Page 1

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 120 ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2556


4 ริมคลอง 5 ท่องโรค 6 ผู้บริโภค 8 รายงาน 9 อาหารกับสุขภาพ 11 พบหมอจินตนา 13 สิ่งแวดล้อม 13 ระวังภัย 14 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ มุสลิมไทย 16 ลาคอมรฺ

สนับสนุนป้ายค�ำเติอนยนาดใหญ่

การใช้สมุนไพร อายุรเวท รักษามะเร็ง

หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

อาหารปนเปื้อน

อารยะขัดขืน

การใช้น�้ำมันพืชในการประกอบอาหาร

ยาขับปัสสาวะ อาจท�ำให้เป็นตะคริว

ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน..สัญญานโลกร้อน?

ขโมยข้อมูล เอทีเอ็ม

Design by : ro-heem


WWW.Muslim4health.or.th

เมดาน (หน้า 21) ปีที่ 10 ฉบับที่ 120 ธันวาคม 2556

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำ� ให้คนเรา ได้ใกลก้ นั มากขึ้น วันนี้เราสามารถคุยกัน ข้ามทวีปได้ หรือรับรูข้ า่ วสารจากอีกมุมหนึ่ง ของโลกได้ ทัง้ ภาพนิ่งและภาพเคลือ่ นไหว ผ่านจอ ผ่านโทรศัพท์ หรือเครือ่ งมือล�ำ้ สมัย อืน่ ๆ ได้ในพริบตาเดียว เทคโนโลยีส่อื สารคมนาคมสมัย ใหม่ ห ลากหลายชนิ ด ได้ สร้างพฤติกรรมใหม่ให้แก่ เรา เช่น การส่งข้อความ ภ า พ ถ่ า ย ห รื อ ภ า พ เคลือ่ นไหวถึงกัน บอกเล่า เรือ่ งราวของกันและกันใน กลุม่ เพือ่ นและเผอเรอส่ง ออกสาธารณะในบางครัง้ จนเกิดประเด็นมากมาย ในสังคม หรือเผอเรอจน ลืมคนรอบข้าง ลืมลูก จนถึง

ลืมพ่อ ลืมแม่ ด้ว ยเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ท ำ� ให้ สามารถพูดคุยกับคนที่เราไม่รูจ้ กั ไม่เคย เห็นหน้าเห็นตา ไม่รูจ้ กั หัวนอนปลายเท้า แต่ก็สามารถคุยกันได้อย่างสนิทสนม มัน ก็แปลกดีทเ่ี ราคุยกันข้ามประเทศ ข้ามทวีป ราวกับรูจ้ กั กันมาเป็ นแรมปี เทคโนโลยีล ำ�้ สมัย นี้ เ องที่ท ำ� ให้ เราลืมนึกถึงคนใกลต้ วั คนที่เราควรห่วง และคนที่เขาห่วงเราแต่กลับไปสนใจใครก็ ไม่รูท้ เ่ี ราไม่รูจ้ กั เขาเลย จนพวกเขาเข้ามามี อิทธิพลมากกว่าคนใกลต้ วั ทีร่ กั เรา ห่วงใย เรา วัน นี้ แ ม้บ า้ นใกล ก้ นั หรื อ บ้า น เดียวกัน แต่คนละชัน้ ทีแ่ ต่ก่อนเราแค่ป้อง ปากส่งเสียงดังเรียกชือ่ หรือชะโงกหน้าข้าม หน้าต่างออกไป แต่วนั นี้เราไม่ทำ� กลับหัน ไปกดไลน์ “คุย” กัน พ่อก็กระท�ำเช่นนี้กบั แม่ และแม่กก็ ระท�ำเช่นเดียวกันกับลูก จึง มีคำ� ถามขึ้นว่า เทคโนโลยีทำ� ให้เราใกลก้ นั

หรือว่าห่างกัน เราซื้อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ด้วยเหตุผลหลากหลาย ข้อหนึ่งที่ชดั เจน แต่ไม่เป็ นที่ยอมรับก็คือ เราซื้อเพราะเห็น ว่าเป็ นเครื่องประดับแสดงฐานะทางสังคม อย่างหนึ่ง ทีจ่ ำ� เป็ นต้องมีเพือ่ ความทัดเทียม กับผูอ้ น่ื ไม่ได้ซ้อื เพราะความจ�ำเป็ นจริงๆ เทคโนโลยีเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นทีเ่ ราต้อง รูจ้ กั เลือกใช้ แต่อย่าให้มนั มาพรากความรัก ความห่วงใยไปจากเรา อยากจะบอกว่าวันนี้ ก็ยงั ไม่สาย ทีเ่ ราจะใช้เวลาอยู่กบั ครอบครัว ของเรา มากกว่านัง่ อยู่หน้าจอคุยกับใคร ก็ไม่รู ้ เราเสียเวลาไปกับใครอืน่ หรืออะไร อย่างอื่น ทัง้ ที่เราควรจะหันมาใส่ใจความ รูส้ กึ ของคนใกล ้ตัวเราให้มากขึ้น คนใกล ้ตัว ทีน่ งั ่ ห่างจากเราไป แค่คบื เดียวเอง!

วารสารสุขสาระ เป็นจดหมายข่าวรายเดือนของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร (Non-Profit Organization) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ มูลนิธิ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พันธมิตร และการบริจาคจากพี่น้องมุสลิม เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด วารสารสุขสาระ ยังได้แทรกบทความและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านสุขภาวะ เพื่อจักได้เตรียมตัว ป้องกัน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส�ำนึกในเรื่องของสุขภาวะและการพัฒนา มีเป้าหมายที่จะร่วมพัฒนาสังคมมุสลิมไทยให้มี สุขภาวะที่ดี ทั้งทางกายและใจ ให้มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนมุสลิมสามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่สังคมไทย สนับสนุนและส่งเสริมให้มุสลิมไทยมีความรู้รอบด้าน มีศักยภาพ สามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นโลกที่กำ� ลังเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีความสุข ร่วมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมมุสลิมและสังคมไทยทัว่ ไป ทัง้ นี้การท�ำงานทัง้ หมดของมูลนิธิฯ ใช้หลักการของ ศาสนาอิสลามเป็นทางน�ำ ส�ำนักงานวารสารสุขสาระ – มูลนิธสิ ร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เลขที่ 1 หมู่ 13 แขวง/เขตมีนบุรี กทม.10510 โทรศัพท์ 02-517-1309 พิมพ์ท:ี่ บริษทั ออฟเซ็ทจ�ำกัด 580 หมู่ 8 ซอยรามอินทรา 34 เขตบางเขน กทม.10230 โทรศัพท์ 02-943-8373-4 โทรสาร 02-943-8374 อีเมล์ offset321@gmail.com

จดหมายข่าววารสารสุขสาระ

3


ลาคอมรฺ ฮากีม

สนับสนุนป้ายค�ำเตือนขนาดใหญ่

บนซองบุหรี่

ขออัญ เชิ ญ พระราชด�ำ รัส ของ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ ห วั วัน ที่ 4 ธันวาคม 2547 “....เห็นว่ามีการรณรงค์ ให้เลิกบุหรี่ แลว้ ห้ามขายบุหรี่กบั เด็กอายุ ต�ำ่ กว่า 18 ที่จริงเด็กอายุ 50 ก็ควรจะ ห้าม...”(หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุธที่ 18 กันยายน 2556) เพือ่ จะบอกว่าพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระบรมราโชบายที่ จะรณรงค์เรื่องบุหรี่ อย่างที่ทราบกันดีว่าบริษทั ยาสู บ ยัก ษ์ใ หญ่ ข า้ มชาติ ไ ด้ย่ืน ฟ้ องกระทรวง สาธารณสุขของไทยต่อศาลปกครองกรณี ประกาศให้บหุ รี่ทกุ ยีห่ อ้ ต้องเพิม่ ขนาดภาพ ค�ำเตือนเป็ นร้อยละ 85 ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ต.ค. 2556 เป็ นต้นไป และศาลปกครองได้มคี ำ� สัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข นพ.ประดิษฐ สินธว ณรงค์ ได้ยน่ื อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด แล ้ว เช่นเดียวกัน ไม่นานนี้ ศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC Poll) เปิ ด เผยผลส�ำรวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.7 สนับสนุนให้ใช้ภาพค�ำเตือนขนาดร้อย ละ 85 ร้อยละ 35.2 เสนอให้เพิม่ ภาพค�ำ เตือนเป็ นขนาดร้อยละ 100 เท่ากับว่ามีถงึ ร้อยละ 71.9 ทีส่ นับสนุนนโยบายกระทรวง สาธารณสุข ในการเพิม่ ขนาดภาพค�ำเตือน บนซองบุหรี่

4

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ท�ำไมบริษทั ยาสูบจึงวิตกกังวลกับการขยายภาพค�ำเตือนกันนัก ผศ.ดร.กิตติ กันภัย อาจารย์ภาควิชาการสือ่ สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็น ว่า บริษทั ยาสูบต้องการจะรักษาพื้นทีท่ างการตลาด ซึง่ ซองบุหรี่ถอื เป็ นท�ำเลทองทีแ่ บ่งความ ส�ำคัญออกเป็ น 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) มูลค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึงพื้นทีว่ า่ งดังกล่าวมีมลู ค่าในตัวหากมีการน�ำโฆษณา ไปติดไว้ เพราะเห็นได้ชดั ยิง่ กว้างขวางเท่าไร มูลค่ายิง่ เพิม่ ขึ้น 2) มูลค่าทางการตลาด โดยตราสินค้าทัง้ ทีเ่ ป็ นภาพ ตัวอักษร ลวดลาย สีสนั ถูก ประดิษฐ์ข้นึ เพือ่ ดึงดูดลูกค้าทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น สีแดง หมายถึงความแรงของผลิตภัณฑ์ หรือสีนำ�้ เงินอาจสือ่ ถึงความเย็นสบาย สีทองคือความหรูหรา และสีขาวคือความอ่อนเบา เหมาะ ส�ำหรับผูเ้ ริ่มต้น 3) มูลค่าทางการสือ่ สาร ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับมูลค่าทางการตลาด หมายถึงตราสินค้า รวม ไปถึงรายละเอียดอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นขนาด รูปร่าง ฯลฯ ทีใ่ นทางวิชาการสือ่ สารเรียกว่า “สัญญะ” (Sign) ทีผ่ ูส้ ร้างพยายามสือ่ สารไปหากลุม่ เป้ าหมาย เช่นบุหรี่บางยีห่ อ้ แค่ลูกค้าเห็นสีบนซองก็ เดาได้วา่ เป็ นยีห่ อ้ อะไร เป็ นมูลค่าทีส่ ะสมมาของแบรนด์สนิ ค้านัน้ ๆ “คนไทยไม่ได้จำ� บุหรี่เพราะตัวอักษร คนไทยจ�ำไม่ได้เขียนไม่ถกู มันเป็ นภาษาฝรัง่ แต่คนไทยจ�ำได้จากสีครับ สีขาวกับแดงนี่แหละทีเ่ ป็ น Communicate (การส่งสาร) เป็ นตัวสือ่ ความหมาย ว่า Brand (ยีห่ อ้ ) นัน้ คืออะไร และสี ขนาดอักษร หรืออืน่ ๆ ทีใ่ ช้คำ� ว่า Trademark (เครื่องหมายการค้า) มันเป็ นตัวสร้าง Value ให้กบั ตัวมันเองซึง่ จะถูกสือ่ สารผ่าน Sign ทัง้ หลาย มันแสดงถึงคุณค่าสัง่ สมของผลิตภัณฑ์ ของตัว Brand นัน้ ๆ” อ.กิตติ อธิบาย และสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสนใจเป็ นพิเศษก็คอื เรือ่ งของขนาด ทีม่ ผี ลต่อการจดจ�ำและการ ดึงดูดความสนใจจากผูพ้ บเห็น ตัวอย่างเช่น ป้ ายโฆษณายิง่ ใหญ่เท่าไร ค่าโฆษณาทีเ่ จ้าของ สินค้าต้องจ่ายเพือ่ เช่าพื้นทีก่ ย็ ง่ิ สูงขึ้นไปด้วย 4) มูลค่าทางการเมือง เพราะการเมืองเป็ นเรื่องของอ�ำนาจ หากฝ่ ายใดสามารถครอบ ครองพื้นทีไ่ ด้มากเท่าใด ก็เท่ากับฝ่ ายนัน้ เป็ นผูก้ มุ อ�ำนาจ “มันเป็ นเรื่องของการชิงตัวประกัน ในขณะทีร่ ฐั ไทยพยายามทีจ่ ะเปิ ดเผยความจริง น�ำเสนอสัจธรรมบนซองบุหรี่ ถ้าเราท�ำส�ำเร็จ ว่าบุหรี่มนั ฆ่าคนอย่างไร ผลิตภัณฑ์ยาสูบต้อง ถูกแยกประเภทออกไปจากสินค้าปกติ คุณจะไปผ่านทิปส์หรืออะไรก็แล ้วแต่ แต่ทส่ี ุดมันต้อง ไปถึงจุดนัน้ ให้ได้ ว่าบุหรี่มนั ไม่เหมือนยาสระผม สบู่ ชาเขียว มันต้องถูกออกไป แล ้วต้องมีวธิ ี การจัดการกับการโฆษณา การท�ำการตลาดเป็ นการเฉพาะ ในขณะทีบ่ ริษทั บุหรี่ ก็จะพยายามทีจ่ ะปิ ดบังความจริงว่าบุหรี่เป็ นสินค้าฆ่าคน ปิ ดบัง ความจริงโดยใช้ Graphic Design (การออกแบบต่างๆ) บนซองบุหรี่ ใช้พ้นื ทีบ่ หุ รี่โฆษณา สร้าง Image (ภาพลักษณ์) สร้าง Brand Loyalty (ความศรัทธาในยีห่ อ้ สินค้า) สร้างทุกอย่าง โดยใช้พ้นื ทีเ่ ล็กๆ แต่มี Impact (ผลสะเทือน) ทีแ่ รง สร้างความหมายเชิงบวก ดึงดูดโน้มน้าว โฆษณานักสูบหน้าใหม่ แล ้วพยายามรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้” อ.กิตติ กล่าวทิ้งท้าย ทีม่ า -http://www.naewna.com/scoop/69041


