koruma bantlarının kullanımına örnek olmasını hedeflenmektedir. Hazırlanan projenin hedefleri;

»»

»»

Ekolojik koridor sınırı içindeki fonksiyonların halkın sürekli kullanımını sağlayacak şekilde İstanbul’un içme suyu havzalarını besleyen derelere örnek olacak bir ekolojik koridorun oluşturulması. Derenin nitelikli potansiyelinin tamamının kullanılabileceği ve su yüksekliğinin mevsimsel değişimlerine adapte olabilen daha doğal ve daha geniş bir akarsu profilinin oluşmasına imkan verecek dere ıslah kesitinin planlanması. Arnavutköy İlçesi Ekolojik Koridor

4.3.3. Karaburun Camisi Ek Yapıları ve Çocuk Oyun Alanı Düzenlemesi Arnavutköy İlçesi, Karaburun Mahallesi, Cenevizler döneminden itibaren önemli bir yerleşim alanıdır. Kalesi, korunaklı limanı, denizden Terkos Gölü’ne geçebilme imkânının bulunması gibi sebepler dolayısıyla, uzun yıllar önemini korumuştur. Günümüzde bir balıkçı köyü olan Karaburun’da büyük bölümü yıkılmış Ceneviz Kalesi, 1850 yılında inşa edilmiş cami ve 1860 yılında inşa edilmiş deniz feneri bulunmaktadır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Karaburun Meydan ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

Köyün ilk camisi 1850 yılında yapılmıştır. O tarihlerde kalede görevli askerlere ekmek pişirilen fırının un deposu olan yapısı, kalede binbaşı olan Hüseyin Bey tarafından cami haline getirilmiştir. Hacca giden Hüseyin Binbaşı, sakal-ı şerifi yapım aşamasında camiye hediye etmiştir. Söz konusu Cami’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon, Statik, Tesisat Projeleri ve Zemin Etüdü’nün yaptırılması işi 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş, Karaburun Cami Restorasyonu 2013 yılında tamamlanmıştır. Ancak gerçekleşen restorasyon çalışmaları sonucunda caminin ihtiyaç duyduğu gasilhane, tuvalet ve şadırvan için yeterli kapasitede mekanın ayrılmadığı anlaşılmaktadır. Karaburun mahallesinin çağdaş yaşanılabilir bir kent meydanına kavuşması ve Cami cemaatinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için caminin yer aldığı 358 parselin bitişiğinde yer alan 359 parselde projelendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Karaburun Mahallesi, 359 parsel, 18.01.1996 tasdik tarihli 1/1000 Uygulama İmar Planında Çocuk Oyun Alanı’nda kalmakta olup, mülkiyeti Arnavutköy Belediyesi’ne aittir.

Yapılan çalışmalar sonucunda 359 parselin topoğrafyası ve ihtiyaç programı gereği cami ek yapıları bodrum kotunda, çocuk oyun alanı ve meydan düzenlemesi ise zemin kotunda(kaldırım üst kotu) tasarlanmaktadır. Cemaatin cami ve ek yapılara ulaşımını sağlayan hem cami avlusundan hem de yoldan girişi bulunan, meydan altında korunaklı akslar oluşturulması, merdiven yerine rampa çözümleri ile gasilhaneye ulaşımın da rahat sağlanması hedeflenmektedir. Cami ek yapıları olarak gasilhane, tuvaletler ve şadırvan için yeterli

Karaburun Camisi Ek Yapıları ve Çocuk Oyun Alanı Düzenlemesi

kapasitede, modern ve işletimi kolay olması gibi tasarım kriterleri gözetilerek proje oluşturulmuştur. Zemin(Meydan) kotunda ise çocukların bir arada zaman geçirebileceği, ebeveynlerin çocuklarını gözetimini sağlayabileceği ve aynı zamanda dinlenebileceği, içerisinde nitelikli peyzaj alanlarının bulunduğu oyun alanları oluşturulması amaçlanmıştır. Proje ile Karaburun’a gelen ziyaretçilerin de Fener ya da Liman kısmına geçmeden önce köy meydanında deniz manzarası ile dinlenebilir, Karaburun’un merkezini rahatlıkla gezebilirler.


200 - 201

4.3.4. Arnavutköy İlçesi Ekolojik Kent Tasarım Kriterleri Arnavutköy ilçesinde orman alanları, verimli tarım arazileri, doğal ve yapay göl alanları ve bu göllere dökülen dere alanları, göllerin çevresinde yer alan su toplama havzaları ile önemli ekolojik değerlere sahip birçok alan bulunmaktadır. Bu alanları gelecek nesillere en azından bugünkü koşullarında aktarılması, ekolojik dengenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, var olan flora ve fauna varlığının korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkinliği ve verimli kullanılması, yeşil alan sürekliliği ve çevre duyarlılığı kapsamında bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi, ve ekolojik yerleşim birim ölçütlerinin hazırlanması amacı ile çevre dostu yeşil yerleşme kriterlerinin belirlenmesi, amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile iş birliği yapılmış ve Arnavutköy İlçesi Ekolojik Kent Tasarım Kriterleri çalışması hazırlanmıştır. Projenin Alanı Arnavutköy İlçe sınırları içerisinde yapılan ve yapılacak planlama çalışmalarında kullanılacak ve planlama çalışmalarına veri verecek şekilde tüm ilçe sınırlarını, model önerisi ise İmrahor-Bolluca bölgesini kapsamaktadır. Projenin Konusu ve Gerekçesi

orman alanları, verimli tarım arazileri, doğal ve yapay göl alanları ve bu göllere dökülen dere alanları, göllerin çevresinde yer alan su toplama havzaları ile önemli ekolojik değerlere sahip alanların gelecek nesillere en azından bugünkü koşullarında aktarılması, ekolojik dengenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, var olan flora ve fauna varlığının korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkinliği ve verimli kullanılması, yeşil alan sürekliliği ve çevre duyarlılığı kapsamında bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi ve ekolojik yerleşim birim ölçütlerinin hazırlanması amacı ile çevre dostu yeşil yerleşme kriterlerinin belirlenmesi, amacıyla Arnavutköy ilçesinde Ekolojik Kent Tasarım Kriterlerinin belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Arnavutköy İlçesi Ekolojik Kent Tasarım Kriterlerinin belirlenmesi için çalışmayı aşağıdaki başlıklar çerçevesinde gerçekleştirmiştir: 1. Dokümantasyon

»»

»»

Eko-yerleşimler, İlkeleri ve Kriterleri

»» »»

Seçilen örnek uygulamaların irdelenmesi

Arnavutköy ilçesi sahip olduğu

Arnavutköy İlçesi Ekolojik Kent Tasarım Kriterleri

Çalıştay organizasyonu Çalıştay kapsamında modelin sunulması

Yeşil Konutlar Düşük karbonlu evler çevre dostu kentsel gelişimin temel bileşenleridir. Ancak, yeni ve gelişmekte olan bir yerleşimin ekolojik / çevre standartlarının iyileştirilmesi için bütüncül ve etaplandırılmış eylem programları kapsamında ele alınarak çözüme kavuşturulması gereken pek çok farklı bileşen bulunmaktadır. Bu proje kapsamında aşağıda belirtilen bileşenler bağlamında uygulama standartlarında adım adım iyileştirmenin tanımlaması amaçlanmıştır.

»»

»» »»

3. Uygulama örnekleri

»»

Yerel planlama ve tasarım çerçeveleri ile model önerisi

5. Çalıştay Organizasyonu

Dokümantasyon çalışmalarının yapılması

2. Kavramsal Çerçevenin Oluşturulması

»»

4. Arnavutköy Mevcut Durum Analizi ve Ekolojik Kent Yerleşim İlkeleri İle Kriterlerinin Belirlenmesi

»»

Enerji verimliliği: yalıtım standartları, taban alanı metrekare başına enerji tüketimi, beyaz eşya; Enerji üretimi: termal güneş panelleri ve fotovoltaik paneller; Su yönetimi: tüketimin asgariye indirilmesi, gri su geri dönüşümü, yağmur suyu toplama; Atık yönetimi: atık üretiminin asgariye indirgenmesi, geri dönüşüm oranının yükseltilmesi.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Tasarım Rehberi / Kriterleri Sonuçları Kriterlerin öne çıkan / belirgin sonuçları aşağıdakileri kapsamaktadır:

»»

»» »»

»»

Belirli bir bölge için bir ekolojik tasarım sonucunda başlatılan bir pilot projenin temelini oluşturacak olan konut alanı inşaatına ilişkin yüksek standartların belirlenmesi; - bu yüksek standartlar mevcut yönetmeliklerin ilk etap iyileştirilmesi olacaktır; Seçilmiş örnek niteliğinde ‘iyi uygulama’ örnekleri; Konut ekolojik standartlarının iyileştirilmesi için sonraki adımların çerçevesinin sunulması;- belirli bir süreçte karbon nötr mahallelere yönelik adımların atılması; Pilot proje uygulaması pratik deneyimi ışığında rafine hale getirilebilecek olan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda plan revizyonuna dahil edilebilecek bir ön ekolojik konut alanları tasarım kriteri / politikası belirlenmesi.

Yeşil Mahalleler Yeşil evler yeşil mahallelerin önemli bir bileşenidir. Ancak, yeni ve geliş-

mekte olan bir yerleşimin ekolojik / çevre standartlarının iyileştirilmesi için bütüncül ve etaplandırılmış eylem programları kapsamında ele alınarak çözüme kavuşturulması gereken pek çok farklı bileşen bulunmaktadır. Bu proje bağlamında halihazırda Türkiye’de kullanım için uyarlanmış bulunan mahalle ölçeğinde (örn. BREAM Topluluklar vb.) akreditasyon sistemleri kapsamında ele alınmış bulunan temel konular tespit edilmektedir. Bu temel konuların özellikle Bolluca yerleşmesi ve Arnavutköy genelinde olasılıklar ve koşullar bağlamında uygunluk ve uyarlanabilirlikleri gözden geçirilerek değerlendirilmektedir. Bu temel konuların kapsamı aşağıdakileri de içermektedir:

»»

»»

»» »»

Ağaçlar, birbiriyle ilişkilendirilmiş yeşil alanlar, organik meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi için fırsatlar vb. ni de kapsayan yeşil altyapı; Yüzey suyu akışını asgariye indirmeyi, su koruma ölçümlerini, parklarda ve meydanlarda su öğelerini de kapsayan mavi altyapı; Atık üretimini asgariye indirmek ve atıklardan enerji üretimini kapsayan atık yönetimi; Yaya ve bisiklet ağlarına

»»

»»

bağlantıları olan ulaşılabilir toplu taşıma sağlayan sürdürülebilir ulaşım; Bölge ısıtma ve atıklardan mahalle ölçeğinde enerji üretimi sağlanmasını kapsayan toplum enerji üretimi; Yerel gıda tüketimine bağlı organik gıda üretimi esaslı çiftçi pazarları.

4.4. Performans Hedefinde Yer Almayan Proje Çalışmalarına Ait Faliyet Bilgileri 4.4.1. Hadımköy Kültür Merkezi Akustik Danışmanlık Rapor ve Projelerinin, Keşif ve Metrajlarının Hazırlanması Arnavutköy İlçesi Hadımköy Bölgesinde Yapılması planlanan kültür merkezi projeinin akustik projesi hazırlanmıştır. Yapılan proje çalışması ile elektronik sistemlerle ilgili mevcut projede yer almayan ya da mevcut sistemde yeterli görülmeyen, yerleşimi hatalı yapılmış, maliyeti fazla olan, işletme yöntemi hatalı uygulamalar tespit edilmiş ve buna bağlı olarak yeni ekleme/çıkarmalar yapılmıştır. İşin Kapsamı a)Projenin konferans salonuna ait güncel mimari çizimleri yardımıyla, üç boyutlu dijital modelini bilgisa-

Hadimkoy Meydan


202 - 203

yar ortamında hazırlanacaktır. Elde edilen üç boyutlu dijital model ile projede tanımlanan yüzey malzemelerinin ses yutuculuk ve dağıtıcılık özellikleri hesaplamak için akustik modelleme yazılımına aktarılarak salonun üç boyutlu sanal akustik modeli oluşturmuştur.

rinin planlanması yüklenici tarafından rapor olarak idareye teslim edilmiştir.

b)Oluşturulacak modelde mevcut projenin akustik durumu simüle edilecektir. Bu çalışma ile mekanda öngörülen hacim akustiği parametrelerine ait değerler ile birlikte ses enerjisinin hacimdeki dağılımı ve izlediği yollar belirlenmiştir.

f) Gerçekleştirilecek akustik simülasyon çalışması sonucunda, geçerli akustik kriterler uyarınca gerekli hesaplar yapılıp, malzeme seçimleri ve yerleşimleri ortaya çıkaracak ve mimari proje konseptine uygun olarak çözümler oluşturulmuştur.

c)Konferans salonu için literatürde yer alan reverberasyon süresi ve konuşmanın anlaşılabilirliği gibi akustik hedef kriterlerine uygun olarak, sesin hacim içerisinde düzgün bir şekilde iletilmesi, yansıtılması ve sönümlendirilmesi için gerekli hesaplamalar yapılmıştır.

4.4.2. Hadımköy 5083 Parseldeki Yapıların Tescili

d)Bu hesaplamalar ışığında salonun geometrik akustik etütlerinin yanı sıra, istenen kriterleri sağlayacak uygun malzeme tipleri ve yerleşimle-

e) Konferans salonu için oluşturulacak üç boyutlu sanal akustik modeller üzerinde simülasyonlar yapılarak, iç yüzey malzemelerine ilişkin akustik performans talepleri de ortaya çıkarılmıştır.

Hadımköy Kent Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi kapsamında bölgede tespit edilen tuvalet, su deposu ve su sarnıcı yapılarına ilişkin rölöve projeleri çizilmiş olup, bu yapılardan su sarnıcı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Ayrıca 5083 parselde Hadımköy İstasyon Binaları kapsamında bulunan

çalışmalar sonrasında 10 nolu bina adında 2 nolu binanın arka tarafında bulunan 68 m2 bir alan üzerine yapılmış bir eser daha tespit edilmiş olup, rölöve projeleri çizilmiştir. Söz konusu yapı; Hem tuğla hem de taş duvarla yapılmış ve üzeri sıvanmıştır. Binanın tavanı ve çatısı bulunmamaktadır. Duvarların büyük kısmı yıkılmış ve insanlar tarafından çöpler atılmıştır. İki adet penceresi ve bir adet kapısı bulunmaktadır. Yapı duvarlarının büyük kısmı yıkılmıştır. Sıva dökülmeleri, derin çatlaklar ve kirlenme mevcuttur. Bölgede tespit edilen tuvalet, su deposu, su sarnıcı ve 10 nolu bina yapılarına ilişkin rölöve projeleri çizilmiş olup, İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Boğazköy Spor ve Kültür Tesisi Projesi

4.4.3. Boğazköy Spor ve Kültür Tesisi Projesi Arnavutköy İlçesi Boğazköy 4848 Ada ve 4849 Adayı kapsayan alanda, bölgenin sosyal, kültürel, sportif ve rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelendirme çalışmalarına başlanmıştır. Projenin tamamlanması ile bölgeye kazandırılması hedeflenen fonksiyonlar;

»» »» »»

Meydan ve kapalı otopark

»»

Kadın kültür merkezi, kreş, anaokulu ve idare

»» »» »» »» »» »»

Kütüphane, kafe ve restoran Çok amaçlı salon ve toplantı salonu

Gençlik merkezi, yetişkin evi, halk sağlık merkezi Spor merkezi Etkinlik alanı Bilim merkezi Kaykay pisti Park

Boğazköy Spor ve Kültür Tesisi Projesi

4.4.4. Sazlıbosna Mahallesi Meydan Düzenlemesi Projesi İlçe içindeki kırsal kararkterdeki yerleşmeler için açık alanların düzenlenmesine yönetik kentsel tasarım çalışmalarına başlanmıştır. Bunun için İlçedeki 12 adet köy meydanı be-

lirlenerek bu meydanların düzenlenmesi ve yeniden işlevlendirilebilmesi için kentsel tasarım çalışmalarına başlanmıştır. Mevcut Durum a) Konum ve İşlev İlişkisi Meydan kırsal yerleşmenin geomet-

rik merkezinde yer almakta olup, okul, cami, kahve, market, sağlık ocağı gibi fonksiyonlarla çevrelenmiş olması ile de köyün sosyal merkezinde yer almaktadır.


204 - 205

b) Meydana Kimlik Veren Yapılar ve Fonksiyon İlişkisi Meydanı kamusal yapıların çevrelemiş olması nedeni ile meydan dinamik bir yapıya sahiptir. c) İklim ve Gölgelenme Meydanda iklim koşullarının kontrol edilebildiği ve konforun sağlanabildiği yerler meydanı çevreleyen kamusal yapıların açık alanlarıdır. Bu alanlar bitki örtüsü ve çatı örtüsü ile kontrol edilmektedir. Ancak alanın bütününde yaz aylarında güneş ışınlarına karşı korunaklı alanların yetersiz olduğu

Arnavutköy Yaşayan Kent Müze’si 1 Nolu Yapı

gözlenmiştir. Meydanın dört mevsim konforlu olabilmesi için iklim etkilerine karşı korunaklı olması gereklidir.

açık alanlarında bulunmaktadır ve mekânın çevrelenme niteliğini yumuşatmaktadır.

d) Aydınlatma

f) Döşeme Kaplaması

Meydan aydınlatma yönünden zayıf bir karakter sergilemektedir. Yapay ışık kaynakları ile renk, yön, güç imajları üstünde kontrol sağlanabilir ve bir yapının detaylarına dikkat çekmek için ışık kaynakları kullanılabilir.

Kaplama elemanları ile birlikte oluşturulan doku yaya rotaları, araç yolu gibi ayrımı sağlayamamaktadır.

e) Bitkilendirme Mevcut bitki örtüsü meydanda baskın öğeler olmamakla birlikte daha çok cami çevresinde ve kahvelerin

4.4.5. Eski Eser Envanter Fişi Hazırlanması Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan ve 2014 yılı içerisinde Hadımköy 5083 parselde restorasyon çalışmaları sırasında tespit edilen 10 No’lu Yapının envanteri hazırlanmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

4.4.6. Arnavutköy Hadımköy Yaşayan Kent Müzesi Kurumsal Kimlik Tasarımı ve Müzenin Grafik Tasarımı Hadımköy 5083 Parsel İstasyon Binaları Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon, Kent Meydanı Kültürel, Sosyal ve Ticari Merkez projeleri ile Hadımköy’ün sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının aynı yerde yapılması hedeflenmektedir. Projeler de bu hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Hadımköy 5083 Parsel İstasyon Binaları Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon, Kent Meydanı Kültürel, Sosyal ve Ticari Merkez projeleri içinde yer alan Arnavutköy Yaşayan Kent Müze’sinin kurumsal kimlik tasarımı ve müzenin grafik tasarım işi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda

»» »» »»

Amblem logo-type tasarımı;

»»

Giriş bölümü yönlendirme panosu grafik tasarımı

»» »» »» »» »» »» »» »»

İç mekan grafik tasarımları Uyarı yönlendirmeleri grafiklerinin tasarımı. Dış mekan grafik tasarımları

Çıkış bölümü yönlendirme panosu grafik tasarımı Giriş bölümü müze logosu grafik tasarımı Çıkış bölümü müze logosu grafik tasarımı Eser kimlik kartları ve grafik tasarımı 1 adet monitör ve animasyon grafik tasarımı/video tasarımı İnfografik tasarımı Harita grafik tasarımı Kitaplık bölümü ve grafiklerinin grafik tasarımı vb.tasarımlar yapılmaktadır.

Kitapçık Tasarımı

Poster Formatı Tasarımı


206 - 207

Had覺mbaba Camii

Osmanl覺 Camii


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


208 - 209

I – GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1. Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy İlçesinde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Bu iş ve işlemleri aşağıda gösterilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yerine getirir. Fen İşleri Müdürlüğü; 5393-52165018-3194-3030-2981-3290-33664734-4735 sayılı ve ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelikler, yönergeler ve diğer mevzuatlara göre aşağıda sayılan görevleri yapar. a) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanların yapımını gerçekleştirmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirmek.

b) Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak. c) İlgili mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde yollar, alt geçitler, köprüler yapılmasını sağlamak. ç) İlçe içerisinde, belirlenen plan ve program çerçevesinde bordür, tretuar yapım ve bakımını sağlamak. d) Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını sağlamak. e) Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile (BEDAŞ, İGDAŞ, Türk Telekom, İSKİ ) yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği sağlamak.

ğ) Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde; işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak. h) Kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek. ı) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe Belediyelerine verilen görev ve yetkilerden kendisini ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak. 2-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir. 1.FİZİKİ YAPI

f) Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip, altyapı ruhsatlarının verilmesini sağlamak.

1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler, Bolluca Ek Hizmet Binası ve Kademe Binasında yürütülmektedir.

g) Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak.

HİZMET BİRİMLERİ SIRA NO

KULLANIM AMACI

ALANI M 30

2

ADET

m2

1

1

Büro (Müdür Odası)

2

Büro (Teknik Elemanlar Odası)

55 m2

1

3

Formenler Odası (Kademe Binası)

30 m2

1


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2.TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz; 1-Proje ve İhale Bürosu, 2- Yol Bakım ve Onarım Bürosu, 3-Altyapı ve Ruhsat Bürosu, 4- Kalem ve Arşiv Bürosu birimlerinden oluşmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü İdari Yapılanma Şeması

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

PROJE VE İHALE BÜROSU

YOL BAKIM VE ONARIM BÜROSU

ALTYAPI VE RUHSAT BÜROSU

KALEM-ARŞİV BÜROSU

İnşaat Müh.

