Page 1

ข่าวเด่นในเล่ม

เ พื่ อ ช า ติ ศ า ส น์ ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น For Country, Religions, Monarchy, and People

ประชุม นขต. ผบ.ทบ.ระดมความคิด ปรับโครงสร้าง ทบ.ชืน่ ชมทุกภารกิจเพือ่ ให้ประชาชนปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ตงั้ จุดบริการหน้าค่ายทหาร เดินหน้าปลูกป่าอาเซียน

l

ผลการออกสลากกาชาด

l

สมาคมแม่บ้านทหารบก ประจ�ำปี ๒๕๕๗ l กกล.ผาเมือง สกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติด พบยาบ้ากว่า ๓๐,๐๐๐ เม็ด

E-mail : armynews04@yahoo.com ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

ISSN 2228-9704 ROYAL THAI ARMY NEWS

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหาร ที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การจัดท�ำ ฐานข้อมูลประวัติก�ำลังพล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กองทัพภาคที่ ๑ กับการช่วยเหลือ ภัยแล้งปี ๕๗

๑๑

๑๕


2

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เ พื่ อ ช า ติ ศ า ส น์ ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

ข่าวเด่นในเล่ม ๒ ส่วนบัญชาการ - คอลัมน์ ๑๐๘ คดีกฎหมายใกล้ตัว - การจัดท�ำฐานข้อมูลประวัติก�ำลังพล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

๙ ๑๑

๑๔

ส่วนส่งก�ำลังบ�ำรุง

- คอลัมน์พบหมอทหาร

ส่วนการศึกษา

- คอลัมน์ Arming your English ติดอาวุธทางภาษา ๑๔ - คอลัมน์ภาษาพาที ๑๔

ส่วนก�ำลังรบและส่วนภูมิภาค

- กองทัพภาคที่ ๑ กับการช่วยเหลือภัยแล้งปี ๕๗

คอลัมน์ประจ�ำ

-

วันสถาปนาหน่วย คอลัมน์แวดวงทหาร คอลัมน์สารพันข้อคิด คอลัมน์คุยกลางวง คอลัมน์ทหารคิดทหารเขียน คอลัมน์รู้ไว้ได้เปล่า คอลัมน์ท่องเที่ยวทัวร์ค่าย

ส่วนกิจการพิเศษ

- พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ ทรงเสด็จไปเยี่ยมข้าราชการทหาร ณ รพ.รร.๖ - นิทรรศการหอเกียรติยศสนามมวยลุมพินี พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๕๗

๑๕ ๔ ๖ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๕ ๘

ประชุม นขต. ผบ.ทบ.ระดมความคิด

ปรับโครงสร้าง ทบ.  ชื่นชมทุกภารกิจเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย  ช่วงสงกรานต์ตงั้ จุดบริการหน้าค่ายทหาร เดินหน้าปลูกป่าอาเซียน การประชุม นขต.ประจ�ำเดือนเมษายน ผบ.ทบ. สั่งการ ให้ทุกส่วนงานร่วมกันปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ ในโอกาสนี้ได้ กล่าวชื่นชมก�ำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้ง ให้ นขต.ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และยังคงให้ความส�ำคัญกับโครงการผืนป่าอาเซียน เมื่ อ ๔ เม.ย.๒๕๕๗ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมผู้บังคับ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.) ประจ�ำเดือนเมษายน โดยเนื้อหา ในการประชุม ผบ.ทบ. ได้ให้ความส�ำคัญกับระบบการบริหาร จัดการรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างของกองทัพบก โดยก�ำชับให้ ทุกส่วนงาน ทั้งส่วนก�ำลังรบ ส่วนการศึกษา  ส่วนสนับสนุนการ รบ และส่วนงานอื่นๆ ได้เร่งบริหารจัดการงานในหน้าที่และงาน ตามนโยบายของกองทัพบกให้ลุล่วง เพื่อสอดรับกับภารกิจใน ปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชม ก�ำลังพลที่ท�ำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ทั้งงานรักษา ความสงบเรียบร้อย งานแก้ปัญหา จชต. งานในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน ก�ำลังพลได้ทุ่มเท อดทน เสียสละ

ด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งปัจจุบันยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำรง ภารกิจเหล่านั้น เพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ผบ.ทบ.ยังให้ นขต.ทบ.จัดตั้ง “จุดให้บริการ ประชาชน” ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เพือ่ ช่วยลดการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน และอ�ำนวย ความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา โดยจัดตั้งเป็นจุดพักรถ และจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าหน่วยทหาร รวมทั้งเป็นจุด รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่อ�ำนวย ความสะดวกตลอด ๒๔ ชั่วโมง สุดท้าย ผบ.ทบ.ยังคงให้ความส�ำคัญโครงการผืนป่า อาเซียน โดยได้กล่าวถึงโครงการผืนป่าอาเซียน ที่มอบหมายให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ท�ำการปลูก ป่าในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นผืนป่าที่อุดม สมบูรณ์เชื่อมโยงทั่วถึงกันตลอดแนวชายแดน ส่งผลดีต่อระบบ นิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ เสมือนเป็น “ปอดแห่งภูมิภาคอาเซียน” โดยจะใช้ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และจะมีโครงการ น�ำร่องก่อนฤดูฝนจะมาถึงนี้

ภาพปกหน้า : โดย ส.อ.นรินทร์ พลธรรม ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพบก ภาพปกหลัง : โดย ช่างภาพกรมการขนส่งทหารบก

กกล.ผาเมือง สกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติด

พบยาบ้ากว่า ๓๐,๐๐๐ เม็ด

ผบ.กกล.ผาเมือง ร่วมกับ นายอ�ำเภอไชยปราการ แถลงข่าวจับผู้ต้องหาขนยาบ้า กว่า ๓๐,๐๐๐ เม็ด พร้อมของกลางอีกหลายรายการ ด้านผู้ต้องหารับสารภาพจะน�ำไปส่ง ต่อที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แต่ถูกชุดปฏิบัติการ ฉก.ม.๔ จับได้เสียก่อน เมือ่ ๓๐ มี.ค.๕๗ พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.กกล.ผาเมือง , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอ�ำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ พ.ท.พัสกร เกษสมบูรณ์ ผบ.บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก. ม.๔ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ณ ฐานปฏิบตั กิ ารบ้าน ร้องธาร โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๗ ซึ่ง พ.ท.พัสกร เกษสมบูรณ์ ผบ.บก. ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๔ ได้สั่งการจัดชุดปฏิบัติการจ�ำนวน ๓ ชุด ท�ำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด กั้น (ชั่วคราว) บนเส้นทาง บ.โป่งโจ๊ก– บ.ป่าหนา บริเวณแยก บ.ห้วยทราย จนกระทั่ง เวลา ๒๒.๐๐ น. ชุดปฏิบัติการสามารถตรวจค้น และท�ำการควบคุมผู้ต้องสงสัยจ�ำนวน ๓ คน ประกอบด้วย นายเอกพล หมอไก่ อายุ ๒๖ ปี นายปรีชา จะอือ อายุ ๓๐ ปี และ นายประเดอ หมอไก่ อายุ ๑๙ ปี สอบถามทัง้ ๓ คน พบผูต้ อ้ งสงสัยอาการมีพริ ธุ และให้การ วกวน จึงได้พยายามซักถามเพิ่มเติม ภายหลังรับสารภาพว่า พวกตนได้น�ำยาเสพติดไปซ่อน ไว้ในป่า ชุดปฏิบัติการจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่พบของกลางยาบ้าได้ จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ เม็ด รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ แคปสีบรอนซ์เงิน จ�ำนวน ๑ คันทะเบียน ผผ ๒๒๗๑ ชม. และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟไอ สีบรอนซ์เงิน ไม่ติดแผ่นทะเบียน จ�ำนวน ๑ คัน จากการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องให้สารภาพว่า ยาบ้าทั้งหมดเป็นของนางนาแปะ ไม่ ทราบนามสกุล ราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอในพื้นที่ บ.ห้วยนกกก ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง ซึ่งพวกตน จะน�ำไปส่งต่อยังท่ารถตลาดโชคธานี ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทัง้ นีช้ ดุ ปฏิบตั กิ ารได้ควบคุม ตัวผู้ต้องหาน�ำส่งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อท�ำการขยายผลการจับกุมต่อไป

ผลการออกสลากกาชาด สมาคมแม่บา้ นทหารบก ประจ�ำปี ๒๕๕๗ รศ.นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการออกรางวัลสลากกาชาด ของร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารรับรอง สนามเสือป่า ส�ำนัก พระราชวัง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ โดย ผลการออกรางวัลมีดังนี้ รางวัลที่ ๑ จ�ำนวน ๑ รางวัล ๑๖๔๑๑ รางวัลที่ ๒ จ�ำนวน ๑ รางวัล ๘๔๖๕๒ รางวัลที่ ๓ จ�ำนวน ๑ รางวัล ๔๐๖๗๘ รางวัลที่ ๔ จ�ำนวน ๑ รางวัล ๖๕๖๕๖ รางวัลที่ ๕ จ�ำนวน ๓ รางวัล ๒๔๓๖๔, ๖๙๐๐๕, ๐๑๑๗๓ รางวัลที่ ๖ จ�ำนวน ๒ รางวัล ๑๔๖๘๔, ๖๖๑๒๒ รางวัลที่ ๗ จ�ำนวน ๕ รางวัล ๗๙๘๐๐, ๓๑๔๐๐, ๑๓๗๗๓, ๑๔๙๐๙, ๔๔๓๘๒ รางวัลที่ ๘ จ�ำนวน ๓ รางวัล ๑๗๔๓๗, ๒๑๖๐๒, ๙๕๓๐๓ รางวัลเลขท้าย ๔ ตัว จ�ำนวน ๑๐ รางวัล ๕๕๓๑ โดยการรับรางวัลสามารถรับได้ที่สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ซึ่งจะจ่ายรางวัล ให้แก่ผู้ถือสลากฉบับจริงที่ถูกรางวัลน�ำมาขอรับเท่านั้น


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

3

เมื่อ ๓๑ มี.ค.๕๗ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงานเลี้ยง ปิดภาคสมัยการฝึก นนร.ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย ภายใน รร.จปร. จังหวัดนครนายก และ ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.น�ำ ดร.ทวี  นริสศิรกิ ลุ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะ นนร. ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราช สมภพ ๒ เมษายน

เมื่อ ๓๑ มี.ค.๕๗ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการรับราชการของทหารใหม่ ณ รร.จปร. จว.นครนายก

เมื่อ ๔ เม.ย.๕๗ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ในสังกัด ทบ.จ�ำนวน ๓๗ แห่งทัว่ ประเทศ จากเงินรายได้การจัดสร้างพระพุทธเมตตาเสนานาถ ณ ลานด้านหน้าพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บก.ทบ. เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐ ล้านบาท โดยกรมแพทย์ทหารบกได้รวบรวมความต้องการและ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ประกอบด้วย สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ๒๖ รายการ และรถพยาบาล จ�ำนวน ๑๔ คัน

เมื่อ ๒ เม.ย.๕๗ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และ ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกการบริจาคสินทรัพย์และพิธีเปิดโครงการบ้านพักข้าราชการแห่งใหม่ ณ พื้นที่เกียกกาย

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๗ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงและพัฒนา แหล่งน�้ำ ตามนโยบายรัฐบาล ที่ด�ำเนินการโดย ทบ. ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมี พล.ต.นิพนธ์ ปานมงคล ผบ.พล.พัฒนา ๑ ให้การต้อนรับ ณ ค่ายพรหมโยธี จว.ปราจีนบุรี

เมือ่ ๙ เม.ย.๕๗ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลั ยะ ผช.ผบ.ทบ.๑ ตรวจเยีย่ มโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน�ำ้ ตามนโยบาย ของรัฐบาล ที่ด�ำเนินการโดย ทบ. การก่อสร้างท�ำนบดินเก็บกักน�้ำและป้องกันน�้ำท่วมที่ อ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ และ โครงการขุดลอกหนองเบญ ต.เวียงคุก อ.เมือง จว.หนองคาย

เมื่อ ๒๕ มี.ค.๕๗ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมฟังการ บรรยายสรุปผลการด�ำเนินงานด้านก�ำลังพล และด้านกิจการพลเรือน ทภ.๔ โดยมี พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย รอง มทภ.๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจวน วรรณรัตน์ จว.นครศรีธรรมราช

เมือ่ ๓ เม.ย.๕๗ พล.ท.ภาณุวชั ร นาควงษม์ เป็นประธานการแถลงข่าวการประกวดสารคดีสนั้ “รวมใจไทย ให้เป็นหนึง่ ” โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์


4

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

๑ เมษายน วันสถาปนา

กองพลพัฒนาที่ ๔ ครบรอบปีที่ ๒๕ กองพลพัฒนาที่ ๔ เป็นหน่วยในส่วนพัฒนา ประเทศของกองทัพภาคที่ ๔ รับผิดชอบพื้นที่ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปัจจุบัน พลตรี ยอดชัย ยั่งยืน ด�ำรง ต�ำแหน่งผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในปี ๒๕๕๗ กองพลพัฒนาที่ ๔ จัดตั้งมาครบ ๒๕ ปี ใน ห้วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา หน่วยได้ดำ� เนินงานตามนโยบาย ของกองทัพบก โดยน้อมน�ำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมา ปฏิบัติภายในหน่วย เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นแบบ อย่างให้ก�ำลังพลและประชาชนทั่วไป ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายรัตนพล” ในห้วงที่

ผ่านมามีผู้เข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ�ำนวนมาก, ด�ำเนิน การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นภัยแล้ง, อุทกภัย และอัคคีภัย โดยได้จัด ก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่าง เต็มความสามารถ กองพลพั ฒ นาที่ ๔ ด� ำ เนิ น การเทิ ด ทู น สถาบันและเผยแพร่กิจกรรมของกองทัพในภาพรวม และการต่อต้านยาเสพติดและการโพสต์ข้อความ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและต่อต้านการหมิ่นสถาบัน นอกจากนี้ยังด�ำเนินการสร้างฝายชะลอน�้ำร่วมกับ ทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีน�้ำใช้ตลอดปี

ลดปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ในฤดูแล้ง และรักษาป่าต้นน�ำ้ อีกทัง้ การปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรเพือ่ ประโยชน์ ของก�ำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ในปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ หน่วยได้รับมอบ ภารกิจในการขุดลอกคูคลอง ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช

ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับประโยชน์และ เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ อีกทั้งปฏิบัติการ ทุกหนทางเพื่อให้ทหารเป็นส่วนหนึ่งของประชาชน และร่วมจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ รู้รัก สามัคคี อย่างมีความสุขตลอดไป ดังปณิธานของ กองทัพบก “เพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ”

ภัยแล้ง, โครงการซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวาย พ่อหลวงของแผ่นดิน และด�ำเนินงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชด�ำริ ได้น�ำผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ ไป จัดแสดงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น งานนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. เป็นต้น จัดกิจกรรมไถ่

ชีวิตโค – กระบือ ร่วมกับวัดศาลาลอยเป็นปีที่ ๑๓ เพื่อ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ก� ำ ลั ง พลในกองพลทหารราบที่ ๓ มี ค วาม ภูมใิ จและตระหนักถึงความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ที่จะด�ำรงเกียรติของกองพลทหารราบที่ ๓ ให้ยั่งยืน สถาพรสืบไป

จังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นหน่วยส่วนภูมภิ าค ของกองทัพภาคที่ ๑ และเป็นหน่วยขึ้นตรงของมณฑล ทหารบกที่ ๑๕ มีพื้นที่รับผิดชอบทางทหาร ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม นอก เหนื อ จากภารกิ จ และการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย ของกองทัพบกแล้ว จังหวัดทหารบกราชบุรี ได้น้อมน�ำ แนวพระราชด�ำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ ใช้ในหน่วยภายใต้การด�ำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี (โครงการ ๑ ไร่แก้จน) เพื่อเป็นแบบอย่างในการด�ำเนิน ชีวิตของก�ำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นแหล่งเรียน รู้การท�ำเกษตรแบบธรรมชาติวิถีพอเพียง และยังได้ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น พิธีสู่ขวัญข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว การสีข้าวแบบโบราณ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ทุ ก กลุ่มของสังคม ในด้านการบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ทหารบกราชบุ รี ไ ด้ จั ด เตรี ย มก�ำ ลั ง กองร้ อ ยบรรเทา สาธารณภัย เพือ่ ช่วยเหลือประชาชน ในกรณีเกิดภัยพิบตั ิ ต่างๆ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน

ตามนโยบายของกองทัพบก “ทหารต้องเป็นหน่วย แรกที่เข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดพิบัติภัย” แล้ว ส่งมอบการปฏิบัติให้หน่วยที่รับผิดชอบต่อไป ในปี ๒๕๕๗ กองทัพบกก�ำหนดให้เป็น “ปี แห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคต” จังหวัดทหารบกราชบุรี ได้พัฒนาตามนโยบายของ กองทัพบก ภายใต้แนวคิด “ฉลาด รอบรู้ ทันสมัย มีวิสัยทัศน์” และเตรียมความพร้อมก�ำลังพลเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ โดย การจัด Unit School ให้กับก�ำลังพลในทุกๆ มิติ โดย ปัจจุบัน พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นวันสถาปนาหน่วยครบรอบ ๗๓ ปี โดยจะมุ่ง เน้นพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นทหารมืออาชีพของ กองทัพบก ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทหารก็เป็นส่วนหนึง่ ของ สังคมทีจ่ ะยืนเคียงข้างพีน่ อ้ งประชาชน ร่วมกันพัฒนา และปกป้องแผ่นดินอันเป็นที่รักของทุกคน ดังค�ำ ปณิธานทีว่ า่ “เพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”

๑๓ เมษายน วันสถาปนา

กองพลทหารราบที่ ๓ ปีที่ ๑๑๑

กองพลทหารราบที่ ๓ เป็นหน่วยก�ำลังรบ หลักของกองทัพภาคที่ ๒ มีความพร้อมรบและทันสมัย สามารถรองรับภารกิจที่ได้รับมอบเพื่อพิทักษ์รักษา เอกราช ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน มีอายุครบรอบปีที่ ๑๑๑ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันมี พลตรี ศักดา เปรุนาวิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ ล�ำดับที่ ๔๘ กองพล ทหารราบที่ ๓ ได้สั่งสมเกียรติประวัติจากการรบครั้ง ส�ำคัญๆ ในหลายสมรภูมิ เป็นหน่วยที่ผู้บังคับบัญชา ชั้นสูงให้ความไว้วางใจ มีความรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาความสงบ เรียบร้อยตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนและรักษาความมั่นคงภายใน, สนับสนุนส่วน

ราชการแก้ไขปัญหาของชาติ เป็นส่วนหนึ่งในการรักษา สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนา ประเทศ รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ สนั บ สนุ น องค์ ก าร สหประชาชาติ ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ เิ ศษต่างๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย ผลงานที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา : ภารกิจการ ป้องกันชายแดนด้านกองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี รวมทั้งจัด ก�ำลังสนับสนุน กองก�ำลังสุรนารี ในการลาดตระเวนและ เฝ้าตรวจพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ในการจับกุมยาเสพติด การลักลอบตัดไม้พะยูง ในพื้นที่ที่ คาดว่าจะมีการกระท�ำความผิดกฎหมาย หรือมีผลกระทบ ต่อความมั่นคงของชาติ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย, โครงการธารน�ำ้ ใจสูภ้ ยั หนาว, โครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบ

๓๐ เมษายน วันสถาปนา

จังหวัดทหารบกราชบุรี

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามล�ำแม่น�้ำโขง (นรข.) จะจัดสร้างวัตถุ

มงคลเหรียญที่ระลึก พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อหา รายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน และพิพิธภัณฑ์ นรข. ในพื้นที่ บก.นรข. จว.นครพนม ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสั่งจองได้ที่ น.อ.ยุทธพล สิงห์สถิตย์ ร.น. หน.กบ.นรข. โทร. ๐๘ ๑๘๑๒ ๓๓๖๘ และ ๐ ๔๒๕๑ ๑๒๐๕ ต่อ ๓๑๒๔๐

กระทรวงการคลัง โดย กรมธนารักษ์ จัดท�ำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จ�ำนวน ๒ รายการ ได้แก่

เหรียญทีร่ ะลึก ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงก่อตัง้ ธนาคารออมสิน และ เหรียญทีร่ ะลึกเนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดท�ำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา ๒๐ บาท ประเภทธรรมดา ก�ำลังพล และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอแลกเหรียญดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ที่หน่วยแจกแลกเหรียญกษาปณ์ ส�ำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์, หน่วยแจก แลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารียส์ มั พันธ์ ถนนพระราม ๖, หน่วยแจกแลกเหรียญกษาปณ์ ส�ำนัก บริหารเงินตรา ณ ส�ำนักกษาปณ์ รังสิต ถนนพหลโยธิน ส่วนภูมภิ าค สอบถามก�ำหนดวันและรายละเอียดการจ่ายเงินแลกได้ทสี่ ำ� นักงานธนารักษ์พนื้ ที่ ๗๖ แห่ง รวมทัง้ เปิดให้บริการจ่ายแลกผ่านระบบ e-catalog ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ที่ www.treasury.go.th


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหาร ที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรรา ชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม และประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทหาร จ�ำนวน ๔๒ นาย ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บา้ นทหารบก และคณะ กรรมการสมาคมแม่บา้ นทหารบก พร้อมด้วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผูอ้ �ำนวยการ ศูนย์อ�ำนวย การแพทย์พระมงกุฎเกล้า ผูอ้ �ำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะแพทย์ และข้าราชการ ทหาร เฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียง นับเป็นพระกรุณาคุณอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ แก่เหล่าบรรดาทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ให้การดูแลรักษา ตลอดจนฟืน้ ฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่ทหาร ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากการปฏิบตั ริ าชการสนามเป็นอย่างดี ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ารับการรักษาจนถึงวัน ที่เตรียมตัวกลับบ้าน ในปัจจุบันโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดโครงการ “กองทัพบกฟื้นฟู ศักยภาพทหารกล้า” ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก บางปู จว.สมุทรปราการ ซึ่งเป็น โครงการเตรียมความพร้อม เพือ่ ให้ทหารกล้าเหล่านีร้ สู้ กึ ภาคภูมใิ จในคุณค่าของตน ต่อครอบครัว และสังคม และสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้โดยเร็ว

5


»‚ ·Õè òó ©ºÑ º ·Õè ñô ÇÑ ¹ ÈØ ¡ Ï ·Õè ñø àÁÉÒ¹ òõõ÷

ทภ.๔ กระทําพิธีรับสงหนาที่ มทภ.๔ พล.ท.สกล ชื่นตระกูล มทภ.๔ (ทานเกา) ไดกระทําพิธีสงมอบหนาที่ ใหกับ พล.ท.วลิต โรจนภักดี มทภ.๔ (ทานใหม) โดยมีผูบังคับหนวยขึ้นตรง, กําลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน รวมพิธีอยางพรอมเพรียง ณ บก.ทภ.๔ คายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช เมื่อ ๒ เม.ย.๕๗

พล.ต.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รอง มทภ.๓ เปนประธานพิธเี ปดฝาย เฉลิมพระเกียรติ ในโครงการสราง ฝายหลวงในแมนาํ้ อิงเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา มหาราช ๘๕ พรรษา มหาราชินสี บื สานพระราชปณิธาน รักนํา้ รักปา สองพระองค โดยมี พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง ผบ.กกล.ผาเมือง และคณะ ใหการตอนรับ ณ บานใหมสนั ทราย ต.สันทรายงาม อ.เทิง จว.เชียงราย เมือ่ ๓๑ มี.ค.๕๗

พล.ท.ปรีชา จันทรโอชา มทภ.๓ ใหการตอนรับ รองพลเอก อาวุโส Soe Win ผบ.ทบ.เมียนมาร และคณะ ไดเดินทาง มาเยือนประเทศไทย ระหวาง ๑๗ - ๒๐ มี.ค.๕๗ ในฐานะ แขกอยางเปนทางการของผูบัญชาการทหารบก เพื่อกระชับ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกองทั พ บกไทย และกองทั พ บก เมียนมาร ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมือ่ ๑๙ มี.ค.๕๗

เมือ่ ๒๑ มี.ค.๕๗ พล.ต.เทพพงศ ทิพยจนั ทร รอง มทภ.๑ และคณะฯ ตรวจเยีย่ มการฝกเปนหนวย กองพัน/กองพันผสม ประจําป ๕๗ หวง ๑๔ - ๒๒ มี.ค.๕๗ บริเวณพืน้ ทีฝ่ ก ทภ.๑ อ.เมือง จว.กาญจนบุรี พรอมมอบสิง่ ของใหกบั ราษฎรในโครงการชวยเหลือราษฎรผูย ากไรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พล.ต.ไพโรจน ทองมาเอง ผบ.พล.ร.๙ และคณะฯ ใหการตอนรับ

โดย : ทีมขาวทหารบก พล.ท.นิวตั ชิ ยั ถนอมธรรม ทีป่ รึกษากองทัพภาคที่ ๓ เปนประธานการจัดกิจกรรมสวดมนตเพือ่ ถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวันจักรี ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๒ เม.ย.๕๗ พล.ต.มณี จันทรทพิ ย ผบ.กกล.ทพ.จชต. เปดการตรวจความพรอมรบของ มว.ทพ.หญิง จชต. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามสายงาน และเสริมสรางทักษะการใชอาวุธประจํากายเพื่อการอยูรอด ในสนามรบ ณ กกล.ทพ.จชต. คายอิงคยุทธบริหาร ต.บอทอง อ.หนองจิก จว.ปตตานี เมื่อ ๒๘ มี.ค.๕๗

ศบภ.มทบ.๒๑ ไดจดั รถยนตบรรทุกนํา้ เพือ่ แจกจายนํา้ ๗๒,๐๐๐ ลิตร ใหแกราษฎรผูป ระสบภัยแลง ตามโครงการ “ราษฎร รัฐ รวมใจชวยภัยแลง” ประจําป ๒๕๕๗ ณ ต.โคกสูง อ.เมือง จว.นครราชสีมา เมื่อ ๑๘ มี.ค. ๕๗

จทบ.น.น./ศบภ.จทบ.น.น. รวมกับ ม.พัน.๑๐/ศบภ.ม.พัน.๑๐ ม.พัน.๑๕/ศบภ.ม.พัน.๑๕ กรม ทพ.๓๒/ศบภ. กรม ทพ.๓๒ และ อบต.นํ้าแกน ในการนี้ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม เสธ.จทบ.น.น. ผูแทน ผบ.จทบ.น.น.พรอมคณะ ไดนํากําลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร พรอมรถบรรทุกนํ้าเพื่อ นํานํ้าอุปโภคบริโภค จํานวนนํ้า ๑๑๔,๐๐๐ ลิตร พรอมทั้งไดนําเจาหนาที่จาก รพ.คายสุริยพงษ แนะนํา การรักษาสุขภาพในหวงที่มีหมอกควันและแจกจายหนากากเพื่อปองกันฝุนควัน ในพื้นที่ ต.นํ้าแกน อ.ภูเพียง จว.น.น. เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๗

พ.อ.กษิดิศ หลักกรด รอง ผบ.กกล.ผาเมือง และคณะ เดินทางไปเขารวมกิจกรรมปลูกตนไม ในโครงการผืนปาอาเซียน ณ บริเวณ บานรมฟาไทย ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.เชียงใหม โดยมีหัวหนา สวนราชการ ราษฎรฝายไทยและฝายเมียนมาร เขารวมกิจกรรมดังกลาว และเดินทางไปเปนประธานใน พิธีเปดการจัดกิจกรรมโครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดน ระหวาง บ.รมไทย กับ บ.เปยงคํา สหภาพเมียนมาร ณ บ.รมไทย ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.เชียงใหม เมื่อ ๒๕ มี.ค.๕๗


»‚ ·Õè òó ©ºÑ º ·Õè ñô ÇÑ ¹ ÈØ ¡ Ï ·Õè ñø àÁÉÒ¹ òõõ÷

พล.ท.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.นสศ. ใหการตอนรับ พล.ท.พอพล มณีรนิ ทร ผบ.รร.จปร. ในโอกาสทีเ่ ดินทางมาตรวจเยีย่ มนักเรียนหลักสูตรสงทาง อากาศ รุน ที่ ๒๘๒ ณ สนามกระโดดรมบานทาเดือ่ เมือ่ ๒๕ มี.ค.๕๗

จทบ.ส.บ. จั ด กํ า ลั ง พลพร อ มรถยนต บ รรทุ ก นํ้ า จํ า นวน ๒๐,๐๐๐ ลิ ต ร นํ า ไปช ว ยเหลื อ ผูป ระสบภัยแลงตามโครงการ “ราษฎร รัฐ รวมใจ ชวยภัยแลง” ประจําป ๒๕๕๗ จํานวน ๒๘ ครัวเรือน จํานวน ๑๐๙ คน ณ หมูบ า น หมู ๑๑ ต.บัวลอย อ.หนองแค เมือ่ วันที่ ๒๗ มี.ค.๕๗

พล.พัฒนา ๔ จัดงานวันคลายวันพระราชทานนามคายและวันคลายวันสถาปนาหนวย ครบรอบปที่ ๒๕ ณ บก.พล.พัฒนา ๔ โดยมี พล.ต.ยอดชัย ยัง่ ยืน ผบ.พล.พัฒนา ๔ เปนประธาน เมือ่ ๒๗ มี.ค.๕๗

มทบ.๓๒ โดย ศบภ.มทบ.๓๒ จัดกําลังพลและยานพาหนะเขาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติวาตภัย ในพื้นที่ บ.แมพริก ๕ ต.วังใต อ.วังเหนือ และ บ.ทุงกลวย ต.บานเอื้อม อ.เมือง จว.ลําปาง เมื่อ ๒๓ มี.ค.๕๗

ศบภ.มทบ.๔๑ สนับสนุนรถนํา้ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหกบั เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรับนํา้ จาก อบต.นาทราย ไปจายยัง สํานักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพือ่ บรรเทาความเดือดรอนให กับประชาชนชนในพืน้ ที่ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช เมือ่ ๒๗ มี.ค.๕๗

เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๗ พ.อ.วัชรพงศ แกวแจง ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ จัด กพ. รวมกับ วส.๙๑๔ฯ, อบต. แมจัน, กํานัน, ผญบ. และประชาชน ทําการดับไฟปาที่ลุกลามมาจากพื้นที่ทางการเกษตรของ ประชาชน บ.บานบอทอง เขามาบริเวณ บ.ปงออ ต.แมจนั อ.แมจนั จว.ช.ร. และสามารถควบคุมไฟปาได โดยมี พ.อ.ณุติชาต รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ฯ เขารวมตรวจสอบพื้นที่ และเมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๗ รวมแถลงขาว กรณี จับกุมผูตองหา พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษ ประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๑, ยาไอซ ต.บานแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร. โดยมี พล.ต.ต.ชํานวญ รวดเร็ว รอง ผบช.ภ.๕ เปนประธาน

พ.อ.ไพศาล หนูสังข ผบ.ร.๕ เปนประธานในพิธีสง-มอบ ฝายชะลอนํ้าเฉลิมพระเกียรติ ตาม โครงการ “ฟนฟูปาตนนํ้าเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ” ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย (ดาน จ.สงขลา) พื้นที่ บ.สี่แยกพัฒนา ม.๑๑ ต.ปาดังเบซาร อ.สะเดา, บ.คลองพี ม.๒ ต.ทาประดู และ บ.ทุงลัง ม.๙ ต.สะทอน อ.นาทวี จว.สงขลา เมื่อ ๒๕ มี.ค.๕๗


8

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

ทีมข่าวทหารบก

นิ

ทรรศการนี้ จ ะจั ด แสดงเป็ น การถาวรขึ้ น ณ สนามมวยลุ ม พิ นี แ ห่ ง ใหม่ บ นถนนรามอิ น ทรา เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกแก่สนามมวยลุมพินีเดิม ที่ตั้ง อยู่บนถนนพระรามที่ ๔ ซึ่งเริ่มจัดการแข่งขันชกมวย เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ และจะต้องถูกรื้อถอน ลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้

โดยพื้ น ที่ นิ ท รรศการหลั ก จะติ ด ตั้ ง บริ เ วณโถงชั้ น ล่ า งของอาคาร ส�ำนักงานและในพื้นที่เชื่อมไปยังทางเข้าสู่เวทีมวย ส่วนนิทรรศการที่เหลือ จะสอดแทรกและบูรณาการเชื่อมโยงไปกับพื้นที่ ส่วนต่างๆ ของสนามใน ปัจจุบัน

ส�ำหรับเนื้อหานิทรรศการประกอบด้วย ๒ ส่วนส�ำคัญ

นิทรรศการ

ส่วนแรกจะเป็นเรื่องราวแห่งเกียรติยศของสนามมวยลุมพินีในอดีต จาก พ.ศ. ๒๔๙๙ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เล่าเรื่องผ่านฮีโร่หรือเหล่าขุนพลผู้สร้าง เกียรติยศและศักดิ์ศรีให้กับสังเวียนแห่งนี้ ในนามของฮีโร่ลุมพินี และความ ต่อเนื่องมายังสนามปัจจุบันที่จะสานต่อเกียรติยศต่อไป ส่วนที่สองจะเล่าขานถึงความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์และต�ำนาน อันศักดิ์สิทธิ์ของมวยไทย จากนายขนมต้ม จนถึงนักสู้แห่งเวทีลุมพินีใน ปัจจุบัน

หอเกียรติยศ สนามมวยลุมพินี พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๕๗


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

๑๐๘ คดี กฎหมาย ใกล้ตัว

โดย : ส�ำนักงานพระธรรมนูญทหารบก

รัฏฐาธิปัตย์คืออะไร จ

ากกระแสข่าวการชุมนุมทางการเมืองที่มีบางฝ่ายยกค�ำว่า รัฏฐาธิปัตย์ ขึ้นมากล่าว จนกลายเป็น ประเด็นร้อนเพื่อที่จะด�ำเนินการบางประการในการปกครองและบริหารประเทศ ภายหลังองค์กร อิสระชี้มูลความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตต่อฝ่ายรัฐบาลซึ่งอยู่ในต�ำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายหลังจากที่ได้มีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรจนเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจาก ต�ำแหน่งไป โดยในการด�ำเนินการนัน้ ฝ่ายดังกล่าวจะกระท�ำการในนาม รัฏฐาธิปตั ย์ และจากค�ำกล่าวนีเ้ อง ท�ำให้อีกหลายฝ่ายซึ่งมีแนวความคิดเห็นให้ความหมาย ค�ำนิยามศัพท์แตกต่างกัน ผู้สนับสนุนฝ่ายรัฐบาล ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ เห็นว่าการพูดจาของผูเ้ กีย่ วข้องนัน้ เป็นเรือ่ งบังอาจกล่าวล่วงต่อพระราชอ�ำนาจบ้างอยู่ ในลักษณะทีถ่ อื ว่าเป็นกบฏบ้างอะไรในท�ำนองนีแ้ ละท�ำให้ถกู ตีความไปในเชิงการพยายามยึดอ�ำนาจ หรือ กระท�ำการให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจโดยวิธกี ารทีม่ ชิ อบ เพือ่ ให้ตนเองประสบผลส�ำเร็จจนตัวเองกลายเป็นใหญ่ และ มีการเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ นานากับบุคคลดังกล่าว

ส่วนวิธีการน�ำเสนอนั้น เพื่อให้การเล่าเรื่องมีประสิทธิภาพสูงสุด จะผสมผสานเทคนิคของ Diorama กับเทคโนโลยีสื่อ เพื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ระดับ Hi – End เช่น Augmented Reality โดยการสร้าง บรรยากาศจ�ำลองอัฒจันทร์สนามมวยลุมพินีในอดีต ภายในสนามมวยลุมพินีปัจจุบัน พร้อมน�ำองค์ประกอบ ของสนามที่มีคุณค่าต่างๆ มาติดตั้งและจัดแสดงประกอบ เพื่อให้คงความขลังและศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวไว้ บอกเล่าเรื่องราวจากปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นต้นมา โดยมีสื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ที่ทันสมัย เป็นส่วน เสริมการบอกเล่าเรื่องราวและสาระนั้นให้สนุกสนาน ตื่นเต้น และน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่อง ทางการสื่อสาร แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้จากปัจเจกบุคคลสู่สังคมออนไลน์ และจากสังคมออนไลน์ กลับสู่ คลังข้อมูลความรู้จดหมายเหตุของสนามมวยลุมพินีเอง

ทีนมี้ าท�ำความรูจ้ กั กับค�ำว่า “รัฏฐาธิปตั ย์” กนั ก่อนดีกว่าว่าค�ำนีค้ อื อะไรมีความหมายว่าอย่างไร และส�ำคัญขนาดไหน ในเบื้องต้นพยายามค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่พบ แม้กระทั่งในพจนานุกรมทุกฉบับของ ประเทศไทยก็ไม่ได้มกี ารบัญญัตหิ รืออธิบายความหมายของศัพท์ดงั กล่าวไว้แต่อย่างใด จะมีอยูก่ แ็ ต่คำ� เดียว คือค�ำว่า “รัฏฐาภิปาลโนบาย” ซึ่งเป็นค�ำนามและแปลว่า วิธีการปกครองบ้านเมือง ย้อนกลับมาที่ค�ำว่า รัฏฐาธิปตั ย์ ซึง่ ไม่มกี ารรับรองศัพท์เป็นทางการ เมือ่ วิเคราะห์คำ� แล้วจึงน่าจะมีความหมายว่า “บุคคลหรือ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน หรือกล่าวกันว่าเป็นผู้ถืออ�ำนาจรัฐ” ส่วนจะเป็นใครที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นก็ต้องดู วิธีการปกครองประเทศหรือแผ่นดินนั้น ๆ ว่ามีประเพณีการปกครองกันอย่างไร หากเป็นการปกครองใน ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัฏฐาธิปัตย์ก็คือพระมหากษัตริย์ หรือในกรณีผู้ที่สามารถยึดอ�ำนาจการ ปกครองจากประชาชนได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติหรือรัฐประหารก็ถูกมอง ว่าคือรัฏฐาธิปัตย์เช่นกัน นั่นคือมีอ�ำนาจผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ในระบอบประชาธิปไตยรัฏฐาธิปัตย์ยังอยู่ ใต้ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของประชาชนเพราะตามทฤษฎี ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย ประชาชนจึง เป็นรัฏฐาธิปตั ย์ แต่ประชาชนทุกคนไม่สามารถอยูใ่ นฐานะสูงสุดอย่างเท่าเทียมกันได้ทกุ คนเพราะทุกคนมี ความเท่าเทียมกัน การจะใช้อ�ำนาจเหนือใครในระบอบประชาธิปไตยคือการใช้ผ่านตัวแทนเท่านั้น ฉะนั้น จากที่กล่าวแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าค�ำว่า รัฏฐาธิปัตย์ นั้น ปัจจุบันความหมายที่แท้จริงยังไม่มีการบัญญัติ ศัพท์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ อาจเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่ได้ในทางกฎหมายในการ กระท�ำและผลแห่งการกระท�ำ ดังนั้นการที่มีผู้ยกค�ำดังกล่าวขึ้นมาเจรจาปราศรัยและมีการเรียกร้องให้ ด�ำเนินการตามกฎหมายจึงอาจเป็นไปได้และไม่ได้เช่นกันที่จะถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ อนึ่ง รัฏฐาธิปัตย์ คงมิใช่มีเฉพาะแต่การใช้อ�ำนาจรัฐประหารเพื่อให้เป็นรัฏฐาธิปัตย์ได้เท่านั้น อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุและ ปัจจัยอื่นก็เป็นได้

9


10

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

กองดุริยางค์ทหารบก ถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๔ โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดตั้ง “กองแตรวง” ขึ้น บริเวณสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง ท�ำหน้าที่บรรเลงเป็นการส่วน พระองค์ และบรรเลงในงานพระราชพิธี โดยทรงมอบหมายให้พระเจ้าน้อง ยาเธอ พระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๕ ในกรมทหาร มหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นผูป้ กครองบังคับบัญชา ต่อมาเมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๔๕๔ กองแตรวงได้ย้ายตามกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาอยู่ที่ สวนดุสติ และเปลีย่ นชือ่ ใหม่วา่ “กองแตรวงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์” ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง กองแตรวง ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้ยา้ ยไปขึน้ สังกัดกับจังหวัดทหารบกกรุงเทพ และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “กองแตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพ”

๒๓ เมษายน วันสถาปนา กองดุริยางค์ ทหารบก

ต่ อ มาเมื่ อ วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ กระทรวงกลาโหมได้มคี ำ� สัง่ ให้ กองแตรวงจังหวัดทหารบกกรุงเทพ เป็นหน่วย ขึน้ ตรงกองทัพบก เปลีย่ นชือ่ ใหม่วา่ “กองแตรวง กองทัพบก” และในปีเดียวกัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กอง ดุรยิ างค์ทหารบก” นับแต่นนั้ มา และได้ยดึ ถือว่า วันที่ ๒๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองดุรยิ างค์ทหารบก ภารกิจกองดุรยิ างค์ทหารบก การแสดงดนตรีใน งานพระราชพิธตี า่ งๆ รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารแสดงดนตรี เพือ่

สารพั น ข้ อ คิ ด : พ.อ. ดร.อรรถสิ ์ หัสถีธรรม โดยโดยพ.อ.อรรถสิ ทธิ์ หัสถีทธิธรรม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Bad Strategy VS Good Strategy

ทุกองค์กรใดๆ ในโลกใบกลมๆ ใบนี้ ทัง้ องค์กรทีเ่ ป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ล้วนแล้วแต่มีกลยุทธ์ หรือ หนทางปฏิบัติ ที่จะขับเคลื่อน องค์กร ไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนด....แต่การมีกลยุทธ์ หรือหนทางปฏิบัติ ก็ไม่ ได้เป็นสิ่งที่ประกันว่า องค์กรนั้นๆ จะประสบผลส�ำเร็จ บางองค์กร ก็อาจจะ ประสบผลส�ำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด ภายใต้กลยุทธ์ที่พัฒนา ขึ้นมา แต่ในทางตรงกันข้าม บางองค์กรก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ไม่สามารถ บรรลุสิ่งที่ต้องการได้.... ความแตกต่างของผลการด�ำเนินการของบริษทั /องค์กรข้างต้น เป็น ผลมาจากกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม (Good Strategy) กับกลยุทธ์ที่ยอดแย่ (Bad Strategy)

(๕๗๑๗) โดย : พันเอก อมรเวช ไชยชาญ

แบบว่า...มันหลอน

สนับสนุนหน่วยทหารของกองทัพบก ในเขตจังหวัดทหารบก กรุงเทพฯ และส่วนราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับ เกียรติประวัตทิ สี่ ำ� คัญของกองดุรยิ างค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารบก ได้จัดวง ดุริยางค์เข้าร่วมในงานพระราชพิธีและ พิธกี ารทีส่ ำ� คัญของประเทศมาโดยตลอด สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด ของกองดุริยางค์ ทหารบก ได้แก่ การจัดวงดุริยางค์ เข้าร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจในพิธถี วายสัตย์ ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหาร รักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธี วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตัง้ แต่ ปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน กองดุริยางค์ทหารบก มีที่ตั้ง อยู่ เลขที่ ๗๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก ฝากการบังคับ บัญชาไว้กับ กรมสวัสดิการทหารบก สอดคล้องระหว่างโอกาส/อุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอกกับเป้าหมายที่ เป็นไปได้... องค์กร ทีต่ งั้ เป้าหมายด้วยความท้าทาย และประสบผลส�ำเร็จนัน้ เนื่องจากว่าเป้าหมายที่ตั้งนั้น สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของปัจจัย ภายนอก แต่องค์กรที่ตั้งเป้าหมายท้าทาย และประสบความล้มเหลวนั้น เป้าหมาย กับ ความเป็นไปได้ของโอกาส/อุปสรรคจากปัจจัยภายนอกนั้น ไปด้วยกันไม่ได้เลย...ด้วยสาเหตุนี้เอง จึงท�ำให้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมารองรับ เป้าหมายที่ท้าทาย แต่ไม่สอดรับกับโอกาส/อุปสรรคของปัจจัยภายนอก ดังนั้น กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับเป้าหมายที่ท้าทายแต่ไม่สอดคล้อง กับความเป็นไปได้ทเี่ กิดขึน้ จากโอกาส/อุปสรรคของปัจจัยภายนอกดังกล่าว จึงกลายเป็นกลยุทธ์ยอดแย่ตั้งแต่ยังไม่ได้น�ำไปสู่การปฏิบัติ

