Page 1


www.muslimthaihealth.com

www.dekdek.org

www.suksara.org

W E L L-B E I N G ปีท่ี 5 ฉบับที่ 57 กันยายน 2551 รอมฎอน มิใช่เพียงเป็นเดือนที่ต้องอดอาหารในช่วงเวลากลางวัน แต่ยังต้องอดทน ต่อกิเลส และสิ่งยั่วยุต่างๆ อีกหลายๆ อย่าง ที่คอยบั่นทอนจิตวิญญาณของเราให้ลดน้อย ถดถอยลง หลายคนถือศีลอดด้วยความอดทนเข้มแข็ง และคอยระวังรักษาอารมณ์ไม่ให้ขุ่นมัว และรีบละศีลกันทันทีที่ได้เวลา แต่อีกหลายคน กลับมาแพ้ใจตนเองเมื่อได้เวลาละศีลอด หลังดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารว่างกัน ได้สักครู่ ต่างรีบคว้าบุหรี่เข้าปาก และจุด สูบราวกับว่ามันเป็นยาชูกำลัง หรือมิตร สนิทที่ไม่ได้พบเจอกันมาเป็นเวลานาน น่าเสียดายที่ตลอดทั้งวัน หลายคน เข้มแข็ง อดทนด้วยความหวังว่าจะได้รับ พรอันประเสริฐจากการที่ได้ถือศีลอดครบ ถ้วน แต่เมือ่ ได้เวลาละศีล พวกเขากลับรีบ หยิบยาพิษใส่ปากและพ่นควันพิษออกมา เป็นทางยาว ผ่านหน้าลูกผ่านหน้าภรรยา และแม้แต่พ่อและแม่ของพวกเขาเอง Á

จากปก โครงการ C-Licence ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หนองจอก กทม.

สุขสาระ เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าว สารของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ศกึ ษานโยบาย เพื ่ อ การพั ฒ นา คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Ø สุขสาระ ยังได้เสนอบทความและ ข่ า วสารที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมมุ ส ลิ ม ไทยและ ผู้สนใจทั่วไป ให้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือสุขภาวะที่กำลังรุกรานสังคมไทยอยู่ในปัจจุบัน เพื ่ อ จะได้ เ ตรี ย มตั ว และหาทางป้ อ งกั น แก้ ไ ข Ø บรรณาธิการ อาณัติ ศานติศาสน์ Ø กองบรรณาธิการ วิรชาติ มัสอูดี , เอนก ขันศรีทรง Ø ฝ่ า ยสมาชิ ก กัลยาณา วาจิ Ø รูปเล่ม เปรมจิต เจริญมิน Ø หาก คุณต้องการบอกรับวารสารฉบับนี้ เชิญส่งจดหมาย แจ้งที่อยู่ของคุณได้ที่ : สำนักงานแผนงานสร้างเสริม สุ ข ภาวะมุ ส ลิ ม ไทย (สสม.) ศู น ย์ ศ ึ ก ษานโยบาย เพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศั พ ท์ 0-2218-6193 โทรสาร 0-2218-6194 Ø ศูนย์ประสานงานภาคกลาง โทรศัพท์ 0-2719-8721 Ø ศูนย์ประสานงานภาคอีสาน โทรศัพท์ 042-207-174 Ø ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ โทรศัพท์ 053-247-367 Ø ศู น ย์ ป ระสานงานภาคใต้ ต อนบน โทรศัพท์ 08-6273-4185 Ø ศูนย์ประสานงานภาคใต้ ตอนกลาง โทรศัพท์ 08-7293-3413 Ø ศูนย์ประสานงาน ภาคใต้ตอนล่าง โทรศัพท์ 073-350-266 Ø โรงเรียน ผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย โทรศัพท์ 0-2729-8816 Ø มัสยิดปลอดบุหรี่ โทรศัพท์ 08-9811-0105 Ø ชุมชน รักสุขภาวะ โทรศัพท์ 08-5072-4734 Ø พิมพ์ที่ หจก. มาร์ค เอ็ม พรินติง้ 36 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทรศัพท์ 0-2540-7870-2 Ø

เมื่อแรกที่คนเราจะหัดสูบบุหรี่ ก็เพราะคิดว่าเป็นเรื่องโก้เก๋ เป็นเรื่องของความ ทันสมัย เครื่องช่วยระบายความเครียด โดยไม่รู้ว่า จริงแล้วเราตกเป็นเหยื่อของการ โฆษณา ทีล่ อ่ ลวงเราให้เราหลงเชือ่ แต่นน่ั เป็นเรือ่ งในอดีต ทุกวันนี้ แม้วา่ จะมีกฎหมาย ห้ามการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยตรงแล้ว เราก็ยังเป็นเหยื่อของบุหรี่ เพราะความเชื่อ ความเข้าใจผิดยังลอยวนอยู่ในสังคม เราจึงเห็นวัยรุ่นชายหญิงในปัจจุบันสูบบุหรี่กัน อย่างหน้าตกใจ และไม่ยี่หระต่อสายตาผู้คน “มายุ่งอะไร?...ฉันจะหยิบยาพิษใส่ปาก... มันก็เรือ่ งของฉัน?” นักสูบบุหรีม่ กั จะคิดกันเช่นนัน้ แต่บุหรี่ ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของฉัน...เป็นเรื่องของส่วนรวม เพราะเมื่อคุณพ่นควัน บุหรี่ นัน้ ก็หมายความว่า คุณได้พน่ ควันพิษสูบ่ รรยากาศรอบข้าง ทีม่ ลี กู และคนทีค่ นรัก รายล้อมอยู่ ไม่แต่เท่านัน้ ยังมีผคู้ นทีค่ ณ ุ ไม่รจู้ กั บังเอิญเดินผ่านเข้ามารวมอยูด่ ว้ ย วันนี้ พวกเขาอาจจะยังไม่มอี าการอะไร...ยังไม่ได้เป็นโรคร้าย แต่ในอีกไม่กป่ี ขี า้ งหน้า พวกเขาจะทรมาน ด้วยโรคร้ายจากควันบุหรี.่ ..ควันพิษทีค่ ณ ุ พ่นใส่เขาอยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน รอมฎอนปีน.้ี ..ต้องเลิกบุหรีใ่ ห้ได้ !

...คุณผูอ้ า่ นครับ...

“สุขสาระ” มีขอ้ เสนอสำหรับเรือ่ งราวดีๆ ของคุณ ทัง้ ทีไ่ ด้รบั จากเพือ่ นสนิท หรือญาติ พีน่ อ้ ง ทีส่ ร้างความประทับใจ สร้างกำลังใจ ให้คณ ุ ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งได้ ขอเชิญชวนคุณผู้อ่านส่งเรื่องน่าประทับใจดังกล่าว พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ของคุณ มาที่กองบรรณาธิการสุขสาระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือที่ อีเมล์ suksara@yahoo.co.th โดยความยาวของเรื่องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4 หรือขนาดบรรทัดพิมพ์ 20 บรรทัด สำหรับเรือ่ งของคุณทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ “สุขสาระ” มีคา่ ขนมเล็กๆ น้อยๆ พร้อมทีจ่ ะมอบให้


ดัชนีสุขภาพ อาซีซะห์ X

มะเร็ง แม้เป็นเพียงคำสั้นๆ แต่ คำๆ นี้ช่างกินความกว้างไกล ซ้ำยัง กระทบต่ อ ความรู ้ ส ึ ก รุ น แรงยิ ่ ง นั ก นั ่ น เป็นเพราะมะเร็งเป็นโรคที่ส่งผลร้ายแรง ถึงชีวิต Á

จากข้ อ มู ล การตายของประชากร ไทย โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ชี้ว่า การตายจาก เนือ้ งอกมะเร็งทุกชนิดเป็นสาเหตุการตาย อันดับหนึ่ง และอัตราตายจากมะเร็งยัง คงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต ล่าสุด ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนา ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งไทย ได้คาดการณ์ อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งของ คนไทย โดยใช้ฐานข้อมูลย้อนตั้งแต่ป ี 2522 ทำนายล่วงหน้าไปถึงปี 2558 พบ แนวโน้มที่น่าสนใจดังนี้ ‹ มะเร็ ง ที ่ จ ะมี ผ ู ้ ป ่ ว ยรายใหม่ ใ น แต่ละ ปีมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็ ง ตั บ และท่ อ น้ ำ ดี , มะเร็ ง เต้ า นม, มะเร็ ง ปอดและหลอดลม, มะเร็ ง ปาก มดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตารางแสดงการคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในแต่ละปี จากปัจจุบนั - พ.ศ. 2558

โรคมะเร็งที่คุกคามผู้ชายมาก ที่สุด ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี รอง ลงมาคื อ มะเร็ ง ปอดและหลอดลม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งต่อมลูกหมาก ‹ โรคมะเร็งที่คุกคามผู้หญิงมาก ทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม, มะเร็ ง ปากมดลู ก , มะเร็ ง ลำไส้ ใ หญ่ , มะเร็งตับและท่อน้ำดี และมะเร็งปอด และหลอดลม แม้มะเร็งเป็นโรคที่น่าสะพรึงกลัว แต่มะเร็งหลายชนิดสามารถป้องกัน หรือ ตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หวังอย่างยิ่งว่าตัวเลขการคาดการณ์ ที่มา: หัชชา ศรีปลั่ง, เครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งไทย นี้จะถูกแทรกแซงด้วยการเฝ้าระวังและ ทีม่ า : http://www.tonkit.org/enews/skin.php?aid=19 จากคอลัมน์ วิถีเสี่ยง จดหมายข่าวรายเดือน สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนคนไทย ประจำเดือนมิถนุ ายน 2551 ผลิตโดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จนลดความสูญเสียลงให้เหลือน้อยที่สุด ‹