İnşaat Müh.

Memur

İşçi

Çevre Müh.

İnşaat Teknikeri

Eğitmen

İnşaat Teknikeri

Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

Memur

Yol Bakım Personeli


210 - 211

II – AMAÇ VE HEDEFLER A – MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1. Stratejik Amaç: Arnavutköy İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır. 2. Stratejik Hedefler: YIL

2014 YILI STRATEJİK HEDEFLERİMİZ 1- İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2014 yılı sonuna kadar % 60 oranında tamamlamak.

2014

2- İBB ile koordineli bir çalışma yapılarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2014 yılı sonuna kadar % 90 oranında tamamlanmasını sağlamak. 3- 2014 yılı sonuna kadar toplam 10.000 m yağmursuyu şebekesi döşemek.

4- 2014 yılı sonuna kadar en az 160.000 ton stabilize yol malzemesi sermek.

5- Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının ihalesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.

Kıbrıs Cad. ve Hasan Tahsin Cad. Asfalt ve Kavşak Çalışması


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

3.1.1.1.

3.1.2.1.

3.1.3.1.

3.1.4.1.

3.1.5.1.

İBB ile koordineli çalışarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların kaldırım işlerini 2014 yılı sonuna kadar % 60 oranında tamamlamak.

İBB ile koordineli bir çalışma yapılarak, İlçe genelinde yerleşik alan içerisinde kalan cadde ve sokakların asfaltlama işlerini 2014 yılı sonuna kadar % 90 oranında tamamlanmasını sağlamak.

2014 yılı sonuna kadar toplam 10.000 mt. yağmursuyu şebekesi döşemek.

2014 yılı sonuna kadar en az 120.000 ton stabilize yol malzemesi sermek.

Arnavutköy Belediyesi hizmet binasının ihalesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.

GERÇEKLEŞME ORANI

2014 GERÇEKLEŞME

2014 HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS HEDEF NO

3. Performans Değerlendirme Sonuçları:

Toplam döşenecek tretuar ve kaldırım miktarı (m²)

160000

226000

%141

Düzenlenen tretuar ve kaldırım miktarı (m²)

140000

192000

%137

Onarılan mevcut tretuar ve kaldırım miktarı (m²)

20000

34000

%170

Toplam döşenen tretuar ve kaldırım oranı (%)

100

141

%141

Toplam serilecek asfalt miktarı (ton)

120000

107500

%90

Serilen asfalt miktarı (ton)

90000

79200

%88

Tamirat için kullanılan asfalt miktarı (ton)

30000

28300

%94

Toplam kullanılan asfalt oranı (%)

100

90

%90

Döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)

10000

7250

%72

Döşenen yağmursuyu şebekesi uzunluğu (m)

10000

7250

%72

Döşenen yağmursuyu şebekesi oranı (%)

100

72

%72

Serilecek malzeme miktarı (ton)

120000

184000

%153

Serilen malzeme miktarı (ton)

120000

184000

%153

Serilen malzeme oranı(%)

100

153

%153

Belediye hizmet binası ihalesinin tamamlanma oranı (%)

100

100

%100

Ortalama

%111

Müdürlüğümüz 2014 yılı performans değer ortalaması % 111 olarak gerçekleştirilmiştir. Yüzdelik dilimde hedefin üzerinde gerçekleştirilmiştir.


212 - 213

Haraççı Kapalı Pazar Alanı


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Müftülük Binası Proje Görseli

Müftülük Binası temel atma töreni


214 - 215

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 1) İhaleler: 2014 YILI İHALE TABLOSU S.N

İHALE ŞEKLİ

İHALE USULÜ

1

Yapım İşi

3-(İ)

2

Yapım İşi

3

GERÇEKLEŞME TUTARI (TL)

AÇIKLAMA

Hadımköy istasyon binaları restorasyon uygulama işi

8.197.200,90 TL

İş % 58 oranında 2013, % 42 oranında 2014 yılında tamamlandı.

19. Açık

Arnavutköy İlçesi içerisinde asfalt kaplama yapım işi.

21.827.450,47 TL

107.500 ton asfalt kaplama yapıldı.

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy geneli duvar tretuar ve yol içi parke taşı kaplama yapım işi

5.716.491,52 TL

133.600 mt bordür

4

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy belediyesi 2014 yılı bakım ve onarım işi

1.756.377,94 TL

% 78 oranında iş yapıldı. Devam ediyor.

5

Yapım İşi

19. Açık

Haraççı Kapalı Pazar yapım işi

3.064.745,56 TL

% 100 oranında iş yapıldı.

6

Yapım İşi

19. Açık

Arnavutköy Müftülüğü ve çok amaçlı tesis yapım işi

777.314,55 TL

% 37 oranında iş yapıldı. Devam ediyor.

7

Hizmet İşi

19. Açık

İş makinesi ve kamyon kiralama hizmeti alım işi

1.845.403,33 TL

10 ad. kamyon 3 ad. JCB 1 ad. silindir çalıştırıldı.

8

Hizmet İşi

19. Açık

Personel destek hizmeti alım işi

541.315,00 TL

2 ad. teknik pers. 16 ad. saha pers. çalıştırıldı

9

Mal Alımı

19. Açık

Arnavutköy geneli yol alt temel malzemeleri alım işi

1.781.898,25 TL

148.428 ton mıcır alındı.

10

Mal Alımı

19. Açık

Yol alt temel malzemesi alım işi

643.178,02 TL

34.971 ton mıcır alındı.

11

Mal Alımı

21/f Paz.

Okullara boya alımı işi

108.093,00 TL

36.860 kg boya alımı yapıldı.

12

Mal Alımı

22/d D.T.

Personel destek hizmeti alım işi

43.420,00 TL

1 aylık süre ile 2 ad. teknik pers. 15 ad. saha pers. çalıştırıldı.

13

Mal Alımı

22/d D.T.

GNSS alıcısı cihaz alım işi

28.000,00 TL

1 adet GNSS cihaz malzeme alımı yapıldı.

14

Mal Alımı

22/d D.T.

Kompaktör ve derz kesme bıçağı alınması işi

6.930,00 TL

1 adet kompaktör ve malzeme alımı yapıldı.

15

Hizmet Alımı

22/d D.T.

İş makinesi kiralama hizmet alım işi

29.760,00 TL

1 aylık süre ile 1 adet ekskavatör, 1 adet çekici, 1 ad. tryler kiralandı.

16

Mal Alımı

22/d D.T.

Mobilya alınması işi

39.430,00 TL

Malzeme alımı yapıldı.

17

Mal Alımı

22/d D.T.

Beton boru, parke ve bordür alınması işi

41.625,00 TL

1100 adet beton boru, 1800 m2 parke taşı, 900 adet bordür alımı yapıldı.

18

Mal Alımı

22/d D.T.

Halı alınması işi

44.200,00 TL

Okul mescitleri ve camilere halı alımı yapıldı.

19

Mal Alımı

22/d D.T.

El silindiri alınması işi

12.500,00 TL

1 adet el silindiri alındı.

41.827.933,66 TL

+ KDV = 49.356.961,71 TL

İŞİN İSMİ

Toplam

Müdürlüğümüz 2014 yılından devam eden 1 adet restorasyon ihalesi, 9 adet açık ihale, 1 adet pazarlık usulü ihale ve 8 adet doğrudan temin usulü olmak üzere toplamda 19 adet ihale gerçekleştirmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2) Gerçekleştirilen Hizmetler: Fen İşleri Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI HİZMETLERİ HİZMET CİNSİ

MİKTAR

1-ASFALT KAPLAMA YAPILMASI (TON)

107,500

2-STABİLİZE SERİLMESİ (TON)

184,000

3-PARKE DÖŞEME YAPILMASI (M2) KALDIRIMLAR)

130,000

4-PARKE DÖŞEME YAPILMASI (M2) (YOL İÇİ)

96,000

5-BORDÜR DÖŞEME YAPILMASI (MT)

157,000

6-BACA YÜKSELTME YAPILMASI (ADET)

1,620

7-TAŞ DUVAR YAPILMASI (M3)

4,345

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hizmetler (asfalt-stabilize-parke-bordür-baca –taş duvarı) mahalle bazında envanteri çıkarılarak tablo halinde gösterilmiştir.

Eroğuz Cad. Asfalt Çalışması


216 - 217

A- Altyapı Hizmetleri: a) Asfalt Çalışması: ASFALTIN GENEL DAĞILIMI

Belediyesi Belediyesi

Büyükşehir

İstanbul

Arnavutköy

KURUM

ASFALT CİNSİ

MİKTAR

Asfalt Kaplama Yapılması

79.200 Ton

Asfalt Yama Yapılması

28.300 Ton

Toplam

107.500 Ton

Asfalt Kaplama Yapılması

120.000 Ton

Asfalt Yama Yapılması

34.500 Ton

İski-Asfalt Kaplama Yapılması

38.000 Ton

Toplam

192.500 Ton Genel Toplam

300.000 Ton

Arnavutköy genelinde 83 adet cadde ve 510 adet sokakta yeni asfalt kaplaması ve mevcut asfalt tamirat çalışmaları yapılmıştır.

Karaburun’da Sokak Parke Taşı Döşeme Çalışmaları


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Aydıntepe Sokak

Dildar Sokak


218 - 219

b) Stabilize Çalışması: Arnavutköy genelinde, yeni imar yolu açılması, yolların asfalt kaplama ve kaldırım döşemelerine hazır hale getirilmesi için, muhtelif cadde sokaklara 184.000 ton stabilize serildi. Yeni İmar yolu açılmasında, yol altyapısı için 86.000 ton grovak malzeme kullanıldı. İŞİN CİNSİ Parke Taşı Döşenmesi

MİKTAR 130.000 m2

Yol İçi Parke Taşı Döşenmesi

96.000m2

Bordür Taşı Döşenmesi

157.000 MT

Yağmursuyu Hattı Döşenmesi

7.250 MT

Yağmursuyu Izgara Döşenmesi

400 Adet

Yağmursuyu Izgara Temizliği Yapılması

700 Adet

Taş Duvar Yapılması

4.345 m3

Demir Korkuluk Yapılması

13.810 kg

Baca Yükseltme

1620 Adet

MALZEME CİNSİ Stabilize Serilmesi

MİKTAR 184.000 Ton

Grovak Serilmesi

86.000 Ton

Toplam

270.000 Ton

c) Tretuvar Çalışması: Arnavutköy genelinde 130.000 m² beton parke taşı, 96.000 m2 yol içi parke taşı, 157.000 mt beton bordür taşı döşendi. Tretuar çalışması kapsamında ağırlıklı olarak, Karaburun Mah.- Anadolu Mah.- Nene Hatun Mah.- Yavuz Selim Mah.-Taşoluk Mah.- Boğazköy İstiklal Mah.- M.Fevzi Çakmak Mah.- Mehmet Akif Ersoy Mah.Haraççı Mah.- Atatürk Mahallesinde olmak üzere 20 adet cadde ve 320 adet sokakta kaldırım tretuar düzenleme çalışması yapılmıştır.

B- Üst Yapı Hizmetleri: ÜST YAPI HİZMETLERİ KURUM

HİZMET CİNSİ

TUTAR (TL) Hizmet Tesisleri

Belediyesi

Arnavutköy

1-Haraççı Kapalı Pazar Yapım İşi

3.616.399,76

2- Arnavutköy Müftülük Binası Yapım İşi

917.231,16

3- Üst yapıların Bakım ve Onarım İşi

2.072.525,96

Toplam

6.606.156,88 Restorasyon Hizmetleri

4- Hadımköy İstasyon Binaları Rest.

3.519.801,02

Toplam

3.519.801,02 Genel Toplam

10.125.957,90

3) Diğer Kurumların Faaliyetleri: a- İ.B. Belediyesi Yatırımları: İ.B. BELEDİYESİ YATIRIMLARI İŞİN CİNSİ

MİKTAR

Asfalt Kaplama Yapılması

158.000 Ton

Asfalt Yama Yapılması

34.500 Ton

Toplam Beton Tretuar Ve Prestijli Yol Yapılması

192.500 Ton 50.000 M2


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

b- İSKİ Yatırımları: İSKİ YATIRIMLARI İŞİN CİNSİ

MİKTAR

Atıksu Kanalı Döşenmesi

60.000 MT

Atıksu Ev Bağlantıları (Rabıt Bağlantısı)

10.000 MT

Toplam

70.000 MT

İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi

13.700 MT

Dere Islahı (Şirindere)

200 MT

Dere Islah Çalışması Yapılması

9 Adet

c- İGDAŞ Yatırımları: İGDAŞ YATIRIMLARI İŞİN CİNSİ

MİKTAR

Çelik Hat Döşenmesi

4.500 MT

Polietilen Hat Döşenmesi

45.500 MT

Toplam

50.000 MT

Servis Kutusu Yapılması

1400 Adet

d- BEDAŞ Yatırımları: BEDAŞ YATIRIMLARI İŞİN CİNSİ

MİKTAR

Orta Gerilim Hattı Yeraltına Alınması

3.000 MT

Alçak Gerlim Hattı Yeraltına Alınması

12.300 MT

Trafo Konulması

6 Adet

Aydınlatma Direği

125 Adet

4) Bütçe Durumu: BİRİM FAALİYET RAPORU TABLOSU ( MALİ BİLGİLER ) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2014 BÜTÇE YILI 2014 YILI HEDEFİ (TL)

2014YILI GERÇEKLEŞMESİ (TL)

GERÇEKLEŞME ORANI(%)

Personel Giderleri

2.532.921,26

2.128.286,93

84,02

Sosyal Güvenlik Kurumu

496.578,74

387.433,32

78,02

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.881.000,00

3.208.396,13

65,73

Sermaye Giderleri

56.084.000,00

51.765.752,19

92,30

Toplam

63.994.500,00

57.489.868,57

89,83

AÇIKLAMA


220 - 221

Yavuz Selim Mah. Sokullu Mehmet PaĹ&#x;a Cad.

Yunus Emre Mah. Engin Alp Sok.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


222 - 223

I- GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; ruhsatlı yapıların ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun inşa edilmesi için her kat

aşamasında kontrolünü yapmak ve hakediş düzenlemek, ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yapı tatil tutanağı, Encümen Kararı ve yıkım işlemlerini yapmak, kat irtifakı işlemlerini yapmak, ruhsat ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binaların iş bitirme belgesini düzenlemek, ruhsat ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve iş bitirme belgesi düzenlenmiş binalara yapı kullanma izin belgesi tanzim etmekle görevlidir.

Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Arnavutköy Merkez Binasında yürütülmektedir.

Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet Birimleri:

SIRA NO

KULLANIM AMACI

1

Büro (Yapı Kontrol Müdür Odası)

ADET 1

2

Büro (Yapı Kontrol Bürosu)

1


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ YAPI KONTROL BÜROSU 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 29 Adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 13’ü iletişim amaçlı olarak 16 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır. ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

14

2

Yazıcı

2

3

Telefon

13

Toplam

29

4. PERSONEL DURUMU

Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri; 1 müdür, 1 şef, 6 İnşaat Mühendisi, 2 İnşaat Teknisyeni, 1 Harita Teknisyeni, 1 Harita Teknikeri, 1 İşçi, 2 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 15 personelle yürütmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün amaçları; İlçe sınırları dâhilindeki yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda; yapıların ruhsatına uygun yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak, kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili yasal işlem yapmak, tamamlanmış yapılara yapı kullanma izin belgesi düzenlemektir. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2014 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. Ana gelir kalemleri; iş bitirme belgesi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, hakediş düzenlemeleri, yapı kullanma izin belgesidir. BÜTÇE VE GİDER DURUMU

BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

4.702.500,00 TL

1.046.907,73 TL

%22,26


224 - 225

B- PERFORMANS BİLGİLERİ Müdürlüğümüzün 2014 yılı içinde 3 adet stratejik plan hedefi mevcut olup; bu hedeflerden 3 tanesi müdürlüğümüzün faaliyet, proje ve hizmet kapsamında yerine getirilmeye çalışılmıştır.

C- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

»» »» »» »» »» »» »» »»

413 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddesine göre 2415 adet Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddesine göre 2087 adet Encümen alınmıştır. 95 adet yıkım yapılarak inşaatlar uygun hale getirilmiştir. 616 adet temel üstü vizesi onaylanmıştır. 2320 adet yapı denetim hakediş ödemesi gerçekleşmiştir. 393 adet yapıya iş bitirme belgesi onaylanmıştır. 452 adet yapıya kat irtifakı kurulmuştur.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ


226 - 227

tevhid, ifraz, yola terk ve imar transfer işlemlerini Encümene sunmak, Uygulamaya yönelik Müdürlüğümüze gelen yazılı ve sözlü taleplere plan-yönetmelik ve imar mevzuatı doğrultusunda görüş vermek, İlgililerin müracaatı halinde imar durumu, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde vaziyet planı, avan proje, mimari, statik ve betonarme projelerinin kontrolü ve tasdik işlemlerini yapıp, yapı ruhsatı düzenlemek, İstanbul İmar Yönetmeliğinin “Yapıların Estetiğinde Belediye Yetkisi” bölümündeki ‘’…İlçe belediyeleri binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilirler…’’ hükmü doğrultusunda cephe tasarımının onayı yapmakla görevlidir.

I- GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevi Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Meri imar planı ve yönetmelikler doğrultusunda imar durumu belgesi düzenlemek, Arnavutköy Merkez ve Çevresi UİP Notlarının 77. ve 78. maddelerine göre talep edilen imar durumların ada etüdü çalışması yapmak, Meri İmar Planlarına göre

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Bolluca Hizmet Binasında yürütülmektedir.

SIRA NO

KULLANIM AMACI

1

Büro (İmar ve Şehircilik Müdür Odası)

ADET 1

2

Büro (İmar ve Şehircilik Bürosu)

1

2. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK BÜROSU 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 37 Adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur.

ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO

CİNSİ

ADET

1

Bilgisayar

18

2

Yazıcı

2

3

Telefon

17

4

Klima

0

Toplam

37


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

4. PERSONEL DURUMU Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri; 1 müdür, 1 şef, 3 İnşaat Mühendisi, 8 Mimar, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Jeofizik Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 2 Memur, 1 işçi olmak üzere toplam 21 personelle yürütmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Müdürlüğümüzün amaçları; 3194 sayılı İmar Kanununun 3. Maddesindeki; ‘’Herhangi bir saha, her

ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz.’’ hükmü doğrultusunda yerleşme yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır. Amaç ve hedefler bu bağlamda gerçekleşmiştir.

Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme

Müdürlüğümüzün 2014 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır. Ana gelir kalemleri; İmar durumu, avan proje onayı, yapı ruhsatıdır.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

1.300.000,00

936.740,82

%72


228 - 229

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 3.1.1. Müdürlüğümüzün 2014 yılı içinde başta Fatih Caddesi olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı ile ortaklı cephe tasarımı çalışmaları başlatılmış olup, yapı ruhsatı aşamasında yapılara ait cephe tasarımı onayı yapılmaktadır.

C- İMAR VE ŞEHİRCİLİK BÜROSU

»»

»» »»

1010 Adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.

2014

1. AY

Yapı Ruhsatı

81

2. AY 59

3. AY 71

4. AY 84

5. AY

6. AY

76

149

7. AY 71

8. AY

9. AY

10. AY

11. AY

12. AY

105

64

56

74

120

Ayrıca Müdürlüğümüzce 2014 yılında 122 adet asansör tescil belgesi düzenlenmiştir. 1587 Adet İmar Durum Belgesi düzenlenmiştir.

2014

1. AY

2. AY

3. AY

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10. AY

11. AY

12. AY

İmar Durumu

173

139

176

143

170

154

132

110

92

95

105

98

»» »» »» »»

1756 Adet İmar Durumu yazısı yazılmıştır. 245 Adet Ada Etüdü Çalışması yapılarak, 3168 adet parselin imar durumu belirlenmiştir. 556 Adet Tevhid-İfraz-Yola terk- işlemleri gerçekleştirilmiştir. Arnavutköy Merkez ve Çevresi UİP Planı Notlarının 15. maddesine göre Encümen Kararı alınarak 41 adet parselden gelen toplam 4057,55 m2 inşaat alanının imar transferi işlemi gerçekleştirilmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ


230 - 231

I- GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevleri a) Belediye sınırları içinde tüm sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseleri denetlemek, ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında yasal işlemler yapmak, b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan işyerlerine talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde hafta tatili ruhsatı vermek, c) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine Mesul Müdürlük belgesi düzenlemek, d) Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapmak, e) Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde; insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama genel güvenlik, iş güvenliği, işçi

sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davrandığı görülen işyerlerine gerekli uyarıları yapmak, bunun neticesinde olumsuzluklarını gidermeyen işyerlerinin faaliyetten men edilmesi ve tahliye etmeleri için gerekli işlemleri yapmak,

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

f) Belediye Başkanının veya görevli Başkan Yardımcısının Başkanlığında sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi ile ilgili Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, denetim ekibi oluşturmak, denetime katılmak,

3- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

g) Sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler için Belediye Meclisine sunmak üzere yıllık ücret tarifesini hazırlamak, h) Stratejik plan ve performans programı hazırlamak, i) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak, j) Başkanlık Makamına, Belediye Encümenine ve Belediye Meclisine teklifler sunmak, Belediyenin bu üç organınca verilen kararları uygulamak, k) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

Müdürlüğümüz kanunlarda, yönetmeliklerde, ilgili diğer mevzuatlarda verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından Belediye Başkanına ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Müdürlüğümüz, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 2. ve 3. Sınıf gayrisıhhi müesseseler ile sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 3572 sayılı Kanun ile 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki hükümlere uygun olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermektedir. Bu maksatla ilgili kanun ve yönetmelikler ile diğer mevzuat dâhilinde yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1-Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ RUHSAT VE DENETİM ŞEFİ

GAYRİSIHHİ MÜESESSESE BÜROSU

SIHHİ MÜESESSESE BÜROSU

EVRAK BÜROSU


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2- Personel Durumu: Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 1 Şef, 1 Çevre Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Veteriner Hekim, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 Arkeolog olmak üzere 6 Teknik Personel ile 1 İşçi, 1 Zabıta Hizmet Personeli ve 1 Şirket Personeli olmak üzere toplam 11 personel ile yürütülmüştür.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1- Amaç: Çevre ve toplum sağlığı açısından önem arz eden sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık işyerlerinin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için bu tür müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi işlemlerini yapmak. 2- Hedefler a) Belediyemiz sınırları içindeki bütün işyerlerini denetleyerek kayıt altına almak, b) Kayıt altına alınan işyerlerinin ruhsat müracaatında bulunmalarını sağlayarak mevzuata uygun olanların ruhsatlandırılma işlemlerini yapmak ve ruhsatlı işyeri oranını %65 düzeyine çıkarmak.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER BÜTÇE VE GİDER DURUMU

BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

724.432,00

567.318,64

%78,3

B- GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseselere;3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde ruhsat düzenlenmektedir.


