Page 1


ดัชนีสขุ ภาพ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

น้ำดื่มกินของครัวเรือนโดยทั่วไปทั้งใน เขตเมืองและชนบทมาจากน้ำประปา, น้ำบ่อ บาดาล, น้ำบ่อตื้น, น้ำฝนและน้ำบรรจุขวด เมื ่ อ นำน้ ำ จากแหล่ ง ต่ า งๆ ที ่ ค นไทยนิ ย ม บริโภคมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอด ภัยต่อการบริโภค พบว่า น้ำจากทุกแหล่งยัง ผ่านมาตรฐานไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดย เฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำที่ชาวชนบทนิยมดื่ม เช่น น้ำฝน, น้ำประปาท้องถิน่ , น้ำบ่อตืน้ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน ส่วนในเขต เมืองที่ทุกคนเชื่อมั่นว่าน่าจะได้มาตรฐาน ความปลอดภัย ก็พบว่า มีประมาณ 1 ใน 3 ที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ดังข้อมูล ในตารางที่ 1 จากโครงการศึกษาวิจยั ในการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคจากแหล่ง ต่างๆ

น้ำ เป็นสิง่ จำเป็นสำหรับชีวติ เป็นส่วน ประกอบสำคัญของร่างกายทีม่ อี ยูถ่ งึ 2 ใน 3 ของน้ำหนักตัว ร่างกายของคนเราต้องการ น้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ยิง่ เป็น ช่วงหน้าร้อนความต้องการอาจเพิ่มขึ้นเป็น เท่าตัว แต่ขณะเดียวกันก็มีโรคหลายโรคที่ เกิดจากน้ำเป็นสื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อย ให้ความสำคัญและมองข้ามไป ทุกปีมีผู้ป่วย เนื ่ อ งจากการติ ด เชื ้ อ โรคที ่ ป นเปื ้ อ นมากั บ อาหารและน้ำเป็นจำนวนมาก พบว่า ตั้งแต่ ปี 2534 ถึง 2545 มีจำนวนผู้ป่วยเป็นโรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปีละประมาณ 8 แสน ถึงล้านคน ชีใ้ ห้เห็นว่าเราควรให้ความสำคัญ ในการเลือกน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับ ครัวเรือน เพราะการมีน้ำดื่มที่สะอาดและ เพียงพอในแต่ละวันนับเป็นสิ่งสำคัญต่อการ มีสขุ ภาพดี Á

อาซีซะห์

X

ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพน้ำบริโภคในประเทศไทย จาการตรวจวิเคราะห์ในปี พ.ศ.2549

ระวัง

ในน้ำดืม่

ทัง้ นี้ มีหลายสาเหตุทท่ี ำให้นำ้ ไม่ได้มาตรฐาน สาเหตุทส่ี ำคัญ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนที่มากเกินมาตรฐาน การปนเปื้อน ด้วยสารเคมี ได้แก่ แคดเมียม, เหล็ก, ตะกั่ว, แมงกานีส และ ปัญหาทางกายภาพไม่เหมาะสม คือ มีความขุน่ และสีเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งในรูปของปัญหาเฉียบพลัน เช่น ท้องเสีย, บิด, อหิวาตกโรค, ไทฟอยด์ ฯลฯ และปัญหาระยะยาว จากการสะสมสารเคมีไว้ในร่างกายเป็นเวลานาน จากงานวิจยั ทีจ่ ดั ทำโดย กรมอนามัย ชีใ้ ห้เห็นว่า น้ำทีเ่ ราดืม่ ในชีวิตประจำวันเมื่อออกมานอกบ้าน เช่น น้ำดื่มที่ร้านหรือแผง

“สารปนเปือ้ น”

      

แหล่งข้อมูล 1. http://www.tonkit.org จากคอลัมน์ ต้นคิดเรื่องเด่น จดหมายข่าวรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 ผลิตโดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2. http://www.elib-online.com 3. http://www.clinicdek.com 


ลา คอมรฺ X

อาหารจัดให้ลูกค้าดื่ม หรือที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนดื่ม ก็มีคุณภาพความปลอดภัยในระดับที่น่า เป็นห่วง ดังข้อมูลในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทีพ่ บจากการเฝ้าระวังความปลอดภัย คุณภาพน้ำบริโภค เมือ่ พ.ศ.2547

ราไว

ท่านศาสนทูตได้กล่าวว่า “มัน (สุรา) ไม่ได้เป็นยา แต่มันเป็นโรค” รายงานโดยอิหม่ามมุสลิม

จากข้อมูลทีแ่ สดงไว้ถอื ว่าน่าเป็นห่วงมาก เพราะทุกคนต้องดืม่ กินน้ำ ดังนัน้ การบริโภค ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด การปนเปื้อน น้ำดื่มควรมีเครื่องกรองทำความสะอาด ขณะ เดียวกันหากแหล่งน้ำไม่ดกี ต็ อ้ งเปลีย่ น หาแหล่งใหม่ และทีส่ ำคัญทุกๆ ฝ่ายควรเอาใจใส่พฒ ั นา ให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยอย่างถ้วนหน้าในทุกพื้นที่ เพราะน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ในการดำรงชีวติ ให้มสี ขุ ภาพดี

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

หรืออาจทะลุลำไส้เล็กได้ นอกจากนั้น สุรา ยังเป็นอุปสรรคกับการดูดซึมอาหารบางชนิด เช่น วิตามิน B1, กรดโฟลิก, ไขมัน, วิตามิน บี6, วิตามินบี 12 และกรดอะมิโนต่างๆ 3. ร้อยละ 95 ของสุราที่เข้าสู่ในร่าง กาย จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด โดยผ่าน เยือ่ บุในกระเพาะอาหาร และลำไส้อย่างรวด เร็ว เมื่อถึงกระแสเลือดจะเข้าไปในเซลล์ และเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายอย่างรวดเร็ว แอลกอฮอล์ทำให้เซลล์ของเลือดเกาะเป็น ก้ อ นเหนี ย ว การไหลเวี ย นจึ ง ช้ า ลง และ ปริมาณออกซิเจนลดต่ำลงด้วย ทำให้โลหิต จาง โดยจะไปลดการสร้ า งเม็ ด เลื อ ดแดง

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

สุราจะออกฤทธิ์ทำลายร่างกาย ตั้งแต่ อวัยวะแรกที่สัมผัสจนตลอดเส้นทางเดินของ สุราทีผ่ า่ นเข้ามาในร่างกาย ตามลำดับ ดังนี้ 1. เริม่ ทีป่ ากและลำคอ สุราจะไปออก ฤทธิ์ต่อผิวอวัยวะภายในช่องปากทำให้เกิด การระคาย เคืองชิ้นเยื่อบุที่ละเอียดอ่อนใน ปากและหลอดอาหาร มักมีอาการร้อนซู่เมื่อ ผ่านลงไป 2. เมื่อสุราผ่านลงสู่กระเพาะ จะมี ผลกับผนังชั้นนอกสุดที่เป็นชั้นที่จะปกป้อง กระเพาะอาหาร จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะ อาหารและลำไส้เล็ก เกิดอาการอักเสบของ เยื่อบุชั้นในสุดของผนังหรือกระเพาะอาหาร Á

   ทำให้ความเม็ดเลือดขาวทำลายแบคทีเรีย ช้าลง และทำให้การแข็งตัวของเกล็ดเลือด ช้าลงด้วย 4. แอลกอฮอล์ จ ะทำให้ เ ซลล์ ข อง ตับอ่อนระคายเคือง และบวมขึ้น สุราทำให้ การไหลของน้ำย่อยไม่สามารถที่จะเข้าไปใน ลำไส้เล็กได้ ทำให้น้ำย่อยย่อยตัวตับอ่อนเอง ทำให้เกิดเลือดออกอย่างเฉียบพลันและการ อักเสบของตับอ่อน พบว่า 1 ใน 5 จะเสีย ชี ว ิ ต ไปในครั ้ ง แรก เมื ่ อ มี ป ั ญ หาเกี ่ ย วกั บ ตับอ่อน การสร้างอินซูลินขาดหายไป และ ทำให้เป็นเบาหวานในทีส่ ดุ 5. แอลกอฮอล์มีอิทธิพลต่อเซลล์ของ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


ริมคลอง กัลยาณา

มีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ดอกไม้บ้านๆ ธรรมดา แต่เป็นดอกไม้ทม่ี คี วามสวยงาม จน ได้เป็นแสตมป์ประเทศไทยในชุดดอกไม้ป่า ในปี พ.ศ. 2536 และนอกจากนี้ยังเป็นดอกไม้ที่ บอบบางและแสนแปลกที ่ บ านในวั น เดี ย วกั น สามารถเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีส้ม และ สีแดงได้ตามโมงยามของวัน ดอกไม้แสนสวยและลึกลับทีว่ า่ นีม้ ชี อ่ื ว่า “ปอทะเล” มีลกั ษณะ คล้ายๆ ดอกฝ้ า ย, ดอกกระเจี ๊ ย บเขี ย วที ่ ใ ช้ จ ิ ้ ม น้ ำ พริ ก ซึ ่ ง ปอทะเลจะอยู ่ ใ นวงศ์ เ ดี ย วกั น กั บ ดอกชบา

      

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ปอทะเล มี ช ื ่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า Hibiscus tiliaceus L.,Talipariti tiliaceum วงศ์ MALVACEAE มีชอ่ื ทีเ่ รียกกันทัว่ ไป คือ ปอทะเล (กรุงเทพฯ) ทางใต้เรียก ปอฝ้าย, ปอนา, ปอมุก มลายู-นราธิวาส เรียก ปอโฮ่ง บารู ทีจ่ งั หวัดเลยเรียก ผีหยิก, ขมิน้ นางมัทรี จังหวัดจันทบุรี เรียก บา ปอทะเลเป็นไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร เรื อ นยอดแผ่ ก ว้ า ง ลำต้ น มั ก คดงอ เรียบเรียงจาก สุรา..พิษร้ายสำหรับเยาวชน โดย มโนวิช เรืองดิษฐ์ และคอลัมน์ Health news ในนิตยสาร แพรว ฉ.580 / http://www.arunsawat.com