ริมคลอง การแพทย์อายุรเวทของอินเดียที่ มีมาตัง้ แต่สมัยก่อนพุทธกาล ระบุวา่ มะเร็ง เป็ นเนื้องอกที่เกิดจากการอักเสบหรือไม่ อักเสบก็ได้ อาจเกิดจากความไม่สมดุลของ ระบบ วาตะ (ระบบประสาท) ปิ ตตะ (ระบบ โลหิตด�ำ) หรือเสมหะ (ระบบโลหิตแดง) หนึ่งหรือ สองระบบ เป็ นเนื้องอก แต่ถา้ เกิด จากความผิดปกติของทัง้ สามระบบจะกลาย เป็ นเนื้อร้าย สาเหตุของการเกิดมะเร็งนัน้ ต�ำรา อายุ รเวทได้กล่าวถึงการบาดเจ็บของผิว ชัน้ ที่หกที่เรียกว่า โรหิณี (epithelium) ของกล า้ มเนื้ อ และหลอดเลือ ด ซึ่ง เกิ ด จากการใช้ชีวติ ที่ผดิ พลาด การกินอาหาร ไม่ถูกสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ไม่ดี และ พฤติกรรมทีไ่ ม่ถกู ต้องอันก่อให้เกิดความไม่ สมดุลของระบบในร่างกาย (dosha) น�ำไปสู่ การเกิดเนื้องอก ในแต่ละคนเกิดมะเร็งแตก ต่างกันไปแล ้วแต่ปจั จัยเสีย่ งและพันธุกรรม ซีง่ ท�ำให้แต่ละคนมีการตอบสนองต่ออาหาร ชนิดเดียวกันได้ต่างกัน (ขึ้นอยู่กบั dosha ของแต่ละคน) ปัจ จัย ก่ อ เกิ ด มะเร็ ง การแพทย์ อายุรเวทระบุว่ามาจากมีส่ิงกระตุน้ ระบบ วาตะ ระบบปิ ตตะ ระบบเสมหะ คือไปกิน อาหารทีม่ รี สชาติเผ็ดจัด หวานจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด มันจัด การกินอาหารรสขม รส ฝาด หรืออาหารแห้งมากเกินไป รวมไปถึง การมีอารมณ์โกรธ เครียด นอนกลางวัน การตากแดด หรือท�ำงานในที่รอ้ นๆ หรือ อยู่น่ิงๆ มากเกินไป นอกจากนี้ยงั กล่าวถึง การกินโยเกิรต์ กินปลา เนื้อ นม ครีมมาก เกินไป อีกข้อส�ำคัญก็คอื การขี้เกียจ ก็เป็ น ปัจจัยก่อมะเร็งในต�ำราอายุรเวท หลักของการรักษามี 4 อย่างคือ บ�ำรุงสุ ขภาพ รักษาโรค การคืนสู่สภาพ ปกติ จิตวิญญาณ หลักทีส่ ำ� คัญคือต้องหา สาเหตุของการเจ็บป่ วยทีท่ ำ� ให้เกิดการขาด ความสมดุลและแก้ไขส่วนขาดและลดส่วน

การใช้สมุนไพร อายุรเวท เกิน โดยทัวไปจะเป็ ่ นส่วนประกอบของสมุน ไพรหลายๆ ชนิด ซึง่ จะเข้าไปช่วยระบบการ ท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายพร้อมๆ กันและบ�ำรุงร่างกายไปด้วย สมุนไพรสามารถออกฤทธิ์ต่างๆ ดังนี้ 1) ระงับการสร้างเส้นเลือดใหม่ 2) ยับยัง้ การเจริญของเซลล์มะเร็ง 3) ระงับการ อักเสบ 4) ซ่อมแซม 5) ต้านการออกซิไดซ์ ก�ำจัดอนุมลู อิสระ 6) ยับยัง้ จุลชีพ เป็ นต้น สมุนไพรต่อไปนี้ล ้วนมีผลการทดสอบทีเ่ ป็ น ประโยชน์ต่อการรักษามะเร็ง 1. ฟ้ าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ในอินเดียใช้กนั มานานรักษา ไทฟอยด์ แก้อกั เสบ แก้มาเลเรีย กระตุน้ ภูมคิ มุ ้ กัน สารส�ำคัญคือ andrographolide สามารถยับยัง้ เซลล์มะเร็งได้หลายชนิด 2. มะตูม (Aegle marmelos) สารจากผลมะตูมสามารถยับยัง้ thyroid cancer และมีฤทธิ์ยบั ยัง้ ไวรัส และต้านการ อักเสบ 3. บัวบก (Centella asiatica) มี สาร asiaticoside ทีช่ ่วยให้แผลเรื้อรังหาย ได้เร็วขึ้น เพิม่ ภูมคิ ุม้ กัน และในบราซิลมี การใช้เพือ่ รักษามะเร็งมดลูก 4. ขมิ้น (Curcuma longa) สาร ส�ำคัญคือ curcumin มีฤทธิ์ตา้ นการออกซิ ไดซ์และต้านการอักเสบทีแ่ รง สามารถท�ำให้ เกิดการตายของเซลล์มะเร็งหลายชนิดเช่น ผิวหนัง ล�ำไส้ใหญ่ กระเพาะ ล�ำไส้เล็ก รังไข่ และยังมีฤทธิ์ตา้ นไวรัส แบคทีเรียและราอีก ด้วย 5. หญ้างวงช้างดอกขาว (Heliotropium indicum) อายุรเวทใช้ใบในการ รักษาไข้ ลมพิษ แผล การอักเสบเฉพาะ ที่ กลาก ปวดข้อ (rheumatism) มีอลั คา

รักษา

มะเร็ง

จดหมายข่าววารสารสุขสาระ

5


สมุย ลอยด์ Indicine-N-oxide ทีม่ ฤี ทธิ์ยบั ยัง้ เนื้องอก มีการทดลองทางคลินกิ ในลิวคีเมีย และ solid tumor 6. ว่านหางจระเข้ (Aloe vera) มี สาร aloe-emodin ทีก่ ระตุน้ macrophage ให้กำ� จัดเซลล์มะเร็ง และยังมี acemannan ช่วยกระตุน้ ภูมคิ ุม้ กัน ว่านหางจระเข้ช่วย กระตุน้ การเจริญของเซลล์ปกติและยับยัง้ การเจริญของเซลล์มะเร็ง 7. Rubia cordifolia พืชตระกูล เดียวกับกาแฟมีมากในอินเดียตอนใต้ สาร สกัดจากพืชนี้มฤี ทธิ์ตา้ นการออกซิไดซ์และ กระตุน้ ภูมคิ มุ ้ กัน และต้านมะเร็งหลายชนิด เช่น leukemia, ascetic carcinoma, melanoma, lung and large intestinal tumour เป็ นต้น 8. Withania somnifera หรือ Indian ginseng เป็ น adaptogen ที่ ช่วยท�ำให้ร่างกายท�ำงานได้เป็ นปกติ โดย ผ่าน Hypothalamic Pituitary Adrenal (HPA) axis มีสารส�ำคัญคือ withanolide ซึ่งมีฤทธิ์เสริมภูมติ า้ นทาน และสามารถ ยับยัง้ เซลล์มะเร็งผิวหนัง 9. กะเพรา (Ocimum sanctum) เป็ นสมุนไพรทีใ่ ช้ในการแพทย์โบราณหลาย ระบบ เช่น อายุรเวท สิธธา ยูนานนิ กรีก โรมัน เป็ นต้น ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หัวใจ ผิวหนัง ฯลฯ 10. ทุเรียนเทศ (Anona muricata) สาร acetogenin จากผลท�ำให้เซลล์ มะเร็งตายได้ 11. ลูกใต้ใบ/หญ้าใต้ใบ (Phyllanthus niruri/amarus) เป็ นที่รูจ้ กั ว่าเป็ น stonebreaker และมีการใช้แพร่หลายทัว่ โลก ในระบบปัสสาวะและน�ำ้ ดี ตับอักเสบ หวัด วัณโรค และโรคจากไวรัสอืน่ ๆ 12. ดีปลี (Piper longum) มี piperine ซึ่งมีฤทธิ์ตา้ นการออกซิไดซ์ทงั้

6

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

in vitro และ in vivo จึงเป็ นส่วนประกอบ ของต�ำรับยารักษามะเร็งของอายุรเวท 13. Podophyllum hexandrum เป็ นพืชบนเทือกเขาหิมาลัย มีสาร podophyllin และ podophyllotoxin ซึง่ ยับยัง้ การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น sarcomas,adenocarcinoma และ melanoma มีการ เตรียมอนุพนั ธ์และใช้เป็ นยา รักษามะเร็งตับคือ etoposide 14. บอระเพ็ด (Tinospora cordifolia) สารส�ำคัญจากบอระเพ็ดกระตุน้ ภูมิ คุม้ กันโดยการเพิม่ ระดับเม็ดเลือดขาว และ สามารถลดขนาดเนื้องอกได้ 58.8% เทียบ เท่า cyclophosphamide 15. รักขน (Semecarpus anacardium) ผลของรักขนมีการใช้ในอายุรเวท เพือ่ รักษามะเร็ง มีงานวิจยั แสดงว่าสารสกัด คลอโรฟอร์มมีฤทธิ์ตา้ นมะเร็งและยืดอายุ ในกรณี leukemia, melanoma และ glioma ในสัตว์ทดลองทีถ่ กู เหนี่ยวน�ำให้เป็ น มะเร็งตับ สารสกัดจากรักขนท�ำให้เนื้อเยือ่ ตับเป็ นปกติ ยาเตรียม anacartin forte นิยมใช้รกั ษามะเร็งหลอดอาหาร chronic myeloid leukemia, urinary bladder และมะเร็งตับ ยัง มี ส มุ น ไพรอี ก มากที่ มี ฤ ทธิ์ ในการยับยัง้ เซลล์มะเร็งโดยตรงหรือช่วย ระงับอาการข้างเคียงต่างๆ ของผูป้ ่ วยมะเร็ง ซึ่ง รอผลการสนับ สนุ น จากงานวิจ ยั ทาง วิทยาศาสตร์ เรียบเรียงจาก-ข้อมูล รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลลิสตุ ภาควิ ช าเภสัช วิ นิ จ ฉั ย คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/ knowledgeinfo.php?id=128 http://tinyurl.com/ohgbsfh