232 - 233

2- Sıhhî Müesseseler İle İlgili Faaliyetler Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler, cep telefonu satış merkezi, fatura ödeme merkezi, giyim satış yeri vb. işyerleri sıhhi müesseselerdir. Yıl içerisinde;

»» »» »» »» »» »» »»

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 574 sıhhi işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanun gereği işyerlerini pazar günü açık bulundurmak isteyenlere hafta tatili ruhsatı düzenlenmektedir. Bu kapsamda talepte bulunan 608 sıhhi müesseseye hafta tatil ruhsatı verilmiştir. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 922 işyerine ruhsat işlemlerini başlatmak üzere mühürleme evrakı gönderilmiştir. Mühürleme evrakı gönderilen işyerlerinden mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya belgelerini getirerek işlemlerini tamamlamayan 235 işyeri, mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilmiştir. Mühürlü olduğu halde faaliyetine devam eden 12 işyerine mühür fekki işlemi yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmak üzere işlem başlatılmıştır. Denetimlerde terk-i ticaret ettiği tespit edilen 300 işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır. İlçemizde meskûn mahalde faaliyet gösteren oto galerisi işyerlerinin ilçe dışına taşınmaları hususunda gerekli çalışmalar yapılmış ve 1 işyerinin tahliye edilmesi sağlanmıştır.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

3- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İle İlgili Faaliyetler Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet salonu, ganyan bayii, lunapark, sirk ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak sayılmıştır.

»»

»»

»»

Yıl içerisinde;

»»

»»

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak; 18 kahvehane, 4 oyun salonu, 1 düğün salonu, 7 internet salonu, 2 çay bahçesi, 1 kamp yeri olmak üzere toplam 33 umuma açık işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Bunlardan 5 işyerinin ruhsatı ruhsat bilgileri değiştirilerek güncellenmek sureti ile, 9 işyerinin ruhsatı devir işlemi sureti ile, 1 işyerinin ruhsatı ise intibak sureti ile verilmiştir. Umuma açık eğlence yeri sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere işyeri ilgilileri tarafından bir mesul müdür görevlendirilir. Bu kapsamda talepte bulunan 3 işyerine mesul müdür belgesi düzenlenmiştir.

»»

»»

»»

İşyerlerinde canlı müzik yapmak isteyen işyeri sahiplerinin talepleri ilgili yönetmeliğin, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahati açısından incelenerek canlı müzik yapma izni verilmekte olup yıl içerisinde canlı müzik yapma talebi olmamıştır. 394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanun gereği işyerlerini Pazar günü açık bulundurmak isteyenlere hafta tatili ruhsatı düzenlenmektedir. Bu kapsamda talepte bulunan 39 umuma açık işyerine hafta tatil ruhsatı verilmiştir. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 işyeri mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilmiştir. Mühürlü olduğu halde faaliyetine devam eden 4 işyerine mühür fekki işlemi yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmak üzere işlem başlatılmıştır. Mevzuat hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren 7 umuma açık istirahat ve eğlence yeri; 2559 sayılı kanunun 6. maddesine istinaden idari işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk edilmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkında ilgili Yönetmelik uyarınca Arnavutköy Kaymakamlığı'na bilgi verilmiştir. Denetimlerde terk-i ticaret ettiği tespit edilen 98 umuma açık işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır.


234 - 235

4- Gayrisıhhî Müesseseler İle İlgili Faaliyetler Gayrisıhhî müesseseler, faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir. Enerji sanayi, metalürji ve makine sanayi, maden sanayi, kimya sanayi, petrokimya sanayi, gıda maddeleri, içkiler, yemler ve tarımsal ürünler sanayi, atık maddelerin değerlendirmesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili sanayi ve tekstil sanayi içerisinde faaliyet gösteren işyerleri gayrisıhhî müessese kapsamındadır. 2 ve 3. sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki işyerlerine ruhsat verme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi ilçe belediye başkanlıklarına aittir. Bir gayrisıhhî müessesenin öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır. Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri, aldırılacak tedbirlerle giderilebilen veya en aza indirgenen işyerleri yapılan incelemeler neticesinde mesken ve insanların ikametine mahsus diğer yerler yakınında kurulabilmektedir. Özel yapı şeklini gerektiren ekmek fırını, akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekmektedir.

Yıl içerisinde;

»»

»» »»

»»

»» »»

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 87 gayrisıhhi işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 487 işyerine ruhsat işlemlerini başlatmak üzere mühürleme evrakı gönderilmiştir. Mühürleme evrakı gönderilen işyerlerinden mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya belgelerini getirerek işlemlerini tamamlamayan 273 işyeri mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilmiştir. Mühürlü olduğu halde faaliyetine devam eden 51 işyerine mühür fekki işlemi yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmak üzere işlem başlatılmıştır. Denetimlerde terk-i ticaret ettiği tespit edilen 217 işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır. Zabıta Müdürlüğü ile de koordineli olarak, gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği, satıldığı, toplu tüketiminin yapıldığı ve depolandığı iş yerlerinin denetimine devam edilmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

5- İlçemizde bulunan tüm işyerlerine ait ruhsat bilgileri

6-Evrak Bilgileri: Giden evrak sayısı

: 2771

Zabıta Müdürlüğü'ne gönderilen

: 1809

Diğer Müdürlüklere gönderilen

: 251

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilen : 397 Arnavutköy Kaymakamlığı'na gönderilen

: 102

Kişi ve şirketlere gönderilen

: 101

Diğer gönderilenler

: 111


236 - 237

Gelen evrak sayısı

: 4897

Zabıta Müdürlüğü'nden gelen

: 2710

Diğer Müdürlüklerden gelen

: 161

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan gelen : 412 Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan gelen

: 151

Kişi ve şirketlerden gelen

: 1294

Diğer gelenler

: 169

7- Şikâyetlerle İlgili İşlemler Belediyemiz Hizmet Masası vasıtası ile Müdürlüğümüze gelen eden 71 adet şikâyet değerlendirilip gereği yapılarak ilgililerine bilgi verilmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME SEKTÖRÜ 238 238


238 - 239


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


240 - 241

I- GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1- Müdürlüğümüzün Görevi Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: Belediye Zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. a) Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi gereken görevleri yapmak. 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5) Cumhuriyet Bayramı'nda iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta

Tatili Kanunu'na göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak. 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 12) 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 17) 12/9/1960 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15'inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak. 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. 21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

nın uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak Belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak. 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

23) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. b) İmar ile ilgili görevleri; 1) Teknik elemanlar ile birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 2) 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararları-

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve

27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.


242 - 243

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili mercilere bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetki-

lilerin kararı ile imha etmek.

ç) Trafikle İlgili Görevleri;

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'na ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'na ve Yönetmeliği'ne göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak. 11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. d) Yardım Görevleri; 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. 3- Müdürlüğümüzün Yetkileri Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder, e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler, f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler, g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder, ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve

çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur, ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1. FİZİKİ YAPI 1.1 Hizmet birimleri ve hizmet araçları: Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi No.231, Durusu, Hadımköy ek hizmet binalarında ve Karaburun Boğazköy yol ayrımı Hadımköy ve Bolluca kontrol noktalarında yürütülmektedir.

HİZMET BİRİMLERİ

SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7

KULLANIM AMACI Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Müdürlük Binası Durusu Hizmet Binası Hadımköy Hizmet Binası Karaburun Kontrol Noktası Boğazköy Yol Ayrımı Kontrol Noktası Hadımköy Kontrol Noktası Bolluca Kontrol Noktası Toplam

ALANI m2 650 m2 100 m2 20 m2 15 m2 20 m2 10 m2 10 m2 825 m2

KAT ADEDİ 2 1 1 1 1 1 1

HİZMET ARAÇLARI

SIRA NO

ARACIN CİNSİ

RESMİ ARAÇ

KİRALIK ARAÇ

ADEDİ

1 2 3

Binek Araç Minibüs Kamyonet

3 1 -

12 4

15 1 4

4

Motosiklet Toplam

4 8

16

4 24


244 - 245

2. TEŞKİLAT ŞEMASI Müdürlüğümüz teşkilat şeması yandaki gibidir.

ZABITA MÜDÜRÜ ZABITA AMİRLİĞİ EVRAK KAYIT VE SEKRETARYA BÜROSU

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 46 adet bilgi ve teknolojik kaynak mevcuttur. 42’si iletişim amaçlı olarak toplamda 88 adet araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır. ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO

CİNSİ

ADET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bilgisayar Laptop İnternet Yazıcı Telsiz Telefon Sabit Telefon Faks Fotokopi Makinesi El Telsizi

11 1 11 4 3 17 1 1 21

10 11 12

Fotoğraf Makinesi Server Ups Güç Kaynağı

15 1 1

13

Jeneratör

1

Toplam

88


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

4. PERSONEL DURUMU Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri 1 Müdür, 2 Amir, 6 Komiser, 15 Zabıta memuru, 7 Zabıta görevlisi (daimi işçi), 6 Memur personel, 19 Hizmet personeli olmak üzere, toplam 56 personelle yürütmektedir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Arnavutköy’ü İstanbul’un yaşanabilir, düzenli ve huzurlu bir ilçesi yapmak için; Belediye Zabıtasını ilgilendiren tüm mevzuat hükümlerini kararlılıkla uygulamak, ilçede yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak, nizam ve intizamı sağlamak, Belediyenin bu amaçla aldığı kararları uygulamak. Arnavutköy’de, yaya kaldırımı işgallerini ve seyyar satıcı faaliyetlerini,2014 yılı sonuna kadar %97 oranında azaltmak.

Arnavutköy genelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile koordineli olarak, şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan kamuya ait alanlardaki tabela, müştemilat, sundurma, çadır, baraka, hafriyat, taş, toprak, moloz vb. olumsuzlukları 2014 yılı sonuna kadar %90 oranında azaltmak. İlçemiz sınırları dahilinde oluşabilecek her türlü kaçak yapıları %100 oranında engellemek ve yasal işlemlerini başlatmak. Arnavutköy’de faaliyet gösteren gıda üretim ve tüketim işyerlerini, 2014 yılı sonuna kadar en az 1 kez denetlemek.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe

Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmektedir.

A- MALİ BİLGİLER Müdürlüğümüzün 2014 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıda çıkartılmıştır.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

3.253.000,00

2.937.120,91

% 90,2


246 - 247

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1-Faaliyet ve proje bilgileri: 1-a) Büro Faaliyetleri: Zabıta Müdürlüğü ve birimleri hizmetlerine göre tutulması zorunlu olan defterler ile gelen, giden, zimmet, genelge, ile 5326 Sayılı Kabahatler kanunu defteri, 1608 Sayılı Kanun defteri, icmal defteri tutmak ilçemizde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarımızın tahakkuklarını yapmak ve tahsilatlarını sağlamak, günlük, haftalık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak resmi yazışmalar gibi günlük yapılması gereken işleri yapmak. Bu bağlamda 2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 2788 adet, giden evrak sayısı 4094 adet olup; toplamda 6882 adet resmi yazışma yapılmıştır. Belediyemize yardım için müracaatta bulunan 554 adet asker ailesi ile 6496 adet yardıma muhtaç ailelere ait, toplam 7050 adet dosyanın tahkikatı yapılmıştır. Kentli Servisi tarafından Müdürlüğümüze gönderilen toplam 2600 adet

hizmet masası başvuru formu yerinde değerlendirilerek sonuçlandırılmış, cevabi raporları sistem üzerinden adı geçen birime gönderilmiştir. 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik gereği ilçemiz dahilinde kurulan semt pazarlarında faaliyet gösteren tüm pazarcı esnafından istenen belgeler (vergi levhası v.s.) temin edilerek dosyalarına işlendi. Ayrıca 79 adet pazarcı esnafının devir işlemi gerçekleştirildi. 1-b) Pazar Faaliyetleri: İlçemizde, toplam 20 adet açık semt pazarı kurulmaktadır. Bu pazarlarda toplam 366 pazarcı esnafı bulunmaktadır. 5944 adet pazar tahtasında faaliyet yürütülmektedir. Pazar ekibinin görevlendirilmesi yapılarak, ilçemizdeki tüm pazarların denetimleri aralıksız yapılmaktadır. Pazar listelerinin güncellemeleri yapılmak suretiyle, pazar yerleri çizilmekte, esnafların tezgâhlarının düzen ve denetimleri yapılmaktadır. Pazarlarda satılan ürünler aralıksız denetlenmektedir. Pazar esnafının sağlık ve hijyen

yönünden kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca pazarlarda seyyar ve dilenci faaliyetlerine izin verilmeyerek vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmaları sağlanmaktadır. Yılsonuna kadar ödeme yapmayan esnafların, tezgâh kurma belgeleri tutanak mukabili belediyemiz encümenine havale edilerek, sözleşme gereği iptal edilmektedir. Kontrollerdeki temel ilkemiz sağlıklı ürünlerin halka sunumu ve bu sunum yapılırken, bir kalite standardı yakalamaktır. Yüksek sesle satış yaparak çevreyi rahatsız eden 10 adet pazarcı esnafı hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36. maddesine göre, pazar tezgahı önüne malzeme koyarak geliş geçişe mani olan 6 adet pazarcı esnafı hakkında da 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 38. maddesine göre cezai işlem yapıldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Koruma Amirliği ekipleri ile müşterek olarak ilçemiz dahilinde kurulan pazarlarda 6502


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a istinaden gerekli denetimler yapıldı. 2014 yılında; 572.310,00 tl. pazar işgaliyesi tahakkuk yapılmış olup, yine 2014 yılı içerisinde bunun 566.134,25 tl. si tahsil edildi. Buradaki tahsilat oranı ise % 98.92 dir. 1-c) Kaldırım İşgali ve Görüntü Kirliliği Önleme Faaliyetleri: İlçemiz genelinde ana arterlerde, sokaklarda işyeri kaldırım işgalleri ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. 2013 yılı itibariyle yakaladığımız başarı seviyesinin üstüne çıkarak, ilçemize yeni yatırımcıların ve alışveriş merkezlerinin yoğun olarak rağbet gösterdiği ve ilçeler arasında yıldızının parladığı gözlemlenmiştir. Bu uygulamalardaki temel amacımız, ilçemizdeki meslek gruplarının ürünlerinin teşhirinde vitrin altyapısı oluşturmak ve kaldırımları tamamen yayaların kullanımına sunmaktır. Bu bağlamda 2014 yılı içerisinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında, 166 adet kaldırım işgaline, idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi. İlçemiz genelinde ana arterlerde, caddelerde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için; tabela, el ilanı ve afişlerin denetimleri aralıksız devam etmiştir. Bu kapsamda izinsiz asıldıkları tespit edilen afiş, tabela ve el ilanlarına toplam 5 adet tebligat yapıldı. Bu tebligatlar neticesinde, işyerlerinin kaldırdıkları tabelalar dışında, toplam 87 adet tabela kaldırıldı. İzinsiz asıldığı tespit edilen 3069 adet afiş kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42.maddesi kapsamında, 120 adet izinsiz asılan afiş ve el ilanı için, idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi. İlçemiz genelinde görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması kapsamında yapılan çalışmalarda, izinsiz asılan tabela afiş ve el ilanı dağıtılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir. Esnaftan gelen talepler üzerine, Belediyemizin özel bir tasarımla ve kendi kontrolüyle gerçekleştirdiği

yeni tabela uygulaması halen devam etmektedir. Bilgilendirme ve yönlendirme özelliği olan bu tabelalarda, firmalar toplu olarak, tek bir tabelada birleştirilerek mevcut görüntü kirliliği ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca belediyemiz Basın Yayın Müdürlüğünce yaptırılan afiş asma yerlerine izinli ve bedeli ödenmiş afişlerin asılması hizmeti sağlanmıştır. 1-d) Seyyar Satıcıların ve Dilencilerin Denetim Faaliyetleri: İlçemiz genelinde ana arter ve

caddelerde, okulların, camilerin ve topluca bulunulan yerlerin çevrelerinde seyyar satıcıların ve dilencilerin faaliyetleri aralıksız denetlendi. 2014 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, 1051 adet seyyar satıcı ve 1894 adet dilenci (çoğunlukla yabancı uyruklu) faaliyeti durduruldu. Seyyar satıcılık faaliyeti yapan 93 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38/1.maddesine göre işlem yapıldı. Ayrıca faaliyet gösterirken yüksek sesle satış yapan 13 kişiye


248 - 249

alınan son kullanma tarihi geçmiş gıda ve temizlik ürünlerinin adet bazından toplamı 477 adettir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince yapılan denetimlerde ise, bahse konu kanunun 12. maddesi gereğince etiket, hizmetlerin tarife fiyatlarını gösteren liste bulundurmadan satış yapan 1 adet işyeri sahibi hakkında gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek gereği için Kaymakamlık Makamına gönderildi. 1-f) Diğer Müdürlüklerle Müşterek Olarak Yapılan Denetim Faaliyetleri: Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile müşterek olarak yapılan denetimler yıl boyunca aralıksız devam etti. Toplam 249 adet işyerinin denetimi yapıldı. Yapılan çalışmalarda emlak vergisi ilan ve reklam vergisi işyeri açma harcı gibi konularda denetim yapıldı. Eksikleri görülen işyeri ilgilileri hakkında mobil olarak tahakkukları yapılarak tahakkuk edilen ücretlerin Belediyemiz veznesine yatırılması sağlandı. 1-g) Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Denetimi Faaliyetleri:

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi ve 28 kişiye 37. maddesine muhalefetten cezai işlem yapıldı. Dilencilik faaliyeti yapan 29 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33.maddesine muhalefetten cezai işlem yapılarak üzerlerinden çıkan 414,00 tl. yeddi emine alınarak, mülkiyetin kamuya geçirilmesi yönünde işlem yapılarak Encümen kararıyla kamuya geçirildi. 1-e) İşyeri Kontrolleri ve Denetim Faaliyetleri:

Denetim ekiplerimiz 2014 yılı içerisinde sıhhi işyerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürmüştür. Bu denetimlerde toplam 3017 adet işyerine gidilerek, ruhsat kontrolü ve gerekli denetimler yapıldı. Bu denetimler sonucunda ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerleri en 1 kez denetlendi. Son kullanma tarihi geçen ürünleri satan veya izinsiz şekilde tüp satışı yapan işyerlerinde, ilgili ürünler imha edilmek üzere yedd-i emine alındı. Toplam 11 adet yedd-i emin tutanağı tanzim edildi. Yedd-i emine

4207 sayılı Sigara ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde, İlçe Tütün Denetim Kurulu olarak denetimler aksatılmadan yapıldı. 2014 yılı içinde yapılan denetimlerde 1924 adet işyerine kontrol amaçlı gidilip, gerekli bilgilendirmeler ve denetimler yapıldı. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 4207 sayılı Kanun gereği, yapılan denetimlerde; 15 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 39. maddesine göre idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi. 8 adet işyeri ilgilisine, işletmede sigara içilmesine müsaade ettiğinden dolayı gerekli tutanaklar düzenlenerek, ilçe tütün denetim komisyonunda görevli, aynı zamanda çalışmaların sekretaryasını yapan ilçe sağlık grup başkanlığı tarafından, Kaymakamlık Makamı’na gönderildi.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Ayrıca 27.06.2014 tarihinde İlçe Tütün Denetim Komisyonu olarak daha önce toplanan 9000 paket kaçak sigara imha edildi. 24.12.2014 tarihinde ise İlçe Tütün Denetim Komisyonu olarak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından toplanan 250.000 paket kaçak sigara imha edildi. 1-h) İnternet Komisyonu Denetim Faaliyetleri: İlçemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren internet kafelerin denetimleri, her hafta Pazartesi günü periyodik olarak yapıldı. Kaymakamlık Makamı tarafından oluşturulan internet kafe denetleme komisyonunca 2014 yılı içerisinde 190 adet internet kafe denetlendi. Yetersiz görülen 7 adet internet kafe hakkında tutanak tanzim edilerek Kaymakamlık Makamı’na gönderildi. 1-ı) UKOME Kararlarının Uygulanması ve Denetim Faaliyetleri: İlçemiz sınırları içinde, 09.06.2012 tarih ve 2011/4-3 sayılı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı) kararınca kullanılması zorunlu olan yol güzergâhlarının, ağır tonajlı vasıtalarca ve hafriyat kamyonlarınca devamlı olarak kullanılması ve bu vasıtalarla ilçe merkezine girişlerin asgariye indirilmesi için denetim ve kontroller 2014 yılı içerisinde günde 8 saat üzerinden yürütüldü. İlçemizin giriş bölgelerine kurulmuş olan Boğazköy yol ayrımı kontrol noktasında 4262 adet ve Bolluca kontrol noktasında 4868 adet olmak üzere toplam 9130 adet hafriyat kamyonu, ilgili UKOME kararı gereğince kontrol ve yönlendirmeleri yapılarak şehir içine girişleri engellendi. Ayrıca tüm uyarılara rağmen UKOME kararına aykırı hareket ederek şehir içi güzergahını kullanan 1159 adet hafriyat kamyonu ilgilisine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre yasal işlem yapıldı. 1-i) İmar Müdürlüğü ile Beraber Yürütülen Faaliyetler: Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli ekibimiz, yapı denetim birimiyle koor-

dineli olarak 2014 yılı içerisinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaları denetledi. Buna mukabil 1450 adet 1 no’lu, 671 adet 2 no’lu, 279 adet 3 no’lu, 47 adet 4 no’lu, 8 adet 5 no’lu, 4 adet 6 no’lu ve 1 adet 7 no’lu yapı tatil tutanağı düzenlenerek ilgililerine tebliğ edildi. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı yapılan, 130 adet izinsiz yapı mühürlenerek Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirildi.