X

3 ÿ¢ “√–


ริมคลอง X

กัลยาณา

หญ้าดอกขาว มีชื่ออื่นที่เรียกอีก เช่น หญ้าสามวัน, ก้านธูป, ถั่วแฮะดิน, ฝรั่งโคก, หญ้าละออง, หญ้าหมอน้อย, หนวดหนา, หญ้าดอกขิง, หญ้าเหล่าฮก, หญ้าเหนียมช้าง, เซี่ยวไซ (ชื่อเรียกของ ประเทศจี น ) ลั ก ษณะทั ่ ว ไปของหญ้ า ดอกขาวเป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า มีขึ้น กระจายทั่วไปตามที่รกร้างข้างทางในทุก ภาคของประเทศไทย เพราะลั ก ษณะ ของต้นเหมือนต้นไม้ที่หาประโยชน์อะไร ไม่ได้ ผูค้ นเลยมองข้ามสมุนไพรชนิดนีไ้ ป ในส่วนของลำต้นมีลักษณะตั้งตรงเป็นสัน มีขนสูง 1 ฟุต ใบเป็นใบเดีย่ ว ออกเรียง Á

4 ÿ¢ “√–

สลับเป็นรูปไข่กลับคล้ายต้นพริก มีขน ละเอี ย ดทั ้ ง สองด้ า น ดอกออกเป็ น ช่ อ แบบแยกแขนงช่อที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อ ประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก เมื่อ ดอกบานกลับดอกจะเป็นสีม่วงสด กลีบ ดอกเป็ น ฝอยๆ เป็ น กระจุ ก คล้ า ยดอก ดาวเรือง เมื่อดอกแก่จะกลายเป็นสีขาว เบาคล้ายนุ่น มีผลแห้งเล็กๆ 4-5 อัน ติดอยู่ หลุดร่วงง่าย เมื่อลมพัดจะปลิว กระจายทั่วไป เมื่อตกบนดินบริเวณไหน ก็ จ ะแพร่ ข ยายพั น ธุ ์ เ องตามธรรมชาติ ดอกมีรสขมเล็กน้อยและมีกลิ่นฉุนเล็ก น้อยส่วนรากมีรสขม

แหล่งข้อมูล 1. www.herbalone.net 2. www.phangngacity.com/samuipai/sa_40.htm 3. http://web.bangmod.ac.th/ashthailand.or.th X

หญ้าดอกขาว ใช้ทง้ั ต้นรับประทาน แก้ปวดท้อง, ท้องขึ้น, ท้องเฟ้อ, ใบสด ตำให้ ล ะเอี ย ดปิ ด สมานแผลทำให้ เ ย็ น หรื อ ผสมกั บ น้ ำ นมคั ด กรองเอาแต่ น ้ ำ หยอดตา แก้ตาแดง, ตาฝ้า, ตาเปียก, ตาแฉะ แพทย์จีนใช้ทั้งต้นตำพอกนม, แก้นมคัดนมหลง, แก้บวม และดูดหนอง ส่วนภาคเหนือใช้ทั้งต้นและรากตากแห้ง บดเป็นผง รักษาแผลสด, แผลเรื้อรัง, ผิวหนังพุพอง, ห้ามเลือด ตำรายาของไทย ใช้ทั้งต้นแก้ไข้, แก้ไอ, ดีซ่าน, ปัสสาวะ รดทีน่ อน, ใบสดแก้กลาก, เกลือ้ น, เรือ้ นกวาง ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขต หาดใหญ่ ได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหา วิธีที่จะช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ โดยค้นคว้า และศึกษาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการ ลดสูบบุหรี่ได้และพบว่า “หญ้าดอกขาว” มีคุณสมบัติดังกล่าว เพราะในหญ้าดอก ขาวมีสารที่เรียกว่า “ไนเตรต” มีฤทธิ์ ทำให้ประสาทรับรสตรงลิ้นรู้สึกชา ทำให้ คนที ่ บ ริ โ ภคเข้ า ไปไม่ ร ั บ รู ้ ร สชาติ อ ะไร ทัง้ สิน้ และไม่รสู้ กึ อยากสูบบุหรี่ แต่เนือ่ ง จากว่าหญ้าดอกขาวนั้นมีรสขม, เฝื่อน ทางคณะผู ้ ท ำการวิ จ ั ย จึ ง มี ค วามคิ ด ใน การนำกาแฟมาช่ ว ยกลบรสชาติ แ ละ พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟซองให้ชง


สาระสุขภาพ

○ ○ ○ ○ ○ ○

มากๆ เพือ่ ให้อม่ิ ได้นานๆ

วิธกี ารละศีลอดทีถ่ กู ต้อง

1. ละศีลอดด้วยอินทผลัมสองผล

กับน้ำเปล่าหนึ่งแก้ว 2. ไปละหมาดมัฆริบ 3. กลับมารับประทานอาหารใหม่ ตามต้องการ อย่างช้าๆ 4. ไม่ควรรับประทานเกินหนึ่งใน สามของกระเพาะ 5. ไปละหมาดตะรอเวียะฮฺทุกครั้ง 6. หลังละหมาดให้นอนได้ ไม่ต้อง รับประทานอาหารอีก

6. ควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใย

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ระหว่างการถือศีลอด

1. ไม่พดู สิง่ ทีไ่ ม่จำเป็น ให้พดู สิง่ ทีด่ ี 2. ไม่ทำสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำเฉพาะ

สิ่งที่ดี

3. ทำใจให้นิ่งสงบ ไม่มองสิ่งยั่วยุ

ต่างๆ

4. อาจจะมีปวดศีรษะและหิว อ่อน-

เพลียในช่วงสามวันแรก หลังจากนั้นจะ หายไป 5. ให้ทำงานตามปกติ ไม่ใช่นอน อย่างเดียว

แน่นมาก แต่ต้องให้อิ่ม 4. ดื่มน้ำหลังรับประทานอาหาร พร้อมทั้งผลไม้

3. รั บ ประทานอาหารไม่ ใ ห้ อ ิ ่ ม

อาหาร

1. เคีย้ วอาหารช้าๆ อย่างละเอียด 2. ห้ามพูดคุยกันระหว่างรับประทาน

วิธกี ารรับประทานอาหารซุโฮร์

บุหรี่

5. ไม่ควรดื่มชา, กาแฟ หรือสูบ

อาจมี ข ้ อ กั ง วลเกิ ด ขึ ้ น ว่ า การดื ่ ม กาแฟหญ้าดอกขาวเลิกบุหรี่มากๆ อาจ จะทำให้เกิดอาการติดคาเฟอีนในกาแฟ แทนนิโคตินในบุหรี่ แต่ผลการวิจัยทาง การแพทย์ระบุวา่ คาเฟอีนเลิกได้งา่ ยกว่า และยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วย ปั จ จุ บ ั น นี ้ ท าง ผศ.ดร.สมฤทั ย จิตภักดีบดินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ กำลังทำการขอจดเป็นอนุสิทธิ บัตรและขอเลขทะเบียน อย. เพื่อสร้าง มาตรฐานคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นการวิ จ ั ย ในอนาคตจะ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นกาแฟพร้อมชง หรือกาแฟสำเร็จรูปต่อไป

หมดเวลา และรีบละศีลอดเมือ่ เข้าเวลา 2. ไม่พดู นินทา ไม่คดิ ร้าย ทำใจให้ สงบ อ่านกุรอาน 3. เคี้ยวอาหารช้าๆ ห้าสิบครั้งต่อ คำ ทานอาหารไม่อม่ิ แน่นมาก 4. ดื ่ ม น้ ำ สะอาดมากๆ หลั ง รั บ ประทานอาหาร 5. รับประทานอาหารเหมือนปกติ ไม่ควรเพิ่มอาหารมาก 6. เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 7. ไปละหมาดตะรอเวียะฮฺทุกๆ วัน อย่างช้าๆ ไม่รบี 8. แบ่งปันอาหารให้ผู้ที่ถือศีลอด 9. พยายามเลิ ก สิ ่ ง เสพติ ด ต่ า งๆ เช่น บุหรี,่ ชา, กาแฟ ฯลฯ 10. ควรตรวจร่างกายก่อนเข้าเดือน รอมฎอน และหลังจากสิน้ เดือนรอมฎอน

1. รับประทานอาหารซุโฮร์ให้ใกล้

ข้อควรปฏิบตั ใิ นการถือศีลอด

ดื่มรูปแบบเดียวกับชา ซึ่งผู้ที่ติดบุหรี่แล้ว ถ้าต้องมาควบคุมปริมาณการสูบให้ลดลง นั้นจะมีความรู้สึกง่วง, หัวใจเต้นช้าลง, ไม่กระชุ่มกระชวย, ไม่ตื่นตัวใดๆ ทั้งสิ้น ดังนัน้ สารคาเฟอีนในกาแฟจะช่วยกระตุน้ ร่างกายให้กลับมาตื่นตัวอีกครั้งและยัง ช่วยลดไขมันเซลลูไลต์อีกด้วย