X

Á

ตับ ทำให้เกิดการบวม ทำให้น้ำดีซึมผ่านไป ทั่วตับ เป็นเหตุให้ตัวเหลือง รวมทั้งส่วน ขอบตาและผิวหนังเป็นสีเหลืองด้วย ทุกครั้ง ที่ดื่มสุรานั้น เซลล์ของตับจะถูกทำลาย เป็น ผลให้ตับแข็ง การเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับ มีถึง 8 เท่า เมือ่ เทียบกับคนทีไ่ ม่ดม่ื สุรา 6. แอลกอฮอล์ ท ำให้ ก ล้ า มเนื ้ อ ของ หัวใจบวม ทำให้เกิดเป็นพิษกับหัวใจมีการ สะสมของไขมันมากขึ้น และทำให้การเผา ผลาญช้าลงไปด้วย 7. แอลกอฮอล์ทำให้เยื่อบุของกระเพาะ ปัสสาวะบวม ทำให้ไม่สามารถยืดได้ตามปกติ การระคายเคืองของไตทำให้ร่างกายสูญเสีย น้ำมากขึน้ 8. แอลกอฮอล์ ท ำให้ ต ่ อ มอั ณ ฑะจะ บวม ทำให้ความสามารถทางเพศลดลง 9. แอลกอฮอล์จะไปกดศูนย์กลางของ สมอง ทำให้การประสานงานเสื่อมลงเรื่อยๆ สับสน, ความจำเสื่อม, เซื่องซึม, ชา, สลบ หรือโคม่าและถึงตายได้ แอลกอฮอล์จะไปฆ่า เซลล์สมอง ซึ่งเมื่อเซลล์ของสมองถูกทำลาย แล้วไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ การดื่มเป็น ประจำเมื ่ อ ถึ ง ระยะหนึ ่ ง จะทำให้ ค วามจำ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้ เสื่อมไป

แตกกิ่งมาก เปลือกสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นๆ เปลือกชั้นใน สี ช มพู เนื ้ อ เหนี ย วมี เ ส้ น ใยมาก ใบเดี ่ ย ว เรียงสลับกัน แผ่นใบรูปหัวใจ ด้านบนเกลีย้ ง ด้านล่างมีขนสีขาว ปลายใบเรียบแหลม โคน ใบเว้าลึก ดอกมีสีเหลือง ผลเป็นรูปไข่ มีขน สีขาวปกคลุม และมีเมล็ดเล็กจำนวนมาก ออกดอกระหว่างเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ ปอทะเลมักถูกนำไปปลูกเป็นไม้ประดับ

ถ้อยคำโดนใจ :

“บุหรีเ่ ป็นพาหะนำโรค...ห่างไกลบุหรี่ ห่างไกลโรค” โดย อับดุล มะลี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ใบอ่อน ชงดื่มแก้ไอ แก้หลอดลม อักเสบ เป็นยาระบายอ่อนๆ ทำเป็นผงใส่ แผลสดและแผลเรื้อรัง หรือต้มน้ำดื่มขับ ปัสสาวะ แก้ไข้ Ø ดอก ใช้ ด อกประมาณ 2-3 ดอก ต้มกับน้ำครึ่งถ้วยตะไล หรือต้มกับนมสด 25-30 มล. ทิง้ ไว้ให้เย็น ใช้หยอดหูแก้อกั เสบ ในช่องหู, ฝี, หนอง Ø ราก ต้มน้ำดื่ม ขับปัสสาวะ แก้ไข้ เป็ น ยาระบาย (ถ้ า ใช้ ม ากทำให้ ค ลื ่ น ไส้ , อาเจียน) Ø เปลือก เป็นยาทำให้อาเจียน ส่วน เมือกที่ได้จากการนำเอาเปลือกสดมาแช่น้ำ ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ส่วน เปลือกที่เหนียวมากๆ สามารถนำมาทำเป็น เชือก และทำหมันยาเรือ อย่างไรก็ตาม การนำสมุนไพรมาใช้ ทุกครั้งควรที่จะศึกษาถึงสรรพคุณและวิธี การใช้ให้รอบคอบ เพื่อความปลอดภัยของ ตัวเราเอง Ø

แหล่งทีม่ า 1. http://schoolnet.nectec.or.th 2. http://www.greenworld.or.th 3. www.thaihealthycare.com 4. www.panmai.com/usefulboard/90.shtml

ปอทะเลขึ้นตามชายฝั่งทะเล ตามป่า ชายเลน ป่าดิบชืน้ ใกล้ชายฝัง่ ป่าดิบเขาและ แม่น้ำลำคลองภายใต้อิทธิพลของน้ำกร่อย พบได้ในประเทศอินเดีย, จีน, เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ถึงทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ส่วนในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ปอทะเล เป็นไม้ยืนต้นที่สามารถปรับตัวกับสภาพแวด ล้อมที่เป็นชายหาดได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ปอทะเลมีลักษณะเฉพาะคือ ใต้ใบมีขนอ่อน เล็กๆ ปกคลุมอยู่ ซึ่งจะช่วยกันลมไม่ให้พัด น้ำระเหยออกมากเกินไป และมีรากแผ่กว้าง ช่วยยึดพืน้ ทรายและขยายพืน้ ทีห่ าน้ำได้ ปอทะเลไม่ใช่แค่ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูก เพื่อเป็นไม้ประดับหรือเพื่อความสวยงาน ได้อย่างเดียว แต่ปอทะเลยังมีประโยชน์ใน ด้านสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้รักษาอาการ ต่างๆ ในเบือ้ งต้นได้เป็นอย่างดี ซึง่ ประโยชน์ ทีว่ า่ นีม้ ี ดังนี้

พบหมอจินตนา สุลัยคอเป็นหญิงอายุ 38 ปี มีอาการ เหนื่อยง่าย ปวดหลัง อ้วนขึ้น แต่แขนลีบ หงุดหงิดง่าย ประจำเดือนมาไม่ปกติ มีเสียง แหบห้าว มีสิวขึ้นตามใบหน้า มีขนมากแบบ ผู้ชาย บริเวณริมฝีปากลักษณะคล้ายหนวด เป็นมานานประมาณ 2 ปี เธอจึงไปพบแพทย์ หลังจากแพทย์ซักประวัติและตรวจร่างกาย อย่างละเอียดแล้ว แพทย์กล่าวว่า “อาการของคุณคงจะค่อยเกิดขึ้นช้าๆ เป็นแรมเดือน ระยะแรก คุณจะมีหน้าอูมขึน้ หน้ากลมเหมือนพระจันทร์ หน้าออกสีแดง เรื ่ อ ๆ มี ก ้ อ นไขมั น บริ เ วณต้ น คอด้ า นหลั ง ระหว่างไหล่ทง้ั สองข้าง แลดูเป็นหนอกคล้าย หนอกควาย ผิ ว หนั ง ออกเป็ น ลายสี ค ล้ ำ บริเวณท้องและสะโพกคล้ายคนหลังคลอด ผิวหนังบริเวณอื่นบางลงและมีจ้ำเขียวบาง แห่ง ความดันเลือดสูงขึ้น หมอสงสัยว่าคุณ จะเป็นโรคคุชชิ่ง (Cushing’s Syndrome) ซึ่งเกิดจากพิษของการใช้ยาชุด, ยาหม้อ, ยา ลูกกลอน เพื่อบรรเทาอาการปวดข้อ ปวด หลัง โรคภูมแิ พ้ ด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ยาเหล่านี้มียาสเตียรอยด์เป็นส่วนผสม จำนวนมาก จึงทำให้ได้ผลชะงัด เมื่อหยุด ยาเหล่านี้อาการของโรคจะกำเริบขึ้น ทำให้ คนไข้ต้องใช้ยาเหล่านี้เป็นประจำทุกวันนาน เป็ น แรมเดื อ นแรมปี แต่ ส าเหตุ ข องโรค คุชชิ่งที่พบได้น้อยเกิดจากเนื้องอกของต่อม หมวกไต เนื้องอกของต่อมใต้สมอง เนื้องอก Á

ยาหม้อ ยาลูกกลอน 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


เรือ่ งน่ารูก้ บั หมอกษิดษิ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

นายแพทย์กษิดิษ ศรีสง่า

X

เลือดสูง, เบาหวาน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, หัวใจวาย, อัมพาต, ไตวาย, ภูมิคุ้มกันต่ำ, ติดเชื้อง่าย, ฝีพุพอง, แผลหายยาก, โรคติด เชื้อราตามผิวหนัง, ทางเดินปัสสาวะอักเสบ, วัณโรคปอด,กระดูกพรุน , กระดูกหักง่าย, ภาวะเลือดเป็นพิษ, นิ่วในไต, ต้อหิน, ต้อ กระจก และถ้าเด็กเป็นโรคนี้จะเจริญเติบโต ช้า เนื่องจากมีการกดการสร้างกระดูกด้วย” แพทย์กล่าว

สุ ล ั ย คอเข้ า ใจว่ า การที ่ เ ธอเป็ น โรค คุชชิง่ นัน้ เกิดจากการทีเ่ ธอนิยมใช้ยาชุด, ยา หม้อ, ยาลูกกลอน รักษาตัวเองอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตามข่าวลือและ ตามคำแนะนำของคนที่รู้จักกัน มารักษาโรค ปวดข้อ ปวดหลังนัน้ เป็นความเชือ่ ทีผ่ ดิ พลาด เธอจึ ง ตั ้ ง ใจว่ า จะหยุ ด การใช้ ย าเหล่ า นี ้ ไ ป ตลอดชีวิตเลยทีเดียว