จุ ดประสงค์ทางธุ รกิจมีมากเกินไป ขาดจุ ด Focus

จุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ยอดแย่อีกประการหนึ่งคือ มีวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ที่หลากหลายเกินไป ที่ต้องการให้ องค์กรต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ดีจะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ที่ Focus ไม่หลากหลาย เกินไป และมีความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร หรือที่นักพัฒนากลยุทธ์ มักจะเรียกกันว่า วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) องค์กร บางแห่ง มีรายชื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการท�ำมากมาย จนไม่รู้ว่าอะไรส�ำคัญ หรือ ไม่ส�ำคัญ อันควรท�ำก่อน อันไหนควรท�ำหลัง....ความหลายหลาย เหล่า นั้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่จะต้องถูกพัฒนาขึ้นมารองรับ วัตถุประสงค์รอ้ ยแปดพันประการดังกล่าว ดังนัน้ กลยุทธ์ทพี่ ฒ ั นาขึน้ มาเพือ่ ๔ สิง่ บอกเหตุ ของกลยุ ทธ์ยอดแย่ รองรับวัตถุประสงค์รอ้ ยแปดพันประการดังกล่าวจึงกลายเป็นกลยุทธ์ยอดแย่ เรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์ยอดแย่ก่อน....กลยุทธ์ที่ยอดแย่ หรือ Bad ตั้งแต่ยังไม่ได้น�ำไปสู่การปฏิบัติ Strategy มีลกั ษณะส�ำคัญ ๔ ประการคือ ขาดความชัดเจนพิจารณาจุดอ่อนของ ความคลุ ม เครื อ ในการสื่ อ สารกลยุ ทธ์ นั ้น ไปสู่ ผู้ ท่ี ตนเอง, การตัง้ เป้าหมาย (Goal) แบบท้าทาย แต่ขาดการพิจารณาความเป็น เกี่ยวข้องในองค์กร ไปได้ของปัจจัยภายนอก, จุดประสงค์ทางธุรกิจมีมากเกินไป ขาดจุด Focus สิ่งส�ำคัญสุดท้ายก่อนที่จะน�ำกลยุทธ์นั้นไปสู่การปฏิบัติก็คือ การ และความคลุมเครือในการสื่อสารกลยุทธ์นั้นไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร สื่อสารกลยุทธ์นั้นไปสู่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์นั้นไปสู่ ขาดความชัดเจนพิจารณาจุ ดอ่อนของตนเอง การปฏิบัติ........ จริงๆ แล้วกลยุทธ์นั้นเป็นหนทางที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กร ตอบ กลยุทธ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไม่ว่ายอดดี หรือ ยอดแย่ ก็แล้วแต่ ถ้าถูก สนองต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป องค์กร อาจ สือ่ สารด้วยความคลุมเครือ ก็จะท�ำให้กลยุทธ์ทดี่ ี กลายเป็นกลยุทธ์ทยี่ อดแย่ จะก�ำหนดในแผนกลยุทธ์ขององค์กรว่า ในแต่ละปีจะมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ที่ยอดแย่ กลายเป็นกลยุทธ์ที่ยอดแย่มากๆ ทันที ..... อย่างไร ซึ่งการก�ำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ถือเป็นเรื่องปกติ..อย่างไรก็ตาม การสื่อสารกลยุทธ์นั้นจะต้องง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายในมุมมอง ถ้าองค์กร ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า องค์กร มีปัญหาหรือจุดอ่อน ของเจ้าหน้าที่ หรือ ก�ำลังพลในแต่ละระดับ การสื่อสารสามารถปรับแต่งให้ อะไร ทีจ่ ะขัดขวาง องค์กร ไม่ให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ดงั กล่าว จะท�ำให้ สอดคล้องกับภาษา หรือ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ หรือ ก�ำลังพล ระดับ กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการบรรลุเป้าหมายนั้น กลายเป็นกลยุทธ์ ล่างสุด...กลยุทธ์ที่ดี กลายเป็นกลยุทธ์ยอดแย่ เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถ ยอดแย่ตั้งแต่กลยุทธ์นั้นยังไม่ถูกน�ำไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารเนื้อหาของกลยุทธ์นั้นไปสู่เจ้าหน้าที่ หรือ ก�ำลังพลทุกระดับได้

การตัง้ เป้ าหมาย (Goal) แบบท้าทาย แต่ขาดการ พิจารณาความเป็นไปได้ของปั จจัยภายนอก

เป็นความจริงที่ว่า “ถ้าหากเราต้องการเอาชนะ หรือ บรรลุสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เราต้องมีความแข็งแกร่ง และมีทักษะในสิ่งนั้น..แต่เหนือสิ่งอื่นใด และเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ ก็คือ ความมุ่งมั่น ที่จะเอาชนะ...ถ้ามีความ มุง่ มัน่ ซะอย่าง ไม่วา่ จะเป็นเป้าหมายนัน้ จะมีความยากเย็นแสนเข็ญ เหมือน เข็นครกขึน้ ภูเขาอย่างไรก็ตาม ก็ตอ้ งศิโรราบต่อ “ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเอาชนะ” การตั้งเป้าหมายที่สูง และท้าทาย จะท�ำให้คนในองค์กร เกิด “ความมุ่งมั่นที่ จะเอาชนะ” หรือ “ความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายที่ยากเย็นนั้น” องค์กร จ�ำนวนมาก ที่คิดแบบนี้....มักจะประสบกับความล้มเหลว ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และถึงกับสร้างความล้มเหลวให้กับองค์กร... มีส่วนน้อยมากที่ประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึ่ง และมีน้อยมากที่ประสบผล ส�ำเร็จในระดับสูง ...อะไรคือความแตกต่างของระดับความส�ำเร็จขององค์กร ที่มักตั้งเป้าหมายสูงๆ มีความท้าทายมากๆ ความแตกต่างก็คือ ความ

แล้ว กลยุ ทธ์ท่ดี ี หรือ Good Strategy เป็นอย่างไร

การพัฒนากลยุทธ์ที่ดี หรือ Good Strategy ก็คือ ท�ำในสิ่งที่ ตรงกันข้ามกับการพัฒนากลยุทธ์ยอดแย่ นั่นเอง....หลัก ๔ ประการของการ พัฒนากลยุทธ์ที่ดี ก็คือ อย่าเล็งผลเลิศด้วยการมองข้ามจุดอ่อน หรือ ละเลย การมองหาจุดอ่อนขององค์กร, ไม่ผิดที่องคกร์หนึ่งๆ จะตั้งเป้าหมายให้มี ความท้าทาย แต่ต้องดูความเป็นไปได้ของโอกาส/อุปสรรคที่เกิดจากปัจจัย ภายนอกอื่นๆ, แยกแยะให้ออกว่าอะไรคือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือ วัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญอย่างยิง่ ยวดของธุรกิจ และ สือ่ สารกลยุทธ์นนั้ ด้วยภาษา ที่ง่ายๆ หรือ ใช้ภาษาชาวบ้าน ที่ใครๆ ก็เข้าใจได้ไม่คลุมเครือ ท�ำตามหลักทั้ง ๔ ข้อ ...บริษัท/องค์กรของท่านก็จะมีกลยุทธ์ดีๆ ตั้งแต่เริ่มต้น...

แหล่งข้อมู ลอ้างอิง

http://www.goodbadstrategy.com/

จว.อุดรธานี ที่บ้านเกิดผู้เขียน สมัยเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้วความ เจริญอยู่ที่ ๑ ใน ๕๐ ส่วนของปัจจุบัน เขตเทศบาลถนนรอบใน ราดยางมะตอย ถนนรอบนอกเป็นถนนลูกรัง วัดโพธิ์สมบูรณ์ (พระ อารามหลวง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง หน้าวัดหันไปทาง ทิศตะวันออก ท้ายวัดอยู่ทางทิศตะวันตก ท้ายวัดเป็นป่าช้าฝังศพ นับ ได้เป็นร้อยหลุม บ้านผู้เขียนอยู่ข้างวัดทางทิศใต้ อยู่ระหว่าง กึ่งกลาง หน้าวัด–ท้ายวัด หากวัดระยะทางอากาศบ้านผู้เขียนห่างจากเมรุ เผาศพ ประมาณ ๑๕๐ เมตร วัดระยะทางอากาศบ้านผู้เขียนอยู่ห่าง จากป่าช้าท้ายวัด ประมาณ ๓๐๐ เมตร สมัยนั้น ๒ ทุ่ม ผู้คนก็เข้านอน แล้ว บรรยากาศรอบๆ วังเวงวิเวก วิโหวงเหวง ยกเว้นคืนไหนมีงานศพ อาจจะได้ยินเสียง ปี่พาทย์ หนังกลางแปลง หมอล�ำ ลิเกบ้าง แต่ไม่ ทุกคืน ศพผูม้ อี นั จะกิน (ค่อนข้างรวยถึงรวยมาก) ช่วงดึก ๔ - ๕ ทุม่ จะจ้าง ผูห้ ญิงมา “ร้องไห้หน้าศพ” เสียงร�ำ่ ไห้ปม่ิ ว่าจะขาดใจ อาลัยอาวรณ์ผตู้ าย ซึง่ วิญญาณผูต้ ายอาจจะงงๆ ใครวะ ตรูไม่รจู้ กั มันจะมาร้องไห้ทำ� ไมกัน การร้องไห้หน้าโลงศพ (ปัจจุบนั ไม่เห็นมี) จะแบ่งเป็นยกๆ เหมือนชกมวย ๕ ยก ยกละ ๓ นาที พัก ๒ นาที หลังร้องไห้เสร็จแต่ละยก ช่วงพัก ระนาดปีก่ ลองจะบรรเลงเพลงพญาโศก โหยหวน ชวนขนลุกเป็นยิง่ นัก ผู้เขียนเป็นเด็กวัยรุ่น ก็กลัวๆ อยู่ แต่ตอนหลังกลายเป็นความเคยชิน คืนไหนถ้าไม่ได้ฟังเสียง ปี่พาทย์งานศพมักจะนอนไม่หลับ เป็นงั้นไป คืนวันพระช่วงตี ๒ – ตี ๓ หมาจะหอนตั้งแต่ท้ายวัด ขานรับกันเป็น ทอดๆ ไปจนถึงหน้าวัด อืม...รึวา่ ถนนหน้าบ้านเราจะเป็นทางเดินของ วิญญาณ ไปสู่ประตูขุมนรก อา....ความหลอนเริ่มมาเยือน.... ช่วงปี ๒๕๑๒ ตอนนั้นผู้เขียน เรียนอยู่ มศ.๒ (เท่ากับ ม.๓ สมัยนี้) ใจนึก ไปคลั่งไคล้ กีฬาม้าแข่งอยากเป็น “จ๊อกกี้ ขี่ม้า” จึงแอบ หนีเรียน ไปฝึกขี่ม้าจนในที่สุด ก็ไปนอนมันที่คอกม้าซะเลย คอกม้าที่ ผูเ้ ขียนไปขลุกอยูน่ นั้ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทางสนามบิน อุดรฯ ห่างจากสนามม้า (สนามเก่า) ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๓๐๐ เมตร บ้านพักคนเลี้ยงม้า เป็นบ้านไม้ยกสูงประมาณ ๑ เมตร สร้างยัง ไม่เสร็จดี มีหลังคา และฝาบ้าน ๓ ด้าน ส�ำหรับด้านหน้า ยังท�ำไม่เสร็จ เลย คืนหนึ่งตอนตีสอง ผู้เขียนนอนอยู่ที่คอกม้ากับเพื่อนอีก ๓ คน กางมุง้ นอนแบบเดีย่ วๆ ๔ มุง้ ติดกัน ผูเ้ ขียนนอนอยูม่ งุ้ ซ้ายสุด ปลายเท้า ตรงกับบันไดขึ้นบ้านพอดี ตามปกติเราผูกเชือกหูมุ่งแบบคลายปมไว้ ทัง้ ๔ มุม ช่วงเวลาดังกล่าวเชือกผูกมุง้ ด้านบนซ้ายหลุดผึงลงมา ผูเ้ ขียน ก็ลกุ ขึน้ ไปผูก ถัดมา ๒ - ๓ นาที ก็หลุดอีกก็ผกู อีกรวม ๓ ครัง้ ครัง้ นีก้ เ็ ลย ผูกแบบเงื่อนตายซะเลย ถัดมา ๒ - ๓ นาที เชือกที่ผูกเส้นเดียวกันนั้น ขาดผึง.... คราวนี้ก็ปล่อยเลยตามเลยนอนต่อ แต่ยังไม่หลับ ทันใดนั้น เห็นร่างๆ หนึ่ง ก�ำลังเดินช้าๆ ขึ้นบันไดบ้านมา ผู้เขียนนึกว่าเพื่อนลง ไปฉีจ่ งึ มาชะโงกดูดา้ นขวาของมือ เอ....มันก็นอนอยูค่ รบทัง้ ๓ คนนีน่ า แล้วใครหว่ามาเยือนยามวิกาล ร่างๆ นั้นหยุดยืนที่ปลายเท้า ร่างนั้น สูงประมาณ ๑๕๐ ซม. เป็นผู้ชายสวมชุดขาวด้ายดิบเก่าๆ (สังเกตได้ เนือ่ งจากคืนนัน้ เดือนหงาย) มันจ้องมองหน้าผูเ้ ขียนจากนัน้ เขาก็คอ่ ยๆ ยกมือ ๒ ข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับค่อยๆ ยกเท้าขวาขึ้นเหมือนคน ก�ำลังจะตืบ้ คูอ่ ริ และร่างนัน้ ค่อยๆ พองตัวใหญ่ขนึ้ สูงขึน้ เกือบ ๒ เมตร ผู้เขียนกลัวสุดขีดนึกในใจ เจอแล้วตรูรีบคลุมโปงสวดมนต์จ�ำไม่ได้ว่า บทไหนบ้าง สุดท้ายจึงร้องในใจว่าพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย แล้วค่อยๆ ดึงผ้าห่มลง จากการปิดหน้า เห็นร่างนั้นค่อยๆ กลับหลังหันเดิน (หรือ ลอยตัว?) ลงจากบ้านไปช้าๆ ระหว่างนั้นสังเกตได้ว่าร่างกายของเขา ได้คอ่ ยๆ เล็กลงจนหายไปในทีส่ ดุ อืม....มันคืออะไร และนับจากวันนัน้ ผู้เขียนก็ไม่ได้นอนที่นั่นอีกเลย เมื่ อ ปลายปี ๒๕๓๔ ผู ้ เ ขี ย นกลั บ จากราชการชายแดน (โครงการ ๕๐๖ นปพ.๘๓๘) ตอนนั้นยังอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อตา-แม่ยาย โซนห้วยขวาง การอาศัยบ้านคนอื่นก็ค่อนข้างจะอึดอัด จึงออกไปเช่า บ้านอยูค่ นเดียวฝากลูกกับเมียไว้กบั พ่อตา-แม่ยาย เจ้าของบ้านเช่าเป็น ผูห้ ญิงเชือ้ สายจีน จัดอยูใ่ นประเภทผมยาวขาวอวบ เขาเห็นผูเ้ ขียนเป็น ข้าราชการทหาร (ตอนนั้นยศ ร.อ.) จึงเก็บค่าเช่าไม่แพงนัก หนึ่งหญิง หนึ่งชายอยู่ร่วมชายคาเดียวกันบังเอิญห้องน้องก็อยู่ติดกันด้วย อะไร จะเกิดขึ้น ๕๕๕ อย่าคิดมากครับ เพราะผม เรียกหญิงเจ้าของบ้านว่า “อาม้า” เพราะเธออายุ ๗๐ กว่า อาม้ามีโรคประจ�ำตัวก็โรคคนแก่น่ะ แหละ ผูเ้ ขียนจึงเป็นทัง้ ผูเ้ ช่าและผูด้ แู ลคนแก่ไปในตัว อีกไม่นานลูกชาย อาม้าจึงมารับแกไปดูแลเองแถวพัฒนาการ ผูเ้ ขียนจึงกลายเป็นทัง้ ผูเ้ ช่า และผู้ดูแลบ้าน (เช่า) ไปในตัว ผ่านไป ๓ - ๔ เดือน เช้าวันหนึ่งลูกชาย อาม้า มาปลุกผู้เขียนที่บ้านเช่าเพื่อเอาเอกสารบางอย่างพร้อมบอกว่า “พี่..อาม้าเสียแล้วเมื่อคืน ๔ ทุ่ม ที่ ร.พ.มิชชั่น” ผู้เขียนเลยถามว่า เอาศพไว้ทไี่ หนเขาก็บอกว่าทีว่ ดั พระพิเรนทร์ แถวๆ วรจักร เย็นวันนัน้ ผู้เขียนไปร่วมงานศพซึ่งมีการสวดพระอภิธรรมทั้งแบบจีนและแบบ ไทย งานสวดศพคืนที่ ๓ ผู้เขียนก็ไปร่วมงานอีก เสร็จจากงานศพก็ ไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เมาเล็กๆ แต่พองาม กลับถึงบ้านเช่าเกือบ เที่ยงคืน เปิดกุญแจรั้ว ต่อไปก็เปิดกุญแจบ้าน พอเปิดประตูบ้าน กลิน่ ธูปหึง่ ตลบอบอวลทัว่ ห้อง ทัง้ ทีใ่ นบ้านหลังนี้ อยูห่ า่ งจากบ้านอืน่ ๆ พอสมควรผูเ้ ขียนจึงหายเมาในบัดดล นึกในใจ เอ...รึวา่ วิญญาณอาม้า จะตามเรามา นึกต่อไปว่า เอ...เราก็ชายชาติทหาร ศึกเหนือ เสือใต้ ก็ผา่ นมาพอตัวจะกลัวอะไรกลับผี คิดแล้วก็เก็บกระเป๋า ปิดบ้านกึง่ เดิน กึ่งวิ่งเรียกแท็กซี่ปากซอย ไปนอนกะพรรคพวก ณ บ้านพัก บริเวณ ยศ.ทบ. ผู้เขียนมารู้ภายหลังว่าบ้านและที่ดินแปลงนี้ เกิดจากน�้ำพัก น�้ำแรงของอาม้า จึงท�ำให้แกรักและหวงบ้านนี้เป็นที่สุด ป.ล. ปกติคอลัมน์นจี้ ะเป็นการตอบค�ำถามเกีย่ วกับสิทธิกำ� ลังพล แต่ฉลองวันหยุดยาวด้วยเรือ่ งเบาสมองให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้รจู้ กั ประวัตขิ ำ� ขัน ในชีวิตของผู้เขียนบ้าง กรุณาใช้วิจารณญาณในการอ่านครับผม