ตัดตอนจาก : “เรือ่ งน่ารูก้ บั หมอกษิดษิ - รอมฎอน” สุขสาระ ฉบับเดือนกันยายน 2550 X

5 ÿ¢ “√–


ชีวติ กับธรรมชาติ X

ปาซียะห์

ดาวมงกุฎหนาม หรือเรียกอีกชื่อว่า “ปลาดาวหนาม”เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จัด อยูใ่ นกลุม่ “เอคไคโนเดิรม์ ” เป็นสัตว์ทพ่ี บได้ในแนวปะการังในเขตอินโดแปซิฟกิ ส่วนประเทศไทย จะพบได้ บริเวณอ่าวไทยและทางฝั่งอันดามัน มีลักษณะเป็นแฉกคล้ายดาว มีหนามอยู่บน ผิวหนังรอบตัว บริเวณใต้แขนเป็นแฉกแต่ละแขนจะมีขาเป็นหลอดสั้นเรียงกันเป็นแถวสำหรับ ใช้จับอาหาร

ดาวมงกุฎหนามมีการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศ โดยตัวเมียปล่อยไข่และตัวผู้ ปล่อยน้ำเชื้อออกมาผสมกันในน้ำทะเล ตัวเมียแต่ละตัวมีไข่ประมาณ 12-24 ล้าน ฟอง ไข่และน้ำเชื้อเมื่อผสมกันแล้วจะ อยู่ในสภาพที่เป็นแพลงตอนลอยอยู่ใน น้ำประมาณ 1 เดือน ช่วงนีจ้ ะเป็นระยะ ตัวอ่อน ดาวมงกุฎหนามสามารถแพร่ พันธุ์ออกไปที่ห่างไกล โดยอาศัยกระแส น้ำพาไป สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นาน 12 ถึง 14ปี สำหรับศัตรูของดาวมงกุฎ หนามคือ หอยสังข์แตร, ปลาวัวบางชนิด ที ่ ก ิ น ดาวมงกุ ฎ หนามเป็ น อาหาร และ Á

นิเวศเสียหายมากจากการระเบิดปลา นอกจากดาวมงกุฎหนามจะสร้าง ผลกระทบต่อระบบนิเวศในแนวปะการัง แล้ว ยังเป็นอันตรายต่อนักดำน้ำและ ชาวประมงทีด่ ำน้ำอยูบ่ ริเวณปะการังด้วย เพราะหากเหยียบลงไปบนตัวดาวมงกุฎ หนามแล้ ว จะทำให้ เ กิ ด บาดแผล และ ได้รับความเจ็บปวด เมื่อถูกหนามของ ดาวมงกุฎหนามนี้ตำ แผลจะบวมแดง ถ้าหนามหักคา ต้องผ่าหรือถอนออก ทำ ความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาด แช่ส่วน ที่ถูกตำด้วยน้ำร้อน 50-60 องศาเซลเซียส ใช้ยาฆ่าเชื้อใส่บริเวณบาดแผล เพื่อป้องกันการอักเสบ

ปลาสลิดหิน ที่กินไข่ดาวมงกุฎหนามเป็น อาหาร การระบาดของดาวมงกุฎหนามซึ่ง เป็นศัตรูทำลายชีวิตปะการังยังเป็นเรื่อง ที่นักวิชาการในปัจจุบันไม่สามารถระบุ ได้ชัดว่า สาเหตุของการระบาดดังกล่าว เกิดจากการกระทำของมนุษย์ หรือเป็น ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ แต่มีข้อน่า สังเกตว่าการแพร่ระบาดของดาวมงกุฎ หนามในบางบริเวณของทะเลอันดามัน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพบดาวมงกุฎ หนามจำนวนมากคือ หมู่เกาะพีพี, อาดังราวี และเกาะรอก เป็นบริเวณที่ระบบ เพื ่ อ อนุ ร ั ก ษ์ แ นวปะการั ง ให้ ม ี ผ ล ผลิตต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป จึงจำ เป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆ คน และทุกๆ ฝ่าย ซึ่งจะสามารถช่วยฟื้นฟู สภาพแวดล้ อ มแนวปะการั ง ให้ ม ี ค วาม อุดมสมบูรณ์ อันจะเสริมสร้างธรรมชาติ ให้สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด

6 ÿ¢ “√–

แหล่งข้อมูล : 1. www.pantown.com 2. www.pmbc.go.th/nipon/star.pdf 3. http://engineerdivers.com X


พบหมอจินตนา แพทย์หญิงจินตนา โยธาสมุทร

X

กลับพบว่ามีเชื้อมาลาเรีย แต่ผู้ป่วยมีอาการ มากแล้ว จึงขอเตือนว่า การป้องกันที่ดีที่สุด คือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่ไข้มาลาเรีย กำลังระบาด แต่ถา้ เลีย่ งไม่ได้จริงๆ ต้องป้องกัน ไม่ให้ยุงกัด โดยสวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกาย ให้มิดชิด ไม่สวมใส่เสื้อผ้าสีดำหรือสีคล้ำเนื่อง จากยุงชอบแสงสลัวๆ หลีกเลี่ยงการพักแรม ในป่าทึบ ให้นอนในมุ้ง, ในเต็นท์, ในห้องที่มี มุ้งลวดซึ่งสามารถกันยุงได้ แต่ถ้าหลังกลับมา จากการพักแรมในเขตที่มีการระบาดของไข้ มาลาเรียแล้วพบว่า มีไข้สงู , ปวดศีรษะ, ปวด เมื่อยตามตัว ต้องรีบไปตรวจเลือดเพื่อค้นหา เชื้อมาลาเรียทันที ถ้าตรวจไม่พบเชื้อยังไม่ สามารถสรุปว่าไม่ได้เป็นไข้มาลาเรีย แต่อาจ เนื่องจากเชื้อยังมีปริมาณน้อยอยู่ ถ้าไข้สูงมาก ขึ้น ให้ตรวจเลือดซ้ำทันที ดังนั้นการวินิจฉัย ดีที่สุดคือการเจาะเลือด แล้วนำมาย้อมดูเชื้อ

อุษมานอายุ 18 ปี เป็นนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ เขาจะต้องไป เข้าค่ายพักแรมที่จังหวัดตาก แม่ของอุษมานเตือนว่า จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีไข้มาลาเรียชุกชุม นอกเหนือไปจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี, กาญจนบุรี, ยะลา, จันทบุร,ี แม่ฮอ่ งสอน, นครศรีธรรมราช, กระบี,่ ประจวบคีรขี นั ธ์ และสระแก้ว อุษมานจดจำได้ว่า นอกเหนือจากจังหวัดดังกล่าว ยังมีไข้มาลาเรียชุกชม ตามแนวชายแดนป่าทึบด้วย โรคนี้เกิดจากการกัดของยุงก้นปล่องตัวเมียซึ่งเป็น พาหะของไข้มาลาเรีย พบว่าตัวอ่อนของเชื้อมาลาเรียที่อยู่ในตัวยุงก่อให้เกิดวงจร ชีวิตของเชื้อมาลาเรียภายในตัวยุง ทำให้มีการสร้างตัวอ่อนไปจนตัวแก่ซึ่งอยู่ใน ระยะแพร่เชือ้ เป็นจำนวนมาก ในต่อมน้ำลายของยุง เมือ่ ยุงไปกัดคน เชือ้ จากต่อม น้ำลายของยุงจึงแพร่เชื้อทำให้เป็นไข้มาลาเรียต่อไป ทำให้อุษมานเกิดความกังวลว่า ถ้าเขาจะต้องไปเข้าค่ายพักแรมนาน 3 วัน เขาจะมีโอกาสเป็นโรคนีห้ รือไม่ เขาจึง รีบไปพบแพทย์เพื่อขอยามารับประทานป้องกันโรคไข้มาลาเรียนก่อนไปเข้าค่าย แพทย์อธิบายว่า “ปัจจุบันยังไม่มีคำแนะนำให้รับประทานยาป้องกันไข้ มาลาเรีย เนื่องจากเชื้อมาลาเรียมีการดื้อยามากขึ้น ยังมีบางคนเข้าใจผิดว่าถ้า รับประทานแล้วจะไม่เป็นโรคนี้ ทำให้บางคนหลงไปรับประทานยาป้องกัน เมื่อ เป็นไข้มาลาเรียขึ้นมาจริงๆ พอตรวจเลือดอาจไม่พบเชื้อ แต่เมื่อตรวจเลือดซ้ำ Á

X

7 ÿ¢ “√–


เรือ่ งน่ารูก้ บั หมอกษิดษิ X

นายแพทย์กษิดิษ ศรีสง่า

ช็อกโกแลตซีสต์ ฟังดูแล้ว น่ากิน หลายๆ คนนึกถึงช็อกโกแลต ทีม่ รี สชาติ อร่อย แต่สำหรับผูท้ เ่ี ป็นโรคนี้ กลับมีความทุกข์ทรมานเป็นอันมาก ถึงแม้สว่ นมาก จะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ตาม Á