ของอวัยวะอื่นซึ่งสร้างสารสเตียรอยด์มาก ผิดปกติได้เช่นกัน หมอจะขอตรวจเลือดและ ปัสสาวะ เพื่อดูว่าคุณเป็นเบาหวานหรือไม่ มี ส ารสเตี ย รอยด์ ใ นเลื อ ดและปั ส สาวะสู ง ผิดปกติหรือไม่ และจะตรวจคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อแยก โรคเนือ้ งอกของอวัยวะต่างๆ ด้วย” หลังการตรวจแพทย์กล่าวว่า สุลัยคอ เป็นเบาหวาน มีสารสเตียรอยด์ในร่างกายสูง กว่าปกติ ซึง่ เกิดจากการ ได้รบั สารสเตียรอยด์ มากเกินไป แต่ไม่ได้เกิดจากโรคเนื้องอกของ ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมอง หรือเนือ้ งอกของ อวัยวะอืน่ ๆ แพทย์จงึ เริม่ การรักษาโดยค่อยๆ ลดขนาดของยาชุดทีม่ สี ว่ นผสมของสเตียรอยด์ ลง ให้ยาสเตียรอยด์แผนปัจจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นการ ควบคุมของแพทย์ เช่น เพร็ดนิโซโลน แทน ยาชุด, ยาหม้อ, ยาลูกกลอน ทีเ่ คยรับประทาน

แพทย์หญิงจินตนา โยธาสมุทร

X

ค่อยๆ ปรับยาชุด, ยาหม้อ, ยาลูกกลอนให้ ลดลงทีละน้อย แพทย์นัดมาตรวจดูระดับของคอร์ติซอล ในเลือดเป็นระยะๆ จนแน่ใจว่าต่อมหมวกไต ที ่ ฝ ่ อ ตั ว ไป เนื ่ อ งจากการรั บ ประทานสาร สเตียรอยด์มากและนานเกินไปจนไปกดไม่ให้ ต่อมหมวกไตสร้างคอร์ติซอลได้เองนั้น เริ่ม ฟื้นตัวและสามารถสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอล ได้เป็นปกติ ทำให้แพทย์สามารถหยุดการใช้ ยาสเตียรอยด์ได้ในที่สุด ซึ่งต้องใช้เวลาปรับ ตัวเป็นเวลานานเป็นแรมปี “โชคดีที่คุณรีบมาตรวจไม่ปล่อยทิ้งไว้ นานเกินไป ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที จะเกิ ด โรคแทรกซ้ อ น เช่ น โรคความดั น       

...คุณผูอ้ า่ นครับ... “สุขสาระ” มีข้อเสนอสำหรับเรื่องราวดีๆ ของคุณ ทัง้ ทีไ่ ด้รบั จากเพือ่ นสนิท หรือญาติพน่ี อ้ ง ที่สร้างความประทับใจ สร้างกำลังใจ ให้คุณยืน หยัดอย่างเข้มแข็งได้ ขอเชิญชวนคุณผู้อ่านส่งเรื่องน่าประทับใจ ดังกล่าว พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ มาทีก่ องบรรณาธิการสุขสาระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือที่อีเมล์ suksara@yahoo.co.th โดยความยาวของเรื่อง ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4 หรือ ขนาดบรรทัด พิมพ์ 20 บรรทัด สำหรับเรื่องของคุณที่ได้รับ การตี พ ิ ม พ์ “สุ ข สาระ” มี ค ่ า ขนมเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ พร้อมที่จะมอบให้

ตอนนี้ ในประเทศไทย มีโรคเกิดระบาดขึ้นหลายๆ โรคพร้อมๆ กัน เนื่อง จากเป็นช่วงหน้าฝน น้ำ ก็ทว่ ม ยุงก็ชมุ โรคต่างๆ จึงอุบัติขึ้น และระบาดไป โดยง่าย มี โ รคหนึ ่ ง ที ่ ก ำลั ง ระบาดหนั ก อยู ่ ใ น ภาคใต้ของเรา นั่นก็คือ โรคชิคุนกุนยาที่ กำลังระบาดอย่างหนักแถบสี่จังหวัดภาคใต้ รวมถึงสงขลา, หาดใหญ่ด้วย ชื่อโรคชิคุนกุนยาฟังดูทนั สมัยคิขอุ าโนเนะ คล้ายๆ ภาษา ญี่ปุ่น แต่ความจริงไม่ใช่เลย กลับเป็นภาษา พื้นเมืองของชนเผ่าในแอฟริกาเผ่าหนึ่งไป นั่นก็คือ เมื่อปี ค.ศ. 1952 หรือประมาณ ห้าสิบห้าปีมาแล้ว ได้พบว่าในทวีปแอฟริกา แถบทีม่ ชี อ่ื ว่ามาโกนดี ซึง่ อยูร่ ะหว่างประเทศ แทนซาเนีย กับประเทศโมแซมบิค มีโรคๆ หนึ่งระบาดอย่างหนัก คนเป็นโรคนี้จะปวด ตามกล้ามเนื้อและข้อเป็นอย่างมาก ทำให้ เวลาเดินต้องงอตัวหรือก้มตัวลง เดินแบบ Á


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

แปลเป็นภาษามลายูโดย : ฮาเร๊ะ เจ๊ะโด

ชิคุนกุนยา

ตรงๆ ไม่ไหว พวกมาโกนดีเลยเรียกโรคนีว้ า่ ชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของเขา แปลว่า โรคตัวงอ หรือโรคทีท่ ำให้ตวั งอ หลัง จากที่มีการวิจัยกัน ก็ได้ทราบว่า โรคนี้เกิด จากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ติดต่อมายังคนโดย ผ่านยุงลาย เป็นพาหะดูดเลือดจากคนที่เป็น ไปให้อีกคนหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งคือ จากลิงใน แอฟริกาที่แพร่เชื้อมาสู่ยุง และจากนั้นยุง ก็ไปกัดคนอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้น โรคนี้ก็เริ่ม แพร่กระจายสูป่ ระเทศต่างๆ ทัว่ โลก ในเมืองไทย โรคนี้เริ่มพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1958 หรือ พ.ศ. 2501 นัน่ เอง หลัง จากนั้นในฤดูฝน ก็จะมีโรคนี้เป็นพระเอกอยู่ ตลอด ที่พบมากที่สุดก็มักเป็นแถบปักษ์ใต้ บ้านเรานีเ่ องครับ โรคนี้เริ่มจากยุงลายที่มีชื่อว่า Aedes aegypti โดยยุงลายตัวเมีย ไปกัดผูป้ ว่ ยชิคนุ กุนยาที่กำลังมีไข้สูง หลังจากนั้น ซึ่งเป็น ระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เชื้อไวรัส จะเข้าสูก่ ระเพาะยุง และเพิม่ จำนวนมากขึน้ แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลาย เมื่อยุงที่มีเชื้อ ไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อ ไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นเกิดอาการของ โรคได้ ระยะฟักตัวหรือ ระยะตั้งแต่ที่ยุงกัด เราจนกระทัง่ เรามีอาการ จะใช้เวลาประมาณ 1-12 วัน แต่ส่วนมากแล้ว ถูกกัดประมาณ 2-3 วันก็มักจะเห็นผลกันแล้ว อาการที่พบ ก็คอื มีไข้สงู มาก แล้วก็มผี น่ื แดงตามตัวและ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ปวดก็ให้ยาแก้ปวด แก้ไข้เป็นต้น แต่สิ่งที่ สำคัญที่สุด ก็คือ ต้องแยกโรคนี้ ออกจาก ไข้เลือดออกเด็งกีให้ได้ เพราะมิฉะนั้น จะ เป็ น อั น ตรายถึ ง แก่ ช ี ว ิ ต ได้ ดั ง นั ้ น เมื ่ อ มี อาการไข้ มีผื่นขึ้น คงต้องรีบไปพบแพทย์

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

แขนขา ดูคล้ายๆ ไข้เลือดออก แต่ไม่ใช่ สิง่ ที่สำคัญที่สุดก็คือ จะมีอาการปวดตามกล้าม เนื้อ ตามข้อเป็นอย่างมาก และข้อที่ปวด ก็สามารถเปลี่ยนไปตามข้ออื่นๆ ได้เรื่อยๆ ปวดหลังมาก จนไม่อยากจะยืนตรงต้องงอ หลังอยู่ตลอด หลังจากนั้น อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นแล้วหายไปเองได้ ภายในประมาณหนึ่ง อาทิตย์ หรือกว่านิดหน่อย แม้จะมีไข้ และมีผื่นขึ้นคล้ายๆ โรค ไข้เลือดออก แต่โรคนี้กลับไม่มีผลทำให้เส้น เลือดรั่วแต่ประการใดไม่ ดังนั้น น้ำเหลือง จึงไม่รั่วออกจากเส้นเลือด ผู้ป่วยจึงไม่ช็อค ไม่เสียชีวิต ไม่เหมือนกับไข้เลือดออกที่ทำให้ เส้นเลือดรั่ว น้ำเหลืองซึมออกมานอกเส้น เลื อ ด ความดั น เลื อ ดตก และเสี ย ชี ว ิ ต ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คนเป็นโรคชิคุนกุนยาก็ได้ รับความทรมานมากเช่นกันจากอาการปวด ข้อต่างๆ และปวดหลัง ปวดกล้ามเนือ้ การรักษานั้น ก็เป็นการรักษาตามอาการ

      