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

ส่วนบัญชาการ

กองทัพบก กรมก� ำ ลั ง พลทหารบก

ากกระแสการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบวิ ธี การปฏิ บั ติ ร าชการ ที่ ต ้ อ งการความ รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สว่ นราชการ มี ข ้ อ มู ล ที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ และพัฒนาปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกัน กองทัพบก จึงได้ริเริ่มการ พัฒนาระบบ E-Army ขึ้นเพื่อรองรับการปรับตัวใน เรื่องวิธีการปฏิบัติงานให้เปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ระบบ สารสนเทศในแต่ ล ะสายงาน ให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รูปธรรม ซึ่งด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และได้น�ำ ระบบ MIS ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบ E-Army มาใช้งาน จริงตัง้ แต่ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบนั โดยผลการปฏิบตั ิ กพ.ทบ. ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการ ใช้งานระบบ MIS ทั้ง จากปัญหาความไม่พร้อมของเครือข่ายสือ่ สาร และความ ไม่สมบูรณ์อันเกิดจากผู้ออกแบบระบบขาดความเข้าใจ อย่างแท้จริงเกีย่ วกับงานด้านก�ำลังพล รวมทัง้ ไม่สามารถ ยึดโยงกระบวนการท�ำงาน ของระบบในทางเทคนิค ให้สอดคล้องเข้ากับกระบวนการทางธุรการทีต่ อ้ งอ้างอิง ระเบียบและหลักการได้อย่างสมบูรณ์ จึงส่งผลท�ำให้มี ข้อจ�ำกัดเกิดขึน้ ระหว่างการใช้งานระบบ MIS ค่อนข้างมาก เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วย ต่างๆ ใน ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความ ประสานสอดคล้องเกื้อกูลกัน ตลอดจนเพื่อลดปัญหา ความซ�้ำซ้อน และเพื่อให้มีการบูรณาการ ในการปฏิบัติ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบ และการจัดวางระบบ สารสนเทศในสายงานก�ำลังพลให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการด้านก�ำลังพลของ ทบ. เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ของ ผบ.ทบ. ที่ต้องการให้แต่ละ กรม ฝสธ. พัฒนาและจัด เตรียมความพร้อมในสายงานความรับผิดชอบของตนไป สู่อนาคต ดังนั้น กพ.ทบ. และหน่วยในสายงานก�ำลังพล จึงได้มีการจัดประชุมหารือ สัมมนา และศึกษาทบทวน กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงรูปแบบและ แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศในสายงานด้านก�ำลังพล ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนมีความสอดคล้อง กับแนวโน้มของกระแสการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ เป็นสากล เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติต่อข้อมูลประวัติ ก�ำลังพลอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นมาตรฐาน สามารถ เชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูล กับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายใน และภายนอก ทบ.ได้ รวมทัง้ การด�ำเนินการต่างๆ จะต้อง ได้รบั การยอมรับถึงความถูกต้อง ด้วยการอ้างอิงขัน้ ตอน ปฏิบัติที่สอดคล้องกับระเบียบและหลักการต่างๆ ทาง ด้านก�ำลังพล

ระบบ PDX จัดท�ำขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยต่างๆ ใน ทบ. เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีความประสาน สอดคล้องเกื้อกูลกัน ตลอดจนเพื่อลดปัญหา ความซ�้ำซ้อน และเพื่อให้ มีการบูรณาการ ในการปฏิบัติต่างๆ

11

การจัดท�ำ ฐานข้อมูลประวัติก�ำลังพล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Personal Data

eXchange (PDX)

ร่วมกันบูรณาการข้อมูลประวัตกิ ำ� ลังพลจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลประวัติก�ำลังพลกลางของ ทบ. ที่เรียกว่า ระบบ PDX เมื่อ ก.ย. ๕๖ และต่อมา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้มีการพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติในระบบ PDX ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มี สาระส�ำคัญคือ ได้ก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ต่อข้อมูล ประวัติก�ำลังพล โดยยึดโยง หรืออ้างอิงอย่างสอดคล้อง กับระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ รับรองความถูกต้องของข้อมูล และพร้อมที่จะน�ำไปใช้ งานในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ มีหลักการรองรับ ซึ่ง ผบ.ทบ.ได้กรุณาอนุมัติกรอบแผนงานดังกล่าวแล้ว โดย แบ่งออกเป็น ๖ งาน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓ งาน คือ งานการออกแบบปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลให้ มีความเป็นมาตรฐาน งานการจัดท�ำระบบบริหารจัดการ สิทธิ (User management System) และงานที่ ๓ คือ การให้หน่วยต่างๆ ใน ทบ. บันทึกแก้ไขข้อมูลก�ำลังพลให้ ถูกต้องครบถ้วน โดยแล้วเสร็จเมื่อ ๓๑ มี.ค. ๕๗ งานทีจ่ ะด�ำเนินการในห้วงถัดไป ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มี ๓ งาน คือ การปรับปรุงข้อมูลประวัตกิ ำ� ลังพล อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการก�ำลังพล งานการ จัดท�ำท�ำเนียบก�ำลังพลในระบบ PDX และการจัดท�ำ ระบบงานเพิม่ เติม เพือ่ ดึงข้อมูลจาก PDX ไปใช้ประโยชน์ การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ประวั ติ ก� ำ ลั ง พลเปรี ย บ เสมื อ นกระบวนการ ในเรื่ อ งสมุ ด ประวั ติ ก� ำ ลั ง พล อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ การก�ำหนด สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล กระบวนการตั้งประวัติ การ ก� ำ หนดความรั บ ผิ ด ชอบในการแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ มี ก าร บริหารจัดการ โดยสอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์ หรือสิทธิที่ทางราชการก�ำหนด ซึ่งระบบดังกล่าวได้ถูก ออกแบบ โดยใช้ชอื่ เรียกว่า ระบบ PDX (Personal Data eXchange) หมายถึง ระบบซึ่งมีข้อมูลก�ำลังพลที่เป็น มาตรฐานกลางพร้อมรองรับการแลกเปลี่ยนไปยังระบบ งานด้านก�ำลังพลของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ระบบ PDX เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ให้มีความพร้อมรองรับ หรือสนับสนุนข้อมูลส�ำหรับการ บริหารจัดการก�ำลังพลของ ทบ. โดยจะเป็นข้อมูลแกน กลางด้านประวัติก�ำลังพลของ ทบ. เพื่อใช้ประโยชน์ ในเรื่องต่างๆ เช่น สนับสนุนข้อมูลประวัติก�ำลังพลให้

กับผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมฝ่ายเสนาธิการ กรมฝ่าย กิจการพิเศษต่างๆ ในระดับ ทบ. ทั้งในเชิงข้อมูลเดี่ยว และข้อมูลในเชิงสถิติรูปแบบต่างๆ เช่น สถิติการบรรจุ การปรับย้าย การศึกษา การได้รับสิทธิก�ำลังพล เป็นต้น ตลอดจนพร้อมให้การสนับสนุน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล กับ ระบบงานทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง โปรแกรมระบบงานก�ำลังพลของ กห.(สม.) และ บก.ทท. (กพ.ทหาร) รวมทั้งหน่วยงานอื่นนอก ทบ. ด้วย การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กพ.ทบ. และ สบ.ทบ. รวมถึง สปช.ทบ. และ ศทท. ได้

ทัง้ นี้ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คาดว่า ระบบ PDX จะมีประวัติก�ำลังพลพื้นฐานของ นายทหารสัญญา บัตร และนายทหารประทวน ครบถ้วนหรือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๙ และเมื่อมีการใช้งานระบบงานเพิ่มเติม จะ ท�ำให้ขอ้ มูลครบถ้วนและถูกต้องเพิม่ ขึน้ จนท�ำให้สามารถ น�ำระบบ PDX มาปรับเปลี่ยน กระบวนการและขั้นตอน การท�ำงานในปัจจุบันให้สะดวก รวดเร็วและมีความ ถูกต้องมากขึ้น ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ก�ำหนดให้ ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบก ไปสู่อนาคต


12

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

โดย : พันเอกหญิง ชดาษา พนาเวศร์ ศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ที่ ๔ กอ.รมน. (ศปป.๔ กอ.รมน.) รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงพิเศษ ซึ่งหนึ่งใน นัน้ คืองานการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ซึง่ ศปป. ๔ กอ.รมน. ได้ขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่และ ท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดมา และพบว่า สามารถยับยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่า ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว เฉพาะช่วงที่เจ้าหน้าที่เพิ่มความ เข้มข้นในการตรวจจับเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติเพื่ิอให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยนั้น จ�ำเป็นต้องใช้ จ�ำนวนเจ้าหน้าที่มีปริมาณมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าง มาก นอกจากนี้ิ การบุกรุกและท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ยังได้

ผืนป่าได้ดที สี่ ดุ คือคนในชุมชนนัน้ เอง" เวทีดงั กล่าวจัดขึน้ เมือ่ ๑ เมษายน ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็น อย่างดี ซึง่ มีรายละเอียดมากมาย ผูเ้ ขียนตัง้ ใจจะเขียนเฉพาะ เรื่องการจัดเวทีชาวบ้านไว้เป็นบทความเฉพาะ แต่ที่ทีมงาน ประชาสัมพันธ์ ศปป.๔ กอ.รมน. ได้รับรู้จากการจัดเวที ชาวบ้านครัง้ นีแ้ ละถึงกับต้องอึง้ กันไปตามๆ กัน เมือ่ ทีมงานได้ พบกับลุงสม บุญสงกา ผูน้ ำ� ของหมูบ่ า้ นหนองอ่าง ซึง่ ได้ขอเข้า ร่วมเวทีชาวบ้านครั้งนี้กับหนองบั่วด้วย ลุงสมได้เข้าร่วมเวที ชาวบ้านและไปรอพบทีมงาน เพื่อต้องการให้ไปรับรู้ปัญหา ของหมู่บ้านหนองอ่าง ซึ่งไกลจากหนองบั่วประมาณ ๔๐ กิโลเมตร แต่ก็ยังอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นกัน ทีมงานจึง ตัดสินใจแวะไปเยี่ยมเยียนบ้านหนองอ่างก่อนที่ทีมงานจะ เดินทางกลับ และสิง่ ทีท่ มี งานถึงกับต้องตกตะลึงอีกครัง้ แต่ ครัง้ นีต้ า่ งจากครัง้ แรก จากหน้ามือเป็นหลังมือก็วา่ ได้ ผูเ้ ขียน ต้องใช้คำ� ว่า "โศกนาฏกรรมป่า" เหมาะสมทีส่ ดุ เพราะภาพที่ เราเห็นตรงหน้าเมือ่ เดินทางไปถึงบ้านหนองอ่าง มันคือความ เป็นทะเลทราย บริเวณกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว (๑๒)

"ผู ้ ที่ จ ะรั ก ษา ผื น ป่ า ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ คนในชุ ม ชน นั้ น เอง" มีการพัฒนาไปสูก่ ารด�ำเนินการในรูปแบบของกระบวนการ เป็นการกระท�ำผิดร่วมกันของนายทุนหรือผูม้ อี ทิ ธิพลนอก พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ และข้าราชการที่หวังประโยชน์ ส่วนตน มีการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพสูงในการ บุกรุกท�ำลายป่าไม้ กล่าวได้ว่า ต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี ถูกตัดโค่นท�ำลายโดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาทีเท่านั้น ดังนั้น การตรวจจับแล้วน�ำมาด�ำเนินคดี รอการยึดพื้นที่คืน จึงยังไม่ใช่แนวทางหลักที่จะสามารถหยุดยั้งการบุกรุก ท�ำลายป่าไม้ได้อย่างถาวร (๑๐) พลโท คณิต อุทิตสาร ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานการ ปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. ได้กล่าวถึงยุทธวิธี ๔ ป ที่ ศปป.๔ พยายามผลักดันให้ใช้เป็นแนวทางในการปกป้องป่า ด้วย การปฏิบัติการไปพร้อมๆ กันระหว่างการปราบปราม การ ปลูกจิตส�ำนึก การปลูกป่า และการปรับเปลี่ยนนโยบาย มองดูแล้วอาจเหมือนหลักการที่ก�ำหนดไว้ในแผนทั่วๆ ไป ซึ่งยากที่จะชัดเจนในการปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้ยุทธศาสตร์ ๔ ป เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน และน�ำไปใช้เป็นแบบอย่าง การด�ำเนินการได้จริงในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทวั่ ทุกภาคของประเทศ ผอ.ศปป.๔ จึงได้ให้มกี ารส�ำรวจพืน้ ที่ กอ.รมน.จังหวัดต่างๆ เพื่อค้นหาต้นแบบที่ด�ำเนินการตามแนว ๔ ป อย่างจริงจัง และเกิดผลต่อการปกป้องป่าอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งจากผลการส�ำรวจ ศปป.๔ กอ.รมน. จึงได้คัดเลือก พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบอย่างของการ ด�ำเนินการปกป้องป่าด้วยยุทธวิธี ๔ ป เนื่องจากจังหวัด ร้อยเอ็ดมีโครงการ "กลุ ่ ม จิ ต อาสาพิ ทั ก ษ์ ป ่ า ดงท� ำ เลดอนใหญ่" (๑๐) กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงท�ำเล-ดอนใหญ่ สมาชิก ทั้งหมดเป็นชาวบ้านบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ ๕ ต�ำบลช้างเผือก อ� ำ เภอสุ ว รรณภู มิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เมื่ อ ที ม งาน ประชาสัมพันธ์ของ ศปป.๔ กอ.รมน. เดินทางถึงพื้นที่ บ้านหนองบั่ว ก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับความอุดมสมบูรณ์ ของป่าไม้ เนื่องจากการเดินทางไปหลายพื้นที่ ท�ำให้ ทุกคนทราบดีว่า ประเทศไทยแทบจะไม่หลงเหลือความ อุดมสมบูรณ์ของการเป็นป่าชุมชนอีกเลย เราตระหนักดีวา่ เมือ่ ใดทีค่ นอยูก่ บั ป่า เมือ่ นัน้ ความเป็นป่าแทบไม่เหลือหลอ แต่ที่นี่ ที่บ้านหนองบั่ว ไม่ใช่แน่นอน ดังนั้นทางทีมงานจึง ตัดสินใจร่วมกันว่า จะใช้พนื้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นแบบอย่างของความเป็นจิตส�ำนึกสาธารณะในการ พิทักษ์รักษาป่าไม้ ด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน โดย ศปป. ๔ กอ.รมน.เป็นหน่วยประสานให้ (๗) นับว่าประสบผลส�ำเร็จ ส�ำหรับการจัดเวทีชาวบ้าน หลายฝ่ายเข้าร่วมเวทีชาวบ้าน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ ประชาชนชาวหนองบั่ว ชาวบ้านในหมู่บ้าน ข้างเคียง และสื่อมวลชนทั้งสื่อในพื้นที่และสื่อหลักระดับ ประเทศ โดยตั้งประเด็นการสนทนาว่า "ผู้ที่จะรักษา