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในช่วงเวลาที่เหมาะ สมคือ เจาะเลือดในช่วงที่กำลงมีไข้สูง หนาวสั่น หรือช่วงก่อนเวลามีไข้เล็กน้อย จึงจะมีโอกาสพบเชื้อได้มากขึ้น เมื ่ อ อุ ษ มานถามถึ ง อาการของไข้ มาลาเรีย แพทย์ได้กล่าวว่า “อาการสำคัญ ของไข้มาลาเรียคือมีไข้ ซึ่งช่วงแรกจะมี ไข้ตำ่ ๆ ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยตามตัว หลัง จากนั้นจะมีไข้สูง หนาวสั่น ไข้จะสูงเป็น พักๆ หรือมีไข้สูงเลยก็ได้ อาการไข้ซึ่งมัก เกิดหลังจากได้รบั เชือ้ มาแล้วนานประมาณ 9-17 วัน หรือหลังจากเข้าป่ามาแล้วนาน 1-2 สัปดาห์” อุษมานลาแพทย์กลับโดยไม่ได้รับ ยาป้องกันไข้มาลาเรียไปด้วยแต่อย่างใด และจากคำอธิ บ ายของแพทย์ ท ำให้ เ ขา เข้าใจว่าวิธีป้องกันไข้มาลาเรียดีที่สุดคือ การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงก้นปล่องกัด เท่านี้เอง

แต่ความจริงแล้ว ทีเ่ ขาตัง้ ชือ่ โรคนีว้ า่ ช็อกโกแลตซีสต์ ไม่ใช่เพราะรสชาติของมัน หรือไม่ใช่เพราะกินช็อกโกแลตมากแล้วเป็นแต่ประการใด แต่เป็นเพราะ มันคือ ซีสต์ หรือถุงน้ำชนิดหนึ่งนั่นเอง ในถุงน้ำนี้มีน้ำเลือดเก่าๆ อยู่ เป็นอันมาก เมื่อน้ำเลือดนี้มี ปริมาณมากขึน้ ข้นขึน้ สีมนั ก็เลยเข้มมาก ขึ้นกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม เหมือนช็อกโกแลตที่เราเอามาราดไอสครีม ที่เด็กๆ ชอบรับประทานกันนั่นเอง มันจึงถูกตั้งชื่อ ว่า ช็อกโกแลตซีสต์ดว้ ยเหตุน้ี โรคช็อกโกแลตซีสต์นี้ ความจริงแล้ว มั น คื อ ปรากฏการณ์ ห นึ ่ ง ของโรค เยื ่ อ บุ มดลู ก ขึ ้ น ผิ ด ที ่ หรื อ เอนโดมี ท ริ โ อสิ ส (Endometriosis) ที่หญิงสาวหลายๆ คน คงจะคุน้ เคยกับมันดี และหลายๆ คนอาจ จะเป็นอยู่ โดยไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้

ช็อกโกแลต ซีสต์

.¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.. สุขสาระ ขอเชิญคุณผู้อ่านส่ง ถ้ อ ยคำแสดงออกถึ ง ความรั ก ความ ห่ ว งใย ต่ อ สุ ข ภาพและสิ ่ ง แวดล้ อ ม หรือต่อต้านบุหรีห่ รือสุรา ตัวอย่างเช่น “หยุดพ่นควันพิษ ทำร้ายครอบครัว” มายังอีเมล์ suksara@yahoo.co.th หรือที่ สำนักงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สสม. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 พร้อมทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ สำหรับถ้อยคำทีโ่ ดนใจ สุขสาระ มีเสือ้ ยืดโปโล สุดเก๋มอบให้ และจะได้นำออกมา เผยแพร่ในวารสารสุขสาระในโอกาสต่อไป 8 ÿ¢ “√–

X

ในผู้หญิงทุกๆ คน ที่วัยเริ่มเข้าสู่ การมีประจำเดือน สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับ ประจำเดือน ก็คือ ความเจ็บปวดบริเวณ มดลูก ที่อยู่ตรงเหนือหัวเหน่าพอดี บ้าง ก็มาก บ้างก็น้อย แต่ถ้าการปวดนั้น มาก ขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกๆ เดือน หรือ มีอาการปวด ออกไปนอกบริเวณมดลูก ไปทางด้านซ้าย บ้าง ด้านขวาบ้างแล้ว ก็คงต้องคิดถึงโรค เยื่อบุมดลูกขึ้นผิดที่กันบ้าง ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ จะมีรังไข่ คอยสร้าง ไข่ออกมาเพื่อรอการผสมกับ เชื้ออสุจิ เพื่อจะได้กลายเป็นทารกต่อไป นอกจากสร้างไข่แล้ว มันยังผลิตฮอร์โมน ที่จะไปกระตุ้นให้มดลูกเปลี่ยนแปลงจน พร้อมที่จะรองรับลูกได้โดยไม่แท้ไปด้วย


เรียกว่าทำงานกันแบบครบวงจรเลยทีเดียว โดยฮอร์โมนนี้ จะทำให้เยื่อบุมดลูกหนาตัว ขึ้นจากฟองน้ำชั้นเดียวบางๆ เป็นฟองน้ำ หนาๆ ในฟองน้ำนี้จะฟูนุ่มประกอบด้วย เส้นเลือดมากเลี้ยงอย่างมากมาย เมื่อไข่ที่ ถูกผสมแล้ว เคลือ่ นตัวจากรังไข่มาสูม่ ดลูก ฟองน้ำที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดนี้ ก็จะทำ หน้าที่เป็นเบาะรองรับไข่ที่ถูกผสมแล้วนั้น และหล่อเลี้ยงด้วยเส้นเลือดที่มากมายนั้น จนเป็นทารกที่เติบใหญ่สมบูรณ์ แต่ในกรณีที่ ไม่มีการผสมพันธุ์เกิด ขึ้น ไข่ก็จะฝ่อไป ฮอร์โมนที่เคยสร้างออก มากก็น้อยลง ทำให้เยื่อบุขาดงบประมาณ ในการบำรุงรักษา เยื่อบุส่วนเกินที่สร้าง ออกมาแล้ ว นั ้ น ก็ จ ะลอกหลุ ด แล้ ว ไหล ออกมาทางช่องคลอด พร้อมทั้งมีเลือด ออกมาด้วย เรียกว่าประจำเดือน อย่างที่ เกิดขึ้นเป็นประจำในหญิงสาวทั้งหลาย ในบางครั้ง เยื่อบุเหล่านี้ กลับไม่ได้ ไหลออกทางช่องคลอด แต่กลับวิ่งเข้าไป อยู่ในตัวมดลูกเองและฝังอยู่ภายใน ทำให้ ตัวมดลูกโตขึน้ หรือวิง่ ออกไปทางท่อนำไข่ ออกไปทางรังไข่ และเข้าสูช่ อ่ งท้อง ไปฝัง ตัวอยู่ที่นั่นและเจริญเติบโตต่อไป และเมื่อ มีฮอร์โมนมากระตุ้น เยื่อบุมดลูกเหล่านี้ ก็จะสร้างตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มีเส้น เลือดมากขึ้น เยื่อบุหนาขึ้น และเมื่อถึง

เวลามีประจำเดือน เยือ่ บุสว่ นทีอ่ ยูผ่ ดิ ปกติ เหล่านี้ ก็จะลอกหลุด และกลายเป็นเลือด ขึน้ แต่เนือ่ งจากมันไม่มที างออก จึงกลาย เป็นเลือดขังอยู่บริเวณนั้นทำให้เกิดเป็น ซีสต์หรือถุงน้ำด้วยเหตุนี้เอง และเมื่อสิ่ง เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก้อนซีสต์ เหล่านี้ ก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิด อาการปวดอย่างรุนแรงในช่วงมีประจำ เดือนจากการที่มันไปเบียดดันอวัยวะข้างๆ ตั ว มั น นั ่ น เอง ดั ง นั ้ น ในทุ ก ๆ ครั ้ ง ที ่ ม ี ประจำเดือน โรคนี้ ก็จะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆ และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าหากประจำเดือนนั้นหยุดไป เช่นในช่วงตั้งครรภ์ เยื่อ บุเหล่านี้ก็จะฝ่อลง และหายไปเองได้ใน ที่สุด การแก้ไข ก็อาจจะเริ่มด้วยยาก่อน เช่นยาแก้ปวด ถ้าไม่หาย ก็ต้องใช้พวก ฮอร์ โ มนร่ ว มด้ ว ยเพื ่ อ จะทำให้ เ กิ ด เป็ น สภาพคล้ายๆ การตั้งครรภ์ ซึ่งในช่วงตั้ง ครรภ์นั้น มันจะเป็นช่วงที่ไม่มีประจำเดือน อยู่นานถึงแปดเก้าเดือน ทำให้เยื่อบุมดลูก ที่ขึ้นผิดที่อยู่ตามที่ต่างๆ ในร่างกายนั้น ฝ่อหายลงไปได้ การออกกำลังกายหนักๆ ให้มากกว่า เจ็ดชั่วโมงต่ออาทิตย์จะทำให้ฮอร์โมนที่ กระตุ้นเยื่อบุมดลูกมีน้อยลง ก็จะช่วยให้ อาการดีขึ้นได้เช่นกัน