โดยด่วนก่อน เพื่อช่วยแยกโรคให้ เพื่อให้ แน่ใจว่าไม่ใช่ไข้เลือดออกหลังจากนั้น จึง รักษาตามอาการต่อไป การป้องกัน ก็โดยการกำจัดลูกน้ำยุง ลาย และยุงต่างๆ ทุกชนิด เพือ่ ไม่ให้มพี าหะ ของโรค ก็จะไม่มีใครพาเชื้อโรคมาเข้าสู่ตัว เราได้ การนอนกางมุ้ง หรือในมุ้งลวดก็เป็น วิธีการหนึ่ง การกำจัดยุงด้วยวิธีการพ่นควัน ไล่ยุงก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง แต่วิธีการที่ดีที่สุด อย่างหนึ่งก็คือ การปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำไว้ เสมอ เพื่อไม่ให้ยุงลายเข้ามาไข่ และกลาย เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงได้ ซึ่งวิธีการนี้ ท่าน ศาสดามูฮัมมัด ซ็อลฯ ได้สอนเราไว้ตั้งแต่ พันสีร่ อ้ ยปีกอ่ นแล้วว่า 


เรือ่ งเล่าจากชุมชน “...คนกลุ ่ ม แรกที ่ ม าตั ้ ง รกรากที ่ บ ้ า น ยายม่อมเป็นคนเชือ้ สายจีน ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 5 ครัวเรือน (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) มีอาชีพทำ กุ ้ ง เคย (กะปิ ) หลั ง จากนั ้ น ก็ เ ริ ่ ม มี ม ุ ส ลิ ม ย้ายถิ่นฐานมาจากน้ำเชี่ยว (ตำบลน้ำเชี่ยว ปัจจุบัน) มาตั้งบ้านเรือนอยู่ติดชายฝั่งทะเล ทางตะวันออกของบ้านยายม่อม ทำอาชีพ ประมงพื้นบ้าน (เช่น การตกเบ็ด, ดักปลา, การทอดแห ฯลฯ)



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

โดยปู่ซี (นายติรมีซี ภูมิมาโนช) ในวัย 78 ปี ซึ่งเป็นมุสลิมกลุ่มแรกๆ ที่เข้ามาตั้งรกรากที่ บ้านยายม่อม เป็นตำนานเรือ่ งเล่าในค่ำคืนนัน้ ผู้เขียนได้ถอดเทปเรื่องเล่าของปู่ซี และ ได้เรียบเรียงพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ปู่ซีเคย ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการอื่น เพื่อให้คุณผู้อ่าน ได้รบั ทราบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ทส่ี ดุ

ในโอกาสที่แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ มุสลิมไทย (สสม.) โดยการสนับสนุนของสำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการ “ปลูกป่าชายเลนเชิง อนุรกั ษ์” เมือ่ วันที่ 28-29 มีนาคม 2552 ขึน้ ที่ ชุมชนบ้านยายม่อม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ในช่วงค่ำของคืนวันแรก มีกิจกรรม การเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนยายม่อม Á

“จงปิดฝาภาชนะ และผูกปากถุงหนัง ที่ใส่น้ำเถิด ในช่วงปีหนึ่งนั้นจะมีคืนหนึ่งที่มีโรค ระบาด และมันจะลงในภาชนะที่ไม่ได้มีฝาปกปิด ในถุงหนังใส่น้ำที่ไม่ได้ผูกปากไว้ ทำให้เกิดเป็น โรคได้” (ซอเฮียะฮฺมสุ ลิม, 99/2014) ถึงแม้คำสอนนี้ จะผ่านมาถึงพันสี่ร้อย ปีแล้ว แต่กย็ งั ทันสมัยอยูจ่ นถึงปัจจุบนั ดังนัน้ ถ้าเราทำตามที่ ท่านนบีสง่ั นอกจากจะได้บญ ุ เพราะเป็นการทำตามซุนนะฮฺแล้ว ยังได้ผล ประโยชน์จากการป้องกันโรคต่างๆ อีกมาก มายด้วย วัสสลามฯ

...เมื่อก่อนบริเวณนั้นเรียกว่าหัวสวน เพราะเป็นสวนมะพร้าว มีต้นมะพร้าวนับ ร้อยต้นตลอดชายฝั่ ง และเมื่ อมีคนมาอยู่ มากขึ้นจึงได้สร้างมัสยิดไว้บริเวณดังกล่าว (ปัจจุบนั ไม่มรี อ่ งรอยให้เห็นแล้ว) ซึง่ สมัยนัน้ คลองยายม่อมผ่านหน้ามัสยิดและทอดยาว ไปสุดชายฝั่งตะวันออก (ปัจจุบันมีการขุด คลองใหม่ และเปลีย่ นเส้นทางไปจากเดิม) ...การเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ ใน สมัยนัน้ จะใช้เรือใบเป็นหลัก การติดต่อค้าขาย ยังเป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง กัน เช่น กะปิแลกข้าวสาร เป็นต้น ปู, ปลา หรือสัตว์นำ้ ในสมัยนัน้ มีปริมาณมาก หาจับได้ ไม่ยากนัก เพราะสมัยนัน้ ท้องทะเลยังมีความ สมบูรณ์อยู่ อย่างเช่น กุ้งตัวโตๆ สามารถ ที่จะจับก้ามทั้งสองชูขึ้นเหนือศีรษะจนสุด ปลายแขนแล้วจะเห็นว่าหางกุ้งเกือบถึงพื้น หรือแม้แต่ปลาตัวใหญ่ยาวสิบศอกทีเ่ คยจับได้ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ที่สูงเกินกว่าระยะปืนของเรือไทยจะยิงถึง และเรือรบทั้ง 3 ลำของไทยก็แล่นช้ากว่า เรือไฟของฝรัง่ เศส ซึง่ เปิดฉากระดมยิงเข้าใส่ ทันที เพราะรู้ดีว่าปืนของเรือไทยถึงจะใหญ่ แต่ก็ยิงได้ช้า เรือม็อดปิเกของฝรั่งเศส (เรือ ลาม็อตต์ปิเกต์) ยิงรัวออกมาเป็นตับ แม้จะ พลาดไปหลายนัด แต่ในที่สุด กระสุ น มา โดนเรือหลวงธนบุรีพอดี เสียงระเบิดดังมาก ทำให้เรือเกิดการสูญเสียมาก การปะทะกัน

ซึ่งผมเองในสมัยหนุ่มๆ ก็เคยได้ใกล้ชิดกับ ปลาตัวใหญ่ทพ่ี น่ น้ำได้ (วาฬ) และปลาฉลาม มาแล้ว ...ส่วนสาเหตุทเ่ี รียกว่าบ้านยายม่อมนัน้ เล่ากันว่า สมัยก่อนมีหญิงชราคนหนึ่ง ชื่อ ยายม่อม มีอาชีพเลี้ยงควายอยู่ที่สลักคอก วันหนึ่งควายหายไป ยายม่อมออกตามหา ควาย เลยจมน้ำทะเลตายกลายเป็นโขดหิน ชื่อ หินยายม่อม (ปัจจุบันโขดหินยังมีอยู่)

อับดุลรอฮีม

X

“ปูซ่ ี

แห่งชุมชน

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

จอดเลียบฝัง่ ใกล้คลองยายม่อมแต่ไม่สามารถ ดับไฟได้จึงลากกลับไปให้จมลงกลางทะเล (จุดที่เรือธนบุรีจม อยู่ระหว่างบ้านยายม่อม กับเกาะช้าง)...” ปู ่ ซ ี ตำนานที ่ ม ี ช ี ว ิ ต แห่ ง ชุ ม ชนบ้ า น ยายม่อม จบเรื่องเล่าลงด้วยความภาคภูมิใจ และสำหรับพวกเราต่างรู้สึกยินดี และร่วม ภาคภูมิใจกับชาวชุมชน ที่ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ เก็บเรือ่ งราวแต่วนั วานไว้ให้ลกู หลานได้จดจำ เป็นตำนานต่อไป

อย่างดุเดือดดำเนินไปราวๆ ครึ่งชั่วโมง แต่ กองเรือฝรั่งเศสซึ่งมีทั้งปริมาณ และประสิทธิภาพ ของอาวุ ธ เหนื อ กว่ า กลั บ ไม่ ส ามารถ ทำลายกองเรือของฝ่ายไทยได้ ฝรั่งเศสพอ ทราบว่าฝ่ายไทยกำลังส่งทหาร (นาวิกโยธิน) มาสนับสนุน พร้อมเครื่องบินรบจำนวนหนึ่ง กองเรือฝรั่งเศสซึ่งกำลังบอบช้ำและขวัญเสีย อย่างหนัก จึงรีบล่าถอยจากน่านน้ำไทยไป ทันที ว่ากันว่าในครั้งนั้นไทยต้องสูญเสีย กำลังพลไปกว่า 30 นาย และเรือรบทัง้ 3 ลำ และเชือ่ กันว่าฝ่ายฝรัง่ เศสก็ตอ้ งสูญเสียกำลัง พลไปไม่น้อย พร้อมเสียเรือลาม็อตต์ปิเกต์ เช่นกัน เรือหลวงธนบุรไี ฟลุกทัง้ ลำถูกลากมา

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ส่วนงอบที่ยายม่อมสวมอยู่ลอยน้ำไปติดชาย ฝั่ง กลายเป็นแหลมงอบ ควายของยายม่อม ก็กลายเป็นโขดหินเล็กๆ เช่นกัน” เมื่อถามถึงเรื่องราวเมื่อครั้งกองเรือ ฝรั่งเศสรุกล้ำอธิปไตยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484 บริเวณเกาะช้าง จ.ตราด ปูซ่ เี ล่าว่า... “...กองเรือฝรั่งเศสรุกล้ำอธิปไตยของ ไทยเข้ามาถึงบริเวณเกาะช้างจำนวน 7 ลำ แต่ทพั เรือไทยมีเพียง 3 ลำ (เรือหลวงธนบุรี, เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา) ระวาง ขับน้ำของเรือไทยทั้ง 3 ลำยังไม่เท่ากับเรือ กลไฟของฝรั่งเศสเพียงลำเดียว ฝรั่งเศสส่ง เครื่องบินรบบินวนสังเกตการณ์ในเพดานบิน