Tebligat sonrası olumsuzlukların gidermeyen 5 adet işyeri ilgilisi hakkında 1608 sayılı Kanuna göre yasal işlem yapıldı. Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41.maddesine muhalefet eden 35 kişi ve 32.maddesine muhalefet eden 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda kimlik bildirmeyen 1 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu 40. Maddesine göre yasal işlem yapıldı.

1-j) Kaçak İnşaat ve Gecekondu ile İlgili Yürütülen Faaliyetler:

Bölgemiz dahilinde yapılan rutin kontrollerde görülen olumsuzluklar gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek ilgili müdürlüklere gönderildi.

Zabıta Müdürlüğü olarak 2014 yılı içerisinde bölgemiz dahilinde yapılan rutin kontrollerde tespit edilen 62 adet kaçak yapı hakkında, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri ile 39. 40. maddeleri gereği yasal işlem yapıldı. Gerekli tespit tutanakları tanzim edilerek Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne gönderildi. 1-k) Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile Beraber Yürütülen Faaliyetler: İlçemiz dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili olarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalarda 2014 yılı içerisinde; ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 1529 adet işyeri hakkında, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce yapılacak yasal işleme esas olmak üzere tespit tutanakları tanzim edilerek gönderildi. 499 adet işyeri mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edildi. Mühürlendiği halde faaliyetine devam eden 67 adet işyerine yeniden mühürleme yapılarak, mühür fekki işlemi yapıldı. Ayrıca 1241 adet işyerine kapatma kararı, 217 adet işyerine de ilgili evrakları tebliğ edildi. Terki ticaret eden 100 adet işyeri hakkında durum bildirir rapor tanzim edildi. 1-l) Kaçak Hafriyat Dökümü ve Çevre Denetim Faaliyetleri: Müdürlüğümüz ekipleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmada, bölgemiz dâhilinde kaçak hafriyat dökümü ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler yapıldı. Bu kapsamda 12 adet işyeri sahibine, çevre kirliliği ile ilgili olumsuzluğunu gidermesi yönünde tebligat yapıldı.

1-m) Hayvan Ahırı Denetim Faaliyetleri: Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bölgemiz dâhilinde ahır ve hayvan sahiplerinin denetimlerine devam edildi. Hayvanlarını başı boş bırakan ve ahırından kaynaklanan gübreyi gelişi güzel olarak çevreye atan 390 kişiye de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32. Maddesine göre, yasal işlem yapıldı. 4 adet ahır mühürlenerek faaliyetine son verildi. Daha önce mühürlendiği halde faaliyetine devam eden 76 adet ahır ilgilisi hakkında mühür fekki zabtı tanzim edilerek ahırlar tekrardan mühür altına alındı. Ayrıca yapılan çalışmalarda Taşoluk Mahallesi 16 adet, M. Kemal Paşa Mahallesi 4 adet, Nene Hatun Mahallesi 1 adet ve Bolluca Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplamda 22 adet yıkılarak faaliyetleri sonlandırıldı. 1-n) Özel Gün ve Geceler: 09.03.2014 tarihinde Dünya Kadınlar Günü kutlama programı doğrultusunda, Arnavutköy Spor Kompleksi ve Hadımköy Osmangazi İlk Öğretim Okulu Spor Kompleksi'nde düzenlenen konserlerde görev yapıldı. 10.03.2014 tarihinde Haraççı Mahallesinde yapılacak olan kapalı pazar temel atma töreninde görev yapıldı. 14.03.2014 tarihinde Hadımköy Hadımbaba Camii açılışında görev yapıldı. 18.03.2014 tarihinde Çanakkale Şehitlerini Anma Programı doğrultusunda Hadımköy ve Arnavutköy Kültür


250 - 251

Merkezleri'nde düzenlenen etkinlikte görev yapıldı. 23.03.2014 tarihinde Ömerli Mahallesi Bölge Parkı açılışında görev yapıldı. 27.04.2014 tarihinde İlçe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından tertip edilen sağlıklı yaşam koşusunda görev yapıldı. 07.06.2014 tarihinde ilçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan 3. Hava Limanı Temel Atma Töreni'nde görev yapıldı. 14.06.2014 tarihinde düzenlenen Sünnet Şöleninde görev yapıldı. 30.08.2014 tarihinde Cumhuriyet

Meydanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında görev yapıldı.

10.10.2014 tarihinde Arnavutköy İlçesi Müftülük Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde görev yapıldı.

14.09.2014 tarihinde Arnavutköy Devlet Hastanesi arkası orman içerisinde düzenlenen bisiklet yarışlarında görev yapıldı.

28.10.2014 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen çelenk koyma töreninde görev yapıldı.

20.09.2014 tarihinde Bolluca hizmet binasında düzenlene toplu nikah töreninde görev yapıldı.

01.12.2014 tarihinde Arnavutköy Buz pisti açılışında görev yapıldı.

21.09.2014 tarihinde düzenlenen 4. Arnavutköy Yağlı Güreşlerinde görev yapıldı.

2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüz ekiplerince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Kanun’a istinaden tanzim edilen tutanaklar adet bazında aşağıya çıkartılmıştır.

26.09.2014 tarihinde Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Yaşam Merkezi temel atma töreninde görev yapıldı.

1-o) Tanzim Edilen Tutanaklar:

2014 YILI İÇERİSİNDE 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE DÜZENLENEN İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAKLARI 1 2 3 4 5 6 7 8

32. Madde 33. Madde 36. Madde 37. Madde 38. Madde 39. Madde 40.Madde 41. Madde

1574 Adet 29 Adet 19 Adet 35 Adet 212 Adet 15 Adet 1 Adet 35 Adet

9

42. Madde Toplam

120 Adet 2040 Adet

2014 yılı içerisinde 1608 sayılı Kanun’a istinaden toplam 19 adet tespit tutanağı tanzim edilerek Belediye Encümenine havale edilmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


252 - 253

I-GENEL BİLGİLER A- GÖREV, YETKI VE SORUMLULUKLAR; 1- Müdürlüğümüzün Görevleri; a) 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanarak Başkanca kendisine verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri, ilgili yasalar doğrultusunda yapmak ve yürütmek, b) Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak, c) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 38 mahallenin toplam 447 km²’lik yüzölçümünün çöplerini program doğrultusunda düzenli bir şekilde toplayıp, transfer istasyonları ve düzenli depolama sahalarına nakletmek, ç) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm mahallelerde, ana arter ve ana arter görünümündeki sokaklarda, belli bir program dâhilinde işçi personel (süpürgeci) ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle, ince temizlik faaliyetleri yürütmek ve yıkamaçalışmaları yapmak, çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak,

Mavi Kapak Toplama Kampanyası

d) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 20 yatak altı ve yataksız resmi ve özel hastaneler, dispanserler, muayenehaneler vs. tıbbi nitelikli atık üreten yerlerin tıbbi atıklarını; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre dizayn edilmiş tıbbi atık aracı ile toplayıp, Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık yakma tesislerine naklini sağlamak, e) İlçemiz sınırları dâhilinde, imalata yönelik faaliyet gösteren işyerlerinin tanımlanan atıkların dışındaki imalat atıklarını, yeterli sayıda araç ve personel çalıştırmak suretiyle toplayıp, imha sahalarına naklini sağlamak, f) İlçemiz sınırları dâhilinde kurulmakta olan semt pazarlarının çöplerini, pazarın kalkmasına müteakip düzenli bir şekilde toplayıp yıkama faaliyetleri sürdürmek, g) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm okul, resmi kurum ve ibadethanelerin etraflarının temizliğini yapmak, ğ) Gelişi güzel çöp atılan ve piknik yapılan yerlere uyarı niteliğinde pankartlar asmak ve uyarıcı levhalar dikmek, h) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi amacı ile ilgili yer üstü ve yer altı sularına, denize, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz

etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum ve kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen ölçüt ve standartların uygunluğunu sağlamak, ı) Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak, i) Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak. 2- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı; Müdürlüğümüz, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat dahilinde yetkilidir. 3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı da sorumludur.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

B- BIRIME İLIŞKIN BILGILER; 1- Örgüt Yapısı;

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ

TEMIZLIK IŞLERI BÜROSU

ÇEVRE KORUMA BÜROSU

ATIK YÖNETIM BÜROSU

VETERINERLIK BÜROSU

2- İnsan Kaynakları;

3-Sunulan Hizmetler;

Müdürlüğümüz bünyesinde 1 müdür, 8 memur, 6 işçi personel bulunmaktadır.

İlçemiz genelinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/g maddesinde belirtilen; Katı Atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı,

KALEM ARŞIV BÜROSU

ortadan kaldırılması ve depolanması kapsamında, kaliteli temizlik anlayışı ile kent temizliği ve çevre koruma ile ilgili verilen hizmetlerdir.


254 - 255

II- AMAÇ VE HEDEFLER

yararı gözetilerek korunması ve idaresi için gerekli koordinasyon, denetim ve destekleyici hizmetler yürütmek.

konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmak.

A- BIRIMIN AMAÇ VE HEDEFLERI;

Stratejik Hedef 1;

2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde meskûn mahaldeki mevcut ahırların sayısını % 50 oranında azaltmak.

Stratejik Amaç 1; İlçede üretilen katı atıkların, modern atık yönetimi ilkelerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve ilgili yerlere teslimini sağlamak. Stratejik Hedef 1; İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet düzeyini kademeli olarak artırarak, 2014 yılı sonunda % 90 düzeyine yükseltmek. Stratejik Amaç 2; Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir Arnavutköy için yerel doğal kaynak ve değerlerin tüm ilgili kurumlarca akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, bölgede yaşayanların

Arnavutköy genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan atık ve hafriyatların tamamen kontrol altına alınmasını 2014 yılı sonuna kadar sağlamak. Stratejik Hedef 2; Arnavutköy’de bulunan sanayi alanlarında etkin bir çevre koruma stratejisi uygulayarak ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre bilincini geliştirmek ve çevre kirliliğini (hava kirliliği, arıtılmadan dışarı salınan atık sular) her yıl kademeli olarak azaltarak, 2014 yılı sonuna kadar %60 oranında başarıya ulaşmak Stratejik Hedef 3; 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelindeki okullarda her yıl ortalama 5 okulda, çevre koruma ve geliştirme

Stratejik Hedef 4;

Stratejik Hedef 5; 2014 yılı sonuna kadar, Arnavutköy genelinde geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanmasını % 50 oranında sağlamak.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALI BILGILER; 1- Bütçe Uygulama Sonuçları; Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçe durumu ve gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

BÜTÇE YILI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BÜTÇE TAHMİNİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

2014

21.278.500,00 TL

20.140.833,52 TL

% 94,65

B-PERFORMANS BILGILERI; 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri; Müdürlüğümüz bünyesinde 2014 yılı içerisinde 2 adet pazarlık usulü, 1 adet açık ihale usulü olmak üzere 3 adet temizlik ihalesi ile 1 adet açık ihale usulü çöp konteyner alım ihalesi yapılmıştır.

İHALE TARİHİ

SÜRE

İHALE ŞEKLİ

İHALE BEDELİ

Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik İhalesi

21.02.2014

4 Ay

Pazarlık Usulü

5.093.145,00 TL + KDV

Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik İhalesi

23.06.2014

4 Ay

Pazarlık Usulü

5.620.563,00 TL + KDV

Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik İhalesi

16.06.2014

30 Ay

Açık

41.490.239,50 TL + KDV

Çöp Konteyneri Alımı İşi İhalesi

13.06.2014

Açık

290.000,00 TL + KDV

İŞİN ADI


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Müdürlüğümüzün iş, işlem ve faaliyetlerini yürütebilmesi için; 2014 yılı içerisinde 4743 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi gereği doğrudan temin yoluyla 8 adet dosya tanzim edilerek toplam 271.429,85 TL tutarında mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 2014 Mali yılı içerisinde müdürlüğümüze ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen 1088 adet evrak kaydı yapılmış olup, müdürlüğümüzden 964 adet evrak çıkışı yapılarak dosyalarına kaldırılmıştır. Müdürlüğümüze 2014 yılı içerisinde Belediyemiz çağrı merkezinden yönlendirilen toplam 3883 adet talep ve şikayet başvurusu cevaplandırılmıştır. Gelen talep ve şikayetlerin bürolara göre dağılımı aşağıda belirtildiği gibidir. Temizlik İşleri Bürosu

: 1028 adet

Çevre Koruma Bürosu

: 331 adet

Veterinerlik Hizmetleri Bürosu

: 2524 adet

Temizlik Hizmetleri Faaliyetleri Arnavutköy İlçesi Geneli Temizlik Katı Atık Toplama ve Nakli İşi İhalesi kapsamında temizlik işlerinde 270 personel çalıştırılmış olup, kullanılan araç sayısı aşağıdaki gibidir.

SIRA NO

ARACIN CİNSİ

SAYISI

1

Çöp Kamyonu

22

2

Süpürme Aracı

7

3

Binek Oto

5

4

Su Tankeri

2

5

Kamyonet

5

6

Yıkama ve Dezenfekte Aracı

1

7

Tıbbi Atık Aracı

1

8

İş Makinesi

1

9

Buharlı Dezenfekte Su Jeti

1

Toplam

45

Katı Atık Toplama İlçemiz genelinde gündüz vardiyasında 20 araç, gece vardiyasında 4 araç ile çöp toplama hizmeti verilmektedir. Vatandaşlarımızın çöplerini atabilmeleri için cadde ve sokaklara 4192 adet çöp konteyneri yerleştirilmiştir. Atıklar günlük olarak toplanmaktadır. Günlük toplanan çöp miktarı ortalama 150 ton civarında olup, 2014 yılında toplanan çöp miktarının aylara göre dağılımı şu şekildedir.

2014 YILINDA TOPLANAN ATIK MİKTARI VE ARAÇ SEFER SAYILARI AİT OLDUĞU AYLAR

SEFER SAYISI

MiKTAR

Ocak 2014

589

5.196,650

Şubat 2014

517

4.730,500

Mart 2014 Nisan 2014 Mayıs 2014

576 565 645

5.481,400 5.380,050 6.292,250

Haziran 2014

680

6.752,550

Temmuz 2014 Ağustos 2014 Eylül 2014 Ekim 2014

692 683 680 705

6.960,500 6.666,300 6.832,750 6.800,050

Kasım 2014

635

6.024,800

Aralık 2014 Toplam

643 5.627 Sefer

6.138,200 54.292,950 Ton


256 - 257

Pazar Yeri Temizliği Bölgemizde kurulan 20 adet pazar yerinin toplam büyüklüğü 63.781 m² dir. Pazar yerleri kaldırıldıktan sonra 14 kişiden oluşan temizlik ekibiyle, çöpleri toplanmakta, basınçlı suyla yıkanmakta, elle ve mekanik olarak süpürülmektedir. 2014 yılı içerisinde 1040 kere pazar yeri temizliği yapılmış olup, temizlenen toplam alan büyüklüğü 3.316,612 m² dir.

SIRA NO

TAHTA ADEDİ

TEMİZLİK YAPILAN ALAN

Sağ (adet)

Sol (adet)

Uzunluk (m)

Genişlik (m)

Alan (m²)

PAZARIN ADI

KURULDUĞU GÜN

Arnavutköy Pazartesi Pazarı

Pazartesi

57

67

120

10

1.200

2

Arnavutköy Salı Pazarı

Salı

216

196

350

10

3.500

3

Arnavutköy İmrahor Çarşamba Pazarı

Çarşamba

193

197

354

8

2.832

4

Arnavutköy Çarşamba Pazarı

Çarşamba

45

9

90

8

720

5

Arnavutköy Perşembe Pazarı

Perşembe

190

186

300

12

3.600

6

Arnavutköy Cumartesi Pazarı

Cumartesi

168

171

307

10

3.070

7

Arnavutköy Pazar Pazarı

Pazar

398

397

714

12

8.568

8

Boğazköy Cuma Pazarı

Cuma

226

224

403

7

2.821

9

Boğazköy Pazar Pazarı

Pazar

165

163

536

7

3.752

10

Bolluca Çarşamba Pazarı

Çarşamba

45

45

80

7

560

11

Bolluca Cumartesi Pazarı

Cumartesi

246

210

378

12

4.536

12

Durusu Cumartesi Pazarı

Cumartesi

147

148

266

10

2.660

13

Haraççı Cuma Pazarı

Cuma

209

200

360

10

3.600

14

Taşoluk Salı Pazarı

Salı

146

149

267

8

2.136

15

Taşoluk Perşembe Pazarı (TOKİ)

Perşembe

129

161

290

10

2.900

16

Hadımköy Pazartesi Pazarı (TOKİ)

Pazartesi

153

171

318

12

3.816

17

Hadımköy Çarşamba Pazarı

Çarşamba

161

151

270

12

3.240

18

Hadımköy (Merkez) Cumartesi Pazarı

Cumartesi

248

253

140

60

8.400

19

Hadımköy Deliklikaya Cumartesi

Cumartesi

48

37

70

7

490

20

Hadımköy Ömerli Pazarı

Pazar

60

64

115

12

1.380

3250

3199

1

Toplam

Genel Toplam

63.781


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU


258 - 259

Mekanik Süpürme 7 adet yol süpürme aracı ilçenin ana arter ve caddelerinde, haftanın 6 günü hizmet vermekte olup, araçların 6'sı gündüz 1’i gece çalışmaktadır. 1 araç günlük ortalama 45 km mesafeyi süpürerek 67.500 m² alan temizlemektedir. 2014 yılında toplam olarak 98.280 km yol süpürülmüş, diğer bir tabirle 147.420.000 m² alan, mekanik süpürme yoluyla temizlenmiştir.

+

2

2 Nolu Süpürge

Taşoluk

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

3

3 Nolu Süpürge

Bolluca

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

4

4 Nolu Süpürge

Boğazköy

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

5

5 Nolu Süpürge

Haraççı

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

6

6 Nolu Süpürge

Arnavutköy

45.000

67.500

+

+

+

+

+

+

7

7 Nolu Süpürge

Arnavutköy

45.000

67.500

Toplam Günlük Süpürme Mesafesi

315.000

+

+

+

GECE +

GÜNDÜZ

+

GECE

+

GÜNDÜZ

+

PAZAR GECE

CUMARTESİ

CUMA

PERŞEMBE

+

GÜNDÜZ

+

GECE

67.500

GÜNDÜZ

45.000

GECE

Hadımköy

GÜNDÜZ

1 Nolu Süpürge

GECE

1

BÖLGESİ

GÜNDÜZ

ARAÇ

GÜNDÜZ

HAFTALIK SÜPÜRÜLEN ALAN (m²)

S. NO

GECE

GÜNLÜK SÜPÜRME MESAFESİ (m)

ÇARŞAMBA

ARNAVUTKÖY İLÇESİ HAFTALIK SÜPÜRME PROGRAMI

SALI

PAZARTESİ

GÜNLER

+

472.500

Günlük Süpürülen Mesafe = 315 km

Günlük Süpürülen Alan

Haftalık Süpürülen Mesafe = 1.890 km

Haftalık Süpürülen Alan = 2.835.000 m²

Yıllık Süpürülen Mesafe

Yıllık Süpürülen Alan

= 98.280 km

= 472.500 m² = 147.420.000 m²

İlçemiz genelinde 59 adet ilk ve orta dereceli okul mevcut olup, 51 adet okulun bahçe zemini süpürge araçları ile mekanik olarak süpürmeye elverişlidir. Öğrencilerimizin dinlenme ve oyun vakitlerini daha temiz bir alanda geçirmelerini sağlamak amacıyla 2014 yılında 51 adet okulun bahçesi 516 kere mekanik olarak süpürülerek temizlenmiştir.