ถ้าวิธีอื่นไม่หาย หรือไม่ดีขึ้น หรือ ปวดรุนแรงมาก อาจจะต้องไปสู่วิธีสุดท้าย ก็คือการผ่าตัดเอาเยื่อบุที่ผิดปกติ หรือ ถุงน้ำเหล่านี้ออกไป แต่ก็ต้องมาป้องกัน เยื่อบุชิ้นใหม่ หรือซีสต์ถุงใหม่ที่จะเกิดขึ้น ต่อไปอีกเหมือนเดิม ดังนั้นในคนที่ไม่ต้อง การมีลูกแล้ว จึงมีการแนะนำให้ตัดมดลูก และรั ง ไข่ ท ิ ้ ง เพื ่ อ จะได้ ไ ม่ ต ้ อ งมี ป ระจำ เดือนต่อไป ก็จะทำให้ดขี น้ึ ได้เช่นกัน เนื ่ อ งจากปั ญ หานี ้ เ กิ ด จากเยื ่ อ บุ มดลูกวิ่งผิดทิศทางไปยังรังไข่แทนที่จะ วิ่งไปยังช่องคลอด ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะ ช่วยป้องกันไม่ให้โรคนี้เกิดขึ้น ก็คือ การ ห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงมีประจำเดือน เพราะอาจจะเกิดแรงดันย้อนกลับผลักดัน ให้เยื่อบุมดลูกวิ่งไปทางรังไข่มากขึ้น อาจ จะทำให้เกิดโรคนี้ได้ ดังนั้นการป้องกัน ไว้ ก ่ อ นโดยการงดมี เ พศสั ม พั น ธ์ ช ่ ว งมี ประจำเดือนจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการ ป้องกันโรคนี้ และยังสอดคล้องกับหลัก การทางศาสนาอิ ส ลามที ่ ห ้ า มการมี เ พศ สัมพันธ์ในช่วงมีประจำเดือนอีกด้วย เรา จึงควรปฏิบัติตามหลักการศาสนาของเรา ที่จะทำให้เราใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น และยังช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความ สุขและเหมาะสมตลอดไป วัสสลามฯ ฮาเร๊ะ เจ๊ะโด แปลเป็นภาษายาวี

X

9 ÿ¢ “√–


10 ÿ¢ “√–

X


เรือ่ งเล่าเดือนนี้

Á

ถ้าเอ่ยชื่อ อดิเรก สร้อยวารี คงไม่มีใครรู้จัก แต่ถ้าบอกว่า “บังแอ” หลายท่านคงจะร้อง อ๋อ! เพราะ อดิเรก สร้อยวารี หรือ บังแอ ทีท่ กุ คนรูจ้ กั กัน จากรายการโทรทั ศ น์ ช ื ่ อ “ยุ ท ธการ พอเพี ย ง” ที่สร้างความประทับใจให้ ผูช้ มทัว่ ประเทศมาแล้ว อดิเรก หรือ อิสมาแอ สร้อยวารี อายุ 46 ปี สมรสแล้วกับคุณฮายาตี มี ล ู ก สี ่ ค น เป็ น ชายสองคนและหญิ ง สองคน ลูกสาวคนโตเรียนอยูป่ ี 3 คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลูกชายคนรองเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ปี 1 และลูกสาวคนที่ สามเรียนมัธยมปลาย ลูกชายคนเล็ก เรียนอยู่ ประถม 6... ...ผมเป็ น คนบ้ า นสระบั ว เป็ น คน นครศรีธรรมราชโดยกำเนิด...จบ ป.4 เคย ทำประมงชายฝั ่ ง ตั ้ ง แต่ ย ั ง หนุ ่ ม จนมา แต่งงานกับคุณฮายาตี คนบ้านเดียวกัน ทำประมงอยู่หลายปี จนมีลูกได้สามคน ก็เปลี่ยนอาชีพ มาขับซาเล้ง (สามล้อ) ในตลาดท่าศาลา...ที่เปลี่ยนอาชีพก็เพราะ ว่า อาชีพประมงระยะหลังหาคนช่วยงาน ยาก...แล้ ว ยั ง ทำให้ ไ ม่ ส ะดวกในการทำ ละหมาด...ก็เลยเปลี่ยนมาขับสามล้อ...แล้ว ก็มาทำกรงนกขาย... Á

X

11 ÿ¢ “√–


ไม่เห็นกรงนก ก็มาถามว่ากรงนกหายไป ไหน...พอผมบอกว่าขายไปแล้ว เขาดีใจมาก กระโดดเข้ามากอดผมทันที...ส่วนลูกชาย คนรองเมื่อรู้ยังแซวผมอีกว่า สงสัยคนซื้อ คงตาไม่ด?ี ... ...ก่ อ นที ่ ผ มจะไปร่ ว มกิ จ กรรมกั บ รายการยุทธการพอเพียง...ก็มีการรวมตัว ของชาวชุมชนเมื่อประมาณปี 45 เป็น

ไปเป็น 12 ไมล์ทะเลสำหรับเรือคราดหอย ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่สามารถทำลายทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมาก ตอนที่เรือคราดหอยเข้ามารุกพื้นที่ พวกเราก็รวมตัวกัน รวบรวมเงินซือ้ น้ำมัน ขับเรือออกไปเจรจากับพวกเรือใหญ่ บอก พวกเขาว่าตรงนีเ้ ป็นเขตอนุรกั ษ์ ตอนแรก พวกเขาไม่ฟัง...ปัจจุบันก็ดีขึ้น ...ปัญหา

กลุ ่ ม อนุ ร ั ก ษ์ ต้ า นเรื อ คราดหอย ที ่ ใ ช้ อุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้ามาทำลายทรัพยากร และทรัพย์สินของพวกเรา เรือคราดหอย ลากทำลายอุปกรณ์ประมงของชาวบ้าน เสียหายนับเป็นพันผืน ชาวบ้านมีการรวมตัวกัน...ไปปรึกษา นายอำเภอ นายก อบต. ทำหนังสือเสนอ ผูว้ า่ ฯ เพือ่ ยืน่ ต่อให้อธิบดีกรมประมง เรือ่ ง เรือคราดหอยทำลายทรัพยากร พวกเรา ทำเรือ่ งห้ามเข้าชายฝัง่ เป็นระยะทาง 3,000 เมตร และขยายเป็น 3 ไมล์ทะเลหรือ ประมาณ 5,400 เมตร เพื่อห้ามประมงที่ ใช้อวนลาก, อวนรุน และจะขอขยายออก

เรื อ ประมงที ่ ใ ช้ อ ุ ป กรณ์ ใ หญ่ ๆ ทำลาย ทรัพยากรเกิดขึ้นเพราะความล้าหลังของ กฎหมาย...ที่มีมาตั้งแต่ปี 2492...ไม่เอาผิด เจ้าของเรือ แต่เอาผิดคนขับเรือ...ทำให้ ผู้มีอิทธิพล นักการเมือง อาศัยช่องว่าง ตรงนี้ทำมาหากิน... จากนั ้ น ...ก็ ม ารวมตั ว กั น เป็ น กลุ ่ ม ออมทรัพย์...ร้านค้าชุมชน...กลุ่มเครื่องมือ ประมงที ่ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากกรม ประมง... ที่มาร่วมรายการยุทธการพอเพียงได้ ก็เพราะทางมหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์ เข้า มาคัดเลือก...ในกลุ่มก็เลือกผมกับบังดาโอ๊ะ

...ปกติผมจะเป็นคนชอบเรื่องนก... ใจรักนกอยู่แล้ว มีเพื่อนมาชวนให้ลองมา ทำกรงนก...พอเพื ่ อ นมาชวนก็ ไ ปหาซื ้ อ เศษไม้ที่เขาใช้ทำวงกบหน้าต่าง ได้ไม้มา แล้วก็ไปหาซื้อเครื่องมือมาค่อยๆ ทำ... ช่วงแรกๆ ยังไม่มกี บไสไม้...ผมก็ใช้กระดาษ ทรายหยาบขั ด ก่ อ นแล้ ว มาใช้ ก ระดาษ ทรายละเอียดขัดซ้ำ...ก็เอาไปใส่นก...มีอยู่ ตัวเดียวเป็นนกหัวจุก ...ที่นี้พอมีเวลาว่าง จากการขั บ สามล้ อ ก็ ค ่ อ ยๆ ทำกรงไป เรื่อยๆ ทำได้ 10 กรง..ได้ลูกสาวคนโตที่ ตอนนั้นเรียนมัธยม...มีความคิดว่าน่าจะ ทำขาย...ทั้งๆ ที่คนในบ้านไม่ค่อยเห็นด้วย ...ลูกชายคนรองยังแซวผมเลยว่า...กรงนก

12 ÿ¢ “√–

ของป๊ะไม่สวย ใครจะมาซื้อ?...แต่พี่สาว กับบอกว่าไม่เป็นไร เราไม่ได้แบกไปไหน แค่แขวนไว้หน้าบ้านก็พอ... ลูกสาวคนโตจะเอากรงทัง้ 10 ใบไป แขวนหน้ า บ้ า น ทุ ก วั น ก่ อ นไปโรงเรี ย น และจะกลับมาเก็บหลังเลิกเรียนเป็นประจำ ก็เพราะว่าบ้านผมอยู่ติดถนนใหญ่ แขวน ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ก็มีคนขับรถมา จอดหน้าบ้าน แล้วลงมาถามซื้อกรงนก ...ลูกสาวติดราคาไว้กรงละ 170 บาท... ลูกค้ารายแรกก็ต่อราคาเหลือกรงละ 150 บาท และขอเหมาหมดทัง้ 10 ใบ พอตอนเย็นลูกสาวกลับจากโรงเรียน X