บ้านยายม่อม”

ข้อมูลเพิม่ เติม ติรมีซี ภูมิมาโนช. (2552, มีนาคม 27). ชาวบ้าน, ชุมชนบ้านยายม่อม จ.ตราด. สัมภาษณ์. http://gotoknow.org/blog/jontrat/46742 http://www.huso.buu.ac.th/sociology/boondoem/legend/tra5.html

      




อาหารกับสุขภาพ

โนรีซนั ด์

X

..ทุเรียน.. ราชาแห่งผลไม้



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ทุเรียนนำมาทำเป็นขนมหวานได้ เช่น ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนราดด้วยหัวกะทิ ซึ่งถ้าเราคำนึงถึงพลังงานที่ได้รับเพิ่มขึ้นจาก ข้าวเหนียว, น้ำตาล และกะทิ แล้วก็เป็น สิ่งที่ควรระวังมากเลยทีเดียว เพราะในเนื้อ ทุเรียนสดนั้นก็ให้พลังงานมากพออยู่แล้ว นอกจากนี้แล้วก็ยังมีทุเรียนกวน, ทุเรียนอบ แห้ง, ทุเรียนทอด ฯลฯ อีกด้วย ทุ เ รี ย น ให้ ค ุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง ทั้งในด้านไขมันที่ให้พลังงาน โปรตีน, คาร์โบไฮเดรตและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

และสระบุรี ภาคใต้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นราธิวาส และตรัง ภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี, ระยอง, ปราจีนบุรี และ ตราด โดยจังหวัดจันทบุร,ี ระยอง, ปราจีนบุรี และตราด เป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญ ของประเทศ ซึ่งฤดูกาลของผลผลิตทุเรียน ภาคตะวันออก คือ เมษายน-มิถนุ ายน และ ภาคใต้ คือ มิถุนายน-สิงหาคม ทุเรียนพันธุ์ การค้าของไทยทีส่ ำคัญมี 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กระดุม, พันธุ์ชะนี, พันธุ์หมอนทอง และ พันธุก์ า้ นยาว

ทุเรียนอบกรอบ

คนไทยเราชินกับกลิ่นที่หอมฉุนและ รสชาติที่หวานมันอร่อยของ “ทุเรียน” ต่าง กับชาวต่างชาติที่ไม่เคยลิ้มลองมักเบือนหน้า หนี แต่เมือ่ ทุเรียนเข้าปาก ต่างก็พากันติดใจ กันไปตามๆ กัน ไม่เพียงรสชาติที่อร่อยถูก ปากใครต่อใครเท่านั้น ทุเรียนยังให้คุณค่า ทางอาหารและมีสรรพคุณมากมาย ทุเรียน (durian) มีชอ่ื ทางวิทยาศาสตร์ ว่า Durio zibethinus ตระกูล Bombaceaceae เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบแข็งและ หนายาวสีเขียวแก่เป็นมัน ท้องใบเป็นสีน้ำตาล ปลายใบมีติ่งแหลมเรียว รูปไข่ยาว ดอก มี กลีบแข็งหนา ผล มีหนามแหลม เปลือกหนา เนื้อในสุกหวานหอม กลิ่นฉุนมาก ซึ่งทุเรียน นั้นจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามท้องถิ่น โดย ภาคเหนือ เรียก “มะทุเรียน” ภาคใต้ เรียก “เรียน” มาเลเซีย-ใต้ เรียก “ดูรยี นั ” (กัวลาลัมเปอร์-เคดาห์) “ดือแย” (กลันตัน-ตรังกานู) ทุ เ รี ย นมี ถ ิ ่ น กำเนิ ด บริ เ วณหมู ่ เ กาะ อิ น เดี ย ในแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ (King of the fruits) เนื้อทุเรียนให้ธาตุอาหารหลายชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, แมงกานีส, โปแตสเซียม และกำมะถัน มี ก ารปลู ก ทุ เ รี ย นเป็ น จำนวนมากใน ทุกภาคของประเทศไทย เช่น ภาคเหนือ ที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ทีจ่ งั หวัดนครพนม ภาคกลาง ทีจ่ งั หวัดนนทบุร,ี พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี Á

Durian King of fruits

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


X

แก่ร่างกายมาก โดยที่เนื้อทุเรียน 100 กรัม สำหรับพันธุ์ก้านยาวนั้นให้พลังงานมากที่สุด คือ 181 กิโลแคลอรี่ ส่วนพันธุ์หมอนทอง ยอดนิยมนัน้ จะให้พลังงานถึง 156 กิโลแคลอรี่ นอกจากเนื้อทุเรียนที่นำมารับประทาน แล้ว ส่วนต่างๆ ของทุเรียนก็มสี รรพคุณเป็น ยาอีกด้วย โดย 1. ใบ มีรสขม เย็นเฝื่อน สรรพคุณ แก้ไข้, แก้ดีซ่าน, ขับพยาธิ และทำให้หนอง แห้ง 2. เนือ้ หุม้ เมล็ด มีรสหวานร้อน สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง, ทำให้ฝีแห้ง และขับ พยาธิ 3. เปลือกลูก มีรสฝาดเฝือ่ น สรรพคุณ สมานแผล, แก้น้ำเหลืองเสีย, พุพอง, แก้ฝี, ตาน, ซาง, คุมธาตุ, แก้คางทูม และไล่ยุง และแมลง 4. ราก มีรสฝาดขม สรรพคุณ แก้ไข้ และแก้ทอ้ งร่วง มีคำเตือนสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรค เบาหวาน ควรระมั ด ระวั ง ในเรื ่ อ งการรั บ ประทานทุเรียน เพราะถ้ารับประทานมาก เกินไป ก็จะเป็นผลเสียและเป็นโทษแก่ร่าง กาย โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน จะทำให้มี ความรู้สึกร้อนมากกว่าปกติ บางคนจะรู้สึก อึดอัด เพราะจะได้รับพลังงานมากเกินไป และถ้าใช้พลังงานไม่หมดร่างกายก็จะสะสม เป็นไขมัน เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคอ้วนได้ จึ ง ต้ อ งรั บ ประทานในปริ ม าณที ่ พ อเหมาะ ร่างกายจึงจะได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าอย่าง เหมาะสม

อ้างอิง : http://www.moac.go.th/builder/fruit/ index.php?page=462&clicksub=462 http://www.panmai.com/Direction/ Tree_NE_1.shtml http://th.wikipedia.org/wiki/ทุเรียน

      

ปาซียะห์

ชีวติ กับธรรมชาติ

 หาดบางแสนเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมาช้านานของจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวเมือง ชลบุรเี พียง 10 กิโลเมตร แยกขวาจาก ถนนสุขมุ วิทตรงหลักกิโลเมตรที่ 104 เข้าไป 3 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอด ในบริเวณหาดมีเครีอ่ งดืม่ และอาหารทะเลประเภทของกินเล่นหาบมาขาย เช่น ปลาหมึก, หอยแมลงภู่, ห่อหมก ฯลฯ มีเก้าอีผ้ า้ ใบ, ลูกยางว่ายน้ำให้เช่า มีหอ้ งอาบน้ำจืด ไว้บริการ ร้านอาหารหลายแห่งเรียงรายอยูร่ มิ หาด หาดบางแสนเหมาะสำหรับนักท่องเทีย่ ว ทีม่ ี เวลาน้อยทีต่ อ้ งการพาครอบครัวไปพักผ่อนเพียงวันเดียว หาดบางแสน เป็นทีน่ ยิ มของคนไทยและชาวต่างชาติมานานกว่า 50 ปีแล้ว มีบริเวณ หาดทรายยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร กว้าง 50-200 เมตร ประกอบด้วยสิง่ อำนวยความสะดวก ครบถ้วน ทั้งสถานที่พัก, บังกะโล, ห้องอาบน้ำจืด, ร้านอาหารทะเล และอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ เช่น เรือกล้วย, สกู๊ตเตอร์, ห่วงยาง, จักรยานเช่า ปัจจุบันหาดบางแสนได้รับการปรับปรุงให้มี ความเหมาะสมทั้งด้านทัศนียภาพริมหาด, การจัดระเบียบหาด, การรักษาความสะอาด และ การควบคุมราคาสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ให้เป็นที่นิยมอย่าง ไม่เสือ่ มคลาย เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หาดบางแสนเจอกับวิกฤตขยะ เมื่อมีกองขยะนับร้อยชิ้น ลอยอยู่เต็มหาดบางแสน ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะขยะที่ลอยเข้าฝั่งส่วนใหญ่เป็น กล่องโฟมใส่อาหาร, หลอดไฟ, ขวดแก้ว และถุงพลาสติกยี่ห้อสินค้าต่างๆ รวมไปถึงสัตว์ทะเล Á

แหล่งข้อมูล: 1. www.hilight.kapook.com/view/37259 2. http://webboard.mthai.com/52/2008-05-25/379194.html 3. www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000057121 4. rittichai.myfri3nd.com/blog/2008/04/01/entry-2 5. http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?newid=65512 