AİT OLDUĞU AYLAR Ocak 2014

BAHÇESİ SÜPÜRÜLEN OKUL SAYISI 96

Şubat 2014

24

Mart 2014

87

Nisan 2014

48

Mayıs 2014

35

Haziran 2014

22

Eylül 2014

51

Ekim 2014

51

Kasım 2014

51

Aralık 2014

51

Toplam

516


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Elle Süpürme İlçemizin cadde ve sokaklarının süpürülerek temizlenmesi maksadıyla 110 farklı bölge oluşturulmuştur. Meydancı olarak tabir ettiğimiz temizlik elemanları, Müdürlüğümüzün yapmış olduğu program dahilinde 110 ayrı bölgede elle süpürme işi yapmaktadır. Meydancıların bölgelere göre dağılımı şu şekildedir;

MAHALLELERE GÖRE ÇALIŞAN SAYILARI BÖLGE

MAHALLE

ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI

Merkez Anadolu Arnavutköy

İslambey Yavuz Selim Nene Hatun

47

Mustafa Kemal Paşa İmrahor Boğazköy

Bolluca

Taşoluk

Hadımköy

Boğazköy İstiklal Yunus Emre Atatürk Bolluca Mavigöl Hicret Taşoluk Adnan Menderes Fatih M. Fevzi Çakmak M. Akif Ersoy Çilingir Hadımköy Hastane Ömerli Deliklikaya

11

7

10

14

Yeşilbayır

Haraççı

Dursunköy Sazlıbosna Haraççı Karlıbayır

11

Durusu Terkos Karaburun Durusu

Yeniköy Tayakadın

10

Baklalı Boyalık Balaban Toplam

36 Mahalle

110 Kişi


260 - 261

Camii TemizliÄ&#x;i


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Okullarda Çevre Bilinci Seminerleri


262 - 263

Tıbbi Atık Toplama Bölgemizde faaliyet gösteren 75 adet sağlık kuruluşu ve işyeri hekimliği ile tıbbi atık sözleşmesi tanzim edilmiş olup tıbbi atıklar; haftada 1 gün evsel atıklara karıştırılmadan ayrı olarak toplanarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait yakma tesisine teslim edilmiştir. Evde tedavi gören diyaliz hastalarının tıbbi atıkları adreslerinden ücretsiz olarak alınmaktadır.

YILI

TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ YAPILAN FİRMA SAYISI

2014

TAHAKKUK MİKTARI

75

16.739,80 TL

TOPLANAN TIBBİ ATIK MİKTARI MİKTARI (Kg)

AİT OLDUĞU AYLAR Ocak 2014 Şubat 2014

2.584 2.048

Mart 2014 Nisan 2014 Mayıs 2014 Haziran 2014 Temmuz 2014 Ağustos 2014 Eylül 2014

2.365 2.156 2.234 2.016 2.105 1.823 2.011

Ekim 2014 Kasım 2014 Aralık 2014 Toplam

3.250 2.100 2.100 26.792 Kg

İbadethane Temizliği İlçemiz genelinde 108 adet ibadethane bulunmaktadır. Her bir ibadethanenin düzenli olarak yılda en az 3 veya 4 kere temizlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma haftanın 6 günü aralıksız olarak devam etmektedir.

TEMİZLİĞİ YAPILAN İBADETHANE SAYISI AİT OLDUĞU AYLAR

TEMİZLİĞİ YAPILAN İBADETHANE SAYISI

Ocak 2014

29

Şubat 2014 Mart 2014

27 39

Nisan 2014 Mayıs 2014 Haziran 2014

25 26 28

Temmuz 2014

30

Ağustos 2014 Eylül 2014 Ekim 2014

23 28 26

Kasım 2014 Aralık 2014

34 27

Toplam

342


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Çöp Konteyneri Tamir ve Bakım Faaliyetleri Belediyelerin birleşmesinden sonra yapılan sayımlarda (30 Mart 2009) ilçe genelinde muhtelif sokaklara yerleştirilmiş 2958 adet çöp konteyneri olduğu, ayrıca her bölgede konteynerle çöp toplama sistemi olmadığı anlaşılmıştır. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda, konteyneri

olmayan bölgelerin tespit edilmesi ve vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle çöp konteyner sayımız 4192’ ye ulaşmıştır. Bu konteynerlerin bakım ve onarımları bulunduğu noktada yapılmaktadır. Bu iş için kullandığımız araç; kaynak, boyama ve ilaçlama faaliyetlerini yerine getirebilecek ekipmanlara sahiptir. Sahada tamir edilemeyecek kadar hasarlı ve

ağır tamiratlar bünyemizde bulunan kaynakhanemizde yapılmaktadır. Yokuş olan bölgelerdeki çöp konteynerleri vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi açısından kaldırımlara yapılan cep içine yerleştirilmekte, geniş olmayan kaldırımlarda ise demir profilden koruma içine alınmaktadır.

İLÇEDEKİ ÇÖP KONTEYNER SAYISININ YILLARA GÖRE ARTIŞ TABLOSU TARİH

ADET

30 Mart 2009 31 Aralık 2009

2.958 3.355

31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2012 31 Aralık 2013 31 Aralık 2014

3.491 3.604 3.736 3.894 4.192

BAKIMI YAPILAN KONTEYNER SAYILARI TARİH

TAMİR EDİLEN KONTEYNER SAYISI

BOYANAN KONTEYNER SAYISI

Ocak 2014 Şubat 2014 Mart 2014

131 123 131

364 372 303

Nisan 2014 Mayıs 2014

254 155

446 352

Haziran 2014 Temmuz 2014 Ağustos 2014

91 204 210

78 344 491

Eylül 2014 Ekim 2014

269 120

184 85

Kasım 2014 Aralık 2014 Toplam

115 73 1876

134 330 3483

Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Faaliyetleri Konteyner yıkama ve dezenfekte aracı günde ortalama 50 adet konteyner yıkayarak haftanın 6 günü çalışmaktadır. 2014 yılında yaklaşık 15.600 adet konteyner yıkanarak dezenfekte edilmiştir. Bu çalışmaya ilave olarak çöp konteynerleri aylık periyotlarda bakteri ve hastalık riskine karşı ilaçlanarak etrafları kireçlenmektedir.

Mıntıka Temizliği İlçemizin coğrafi durumu göz önüne alındığında; 447 km²’lik alanın büyük bölümünün, boş araziler, ormanlar, göller ve yeşil alanlardan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Kentsel temizliğin düzenli olarak yapıldığı yerleşim yerleri haricinde kalan bu alanlarda zamanla değişik faktörlerden dolayı temizlik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. (Günü birlik

ziyaretçi ve piknikçilerden kaynaklanan atıklar, rüzgar ve yağmur suları etkisiyle çevreye savrulan poşet ve pet şişe tarzı atıklar, vatandaşların araçlarından yollara attığı çöpler vs...) Bu sebeplerden dolayı ana caddelerde, yeşil alanlarda, mahallelerde, boş alanlarda periyodik aralıklarla 28 personel ile çöp toplama ve mıntıka temizliği hizmeti verilmiştir.


264 - 265

Bordür ve Orta Refüj Boyama Faaliyeti Arnavutköy İlçesi genelinde 05.05.2014 – 27.06.2014 tarihleri arasında 103 km bordür taşı ve orta refüj boyanmıştır.

BÖLGE

BOYANAN MESAFE (Metre)

Arnavutköy

40917

Taşoluk

17410

Bolluca

5965

Boğazköy

5004

Haraççı

8126

İmrahor

546

Hadımköy

16375

Ömerli

2386

Yeşilbayır

850

Tayakadın

900

Balaban

1000

Çilingir

250

Dursunköy

573

Sazlıbosna

1450

Boyalık

1200

Toplam

102952

Fabrika Atıkları ile İlgili Çalışmalar Bilindiği üzere ilçemiz genelinde, özellikle Hadımköy ve Haraççı bölgelerinde yoğun bir şekilde işyeri ve sanayi kuruluşları mevcuttur. Bölgede yapılan çalışmalarda bazı firmaların, evsel atık haricinde endüstriyel nitelikli atıklarda çıkardıkları tespit

edilmiştir. Bu firmaların bir kısmının atıklarını kendi imkanlarıyla, bir kısmının özel firmalar aracılığıyla, düzenli depolama sahalarına taşıdıkları anlaşılmıştır. Buna ilave olarak bu hizmeti Belediyemizden talep eden işletmeler için; Meclis kararı ile işyeri atıkları ücreti belirlenmiştir. (25.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazetede ya-

yımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen atıklar hariç, evsel nitelikteki endüstriyel atıkların nakli için geçerlidir.) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hizmet verilen işyeri sayısı ve tahakkuk ettirilen ücretler aşağıdaki gibidir.

YILI

KATI ATIK SÖZLEŞMESİ YAPILAN FİRMA SAYISI

TAHAKKUK MİKTARI

2014

219

615.100 TL


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Çevre Koruma Faaliyetleri Fabrika ve İşyerleri Denetleme Faaliyetleri: İlçemiz sınırları içerisinde özellikle Hadımköy, Haraççı ve Bolluca bölgesinde oldukça fazla sayıda fabrika ve sanayi kuruluşu mevcuttur. Bu işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken atık yönetimi konusunda yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun hare-

TARİH

ket etmeleri açısından denetlemeler yapılmaktadır. 2014 yılı içerisinde 139 adet işletme atık yönetimi konusunda denetlenmiştir. Hafriyat Taşıma İzin Faaliyetleri: Vatandaşlarımızın inşaat temel kazı çalışmalarından kaynaklanan hafriyatlarını, yönetmeliklere uygun olarak taşıması ve bertaraf edebilmesi için hafriyat taşıma ve kabul

HAFRİYAT TAŞIMA VE KABUL BELGESİ

belgesi düzenlenmektedir. Bu uygulamayla hafriyatların gelişi güzel ve kaçak dökümlere meydan vermeden düzenli hafriyat sahalarına dökülmesi amaçlanmaktadır. 2014 yılında 312 adet Hafriyat Taşıma ve Kabul Belgesi düzenlenerek 86757 adet fiş ve pul verilmiştir. Tanzim edilen belge ve verilen fiş, pul miktarının aylara göre dağılımı şu şekildedir.

HAFRİYAT FİŞ VE PUL SAYISI

Ocak 2014 Şubat 2014

14 29

2337 10097

Mart 2014 Nisan 2014

21 24

10268 15534

Mayıs 2014 Haziran 2014 Temmuz 2014 Ağustos 2014 Eylül 2014

37 26 31 34 19

13001 5308 9123 6387 4433

Ekim 2014 Kasım 2014 Aralık 2014 Toplam

27 33 17 312

1699 6909 1661 86757

Geri Dönüşüm Faaliyetleri: Ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırılarak evsel atıklara karıştırılmadan ayrı toplanması için Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanarak Çevre Bakanlığının onayından geçirilmiştir. İlçe genelinde yapılan çalışmalar uygulama planına uygun olarak devam etmektedir. Yapılan çalışmalar kapsamında, resmi kurum ve kuruluşlara atıklarını ayrı olarak atabilecekleri atık kağıt kutusu, sitelere ve marketlere ambalaj atığı kafesleri, kamu kurum ve kuruluşlarına 800 lt’lik plastik konteyner, fazla miktarda atığı çıkan fabrika ve sanayi kuruluşlarına 4 tonluk kancalı konteyner tahsis edilmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 236 noktadan ambalaj atığı toplanmakta olup, bu faaliyet için tahsis edilen kutu, kafes, konteyner sayısı aşağıdaki gibidir. Atık kağıt kutu sayısı

:1354 adet

Kafes sayısı

: 50 adet

800 lt plastik konteyner sayısı

: 26 adet

4 tonluk kancalı konteyner sayısı

: 6 adet

Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği pillerin, içinde barındırdığı ağır metallerin açığa çıkmadan ve alıcı ortama verilmeden, ayrı toplanması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili fazla sayıda işçi çalıştıran fabrikalara, işyerlerine, kamu kurum ve kuruluş-

larına pil toplama kutuları yerleştirilmiş, ayrıca okullarımız arasında atık pil toplama yarışması düzenleyerek, hem fazla miktarda atık pil toplama, hem de vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. İlçe genelinde 80 farklı noktada atık pil toplama kutusu mevcuttur. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği, atık yağların alıcı ortama verilmeden, lavabo ve kanalizasyonlara dökülmeden arı toplanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle fazla miktarda bitkisel atık yağ üreten gıda ve yemek üretim firmalarının atıklarını lisanslı geri dönüşüm firmaları kanalıyla bertaraf etmeleri ile ilgili koordinasyon sağlanmıştır. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) Kontrolü Yönetmeliği gereği, İlçede bulunan ÖTL üreticilerinin atıklarını lisanslı geri dönüşüm firmaları kanalıyla bertaraf etmeleri ile ilgili koordinasyon sağlanmıştır. Buna ilave olarak çöp konteynerlerine ve gelişi güzel çevreye bırakılan atık lastikler toplanarak yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmiştir. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği gereği, İlçemizde öncelikle resmi kurum ve kuruluşların atıklarının toplanması çalışması yapılmaktadır. Geri dönüşüm hizmetlerinin kamuoyunda daha fazla yer


266 - 267

alması, toplumsal bilinçliliğin ve yardımlaşma olgusunun artırılması amacıyla, Mavi Kapak Toplama Kampanyası düzenlenmiştir. Bu kampanya kapsamında 2.510 kg pet şişe kapağı toplanmış ve 13 adet tekerlekli sandalye ihti-

yaç sahibi engelli vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. 2014 yılında geri dönüşüm çalışmaları sonucunda toplanan atık miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TOPLANAN ATIK MİKTARLARI TARİH

AMBALAJ ATIĞI (TON)

ATIK PİL (KG)

BİTKİSEL ATIK YAĞ (LT)

ÖTL (KG)

CAM ATIK (KG)

Ocak 2014 Şubat 2014

173.980 162.320

8.330 6.660

Mart 2014 Nisan 2014

179.790 183.502

8.430 8.300

860

Mayıs 2014 Haziran 2014

195.790 224.490

6.920 9.240

1.480

Temmuz 2014 Ağustos 2014 Eylül 2014

225.930 258.340 281.870

4.850 175 9.265

4.700 4.840

240.650 230.285 256.400 2.613.347

7.025 13.290 10.490 92.975

Ekim 2014 Kasım 2014 Aralık 2014 Toplam

733

410 1.143

MAVİ KAPAK (KG)

1.540

5.400 3.500 4.000 7.500

970 2.280 19.560

2.510

CAM KUMBARASI NOKTALARI MAHALLE ADI

AEEE (KG)

SAYISI

İmrahor Hadımköy Ömerli Haraççı

2 Adet 5 Adet 3 Adet 3 Adet

Arnavutköy Taşoluk Bolluca

13 Adet 7 Adet 1 Adet

Boğazköy Yeşilbayır

3 Adet 1 Adet

Dursunköy Baklalı Boyalık

1 Adet 1 Adet 1 Adet

Balaban

1 Adet

Yassıören Durusu Yeniköy Karaburun

1 Adet 2 Adet 1 Adet 4 Adet

Hacımaşlı

1 Adet

Tayakadın Sazlıbosna Çilingir Nene Hatun

1 Adet 3 Adet 1 Adet 2 Adet

M.Fevzi Çakmak

1 Adet

Toplam

59 Adet

1.250 1.250


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri Sahipsiz Başıboş Hayvanların Rehabilite Edilmesi Faaliyetleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında; sahipsiz sokak hayvanlarının işbirliği içerisinde aşılanması, kısırlaştırılması, tedavisi, mikroçip uygulanarak kayıt altına alınması ve bu işlemlere tabi tutulan hayvanların yasa gereği alındıkları ortama tekrar bırakılmasını sağlamak amacıyla Geçici Bakımevlerinin Kullanım Protokolü imzalanmıştır. Yapılan protokol gereği bölgemizden toplanan sahipsiz köpekler Cebeci Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürülerek rehabilite edilmiştir. 2014 yılında ilçemizden toplanarak rehabilite edildikten sonra alındıkları ortama bırakılan sahipsiz sokak hayvanı sayısı aşağıdaki gibidir.

AYLAR

REHABİLİTE EDİLEN KÖPEK SAYISI

Ocak 2014

23

Şubat 2014

32

Mart 2014

27

Nisan 2014

45

Mayıs 2014

44

Haziran 2014

42

Temmuz 2014

40

Ağustos 2014

35

Eylül 2014

47

Ekim 2014

32

Kasım 2014

41

Aralık 2014

47

Toplam

455 Adet

Sahipsiz Başıboş Hayvanların Toplanması ve Beslenmesi Faaliyetleri: Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan tahsis alınarak, İmrahor Mahallesindeki ormanlık alanda oluşturulan hayvan beslenme odağında yaklaşık 1000 adet sahipsiz köpeğin beslenme, barınma ve temizlik ihtiyaçları karşılanmıştır. Kurban Bayramı ve Kurban Kesimi Hizmetleri: Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı

ve kurban kesim görevlerini zahmetsiz ve güvenli bir şekilde geçirebilmeleri için, Belediyemiz tarafından kurban satış pazarı ve kurban kesim ünitesi kurulmuştur. Kurban satış pazarında 27 adet kurban çadırı ve 2 adet kurban kesim ünitesi kurulmuştur. Kurban satış pazarına getirilen 450 adet büyükbaş ve 270 adet küçükbaş hayvan ile ilçemiz genelindeki izinli kesim yerlerine gelen 477 adet büyükbaş ve 245 adet küçükbaş

hayvanın muayeneleri yapılmıştır. 2 adet kurbanlık postmortem muayenesi sonucu zoonoz hastalık teşhisi yapılmış ve imha edilmiştir. Kurban kesim ünitelerinde 100 adet büyükbaş kurbanlık kesilmiştir. Şüpheli Isırık Vakalarına Müdahale Hizmetleri: 50 adet şüpheli ısırık vakasına müdahale edilmiştir. Bu yıl karantina bölgesi oluşturulmamıştır.


268 - 269

Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları İlçemizde bulunan 12 adet okulda geri dönüşüm ile ilgili eğitim verilmiştir. Bu eğitimlere yaklaşık 840 öğrenci katılmıştır. Ayrıca ilçemiz genelinde farklı noktalara Kaçak Hafriyat Dökümü ve Temizlikle ilgili toplam 250 adet tabela dikilmiştir.

SIRA NO

TARİH

EĞİTİM VERİLEN OKULUN ADI

1

06.05.2014

Yeniköy Örfi Çetinkaya İlkokulu

2

07.05.2014

Sazlıbosna İlkokulu

3

07.05.2014

Baklalı İlkokulu

4

08.05.2014

Karaburun Örfi Çetinkaya İlkokulu

5

09.05.2014

TOKİ Taşoluk Anadolu Lisesi

6

28.05.2014

Tayakadın İlk/Ortaokulu

7

20.11.2014

Taşoluk İlkokulu

8

20.11.2014

Tolga Eti İlkokulu

9

04.12.2014

Aşık Veysel İlkokulu

10

04.12.2014

Şeyh Şamil İlkokulu

11

11.12.2014

Mimar Sinan İlkokulu

12

11.12.2014

Çilingir Alp İlkokulu

1.2-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU: 2014 YILI PERFORMANS TABLOSU

HEDEF

GERÇEKLEŞEN

100

139

5

0

100

31

Program Düzenlenen Okul Sayısı (Adet)

5

12

Sanayicilerle Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı (Adet)

4

4

Temizlik Hizmetlerinde Hedeflenen Memnuniyet Oranı (%)

90

82,26

Toplanan Ambalaj Atığı (Ton)

1.800

2.623

Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastik (Kg)

6.000

7.500

Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg)

1.600

1.143

Denetlenen Sanayi Kuruluşu Sayısı (Adet) Faaliyeti Sonlanan Ahır Sayısı (Adet) İmar Müdürlüğü'nce Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatların Tamamına “Atık Taşıma Kabul Belgesi” Düzenlenmesi (%)


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


270 - 271

I- GENEL BİLGİLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kanunlarla imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut alanların bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir. 1- Müdürlüğün Görevleri (1) İlçe sınırları dâhilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının standartlar seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, (2) İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek, (3) Cadde, sokak, meydan ve refüjler de ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak, (4) Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak, (5) Parkların temizliğini yapmak, (6) Bölgedeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmesi hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla

budamalarını yapmak, 7) Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak (8) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbikini yapmak (9) Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak (10) Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına ( Aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb. ) zarar verilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak (11) İşyerlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlayacak tedbirler almak veya aldırmak, (12) Park, bahçe, refüj vb. alanlardaki çiçeklendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak veya yaptırmak, (13) Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb. işleri yapmak,

ma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek, (15) Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, (16) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurularak çalışma yapmak, (17) Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul, cami ile diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmaktır. 2- Müdürlüğün Sorumluluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve burada tarif edilen görevler ile yasalarda belirtilen görevleri gereken özen çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 3- Müdürlüğün Yetkisi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yukarıda sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER 1) Teşkilat Şeması Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

14) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ PARK VE BAHÇELER ŞEFİ

ETÜD VE PROJE BİRİMİ

İDARİ İŞLER BİRİMİ

BAKIM, DENETİM VE İMALAT BİRİMİ


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2) Personel Durumu Kadro Durumu: Müdürlüğümüz 1 müdür, 7 teknik personel ve 8 kadrolu işçiden oluşmaktadır. Ayrıca yapılan hizmet alımı ihaleleriyle 2014 yılı içerisinde toplamda 41 işçi çalıştırılmıştır.