ลุงสมเล่าว่า "โครงการอีสานเขียวท�ำให้พื้นที่แห่งนี้ ๔,๑๐๐ ไร่ เคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มาเมื่อประมาณปี ๒๕๒๘ ทางการเขาได้มาบอกว่า มีนโยบายพัฒนาอีสานโดย การถากถางป่า แล้วเอาต้นยูคาลิปตัสมาปลูกทดแทน เหลือ แค่พื้นที่ป่ารอบบริเวณวัด ประมาณไม่ถึง ๔๐๐ ไร่เท่านั้น เพราะเจ้าอาวาสท่านขอไว้" มาถึงวันนี้จึงคงเหลือร่องรอย ความเป็นป่าสมบูรณ์เพียงไม่ถึง ๔๐๐ ไร่ รอบบริเวณวัด นั่นเอง ส่วนอีกสามพันกว่าไร่กลายเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม สภาพที่ทีมงานเห็น คือ ต้นยูคาลิปตัสถูกตัดเหลือแต่ตอ แต่ ก็ยังไม่ตาย และพื้นดินก็เป็นดินคล้ายผงแป้ง ที่ไม่สามารถ เก็บความชุ่มชื้นไว้ได้อย่างแน่นอน ลุงสมเล่าต่อว่า ในอดีต ชาวหนองอ่ า งเคยอยู ่ กั บ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องป่ า ไม้ พืชพันธุธ์ ญั ญาหารเกิดขึน้ มากมาย ตัง้ แต่มกี ารน�ำยูคาลิปตัส มาปลูกเป็นพืชทดแทน ท�ำให้ไม่มอี าหารให้ชาวบ้านได้เข้าไป น�ำออกมาบริโภคอีกเลย การด�ำรงชีวิตของชาวหนองอ่าง เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ และเกิดความโกรธ แค้นพากันเข้าไปตัดฟันต้นยูคาลิปตัส จนเหลือแต่ตออย่าง ที่ปรากฏในภาพ นับเป็นการซ�้ำเติมให้เกิดความเสื่อมโทรม มากยิ่ ง ขึ้ น ทุ ก วั น นี้ ช าวหนองอ่ า งพยายามรวมตั ว กั น เรี ย กร้ อ งให้ ท างการน� ำ ป่ า ไม้ ก ลั บ คื น มาสู ่ แ ผ่ น ดิ น บ้านหนองอ่างอีกครั้ง (๑๑) เรือ่ งราวของทัง้ สองหมูบ่ า้ นทีท่ มี งานประชาสัมพันธ์ของ ศปป.๔ กอ.รมน.ได้สัมผัสมานั้น ส�ำหรับบ้านหนองบั่ว ชาวบ้านรวมตัวกันปกป้องผืนป่าท่ามกลางอิทธิพลมากมาย ที่ชาวบ้านต้องฝ่าฟันอุปสรรค ส่วนบ้านหนองอ่าง ชาวบ้านก็ รวมตัวเช่นกัน แต่เพือ่ เรียกร้องให้ทางการช่วยน�ำผืนป่ากลับ คืนมา ซึ่งชาวบ้านหนองอ่างเชื่อว่าในอดีตพวกเขาโดนปล้น ไปจากทางการ ทั้งสองหมู่บ้านคล้ายคลึงกันตรงที่จิตส�ำนึก ในคุณค่าของป่าไม้ และทั้งสองหมู่บ้านคงยังต้องการความ ช่วยเหลือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจัง เมือ่ กอ.รมน. จังหวัดร้อยเอ็ด และ ศปป. ๔ กอ.รมน. ได้เข้าไปเพือ่ ประสาน การปฏิบัติ ให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันของทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จนชาวบ้านบ้านหนองบั่วถึงกับลั่นวาจาว่า "ถ้า ตราบใดยังมีหน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วม มีความจริงจัง และจริงใจ ตลอดจนเป็นมิตรที่ดี อยู่อย่างนี้ จะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ�้ำรอยโดยเด็ดขาด และพร้อมที่จะอุทิศชีวิต เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษั ต ริ ย ์ ไว้ จ นสุ ด ความสามารถ" ส� ำ หรั บ บ้านหนองอ่างนัน้ จะเป็นเป้าหมายต่อไปในการเร่งประสาน การปฏิบัติของ ศปป.๔ กอ.รมน.และ กอ.รมน.จังหวัด ร้อยเอ็ด ขณะทีเ่ ขียนบทความนี้ ผูเ้ ขียนได้เช็กไปยัง กอ.รมน. จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ ป ระสานให้ เ กิ ด กิ จ กรรมคื น ผื น ป่ า สู ่ บ ้ า นหนองอ่ า ง โดยจะเริ่มมีการปลูกกล้าไม้หลากหลายชนิด ในวันที่ ๑๘ เมษายน นี้

เรียบเรียงโดย : รัตนาวดี มณีรัตน์

“วังบางขุนพรหม” ความงามผ่ า นกาลเวลา

สวัสดีค่ะ พบกันเช่นเคยกับคอลัมน์สบายๆ ซึ่งคอลัมน์ นี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่สรรหามาให้คุณๆ ผู้อ่านได้ ติดตามกัน ส�ำหรับฉบับนี้ พาไปย้อนเรื่องราวเกี่ยวกับความ เป็นมาของวังแห่งหนึ่ง ที่เก่าแก่และวิจิตรตระการตาด้าน สถาปัตยกรรม และมากมายไปด้วยเรื่องราวที่มีมายาวนาน กว่า ๑๐๐ ปี วังทีไ่ ด้กล่าวมาตัง้ แต่เบือ้ งต้นแห่งนี้ คือวังบางขุนพรหม วังแห่งนี้อดีตเคยเป็นวังที่ประทับของทูลกระหม่อมบริพัตร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขมุ พันธุ์ กรมพระ นครสวรรค์วรพินิต อีกหนึ่งเจ้าฟ้าผู้สร้างคุณูปการให้เมือง ไทยนานัปการ สถานทีแ่ ห่งนีจ้ งึ เป็นแหล่งก�ำเนิดศิลปะหลาก หลายแขนงและเรือ่ งราวอันเป็น ประวัตศิ าสตร์ ความงดงาม แห่งวันวานยังจารจารึกอยู่ในใจไทยตลอดมา ปัจจุบนั วังบางขุนพรหมอยูใ่ นการดูแลของธนาคารแห่ง ประเทศไทย แม้เวลาจะผ่านมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว แต่วงั แห่งนี้ ยังได้รบั การดูแลอย่างดี วังบางขุนพรหมก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๔๙ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดให้สร้างวังแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระ นครสวรรค์วรพินิต พระโอรสล�ำดับที่ ๓๓ ในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสุขุมาล มารศรี พระอัครราชเทวี พระราชวังบางขุนพรหมก่อสร้าง ด้วยพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ ทีโ่ บราณเขาเรียกกันว่าเงิน พระคลังข้างที่นั่นเอง งบประมาณที่ตั้งไว้ครั้งแรกประมาณ ๒๔๙,๕๙๒ บาท แต่บานปลายออกไปเพราะมีการสร้าง ต�ำหนักต่างๆ เพิ่มขึ้น หากเทียบในปัจจุบันเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ก็ไม่อาจสร้างวังแห่งนี้ได้ สิ่งที่น่าประทับใจส�ำหรับวังในพื้นที่ ๓๓ ไร่ ที่อยู่ติดริม น�้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นอกจากความสวยงามที่เราจะได้สัมผัส ด้วยตา เพราะความวิจิตรงดงามของที่นี่ไม่ว่าใครที่พบเห็น ก็คงอยากจะเล่าและถ่ายทอดให้ใครหลายๆ คนได้ฟังกัน เพิ่งประจักษ์แก่ตาตนเดี๋ยวนี้นี่เอง ไม่สงสัยใดๆ เลย ที่วัง แห่งนี้ได้ฉายาว่าเป็นวังที่สวยที่สุดในเมืองไทย ความงาม เริ่มจากประตูวังกันเลยทีเดียว ประตูทางเข้าวังแห่งนี้ใช้ปูน

แต่งมีลวดลายอ่อนช้อยและสลักซับซ้อนเป็นพิเศษ เคย ได้ยินมาว่าเป็นประตูวังที่ยกย่องกันว่าสวยที่สุด เท่าที่ เหลืออยู่ในประเทศไทย แต่จุดเด่นจริงๆ ของวังบางขุนพรหม อยู่ที่ต�ำหนัก ใหญ่ หรือที่ชาววังเรียกกันว่าต�ำหนักทูลกระหม่อม เป็นตึก ๒ ชั้น มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยการ ตกแต่งผนังปูนปั้นอันวิจิตร นับเป็นอาคารที่มีลวดลาย ประดับงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปูนปั้นเหล่า นี้ล้วนเป็นลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัย ต่างๆ กัน โดยออกแบบให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ ทางสถาปัตยกรรม สถาปนิกใช้สถาปัตยกรรมแบบบาโรกและโรโกโก เป็นอิทธิพลหลักในการออกแบบ ดังจะเห็นได้จากรูป ลักษณะหน้าบันและผนังภายนอกอาคาร หอกลมทาง ด้านทิศใต้ที่มีลักษณะโค้ง และผนังด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือที่เป็นเส้นโค้งเว้าเข้า และนูนต่อเนื่องกัน ส�ำหรับการวางผังเป็นไปในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ บาโรกและใช้ต่อเนื่องมาจนปลายสมัยศตวรรษที่ ๑๙ ส่วนองค์ประกอบที่ใช้ในการตกแต่งภายในห้องต่างๆ มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีการใช้ปูนปั้นเป็นเส้นนูนตาม กรอบประตูและช่องแสง ที่โดดเด่นที่สุดคือ บานประตู ไม้แกะลายเส้นบนกึ่งกลางของลูกฟักไม้ ช่องแสงเหนือ ประตูปิดด้วยแผ่นไม้ฉลุลาย และฝ้าเพดานตกแต่งด้วย แผ่นไม้ฉลุลายและเน้นลวดลายด้วยการเขียนสีทอง พื้นภายในห้องต่าง ๆ เป็นพื้นไม้สักปูเข้าลิ้น ขัดมัน ปั จ จุ บั น วั ง แห่ ง นี้ ยั ง คงทรงคุ ณ ค่ า และงดงาม และมากด้วยเรื่องราวในอดีต ซึ่งภายในจัดแสดงเป็น พิพิธภัณฑ์ เปิดให้ประชาชนชนทั่วไปได้เข้าชม ทั้งนี้ใน ต�ำหนักวังบางขุนพรหม ได้แบ่งออกเป็น ๘ ห้องหลักๆ โดยใช้รูปแบบการน�ำเสนอด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ซึ่งผู้เข้า ชมจะได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปในคราว เดียวกัน

โดย : ส�ำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

อ่างเก็บน�้ำคลองหลา เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ท่ า มกลางป่ า เขาล� ำ เนาไพร มี อ ่ า งเก็ บ น�้ ำ ขนาดใหญ่ ภูมิทัศน์โดยรอบ ร่มรื่นด้วยแมกไม้ นานาพรรณ มีถนนล้อมรอบ เหมาะเป็นสถานที่ พั ก ผ่ อ นและออกก� ำ ลั ง กาย ภายในบริ เ วณ อ่างเก็บน�้ำเป็นที่ตั้งของสถานีประมงน�้ำจืด มีสตั ว์นำ�้ อาศัยอยูม่ ากมาย เช่น ปลาบึก ปลานิล เป็นต้น


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

โดย : ทีมประชาสัมพันธ์อาร์มี่ ยูไนเต็ด

เมื่อวันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๕๗ สโมสร ฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด โดยฝ่ายแฟนคลับร่วมกับ ส�ำนักงานเขตดินแดง จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยของเขตดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เยาวชนรักกีฬาห่างไกลยาเสพติด ณ สนาม

ไทยญี่ปุ่น-ดินแดง มีทีมในพื้นที่ ร่วมแข่งขันทั้งหมดจ�ำนวน ๑๒ ทีม โดยสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด ได้ ส่งทีมเข้าแข่งขันจ�ำนวน ๒ รุน่ คือ รุ่นอายุ ๑๑ ปี และรุ่นอายุ ๑๓ ปี ในนามทีม อาร์มี่จูเนียร์ ทั้ง ๒ รุ่น ได้รองชนะเลิศทั้ง ๒ ทีม ซึ่งการ แข่งขันนีจ้ ะจัดขึน้ เป็นประจ�ำ ๔ - ๕ ครั้งต่อปี อาร์มี่ จูเนียร์ คืออะไร อาร์มี่ จูเนียร์ คือทีมฟุตบอลของ ลูกๆ หลานๆ ของแฟนคลับอาร์มี่ ที่รักในกีฬาฟุตบอล และติดตาม เชี ย ร์ ที ม อาร์ มี่ อ ยู ่ เ ป็ น ประจ� ำ ซึ่ ง เป็ น โครงการหนึ่ ง ของฝ่ า ย แฟนคลับ ทีร่ จู้ กั ในนาม อาร์มี่ อะคา เดมี่ ซึ่งเริ่มต้นจากการรับสมัคร เยาวชนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล อายุระหว่าง ๑๐ - ๑๕ ปี แล้วท�ำการขัดเกลาบ่มเพาะให้รู้จักและเข้าใจ ถึงเทคนิคและวิธกี ารเล่นทีถ่ กู ต้อง ก่อนทีจ่ ะท�ำการคัดเลือกคนทีด่ ที สี่ ดุ เข้าเป็นสมาชิกของอะคาเดมี่ เพือ่ รับการ อบรมขั้นก้าวหน้าในระยะยาว ไปจนกว่าจะแข็งแกร่งและสามารถเป็นนักฟุตบอลของสโมสรได้ในที่สุด อาร์มี่ อะคาเดมี่ จึงนับเป็นความหวังและความภาคภูมิใจของสโมสรที่มีสายตายาวไกล ซึ่งผู้ปกครองของ เหล่าเยาวชนต่างให้ความไว้วางใจและความร่วมมือด้วยดี ด้วยความเชื่อมั่นและเล็งเห็นความตั้งใจถึงความ แน่วแน่ของสโมสรที่มีต่อทุกต้นกล้าเหล่านี้