รุ่งเรือง

หม

หมอนรองกระดูก คือกระดูกอ่อน ทีค่ นั ่ อยูร่ ะหว่างกระดูกสองชิ้น ทุกครัง้ ทีเ่ รา ก้ม เงย หรือเคลือ่ นไหวหมอนรองกระดูก จะเป็ น ตัว ที่ร บั น�ำ้ หนัก รับ แรงกระแทก ระหว่างกระดูก ถ้าหมอนรองกระดูกเคลือ่ น หรือแตก จะท�ำให้เกิดความไม่มนคงในส่ ั่ วน นี้ข้ นึ เพราะฉะนัน้ เวลาผูป้ ่ วยเคลือ่ นไหว เช่น ก้ม เงย หรือบิดตัวก็จะปวด หรือนัง่ หรือยืนนานๆ หรือเดินไกลไม่ได้ เพราะฉะนั้น เวลาที่ห มอนรอง กระดูกเคลือ่ นหรือแตก สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นตาม มาคืออาการรับน�ำ้ หนักของกระดูกจะเสียไป การเคลื่อ นไหวทุก จุด จะเกิด ปัญหาหมด ปัญหาอีกอย่างที่ ตามมาคือกระดู กที่เคลื่อนจะ ไปกดทับเส้นประสาท ซึง่ ท�ำให้ เกิดอาการอ่อนแรง ขาชา ขา ไม่มแี รง แต่ในบางคนอาจไม่มี อาการปวดหลังเลยก็ได้ เพราะ ไปโดนจุดที่หมอนรองกระดูก ทัง้ หมดยังท�ำงานได้ อาจแค่ ปวดขาอย่างเดียว อาการอาจแสดงออก ได้ทงั้ บริเวณหลังและขา คน ทัว่ ไปมักเข้าใจว่ามีเพียงอาการ ปวดหลัง อย่ า งเดี ย ว ที่ จ ริ ง แลว้ อาการที่ขานัน้ ส�ำคัญและ จ�ำเพาะเจาะจงกับโรคนี้มากกว่า


ท่องโรค

มอนรองกระดูกสันหลัง

ทับเส้นประสาท นัน่ แสดงถึงว่าเกิดการรบกวนเส้นประสาท สันหลังที่ว่ิงไปเลี้ยงที่ขาแลว้ หมอนรอง กระดูกทีเ่ คลือ่ นออกมามักท�ำให้เกิดอาการ แบบฉับพลันเพราะมีการอักเสบทีร่ ุนแรง ถ้า ทิ้ ง ไว้น าน เส้น ประสาทจะ ท�ำงานได้นอ้ ยลง อาการชาและอ่อนแรงของ ขาซีกนัน้ จะเริ่มเด่นชัดขึ้น อาการทัง้ หมด จะเป็ นลักษณะค่ อยเป็ นค่ อยไป พบว่ามี อยู่ 1-2 % ของผูป้ ่ วยที่มกี ระดูกสันหลัง ทับเส้นประสาทอย่างรุนแรง มีอาการกล ้าม เนื้อขาอ่อนแรง เดินไม่ได้ และไม่สามารถ กลัน้ อุจจาระหรือปัสสาวะได้ สาเหตุ มาจากการยก ของหนัก ด้ว ยท่ า ทางที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งบ่ อ ยๆ น�้ำ หนัก ตัว ที่มากเกินไป นัง่ ท�ำงานด้วย อิรยิ าบถทีไ่ ม่ถกู ต้องนานๆ รวม ทัง้ อุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บ ต่อกระดูกสันหลัง ส�ำหรับคนในวัยท�ำงาน ส่วนใหญ่ จะเป็ นการเสื่อม สภาพเอง ไม่ ไ ด้เ กิ ด จาก อุบตั ิเหตุ เพราะหมอนรอง กระดู กจะเริ่มเสื่อมตัง้ แต่ อายุ 25 ปี ข้นึ ไป ซึง่ เรา ไม่ทราบสาเหตุ แต่ช่วง อายุของวัยท�ำงานที่ พบบ่ อ ยที่ สุ ด คื อ

30-40 ปี คนไข้มกั จะมีปจั จัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้ เป็ น คือ หนึ่งน�ำ้ หนักตัวเยอะ ท�ำให้ตอ้ งรับ น�ำ้ หนักมากตลอดเวลา สอง คือกลุม่ ทีส่ ูบ บุหรี่จดั ซึง่ พบว่ากลุม่ คนทีส่ ูบบุหรี่จะปวด หลังมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่สูบบุหรี่อย่าง มี นัยส�ำคัญ ข้อสาม ได้แก่คนทีต่ อ้ งนัง่ ท�ำงาน นานๆ หรือต้องก้มๆ เงยๆ ยกของหนักก็ เป็ นปัจจัยเสีย่ งทีพ่ สิ ูจน์ได้วา่ มีผล ในกลุ่มอายุหลัง 65 ปี ไปแลว้ กลุม่ นี้จะเป็ นกระดูกเสือ่ มเลย พอผ่านพ้น วัยไปกระดูกจะเริ่มเสือ่ ม เพราะผ่านการใช้ งานมานาน ซึง่ เราจะเห็นลักษณะของกระดูก ทีเ่ ริ่มมีการงอกมีการย้อยของกระดูก วันดี คืนดีกระดูกทีย่ อ้ ยเพราะแคลเซียมมาเกาะ ก็จะไปรบกวนเส้นประสาทในบ้าน อีกสิ่ง หนึ่งทีม่ ผี ลต่ออาการก็คอื กิจกรรมทีท่ ำ� เช่น ในคนทีน่ ำ�้ หนักตัวมากก็ตอ้ งพยายามลดน�ำ้ หนักลงก็จะยืนได้นานขึ้น ก้มเงยมากๆ แล ้ว ปวดก็ตอ้ งก้มเงยให้นอ้ ยลง เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจมีอาการปวดชา ตามขาข้างใดข้างหนึ่ง และมีอาการขาอ่อน แรงร่วมด้วย ถ้าสังเกตพบความผิดปกติ เบื้องต้น ต้อ งรีบ ไปพบแพทย์เ พื่อ ตรวจ วินิจฉัยโดยด่วน วิธเี ช็คอาการเบื้องต้น มีดงั นี้ (1) นอนหงาย (2) ยกขาข้างหนึ่งขึ้น โดยให้หวั เข่าเหยียดตรง ท�ำมุมตัง้ ฉากกับพื้น ถ้ามี อาการ กระดูกทับเส้นประสาทจะรูส้ กึ ปวด

ตึงขา (3) เมือ่ กระดกปลายเท้ามาด้านหน้า จะรูส้ กึ ปวดมากขึ้น การรัก ษา -รับ ประทานยาแก้ อักเสบหรือยาคลายกลา้ มเนื้อเพือ่ บรรเทา อาการปวด -กายภาพบ�ำบัด -การฉี ดยา สเตียรอยด์เข้าโพรงประสาท -การผ่าตัด หมอนรองกระดูก วิธีการรักษาเบื้องต้น แนะน�ำให้ หมันออกก� ่ ำลังกายเพือ่ ให้กล ้ามเนื้อหลังแข็ง แรง เช่น การนัง่ เก้าอี้หรือยืน หมุนล�ำตัวไป ทางซ้ายหรือขวา ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ท�ำซ�ำ้ อีกข้างหนึ่ง แต่ละเซตท�ำประมาณ 1015 ครัง้ สัปดาห์ละ 2-3 วัน เป็ นต้น รวม ถึงการออกก�ำลังแบบแอโรบิกหรือโยคะ แต่ทงั้ นี้ทงั้ นัน้ ต้องเล่นในท่าทีเ่ หมาะสม ไม่ ควรหักโหมและใช้งานหนักเกินไป การรับ ประทานยาคลายกลา้ มเนื้อตามทีแ่ พทย์สงั ่ และการท�ำกายภาพบ�ำบัด ตามค�ำแนะน�ำ ของแพทย์ ถ้าเรารักษาตามอาการข้างต้น แลว้ ก็จะช่วยลดอาการของโรคหมอนรอง กระดูกทับเส้นประสาท ได้มากเลยทีเดียว ระยะเวลาการรักษาแบบเบื้องต้นนี้แพทย์ จะใช้ระยะเวลาการรักษา ประมาณ 1-3 เดือน ถ้ามีอาการทีร่ ุนแรงมากขึ้น ก็ตอ้ งมี การรักษาด้วยการผ่าตัด วิธีการรักษาก็จะ เปลี่ยนไปตามอาการตามค�ำวินิจฉัยของ แพทย์อกี ที เรียบเรียงจากข้อมูล http://ortho.md.chula.ac.th http://www.vejthani.com http://www.bumrungrad.com http://women.thaiza.com http://lannahospital.blogspot.com

จดหมายข่าววารสารสุขสาระ

7


หนองจอก

ไม่นานมานี้มีรายงานผลส�ำรวจ อาหารปนเปื้ อนทัว่ ประเทศ พบว่ามีการปน เปื้ อนสารเคมี ทัง้ ยาฆ่าแมลง สารกันบูด สารฟอกขาว เกินมาตรฐานทัง้ ในผักผลไม้ เส้นก๋วยเตีย๋ ว อาหารแห้ง อาหารทะเลสด จากเพื่อนบ้านพบทัง้ โลหะหนักและน�ำ้ ยา ดองศพปริมาณสูง อาหารยอดนิยม เช่น ก๋วยเตีย๋ ว ก็พบสารกันบูดเช่นกัน โดยเส้นใหญ่ พบ ร้อยละ 88 เส้นเล็ก ร้อยละ 75 เส้นหมีข่ าว และบะหมี่ ร้อยละ 40 และ 50 ตามล�ำดับ อาหารกินเล่นอย่างสาหร่ายอบกรอบปรุงรส พบราพิษอะฟลาทอกซินขณะทีอ่ าหารน�ำเข้า จากประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ จากการสุ่มตรวจ พบว่า อาหารทะเลสดน�ำเข้าจากประเทศ เพือ่ นบ้านพบการปนเปื้ อนฟอร์มาลีนร้อยละ 67 และโลหะหนักสารหนู รอ้ ยละ 4 ขณะที่

8

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ผักและผลไม้ ปนเปื้ อนสารเคมีกำ� จัด แมลง ร้อยละ 36 สารฟอกขาวในผักแห้ง ร้อยละ 47 สารตะกัว่ ในสาหร่ายและเยือ่ ไผ่ ร้อยละ 8 พบปรอท ในก้านเห็ดหอม หน่อ ไม้แห้ง เห็ดหอมและเยือ่ ไผ่ ร้อยละ 17 ร้อย ละ 12 ในขนมพร้อมบริโภค ลูกอมและเยล ลี่ พบสีสงั เคราะห์เกินมาตรฐานร้อยละ 20 ผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวว่า ผลกระทบ ของสารปนเปื้ อนในอาหารเหล่า นี้ หาก สะสมในร่ างกาย เช่ น สารฟอกขาว จะ ท�ำให้หายใจติดขัด ความดันโลหิตต�ำ่ สาร พิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงจะท�ำให้ร่างกาย อ่อนแอขาดความต้านทานโรค หากได้รบั เข้าสู่ร่างกายเป็ นจ�ำนวนมากจะเกิดอาการ วิงเวียน คลืน่ ไส้ หายใจติดขัด ช็อกและ เสีย ชีวิต ได้ ส่ ว นสารกัน บู ด ที่อ ยู่ ใ นเนื้ อ หมู ลูกชิ้น ไส้กรอก จะเป็ นพิษต่อต่อม ไตและสมอง ท�ำให้ระบบทางเดินอาหาร เกิดการระคายเคือง สารเหล่านี้ถา้ ได้รบั ใน ปริมาณมากอาจอาเจียน มีไข้ และเสียชีวติ

ได้ ส่วนสารอะฟลาทอกซิน จะมีโอกาส เกิดโรคมะเร็งในตับสู งสารหนู เป็ น สารอันตราย หากร่างกายได้รบั ใน ปริมาณน้อยเป็ นเวลานานๆ อาจ เป็ นสาเหตุของการเกิดมะเร็งใน อวัยวะต่างๆ ได้ เช่น มะเร็งตับ ไต ปอด กระเพาะปัสสาวะ และต่ อมลู ก หมาก ส่วนสารปรอท เป็ นโลหะหนักอีกชนิด ที่มกั พบในน�ำ้ ทิ้งและของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม หากร่างกายได้รบั สารปรอท เป็ นประจ�ำ แม้จะได้รบั ในปริมาณไม่มาก จะท�ำให้สะสมอยู่ในร่างกาย ส่งผลให้เป็ น อันตรายต่อสมอง อวัยวะต่างๆ และอาจ ท�ำให้เป็ นโรคสมองฝ่ อได้ ในเรื่อ งผงชู ร สที่ค นไทยเราชื่น ชอบ มีเรือ่ งเล่าว่าร้านก๋วยเตีย๋ วไทยร้านหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกา ใส่ผงชูรสในน�ำ้ ซุปครัง้ ละ 2 ถ้วยเต็มๆ แล ้วยังใส่ในชามแต่ละชามอีก ด้วย มีรายงานว่าคนแถวนัน้ เห็นลูกค้าทาน ก๋วยเตีย๋ วแล ้ววิง่ ออกมาอาเจียนหน้าร้านอยู่ บ่อยๆ มี ผู ห้ วัง ดี แ นะน� ำ ให้ส งั เกตกุ ง้ แชบ๊วยทอดทัง้ เปลือกแล ้วน�ำไปผัดกับเกลือ ใส่พริกชี้ฟ้าจะพบว่ามีการคลุกกับผงชูรส จนบางทีเห็นเป็ นเกล็ดติดตัวกุง้ ขึ้นมาด้วย ถุงพริกกับเกลือที่พ่อค้าผลไม้รถเข็น ให้ ลู กค้าเป็ นของแถมก็มีการใส่ผงชูรสเพิ่ม เป็ นของแถมพิเศษอีกด้วย ให้ระวังขวดน�ำ้ ดืม่ พลาสติกทีท่ ้งิ ไว้ในรถร้อนๆแล ้วพิษของ