รายงาน

ทุ น นิ ย ม



วิกฤตเศรษฐกิจครั้งล่าสุดนี้มีต้นเหตุ มาจากแวดวงการเงินการธนาคารในสหรัฐฯ มีชอ่ื เรียกกันว่า Subprime Financial Crisis เริ่มต้นจากการที่ธนาคารต่างๆ แห่กันปล่อย สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในกลุ่ม Subprime ซึง่ หมายถึงคนทีม่ โี อกาสน้อยมากทีจ่ ะ สามารถผ่อนชำระคืนได้ แล้วทำไมธนาคาร จึงปล่อยให้กับคนกลุ่มนี้ “ความโลภและการ เสี่ยง” เป็นคำตอบที่ดีที่สุด ผู้คนในสหรัฐฯ ต่างมองโลกในแง่ดีเกินไปว่า ราคาอสังหาริมทรัพย์จะทะยานขึ้นไปเรื่อยๆ และจะทำ กำไรได้อย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด ในแวดวงธนาคารที่มีการแข่งขันสูง มาก จึงถูกบีบให้ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มคน เหล่านี้ ผูบ้ ริหารธนาคารในสหรัฐฯ เอง กล้า Á

เพราะเป็นสถานที่เดียวที่มีแม่น้ำไหลลงสู่ ทะเลและใกล้ ช ายหาดบางแสนมากที ่ ส ุ ด สาเหตุอาจมาจากชาวบ้านทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ บางปะกงก่อนจะถูกผลักดันออกสู่ทะเล จน ทำให้ชายหาดบางแสนได้รับผลกระทบจาก ขยะ เจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่กอง สาธารณสุขเทศบาลต้องระดมกันเก็บขยะที่ ลอยมากับน้ำ ซึ่งการหลุดรอดของขยะใน ครั้งนี้ทางเทศบาลได้ทำการซ่อมบำรุง คาด ว่าจะต้องใช้งบประมาณกว่า 9 ล้านบาท ในการปรับปรุง ถึงเวลาที่ “เรา” จะต้องช่วยกันอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อม หากไม่ร่วมมือกันจะทำให้เกิด ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทุกๆ พื้นที่ตลอด แนวชายหาด รวมถึงผลกระทบอีกในหลายๆ ด้าน เช่น พ่อค้าแม่คา้ จะขาดรายได้ เนือ่ ง จากไม่มีนักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ของหาด บางแสนจะเสีย และในอนาคตอาจจะไม่มี นักท่องเทีย่ วเลย

X

วิกฤต แห่ง

บางชนิ ด ที ่ เ มาน้ ำ จื ด จนขาดอากาศหายใจ จากการบอกเล่ า ของพ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า และนั ก ท่องเที่ยวที่ยืนดูด้วยความประหลาดใจ ว่า ขยะนั่นมาจากที่ใด เพราะไม่เคยเห็นขยะ เป็นจำนวนมากแบบนี้ลอยเข้าฝั่งมาก่อนเลย นักท่องเที่ยวต่างแตกตื่นพร้อมใจกันขึ้นจาก การเล่นน้ำทะเล หลังจากที่ได้เห็นน้ำทะเล เปลีย่ นสีจากทีใ่ สสะอาด กลับดำสนิทในพริบ ตา พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ลอยเข้าฝั่ง จากคำสันนิษฐานของชาวบ้าน ขยะที่ลอยมาน่าจะมาจากแม่น้ำบางปะกง

CIFP

พอที่จะเสี่ยงปล่อยสินเชื่อ โดยหวังผลกำไร ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นพอใจ (มิเช่นนั้นอาจเสียเก้าอี้ ไปได้) เพราะหากสิ้นปีแล้วธนาคารมีกำไร มาก เขาเองก็จะได้รบั โบนัสก้อนโตเป็นรางวัล ซึ่งบางแห่งผู้บริหารจะได้โบนัสปีละนับร้อย ล้านบาท แต่ถา้ หากธนาคารเกิดปัญหาขึน้ มา อย่างมากก็โดนไล่ออก (หากติดตามข่าวจะ เห็นว่าผู้บริหารสถาบันการเงินที่ล้มละลาย ยั ง ได้ โ บนั ส เลย!) พนั ก งานธนาคารระดั บ รองๆ ลงมา ก็ถูกบีบโดยผู้บริหารให้ทำเป้า ให้ได้ในแต่ละปี การคัดเลือกผู้ท ี่จะได้ร ับ สินเชื่อจึงหละหลวมขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด ก็ปล่อยกูใ้ ห้กบั พวก Subprime อีกสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิด Subprime Financial Crisis คือการนำหนี้ (เน่า) มา ผสมปนเปโดยใช้ โ มเดลทางการเงิ น ต่ า งๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยนำมาแพ็กรวม กันใหม่ให้สวยงามในชื่อ “ตราสารหนี้” เพื่อ ขายต่อให้นักลงทุนที่ไม่ทราบว่าตราสารหนี้ เหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร มีการขายต่อเป็น ทอดๆ มากี่ทอดแล้ว เขารู้แต่ว่าเขาจะได้ ผลตอบแทนที่สูง การกระทำนี้ยังได้รับความ ร่วมมือจากบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือ ยักษ์ใหญ่อีกด้วย คิดกันง่ายๆ หากผมเป็น แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

สมาชิกทีย่ า้ ยทีอ่ ยู.่ .. สุขสาระ ขอย้ายตามไปด้วย

คนที่มีรายได้น้อยก็สามารถมีได้ บริษัทต่างๆ ใช้กลยุทธทางการตลาดเพื่อหว่านล้อมให้คน ที่ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีความสามารถพอที่จะถือ บัตรเครดิต กลับสามารถมีบัตรเครดิตแล้ว ใช้จา่ ยเกินตัวจนเคยชิน Subprime Financial Crisis อาจเป็น ปัญหาใหญ่โตระดับโลกที่แม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำต่างต้องปวดหัวกันถ้วนหน้า สำหรับผมแล้ว การแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ แม้ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เป็นการแก้เฉพาะหน้า ไม่ได้คำนึงถึงระยะยาว เพราะหากปล่อยให้ เป็นเช่นนี้ต่อไป เราก็คงได้เผชิญกับวิกฤต เศรษฐกิจและการเงินอีก อาจจะในรูปแบบ ใหม่ๆ และหนักขึ้นกว่าเดิม คนมีอันจะกิน

ย้ายที่อยู่ใหม่...กรุณาแจ้งที่อยู่ใหม่ของคุณให้เราทราบด้วย...ถ้าเป็นไปได้...แจ้งให้เรา ทราบล่วงหน้าก่อน 30 วัน ชือ่ และนามสกุล..................................................................................................ได้ยา้ ยทีอ่ ยูใ่ หม่ดงั นี้ เลขที.่ ......................หมูท่ .่ี .....................หมูบ่ า้ น................................................ตรอก/ซอย................................................... ถนน...................................................แขวง/ตำบล............................................เขต/อำเภอ.................................................. จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์................................................... ส่งไปที่ : แผนกสมาชิก แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 อีเมล์ suksara@yahoo.co.th โทรสาร : 02-218-6194

ธนาคารซึ่งออกตราสารหนี้เหล่านี้ แล้วต้อง การนำไปขายต่อ สิ่งสำคัญคือผมต้องได้รับ การจัดอันดับที่ดีเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ จึง ต้องไปให้สถาบันจัดลำดับเหล่านั้น โดยผม จะต้องจ่ายค่าการจัดลำดับให้ ลองนึกดูสิครับ ว่า หากผมได้อันดับไม่ดี ผมจะยอมจ่ายเงิน ก้อนโตให้สถาบันเหล่านั้นหรือ? ปัญหามัน เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้รายหนึ่งไม่สามารถจ่ายหนี้ ได้ คราวนีก้ ล็ ม้ ต่อกันเป็นทอดๆ แบบโดมิโน กันเลย ท้ายที่สุดแล้วปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิด ขึ้น หากทุกคนไม่โลภจนยอมเสี่ยงเพื่อให้ได้ ผลตอบแทน ที่เกินความเป็นจริงและเกิน กว่าที่ควรจะได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเรา เติบโตและซึมซับกับโลกแห่งทุนนิยมมาโดย ตลอด เราชินกับ “วัฒนธรรมการเป็นหนี้” เพือ่ ให้ได้ในสิง่ ทีเ่ ราต้องการ ทัง้ ๆ ที่ สิง่ เหล่า นั้นไม่มีความจำเป็นกับชีวิตเราเลย แต่เพราะ สังคมมันบีบบังคับ สิง่ ของทีเ่ มือ่ ก่อนเคยมอง ว่าฟุ่มเฟือยอาจกลายมาเป็นสิ่งที่ต้องมีไป แล้วก็ได้ ตัวอย่างที่ดีคือสหรัฐอเมริกา ในปี 2008 คนอเมริกันมีอัตราการออมเฉลี่ยเพียง 1% ของเงินที่หามาได้ แต่มีหนี้สินรวมกัน แล้วประมาณ 14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2006 มีกรณีลม้ ละลายราว 1.8 ล้านคดี (85% เป็นคดีล้มละลายของบุคคล) โดย ส่ ว นหนึ ่ ง เกิ ด จากแฟชั ่ น การมี บ ั ต รเครดิ ต ซึ ่ ง แพร่ ห ลายไปทั ่ ว แม้ แ ต่ น ั ก ศึ ก ษาหรื อ

