ภัยพิบัติ final indd

Page 1

™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ : ‡®â“¢Õß :

§Ÿà¡◊Õ¿—¬æ‘∫—μ‘ (Disasters) ‚§√ß°“√ Beyond Disasters : Thailand EAR-ARM Data & Media 2008 ¡Ÿ≈π‘∏‘°Õß∑ÿπ‰∑¬ √à«¡°—∫ ¡Ÿ≈π‘∏‘°√–®°‡ß“ ºŸâ π—∫ πÿπ : ActionAid Thailand æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 1 : ∏—𫓧¡ 2551 ®—¥æ‘¡æå‚¥¬ : ∫√‘…—∑ 21 ‡´Áπ®Ÿ√’Ë ®”°—¥ ‡≈¢∑’Ë 1,3 ´Õ¬®√—≠ π‘∑«ß»å 48 ·¢«ß∫“߬’Ë¢—π ‡¢μ∫“ßæ≈—¥ °√ÿ߇∑æœ 10700 ‚∑√. 0-2883-0417-8 ‚∑√ “√ 0-2883-0419 ®”π«πæ‘¡æå : 1,000 ‡≈à¡