บุหรีก่ บั ชีวติ ...ซึ่งบังแกก็ปฏิเสธ...บอกว่าอายุมากแล้ว ...ผมก็ ไ ด้ ไ ปร่ ว มรายการเพราะเหตุ น ี ้ . .. เริ ่ ม งานถ่ า ยทำในช่ ว งบุ ค คล ประมาณ กรกฎาคม 50 ช่วงนี้ก็ได้เบี้ยเลี้ยงวันละ 250 บาท...ใช้เวลาถ่ายทำอาทิตย์ละ 2 วัน ...ตอนรายการออกอากาศช่วงแรก ก็ตื่น เต้น...มีเพื่อนๆ โทร. มาถามว่าไม่อายหรือ? ไปเล่าชีวิตส่วนตัวออกโทรทัศน์... ก็บอก เพื่อนไปว่า ...ไม่เป็นไร เราไม่ใช่คนรวย เป็นคนธรรมดา เริม่ จากศูนย์... ...พอผ่ า นช่ ว งบุ ค คล ไปเป็ น ช่ ว ง ครอบครัว ทางรายการจะมาดูการใช้ชีวิต ในครอบครัว ทุกเรื่องทั้งการละหมาด... ดูวา่ ลูกเมียละหมาดหรือเปล่า...ตอนถ่ายทำ ช่วงครอบครัว...กิจการเรื่องกรงนกไปได้ดี ผมก็เลยออกรถกระบะ ตอนนั้นบรรดา อาจารย์ ห ลายคนก็ เ ตื อ นด้ ว ยความเป็ น ห่วงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระ...ผมบอกว่า มันจำเป็นเพราะเราเป็นคนค้าขาย...ได้เงิน อุดหนุนมา 10,000 บาท และเบี้ยเลี้ยง เหมื อ นเดิ ม ...ถ่ า ยทำอาทิ ต ย์ ล ะสองวั น เหมือนเดิมเช่นกัน... พอมาถึงระดับชุมชน ทางรายการ ก็มาดูการทำงานของผมกับกลุ่มต่างๆ ที่ ผมเป็นสมาชิกในชุมชนว่าไปได้ดีแค่ไหน ...ในระหว่างการแข่งขันผมมีโอกาสได้ไป ดูงานในที่ต่างๆ ทั้งเรื่องไบโอดีเซล...ปุ๋ย ชีวภาพ ได้พบเพื่อน ได้ความรู้มากมาย ผมชนะ...ได้เงินมา 80,000 บาท ให้ชมุ ชน หมด และทางกรรมการชุมชนก็แบ่งเงิน บางส่วนไปให้โรงเรียนสระบัว และลงหุ้น ในร้านค้าชุมชน รวมทั้งซื้ออุปกรณ์กลาง พวกเต็นท์, เก้าอี,้ โต๊ะ ตอนนี้ก็ไปช่วยจัดรายการวิทยุที่ศูนย์ เรียนรู้วิทยุวลัยลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ คลืน่ เอฟ เอ็ม 100.75 เกีย่ ว กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ท่านใดสนใจศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆ ของบ้านสระบัว ก็ติดต่อผมได้ที่หมายเลข 084-0623933

เอนก ขันศรีทรง X

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 7 เรื่อง “เยาวชนรุน่ ใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี”่ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ โดยมีพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็น องค์ประธาน และประทานโล่รางวัล ให้กับบุคคล และองค์กรดีเด่น ในการควบคุมยาสูบ งานนี้จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับองค์กร ภาคี สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Á

รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

“บุหรีก่ บั สุขภาพแห่งชาติ” ครัง้ ที่ 7

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการรณรงค์ต้านภัยบุหรี่จากหลาก หลายองค์กร แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ มุสลิมไทย ก็ได้มีโอกาสร่วมแสดงนิทรรศ การตลอด 2 วัน โดยได้นำเสนอเนื้อหา สาระของคำวินจิ ฉัย (ฟัตวา) เกีย่ วกับการ สูบบุหรี่ จากสำนักจุฬาราชมนตรี และ โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับความ สนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

ในปี น ี ้ องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ใ ห้ คำขวัญวันงดสูบบุหรีโ่ ลก ว่า “Tobacco – Free Youth” แก่ประเทศสมาชิก โดย ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเป้าหมาย “เยาวชน” และประเทศไทยได้ ข านรั บ แนวทางดังกล่าว ด้วยคำขวัญที่แสดงให้ เห็นถึงเจตนารมณ์ในการทำงานควบคุม ยาสูบในกลุ่มเยาวชนและมุ่งเป้าหมายให้ เยาวชนปลอดบุ ห รี ่ เพราะสถานการณ์ X

13 ÿ¢ “√–


อาหารกับสุขภาพ X

โนรีซนั

ส้มโอ (Pomelo) จัดว่าเป็นผลไม้ เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย นิยมปลูกกัน ทุกภาคของประเทศ แต่ละภาคปลูกต่าง ชนิดกัน โดยส้มโอที่ขึ้นชื่อว่าเป็นส้มโอที่มี รสชาติดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นส้มโอจังหวัด นครปฐม โดยเฉพาะอำเภอสามพราน, นครชัยศรี นอกจากส้มโอจะเป็นที่รู้จักกัน ในประเทศไทยแล้ว ก็ยังเป็นที่ยอมรับของ ต่ า งประเทศทั ่ ว โลก ไม่ ว ่ า จะเป็ น จี น , สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฮ่องกง และยุโรป อีก ด้วย โดยพันธุ์ที่มีการส่งออกและเป็นที่ ยอมรับมากทีส่ ดุ คือ ส้มโอพันธุข์ าวน้ำผึง้ , ขาวใหญ่, ขาวแตงกวา และพันธุ์ทองดี ซึ่งจะมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกผล Á

การสูบบุหรี่ของเยาวชนในปัจจุบัน เป็น ปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยผลพวงของ การโฆษณา และส่ ง เสริ ม การขายของ อุตสาหกรรมยาสูบที่พยายามทำตลาดกับ กลุ่มเยาวชนในฐานะนักสูบหน้าใหม่ ซึ่ง อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยขณะนี้ พบว่า จำนวนเยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก ปีทผ่ี า่ นมาถึง 115,338 คน ดังนัน้ อัตรา การสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยยังเป็นปัญหา ที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างจริงจัง ในพิธีปิดการประชุมวิชาการบุหรี่ กับสุขภาพแห่งชาติครัง้ นี้ ได้มขี อ้ เรียกร้อง จากตั ว แทนเยาวชนไทยถึ ง การป้ อ งกั น เยาวชนจากภัยร้ายของบุหรี่ ดังนี้ € ต่ อ ผู ้ ก ำหนดนโยบายและกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ สกัดกั้นการลักลอบ นำเข้าและจำหน่ายบุหรี่และผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่มุ่งเน้นหลอกลวงเยาวชน € ต่อบริษัทบุหรี่ คือ หยุดการโฆษณา แฝง และการตลาดทุกรูปแบบที่พุ่งเป้า มาที่เยาวชน และหยุดการสร้างภาพปีศาจ ในคราบนักบุญด้วยการสนับสนุนกิจกรรม ของนักเรียนและสถาบันการศึกษา € ต่ อ สถาบั น การศึ ก ษา คื อ ให้ สถาบันการศึกษาจัดเขตปลอดบุหรี่และ เขตสูบบุหรีอ่ ย่างเป็นระเบียบตามทีก่ ฎหมาย กำหนด € ต่ อ รั ฐ บาลและผู ้ ม ี ห น้ า ที ่ บ ั ง คั บ ใช้

14 ÿ¢ “√–

กฎหมาย คือ ได้โปรดบังคับใช้กฎหมาย ห้ามขายบุหรี่ให้แก่เด็กเยาวชนอย่างเคร่ง ครัด, บังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่ สาธารณะอย่างเข้มแข็ง, ไม่ให้มีการขาย บุ ห รี ่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ปรุ ง รสที ่ ม ุ ่ ง หลอกล่อเยาวชน € ต่อกระทรวงศึกษาฯ และโรงเรียน คือ ทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% ตาม ที่กฎหมายกำหนด € ต่ อ ผู ้ ป ระกอบการและร้ า นค้ า ปลี ก คือ หยุดขายบุหรี่ซึ่งเป็นสินค้าบาปให้แก่ เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ว่าจะ ขายแบบซองหรือแบ่งขายเป็นมวนๆ € ต่อผู้ใหญ่ทุกคนที่สูบบุหรี่ คือ ไม่ สูบบุหรี่ในสถานที่ที่กฎหมายห้ามสูบ เช่น ที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า สนามเด็ก เล่น ป้ายรถเมล์, พ่อจ๋า แม่จ๋า อย่าสูบ บุหรี่ในรถ ในบ้าน...หรือในที่ใดๆ ที่ลูก หลานอยู่ด้วย € ต่อศิลปินและดารา คือ เป็นแบบ อย่างทีไ่ ม่สบู บุหรี่ เป็นตัวอย่างดีๆ แก่เด็ก และเยาวชน, ถ้าเลิกสูบไม่ได้ ก็ไม่ควรสูบ บุหรี่ให้เด็กและวัยรุ่นเห็น € ต่อสื่อมวลชน คือ ขอให้ช่วยสื่อ ข้อมูลข่าวสารถึงเด็กและเยาวชนว่า การ สูบบุหรี่ไม่ใช่บรรทัดฐานของสังคม และ ขอให้สื่อมวลชนนำข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ ไปเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เว็บไซต์ มูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ X