ผู้บริโภค พลาสติกละลายออกมาปนอยู่ในน�ำ้ เกิด สารพิษทีเ่ รียกว่า ไดออกซิน ซึง่ เป็ นสารก่อ มะเร็งทรวงอกไม่เพียงแต่ขวดน�ำ้ พลาสติก เท่านัน้ แผ่นพลาสติกทีใ่ ช้คลุมอาหารก่อน เข้าไมโครเวฟ ก็เป็ นตัวการก่อมะเร็งอย่าง มาก มีรายงานว่าร้านอาหารเกือบทุกร้าน ใช้แ ผ่ น พลาสติ ก นี้ ค ลุ ม อาหารก่ อ นเข้า ไมโครเวฟเพือ่ ละลายน�ำ้ แข็ง แต่อย่างว่า..ชีวติ ต้องเดินต่อไป ดู เหมือนว่าอาหารนอกบ้านจะไม่ปลอดภัย คง ต้องปรุงกันเองสดๆ แต่จะท�ำอย่างไรในเมือ่ ชีวติ ต้องเร่งรีบอยู่ทุกเมือ่ เชื่อวันเช่นนี้..คง ท�ำได้เพียงต้องระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม เท่านัน้ ! มีของแถมให้อีกหนึ่งรายการคือ เห็ดหอมทีเ่ ราชอบมีรายงานว่ามีสารหนู ปน อยู่แม้จะไม่เกินมาตรฐาน แต่กห็ มายความ ว่า “อย่ากินมาก..อย่ากินบ่อย” อ้อ..เกือบลืมไป เรื่องผงชู รสที่ คนไทยเราชื่นชอบ มีรายงานระบุว่าญี่ป่ ุน เจ้าต�ำรับผงชูรส กลับไม่นิยมใส่ผงชูรสใน อาหารเช่นพี่ไทยเรา..แปลว่าญี่ป่ ุนเขาใจดี ท�ำขายให้คนทัว่ ไปกินของอร่อย?? ข้อมูล มติชนออนไลน์ 6ตุลาคม 2553 http://www.thailanewspaper.com/ article/life_style/1410.php http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/36241

รายงาน

ขัดขืน

อารยะขัดขืน ‘Civil Disobedience’ หมายถึง ‘การดื้อแพ่ง’ หรือ ‘การ ขัดขืนอย่างสงบ’ เป็ นเรื่องของการขัดขืน อ�ำนาจรัฐ ทีท่ งั้ เป้ าหมายและตัววิธกี าร ส่ง ผลในการท�ำให้สงั คมการเมืองโดยรวมมี ‘อารยะ’ มากขึ้น การจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐนัน้ เอง เป็ นหนทาง ‘อารยะ’ ยิ่งการจ�ำกัดอ�ำนาจ รัฐโดยพลเมืองด้วยวิธีการอย่างอารยะคือ เป็ นไปโดยเปิ ดเผย ไม่ใช้ความรุนแรง และ ยอมรับผลตามกฎหมายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับตัวผู ้ ใช้สนั ติวธิ แี นวนี้ เพือ่ ให้สงั คมการเมือง ‘เป็ น ธรรม’ ขึ้น เคารพสิทธิเสรีภาพของคนมาก ขึ้น และเป็ นประชาธิปไตยยิง่ ขึ้น

ในอดีต มีการใช้แนวทางดื้อแพ่งใน การเคลือ่ นไหวเพือ่ ต่อต้านอังกฤษในประเทศ อิ น เดี ย ในการต่ อ สู ก้ บั การแบ่ ง แยกสีผิว ในแอฟริกาใต้ ในการเคลื่อนไหวด้านสิทธิ พลเมืองของอเมริกา และในยุโรป รวมถึง ประเทศแถบสแกนดิเนเวียในการต่อต้านการ ยึดครองของนาซี ในสหรัฐอเมริกานานมาแลว้ คนผิว ด�ำและผิวขาวต้องแยกใช้หอ้ งน�ำ้ ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ย่านที่อยู่อาศัย รถ ประจ�ำทาง โดยเฉพาะในรัฐทางใต้จะใช้งาน ร่วมกันไม่ได้ ในปี ค.ศ. 1955 โรซา พาร์กส์ ปฏิเ สธที่จ ะลุ ก ให้ท่ีน งั ่ แก่ ค นผิว ขาวบนรถ ประจ�ำทางตามที่คนขับรถสัง่ ทัง้ ที่กฎหมาย ท้องถิ่นระบุว่าเมือ่ โดยสารรถร่วมกัน คนผิว ด�ำจะต้องสละทีใ่ ห้คนผิวขาวนัง่ เธอถูกจับขึ้น ศาลและถูกตัดสินจ�ำคุก จากนัน้ กลุม่ คนผิวด�ำ จึงพากันประท้วง จนกระทังรั ่ ฐบาลท้องถิน่ ต้อง ยกเลิกกฎหมายนี้ ร้านอาหารหลายแห่ งในรัฐทางใต้ ปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ คนผิวด�ำ จึงมีการ ดื้อแพ่งโดยใช้วธิ ี “ซิทอิน” (sit in) คือเข้าไป นัง่ เฉยๆ โดยนักศึ กษาผิวด�ำพากันแต่ งตัว เรียบร้อย เข้าไปนัง่ ในร้านอาหารทีป่ ฏิเสธคน

ผิวด�ำ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันเข้าไปนัง่ ใน ทุกทีน่ งั ่ จนไม่มที ว่ี า่ งเหลือ จนกระทัง่ ร้านนัน้ ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ มีการกระท�ำ เลียนแบบไปทัว่ ทุกรัฐทางใต้ โดยมีคนผิวขาว ส่วนหนึ่งทีเ่ ห็นใจคนผิวด�ำร่วมขบวนการด้วย มีการใช้วธิ ีซิทอินกับสถานที่สาธารณะต่างๆ ทัง้ สวนสาธารณะ ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ พิพธิ ภัณฑ์ เมือ่ ถูกเจ้าหน้าทีจ่ บั นักศึกษาเหล่านี้ ก็ไม่ยอมประกันตัว ต้องการติดคุกเพือ่ ให้เป็ น ข่าว และให้เป็ นภาระกับเจ้าหน้าที่ การต่ อสู เ้ หล่านี้จึงน�ำมาสู่การออก กฎหมายสิทธิเลือกตัง้ (Voting Rights Act) ค.ศ. 1965 และกฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act) ค.ศ. 1968 ทีใ่ ห้สทิ ธิเท่าเทียม กันระหว่างคนผิวขาวและคนผิวด�ำ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549 ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ฉีกบัตรเลือกตัง้ ของตนทิ้ง ให้ส่ือมวลชนดู หลังจากที่ใช้สิทธิลงคะแนน ไม่เลือกผู ใ้ ดแลว้ โดยเขายอมรับว่ากระท�ำ ผิดกฎหมายเลือกตัง้ และพร้อมสู ค้ ดีในทาง กฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามไชยันต์ยนื ยัน สิทธิของตนตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนู ญ ว่าบุคคลย่อมมีสทิ ธิต่อต้านโดยสันติวธิ ี หลัง จากนัน้ รัฐเอกราช ราษฎร์ภกั ดีรชั ได้ร่วมฉีก บัตรเลือกตัง้ โดยรัฐเอกราชได้กล่าวว่า ตน เห็นว่าการวางต�ำแหน่งของคูหาเลือกตัง้ นัน้ ไม่ ถูกต้อง จึงได้แต่งชุดด�ำประท้วงและฉีกบัตร จดหมายข่าววารสารสุขสาระ

9


อารยะ เลือกตัง้ ในวันเดียวกัน ยศศักดิ์ โกศยากานนท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต ยังได้ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มนิ้วชี้ตนเองและใช้ เลือดในการกากบาทในช่องลงคะแนนของบัตร เลือกตัง้ โดยเขายืนยันว่าได้ศึกษาข้อกฎหมาย แลว้ ไม่ได้เป็ นการกระท�ำผิดต่อกฎหมายแต่ อย่างใด แม้วา่ ยศศักดิ์จะกล่าวว่าเขาประท้วง ตามแนวทางอารยะขัดขืน ถ้าพิจารณาในแง่ท่ี ว่าการกระท�ำดังกล่าวไม่ผดิ กฎหมายของยศ ศักดิ์จึงไม่น่าจัดว่าเป็ นอารยะขัดขืนหรือดื้อ แพ่ง แต่เป็ นการประท้วงแบบสันติวธิ ี อารยะขัด ขืน เป็ น การกระท�ำ ที่มุ่ง แก้ไขความบกพร่องบางประการทีด่ ำ� รงอยู่ใน สังคม แต่โดยทีไ่ ม่ได้ปฏิเสธต่อระบบกฎหมาย หรือการปกครองโดยรวมหากยอมรับว่าระบบ การเมืองโดยรวมยังคงมีความยุติธรรมเป็ น หลักพื้นฐานอยู่ การกระท�ำอารยะขัดขืนเกิด ขึ้นก็เพื่อท�ำให้ระบบการปกครองที่มอี ยู่นนั้ มี ความสมบูรณ์เพิม่ มากขึ้น

การกระท�ำเช่นนี้จงึ ต่างไปจากการ ก่อการร้ายหรือการก่อวินาศกรรมซึง่ กลุม่ ผู ้ กระท�ำปฏิเสธต่อความชอบธรรมของระบบ การเมือ งการปกครองที่เ ป็ น อยู่ ใ นขณะ นัน้ ความเปลีย่ นแปลงที่เป็ นเป้ าหมายจึง เป็ นการมุง่ ลม้ ล ้างระบบการเมืองให้เปลีย่ น ไปจากเดิม ทีม่ าhttp://www.khaosod.co.th http://www2.eduzones.com http://th.wikipedia.org ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

10

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

อะหมัดซอและห์ น�ำ้ มันและไขมัน เป็ นอาหารทีใ่ ห้ พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย และ เป็ น ตัว พาวิต ามิน ที่ล ะลายในไขมัน คือ วิตามินเอ ดี อีและเค เพือ่ ให้ร่างกายสามารถ ดูดซึมไปใช้ได้ น�ำ้ มันที่ใช้ในการประกอบ อาหารทัว่ ๆ ไป มี 2 ชนิดคือ น�ำ้ มันพืชและ น�ำ้ มันสัตว์ น�ำ้ มันพืช (ยกเว้นน�ำ้ มันมะพร้าว และน�ำ้ มันเมล็ดปาล์ม) จะมีองค์ประกอบ ส่วนใหญ่เป็ นกรดไขมันไม่อม่ิ ตัว ซึง่ มีองค์ ประกอบทางเคมีทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย มากกว่าน�ำ้ มันสัตว์ ไขมันไม่อ่มิ ตัวนี้จะไม่ ค่อยเป็ นไข แม้จะอยู่ในตูเ้ ย็น เช่น แช่ตู ้ เย็น แต่ จะท�ำปฏิกิริยากับความร้อนและ ออกซิเจนได้งา่ ย แต่มกั ท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็น หืนภายหลังจากใช้ประกอบอาหารแล ้ว น�ำ้ มันสัตว์ มีองค์ประกอบส่วน ใหญ่ เป็ นกรดไขมันอิม่ ตัว ซึง่ มีคุณสมบัติ เป็ นไขได้งา่ ย เมือ่ อากาศเย็นชื้น ไขมันสัตว์ มีกลิน่ เหม็นหืนได้งา่ ยเมือ่ ทิ้งไว้ท่อี ุณหภูมิ ธรรมดา การบริโภคไขมันสัตว์มากอาจจะ ท�ำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น ซึง่ เป็ นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจ ขาดเลือด ผูท้ ม่ี ไี ขมันในเลือดสูง ควรหลีก เลีย่ งการใช้นำ�้ มันสัตว์ น�ำ้ มันเมล็ดปาล์ม และน�ำ้ มันมะพร้าว เนื่องจากมีกรดไขมัน อิม่ ตัวปริมาณมาก Smoking Point คือ จุดเดือด ของน�ำ้ มัน เมือ่ น�ำ้ มันถูกท�ำให้รอ้ นเกินกว่า จุดเดือดของมัน น�ำ้ มันจะเป็ นพิษและมี อันตรายต่อร่างกาย ดังนัน้ ผูท้ ่คี วบคุมน�ำ้ หนัก หรือระมัดระวังเรื่องคอเลสเตอรอล นัน้ ไม่ควรกินอาหารชนิดทอดน�ำ้ มัน เพราะ น�้ำ มัน ที่ มีค อเลสเตอรอล ต�ำ่ หรื อ ไม่ มี คอเลสเตอรอล จะมี จุดเดือดของน�ำ้ มัน ต�ำ่ หากน�ำไปท�ำอาหารทอดทีใ่ ช้ความร้อน สู ง อาจจะเป็ นอันตรายแบบสะสมจนเป็ น มะเร็งได้