อาจไม่รู้สึกอะไรมาก เศรษฐีบางคนสูญเสีย ทรัพย์สินไปเกือบ 80% แต่ก็ยังมีเหลือใน กระเป๋าอีกหลายพันล้าน แต่สำหรับประชาชน ธรรมดาๆ อย่างพวกเราหรือพี่น้องในระดับ รากหญ้า การต้องตกงานหรือสูญเสียรายได้ แม้เพียงเล็กน้อย ก็กระทบคนในครอบครัว ไปอีกหลายคน ทุกอย่างที่กล่าวมานี้จะไม่เกิดขึ้น หรือ ถ้าเกิด ผลกระทบก็จะน้อยกว่านี้หากไม่มี การลงทุนทำการค้าในสิ่งที่เสี่ยงจนเกินไป ไม่เก็งกำไร ไม่ขายหนีต้ อ่ กันเป็นทอดๆ ผสม ปนเป และทำธุรกิจโดยยึดหลักการแบกรับ กำไรขาดทุ น ร่ ว มกั น (Profit and Loss Sharing) เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล้าที่จะ เสี่ยงมากจนเกินไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ สูง ไม่บริโภคหรือซื้อของเกินความจำเป็น ฟุ่มเฟือย เกินขีดความสามารถที่จะหาเงิน มาซื้อได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในแนวทางของ อิสลามนัน่ เอง

      




พลังชีวติ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

แต่ยังมีมุสลิมบางส่วนที่เข้าใจผิดคิด ว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ ของตนโดยสมบู ร ณ์ จึ ง ได้ ม ี ก ารเรี ย กร้ อ ง ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ จากผู้ขอกู้ยืม ไม่วา่ จะในรูปของกำไร หรือ ค่าเช่า ในหลัก ทรัพย์ค้ำประกันนั้น โดยพยายามหลีกเลี่ยง คำว่า “ดอกเบีย้ ” นอกจากนัน้ ตามข้อกำหนดของอิสลาม เมื่อผู้ขอกู้ยืมมาขอไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ค้ำ ประกันไว้คืนหรือผ่อนชำระหนี้ที่กู้ยืมไปหมด แล้ว ผู้ให้กู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำ ประกันนั้นแก่ผู้ขอกู้ยืมโดยดี และอยู่ในสภาพ

X

เป็นต้องคืนเงินส่วนเกินจากที่ผู้ขอกู้ยืมได้กู้ ยืมไป ให้กับผู้ขอกู้ยืม โดยสามารถหักค่า ใช้จา่ ยต่างๆ ทีผ่ ใู้ ห้กยู้ มื ต้องจ่ายไปอันเกีย่ วกับ การดูแลรักษาหลักทรัพย์นั้น ระหว่างที่ผู้ขอ กู ้ ย ื ม ยั ง ไม่ ม าไถ่ ถ อนจนถึ ง เวลาที ่ ข ายทอด ตลาดได้ แต่ผู้ให้กู้ยืมไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดเงิน ทั้งหมดเป็นของตน หรือยึดหลักทรัพย์นั้น ไว้โดยไม่ขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ดังที่ กล่าวมาแล้ว เพราะหลักทรัพย์นั้นเป็นเพียง สิง่ ค้ำประกันเงินกูย้ มื เท่านัน้ แต่ถา้ ผูใ้ ห้กยู้ มื ที่มีฐานะร่ำรวยไม่มีความเดือดร้อนใดๆ จะ ยกหนีใ้ ห้เป็นทานก็จะเป็นการดียง่ิ



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวก เจ้ากู้หนี้ยืมสินกัน จะด้วยหนี้สินใดๆ ก็ตาม จนกว่าจะถึงกำหนดเวลา (ใช้หนี้) ที่ถูกระบุ ไว้แล้ว ก็จงบันทึกข้อตกลงนั้นเป็นลายลักษณ์ อักษรเถิด และผู้เขียนก็จงจดบันทึกระหว่าง พวกเจ้าด้วยความเทีย่ งธรรม และผูจ้ ดบันทึก ก็มิพึงจะบ่ายเบี่ยงที่จะบันทึก ดังที่อัลลอฮฺ ได้ทรงสอนเขา ดังนั้น เขาจงบันทึก โดยให้ ผู้ซึ่งเป็นลูกหนี้เป็นผู้บอกข้อความให้ และ ให้เขายำเกรงอัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าของเขา อย่าได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่องในการนั้นเป็น อันขาด และแม้ผเู้ ป็นลูกหนีเ้ ป็นผูด้ อ้ ยปัญญา

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ความร่ำรวย และความยากจน มาจาก พระผูเ้ ป็นเจ้า การทีพ่ ระองค์ทรงสร้างมนุษย์ ขึ้นมาบนโลก โดยมีสภาพที่แตกต่างกัน ไม่ ว่าจะเป็นฐานะ หรือสภาพร่างกาย ก็เพื่อ ทดสอบความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระองค์ และเพื่อให้มนุษย์ได้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน พระองค์มไิ ด้ทรงประสงค์ ให้มีการกดขี่ หรือดูถูกเหยียดหยามซึ่งกัน และกัน ฉะนั้น พระองค์จึงได้วางกรอบใน การดำเนินชีวิต เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ เศรษฐกิจที่พระองค์ทรงวางไว้นั้นสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าระบบซะกาต ซึ่งเป็นการบริจาคเพื่อ ช่วยเหลือคนยากไร้ในภาคบังคับ สำหรับผู้ที่ มีเงินสะสมถึงเกณฑ์และกรอบเวลาทีพ่ ระองค์ ทรงกำหนดไว้ หรือการส่งเสริมให้มีการช่วย เหลือเกือ้ กูลกันในรูปแบบต่างๆ โดยพระองค์ จะทรงตอบแทนผลบุญแก่ผู้ที่ปฏิบัติอย่าง มากมาย ในสังคมมนุษย์นน้ั การช่วยเหลือเกือ้ กูล กันส่วนใหญ่จะเป็นการให้กู้ยืมเงินโดยมีหลัก ทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งผู้ขอกู้ยืมจะต้องนำหลัก ทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินที่ขอกู้ยืมมาค้ำ ประกันไว้กับผู้ให้กู้ ซึ่งตามข้อกำหนดของ อิสลามนั้นผู้ให้กู้ยืมไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง ค่าตอบแทนใดๆ จากผู้ขอกู้ยืม เพราะถือว่า เงินที่ให้กู้ยืมนั้นมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ มีสัญญาการกู้ยืมเงินที่มีพยานรับรองชัดเจน อยูแ่ ล้ว Á

พ.อิสมาอีล

ที่สมบูรณ์ แต่ถ้าถึงเวลาที่กำหนดผู้ขอกู้ยืม ยังไม่มีเงินมาไถ่ถอน ก็ให้ผู้ให้กู้ยืมยืดเวลา การไถ่ถอนออกไป แต่ถ้าผู้ให้กู้ยืมมีความ จำเป็นต้องใช้เงิน ผู้ให้กู้ยืมก็มีสิทธิ์ที่จะขาย หลักทรัพย์นั้นได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ขอกู้ยืม ทราบถึ ง ความจำเป็ น และราคาที ่ จ ะขาย หลักทรัพย์นั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขอ กู้ยืมได้หาผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงกว่ามาซื้อ และ เมื่อขายหลักทรัพย์นั้นได้แล้ว ผู้ให้กู้ยืมจำ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


X

วิรชาติ มัสอูดี

360 องศา

..ไวรัสบำบัด.. หรือเป็นผู้อ่อนแอ หรือไม่สามารถจะบอกให้ บันทึกได้ ก็จงให้ผปู้ กครองของเขาเป็นผูบ้ อก ด้วยความเที่ยงธรรม และพวกเจ้าทั้งหลาย จงให้มีพยานขึ้นสองนายจากบบรรดาผู้ชาย ในหมู่พวกเจ้า แต่แม้นว่าไม่มีชายถึงสองคน ก็ให้มีชายหนึ่งคนและหญิงสองคน จากผู้ที่ พวกเจ้าพึงใจในหมู่พยานทั้งหลาย เผื่อว่า นางหนึ่งนางใดในสองพยานนั้นเผอเรอ อีก นางหนึ่งก็จะทบทวนความจำให้ และบรรดา พยานทั้งหลายก็จงอย่าได้ปฏิเสธเมื่อพวกเขา ถูกขอร้อง และพวกเจ้าจงอย่าเบื่อหน่ายที่ จะบันทึกหนี้สินนั้นไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตาม กระทั่งกำหนดเวลาชำระหนี้ด้วย นี่แหละ คือสิง่ ทีย่ ตุ ธิ รรมยิง่ กว่า ณ อัลลอฮฺ และเทีย่ ง ตรงยิ่งกว่าสำหรับเป็นหลักฐานยืนยัน และ เสี่ยงน้อยกว่าในการที่เจ้าทั้งหลายจะเกิด ความระแวงซึง่ กันและกัน นอกจากว่า มัน เป็ น สิ น ค้ า ที ่ ป รากฏอยู ่ ต ่ อ หน้ า ซึ ่ ง พวกเจ้ า หมุนเวียนมัน (ซือ้ ขายแลกเปลีย่ น) ระหว่าง พวกเจ้า ก็ไม่มีโทษอันใดแก่พวกเจ้าที่พวก เจ้าจะไม่บันทึกมัน แต่ให้มีพยานรู้เห็นใน ขณะทีพ่ วกเจ้าซือ้ ขายกันนัน้ และผูจ้ ดบันทึก ก็ดี ผู้เป็นพยานก็ดีก็มิพึงต้องให้รับความเสีย หายแต่อย่างใด หากเจ้าทั้งหลายขืนทำให้ ผู้จดบันทึกและพยานต้องเสียหาย การนั้น เป็นการล่วงละเมิดอย่างหนึ่งโดยพวกเจ้า และพวกเจ้ า พึ ง ยำเกรงอั ล ลอฮฺ เ ถิ ด ด้ ว ย อัลลอฮฺได้ให้ความรูแ้ ก่พวกเจ้าทัง้ หลาย และ อัลลอฮฺย่อมทรงไว้ซึ่งความรอบรู้ในทุกสิ่ง ทุกอย่าง” อัลกุรอาน บทอัล-บะเกาะเราะฮ โองการที่ 282