ส้มโอสดสูงถึง 6,432 ตัน คิดเป็นเงินถึง 103 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว และช่วงที่ ให้ผลผลิตมากที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี ส้มโอ ถือเป็นผลไม้ทม่ี วี ติ ามินซีและ แคลเซียมสูงมากชนิดหนึ่ง และมีคุณค่า ทางอาหารมาก เพราะในผลส้ ม โอจะมี วิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงร่างกายให้ แข็งแรง อาทิเช่น โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, แคลเซียม ซึ่งช่วยบำรุงกระดูกและฟัน มีเหล็ก, ฟอสฟอรัส, วิตามินบี 1 ที่ช่วย ในการย่อยอาหาร, เสริมสร้างการทำงาน ของกล้ามเนือ้ และหัวใจ, วิตามินบี 2 ช่วย ป้ อ งกั น ไขมั น อุ ด ตั น ในเส้ น เลื อ ด และ วิตามินซี ที่ช่วยในการป้องกันเลือดออก ตามไรฟัน และป้องกันโรคหวัดได้ดีอีกด้วย และนอกจากนั้นส้มโอยังสามารถนำมา ประกอบอาหารจานเด็ดมากด้วยคุณค่า


รายงาน

ได้อีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ส้มโอลอยแก้ว (นำส้ ม โอผสมกั บ น้ ำ เชื ่ อ มทำลอยแก้ ว ), น้ำผลไม้ดม่ื แก้กระหาย (นำผลส้มโอมาคัน้ ) หรือจะนำมาทำเป็นอาหารหรือกับแกล้ม รสเด็ด อย่างเช่น ยำส้มโอ ก็ไม่เลวทีเดียว การเลือกส้มโอทีแ่ ก่จดั ควรเลือกลูก ที่หนักๆ ผิวนวลๆ หรือเขียวอมเหลือง และเปลือกบาง ไม่มีอาการของโรคและ แมลง นอกจากนั้นให้ดูจุดสีน้ำตาลที่ก้นผล ซึง่ ชาวสวนเรียกว่าสะดือ หากส้มโอแก่จดั รอบสะดือจะเป็นสีเหลืองเข้มรัศมีราว 1 เซ็ น ติ เ มตร ส้ ม โอหวานๆ สี ส วยก็ ต ้ อ ง

ส้ ม โอพั น ธุ ์ ข าวทองดี ถ้ า ชอบหวานอม เปรีย้ ว รูปทรงสวยงาม คือ มีจกุ ทีช่ าวไทย เชื้อสายจีนนิยมซื้อมาใช้ไหว้เจ้า ก็ต้อง ส้มโอพันธุ์ขาวพวง แต่ถ้าชอบเปรี้ยวอม หวานและกรอบผลใหญ่ ก็ต้องส้มโอพันธุ์ ขาวน้ำผึ้ง เป็นต้น ส้มโอแทบทุกพันธุ์จะ ออกผลได้ตลอดปี แต่ฤดูกาลที่มีส้มโอมาก ที่สุด คือช่วงสิงหาคมและกันยายน เป็น ช่วงทีส่ ม้ โอมีผลแก่เต็มที่ อายุได้ 8-9 เดือน แต่ถ้าทิ้งไว้นานแก่จัดเกินไป เนื้อจะเป็น ไตหรือทีช่ าวสวนเรียกว่า “เป็นข้าวสาร” ส้มโอ ในภาษาจีนนั้น เรียกว่า “ไต้ กิก” ซึง่ มีความหมายว่า “โชคดี” เนือ่ งจาก ผิวหรือเปลือกของส้มโอมีกลิ่นหอมของ น้ ำ มั น หอมระเหยที ่ ม ี ฤ ทธิ ์ ก ระตุ ้ น หั ว ใจ ใช้สูดดมแก้เป็นลมวิงเวียน จึงอาจเป็น สาเหตุให้เชื่อกันในชาวจีนบางกลุ่มว่าการ นำเอาผิ ว ของส้ ม โอมาใช้ ใ นการอาบน้ ำ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดกับตัว เองได้ นอกจากนี้ชาวจีนยังถือว่าส้มโอ เป็นสื่อรำลึกถึงการกู้ชาติจากการยึดครอง ของมองโกล โดยขนมไหว้พระจันทร์เป็น สื่อแทนการปฏิวัติ ส่วนส้มโอก็จะเป็นสื่อ แทนศีรษะวีรบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ

แหล่งข้อมูล : www.doae.go.th, www.doae.go.th, lifestyle.kingsolder.com, www.biothai.net, www.plat360.com, www.aksorn.com

เชษฐา มะมัย

X

ศูนย์ประสานงานภาคกลาง แผน งานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สสม. ร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมหลักสูตร “C” Licence แก่ ผ ู ้ ฝ ึ ก สอนลานกี ฬ ามั ส ยิ ด และชุ ม ชน เมื่อวันที่ 18-31 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ เขตหนองจอก กทม. โดย รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู ้ จ ั ด การแผนงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะ มุสลิมไทย (สสม.) เป็นประธานในพิธี ส.ส. สามารถ มะลูลีม ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทย เป็ น ประธานฝ่ายจัดงาน และวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิ อาจารย์ชัยยงค์ ขำเปี่ยม และ อาจารย์วสิ ตู ร วิชายา Á

“C” Licence เป็นหลักสูตรการ อบรมผูฝ้ กึ สอนฟุตบอลของสมาคมฟุตบอล แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซีย (เอเอฟซี) ที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย มีทั้งหมด 4 ระดับด้วยกันคือ ‹ ระดับแรกคือ Teaching Licence ขั้นแนะนำพื้นฐาน เบื้องต้น ระยะเวลา ฝึกอบรม 5 วัน ‹ ระดั บ ที ่ ส องคื อ “C” Licence ขั ้ น เทคนิ ค และความสามารถเฉพาะตั ว ขัน้ นีส้ ำหรับฝึกเด็กและเยาวชน ระยะเวลา ฝึกอบรม 15 วัน X

15 ÿ¢ “√–


ชาติไทย, และคุณมาริส และเลิศผล อดีต นักฟุตบอลสโมสรโอสถสภา เข้าร่วมอบรม พร้ อ มๆ กั บ ผู ้ ฝ ึ ก สอนประจำลานกี ฬ า มัสยิดและชุมชนมุสลิมของ สสม. ด้าน อ.ชาญวิทย์ ผลชีวิน วิทยากรของสมาพันธ์ ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ได้กล่าวว่า ทางสมาพันธ์ฟตุ บอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี ได้ยอมรับผู้ที่เข้ารับการอบรมโค้ชไลเซนส์ ในเมืองไทยแล้ว ทั้ง ซี ไลเซนส์และบี ไลเซนส์ โดยให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ ไทยส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งหมด ไปขึ ้ น ทะเบี ย น นอกจากนี ้ ท างเอเอฟซี ยังได้กล่าวชมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ ไทยว่ า เป็ น ประเทศที ่ ฝ ึ ก ผู ้ ฝ ึ ก สอนได้ ม ี คุณภาพดีที่สุดในอาเซียน และเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 51 วันปิด การอบรม ดาโต๊ ะ วรวี ร ์ มะกู ด ี นายก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คุณวีระ มินสาคร ผู้ประสานงานภาคกลาง แผน งานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม (สสม.) และ อ.สมพล ชมชื่น ผู้ฝึกสอนสโมสรราชวิถี ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

ระดับที่สามคือ “B” Licence ขั้นฝึกการเล่นเป็นทีม ขั้นนี้ใช้กับทีมระดับ สโมสร ระยะเวลาฝึกอบรม 21 วัน ‹ ระดับทีส ่ ค่ี อื “A” Licence ขัน้ ฝึกกึ่งอาชีพ ขั้นนี้ใช้ในระดับทีมชาติ เป็น การฝึกวิเคราะห์เกมส์ แก้เกมส์ ระยะเวลา ฝึกอบรม 30 วัน สำหรับโครงการอบรมหลักสูตร “C” Licence ทีไ่ ด้จดั ขึน้ ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มุสลิมทางด้านกีฬาให้มีทักษะในเรื่องของ กีฬาฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัน จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติที่จะ เล่นกีฬาฟุตบอลโดยมีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ ความสามารถทีผ่ า่ นการอบรมอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความมั่นใจในการฝึกกีฬาอย่างมี ทิ ศ ทางที ่ ถ ู ก ต้ อ งและเป็ น ไปในแนวทาง เดียวกัน และในโครงการนี้ ยังได้มโี อกาส ‹

16 ÿ¢ “√–

X

ต้อนรับบุคคลสำคัญในวงการกีฬาฟุตบอล ไทย อาทิ เช่น พ.ต.ท.มนัส รุ่งนาค จาก สโมสรตำรวจ, ด.ต.ธนวั ฒ น์ งั ่ ว ลำหิ น จากสโมสรจุฬาฯ ยูไนเต็ด, ดร.ไพรินทร์ อะหมัดตอเฮด อดีตผูส้ มัคร ส.ส.กรุงเทพฯ, คุณตอฮา นาคนาวา อดีตศูนย์หน้าทีม