น�้ ำ มั น ปรุ ง อาหาร ควร เป็ นน�้ ำ มัน จากพื ช หลีก เลี่ย งการใช้น�ำ้ มัน สัต ว์ เพื่อ มิใ ห้เ พิ่ม ความ เสีย่ งของโรคหัวใจ ซึง่ สามารถเลือกให้เกิดประโยชน์ สูงสุดได้ตามรายการต่อไปนี้ 1. น�ำ้ มันถัว่ เหลือง (Soy Bean Oil) เหมาะส�ำหรับการท�ำอาหารแทบทุก ประเภท เพราะมีจดุ เดือดค่อนข้างสูง และ มีรสเป็ นกลางสามารถน�ำไปท�ำน�ำ้ สลัดได้ เหมือนกัน เช่นน�ำ้ สลัดญีป่ ่ นุ แต่อาจจะไม่ เหมาะนักถ้าไม่ชอบน�ำ้ มันทีม่ คี วามข้น 2. น�ำ้ มันมะกอก (Olive Oil) มี ไขมันทีม่ ปี ระโยชน์มากทีส่ ุด เป็ นน�ำ้ มันทีม่ ี หลากหลายเกรด และแต่ละเกรดก็สามารถ น�ำไปประกอบอาหารได้ดีแตกต่ างกันไป Extra Virgin เป็ นน�ำ้ มันมะกอกสีค่อนข้าง เขียว ถูกคัน้ ออกมาด้วยเครื่องมือบด ตาม กรรมวิธีแบบดัง้ เดิม แต่ในปัจจุบนั มักจะ ใช้เครื่องจักรในการบดมากกว่า ซึง่ รสชาติ ก็ไม่ได้แตกต่ างกันเท่าใดนัก แต่ ทงั้ นี้ใน ฉลากของน�ำ้ มันมะกอก จะมีช่ือของพันธุ ์ มะกอกทีใ่ ช้ทำ� น�ำ้ มันอยู่ ให้มองหา Green Provencal หรือ Tuscan Olives เพราะ นี่คอื มะกอกพันธุด์ ที ส่ี ุด น�ำ้ มันมะกอกแบบ Extra Virgin


การเลือกใช้น�้ำมันพืชในการ นัน้ เหมาะส�ำหรับอาหารจานเย็นทัว่ ไป เช่น Salad หรือ Cold Seafood Pure Olives Oil, Refined Olives Oil น�ำ้ มันมะกอก ประเภทนี้ จะผ่านกระบวนการมากกว่า น�ำ้ มันมะกอกแบบ Extra Virgin ซึ่ง กลิน่ จะอ่อนกว่า สีจางกว่า เหมาะส�ำหรับ การท�ำอาหารทัวไป ่ เช่นการผัด Spaghetti, Pan Grill ต่างๆ ยกเว้นการทอดทีใ่ ช้ความ ร้อนสูงมากๆ เพราะน�ำ้ มันมะกอกทนความ ร้อนได้ไม่สูงนัก แต่สว่ นใหญ่เรามักจะเลือก ใช้แต่ Extra Virgin เท่านัน้ ซึง่ มีราคาแพง กว่า ถ้าอยากประหยัดก็ใช้ แบบ Pure Olives Oil ในการผัด และตอนท้ายก็เหยาะ แบบ Extra Virgin ลงไป ก็เป็ นการเพิม่ กลิน่ หอมได้เหมือนกัน 3. น�ำ้ มันถัว่ ลิสง (Peanut or Groundnut Oil) มีสองแบบ คือแบบจีน กับแบบฝรัง่ แบบจีน จะมีกลิน่ ของถัวคล ่ ้าย น�ำ้ มันงาแต่อ่อนกว่าและกลิน่ ก็ไม่เหมือน กันซะทีเดียว เหมาะส�ำหรับการผัดเส้นราด หน้าให้มกี ลิน่ หอมท�ำข้าวผัดท�ำอาหารจาน ผัดต่างๆ น�ำ้ มันชนิดนี้ใช้ในการทอดได้ดี เพราะทนความร้อนได้สูง แบบฝรัง่ คลา้ ย กับของจีน ต่างกันทีไ่ ม่มกี ลิน่ ของถัว่ 4. น�ำ้ มันดอกทานตะวัน (Sun Flower Oil) เป็ นน�ำ้ มันทีม่ เี นื้อบาง เบา และ ไร้กลิน่ เหมาะส�ำหรับท�ำสลัด และ การผัด แต่ไม่เหมาะส�ำหรับการทอด เพราะ low

smoke point 5. น�ำ้ มันดอกค�ำฝอย (Safflower Oil) มีลกั ษณะคลา้ ยน�ำ้ มันดอกทานตะวัน และน�ำ ไปประกอบอาหารได้เ หมือ นกับ น�ำ้ มันดอกทานตะวัน 6. น�ำ้ มันข้าวโพด (Corn Oil) เป็ นน�ำ้ มันทีเ่ หมาะกับการทอดแบบ Deep Fried เพราะ ทนความร้อนได้สูงทีส่ ดุ น�ำ้ มัน ข้าวโพดส่วนใหญ่ เมือ่ เย็นจะไม่มกี ลิน่ แต่ ถ้าได้รบั ความร้อนมากขึ้น จะเริม่ มีกลิน่ ของ ข้าวโพดบางๆ 7. น�ำ้ มันงา (Sesame Oil) เหมาะ ส�ำหรับปรุงแต่งกลิน่ ของอาหารหลังจากท�ำ เสร็จแลว้ เพราะทนความร้อนแทบไม่ได้ เลย แต่สามารถใส่เพือ่ ลดกลิน่ คาวลงไปใน ปลาหรือ Seafood ทีจ่ ะน�ำไปต้มหรือลวก ได้ครับ 8. น�ำ้ มัน ปาล์ม หรือ น�ำ้ มัน พืช (Vegetable Oil, Palm Oil) มักเป็ น น�ำ้ มันผสม ระหว่างน�ำ้ มันถัวเหลื ่ อง น�ำ้ มัน ปาล์ม น�ำ้ มันมะพร้าว หรือเมล็ดผักอย่าง อืน่ ทีม่ รี าคาถูก มี high smoke point เหมาะส�ำหรับท�ำอาหารผัด ทอด หลาก ชนิด แต่ไม่เหมาะส�ำหรับผูท้ ม่ี ปี ญั หาเรื่อง คอเลสเตอรอลเพราะไขมันอิม่ ตัวสูงมาก 9.น�้ำ มัน ร�ำ ข้า ว เป็ น น�้ำ มัน ที่ มี Smoking Point สูง ท�ำให้การทอดด้วย น�ำ้ มันร�ำข้าวมีโอกาสเกิดสารก่ อมะเร็งต�ำ่

กว่า และมีความปลอดภัยกว่า ข้อควรจ�ำ 1. น�ำ้ มันทอดอาหารควรเป็ นน�ำ้ มัน ทีค่ งตัวและเกิดควันช้า เช่น น�ำ้ มันปาล์มโอ เลอิน(จากเนื้อปาล์ม) 2. ไม่ควรใช้นำ�้ มันถัวเหลื ่ อง น�ำ้ มัน ข้าวโพด น�ำ้ มันดอกค�ำฝอย น�ำ้ มันดอก ทานตะวัน น�ำ้ มันสัตว์ และไขมันอืน่ ๆในการ ทอดอาหาร เพราะน�ำ้ มันดังกล่าวไม่คงตัว จึงเสือ่ มสภาพเร็ว 3. หากน�ำ้ มันทอดอาหารมีลกั ษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เปลีย่ นน�ำ้ มัน ทอดอาหารใหม่ทนั ทีไม่ควรเติมน�ำ้ มันใหม่ ลงไปเจือจาง เช่น กลิน่ เหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ� เกิดฟอง ควัน เหม็นไหม้ ไอน�ำ้ มันท�ำให้ ระคายเคืองตาและล�ำคอเมือ่ โดนความร้อน 4. ควรกรองกากอาหารทิ้งระหว่าง และหลังการทอดอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารทอดทีม่ กี ารชุบแป้ งปริมาณมาก 5. ควรซับน�ำ้ มันส่วนเกินบริเวณ ผิวหน้าอาหารดิบก่อนทอดเพือ่ ลดการแตก ตัวของน�ำ้ มัน ท�ำให้ชะลอการเสือ่ มสลายตัว ของน�ำ้ มันทอดอาหาร 6. ควรทอดอาหารครัง้ ละน้อยๆ เพือ่ ให้ความร้อนของน�ำ้ มันทอดกระจายทัว่ ถึงและใช้เวลาในการทอดน้อยลง 7. ไม่ควรทอดอาหารด้วยไฟแรง เกินไป จดหมายข่าววารสารสุขสาระ

11


อาหารกับสุขภาพ 8. น�ำ้ มันพืชทีม่ วี ติ ามินอีมากเป็ น พิเศษ ได้แก่ น�ำ้ มันทานตะวัน น�ำ้ มันจมูก ข้าวสาลี ซึ่งวิตามินอีจะมีคุณสมบัติเป็ น สารต้านอนุ มูลอิสระช่วยป้ องกันไม่ให้เยื่อ บุเซลล์ถูกท�ำลายดังนัน้ ควรเก็บน�ำ้ มันพืช ไว้ในทีเ่ ย็นและพ้นจากแสง เพือ่ ถนอมรักษา วิตามินอี 9. เพือ่ ลดความเสีย่ งในการสะสม สารเคมีในร่างกาย ควรเลือกซื้อน�ำ้ มันพืช สลับยีห่ อ้ สลับชนิดกันบ้าง ไม่ควรใช้นำ�้ มัน พืชชนิดใดชนิดหนึ่งประจ�ำอย่างเดียว 10. ไม่ใช้นำ�้ มันทอดอาหารซ�ำ้ มาก เกิน 3 ครัง้ หากน�ำ้ มันทอดอาหารมีกลิน่ เหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ� เป็ นควันง่าย และ เหม็นไหม้ไม่ควรใช้ครัง้ ต่อไป 11. ถ้าทอดอาหารประเภทเนื้อ สัตว์ท่มี สี ่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุง รสปริ ม าณมาก ควรเปลี่ย นน�ำ้ มัน ทอด อาหารบ่อยขึ้น 12. ไม่ควรเก็บน�ำ้ มันทีท่ อดแล ้วใน ภาชนะทีท่ ำ� จากเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง เพราะจะไปเร่งการเสือ่ มสลายของน�ำ้ มัน 13. ไม่ควรซื้อน�ำ้ มันจากพ่อค้าเร่ หรือแหล่งทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน เพราะอาจเป็ น น�ำ้ มันพืชปลอมทีผ่ ่านกระบวนการทางเคมี ท�ำให้ดูเหมือนน�ำ้ มันใหม่ แต่เต็มไปด้วยสาร พิษ หากกินเข้าไปจะเป็ นผลเสียต่อร่างกาย เพราะมีสารก่ อมะเร็ง กัดกร่ อนทางเดิน อาหารเป็ นต้น ทีม่ าhttp://nutrition.anamai.moph.go.th http://www.lube999.com http://bankny.multiply.com http://health2u.exteen.com www.ppho.go.th