»»

3) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

»» »» »»

Gelen evrak adedi: 624 adet Giden evrak adedi: 990 adet Ayrıca telefon ve mail ( 594 adet mail ve 110 adet telefon) ile müdürlüğümüze gelen talep ve şikâyetler de değerlendirilerek cevap verilmektedir.

»»

»»

II- AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

»»

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Amacı:

»»

Arnavutköy’ün zengin doğal yeşil alanlarının korunması ve kalitesinin yükseltilmesi, park, bahçe ve yeşil alanlarının sayısının artırılması sağlanarak Arnavutköy’ü yeşili ile bilinen bir kent haline getirmek.

»»

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Hedefleri:

»»

İlçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarını her yıl kademeli olarak artırmak ve her yıl “Yeşil’in

»»

önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin oluşturulması” amacıyla seminer ve kurslar düzenlemek. İlçe genelindeki tüm mesire alanlarının her türlü altyapı hizmetlerini sağlayarak çevreyi korumak ve bu mekânları daha kullanılabilir bir hale getirmek.

»»

Bölgemiz içerisinde mevcutta bulunan park ve yeşil alanların revizyon planları doğrultusunda daha fonksiyonel bir hale getirmek.

»» »»

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında kamuya tahsis edilmiş park ve yeşil alanların plan amacı doğrultusunda yapılarak halkın hizmetine sunulması

»»

Periyodik olarak ağaç bakım ve budama programları yapmak yaptırmak

»»

Arnavutköy içindeki meydan, refüj, park ve gerekli görülen cadde ve sokaklarda yüksek aydınlatma ve dekoratif aydınlatma sistemini yapmak ve bunların devamlılığını sağlamak Her yaştan ilçe halkına sağlıklı yaşam ve sportif amaçlı yürüyüş parkurları, spor sahaları ve spor bahçeleri tesis edip bunların korunmasını sağlamak. Tarihi Arnavutköy tren yolu hattının nostaljik bir yolcu hattı

»»

olarak yeniden yapımı ile doğa turizmi amaçlı kullanımının sağlamak. 2014 yılı sonuna kadar mevcut 15 adet parkın onarım ve revizyon işlerini yapmak 2014 yılı sonuna kadar tüm Yeşil Alanların korunmasını sağlayarak düzenli olarak bakımını yapmak. 2014 yılında 2 adet bölgesel park yapmak. 2014 yılında peyzaj düzenlemelerine hazır orta refüjlerde bitkilendirme çalışmaları yapmak 2014 yılı sonuna kadar 13 adet mahalle parkı yapmak ve 10 adet yeni yeşil alan düzenlemesi yapmak 2014 yılında, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak en az 3 tane eğitici etkinlik yapmak

III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER A. MALI BILGILER Müdürlüğümüzün 2014 mali yılına ait gider bütçesi ve gerçekleştirme tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

AÇIKLAMA

BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK

Ö. İ. SONUCU MEVCUT TUTAR

KULLANILAN ÖDENEK TUTARI

BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI

Personel Giderleri

820.500,00

862.500,00

794.526,47

92

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

157.000,00

175.000,00

149.225,45

85

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

18.517.000,00

18.560.000,00

17.065.864,15

91

Sermaye Giderleri

17.476.000,00

17.431.000,00

10.189.754,34

58

Toplam

36.970.500,00

37.028.500,00

28.199.370,41

76


272 - 273

Vadi Park


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Vadi Park'ta yapılan çalışmalar Başkanımız tarafından denetlendi.

Hadımköy Bölge Parkı açılışı


274 - 275

1. Bütçe Uygulama Sonuçları; Müdürlüğümüz faaliyet maliyetleri toplamı 36.973.500,00- TL olarak tahmin edilirken 28.199.370,41-TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre gerçekleşme oranı % 76,16 olmuştur.

»»

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar;

»»

»»

»»

Personel giderleri ile ilgili toplam 862.500,00-TL bütçede olduğu halde, 794.526,47- TL harcama yapılmıştır. Buna göre gerçekleşme oranı %92,12 olmuştur

ile ilgili toplam 18.560.000,00TL bütçede olduğu halde 17.065.864,15-TL’lik harcama yapılmıştır. Buna göre gerçekleşme oranı % 91,95 olmuştur.

liği ve çimlendirme gibi çalışmaları Arnavutköy ilçesinin her mahallerinde rutin olarak yapılmaktadır. Arnavutköy’de; 123 adet park, 47 Adet orta refüj ve Şev olmak üzere Toplamda 502.771,61 m2 alan bulunmaktadır.

Sermaye giderleri İle ilgili toplam 17.431.000,00- TL bütçe olduğu halde 10.189.754,34- TL’lik harcama yapılmıştır. Buna göre gerçekleştirme oranı %58,45 olmuştur.

İlçemizde bulun parklarda;

B-FAALIYETLER 1. Genel Bakım Çalışmaları

Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Primi Giderleri ile ilgili toplam 175.000,00- TL bütçede olduğu halde, 149.225,45-TL harcama yapılmıştır. Buna göre gerçekleşme oranı %85,27 olmuştur.

Arnavutköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan parkların, yeşil alanların, otoyol kenarlarının, kamu hizmet binalarının, okulların, muhtarlıkların, camilerin ve aile sağlığı merkezlerinin vb. yerlerin bahçeleri ağaçlandırma ve mevsimlik çiçek dikimi, budama, kesim, yabani ot temiz-

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

»» »» »»

Yeşil alan 177.767,61 m2.

»»

Spor sahası alanı 11.701,00 m2 Toplamda ise 210.907,61 m2 yeşil alan bulunmaktadır.

Fitness alanı 6.252,00 m2 Çocuk Oyun alanı (kum ve kauçuk) 15.187,00 m2

1.1. İlçe Genelinde Bakım Çalışması İlçe genelinde bakım Yapılan Parkların Toplam Metrajı 497.638,84 m2’dir.

ARNAVUTKÖY GENELİNDEKİ PARKLAR

FİTNESS ALANI m²

ÇOCUK OYUN ALANI m²

SPOR SAHASI ALANI m²

TOPLAM ALAN m²

200,00

1.706,00

S. NO

MAHALLE

PARKIN ADI

YEŞİL ALANI m²

1

Atatürk

Şirin Parkı

764,00

78,00

157,00

Şehit Er Sebahattin Akgül

734,00

87,00

130,00

2 3

Anadolu

Mimoza

115,00

4

Aşık Veysel

1.189,00

5

Engelliler

488,00

6

Adnan Menderes

Hasan Polatkan

2.695,00

7

Baklalı

Baklalı

1.747,00

8 9

Balaban

Boyalık

1.450,00

11

Şahika

1.462,00

12

Şehit Er Tuncay Türken

1.107,00

Tarihi Çınar

3.890,00

14

Fetih

533,00

15

Necip Fazıl

327,00

13

Boğazköy İstiklal

120,00

1.972,00

59,00

209,00

239,00

1.608,00

196,00

171,00

350,00

4.265,00

106,00

250,00

2.830,00 700,00

716,00

Boyalık

215,00

Musa Ağa Balaban

10

1.313,00

932,00 280,00 30,00

147,00 92,00

108,00

99,00

260,00

2.430,00 2.039,00

167,00

2.362,00

588,00

5.129,00

80,00

892,00

94,00

1.380,00


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ARNAVUTKÖY GENELİNDEKİ PARKLAR

S. NO 16 17

MAHALLE

Bolluca

PARKIN ADI Emir Sultan

343,00

153,00

527,00

Şeyh Şamil

439,00

102,00

741,00

195,00

209,00

3.370,00

FİTNESS ALANI m²

ÇOCUK OYUN ALANI m²

SPOR SAHASI ALANI m²

YEŞİL ALANI m²

TOPLAM ALAN m²

18

Çilingir

Çilingir Meydan

2.080,00

19

Deliklikaya

Mürsel Sk

6.032,00

95,00

135,00

480,00

7.027,00

20

Dursunköy

Dursunköy

3.392,00

117,00

300,00

699,00

5.127,00

21

Fatih

Sultan Mehmet Parkı

2.941,00

172,00

133,00

154,00

3.956,00

22

Hacımaşlı

Hacımaşlı

1.330,00

25,00

217,00

312,00

2.393,00

23

Barbaros

951,00

118,00

135,00

1.734,00

24

Kazım Öztürk

2.111,00

133,00

228,00

3.286,00

25

Genç Osman

445,00

26

Adnan Kahveci

1.107,00

128,00

87,00

1.457,00

27

Köroğlu Parkı

720,00

136,00

129,00

1.238,00

Şerife Bacı Parkı

1.665,00

125,00

1.930,00

29

Seyitonbaşı Parkı

857,00

107,00

30

Süleymaniye

910,00

110,00

171,00

1.352,00

31

Cahit Sıtkı Tarancı Parkı

1.830,00

120,00

142,00

2.293,00

32

Şakayık

1.640,00

40,00

335,00

385,00

3.040,00

33

Kemal Angın

20,00

160,00

265,00

1.334,00

2.165,00

34

Kocayusuf

282,00

95,00

95,00

Esat Gülemek

4.072,00

36

Gazi Mustafa Kemal

2.400,00

37

Astsubay Ahmet Çatalbaş

617,00

Bolluca

7.430,00

142,00

251,00

677,00

11.250,00

Hicret

465,00

100,00

104,00

207,00

1.004,00

Şehit Er Savaş Koyun

657,00

102,00

984,00

Gardenya

155,00

72,00

330,00

42

Akşemsettin

2.280,00

100,00

113,00

3.257,00

43

Lalezar Parkı

1.297,00

125,00

125,00

284,00

2.936,00

Şehit Er Musa Tikicieri

2.190,00

90,00

158,00

235,00

4.550,00

28

35

38 39

Hadımköy

Hastane

Hicret

40 41

44

Haraççı

İmrahor

1.242,00

160,00

423,00

1.925,00

977,00

366,00

300,00

7.535,00

340,00

420,00

5.320,00

70,00

1.186,00


276 - 277

Ağaç Budama Çalışmaları

Ömerli Bölge Parkı


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Ömerli Bölge Parkı


278 - 279

ARNAVUTKÖY GENELİNDEKİ PARKLAR

PARKIN ADI

45

Mehmet Özbahçeci

637,00

140,00

1.434,00

46

Hanzade

905,00

90,00

1.046,00

Yıldırım Beyazıt

680,00

235,00

Ali Aktürk

259,61

49

Şüheda

810,00

50

Manolya

592,00

51

Turgut Özal

1.185,00

52

Gülistan

S.NO

47 48

MAHALLE

İslambey

FİTNESS ALANI m²

ÇOCUK OYUN ALANI m²

SPOR SAHASI ALANI m²

YEŞİL ALANI m²

160,00

TOPLAM ALAN m²

1.435,00 381,84

117,00

1.538,00

110,00

702,00

78,00

76,00

2.707,00

1.145,00

64,00

70,00

1.734,00

Hasan Tahsin

624,00

137,00

102,00

1.049,00

Karlıbayır

395,00

103,00

113,00

979,00

Cumhuriyet

3.275,00

95,00

305,00

56

Akasya

208,00

57

Şelale

4.404,00

58

Muhsin Yazıcıoğlu

3.620,00

101,00

6.130,00

59

M. F. Çakmak Trafik Eğitim

1.675,00

130,00

5.030,00

60

Eşref Bitlis

1.442,00

171,00

1.902,00

61

Köpru Sokak (5898 / Park)

62

Akçay

1.061,00

134,00

1.691,00

63

Yahya Kemal

432,00

67,00

684,00

64

Rabia Parkı

GÖLPARK

40.187,00

Mavigöl Parkı

GÖLPARK

20.825,00

23 Nisan Egemenlik

1.295,00

67

Ulubatlı Hasan

530,00

68

Balkan Türkleri

150,00

69

Hasan Doğan Stadı

70

İstiklal

792,00

Hasan Kayım

412,00

Mevlana

237,00

53

Karlıbayır

54 55

Mehmet Akif Ersoy

M. F. Çakmak

65 66

71 72

Mavigöl

Merkez

74,00

510,00

167,00

5.240,00 375,00 6.375,00

111,00

3.776,00

84,00

60,00

213,00

89,00

2.433,00

229,00

244,00

1.338,00

77,00

632,00 8.000,00

110,00

97,00

1.245,00

78,00

111,00

92,00

1.303,00

60,00

97,00

535,00

73

Ali Şendir

700,00

74

Sanat Galerisi

920,00

75

Malazgirt

387,00

76

Atatürk

4.155,00

1.017,00 54,00

195,00

12.720,00


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ARNAVUTKÖY GENELİNDEKİ PARKLAR

PARKIN ADI

YEŞİL ALANI m²

77

Vadi Parkı

31.660,00

78

Şehit Polis Bünyamin Bütün

605,00

S.NO

79

MAHALLE

Mustafa Kemal

FİTNESS ALANI m²

ÇOCUK OYUN ALANI m²

SPOR SAHASI ALANI m²

TOPLAM ALAN m² 71.200,00

42,00

64,00

1.006,00

M.K.Paşa Muhtarlık

291,00

80

Melisa

834,00

140,00

974,00

81

Açelya

420,00

100,00

520,00

82

Şehit Er Adil Yıldız

1.296,00

89,00

1.805,00

83

Yayla Parkı

230,00

120,00

350,00

84

İ.B.B. Parkı 1

3.114,00

268,00

4.234,00

85

İ.B.B. Parkı 2

2.106,00

Nenehatun

853,00

87

Şehit Polis Hüseyin Apaydın

500,00

88

Mimar Sinan Parkı

1.560,00

82,00

163,00

89

Adnan Menderes

1.050,00

80,00

120,00

90

Dr. Muhtar Ahmet Ensari Parkı

86

Nenehatun

Ömerli

91

Ömerli Parkı

92

Bostan Gülistan Hobi Bahçesi

Sazlıbosna

93

83,00

282,00

2.593,00 90,00

59,00

254,00

2.538,00 610,00 2.447,00

280,00

2.500,00 31.260,00

539.08

25,00

75,00

210,00

1,583.00 63.554,00

Sazlıbosna

3.491,00

88,00

176,00

Hürriyet

110,00

30,00

100,00

290,00

Nevbahar

575,00

110,00

160,00

1.260,00

Erguvan

421,00

70,00

100,00

701,00

97

Hanımeli

2.233,00

98

Terkos

639,00

Manolya Parkı

100,00

Plevne Parkı

255,00

104,00

529,00

101

Nihat Kaya

2.270,00

80,00

2.420,00

102

İBB Terkos Parkı

94 95 96

99 100

Yeşilbayır Karaburun

Terkos

305,00 97,00

408,00

413,00

5.507,00

4.309,00 1.063,00 1.420,00

2600,00


280 - 281

ARNAVUTKÖY GENELİNDEKİ PARKLAR

SPOR SAHASI ALANI m²

PARKIN ADI

103

Yel Değirmeni

250,00

104

Cevher Dudayev

746,00

76,00

1.120,00

105

Saray

710,00

129,00

1.175,00

106

Mustafa Yeşil

5.094,00

195,00

6.107,00

107

Sıtkı Şefika Üzüm

294,00

107,00

620,00

Selçuklu Parkı

2.588,00

109

Hamidiye

294,00

202,00

558,00

110

Adalet

105,00

170,00

360,00

111

Ramazan Güngör

3.225,00

180,00

4.599,00

112

Taşoluk Meydan

2,651.29

S.No

108

113 114 115

MAHALLE

Taşoluk

Yassıören Yeniköy

TOPLAM ALAN m² 538,00

108,00

156,00

35,00

249,00

281,00

4.475,00

5,465.00

Yassıören (İBB)

3.300,00

Hidayet Yeniköy

3.400,00

Yunus Emre

1.094,00

Mehmet Akif Ersoy

1.485,00

118

Yavuzselim

119 120

116

FİTNESS ALANI m²

ÇOCUK OYUN ALANI m²

YEŞİL ALANI m²

121,00

148,00

66,00

151,00

350,00 472,00

5.078,00

137,00

1.828,00

330,00

200,00

3.095,00

384,00

58,00

146,00

Hoşseda Parkı

496,00

104,00

140,00

972,00

Osmangazi Parkı

880,00

134,00

184,00

1.318,00

Şehit Er İlyas Bozkır

1.908,00

101,00

112,00

122

Orhangazi Parkı

602,00

139,00

142,00

123

Şehit Polis İlhami Çetindere

823,00

117

121

Yunus Emre

Yavuzselim

Toplam

177.767,61

6.252,00

117,00

252,00

857,00

3.046,00 1.007,00

112,00

117,00

1.677,00

15.187,00

11.701,00

497.638,84


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

1.2. Bitkilendirme ve Bakım Yapılan Meydan, Orta Refüj, Şevler ve Yeşil Alanlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak 6.414,77 m2 alanda kamuya ait hizmet alanı, meydan, orta refüj, şevler ve bakım yapılan yeşil alanlar olmak üzere toplamda 1.532.554,00 adet mevsimlik çiçek ve çiçek soğanı ile park ve yeşil alanlarını renklendirmiştir.

BİTKİLENDİRME VE BAKIM YAPILAN MEYDAN, ORTA REFÜJ, ŞEVLER VE YEŞİL ALANLAR

SIRA NO

MAHALLE

ADI

TOPLAM ALAN (m2)

1

Anadolu

Gazi Osman Paşa Kavşak ve Orta Refüjler

41,89

2

Anadolu

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi

35,00

3

Anadolu

Necip Fazıl Caddesi

112,00

4

Atatürk

Ömür Sokak Yeşil Alan

2,10

5

Boğazköy İstiklal

Atatürk Büstü

6,00

6

Boğazköy İstiklal

Boğazköy Kavşağı

7

Boğazköy İstiklal

Milli Egemenlik Caddesi- Türksoy Caddesi Kavşağı

8

ArnavutköyMerkez

Arn. Devlet Hast. ile Sanat Galerisi Arası

107,09

9

Boğaköy İstiklal

Memba Yolu (İstanbul Yolu)

358,66

10

Boğaköy İstiklal

Zabıta Noktası (İstanbul Yolu)

73,66

11

Hadımköy

Adnan Menderes Caddesi Göbek

47,03

12

Hadımköy

Ek Hizmet Binası Yanındaki Atatürk Büstü

18,13

13

Haraççı - Taşoluk

Selçuklu Caddesi

118,00

14

İslambey

Yıldırım Beyazıt Caddesi

37,00

15

Hadımköy

Genç Osman Parkı Altındaki Üçgen Alan

79,91

16

Hadımköy

Hadımköy Çıkışı Tank Yeri ve Üçgen Alanlar

73,59

17

Hadımköy

Hadımköy Çınar Ağaçlarının Altı

41,95

18

Hadımköy

Hadımköy Giriş Yamaçları

61,85

19

Hadımköy

Hadımköy Sağlık Ocağı Karşısı Yeşil Alan

35,67

20

Hadımköy

Oya Sokak Lale Desenli Yeşil Alan

97,59

21

Hadımköy

Şehitlik Önü

37,02

22

Haraççı

Atatürk Büstü

2,00

23

Haraççı

Orta Refüj

304,00

24

İslambey

Sokullu Caddesi

372,16

25

Karaburun

Sahil Caddesindeki Saksılar

3,60

26

Karlıbayır

Karlıbayır Cad. - Bayrak Cad. Kavşağı

44,60

27

Nenehatun

Göbek ve Kavşaklar

68,85

28

Mehmet Akif Ersoy

Atatürk Caddesi

92,00

29

Mustafa Kemal Paşa

Arnavutköy Argem

31,22

30

Mustafa Kemal Paşa

Arnavutköy Kapalı Yüzme Havuzu

100,00 1,00

120,07


282 - 283

BİTKİLENDİRME VE BAKIM YAPILAN MEYDAN, ORTA REFÜJ, ŞEVLER VE YEŞİL ALANLAR

SIRA NO

MAHALLE

ADI

31

Mustafa Kemal Paşa

Kiptaş Önü

359,51

32

Mustafa Kemal Paşa

Kiptaş Yanı Kavşak

101,28

33

Mustafa Kemal Paşa

Zabıta Müdürlüğü

8,50

34

Sazlıbosna

Meydan ve Saksılar

37,53

35

Taşoluk

Atatürk Caddesi Kavakların Altı

89,14

36

Taşoluk

Bağlar Meydanı

307,08

37

Taşoluk

Yeşil Cami Önü

152,87

38

Taşoluk

Atatürk Cad. Taşoluk Cami Önü Şev Alanı

90,00

39

Yeşilbayır

Orta Kavşak - Refüjler

62,28

40

Bolluca

Abdullah Gül Cad. Kavşağı (Bolluca Meydan)

45,49

41

İslambey

Gülcü Sokak Kavşağı

21,00

42

İslambey - Anadolu

Saksılar

42,56

43

Fatih

Şev Alanları

153,70

44

Fatih

Opet- Taşoluk Ek Hizmet binası Arası

58,00

45

Fatih

Sevban Mehmet Caddesi Yeni Kavşaka Kadar

297,00

46

Yavuzselim

Ziya Ülhak Caddesi

120,00

47

Hadımköy

İstasyon Caddesi

1282,00

Toplam

Şehir Parkı

TOPLAM ALAN (m2)

5.751,58


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

1.3. Bitkilendirme ve Bakım Yapılan Yeşil Alanlar

BİTKİLENDİRME VE BAKIM YAPILAN YEŞİL ALANLAR

SIRA NO

MAHALLE

ADI

1

Anadolu

Kültür Merkezi

40,03

2

Arnavutköy Merkez

Belediye Hizmet Binası

30,00

3

Arnavutköy Merkez

Belediye Kademesi

13,02

4

Arnavutköy Merkez

Arnavutköy Devlet Hastanesi

25,50

5

Arnavutköy Merkez

Merkez Camii Saksıları

2,30

6

Arnavutköy Merkez

Sanat Galerisi Üstü Saksılar

3,70

7

Durusu

Belediye Ek Hizmet Binası

29,20

8

Durusu

Sağlık Ocağı

8,00

9

Hadımköy

Belediye Ek Hizmet Binası

1,88

10

Hadımköy

Hadımköy Kapalı Yüzme Havuzu

32,40

11

Haraççı

Haraççı Bilgi Evi

6,20

12

Mareşal Fevzi Çakmak

Şelale Parkı

13

İstiklal Mahallesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

14

Mehmet Akif Ersoy

Taşoluk Belediye Ek Hizmet Binası

Toplam

Şehir Parkı

TOPLAM ALAN (m2)

240,96 1,275.18 230,00 663,19


284 - 285

2. YAPIM VE ONARIM İŞLERİ 2.1. Yeni Yapılan Park ve Yeşil Alanları 2014 yılında Arnavutköy ‘de 17.554,12 m2 alana 15 adet yeni park yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. YENİ YAPILAN PARKLAR

SIRA NO

MAHALLE

PARKIN ADI

1

Terkos

Plevne Parkı

560,00

2

Yavuzselim

Hoşseda Parkı

972,00

3

Yavuzselim

Orhangazi Parkı

1.077,00

4

Yavuzselim

Osmangazi Parkı

1.349,00

5

Hadımköy

Seyitonbaşı Parkı

2.005,00

6

Ömerli

Ömerli Parkı

1.583.00

7

Terkos

Manolya Parkı

1.420,00

8

İslambey

Yıldırım Beyazıt

1.437,00

9

M. Fevzi Çakmak

M. F. Ç. T. Eğitim Parkı Bina

6.470,00

10

Mavigöl

Bolluca Pazar Alanı

469,12

11

Taşoluk

Mesire Alanı Bina ve Mescid

124,00

12

İslambey

Hanzade

13

Durusu

Hidayet Parkı

340,00

14

Mustafa Kemal

M. K. Paşa Muhtarlık Park Alanı

291,00

15

Terkos

İbb Terkos Parkı

Toplam

TOPLAM ALAN (m2)

1.040,00

17.554,12


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

2.2. Tadilat Yapılan Parklar ve Oyun Alanları 2014 Yılında 1.0243,00 m2 alanda 4 adet parkın tadilatı yapıldı. TADİLAT YAPILAN PARKLAR

SIRA NO

MAHALLE

PARKIN ADI

TOPLAM ALAN (m2)

1

Hastane

Astsubay Ahmet Çatalbaş

1186,00

2

Dursunköy

Dursunköy

5127,00

3

İslambey

Mehmet Özbahçeci

1434,00

4

Terkos

Nihat Kaya Parkı

2420,00

Toplam

1.0243,00

2.3. Revize Edilen Parklar ve Yeşil alanlar Arnavutköy genelinde 11.095,27 m2 alanda 12 adet park ve çocuk oyun alanları revize edildi.

