Page 1

Fakultet za menadŞment resursa – CKM Mostar


* Preddiplomske studije iz oblasti:

- Upravljanje poslovnim resursima - Upravljanje resursima sigurnosti - Upravljanje prirodnim resursima - Upravljanje resursima turizma i sporta Upravljanje resursima turizma i hotelijerstva

* Diplomske studije iz oblasti:

- Upravljanje resursima sigurnosti - Upravljanja odr탑ivim razvojem - Upravljanja odr탑ivim turizmom i sportom

* Doktorske studije Upravljanje odr탑ivim razvojem


Prednosti studiranja na CKM-u: Studij na engleskom jeziku i jezicima konstitutivnih naroda BiH  Individualno orijentirana nastava  Pet modula engleskog jezika  Rad u malim grupama  Interaktivan pristup  Poticanje timskog rada među studentima  Praktično izvođenje nastave Distance Learning


Međunarodne poslovne komunikacije Strateški menadžment Menadžment ljudskih resursa Računovodstvo Poslovna ekonomija

Društveno komuniciranje Zaštita prirodnih resursa Obnovljivi izvori energije Odgovorni marketing

Kvaliteta usluga Hotelski menadžent Marketing u hotelijerstvu Menadžment događaja Sport i zdravlje

Suvremena ekonomika Organizirani kriminal i korupcija Kazneni postupak Sigurnosna kultura Problemi terorizma


Dekan


Administracija


Radna atmosfera


Predavanja


PraktiÄ?ni rad sa studentima


Individualni i timski rad sa studentima


Debate i okrugli stolovi


Eitzen Grupa

Seminari


Dani otvorenih vrata


Dru탑enje osoblja i studenata


Izlet: Blidinje


UNESCO ljetna škola


Humanitarne akcije


Domjenak


Diplomanti


StruÄ?nost

Znanje

Motivacija


Hvala na pa탑nji! Kneza Domagoja 12/III Tel: 036/320-347 Mob: 063/483-392 info@ckm-edu.com www.ckm-edu.com

Prezentacija Fakultet za menadžment resursa  

Pogledajte našu prezentaciju

Advertisement