12

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

พบหมอจินตนา นาดาเป็ นหญิงอายุ 70 ปี เป็ น โรคความดันเลือดสู ง ก�ำลังรักษาอยู่ กบั แพทย์ทางอายุรกรรม ณ โรงพยาบาลแห่ง หนึ่ง วันหนึ่งในช่วงเวลาประมาณ 2.00 น. ขณะก�ำลังนอนหลับสนิท เธอตกใจตื่นขึ้น มาเนื่องจากมีอาการปวดกลา้ มเนื้อบริเวณ น่องทัง้ สองข้าง มีการเกร็งทีป่ ลายเท้า ปลาย เท้าจิกชี้ลง เป็ นอยู่นานประมาณ 2 นาที เธอพยายามเหยียดหัวเข่าและน่ องให้ตรง ยกเท้าขึ้นให้พน้ จากเตียงเล็กน้อย กระดก ปลายเท้าลงล่าง ให้ไปทางด้านตรงข้ามกับ หัวเข่า และพยายามใช้มอื นวดกลา้ มเนื้อ บริเวณน่องทีเ่ ป็ นตะคริว จนอาการดีข้นึ วัน รุ่งขึ้นเธอจึงไปโรงพยาบาล แพทย์อธิบายว่า “ ตะคริวเกิดจากการหดเกร็งของ กลา้ มเนื้อน่อง ต้นขา หรือกลา้ มเนื้ออื่นๆ อย่างรุนแรงเป็ นเวลานาน ซึง่ มักเป็ นไม่นาน เกิน 2 นาที มีเพียงบางรายทีเ่ ป็ นอยู่นาน 5 นาทีหรือมากกว่านัน้ มีเพียงบางรายทีเ่ กิด

บ่อยจนท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมาน เมือ่ ใช้ มือคล�ำบริเวณที่เป็ นตะคริว พบว่ากลา้ ม เนื้อจะแข็งตัวเป็ นก้อนและปวดมาก ถ้า พยายามขยับเขยื้อนยิ่งจะท�ำให้กลา้ มเนื้อ ส่วนนัน้ แข็งตัวและปวดมากขึ้น โดยทัว่ ไป ตะคริวมักเกิดในผูส้ ูงอายุซง่ึ มีหลอดเลือด แดงแข็งและเกิดในช่วงกลางคืน แต่ อาจ เกิดในคนอายุนอ้ ยและเกิดได้ทกุ เวลา อาจ เกิดขณะก�ำลังว่ายน�ำ้ หลังจากออกก�ำลัง กาย นัง่ นอนหรือยืนในท่าทีไ่ ม่สะดวกนานๆ เดินนานๆ หรือเดินในขณะทีม่ อี ากาศเย็น ในช่ วงดึกหรือช่ วงเช้ามืด จนท�ำให้เลือด ไหลเวียนไม่สะดวก อาจเกิดในคนทีม่ ภี าวะ

สิ่งแวดล้อม

ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

...สัญญานโลกร้อน? วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ทางการ ฟิ ลปิ ปิ นส์สงอพยพประชาชนครั ั่ ง้ ใหญ่ใน แถบ พื้นทีช่ ายฝัง่ และสัง่ ให้เจ้าหน้าทีห่ น่วยฉุกเฉิน เตรียมพร้อม เพือ่ รับมือกับพายุไห่เยีย่ นซึง่ ทวี ความรุนแรงเป็ นซูเปอร์ไต้ฝ่ นุ และมุง่ หน้าเข้าสู่ เกาะตอนกลางของประเทศ ซุ ป เปอร์ไ ต้ฝ่ ุ นไห่ เ ยี่ย น เข้า ถล่ม ใจกลางของฟิ ลปิ ปิ นส์ดว้ ยก�ำลังลมสูงสุดราว 315 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เป็ นพายุทม่ี คี วามเร็ว ลมมากทีส่ ุด 1 ใน 4 ของโลก ด้วยกระแสลม

รุนแรงและคลืน่ พายุหมุนยกซัดฝัง่ สู งกว่า 3 เมตร กวาดเมืองชายฝัง่ และเมืองทีอ่ ยู่ลกึ เข้า มาบนแผ่นดินไปนับไม่ถว้ น ความรุ น แรงของไห่ เ ยี่ ย นเที ย บ เท่ากับพายุเฮอริเคนแคทรีนา ทีพ่ ดั ถล่มสหรัฐฯ เมือ่ ปี 2548 ทีส่ ร้างความเสียหายให้แก่พ้นื ที่ กว่า 233,000 ตารางกิโลเมตร เส้นผ่าศู นย์กลางของซู เปอร์ไต้ฝ่ ุน ไห่เยีย่ น มีขนาดถึง 800 กิโลเมตร ซึง่ มากกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของประเทศไทยแค่เพียง 50


ยาขับปัสสาวะ

อาจท�ำให้เป็นตะคริว แคลเซียมในเลือดต�ำ่ เช่น หญิงตัง้ ครรภ์ ใน คนทีข่ าดน�ำ้ คนทีม่ คี วามผิดปกติของเกลือ แร่ในร่างกาย เช่น ขาดแร่ธาตุแมกนีเซียม โปแตสเซียม คนทีใ่ ช้ยาบางชนิด เช่น ยาขับ ปัสสาวะ ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความ ดันเลือดบางชนิด คนทีเ่ ป็ นโรคบางชนิดเช่น โรคไตวาย โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ โรคเลือดจาง โรคพาร์กนิ สัน เป็ นต้น ดัง นัน้ การป้ องกันไม่ให้เป็ นตะคริวบ่อยก็คือ พยายามบริหารกลา้ มเนื้อโดยเฉพาะกลา้ ม เนื้อขาให้แข็งแรงมีความยืดหยุน่ สูงอยูเ่ สมอ สวมรองเท้าที่พอเหมาะและสบาย ขณะ นอนให้ยกขาสูง โดยใช้หมอนรองให้สูงจาก

เตียงประมาณ 10 เซนติเมตร หรือ 4 นิ้ ว สวมถุง เท้า ในขณะนอน ดื่มนมหรือรับประทานแคลเซียมวันละ 1 -3 เม็ด ดื่มสารละลายน�ำ้ ตาลเกลือแร่ใน คนทีข่ าดเกลือโซเดียม รับประทานอาหาร ทีม่ เี กลือแร่โปแตสเซียมสูง เช่น กล ้วย ผล ไม้ และผักต่าง ๆ... ส�ำหรับคนทีเ่ ป็ นตะคริวบ่อย ๆ ให้ รีบไปพบแพทย์ เพือ่ ค้นหาสาเหตุและการ แก้ไข ส่วนสาเหตุท่ีทำ� ให้คุณเป็ นตะคริว นัน้ สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากภาวะขาดสาร เกลือแร่โซเดียมและโปแตสเซียม เนื่องจาก

พญ.จินตนา โยธาสมุทร การรับประทานยาขับปัสสาวะใน การรักษาภาวะหัวใจโตจากโรค ความดันเลือดสูง จึงจะขอปรับ เปลีย่ นยาลดความดันชนิดอื่น ทีม่ คี วามเหมาะสมมาแทนให้ต่อ ไป” นาดาได้รบั ยาความดันเลือดอีก ชนิดหนึ่งมาแทนยาขับปัสสาวะเดิม และ แพทย์ได้นดั ให้มาตรวจในอีก 1 เดือนต่อมา

กิโลเมตรเท่านัน้ คาดว่าไห่เยีย่ นจะท�ำให้มยี อดผูเ้ สียชีวติ พุ่งสูงแตะ 10,000 คน ขณะทีย่ งั มีผู ้สูญหายอีกไม่ตำ� ่ กว่า 22,000 คน ซึง่ เชือ่ ว่าผู ้สูญหายจ�ำนวนหนึ่ง ถูกคลืน่ กวาดลงทะเล ขณะรายงานข่าวนี้ยอดผูเ้ สียชีวติ อย่างเป็ นทางการอยู่ ที่ 3,621 คน ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมาฟิ ลปิ ปิ นส์ได้เผชิญกับพายุไต้ฝ่ นุ อันมีความ รุนแรง อย่างกรณีของไต้ฝ่ นุ บุปผา ซึง่ เป็ นพายุทม่ี คี วามแรงระดับ 5 ด้วย ก�ำลังลม 280 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ได้พดั เข้าถล่มจังหวัดดาเวาโอเรียนทัลเมือ่ เดือน ธันวาคมปี ทแ่ี ล ้ว คร่าชีวติ ผูค้ นไป 600 ราย ขณะทีใ่ นเดือนธันวาคม 2554 พายุโซนร้อนวาชิได้พดั เข้าชายฝัง่ ตะวันตกของมินดาเนา ท�ำให้นำ�้ ท่วม ฉับพลันและคร่าชีวติ ผูค้ นไป700 ราย แม้บรรดานักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ระบุวา่ ไห่เยีย่ นเป็ นผลมาจากภูมิ อากาศเปลีย่ นแปลง แต่ก็มคี วามเห็นตรงกันว่าพายุมแี นวโน้มจะทวีความ รุนแรงมากขึ้น ขณะที่ IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประเมินว่าในศตวรรษหน้า ระดับน�ำ้ ทะเล อาจสูงขึ้น 26-62 ซม. ดังนัน้ ก็คาดหมายได้เลยว่าพายุจะมีความรุนแรงขึ้น จดหมายข่าววารสารสุขสาระ

13


ปิยะจิตร เพราะสตอร์มเซิรจ์ จะสูงขึ้นตามระดับน�ำ้ ทะเล ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์เ ควิน วอลช์ แห่งภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้นื พิภพ มหาวิทยา ลัยเมลเบิรน์ กล่าวว่าเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะระบุว่า สภาพอากาศรุนแรงเพียงเหตุการณ์เดียว เป็ น ผลมาจากโลกร้อนหรือภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง แต่ทผ่ี ่านมามีงานวิจยั จ�ำนวนหนึ่งทีส่ ะท้อนถึง ความเป็ นไปได้ของการเกิดไซโคลนที่มคี วาม รุนแรงอย่างไห่เยีย่ นมากขึ้นทัว่ โลก นายวิลล์ สเตฟเฟน ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง มหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เป็ นรู ปธรรม ค่อนข้างชัด คือภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงก�ำลัง ท�ำให้นำ�้ บริเวณพื้นผิวมีอณ ุ หภูมสิ ูงขึ้น อันส่ง ผลต่อเนื่องให้เกิดพายุ ระหว่างการประชุมสภาพอากาศโลก นี้ มีรายงานหลายฉบับทีอ่ อกมาสนับสนุนการ เปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น โดย องค์การอุตนุ ิยมวิทยาโลก หรือ WMO ระบุ ว่า ปี น้ ีเป็ นปี ท่ี 7 ทีส่ ภาพอากาศร้อนทีส่ ุด นับ ตัง้ แต่มกี ารบันทึกมาตัง้ แต่ปี 1850 ซึง่ ท�ำให้ เกิดสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ ได้ออกมาเตือน ก่อนหน้านี้วา ่ สภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง เป็ น สาเหตุให้ภยั ธรรมชาติต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นคลืน่ ความร้อน การเพิม่ ขึ้นของระดับน�ำ้ ทะเล และ อุทกภัย จะยิง่ เลวร้ายมากขึ้น และจากรายงาน ขององค์กร Oxfam ระบุวา ่ ภัยธรรมชาติทเ่ี กิด

14

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

จากพายุชนิดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ไต้ฝ่ นุ เฮอริ เคน หรือจะเป็ นไซโคลน ทีม่ คี วามรุนแรงมาก ขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ภาวะแห้งแลง้ ทีเ่ กิดขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อชีวติ ของประชาชนในหลาย ประเทศเช่นกัน โดยเมื่อปี ท่ีแลว้ ภัยแลง้ ที่รสั เซีย ท�ำให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ พ์ ืชลดลงเกือบ 25 เปอร์เซนต์ ขณะทีแ่ อฟริกาตะวันออก ภัยแล ้ง ท�ำให้ประชาชน 13 ลา้ นคนได้รบั ความเดือน ร้อน ขณะทีร่ ายงานของ Germanwatch เผย ว่า สภาพอากาศเลวร้ายในช่วงปี ทผ่ี ่านมา ได้ คร่าชีวติ ประชาชนทัว่ โลก 530,000 คน และ สร้างความเสียหายคิดเป็ นมูลค่า 2.5 ล ้านล ้าน ดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ หนักทีส่ ุด คือ เฮติ รองลงมาคือ ฟิ ลปิ ปิ นส์ และ ปากีสถาน จากหายนะทางธรรมชาติ อัน เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ จากภัยธรรมชาติทท่ี วีความรุนแรง