มนุษย์รู้จักวิธีการรักษาโรคด้วยการใช้ อาหารมาเป็นเวลานานกว่าหลายพันปีแล้ว เรียกการรักษานี้ว่า โภชนบำบัด หรืออาหาร บำบัดโรค (Diet therapy) เป็นการใช้อาหาร เพื ่ อ ช่ ว ยรั ก ษาโรคนั ้ น ๆ ทำได้ โ ดยการจั ด อาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ ผลทำให้ ช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคได้ เหตุ เพราะอาหารมี ค วามสำคั ญ ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยมาก Á

เซลล์มะเร็ง

อาหารที่ผู้ป่วยได้รับขณะเจ็บป่วยมีส่วนทำให้ อาการของโรคบรรเทาลง เช่น การให้อาหาร อ่อนแก่ผู้ป่วยโรคกระเพาะ จะช่วยให้กระเพาะอาหารและลำไส้ได้พกั ผ่อน หรือทำงาน น้อยลง ทำให้อาการของโรคบรรเทาลง การบำบัดรักษาโรคอีกวิธีหนึ่งที่เริ่ม เป็นที่รู้จักและพูดถึงกันนั่นคือการรักษาด้วย วิธกี ารใช้ยนี หรือทีเ่ รียกว่า ยีนบำบัด (Gene therapy) ใช้ ห ลั ก การที ่ ว ่ า เมื ่ อ ยี น ไหนมี ปัญหาให้แทนที่ยีนนั้นด้วยยีนปกติ และการ รักษาด้วยยีนมีการพูดถึงการเสริมสวย การ

รักษาศีรษะล้าน แต่เรื่องเหล่านี้ยังเป็นเรื่อง ทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการพัฒนา การใช้ไวรัส (Virotherapy) เพื่อรักษา โรคเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการรักษาที่น่า สนใจเช่นกัน ไวรัสมาจากภาษาลาติน แปลว่า พิษ ไวรัสถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ชนิดหนึง่ สามารถทีจ่ ะแบ่งตัว ขยายจำนวน ได้ในเซลล์ของร่างกาย, สัตว์ และพืช โดย เซลล์ที่มีเชื้อไวรัสอยู่อาจถูกทำลายไป หรือ ทำให้เซลล์นน้ั ทำงานได้ไม่เหมือนปกติ ก่อให้ เกิดอาการของโรคต่างๆ ได้ โรคที่เกิดจาก เชือ้ ไวรัส เช่น ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ไอกรน, คางทูม เป็นต้น เมือ่ ก่อโรคแล้วรักษาให้หาย ยาก ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ถ้าอาการไม่ ร้ายแรงก็จะหายไปได้เอง เพียงแค่รกั ษาตาม อาการทีเ่ ป็น มีการพักผ่อนทีเ่ พียงพอ ด้วยคุณสมบัติที่ไวรัสสามารถทำลาย เซลล์ได้ ทำให้มีการศึกษาเพื่อที่จะนำไวรัส มาใช้รักษาโรคมะเร็ง นักวิจัยได้ทำการวิจัย โดยการตัดต่อพันธุกรรมไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็น ตัวการทำให้เกิดโรคเอดส์ เชื้อไวรัสเอชไอวี

เรียบเรียงจาก : 60 สุดยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางสหเวชศาสตร์ยุคต้นศตวรรษที่ 21, รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน, ผช.ศจ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์, คณะสหเวชศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ ครัง้ ที่ 1 /พฤษภาคม 2549

      




เก็บมาฝาก เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือด ขาว ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อม หรือบกพร่องลง เมื่อฉีดไวรัสเอชไอวีที่ดัด แปลงพันธุกรรมเข้าไปทีเ่ นือ้ เยือ่ มะเร็งของหนู ผลทำให้เนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งตายด้วยไวรัส เอชไอวีนี้ และไวรัสจะไม่ขยายลุกลามติด เนื้อเยื่อปกติของร่างกายเพราะไวรัสถูกตัด แต่งพันธุกรรม เมื่อเนื้อเยื่อมะเร็งตายไวรัส จะถู ก กำจั ด พร้ อ มเนื ้ อ เยื ่ อ มะเร็ ง นั ้ น ด้ ว ย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังอยู่ในขั้นทดลอง กับสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ ยังมีอีกงานวิจัย หนึ่งที่ใช้ไวรัสคางทูมเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็ง เช่นกัน

อันที่จริง มีการใช้ไวรัสในการรักษา มะเร็งมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950 แล้ว นักวิทยาศาสตร์พบไวรัสที่เรียกว่าอะดิโน ไวรัสซึ่งก่อให้เกิดโรคคล้ายๆ หวัด สามารถ ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งที่เชิงกราน ของสตรีได้ ไวรัสบำบัดนั้นยังคงติดปัญหาที่ร่างกาย ของมนุษย์จะทำการต่อต้านเชื้อไวรัสที่ฉีด เข้าไป ซึ่งนักวิจัยจะต้องค้นคว้าหาวิธีการ ที่จะทำให้ร่างกายของมนุษย์ไม่ต่อต้านเชื้อ ไวรัสที่ฉีดเข้าไป และหากไวรัสบำบัดได้ผล ตามที่คาดไว้ ต่อไปเราจะมีวิธีการรักษาโรค มะเร็งซึ่งคร่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกไปหลายล้าน คนในแต่ละปี

อับดุรเราะฮีม บินฮาซัน

X

กุง้ Lobster เล็ก” (mini-lobsters) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ล็อบสเตอร์นำ้ จืด” (Freshwater Lobster) หรือ “กุง้ มังกรน้ำจืด” คือกุง้ น้ำจืดชนิดหนึง่ ทีม่ หี น้าตาคล้ายกุง้ ก้ามกราม ภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า “Crayfish” หรือ “Crawfish มีถน่ิ กำเนิดทัง้ ในทวีปอเมริกาเหนือ, ยุโรป, เอเชีย ตะวันออก และออสเตรเลี ย ปั จ จุ บ ั น มี ม ากกว่ า 500 สายพั น ธุ ์ ถื อ ว่ า เป็ น สั ต ว์ น ้ ำ รสชาติ ด ี แต่ ในขณะเดียวกันความสวยงามของมันบางสายพันธุ์ ก็ทำให้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงในตู้กระจกไป ซึ่งมีหลายประเทศทำฟาร์มเพาะพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์กันเป็นล่ำเป็นสันเพื่อการบริโภค คน อเมริกนั จะรับประทานกุง้ ชนิดสีแดง กุง้ สีสม้ กับขาวจะมีราคาสูง ส่วนกุง้ สีแดงจะมีราคารองลงมา สำหรับประเทศไทยนั้นมีการเลี้ยงกุ้งชนิดนี้กันมานานแล้ว ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อเมริกา (Procambarus clarkii) ซึง่ รูจ้ กั โดยทัว่ ไปว่า “กุง้ แดงญีป่ นุ่ ” และสายพันธุอ์ อสเตรเลีย เรียกกัน ว่า “กุง้ เรนโบว์” (Cherax quadricarinatus) “กุ้ง Lobster เล็ก” อาศัยในแหล่งน้ำที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็น สามารถพบได้ตามแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง ไปจนถึงทะเลสาบขนาดใหญ่ กุง้ ชนิดนีก้ นิ อาหารเก่ง โดยจะกินแทบทุกอย่าง ไม่เลือก กินทัง้ พืชและสัตว์ พืชทีก่ นิ เช่น ลูกผลไม้ หรือใบไม้จมน้ำเน่าๆ หรือแม้กระทัง่ เปลือกไม้ ส่วนสัตว์ที่เป็นอาหารของกุ้งชนิดนี้ ส่วนมากจะเป็นสัตว์ตายหรือซากสัตว์ รวมถึงสัตว์จำพวก ไส้เดือน และแมลงน้ำ ก็เป็นอาหารโปรดของมันด้วยเช่นกัน ลูกกุ้งเป็นนักล่ามือฉมัง ซึ่งจะจับ พวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆ กินเป็นอาหาร ข้อแนะนำสำหรับนักเลี้ยงกุ้งสวยงาม กุ้งที่เพิ่งลอกคราบจะ อ่อนแอที่สุดและอาจโดนพวกเดียวกันจับกินได้ถ้าอาหารไม่เพียงพอ และไม่ควรทำการเปลี่ยนน้ำ หรือหยดยาฆ่าเชือ้ ใดๆ ในช่วงเวลานีเ้ ด็ดขาด สำหรับกุ้งเรนโบว์ ตัวผู้ที่โตแล้วได้ชื่อว่า Red claw เพราะมีสีแดงที่ก้ามด้านนอกทั้ง 2 ข้าง ส่วนตัวเมียจะไม่มสี แี ดงทีป่ ลายก้าม อย่างไรก็ตาม สีของตัวกุง้ เองก็ขน้ึ อยูก่ บั สภาพแวดล้อม ด้วย กุง้ ทีพ่ บในธรรมชาติ มีนำ้ หนักในส่วนหางเป็น 25% ของน้ำหนักตัวทัง้ หมด กุง้ ทีห่ นักทีส่ ดุ ทีถ่ กู ค้นพบมีนำ้ หนักราวๆ ครึง่ กิโลกรัม ซึง่ กุง้ ส่วนมากทีว่ างขายอยู่ มีนำ้ หนักประมาณ 50-100 กรัม กุง้ เรนโบว์บางส่วนทีม่ สี นี ำ้ เงินเข้มก็จะมีการนำมาขายเป็นกุง้ บลูลอ็ บสเตอร์ Á

แหล่งข้อมูล : 1. www.pratoo.com/shift/content.aspx?cid=20&id=3356 2. www.vcharkarn.com/vblog/45470 3. www.time4fish.net 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


สุขสาระ กรกฎาคม 2552  
สุขสาระ กรกฎาคม 2552  

ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 กรกฎาคม 2552