REVİZE EDİLEN PARKLAR

SIRA NO

MAHALLE

PARKIN ADI

1

Hadımköy

Barbaros

2

Hadımköy

Toki 1 Nolu

173,12

3

Hadımköy

Toki 3 Nolu

144,57

4

Hadımköy

Toki 4 Nolu

120,29

5

Taşoluk

Toki 1 Nolu

141,45

6

Taşoluk

Toki 2 Nolu

169,27

7

Taşoluk

Toki 3 Nolu

111,18

8

İslambey

Turgut Özal

2707,00

9

Mehmet Akif Ersoy

Cumhuriyet

5240,00

10

Merkez

İstiklal

1245,00

11

İmrahor

Mesire Alanı

12

Boğazköy İstiklal

Şehit Er Tuncay Türker

Toplam

TOPLAM ALAN (m2) 1734,00

2.362,00 11.095,27


286 - 287

2.4. Çevre Düzenlemesi Yapılan Okul, Cami, Cem Evi ve Dernekler Arnavutköy genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında cami, okul, cem evleri ve derneklerin bahçeleri düzenlenip ot ve çim biçimi, budama ve bitkilendirme hizmeti verilmektedir. Toplam 7.771,84 m2 alanın çevre düzenlemesi yapıldı.

DÜZENLEME YAPILAN OKUL, CAMİ, CEM EVİ VE DERNEKLER

SIRA NO

MAHALLE

ADI

1

M. F. Çakmak

Hicret Camii

2

Hadımköy

Hadımbaba Camii

3

Hadımköy

Hacı Sıdıka Akpınar Camii

4

Karlıbayır

Cem Evi

339,24

5

Yavuzselim

Sivaslılar Derneği

180,75

6

Mavigöl

Ensar Camii

7

Anadolu

Hz. Ebubekir Camii

350,00

8

Karlıbayır

Hz. Osman Cami

158,25

9

Bolluca

Türk Tekstil Vakfı İ. Ö. O.

426,76

10

Bolluca

Ticret Meslek Lilesi

12,00

11

Bolluca

Çocuk Köyü Koruncuk

201,29

Toplam

TOPLAM ALAN (m2) 1.242,33 287,64 1.527,584

3.046,00

7.771,84

Vadi Park


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Hadımköy Mah. Seyit Onbaşı Parkı

Arnavutköy Merkez Şehir Parkı


288 - 289

2.5. Yapımı Devam Eden Parklar Arnavutköy Genelinde Çeşitli Semtlerde 3 Adet Yeni Parkın Yapım Çalışması Devam ediyor. 3. BAKIM, ONARIM VE FİDANLIK İŞLERİ

»»

Yeşil alanlarının bakımı çimlerin gübrelenmesi, ilaçlanması, sulanması, yabani otlardan arındırılması, biçilmesi, havalandırılması için tekniğine uygun çalışmalar yapmaktadır. Ağaç, çalı, çiçeklerin; sulanması, çapalanması, gübrelenmesi, ilaçlanması, zamanı geldiğinde budanması yapılmaktadır.

Sulama

3.1. Bakım İşleri Ağaç Sabitleme

»» »» »»

Tekli Sabitleme : 1959 Adet

»» »»

Toprak Serimi

»»

»» »»

Tamir: 531 Adet

Çiçek ve Soğan Dikimi 1.532.554 Adet Rulo Çim Serimi Rulo Çim Serimi : 7.342,47 m²

Ağaç ve Çalı Dikimi: 11.994 Adet

Çapalama Yapılması

»» »»

Bitki Çapalanması: 90.432,22 Adet

Ağaç Kesimi: 815 Adet

»»

»»

Çim Biçimi

»» »» »»

Ot Biçimi: 1.082.164 m² Tırpanla Ot Biçimi: 6.704.212,80 m²

Tamiri: 53 Adet Montaj İşleri : 10 Parkta

Açık Alan Spor Aletleri Montajı ve Tamiri

Su Tesisat Tamiratı

Bitki İlaçlama: 5000 Adet Bitki Gübreleme: 3030 LT Gül Gübreleme: 16 m³

Arnavutköy Merkez Camii, Merkez Havuzu, Bolluca Havuzu Haftanın 2 Günü Düzenli Olarak Su Tahliyesi Yapılmaktadır. Havuzlara Su Takviyesi: 4224 m²

»»

Karaburun Sahil Temizlik: 19500 m²

Kaynak İşi

»»

Arnavutköy Genelinde 26 Adet Park ve Muhtarlıkların Kaynak İşi Yapıldı.

Panel Çit İşleri

»»

Panel Çit Tamiri: 65 m

Çim Biçimi:4.160.482 m²

Ot Biçimi

»» »»

Bitki Bakım ve Temizlik: 61458 Adet

Karaburun Sahil Temizliği

Ağaç Budama: 3951 Adet Süs Bitkilerinde Budama: 9037 Adet

Oyun Grubu Montaj ve Tamiri

»» »»

3.2. Onarım İşleri

»» »» »»

Elektrik Tamirat İşleri: 106 Parkta

»»

Tamiri : 51 Adet Montaj İşleri: 6 Parkta

Su Tesisat Tamiratı: 31 Parkta

Bank ve Beton Saksı Dağıtımı Ve Montajı

»» »»

Bank : 241 Adet Beton Saksı: 106 Takım

Havuzlara Su Takviyesi

Çiçek ve Yer Örtücü Çapalanması: 39.737,62 m²

Ağaç Budama ve Kesimi

»»

Yeşil Alanlarda Bakım ve Temizlik : 101.631.755,00 m²

Bitki İlaçlama ve Sıvı Gübreleme

»» »» »»

Elektrik İşleri

Bitkisel Toprak Serimi: 14.309,63 m²

Temizlik

Ağaç ve Çalı Dikimi

»»

Tankerle Sulama : 156.767,76 Ton

Çiftli Sabitleme : 1405 Adet

Çiçek Dikimi

»»

»»

Sert Zeminde :129.947,46 m²

Ferforje İşleri

»»

Ferforje Tamiri : 142 m

Tente Dağıtımı

»»

Çift Açılır Tente ve Yedek Parçası: 41 Adet

Çöp Kovası ve Park Tabelası Dağıtımı ve Montajı

»» »»

Çöp Kovası : 204 Adet Park Tabelası: 60 Adet

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

»» »» »»

Toplam Alan: 2890 m² Yeşil Alan: 1970 m² Sert Zemin: 890 m²

Park ve Bahçeler Fidanlığı

»» »»

Toplam Alanı : 40.000 m² Fidanlıktaki Bitki Sayısı : 16.351 Adet


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

4. ETÜT VE PROJE ÇALIŞMALARI Etüt ve Proje birimi 91.108,00 m2 alan üzerinde 21 alanda 23 adet farklı proje çalışması yapmış bulunmaktadır. ETÜT VE PROJE FAALİYETLERİ

SIRA NO

MAHALLE

ADI

1

Terkos

Plevne Parkı

2

M. F. Çakmak

İncirli Sokak Parkı

3.760,00

3

Hadımköy

Barbaros Parkı

1.734,00

4

Hadımköy

Torun Sokak Parkı

1.925,00

5

İslambey

Peri Sokak Parkı

6

M.k. Paşa

Vadi Parkı Bitkilendirme

7

Bolluca

Battalgazi Cadde Park Alanı

1.774,00

8

Boğazköy

Derbent Refüj Bitkilendirme

228,00

9

M. F. Çakmak

Fatih Cad. Refüj Bitkilendirme

2.877,00

10

Hadımköy

İstasyon Cad. Refüj Bitkilendirme

1.282,00

11

Durusu

Hürriyet Sokak Park Alanı

340,00

12

Terkos

Karaburun Cad. Oyun Alanı

110,00

13

Mavigöl

Ensar Camii

3.046,00

14

İslambey

Feda Sokak Park Alanı

1.040,00

15

M. K. Paşa

Güfte Sokak Park Alanı

291,00

16

Hadımköy

Hadımköy Meydan

68.615,00

17

Anadolu

Hz. Ebubekir Camii

350,00

18

Karlıbayır

Uluc Sokak Park Alanı

3.553,00

19

Karlıbayır

Muhacir Sokak Park Alanı

2.890,00

20

Boğazköy İstiklal

Şahika Parkı Revizyon

1.142,00

21

Merkez

Mecnun Sokak Park Alanı-1

6.290,00

22

Merkez

Mecnun Sokak Park Alanı-2

6.290,00

23

Merkez

Mecnun Sokak Park Alanı-3

6.290,00

Toplam

TOPLAM ALAN (m2) 529,00

972,00 71.200,00

91.108,00


290 - 291

Terkos Park覺

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cumhuriyet Park覺


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Etüt ve Proje Çalışmalarından Görseler;


292 - 293


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU


294 - 295


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU


296 - 297


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU


298 - 299


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU


300 - 301

5. MAL ALIM ÇALIŞMALARI

Beton Dekoratif Çiçeklik ve Dere Islah Elemanı Alımı

Ahşap İşleri Alımı

»» »»

Piknik Masası Alımı: 130 Adet Çatılı Piknik Masası Alımı 20 Adet

:

Çöp Kovası ve Saç Malzemesi Alımı

»» »»

»»

Çöp Kovası DKP Saç Malzemesi Alımı: 400 Adet

»»

Park Tabelası Alımı: 60 Adet Park Tabelası Alımı: 60 Adet

Hadımköy Cahit Sıtkı Tarancı Parkı

Alınan Elektrik Malzemesi: 53.590,03 - TL

Beton Saksı Alımı : 125 Adet

»»

Kapalı Kutu Kesit Dere Islah Elemanı: 10 Takım

Makine Teçhizat Alımı

Muhtelif Bitki Alımı

Çöp Kovası Alımı: 100 Adet

Park Tabelası ve Bank Tabelası Alımı

»» »»

»» »»

»»

Ağaç ve Çalı Alımı: 1.227.650,00 TL Çiçek ve Çiçek Alımı: 120.600,00 TL

»»

Demir Malzemesi: 29.326,95 - TL

Dalgıç Pompası ve Hidrofor Alınması: 41.300,00 – TL

Arnavutköy genelinde 3 yerde yeraltı su potansiyeli raporu hazırlanması ve 1 yerde su sondajı yapıldı. Toplam: 35.164,00 Tl

Elektrik Malzemeri ve Atölye Malzemeleri alımı

»»

00 Adet Kulübeye Elektrik Hattı 2 Çekilmesi : 107.434,00 -TL


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

6. Stratejik Plan Müdürlüğümüz yönetmenliğinde bulunan stratejik plan çerçevesinde müdürlüğümüz tarafından;

»» »» »»

Performans hedefimiz olan; 2014 yılında, yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik olarak her yıl en az 2 tane eğitici etkinlik yapmak. Buna göre; Eğitim seminerleri ve kurslar verilmektedir. 2014 yılının 11. 12. Ayları Arasında 60 çalışan işçi personeline iş sağlığı güvenliği eğitim semineri çerçevesinde Mim. Teknik iş ortaklığı ile ortaklaşa eğitim verildi.

Ömerli Mahallesi Dr. Muhtar Ahmet Ensari Parkı


302 - 303

Hadımköy Bölge Parkı Temel Atma Töreni


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT. TAAH. HİZM. SAN. VE TİC. A. Ş. (ARAŞ) 11.06.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’e göre hazırlanmıştır.


304 - 305

I- GENEL BİLGİLER a) Firma Adı: ARAŞ ARNAVUTKÖY İNŞ. YAT. TAAH. HİZM. NAKL. GIDA SAN. VE TİC. A. Ş. b) Kuruluş bilgileri: 1992 c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası: 285935 d) Adresi: ATATÜRK MAH. ÖMÜR SK. NO:7 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL e) Telefon/Faks Numaraları: 212 685 05 68 – 685 05 99 f) Web adres ve elektronik posta: www.arasarnavutkoy.com.tr Şirket Faaliyet Alanı Şirketimiz 2014 yılı içersinde Personel Destek Hizmeti, İş makineleri ve Kamyon Kiralama Hizmeti, Yemek Üretim Tesis İşletmeciliği ve Sosyal Tesis işletmeciliği alanlarında faaliyet göstermiştir Şirketimiz Belediye İştiraki olarak çalışmakta olduğu faaliyet alanları ile ilgili girmiş olduğu Belediye ihalelerinde kamu menfaatini gözeterek minimize karlarla iş yaptığından dolayı karlılık oranı düşüktür. ŞİRKET ORTAKLARI Hissedar Adı

Hisse oranı

1. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

% 100

Sermaye Durumu Sermaye

: 11.706.250,00.-TL

Ödenmemiş Sermaye

: 415.750,00.-TL

II. PERSONEL BİLGİSİ Şirketin Toplam Personel Sayısı 273 Kişidir. 1-Merkez Personel Sayısı

: 10

2-Yemek Üretim Tesisi Personel Sayısı

: 25

3-İhale Kapsamında Çalışanlar

: 225

4-Kozlar Parkı Personel Sayısı

:6

5-Stajyer

:7

»» »»

Şirketimizin personeli ili ilgili uygulamalarda 4857 sayılı İş Kanunu’na uyulmaktadır.

»»

Çalışanlar görevini yasal mevzuat, şirket içi düzenlemeler ve sözleşmeler kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak, kurumun yararını gözeterek ve kuruma zarar verecek her türlü davranıştan kaçınarak yerine getirir, görevi gereği öğrendiği bilgileri yetkili organlar dışındaki üçüncü kişilere açıklamaz.

İşe alımda, kariyer planlamasında eşit koşullara sahip kişilere eşit fırsat sağlanmaktadır. Çalışanların özlük hakları, çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir

Genel Değerlendirme 2014 yılı içerisinde bir önceki döneme göre şirket faaliyetlerinde % 75 oranında artış görülmüş olup, faaliyet giderlerimizin de bir önceki yıla oranla % 60 oranında arttığı görülmektedir. 2014 yılı Faaliyet Dönemi içerisinde yapmış olduğumuz işlem hacmi 17.535.826,54.-TL olup bunun karşılığında toplam ticari alacaklarımız 8.454.371,25.-TL olup karşılığında toplam ticari ve dönem vergi borçlarımız da 2.928.673,91.-TL’dir. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerindeki Gerçekleşmeler: 2014 Yılı itibariyle 571.640,54.-TL dönem sonu karı gerçekleşmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

III. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ: 1) Bilânço kalemleri hakkında genel bilgi: Aktif Kalemler Toplamı: 13.874.788,65.-TL Pasif Kalemler Toplamı: 13.874.788,65.-TL borç ve alacak bulunmamaktadır. 31.12.2014 Sonu itibariyle Şirketin Dönem Kârı: 571.640,54.-TL Şirketin Borçları : 1)Bilânço kalemleri hakkında genel bilgi: Aktif Toplam İçindeki Verilen Çek ve Ödeme Emirleri : 758.000,00.-TL Pasif Toplam İçindeki; Satıcı Firmalara olan Ödenmemiş Borç : 703.783,35.-TL Ödenecek Vergi ve Fonlar : 80.710,61.TL Ödenecek SSK Borçları: 203.323,82.-TL Diğer Ticari Borçlar: 915.532,36.-TL Şirketin Alacakları : 1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : Ticari Alacaklar : 8.454.371,25.-TL

»» »» »»

Alacak Senetleri: 443.173,31.Nakit Teminatlar: 358.310,75.Şüpheli Alacaklar: 105.171,60.-

Duran Varlıklar Detayı Demirbaşlar: 835.132,61.-TL (Aşevi mutfak malzemeleri, ofis mobilyaları, çelik dolaplar, bilgisayarlar, yazıcılar, perdeler, telefonlar, telefon santrali, vs) Yapılmakta olan yatırımlar: 385.572,39.-TL Özel Maliyetler: 67.664,47.-TL Yazılımlar: 45.652,11.-TL (Lisanslı bilgisayar programları, muhasebe ve personel programları)


306 - 307

KİPTAŞ KONUTLARI BİLGİLERİ

TANIMI

ADEDİ

MALİYET BEDELİ

Depolu Dükkânlar

3 Adet

1.000.994,00.-

B6 Bordum Kat

2 Adet

200.000,00.Toplam

Dükkân ve Dairelerin Şirketimize Maliyeti

1.200.994,00.- 1.200.994,00.-TL

Belirlenen Fiyatlardan Satış Gerçekleşmesinde Oluşacak Gelir 1.420.000,00.-TL Satış Durumunda Kazanılacak Kar

219.006,00.-TL

Bu rapor Şirketin 31.12.2014 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

SATIŞ BEDELİ 1.200.000,00.220.000,00.1.420.000,00.-


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

4

GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR VE GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN (ZAYIF) YANLAR 308 308


308 - 309

Karaburun-Dalgak覺ran


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

GÜÇLÜ (ÜSTÜN) YANLAR

belediye hizmetlerinin duyurumu ile diğer belediye hizmetlerinden süratle yararlanmalarının sağlanmış olması.

18-Halkın sorun ve şikâyetlerinin hızlı çözülmesi amacıyla Çağrı Merkezinin etkin kullanılması,

1- Kurumsallaşma çalışmalarının bir süreç olduğu anlayışıyla gelişerek devam ettirilmesi.

9- Engellilere yönelik sosyal hizmetlere önem verilmesi.