มากขึ้น ทุกฝ่ ายควรยอมรับว่า สภาพอากาศ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่ใช่เป็ นเรื่องของธรรมชาติ แต่เป็ นฝี มอื ของมนุษย์ ข้อมูล http://hilight.kapook.com http://www.krobkruakao.com http://www.bangkokbiznews.com

สมหวัง ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามี รายงานข่าวคนร้ายชาวต่างชาติตดิ ตัง้ เครื่อง สกิมเมอร์ในตูเ้ อทีเอ็ม ก่อนลักข้อมูลบัตร ไปกดเงินเอาไปใช้เอง ซึ่งที่ผ่านมาก็มคี น จ�ำนวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งสู ญเงินไปหลายแสน บาท แต่ยงั มีหลายคนทีไ่ ม่รูจ้ กั เจ้าเครื่องดัง กล่าวว่ามีวธิ กี ารท�ำงานอย่างไร “สุขสาระ”จึง เสนอข้อมูลไว้ให้เป็ นประโยชน์ รวมทัง้ วิธี สัง เกตสิ่ง ผิด ปกติ ก่ อ นจะเสีย บบัต รที่ตู ้ เอทีเอ็ม ส กิ ม เ ม อ ร์ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ อิเล็กทรอนิกส์ช้ นิ เล็ก ๆ ทีค่ นร้ายสร้างขึ้น ด้ว ยการน�ำ แถบแม่เ หล็ก วงจรถอดรหัส และวงจรหน่วยความจ�ำมาประกอบเข้าด้วย กัน สามารถพกพาได้ และใช้พลังงานจาก แบตเตอรี่ จากนัน้ น�ำไปติดตัง้ ไว้ท่ชี ่องรูด บัตรของตูเ้ อทีเอ็มโดยใช้เวลาในการติดตัง้ ประมาณ 3 นาที เมื่ อ น� ำ บัต รเครดิ ต หรื อ บัต ร เอทีเอ็มมารูด สกิมเมอร์จะอ่านข้อมูลจาก แถบแม่ เ หล็ก และน�ำ ไปเก็ บ ไว้ใ นหน่ ว ย ความจ�ำหรืออาจส่งข้อมูลต่ อไปถึงเครื่อง คอมพิวเตอร์ของมิจฉาชีพเลยก็ได้ จาก นัน้ หน้า จอเอทีเ อ็ม อาจแสดงข้อ ความว่า “ขออภัย เครื่องไม่สามารถท�ำรายการได้” หรือ “ท่านท�ำรายการเรียบร้อยแล ้ว กรุณา รับเงิน” ซึ่งก็ข้ นึ อยู่กบั ประเภทของเครื่อง อ่านบัตรปลอมทีใ่ ช้ เมื่อ ลัก ลอบดู ด ข้อ มู ล จากบัต ร เครดิตไปแลว้ คนร้ายก็จะน�ำไปสร้างบัตร ปลอมซึ่ง มีอ ยู่ 2 แบบ แบบแรกเรี ย ก ว่า “บัตรสี” เป็ นบัตรเครดิตปลอมที่มีสี ลวดลาย และตัวพิมพ์นูนเหมือนของจริง


ระวังภัย

ขโมยข้อมูล A

ทุกอย่าง รวมทัง้ มีขอ้ มูลในแถบแม่เหล็ก อย่างถูกต้องอีกด้วย บัตรแบบนี้สามารถ น�ำ ไปใช้ไ ด้ทุก แห่ ง เช่ น เดีย วกับ บัต รจริง บัตรปลอมอีกแบบเรียกว่า “บัตรขาว” เป็ น บัตรพลาสติกสีขาวมีเพียงแถบแม่เหล็กเก็บ ข้อมูล ซึง่ จะน�ำไปใช้กดเงินสดจากตู ้ ATM หรือน�ำไปใช้กบั ร้านค้าทีท่ จุ ริต คนร้ายบาง คนไม่ทำ� บัตรปลอม แต่นำ� ข้อมูลบัตรของ เราไปขายในอินเทอร์เน็ตก็มี เนื่องจากคนร้ายมักซ่อนเครื่อง สกิมเมอร์ไว้อย่ างแนบเนียนมาก ดังนัน้ การตรวจสอบอาจท�ำได้ไม่งา่ ยนัก แต่อย่าง น้อยก็มแี นวทางทีจ่ ะช่วยให้เราสังเกตเบื้อง ต้น เพือ่ ดูวา่ ตูเ้ อทีเอ็มนัน้ เสีย่ งต่อการใช้งาน หรือไม่ นัน่ ก็คอื 1. ตรวจดู ส่ิ ง ผิ ด ปกติ ร อบตู ้ เอทีเอ็มก่อนใช้งาน เพือ่ ดูวา่ มีกล ้องตัวเล็ก ซุกซ่อนอยู่ หรือไม่ โดยมิจฉาชีพอาจติด กล่องใส่ใบปลิวไว้บริเวณเครือ่ ง เพือ่ ใช้ซอ่ น กลอ้ ง ถ้าพบเห็นกล่องใส่ใบปลิวแปลกๆ ไม่ควรใช้เครื่องดังกล่าว และควรแจ้งให้ ธนาคารทราบทันที 2. ลองขยับหรือโยกอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของตูเ้ อทีเอ็มดู เพราะหากมีตวั สกิมเมอร์ ติดอยู่ การโยกอาจจะท�ำให้ตวั สกิมเมอร์ หลุดออกมาได้ เนื่องจากปกติแล ้ว คนร้าย จะไม่ตดิ ตัง้ เครื่องนี้ไว้อย่างแน่นหนาเท่าใด นัก เพราะต้องถอดเครื่องสกิมเมอร์ไปใช้

TM

ติดตัง้ ตูอ้ น่ื ๆ ด้วย 3. หากเครื่องเอทีเอ็มเกิดขัดข้อง และบัตรติดอยู่ในเครื่อง ให้รบี แจ้งธนาคาร เพื่อ อายัด บัต รทัน ที เพราะการที่เ ครื่อ ง ขัดข้องอาจเป็ นเล่หก์ ลของคนร้ายทีใ่ ช้เศษ ไม้ หรือไม้จ้ มิ ฟันใส่เข้าไปในช่องอ่านบัตร เพื่อให้บตั รของผูใ้ ช้บริการติดอยู่ท่เี ครื่อง แล ้วจะท�ำทีเข้ามาช่วยเหลือกดรหัสให้ 4 หากใส่บตั รไปในเครือ่ งแล ้วไม่มี ไฟกะพริบรอบช่องเสียบบัตร ควรเปลีย่ น ไปใช้ตูอ้ น่ื เพราะตูน้ นั้ อาจมีการติดตัวสกิม เมอร์ไว้ดูดข้อมูล(ซึง่ ข้อนี้คนร้ายก็แก้ไขให้ มองเห็นไฟกะพริบได้แล ้ว) 5. หากพบความผิ ด ปกติ ข อง เครื่อง ให้กดปุ่ม “ยกเลิก” เพือ่ ยุตกิ ารท�ำ ธุรกรรมนัน้ ทันที แล ้วเปลีย่ นไปใช้เครือ่ งอืน่ 6. เก็ บ สลิป ข้อ มู ล การใช้บ ตั ร เอทีเอ็มทุกครัง้ เพื่อไว้ใช้เปรียบเทียบกับ รายการเดินบัญชีประจ�ำเดือนของคุณ 7. ไม่ควรรีบร้อนท�ำธุรกรรม ควร เก็บบัตรและธนบัตรเข้ากระเป๋ าเงิน หรือ กระเป๋ าถือให้เรียบร้อยก่ อนเดินออกจาก บริเวณเครื่อง 8. ควรเปลีย่ นรหัสบัตรเอทีเอ็ม เป็ นประจ�ำ และให้รบี เปลีย่ นรหัสบัตรทันที เมื่อ มีบุ ค คลอื่ น ทราบรหัส บัต รของคุ ณ เพราะคุณไม่ควรให้ใครรูร้ หัสเด็ดขาด ไม่ ว่าจะเป็ นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วม

งาน หรือต�ำรวจ 9. ควรจ�ำกัดวงเงินการถอนใน แต่ละวันไว้ โดยแจ้งไปยังธนาคาร เพือ่ ที่ หากมิจฉาชีพได้นำ� บัตร หรือรหัสของคุณ ไปกด จะยังคงรักษาเงินไว้ได้บางส่วน หวังว่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้คงเป็ นประโยชน์ต่อคุณผูอ้ ่านบ้าง ทีม่ า : http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=193379 http://hilight.kapook.com/view/93328 http://www.oknation.net/blog/print. php?id=163224


ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปอเนาะสร้างสุข

“ปอเนาะ” เป็ นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ท่ีสุดสถาบันหนึ่ งของสังคมมุ สลิม ในประเทศไทยและในภูมภิ าคอาเซียน มีบทบาททัง้ ทางศาสนา การศึกษา และสังคม วิวฒั นาการมาจากสถานศึกษาที่เป็ นบ้านของครูหรือผูร้ ูเ้ ช่นเดียวกับบ้านของ “อัรกอม” ซึ่งเป็ นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์อิสลามสมัยของ ท่านนบีมุฮมั มัด (ศ็อลฯ) การศึกษาที่ปอเนาะ ไม่มหี ลักสูตรเฉพาะ ไม่มกี ารสอบวัดผล ประเมินผลแบบโรงเรียน ไม่มรี ะบบชัน้ เรียน ไม่มขี อ้ มูลในลักษณะที่เป็ นลายลักษณ์ อักษร ปอเนาะจึงถูกมองว่าล้าหลัง ไร้ระบบ และกระทบต่อความมัน่ คง ปอเนาะ จัด การศึ ก ษาโดยอิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม อิ ส ล า ม ผ ส ม ผ ส า น ด้ว ย วัฒนธรรมท้องถิน่ ส่งเสริมการศึกษาตลอด ชีวติ และตามอัธยาศัย สร้างคุณค่าและใกล ้ ชิดกับชุม ชน เน้น รายวิชาที่เ ป็ นรากฐาน ของชีวติ มนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ รูท้ ่มี นุ ษย์ไม่สามารถรูเ้ องได้ เช่น ความรู ้ เกี่ยวกับพระเจ้า เกี่ยวกับการก�ำเนิดของ มนุษย์ ก�ำเนิด โลก และจักรวาล หน้าทีแ่ ละ เป้ าหมายของมนุษย์ ตลอดจนความเร้นลับ ต่างๆ เหนือสติปญั ญาของมนุษย์เพือ่ หลุด

พ้นจากความงมงาย ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงทาง สัง คมของโลกยุ ค ใหม่ อุท ยานแห่ ง การ เรียนรู อ้ ย่ างปอเนาะต้องเผชิญกับมรสุ ม รอบด้าน ทัง้ ด้านนโยบายของรัฐ ความขัด แย้งทางประวัตศิ าสตร์และการเมือง ความ คิดและค่านิยมของสังคม ความเหมาะสม ของวิชาการและหลักสูตร สือ่ การเรียนการ สอน รวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤต สิ่งแวดลอ้ มทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ท�ำให้ “ปอเนาะ” ต้องปรับตัวเพือ่ การด�ำรง

อยู่และรักษาไว้ซง่ึ อัตลักษณ์และคุณค่าอัน ดีงาม โครงการปอเนาะสร้า งสุ ข จึง ได้ อาสาที่จ ะเรี ย นรู ป้ ัญ หา ร่ ว มคิ ด ในการ พัฒนาและสร้างสุขภาวะในด้านการศึกษา ของปอเนาะอย่างเป็ นองค์รวมและต่อเนื่อง เพือ่ ด�ำรงไว้ซง่ึ อัตลักษณ์และคุณค่าดัง้ เดิม เพิม่ เติมพัฒนาด้านทีอ่ ่อนแอให้มคี วามเข้ม แข็ง และร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการเข้าไป แนะน�ำและสนับสนุ นการจัดการเรียนรู ท้ ี จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ผูเ้ รียน โดย เฉพาะในด้านวิชาชีพที่จำ� เป็ นเพื่อเลี้ยงชีพ หรือ น�ำ ไปพัฒ นาต่ อ ยอดในอนาคต ส่ ง เสริมกิจกรรมด้านสุขภาวะ สิ่งแวดลอ้ ม การบริการชุมชน การใช้เทคโนโลยีพ้นื ฐาน รวมทัง้ งานวิจยั ที่จะช่ วยพัฒนาหลักสู ตร เสริมสร้างการจัดกิจกรรมและการบริหาร จัดการปอเนาะอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ กรอบความต้องการของปอเนาะโดยปอเนาะ มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการทุกขัน้ ตอน (คัด มาจากบทความปอเนาะ สร้า งสุ ข โดยนายเจ๊ะ เหล๊า ะ แขกพงศ์ ผู อ้ ำ� นวยการสถาบัน อิส ลามและอาหรับ ศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