รั ก ฟุ ต บอล รั ก กองทั พ บก เชี ย ร์ อ าร์ มี่ ยู ไ นเต็ ด (สโลแกนฝ่ า ยแฟนคลั บ )

โดย ช.อ้น สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านไป เรียบร้อยกลับมาท�ำการท�ำงานกันต่อ ส่วนฟุตบอลไทย พรีเมียร์ลีก ๒๐๑๔ ผ่านช่วงออกสตาร์ทช่วงแรกไปแล้ว หลาย ๆ ทีมเห็นอนาคตแล้วว่าจะต้องท�ำประการใดบ้างเพือ่ น�ำทัพนาวาให้ผา่ นพ้นวิกฤตินไี้ ปได้ หลังหยุดยาวอาทิตย์กว่า ทุกทีมก็กลับมาซ้อมกันเพื่อลุยแข้งต่อไป รวมถึง "สุภาพ บุรุษวงจักร" อาร์มี่ ยูไนเต็ด ทีมรักของ "เดอะกรีนอาร์มี่" ทีเ่ วลาไปเยือนทีมไหน ๆ ก็มกั จะฝากความประทับใจไว้ทนี่ นั่ เสมอมา เป็นที่กล่าวขานกันทั่วทั้งวงการว่าเป็นหนึ่งทีม กองเชียร์แฟนคลับคุณภาพ วกมาเรือ่ งฟุตบอลกันเลยครับกลับสูฟ่ อร์มทีย่ อดเยีย่ ม อีกครัง้ ส�ำหรับ "สุภาพบุรษุ วงจักร" อาร์มี่ ยูไนเต็ด หลังจาก เกมที่แล้วบุกไปเอาชนะ บางกอกล๊าสเอฟซีได้ถึงถิ่นลีโอ สเตเดี้ยมด้วยสกอร์ ๓ - ๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ที่ผ่านมา นัดต่อ "เดอะกรีนอาร์มี่" พร้อมให้การต้อนรับ "พลังเพลิง" ไป ปตท. ระยอง ถนนวิภาวดีฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ลูกหนังไทยพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๔ หยุดพักแข้งยาวถึง ๑๑ วัน กลับมาพบกันอีกทีก็วันที่ ๒๐ เมษายน ซึ่งอาร์มี่ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ ๗ ของตารางลงแข่ง มา ๘ นัด ชนะ ๔ เสมอ ๑ แพ้ ๓ มี ๑๓ คะแนน สนามกีฬา กองทัพบก ต้อนรับการมาเยือนของทีม "พลังเพลิง" ปตท. ระยองทีมอันดับ ๑๗ ของตาราง ปตท. ระยองลงสนามมา ๘ นัด ชนะ ๑ เสมอ ๔ แพ้ ๓ มีอยู่ ๗ คะแนน อาร์มี่ ยูไนเต็ด ผลงานโดยรวมช่วงออกสตาร์ทนั้นมีแพ้ ชนะคละเคล้ากันไป แต่เกมในบ้านบางนัดต�่ำกว่ามาตรฐาน ทัง้ ทีน่ า่ จะเก็บ ๓ คะแนน แต่กลับพลาด แต่ทว่าเกมนอกบ้าน ก็ท�ำผลงานดีใจหายอย่างการออกไปเอาชนะเพื่อนต�ำรวจ และบางกอกกล๊าสเอฟซี นั้นก็ต้องยกนิ้วให้ช่วงพักยาวกลับ มาเริ่มต้นใหม่ ๆ โดยเฉพาะเรื่องขุมก�ำลังส�ำรอง หรือโดน โทษแบนในเกมที่ผ่านมาที่บุกไปเอาชนะบางกอกกล๊าสฯ ต้องชมบรรดากองหลังที่ต้านทาน "บีจี" ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ต้ อ งยกเครดิ ต ให้ ก องหลั ง จอมเก๋ า กั ป ตั น ที ม ชั ย วั ฒ น์ นาคเอี่ยม แทนอธิบดีเอติรัตน์ที่มีอาการบาดเจ็บ และเดนโก้ คาปราลิค ที่ติดโทษแบนท�ำให้เป็นโอกาสของชัยวัฒน์ นาคเอี่ยม ยูไนเต็ดอีกครั้งและก็ท�ำผลงานได้ดีทีเดียวงานนี้ แมตต์ เอลเลียต ได้เห็นฟอร์มแล้วน่าจะมีอะไรในใจ ส�ำหรับ แผนการเล่นในนัดต่อไปว่าจะใช้ประโยชน์จากจอมเก๋า อย่างไร

โดย : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สนามเป้า : พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บก ผนึ ก พลั ง ผู ้ ป ระกอบการที วี ระบบดิจิทัล ๑๔ ช่อง ประกาศความพร้อมทดลองออกอากาศ เดือน เม.ย.๕๗ และประเดิมแพร่ภาพครบ ๑๔ ช่อง ในเดือน มิ.ย.๕๗ ตามแผน กสทช.ส�ำหรับผู้ใช้บริการโครงข่าย ททบ. ทั้ง ๒ โครงข่าย ประกอบด้วย โครงข่ายหมายเลข ๒ ตามใบอนุญาตฯ เลขที่ B1 – N20001 – 0001 – 56

ประเภทความคมชัดสูง/HD ได้แก่ ช่อง ๕ หมายเลข ๑, ช่อง ๗ หมายเลข ๓๕ และแกรมมี่ HD หมายเลข ๓๑ ประเภทความชัดปกติ/SD ได้แก่ ทรู หมายเลข ๒๔, ทีเอ็นเอ็น หมายเลข ๑๖ และเวิร์คพอยท์ หมายเลข ๒๓ โครงข่ายหมายเลข ๕ ตามใบอนุญาตฯ เลขที่ B1 – N20001– 0005 – 56 ประเภทความคมชัดสูง/HD ได้แก่ PPTV หมายเลข ๓๖ และอมรินทร์ TV หมายเลข ๓๔ ประเภทความชัดปกติ/SD ได้แก่ แกรมมี่ SD ช่อง ๒๕, โมโน ช่อง ๒๙, เนชั่น (วาไรตี้) หมายเลข ๒๖, 3A หมายเลข ๒๐, เดลินิวส์ หมายเลข ๑๘ และเนชั่น (ข่าว) หมายเลข ๒๒ พล.ต.บุญญฤทธิ์ วิสมล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและ แผน แสดงความมั่นใจในศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการ ให้บริการโครงข่ายของ ททบ. เนื่องจากได้มีการเตรียมความ พร้อมมาอย่างต่อเนื่องตามกรอบวงเงินที่ใช้ในการบริหาร และด�ำเนินการ จ�ำนวน ๑,๔๑๖ ล้านบาท โดยในปีแรกคือ ปี ๒๕๕๗ ททบ. จะให้บริการได้มากกว่ากรอบที่ กสทช. ก�ำหนด คือ ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนประชากร โดยแผนการ ให้บริการของ ททบ. ตั้งใจว่าจะท�ำได้ถึงร้อยละ ๖๗ ในปี ๕๗ ซึ่งจะครอบคลุมจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น กทม. และปริมณฑล, เชียงใหม่, นครราชสีมา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี และสิงห์บุรี ในปี ๒๕๕๘ จะขยายโครงข่ายติดตั้งสถานี HIGH POWER อีก ๑๙ แห่ง และสถานี LOW POWER ในพื้นที่ต่าง ๆ

13

ส�ำหรับเกมที่อาร์มี่ ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านรับการมาเยือน ของ "พลังเพลิง" ปตท. ระยอง ในวันที่ ๒๐ เมษายน ที่สนาม กีฬากองทัพบกหลายคนอาจจะว่าเป็นงานไม่หนักส�ำหรับ อาร์มฯี่ แต่ไว้ใจไม่ได้เลยทีเดียวเนือ่ งจากช่วงนีท้ มี เศรษฐีนำ�้ มัน "พลังเพลิง" นั้นอยู่ในช่วงกระหายชัยชนะอย่างหนักเพราะ ผลงานที่ผ่านมาช่วงออกตัวนั้นไม่สู้จะดีนัก พวกเขาวาดหวัง เต็มที่ส�ำหรับ ๓ คะแนน พบกันคราวนี้ ปตท. ดังนั้นระยองน่า จะท�ำการบ้านมาเป็นอย่างดี อาร์มี่ ยูไนเต็ด จะประมาทไม่ได้ แม้ในการเจอกันหนล่าสุดศึก ๔ เส้า ช้างชลบุรี อินวิเทชั่น ๒๐๑๔ อาร์มี่ฯ เอาชนะด้วยการยิงลูกโทษมาเท่านั้นเอง ในขณะที่ปีเตอร์ วิธ กุนซือใหญ่ของทีมพลังเพลิง ปตท. ระยอง ออกมายอมรับว่าขุมก�ำลังของพวกเขายังสูก้ บั "บิก๊ เนม" ไทยลีกไม่ได้ ทว่าในเลกสองเราคงจะได้เห็นการเสริมทีมครั้ง

ล้างตาหรือย�้ำแค้น

ใหญ่ หลังจากที่ขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดได้ ๘ เกม ส�ำหรับน้องใหม่ อย่าง "พลังเพลิง" ผลงานก็ยังไม่เข้าตาโดยชนะไปเพียงเกม เดียว เสมอ ๔ แพ้ ๓ เก็บได้ ๗ คะแนน รั้งอยู่กลุ่มท้ายตาราง อันดับ ๑๗ ล่าสุดวานนี้ (๙ เม.ย.) เกมล่าสุดเปิดบ้านพ่าย เอสซีจี เมืองทองฯ แบบหมดรูป ๑-๔ ส่วน ราชบุรีมิตรผลเอฟซี กลับมา ๐-๓ แถมมาพ่ายบีอีซีเทโรฯ ในบ้าน ๐-๑ อีกเกม แต่ ก็กลับมาคืนชีพด้วยการบุกไปเอาชนะบางกอกกล๊าสเอฟซี อาร์มี่ฯ ก�ำลังมีแรงฮึดและมีความมั่นใจเพราะไปเอาชนะทีม คู่ปรับได้ถึงถิ่นถึงตอนนี้แมตต์ เอลเลียต และการโคจรมา เจอคู่ปรับ ปตท. ระยองหนนี้ก็น่าจะเตรียมแผนการเล่นเอา ไว้รับมือเป็นอย่างดี ส่วนเหล่าสาวกแฟนคลับ "เดอะกรีนอาร์มี่" กองเชียร์ คุณภาพเกมหน้า ๒๐ เมษายน ไม่ต้องเดินทาง อยู่บ้านเปิด รังสนามกีฬากองทัพบกที่วันนี้ตกแต่งสวยงามไม่แพ้ใครคอย ต้อนรับการมาเยือนของ "พลังเพลิง" ปตท. ระยองน้องใหม่ ไทยลีกที่ตอนนี้ก�ำลังมุ่งมั่นที่จะคว้า ๓ คะแนน ซึ่งการเจอกัน หนนี้เป็นนัดล้างตาของพวกเขาหลังพ่ายอาร์มี่มาในศึก ๔ เส้าก่อนเปิดฤดูกาล มาดูกนั ว่าพวกเขาจะมาล้างตาหรือจะถูก เจ้าบ้านย�้ำแค้นมาให้ก�ำลังใจนักเตะทั้งสองทีมกันเถอะครับ

ช่อง ๕ เปิดตัวทีวีดิจิทัล

๑๔ ช่อง ใน ๒ โครงข่ายประกาศเป็น ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ที่ใหญ่ที่สุด

เพิม่ เติมอีก ๖๐ แห่ง ครอบคลุมพืน้ ทีถ่ งึ ร้อยละ ๙๐ มากกว่า กรอบ กสทช. ที่ก�ำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ และในปี ๒๕๕๙ จะ ติดตั้งสถานี LOW POWER เพิ่มอีก ๔๖ แห่ง พร้อมตรวจ สอบความสมบูรณ์ของโครงข่าย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง ร้อยละ ๙๗ มากกว่ากรอบ กสทช. ทีก่ ำ� หนดไว้ ร้อยละ ๙๕ และเสร็จก่อนก�ำหนด กสทช. ๑ ปี พ.อ.วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนารายได้ กล่าวถึงความพร้อมของผู้ใช้บริการโครงข่าทั้ง ๑๔ ช่อง ๑๒ บริษัท ว่า ทุกสถานีนับเป็นองค์กรขนาดใหญ่และ

มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ต่ า งได้ เ ตรี ย มจั ด ผั ง รายการ และผลิตรายการคุณภาพรองรับประวัติศาสตร์การ เปลี่ ย นแปลงครั้ ง ส� ำ คั ญ ในวงการที วี ไ ทย ทั้ ง กลุ ่ ม รายการวาไรตี้ประเภท HD, SD และกลุ่มรายการข่าว และรายการเด็ก โดยทราบว่าหลายบริษัทได้เตรียมซื้อ ลิขสิทธิ์รายการต่างประเทศมาเสริมสร้างความหลาก หลาย ดึงดูดความสนใจของผู้ชมและมั่นใจว่าทั้ง ๑๔ ช่อง จะได้เริม่ ออกอากาศเต็มรูปแบบในเดือน มิ.ย. ๕๗ นอกจากนี้ ททบ. ยังได้เตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านห้องส่ง อาคารสถานที่ห้องประชุม ห้องรับรอง และห้องจัดเลี้ยง ให้รองรับความต้องการใช้งานของ ผู้ใช้บริการโครงข่ายและประชาชนทั่วไป โดย ททบ. จะเปิดตัวอาคารอเนกประสงค์ใหม่ ในห้วงเดือน ส.ค. ๕๗ นับเป็นศูนย์บริการส�ำหรับทีวีระบบดิจิทัลที่ครบ วงจร ภายใต้สโลแกน “คิดถึงทีวีระบบดิจิทัล ก็นึกถึง ททบ.” ซึ่งจะมีการแถลงข่าวและพาสื่อมวลชนชม สถานที่ในเร็ว ๆ นี้


14

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

What time

is it ? นี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วคะ !!?? โดย : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