19-Arnavutköy Gençlik Merkezi ve Spor okulları gibi hizmetlerle geleceğimiz olan gençlere önem verilmesi,

2- İdarenin hizmet içi eğitime önem vermesi. 3-Belediye hizmetlerinin halka sunumunda; Stratejik Plan, Yıllık Performans Programına uyularak, mevzuatın öngördüğü usullere azami dikkat edilmesi. 4-Bütçe’de amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilmesinde birimler arası sürdürülebilir takım çalışmasının benimsenmesi. Koordinasyona önem verilmesi. 5-. Stratejik Planda öngörülen bazı iş makinalarının yenilenmesi, kullanılabilir araçların ıslah edilmiş olması. 6-.Belediye gelirlerinin artırılması amacıyla iki adet kamu bankası, bir adet özel banka ile tahsilat veznesi olarak protokol yapılması internetten kredi kartı ile tahsilat ve taksitlendirme imkanın sağlanmış olması 7- Belediye içinde Bütçe içi işletme kurularak Sosyal tesislerin halkımızca daha etkin kullanımının sağlanmış olması. 8-Belediyenin internet sitesinin geliştirilmesi ve Arnavutköy halkının

10- Meslek kursları yaygınlaştırılıyor olması. Kadınlarımıza yönelik Kadın Kültür Evi’nin açılmış olmasıyla özellikle ev kadınlarımızın sosyal hayata daha fazla katılımlarının sağlanması. 11-Tüm İstanbul’u ilgilendirebilecek büyük ölçekli bazı projelerin ilçe sınırlarında olması. 12-İlçenin sahip olduğu turizm potansiyeli (Durusu-Karaburun aksı, ormanlar, göller, barajlar, göletler) 13-Yapılaşmanın yoğun olmaması ve dolayısıyla planlı bir kentleşmeye elverişli alanların bulunması. 14-İstanbul için günübirlik turizm faaliyetlerinin yer alabileceği bir imkâna sahip olması. 15-İstanbul’un yoğun nüfuslu ilçelerinden uzak olması, gelişen ulaşım imkânları dolayısıyla, şehrin sunduğu fırsatlara yakın olması 16-İlçe sınırları içinde geniş ormanlık alanların olması ve geniş mesire alanlarının varlığı 17-Altyapı ve Üstyapı çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi, İ.S.K.İ. vb kurum ve kuruluşlarla koordineli ve uyumlu çalışmaya önem verilmesi,

20-Herhangi bir borçlanma yapılmadan kesin gelirler dikkate alınarak bütçedeki ödeneklerin kullanılması ve ödemeler dengesine önem verilmesi,

GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN (ZAYIF) YANLAR 1- Bütün hizmet birimlerini içine alan bir hizmet binasının yapılması. 2- E-belge ve e-imza uygulamalarının başlatılması. 3- Kalite güvence sisteminin kurulması. 4- AB ve uluslararası fonlardan daha etkin bir şekilde yararlanma. 5- İlçedeki mevcut yapı stokunun önemli bir kısmındaki imar sorunlarının giderilmesi. 6- Çevre koruma ve kontrol çalışmalarının geliştirilmesi. 7-Arnavutköy merkez trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla çevre yolu gibi yeni ulaşım ağlarının eksikliği.


310 - 311


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

5

DEĞERLENDİRME 312 312


312 - 313

Karaburun-Dalgak覺ran


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

DEĞERLENDİRME Arnavutköy Belediyesi, İstanbul metropoliten alanında faaliyet gösteren bir ilçe belediyesidir. Kentsel hizmetlerin yürütülmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve merkezi idarenin yetkili diğer kurumları ile birlikte görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar arasında görev ve yetki ayrımı ilgili mevzuatta belirlenmiştir. 2008 yılında kurulan ve 2009 yılında fiilen bütünleşmesini tamamlayan Arnavutköy İlçe Belediyesi için temel stratejik alan olarak Arnavutköy’e bir vizyon yüklemek ve kentsel gelişimi bu vizyon çerçevesinde sürdürülebilir kılmak. (Dış paydaşlarla üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla koordineli yürütülen ortak çalışmalarla bu çalışmalar yürütülmektedir.) Misyon, bir belediyenin, neyi, nasıl ve niçin yaptığını ifade eder. Bu nedenle, vizyonun gerçekleştirilmesine temel oluşturur. Vizyona giden yolda nasıl ilerleneceğini ifade eder. Misyon, belediyenin ilke ve değerleri dikkate alınarak ifadelendirilir. Arnavutköy Belediyesi için hazırlanan 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı için yapılan paydaş analizi çalışmalarında Arnavutköy için önerilen temel ilke ve değerler şunlardır: 1. Planlı 2. Çağdaş-modern 3. İnsan odaklı-insana saygılı 4. Sosyal belediyecilik 5. Eşitlik-adalet 6. Değişime ve gelişime açık-yenilikçi 7. Vatandaş memnuniyeti 8. Kültürel Değerlere Saygılı 9. Güvenli-güvenilir 10. Çevreye duyarlı 11. Yaşana bilirlik Söz konusu ilkelerden bazıları birbirleri ile benzerlikler göstermektedirler. Bu nedenle, şemsiye nitelikli rehber ilkelerin altında gruplandırılabilir-

ler. Örneğin, “değişime ve gelişime açık-yenilikçi”, “çağdaş”, “modern” kavramları bir grupta toplanabilir. Aynı şekilde, “planlı”, “insan odaklı-insana saygılı”, “vatandaş memnuniyeti”, “çevreye duyarlı”, “yaşanabilirlik” kavramları da farklı bir grupta toplanabilir. Bu durumda, kentsel vizyonu gerçekleştirmek için belediye hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin temel kavramlarla nitelenmesi mümkün olabilmektedir.

atılmıştır.

Buna göre, Arnavutköy Belediyesi’nin misyonu şöyledir:

Belediyemizce toplum sağlığı önemsenerek sıhhi ve gayrisıhhi işletmelerle ilgili denetimler yapılmış olup; 694 adet işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı, 647 adet işyerine hafta tatil ruhsatı, 122 adet yapı ve işletme sahibine asansör tescil belgesi verilerek toplam 4381 adet işyeri kayıt altına alınmıştır.

“Belediyenin, insan için var olduğu ilkesini temel alarak, hizmetlerimizi adaletli, sistemli ve sürdürülebilir gelişme düşüncesine dayalı bir yönetişim anlayışı ile sunmak” şeklinde belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen vizyon ve misyonu gerçekleştirmek için 2014 yılında aşağıda özetlenmiş olan çalışmalar yapılmıştır. Plan ve Proje Müdürlüğünün Aşağıdaki Çalışmaları Şöyle Özetleyebiliriz; Planlı bir gelişim için üst ölçekli planlara uygun olarak 2 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanarak onay işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca Arnavutköy’ün değişen dinamik yapısına uygun olarak mevcut 14 adet plan tadilatı yapılarak kentin ihtiyaçları doğrultusunda kararların üretilmesi sağlanmıştır. Stratejik planda belirlenen amaç, hedefler ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda 3 adet proje hazırlanarak hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu projeler ile bir yandan kentin sosyo-kültürel yapısına katkı sağlanması amaçlanırken bir yandan da Arnavutköy de çevreye duyarlı sürdürülebilir mekânsal yapının oluşması hedeflenmiştir. Ayrıca daha önce başlatılan Ekolojik temelli çalışmalar geliştirilerek uygulamalarına yönelik adımlar

Arnavutköy’ün tarihi gelişimine tanıklık eden yapıların koruma altına alınması için tespit edilen 2 adet yapının tescil işlemine başlanmıştır. Ayrıca Arnavutköy’ün tarihsel gelişiminin izlerini yansıtan Arnavutköy Yaşayan kent Müzesinin oluşturulması çalışması son aşamaya getirilmiştir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce Yapılan Faaliyetler;

Belediyemiz Fen işleri alanında yoğun çalışma yürüterek %111 başarı oranını yakalamıştır. İlçe genelinde toplam 107.500 ton asfalt kaplaması ve yama işi, 270.000 ton stabilize serimi, 130.000 m2 parke taşı döşemesi, 96.000 yol içi parke taşı döşemesi, 157.000 mt bordür taşı döşemesi, 7.250 mt yağmursuyu hattı döşemesi, 1.620 adet baca yükseltmesi, 4.345 m3 taş duvar, 13.810 kg demir korkuluk imalatı yapılmıştır. Belediyemizin diğer kurumlarla koordinasyon sağlanarak diğer kurumlarca ilçemize yapılan yatırımları da şöyle özetlenebilir: İstanbul Büyükşehir Belediyesince 192.500 ton asfalt serimi, 50.000m2 beton tretuvar ve prestijli yol yapılması, İski tarafından 60.000 mt atık su kanalı döşenmesi, 10.000m atık su ev bağlantıları (Rabit bağlantısı) yapılması, 13.700 mt İçme suyu şebeke hattı döşenmesi, 200 mt dere ıslah inşaatı,


314 - 315


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU


316 - 317

9 adet dere ıslah çalışması yapmıştır. İgdaş yatırımları şöyle özetlenebilir: Toplam 50.000 mt çelik-polietilen ve servis hattı döşenmiştir. Bedaş yatırımları ise; 6 adet trafo ve 125 adet aydınlatma direği konulmuştur. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Yapılan Faaliyetler Özet Olarak; İlçemiz genelinde bulunan 123 adet parkın bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Bu parkların 15 adedi 2014 yılı içerisinde hizmete sunulmuş olup aynı yıl içerisinde 12 adet parkımız da revize edilmiştir. İbadethane, dernek ve eğitim kurumlarımızın gerekli bahçe bakımları müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. Bu yıl içerisinde 11 adet ibadethane, dernek ve okulda bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Meydan, orta refüj ve yeşil alanların bakımı yapılmış olup, mevsimlik çiçek, çiçek soğanı ve laleler ile park ve yeşil alanlar renklendirilmiştir. Ömerli Mahallesi Dr. Muhtar Ahmet Ensari parkı yapımı bitirilerek hizmete açılmıştır. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Mahallesi vadi parkı ile Hadımköy Mahallesi Hadımbaba parkı yapım işi devam etmekte olup, 2015 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyetleri; 2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüz, bütçesinin % 51,28 ini gerçekleştirmiştir. 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenen rezerv yapı alanında yapılacak olan imar planı ve parselasyon planları da dahil, Müdürlüğümüz çalışma plan ve programını etkileyecek işlemlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisine verilmesi nedeniyle, hedeflenen iş planlarında zaruri gecikmeler oluşmuş, 2014 yılı bütçe hedeflerinde sapma meydana gelmiş, hedeflenen

oranlar gerçekleştirilememiştir. 2014 yılında 4 adet stratejik plan hedefi bulunmakta olup bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 2014 yılında Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında 1211 adet İnşaat İstikamet Rölevesi, 669 adet Encümene Havale belgesi, 1100 adet Kot Kesit belgesi, 359 adet Kontur Gabari belgesi olmak üzere toplam 3339 adet belge düzenlenmiştir. Ayrıca Müdürlüğümüzce yapılan imar uygulamalarından 150 ha’ lık alan tescil ettirilerek, tapu belgeleri düzenlenmiş, 1127,1 ha’ lık alandaki imar uygulama çalışmalarına devam edilmiş, 102 ha’ lık alanda imar uygulaması yapılması planlanmıştır. 2014 yılında Müdürlüğümüz Emlak Bürosu tarafından kiralanan Belediye Mülklerinden 1.085.689,65 TL kira geliri, arsa ve hisse satışlarından 9.705.319,74 TL gelir elde edilmiş, Karlıbayır Mahallesi'nde 40 adet tahsisli arsanın tahsis sahiplerine devri gerçekleştirilmiş, 31 adet ecrimisil işlemi, 116 adet kiralama ihalesi, 4 adet bina kamulaştırması, 50 adet Belediye hisse satışı yapılmıştır. 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen Balaban, Baklalı, Boyalık, Hacımaşlı, Karaburun, Tayakadın, Yassıören ve Yeniköy Köyleri'ne ait gayrimenkuller Belediyemiz üzerine alınmış ve kiralama işlemlerine başlanmıştır. 4706 sayılı kanun kapsamında Karlıbayır Mahallesi'nde bulunan Maliye Hazinesin’e ait 107 adet arsa hak sahiplerine satışı yapılmak üzere Belediyemizce devir alınmış olup, 43 adedi de devir aşamasına gelmiştir. Müdürlüğümüz Kent Bilgi Sistemi Bürosu faaliyetleri kapsamında 2531 adet parsel güncellenmiş, 11.755 adet yapı geometrisi güncellenmiş ve eklenmiş, 13.263 adet bağımsız bölüm eklenmiş, 3443 adet kapı numarası güncellenmiş, 52 adet mesafe krokisi çizilmiştir. Müdürlüğümüze 5524

adet evrak gelmiş olup, giden evrak sayısı 7154 adettir. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerinde belediyemiz başarılı bir dönemi bitirmiş olup; asker aile yardımı ile fakir ailelerimizin yerinde tespitleri yapılarak 2014 yılında günlük 264 aileye sıcak yemek dağıtımı, (Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Market Kartı) İlçe genelinde 2429 kişi ASYAM Market kart kullanmakta olup , 2014 yılı içerisinde 1277 kişiye ASYAM Market kartından yararlandırılmıştır. 6299 adet erzak kolisi yardımı, 1132 kişiye nakdi yardım ve Üniversitede okuyan öğrenci ailelerinden 2718 kişiye nakdi yardım yapılarak Sosyal Yardımlar titizlikle yürütülmüştür. İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylerimize 2014 yılında talepleri doğrultusunda medikal malzeme yardımı, evde sağlık ve bakım hizmetleri, gündüz bakım evi hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti, engelli çocuk gelişimi hizmeti, otizim merkezi ve duyu bütünleme hizmeti, evde bakım maaşı ve 2022 engelli maaşı takip hizmetleri, yasal haklar danışmanlığı hizmeti, sosyal etkinlikler kapsamında kültürel gezi faaliyetleri, yaz kampı ve engelli yaz sporu faaliyetleri, mesleki eğitim faaliyetleri, emeklilik takip işlemleri, kadın sığınma evi ve bakım evi takip işlemleri AYEM tarafından verilmiştir. Kültür Müdürlüğünce Yapılan Faaliyetler Şöyle Özetleyebiliriz;Dini ve Ulusal gün ve haftalarla ilgili yoğun programlar düzenlenmiştir. İlçemizde 51 tane çocuk ve yetişkin oyunu sahnelenmiştir. ARGEM (Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezi) 2014 yılsonu itibariyle 12.700'e yükselmiştir; aylık ortalama ziyaretçi sayısı ise 11.500’nin üzerindedir. Kadın Kültür Merkezimiz, 15 farklı kurs verilmektedir. Kursumuzdan toplamda 1540 kursiyer istifade etmiştir.


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

Kreş hizmetimizden 1350 çocuk istifade etmiştir. Psikoloğumuz 500 danışana hizmet verip, fitness abone sayımız 600’dir. Merkezimizde

bol-Voleybol-Yüzme Masa Tenisi-Wushu-Tekwando-Jimnastik-Tenis branşlarında eğitim verilerek kapanış töreni düzenlendi.

Üyele’re ait 550 ürün satışı gerçekleşmiştir. Yapılan seminerlerine de toplam katılım sayısı 6500 olup, kültürel gezilere katılım toplamda 750 kişi olmuştur.

Futbol Eğitimi; 1000 öğrenciye eğitim verildi

Öğrencilerimize 170.000 defter dağıtımı yapılmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren 13 derneğe, kurulumu yapılmıştır. Okur yazar buluşmaları yapılarak, 12 tane ünlü yazar ilçemize getirilmiş ve 3.750 öğrencimiz etkinliğe dahil olmuştur. Kültür gezileri kapsamında; il içi ve il dışı olmak üzere 12.500 vatandaşımız gezilere götürülmüştür. Eğitim gezileri kapsamında 9.500 öğrencimiz Florya Akvaryum ve Yunus Gösteri Merkezi gibi yerlere götürülmüştür. Toplu organizasyonlarla 750 çocuğumuz sünnet ettirilmiştir,23 çiftimizin nikâhları kıyılmıştır. İSTKA destekli bir proje olan ARDEM(Arnavutköy Belediyesi Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) geçirilerek ilçemize yeni bir danışmanlık merkezi kazandırılmıştır. Arnavutköy Belediyesi Trafik Parkı eğitim öğretime açılarak ilçemiz öğrencilerin Uygulamalı Trafik ve İlkyardım Dersi görmeleri için hizmete sunulmuştur. Ortalama her ay, Arnavutköy Sanat Galerisi’nde vatandaşlarımız sanatsal anlamda doyuracak bir sergi açılarak 11.000 ziyaretçinin beğenisine sunulmuştur. Ramazan Ayının coşkusunu doyasıya yaşayabilmek için iki merkez sabit olmak üzere her gün 4 mahallemizde sokak iftarı ve iftar sonrası ‘Ramazan Tadında Çay Sohbetleri’ programı düzenlenmiştir. Spor İşleri Müdürlüğünce Yapılan Faaliyetler Şöyle Özetleyebiliriz; Yaz Spor Okulları; Futbol-Basket-

Basketbol Eğitimi; 600 öğrenciye eğitim verildi Voleybol Eğitimi; 150 öğrenciye eğitim verildi Yüzme Eğitimi; 120 öğrenciye eğitim verildi Güreş Eğitimi; 70 öğrenciye eğitim verildi Jimnastik Eğitimi; 100 öğrenciye eğitim verildi Wushu Eğitimi; 30 öğrenciye eğitim verildi Tekvando Eğitimi; 50 öğrenciye eğitim verildi Masa Tenisi Eğitimi; 30 öğrenciye eğitim verildi Tenis Eğitimi; 25 öğrenciye eğitim verildi Anasınıfı Öğrencilerine Yüzme Eğitimi; ilkokul ve anasınıfı 700 öğrenciye yüzme eğitimi verilmiştir. Engelli Vatandaşlara Yüzme ve Koordinasyon Eğitimi; Eğitimler eşliğinde 200 engelli vatandaşımıza eğitim verildi. 19 Mayıs Gençlik koşusu yapıldı Arnavutköy Cup Dağ Bisikleti yarışması ve Balkan Şampiyonası Finali düzenlendi. Okullar arası Spor Müsabakaları düzenlenerek 8 branşta 22 kategoride yaklaşık 4000 sporcu katılımı sağlandı. İlçemizde aktif bulunan amatör spor kulüplerine spor salonları tahsisi yapıldı.

Arnavutköy belediyesi Spor Kulübü olarak çeşitli branşlarda eğitim verilerek müsabakalara katılım sağlandı. Lisanslı 1000 sporcu bulunmakta olup; 10 branşta çeşitli yarışmalarda ilçemize Türkiye dereceleri getirerek Milli sporcular çıkarılmıştır. Amatör Spor Kulüplerine 12 branşta 5000 adet spor malzeme yardımı yapılmıştır. Amatör Spor Kulüplerine araç tahsisleri yapılmıştır. Belediyemize bağlı bulunan stat ve tesislerimizin bakım onarım işi yapılmıştır. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri yapılmış olup; 5000 kişinin katılımı sağlanmıştır. Buz Pisti; Eğitmenler eşliğinde 30.000 vatandaşımıza etkinlik süresince paten eğitimi verilmiştir. Bayanlara Özel Sabah Sporu Step –Aerobik; 250 bayanın katılımı sağlanmıştır. Spor Söyleşileri; Ertem ŞENER ve Sinan ENGİN’in konuk olduğu spor söyleşisine 750 vatandaşımızın katılımı sağlandı. Ayrıca her ay spor alanında ünlüm bir konuk getirerek spor severler ile buluşturuldu. Birimler arası ve Öğretmenler arası Spor Turnuvaları düzenlendi. Yüzme Şampiyonası; 06-14 yaş grubundaki öğrenciler arasında yüzme şampiyonası düzenlendi 190 öğrencinin katılımı sağlandı. Mali Hizmetler Müdürlüğünce 6552 sayılı yasa ile 8707 mükellefimizin 19.372.362,72 TL borcu yapılandırılmıştır. Belediyemize vergi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız için 6183 sayılı yasa çerçevesinde tecil ve taksitlendirme imkanı sağlanmıştır. Bu sayede tahsilat oranlarımız artırılmıştır.


318 - 319


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

6

ÖNERİ VE TEDBİRLER 320 320


320 - 321

Karaburun-Dalgak覺ran


ARNAVUTKÖY BELEDIYESI 2014 FAALIYET RAPORU

ÖNERİ VE TEDBİRLER Arnavutköy Belediyesi tarafından bundan sonraki süreçte dikkate alınması gereken hususlar şöyle sıralanabilir.

»»

»» »» »»

»» »»

Belediyemizin bütün birimlerini içine alan hizmet binası inşaatının bir an evvel tamamlanması, Belediyenin öz gelirlerinin artırılmasını sağlayacak çalışmaların devam ettirilmesi. Gelir-gider denkliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması, Borçlanmaya gidilmeden Belediyenin atıl durumdaki gayrimenkullerinin değerlendirilerek yatırıma dönüştürülmesi.

»»

Personele hizmet içi eğitim uygulamasına devam edilmesi. İlçemizin 481,80 km2 gibi büyük bir alana sahip olması ve göç sonucu hızlı şehirleşmenin Belediye bütçesi üzerinde yarattığı harcama yönlü baskı her geçen yıl daha fazla hissedilmektedir. Belediyenin mevcut harcama yapısı ve şehirleşme ile birlikte hızla artan altyapı yatırımlarının koordinasyonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ gibi kurumlarla sağlayarak bütçe üzerindeki mali yükün azaltılması çalışmalarına devam edilmesi, Yapılandırılmış kamu borçları Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile

»»

»»

»»

atıl gayrimenkullerle takas ve mahsup yoluna gidilerek halledilmesi, İstanbul kalkınma Ajansı, yerel kurumlar ve AB fonları gibi uluslararası fonlardan proje geliştirilerek yararlandırılması çalışmalarına devam edilmesi Memur eliyle yürütülmesi gereken görevlerde memur personelin çalıştırılmasına önem verilmesi. Arnavutköy merkezindeki trafik yoğunluğun azaltılması amacıyla çevre yolu ve otopark yapımına önem verilmesi.


322 - 323


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim

Ahmet Haşimi Baltacı Başkan

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 31/12/2014

Lütfi Kırmızı Mali Hizmetler Müdürü


ARNAVUTKÖY BE L E Dİ Y E Sİ


Arnavutköy Belediyesi 2014 Faaliyet Raporu  

Arnavutköy Belediyesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you