คณะท�ำงาน ส�ำนักงานส่วนกลาง อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 02-2186193 โทรสาร 02-2186194 รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้จัดการแผนงานฯ นายดาวุด ทับอุไร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล นายบูดีมัน สะมะแอ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ นางสาวอุสนีย์ บุญมาเลิศ เจ้าหน้าที่บัญชี นางสาวลินดา ยาเร๊าะสาลี เจ้าหน้าที่บัญชี นางสาวกัลยาณา วาจิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวฮาบีบะห์ แตเป๊าะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 16 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ อาคารโรงเรียนจิตรภักดี 80 ถ.หน้าวัดเกตุ ซ.1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-247367 น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ นายชุมพล ศรีสมบัติ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ นางสุทธิดา วิชัยชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชี


ศูนย์กจิ กรรม สสม.ภาคใต้ตอนล่าง ผูร้ บั ผิดชอบโครงการปอเนาะ สร้างสุข แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยฯ มูลนิธสิ ร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการปอเนาะสร้างสุข ขึ้นได้แก่กจิ กรรม อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเยาวชนปอเนาะรักสิง่ แวดลอ้ มและ สุขอนามัย และกิจกรรม Big Cleaning Day โดยจัดให้มกี ารบรรยายให้ ความรูด้ า้ นสิง่ แวดลอ้ มและการจัดการขยะ พร้อมทัง้ กิจกรรมระดมความ

คิดเห็นจากนักเรียนทีเ่ ข้ารวม โดยเมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ร่วมกับสถาบัน ศึกษาปอเนาะอิสลามวิทยา ม.5 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และในวันที ่ 11 ตุลาคม 2556 ร่วมกับสถาบันศึกษาปอเนาะอัลกรุอานุลการีม ต่อมาใน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนวิทยา ม.4 โคกโพธิ์ ปัตตานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ในส่วนของกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิ การเยาวชนปอเนาะรักสิง่ แวดลอ้ ม ได้จดั ขึ้น ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกับสถาบัน ศึกษาปอเนาะอิสลามวิทยา และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกับโรงเรียนบ้านดอน วิทยามูลนิธิ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เพื่อการพัฒนา ศูนย์กิจกรรมภาคอีสาน 707/25 หมู่ 12 หมู่บ้านโนนม่วง

ซ.อิงมอ 2 ถนนโนนม่วง-มอขอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 08-68513528 นายอิมรอน โสะสัน ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ นายมูฮ�ำหมัดซูไฮมี อาแว เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ นายสุไลมาน หมะเกะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามโครงการ

ศูนย์กิจกรรมภาคกลาง อาคารมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 87/2 ถ.รามค�ำแหง แขวง/เขตสวนหลวง กทม.10240 โทรศัพท์ 02-719-8721 โทรสาร 02-7198717 นายวีระ มินสาคร ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ นายเชษฐา มะมัย รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ นางสุปรีดา อับดุลเลาะ เจ้าหน้าที่บัญชี

จดหมายข่าววารสารสุขสาระ

17


ศูนย์กจิ กรรม สสม.ภาคใต้ตอนล่าง จัดประชุมกรรมการจัดงาน มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครัง้ ที่ 5 เพือ่ เตรียมความพร้อม การจัดงานฯ เมือ่ วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประะชุมอัล อีมาม อัล-นาวาวีย ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี โดยมี ดร.อับดุลรอนิง สือแต รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายพัฒนานักศึกษา

และกิจการพิเศษเข้าร่วมประชุมด้วย ต่อมาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 คณะท�ำงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย จัดประชุมความคืบหน้า งานดังกล่าว ที่ รร.ซีเอส ปัตตานี ในครัง้ มีคณะกรรมการจัดงานฯ และผูร้ บั ผิดชอบจากทุกภาคเข้าร่วมประชุม

เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ศูนย์กจิ กรรม สสม.ภาคใต้ตอน โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ในเขตอ�ำเทพาและอ�ำเภอสะบ้าย้อย จังหวัด กลาง น�ำโดยนายสุรนิ ทร์ เหมนุกูล ผอ.ศูนย์กจิ กรรมภาคใต้ตอนกลาง สงขลา และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลมัสยิดที่เข้าร่วม

คณะท�ำงาน ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน 91 หมู่ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 โทรศัพท์ 08-72730648 นายธวัช วงศ์อนันต์ ที่ปรึกษา นางสาวกัณฑิมา หมื่นระย้า รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ

18

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง อาคารมัสยิดกลางประจ�ำจังหวัดสงขลา ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-257371 นายสุรินทร์ เหมนุกูล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ นายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ นางอลินา หีมเห็ม เจ้าหน้าที่บัญชี นางสาวอุไรฝะ หวังเบ็ญหมัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ


ศู น ย์ กิ จ ก ร ร ม ส ส ม . โรงเรี ย นผู น้ �ำ สุ ข ภาวะมุส ลิม ไทย จัดอบรมโครงการมุสลิมะฮฺตน้ แบบ ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2556 ณ ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์ รีสอร์ท หนองจอก กรุงเทพฯ โดยการอบรม ในครัง้ นี้มีผูส้ นใจสมัครเข้ารับการ อบรมจากภาคใต้และภาคกลางรวม 37 คน

ศูนย์กจิ กรรม สสม.ภาคกลาง ร่วมกับ เครือข่ายกิจกรรมชุมชน และกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัด โครงการต่อยอดโครงการลาคอมรฺ โดย จัดให้มกี ารประชุมเสวนาผูน้ ำ� 3 ศาสนา รณรงค์ลด ละเลิก สิง่ มึนเมา บุหรี่ และสิง่ เสพติดในชุมชน เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ วัด ปากบ่อ เขตสวนหลวง กทม. โดย จัดกิจกรรมประชุมบรรยายผูน้ ำ� ศาสนา 3 ศาสนา วิทยากรบรรยาย พระครูวรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัด ปากบ่อ (ศาสนาพุทธ) ร.ต.ท.มณฑล โพธิ์คาย รอง สวป.สน.คลองตัน (ศาสนาคริสต์) และว่าทีร่ อ้ ยตรีสมนึก โตสมบูรณ์ ผูน้ ำ� ศาสนาและคณะ

กรรมการสภาวัฒนธรรม เขตสวนหลวง กทม. (ศาสนาอิสลาม) พร้อม จัดให้มกี ารรวมกลุม่ สมาชิกในชุมชน 3 ศาสนา ระดมสมองแสดงปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไขเยาวชนติดยาเสพติด ทัง้ 3 ศาสนาลงความ เห็นเดียวกัน คือ เริ่มต้นทีค่ วามเอาใจใส่ของผูป้ กครองรวมทัง้ คนใน ครอบครัว และหัวใจของการแก้ปญั หา คือ ส่งเสริมการศึกษาและให้ เด็กเยาวชนใกล ้ชิดยึดหลักศาสนาของตนเป็ นรัว้ ป้ องกันยาเสพติด

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เพื่อการพัฒนา ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง อาคารวิทยาลัยอิสลาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-350266 รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ นายฮาซัน หะยีมะเย็ง รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ นางแวนีดา แวดาโอ๊ะ เจ้าหน้าที่บัญชี นายดลรอฮีม พันหวัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ นายลุกมาน กูนา เจ้าหน้าที่ติดตามผล

โรงเรียนผู้น�ำสุขภาวะมุสลิมไทย อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-2186193 โทรสาร 02-2186194 นายธงชัย กันพันธ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนผู้น�ำ

สื่อสร้างสุขมุสลิมไทย อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-2186193 โทรสาร 02-2186194 นายวิรชาติ มัสอูดี ผู้ประสานงานสื่อสร้างสุข

จดหมายข่าววารสารสุขสาระ

19


ห้องข่าวมูลนิธิ

เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.40 น. มูลนิธสิ ร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) น�ำโดย รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธฯิ พร้อมคณะ บริหารและเจ้าหน้าทีโ่ ครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย รวม 27 คน เดินทางเข้าเยีย่ ม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดย มี ผศ.ดร.อิสมาแอลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี และคณะผูบ้ ริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนัน้ เวลา 12.30 น. วันเดียวกัน ได้เข้าเยีย่ ม มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้รบั การต้อนรับอย่างดีเช่นกันจาก ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดี และคณะผูบ้ ริหารฯ โดย การเข้าเยีย่ มทัง้ สองแห่งนอกจากเป็ นการแนะน�ำมูลนิ ธิสร้างสุขมุสลิมไทย ให้เป็ นทีร่ ูจ้ กั แลว้ ยังมีการหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคม มุสลิมร่วมกัน

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

20

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


เมดาน (Medan) ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ของสุมาตราเหนือ เป็ นศู นย์กลางทางการค้าและท่าเรือที่ ส�ำคัญ มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วใกล ้เคียงส�ำคัญ ได้แก่ ทะเลสาบโทบา (Toba Lake) อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเม ดาน (Medan) ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่ของสุมาตราเหนือ เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและท่าเรือทีส่ ำ� คัญ ราว 160 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้ มีเกาะขนาดใหญ่ ชื่อซาโมซีร ์ (Samosir)อยู่ตรงกลางทะเลสาบ และมีพาราพัท (Parapat) เป็ นเมืองท่องเทีย่ วริมชายฝัง่ เป็ นทะเลสาบทีเ่ กิดในบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ กล่าวได้วา่ เป็ น Caldoraทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก (largest volcanic lake in the world) เสน่หข์ องทะเลสาบโทบาอยู่ทค่ี วาม เป็ นธรรมชาติทย่ี งั สะอาด อากาศสดชื่นบริสุทธิ์ถกู รายลอ้ มด้วยสีเขียวชอุ่มของพันธุไ์ ม้ทข่ี ้นึ ปกคลุม สร้าง ความรูส้ กึ ได้ถงึ ความเป็ นชนบทของวิถชี วี ติ ท้องถิน่ ความสวยงามของทะเลสาบสีฟ้าอมเขียวทีก่ ลายร่างมา จากภูเขาไฟทีเ่ คยน่าสะพรึงกลัวมาก่อน มัสยิด Raya Mosque หรือมัสยิด Masjid Raya Al-Mashun มัสยิดประจ�ำเมืองทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของเมดาน ซึง่ เป็ นมัสยิดทีใ่ หญ่ ทีส่ ุดในเขตสุมาตราเหนือ สร้างขึ้นโดยสุลต่าน เดลี ในปี ค.ศ. 1906 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอลันดา ใช้หนิ อ่อนจากอิตาลีและเยอรมนี และ กระจกสีจากจีน ตัวอาคารเป็ นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ โดยโดมมีลกั ษณะเป็ นสีเ่ หลีย่ มแบน มีการประดับภายในด้วยภาพเขียนลวดลายดอกไม้ และพรรณพฤกษา ท�ำให้เป็ นมัสยิดทีม่ คี วามงดงามทีส่ ุดในจังหวัดสุมาตราเหนือ

มูลนิ ธสิ ร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ขอเชิญร่วมบริจาค

สร้างอาคารส�ำนักงานถาวรของมูลนิ ธิ ได้ท่บี ญั ชี “ร่วมสร้างบ้าน สสม.” บัญชีเลขที่ 402-741990-9

เข้า

กองทุนการศึกษา สสม. ประจำ�ปีการศึกษา 2556

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คุณโฉมยงค์ บินมะห์มุด ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

อานสุขสาระที่บาน

งายๆ

ับสนุน น ส น า  ท ง ย ี เพ คาจัดสง บาท ปละ

200

สมาชิกที่ชำระคาจัดสงแลว หากยังไม ไดรับหนังสือ กรุณาแจงที่อยู ใหมพรอมรายละเอียด มาที่ โทรศัพท. 02-218-6193 j‰ ‰¡œ€œ’‹­šo’ 

’œ‰¨Š’

’‰ 

5,000.00 7,000.00 3,500.00 1,500.00

ขอเชิญร่วมบริจาค ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ได้ที่ “ทุนการศึกษา สสม.” ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 403-687420-1

จดหมายข่าววารสารสุขสาระ

21


22

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


สุขสาระฉบับที่ 120  

สุขสาระฉบับที่ 120 ประจำเดือนธันวาคม 2556