สวัสดีค่ะ วันนี้เตลล่ามาพร้อมกับเวลาค่ะ จริงดังที่เขาว่า ว่าเวลาและวารีนั้นไม่เคยรอใคร นารีและชาตรี และก็ money และ opportunity ก็เช่นกันค่ะ เขาจะไม่รอคุณถ้าคุณไปผิดเวลา การไปผิดเวลาก็อาจจะเกิดจากความพลั้งเผลอหลงลืม หรือ บางทีกส็ อื่ สารกันผิดพลาด ทัง้ ๆ ทีพ่ ดู ภาษาไทยกันทัง้ สองฝ่ายนีล่ ะ่ ค่ะ ยิง่ ใช้ภาษาอังกฤษ ยิง่ ผิดง่ายค่ะ แต่หลังจากอ่านบทความ นี้แล้ว นักเรียน เอ๊ย คนอ่านที่อ่านอย่างตั้งใจ จะไม่ผิดเวลาอีกต่อไปค่า การบอกเวลามีหลายแบบค่ะ : ๑. แบบแรกใช้ o’clock/ quarter/ half/ past/ to ค่ะ - past จะใช้เมื่อเข็มยาวไม่เกินเลข ๖ ส่วน to จะใช้เมื่อเข็มยาวเลยเลข ๖ ไปแล้ว - quarter จะใช้เมื่อเวลาเข็มยาวอยู่ที่เลข ๓ และ เลข ๙ ค่ะ - half ใช้กับ past เท่านั้นค่ะ - o’clock ใช้เมื่อไม่มีเศษนาทีค่ะ ๒. แบบที่สองคือการอ่านตัวเลขชั่วโมงตามด้วยนาทีค่ะ ซึ่งเตลล่าว่าแบบนี้ง่ายดีค่ะ เช่น 08.15 = eight fifteen 11.30 = eleven thirty 01.00 = one ทีนี้ลองมาดูนาฬิกากันนะคะ

ภูมิล�ำเนา = three o’clock หรือ three

= twenty past eleven หรือ eleven twenty

= quarter past six หรือ six fifteen

= quarter to ten หรือ nine forty-five = half past six หรือ seven thirty = five to ten หรือ nine fifty-five ส�ำหรับประโยคที่ใช้ในการถาม-บอกเวลาหลักๆ มี ๓ วลีด้วยกันค่ะ • What time is it? It’s quarter past nine. • What’s the time, please? It’s nine fifteen. • Excuse me. Have you got the time, please? Yes, it’s twenty to eleven. (Excuse me ใช้เพื่อต้องการเรียกให้คนหันมา เหมือนเวลาที่เราจะถามคนแปลกหน้าเป็นภาษาไทย เราจะพูด ว่า ขอโทษนะคะ ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ) ต่อไปนี้เวลาเห็นฝรั่งปรี่เข้ามาหา ก็อย่าไปคิดว่าเขาจะถามเวลาด้วยประโยค “What time is it?” เสมอไปนะคะ เขาอาจจะถามว่า Excuse me. Have you got the time, please? ก็ได้ ซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาอยากรู้ว่าคุณพอจะมีเวลาว่าง ให้เขาเสนอสิ่งดีๆ ให้รึเปล่านะคะ เขาก็แค่อยากรู้ว่ามันกี่โมงกี่ยามกันแล้วเท่านั้นค่ะ เรื่องเวลายังไม่จบแค่นี้นะคะ ฉบับหน้าเตลล่าจะต่อด้วยเรื่อง AM/PM ที่หลายคนยังสับสนอยู่มิใช่น้อย แต่ตอนนี้ It’s eleven o’clock!!! ได้เวลาปิดแอร์ประหยัดพลังงานแล้วค่า สวัสดีค่ะ

โดย : กรมแพทย์ทหารบก แผลร้อนใน (Recurrent aphthous ulceration) เป็นโรคทีพ่ บได้บอ่ ยเกิดขึน้ ทีเ่ นือ้ เยือ่ บุผวิ ของช่องปากผลทีเ่ กิด อาจเกิดเพียงหนึ่งหรือหลายแห่ง ท�ำให้เกิดความเจ็บปวดมาก สาเหตุการเกิดแผลร้อนในมีความเกีย่ วข้องกับความผิดปกติของ ระบบภูมิคุ้มกัน สภาพทางจิตใจ และสังคม มักจะเกิดกับผู้มี รายได้น้อย มีความเครียดและมีการท�ำงานที่มีการแข่งขันสูง อาจเกิดจากลักษณะทางกรรมพันธุ์ และภาวะขาดสารอาหาร โดยเฉพาะขาดธาตุเหล็ก, โฟเลต หรือวิตามินบี ๑๒ นอกจากนี้ ยังพบได้ในผู้หญิงก่อนมีประจ�ำเดือน

ลักษณะแผลร้อนใน ๑. แผลร้อนในขนาดเล็ก (minor aphthous ulceration) แผลลักษณะนี้พบได้บ่อยในกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๔๕ ปี พบ ในเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชายเล็ ก น้ อ ย มั ก พบบริ เ วณเยื่ อ เมื อ ก ด้านริมฝีปาก ด้านแก้ม, กระพุ้งแก้ม และขอบของลิ้น รอยโรค มั ก ปรากฏอยู ่ ใ นช่ อ งปากประมาณ ๑๔ วั น และมี อ าการเจ็ บ ปวดในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อเยื่อบุผิวในช่องปากฉีกขาด จะเป็นแผล ซึ่ ง มี ลั ก ษณะกลมรี มี สี เ หลื อ งอ่ อ น จะมี ค วามเจ็ บ ปวดมากขึ้ น ๒. แผลร้อนในขนาดใหญ่ (major aphthous ulceration) แผล ชนิดนี้พบได้น้อยกว่าแผลขนาดเล็ก แผลขนาดใหญ่นี้จะท�ำให้ผู้ป่วย มีความเจ็บปวด การรับประทานอาหาร การพูด การกลืนน�้ำลายจะ ยากล�ำบาก พบได้ทุกบริเวณในช่องปาก การหายของแผลกินเวลา ประมาณ ๑๐ - ๔๐ วัน มักพบลอยแผลเป็นหลงเหลืออยู่ ๓. แผลชนิดคล้ายเฮอร์ปีส์ (herpetiform ulceration) แผลทีเ่ กิดขึน้ จะมีลกั ษณะคล้ายแผลขนาดเล็กพบได้บอ่ ยบริเวณใต้ลนิ้ เพดานอ่อน ริมฝีปาก ด้านใน ลักษณะแผลจะเป็นกลุ่ม และเจ็บปวด หายได้ภายใน ๗ - ๑๔ วัน ผู้ป่วยมักกลืน ล�ำบาก และน�้ำหนักลด เนื่องจากรับประทานอาหาร ล�ำบากและไม่เพียงพอ การรักษาแผลร้อนใน ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ย าชนิ ด ใดที่ รั ก ษาแผล ร้อนในให้หายขาด โดยไม่ปรากฏอาการเกิดขึ้นมาอีก ดังนั้นการรักษาที่นิยมในปัจจุบันคือ รักษาไปตาม อาการโดยให้ ส เตี ย รอยด์ ช นิ ด ทาเฉพาะที่ เพื่ อ ลด อาการเจ็บและอาการอักเสบ ดังนี้ ๑. ไทรแอมซิโน โลนอะเซทโทไนด์ ชนิดขี้ผึ้ง ๐.๑% ทาวันละ ๓ ครั้ง

สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทีเ่ คารพรักทุกท่าน อีกไม่นานเราก็จะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ เมือ่ ถึงวันนัน้ เราคงต้องรับมือ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เราอาจต้องติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น หลายท่านกลุ้มใจเรื่อง ภาษา โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งๆ ที่มันอาจไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็ได้ เพราะจริงๆ แล้วภาษาไทยที่เรา ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน หลายค�ำก็มาจากภาษาเพื่อนบ้านของเรานี่แหละค่ะ อย่างเช่นค�ำว่า ภูมิล�ำเนา ซึ่งก็มีรากศัพท์ มาจากภาษาต่างประเทศล้วน ๆ ค�ำว่า ภูมลิ ำ� เนา หลายท่านออกเสียงว่า พู-มิ-ล�ำ-เนา ซึง่ ตามหลักต้องอ่านว่า พูม-ล�ำ-เนา เพราะค�ำนีเ้ ป็นค�ำประสม ระหว่างค�ำว่า “ภูมิ” จากภาษาสันสกฤต หมายถึง แผ่นดิน หรือที่ดิน กับค�ำว่า “ล�ำเนา” จากภาษาเขมร หมายความว่า แนว แถว แถบ หรือ ถิ่น ค�ำว่า ล�ำเนา ในภาษาเขมรอ่านว่า “ลุม-เนิว” เมื่อพิจารณาจากการสร้างค�ำค�ำนี้เป็นค�ำประสม ไม่ใช่ค�ำสมาส (ค�ำที่ประสมหรือสมาสกันต้องเป็นค�ำบาลีสันสกฤตเท่านั้น และแปลความจากค�ำหลังมาค�ำหน้า) จึงไม่ต้อง อ่านออกเสียงเชื่อมเป็น พู-มิ-ล�ำ-เนา แต่คนทั่วไปนิยมออกเสียงเชื่อม ราชบัณฑิตยสถานจึงอนุโลมให้อ่านค�ำนี้ตามความ นิยมว่า พู-มิ-ล�ำ-เนา ได้ ส�ำหรับที่มาของค�ำนี้ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ ประพันธ์ เป็นผู้ทรงบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทน "domicile" ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า ที่อยู่ หลักแหล่ง ช่วงต้นเดือนเมษายนนีน้ อกจากจะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วยังเป็นช่วงเวลาทีช่ ายไทยทีม่ อี ายุครบ ๒๑ ปีบริบรู ณ์ จะท�ำหน้าที่พลเมืองดีด้วยการเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ�ำการหรือเกณฑ์ทหาร เมื่อเอ่ยถึงการเกณฑ์ทหารก็ท�ำให้นึกถึงค�ำที่น่าสนใจค�ำหนึ่งอย่างค�ำว่า ภูมิล�ำเนาทหาร ภูมิล�ำเนาทหารหมายถึง ภูมิล�ำเนาของบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ชายไทยอายุ ๑๗ ปีจะ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกิน แล้วจึงเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจ�ำการเมื่ออายุ ๒๑ ปี) โดยบุคคลสามารถมี ภูมิล�ำเนาทหารได้บุคคลละภูมิล�ำเนาเดียวเท่านั้นค่ะ ในฐานะประชาชนชาวไทย เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศเพื่อพร้อมรับ ประชาคมอาเซียนได้ เพียงเราท�ำหน้าที่พลเมืองที่ดี ท�ำประโยชน์เพื่อประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ได้ เช่น ช่วยกันเป็นหู เป็นตาสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง เช่น การค้ายาเสพติด ลักลอบตัดไม้ การกระท�ำผิดกฎหมายต่าง ๆ หรือท�ำหน้าที่พลเมืองดีด้วยการเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้ชาติ ใครมีลูกหลานที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ทหาร ก็อย่าลืมเตือนลูก หลานของท่านให้ไปรายงานตัวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ หลังอาหาร ๒. ฟลูโอซิโนโลนอะเซทโทไนด์ ๐.๑% สารละลายหรือชนิดขี้ผึ้ง ทาวันละ ๓ ครั้ง หลังอาหารหรืออาจใช้คลอร์เฮ็ก ซิดีนกลูโคเนต ๐.๒ - ๑% ใช้อมบ้วนปาก ๑๐ มิลลิลิตร อม ๑ นาที วันละ ๒ ครั้ง (เช้า - เย็น) หรือหลังอาหาร สิ่งที่ควรทํา เมื่อเกิดแผลร้อนใน ควรหลีกเลี่ยงอาหาร เค็มจัดและอาหารที่มีกรดหรือรสเปรี้ยว เช่น ผักดอง รวมไปถึงขนมหวานที่เคี้ยว จนเหนียว รวมทัง้ เครือ่ งดืม่ ประเภท แอลกอฮอล์ อ าจทํ า ให้ อ าการ แผลในปากที่ เ ป็ น อยู ่ มี อาการรุ น แรงขึ้ น นอกจากนั้นควร บ้ ว นปากด้ ว ย เกลือวันละ ๒ ถึง ๓ ครัง้ และถ้าแผลไม่ หายภายใน ๓ สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์พึงระลึก ไว้ว่า แผลร้อนในเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกาย กํ า ลั ง เหนื่ อ ยล้ า หรื อ ทรุ ด โทรม จึ ง ต้ อ งดู แ ล ตนเองให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารให้เหมาะสม นอนหลับอย่างเพียงพอและออกกําลังกายกลาง แจ้งในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เป็นประจํา จะช่วย ลดความเสี่ยงจากโรคนี้ลงไปได้

มารู้จัก...

โรคร้อนในปาก


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

กองทัพภาคที่ ๑

15

ส่วนก�ำลังรบ และส่วนภูมิภาค กองกิ จ การพลเรื อ น กองทั พ ภาคที่ ๑

กับการช่วยเหลือ

ภัยแล้งปี ๕๗

ากสถานการณ์ปจั จุบนั ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทย ซึง่ ก�ำลังประสบปัญหาภัยแล้ง และยิง่ ขยาย ตัวกว้างมากขึ้น อีกทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท�ำให้ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพื้นที่ภาคกลางมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อน ส่งผลให้ประชาชน ขาดแคลนน�้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน�้ำเพื่อท�ำการเกษตร ทภ.๑ โดย ศบภ.ทภ.๑ ได้ให้ความส�ำคัญแก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน ซึง่ ศบภ.ทภ.๑ ได้รบั นโยบาย จาก ศบภ.ทบ.ในการจัดท�ำโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ซึง่ การด�ำเนินการโครงการ ดังกล่าวได้บรู ณาการร่วมภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค, กรมทรัพยากร น�้ำบาดาล, การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น ในการนี้ ศบภ.ทภ.๑ ได้จัดก�ำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการแจกจ่ายน�้ำ เพือ่ อุปโภคบริโภค เช่นในพืน้ ที่ จว.เพชรบุร,ี จว.ปราจีนบุร,ี จว.ลพบุร,ี จว.กาญจนบุร,ี จว.สระแก้ว, จว.ฉะเชิงเทรา, จว.อ่างทอง, จว.นครนายก, จว.ชลบุรี ซึ่งปัจจุบันได้แจกจ่ายไปแล้วจ�ำนวนกว่า ๓.๔ ล้านลิตร อีกทั้งการจัดชุด แพทย์ท�ำการตรวจรักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยในขัน้ ต้น พร้อมทัง้ จัดชุด ปจว./ปชส. ในการท�ำความเข้าใจ ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ปลอบขวัญ ให้ก�ำลังใจ อย่ า งไรก็ ต าม ทภ.๑ โดย ศบภ.ทภ.๑ มี ค วามห่ ว งใยในความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนที่ ป ระสบ ภัยพิบัติแล้งในทุกพื้นที่ ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย แม้กระทั่งความหิวโหย แต่ก�ำลังพลทุกนายมีความเต็มใจ ในการให้ความช่วยเหลือ และพร้อมให้การช่วยเหลือในทุกโอกาส ดังค�ำขวัญที่ว่า “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”


16

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑๔ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

ช�ำระค่าฝาก ส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ ๑๗๕/๒๕๓๗ ไปรษณีย์ ราชด�ำเนิน

ใ น ร า ช ก า ร ก อ ง ทั พ บ ก พันเอก

จัดท�ำเพื่อเผยแพร่ข่าวและกิจกรรมของกองทัพบก โดย ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๗๑๖, ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๙๐ หรือ ๐ ๒๒๙๗ ๗๘๓๖

E-mail: armynews04@yahoo.com

(อนุชา ชุ่มค�ำ) ผู้อ�ำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพบก

ข่าวทหารบก ฉบับวันที่ ๑๘ เม.ย.๕๖  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you