สิง่ แวดล้อม

ท่าปอม

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของคลองสองน้ำ ที่มีรสชาติของน้ำอยู่สองรสชาติในคลอง เดียวกัน คลองสองน้ำอยู่บริเวณรอยต่อ ของน้ำจืดกับน้ำเค็มพอดี ดังนั้นเมื่อน้ำลด น้ ำ ในคลองจะจื ด สนิ ท ยามน้ ำ ขึ ้ น ก็ จ ะ เปลีย่ นเป็นคลองน้ำเค็ม ซึง่ มีประวัตคิ วาม เป็นมาที่ชาวบ้านลือกันว่า บริเวณคลอง สองน้ำเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ค่อยมีใคร กล้าเข้าไป กระทั่งมีชาวบ้านที่มีความเก่ง กล้า เข้ามาบุกเบิกทำไร่ทำสวนและอาศัย

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ได้รับความเสียหายจากนักท่องเที่ยวที่ลง ไปเล่นน้ำ ทำให้รากไม้ ต้นไม้ ริมฝัง่ คลอง ทรุดโทรม ทางนายก อบต. เขาคราม จึง สั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและ ล่องเรือ เพื่อปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ บริเวณคลองสองน้ำ และเรานักท่องเที่ยว เองก็ควรที่จะช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยว ด้วย เพื่อที่จะได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวย งามเป็นธรรมชาติให้อยู่ก ับเราได้นานๆ ให้คนรุ่นหลังได้เที่ยวกัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแหล่ง ท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อนุ ร ั ก ษ์ ธ รรมชาติ เราขอ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอาจจะ ยังไม่เคยไป เช่น คลองสองน้ำ ที่หมู่บ้าน หนองจิก จ.กระบี่ หรือสวนสุขภาพป่า ชายเลนบ้านยายม่อม อ.แหลมงอบ จ. ตราด ซึง่ มีทน่ี า่ สนใจ อาทิเช่น ศูนย์สง่ เสริม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำ การดูหิ่งห้อยตอนกลางคืน และการชมป่า ชายเลน เป็นต้น

อยู่บริเวณคลองสองน้ำ ต่อมาก็มีชาวบ้าน เข้ า มาอาศั ย มากขึ ้ น จนเป็ น ชุ ม ชน ซึ ่ ง บริเวณคลองสองน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ ของผืนป่า นอกจากนี้ชาวบ้านได้ช่วยกัน ดูแลรักษาคลองสองน้ำให้ยังคงความสวย งามเป็นธรรมชาติเพื่อให้ลูกหลานได้ดูกัน จนถึงทุกวันนี้ สภาพโดยทั ่ ว ไปของคลองสองน้ ำ เริ่มจากลานจอดรถเป็นลานจอดรถที่ดัด แปลงจากสวนปาล์มและสวนผลไม้ ทำให้ ร่มเย็นได้บรรยากาศ เดินจากลานจอดรถ ประมาณ 100 เมตร ไปยังคลองสองน้ำ โดยเสียค่าเข้าชมคนละ 10 บาท ทางเข้า มีสะพานที่ทำด้วยไม้ให้เราได้เดิน โดย สองข้างทางมีต้นไม้นานาชนิดที่เขียวขจี ทางด้านขวามือเป็นไม้ป่าชายเลนอย่าง โกงกางที่มีรากค้ำยันให้เห็นอย่างชัด ส่วน ทางด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของป่าพรุ ซึ่งเป็น พรุน้ำจืดที่มีไม้เด่นๆ เช่น ชมพู่น้ำ เสม็ด เป็ น ต้ น เดิ น เข้ า ไปข้ า งในจะเห็ น ความ สวยงามของน้ำที่ใสสีเขียวมรกต สามารถ

มองเห็นฝูงปลาว่ายวนไปมา และมองเห็น ต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำ ยังมีสัตว์น้ำหลากหลาย ชนิ ด อยู ่ ร วมกั น ซึ ่ ง สั ต ว์ ท ี ่ พ บมี ท ั ้ ง สั ต ว์ ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื่อยคลาน รวมทั้ง แมลงต่างๆ เป็ น ที ่ น ่ า เสี ย ดายช่ ว งที ่ เ ราไปไม่ สามารถเล่นน้ำและล่องเรือชมความสวย งามของคลองสองน้ำ เพราะตอนที่เราไป เป็นช่วงที่ปิดปรับปรุง เพื่อคืนธรรมชาติ ให้กับคลองสองน้ำ เนื่องจากคลองสองน้ำ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสลงไปที่ จ.กระบี่ และไปแวะ ชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติท ี่น่าสนใจ ของหมูบ่ า้ นหนองจิก อ.เมือง จ.กระบี่ ซึง่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บรรยากาศ อุดมไปด้วย ต้นไม้นานาชนิด และยังได้

คลองสองน้ำ Á

X

คนแหลมโพธิ์

X

17 ÿ¢ “√–


จับประเด็น X

วิรชาติ มัสอูดี

เกมคอมพิวเตอร์ที่ถือได้ว่าเป็นเกม ตั ว แรกที ่ เ กิ ด ขึ ้ น บนโลกมี ช ื ่ อ ว่ า ปอง (Pong) เป็นลักษณะคล้ายกับเกมปิงปอง คือ มีแทงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าอยูท่ ง้ั 2 ด้าน ซ้ายขวา เอาไว้ตีลูกวงกลมโต้กันไปมา คล้ายๆ กับการเล่นปิงปอง ปัจจุบัน มีเกมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมากมาย และ ได้เข้ามาสัมผัสกับชีวิตของเรา ไม่ว่าจะ ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ตู้เกม เครื่องเล่น Á

18 ÿ¢ “√–

เกมในปั จ จุ บ ั น มี ค วามเหมื อ นจริ ง มากเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ผู้เล่นมีความรู้สึกว่าตนได้เข้าไปเป็น ตั ว ละครตั ว หนึ ่ ง ในเกม เหตุ เ พราะเกม สามารถดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้ เ ล่ น ได้ มากกว่า ผูเ้ ล่นสามารถควบคุมตัวละครได้ ซึ่งแรงดึงดูดนี้มีมากกว่าการดูละครทีวีที่ ผู ้ ช มไม่ ส ามารถเป็ น ผู ้ ก ำหนดชะตาของ ตัวละครได้ การผจญภัยของตัวละครทำให้ เหมือนว่าผู้เล่นได้เข้าไปผจญภัยในโลก ของเกมนั้นจริงๆ ซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้ ในโลกแห่งความเป็นจริง ในชีวิตจริงคนคนหนึ่งฐานะไม่ร่ำรวยอะไร จะใช้จ่ายซื้อของก็ต้องคิดใช้ จ่ายอย่างประหยัด รายได้ก็น้อยนิดแทบ ไม่พอกับรายจ่าย แต่ในโลกแห่งเกม เขา เป็ น เศรษฐี ท ี ่ ส ามารถจะจั บ จ่ า ยซื ้ อ ของ ที่ต้องการได้ และรายได้ที่ได้มาง่ายได้ซึ่ง X

ต่างกับชีวิตจริงโดยสิ้นเชิง เมื่อเขาอยู่กับ สิง่ จอมปลอมนานๆ ซ้ำๆ ทุกวัน เป็นการ ตอกย้ำทำให้นิสัย พฤติกรรมของเขาที่ใช้ อยู่ในเกม แสดงออกมาสู่โลกของความ เป็นจริงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก เล็กที่สมองยังเปิดรับสิ่งต่างๆ เข้าอย่าง เต็มที่ เขาอาจไม่สามารถแยกออกได้ว่า พฤติกรรมที่อยู่ในเกมเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูก ในโลกแห่งความเป็นจริง ปัจจุบันมีการนำเกมเข้ามาใช้เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการ สอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง เพื่อ ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ดึงดูดความ สนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดความ ต้องการทีจ่ ะเรียนรู้ ในขณะเดียวกันความ สนใจของเด็กอาจเพียงแค่ต้องการชนะ

ในเกมแต่ไม่สนใจในเนื้อหาที่สอดแทรก หรืออาจเล่นชนะได้เพราะความเคยชิน ซ้ำๆ ไม่ใช่เพราะเข้าใจในเนื้อหาของบท เรียน งานวิจัยชิ้นหนึ่งบ่งชี้ว่า เกมคอมพิ ว เตอร์ ก ระตุ ้ น พั ฒ นาการพื ้ น ฐานของ สัญชาติญาณ การต่อสูห้ รือหลบหนี แทนที่ จะเป็นการไตร่ตรองหาเหตุผล โดยเชื่อว่า ผูป้ กครองควรห้ามเด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยจนกว่าจะอายุ 7 ขวบ เพื่อให้ สมองมีพัฒนาการเป็นปกติ ที่ผ่านมามีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่อง มาจากการติดเกม เช่น การหนีเรียนไป เล่นเกม การขโมยเงินหรือสิ่งของเพื่อไป เล่นเกม การเลียนแบบพฤติกรรมในเกม จนถึงขั้นฆ่าคนอย่างที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆ เป็นเวลานานเท่าไรแล้วที่พวกเรา ทิ้งลูกหลานของเราไว้กับเกม


สุขสาระ กันยายน 2551  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 กันยายน 2551